Int. Review of Business Develoment & Management & Growth & Internationalization of SME s

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Int. Review of Business Develoment & Management & Growth & Internationalization of SME s 1990-2009 9.2.2010"

Transkriptio

1 Pk-yritysten johtamisen ja kehittämisen, kasvun ja kansainvälistymisen kv. tutkimuskatsaus vuosilta International Review of Business Development and Management, Growth and Internationalization of SME s during the last twenty years Tekijät Authors: Esko Huttu-Hiltunen, business management consultant, M.Sc. (Econ. & bio sciences), AFN Oy/Ltd. Vesa Puhakka, professor, D.Sc.(Econ.), Oulu university, Int. business, management and entrepreneurship Toni Tevio, business management consultant, M.Sc. (Econ.), AFN Oy/Ltd. Tiivistelmä - Abstract: A Comprehensive international review of the use of effective business development and management methods and tools, and the challenges of the growth and internationalization in small and middle size enterprises (SME s) during Pk- ja mikroyritysten johtamiseen ja kehittämiseen sekä kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvä kv. tieteellinen tutkimus on 1990-luvun alkupuolelta lähtien keskittynyt tehokkaiden kansainvälisten verkostojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Ohjelmisto- ja korkean teknologian yritykset ovat olleet tutkijoiden mielenkiinnon kohteena, koska niiden kasvu ja eteneminen kansainvälisille markkinoille noudattaa usein nopeampia polkuja kuin perinteisten toimialojen yritykset. (Bell, J. 1995; Crick, D. & Jones, M. (1998). McDougall, P.P, Oviatt, B.M. & Shrader, R.C, 2003; Tyrväinen P. et.al. 2005; Academy of Management Review, 2006; Mainela T. & Puhakka, V. (2009)). Vaikka yrityksillä on niukasti omia sisäisiä voimavaroja, niillä on halukkuutta luottaa ulkopuolisiin resursseihin liiketoimintaverkostojen rakentamisessa, mikä luo mahdollisuuksia murtautua kansainvälisille markkinoille. Erilaisten verkostojen aktiivinen hyödyntäminen synnyttää usein ns. uusia jo syntyjään kansainvälisiä yrityksiä, born globals (Bell et al. 2003). Kuitenkin useat korkean teknologian yrityksetkin pääsevät vientimarkkinoille toimittuaan ensin menestyksellisesti useiden vuosien ajan kotimarkkinoilla. Vaikka aiemmissa tutkimuksissa mainitaan pk-yritysten monia erilaisia kansainvälistymisreittejä, niin niissä on loppujen lopuksi tutkittu hyvin vähän erilaisten kv. kasvupolkujen taustalla olevia selittäviä ja ratkaisevia tekijöitä (Komulainen, H., Mainela, T. & Tähtinen, J. (2006); Autio, E., Sapienza, H. J. & Almeida, J. G. (2000)). Tutkittaessa em. tietoperustaisten yritysten kehitystä ja kasvua on havaittu, että pystymme mittaamaan monella tavalla yritysten kasvua, mutta emme pysty selittämään miksi toiset yritykset kasvavat kansainvälisesti mutta toiset eivät! (Bell, McNaughton, Young & Crick, 2003; Harris & Wheeler, 2005; Mathews & Zander, 2007; McDougall et al., 2003; Park, 2005; Perks & Hughes, 2008; Zahra, Korri & Yu, 2005). Yrittäjyystutkimuksessa ehdotetaankin, että jatkossa panostetaan enemmän yrittäjien sosiaalisten verkostoyhteyksien ja mahdollisuuksien selvittämiseen. Toisaalta kansainvälistymistutkimus korostaa kyvykkyyttä synnyttää kansalliset rajat ylittäviä yritysten välisiä verkostoja. Keskisuurissa ja suurissa yrityksissä ja organisaatioissa paljon käytettyihin nykyaikaisiin strategisiin ja operatiivisiin johtamismenetelmiin ja työkaluihin, kuten strategiseen tavoiteasetantaan ja suunnitteluun, suorituksen mittaukseen ja johtamiseen (Performance Measurement and Management = PMM), tasapainotettuun tuloskorttiajatteluun (Balanced Scorecard =BSC), liiketoimintaprosessien johtamiseen ja kehittämiseen (Business Process Management = BPM), toimintolaskentaan (Activity Based Costing = ABC) (Kaplan R.&Norton D. 1988, 1992, 1996, 1998), projektinjohtamiseen (Project mangement = PM) sekä erilaisiin sähköisiin toiminnanohjausjärjestelmiin (Enterprise Resource Planning =ERP) liittyvä tutkimus pk-yritysten parissa on ollut vähäistä (Andersen H. 2001; Paolo Taticchia, Luca Cagnazzob, Tennant C. & Tanoren M., 2005; Taticchia P., Luca Cagnazzo L. & Botarelli M.,2008). Tulevaisuudessa globaalin kilpailun lisääntyessä sekä sähköisten ohjaus- ja viestintäjärjestelmien kehittyessä isot ja pienet yritykset tekevät todennäköisesti yhteistyötä paljon nykyistä enemmän ja monipuolisemmin. Kun valtaosa maailman taloudellisista aktiviteeteista tapahtuu jatkossakin pk-yrityksissä, tulisi niiden tutkimiseen ja kehittämiseen paneutua tulevaisuudessa pitkäjänteisemmin, tarvelähtöisemmin ja monitieteisemmin. Esimerkiksi USA:ssa 88%:lla yrityksistä on alle 500 työntekijää. Ja Euroopan 20 miljoonasta yrityksestä, 99%:lla on vähemmän kuin 250 työntekijää; ja ne työllistävät 2/3-osaa kaikista työpaikoista ja 2/3- osaa eurooppalaisten yritysten liikevaihdosta tulee näistä pk-yrityksistä. (Laubacher R. & Quimby J. et al, 2003; Gray G., 2007). 1

2 Suomessa oli vuoden 2007 virallisten tilastojen mukaan (100%) yritystä, joista 1-9 työntekijän mikroyrityksiä 93,0% (so yritystä), työntekijän pieniä yrityksiä 5,8% (14.578) ja työntekijän keskisuuria yrityksiä 1,0% (2.436) - eli yhteensä alle 250 työntekijän pk-yrityksiä oli 99,7% (eli ) koko yrityskannassa. Ja suuria yli 250 työntekijän yrityksiä oli hieman alle 0,3% eli 641 kappaletta (Tilastokeskuksen yritystilastot, 2007). Global Etrepreneurship Monitor in (GEM, 2007) mukaan Suomen kokonaisyrittäjyys on vuosittaiseen GEMtutkimukseen osallistuvien maiden vertailussa keskitason yläpuolella. Mutta maamme yrittäjyysaktiviteetin luonne ja laatu on huollestuttava, sillä Suomesta puuttuu innovatiivista ja kasvuhakuista ja kansainvälistä yritystoimintaa. Suomessa on kyetty luomaan vakaa ja ennustettava liiketoimintaympäristö, joka ei kuitenkaan näytä edistävän kunnianhimoista, kasvuhakuista ja innovatiivistä yrittäjyyttä. Nykyisen hallituksen yrittäjyyden politiikkaohjelmassa todetaan, että Suomen selviämiseksi globaalitalouden kilpailussa uusia kasvuyrityksiä pitäisi syntyä nykyiseen verrattuna moninkertainen määrä edistämään rakennemuutosta ja vahvistamaan kansantalouden dynamiikkaa sekä korvamaan ulkomaille siirtyviä työpaikkoja (Hallituksen politiikkaohjelmat, Yrittäjyys 2005). Yritysten ja yhteiskunnan osalta tarvitaan jatkossa entistä enemmän panostusta kasvuyrittäjyys- ja markkinaosaamisen vahvistamiseen, jotta merkittävät sijoitukset koulutukseen ja teknologiaan eivät ala valua hukkaan. Pk-yritysten omistajilla ja johdolla on tyypillisesti paikallisten markkinoiden hyvä tuntemus ja ne ovat hyvin tietoisia asiakkaiden tarpeista. Niiden jälkimarkkinointi on asiakaslähtöistä ja ongelmien ratkaisu sekä päätöksen teko tapahtuu nopeasti. Pk-yrityksillä on kevyt organisaatio, määrällisesti vähän johtoa ja päälliköitä, pienet investoinnit perusrakenteeseen ja hyvä tuntuma kustannuksiinsa. Pk-yritysten on mahdollista erikoistua kapeiden erikoistuotteiden (niche) markkinoille ja keskittyä valikoituihin asiakkaisiin ja tyydyttää heidän tarpeitaan räätälöidyillä tuotteilla ja persoonallisilla palveluillaan. (Winch, G.& McDonald, J. (1999); Vinten, G. (1999); Taticchia P., Cagnazzo L. & Botarelli M. (2008)). Pk-yrityksiltä puuttuu kuitenkin pitkän tähtäimen tavoitteet ja strategiat eikä niillä ole varsinaista johtamiskulttuuria eikä myöskään kehittämisresursseja ja -kykyä toteuttaa haastavia suunnitelmia; tai jos suunnitelmia yms.on ne ovat useasti epämääräisiä ja hapuilevia. Pk-yritysten ensimmäinen tavoite onkin itse asiassa säilyä hengissä kovasti kilpailuissa olosuhteissa. (Levy, M., Powell, P. & Galliers, B., 1999, Vinten G. 1999, Andersen, H., 2001; Kale P.T., Banwait S.S. & Laroiya S.C.,2008). Pienet yritykset ovat taloudellisesti epävakaita, rahoitusta on niukalti ja yrityksillä on ongelmia teknologian hyödyntämisessä. Yritykset ovat tehottomia ja niillä on vähän hyviä käytäntöjä. Iso osa pk-yrityksistä lopettaa toimintansa 3-5 ensimmäisen elinvuoden aikana. Tämä pk-yritysten maailmanlaajuinen ongelma on suora seuraus liikkeenjohdollisesta kyvyttömyydestä ja kokemuksen puutteesta, vähäisestä suunnittelusta, heikosta talouden seurannasta, tiedonhallinnasta ja kirjaamiskäytännöistä (Baard V. & Watts T.( 2001); Taticchia P., Cagnazzo L. & Botarelli M. (2008)). Edellä mainituista syistä johtuen pk-yritysten olisi elintärkeää mitata ja ymmärtää niiden omia suorituksiaan globalisoituvilla markkinoilla (Underdown R. & Tallury S. (2002); Taticchia P. et al. (2008)). Isojen yritysten järjestelmät sopivat harvoin suoraan pk-yrityksille, joten tulevaisuudessa on suuri tarve kehittää helppokäyttöisiä ja toimivia internetpohjaisia työkaluja ja palveluita, joilla voidaan kehittää ja tukea pkyritysten liiketoimintaa ja niiden välistä yhteistyötä. (Laubacher R. & Quimby J. et al, 2003; Similä P. & Huttu- Hiltunen E. et.al. 2008). Muutamissa tutkimus- ja kehitysprojekteissa on selvitetty ja saatu käytännön kokemusta, mitkä tekijät ovat estäneet tai vaikeuttaneet strategisten ja operatiivisten johtamismenetelmien (BSC, BPM, ABC ym.) käyttöönottoa ja kehitystyötä pk-yrityksissä. Ja tulokset ovat hyvin samansuuntaisia: Yrityksen johdon ja avainhenkilöiden jatkuvat päivittäiset kiireet sekä rahoituksen ja muiden kehittämisresurssien ja -tuen puute eivät anna riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia paneutua vaativaan ylimääräiseen käyttöönottotyöhön. Myös yritysjohdon vaatimattomat tietotekniset taidot tai IT-osaajien puute sekä käyttöönotettavan menetelmän heikko tuntemus ja ymmärrys vaikeuttavat niiden tehokasta käyttöönottoa. (Chong S., 2007; Similä P.& Huttu- Hiltunen E. et.al. 2008; Andersen H. 2001). Lähtökohtaisesti kaikella kehitystyöllä täytyy olla yritysjohdon varaukseton tuki; samoin yritysten avainhenkilöiden käytännön projektinjohtamiskokemus ja -taidot sekä kehitysmyönteisyys kuin myös koko henkilökunnan ottaminen mukaan kehitystyöhön ovat ensiarvoisen tärkeitä tekijöitä erilaisten johtamismenetelmien ja - työkalujen käyttöönoton onnistumisessa (Similä P.& Huttu-Hiltunen E. et.al., 2008). 2

3 Edellä kerrotut havainnot ja kokemukset tarkoittavat, että pk-yritysten suunnittelu-, kehitys- ja johtamisvälineet pitää jatkossa saada mahdollisimman nopeasti yritysten käyttöön (so. mallit rakennettua), ja niiden käytön tulee olla mahdollisimman vaivatonta ja helppoa, samoin kuin niillä saavutettavat konkreettiset hyödyt täytyy saada kattavasti ja nopeasti esille, jotta yrityksen avainhenkilöillä löytyy motivaatiota ja aikaa niiden hyötykäyttöön. Eli johtamisvälineiden helppokäyttöisyys ja -saatavuus (so. ajasta ja paikasta riippumattomuus) sekä niiden käyttöönotossa ja hyödyntämisessä tarvittavien osaavien asiantuntijaresurssien saatavuus, edullisuus ja hyvät projektinhallintataidot muodostuvat merkittäväksi kriittiseksi tekijäksi pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisessä tulevaisuudessa (Similä P. & Huttu-Hiltunen E. et.al, 2008). Ensimmäisimpiä pk-yritysten parissa suoritettujen laajempien onnistuneiden kehittämisprojektien tuloksia löytyy 1990-luvun puolivälistä Suomesta, jolloin toimintolaskentaa ja prosessiajattelua sovellettiin hyvällä menestyksellä pieniin ja keskisuuriin meijeriyrityksiin ja yli 1000 maatilalle (Huttu-Hiltunen E., Kulju P. & Loikkanen T., 1998). Mittavassa verkostoprojektissa kehitettiin kokonaisvaltaisesti maidon tuotanto-, jalostus-, markkinointi- ja vientiverkostoa ja sovellettiin prosessijohtamista ja toimintolaskentaa todennäköisesti ensimmäisen kerran maailmassa mikrokokoisille maatilayrityksille (ref. Harvard Business Schoolin Prof. David S. Kaplanin haastattelu IIR:n videoneuvottelukonferenssissa Helsingissä 1996; Tuuri H. (1998), Huttu- Hiltunen E.(1998 & 1999)). Englantilaisissa vaatetusalan pk-yrityksissä on toimintolaskennan avulla pystytty parantamaan yritysten kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta (Huges A., 2005). Lisäksi kahdessa muussa tutkimuksessa on luotu toimintolaskennan mallipohjia pk-yrityksille, minkä tarkoituksena on tehdä siitä yritysten kannattavuuden ja kustannustehokkuuden toimiva kehittämisväline ja nopeuttaa laskennan käyttöönottoa yrityksissä (Chan M.F.S. el.al. 2000, Wingren T. 2005). Monet strategisen johtamisen perusmenetelmistä ja asioista toimivat yhtä hyvin niin suurissa kuin pienemmissä yrityksissä. BSC on osoittautunut yhdeksi maailman suosituimmista, toimivimmista ja monikäyttöisemmistä strategisten suunnitelmien toteuttamisen työkaluista, mistä on jo varsin paljon näyttöä sen toimivuudesta myös pk-yrityksissä. (Andersen H. (2001), Andersen H.,Lavrie G. & Savic N. (2004), Similä P.& Huttu-Hiltunen E. et.al (2008); Wood L.(2009)). Käytännössä on myös selkeästi osoitettu, että yritysten saamat hyödyt moninkertaistuvat, kun BSC:n rinnalla tehdään esimerkiksi prosessien mallinnus- ja kehitystyötä (Similä P.& Huttu-Hiltunen E. et.al. 2008). Pohjois-Italiassa Veneton alueella suoritetussa tutkimuksessa (n. 100 yritystä) havaittiin, että yrityksillä ei ole riittävästi johtamistaitoja ja -kykyä ottaa käyttöön monimutkaisia mittausjärjestelmiä. Pk-yritysten kasvua mitataan tyypillisesti liikevaihdolla ja työntekijöiden lukumäärällä, mutta on tärkeätä tutkia myös yrityksen kvalitatiivista kasvua kvantitatiivisen kehityksen rinnalla. Tutkimuksen tulososiossa suositellaankin suorituksen mittausjärjestelmää yhdeksi avainjohtamisjärjestelmäksi, jolla voidaan edistää pk-yritysten kvalitatiivista kasvua ja kilpailukykyä (Garengo P. & Bernardi G., 2007) Italialaisten tutkijoiden (Taticchia P. et.al. 2008) tekemä laaja kirjallisuuskatsaus pk-yritysten suorituksen mittaus- ja johtamisjärjestelmistä viimeisen (PMM) 20 vuoden ajalta osoittaa, että vain noin kymmenen prosenttia suuresta määrästä tutkimuksia kohdistuu pieniin yrityksiin. Pk-yritykset, joilla on rajallisesti johtamisja kehittämisresursseja ja kassavirtaa, mutta joiden taloudellinen merkitys on suuri, tarvitsevat vaihtoehtoista lähestymistä strategiseen suorituksen mittauksen kehittämiseen (Hudson et al. 2000). Valtaosa tällä hetkellä käytössä olevista pk-yritysten suorituksen mittauksen ja johtamisen viitekehyksistä (PMM) keskittyy yksipuolisesti vain suorituksen mittausjärjestelmään, minkä takia menetetään paljon tietoa ja potentiaalista tehokkuutta. Edellä mainitut tutkijat rakensivatkin pk-yrityksille viitekehysmallin integroidusta ideaalisesta suorituksen mittaus- ja johtamisjärjestelmästä, joka kostuu viidestä kokonaisuudesta eli suoritus-, kustannus-, kyvykkyyden arviointi-, benchmarking ja suunnittelujärjestelmästä. 3

4 Kuva 1. Mitenkä viisi järjestelmää toimii yhdessä monitasoisella tavalla (Taticchia P. et.al. 2008) Edellä esitetty ideaali malli määrittää mitä tietoa tulisi analysoida, kuinka sitä tulisi prosessoida ja kuinka se voitaisiin integroida tuottamaan arvokasta informaatiota yritysjohdon toimenpiteisiin. PMM-mallin viisi järjestelmää ovat vuorovaikutuksessa keskenään em. kaaviokuvan mukaisesti. Viitekehyksen mukaan yrityksen arvoketjun prosessit ovat syötteenä kolmelle ylemmän tason analyysijärjestelmille. Kun yrityksen prosessit on tunnistettu (mallinnettu), niitä voidaan arvioida suoritusjärjestelmän avulla, joka raportoi saavutetut tulokset eteenpäin. Suoritusjärjestellmän tulokset täytyy arvioida suhteessa yrityksen fyysiseen kyvykkyyteen. Fyysisillä kyvykkyyksillä tarkoitetaan tekijöitä ja ominaisuuksia, joiden puuttuminen rajoittaa tietyn prosessin ja yrityksen suorituskykyä. Kustannusten laskentajärjestelmä on avainroolissa kun halutaan saada tietoa prosessien tai toimintojen kustannuksista, jotka ovat olennaisen tärkeitä selvitettäessä vaihtoehtoisia toimintatapoja ja mahdollisuuksia. Informaatiota, joka saadaan suorituksen mittausjärjestelmästä ja vertailusta yrityksen fyysiseen kyvykkyyteen, tulee vertailla yrityksen tavoitteisiin ja strategioihin, jotta voidaan varmistaa sen kohdistus koko rakenteen yli. Tämän takia saavutetut suoritukset (tulokset) pitää bechmarkata huippuyritysten kanssa, jotta voidaan määrittää uudet tavoitteet johdonmukaisesti yrityksen kykyjen mukaan. (Taticchia P., Cagnazzo L. & Botarelli M. (2008)). Liiketoimintaprosessien johtamisella (BPM) tarkoitetaan menetelmää ymmärtää, dokumentoida, mallintaa, analysoida, toteuttaa ja jatkuvasti muuttaa liiketoimintaprosesseja ja kaikkia olennaisia resursseja suhteessa organisaation kykyyn tuottaa lisäarvoa liiketoiminnalle (Smith H. & Fingar P. 2003). Yksi BPM:n tärkeimmistä oivalluksista on johtamisen kokonaisvaltainen prosessinäkymä, jossa asiakkaiden tarpeista lähtevät ja tarpeiden tyydyttämiseen päättyvävät prosessit leikkaavat yrityksen toiminnallisia raja-aitoja (osastoja) ja myös yritysten välisiä esteitä. Tällä tavoin tuotannon arvoketjun jokaista vaihetta toimittajalta asiakkaalle voidaan jäljittää ja linkittää tarkasti yrityksen ja/tai yritysverkoston strategiaan, toiminnalliseen tehokkuuteen ja kilpailuetuihin (Baker G. & Maddux H. (2005); Rosemann M. & de Bruin T. (2004); Harmon P. (2003); Weiss P., Rott M. & Weisheit J. (2005); Chong S. (2007)). Vaikka valtaosa BPM:ään liittyneistä tutkimuksista on peräisin suurista yrityksistä, niin muutamissa pkyritysten tutkimus- ja kehitysprojekteissa on osoitettu, että prosessien johtamiseen ja niiden optimointiin liittyviä menetelmiä ja työkaluja voidaan soveltaa yhtä tehokkaasti myös pk-yrityksiin (Hale A.J. & Cragg P.B. (1996); Raymond L., Bergeron F. & Rivard S. (1998); Fu H., Chang T.& Wu M. (2001); Riley M.J. & Brown D.C. (2001); Chong S. (2007); Similä P.& Huttu-Hiltunen E. et.al. (2008)). Pk-yritysten liiketoimintaprosessien onnistuneesta mallintamisesta ja kehittämisestä on saatu mm. seuraavia hyötyjä: toiminnallisen tehokkuuden, kustannustietoisuuden, kannattavuuden ja johtamistaitojen parantuminen, asiakassuhteiden kehittyminen, vaikeasti hallittavien palvelu- ja yhteistyöprosessien ja työnjaon selkiytymien, markkinoinnin kilpailukyvyn tehostuminen (Ahadi H.R. (2004); Raymond L. et.al. (1998),Chong S. (2007); Similä P. & Huttu- Hiltunen E et.al. (2008)).Toisaalta selvitettäessä prosessijohtamismenetelmien ja -työkalujen käyttöönoton esteitä muutamissa länsi-australialaisissa viinialan pk-yrityksessä (10 kohdetta) havaittiin, että rahan ja ajan puute olivat merkittävimmät syyt niin käyttöönoton ongelmissa, ja etenkin pienemmissä yrityksissä (joilla 4

5 oli < 20 työntekijää) oli enemmän ongelmia kuin jonkin verran suuremmissa yrityksissä (Chong S. 2007). Vaikkakin edellä mainittu yritysotos oli pieni ja tutkimuksen tulokset eivät vällttämättä ole yleistettävissä, niin pienille saman toimialan viiniyrityksille esitetään niiden kriittisistä niukoista resursseista riippuvien liiketoimintojen yhteistyön tiivistämistä USA:n ja Uuden Seelannin mallin mukaan, jotta ne menestyisivät globalisotuvassa kilpailussa (Brown B. & Butler D.K. (1995); Harfield T. (1999); Chong S. (2007)). Tässä yhteistyötä kilpailla -mallissa monia yritysten välisiä verkostotoimintoja (esim. markkinoinnissa, hankinnoissa, liiketoiminnan kehittämisessä) voidaan yhdistää ja hyödyntää, jolloin toiminnot tehostuvat ja yhteisten liiketoiminnan kehittämisresurssien ja osaamispääoman myötä kriittisten prosessien kehittäminen ja hyvien bisnesskäytäntöjen leviäminen ja omaksuminen helpottuvat ja tehostuvat ja BPM tuottaa merkittävää lisäarvoa ja kilpailukykyä yrityksille. (Chong S. 2007). BPM hyödyntää nykyistä teknologiaa, joka mahdollistaa organisaation kyvyn kartoittaa ja/tai uudelleen mallintaa liiketoimintaprosessejaan, käyttää hyväkseen prosesseja sovelluksina, jotka on integroitu olemassa oleviin ohjelmistojärjestelmiin ja antaa yritysjohdolle mahdollisuuden seurata, analysoida, säätää ja parantaa prosessien suoritusta (tai toteuttamista) reaaliajassa. Itseasissa BPM markkinat, jotka käsittävät kaikki kommunikointi-, televiestintä-, tietokone-, internet- ja ohjelmistosovellukset, jotka tukevat BPM järjestelmää, arvioitiin vuonna 2005 noin 1,1 miljardin dollarin suuruisiksi ja niiden odotetaan kasvavan noin 3,8 miljardin dollarin arvoisiksi vuoteen 2012 mennessä (WinterGreen Research 2006). Tämä osoittaa selkeästi prosessijohtamisen kansainvälisen hyväksynnän ja merkityksen tämän päivän ja tulevaisuuden liikemaailmassa (Chong S. 2007) Center for Coordination Science, Sloan School of Management, MIT ja France Telecomin t&k-keskus ovat tehneet pk-yritysten johtamis- ja yhteistyön tarpeista lähtevää todella kiintoisaa tutkimus- ja kehitystyötä, 5

6 jossa on kehitetty internetpohjaisia työkaluja hallita yritysten välistä yhteistyötä ja erityisesti koordinoida liiketoimintaprosesseja. Kehitystyön tuloksena syntyi prototyyppi, joka mahdollistaa reaaliaikaisen prosessituen pk-yritysten auttamiseksi. Samalla muotoutui perusnäkemys ja ymmärrys siitä, millaisia ovat pk-yritysten tarvitsemat tehokkaat internetin yli käytettävät työkalut. (Laubacher R., Quimby J., Bouron T., Lau W., Li Y. & Sinaceur S. (2003)) Perusmallissa on nähtävissä kehittyvä julkinen markkinapaikka, jossa pk-yritysten on mahdollista tehdä hakuja ja sopimuksia kumppaneiden kanssa kuin myös tukea yritysten yhteistyöprosesseja liiketoimintaprosessien johtamisjärjestelmän (BPMS) avulla (kuva 2). Tämän mallin uusin elementti on prosessikirjasto eli säilytyspaikka korkean tason prosessimalleille, joita mahdolliset kumppanit voivat modifioida tarpeidensa mukaan (kuva 3.) Prosessikirjasto sisältää kokoelman yleisiä ja toimialakohtaisia prosessimalleja, ja edelleen käytettävissä olevia liiketoimintaprosessien osia ja prosessisuunnittelun malleja, jotka kaikki ovat helposti saatavilla, indeksoiduissa ja haettavissa olevissa säilytyspaikoissaan. Kirjaston graafiset esitykset ovat helposti luettavissa ja käyttökelpoisessa muodossa. Prosessikirjastoa voidaan pitää liiketoimintaprosessien johtamiseen (PBM) liittyvien ratkaisujen laajentumana pk-yrityksille. Kirjasto tekee mahdolliseksi parantaa ja lisätä pkyritysten liiketoimintaprosessien määritystä, integrointia ja hyväksikäyttöä ja se tekee myös helpommaksi kehittää ja automatisoida pk-yritysten välisiä yhteistyöprosesseja. Tutkimus- ja kehitystiimi tuo esille prosessikirjaston rakentamiseen ja käyttöön liittyvän haasteen ja tarkastelee tilannetta, kun säilytyspaikassa on kriittinen määrä yritysten prosesseja, jolloin siellä on myös äärimmäisen arkaluontoista tietoainesta. Tämän vuoksi on löydettävä keinoja kuinka rohkaista uusien mallien luomista, suojella omistajien tietoja ja älyllistä omaisuutta ja kuinka rakentaa luottamusta eri kumppaneiden välille (so. käyttäjät pk-yrityksissä, palvelun tuottajat sekä prosessien omistajat ja domainasiantuntijat). Lisähaasteita tuo se, kuinka järjestelmä voi taata mallien tehokkaan haun ja versionhallinnan toimivuuden (Laubacher R. et. al. 2003). Suomalaisille pk-yrityksille rakennettiin osittain ajasta ja paikasta ja yrityksen toimialasta ja koosta riippumaton tarvelähtöisesti laajennettava palvelualusta (platform), joka pitää tällä hetkellä sisällään mm. strategiseen tavoiteasetantaan, suorituksen mittaukseen, liiketoimintaprosessien mallintamiseen ja kehittämiseen, toimintolaskentaan ja projektinjohtamiseen liittyviä maailmalla tunnettuja ohjelmistotyökaluja sekä asiantuntija- ja muita lisäarvopalveluita, joita on helppo käyttää myös internetin yli yritysten elinkaaren eri vaiheissa. Yrityskohtaiset mittaristot ja prosessimallit ym. tärkeä tietoaines on tallennettu omiin tietosuojattuihin kansioihinsa palvelynympäritössä. Palvelinalustalle luotiin myös prosessi- ja mittaristopanki, mutta sen kokoaminen jäi ajan ja resurssipuutten takia kesken. Se sisältää nyt noin 50 erilaista BSC-näkökulmiin luotua mittaria sekä johtamisen, taloushallinnon, markkinoinnin ja myynnin geneerisiksi muutettuja osaprosesseja. Em. mallimittarit ja -prosessit nopeuttivat johtamistyökalujen käyttöönottoa uusissa yrityksissä ja edistivät hyvien käytäntöjen leviämistä. Palvelinkokonaisuuden rakentamiseen ja koekäyttöön osallistui asiantuntija- ja ohjelmistoyrityksiä, Oulun ammatikorkeakoulun liiketalousyksikkö, yrityspalvelukeskuksia ja yli 30 pk-yritystä usealta toimialalta. Kehitys- ja kasvuhakuiset ja kansainvälistyvät kohdeohdeyritykset ottivat käyttöönsä internetpohjaisia johtamis- ja kehittämistyökaluja ja käynnistivät liiketoiminnan kehittämistyön samalla kun ne osallistuivat monitahoisen palvelun rakentamiseen. Palvelinympäristön käyttö on tieturvasuojattu. Palvelua käyttävissä asiakasyrityksissä on saatu aikaan toiminnallisia, taloudellisia ja osaamiseen liittyviä parannuksia (Similä P. & Huttu-Hiltunen E. et. al. 2008) Pk-yrityksille tarkoitettujen internetin yli käytettävien johtamis- ja kehittämistyökalujen sekä toiminnanohjausjärjestelmien tutkimus- ja kehitystyö on lisääntynyt viime vuosina maailmanlaajuisesti ja siitä on tulossa kasvava bisness mikäli ohjelmistoyritykset pystyvät kehittämään edullisia, helppokäyttöisiä, selkeitä ja konkreettista lisäarvoa yrityksille tuottavia työkaluja ja palveluita (Hoyer V. & Christ O. (2007); Kale P.T., Banwait S.S. & S. C. Laroiya S.C. (2008)).. Joskaan monitoimisia ja käyttöisiä, yhteisöllisiä sähköisiä palvelualustoja ja palvelukokonaisuuksia, jotka on suunnattu kehitys- ja kasvuhakuisille ja kansainvälistyville pk-yrityksille ja sisältävät useita johtamis- ja kehittämistyövälineitä sekä yritysten avainhenkilöiden johtamis- ja verkostoitumistaitoja parantavia ja hyviä käytäntöjä levittäviä malleja ja resursseja, ei ole todennäköisesti kehitteillä tai kehitetty suorittamamme tutkimushaun mukaan kuin Suomessa, USA:ssa ja Israelissa. Pk-yritysten kv. tutkimukset ovat paljolti toteavia, kvalitatiivisia, yhteen menetelmään ja yhden toimialan yrityksiin keskittyneitä teoreettisia seurantatutkimuksia tai case-tutkimuksia, joista on vielä matkaa käytännön sovelluksiin. Tutkimuksista puuttuu useasti myös pk-yrityksille elintärkeä ja niiden niukkojen resurssien takia huomiotta jäävä soveltava tutkimus- ja kehitystyö, jolloin ne eivät suoranaisesti auta pk-yritysten kehitystä ja kasvua. Niissä ei myöskään ole tutkittu useampien johtamis- ja kehittämismenetelmien samanaikaisen käytön aikaansaamia synergiahyötyjä. Lähes poikkeuksetta useimmista korkean teknologian ja osaamisen 6

7 maista (USA:ta ja Israelia lukuun ottamatta) puuttuu pk-yritysten ja yliopistojen välinen tutkimus- ja kehitystyön kulttuuri. Suomessa Vaasan yliopiston, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkijat ovat olleet aktiivisia pk-yritysten verkostoihin ja johtamismenetelmiin liittyvissä tutkimuksissaan, joskin tutkimukset ovat valtaosin vielä teoreettisia. Yllä olevan tutkimuskatsauksen kirjallisuusviitteet on esitetty Lähdeluettelossa seuraavilla sivuilla. 7

8 LÄHDELUETTELO 1. Academy of Management Review (2006). Special Issue on Building Effective Networks. Academy of Management Review, 31(3). 2. Ahadi H.R. (2004). An examination of the role of organisational enablers in business process reengineering and the impact of information technology. Information Resources Mangement Journal, vol. 17, no. 4, pp Andersen H.,Lavrie G. & Savic N. (2004). Effective quality management through third-generation balanced scorecard. International Journal of Productivity and Performance Management, vol 53, no 7, pp Arantola, H. & Simonen, K. (2009). Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys paveluliiketoiminnan perustana. Tekesin katsaus 256/2009, Tekes, Helsinki. 5. Autio, E., Sapienza, H. J. & Almeida, J. G. (2000). Effects of age at entry, knowledge intensity, and imitability on international growth. Academy of Management Review, 43(5), Autio E., Kronlund M. & Kovalainen A. (2007). Hirgh-Gowth Support Initiatives in Nine Countries. Analysis, Categorization and Recommendations. Report prepared for the Finnish Ministry of Trade and Industry. Publications 1/ Autio E., Miikkulainen K. & Sihvola I. (2007). Innovatiiviset kasvuyritykset. Teknologiakatsaus 201/2007, Tekes, Helsinki 8. Autio, E. (2007): Global report on high-growth entrepreneurship (report based on Global Entrepreneurship Monitor GEM). London Business School 9. Baard, V. & Watts, T. (2001). The Design of a Performance Measurement Model for Small Firms within the Service Sector. 10. Baker G. & Maddux H. (2005). Enhancing organizational performance. Facilitating the critical transition to a process view of management. S.A.M. Advanced Management Journal, vol. 7, no. 4, pp Bell, J. (1995). The internationalisation of small computer software firms. A further challenge to stage theories. European Journal of Marketing, 29(8), Bell, J., McNaughton, R., Young, S. & Crick, D. (2003). Towards an integrative model of small firm internationalisation. Journal of International Entrepreneurship. 1(4), Brown B. & Butler D.K. (1995). Competitors as allies: a study of entrepreneurial networks in in the U.S. wine industry. Journal of Small Business Management, vol. 33, no.3, pp Chan M.F.S.,Keung K.F.& Chung W.W.C (2000) A design of an ABC template for easy assimilation in SME. Logistic Information Management vol 13, no 3, pp

9 15. Crick, D. & Jones, M. (1998). Design and innovation strategies within successful high tech firms. Marketing Intelligence & Planning, 17(3), Chong S. (2007). Business Process Management for SME s: An exploratory study of implementation factors for the Australian vine industry. Curting Business School, Curtin University of Technology, Australia. Journal of Information Systems and Small Business, 2007, vol. 1, no. 1-2, pp Fu H., Chang T. & Wu M. (2001). A case study of tje SME s organisational restructuring in Taiwan. Industrial Management & Data Systems, vol. 101, no.8/9, pp Garengo P. & Bernardi G. (2007). Organizational capability in SMEs: Performance measurement as a key system in supporting company development. International Journal of Productivity and Performance Management, vol 56, no. 5/6, pp Global Entrepreneurship Monitor, 2007 Report Finland: Stenholm P., Pukkinen T., Heinonen J. & Kovalainen A., Turku School of Economics, Business Research and Development Centre. 20. Gray G. (2007). Management Development in European Small and Medium Enterprises. Advances in Developing Human Resources, vol, 6, no 4, pp Harfield T. (1999). Competition and co-operation in emerging industry. Strategic Change, vol. 8, no. 4, pp Harmon P. (2003). Business Process Change: A. Mangers Guide to Improving, Redesigning and Automating Processes. Morgan Kaufmann San Francisco 23. Harris, S. & Wheeler, C. (2005). Entrepreneurs relationships for internationalization: Functions, origins and strategies. International Business Review, 14(2), Harris, S. & Wheeler, C. (2005). Entrepreneurs relationships for internationalization: Functions, origins and strategies. International Business Review, 14(2), Hale A.J. & Cragg P.B. (1996). Business process re-engineering in the small firm.. INFOR, vol. 34, no.1, pp Hoyer V. & Christ O. (2007). Collaborative E-Business Process Modelling: A Holistic Analysis Framework Focused on Small and Medium Sized Enterprises. SAP Research CEC St. Gellen Switzerland, Insitute of Industrial Management, University of Hamburg, Germany. W.Abramowicz (Ed.): BIS 2007, LNCS 4439, pp Hudson, M., & Smith,D., (2000), Running before walking: the difficulties of developing strategic performance measurement systems in SMEs. In EurOMA Conference Proceedings Operations Management, (Ghent: Academia Press Scientific Publishers), pp

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen

Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Liito-ohjelman vuosikirja 2008 Toimittanut Hanna Lehtimäki, Life Works Consulting Oy Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Liito-ohjelman vuosikirja 2008 Toimittanut

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama ja Matleena Saarakkala Tekesin katsaus 245/2009 Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama Matleena Saarakkala Marko Järvenpää Marko Kohtamäki

Lisätiedot

Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen

Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2233 Raimo Hyötyläinen, Tapani Ryynänen & Markku Mikkola Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen InnoEnvi-hanke VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2233 Ympäristöalan

Lisätiedot

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Ville Mäkynen, Pietari Pöntinen IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Insinöörityö 15.1.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin

Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 1000 Tampere University of Technology. Publication 1000 Mika Aho Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin Tekniikan tohtorin arvon saavuttamiseksi

Lisätiedot

e-johtajuus Kilpailukyvyn ja innovaatioiden edellyttämä pätevyys Valmisteltu Euroopan komission yritystoiminnan ja teollisuuden pääosastolle

e-johtajuus Kilpailukyvyn ja innovaatioiden edellyttämä pätevyys Valmisteltu Euroopan komission yritystoiminnan ja teollisuuden pääosastolle e-johtajuus Kilpailukyvyn ja innovaatioiden edellyttämä pätevyys Tutkimuksen tulosten kehittäjä: Valmisteltu Euroopan komission yritystoiminnan ja teollisuuden pääosastolle Sisällysluettelo PROJEKTISTA...2

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen TIMO-PEKKA UOTILA (Toim.) Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA TUTKIMUKSIA 293 LIIKETALOUSTIEDE 106 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT VAASA 2010 III Julkaisija

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN i ARTTU KALLI PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Prof. Hannu Kärkkäinen on hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa 9.12.2009 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT Diplomityö Tarkastaja: professori Olavi Uusitalo Tarkastaja

Lisätiedot

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Pro gradu Laskentatoimi Marraskuu 2012 Laatija: Päivi Schulz Ohjaaja: Marko Järvenpää JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

Teknologiahautomot kasvun tukena Ulla Hytti, Katja Mäki

Teknologiahautomot kasvun tukena Ulla Hytti, Katja Mäki Teknologiahautomot kasvun tukena Ulla Hytti, Katja Mäki Sitran raportteja 77 Teknologiahautomot kasvun tukena Yrke-hankkeen loppuarviointi Sitran raportteja 77 Teknologiahautomot kasvun tukena Yrke-hankkeen

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Teknologiaohjelmaraportti 15/2003 Loppuraportti Ohjelmistotuotteet SPIN 2000 2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteilla kansainväliseen menestykseen

Lisätiedot

Henkilö- ja talousriskin yhteys t&k-projektin onnistumiseen

Henkilö- ja talousriskin yhteys t&k-projektin onnistumiseen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Heli Aronpää Henkilö- ja talousriskin yhteys t&k-projektin onnistumiseen Työn 1. tarkastaja: Professori Mikael Collan Työn 2. tarkastaja:

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä Tampereen teknillinen yliopisto. Teknis-taloudellinen tiedekunta. Opetusmoniste 2 Tampere University of Technology. Faculty of Business and Technology Management. Lecture Notes 2 Miia Martinsuo & Marja

Lisätiedot

Open ERP -tietojärjestelmän soveltuvuus yksityisen sektorin tarpeisiin Suomessa

Open ERP -tietojärjestelmän soveltuvuus yksityisen sektorin tarpeisiin Suomessa KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA Aho Jukka Open ERP -tietojärjestelmän soveltuvuus yksityisen sektorin tarpeisiin Suomessa Tuotantotalouden koulutusohjelma Sähkö- ja automaatiotekniikka Kemi 2009

Lisätiedot

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Maa- ja elintarviketalous 97 Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Liisa Pesonen, Piia Nurkka, Leena Norros, Terhi Taulavuori, Vesa Virolainen, Jere Kaivosoja, Timo Mattila,

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

4 tekijöistä. Venäläiset ovat käsitelleet runsaasti ERPin mahdollisuuksia ja riskejä. Kotovin (2005) havaitsee, että Venäjällä ICT projektien

4 tekijöistä. Venäläiset ovat käsitelleet runsaasti ERPin mahdollisuuksia ja riskejä. Kotovin (2005) havaitsee, että Venäjällä ICT projektien 1 JOHDANTO 2 Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP, Enterprise Resource Planning) ovat tietoteknisiä ohjelmistoja, joiden odotetaan tarjoavan yrityksille strategisia ja operatiivisia parannuksia (Аlаbušеv 2005).

Lisätiedot

Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKR-hankkeiden arvioinnin menetelmänä

Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKR-hankkeiden arvioinnin menetelmänä LAHDELMA & LAAKSO 25 Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKR-hankkeiden arvioinnin menetelmänä Tamás Lahdelma & Seppo Laakso ABSTRACT Network analysis as a method of evaluating support

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Yhteisölliset palvelut media-alalla Tutkimushankkeen loppuraportti

Yhteisölliset palvelut media-alalla Tutkimushankkeen loppuraportti Yhteisölliset palvelut media-alalla Tutkimushankkeen loppuraportti Hanna-Kaisa Ellonen, Lisbeth Tonteri ja Marjo Kivistö Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Esipuhe Tämä loppuraportti

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ

YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ Helena Toivanen YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 29.5.2007 Tekijä(t) Helena Toivanen

Lisätiedot