Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen"

Transkriptio

1 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika klo 17:00-20:10 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Pahkala Matti puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjänä 175 ajan Lintunen Pirkko varapuheenjohtaja Flink Eija jäsen Grekula Toni jäsen poissa 177 ajan Kallio Tenho jäsen Keskitalo Tarja jäsen Peltoniemi Raino jäsen Muut osallistujat Soronen Matti kunnanjohtaja poissa 175 ajan Kittilä Risto valtuuston puheenjohtaja Nousiainen Matti valtuuston varapuheenjohtaja Tuuttila Anna-Liisa valtuuston varapuheenjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT Matti Pahkala Matti Soronen Matti Pahkala 175 :t PÖYTÄKIRJAN Pyhäjoki TARKASTUS Allekirjoitukset Eija Flink Tenho Kallio PÖYTÄKIRJA Pyhäjoen kunnantalo YLEISESTI Hallinto-, elinkeino- ja perusturvaosastolla klo NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Matti Soronen, kunnanjohtaja

2 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika klo 17:00-20:10 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 166 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen valinta Muut mahdolliset asiat Tiedoksi annettavat asiat Kiinteistönluovutusilmoitukset Kuntapoikkeama kiinteistöllä Yppärin koulu Työllisyystilanne Talousarvion toteutumavertailu Valtuuston kokouksen laillisuustarkkailu Kunnanjohtaja Matti Sorosen vuosiloma-aika Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma / Talousarvion 391 muutokset Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos 394 / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen / Vastine Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle 178 Pohjois-Pohjanmaan liiton lausuntopyyntö 3. vaihemaakuntakaavan 402 luonnoksesta /Pyhäjoen kunnan lausunto 179 PoPSTer-hankkeen kommenttipyyntö alustavasta luonnoksesta 404 Pohjois-Pohjanmaan sote-palveluverkoksi 180 Lausunto käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärästä / Oikeusministeriön 405 päätös 181 Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / 407 Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali / Ilmoitus viran vastaanottamisesta / Virkavaalin vahvistaminen 182 Vanhuspalvelulaki / Vanhusneuvoston nimeäminen / Vanhus- ja 413 vammaisneuvoston nimeäminen / Sihteerin nimeäminen 183 Raahen Vankileirin Muistomerkkitoimikunnan anomus Asemakaavan muutos korttelissa / Osallistumis- ja 418 arviointisuunnitelma / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan muutoksen hyväksyminen kortteleissa osa-alueella 1 / Vastine valitukseen / Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 185 Asemakaavan muutos korttelissa / Osallistumis- ja 424 arviointisuunnitelma / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan muutoksen hyväksyminen kortteleissa osa-alueella 2 / Vastine valitukseen / Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 186 Kunnan sijoitustoiminnan kilpailuttaminen / Varainhoitajien valitseminen / Yhteenveto / Option käyttö 429

3 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Khall Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus valinta Khall Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon hallinto-, elinkeino- ja perusturvaosastolla Pöytäkirja tulee tarkastaa ennen nähtäville asettamista. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Eija Flinkin ja Tenho Kallion.

5 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Muut mahdolliset asiat Khall Kunnanhallitus toteaa kokouksessa käsiteltävät kutsussa mainitsemattomat asiat.

6 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Tiedoksi annettavat asiat Khall Suomen Kuntaliitto Yleiskirje 11/2017 / Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten va lin nat - kopio Pirkko Lintunen, Eija Flink, Raino Peltoniemi, Jaakko Jukkola Yleiskirje 12/2017 / Kuntayhtymän toimielinten valinta - kopio Pirkko Lintunen, Eija Flink, Raino Peltoniemi, Jaakko Jukkola Maanmittauslaitos Kutsu maantietoimitukseen / Vt8 parantaminen välillä Ra ja nie mentie-ete län ky län tie ja Rannanmäentie-Petäjäsojantie Pyhäjoen kunnassa - kopio Aimo Korpi ja Pekka Pelttari Asunto Oy Pyhäjoen Koskipuisto Pöytäkirja osakkeenomistajien kokouksesta Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys Kutsu keväänkokoukseen Kalajoen kaupunki Kutsu puutietoseminaariin Raahen kaupunki Seutulautakunnan pöytäkirja nro 3/2017 Raahen koulutuskuntayhtymä Hallituksen pöytäkirja nro 4/2017 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Valtuuston pöytäkirja nro 1/2017 Pohjois-Pohjanmaan liitto Maakuntauudistus ja maakuntaliitto, aikataulutus, paikkajako kuntavaalit 2017 Kunnanhallitus merkitsee asiat tiedoksi.

7 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kiinteistönluovutusilmoitukset Khall Kauppakirja Luovuttaja: Paavo Hourula Luovutuksen saaja: Heljä Muurinen Luovutuksen kohde: määräala (uusi) Hourula RN:o 50:7 -tilasta Pyhäjoen kunnan Pohjankylässä Kunnanhallitus päättää, ettei kunta käytä etuosto-oikeutta edellä mainitussa kiinteistökaupassa. _

8 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kuntapoikkeama kiinteistöllä Yppärin koulu Khall Poikkeamislupahakemus: Pyhäjoen kunta jätti Pyhäjoen kunnan rakennusvalvontaan ryh mä per he päi vä kodin poikkeamislupahakemuksen liitteineen, kyseessä on ra ken nus oikeu den ylitys PY-osayleiskaavatontin alueella. Poikkeuslupahakemus koskee Pyhäjoen kunnanvaltuuston hyväk sy mää Yppärin oikeusvaikutteista osayleiskaavan aluetta PY (Yppärin ky läkou lun alue). Yppärin koulun kiinteistön PY (julkisten palvelujen ja hallinnon osa yleis kaa vatont ti) alueen pinta-ala on m2, PY-alue on osa Pyhäjoen kunnan omis tamaa laajempaa Yppärin koulu kiinteistöä , jonka ko ko nais pinta-ala on m2. Yppärin koulun PY-alueella on olemassa olevia rakennuksia: Yppärin uusi kyläkoulu 697 kam2 Yppärin liikuntatila 356 kam2 Ulkorakennus 133 kam2 Käytetty rakennusoikeus yhteensä 1186 kam 2 Koska Yppärin osayleiskaavassa ei osoiteta PY-alueelle tehokkuuslukua, las ketaan rakennusoikeus Pyhäjoen kunnan voimassa olevan rakennus- järjestyksen mu kaan, jolloin rakennusoikeus on 10 % PY-kaavatontin maapinta-alasta eli 1246,4 kam2. Ryhmäperhepäiväkodin uuden rakennuksen laajuus on 228,5 kam2, tällöin kaikkien rakennusten yhteenlaskettu laajuus tulee olemaan 1414,5 kam2 ja PY-osayleis kaa va ton tin rakennusoikeuden ylitys on 168,1 kam2. Poikkeamistoimivalta ja poikkeamisen edellytykset: MRL:n mukaan poikkeamispäätöksen tekemisessä on ensisijaisesti kyse oi keushar kin nas ta, joka vaatii, että tehdään tarvittavat selvitykset, joiden perusteella kat so taan täyttyvätkö MRL:n edellytykset. Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa sää de tys tä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä kos kevas ta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta. Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muul le järjestämiselle; 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavut ta mis ta; tai 4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkit tä viä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan merkittävänä raken ta mi se na ei pidetä tuulivoimalan rakentamista asemakaavassa teollisuus- tai

9 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus sa ta maa lu eek si osoitetulle jo rakennetulle alueelle. Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista säännöksistä eikä 137 :ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suun nit te lu tar ve alueel la. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä poikkeamista kos ke vas ta hakemuksesta. Poikkeamispäätösten muutoksenhaku: Päätökseen haetaan muutosta suoraan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudesta hallin to va li tuk se na liitteenä olevan julkipanon mukaisesti. Asian valmistelijana on toiminut kaavoitusvastaava Pirkko Tuuttila. Liitteet:: - Pyhäjoen kunnan poikkeuslupahakemus Lainhuutotodistus Kaavakartta Yppärin osayleiskaava PY tontti - Kaavakartan Yppärin osayleiskaava kaavamerkinnät - Asemapiirros päivämäärällä Kalajoen mittaustoimen laskelma rakennusoikeudesta Kalajoen mittaustoimen osayleiskaavaote PY-tontista mittakaavassa 1: Täydennetyt valitusohjeet - Julkipano päivämäärällä Kunnanhallitus myöntää MRL:n 171 :n mukaisen kuntapoikkeaman tilalle Yppä rin koulu Poikkeamispäätös liitteineen lähetetään tiedoksi hakijalle ja ilmoitetaan MRL:n 174, MRA 88 mukaan tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Kunnanhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan kokouksessa tämän pykälän osalta. Lisäksi kunnanhallitus päätti asettaa pöytäkirjan nähtäville tämän pykälän osalta ja lähettää tiedonannon asianosaisille sähköpostilla Liitteet 1 Pyhäjoen kunnan poikkeuslupahakemus Lainhuutotodistus Kaavakartta Yppärin osayleiskaava PY tontti 4 Kaavakartan Yppärin osayleiskaava kaavamerkinnät 5 Asemapiirros päivämäärällä Kalajoen mittaustoimen laskelma rakennusoikeudesta Kalajoen mittaustoimen osayleiskaavaote PY-tontista mittakaavassa 1: Täydennetyt valitusohjeet 9 Julkipano päivämäärällä

10 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Työllisyystilanne Khall Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on lähettänyt alueensa työllisyystilanteen Pyhäjoen työttömyysaste on 10,82%. Taulukko ja työllisyyskatsaus maaliskuulta 2017 oheismateriaalina. Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedoksi ja toteaa, että vuoden takaiseen tilanteeseen nähden työttömyys on laskenut 1,1 prosenttiyksikköä.

11 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Talousarvion toteutumavertailu Khall Kokouskutsun liitteenä lähetetyn toteutumavertailun mukaan talousarvio on toteutunut seuraavasti: - toimintatuotot ,70 käyttö 15,2 % - toimintakulut ,93 käyttö 24,8 % - toimintakate ,23 käyttö 26,3 % - verotulot ,67 käyttö 26,1 % - valtionosuudet ,00 käyttö 25,6 % - vuosikate ,58 käyttö 12,1 % Merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi ja annetaan edelleen tiedoksi valtuustolle. Liitteet 10 Talousarvion toteutumavertailu 1-3/2017

12 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Valtuuston kokouksen laillisuustarkkailu 20/ /2017 Khall Valtuusto on pitänyt kokouksen Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja lail li suu den valvonnasta. Valtuuston kokouksen päätökset esitellään ko kouk ses sa. Kunnanhallitus on omaksutun käytännön mukaan tehnyt täy tän töön pa no päätök sen yhteydessä valmistelupäätökset mahdollisista valtuustoaloitteista. Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet lail lises sa järjestyksessä, ovat lainmukaisia eivätkä mene valtuuston toimivallan ul kopuo lel le. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

13 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Matti Sorosen vuosiloma-aika Khall Kunnanjohtaja Matti Soronen on esittänyt, että hän pitäisi vuosilomaa seu raavas ti: ja (3 pv). Ehdotus (kunnanhallituksen puheenjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtaja Matti Sorosen vuosiloman pidettäväksi ja (3 pv) Merkittiin, että kunnanjohtaja Matti Soronen poistui esteellisenä ko kous huonees ta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

14 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma / Talousarvion muutokset 2017 Khall Kuntalain 110 :ssä on perussäännös talousarviosta. Sen mukaan: "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi ka len te ri vuo dek si talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös ta loussuunnitel ma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suun nitel ma kau si). Talous arviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun ta stra tegiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitami seen turvataan. Talousarviossa ja -suun ni tel mas sa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden ta voit teet. Taloussuunnitelman on oltava ta sapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen ker ty nyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vah vis ta mis ta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee ta lous suun ni telmas sa päättää yksilöidyistä toimenpi teistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona ka te taan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät mää rä ra hat ja tuloarviot sekä siinä osoite taan, miten rahoitustarve katetaan. Mää rä ra ha ja tulo arvio voi daan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Ta lous ar viossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tulos laskelmaosa sekä in vestointi- ja ra hoi tus osa. Kunnan toiminnassa ja ta loudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin." Talousarvio-taloussuunnitelmaan tulee sisällyttää myös konsernia koskevat tavoitteet. Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille talousarvio-ta loussuun nitelman laadintaa koskevat ohjeet. Vuoden 2017 talousarvion valmistelu on haasteellista: - Keskitetty virka- ja työehtosopimus on voimassa saakka. - Työllisyystilanteen kehitystä on vaikea ennustaa, mutta tilanteen ennustetaan jatkuvan ennallaan. Kuntien vastuu pitkäaikaistyöttömien hoidosta kasvaa. - Valtiontalouden epätasapaino ja voimakas velkaantuminen leikkaavat kuntien valtionrahoitusmahdollisuuksia. - Maakunta-itsehallintoalueet ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti vielä

15 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valt hah mot tu mat ta, mikä merkitsee riskiä palvelujen ja ke hit tä mis toi min tojen ra hoit ta mi sel le ja saavutettavuudelle. - Väestön vähenemisen uhka, koska määaäaikainen asuminen kilpailee asu mis mah dol li suuk sis ta vakituisen asumisen kanssa. - Sinänsä hyvän vuosikatteen riittävyys investointien rahoittamiseen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan talous ar vion 2017 ja taloussuunnitelman Keskustelun kuluessa valtuutettu Jaakko Jukkola esitti, että koska ko ti hoi don tuki puuttuu talousarviosta, tulee tältä osin asia palauttaa takaisin valmisteluun. Esi tys tä ei kannatettu, joten se raukesi. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Jaakko Jukkola jätti päätöksestä eriävän mielipiteen (liitteenä) Merkittiin, että valtuutetut Matti Pahkala ja Niko Rantanen sekä palveluesimies He le na Widnäs poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Khall Talousarvion 2017 investointiosaa täytäntöönpantaessa huomattiin, että in vestoin ti osaa laadittaessa Excel -taulukkolaskentaohjelmalla, on taulukon kaavoihin jää nyt virhe, joka on jättänyt Rakennukset ja rakennelmat kokonaan laskematta yh teen investointiosan loppusummaan. Tarkistuksen yhteydessä on havaittu mui ta kin kaavavirheitä laskelmassa. Virheen havaitsemisen jälkeen on talousarvion investointiosaa vuodelle 2017 tar kas tel tu uudelleen mahdollisten karsittavien hankkeiden ja tämän hetkisen toteu tu man perusteella. Kokouskutsun liitteenä lähetetään korjattu investointiosa vuosille , jos sa kaavat on tarkistettu ja korjattu sekä Excel- taulukkolaskentaohjelmalla laa dit tu Talousarviomuutokset asiakirja, johon on koottu valtuuston mennessä hyväksymät määrärahamuutokset käyttötalous- ja in vestoin ti osaan sekä kirjattu teknisen toimen arvio toteutuvista investointikohteista. Ta lous ar vio muu tok set asiakirja sisältää myös korjatun rahoituslaskelman vuo del le 2017.

16 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan ta lous ar viomuu tok set asiakirjan. Liitteet 11 Talousarvion investointiosa 2017 korjattu 12 Talousarvion muutokset 2017

17 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen / Vastine Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle 2/ /2016 Khall Asemakaavan muutosta koskeva korttelialue sijaitsee Pyhäjoen kuntataajamassa Saa ren alu eel la korttelissa 513 tontilla 1 oleva K-alue ja tontilla 4 oleva lii ken nealue. Alueen nykyinen kaavamerkintä on K (liike ja toimistorakennusten korttelialue), kort te liin 513 tontille 1 on perustettu kunnan maalle kunnanhallituksen pää töksel lä tori. Kunnanhallitus teki päätöksen käynnistää korttelin 513 tontin 1 ase ma kaa van muutos, jossa tarkastellaan kahta vaihtoehtoa: VE-1 = koko alue muutetaan AL-alueeksi VE-2 = koko alue muutetaan pääkäyttötarkoitukseltaan toriksi, toriin voi liittyä pää käyt tö tar koi tus ta tukevaa rakentamista. Asemakaavamuutos on osa Vanhan-tien suunnitteluhanketta, jonka han ke suunni tel mas sa 513 tontti 1 alue on huomioitu torialueena ja rakennukset ja pai koitus on toritoimintaan liittyvää. Korttelin 513 torialueen asemakaavan muutoksen vireille tulo ja OAS lä he tetään Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle tiedoksi. Alustavan aikataulun mukaan korttelin 513 torialueen asemakaavan muutoksen luon nos vai heen viranomaisneuvottelu pidetään helmikuussa 2016 ja muu tosluon nos asetetaan sen jälkeen nähtäville. Liitteenä seuraavat asiakirjat: - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivämäärällä Kuulutus päivämäärällä Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila. Kunnanhallitus 1) hyväksyy korttelin 513 torialueen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS päivämäärällä ). OAS:ia voidaan tarvittaessa päivittää.

18 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus ) kuuluttaa kaavamuutoksen vireille tulosta ilmestyvässä Kuulumiset lehdessä ja Pyhäjoen kunnan internetilmoitustaululla ja kunnan ilmoitustaululla. 3) lähettää OAS:in tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle Khall Saarenalueen korttelin 513 torialueen (kahden vaihtoehdon) luonnosvaiheen viran omais neu vot te lu pidettiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa. Runkokaavoituksen ohjausryhmä päätti kokouksessaan Saarenalueen kort te lin 513 kaavaluonnoksista ja aikataulusta. Saarenalueen korttelin 513 torialueen kaksi luonnosvaihtoehtoa ovat : VE-1 = koko alue muutetaan AL-alueeksi VE-2 = koko alue muutetaan torialueeksi ja paikoitusalueeksi, toriin voi liittyä pää käyt tö tar koi tus ta tukevaa rakentamista. Korttelin 513 asemakaavan muutos on osa Vanhantien suunnitteluhanketta, jon ka hankesuunnitelmassa 513 korttelin alue on huomioitu torialueena ja raken nuk set ja paikoitus on sekä toritoimintaan liittyvää että joenrantaa tu levaisuu udes sa sijoittuvan Pyhäjokitalon toimintaa palvelevaa. Liitteenä seuraavat Saarenalueen korttelin 513 asemakaavaluonnoksen asiakirjat: - Saarenalueen korttelin 513 VE-1 vaihtoehdon (AL-alue) mukainen asemakaavamuutosluonnoksen kaavakartta, A3-pienennöksenä päivämäärällä Saarenalueen korttelin 513 VE-2 vaihtoehdon (torialue) mukainen asemakaavamuutosluonnoksen kaavakartta, A3-pienennöksenä päivämäärällä Saarenalueen korttelin 513 asemakaavamuutosluonnoksen kaavaselostus päivämäärällä Saarenalueen korttelin 513 asemakaavamuutosluonnoksen lausuntopyyntö päivämäärällä Saarenalueen korttelin 513 asemakaavamuutosluonnoksen kuulutus päivämäärällä Muu Saarenalueen korttelin 513 asemakaavamuutosluonnoksen val mis te lu aineis to: Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivämäärällä , Mai sema sel vi tys Vanhantien ympäristö , Pyhäjoen luontoselvitys päi vä määräl lä , AL-alueen Ve1 havainnekuva, Vanhantien hankesuunnitelman

19 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Khall Ve2 tori-alue 12/2015 ovat nähtävillä Pyhäjoen kunnan internet ilmoitustaululla kaavaluonnoksen nähtävilläolon ajan. Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila. Kunnanhallitus 1) hyväksyy Saarenalueen korttelin 513 asemakaavamuutosluonnoksen kaksi kaavakarttaa ja kaavaselostuksen päivämäärällä ) asettaa Saarenalueen korttelin 513 asemakaavamuutosluonnoksen valmisteluaineistoineen yleisesti nähtäville väliseksi ajaksi 3) pyytää viranomaisilta ja muilta osallisilta lausunnot Saarenalueen korttelin 513 asemakaavamuutosluonnoksesta mennessä. Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän pykälän osalta Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsen Toni Grekula poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutosluonnoksesta saatiin 3 lausuntoa ja 1 mielipide, joihin kaavoittaja on laatinut vastineen päivämäärällä Luonnosvaiheessa korttelissa 513 oli kaksi toteuttamisvaihtoehtoa. Vanhantien hankesuunnitelma on edennyt rakennussuunnitteluvaiheeseen yhteis hank kee na Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa ja siinä kortteli 513 suun ni tel laan torialueena. Kunnanhallitus teki päätöksen Pyhäjoen kunnan aluei den rakennussuunnittelusta kokouksessaan , kortteli 513 on to ri alu ee na Vanhantien hankesuunnitelman mukaisesti. Runkokaavoituksen ohjausryhmä on käsitellyt vaihtoehtoja ja kokouksissaan ja päättänyt, että koska torialue on sidoksissa Py hä jo kita lon suunnitteluhankkeeseen, edetään syyskuun alussa ehdotusvaiheeseen to rialuevaihtoehdolla.

20 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Liitteenä seuraavat Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muu toseh do tuk sen asiakirjat: - Kaavoittajan vastine Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muu - tos luon nok ses ta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin päivämäärällä Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutosehdotuksen kaa va - kart ta, A3-pienennöksenä päivämäärällä Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutosehdotuksen kaa va - se los tus päivämäärällä Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutosehdotuksen lau - sun to pyyn tö päivämäärällä Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutosehdotuksen kuu lu - tus päivämäärällä Muu Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutosehdotuksen oheis ai neis to: - Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivämäärällä Maisemaselvitys Vanhantien ympäristö Pyhäjoen luontoselvitys päivämäärällä Päivitetty ehdotusvaiheen havainnekuva Ve 2 vaihtoehdosta - Vanhantien hankesuunnitelman Ve 2 tori-alue rakennussuunnitelma ovat nähtävillä Pyhäjoen kunnan internet ilmoitustaululla kaava eh do tuk sen nähtävilläoloajan. Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila. Kunnanhallitus 1) hyväksyy kaavoittajan laatiman vastineen Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutosluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin päivämäärällä ) hyväksyy Saarenalueen korttelin 513 asemakaavan muutosehdotuksen kaavakartan ja selostuksen päivämäärällä ) asettaa Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutosehdotuksen oheisaineistoineen yleisesti nähtäville väliseksi ajaksi ja kuuluttaa nähtäville tulosta oheisen kuulutuksen mukaisesti 4) pyytää viranomaisilta ja muilta osallisilta lausunnot Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutosehdotuksesta mennessä

21 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Khall _ Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan hyväksyminen Saarenalueen korttelin 513 asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin yhteensä 3 lau sun toa ja 1 mielipide, joihin kaavoittaja on laatinut vastineen päivämäärällä Runkokaavoituksen ohjausryhmä hyväksyi kaavoittajan laatiman vastineen kokouk ses saan Samassa kokouksessa käsiteltiin ase ma kaa va muu toksen maankäyttöratkaisua ja alueen pääkäyttötarkoitusta (VE2 tori), jota ohjaus ryh mä ei päättänyt muuttaa ehdotusvaiheessa esitetystä ratkaisusta. Saarenalueen korttelin 513 asemakaavan kustannuksia taustaselvityksineen on muodostunut yhteensä ,34 euroa (alv 0 %). Liitteenä seuraavat Saarenalueen korttelin 513 asemakaavan muutosta koskevat lii te asia kir jat: - Kaavoittajan laatima vastien Saarenalueen korttelin 513 asemakaavan muutok ses ta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin päivämäärällä , liite 1 - Saarenalueen korttelin 513 asemakaavan muutoksen kaavaselostus päi vä määräl lä , liite 2 - Saarenalueen korttelin 513 asemakaavan muutoksen kaavakartta A3-pie nennök se nä päivämäärällä , liite 3 Muu Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutosehdotuksen oheis ai neis to: - Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivämäärällä , liite 4 - Maisemaselvitys Vanhantien ympäristö päivämäärällä , liite 5 - Pyhäjoen luontoselvitys päivämäärällä , liite 6 - Päivitetty ehdotusvaiheen havainnekuva Ve 2 vaihtoehdosta, liite 7 - Vanhantien hankesuunnitelman Ve 2 torialueen rakennussuunnitelma, liite 8 ovat nähtävillä Pyhäjoen kunnan internet ilmoitustaululla valtuus ton hyväksymiskäsittelyyn saakka. Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy MRL 52 :n mukaisesti Saaren alu een korttelin 513 asemakaavan muutoksen liiteasiakirjojen 1-3 mukaisesti.

22 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Khall Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Pahkala esitti, että asia jätetään pöy dälle. Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Pirkko Lintunen kannatti esitystä. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsen Toni Grekula poistui esteellisenä kokous huo nees ta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutoksen hyväksyminen Saarenalueen korttelin 513 asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin yhteensä 3 lau sun toa ja 1 mielipide, joihin kaavoittaja on laatinut vastineen päivämäärällä Runkokaavoituksen ohjausryhmä hyväksyi kaavoittajan laatiman vastineen kokouk ses saan Samassa kokouksessa käsiteltiin ase ma kaa va muu toksen maankäyttöratkaisua ja alueen pääkäyttötarkoitusta (VE2 tori), jota ohjaus ryh mä ei päättänyt muuttaa ehdotusvaiheessa esitetystä ratkaisusta. Saarenalueen korttelin 513 asemakaavan kustannuksia taustaselvityksineen on muodostunut yhteensä ,34 euroa (alv 0 %). Liitteenä seuraavat Saarenalueen korttelin 513 asemakaavan muutosta koskevat lii te asia kir jat: - Kaavoittajan laatima vastine Saarenalueen korttelin 513 asemakaavan muutok ses ta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin päivämäärällä , liite 1 - Saarenalueen korttelin 513 asemakaavan muutoksen kaavaselostus päi vä määräl lä , liite 2 - Saarenalueen korttelin 513 asemakaavan muutoksen kaavakartta A3-pie nennök se nä päivämäärällä , liite 3 Muu Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutosehdotuksen oheis ai neis to: - Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivämäärällä , liite 4 - Maisemaselvitys Vanhantien ympäristö päivämäärällä , liite 5 - Pyhäjoen luontoselvitys päivämäärällä , liite 6

23 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valt Päivitetty ehdotusvaiheen havainnekuva Ve 2 vaihtoehdosta, liite 7 - Vanhantien hankesuunnitelman Ve 2 torialueen rakennussuunnitelma, liite 8 ovat nähtävillä Pyhäjoen kunnan internet ilmoitustaululla val tuus ton hyväksymiskäsittelyyn saakka. Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy MRL 52 :n mukaisesti Saarenalueen korttelin 513 asemakaavan muutoksen liiteasiakirjojen 1-3 mukaisesti. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen Merkittiin, että valtuutettu Toni Grekula poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Khall Pyhäjoen kunnan vastine Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle va li tukseen, diaarinumero 00578/17/4103 Kunnanhallitus 1) antaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle liitteenä olevan vastineen liitteineen, 2) pyytää Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kiireellistä käsittelyä, koska korttelin 513 asemakaavan muutos liittyy tärkeänä osana kahteen Pyhäjoen kunnan merkittävään hankekonaisuuteen, Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskuksen Vanhantien rakennussuunnitteluhankkeeseen sekä Pyhäjokitalon hankesuunnitelmaan ja asemakaavamuutokseen.

24 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Lisäksi kunnanhallitus päätti lisätä päätökseen seuraavaa: Kunnanhallitus on eri toimilla ilmoittanut ja osoittanut, että kunnan kokonaisedun nimissä se on pyrkinyt ja pyrkii hankkimaan kokonaisuudessaan korttelin 513 tontin 1 omistukseensa Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsen Toni Grekula poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Liitteet 13 Pyhäjoen kunnan vastine valitukseen Saarenalueen korttelin 513 asemakaavan muutoksesta 14 Ote Pyhäjoen kunnanhallituksen päätöksestä Vanha rakennuskaavan muutoksen havainnekuva torialueesta, kunnanvaltuuston päätökseen Kuntaliiton lakimiehen sähköpoistilla annettu kannanotto rakennusoikeuden käytön rajoituksista korttelissa 513, päivämäärällä Raahen seudun ulosottoviraston myynti-ilmoitus pakkohuutokaupasta päivämäärällä Ote kunnanhallituksen päätöksestä Puhtolan ostotarjoukseen Liitteenä korttelin 513 tontin 1 kaavoittajan antama vastine luonnosvaiheen lausunnoille ja mielipiteille, päivämäärällä Kaavoittajan laatima vastien Saarenalueen korttelin 513 asemakaavan muutoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin päivämäärällä , liite 1 21 Saarenalueen korttelin 513 asemakaavan muutoksen kaavaselostus päivämäärällä , liite 2 22 Saarenalueen korttelin 513 asemakaavan muutoksen kaavakartta A3-pienennöksenä päivämäärällä , liite 3 23 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivämäärällä Pyhäjoen luontoselvitys, päivämäärällä Maisemaselvitys Vanhantien ympäristö päivämäärällä Päivitetty ehdotusvaiheen havainnekuva VE- 2 vaihtoehdosta 27 Vanhantien hankesuunnitelma VE.2 torialueen alustava rakennussuunnitelma

25 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Pohjois-Pohjanmaan liiton lausuntopyyntö 3. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta /Pyhäjoen kunnan lausunto Khall Pohjois-Pohjanmaan liitto uudistaa, täydentää ja päivittää alueellaan olevia maakun ta kaa vo ja. 3. vaihemaakuntakaava koskee pohjavesi- ja kiviainesalueita, seudullisia tuu li voima-aluei ta sekä suo- ja biotalousalueiden päivityksiä, mineraalipotentiaali- ja kaivos aluei ta, oulun seudun liikenne- ja maankäyttöratkaisuja sekä Vaalan ja Himan gan alueiden maakuntakaavamerkintöjen tarkastuksia. Kaava-aineistoon on li sät ty myös poronhoitoalueet sekä vuoden 2005 kokonaismaakuntakaavan mukai set, 1. ja 2. vaiheissa käsittelemättömät merkinnät. Tarvittaessa päivitetään myös muita maakuntakaavamerkintöjä. Maakuntahallitus on päättänyt asettaa 3. vaihemaakuntakaavan val mis te lu ai neis toi neen nähtäville ja pyytää kunnilta ja muilta jakelulistan osapuo lil ta lausuntoa mennessä. Asian valmistelijana on toiminut kaavoitusvastaava Pirkko Tuuttila. Liitteenä: - Pohjois-Pohjanmaan liiton lausuntopyyntö - Maakuntakaavakartta: 3. vaihemaakuntakaavan luonnos - Kaavamerkinnät ja -määräykset - Tuulivoima-alueiden rakentamisen suunnittelutilanne - Tuulivoima-alueiden sähkönsiirtoyhteydet - Pyhäjoen valtuuston linjauspäätös Pyhäjoen kunta lausuu 3. vaihemaakuntakaavasta seu raa vaa: 1) Puskakorvenkallion tuulivoimapuisto on 3. vaihemaakuntakaavan luon nokses sa mukana uutena seudullisena tuulivoimapuistohankkeena. Puskakorvenkallion tuulipuiston YVA-menettely on käynnissä ja kaavoitusaloite vas taan otet tu. Asiasta on Pyhäjoen valtuuston linjauspäätös Pyhäjoen kunnan omia linjapäätöksiä tuulivoimarakentamisessa on, että tuu livoi ma puis to jen kaavoitettavalla suunnittelualueella on tuulivoimatoimijan pystyt tä vä esittämään allekirjoitetut maanvuokrasopimukset kaikkien maan omis tajien kanssa ja etäisyyden tuulivoimaloista vakituiseen asumiseen tulee olla ai nakin 2 km. 2) Maukarinkankaan tuulivoimapuistoa ei ole 3. vai he maa kun ta kaa va luon nokses sa mu ka na uutena seudullisena tuulivoimapuistona. Winda Power Oy on käynnistänyt tuulipuiston YVA-menettelyn, mutta kun takaa voi tus tulee vireille, jos hanke saadaan seudullisena tuu li voi ma puis to hankkee na 3. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheeseen. Maukarinkankaan tuulipuistoaluetta ei otettu mukaan 3. vaihemaakuntakaavan seu dul li siin uusiin tuulipuistohankkeisiin, koska Maukarinkankaan hankkeella on merkittävät negatiiviset vaikutukset kantaverkon kehittämiseen. Maukarin-

26 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus kan kaan tuulivoimapuiston aluevaraus sijoittuu Hanhikivi 1 ydinvoimalaitoksen kan ta verk koon liittämiseksi tarvittavien voimajohtojen reitin päälle ja han ka loittaa suunnitellun sähköaseman sijoittamista ja aseman edellyttämiä joh to jär jes tely jä. 3) Pyhäjoen kunta haluaa tuoda esille, että suora tieliikenteen yhteystarve tulisi osoit taa maakuntakaavassa välille Tupos-Oulunsalon lentokenttä. Liitteet 28 Pohjois-Pohjanmaan liiton lausuntopyyntö 29 Maakuntakaavakartta: 3. vaihemaakuntakaavan luonnos 30 Kaavamerkinnät ja -määräykset 31 Tuulivoima-rakentamisen suunnittelutilanne 32 Tuulivoima-alueiden sähkönsiirtoyhteydet 33 Pyhäjoen valtuuston linjauspäätös Puskakorven tuulivoimapuiston kaavoitukseen

27 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus PoPSTer-hankkeen kommenttipyyntö alustavasta luonnoksesta Pohjois-Pohjanmaan sote-palveluverkoksi 23/ /2017 Khall PoPSTer-hankkeen selvityshenkilö Hannu Leskinen kirjoittaa : "Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kunnille, yhteistoiminta-alueille ja seu tu kunnil le Alustavat luonnokset sote palveluverkoksi PoPSTer-hanke pyytää kirjallisia kommenttejanne liitteenä olevasta alustavasta luon nok ses ta Pohjois-Pohjanmaan sote palveluverkoksi. PoPSTer-hankkeessa valmisteltua esitystä on käsitelty hankkeen poliittisessa ohjaus ryh mäs sä ja johtoryhmässä Kirjalliset tiiviit kommentit pyydetään toimittamaan mennessä teks titie dos to na sähköpostilla osoitteeseen kirsi.paasovaara rohjois-pohjanmaa.fi. Hannu Leskinen selvityshenkilö LIITE Alustavat luonnokset sote-palveluverkoksi (P0PSTer ohjausryhmässä esi tet ty materiaali) " Kunnanhallitus päättää todeta kommenttina seuraavaa: Pyhäjoen kunnassa tulee olla hyvinvointikeskus, jossa on saatavana laadukkaat se kä kysyntää ja tarvetta vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut. Hyvin voin ti kes kuk sen henkilöstön mitoituksessa ja osaamisessa tulee huomioida Fen no voi man kansainvälinen suurhanke, erityisesti sen rakentamisaikana. Liitteet 34 PoPSTerin alustavat luonnokset sote-palveluverkoksi

28 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lausunto käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärästä / Oikeusministeriön päätös 16/ /2013 Khall Ylivieska-Raahen käräjäoikeus kirjoittaa : "Käräjäoikeuden toimialueen kunnille Lausuntopyyntö Oikeusministeriö on pyytänyt käräjäoikeudesta lausuntoa lautamiesten lu ku määräs tä seuraavaa toimikautta silmällä pitäen. Käräjäoikeus varaa toimialueensa kun nil le tilaisuuden antaa lausuma lautamiesten lukumäärästä. Tämän hetkinen lau ta mies ten lukumäärä ilmenee oikeusministeriön päätöksestä OK 8/31/2012. Kunnat voivat toimittaa lausumansa käräjäoikeudelle viimeistään Lau sun not pyydetään toimittamaan sähköisesti osoitteella: yli vies ka-raa Laamannin sijasta: Heikki Sneck osaston johtaja Liitteet: Oikeusministeriön kirje (OM 14/31/2016) Oikeusministeriön päätös (OM 8/31/2012)" Oheismateriaalina: - oikeusministeriön kirje oikeusministeriön päätös Kunnanhallitus toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa lautamiesten valintaan tai lu ku mää rään. Khall Oikeusministeriö on (14/31/2016) päättänyt lautamiesten lu ku määräs tä. Päätös liitteenä. Kunnanhallitus merkitsee oikeusministeriön päätöksen tiedoksi.

29 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Liitteet 35 Oikeusministeriön päätös käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärästä

30 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali / Ilmoitus viran vastaanottamisesta / Virkavaalin vahvistaminen 9/ /2016 Khall Khall Pirkko Tuuttila kirjoittaa : "Pyhäjoen kunnanhallitus / valtuusto Pyhäjoen kunnan hallintosäännön 42 :n mukaan palvelusuhteen ir ti sa no mi sesta ja purkamisesta, lomauttamisesta ja eron myöntämisestä päättää se, joka va litsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Pyhäjoen kunnan hal lin to sään nön 39 :n mukaan teknisen johtajan valitsee valtuusto. Irtisanon työsuhteeni päättymään Pyhäjoen kunnan teknisen johtajan virassa ja jään pitämään kertyneitä vuosilomia oheisen lo ma suun ni tel man mukaisesti. Eläkkeelle jään Pyhäjoen kunnan teknisen johtajan virasta alkaen. Pyhäjoella Pirkko Tuuttila" Kunnanhallitus 1) kiittää Pirkko Tuuttilaa Pyhäjoen kunnalle hyvin tehdystä työstä, 2) myöntää eron Pirkko Tuuttilalle teknisen johtajan virasta alkaen, 3) julistaa teknisen johtajan viran haettavaksi oheisella hakukuulutuksella. _ Teknisen johtajan virkaan saapui 8 hakemusta. Yhteenveto hakijoista sekä heidän hakemukset liitteineen oheismateriaalina.

31 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall Kunnanhallitus 1) päättää kutsua haastatteluun seuraavat: - Rauno Haapalainen - Sakari Kinnunen - Leena Löytynoja - Tuomas Siikaniva - Jukka Silvola - Tuomas Tiirinki 2) valitsee haastatteluryhmään seuraavat: - valtuuston puheenjohtaja Risto Kittilä - kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Pahkala - teknisen lautakunnan puheenjohtaja Matti Helaakoski - kunnanjohtaja Matti Soronen (puheenjohtaja) 3) kutsuu haastatteluryhmän sihteeriksi Helena Widnäsin. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen ja päätti lisätä haastatteluryhmään Eija Flinkin. Haastatteluryhmä on kokoontunut 21.9., 28.9., ja Kokouksessaan työryhmä valitsi testattavaksi (Performia Oy) seu raavat: Sakari Kinnunen, Leena Löytynoja ja Jukka Silvola. Leena Löytynoja il moit ti vetäytyvänsä teknisen johtajan vaalista. Pyhäjoen kunnanhallitus päättää julistaa teknisen johtajan viran uudelleen haetta vak si klo saakka. Virkaa aiemmin hakeneet otetaan huomioon vir kaa täy tet täes sä Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Toni Grekula esitti, että teknisen joh ta jan virkaa ei tule julistaa uudelleen haettavaksi. Esitystä kannatti kun nanhal li tuk sen jäsen Eija Flink. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanhallituksen pohjaehdotuksesta poikkea va kannatettu vastaehdotus. Puheenjohtaja totesi, että asiasta on suoritettava

32 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall Khall ää nes tys. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä, joka hyväk syt tiin. Äänestysjärjestykseksi puheenjohtaja esitti seuraavaa: ne jotka kannat ta vat pohjaehdotusta sanovat JAA ja ne jotka kannattavat Toni Grekulan teke mää vastaehdotusta sanovat EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Lintunen, Pahkala, Kallio, Pel to nie mi) ja 3 EI-ääntä (Pirkola, Grekula, Flink). Teknisen johtajan virkaan saapui 8 hakemusta lisää hakuajan toisella kier rok sella. Yhteenveto 2. kierroksen hakijoista sekä heidän hakemukset liitteineen oheis ma te ri aa li na. Kunnanhallitus päättää kutsua haastatteluun seuraavat: - Arola Juha - Korpi Aimo Haastatteluryhmä ja toimintatapa sama kuin ensimmäisellä haas tat te lu kier roksel la. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen lisäyksellä, että haastatteluun kutsutaan myös Tero Kähtävä. Teknisen johtajan virkaan haki ensimmäisellä hakukierroksella 8 hakijaa, joista yk si perui hakemuksensa. Toisella hakukierroksella teknisen johtajan virkaan haki 8 hakijaa. Oheismateriaalina yh teen ve to hakijoista. Haastatteluryhmä on kokoontunut , , , , ja Valtuuston iltakoulu on kokoontunut ja

33 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valt Haastatteluryhmä on kokouksessaan päättänyt yksimielisesti esittää, että teknisen joh ta jan virkaan valitaan insinööri (AMK) Aimo Korpi. Varalle esitetään valittavaksi insinööri (AMK) Jukka Silvola. Valinnan pe rus teena on tehtävään soveltuva koulutus, työkokemus ja henkilökohtaiset omi nai suudet. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että teknisen johtajan virkaan alkaen valitaan insinööri (AMK) Aimo Korpi. Aimo Korven kieltäytymisen va ralta varalle valitaan insinööri (AMK) Jukka Silvola. Vaali on ehdollinen ja vah viste taan, kun valittu on esittänyt hyväksytyn lääkärintodistuksen. Virassa nou da tetaan 6 kk koeaikaa Keskustelun aikana kunnanhallituksen jäsen Toni Grekula esitti, että teknisen johtajan virkaan valitaan insinööri (AMK) Juha Arola ja hänen kieltäytymisensä varalta varalle valitaan insinööri (AMK) Jukka Silvola. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. _ Valtuutettu Toni Grekula esitti, että teknisen johtajan virkaan valitaan ra kennus in si nöö ri Juha Arola ja varalle maanmittausinsinööri Jukka Silvola. Val tuutet tu Ari Pirkola kannatti Toni Grekulan tekemää esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu kunnanhallituksen päätösehdotuksesta poikkeava vastaesitys ja asiasta on ää nes tet tä vä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi enemmistövaalia, joka toteutetaan sul jet tuna lippuäänestyksenä. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. Puheenjohtaja totesi, että tässä vaalissa valitaan tekninen johtaja. Puheenjohtaja totesi vaalin tuloksen: Aimo Korpi 17 ääntä ja Juha Arola 2 ääntä.

34 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Pyhäjoen kunnan teknisen johtajan virkaan valitaan insinööri (AMK) Aimo Korpi ja hänen kieltäytymisensä varalta varalle valitaan maanmittausinsinööri (AMK) Jukka Silvola. Vaali on ehdollinen ja vahvistetaan, kun valittu on esittänyt hyväksytyn lääkärintodistuksen. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa Merkittiin, että valtuutettu Tuula Sarpola jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Aimo Korpi kirjoittaa : "Pyhäjoen kunnanhallitukselle Ilmoitan ottavani Pyhäjoen kunnan teknisen johtajan viran vastaan päi vä mää rällä Todistuksen terveydentilastani toimitan myöhemmin. Ylitorniolla Aimo Korpi" Kunnanhallitus merkitsee Aimo Korven ilmoituksen tiedoksi. Khall Aimo Korpi on toimittanut hyväksytyn lääkärinlausunnon terveydentilastaan. Kunnanhallitus - merkitsee tiedoksi Aimo Korven toimittaman lääkärinlausunnon, - vahvistaa virkavaalin hallintosäännön 26 mukaisesti.

35 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus

36 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vanhuspalvelulaki / Vanhusneuvoston nimeäminen / Vanhus- ja vammaisneuvoston nimeäminen / Sihteerin nimeäminen 105/ /2013 Khall Suomen Kuntaliitto kirjoittaa : "Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (vanhuspalvelulaki) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali.-ja terveysopalveluista (980/2012) eli ns. vanhuispalvelulaki tulee voimaan Lain tarkoitus on tukea koko ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista ja parantaa mahdollisuutta osallistua palve lujen kehittämiseen kunnassa. Lisäksi lain tarkoitus on parantaa iäkkäiden hen kilöiden mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä vai kuttaa palvelujensa sisältöön ja toteuttamiseen. Lain tavoitteisiin tähdätään kolmenlaisin keinoin: 1) säännöksillä kunnan yleisistä velvollisuuksista huolehtia ikääntyneen väestönsä hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemisesta sekä iäkkäiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisesta (2 luku) 2) säännöksillä iäkkään henkilön palvelutarpeiden arvioimisesta ja niihin vastaamisesta (3 luku) 3) säännöksillä palvelujen laadun varmistamisesta sellaisissa toimintayksikössä, joissa järjestetään sosiaali- ja terveyspalveluja iäkkäille (4 luku). Vanhuspalvelulaki täydentää muuta sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä ja painottuu sosiaalihuoltoon. Vanhuspalvelulaissa ei ole säädetty uusista lakisääteisistä palveluista. Vanhuspalvelulain kustannukset ovat vuositasolla arviolta 151 miljoonaa euroa, josta valtionosuus on 82 miljoonaa euroa. Pääosa lain säännöksistä sovelletaan välittömästi lain voimaantultua Kuitenkin lain 5,6 ja 11 :ää sovelletaan vuoden 2014 alusta ja 10, 17 ja 23 :ää vuoden 2015 alusta. Liitteenä oleva muistio on laadittu sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton yhteistyönä." Liitteenä muistio lain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi. Kunnanhallitus

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali Kunnanhallitus 281 20.06.2016 Kunnanhallitus 335 05.09.2016 Kunnanhallitus 433 14.11.2016 Kunnanhallitus 479 12.12.2016 Kunnanhallitus 20 16.01.2017 Valtuusto 3 25.01.2017 Tekninen lautakunta 4 16.02.2017

Lisätiedot

Kirkonseudun ja Saarenalueen asemakaavan muutos Niskan alueella / OAS / Päivitetty OAS Pyhäjokitalo hankekaava / Luonnos / Ehdotus

Kirkonseudun ja Saarenalueen asemakaavan muutos Niskan alueella / OAS / Päivitetty OAS Pyhäjokitalo hankekaava / Luonnos / Ehdotus 124 14.04.2014 10 16.01.2017 36 30.01.2017 285 10.07.2017 Kirkonseudun ja Saarenalueen asemakaavan muutos Niskan alueella / OAS / Päivitetty OAS Pyhäjokitalo hankekaava / Luonnos / Ehdotus 7/10.02.03/2017

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnanhallitus esittää, että oheisen vastineen perusteella Yppärin Liuskekivi Ky:n valitus joko jätetään käsittelemättä tai hylätään.

Pyhäjoen kunnanhallitus esittää, että oheisen vastineen perusteella Yppärin Liuskekivi Ky:n valitus joko jätetään käsittelemättä tai hylätään. Sivu 1/7 POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE SELITYS Asia Dnro 00578/17/4103 Selityksen antaja Yhteystiedot Valittaja Vaatimus Pyhäjoen kunnanhallitus Pyhäjoen kunta Kuntatie 1 86100 Pyhäjoki puhelin 040

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 125 14.04.2014 Kunnanhallitus 166 27.04.2015 Valtuusto 42 20.05.2015 Kunnanhallitus 356 31.08.2015 Kunnanhallitus 293 10.07.2017 Smart Windpower Oy:n kaavoitusaloite Puskakorvenkallion tuulivoimapuisto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Hakuaika alkaa ja päättyy klo Liitteenä on hakuilmoitus.

Hakuaika alkaa ja päättyy klo Liitteenä on hakuilmoitus. Tekninen lautakunta 67 15.06.2015 Tekninen lautakunta 97 15.09.2015 Tekninen lautakunta 116 13.10.2015 Tekninen lautakunta 131 17.11.2015 Tekninen lautakunta 70 30.05.2016 Kunnanhallitus 269 06.06.2016

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 192 08.05.2017 Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun 222/10.1003.100300/2017 KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 3.5.2017: Lausunnonantaja

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Fennovoima Oy on lähettänyt Pyhäjoen kunnalle 14.1.2008 päi vätyn 21.1.2008 ja 16.1.2008 saapuneen seuraavansisältöisen kirjeen:

Fennovoima Oy on lähettänyt Pyhäjoen kunnalle 14.1.2008 päi vätyn 21.1.2008 ja 16.1.2008 saapuneen seuraavansisältöisen kirjeen: Kunnanhallitus 225 23.06.2014 Kunnanhallitus 37 26.01.2015 Fennovoima Oy:n esitys maanvuokrasopimuksesta ja kiinteistökaupan esisopimuksesta / Kauppakirja Kunnanerkkilä RN:o 28:0 -tilasta / Kauppakirja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 114 23.10.2017 Kunnanhallitus 123 30.10.2017 Kunnanhallitus 135 06.11.2017 Kunnanhallitus 143 20.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus

Lisätiedot

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion Teknisten palveluiden 34 29.05.2013 Teknisten palveluiden 47 27.08.2014 Teknisten palveluiden 66 11.12.2014 Teknisten palveluiden 3 05.02.2015 Teknisten palveluiden 30 27.04.2015 Kaupunginhallitus 69 04.05.2015

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti:

Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Kunnanhallitus 142 16.06.2014 Kunnanhallitus 198 06.10.2014 Kaavoitusjaosto 8 25.02.2015 Kunnanhallitus 115 02.03.2015 Kaavoitusjaosto 12 27.10.2015 Kaavoitusjaosto 11 13.06.2016 Kaavoitusjaosto 18 11.10.2016

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 SAAKKA)

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 SAAKKA) Kunnanhallitus 204 12.10.2016 Kunnanhallitus 219 26.10.2016 Kunnanhallitus 237 02.11.2016 VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 SAAKKA)

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva: Blom Kartta Oy ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 8/2011 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Torstaina 29.09.2011 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. liite 1 4. liite 2-4 5. 6. 7. liite 6-8 Kokouksen

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Nousiainen Matti valtuuston varapuheenjohtaja Tuuttila Anna-Liisa valtuuston varapuheenjohtaja

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Nousiainen Matti valtuuston varapuheenjohtaja Tuuttila Anna-Liisa valtuuston varapuheenjohtaja PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 61 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika 30.01.2017 klo 17:00-18:25 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Pahkala Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen. Nousiainen Matti valtuuston varapuheenjohtaja. Pöytäkirja päätettiin tarkastaa kokouksessa.

Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen. Nousiainen Matti valtuuston varapuheenjohtaja. Pöytäkirja päätettiin tarkastaa kokouksessa. PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 530 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika 30.05.2016 klo 20:00-20:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Pahkala Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja 11 25.01.2017 rakennuslautakunta Kunnanhallitus 4 30.01.2017 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 43 29.03.2017 Kirkonkylän asemakaavan muutos; Kortteli 58 40/10.02.03/2017 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta Teknisten palvelujen ltk 80 24.05.2017 Kaupunginhallitus 209 21.06.2017 Kaupunginhallitus 231 14.08.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS NRO P8/2017 ALASAUKKO-OJA ANNE 218/10.03.00/2017 TEKN 24.05.2017 80 Valmistelija

Lisätiedot

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan.

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan. Kunnanhallitus 29 30.01.2017 Kunnanhallitus 66 13.03.2017 Kunnanhallitus 78 20.03.2017 Kunnanhallitus 107 18.04.2017 Valtuusto 34 26.04.2017 Hallintosäännön hyväksyminen KH 29 Uuden kuntalain mukaan hallintosääntö

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot