TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ"

Transkriptio

1 PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ OPETUSHALLITUS LUONNOS TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017 LAAJA OPPIMÄÄRÄ SISÄLTÖ 1 OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelmajärjestelmä ja opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelman sisältö TAITEEN PERUSOPETUKSEN LÄHTÖKOHDAT Taiteen perusopetuksen tehtävä Arvoperusta Oppimiskäsitys Laajan oppimäärän yhteiset tavoitteet OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN Oppimisympäristöt Toimintakulttuuri OPINTOJEN LAAJUUS JA RAKENNE Opintojen laajuus Opintojen rakenne ERITYISET OPETUSJÄRJESTELYT ARVIOINTI Arvioinnin tehtävä ja tavoitteet Arviointi opintojen aikana Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen Oppimäärän arviointi Todistukset ja niihin merkittävät tiedot ARKKITEHTUURI Arkkitehtuurin varhaisiän kasvatus Arkkitehtuurin perusopinnot Arkkitehtuurin syventävät opinnot Arkkitehtuurin aikuisten opetus Työtavat arkkitehtuurin opetuksessa Oppimisen arviointi arkkitehtuurin opetuksessa... 17

2 PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ KUVATAIDE Kuvataiteen varhaisiän kasvatus Kuvataiteen perusopinnot Kuvataiteen syventävät opinnot Kuvataiteen aikuisten opetus Työtavat kuvataiteen opetuksessa Oppimisen arviointi kuvataiteen opetuksessa KÄSITYÖ Käsityön varhaisiän kasvatus Käsityön perusopinnot Käsityön syventävät opinnot Käsityön aikuisten opetus Työtavat käsityön opetuksessa Oppimisen arviointi käsityön opetuksessa MEDIATAITEET Mediataiteiden varhaisiän kasvatus Mediataiteiden perusopinnot Mediataiteiden syventävät opinnot Mediataiteiden aikuisten opetus Työtavat mediataiteiden opetuksessa Oppimisen arviointi mediataiteiden opetuksessa MUSIIKKI Musiikin varhaisiän kasvatus Musiikin perusopinnot Musiikin syventävät opinnot Musiikin aikuisten opetus Työtavat musiikin opetuksessa Oppimisen arviointi musiikin opetuksessa SANATAIDE Sanataiteen varhaisiän kasvatus Sanataiteen perusopinnot Sanataiteen syventävät opinnot Sanataiteen aikuisten opetus Työtavat sanataiteen opetuksessa Oppimisen arviointi sanataiteen opetuksessa SIRKUSTAIDE Sirkustaiteen varhaisiän kasvatus Sirkustaiteen perusopinnot Sirkustaiteen syventävät opinnot Sirkustaiteen aikuisten opetus Työtavat sirkustaiteen opetuksessa Oppimisen arviointi sirkustaiteen opetuksessa... 49

3 PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ TANSSI Tanssin varhaisiän kasvatus Tanssin perusopinnot Tanssin syventävät opinnot Tanssin aikuisten opetus Työtavat tanssin opetuksessa Oppimisen arviointi tanssissa TEATTERITAIDE Teatteritaiteen varhaisiän kasvatus Teatteritaiteen perusopinnot Teatteritaiteen syventävät opinnot Teatteritaiteen aikuisten opetus Työtavat teatteritaiteen opetuksessa Oppimisen arviointi teatteritaiteen opetuksessa... 60

4 PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelmajärjestelmä ja opetussuunnitelman laatiminen Taiteen perusopetuksen ohjausjärjestelmän osia ovat laki (633/1998) ja asetus (813/1998) taiteen perusopetuksesta Opetushallituksen määräys taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista koulutuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma. Koulutuksen järjestäjä laatii ja hyväksyy kullekin taiteenalalle opetussuunnitelman Opetushallituksen päättämien taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaan tarkentaen ja täsmentäen niitä. Opetussuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet ja valmiudet, taiteenalan traditio ja paikallinen kulttuuriperintö, taiteenalan kansalliset ja kansainväliset muutokset, jatko-opintojen vaatimukset sekä oppilaitoksen ja sen toimintaympäristön omaleimaisuus. Oppilaitoksen opetussuunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaitoksen opettajien ja mahdollisuuksien mukaan myös oppilaiden, huoltajien ja muiden tahojen kanssa. Yhteistyö eri tahojen kanssa tukee opetussuunnitelmaprosessin onnistumista. 1.2 Opetussuunnitelman sisältö Opetussuunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat: oppilaitoksen toiminta-ajatus oppilaitoksen arvot, oppimiskäsitys, oppimisympäristö ja työtavat oppilaitoksen toimintakulttuuri opetuksen rakenne ja laajuus opetuksen yleiset tavoitteet suoritettavat opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet ja sisällöt oppilasarviointi erityiset opetusjärjestelyt oppilaaksi ottamisen periaatteet yhteistyö huoltajien ja muiden tahojen kanssa toiminnan jatkuva kehittäminen. Koulutuksen järjestäjä määrittelee laajan oppimäärän perusopintojen ja syventävien opintojen opintokokonaisuuksien tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet riittävän selkeästi ja tarkasti, jotta oppilas ja hänen huoltajansa voivat saada opinnoista riittävästi tietoa. Koulutuksen järjestäjä suunnittelee ja toteuttaa oppilaitoksen opetuksen vuosittaisen tarjonnan opetussuunnitelman pohjalta. Opetuksen järjestäjä arvioi antamaansa

5 PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ koulutusta ja osallistuu toimintansa ulkopuoliseen arviointiin [Laki taiteen perusopetuksesta (633/1998) 7 (muutettu lailla 1301/2013)]. Opetussuunnitelman toteutumista seurataan ja sitä edelleen kehitetään osana tätä tehtävää. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 a :n mukaan (609/1986, muutettu lailla 1329/2014) koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että vuosittain laaditaan oppilaitoskohtaisesti tasa-arvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden kanssa. Vuosittaisen tarkastelun sijasta suunnitelma voidaan laatia enintään kolmeksi vuodeksi kerralla. Tasa-arvosuunnitelma voidaan sisällyttää osaksi opetussuunnitelmaa tai muuta oppilaitoksen suunnitelmaa. Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 6 :n 2 momentin mukaan koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Yhdenvertaisuussuunnitelma voi sisältyä opetussuunnitelmaan.

6 PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ TAITEEN PERUSOPETUKSEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Taiteen perusopetuksen tehtävä 2.2 Arvoperusta 2.3 Oppimiskäsitys Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle mahdollisuus opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opetus kehittää taiteenalalle ominaista osaamista ja antaa valmiuksia hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Opetuksessa luodaan edellytyksiä taidesuhteen kehittymiselle ja elinikäiselle taiteenalan harrastamiselle. Taiteen perusopetuksen tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen keinoin. Opetus perustuu moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle. Taiteenalan opetuksessa vahvistetaan oppilaan omaehtoisen ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja. Opinnot tukevat oppilaiden luovan ajattelun ja osallisuuden kehittymistä. Taiteen perusopetus vahvistaa oppilaiden identiteettien rakentumista ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä. Taiteen perusopetus luo edellytyksiä taiteen ja taidekasvatuksen kehittämiselle Suomessa. Taiteen perusopetuksen tehtävää toteutetaan yhteistyössä muiden taidekasvatusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat arvoperustaan, jonka mukaan taiteen perusopetus rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien moninaisuuden kunnioitukselle. Ihminen vaikuttaa elämäänsä toimimalla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristönsä kanssa. Taiteen perusopetus perustuu käsitykseen jokaisen ihmisen ainutlaatuisuudesta ja arvokkuudesta yksilönä ja yhteisöjen jäsenenä. Opetus tukee ihmisenä kasvamista ajattelun taitoja ja luovuutta kehittämällä. Opetuksen lähtökohtana ovat kullekin taiteenalalle ominaiset tiedon tuottamisen ja esittämisen tavat. Taiteeseen sisältyvät esteettisyyden, eettisyyden ja ekologisuuden kysymykset ohjaavat pohtimaan ja arvioimaan, mikä elämässä on merkityksellistä ja arvokasta. Taiteen perusopetuksessa luodaan pohjaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle tulevaisuudelle. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet perustuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja toimimaan tavoitteiden suuntaisesti sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista. Kokemukset ja vuorovaikutus ympäristön kanssa samoin kuin eri aistien käyttö ja kehollisuus ovat oppimisen kannalta olennaisia.

7 PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ Taiteen perusopetuksessa oppiminen on yksilöllistä ja yhteisöllistä tietojen ja taitojen rakentamista, joka vahvistaa oppilaan kulttuurista osallisuutta ja edistää hänen hyvinvointiaan. Oppiminen on kaikilla taiteenaloilla kokonaisvaltainen ja vuorovaikutteinen prosessi, joka kehittää oppilaan tietoja ja taitoja monipuolisesti. Se on erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista. Oppilaita ohjataan ymmärtämään kokemuksiaan, tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään tätä tietoa oman oppimisensa kehittämiseen. Harjoittelu ja harjoittelemaan oppiminen ovat merkityksellisiä taitojen kehittymisen kannalta. Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva ja kannustava ohjaus ja palaute vahvistavat oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Monipuolisen, myönteisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa oppimista edistävää vuorovaikutusta. 2.4 Laajan oppimäärän yhteiset tavoitteet Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän tavoitteena on luoda edellytyksiä elinikäiselle taiteen harjoittamiselle ja aktiiviselle kulttuuriselle osallisuudelle. Taiteenalan laajan oppimäärän opinnot tarjoavat mahdollisuuksia osaamisen monipuoliseen ja päämäärätietoiseen kehittämiseen sekä taiteesta nauttimiseen. Oppilaita innostetaan käyttämään taidetta yhteistyön, vaikuttamisen ja osallistumisen välineenä. Laajan oppimäärän tavoitteena on vahvistaa oppilaiden oppimisen iloa, opiskelumotivaatiota ja luovaa ajattelua huomioimalla heidän vahvuutensa, potentiaalinsa ja kiinnostuksen kohteensa. Oppilaita rohkaistaan asettamaan omia oppimistavoitteita ja tekemään opintoihin liittyviä valintoja niiden pohjalta. Taiteenalan opintojen edetessä oppilasta ohjataan ottamaan yhä enemmän vastuuta omasta oppimisestaan. Laajan oppimäärän opinnot tarjoavat oppilaalle mahdollisuuden kehittää hänelle merkityksellisiä taiteenalan ilmaisutapoja. Oppilaita kannustetaan tulkitsemaan ja arvottamaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Opinnoissa kehittyvä monilukutaito tukee oppilaiden kriittistä ajattelua ja oppimisen taitoja. Oppilaita ohjataan tarkastelemaan taiteenalaa myös historiallisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä.

8 PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 Oppimisympäristöt 3.2 Toimintakulttuuri Taiteen perusopetuksessa oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja käytäntöjä, joissa taiteenalan opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Lähtökohtana on, että oppimisympäristöt ovat fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallisia. Ne ovat ilmapiiriltään avoimia ja myönteisiä sekä rohkaisevat ja innostavat oppilaita kehittämään osaamistaan. Monipuolisten oppimisympäristöjen tarkoituksena on tukea oppilaiden kasvua ja innostaa heidät oppimiseen. Ne myös tarjoavat jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden onnistumiseen ja osaamisen kokemuksiin. Tavoitteena on, että oppimisympäristöt luovat edellytykset taiteenalalle ominaiseen aktiiviseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Oppimisympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä otetaan huomioon oppilaiden tarpeet, taidot ja kiinnostuksen kohteet sekä oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva osaamisen karttuminen. Asianmukaiset tilat, työvälineet, materiaalit sekä tieto- ja viestintäteknologian tarkoituksenmukainen käyttö antavat mahdollisuuden taiteenalan opiskeluun opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Oppimisympäristöjen valinnassa otetaan huomioon oppilaitoksen ulkopuolisten toimijoiden tarjoamat mahdollisuudet. Taiteen perusopetuksen oppilaitoksen toimintakulttuuri muotoutuu työtä ohjaavien normien tulkinnasta, vakiintuneista käytännöistä sekä sen jäsenten ajattelu- ja toimintatavoista. Yhteinen toimintakulttuuri edistää taiteen perusopetuksen tehtävän, arvoperustan ja oppimiskäsityksen mukaisen opetuksen toteuttamista. Toimintakulttuuri tulee näkyväksi kaikessa toiminnassa ja vaikuttaa oppilaan kokemukseen opetuksen laadusta. Taiteen perusopetuksessa on tavoitteena luoda oppimista ja hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria. Lähtökohtana on yhteisön jäsenten kokemus osallisuudesta, joka syntyy yhdessä toimimisesta, kunnioituksesta ja kaikkien ottamisesta mukaan toimintaan. Toimintakulttuurissa hyväksytään myös oppiminen epäonnistumisten kautta. Arjen valinnoissa ja toiminnassa otetaan huomioon kestävän elämäntavan, kulttuurisen monimuotoisuuden ja kielitietoisuuden näkökulmat. Toimintakulttuurin kehittäminen tarkoittaa myös jatkuvaa pedagogiikan ja taiteenalan osaamisen kehittämistä. Olennaista toimintakulttuurin kehittämisessä on oppilaitoksen johtaminen sekä opetuksen arkikäytäntöjen organisointi, suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi.

9 PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ OPINTOJEN LAAJUUS JA RAKENNE 4.1 Opintojen laajuus 4.2 Opintojen rakenne Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on yhteensä 1300 tuntia, josta perusopintojen laskennallinen laajuus on 800 tuntia ja syventävien opintojen 500 tuntia. Opintojen laajuuden laskennallisena perustana on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia. Perusopinnot ja syventävät opinnot on tarkoitettu pääasiassa kouluikäisille lapsille ja nuorille. Perusopintoja edeltävän varhaisiän kasvatuksen laskennallisesta laajuudesta päättää koulutuksen järjestäjä. Annettavan opetuksen tulee mahdollistaa opetussuunnitelmassa määriteltyjen taiteenalan oppimäärän tavoitteiden ja sisältöjen saavuttaminen. Laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta järjestettäessä on pyrittävä joustavuuteen niin, että taiteenala, oppilaan ikä, aiemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävät opetusmenetelmät otetaan huomioon. Laajan oppimäärän opinnot eri taiteenaloilla muodostuvat taiteenalan perusopinnoista ja syventävistä opinnoista sekä mahdollisesta varhaisiän kasvatuksesta. Perusopintojen ja syventävien opintojen valtakunnalliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä varhaisiän kasvatuksen yleiset tavoitteet määritellään näissä opetussuunnitelman perusteissa taiteenaloittain. Taiteen perusopetusta voidaan järjestää myös aikuisille. Laajan oppimäärän perusopintojen tarkoituksena on taiteenalalle keskeisten taitojen tavoitteellinen harjoittelu ja pitkäjänteinen kehittäminen. Syventävien opintojen tarkoituksena on opintojen laajentaminen tai painottaminen. Sekä perusopintoihin että syventäviin opintoihin voi sisältyä keskenään vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia. Koulutuksen järjestäjä määrittelee perusopintojen ja syventävien opintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Mahdollisen varhaisiän kasvatuksen tavoitteet, sisällöt ja laajuus päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa. 5 ERITYISET OPETUSJÄRJESTELYT Opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä, mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti. Opintoja yksilöllistettäessä otetaan huomioon tavoitteiden taiteenalalähtöisyys ja opetuksen kasvatuksellisuus. Oppilaalle laaditaan tällöin henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely.

10 PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävä ja tavoitteet Arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilaan oppimista ja tukea hänen edistymistään opinnoissa. Palautteella ohjataan oppilasta omien tavoitteiden suuntaiseen opiskeluun sekä oman oppimisprosessin ymmärtämiseen. Arviointi on oppimiseen kannustavaa, monipuolista, oikeudenmukaista ja eettisesti kestävää. Arvioinnin tehtävästä ja sen perusteista annetaan tietoa oppilaalle ja hänen huoltajalleen. 6.2 Arviointi opintojen aikana Oppilaan oppimista ohjataan ja arvioidaan monipuolisesti oppimisprosessin eri vaiheissa. Arviointi ja sen pohjalta annettava jatkuva palaute on vuorovaikutteista ja edistää oppilaiden osallisuutta. Oppilaita ohjataan oman oppimisen pohdintaan itsearviointi- ja vertaisarviointitaitoja kehittämällä. Oppilaita rohkaistaan havainnoimaan omaa ja yhteistä työskentelyä sekä antamaan rakentavaa palautetta. Oppilaalle tiedotetaan opintojen aikaisen arvioinnin kohteista, periaatteista ja käytännöistä. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan tietoa oppilaan vuoden aikana suorittamista opintokokonaisuuksista koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassaan päättämällä tavalla. Taiteenalan laajan oppimäärän perusopintojen päättyessä oppilas saa todistuksen suoritetuista opinnoista ennen siirtymistään syventäviin opintoihin. Laajan oppimäärän opintojen aikaista arviointia täsmennetään taiteenalakohtaisesti näissä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteissa. 6.3 Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustaminen tehdään perustuen selvityksiin oppilaan opinnoista tai osaamisesta sekä suhteessa kunkin hyväksiluettavan opintokokonaisuuden tavoitteisiin ja sisältöihin. Myös oppilaan siirtyessä opiskelemaan oppimäärästä toiseen osaamisen tunnustamisessa ja opintojen hyväksilukemisessa menetellään kuten edellä on kuvattu. 6.4 Oppimäärän arviointi Oppilaalle annetaan taiteenalan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus sen jälkeen, kun hän on suorittanut sekä laajan oppimäärän perusopinnot että syventävät opinnot. Taiteenalan laajan oppimäärän syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö. Lopputyö arvioidaan osana oppilaan suorittamia taiteenalan syventäviä opintoja.

11 PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ Oppilas voi saada pyydettäessä laajan oppimäärän opinnoistaan numeroarvosanan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistukseen. Numeroarvosanan antamisen menettelyistä päätetään opetussuunnitelmassa. Mahdollisessa numeroarvioinnissa käytetään seuraavaa arvosana-asteikkoa: Erinomainen 5 Kiitettävä 4 Hyvä 3 Tyydyttävä 2 Hyväksytty 1 Laajan oppimäärän arviointia täsmennetään taiteenalakohtaisesti näissä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteissa. 6.5 Todistukset ja niihin merkittävät tiedot Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistus Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistuksen tulee sisältää seuraavat asiat: todistuksen nimi koulutuksen järjestäjän nimi oppilaitoksen nimi taiteenala oppilaan nimi ja henkilötunnus opiskeluaika vuosina suoritetut perusopinnot ja niiden laajuus (laskennan perustana käytetään 45 minuutin pituista oppituntia) rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima kunnan päätös taiteenalan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman hyväksymisestä (päivämäärä) tai opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä merkintä, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen X.X.2017 päättämien taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaisesti. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistus voi sisältää liitteitä.

12 PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistuksen tulee sisältää seuraavat asiat: todistuksen nimi koulutuksen järjestäjän nimi oppilaitoksen nimi taiteenala oppilaan nimi ja henkilötunnus opiskeluaika vuosina oppilaan suorittamat perusopinnot ja niiden laajuus (laskennan perustana käytetään 45 minuutin pituista oppituntia) oppilaan suorittamat syventävät opinnot ja niiden laajuus (laskennan perustana käytetään 45 minuutin pituista oppituntia) o opintoihin sisältyvä laajan oppimäärän lopputyö o mahdollinen arvosana rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima kunnan päätös taiteenalan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman hyväksymisestä (päivämäärä) tai opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä mahdollinen arvosana-asteikko merkintä, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen X.X.2017 päättämien taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaisesti. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus voi sisältää liitteitä. Osallistumistodistus oppilaan suorittamista taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opinnoista. Oppilaalle annetaan pyydettäessä osallistumistodistus suorittamistaan taiteenalan laajan oppimäärän opinnoista, jos opinnot keskeytyvät tai oppilas tarvitsee niitä muusta syystä. Osallistumistodistus voi sisältää liitteitä.

13 PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ ARKKITEHTUURI Taiteen perusopetuksen arkkitehtuurin laajan oppimäärän tehtävänä on vahvistaa oppilaan elinikäistä arkkitehtuurisuhdetta ja luoda edellytykset omalle ilmaisulle ja tulkinnalle. Oppilaiden kokemukset, oivallukset, mielikuvitus ja tekemisen ilo luovat perustan moniaistiselle sekä elämykselliselle oppimiselle. Opetuksessa arkkitehtuuria tarkastellaan kokemuksellisena tilan taiteena ja aina läsnä olevana rakennettuna ympäristönä, jonka mittakaava ulottuu yksittäisistä esineistä laajoihin kokonaisuuksiin. Opinnot tukevat oppilaan käsitystä itsestään aktiivisena, osaavana ja luovana toimijana. Oppilasta kannustetaan osallistumaan ja vaikuttamaan ympäristön rakentamisen prosesseihin ja kulttuuriperinnön vaalimiseen. Arkkitehtuurin vaikutusta yhteiskuntaan, luontoon ja kulttuuriin tarkastellaan opinnoissa esteettiseltä, ekologiselta, ja eettiseltä kannalta. Oppilasta ohjataan oman tekemisen ja osallisuuden kokemisen kautta tunnistamaan rakennetun ympäristön laadun merkitys ihmisen hyvinvoinnille. vahvistaa oppilaiden valmiuksia omaehtoiseen harrastamiseen ja opintojen jatkamiseen muissa koulutusmuodoissa. 7.1 Arkkitehtuurin varhaisiän kasvatus Arkkitehtuurin varhaisiän kasvatuksen tavoitteena on iloinen ja elämyksellinen oppiminen. Rakennettuun ympäristöön tutustutaan leikkien, tutkien, kokeillen ja moniaistisesti havainnoiden. Opetuksen lähtökohtana on tutustua arkkitehtuurin perusteisiin harjoittelemalla suunnittelussa ja rakentamisessa tarvittavia perustaitoja, ilmaisukeinoja, työtapoja ja luovaa ongelmanratkaisua. Opetuksessa tuetaan oppilaan ajattelun, oppimaan oppimisen ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä sekä hänen itsetuntonsa kehittymistä ja myönteisen minäkuvan muodostumista. Koulutuksen järjestäjä päättää mahdollisen arkkitehtuurin varhaisiän kasvatuksen tavoitteista, sisällöistä ja laajuudesta. 7.2 Arkkitehtuurin perusopinnot Tavoitteet Arkkitehtuurin perusopintojen tavoitteena on mahdollistaa taiteenalan pitkäjänteinen opiskelu. rohkaista ja tukea oppilaan ilmaisua, arkkitehtuurisuhteen muodostumista sekä aktiivista toimijuutta. Ympäristösuhde tukea oppilaan omakohtaisen ja elämyksellisen arkkitehtuurisuhteen muodostumista kehittää oppilaan moniaistisen havainnoinnin ja kolmiulotteisen hahmottamisen taitoja kannustaa oppilasta tutkimaan ihmisen, luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutusta.

14 PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ Rakennetun ympäristön lukutaito ohjata oppilasta kartuttamaan rakennetun ympäristön ymmärtämisessä tarvittavaa yleissivistystä tarjota oppilaalle näkökulmia arkkitehtuurin historiaan ja rakennusperintöön ohjata oppilasta tarkastelemaan arkkitehtuuria taiteiden ja tieteiden välisenä alana auttaa oppilasta hahmottamaan arkkitehtuurin olemusta suhteessa muihin taiteisiin. Suunnittelu ja ilmaisu tukea oppilaan arkkitehtonisen ajattelun, ilmaisun ja luovan ongelmanratkaisukyvyn kehittymistä sekä keskeisten käsitteiden omaksumista harjoitella suunnittelun periaatteita ja vaiheita sekä toteuttaa omiin ideoihin ja ratkaisuihin perustuvia suunnitelmia tukea oppilasta kehittämään työskentely- ja arviointitaitojaan ohjata oppilasta antamaan ja vastaanottamaan palautetta. Yhteiskunnallisuus ja osallisuus ohjata oppilasta tarkastelemaan rakennetun ympäristön kehittymistä prosessina, johon ihminen, aika ja maantieteellinen sijainti vaikuttavat auttaa oppilasta ymmärtämään arkkitehtuurin ja yhteiskunnallisen kehityksen vuorovaikutusta ohjata oppilasta arvioimaan ja arvottamaan rakennettua ympäristöä vahvistaa oppilaan edellytyksiä osallistua ja vaikuttaa kestävään tulevaisuuteen. Keskeiset sisällöt Arkkitehtuurin perusopinnoissa taiteenalaa tarkastellaan rakennetun ympäristön pienistä yksityiskohdista suuriin kokonaisuuksiin, menneisyydestä tulevaisuuteen ja lokaalista globaaliin ulottuvana ilmiönä ja kolmiulotteisena tilan taiteena. Opetuksen sisällöt rakennetaan monipuolisesti näitä näkökulmia yhdistellen. Perusopinnoissa oppilaat laajentavat omakohtaista suhdettaan arkkitehtuuriin. Lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset ja havainnot rakennetusta ympäristöstä. Opinnoissa painottuu ympäristön käyttäjän ja kokijan näkökulma. Omat ympäristöt Opetuksen sisällöt valitaan oppilaan oman elämismaailman rakennetuista ympäristöistä ja arkkitehtuurin ilmiöistä. Opetuksessa käsitellään ihmisen, luonnon ja rakennetun ympäristön välistä vuorovaikutusta. Ajankohtaiset ilmiöt Opetuksen sisällöt valitaan ajankohtaisista suunnittelu- ja rakennushankkeista sekä näyttelyistä ja eri medioissa käytävästä keskustelusta. Opetuksessa käsitellään oman toiminnan ja rakennetun ympäristön vuorovaikutusta sekä tutustutaan osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksiin.

15 PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ Arkkitehtuurin maailma Opetuksen sisällöt valitaan eri kulttuureiden ja aikakausien rakennetuista ympäristöistä. Opetuksessa tutustutaan arkkitehtuurin peruselementteihin, rakennetun ympäristön suunnittelun lähtökohtiin ja periaatteisiin sekä arkkitehdin luovaan työskentelyprosessiin. 7.3 Arkkitehtuurin syventävät opinnot Tavoitteet Arkkitehtuurin syventävien opintojen tavoitteena on, että oppilas syventää suhdettaan taiteenalaan omien tavoitteidensa suuntaisesti. vahvistaa oppilaan omaa ilmaisua, omakohtaista arkkitehtuurisuhdetta sekä aktiivista osallisuutta ja toimijuutta. Ympäristösuhde vahvistaa oppilaan omakohtaista ja elämyksellistä suhdetta rakennettuun ympäristöön kehittää oppilaan kolmiulotteisen hahmottamisen ja tilallisten kokemusten tulkinnan taitoja syventää oppilaan ymmärrystä ihmisen, luonnon ja rakennetun ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta. Rakennetun ympäristön lukutaito syventää rakennetun ympäristön ilmiöiden ymmärtämisessä tarvittavaa yleissivistystä oppilaan omien kiinnostuksen kohteiden pohjalta kannustaa oppilasta tutustumaan rakennusperintöön, arkkitehtuurin traditioon ja nykyarkkitehtuuriin kannustaa oppilasta hyödyntämään näkemyksiään arkkitehtuurista taiteiden ja tieteiden välisenä alana omassa työskentelyssään auttaa oppilasta ymmärtämään arkkitehtuurin olemusta suhteessa muihin taiteisiin. Ilmaisu ja suunnittelu vahvistaa oppilaan luovan ongelmanratkaisukyvyn kehittymistä ja omaa ilmaisua sekä kykyä tuottaa arkkitehtonisia ideoita ja ratkaisuja ohjata oppilasta soveltamaan suunnittelun keskeisiä periaatteita ja prosesseja omassa työskentelyssään kannustaa oppilasta asettamaan oppimistavoitteita oman osaamisensa kehittämiseksi rohkaista oppilasta antamaan ja vastaanottamaan palautetta sekä kehittämään yksilö- ja ryhmätyötaitoja.

16 PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ Yhteiskunnallisuus ja osallisuus kannustaa oppilasta syventämään näkemyksiään rakennetun ympäristön kehittymisestä aika- ja paikkasidonnaisena prosessina innostaa oppilasta syventämään tietämystään arkkitehtuurin vaikutuksista yhteiskunnalliseen kehitykseen vahvistaa oppilaan kykyä arvioida ja arvottaa rakennettua ympäristöä kannustaa oppilasta osallistumaan ja vaikuttamaan kestävään tulevaisuuteen. Keskeiset sisällöt Arkkitehtuurin syventävissä opinnoissa taiteenalaa tarkastellaan rakennetun ympäristön pienistä yksityiskohdista suuriin kokonaisuuksiin, menneisyydestä tulevaisuuteen ja lokaalista globaaliin ulottuvana ilmiönä ja kolmiulotteisena tilan taiteena. Opetuksen sisällöt rakennetaan monipuolisesti näitä näkökulmia yhdistellen. Sisältöjen valinnassa huomioidaan oppilaiden kiinnostuksen kohteet ja erilaiset ajankohtaiset ilmiöt. Syventävissä opinnoissa oppilaat syventävät omakohtaista suhdettaan arkkitehtuuriin sekä asettavat tavoitteita toiminnalleen. Lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset ja havainnot rakennetusta ympäristöstä. Opinnoissa käyttäjän ja kokijan näkökulmaa täydennetään suunnittelijan näkökulmalla. Omat ympäristöt Opetuksen sisällöt valitaan oppilaan oman elämismaailman rakennetuista ympäristöistä ja arkkitehtuurin ilmiöistä. Opetuksessa käsitellään ihmisen, luonnon ja rakennetun ympäristön välistä vuorovaikutusta. Ajankohtaiset ilmiöt Opetuksen sisällöt valitaan ajankohtaisista suunnittelu- ja rakennushankkeista sekä näyttelyistä ja eri medioissa käytävästä keskustelusta. Opetuksessa käsitellään oman toiminnan ja rakennetun ympäristön vuorovaikutusta sekä tutustutaan osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Arkkitehtuurin maailma Opetuksen sisällöt valitaan eri kulttuureiden ja aikakausien rakennetuista ympäristöistä. Opetuksessa tutustutaan arkkitehtuurin peruselementteihin, rakennetun ympäristön suunnittelun lähtökohtiin ja periaatteisiin sekä arkkitehdin luovaan työskentelyprosessiin. 7.4 Arkkitehtuurin aikuisten opetus Aikuisten opetuksessa noudatetaan arkkitehtuurin laajan oppimäärän tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Siinä painotetaan oppilaiden omia oppimistavoitteita ja kiinnostuksen kohteita. Opetuksen toteutuksessa huomioidaan oppilaiden aiemmat opinnot ja kokemukset visuaalisten taiteiden parissa. Oppilaita ohjataan itsenäiseen ja oma-aloitteiseen opiskeluun sekä oppilaitoksen tarjontaan perustuvan oman opiskelusuunnitelman laatimiseen yhteistyössä opettajan kanssa.

17 PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ Työtavat arkkitehtuurin opetuksessa Arkkitehtuurin laajan oppimäärän työtapojen valinnalla tuetaan oppimaan oppimisen, vuorovaikutustaitojen ja ryhmässä toimimisen taitojen kehittymistä. Opetuksessa tutustutaan arkkitehtuuriin elämyksellisesti ja kokemuksellisesti, tutkimalla ja arvottamalla sen erilaisia ilmiöitä. Moniaistinen havainnointi, ideoiden kehittely luonnostelemalla, suunnitelmien esittäminen erilaisin välinein ja tekniikoin sekä kolmiulotteinen rakentaminen eri mittakaavoissa ovat osa työskentelyprosessia. Työskentelyssä korostuu käsillä tekemisen ja oivaltamisen ilo. Työtapojen ja materiaalien valintaa ohjaavat kestävän kehityksen periaatteet. 7.6 Oppimisen arviointi arkkitehtuurin opetuksessa Luonnos valmistuu myöhemmin.

18 PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ KUVATAIDE Taiteen perusopetuksen kuvataiteen laajan oppimäärän tehtävänä on kehittää oppilaan kulttuurista osaamista. Kuvataiteellinen toiminnan tavoitteena on tukea oppilaan kasvua, itsetuntemusta ja identiteetin rakentumista. Opetuksella vahvistetaan oppilaan kokemusta itsestään visuaalisen kulttuurin aktiivisena toimijana sekä luovana ja myötätuntoisena yhteisönsä jäsenenä. Opinnot kehittävät visuaalisen havainnoinnin, ajattelun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja ja luovat edellytyksiä uuden oppimiselle. Oppilaan kulttuurista osallisuutta vahvistetaan ohjaamalla häntä havainnoimaan visuaalisia ilmiöitä omasta kulttuurisesta näkökulmastaan käsin sekä tarjoamalla hänelle välineitä kertoa maailmastaan kuvataiteen keinoin. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä oppilaiden omien kuvien sekä kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöiden välille. Opinnot tarjoavat oppilaalle mahdollisuuden syventyä hänelle merkityksellisiin sisältöihin, teemoihin ja ilmaisutapoihin. Oppilaan kokemusmaailmaan kiinnittyvällä, tutkimaan kannustavalla lähestymistavalla luodaan perustaa elämykselliselle, oivalluksia herättävälle oppimiselle ja tekemisen ilolle. Oppilasta kannustetaan nauttimaan kuvataiteesta sekä arvostamaan omaa ja muiden taiteellista työtä. Opintojen edetessä oppilas harjaantuu tulkitsemaan, arvioimaan ja arvottamaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä eri näkökulmista. Oppilasta ohjataan asettamaan tavoitteita oppimiselleen, perustelemaan näkemyksiään antamaan ja vastaanottamaan palautetta sekä tarkastelemaan omaa taiteellista työskentelyään suhteessa visuaalisen kulttuurin kenttään. Opetus kannustaa pohtimaan kuvataiteen yhteiskunnallisia merkityksiä sekä käyttämään taiteen toimintatapoja vuorovaikutuksen, yhteistyön, osallistumisen ja vaikuttamisen välineenä. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti paikallisia kulttuuripalveluita ja muita resursseja. Opinnot luovat pohjaa kuvataiteen elinikäiselle omaehtoiselle harrastamiselle ja opiskelun jatkamiselle muissa koulutusmuodoissa. 8.1 Kuvataiteen varhaisiän kasvatus Kuvataiteen varhaisiän kasvatuksen lähtökohtana ovat lapsen elämismaailmasta nousevat kokemukset ja siihen liittyvät visuaaliset ilmiöt. Lasta kannustetaan lähestymään kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä ennakkoluulottomasti ja uteliaasti. Toiminnan tavoitteena on innostaa lasta ilmaisemaan, pohtimaan ja jakamaan havaintojaan sekä tuottamaan kuvallisia tulkintojaan nähdystä, kuullusta ja koetusta. Lapsen tutkivaa, toiminnallista ja moniaistista suhdetta maailmaan vahvistetaan leikinomaisten, kokeilevien ja monitaiteisten työskentelytapojen kautta. Opetus tarjoaa lapselle oivaltamisen hetkiä, rohkaisee iloitsemaan omasta ja toisten työstä sekä harjaannuttaa toimimaan ryhmässä muut huomioiden. Havaintokyky, motoriset taidot ja pitkäjänteisyys kehittyvät erilaisten välineiden ja työtapojen harjoittelun kautta. Koulutuksen järjestäjä päättää mahdollisen kuvataiteen varhaisiän kasvatuksen tavoitteista, sisällöistä ja laajuudesta.

19 PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ Kuvataiteen perusopinnot Tavoitteet Kuvataiteen perusopintojen tarkoituksena on keskeisten taitojen tavoitteellinen harjoittelu ja pitkäjänteinen kehittäminen. rohkaista ja tukea oppilaan kuvallista ilmaisua, omakohtaisen taidesuhteen muotoutumista sekä identiteetin rakentumista kuvataidekulttuurin aktiivisena toimijana. Taidesuhde tukea oppilaan omaa tavoitteellista kuvailmaisua tukea oppilaan itsetuntemuksen kehittymistä kuvallisen työskentelyn ja sen reflektoinnin kautta kannustaa oppilasta omiin ratkaisuihin ja tunnistamaan omia innoituksen lähteitään tutustuttaa oppilas erilaisiin taiteellisiin prosesseihin ja auttaa niiden ymmärtämisessä. Kuvan, median ja ympäristön lukutaito innostaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja sen ilmiöitä moniaistisesti sekä kommentoimaan niitä kuvan keinoin ohjata oppilasta tutkimaan ja käyttämään kuvan, median ja ympäristön kieltä: kuvallisia muuttujia ja kuvallisen kerronnan keinoja tutustuttaa oppilas monipuolisesti kuvataiteen ilmaisukeinojen mahdollisuuksiin rohkaista oppilasta erilaisten kuvailmaisun välineiden, materiaalien, teknologioiden ja taiteiden välisten menetelmien käyttöön. Taidemaailmat ja muu visuaalinen kulttuuri ohjata oppilasta tutkimaan ja tarkastelemaan muiden tekemiä kuvia, visuaalisen kulttuurin ilmiöitä ja itselleen vieraita visuaalisia ilmiöitä ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista kannustaa oppilasta sanallistamaan ja perustelemaan taiteeseen ja visuaalisiin ilmiöihin liittyviä arvostuksiaan sekä kuuntelemaan ja arvostamaan toisten näkemyksiä tutustuttaa oppilas taiteen historian ja nykyhetken ilmiöihin ja innostaa pohtimaan tulevaisuutta. Osallisuus ja vaikuttaminen ohjata oppilasta toimimaan yhdessä erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä tuoda näkyväksi oppilaiden ajatuksia, tunteita, tulkintoja ja kannanottoja lähiympäristössä, rakennetuissa ympäristössä, luonnon ympäristöissä ja virtuaalisissa ympäristöissä

20 PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ ohjata oppilasta pohtimaan kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä arvomaailmoja kehittää oppilaan kriittistä ajattelua ja rakentavaa kyseenalaistamista sekä tarjota tila uusien tulkintojen tekemiselle ohjata oppilasta ottamaan omassa toiminnassaan huomioon esteettisiä, ekologisia ja eettisiä arvoja. Keskeiset sisällöt Opetuksessa tutkitaan maailmaa ja pohditaan ihmisenä olemista tarkastelemalla luontoa, kulttuuria ja elämää taiteen keinoin. Kuvataidetta lähestytään henkilökohtaisten ja kulttuuristen merkitysten kantajana ja välittäjänä. Sisällöissä huomioidaan taiteen jatkuva muuntuminen ja avoimet rajat. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset teokset ja ilmiöt. Omat kuvat Opetuksen sisältöjä valitaan oppilaiden elämänpiiristä, omista mielikuvista, havainnoista ja kokemuksista sekä heille merkityksellisistä kuvakulttuureista ja ympäristöistä. Opetuksessa tutkitaan oppilaiden tekemiä kuvia, niiden merkityksiä ja suhdetta muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Kuvan kieli Opetuksessa tutkitaan kuvan kieltä, visuaalista havaitsemista ja ajattelua sekä välineiden ja materiaalien ilmaisullisia mahdollisuuksia. Opetuksessa harjoitellaan erilaisia kuvataiteellisen työskentelyn prosesseja. Sisältöjen valinnoissa huomioidaan kuvailmaisun uudet tekemisen tavat ja teknologiat. Taiteen maailmat Opetuksessa tutkitaan eri aikakausien ja kulttuurien taidetta oman ilmaisun lähtökohtana. Opinnoissa tutustutaan taiteen instituutioihin, nykytaiteeseen ja visuaalisten taiteenalan ammatteihin sekä hyödynnetään mahdollisuuksia osallistua paikalliseen taidetoimintaan. Opetuksessa pohditaan taiteen kulttuurisidonnaisuutta, historiallisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia yhteyksiä. Visuaalinen ympäristö Opetuksen sisältöjä valitaan visuaalisen ympäristön muuttuvista ilmiöistä. Opinnoissa tarkastellaan erilaisten rakennettujen ympäristöjen, luonnon ympäristöjen ja virtuaalisten ympäristöjen visuaalisuutta. Opetuksessa tutkitaan arkkitehtuuria, muotoilua, taidekäsityötä, mediaa, valokuvaa, elokuvaa, erilaisia alakulttuureita ja visuaalisen kulttuurin uusia ilmiöitä. 8.3 Kuvataiteen syventävät opinnot Tavoitteet Kuvataiteen syventävien opintojen tarkoituksena on opintojen laajentaminen tai niiden painottaminen oppilaan valitsemalla tavalla. Opintojen tavoitteena on oppilaan

21 PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun syventäminen hänen omien tavoitteidensa suuntaisesti ja valitsemiaan työtapoja käyttäen. Oppilaita kannustetaan osallistumaan ja vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan. Taidesuhde tukea ja syventää oppilaan omaa tavoitteellista kuvailmaisua vahvistaa oppilaan identiteetin rakentumista kuvallisen työskentelyn ja sen reflektoinnin kautta vahvistaa oppilaan luottamusta omiin ratkaisuihin vahvistaa oppilaan osaamista omien tavoitteiden mukaisissa työskentelyprosesseissa tukea oppilaan itsenäistä lopputyöprosessia. Kuvan, median ja ympäristön lukutaito syventää ja laajentaa oppilaan taitoja havainnoida ja tulkita visuaalista ympäristöä syventää oppilaan kykyä lukea ja käyttää kuvan kieltä, kuvallisia muuttujia ja kuvallisen kerronnan keinoja tukea oppilasta kuvallisessa ilmaisussa, pitkäjänteisessä harjoittelussa ja taitojen syventämisessä oppilaan omien tavoitteiden ohjaamana rohkaista oppilasta erilaisten materiaalien, teknologioiden ja taiteidenvälisten menetelmien ja lähestymistapojen käyttöön. Taidemaailmat ja muu visuaalinen kulttuuri syventää oppilaan ymmärrystä taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöistä syventää oppilaan kykyä tutkia muiden tekemiä kuvia ja visuaalisen kulttuurin ilmiöitä tekijän, katsojan ja teoksen näkökulmista kannustaa oppilasta perustelemaan ja sanallistamaan tulkintojaan ja arvostuksiaan sekä suullisesti että kirjallisesti antaa oppilaalle tietoja visuaalisten alojen ammattilaisten työstä ja toiminnasta. Osallisuus ja vaikuttaminen vahvistaa oppilaan kykyä toimia yhdessä erilaisissa ryhmissä, yhteisöissä ja ympäristöissä tuoda näkyväksi oppilaiden visuaalista ilmaisua ja teoksia erilaisissa rakennetuissa ympäristössä, luonnon ympäristöissä ja virtuaalisissa ympäristöissä tukea oppilaan kriittisen ajattelun kehittymistä sekä tarjota mahdollisuuksia uusien tulkintojen tekemiseen kannustaa oppilasta ottamaan omassa toiminnassaan huomioon esteettisiä, ekologisia ja eettisiä arvoja. Keskeiset sisällöt Opetuksessa tutkitaan maailmaa ja pohditaan ihmisenä olemista tarkastelemalla luontoa, kulttuuria ja elämää taiteen keinoin. Kuvataidetta lähestytään

22 PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ henkilökohtaisten ja kulttuuristen merkitysten kantajana ja välittäjänä. Sisällöissä huomioidaan taiteen jatkuva muuntuminen ja avoimet rajat. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset teokset ja ilmiöt. Omat kuvat Opetuksen sisältöjä valitaan oppilaiden elämänpiiristä, omista mielikuvista, havainnoista ja kokemuksista sekä heille merkityksellisistä kuvakulttuureista ja ympäristöistä. Opetuksessa tutkitaan oppilaiden tekemiä kuvia, niiden merkityksiä ja suhdetta muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Kuvan kieli Opetuksessa tutkitaan kuvan kieltä, visuaalista havaitsemista ja ajattelua sekä välineiden ja materiaalien ilmaisullisia mahdollisuuksia. Opetuksessa harjoitellaan erilaisia kuvataiteellisen työskentelyn prosesseja. Sisältöjen valinnoissa huomioidaan kuvailmaisun uudet tekemisen tavat ja teknologiat. Taiteen maailmat Opetuksessa tutkitaan eri aikakausien ja kulttuurien taidetta oman ilmaisun lähtökohtana. Opinnoissa tutustutaan taiteen instituutioihin, nykytaiteeseen ja visuaalisten taiteenalan ammatteihin sekä hyödynnetään mahdollisuuksia osallistua paikalliseen taidetoimintaan. Opetuksessa pohditaan taiteen kulttuurisidonnaisuutta, historiallisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia yhteyksiä. Visuaalinen ympäristö Opetuksen sisältöjä valitaan visuaalisen ympäristön muuttuvista ilmiöistä. Opinnoissa tarkastellaan erilaisten rakennettujen ympäristöjen, luonnon ympäristöjen ja virtuaalisten ympäristöjen visuaalisuutta. Opetuksessa tutkitaan arkkitehtuuria, muotoilua, taidekäsityötä, mediaa, valokuvaa, elokuvaa, erilaisia alakulttuureita ja visuaalisen kulttuurin uusia ilmiöitä. 8.4 Kuvataiteen aikuisten opetus Aikuisten opetuksessa noudatetaan kuvataiteen laajan oppimäärän tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Kuvataiteen aikuisten opintojen tavoitteena on syventää oppilaan henkilökohtaista suhdetta kuvataiteeseen sekä ohjata häntä hahmottamaan omaa identiteettiään kuvantekijänä. Opinnoissa oppilas perehtyy monipuolisesti kuvataiteen ilmaisukeinoihin ja käsitteistöön sekä pohtii omaa kuvan tekemistään suhteessa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöihin. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan yksilöllinen tieto- ja kokemuspohja sekä hänelle ominaiset käsitteellistämisen ja sanallistamisen valmiudet. Oppilasta kannustetaan hänen omista oppimisen tarpeistaan ja kiinnostuksen kohteistaan lähteviin ratkaisuihin. Opetuksessa sovelletaan monipuolisesti erilaisia taiteellista ajattelua syventäviä lähestymistapoja ja työprosesseja. Opintoihin voi sisältyä muun muassa kuvien tulkintaan perustuvaa työskentelyä, yhteistyöprojekteja, luentoja, keskusteluja ja näyttelykäyntejä. Opiskelijaa ohjataan oman elämänhistoriansa ja kokemustensa tutkimiseen taiteellisen ilmaisun lähtökohtana sekä tietoiseen omien oppimistavoitteiden asettamiseen ja oman kuvallisen ilmaisun reflektointiin.

23 PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ Työtavat kuvataiteen opetuksessa Opetuksessa valitaan työtapoja, jotka kannustavat vuorovaikutukseen, kokemusten jakamiseen, toisilta oppimiseen, yhdessä tekemiseen ja oman oppimisen reflektointiin. Monipuolisilla työtavoilla ja oppimisympäristöillä tuetaan oppimista, joka tapahtuu yksin, ryhmän tuella ja ryhmän yhteisenä työprosessina. Työtapojen valinnoissa huomioidaan oppilaiden yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan omalle oppimiselleen asettamien tavoitteiden toteutumista. Oppilasta rohkaistaan vaihtoehtoja etsivään, luovaan ja kriittiseen ajatteluun. Oppilaita kannustetaan ottamaan aktiivinen rooli työtapojen, oppimisympäristöjen ja opetuksessa käsiteltävien visuaalisen kulttuurin ilmiöiden valinnassa. Opetuksessa tuetaan yksilöllisiä oppimisprosesseja ja rohkaistaan havainnoimaan ympäristöä moniaistisesti sekä erilaisia näkökulmia tutkien. Valituilla oppimisympäristöillä ja työtavoilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien, tekniikoiden ja teknologioiden käyttö sekä pitkäjänteinen harjoittelu ja taitojen syventäminen. Opetuksessa tuetaan tutkivaa, avointa ja uteliasta asennetta uuden oppimiseen. Oppilaita kannustetaan rohkeaan kokeilemiseen, ihmettelyyn sekä improvisaation ja sattuman hyödyntämiseen. 8.6 Oppimisen arviointi kuvataiteen opetuksessa Arviointi ja muu palaute on oppilaan oppimista kannustavaa. Oppilaita ohjataan arvioinnilla omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Monipuolisella palautteella tuetaan oppilaan oman kuvakielen, ilmaisun ja työskentelytaitojen kehittymistä. Opintojen aikaisessa arvioinnissa pohditaan asetettuja tavoitteita, sisältöjä, työtapoja, prosesseja ja teoksia. Tavoitteena on, että oppilas oppii asettamaan itselleen tavoitteita sekä arvioimaan niiden saavuttamista ja karttunutta osaamistaan. Oppilaita kannustetaan oman oppimisen sanallistamiseen. Oppilaiden itsearviointi- ja vertaisarviointitaitojen kehittymistä tuetaan ohjaamalla heitä keskustelemaan työskentelystä, oppimisprosesseista ja niiden tuloksista. Kuvataiteen laajan oppimäärän perusopintojen päättyessä oppilas saa todistuksen suoritetuista opinnoistaan ennen siirtymistään syventäviin opintoihin. Kuvataiteen laajan oppimäärän syventävistä opinnoistaan oppilas kokoaa portfolion, johon sisältyy itsearviointia. Kuvataiteen laajan oppimäärän syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö, jossa oppilas hahmottaa omaa ilmaisuaan suhteessa kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Lopputyöhön sisältyy taiteellinen työ, työskentelyprosessi ja näihin liittyvä kirjallinen osuus/portfolio.

24 PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ Lopputyön arvioinnin kohteina ovat taiteellinen työ, työskentelyprosessi ja näihin liittyvä kirjallinen osuus/portfolio. Kuvataiteen lopputyö arvioidaan vuorovaikutteisessa arviointitilaisuudessa. Arvioitsijoita on vähintään kaksi. Oppilas saa lopputyöstään sanallisen arvioinnin. Oppilas voi saada pyydettäessä kuvataiteen laajan oppimäärän opinnoistaan numeroarvosanan. Arvosana-asteikko on erinomainen 5, kiitettävä 4, hyvä 3, tyydyttävä 2 ja hyväksytty 1. Arvosanassa huomioidaan syventävien opintojen portfolio ja lopputyö. Oppilaalle annetaan laajan oppimäärän päättötodistuksen liitteenä syventävien opintojen opintokokonaisuuksien kuvaukset ja lopputyön sanalliset arvioinnit.

25 PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ KÄSITYÖ Taiteen perusopetuksen käsityön laajan oppimäärän tavoitteena on käsityöhön, muotoiluun ja teknologiaan perehtyminen. Opetuksen päämääränä on tarjota monimuotoista, tavoitteellista ja monimateriaalista käsityötaitoja ja ilmaisua kehittävää toimintaa yksin ja yhdessä. kehittää osaamista kokemuksia, kokeiluja ja mielikuvitusta hyödyntäen ja herättää oppilaissa tekemisen iloa. Tavoitteena on ymmärtää miten materiaaleja, teknologiaa ja työkaluja käytetään sekä kehittää muotoiluajattelua. Ideoinnin, tavoitteellisen suunnittelun ja kokeilujen avulla syntyy laadukkaita tuotteita ja palveluita. Opintojen edetessä oppilas pohtii, kyseenalaistaa ja soveltaa käsillä tekemisen ja käsityöläisyyden traditioita. Opetuksessa syvennetään taiteiden ja tieteiden välisyyttä, ympäristön havainnointia ja kulttuurista osallisuutta tutkivalla otteella. Päämääränä on löytää oma ilmaisun ja tekemisen tapa sekä välineitä ja ratkaisuja eteen tuleviin haasteisiin. Opinnoissa pohditaan vastuullista kuluttamista ja tuottamista ekologisesta, esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia käsitellä opinnoissa moninaisuutta, monikulttuurisuutta ja globaaleja kysymyksiä. Opinnoissa rakennetaan yhteyksiä kulttuuri-, taide- ja elinkeinoelämän kanssa. Opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia omaehtoiseen harrastamiseen ja opintojen jatkamiseen myös muissa koulutusmuodoissa ja ammateissa. 9.1 Käsityön varhaisiän kasvatus Käsityön varhaisiän kasvatuksen tavoitteena on tutustua lähiympäristöön havainnoiden, ihmetellen, tulkiten, leikkien ja elämyksellisesti kokien. Käsityön opinnoissa kokeillaan ja harjoitellaan taitoja, erilaisia tekniikoita, materiaalien ja välineiden turvallista käyttöä. Toiminta ja tekeminen rakentuvat oppilaiden omakohtaisille elinympäristön kokemuksille sekä kulttuuri- ja taideilmiöille. Opinnoissa harjoitellaan toisten huomioimista, ryhmätyötaitoja ja omaan työhön keskittymistä. Opetus tukee oppilaan ajattelun ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja auttaa näin lapsen myönteisen minäkuvan muodostumista. Koulutuksen järjestäjä päättää mahdollisen käsityön varhaisiän kasvatuksen tavoitteista, sisällöistä ja laajuudesta. 9.2 Käsityön perusopinnot Tavoitteet Käsityön perusopintojen tarkoituksena on keskeisten taitojen tavoitteellinen harjoittelu ja pitkäjänteinen kehittäminen. Opintojen tavoitteena on luovalle ongelmanratkaisulle perustuvan käsityön ajattelun ja tekemisen tavan harjoittelu, omaksuminen ja kehittäminen.

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa

OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa Mikko Hartikainen, opetusneuvos, Opetushallitus Kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden koulutus Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ 15.12.2016 OPETUSHALLITUS LUONNOS 15.12.2016 TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017 YLEINEN OPPIMÄÄRÄ SISÄLTÖ 1 OPETUSSUUNNITELMA... 4 1.1 Opetussuunnitelmajärjestelmä

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017 Määräykset ja ohjeet 2017:12a Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2017:12a ISBN 978-952-13-6420-4 (nid.) ISBN 978-952-13-6421-1

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017 3 SISÄLTÖ 1 OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 Opetussuunnitelmajärjestelmä ja opetussuunnitelman perusteet... 5 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017 TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017 Määräykset ja ohjeet 2017:11a Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2017:11a ISBN 978-952-13-6418-1 (nid.) ISBN 978-952-13-6419-8

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017 TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017 3 SISÄLTÖ 1 OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 Opetussuunnitelmajärjestelmä ja opetussuunnitelman perusteet... 5 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Ideoita ja konkretiaa

Ideoita ja konkretiaa Ideoita ja konkretiaa Miten liikkeelle opetussuunnitelmatyössä? Mikko Hartikainen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017 mikä muuttuu?

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017 mikä muuttuu? Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017 mikä muuttuu? Mikko Hartikainen, opetusneuvos, Opetushallitus Rehtoripäivien avaus 14.11.2017 Kuvataidekoulujen ja visuaalisten taiteiden taiteen

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017/LUONNOS

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017/LUONNOS PERUSTEET 2017/LUONNOS 15.3.2017 OPETUSHALLITUS LUONNOS 15.3.2017 TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017 LAAJA OPPIMÄÄRÄ GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNINGEN

Lisätiedot

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta KUVATAITEEN OPETUS JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

MIKÄ MUUTTUU? Uudet taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017

MIKÄ MUUTTUU? Uudet taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017 MIKÄ MUUTTUU? Uudet taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017 Käsityön taiteenalakohtainen päivä Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman Luotsit -hanke 6.10.2017 Lasten ja nuorten kulttuurikeskus

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi KUVATAIDE Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Ohjata oppilasta tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteetin

Lisätiedot

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä 1 KUVATAIDE Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017/LUONNOS

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017/LUONNOS PERUSTEET 2017/LUONNOS 15.3.2017 OPETUSHALLITUS LUONNOS 15.3.2017 TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017 YLEINEN OPPIMÄÄRÄ GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING

Lisätiedot

Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan?

Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan? Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan? Kuvataide, arkkitehtuuri ja mediataide, Luotsit- hanke Tampere 3.10.2017 Heli Tiainen Opintokokonaisuus

Lisätiedot

Valtakunnalliset linjaukset ja painotukset

Valtakunnalliset linjaukset ja painotukset Valtakunnalliset linjaukset ja painotukset Mikä muuttuu? Mikko Hartikainen, Opetushallitus Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017

Lisätiedot

lähtökohtana Uudet perusteet opetussuunnitelmatyön

lähtökohtana Uudet perusteet opetussuunnitelmatyön Uudet perusteet opetussuunnitelmatyön lähtökohtana Mikko Hartikainen, Opetushallitus Eija Kauppinen, Opetushallitus Matti Pietilä, Opetushallitus Kuntaliitto Taiteen perusopetuksen kehittäminen kunnissa

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 1-2

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 1-2 KUVATAIDE VUOSILUOKAT 1-2 Kuvataidetta opiskellaan Savonlinnassa vuosiluokilla 1-7 sekä vuosiluokalla 9. Vuosiluokilla 1-2 opiskellaan 1 vuosiviikkotunti. Vuosiluokalla 3 opiskellaan 2 vuosiviikkotuntia,

Lisätiedot

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä 1 KUVATAIDE Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri?

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? Kulttuuri = jonkin ryhmän ominaislaatu, joka ilmenee erilaisina arvoina ja toimintatapoina sekä aineellisina ja aineettomina tuotteina.

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952

Lisätiedot

Kooste kaikista kuvataiteen keskeisten käsitteiden avauksista eperusteet-palvelussa

Kooste kaikista kuvataiteen keskeisten käsitteiden avauksista eperusteet-palvelussa 1. Kulttuurinen moninaisuus Yksilöt ja ryhmät ovat kulttuurisesti monimuotoisia ja muuttuvia. Kulttuuri nähdään historiallisesti ja sosiaalisesti välittyvänä merkitysten järjestelmänä, joka ilmenee erilaisten

Lisätiedot

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat 15.4.2010 Musiikki ja tanssi Eija Kauppinen Musiikin ja tanssin työpaja - klo 13.30-14.45 yhteinen osuus - klo 14.45-15.00 kahvi - klo 15.00-15.45 musiikin

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide www.edu.fi > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide KUVATAIDE Kuvataiteessa taiteen perusopetusta annetaan joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Mahdolliset varhaisiän ja aikuisten

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F.

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. www.gullkrona.fi Sisällysluettelo 1 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot

Lisätiedot

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Piirros Mika Kolehmainen

Piirros Mika Kolehmainen Piirros Mika Kolehmainen Liikunnan syventävä kurssi Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten

Lisätiedot

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 7-9

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 7-9 KUVATAIDE VUOSILUOKAT 7-9 Kuvataidetta opiskellaan Savonlinnassa vuosiluokilla 1-7 sekä vuosiluokalla 9. Vuosiluokilla 1-2 opiskellaan 1 vuosiviikkotunti. Vuosiluokalla 3 opiskellaan 2 vuosiviikkotuntia,

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Uusiin opetussuunnitelman perusteisiin ja muutostarpeisiin tutustuminen

Uusiin opetussuunnitelman perusteisiin ja muutostarpeisiin tutustuminen Uusiin opetussuunnitelman perusteisiin ja muutostarpeisiin tutustuminen Tanssioppilaitosten paikallisen opetussuunnitelmatyön haasteita ja mahdollisuuksia Eija Kauppinen, Opetushallitus Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 3-6

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 3-6 KUVATAIDE VUOSILUOKAT Kuvataidetta opiskellaan Savonlinnassa vuosiluokilla 1-7 sekä vuosiluokalla 9. Vuosiluokilla 1-2 opiskellaan 1 vuosiviikkotunti, vuosiluokalla 3 opiskellaan 2 vuosiviikkotuntia, vuosiluokilla

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä OSA A: KUVATAIDE Sisällys RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA... 1 Visuaalisten

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998, 1 sekä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetusneuvos OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta MUSIIKIN PERUSTEIDEN TEEMAVUOSISEMINAARIIN 12.2.2011 2

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu

Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu Matematiikan syventävä kurssi Matematiikan syventävissä opinnoissa tutustutaan esimerkiksi salakirjoitusmenetelmiin, pulmatehtäviin ja matemaattisiin

Lisätiedot

Pitkäjänteistä arviointia lukiokoulutuksessa (B4)

Pitkäjänteistä arviointia lukiokoulutuksessa (B4) Pitkäjänteistä arviointia lukiokoulutuksessa (B4) Tiina Tähkä, Mikko Hartikainen OPPIMISEN ARVIOINNIN KANSALLINEN KONFERENSSI 10. 11.4.2017, Helsinki, Messukeskus Kysymyksiä Miten arviointi vahvistaa opiskelijan

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Oppimisen arviointi taide- ja taitoaineissa

Oppimisen arviointi taide- ja taitoaineissa Oppimisen arviointi taide- ja taitoaineissa Eija Kauppinen, Mikko Hartikainen, Marjaana Manninen & Matti Pietilä OPPIMISEN ARVIOINNIN KANSALLINEN KONFERENSSI 10. 11.4.2017, Helsinki, Messukeskus Perusopetuksen

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Tornio 3.3.2011 Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Mitä opetushallitus tekee? OPH on opetuksen kehittämisvirasto, joka vastaa esi- ja perusopetuksen,

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen uudet OPS-perusteet. Eija Kauppinen SUOMEN MUSIIKKIOPPILAITOSTEN LIITON KEVÄTPÄIVÄT Lapuan musiikkiopisto

Taiteen perusopetuksen uudet OPS-perusteet. Eija Kauppinen SUOMEN MUSIIKKIOPPILAITOSTEN LIITON KEVÄTPÄIVÄT Lapuan musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen uudet OPS-perusteet Eija Kauppinen SUOMEN MUSIIKKIOPPILAITOSTEN LIITON KEVÄTPÄIVÄT Lapuan musiikkiopisto 5. - 7.4.2017 Opetussuunnitelman perusteiden uudistustyö Perusteiden uudistamisen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv. 2017-2018 Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisaineiden valinta tapahtuu Wilmassa huoltajan Wilma-tunnuksella 4. lk oppilaan huoltaja valitsee varsinaisesta

Lisätiedot

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja katsomuksellista

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Horisontti

Horisontti Horisontti 19.11.2015 Vuosiluokkaistaminen. Mitä tehdään ennen sitä? Oppimiskäsitys Eriyttäminen ja oppimisen tuki Oppiaine Laaja-alainen osaaminen Oppimisen arvioinnin periaatteet Oppimisympäristöt Tärkeää

Lisätiedot

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa pääjohtaja Aulis Pitkälä Koulutuksen haaste ja mahdollisuus: Muotoilun laajentunut kenttä Muotoile Suomi -ohjelma huomioi muotoilun ymmärryksen ja

Lisätiedot

ARVIOINTI veso-iltapäivä alakoulut OPS 2016

ARVIOINTI veso-iltapäivä alakoulut OPS 2016 ARVIOINTI veso-iltapäivä 29.3.17 alakoulut OPS 2016 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

oppimäärä Musiikin yleinen ja laaja Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos,

oppimäärä Musiikin yleinen ja laaja Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, Musiikin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Musiikin laajan ja yleisen oppimäärän johdannoista

Lisätiedot

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kansalaisopisto 8.9.2011 Pentti Kinosmaa, Eeva Puromies 1 Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman

Lisätiedot

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet A2-kielet Vieraat kielet: Eteläisellä alueella tarjolla seuraavat vapaaehtoiset kielet: espanja saksa ranska Valinta valinnaisten aineiden kanssa. Äidinkielen

Lisätiedot

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin 1 7.17. Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

OPPIMAAN OPPIMINEN AJATTELU

OPPIMAAN OPPIMINEN AJATTELU L1 OPPIMAAN OPPIMINEN - Tavoitteena on, että oppilas tunnistaa omat vahvuutensa oppijana ja omaksuu hänelle sopivat opiskelutekniikat. - Korostetaan pitkäjänteisen työskentelyn ja harjoittelun merkitystä.

Lisätiedot