Uusiin opetussuunnitelman perusteisiin ja muutostarpeisiin tutustuminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusiin opetussuunnitelman perusteisiin ja muutostarpeisiin tutustuminen"

Transkriptio

1 Uusiin opetussuunnitelman perusteisiin ja muutostarpeisiin tutustuminen Tanssioppilaitosten paikallisen opetussuunnitelmatyön haasteita ja mahdollisuuksia Eija Kauppinen, Opetushallitus Taiteen perusopetuksen uuden opetussuunnitelman luotsit -hanke Taidealakohtainen päivä (1) Helsinki,

2 Taiteen perusopetuksen lähtökohdat tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen säädetään taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) ja asetuksessa (813/1998). Opetushallitus päättää opetussuunnitelman perusteista taiteenalat: arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataiteet, musiikki, sanataide, sirkustaide, tanssi ja teatteritaide. 28/09/2017 Opetushallitus 2

3 Neljä avainta uudistamiseen Oppilaan muuttuva rooli - yhdessä tekeminen, osallistuminen - tutkiva ja luova työskentely Muuttuva maailma - ympäristö, globalisoituminen, talous, työelämä, teknologia, yhteisöjen monimuotoisuus Muuttuva opetus - oppimiskäsitys - yhteistyö ja kokonaisuuksien rakentaminen IRMELI HALINEN OPS 2017 Oppilaitos oppivana yhteisönä Vaikutus lasten kasvuympäristöihin Muuttuva sivistyskäsitys ja osaaminen - laaja-alaisuus, eettisyys, kestävyys - vuorovaikutus, oppimisen taidot, tiedonhallinta

4 Ennen TPO uudistuksen käynnistämistä tehty työ Koulutuksen arviointineuvoston TPO-arviointi 2012 Yhteistyö OKM:n ja TPO-liiton kanssa ja yhteinen toimenpidesuunnitelma 2013 Aluehallintovirastojen TPO-selvitys 2014 Yhteistyöseminaarit 2014 ja 2015 Valtionavustuksella rahoitetuista kehittämishankkeista saadut kokemukset TPO-liiton keräämät taiteenalakohtaiset kehittämistarpeet /09/2017 Opetushallitus 4

5 Perusteiden uudistamisen suuntaviivoja (tiivistelmä) Uudistamisella pyritään kehittämään erityisesti pedagogiikkaa, toimintakulttuuria ja oppilasarviointia. Kaikille taiteenaloille laaditaan sekä laajan että yleisen oppimäärän mukaiset opetussuunnitelman perusteet. Oppimäärien laskennalliset laajuudet säilytetään nykyisinä. Taiteenaloilla pyritään samanlaiseen opintojen rakenteeseen, opintotasojen yhdenmukaisiin laajuuksiin ja opintojen rakenteen yhdenmukaiseen nimeämiseen. 28/09/2017 Opetushallitus 5

6 Opetussuunnitelman perusteiden uudistamisprosessi

7 Opetussuunnitelmajärjestelmä Opetus ja oppiminen Muu kehittämistyö Paikallinen opetussuunnitelma Opetussuunnitelman perusteet Koulutuspolitiikka Lainsäädäntö Koulutuksen järjestää suunnittelee opetuksen tarjonnan ja päättää opetuksen määrästä opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Opetuksen määrä mitoitetaan niin, että opetuksen tavoitteet voidaan saavuttaa. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017 Opetushallitus päättää taiteenaloittain taiteen perusopetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä (opetussuunnitelman perusteet). Opetussuunnitelman perusteet voivat sisältää erilaajuisia oppimääriä. Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä kullekin taiteenalalle opetussuunnitelma. Laki taiteen perusopetuksesta (633/1998) 28/09/2017 Opetushallitus 7

8 Uudistuvat opetussuunnitelmat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet Määräys annettu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Määräys annettu Lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet Määräys annettu Oppilashuollon perusteosuudet oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti Määräykset annettu 3/2014 ja 6/2014 (sisältyvät perusteisiin) Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Määräys annettu Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorten perusteet / määräys annettu Aikuisten perusteet / määräys annettu Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Varhaiskasvatuslain mukaisesti Opetushallituksesta tuli varhaiskasvatuksen asiantuntijavirasto alkaen.) Yleissivistävä koulutus Määräys annettu Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Määräys annettu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Määräys annettu /08/2017 Opetushallitus 8

9 Yhteistyötä ja vuorovaikutusta Ohjausryhmä ja taiteenalakohtaiset työryhmät aloittivat työn keväällä 2016 Avoimet verkkokyselyt (Kysely oppilaille ja huoltajille sekä kysely muille TPO:sta kiinnostuneille) Lausunnot Lausuntojen ja kyselyiden palaute on ollut pääasiassa myönteistä. Luonnoksia on kehitetty palautteen perusteella. Useissa palautteissa toivottiin numeroarvioinnin poistamista laajasta oppimäärästä. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa ops-prosessin viestinnässä ja tukemisessa 28/09/2017 Opetushallitus 9

10 Laajan ja yleisen oppimäärän rakenne ja laajuus Laaja oppimäärä 1300 h Syventävät opinnot 500 tuntia Perusopinnot 800 tuntia Yleinen oppimäärä 500 h Teemaopinnot 200 tuntia Yhteiset opinnot 300 tuntia Varhaisiän opinnot

11 Laajan oppimäärän rakenne ja laajuus Syventävät opinnot 500 tuntia Syventävien opintojen tarkoituksena on opintomahdollisuuksien laajentaminen tai painottaminen. Taiteenalan laajan oppimäärän syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö. Syventäviin opintoihin voi sisältyä keskenään vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia. Koulutuksen järjestäjä määrittelee syventävien opintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Perusopinnot 800 tuntia Perusopintojen tarkoituksena on taiteenalalle keskeisten taitojen tavoitteellinen harjoittelu ja pitkäjänteinen kehittäminen. Perusopintoihin voi sisältyä keskenään vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia. Koulutuksen järjestäjä määrittelee perusopintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. 12/08/2017 Opetushallitus Mahdollisen varhaisiän kasvatuksen tavoitteet, sisällöt ja laajuus päätetään opetussuunnitelmassa.

12 Yleisen oppimäärän rakenne ja laajuus Teemaopinnot 200 tuntia Teemaopintojen tarkoituksena on yhteisissä opinnoissa hankittujen taitojen laajentaminen. Koulutuksen järjestäjä voi tarjota keskenään vaihtoehtoisia teemaopintojen opintokokonaisuuksia. Koulutuksen järjestäjä määrittelee opetussuunnitelman perusteiden pohjalta teemaopintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet. Yhteiset opinnot 300 tuntia Yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen hankkiminen. Koulutuksen järjestäjä määrittelee opetussuunnitelman perusteiden pohjalta yhteisten opintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet. 12/08/2017 Opetushallitus Mahdollisen varhaisiän kasvatuksen tavoitteet, sisällöt ja laajuus päätetään opetussuunnitelmassa.

13 Opintojen laajuus Kyseessä on laskennallinen laajuus, jonka tunti 45 minuuttia. Opintokokonaisuuksien laskennallinen laajuus mietitään opetuksen tavoitteiden pohjalta. Opetuksen järjestäminen ratkaistaan paikallisesti. Annettavan opetuksen tulee mahdollistaa opetussuunnitelmassa määriteltyjen taiteenalan oppimäärän tavoitteiden saavuttaminen. 28/09/2017 Opetushallitus 13

14 Aikataulu Opetushallitus on antanut taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet : - Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017 Koulutuksen järjestäjät laativat ja hyväksyvät opetussuunnitelmat uusien perusteiden mukaisesti kullekin taiteenalalle, jolla se antaa opetusta. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaan laaditut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön lukien. Ennen taiteen perusopetuksessa aloittaneet oppilaat voivat suorittaa opintojaan aikaisempia opetussuunnitelmia noudattaen enintään saakka. 28/09/2017 Opetushallitus 14

15 Keskeisiä muutoksia

16 Perusteisiin ja opetussuunnitelmaan liittyen uutta 1/3 Oppimäärän rakenne - kaikille taiteenaloille yhteiset osuudet ja taiteenalakohtaiset osuudet (laaja, yleinen) - opintotasojen yhdenmukaiset laajuudet ja yhdenmukainen nimeäminen (laaja, yleinen) - muutos opintotasojen laskennallisissa laajuuksissa (laaja) - muutos opintojen rakenteessa, kaksi opintotasoa (yleinen) - tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma (laaja, yleinen) Opintotasojen opinnot kuvataan opetussuunnitelmassa opintokokonaisuuksina Taiteen perusopetuksen yleiset tavoitteet - taiteen perusopetuksen tehtävä, arvoperusta ja oppimiskäsitys (laaja, yleinen) - oppimäärän yhteiset tavoitteet (kaikille taiteenaloille, laaja, yleinen) 28/09/2017 Opetushallitus 16

17 Opetussuunnitelmaan liittyen uutta 2/3 Opetuksen toteuttaminen - oppimisympäristöille asetetut tavoitteet (laaja, yleinen) - toimintakulttuurille asetetut tavoitteet (laaja, yleinen) Oppimisen arviointi - kaikille taiteenaloille yhteiset arvioinnin linjaukset (laaja, yleinen) - arviointi opintojen aikana (yleinen) - arviointi opintojen aikana ja oppimäärän arviointi (laaja) - oppimisen arviointia taiteenalakohtaisesti täsmentävät linjaukset (laaja, yleinen) - sanallinen arvio oppimäärän suorittamisesta päättötodistukseen (laaja) 28/09/2017 Opetushallitus 17

18 Opetussuunnitelmaan liittyen uutta 3/3 Tasa-arvosuunnitelma ja Yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986), muutettu lailla (1329/2014) laaditaan vuosittain oppilaitoskohtaisesti yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden kanssa voidaan sisällyttää osaksi opetussuunnitelmaa tai muuta oppilaitoksen suunnitelmaa. Yhdenvertaisuussuunnitelma Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 6 :n 2 mom. - oppilaitoksen suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi - yhdenvertaisuussuunnitelma voi sisältyä opetussuunnitelmaan. 28/09/2017 Opetushallitus 18

19 Opetussuunnitelman perusteiden kaikille taiteenaloille yhteiset osuudet

20 Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017 Perusteiden kaikille taiteenaloille yhteinen osa Oppimäärän yhteiset tavoitteet Opintojen laajuus ja rakenne Oppimiskäsitys Oppimisympäristöt Opetussuunnitelma Arvoperusta Taiteen perusopetuksen tehtävä Oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa edistävä TOIMINTAKULTTUURI Oppimäärän yksilöllistäminen Oppimisen arviointi 12/08/2017 Opetushallitus 2

21 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LÄHTÖKOHDAT Taiteen perusopetuksen tehtävä tarjota mahdollisuus opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti edistää taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteenalan harrastamista kehittää taiteenalalle ominaista osaamista antaa valmiuksia taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen keinoin vahvistaa omaehtoista ilmaisua, tulkintaa ja arvottamista vahvistaa identiteettien rakentumista kehittää kulttuurista lukutaitoa kehittää taidekasvatusta toteuttaa yhteistyötä muiden tahojen kanssa Taiteen perusopetuksen tehtävä 28/09/2017 Opetushallitus 21

22 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LÄHTÖKOHDAT Arvoperusta Rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien moninaisuuden kunnioittamiselle Perustuu jokaisen ainutlaatuisuudelle ja arvokkuudelle yksilönä ja yhteisöjen jäsenenä Edistää sukupuolten tasa-arvoa ja sukupuolen moninaisuutta Tukee ihmisenä kasvamista ajattelun taitoja ja luovuutta kehittämällä Lähtökohtana taiteenalalle ominaiset tiedon tuottamisen ja esittämisen tavat esteettisyyden, eettisyyden ja ekologisuuden kysymykset ohjaavat pohtimaan ja arvioimaan, mikä elämässä on merkityksellistä ja arvokasta Arvoperusta Luo pohjaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle tulevaisuudelle 28/09/2017 Opetushallitus 22

23 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LÄHTÖKOHDAT Oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija Oppilas oppii asettamaan tavoitteita ja toimimaan niiden suuntaisesti Oppimiskäsitys Oppiminen on kokonaisvaltainen ja vuorovaikutteinen prosessi Oppiminen on erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista Oppilaita ohjataan oman oppimisensa kehittämiseen Harjoittelu ja harjoittelemaan oppiminen ovat merkityksellisiä taitojen oppimisen kannalta Rohkaiseva ja kannustava ohjaus ja palaute vahvistavat oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa Monipuolisen, myönteisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa oppimista edistävää vuorovaikutusta. 28/09/2017 Opetushallitus 23

24 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LÄHTÖKOHDAT Laajan ja yleisen oppimäärän yhteiset tavoitteet (eri taiteenaloille) Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä luoda edellytyksiä elinikäiselle taiteen harjoittamiselle ja aktiiviselle kulttuuriselle osallisuudelle osaamisen monipuolinen ja päämäärätietoinen kehittäminen taiteesta nauttiminen vahvistaa oppimisen iloa, opiskelumotivaatiota ja luovaa ajattelua rohkaista asettamaan omia oppimistavoitteita ja tekemään opintoihin liittyviä valintoja ohjata ottamaan yhä enemmän vastuuta omasta oppimisesta mahdollisuus kehittää merkityksellisiä taiteenalan ilmaisutapoja kulttuurisesti moninaisen todellisuuden tulkitseminen ja arvottaminen taiteen keinoin monilukutaito tukee oppilaiden kriittistä ajattelua ja oppimisen taitoja tarkastella taiteenalaa historiallisena, yhteiskunnallisena ja ajankohtaisena ilmiönä sekä rakentaa yhteyksiä taiteiden ja tieteiden välille. Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä edistää elinikäistä taidesuhdetta ja kulttuurista osallisuutta innostavia ja monipuolisia mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja kokemiseen oppilasta kannustetaan ja ohjataan valitsemaan itselleen merkityksellisiä tapoja tehdä taidetta taiteenalan ilmaisukeinojen kokeileminen, harjoitteleminen ja soveltaminen moniaistisesti ajattelun taitojen ja monilukutaidon kehittyminen myös taiteiden ja tieteiden välisyyttä hyödyntämällä kannustetaan tutustumaan taiteenalaan historiallisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Oppimäärän yhteiset tavoitteet 28/09/2017 Opetushallitus 24

25 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN Oppimisympäristöt Mitä ja minkälaisia, miksi, miten? tilat ja paikat sekä yhteisöt ja käytännöt, joissa taiteenalan opiskelu ja oppiminen tapahtuvat fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallisia avoimia, myönteisiä, rohkaisevia, innostavia ja monipuolisia tarjoavat edellytykset taiteenalalle ominaiseen aktiiviseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä taiteiden välisen osaamisen kehittämiseen asianmukaiset tilat, työvälineet, materiaalit sekä tieto- ja viestintäteknologian tarkoituksenmukainen käyttö oppilaiden kiinnostuksen kohteiden ottaminen huomioon oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva oppiminen yhteistyöhankkeet Oppimisympäristöt 28/09/2017 Opetushallitus 25

26 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN Toimintakulttuuri Mitä, miksi, miten? muotoutuu normien tulkinnasta, vakiintuneista käytännöistä sekä sen jäsenten ajattelu- ja toimintatavoista edistää taiteen perusopetuksen tehtävän, arvoperustan ja oppimiskäsityksen mukaisen opetuksen toteuttamista vaikuttaa oppilaan kokemukseen osallisuudesta ja opetuksen laadusta edellyttää aitoa kohtaamista sekä välittävää ja kunnioittavaa vuorovaikutusta ohjaa myös taiteenalaan liittyvien oikeudellisesti suojeltujen etujen kuten sananvapauden, yksityisyyden suojan ja tekijänoikeuksien tuntemiseen tarkoittaa jatkuvaa pedagogiikan ja taiteenalan osaamisen kehittämistä olennaista kehittämisessä on oppilaitoksen johtaminen Oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa edistävä TOIMINTAKULTTUURI yhteistyössä tarvitaan avointa ja rakentavaa vuorovaikutusta. 28/09/2017 Opetushallitus 26

27 OPPIMISEN ARVIOINTI Arvioinnin tehtävä Oppimisen arviointi Arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilaan oppimista, tukea hänen edistymistään opinnoissa ja kehittää hänen edellytyksiään itsearviointiin. Palautteella ohjataan oppilasta omien tavoitteiden suuntaiseen opiskeluun sekä oman oppimisprosessin ymmärtämiseen. Oppilaan työskentelyä arvioidaan monipuolisesti. Arviointi on oppimiseen kannustavaa, oikeudenmukaista ja eettisesti kestävää. 28/09/2017 Opetushallitus 27

28 OPPIMISEN ARVIOINTI Arviointi opintojen aikana Oppimisen arviointi Oppilaan oppimista ohjataan ja arvioidaan monipuolisesti oppimisprosessin eri vaiheissa. Arviointi ja sen pohjalta annettava jatkuva palaute on vuorovaikutteista ja edistää oppilaiden osallisuutta. Oppilaita ohjataan oman oppimisen pohdintaan itsearviointija vertaisarviointitaitoja kehittämällä. Arviointi opintojen aikana perustuu opetussuunnitelmassa kuvattuihin opintokokonaisuuksien tavoitteisiin. Oppilasta perehdytetään taiteenalan arvioinnin periaatteisiin ja käytäntöihin. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan tietoa oppilaan vuoden aikana suorittamista opintokokonaisuuksista koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassaan päättämällä tavalla. 28/09/2017 Opetushallitus 28

29 OPPIMISEN ARVIOINTI Laajan oppimäärän arviointi 1/2 Oppimisen arviointi Laajan oppimäärän arvioinnin lähtökohtana ovat oppilaan suorittamat syventävät opinnot. Arviointi kertoo, miten oppilas on saavuttanut taiteenalan laajan oppimäärän syventävien opintojen tavoitteet. Taiteenalan laajan oppimäärän arvioinnin kohteet on kuvattu opetussuunnitelman perusteissa. Laajan oppimäärän arviointi perustuu koulutuksen järjestäjän hyväksymässä opetussuunnitelmassa määriteltyihin laajan oppimäärän arvioinnin kriteereihin. Lopputyö arvioidaan osana syventäviä opintoja. Syventävien opintojen aikana oppilaalle annetaan mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. 28/09/2017 Opetushallitus 29

30 OPPIMISEN ARVIOINTI Laajan oppimäärän arviointi 2/2 Päättötodistukseen merkitään sanallinen arvio oppilaan suorittamasta laajasta oppimäärästä. Oppimisen arviointi Sanallinen arvio kuvaa oppilaan edistymistä ja hänen saavuttamaansa osaamista suhteessa syventävien opintojen tavoitteisiin. Sanallisessa arviossa painotetaan oppilaan oppimisen ja osaamisen vahvuuksia. 28/09/2017 Opetushallitus 30

31 OPPIMISEN ARVIOINTI Yleisen oppimäärän arviointi ja todistus Oppimisen arviointi Yleisessä oppimäärässä oppilaalle annetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus sen jälkeen, kun hän on suorittanut sekä yleisen oppimäärän yhteiset opinnot että teemaopinnot. Todistukseen merkitään oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet ja niiden laajuudet. 28/09/2017 Opetushallitus 31

32 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä

33 Perusteiden taiteenalakohtaisten osuuksien rakenne (Johdanto) Varhaisiän kasvatus Perusopinnot (tavoitteet ja keskeiset sisällöt) Syventävät opinnot (tavoitteet ja keskeiset sisällöt) Aikuisten opetus Työtavat Oppimisen arviointi 28/09/2017 Opetushallitus 33

34 Varhaisiän tanssikasvatus Varhaisiän tanssiopintojen tavoitteena on lapsen luovuuden ja kehontuntemuksen kehittäminen. Leikinomainen toiminta edistää lapsen tanssin perustaitoja, ryhmässä toimimisen taitoja ja oppimisvalmiuksia. Opetuksen tehtävänä on herättää tanssin ilo ja tukea itseilmaisun ja itseluottamuksen kehittymistä turvallisessa oppimisympäristössä. Opetuksen kokemuksellisuutta ja elämyksellisyyttä vahvistetaan ottamalla toiminnassa huomioon oppimisen moniaistisuus ja muiden taiteenalojen tarjoamat mahdollisuudet. Koulutuksen järjestäjä päättää mahdollisen varhaisiän tanssikasvatuksen tavoitteista, sisällöistä ja laajuudesta. 28/09/2017 Opetushallitus 34

35 Tanssin taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä mahdollisuus kokea ja vaalia tanssin iloa, opiskella tanssia tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti sekä kehittää tanssin ammatillisissa ja korkea-asteen opinnoissa tarvittavia valmiuksia rakentaa omakohtaisen suhteen tanssiin, rohkaistuu ilmaisemaan itseään kehollisesti ja muodostaa laaja-alaisen käsityksen tanssin muodoista, tehtävistä ja mahdollisuuksista erilaisissa toimintaympäristöissä tukea kokonaisvaltaista kasvua, luovuutta ja taiteellista ilmaisukykyä kannustaa oppilasta osallistumaan erilaisiin tanssi- ja taidetapahtumiin ja esityksiin sekä esiintyjänä että katsojana 28/09/2017 Opetushallitus 35

36 Tanssin taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä tuottaa oppilaalle myönteisiä kokemuksia tanssin parissa, kannustaa tanssin harrastamiseen sekä tukea liikunnallista ja aktiivista elämäntapaa tarjota mahdollisuus tanssin ja liikunnan ilon kokemiseen ja löytämiseen tuottaa kokonaisvaltaisia elämyksiä sekä tukea kokemusta ja ymmärrystä tanssista fyysisen ja luovan toiminnan kautta tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua, luovuutta, taiteellista ilmaisukykyä ja kulttuurista osallisuutta kannustaa oppilasta osallistumaan erilaisiin tanssin ja muun taiteen tapahtumiin ja esityksiin myös kuulijana ja katsojana 28/09/2017 Opetushallitus 36

37 Tanssin laajan oppimäärän tavoitealueet Hyvinvointi ja kehollisuus Vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen Taito ja taide Esiintyminen 28/09/2017 Opetushallitus 37

38 Tanssin yleisen oppimäärän tavoitealueet Hyvinvointi ja kehollisuus Vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen Taito ja taide 28/09/2017 Opetushallitus 38

39 Esimerkki tanssin laajan oppimäärän tavoitteista (1) Perusopinnot Taito ja taide Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää pitkäjänteisen työskentelyn merkityksen tanssitaidon kehittämisessä harjoittelee valitsemaansa tanssilajiin tai -lajeihin liittyvää kehollista artikulaatiota, motorisia taitoja ja ilmaisullisia laatuja sekä musiikin tuntemusta ja tulkintaa käyttää mielikuvitustaan ja luovuuttaan tanssissa harjaantuu liike- ja tanssi-improvisaatioon liittyvissä taidoissa avartaa tanssikäsitystään tutustumalla tanssitaiteen kulttuurisiin elementteihin ja ilmiöihin ymmärtää tanssin suhdetta muihin taiteisiin. 28/09/2017 Opetushallitus 39

40 Esimerkki tanssin laajan oppimäärän tavoitteista (2) Syventävät opinnot Taito ja taide Tavoitteena on, että oppilas syventää valitsemansa tanssilajiin liittyvää kehollista artikulaatiota, motorisia taitoja ja ilmaisua sekä musiikin tuntemusta ja tulkintaa kehittää kehontietoisuutta ja -hallintaa syventää liike- ja tanssi-improvisaatioon liittyviä taitojaan osaa suunnata opiskeluaan ja asettaa itselleen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita hakeutuu omatoimisesti taide-elämysten pariin sekä tutustuu joihinkin merkittäviin tanssiteoksiin ymmärtää tanssin olemusta ja suhdetta muihin taiteisiin ja yhteiskuntaan. 28/09/2017 Opetushallitus 40

41 Esimerkki tanssin yleisen oppimäärän tavoitteista (1) Yhteiset opinnot Taito ja taide Tavoitteena on, että oppilas kehittää fyysis-motorisia taitojaan monipuolisesti laajentaa liikkeellistä ja ilmaisullista sanastoaan tutustuu valitsemaansa tanssilajiin ja sen kulttuuriseen taustaan saa kokemuksia esiintymisestä saa tilaisuuksia tutustua muihin tanssin muotoihin ja lajeihin ja niiden kulttuuriseen taustaan tutustuu tanssiin taidemuotona muiden taiteiden joukossa. 28/09/2017 Opetushallitus 41

42 Esimerkki tanssin yleisen oppimäärän tavoitteista (2) Teemaopinnot Taito ja taide Tavoitteena on, että oppilas laajentaa fyysis-motorisia taitojaan saa kokemuksia esiintymistä erilaisissa tilanteissa ja avartaa omaa kehollista, liikkeellistä ja taiteellista ilmaisuaan saa monipuolisia kulttuurisia ja taiteellisia vaikutteita. 28/09/2017 Opetushallitus 42

43 Laajan oppimäärän lopputyö Taiteenalan laajan oppimäärän syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö (ks. luku 4.2). Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja toteuttaa opettajan ohjauksessa tanssin laajan oppimäärän lopputyön (luku 14.3). Vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet ja suuntautumisvaihtoehdot suunnitellaan tukemaan oppilaiden lopputöiden toteuttamista (luku 14.3). Syventävissä opinnoissa arvioinnin tarkoituksena on tukea ja suunnata oppilaan tanssiopintoja ottaen huomioon oppilaan opinnoilleen ja lopputyölle asettamat tavoitteet. Syventävien opintojen aikana ja lopputyön toteutuksessa hyödynnetään itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin tarjoamia mahdollisuuksia. 28/09/2017 Opetushallitus 43

44 Työtavat tanssin laajassa oppimäärässä Tanssin laajan oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppimäärän tavoitteet sekä oppilaiden tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Opetus perustuu vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen oppimiseen Ryhmäopetus tarjoaa mahdollisuuksia monipuoliseen ilmaisuun, kokemukselliseen oppimiseen ja osaamisen osoittamiseen. Oppilaat saavat tilaisuuksia yksilölliseen ja omatoimiseen työskentelyyn. Työtapojen monipuolisuutta edistetään muun muassa hyödyntämällä teknologiaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksessa kiinnitetään huomiota myös sukupuolittuneiden asenteiden ja käytänteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen. 28/09/2017 Opetushallitus 44

45 Työtavat tanssin yleisessä oppimäärässä Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppimäärän tavoitteet sekä oppilaiden tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Opetuksessa hyödynnetään erilaisia ryhmä- ja yksilöopetuksen muotoja luodaan tilaisuuksia vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja tilanteen mukaan myös yksilölliseen ja omatoimiseen työskentelyyn ryhmäopetus tarjoaa mahdollisuuksia monipuoliseen ilmaisuun, kokemukselliseen oppimiseen ja osaamisen monipuoliseen osoittamiseen työtapojen monipuolisuutta edistetään muun muassa hyödyntämällä teknologiaa tarkoituksenmukaisella tavalla kiinnitetään huomiota sukupuolittuneiden asenteiden ja käytänteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen. 28/09/2017 Opetushallitus 45

46 Oppimisen arviointi tanssin laajassa oppimäärässä Tanssin perusopinnoissa arvioinnin tarkoitus on motivoida oppilasta opetuksen aikana ja kannustaa häntä itseohjautuvuuteen, oppimaan oppimiseen, vuorovaikutukseen ja yhteistoiminnallisuuteen. Syventävissä opinnoissa arvioinnin tarkoituksena on tukea ja suunnata oppilaan tanssiopintoja ottaen huomioon oppilaan opinnoilleen ja lopputyölle asettamat tavoitteet. Tanssin laajan oppimäärän arvioinnin kohteita ovat hyvinvointi ja kehollisuus vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen taito ja taide esiintyminen. Koulutuksen järjestäjä kuvaa opetussuunnitelmassaan arvioinnin antamisen tavat. Lopputyön arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan lopputyölleen asettamat tavoitteet. 28/09/2017 Opetushallitus 46

47 Oppimisen arviointi tanssin yleisessä oppimäärässä Arvioinnin tarkoituksena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista tanssillista kehittymistä ja rohkaista häntä pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen tanssiharrastukseen. Tanssin yleisen oppimäärän arvioinnin kohteita ovat hyvinvointi ja kehollisuus vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen taito ja taide. Koulutuksen järjestäjä kuvaa opetussuunnitelmassaan arvioinnin antamisen tavat. 28/09/2017 Opetushallitus 47

48 Opetussuunnitelman laatiminen

49 Opetussuunnitelman laatiminen 1/2 Koulutuksen järjestäjä laatii ja hyväksyy kullekin taiteenalalle opetussuunnitelman Opetushallituksen päättämien taiteen perusopetuksen laajan / yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaan tarkentaen ja täsmentäen niitä. Opetussuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet ja valmiudet, taiteenalan traditio ja paikallinen kulttuuriperintö, taiteenalan kansalliset ja kansainväliset muutokset, jatko-opintojen vaatimukset sekä oppilaitoksen ja sen toimintaympäristön omaleimaisuus. Opetussuunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaitoksen opettajien ja mahdollisuuksien mukaan myös oppilaiden, huoltajien ja muiden tahojen kanssa. Yhteistyö eri tahojen kanssa tukee opetussuunnitelmaprosessin onnistumista. 28/09/2017 Opetushallitus 49

50 Opetussuunnitelman laatiminen 2/2 Koulutuksen järjestää suunnittelee opetuksen tarjonnan ja päättää opetuksen määrästä opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Opetuksen määrä mitoitetaan niin, että opetuksen tavoitteet voidaan saavuttaa. Opetussuunnitelma laaditaan niin selkeästi, että myös oppilas ja hänen huoltajansa voivat saada opinnoista riittävästi tietoa. 28/09/2017 Opetushallitus 50

51 Opetussuunnitelman sisältö (laaja oppimäärä) Opetussuunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat sen mukaan, kuin näissä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määrätään: oppilaitoksen toiminta-ajatus oppilaitoksen arvot, oppimiskäsitys, oppimisympäristö ja työtavat oppilaitoksen toimintakulttuuri opetuksen rakenne ja laajuus opetuksen yleiset tavoitteet perusopintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet syventävien opintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet laajan oppimäärän arvioinnin kohteet ja arvioinnin kriteerit oppimisen arviointi oppimäärän yksilöllistäminen oppilaaksi ottamisen periaatteet yhteistyö huoltajien ja muiden tahojen kanssa toiminnan jatkuva kehittäminen. 28/09/2017 Opetushallitus 51

52 Opetussuunnitelman sisältö (yleinen oppimäärä) Opetussuunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat sen mukaan, kuin näissä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määrätään: oppilaitoksen toiminta-ajatus oppilaitoksen arvot, oppimiskäsitys, oppimisympäristö ja työtavat oppilaitoksen toimintakulttuuri opetuksen rakenne ja laajuus opetuksen yleiset tavoitteet yhteisten opintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet teemaopintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet oppimisen arviointi opetussuunnitelman perusteissa kuvatut yleisen oppimäärän arvioinnin kohteet oppimäärän yksilöllistäminen oppilaaksi ottamisen periaatteet yhteistyö huoltajien ja muiden tahojen kanssa toiminnan jatkuva kehittäminen. 28/09/2017 Opetushallitus 52

53 Opintokokonaisuuksien kuvaaminen Laaja oppimäärä Koulutuksen järjestäjä määrittelee perusopintojen ja syventävien opintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Mahdollisen varhaisiän kasvatuksen tavoitteet, sisällöt ja laajuus päätetään opetussuunnitelmassa. Sekä perusopintoihin että syventäviin opintoihin voi sisältyä keskenään vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia. Yleinen oppimäärä Koulutuksen järjestäjä määrittelee yhteisten opintojen ja teemaopintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Mahdollisen varhaisiän kasvatuksen tavoitteet, sisällöt ja laajuus päätetään opetussuunnitelmassa. Koulutuksen järjestäjä voi tarjota keskenään vaihtoehtoisia teemaopintojen opintokokonaisuuksia. 28/09/2017 Opetushallitus 53

54 Opintokokonaisuudet ja tavoitteet Opetussuunnitelman perusteissa tavoitealueet ja tavoitteet Paikallisessa opetussuunnitelmassa opintokokonaisuudet ja tavoitteet 28/09/2017 Opetushallitus 54

55 Arvioinnin kriteerit laajassa oppimäärässä Koulutuksen järjestäjä määrittelee laajan oppimäärän opetussuunnitelmassaan arvioinnin kriteerit, joihin oppimäärän arviointi perustuu. Arvioinnin kriteerien laadinnassa on otettava huomioon, että oppimäärän arvioinnin tehtävänä on kertoa, miten oppilas on saavuttanut taiteenalan laajan oppimäärän syventävien opintojen tavoitteet taiteenalan laajan oppimäärän arvioinnin kohteet, jotka on kuvattu perusteiden taiteenalakohtaisissa osuuksissa lopputyö arvioidaan osana syventäviä opintoja. 28/09/2017 Opetushallitus 55

56 Pohdittavaa

57 Pohdittavaa 1 Mikä tällä hetkellä erityisesti askarruttaa? Mihin asioihin tunnette tarvitsevanne erityisesti tukea opetussuunnitelmatyössä? 28/09/2017 Opetushallitus 57

58 Pohdittavaa 2 Miten opetussuunnitelmatyö on käynnistynyt oppilaitoksessanne? Kenen kanssa kannattaisi tehdä yhteistyötä? 28/09/2017 Opetushallitus 58

59 Pohdittavaa 3 Kuinka yksityiskohtaisia opintokokonaisuuksia on mielekästä rakentaa? Tarvitaanko oppilaitoksessa vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia? Miten opintokokonaisuudet kannattaisi nimetä? Ks. tavoitemonisteet 28/09/2017 Opetushallitus 59

60 Pohdittavaa 4 Miten ymmärrämme oppilaan aktiivisen roolin? Miten voimme edistää sitä? 60

61 Opetussuunnitelmatyön käynnistäminen

62 Yhteiset lähtökohdat Millainen on käsityksemme ja unelmamme ihmisenä kasvusta ja uuden oppimisesta? Mitkä asiat oppilaitoksessamme edistävät oppilaiden kasvua ja oppimista? Mikä toiminnassamme on arvokasta ja vaalittavaa? Miten näitä voimavaroja kehitetään edelleen? Mitä asioita haluamme edistää toiminnallamme? Miten onnistumme siinä? Mitä asioita tai toimintatapoja lähdemme muuttamaan? 28/09/2017 Opetushallitus 62

63 Oppimisen edistäminen Miten ymmärrämme oppimisen yhteisössämme? Miten ymmärrämme oppilaan aktiivisen roolin? Miten voimme edistää sitä? Miten edistämme vuorovaikusta oppilaitoksessamme? Miten edistämme opettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutusta? Miten edistämme oppilaiden välistä vuorovaikutusta? Miten pidämme huolta monipuolisista työtavoista ja oppimisympäristöistä? 28/09/2017 Opetushallitus 63

64 Yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen Mitä vakiintuneita käytäntöjä yhteisössämme on? Mitkä niistä tulisi säilyttää ja mistä olisi syytä luopua? Miten edistämme yhteisömme kaikkien jäsenten hyvinvointia ja osallisuutta? Miten vahvistamme oppilaiden osallisuutta? Mitkä ovat toimintamme vahvuudet? Miten kehitämme osaamistamme? Miten luomme oppimista edistävää arviointikulttuuria? 28/09/2017 Opetushallitus 64

65 Opetussuunnitelman perusteisiin perehtyminen Miten koko henkilöstö saa käsityksen uudistuksen päälinjoista? Entä oppilaat, huoltajat ja muut yhteistyökumppanit? Minkälaiset edellytykset uudet perusteet luovat opetukselle? Mitkä ovat suurimmat erot nykyisten ja uusien perusteiden välillä? Mikä opetussuunnitelman perusteissa tuntuu kaikkein tärkeimmiltä? Mikä perusteissa tuntuu erityisen innostavalta? Mihin omassa opetussuunnitelmatyössä tulisi erityisesti kiinnittää huomiota? 28/09/2017 Opetushallitus 65

66 Paikallisen työn tuki

67 Julkaisut ja ops-työkalu Määräykset ja ohjeet julkaisusarjassa Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017 Pdf-muodossa oph.fi-verkkosivuilla syyskuussa 2017 Painettu maksullinen julkaisu Opetushallituksen verkkokaupasta syksyllä 2017 Taiteen perusopetus eperusteet-palvelussa Perusteet ja opetussuunnitelma-työkalu julkaistaan palvelussa syksyllä 2017 eperusteet-palvelu = yleissivistävän koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen perusteiden sähköinen laadinta- ja julkaisualusta Opetussuunnitelma-työkalu eperusteet-palvelussa = paikallisen työn tuki Työkalu paikallisten opetussuunnitelmien laadintaan ja julkaisuun eperusteet palvelu on osa Oppijan palvelukokonaisuutta, jossa kehitetään digitaalisia palveluita oppijoiden ja koulutuksen järjestäjien käyttöön sekä edistetään sähköistä asiointia Opintopolku.fi -portaalin avulla. 28/09/2017 Opetushallitus 67

68 Paikallisen opetussuunnitelmatyön ja käyttöönoton tuki Taiteen perusopetuksen Edu.fi-verkkosivut päivitetään ja sivuille tuotetaan taiteenalakohtaisesti uutta materiaalia Kunnille ja muille koulutuksen järjestäjille kohdennettua koulutusta yhteistyössä Kuntaliiton ja Aluehallintovirastojen kanssa Opetushallituksen asiantuntijoiden osallistuminen Taiteen perusopetusliitto TPO ry:n ja taiteenalakohtaisten järjestöjen koulutustilaisuuksiin /09/2017 Opetushallitus 68

69 Kiitos TPO 2018 sivusto Edu.fi tukimateriaalia tulossa

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Valtakunnalliset linjaukset ja painotukset

Valtakunnalliset linjaukset ja painotukset Valtakunnalliset linjaukset ja painotukset Mikä muuttuu? Mikko Hartikainen, Opetushallitus Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa

OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa Mikko Hartikainen, opetusneuvos, Opetushallitus Kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden koulutus Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

MIKÄ MUUTTUU? Uudet taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017

MIKÄ MUUTTUU? Uudet taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017 MIKÄ MUUTTUU? Uudet taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017 Käsityön taiteenalakohtainen päivä Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman Luotsit -hanke 6.10.2017 Lasten ja nuorten kulttuurikeskus

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017 mikä muuttuu?

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017 mikä muuttuu? Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017 mikä muuttuu? Mikko Hartikainen, opetusneuvos, Opetushallitus Rehtoripäivien avaus 14.11.2017 Kuvataidekoulujen ja visuaalisten taiteiden taiteen

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. Eija Kauppinen Taiteen perusopetuksen koulutuspäivä Sulva

Taiteen perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. Eija Kauppinen Taiteen perusopetuksen koulutuspäivä Sulva Taiteen perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet Eija Kauppinen Taiteen perusopetuksen koulutuspäivä Sulva 16.8.2017 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetuksen

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen uudet OPS-perusteet. Eija Kauppinen SUOMEN MUSIIKKIOPPILAITOSTEN LIITON KEVÄTPÄIVÄT Lapuan musiikkiopisto

Taiteen perusopetuksen uudet OPS-perusteet. Eija Kauppinen SUOMEN MUSIIKKIOPPILAITOSTEN LIITON KEVÄTPÄIVÄT Lapuan musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen uudet OPS-perusteet Eija Kauppinen SUOMEN MUSIIKKIOPPILAITOSTEN LIITON KEVÄTPÄIVÄT Lapuan musiikkiopisto 5. - 7.4.2017 Opetussuunnitelman perusteiden uudistustyö Perusteiden uudistamisen

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

lähtökohtana Uudet perusteet opetussuunnitelmatyön

lähtökohtana Uudet perusteet opetussuunnitelmatyön Uudet perusteet opetussuunnitelmatyön lähtökohtana Mikko Hartikainen, Opetushallitus Eija Kauppinen, Opetushallitus Matti Pietilä, Opetushallitus Kuntaliitto Taiteen perusopetuksen kehittäminen kunnissa

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Ideoita ja konkretiaa

Ideoita ja konkretiaa Ideoita ja konkretiaa Miten liikkeelle opetussuunnitelmatyössä? Mikko Hartikainen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista

Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista Lukiopäivät 13.11.2013 Opetusneuvos Eija Kauppinen Opetusneuvos Tiina Tähkä OPETUSHALLITUS 1 2 Maailma on hämmentävä paikka! Osaamisen 7.11.2013

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus MUTES RY 28.11.2013 Eija Kauppinen Opetushallitus IRMELI HALINEN Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

oppimäärä Musiikin yleinen ja laaja Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos,

oppimäärä Musiikin yleinen ja laaja Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, Musiikin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Musiikin laajan ja yleisen oppimäärän johdannoista

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa

OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa EDUCA 24.1.2014 Irmeli Halinen ja Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Verkkosivut: oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017 Määräykset ja ohjeet 2017:12a Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2017:12a ISBN 978-952-13-6420-4 (nid.) ISBN 978-952-13-6421-1

Lisätiedot

Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan?

Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan? Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan? Kuvataide, arkkitehtuuri ja mediataide, Luotsit- hanke Tampere 3.10.2017 Heli Tiainen Opintokokonaisuus

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä

Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä 7.6.2016 Pia Kola-Torvinen Elisa Helin Opetushallitus Tavoitteena suomalaiseen järjestelmään sopiva, kehittämistä ohjaava asiakirja Lainsäädännön linjaukset

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu

Yleissivistävä koulutus uudistuu Yleissivistävä koulutus uudistuu Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus Opetusalan johtamisen foorumi / Lukion uudistamisen johtaminen Helsinki 5.6.2013 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö

Lisätiedot

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat 15.4.2010 Musiikki ja tanssi Eija Kauppinen Musiikin ja tanssin työpaja - klo 13.30-14.45 yhteinen osuus - klo 14.45-15.00 kahvi - klo 15.00-15.45 musiikin

Lisätiedot

HYVINVOINTI. Merja Kuosmanen ja Heli Lepistö Savonlinna/ Kuopio

HYVINVOINTI. Merja Kuosmanen ja Heli Lepistö Savonlinna/ Kuopio HYVINVOINTI Merja Kuosmanen ja Heli Lepistö Savonlinna/ Kuopio 3.-4.2.2015 OPS2016 Oppilaan muuttuva rooli - yhdessä tekeminen, osallistuminen - tutkiva ja luova työskentely Muuttuva maailma - ympäristö,

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen 11.11.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Alueellinen, paikallinen vaiko opistokohtainen opetussuunnitelma. yhdessä uutta kohti!

Alueellinen, paikallinen vaiko opistokohtainen opetussuunnitelma. yhdessä uutta kohti! Alueellinen, paikallinen vaiko opistokohtainen opetussuunnitelma yhdessä uutta kohti! Perjantai 20.10. 2017 Taiteen perusopetus ja uusi opetussuunnitelma Outi Lohi, Oulu-opiston rehtori, Meri-Pohjolan

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017 3 SISÄLTÖ 1 OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 Opetussuunnitelmajärjestelmä ja opetussuunnitelman perusteet... 5 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Tornio 3.3.2011 Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Mitä opetushallitus tekee? OPH on opetuksen kehittämisvirasto, joka vastaa esi- ja perusopetuksen,

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

Oppimisen arviointi taide- ja taitoaineissa

Oppimisen arviointi taide- ja taitoaineissa Oppimisen arviointi taide- ja taitoaineissa Eija Kauppinen, Mikko Hartikainen, Marjaana Manninen & Matti Pietilä OPPIMISEN ARVIOINNIN KANSALLINEN KONFERENSSI 10. 11.4.2017, Helsinki, Messukeskus Perusopetuksen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ 15.12.2016 OPETUSHALLITUS LUONNOS 15.12.2016 TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017 LAAJA OPPIMÄÄRÄ SISÄLTÖ 1 OPETUSSUUNNITELMA... 4 1.1 Opetussuunnitelmajärjestelmä

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetusneuvos OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta MUSIIKIN PERUSTEIDEN TEEMAVUOSISEMINAARIIN 12.2.2011 2

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA

AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA Johtaja Jorma Kauppinen Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät Helsinki 27.11.2014 Lain käsitteet Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki Opetussuunnitelman

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017 TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017 Määräykset ja ohjeet 2017:11a Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2017:11a ISBN 978-952-13-6418-1 (nid.) ISBN 978-952-13-6419-8

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon!

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Pirkanmaan ympäristökasvatuspäivä 2.6.2015 Päivi Ikola Aluejohtaja Uutta vai vanhaa? 2.6.2015 Päivi Ikola Perusopetuksen

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa

Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa OPS 2016 koordinaattori Tuija Vänni 8.9.2016 Vänni 2016 1 Ytimenä on, että oppiminen syntyy kannustavassa vuorovaikutuksessa se, mitä opiskellaan, auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetusta koskevat

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri Perehtyminen kotona: Millainen on oppimista tukeva arviointikulttuuri? Palauta mieleen OPSin luku 6. Koonti ja keskustelu opettajainkokouksessa: Mikä

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu 20.9.2017 Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Uudistuneen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden taustalla

Lisätiedot

ARVIOINTI veso-iltapäivä alakoulut OPS 2016

ARVIOINTI veso-iltapäivä alakoulut OPS 2016 ARVIOINTI veso-iltapäivä 29.3.17 alakoulut OPS 2016 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 OPETUSSUUNNITELMAUUDISTUKSEN TAUSTATEKIJÄT Koulua ympäröivä maailma on muuttunut paljon 2000-luvun alusta globalisaation vaikutukset ja kestävän tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla VESO yläkoulun opettajat OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla 29.3.2017 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen,

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, uudistuvat oppiaineet sekä vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu paikallisessa opetussuunnitelmassa Oulu 26.2.2015 Irmeli Halinen

Lisätiedot

Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin toteuttaminen perusopetuksessa

Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin toteuttaminen perusopetuksessa Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin toteuttaminen perusopetuksessa Erja Vitikka & Eija Kauppinen OPPIMISEN ARVIOINNIN KANSALLINEN KONFERENSSI 10. 11.4.2017, Helsinki, Messukeskus

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017 TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017 3 SISÄLTÖ 1 OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 Opetussuunnitelmajärjestelmä ja opetussuunnitelman perusteet... 5 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 18.4.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015 Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Paikallinen opetussuunnitelma Luku 1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat

Lisätiedot

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11. Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.2016 Varkaus 1 Monilukutaito Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten

Lisätiedot

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa pääjohtaja Aulis Pitkälä Koulutuksen haaste ja mahdollisuus: Muotoilun laajentunut kenttä Muotoile Suomi -ohjelma huomioi muotoilun ymmärryksen ja

Lisätiedot

Horisontti

Horisontti Horisontti 19.11.2015 Vuosiluokkaistaminen. Mitä tehdään ennen sitä? Oppimiskäsitys Eriyttäminen ja oppimisen tuki Oppiaine Laaja-alainen osaaminen Oppimisen arvioinnin periaatteet Oppimisympäristöt Tärkeää

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT

OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT Miten maailma koulun ympärillä muuttuu? Millaista osaamista oppilaat tarvitsevat elämässään? Millaisessa koulussa on hyvä oppia ja

Lisätiedot

OPS2016 Uudistuva perus- ja lisäopetus

OPS2016 Uudistuva perus- ja lisäopetus OPS2016 Uudistuva perus- ja lisäopetus HELSINKI 6.3.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Koulutus on ylivoimaisesti paras keino muuttaa maailmaa. Nelson Mandela KIITOS! Aamupäivän

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA 2012-2016 15.3.2012 Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS KOULUN OPETUSSUUNNITELMA ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus - työpaja Pro lukio -seminaarissa. Anu Halvari Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus - työpaja Pro lukio -seminaarissa. Anu Halvari Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus - työpaja 4.11.2016 Pro lukio -seminaarissa Anu Halvari Opetushallitus Opetussuunnitelman tehtävä LL 629 / 1998 11 Opetussuunnitelma: Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä opetussuunnitelma.

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot