Kasvuyritysten toimintaedellytysten parantaminen ja rahoituksen tehostaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvuyritysten toimintaedellytysten parantaminen ja rahoituksen tehostaminen"

Transkriptio

1 Kasvuyritysten toimintaedellytysten parantaminen ja rahoituksen tehostaminen 8/2009 Rahoitusmarkkinat

2

3 Kasvuyritysten toimintaedellytysten parantaminen ja rahoituksen tehostaminen Valtiovarainministeriön julkaisuja 8/2009 Rahoitusmarkkinat

4 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) VALTIONEUVOSTO Puhelin (vaihde) Internet: Taitto: Pirkko Ala-Marttila/VM-julkaisutiimi Helsinki 2009

5 Kuvailulehti Julkaisija ja julkaisuaika Valtiovarainministeriö, maaliskuu 2009 Tekijät Elina Rainio Julkaisun nimi Kasvuyritysten toimintaedellytysten parantaminen ja rahoituksen tehostaminen Julkaisun osat/ muut tuotetut versiot Julkaisu on saatavissa Internetistä osoitteesta Asiasanat Julkaisusarjan nimi ja numero Valtiovarainministeriön julkaisuja 8/2009 Julkaisun myynti/jakaja Valtiovarainministeriö, julkaisutiimi, s-posti: Painopaikka ja -aika Julkaistu ainoastaan sähköisessä muodossa ISSN ISBN ISSN (PDF) ISBN (PDF) Sivuja 66 Hinta Kieli Suomi Tiivistelmä Tässä selvityksessä tarkastellaan kasvuyritysten toimintaedellytyksien ja -ympäristön tilaa ja kehitystä sekä kasvuun pyrkivien yritysten rahoitusmahdollisuuksia Suomessa. Kasvuyritysten merkitys kansantalouden kasvulle ja tuottavuuden kasvulle on oleellinen. Suomessa kasvuhaluisia yrityksiä on kuitenkin suhteellisen vähän. Kasvuyritysten rahoitusongelmat johtuvat enimmäkseen pääomamarkkinoiden pienuudesta ja likviditeetin puutteesta. Merkittävä osa rahoituksesta on julkisten rahoittajien varassa. Markkinapuutteiden korjaaminen julkisin varoin saattaa kuitenkin vääristää rahoitusmarkkinoiden toimintaa ja hidastaa niiden kehitystä. Uusia keinoja ja rahoittajien roolien tarkistamista tarvitaan pääomamarkkinoiden ja kasvuyritysten rahoitusmahdollisuuksien tehostamiseksi tulevaisuudessa.

6 Presentationsblad Utgivare och datum Finansministeriet, mars 2009 Författare Elina Rainio Publikationens titel Förbättring av tillväxtföretagens verksamhetsförutsättningar och effektivisering av finansieringen Publikationens andra versioner Publikationen finns på finska på Internet-address Nyckelord - Publikationsserie och nummer Finansministeriet publikationer 8/2009 Beställningar/distribution Finansministeriet publikationsteamet, e-post: Tryckeri/tryckningsort och -år Finns endast i elektronisk form ISSN ISBN ISSN (PDF) ISBN (PDF) Sidor 66 Pris Språk Finska Sammandrag I denna utredning granskar man läget för och utvecklingen av tillväxtföretags verksamhetsförutsättningar och omgivning, samt finansieringsmöjligheterna för tillväxtorienterade företag i Finland. Tillväxtföretagen är av väsentlig betydelse för samhällsekonomins tillväxt och ökningen av produktiviteten. Det finns dock förhållandevis få tillväxtorienterade företag i Finland. Tillväxtföretagens finansieringsproblem beror för det mesta på begränsade kapitalmarknader och brist på likviditet. En betydande del av finansieringen är beroende av offentliga finansiärer. Finansieringsmarknadernas funktion kan emellertid förvrängas och deras utveckling bromsas upp av att marknadsbristerna avhjälps med offentliga medel. För att kapitalmarknaderna och tillväxtföretagens finansieringsmöjligheter ska kunna effektiviseras i framtiden behövs nya medel och översyn av finansiärernas roller.

7 Description page Publisher and date Ministry of Finance, March 2009 Author(s) Ms Elina Rainio Title of publication Enhancing the operating conditions and financial resources of emerging growth companies Parts of publication/ other versions released The publication is available in Finnish at Keywords - Publication series and number Ministry of Finance publications 8/2009 Distribution and sale Ministry of Finance, Publicationes team, Printed by Available in electronic form only ISSN ISBN ISSN (PDF) ISBN (PDF) No. of pages 66 Price Language Finnish Abstract This publication examines the operating conditions, environment and development of emerging growth enterprises and the financing options available in Finland to companies that wish to grow. Emerging growth companies play an essential part in the growth of the national economy and productivity. However, relatively few enterprises in Finland actually aspire to grow. One of the main financial problems faced by emerging growth enterprises is that the capital markets are small and there is a shortage of liquidity. Public resource providers account for a significant share of funds for these companies. If public resources are used to addresses the market shortfalls, this could distort the operation of the financial markets and slow down developments. New solutions are needed, and the roles of funders should be examined so that the capital markets and the financing options of emerging growth companies can be made more efficient in future.

8

9 Sisältö 1 Taustaa Yritysrahoitusmarkkinoiden kehityksen merkitys kansantaloudelle Rahoitusmarkkinoiden kehitys ja toiminnan tehostaminen Rahoitusjärjestelmän ja talouden kasvun yhteys Suomen rahoitusjärjestelmän toimivuus ja yhteys kasvuun Innovatiivisten kasvuyritysten kansantaloudellinen merkitys Suomalaisyritysten kasvuhakuisuus Yritysten kasvun ja innovaatioiden edistäminen Sääntelyn merkitys Tutkimus, tuotekehittely ja innovaatioyhteistyö yliopistojen kanssa Kasvuyritysten rahoitusmahdollisuudet Yritysten aseman ja rahoituksen saatavuuden ja riittävyyden varmistaminen Pääomamarkkinoiden näkymät Pääomamarkkinoiden merkitys ja toiminta - rahoituksen kysyntä ja tarjonta Pääomamarkkinat Suomessa Pääomamarkkinoiden kehityksen haasteet Julkisen rahoituksen ja yritystuen tarve ja merkitys Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotuksia kasvu- ja rahoitusmahdollisuuksien parantamiseksi Kasvuyritysten asema Rahoituksen saatavuus...58 Lähteet:...63

10

11 9 1 Taustaa Viimeaikaisissa tutkimuksissa on usein tullut esille rahoitusmarkkinoiden ja talouskasvun välinen yhteys, jonka mukaan rahoitusmarkkinoiden tehostuminen johtaa kansantalouden kasvuun. Toistaiseksi ei ole kuitenkaan saatu yksiselitteistä vastausta siihen, miten tämä mahdollinen syy-seuraus -suhde toimii. Nopeutuvan talouskasvun ja eri aloille ja hankkeisiin kanavoituvan markkinaperusteisen rahoituksen on joka tapauksessa havaittu liittyvän toisiinsa. Pankkikeskeisessä Suomessa erityisesti pääomamarkkinoiden tehostamisella voitaisiin ilmeisesti edistää merkittävästi rahoitusjärjestelmän kehittymistä ja samalla edistää talouden kasvua. Kansantaloudellisesti pääomamarkkinoiden kehittymisellä on suuri merkitys yritystoimintaa tehostavana ja kilpailukykyä parantavana tekijänä. Koska kasvuyritysten työllistävä vaikutus on merkittävä, on pääomamarkkinoiden kehittymisellä myös positiivinen työllisyysvaikutus. Näiden tekijöiden positiivisten vaikutusten kautta myös kansantalouden kasvu on mahdollista. Kansainvälisille markkinoille tähtäävät kasvuyritykset luovat dynaamisuutta koko yrityssektorille. Yrittäjyyden ja erityisesti kasvuhaluisten yritysten vähäisyys on kuitenkin yleinen huolenaihe Suomessa, kuten koko muussakin Euroopassa. Yrittäjyyden lisääminen, uusien yritysten ja yritysten kasvun rahoittaminen ja kasvuyritysten toimintaedellytysten parantaminen on monella sektorilla tavoitteena sekä kansallisesti että koko Euroopan Unionissa. Suomessa hallituksen yhdeksi hallituskauden keskeiseksi tavoitteeksi hallitusohjelmaan on kirjattu yritystoiminnan edellytysten parantaminen, johon tähdätään varsinkin erilaisilla pääomamarkkinoiden tehostamiseen pyrkivillä toimenpiteillä. Hallituksen veropolitiikalla on tarkoitus edistää yrittäjyyttä ja kotimaista omistajuutta, sekä kasvuyritysten rahoituksen saatavuutta esimerkiksi pääomasijoitusten verokannustimilla ja pienten osinkotulojen verotusta keventämällä. Uusien, innovatiivisten toimialojen kehittymisessä riskipääomarahoituksen merkitys on huomattava. Tämä on ollut nähtävissä Yhdysvaltojen pääomamarkkinoiden kehityksestä 1980-luvulta saakka. Euroopassa nk. venture capital -rahoitus on paljon uudempi ilmiö, eivätkä eurooppalaiset yksityisen riskirahoituksen markkinat toimi tarpeeksi tehokkaasti. Eurooppalaisten pääomamarkkinoiden, erityisesti riskipääomamarkkinoiden, tehottomuuden taustalla pidetään kulttuuri- ja asenne-eroja verrattuna amerikkalaiseen sijoituskulttuuriin

12 10 ja tapaan suhtautua riskinottoon; eurooppalaiset sijoittajat ovat amerikkalaisia varovaisempia ja riskiä karttavampia, mutta maiden välillä on eroja myös rahoitusmarkkinoiden rakenteessa ja lainsäädännössä. Markkinoiden tehottomuuden ohella yritysten kasvun esteet liittyvät sekä yrittäjän kasvuhaluun ja motivaatioon että yrityksen toimintaympäristön ja -edellytysten laatuun. Kasvuun kannustamisessa keskeistä on riskin jakaminen kasvuhalukkaille yrityksille tulisi luoda pitkällä aikavälillä kannattavan toiminnan mahdollistava ja kasvua tukeva toimintaympäristö. Työllistävän vaikutuksen ohella kasvuyritykset tuottavat taloudellisen kasvun kannalta tärkeitä innovaatioita. Lisäksi ne lisäävät kilpailua jo olemassa olevilla markkinoilla. Suomen ja koko EU:n laajuisena huolena kuitenkin on kasvun ja työllisyyskehityksen kannalta tärkeässä asemassa olevien pk-yritysten suhteellisen pieni määrä ja kasvuhaluttomuus. Suomessa viimeaikaiset toimet ovat lisänneet aloittavien yritysten rahoitusmahdollisuuksia. Aloittavien yritysten rahoituksen saatavuutta merkittävämpi ongelma pääomarahoitusmarkkinoilla onkin yritysten voimakkaan kasvun vaiheen rahoituksen suhteellinen vähäisyys. Kasvun ulkoisen rahoituksen ongelmana on usein myös rahoitusta tarjoavien sijoittajien ja rahoitusta tarvitsevien yritysten kohtaanto-ongelmat. Rahoitusta saattaa olla tarjolla riittävästi, mutta se ei kohdistu kasvuyritysten innovatiivisten hankkeiden rahoittamiseen. Rahoittajien, varsinkin pääomasijoittajien vähäinen määrä vaikeuttaa yritysten mahdollisuuksia saavuttaa kokoluokkaa, jossa niiden olisi mahdollista hankkia markkinoilta pääomaa kasvaakseen edelleen. Lisäksi pääomasijoitusten ongelmana ovat usein kasvuyrittäjän ja sijoittajien erilaiset intressit; sijoittajia kiinnostaa kasvuyrityksissä ensisijaisesti niiden sijoituspotentiaali eli todennäköisyys saavutettaviin voittoihin. Sijoitusten usein heikko kannattavuus aiheuttaa potentiaalisille kasvuyrityksille ongelmia yksityisen rahoituksen löytämiseen. Tämä johtaa siihen, että myös kasvavien, innovatiivisten yritysten rahoitus on suurimmalta osalta julkisten rahoittajien varassa. Tällainen kehitys ei ole tarkoituksenmukaista, sillä kasvuyrityksen eivät voi olla riippuvaisia julkisesta rahoituksesta. Julkisen rahoituksen lisääminen ei ole oikea ratkaisu kasvuyritysten rahoituksen saatavuuden tehostamiseen, koska julkisen rahoituksen määrän kasvaessa on mahdollista, että markkinaehtoisen rahoituksen määrä saattaa puolestaan supistua, jolloin pääomamarkkinoiden kehitys hidastuu, mikä ei ole toivottavaa, eikä tarkoituksenmukaista. Julkisella rahoituksella ja valtiontukien avulla voidaan täydentää pääomamarkkinoilta saatavaa rahoitusta ja korjata toistaiseksi pienten markkinoiden puutteita, mutta ne eivät voi korvata markkinaehtoista rahoitusta. Julkinen rahoitus aiheuttaa vinoutta pääomamarkkinoille syrjäyttämällä pääomasijoituksia ja siten hidastaa pääomamarkkinoiden kehitystä. Selvityksessä pyritään erityisesti löytämään vastauksia siihen, miten talouskasvua voidaan tukea innovatiivisten kasvuyritysten ja kasvuyrittäjyyden edellytyksiä parantamalla sekä selvitetään mahdollisuuksia kasvuyritysten rahoi-

13 tusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Tämän lisäksi kartoitetaan, millaisia toimenpiteitä pääomamarkkinoiden toiminnan tehostamiseksi ja pääomasijoitusten volyymin lisäämiseksi voitaisiin tehdä. 11

14 12

15 13 2 Yritysrahoitusmarkkinoiden kehityksen merkitys kansantaloudelle Rahoitusmarkkinoiden ja talouskasvun suhdetta käsitteleviä tutkimuksia on lähivuosina tehty runsaasti. Tutkimuksissa on havaittu rahoitusmarkkinoiden kehityksen ja uusien innovaatioiden vahvistavan talouskasvua. Tämän perusteella voidaan olettaa, että rahoitusmarkkinoiden kehityksen ja talouskasvun välillä on yhteys. Kehityksellä on vaikutusta koko rahoitusjärjestelmän rakenteeseen ja sen kehitykseen. On kuitenkin toistaiseksi vielä epäselvää, millainen yhteys rahoitusmarkkinoiden kehityksellä on talouskasvuun, ja miten se toimii. Rahoitusmarkkinoiden ja talouskasvun yhteyttä on tavallisesti pidetty syy-seuraus -suhteena, jossa rahoitusmarkkinoiden kehittyminen vahvistaa talouskasvua, mutta yhtä lailla on mahdollista, että rahoitusjärjestelmän kehittyminen ja tehostuminen on seurausta positiivisesta talouskasvusta. Aiheeseen liittyvät tutkimukset eivät ole löytäneet yksiselitteistä vastausta syy-seuraus -suhteen suunnasta toistaiseksi. Hyytisen (2008) mukaan uusimmat tutkimukset osoittavat rahoitusjärjestelmän kehittymisellä olevan talouskasvua nopeuttava vaikutus, mutta vaikutuksen suuruusluokkaa ei ole kyetty arvioimaan, eikä sitä, muuttuuko se, ja jos niin miten, talouden kehittyessä. Rahoitusmarkkinat tehostavat talouskasvua ennen kaikkea siksi, koska ne määräävät, mille aloille rahoitusta kanavoituu ja minkälaisia investointeja yritykset tekevät. Hyvin toimiva rahoitusjärjestelmä kohdentaa sijoituksia enemmän kasvaville, kilpailukykyisille toimialoille ja parhaisiin teknologioihin ja vähentävät sijoituksia supistuvilta toimialoilta, mikä tehostaa markkinoiden toimintaa ja edistää tuottavuuden kasvua. Rahoitusmarkkinoiden pitäisi hyvin toimiessaan myös kyetä hinnoittelemaan markkinoiden riskit oikein. Toisaalta hyvinkin toimivilla rahoitusmarkkinoilla syntyy välillä kriisejä, jolloin väärät päätökset karsitaan ja markkinat korjaantuvat. Kuviossa 1. on esitetty rahoitusjärjestelmän perustalla olevia tekijöitä ja niiden keskinäisiä suhteita. Rahoitusmarkkinoiden ja talousjärjestelmän vakaus on rahoitusjärjestelmän kehittymisen ja vakaan toiminnan perustana hierarkiassa, jossa kaikki tekijät vaikuttavat toisiinsa.

16 14 Kuvio 1. Rahoitusjärjestelmän käsitteet ja niiden väliset riippuvuudet Lähde: Hartmann ym. (2007) RAHOITUSJÄRJESTELMÄN PERUSTA Oikeusjärjestelmä, rahoitusmarkkinoiden sääntely ja corporate governance Rahoituslaitokset Rahoitusjärjestelmän rakenne Markkinainfrastruktuuri Muut vaikuttavat tekijät Rahoitusmarkkinoiden integraatio Rahoitusmarkkinoiden kehitys ja modernisoituminen RAHOITUSMARKKINOIDEN TOIMINTAKYKY Rahoitusmarkkinoiden tehokkuus Rahoitusmarkkinoiden vakaus KANSANTALOUDEN TOIMINTAKYKY Talouden tehokkuus Talouskasvu Talouden vakaus Hintavakaus 2.1 Rahoitusmarkkinoiden kehitys ja toiminnan tehostaminen Euroopassa rahoitusmarkkinoiden toiminnan tehostamiseksi tehdyt toimenpiteet ovat enimmäkseen keskittyneet markkinoiden integraation edistämiseen ja sisämarkkinoiden kehittämiseen, jolla on ollut vaikutuksia myös suomalaisten rahoitusmarkkinoiden toimintaan. EU:ssa on jo pitkään keskitytty sisämarkkinoiden ja siihen liittyvän lainsäädännön kehittämiseen, mutta rahoitusmarkkinoiden integraatiokehityksen ohella pitäisi huomioida rahoitusjärjestelmien modernisoinnin merkitys ja vaikutus, koska integraatiokehityksen lisäksi myös rahoitusjärjestelmän kehittymisen katsotaan kontribuoivan tuottavuuden kasvua. Integraatiokehityksen edistäminen on tärkeää ja tähän mennessä onnistunut hyvin, myös tuottavuuden parantamiseksi ja talouskasvun vauhdittamiseksi fokusta tulisi kuitenkin laajentaa koko rahoitusjärjestelmän kehittämiseen ja modernisoimiseen. Integraation eteneminen luonnollisesti on yhteydessä ja vaikuttaa myös rahoitusmarkkinoiden kehi-

17 tystasoon, lisäten koko rahoitusjärjestelmän tehokkuutta ja kehitystä ja siten edistäen tuottavuuden ja kansantalouden kasvua. Hartmannin, Heiderin, Papaioannoun ja Lo Ducan (2007) mukaan eurooppalaisen rahoitusjärjestelmän puitteiden kehittämiseksi voitaisiin tehdä useita toimenpiteitä, jotta innovaatiot lisääntyisivät, tuottavuus paranisi ja kansantalouden kasvu kiihtyisi. Tutkimuksen mukaan Euroopan rahoitusmarkkinat ovat suhteelliselta kooltaan hyvin pienet, mutta niiden kasvupotentiaali on huomattava. Tutkimuksen keskeinen tulos on, että teollistuneissa maissa tärkein rahoitusjärjestelmän kehitystä mittaava indikaattori on rahoitusmarkkinoiden koko. Tässä valossa Euroopan, ja Suomen, rahoitusjärjestelmät eivät ole riittävän pitkälle kehittyneitä verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoihin. Kasvua kiihdyttävillä toimenpiteillä voidaan vaikuttaa positiivisesti pääomamarkkinoiden kokoon ja sitä kautta lisätä nopeutta, jolla rahoitusjärjestelmä uudelleen allokoi pääomia pieneneviltä sektoreilta kasvaville ja enemmän rahoitusta tarvitseville. Tällaisia ovat hyvän hallintotavan (corporate governance) mukaisesti hyvä sijoittajansuoja vähemmistösijoittajien oikeusturvan laillinen takaaminen tehostaa pääomamarkkinoiden toimintaa. Hyvä hallinto vähentää intressiristiriitoja sijoittajien kesken sekä sijoittajien ja johtajien välillä ja saattaa parantaa sijoittajien saamaa tuottoa ja tehokkuutta, jos johtajien opportunistinen käyttäytyminen vähenee hallinnon myötä. Sijoittajansuojaa parantamalla osakemarkkinoiden pääomittaminen ja yrityslainamarkkinat voivat tehostua ja uusien listautumisten määrä kasvaa. Toinen tärkeä rahoitusmarkkinoiden toimintaa tehostava tekijä on tehokas ja hyvin toimiva oikeusjärjestelmä. Tehoton, muodollinen oikeusjärjestelmä ei kannusta sijoittajia toimimaan markkinoilla, mikä pienentää niiden kokoa ja tehokkuutta. Varsinkin ristiriitatilanteissa nopeasti toimiva oikeusjärjestelmä vaikuttaa positiivisesti rahoitusmarkkinoiden kehitykseen ja parantaa pääoman jakautumista taloudessa. Myös pankkisektorin rakenteiden uudistaminen voi lisätä rahoitusmarkkinoiden tehokkuutta. Varsinkin pankkien omistajarakenne ja kontrolli vaikuttavat huomattavasti julkisen sektorin laajojen pankkiomistusten on havaittu vääristävän kilpailua ja liittyvän rajoittuneesti toimiviin, pieniin ja vähemmän kehittyneisiin rahoitusmarkkinoihin. Myös pankkien keskittyminen saattaa vaikuttaa haitallisesti kasvuun. Toisaalta integraatio saattaa omistuksen keskittymisen kautta vaikuttaa markkinoihin positiivisesti, jos esimerkiksi rajat ylittävien rahoituspalveluiden kysyntä ja tarjonta kasvavat. Viime aikoina rahoitusmarkkinoilla on yleistynyt myös ei-likvidien rahoitusvälineiden arvopaperistaminen. Yhdysvalloissa myös arvopaperistamismarkkinat ovat Euroopan vastaavia huomattavasti laajemmat. Arvopaperistamista kehittämällä voitaisiin tehostaa riskipääoman ja pankkirahoituksen parempaa allokaatiota yrityksille. Arvopaperistamisella on kuitenkin myös haittapuolensa ja se saattaa aiheuttaa riskejä rahoitusjärjestelmän vakaudelle, 15

18 16 mikä viimeaikaisessa rahoitusmarkkinoiden myllerryksessä on käytännössä havaittu. On kuitenkin selvää, että sekä hyödyt että riskit, joita arvopaperistamisella voidaan aiheuttaa tai aikaansaada, on ymmärrettävä nykyistä paremmin, jos sitä halutaan käyttää tehokkaasti rahoitusmarkkinoiden ja -järjestelmän kehittämisessä (Hartmann ym. 2007). Rahoitusmarkkinoiden toimijoiden välisillä sopimuksilla voidaan pienentää markkinainformaation hankkimisen ja transaktiokustannusten aiheuttamaa markkinakitkaa, joka vähentää tehokkuutta. Tehokkaasti toimivat rahoitusmarkkinat parantavat yritysten valvontaa ja riskien hallintaa sekä tehostavat pääoman kertymistä ja uusien teknologiainnovaatioiden syntymistä. Sitä kautta hyvin toimiva yritysrahoitusjärjestelmä voi nopeuttaa kokonaistuottavuuden kasvua ja parantaa maan markkinoiden ja rahoituslaitosten kilpailukykyä kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Markkinoiden kehittyessä niiden informaatiojärjestelmä ja sitä kautta läpinäkyvyys paranevat, mikä pienentää rahoittajille aiheutuvia kustannuksia siitä, että ne hankkivat tietoa sijoituskohteistaan. Tämä taas lisää sijoittajien halukkuutta toimia markkinoilla yritysten rahoittajina. Rahoitusmarkkinoiden kautta saatava talouden kasvuvaikutus syntyy yksityisten rahoituslaitosten ja -markkinoiden tehokkaan toiminnan seurauksena, ei julkisen sektorin laajamittaisen tukirahoituksen avulla. 2.2 Rahoitusjärjestelmän ja talouden kasvun yhteys Kiistattomasti ei ole osoitettu, että rahoitusjärjestelmän kehittyminen johtaa yksiselitteisesti talouskasvuun. On myös mahdollista, että kumpikin tekijä vahvistavat toinen toistaan molemminpuolisesti. Uusimmat tutkimukset viittaavat kuitenkin, että rahoitusjärjestelmän kehittyneisyydellä on pitkällä aikavälillä talouden kasvua vahvistava vaikutus. Kasvun vahvistumisen syistä on pystytty selvittämään, että rahoitusjärjestelmän syvyys vahvistaa bruttokansantuotteen kasvua, koska sillä on kokonaistuottavuuden kasvua vahvistava vaikutus kasvaville toimialoille tehtävien investointien lisääntyminen ja supistuville toimialoille tehtävien sijoitusten väheneminen parantavat kokonaistuottavuutta. Vain hyvin kehittynyt ja tehokas rahoitusjärjestelmä ohjaa rahoituksen jakautumista optimaalisesti näillä perustein. Kuviossa 2. on esitetty mekanismi, jonka välityksellä tehokas rahoitusjärjestelmä tukee kasvua.

19 17 Kuvio 2. Rahoitusjärjestelmän ja kasvun yhteys Lähde: Hyytinen & Pajarinen (2005) Markkinahäiriöt informaatiokustannukset transaktiokustannukset Rahoitusmarkkinat ja rahoitusinstituutiot Rahoitusjärjestelmän tehtävät säästöjen kokoaminen rahoituksen kohdentaminen sijoitusten valvonta riskien hallinta vaihdannan ja erikoistumisen helpottaminen Kasvun lähteet pääoman muodostus teknologiset innovaatiot Kasvu Rahoitusjärjestelmää kehittämällä ja uudistamalla on mahdollista parantaa rahoitusmarkkinoiden toimintaa ja sitä kautta tehostaa tuottavuutta, innovaatioita ja kasvua. Rahoitusmarkkinoiden talouskasvua kiihdyttävä vaikutus perustuu siihen, että tehokkaasti toimiessaan markkinat määräävät sen, mihin hankkeisiin ja mille toimialoille rahoitusta kanavoituu. Kasvaville toimialoille investointeja kanavoituu enemmän ja supistuville vähemmän - kehittyneemmät ja tehokkaammat rahoitusmarkkinat allokoivat tehokkaasti resursseja yli ajan ja paikan epävarmassa toimintaympäristössä. Hyvin toimiva rahoitusjärjestelmä kohdentaa rahoitusta erityisesti tuotto-riski -suhteeltaan lupaavimpiin liikeideoihin, mikäli ne kyetään erottamaan kannattamattomista ja huonommista hankkeista. Tutkimusten mukaan rahoitusjärjestelmän kehittymiseen ei vaikuta sijoituksiin käytettävissä olevien varojen määrän lisääntyminen

20 18 vaan nimenomaan järjestelmän toimivuus ja ulkoisella rahoituksella tehtävien investointien laatu. Rahoitusjärjestelmän kehittyminen etenee tavallisesti sekä sellaisten uusien rahoitusinnovaatioiden että järjestelmän institutionaalisten uudistusten ja parannusten kautta, jotka vähentävät markkinoiden asymmetrisen informaation määrää, vähentävät havaittavissa olevia markkinapuutteita ja parantavat markkinoiden täydellisyyttä, lisäävät toimijoiden mahdollisuuksia tarjota ja hankkia rahoitusta, vähentävät sopimus- ja transaktiokustannuksia sekä lisäävät kilpailua. Markkinoiden integraatio lisää kilpailua ja toimintamahdollisuuksia, mikä tehostaa markkinoiden toimintaa, ja toisaalta samalla markkinoiden kehitys edistää niiden integraatiota uusien rahoitusinstrumenttien tehostaessa riskinhallintakeinoja. Hyvin toimivalle yritysrahoitusjärjestelmälle on ominaista, että se allokoi rahoitusta rajoitetusti, ja karsii sijoituskohteita. Sellaisiin yrityksiin, joiden menestyminen ja kilpailukyky vaikuttavat huonoilta, ja jotka ovat supistuvalla toimialalla, ei sijoituksia kannata tehdä. Tehokkaan rahoitusjärjestelmän sisällä rahoitusta kanavoituu oikeisiin kohteisiin varmemmin kuin huonommin toimivassa järjestelmässä, joka saattaa ylläpitää kannattamatonta liiketoimintaa. Rahoitusjärjestelmän toimintaan ja uudistumiseen vaikuttavia tekijöitä on useita. Ne helpottavat markkinainformaation tuottamista ja hankkimista, tehostavat sopimusten toimeenpanoa sekä vähentävät riskipitoisiin liiketoimiin liittyviä transaktiokustannuksia. Keskeiset tekijät ovat: Rahoitusmarkkinoiden koko ja rakenne. Rahoitusjärjestelmät, joissa on suuremmat pääomamarkkinat, helpottavat eri investointeihin hankittavaa, sekä pankki- että arvopaperimarkkinoilta hankittavaa rahoitusta. Sellaiset rahoitusjärjestelmät, joissa jompi kumpi rahoituksen muoto on yleisempi, eivät yleensä toimi yhtä tehokkaasti kuin ne, joissa sekä lainarahoitus- että markkinalähtöisen rahoituksen mahdollisuuksia kehitetään ja käytetään tasapuolisesti. Myös molempien rahoitusmuotojen likviditeetillä on merkitystä rahoitusjärjestelmän tehokkaassa toiminnassa. Rahoitusinnovaatiot ja riskeiltä suojautuminen. Monet rahoitusinnovaatiot vähentävät markkinoiden epätäydellisyyttä, mikä lisää mahdollisuuksia allokoida pääomia ja suojautua riskeiltä entistä tehokkaammin. Markkinat ja rahoituksen välittäjät tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia hajauttaa ja hallita riskejä ja siirtää niitä kaupankäynnin avulla toimijoiden välillä, sekä auttavat hallitsemaan sijoituksiin liittyviä likviditeettiriskejä. Markkinoiden läpinäkyvyys ja informaatio. Rahoitusjärjestelmä helpottaa sijoitusmahdollisuuksiin, markkinoiden toimintaan ja toimijoihin liittyvän informaation tuottamista ja sen levittämistä markkinoilla. Mitä paremmin järjestelmä toimii, sitä vähemmän informaation epäsymmetrisyyttä sijoittajien ja sijoituskohteiden välillä on. Päämies-agentti -ongel-

21 19 man helpottuminen näkyy markkinoilta saatavan rahoituksen hinnassa. Erityisesti osakemarkkinoilla sijoittajilla oleva informaatio välittyy osakkeiden hintoihin sitä nopeammin ja tehokkaammin, mitä likvidimmät osakemarkkinat ovat. Corporate governance ja yritysten valvonta. Hyvä hallintotapa varmistaa, että sijoittajat saavat parhaan mahdollisen tuoton sijoitukselleen ja siten ovat halukkaita sijoittamaan varojaan yrityksiin. Myös pääomakustannukset pienenevät hyvän hallinnon myötä. Hyvään hallintotapaan kuuluu myös valvonta. Ulkoista rahoitusta tarjoavilla sijoittajilla ja pankeilla on kannustin valvoa yrityksen johtoa ja yritysvarallisuuden käyttöä: Rahoitusta välittävät instituutiot valvovat rahoitusta saaneita yrityksiä ja tehtyjä investointeja ja varmistavat, että rahoitusta saaneet toteuttavat lupaamansa hankkeet ja investoinnit, joihin rahoitusta on hankittu. Valvonta varmistaa myös sen, että yritysten hallintojärjestelmät estävät väärinkäytökset ja tehottomat investointipäätökset. Hyvin toimivien corporate governanceja yritysten valvontajärjestelmien ja mekanismien on havaittu vahvistavan talouskasvun edellytyksiä, koska se pienentää valvontatehtävistä syntyviä kustannuksia. Oikeusjärjestelmä. Rahoitusmarkkinoiden toiminnan kannalta markkinaosapuolten välisten sopimusten toimeenpanon tehokkuudella ja valvonnalla on suuri merkitys, koska se määrittää, miten tehokkaasti markkinat allokoivat pääomia eri kohteisiin ja miten rahoituksen kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Oikeusjärjestelmä ja sen soveltaminen määrittävät pääoman allokoitumisen tehokkuuden. Rahoitusmarkkinoiden sääntely, valvonta ja vakaus. Rahoitusmarkkinoiden toimintaa säännellään tavallisesti muita talouden aktiviteetteja enemmän. Hyvin kohdistetut sääntely ja valvonta kuitenkin vähentävät markkinoiden epätäydellisyyttä ja edesauttavat markkinoiden vakauden säilymistä sekä markkinoiden uskottavuutta. Rahoitusjärjestelmän kehittyessä on tärkeää, että markkinoiden sääntelyä ja valvontaa kehitetään markkinoiden kehityksen mukana, jotta markkinoiden häiriöt voidaan minimoida ja ylläpitää niiden vakaus. Vakavat markkinahäiriöt vaikeuttavat rahoituksen välittymisprosessia aiheuttaen negatiivisia vaikutuksia kasvuun ja hyvinvointiin. Kilpailu, avoimuus ja markkinoiden integraatio. Myös markkinoiden avoimuus ja rahoituslaitosten välillä lisääntyvä kilpailu vähentävät markkinoiden epätäydellisyyttä. Talouden vapaus, poliittiset ja sosio-ekonomiset tekijät. Taloudellista toimintaa rajoittavien tekijöiden ja poliittisten interventioiden puuttuminen lisäävät rahoitusjärjestelmän tehokkuutta. Myös sosiaalisen pääoman merkitys on huomattava rahoitusjärjestelmän kehittymisessä.

22 20 Lisäksi kirjallisuudessa mainitaan rahoituksen välittymisen tehostumisen, uuden teknologian käyttöönoton ja koulutuksen vaikuttavan rahoitusjärjestelmän uusiutumiseen ja sitä kautta tuottavuuden ja talouden kasvuun. Rahoituksen välittäjät voivat nopeuttaa tuottavuuden kasvua tehostamalla uusiin investointeihin liittyvää informaation hankintaa, mikä saattaa parantaa tehtävien investointien laatua. Rahoituksen uudelleen jakautumisen tehokkuuteen eri investointikohteiden välillä vaikuttavat pääomamarkkinoiden syvyys ja koko, ja toimialojen välisen pääomien uudelleen jakautumisen kehittyminen parantaa tuottavuutta. Kasvun nopeutuminen on pääosin seurausta tehokkaasti toimivien rahoitusinstituutioiden toiminnan tuottavuuden kasvua nopeuttavasta vaikutuksesta. 2.3 Suomen rahoitusjärjestelmän toimivuus ja yhteys kasvuun Tutkimusten mukaan markkinoilta saatavan pääoman määrän lisäämisellä ei kuitenkaan loputtomasti voida lisätä talouden pitkän aikavälin kasvuedellytyksiä esimerkiksi Suomen kaltaisen kehittyneen talouden tapauksessa (Hyytinen & Pajarinen, 2005). Suomessa rahoitusjärjestelmän kehittyminen vauhdittui 1980-luvulla, kun rahoitusmarkkinoiden säännöstelyä alettiin purkaa ja markkinat avautuivat. Rahoitusjärjestelmän syveneminen ja monipuolistuminen on osaltaan vaikuttanut 1990-luvulla alkanutta talouden rakennemuutosta ja tukenut kasvua. Perinteisesti kotimaiset luottolaitokset ovat olleet Suomessa merkittävimpiä yritysten rahoittajia. Rahoitusmarkkinoiden kehittyessä erityisesti 1990-luvulta lähtien rahoitusmahdollisuudet ovat kuitenkin paitsi monipuolistuneet kotimaassa myös kansainvälistyneet, ja markkinaehtoisen rahoituksen merkitys yritysrahoituksessa on kasvanut. Kehitettävää on edelleen etenkin yritysrahoitusjärjestelmän suorituskyvyssä, jotta se voi voimistaa talouskasvua. Yritysrahoituksen markkinaehtoistuminen tarkoittaa, että varsinkin suurilta yrityksiltä odotetaan samaa tehokkuutta ja niihin tehdyiltä investoinneilta samoja tuottoja kuin muilta sijoituksilta kansainvälisille markkinoille. Rahoitusmarkkinoiden rakennemuutoksesta ja markkinoiden globalisoitumisesta johtuen pankkien asema yritysten rahoittajana on pienentynyt, joskin kotimaiset pankit ovat pk-yritysten rahoittajana edelleen merkittävässä asemassa. On muistettava, että suomalaisesta yrityskentästä suuri osa on pieniä tai keskisuuria toimijoita, jotka ensisijaisesti hakevat paikallista rahoitusta, kun suuryrityksiä on vain muutamia. Globaaleista markkinoista huolimatta myös paikallisen rahoituksen saatavuus on tärkeää, koska se edistää pienempien yritysten kasvua ja niiden innovaatiotoimintaa. Pk-yrityksille paikallisen rahoituksen saaminen on tärkeätä, koska niiden tunnettuus ja rahoittajien kannalta merkittävät tiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Euroopan rahoitusmarkkinat talouskasvun edellytysten luojina Erkki Liikanen Pääjohtaja /Suomen Pankki Oikea suunta -seminaari. 30.3.2007 Säätytalo 1 Suomen Pankki 2 Pyrkimys vakaisiin rahaoloihin 1865

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Yrittäjyysohjelma 2014-15 Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelma Ohjelma on Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan kannanotto teollisuuden toimintaedellytysten

Lisätiedot

PK -yritykset rahoitusmarkkinoilla

PK -yritykset rahoitusmarkkinoilla PK -yritykset rahoitusmarkkinoilla Mervi Niskanen Kuopion yliopisto Kauppatieteiden laitos Suomalaiset rahoitusmarkkinat Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan kaikkien rahoitusvaateiden markkinoita Rahamarkkinat

Lisätiedot

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen EK:n yrittäjävaltuuskunnan kesäkokous 14.8.2009 Valtiosihteeri Riina Nevamäki Työ- ja elinkeinoministeriö Kasvu- ja omistajayrittäjyyden seurantatyöryhmä Asetettu

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015 Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015 Ohjelma Kassalla kasvaminen on kova laji 27.3.2015 Kuopio Moderaattorina Jukka Turunen, Technopolis 8.30 Verkottumisaamiainen ja ilmoittautuminen 9.00

Lisätiedot

Vaikuttavuuskatsaus 3.9.2015

Vaikuttavuuskatsaus 3.9.2015 Vaikuttavuuskatsaus 2014 3.9.2015 Toiminnan tavoitteena on taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Työpaikkojen luonti ja säilyttäminen Yritysten

Lisätiedot

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Pääomamarkkinaunionin tausta - Pääoman vapaa liikkuvuus yksi EU:n perusvapauksista Viime vuosina on luotu pankkiunioni,

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Rahoituksen hallinta haastavassa taloustilanteessa

Rahoituksen hallinta haastavassa taloustilanteessa haastavassa taloustilanteessa Jari Karppinen Johdanto Sivu 2 PK-yritysten rahoituksen turvaaminen on taloudellisen kehityksen kannalta keskeistä PK-yritykset ovat taloudellisen kehityksen keskeisiä ajureita,

Lisätiedot

Lisäävätkö yritystuet innovaatioita?

Lisäävätkö yritystuet innovaatioita? Lisäävätkö yritystuet innovaatioita? Elias Einiö VATT VATT-ETLA Yritystukiseminaari, 18.4.2017 Yritystukien yleisistä tavoitteista Taloudelliset tavoitteet Investoinnit; työllisyys; tuottavuus Tärkeää

Lisätiedot

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Esityksen sisältö Yrittäjyyden haasteista Suomessa Kasvuyrittäjyyden merkitys rakennemuutoksessa

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekes Tekes Innovaatiorahoituskeskus Tekes Merkittävin julkinen R&D&I rahoittaja

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Pk-yritysten kasvustrategiat vertailussa. Yritysten kasvuaikomukset, toteutunut kasvu ja kannattavuus

Pk-yritysten kasvustrategiat vertailussa. Yritysten kasvuaikomukset, toteutunut kasvu ja kannattavuus Pk-yritysten kasvustrategiat vertailussa Yritysten kasvuaikomukset, toteutunut kasvu ja kannattavuus Taustaa Tavoitteina vastata kysymyksiin: 1. Kuinka hyvin yritysten kasvustrategiat toteutuvat käytännössä?

Lisätiedot

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira Tämä on Finnvera Imatra 27.3.2013 Markku Liira Finnvera Oyj Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen tytäryhtiö

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014 Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014 Teollisuussijoitus lyhyesti Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin Tuomme osaamista ja pääomaa Otamme ja jaamme riskiä kumppaneiden

Lisätiedot

Liite 1. Talousneuvosto

Liite 1. Talousneuvosto Liite 1 Elinkeino- ja teollisuuspoliittinen linjaus Suomen talouskasvun eväitä 2010-luvulla Talousneuvosto 27.3.2013 Maailma muuttuu Suomi kohtaa haasteita Toimintaympäristö Globaali toimintaympäristö

Lisätiedot

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008 Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Tausta-aineisto 28.8.2008 Sisältö 1. Alkuvuosi lyhyesti 2. Finnveran liiketoiminta 1.1. 30.6.2008 Kotimaan ja viennin rahoitus 3. Finnvera-konsernin avainluvut

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Aura 21.10.2016 Jyrki Isotalo 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

Suorat sijoitukset Suomeen ja ulkomaille viime vuosina

Suorat sijoitukset Suomeen ja ulkomaille viime vuosina Suorat sijoitukset Suomeen ja ulkomaille viime vuosina 17.4.2013 Topias Leino Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Maksutasetoimisto Esityksen sisältö Mitä tarkoitetaan suorilla ulkomaisilla

Lisätiedot

Tuottavuuskehitys pkyrityksissä

Tuottavuuskehitys pkyrityksissä Tuottavuuskehitys pkyrityksissä Mika Maliranta (ETLA & Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) Talouskasvua pk-yritysten tuottavuutta kehittämällä, TEM, 20.10.2010 1 Johtopäätökset (1/2) Kasvupolitiikka

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia!

Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia! Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia! Yritysten odotukset Yritys-Suomi-yhteistyö seudullisissa yrityspalveluissa 6.5.2010 Innovaatiojohtaja Hannele Pohjola Yrityspalvelujärjestelmä

Lisätiedot

Kasvuyrittäjyys Suomessa

Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyritysten lukumäärä hienoisessa kasvussa Noin 750 yritystä* kasvatti henkilöstöään 20 % vuosittain Kasvukausi 2007 10 Lähteet: TEM:n ToimialaOnline, Kasvuyritystilastot; Tilastokeskus,

Lisätiedot

Suhdannetilanne ja talouden rakenneongelmat - millaista talouspolitiikkaa tarvitaan? Mika Kuismanen, Ph.D. Pääekonomisti Suomen Yrittäjät

Suhdannetilanne ja talouden rakenneongelmat - millaista talouspolitiikkaa tarvitaan? Mika Kuismanen, Ph.D. Pääekonomisti Suomen Yrittäjät Suhdannetilanne ja talouden rakenneongelmat - millaista talouspolitiikkaa tarvitaan? Mika Kuismanen, Ph.D. Pääekonomisti Suomen Yrittäjät Esityksen runko 1. Suhdannetilanne 2. Pidemmän aikavälin kasvunäkymät

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Kohden pääomamarkkinaunionia - lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle 8.12.2015. Professori Vesa Kanniainen (taloustieteet) Helsingin yliopisto

Kohden pääomamarkkinaunionia - lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle 8.12.2015. Professori Vesa Kanniainen (taloustieteet) Helsingin yliopisto Kohden pääomamarkkinaunionia - lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle 8.12.2015 Professori Vesa Kanniainen (taloustieteet) Helsingin yliopisto Toimivat pääomamarkkinat hyvinvoinnin ehto Hyvin toimivat

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Yritystuet ja innovaatiorahoitus - taustaa ja yleisiä näkökohtia - Johtaja Timo Kekkonen

Yritystuet ja innovaatiorahoitus - taustaa ja yleisiä näkökohtia - Johtaja Timo Kekkonen Yritystuet ja innovaatiorahoitus - taustaa ja yleisiä näkökohtia - Johtaja Timo Kekkonen Yritystuet keskustelun tausta ja yleisiä huomioita Keskustelu käynnistyi poliittisella tasolla ja julkisuudessa

Lisätiedot

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012 Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta Mika Lautanala 13.12.2012 Finnvera: Rahoitusta investointeihin ja käyttöpääomaan Rahoitus Lainat yrityksen investointiin tai käyttöpääomaan (vain pk yrityksille)

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

VASTAVIRTAAN KULKIJAT

VASTAVIRTAAN KULKIJAT VASTAVIRTAAN KULKIJAT KASVUA JA INNOVAATIOITA -SEMINAARI 31.1.2012 Ulla Hytti, Elisa Akola TSE Entre, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Pekka Stenholm Turku Institute for Advanced Studies, Turun yliopisto

Lisätiedot

Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö?

Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö? Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö? Studia Monetaria 6.10.2015 Pääomamarkkinaunionin taustatekijöitä Pääomamarkkinaunioni mitä se on ja mitä se ei ole Pääomamarkkinaunionin keskeinen

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA Pääomasijoittajilla on keskeinen merkitys yritysten kasvun rahoittajina ja pääomasijoittamisen positiiviset vaikutukset ulottuvat myös kansantalouteen. Pääomasijoituksilla

Lisätiedot

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen Tekesin kuulumiset 24.01.2017 Linkosuon Leipomo Nuppu Rouhiainen 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa kohti kansainvälisiä markkinoita. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 19.3.2015 2014/2209(INI) TARKISTUKSET 1-20 Liadh Ní Riada (PE546.893v01-00) vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille (2014/2209(INI))

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Talous- ja teollisuuspolitiikka vaalikauden puolivälissä. Teollisuuden Palkansaajat Olli Koski

Talous- ja teollisuuspolitiikka vaalikauden puolivälissä. Teollisuuden Palkansaajat Olli Koski Talous- ja teollisuuspolitiikka vaalikauden puolivälissä Teollisuuden Palkansaajat 9.3.2017 Olli Koski Esitys Talouden tilanne Talouspolitiikan prioriteetit Elinkeinopolitiikan tilannekuva Yritysrahoitus

Lisätiedot

JULKINEN SEKTORI Yrityksen kehittämisen tukena

JULKINEN SEKTORI Yrityksen kehittämisen tukena JULKINEN SEKTORI Yrityksen kehittämisen tukena Kimmo Puolitaival Osastopäällikkö Yritysosasto Varsinais-Suomen TE-keskus 1 Vuonna 2006, yhteensä 137 milj. euroa elinkeinotoiminnan kehittämiseen Varsinais-

Lisätiedot

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Verotus ja talouskasvu Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Johdantoa (1/2) Talouskasvua mitataan bruttokansantuotteen kasvulla. Pienetkin erot talouden BKT:n kasvuvauhdissa

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille. Iisalmi Harri Kivelä

Tekesin rahoitus yrityksille. Iisalmi Harri Kivelä Tekesin rahoitus yrityksille Iisalmi 22.11.2016 Harri Kivelä DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Yrittäjyysohjelma Etelä-Pohjanmaa Yrittäjyyskatsauksen tavoitteet Tarkastella poikkileikkauksena keväällä 2007, miltä Etelä-Pohjanmaan maakunta yrittäjyyden näkökulmasta

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Global-seminaari 9.12.2010, Hämeenlinna Asiantuntija Jukka Lehtonen,

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut. Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011

Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut. Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011 Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011 Lisäarvo ostopäätöksen tekijälle Janne Pesonen 6.10.2010 17.5.2011 2 Kunta elinvoimajohtajana Teemoja joihin vaikutus ulottuu Johtaminen

Lisätiedot

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Kansantalouden tuottavuuden kasvu - talouskasvun keskeinen

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

EKTR toteutuminen 2009 2014 ja uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2015-2020. Jouni Hiltunen Lapin ELY-keskus

EKTR toteutuminen 2009 2014 ja uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2015-2020. Jouni Hiltunen Lapin ELY-keskus EKTR toteutuminen 2009 2014 ja uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2015-2020 Jouni Hiltunen Lapin ELY-keskus EKTR 2009-2014 Hankkeiden lukumäärä hylätty 22 keskeytetty 6 kesken 36 hyljesietopalkkiot

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun suunnittelu

Kansainvälisen kasvun suunnittelu Kansainvälisen kasvun suunnittelu PSu 05-2013 Mitä rahoitetaan ja millä kriteereillä? Rahoitus kohdistuu projekteihin (alku, loppu, suunnitelma, budjetti, tulosten systemaattinen hyödyntäminen), arvioinnin

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015 Jouko Pölönen Liiketoimintajohtaja, pankkitoiminta OP Ryhmä

Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015 Jouko Pölönen Liiketoimintajohtaja, pankkitoiminta OP Ryhmä Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015 Jouko Pölönen Liiketoimintajohtaja, pankkitoiminta OP Ryhmä 2 Onko rahahanat kiristyneet? Toimintaympäristö haastaa Yritysrahoitus Suomi Nousuun! 3 Toimintaympäristö haastaa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 Rakentaminen Kauppa 1 16 16 17 Palvelut 8 9 Muut 1 1 2 3 4 6 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Suomen tulevaisuuden kilpailukykytekijät

Suomen tulevaisuuden kilpailukykytekijät Suomen tulevaisuuden kilpailukykytekijät Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK SKOL:in konsulttipäivät 24.4.2013 Lähtötilanne Yleiskuva Investoinnit jäissä Työpaikat vähenevät

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto TEM/EIO nostaa keskusteluun yrityksille tärkeitä pullonkauloja ja luo edellytyksiä toimivalle toimintaympäristölle jossa yritykset voivat uudistua ja kasvaa. Tunnistamme

Lisätiedot

EK:n työelämälinjaukset: talouskasvua ja tuottavaa työtä

EK:n työelämälinjaukset: talouskasvua ja tuottavaa työtä EK:n työelämälinjaukset: talouskasvua ja tuottavaa työtä Hyvä työ Vasemmistoliiton työelämäseminaari Helsinki 24.2.2011 Työmarkkinajärjestöjen esitykset tulevalle eduskunnalle Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen,

Lisätiedot

Investointeja Suomeen! Yritysten investointien merkitys Suomelle

Investointeja Suomeen! Yritysten investointien merkitys Suomelle Investointeja Suomeen! Yritysten investointien merkitys Suomelle Vuorineuvos Jorma Eloranta Teknologiateollisuus ry 17.4.2012 Note: Kauppatase (balance of trade) = tavara vienti tavaratunoti, (Vaihtotase

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Mukava tavata! Jonas Löv OP Yrityspankki Oyj

Mukava tavata! Jonas Löv OP Yrityspankki Oyj Mukava tavata! Jonas Löv OP Yrityspankki Oyj OP Sisältö 1. Talouden näkymiä 2. Pankkirahoituksen pääperiaatteet / Mihin kiinnitetään huomiota 3. Vakuudet 4. Esimerkkejä 5. Kiitos - 6 5 4 3 2 1 0 1 Lähde:

Lisätiedot

Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta?

Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta? Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta? Esa Pitkänen Studia monetaria 7.10.2014 Joukkorahoitus on laaja käsite Toimintamalli, jolla kerätään varoja yleensä pienempiä summia laajalta joukolta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Yritysrahoitusstrategia Kalevi Pölönen Yksikön päällikkö Innovaatiot ja yritysrahoitus

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Yritysrahoitusstrategia Kalevi Pölönen Yksikön päällikkö Innovaatiot ja yritysrahoitus Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Yritysrahoitusstrategia 12.3.2013 Kalevi Pölönen Yksikön päällikkö Innovaatiot ja yritysrahoitus Kalevi Pölönen www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala 12.3.2013 1 Taustaa Rahoitusstrategialla

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

PK- yritysten EAKR-rahoitus

PK- yritysten EAKR-rahoitus PK- yritysten EAKR-rahoitus Pohjanmaalla 2014-2020 Henrik Broman 6.11.2014 1 Ajankohtaista 15.9. alkoi uusien hakemusten vastaanotto ja kirjaus Sähköinen haku KATSO- tunnisteella https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritystukien-sahkoinen-

Lisätiedot

Amerikan uusi asento:

Amerikan uusi asento: Amerikan uusi asento: Voisivatko pääomamarkkinajäykkyydet selittää tuottavuuden heikkoa kasvua Antti Ripatti Helsingin yliopisto, HECER, Suomen Pankki 15.2.2017 MTK Pääoman kohdentuminen ja pitkä lama

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ YRITYSRAHOITUKSELLA

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ YRITYSRAHOITUKSELLA KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 YRITYSRAHOITUKSELLA Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-Keskus Haasteita ohjelman ratkaistavaksi Yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten heikentynyt kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Hallituksen kasvupanostukset työ- ja elinkeinoministeriön konsernissa vaalikaudella 2011 2015

Hallituksen kasvupanostukset työ- ja elinkeinoministeriön konsernissa vaalikaudella 2011 2015 23.2.2015 Hallituksen kasvupanostukset työ- ja elinkeinoministeriön konsernissa vaalikaudella 2011 2015 Finanssikriisin jälkeen EU:n piirissä toteutettujen pankkisektorin sääntelytoimien jälkeen on noussut

Lisätiedot

Rahoitusseminaari / Posintra. 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj

Rahoitusseminaari / Posintra. 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj Rahoitusseminaari / Posintra 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Puitteet toiminnalle Lainsäädäntö

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TALENTUM HELSINKI 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Juha-Pekka Kallunki Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2195-2

Lisätiedot

Valtion kasvurahoitus 2013-2015

Valtion kasvurahoitus 2013-2015 Valtion kasvurahoitus 2013-2015 ICT2015-välitulosseminaari 18.5.2015 Petri Peltonen TEM / EIO 1 Polku 14: Rahoitusohjelma kattamaan alkuvaiheen ja kasvuvaiheen yritysten tarpeita Käynnistetään rahoitusohjelma

Lisätiedot