Int. Review of Business Develoment & Management & Growth & Internationalization of SME s

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Int. Review of Business Develoment & Management & Growth & Internationalization of SME s 1990-2009 9.2.2010"

Transkriptio

1 Pk-yritysten johtamisen ja kehittämisen, kasvun ja kansainvälistymisen kv. tutkimuskatsaus vuosilta International Review of Business Development and Management, Growth and Internationalization of SME s during the last twenty years Tekijät Authors: Esko Huttu-Hiltunen, business management consultant, M.Sc. (Econ. & bio sciences), AFN Oy/Ltd. Vesa Puhakka, professor, D.Sc.(Econ.), Oulu university, Int. business, management and entrepreneurship Toni Tevio, business management consultant, M.Sc. (Econ.), AFN Oy/Ltd. Tiivistelmä - Abstract: A Comprehensive international review of the use of effective business development and management methods and tools, and the challenges of the growth and internationalization in small and middle size enterprises (SME s) during Pk- ja mikroyritysten johtamiseen ja kehittämiseen sekä kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvä kv. tieteellinen tutkimus on 1990-luvun alkupuolelta lähtien keskittynyt tehokkaiden kansainvälisten verkostojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Ohjelmisto- ja korkean teknologian yritykset ovat olleet tutkijoiden mielenkiinnon kohteena, koska niiden kasvu ja eteneminen kansainvälisille markkinoille noudattaa usein nopeampia polkuja kuin perinteisten toimialojen yritykset. (Bell, J. 1995; Crick, D. & Jones, M. (1998). McDougall, P.P, Oviatt, B.M. & Shrader, R.C, 2003; Tyrväinen P. et.al. 2005; Academy of Management Review, 2006; Mainela T. & Puhakka, V. (2009)). Vaikka yrityksillä on niukasti omia sisäisiä voimavaroja, niillä on halukkuutta luottaa ulkopuolisiin resursseihin liiketoimintaverkostojen rakentamisessa, mikä luo mahdollisuuksia murtautua kansainvälisille markkinoille. Erilaisten verkostojen aktiivinen hyödyntäminen synnyttää usein ns. uusia jo syntyjään kansainvälisiä yrityksiä, born globals (Bell et al. 2003). Kuitenkin useat korkean teknologian yrityksetkin pääsevät vientimarkkinoille toimittuaan ensin menestyksellisesti useiden vuosien ajan kotimarkkinoilla. Vaikka aiemmissa tutkimuksissa mainitaan pk-yritysten monia erilaisia kansainvälistymisreittejä, niin niissä on loppujen lopuksi tutkittu hyvin vähän erilaisten kv. kasvupolkujen taustalla olevia selittäviä ja ratkaisevia tekijöitä (Komulainen, H., Mainela, T. & Tähtinen, J. (2006); Autio, E., Sapienza, H. J. & Almeida, J. G. (2000)). Tutkittaessa em. tietoperustaisten yritysten kehitystä ja kasvua on havaittu, että pystymme mittaamaan monella tavalla yritysten kasvua, mutta emme pysty selittämään miksi toiset yritykset kasvavat kansainvälisesti mutta toiset eivät! (Bell, McNaughton, Young & Crick, 2003; Harris & Wheeler, 2005; Mathews & Zander, 2007; McDougall et al., 2003; Park, 2005; Perks & Hughes, 2008; Zahra, Korri & Yu, 2005). Yrittäjyystutkimuksessa ehdotetaankin, että jatkossa panostetaan enemmän yrittäjien sosiaalisten verkostoyhteyksien ja mahdollisuuksien selvittämiseen. Toisaalta kansainvälistymistutkimus korostaa kyvykkyyttä synnyttää kansalliset rajat ylittäviä yritysten välisiä verkostoja. Keskisuurissa ja suurissa yrityksissä ja organisaatioissa paljon käytettyihin nykyaikaisiin strategisiin ja operatiivisiin johtamismenetelmiin ja työkaluihin, kuten strategiseen tavoiteasetantaan ja suunnitteluun, suorituksen mittaukseen ja johtamiseen (Performance Measurement and Management = PMM), tasapainotettuun tuloskorttiajatteluun (Balanced Scorecard =BSC), liiketoimintaprosessien johtamiseen ja kehittämiseen (Business Process Management = BPM), toimintolaskentaan (Activity Based Costing = ABC) (Kaplan R.&Norton D. 1988, 1992, 1996, 1998), projektinjohtamiseen (Project mangement = PM) sekä erilaisiin sähköisiin toiminnanohjausjärjestelmiin (Enterprise Resource Planning =ERP) liittyvä tutkimus pk-yritysten parissa on ollut vähäistä (Andersen H. 2001; Paolo Taticchia, Luca Cagnazzob, Tennant C. & Tanoren M., 2005; Taticchia P., Luca Cagnazzo L. & Botarelli M.,2008). Tulevaisuudessa globaalin kilpailun lisääntyessä sekä sähköisten ohjaus- ja viestintäjärjestelmien kehittyessä isot ja pienet yritykset tekevät todennäköisesti yhteistyötä paljon nykyistä enemmän ja monipuolisemmin. Kun valtaosa maailman taloudellisista aktiviteeteista tapahtuu jatkossakin pk-yrityksissä, tulisi niiden tutkimiseen ja kehittämiseen paneutua tulevaisuudessa pitkäjänteisemmin, tarvelähtöisemmin ja monitieteisemmin. Esimerkiksi USA:ssa 88%:lla yrityksistä on alle 500 työntekijää. Ja Euroopan 20 miljoonasta yrityksestä, 99%:lla on vähemmän kuin 250 työntekijää; ja ne työllistävät 2/3-osaa kaikista työpaikoista ja 2/3- osaa eurooppalaisten yritysten liikevaihdosta tulee näistä pk-yrityksistä. (Laubacher R. & Quimby J. et al, 2003; Gray G., 2007). 1

2 Suomessa oli vuoden 2007 virallisten tilastojen mukaan (100%) yritystä, joista 1-9 työntekijän mikroyrityksiä 93,0% (so yritystä), työntekijän pieniä yrityksiä 5,8% (14.578) ja työntekijän keskisuuria yrityksiä 1,0% (2.436) - eli yhteensä alle 250 työntekijän pk-yrityksiä oli 99,7% (eli ) koko yrityskannassa. Ja suuria yli 250 työntekijän yrityksiä oli hieman alle 0,3% eli 641 kappaletta (Tilastokeskuksen yritystilastot, 2007). Global Etrepreneurship Monitor in (GEM, 2007) mukaan Suomen kokonaisyrittäjyys on vuosittaiseen GEMtutkimukseen osallistuvien maiden vertailussa keskitason yläpuolella. Mutta maamme yrittäjyysaktiviteetin luonne ja laatu on huollestuttava, sillä Suomesta puuttuu innovatiivista ja kasvuhakuista ja kansainvälistä yritystoimintaa. Suomessa on kyetty luomaan vakaa ja ennustettava liiketoimintaympäristö, joka ei kuitenkaan näytä edistävän kunnianhimoista, kasvuhakuista ja innovatiivistä yrittäjyyttä. Nykyisen hallituksen yrittäjyyden politiikkaohjelmassa todetaan, että Suomen selviämiseksi globaalitalouden kilpailussa uusia kasvuyrityksiä pitäisi syntyä nykyiseen verrattuna moninkertainen määrä edistämään rakennemuutosta ja vahvistamaan kansantalouden dynamiikkaa sekä korvamaan ulkomaille siirtyviä työpaikkoja (Hallituksen politiikkaohjelmat, Yrittäjyys 2005). Yritysten ja yhteiskunnan osalta tarvitaan jatkossa entistä enemmän panostusta kasvuyrittäjyys- ja markkinaosaamisen vahvistamiseen, jotta merkittävät sijoitukset koulutukseen ja teknologiaan eivät ala valua hukkaan. Pk-yritysten omistajilla ja johdolla on tyypillisesti paikallisten markkinoiden hyvä tuntemus ja ne ovat hyvin tietoisia asiakkaiden tarpeista. Niiden jälkimarkkinointi on asiakaslähtöistä ja ongelmien ratkaisu sekä päätöksen teko tapahtuu nopeasti. Pk-yrityksillä on kevyt organisaatio, määrällisesti vähän johtoa ja päälliköitä, pienet investoinnit perusrakenteeseen ja hyvä tuntuma kustannuksiinsa. Pk-yritysten on mahdollista erikoistua kapeiden erikoistuotteiden (niche) markkinoille ja keskittyä valikoituihin asiakkaisiin ja tyydyttää heidän tarpeitaan räätälöidyillä tuotteilla ja persoonallisilla palveluillaan. (Winch, G.& McDonald, J. (1999); Vinten, G. (1999); Taticchia P., Cagnazzo L. & Botarelli M. (2008)). Pk-yrityksiltä puuttuu kuitenkin pitkän tähtäimen tavoitteet ja strategiat eikä niillä ole varsinaista johtamiskulttuuria eikä myöskään kehittämisresursseja ja -kykyä toteuttaa haastavia suunnitelmia; tai jos suunnitelmia yms.on ne ovat useasti epämääräisiä ja hapuilevia. Pk-yritysten ensimmäinen tavoite onkin itse asiassa säilyä hengissä kovasti kilpailuissa olosuhteissa. (Levy, M., Powell, P. & Galliers, B., 1999, Vinten G. 1999, Andersen, H., 2001; Kale P.T., Banwait S.S. & Laroiya S.C.,2008). Pienet yritykset ovat taloudellisesti epävakaita, rahoitusta on niukalti ja yrityksillä on ongelmia teknologian hyödyntämisessä. Yritykset ovat tehottomia ja niillä on vähän hyviä käytäntöjä. Iso osa pk-yrityksistä lopettaa toimintansa 3-5 ensimmäisen elinvuoden aikana. Tämä pk-yritysten maailmanlaajuinen ongelma on suora seuraus liikkeenjohdollisesta kyvyttömyydestä ja kokemuksen puutteesta, vähäisestä suunnittelusta, heikosta talouden seurannasta, tiedonhallinnasta ja kirjaamiskäytännöistä (Baard V. & Watts T.( 2001); Taticchia P., Cagnazzo L. & Botarelli M. (2008)). Edellä mainituista syistä johtuen pk-yritysten olisi elintärkeää mitata ja ymmärtää niiden omia suorituksiaan globalisoituvilla markkinoilla (Underdown R. & Tallury S. (2002); Taticchia P. et al. (2008)). Isojen yritysten järjestelmät sopivat harvoin suoraan pk-yrityksille, joten tulevaisuudessa on suuri tarve kehittää helppokäyttöisiä ja toimivia internetpohjaisia työkaluja ja palveluita, joilla voidaan kehittää ja tukea pkyritysten liiketoimintaa ja niiden välistä yhteistyötä. (Laubacher R. & Quimby J. et al, 2003; Similä P. & Huttu- Hiltunen E. et.al. 2008). Muutamissa tutkimus- ja kehitysprojekteissa on selvitetty ja saatu käytännön kokemusta, mitkä tekijät ovat estäneet tai vaikeuttaneet strategisten ja operatiivisten johtamismenetelmien (BSC, BPM, ABC ym.) käyttöönottoa ja kehitystyötä pk-yrityksissä. Ja tulokset ovat hyvin samansuuntaisia: Yrityksen johdon ja avainhenkilöiden jatkuvat päivittäiset kiireet sekä rahoituksen ja muiden kehittämisresurssien ja -tuen puute eivät anna riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia paneutua vaativaan ylimääräiseen käyttöönottotyöhön. Myös yritysjohdon vaatimattomat tietotekniset taidot tai IT-osaajien puute sekä käyttöönotettavan menetelmän heikko tuntemus ja ymmärrys vaikeuttavat niiden tehokasta käyttöönottoa. (Chong S., 2007; Similä P.& Huttu- Hiltunen E. et.al. 2008; Andersen H. 2001). Lähtökohtaisesti kaikella kehitystyöllä täytyy olla yritysjohdon varaukseton tuki; samoin yritysten avainhenkilöiden käytännön projektinjohtamiskokemus ja -taidot sekä kehitysmyönteisyys kuin myös koko henkilökunnan ottaminen mukaan kehitystyöhön ovat ensiarvoisen tärkeitä tekijöitä erilaisten johtamismenetelmien ja - työkalujen käyttöönoton onnistumisessa (Similä P.& Huttu-Hiltunen E. et.al., 2008). 2

3 Edellä kerrotut havainnot ja kokemukset tarkoittavat, että pk-yritysten suunnittelu-, kehitys- ja johtamisvälineet pitää jatkossa saada mahdollisimman nopeasti yritysten käyttöön (so. mallit rakennettua), ja niiden käytön tulee olla mahdollisimman vaivatonta ja helppoa, samoin kuin niillä saavutettavat konkreettiset hyödyt täytyy saada kattavasti ja nopeasti esille, jotta yrityksen avainhenkilöillä löytyy motivaatiota ja aikaa niiden hyötykäyttöön. Eli johtamisvälineiden helppokäyttöisyys ja -saatavuus (so. ajasta ja paikasta riippumattomuus) sekä niiden käyttöönotossa ja hyödyntämisessä tarvittavien osaavien asiantuntijaresurssien saatavuus, edullisuus ja hyvät projektinhallintataidot muodostuvat merkittäväksi kriittiseksi tekijäksi pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisessä tulevaisuudessa (Similä P. & Huttu-Hiltunen E. et.al, 2008). Ensimmäisimpiä pk-yritysten parissa suoritettujen laajempien onnistuneiden kehittämisprojektien tuloksia löytyy 1990-luvun puolivälistä Suomesta, jolloin toimintolaskentaa ja prosessiajattelua sovellettiin hyvällä menestyksellä pieniin ja keskisuuriin meijeriyrityksiin ja yli 1000 maatilalle (Huttu-Hiltunen E., Kulju P. & Loikkanen T., 1998). Mittavassa verkostoprojektissa kehitettiin kokonaisvaltaisesti maidon tuotanto-, jalostus-, markkinointi- ja vientiverkostoa ja sovellettiin prosessijohtamista ja toimintolaskentaa todennäköisesti ensimmäisen kerran maailmassa mikrokokoisille maatilayrityksille (ref. Harvard Business Schoolin Prof. David S. Kaplanin haastattelu IIR:n videoneuvottelukonferenssissa Helsingissä 1996; Tuuri H. (1998), Huttu- Hiltunen E.(1998 & 1999)). Englantilaisissa vaatetusalan pk-yrityksissä on toimintolaskennan avulla pystytty parantamaan yritysten kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta (Huges A., 2005). Lisäksi kahdessa muussa tutkimuksessa on luotu toimintolaskennan mallipohjia pk-yrityksille, minkä tarkoituksena on tehdä siitä yritysten kannattavuuden ja kustannustehokkuuden toimiva kehittämisväline ja nopeuttaa laskennan käyttöönottoa yrityksissä (Chan M.F.S. el.al. 2000, Wingren T. 2005). Monet strategisen johtamisen perusmenetelmistä ja asioista toimivat yhtä hyvin niin suurissa kuin pienemmissä yrityksissä. BSC on osoittautunut yhdeksi maailman suosituimmista, toimivimmista ja monikäyttöisemmistä strategisten suunnitelmien toteuttamisen työkaluista, mistä on jo varsin paljon näyttöä sen toimivuudesta myös pk-yrityksissä. (Andersen H. (2001), Andersen H.,Lavrie G. & Savic N. (2004), Similä P.& Huttu-Hiltunen E. et.al (2008); Wood L.(2009)). Käytännössä on myös selkeästi osoitettu, että yritysten saamat hyödyt moninkertaistuvat, kun BSC:n rinnalla tehdään esimerkiksi prosessien mallinnus- ja kehitystyötä (Similä P.& Huttu-Hiltunen E. et.al. 2008). Pohjois-Italiassa Veneton alueella suoritetussa tutkimuksessa (n. 100 yritystä) havaittiin, että yrityksillä ei ole riittävästi johtamistaitoja ja -kykyä ottaa käyttöön monimutkaisia mittausjärjestelmiä. Pk-yritysten kasvua mitataan tyypillisesti liikevaihdolla ja työntekijöiden lukumäärällä, mutta on tärkeätä tutkia myös yrityksen kvalitatiivista kasvua kvantitatiivisen kehityksen rinnalla. Tutkimuksen tulososiossa suositellaankin suorituksen mittausjärjestelmää yhdeksi avainjohtamisjärjestelmäksi, jolla voidaan edistää pk-yritysten kvalitatiivista kasvua ja kilpailukykyä (Garengo P. & Bernardi G., 2007) Italialaisten tutkijoiden (Taticchia P. et.al. 2008) tekemä laaja kirjallisuuskatsaus pk-yritysten suorituksen mittaus- ja johtamisjärjestelmistä viimeisen (PMM) 20 vuoden ajalta osoittaa, että vain noin kymmenen prosenttia suuresta määrästä tutkimuksia kohdistuu pieniin yrityksiin. Pk-yritykset, joilla on rajallisesti johtamisja kehittämisresursseja ja kassavirtaa, mutta joiden taloudellinen merkitys on suuri, tarvitsevat vaihtoehtoista lähestymistä strategiseen suorituksen mittauksen kehittämiseen (Hudson et al. 2000). Valtaosa tällä hetkellä käytössä olevista pk-yritysten suorituksen mittauksen ja johtamisen viitekehyksistä (PMM) keskittyy yksipuolisesti vain suorituksen mittausjärjestelmään, minkä takia menetetään paljon tietoa ja potentiaalista tehokkuutta. Edellä mainitut tutkijat rakensivatkin pk-yrityksille viitekehysmallin integroidusta ideaalisesta suorituksen mittaus- ja johtamisjärjestelmästä, joka kostuu viidestä kokonaisuudesta eli suoritus-, kustannus-, kyvykkyyden arviointi-, benchmarking ja suunnittelujärjestelmästä. 3

4 Kuva 1. Mitenkä viisi järjestelmää toimii yhdessä monitasoisella tavalla (Taticchia P. et.al. 2008) Edellä esitetty ideaali malli määrittää mitä tietoa tulisi analysoida, kuinka sitä tulisi prosessoida ja kuinka se voitaisiin integroida tuottamaan arvokasta informaatiota yritysjohdon toimenpiteisiin. PMM-mallin viisi järjestelmää ovat vuorovaikutuksessa keskenään em. kaaviokuvan mukaisesti. Viitekehyksen mukaan yrityksen arvoketjun prosessit ovat syötteenä kolmelle ylemmän tason analyysijärjestelmille. Kun yrityksen prosessit on tunnistettu (mallinnettu), niitä voidaan arvioida suoritusjärjestelmän avulla, joka raportoi saavutetut tulokset eteenpäin. Suoritusjärjestellmän tulokset täytyy arvioida suhteessa yrityksen fyysiseen kyvykkyyteen. Fyysisillä kyvykkyyksillä tarkoitetaan tekijöitä ja ominaisuuksia, joiden puuttuminen rajoittaa tietyn prosessin ja yrityksen suorituskykyä. Kustannusten laskentajärjestelmä on avainroolissa kun halutaan saada tietoa prosessien tai toimintojen kustannuksista, jotka ovat olennaisen tärkeitä selvitettäessä vaihtoehtoisia toimintatapoja ja mahdollisuuksia. Informaatiota, joka saadaan suorituksen mittausjärjestelmästä ja vertailusta yrityksen fyysiseen kyvykkyyteen, tulee vertailla yrityksen tavoitteisiin ja strategioihin, jotta voidaan varmistaa sen kohdistus koko rakenteen yli. Tämän takia saavutetut suoritukset (tulokset) pitää bechmarkata huippuyritysten kanssa, jotta voidaan määrittää uudet tavoitteet johdonmukaisesti yrityksen kykyjen mukaan. (Taticchia P., Cagnazzo L. & Botarelli M. (2008)). Liiketoimintaprosessien johtamisella (BPM) tarkoitetaan menetelmää ymmärtää, dokumentoida, mallintaa, analysoida, toteuttaa ja jatkuvasti muuttaa liiketoimintaprosesseja ja kaikkia olennaisia resursseja suhteessa organisaation kykyyn tuottaa lisäarvoa liiketoiminnalle (Smith H. & Fingar P. 2003). Yksi BPM:n tärkeimmistä oivalluksista on johtamisen kokonaisvaltainen prosessinäkymä, jossa asiakkaiden tarpeista lähtevät ja tarpeiden tyydyttämiseen päättyvävät prosessit leikkaavat yrityksen toiminnallisia raja-aitoja (osastoja) ja myös yritysten välisiä esteitä. Tällä tavoin tuotannon arvoketjun jokaista vaihetta toimittajalta asiakkaalle voidaan jäljittää ja linkittää tarkasti yrityksen ja/tai yritysverkoston strategiaan, toiminnalliseen tehokkuuteen ja kilpailuetuihin (Baker G. & Maddux H. (2005); Rosemann M. & de Bruin T. (2004); Harmon P. (2003); Weiss P., Rott M. & Weisheit J. (2005); Chong S. (2007)). Vaikka valtaosa BPM:ään liittyneistä tutkimuksista on peräisin suurista yrityksistä, niin muutamissa pkyritysten tutkimus- ja kehitysprojekteissa on osoitettu, että prosessien johtamiseen ja niiden optimointiin liittyviä menetelmiä ja työkaluja voidaan soveltaa yhtä tehokkaasti myös pk-yrityksiin (Hale A.J. & Cragg P.B. (1996); Raymond L., Bergeron F. & Rivard S. (1998); Fu H., Chang T.& Wu M. (2001); Riley M.J. & Brown D.C. (2001); Chong S. (2007); Similä P.& Huttu-Hiltunen E. et.al. (2008)). Pk-yritysten liiketoimintaprosessien onnistuneesta mallintamisesta ja kehittämisestä on saatu mm. seuraavia hyötyjä: toiminnallisen tehokkuuden, kustannustietoisuuden, kannattavuuden ja johtamistaitojen parantuminen, asiakassuhteiden kehittyminen, vaikeasti hallittavien palvelu- ja yhteistyöprosessien ja työnjaon selkiytymien, markkinoinnin kilpailukyvyn tehostuminen (Ahadi H.R. (2004); Raymond L. et.al. (1998),Chong S. (2007); Similä P. & Huttu- Hiltunen E et.al. (2008)).Toisaalta selvitettäessä prosessijohtamismenetelmien ja -työkalujen käyttöönoton esteitä muutamissa länsi-australialaisissa viinialan pk-yrityksessä (10 kohdetta) havaittiin, että rahan ja ajan puute olivat merkittävimmät syyt niin käyttöönoton ongelmissa, ja etenkin pienemmissä yrityksissä (joilla 4

5 oli < 20 työntekijää) oli enemmän ongelmia kuin jonkin verran suuremmissa yrityksissä (Chong S. 2007). Vaikkakin edellä mainittu yritysotos oli pieni ja tutkimuksen tulokset eivät vällttämättä ole yleistettävissä, niin pienille saman toimialan viiniyrityksille esitetään niiden kriittisistä niukoista resursseista riippuvien liiketoimintojen yhteistyön tiivistämistä USA:n ja Uuden Seelannin mallin mukaan, jotta ne menestyisivät globalisotuvassa kilpailussa (Brown B. & Butler D.K. (1995); Harfield T. (1999); Chong S. (2007)). Tässä yhteistyötä kilpailla -mallissa monia yritysten välisiä verkostotoimintoja (esim. markkinoinnissa, hankinnoissa, liiketoiminnan kehittämisessä) voidaan yhdistää ja hyödyntää, jolloin toiminnot tehostuvat ja yhteisten liiketoiminnan kehittämisresurssien ja osaamispääoman myötä kriittisten prosessien kehittäminen ja hyvien bisnesskäytäntöjen leviäminen ja omaksuminen helpottuvat ja tehostuvat ja BPM tuottaa merkittävää lisäarvoa ja kilpailukykyä yrityksille. (Chong S. 2007). BPM hyödyntää nykyistä teknologiaa, joka mahdollistaa organisaation kyvyn kartoittaa ja/tai uudelleen mallintaa liiketoimintaprosessejaan, käyttää hyväkseen prosesseja sovelluksina, jotka on integroitu olemassa oleviin ohjelmistojärjestelmiin ja antaa yritysjohdolle mahdollisuuden seurata, analysoida, säätää ja parantaa prosessien suoritusta (tai toteuttamista) reaaliajassa. Itseasissa BPM markkinat, jotka käsittävät kaikki kommunikointi-, televiestintä-, tietokone-, internet- ja ohjelmistosovellukset, jotka tukevat BPM järjestelmää, arvioitiin vuonna 2005 noin 1,1 miljardin dollarin suuruisiksi ja niiden odotetaan kasvavan noin 3,8 miljardin dollarin arvoisiksi vuoteen 2012 mennessä (WinterGreen Research 2006). Tämä osoittaa selkeästi prosessijohtamisen kansainvälisen hyväksynnän ja merkityksen tämän päivän ja tulevaisuuden liikemaailmassa (Chong S. 2007) Center for Coordination Science, Sloan School of Management, MIT ja France Telecomin t&k-keskus ovat tehneet pk-yritysten johtamis- ja yhteistyön tarpeista lähtevää todella kiintoisaa tutkimus- ja kehitystyötä, 5

6 jossa on kehitetty internetpohjaisia työkaluja hallita yritysten välistä yhteistyötä ja erityisesti koordinoida liiketoimintaprosesseja. Kehitystyön tuloksena syntyi prototyyppi, joka mahdollistaa reaaliaikaisen prosessituen pk-yritysten auttamiseksi. Samalla muotoutui perusnäkemys ja ymmärrys siitä, millaisia ovat pk-yritysten tarvitsemat tehokkaat internetin yli käytettävät työkalut. (Laubacher R., Quimby J., Bouron T., Lau W., Li Y. & Sinaceur S. (2003)) Perusmallissa on nähtävissä kehittyvä julkinen markkinapaikka, jossa pk-yritysten on mahdollista tehdä hakuja ja sopimuksia kumppaneiden kanssa kuin myös tukea yritysten yhteistyöprosesseja liiketoimintaprosessien johtamisjärjestelmän (BPMS) avulla (kuva 2). Tämän mallin uusin elementti on prosessikirjasto eli säilytyspaikka korkean tason prosessimalleille, joita mahdolliset kumppanit voivat modifioida tarpeidensa mukaan (kuva 3.) Prosessikirjasto sisältää kokoelman yleisiä ja toimialakohtaisia prosessimalleja, ja edelleen käytettävissä olevia liiketoimintaprosessien osia ja prosessisuunnittelun malleja, jotka kaikki ovat helposti saatavilla, indeksoiduissa ja haettavissa olevissa säilytyspaikoissaan. Kirjaston graafiset esitykset ovat helposti luettavissa ja käyttökelpoisessa muodossa. Prosessikirjastoa voidaan pitää liiketoimintaprosessien johtamiseen (PBM) liittyvien ratkaisujen laajentumana pk-yrityksille. Kirjasto tekee mahdolliseksi parantaa ja lisätä pkyritysten liiketoimintaprosessien määritystä, integrointia ja hyväksikäyttöä ja se tekee myös helpommaksi kehittää ja automatisoida pk-yritysten välisiä yhteistyöprosesseja. Tutkimus- ja kehitystiimi tuo esille prosessikirjaston rakentamiseen ja käyttöön liittyvän haasteen ja tarkastelee tilannetta, kun säilytyspaikassa on kriittinen määrä yritysten prosesseja, jolloin siellä on myös äärimmäisen arkaluontoista tietoainesta. Tämän vuoksi on löydettävä keinoja kuinka rohkaista uusien mallien luomista, suojella omistajien tietoja ja älyllistä omaisuutta ja kuinka rakentaa luottamusta eri kumppaneiden välille (so. käyttäjät pk-yrityksissä, palvelun tuottajat sekä prosessien omistajat ja domainasiantuntijat). Lisähaasteita tuo se, kuinka järjestelmä voi taata mallien tehokkaan haun ja versionhallinnan toimivuuden (Laubacher R. et. al. 2003). Suomalaisille pk-yrityksille rakennettiin osittain ajasta ja paikasta ja yrityksen toimialasta ja koosta riippumaton tarvelähtöisesti laajennettava palvelualusta (platform), joka pitää tällä hetkellä sisällään mm. strategiseen tavoiteasetantaan, suorituksen mittaukseen, liiketoimintaprosessien mallintamiseen ja kehittämiseen, toimintolaskentaan ja projektinjohtamiseen liittyviä maailmalla tunnettuja ohjelmistotyökaluja sekä asiantuntija- ja muita lisäarvopalveluita, joita on helppo käyttää myös internetin yli yritysten elinkaaren eri vaiheissa. Yrityskohtaiset mittaristot ja prosessimallit ym. tärkeä tietoaines on tallennettu omiin tietosuojattuihin kansioihinsa palvelynympäritössä. Palvelinalustalle luotiin myös prosessi- ja mittaristopanki, mutta sen kokoaminen jäi ajan ja resurssipuutten takia kesken. Se sisältää nyt noin 50 erilaista BSC-näkökulmiin luotua mittaria sekä johtamisen, taloushallinnon, markkinoinnin ja myynnin geneerisiksi muutettuja osaprosesseja. Em. mallimittarit ja -prosessit nopeuttivat johtamistyökalujen käyttöönottoa uusissa yrityksissä ja edistivät hyvien käytäntöjen leviämistä. Palvelinkokonaisuuden rakentamiseen ja koekäyttöön osallistui asiantuntija- ja ohjelmistoyrityksiä, Oulun ammatikorkeakoulun liiketalousyksikkö, yrityspalvelukeskuksia ja yli 30 pk-yritystä usealta toimialalta. Kehitys- ja kasvuhakuiset ja kansainvälistyvät kohdeohdeyritykset ottivat käyttöönsä internetpohjaisia johtamis- ja kehittämistyökaluja ja käynnistivät liiketoiminnan kehittämistyön samalla kun ne osallistuivat monitahoisen palvelun rakentamiseen. Palvelinympäristön käyttö on tieturvasuojattu. Palvelua käyttävissä asiakasyrityksissä on saatu aikaan toiminnallisia, taloudellisia ja osaamiseen liittyviä parannuksia (Similä P. & Huttu-Hiltunen E. et. al. 2008) Pk-yrityksille tarkoitettujen internetin yli käytettävien johtamis- ja kehittämistyökalujen sekä toiminnanohjausjärjestelmien tutkimus- ja kehitystyö on lisääntynyt viime vuosina maailmanlaajuisesti ja siitä on tulossa kasvava bisness mikäli ohjelmistoyritykset pystyvät kehittämään edullisia, helppokäyttöisiä, selkeitä ja konkreettista lisäarvoa yrityksille tuottavia työkaluja ja palveluita (Hoyer V. & Christ O. (2007); Kale P.T., Banwait S.S. & S. C. Laroiya S.C. (2008)).. Joskaan monitoimisia ja käyttöisiä, yhteisöllisiä sähköisiä palvelualustoja ja palvelukokonaisuuksia, jotka on suunnattu kehitys- ja kasvuhakuisille ja kansainvälistyville pk-yrityksille ja sisältävät useita johtamis- ja kehittämistyövälineitä sekä yritysten avainhenkilöiden johtamis- ja verkostoitumistaitoja parantavia ja hyviä käytäntöjä levittäviä malleja ja resursseja, ei ole todennäköisesti kehitteillä tai kehitetty suorittamamme tutkimushaun mukaan kuin Suomessa, USA:ssa ja Israelissa. Pk-yritysten kv. tutkimukset ovat paljolti toteavia, kvalitatiivisia, yhteen menetelmään ja yhden toimialan yrityksiin keskittyneitä teoreettisia seurantatutkimuksia tai case-tutkimuksia, joista on vielä matkaa käytännön sovelluksiin. Tutkimuksista puuttuu useasti myös pk-yrityksille elintärkeä ja niiden niukkojen resurssien takia huomiotta jäävä soveltava tutkimus- ja kehitystyö, jolloin ne eivät suoranaisesti auta pk-yritysten kehitystä ja kasvua. Niissä ei myöskään ole tutkittu useampien johtamis- ja kehittämismenetelmien samanaikaisen käytön aikaansaamia synergiahyötyjä. Lähes poikkeuksetta useimmista korkean teknologian ja osaamisen 6

7 maista (USA:ta ja Israelia lukuun ottamatta) puuttuu pk-yritysten ja yliopistojen välinen tutkimus- ja kehitystyön kulttuuri. Suomessa Vaasan yliopiston, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkijat ovat olleet aktiivisia pk-yritysten verkostoihin ja johtamismenetelmiin liittyvissä tutkimuksissaan, joskin tutkimukset ovat valtaosin vielä teoreettisia. Yllä olevan tutkimuskatsauksen kirjallisuusviitteet on esitetty Lähdeluettelossa seuraavilla sivuilla. 7

8 LÄHDELUETTELO 1. Academy of Management Review (2006). Special Issue on Building Effective Networks. Academy of Management Review, 31(3). 2. Ahadi H.R. (2004). An examination of the role of organisational enablers in business process reengineering and the impact of information technology. Information Resources Mangement Journal, vol. 17, no. 4, pp Andersen H.,Lavrie G. & Savic N. (2004). Effective quality management through third-generation balanced scorecard. International Journal of Productivity and Performance Management, vol 53, no 7, pp Arantola, H. & Simonen, K. (2009). Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys paveluliiketoiminnan perustana. Tekesin katsaus 256/2009, Tekes, Helsinki. 5. Autio, E., Sapienza, H. J. & Almeida, J. G. (2000). Effects of age at entry, knowledge intensity, and imitability on international growth. Academy of Management Review, 43(5), Autio E., Kronlund M. & Kovalainen A. (2007). Hirgh-Gowth Support Initiatives in Nine Countries. Analysis, Categorization and Recommendations. Report prepared for the Finnish Ministry of Trade and Industry. Publications 1/ Autio E., Miikkulainen K. & Sihvola I. (2007). Innovatiiviset kasvuyritykset. Teknologiakatsaus 201/2007, Tekes, Helsinki 8. Autio, E. (2007): Global report on high-growth entrepreneurship (report based on Global Entrepreneurship Monitor GEM). London Business School 9. Baard, V. & Watts, T. (2001). The Design of a Performance Measurement Model for Small Firms within the Service Sector. 10. Baker G. & Maddux H. (2005). Enhancing organizational performance. Facilitating the critical transition to a process view of management. S.A.M. Advanced Management Journal, vol. 7, no. 4, pp Bell, J. (1995). The internationalisation of small computer software firms. A further challenge to stage theories. European Journal of Marketing, 29(8), Bell, J., McNaughton, R., Young, S. & Crick, D. (2003). Towards an integrative model of small firm internationalisation. Journal of International Entrepreneurship. 1(4), Brown B. & Butler D.K. (1995). Competitors as allies: a study of entrepreneurial networks in in the U.S. wine industry. Journal of Small Business Management, vol. 33, no.3, pp Chan M.F.S.,Keung K.F.& Chung W.W.C (2000) A design of an ABC template for easy assimilation in SME. Logistic Information Management vol 13, no 3, pp

9 15. Crick, D. & Jones, M. (1998). Design and innovation strategies within successful high tech firms. Marketing Intelligence & Planning, 17(3), Chong S. (2007). Business Process Management for SME s: An exploratory study of implementation factors for the Australian vine industry. Curting Business School, Curtin University of Technology, Australia. Journal of Information Systems and Small Business, 2007, vol. 1, no. 1-2, pp Fu H., Chang T. & Wu M. (2001). A case study of tje SME s organisational restructuring in Taiwan. Industrial Management & Data Systems, vol. 101, no.8/9, pp Garengo P. & Bernardi G. (2007). Organizational capability in SMEs: Performance measurement as a key system in supporting company development. International Journal of Productivity and Performance Management, vol 56, no. 5/6, pp Global Entrepreneurship Monitor, 2007 Report Finland: Stenholm P., Pukkinen T., Heinonen J. & Kovalainen A., Turku School of Economics, Business Research and Development Centre. 20. Gray G. (2007). Management Development in European Small and Medium Enterprises. Advances in Developing Human Resources, vol, 6, no 4, pp Harfield T. (1999). Competition and co-operation in emerging industry. Strategic Change, vol. 8, no. 4, pp Harmon P. (2003). Business Process Change: A. Mangers Guide to Improving, Redesigning and Automating Processes. Morgan Kaufmann San Francisco 23. Harris, S. & Wheeler, C. (2005). Entrepreneurs relationships for internationalization: Functions, origins and strategies. International Business Review, 14(2), Harris, S. & Wheeler, C. (2005). Entrepreneurs relationships for internationalization: Functions, origins and strategies. International Business Review, 14(2), Hale A.J. & Cragg P.B. (1996). Business process re-engineering in the small firm.. INFOR, vol. 34, no.1, pp Hoyer V. & Christ O. (2007). Collaborative E-Business Process Modelling: A Holistic Analysis Framework Focused on Small and Medium Sized Enterprises. SAP Research CEC St. Gellen Switzerland, Insitute of Industrial Management, University of Hamburg, Germany. W.Abramowicz (Ed.): BIS 2007, LNCS 4439, pp Hudson, M., & Smith,D., (2000), Running before walking: the difficulties of developing strategic performance measurement systems in SMEs. In EurOMA Conference Proceedings Operations Management, (Ghent: Academia Press Scientific Publishers), pp

10 28. Huges A. (2005). ABC/ABM activity-based costing and activity-based management: A profitability model for SMEs manufacturing clothing and textiles in the UK. Journal of fashion marketing and management. vol. 9, no 1, pp Huttu-Hiltunen E.(1998). Tuotanto ja markkinointiketjun kehittämisestä avaimia yritystoiminnan menestymiseen.osuustoiminta 7-8/1998, Helsinki. 30. Huttu-Hiltunen E., Kulju P. & Loikkanen T. (1998). Pienten ja keskisuurten meijeriyritysten ja alueellisen maidontuotannon kehittämishanke Loppuraportti (158 s), Oulun yliopistopaino, Oulu. 31. Huttu-Hiltunen E. (1999). Maitoketju selviytyy kehittämällä verkostoaan. Talouselämä 4/99, Helsinki. 32. International Business Review (2005). Special Issue on International Entrepreneurship. International Business Review, 14(2). 33. Kale P.T., Banwait S.S. & S. C. Laroiya S.C. (2008). Enterprise Resource Planning Implementation in Indian SMEs: Issues and Challenges. XI Annual International Conference of Society of Operation Management, India. 34. Kaplan R.S. (1988). The role for empirical research in management accounting. Accounting,. Organization and Society, 11: 4/5, Kaplan R.S. (1998). Innovation action research: creating new management theory and practice. Journal of Management Accounting and Research, 10, Kaplan R.S. & Norton D.P. (1992). The balanced scorecard measures that drive performance. Harward Business Review (January-February), Kaplan R.S. & Norton D.P. (1992). The Balanced Scorecard Translation strategy in to action. Boston: Harward Busines School Press 38. Kohtamäki M., Tornikoski E. & Varamäki E. (2009). The Strategic management competence of small and medium-sized firms. International J. Etrepreneurship and Small Business, vol. 7, no Komulainen, H., Mainela, T. & Tähtinen, J. (2006). Social networks in the initiation of the high-tech firm s internationalisation. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 6(6), Laitinen, E. (1996). Framework for Small Business Performance Measurement. Vaasan yliopisto: University of Vaasa. 41. Laubacher R.(1), Quimby J.(1),, Bouron T. (2), Lau W. (3), Li Y. (3) & Sinaceur S. (3) (2003). The Process Library: Enabler of CrossSME Collaboration. (1) Center for Coordination Science, Sloan School of Management, MIT, Cambridge, MA 02142, USA; (2) France Telecom R&D, DTL/SPP, Issy Moulineaux Cedex, France; (3) France Telecom R&D South San Francisco, CA94080, USA. Integrated Design and Process Technology, IDPT-2003, ã2003 Society for Design and Process Science 42. Levy, M., Powell, P. & Galliers, B. (1999). Assessing information system strategy 10

11 development frameworks in SMEs. Information and Management, Vol. 36, No. 5, pp Madsen, T. K. & Servais, P. (1997). The internationalisation of born globals: An evolutionary process? International Business Review, 6(6), Mainela, T. & V. Puhakka (2009). Organising new business in a turbulent context: Opportunity discovery and effectuation for IJV development in transition markets. Journal of International Entrepreneurship, in press. 45. Manville G. (2007). Implementing a balanced scorecard framework in a not for profit SME. Bornemouth University, UK. International Journal of Productivity and Performance Management vol. 56, no 2, pp Mathews, J. & Zander, I. (2007). The international entrepreneurial dynamics of accelerated internationalisation. Journal of International Business Studies, 38(3), McDougall, P.P, Oviatt, B.M. & Shrader, R.C (2003). A comparison of international and domestic new ventures. Journal of International Entrepreneurship, 1(1), Murphy, Alan & Ledwith Ann (2006). Project Management tools and Techniques in high-tech SMEs in Irland. Department of Manufactoring and Operations Enigineering, University of Limerick, Irland, High Technology Small Firms Conference Park, J. (2005). Opportunity recognition and product innovation in entrepreneurial hi-tech start-ups: A new perspective and supporting case study. Technovation, 25(7), Pateman A. (2008). Linking Strategy to Operations: Six Stages to Execution. Business Performance Management, no 12 (2008) 51. Perks, K. & Hughes, M. (2008). Entrepreneurial decision-making in internationalization: Propositions from mid-size firms. International Business Review, 17(3), Rantanen, H. and Holtari, J. (2000). Performance analysis in Finnish SMEs. In Proceeding of the 11th International Working Seminar on Production Economics. Innsbruck, February 53. Raymond L., Bergeron F. & Rivard S. (1998). Dterminants of business process reengineering success in small an d large enterprises: an empirical study in Canadian context. Journal of Small Business Management, vol. 36, no.1, pp Rialp-Criado, Alex, Rialp-Criado, Josep, Urbano David, Vaillant Ynancy (2005): The Born- Global Phenomenon: A comparative case study research in Spain. Autonomous University of Barcelona, Spain. Journal of International Entrepreneurship 3, , Riley M.J. & Brown D.C. (2001). Case study of the application of BPR in an SME contractor. Knowledge ans Process Management, vol. 8, no. 1, pp

12 56. Rosemann M. & de Bruin T. (2004). Application of a holistic model for determining BPM maturity. AIM Pre-ICIS Workshop on Process Management and Information Systems (actes du 3e college Pre-ICIS de I AIM), J. Akoka, I. Comyn-Wattiau and M.Favier (eds.), 12 December, Washington DC, pp Ruohonen J. (2007). VICTA Virtual ICT Accelerator. Technology Review 217/2007, Tekes Helsinki. 58. Similä P. & Huttu-Hiltunen E., Tevio T., Järvelä H., Hankonen P., Laitinen A., Antila M-L., Krankkala-Hiltunen I. (2008). Pk-yritysten Kehittämispalvelukonsepti Menestykseen - osallistava johtaminen ja etäkäyttöpalvelin, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, liikatalousyksikkö. Loppuraportti, (Tavoite IB-ohjelma-Koillismaa ja Oulunkaari & Tavoite 3-ohjelma - Oulunseutu), Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus, TEM:n projektitietokannat, 59. Smith H. & Fingar P. (2003). Business Process Mangement: The Third Wawe, Meghan-Kiffer Press, Tampa. 60. Tennant C. & Tanoren M. (2005). Performance management in SMEs: a Balanced Scorecard perspective. International Journal of Business Performance Management, vol.7, no. 2, pp Tuuri H. (1998). Alihankintameijereistä kehitettiin itsenäisiä yrityksiä. Projekti sopisi malliksi muillekin pk-yrityksille.taloussanomat ( ), Helsinki 62. Taticchia P., Cagnazzo L. & Botarelli M. (2008). Performance Measurement and Management (PMM) for SMEs: a literature review and a reference framework for PMM design. Department of Industrial Engineering, University of Perugia, Italy. POMS 19 th Annual Conference La Jolla, California, U.S.A. 63. Tenhunen, J., Rantanen, H. and Ukko, J. (2001). SME-oriented Implementation of a Performance Measurement System. Lahti, Finland: Department of Industrial Engineering and Management, Lappeenranta University of Technology 64. Toivonen, M., Patala, I., Lith, P., Tuominen, T. & Smedlund, A. (2009): Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja niiden merkityksestä kasvulle. Tekesin katsaus 265/2009, Tekes, Helsinki. 65. Tyrväinen P., Lamberg I., Nukari J., Saukkonen J., Seppänen V. & Warsta, J. (2005). Innovatiivisilla toimialaratkaisuilla kansainvälisille ohjelmistomarkkinoille. Teknologiakatsaus 178/2005, Tekes, Helsinki. 66. Underdown, R. & Tallury, S. (2002), Cycle of success: a strategy for becoming agile through benchmarking, Benchmarking: An International Journal, Vol. 9 No. 3, pp Valtioneuvosto (2005). Hallituksen yrityspolitiikkaohjelma 2005, Helsinki 68. Vinten, G. (1999). Corporate communication in small and medium-sized enterprises. Industrial and Commercial Training, Vol. 31, No. 3, pp

13 69. Weiss P., Rott M. & Weisheit J. (2005). Facilitate Succesful Cross-Organisational Businee Processes A Business Case. Innovation and the Knowledge Economy: Issues, Application, Case Studies. Paul Cunningham and Miriam Cunninham (Eds), IOS Press, 2005 Amsterdam. 70. Wingren T. (2005). Essays in Acivity-Based Costing: Mass-Tailorization, Implementation and New Application. Disserattion Acta Wasaensia no. 136.University of Vaasa. 71. Winch, G. and McDonald, J. (1999). SMEs in an environment of change-computer based tools to aid learning and change management. Industrial and Commercial Training, Vol. 31, No. 2, pp WinterGreen Research (2006). Business Process Management (BPM) Market Opportunities, Strategies and Forecasts, 2006 to Report # R Wood L.(2009). The Trainer's Balanced Scorecard: A Complete Resource for Linking Learning to Organizational Strategy. Business Wire, New York, USA 74. Zahra, S., Korri, J. & Yu, J. (2004). Cognition and international entrepreneurship: implications for research on international opportunity recognition and exploitation. International Business Review, 14,

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Suomalaiset pk-yritykset kasvavat globaalissa taloudessa 25.11.2008 Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Tuija Mainela, professori, KTT Oulun yliopisto, Markkinoinnin laitos Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta 11.4.2007 Ohjelmistoliiketoiminta -seminaari Pasi Tyrväinen, Prof. JY Sisältö Ohjelmistoala Pakko kansainvälistyä, mutta miten ja minne? Mihin suomalaiset

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin

Lisätiedot

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS University Teacher Katariina Pukkila-Palmunen Industrial Management Department of Production Faculty of Technology University of Vaasa Tuotantotalouden yksikkö 1/2 Ammattilaisia

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely)

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) 24.1.2011 Ohjaaja: DI Tommi Kemppainen Valvoja: Prof. Ahti Salo Työn tausta Asiakas on tilannut ohjelmiston, jolla pkyrittäjät

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto European Certificate for Quality in Internationalisation Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto Quality and Internationalisation BORDERLESS (INTER)CONNECTED DISTINCTIVE Assessment of Internationalisation

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

Pääaineinfo Kustannusjohtaminen Cost Management. Yliopisto-opettaja

Pääaineinfo Kustannusjohtaminen Cost Management. Yliopisto-opettaja Pääaineinfo 2015-16 Kustannusjohtaminen Cost Management Professorit: Timo Kärri Hannu Rantanen (Lahti) Lisätietoja: Leena Tynninen leena.tynninen@lut.fi Yliopisto-opettaja Pääaine pähkinänkuoressa menetelmät

Lisätiedot

Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla

Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla Yhteenveto NetData-tutkimusprojektin tuloksista http://www.soberit.hut.fi/netdata/

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Paula Kilpinen, Toimitusjohtaja, HRM Partners, Tutkijatohtori, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos CEOs top concerns Improving organizational

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta buildingsmart määritelmä buildingsmart määriteltiin Washingtonin IAIkokouksessa viime marraskuussa seuraavasti: buildingsmart is integrated

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Mobiilit käyttöliittymät lääkitystietoon

Mobiilit käyttöliittymät lääkitystietoon Mobiilit käyttöliittymät lääkitystietoon Katja Leiviskä, Harri Oinas-Kukkonen, Teppo Räisänen Oulun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos katja.leiviska@oulu.fi, harri.oinas-kukkonen@oulu.fi, teppo.raisanen@oulu.fi

Lisätiedot

Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA

Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA 20.01.2004 Sisältö Kolmas teollinen vallankumous Tietotekniikan diffuusiovaihe Tietoliikenteen näkymät Suomesta johtava soveltaja? Johtopäätökset

Lisätiedot

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3)

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) code name 1 2 sum YABIA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YABIA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Innovaatioiden kolmas aalto

Innovaatioiden kolmas aalto Innovaatioiden kolmas aalto TeliaSonera Finland Oyj 4.4.2005 Olli Martikainen Oulun yliopisto Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Sisältö Miten innovaatiot syntyivät Telealan näkymä 1994 - Kolmas aalto

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding

OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding Vetäjät: Jonna Malmberg jonna.malmberg@oulu.fi Tutkimusryhmä: Oppimisen ja Koulutusteknologian Tutkimusyksikkö (LET) LET tutkii (1) Conceptual

Lisätiedot

Tuottavuuskehitys pkyrityksissä

Tuottavuuskehitys pkyrityksissä Tuottavuuskehitys pkyrityksissä Mika Maliranta (ETLA & Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) Talouskasvua pk-yritysten tuottavuutta kehittämällä, TEM, 20.10.2010 1 Johtopäätökset (1/2) Kasvupolitiikka

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia. Maakunnallinen TKI-foorumi Satakuntaliitto

Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia. Maakunnallinen TKI-foorumi Satakuntaliitto Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia Maakunnallinen TKI-foorumi 10.4.2014 Satakuntaliitto Maakuntaohjelma 2014-2017 TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset kouluttautuvat, käyvät töissä

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ja matkailun ala Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan llä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys susanna.linko@lamk.fi Opintojaksojen

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1 Tutkittua tietoa T. Dybå, T. Dingsøyr: Empirical Studies of Agile Software Development : A Systematic Review. Information and Software Technology 50, 2008, 833-859. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K.

Lisätiedot

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M. ISSRC Information Systems Security Research Center University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.Siponen TIMO WIANDER M.Sc (IS), B.Sc (Marketing) Project Manager ISSRC ISO/IEC

Lisätiedot

Paneelitoiminta osana arviointiprosessia. Tuomo Suortti Strategiset tutkimusavaukset info

Paneelitoiminta osana arviointiprosessia. Tuomo Suortti Strategiset tutkimusavaukset info Paneelitoiminta osana arviointiprosessia Tuomo Suortti Strategiset tutkimusavaukset info 28.1.2014 Paneeliarviointi osana strategisten tutkimusavausehdotusten arviointiprosessia Tekes pyytää suosituksen

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Ehdotusten vaikutukset EU:n kilpailuasemaan luotettavien digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksessä

Ehdotusten vaikutukset EU:n kilpailuasemaan luotettavien digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksessä Ehdotusten vaikutukset EU:n kilpailuasemaan luotettavien digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksessä Mika Lauhde Vice President, Government Relations and Business Development SSH Communications Security

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

ICT-markkinoiden murros Venäjällä, Intiassa ja Kiinassa Liiketoiminnan strategiat ja mahdollisuudet uudella vuosikymmenellä

ICT-markkinoiden murros Venäjällä, Intiassa ja Kiinassa Liiketoiminnan strategiat ja mahdollisuudet uudella vuosikymmenellä ICT-markkinoiden murros Venäjällä, Intiassa ja Kiinassa Liiketoiminnan strategiat ja mahdollisuudet uudella vuosikymmenellä - Katsaus Tekesin rahoitukseen ja palveluihin Risto Setälä Copyright Tekes 02/2010

Lisätiedot

ICAPOLI. Exploring Economic Impacts of National Intangible Capital

ICAPOLI. Exploring Economic Impacts of National Intangible Capital ICAPOLI Exploring Economic Impacts of National Intangible Capital Aineeton pääoma mikä on sen merkitys ja voiko sitä mitata? Tekes Round Table 27.3.2014 Prof. Pirjo Ståhle Näkökulmia aineettomaan talouteen

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1 Bench-hanke Slide 1 Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010 BENCH perustiedot Bench-projektin koko nimi on Beneficial Business Contacts between the Central Baltic Region and China. Perustietoja: Slide 2 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara http://www.hanken.fi/staff/vaara Strategisen johtamisen ongelmia» Toiminnallistamisen ( implementointi, jalkauttaminen ) vaikeudet»

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Tuomas Matikka VATT VATT-päivä 8.10.2014 Tuomas Matikka (VATT) Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? VATT-päivä 8.10.2014 1 / 14

Lisätiedot

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 20 vuoden kokemus innovaatiokeskittymien kehittämisessä 1. Vierailut ja keskustelut

Lisätiedot

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Juha Sipilä Hyvinvointia työelämään -seminaari 12.10.2013 Kaikki alkaa ajatuksesta Luomisen prosessi koostuu kolmesta osatekijästä: 1) Kaikki

Lisätiedot

Kauppatieteellisen tiedekunnan opintojaksot lv Opintojaksot lv Tiedekunnan yhteiset

Kauppatieteellisen tiedekunnan opintojaksot lv Opintojaksot lv Tiedekunnan yhteiset 9.5.2011 Kauppatieteellisen tiedekunnan opintojaksot lv. 2010-2011 Opintojaksot lv. 2011-2012 Tiedekunnan yhteiset Uusi nro Uusi nimi/ korvaava kurssi tutkintorakenteessa Op AA10A0001 Johdatus kauppatieteiden

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Tehokasta tiedonvälitystä rakennusalalla

Tehokasta tiedonvälitystä rakennusalalla Tehokasta tiedonvälitystä rakennusalalla VERA-seminaari Oulussa 20.2.2002 Lasse Öhman, Lennart Söderström StreamServe Businesskommunikointi on arkipäivän liiketoimintaan liittyvät asiakirjat kuten laskut,

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta Päättäjien metsäakatemia Majvik 15.9.2010 Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Maailmalla tapahtuu.. Perinteinen puunjalostus paperiksi

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille DM 1506263 10-2015 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja,

Lisätiedot

Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä

Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä Digitaalinen talous perustuu ohjelmistoihin Aineettomat hyödykkeet (media, erilaiset oikeudet ja varaukset) luodaan, hallitaan ja kulutetaan ohjelmistoilla IoT

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 1(9) TU-53 TYÖPSYKOLOGIA JA JOHTAMINEN Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Tuo-53.106 Työpsykologian perusopintojakso

Lisätiedot

Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista

Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista Tietoisku Kansallisessa turvallisuustutkimuksen päivässä 10.6.2010 Suvi Sundquist Ohjelman päällikkö Suomalaiset EU:n 7. puiteohjelmassaa

Lisätiedot

AINEETON PÄÄOMA JA ARVONLUONTI katsaus projektiin ja tuloksia suomalaisista yrityksistä

AINEETON PÄÄOMA JA ARVONLUONTI katsaus projektiin ja tuloksia suomalaisista yrityksistä AINEETON PÄÄOMA JA ARVONLUONTI katsaus projektiin ja tuloksia suomalaisista yrityksistä 6.6.2014 Tietojohtamisen teemapäivä, Helsinki Mika Vanhala tutkijatohtori, projektipäällikkö Henri Inkinen nuorempi

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset ja työelämä MEKOT. Mika Rekola Metsätieteiden laitos

Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset ja työelämä MEKOT. Mika Rekola Metsätieteiden laitos Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset ja työelämä MEKOT Mika Rekola Metsätieteiden laitos 28. 3. 2011 Sisällys Tutkijat ja ohjausryhmä Tutkimuksen tarkoitus Rahoitus Tausta Teoreettinen viitekehys

Lisätiedot

HORISONTTI OHJELMA SME-INSTRUMENTTI. Maarit Manninen Terveys- ja hyvinvointiaamukahvit

HORISONTTI OHJELMA SME-INSTRUMENTTI. Maarit Manninen Terveys- ja hyvinvointiaamukahvit HORISONTTI 2020 -OHJELMA SME-INSTRUMENTTI Maarit Manninen Terveys- ja hyvinvointiaamukahvit 20.4.2016 H2020 -ohjelman rakenne Pk-yritykset tärkeässä roolissa SME-instumentti: kenelle? Voimakasta kansainvälistä

Lisätiedot

Kirjoja vai kirjallisuutta etsimässä? Kaunokirjallisuuden haku Melindasta käyttäjän näkökulma

Kirjoja vai kirjallisuutta etsimässä? Kaunokirjallisuuden haku Melindasta käyttäjän näkökulma Jarmo Saarti Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailupäivä 22.5.2013 Helsinki Kirjoja vai kirjallisuutta etsimässä? Kaunokirjallisuuden haku Melindasta käyttäjän näkökulma Sisältö Kirjallisuuden hakustrategiat

Lisätiedot

VBE II, vaihe 1:

VBE II, vaihe 1: VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VBE Kansainvälinen verkosto

Lisätiedot

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Esityksen sisältö Syitä ympäristöasioiden hallinnalle Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut Kevyen teollisuuden erityispiirteitä Tunnuslukujen

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KRIITTINEN VIESTINTÄ, TURVALLISUUS JA IHMISKESKEISET PALVELUT

TULEVAISUUDEN KRIITTINEN VIESTINTÄ, TURVALLISUUS JA IHMISKESKEISET PALVELUT TULEVAISUUDEN KRIITTINEN VIESTINTÄ, TURVALLISUUS JA IHMISKESKEISET PALVELUT Heli Ruokamo, KT Varadekaani, Professori, Kasvatustieteiden tiedekunta Johtaja, Mediapedagogiikkakeskus Lapin yliopisto Sairaalakirjastopäivät,

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Suomen kestävän kehityksen toimikunta 6.6.2012 Kimmo Kanto yksikön johtaja ympäristötieto ja avaruussovellukset Tekes

Lisätiedot

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvä liikeidea? 11.10.2011 Virpi Laukkanen Savonia-ammattikorkeakoulu Mistä hyvä bisnes syntyy? TILANNE TOIMINTA TULOS (hyvä) tyyppi + (onnekas/suotuisa) tilanne = (hyvä) toiminta (hyvä) tulos (Pyykkö,

Lisätiedot

INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE projekti no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 Projektin rahoittaa Euroopan Kommissio/ Lifelong

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Opettajat arvioinnin ja koulu-koti-yhteistyön toteuttajina Heidi Krzywacki, Tiina Korhonen, Laura Koistinen, Jari Lavonen 19.8.2011 1 Tutkimus- ja kehittämishankkeessa

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

Energian kallistuminen sekä tavoitteet vähentää hiilidioksidia ovat lisänneet paineita energiatehokkuuden

Energian kallistuminen sekä tavoitteet vähentää hiilidioksidia ovat lisänneet paineita energiatehokkuuden Tuija Virtanen ja Mari Tuomaala Energiatehokkuuden huomioiminen investoinneissa Tiivistelmä Energian kallistuminen sekä tavoitteet vähentää hiilidioksidia ovat lisänneet paineita energiatehokkuuden lisäämiseen

Lisätiedot

Ubicom tulosseminaari

Ubicom tulosseminaari ITEA2 project #11011 2012 2015 Ubicom tulosseminaari Pertti Kortejärvi, Pohto Oy Helsinki 03.10.2013 Taustaa ja tavoitteita Nykyisin monien systeemien (teollisuusautomaatio, kommunikaatioverkot, jne.)

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun. ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT

Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun. ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT 2 Hyvä käyttökokemus Laadukas käyttökokemus Ylivoimainen käyttäjäkokemus

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma 12.11.2007 Kimmo Kaskikallio IT Architect Sisältö IBM SOA Palveluiden elinkaarimalli IBM Tuotteet elinkaarimallin tukena Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA) Eri

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Digirakentamisen menestystarinoita maailmalta

Digirakentamisen menestystarinoita maailmalta Digirakentamisen menestystarinoita maailmalta Asiakkuusjohtaja Tarmo Savolainen Viasys VDC Oy Agenda Viasys VDC Oy Digirakentamisen yhtälö Caseja: USA, Englanti, Ranska, Vietnam Yhteenveto 1 VIASYS VDC

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee. Olli Martikainen 19.3.2013

Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee. Olli Martikainen 19.3.2013 Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee Olli Martikainen 19.3.2013 Miten tuottavuus syntyy? 1. Miten tuottavuus syntyy? Tuotanto voidaan kuvata työhön vaadittavien investointien ja itse

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

FIMECC Mahdollisuudet teollisuuden murroksessa. Dr. Kalle Kantola CTO / FIMECC

FIMECC Mahdollisuudet teollisuuden murroksessa. Dr. Kalle Kantola CTO / FIMECC FIMECC Mahdollisuudet teollisuuden murroksessa Dr. Kalle Kantola CTO / FIMECC Teollisuuteen vaikuttaa useita muutosajureita, jotka tulisi ymmärtää uhkien sijasta uusina mahdollisuuksina Digitalization

Lisätiedot

TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille

TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille OSKE tänään - miten huomenna? 4.11.2011 Janne Poranen, Technology Manager VTT Technical Research Centre of Finland 2 Esityksen sisältö Kuituprosessien

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot