Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op"

Transkriptio

1 Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali IFRS 2. periodi Tiistaisin Sali 2208 Keskiviikkoisin Sali

2 Tavoite Konsernitilinpäätöstä koskevat säädökset Konsernirakenteet Sisäisten liiketapahtumien eliminointi Vähemmistöosuuden erottaminen Sisäisen omistuksen eliminointi Konsernin tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma Laajuus 6 op suoritetaan tenttimällä Materiaali Luentomateriaali, KILA:n ohje, KPL, KPA, OYL Englung T., Prepula E., Riistama V. ja Tuokko Y.: Konsernitilinpäätös kirjanpitolain mukaan. 3. uudistettu painos. Räty P. ja Haaramo V.: Kansainväliset tilinpäätösstandardit. Sanoma pro. LUT:n käyttöoikeus. 2

3 I YLEISTÄ KONSERNISTA Mikä on konserni? Kahden tai useamman juridisesti itsenäisen yrityksen muodostamaa pysyväksi tarkoitettu taloudellinen kokonaisuus, jossa yhdellä yrityksellä (emoyritys) on määräysvalta muissa konserniin kuuluvissa yrityksissä. Konsernin muodostaa emoyritys tytäryrityksineen. Konsernille pitää laatia konsernitilinpäätös konserniin kuuluvien yritysten tilinpäätösten yhdistelmänä. Emoyritys, tytäryritykset, osakkuusyritykset Maailma täynnä eri kokoisia yrityksiä esim. liikevaihdolla mitaten, henkilömääriltään Eri yritykset voivat toimia paikallisesti, valtakunnallisesti, eri markkina-alueilla maailman laajuisesti Liiketoiminnan luonteesta johtuen voi olla järkevää, että kaikkea toimintaa ei harjoiteta samassa yrityksestä Yrityksen perustamiset, yritysostot voivat hajauttaa toimintoja liiketoimintakokonaisuus = konserni Konserni on yksi taloudellinen kokonaisuus, koska konserniin kuuluvien yritysten omistus ja päätösvalta ovat samoissa käsissä. Konserni ei ole juridinen henkilö sitä ei merkitä kaupparekisteriin eikä veroteta juridisesti itsenäisillä yrityksillä on jokin riippuvuussuhde usein perustuu omistukseen. 3

4 Konsernia koskevat säännökset Kirjanpitolaki, luvut 1 ja 6 Kirjanpitoasetus, luvut 3 ja 4 Osakeyhtiölaki ja osuuskuntalaki Kirjanpitolautakunnan yleisohje Euroopan yhteisöjen seitsemäs yhtiöoikeudellinen direktiivi IAS/IFRS standardit, KPL 7a II KONSERNITILINPÄÄTÖS 1. Yleistä Konsernilla tarkoitetaan kahden tai useamman juridisesti itsenäisen yrityksen muodostamaa taloudellista kokonaisuutta yhdellä yrityksellä on määräysvalta EMOYRITYS muut yritykset ovat tytäryrityksiä KPL 1 luku 6 Määräysvalta voi syntyä suoraan siten, että emoyrityksellä on yli puolet toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai oikeus nimittää tai erottaa toisen yrityksen hallituksen jäsenten enemmistö KPL 1 luku 5 kokonaisäänimäärää laskettaessa ei oteta huomioon ääniä, jotka kuuluvat yritykselle itselleen tai sen tytäryritykselle. Ääniosuutta laskettaessa ei myöskään huomioida lakiin, yhtiösopimukseen tai muuhun vastaavaan sisältyvää äänestysrajoitusta 4

5 Konsernisuhde syntyy myös silloin, kun emoyrityksellä yhdessä tai yhden tai useamman tytäryrityksensä kanssa tai tytäryrityksellä yksin tai yhdessä muiden tytäryritysten kanssa on määräysvalta toisessa yrityksessä. Määräysvallaksi katsotaan myös, jos sillä on omistusyhteys (<50% äänistä) toiseen yritykseen (tytäryritys), jossa se tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa tai jos sitä johdetaan yhteisesti toisen yrityksen kanssa KPL 1 luku 5 Osakkuusyritys on omistusyhteysyritys, jossa emoyrityksellä on yksin tai yhdessä muiden konserniin kuuluvien yritysten kanssa huomattava vaikutusvalta. omistusyhteysyritystä pidetään osakkuusyrityksenä, jos sillä on > 20 % ja 50 % omistusyhteysyrityksen osakkeiden tuottamasta äänimäärästä (KPL 1 luku 6 ) voi olla huomattava vaikutus konsernin tulokseen ja taloudelliseen asemaan OYL:n mukaan tytäryhtiö ei voi hankkia emoyhtiönsä osakkeita. Mikäli ristiinomistus on kuitenkin syntynyt ennen konsernisuhteen syntymistä, sitä ei tarvitse purkaa. OYL:n mukaan yhtiölle (omat osakkeet) tai sen tytäryhtiölle kuuluvan osakkeen nojalla ei saa äänestää yhtiökokouksessa (OYL 5 luku 9 ). Tällöin konserni-suhteen syntymiseen riittää, että emo omistaa > 50 % tytäryhtiön yhtiökokouksessa äänioikeuteen oikeuttavista osakkeista. Tästä esimerkki myöhemmin 5

6 Esimerkkejä äänivallasta määräysvallan perusteena A Oy A Oy 100 % 80 % 90 % Tytär1 Oy Tytär2 Oy Tytär1 Oy Tytär2 Oy 70 % Emolla välitön määräysvalta tytäryhtiöissään. Emolla välitön määräysvalta Tytär1 Oy:ssä ja välillinen määräysvalta Tytär 2 Oyssä. Huom! Tytär1 on alakonsernin emoyhtiö. A Oy A Oy 70 % Tytär1 Oy 20 % 40 % Tytär2 Oy 70 % 55 % Tytär1 Oy Tytär2 Oy 27 % 28 % Tytär3 Oy Emolla välitön määräysvalta Tytär1 Oy:ssä ja osittain välitön ja osittain välillinen Tytär2 Oy:ssä, josta emolla on 20 % + 40 % = 60 % kaikista äänistä. Emolla välitön määräysvalta Tytär1 ja Tytär2 Oy:ssä. Lisäksi välillinen määräysvalta edellisten kautta Tytär3 Oy:ssä. (55 %) 6

7 A Oy A Oy 20 % 70 % Tytär1 Oy 60 % Tytär2 Oy 40 % Tytär1 Oy 80 % 30 % Tytär2 Oy Emolla on välitön äänivalta Tytär 1 Oy:ssä ja välillinen Tytär2 Oy:ssä. 80 % Tytär1 Oy:n osakkeista on äänivaltaisia. Emolla on 70 % Tytär1:n osakkeista, mutta 70/80 eli 87,5 % yhtiökokouksen äänimäärästä. Emolla on vain 40 % Tytär1 Oy:n äänimäärästä. Koska Tytär2 Oy:n osakkeilla (30 %) ei voi äänestää, on yhtiökokouksessa vain 70 % ulkopuolisten omistuksessa. Näin emolla on 40/70 eli 57 prosenttia yhtiökokouksen äänimäärästä. Emolla on siis määräysvalta molemmissa tytäryhtiöissä. 2. Konsernitilinpäätöksen sisältö ja tavoitteet Konsernituloslaskelma, konsernitase ja liitetiedot Konsernitilinpäätös laaditaan samalta päivältä kuin emoyrityksen tilinpäätös. Emo laatii. KPL 6 luku 2 Isommat konsernit laativat myös rahoituslaskelman Ei toimintakertomusta. Emon toimintakertomuksessa esitetään lain vaatimat tiedot myös konsernista. KPL 6 luku 2 Konsernitilinpäätös osoittaa konserniin kuuluvien yritysten voitto/tappio sekä taloudellinen asema kuin olisi kyse yhdestä kirjanpitovelvollisesta. Konserniyritysten välisiin toimiin perustuvien konsernin sisäisten erien vaikutus eliminoidaan. KPL 6 luku 7 7

8 Konsernituloslaskelman tulee osoittaa konsernin tulos tilikaudelta sen jälkeen, kun on vähennetty konsernin sisäiset tuotot ja kulut sisäinen voitonjako konserniyritysten taseisiin aktivoitujen konsernin sisäisten katteiden lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana ulkopuolista omistusta vastaavat osuudet tytäryritysten tuloksista (vähemmistöosuus) (ed. saa jättää tekemättä, jos ei ole tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Konsernitaseen tulee osoittaa konsernin oma pääoma sen jälkeen, kun on vähennetty konserniyritysten keskinäiset saamiset ja velat konserniyritysten taseisiin aktivoidut konsernin sisäiset katteet sekä konsernin osakeomistus ja kun ulkopuolisten omistusta tytäryrityksissä vastaavat osuudet on erotettu konsernitaseeseen omaksi eräkseen (vähemmistöosuus) Kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset merkitään konsernitaseeseen jaettuna omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Poistoeron ja vapaaehtoisten varausten muutos merkitään konsernituloslaskelmaan jaettuna laskennallisen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. Pienessä konsernissa tämä jaottelu ei ole pakollinen. (KPL 6 luku7 ) 8

9 3. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus liiketoimintaa harjoittavat emoyritykset konsernitilinpäätökseen voidaan yhdistellä osakeyhtiöiden, henkilöyhtiöiden ja osuuskuntien tilinpäätöksiä. konsernin emoyrityksenä voi olla myös yhdistys tai säätiö, ja se joutuu laatimaan konsernitilinpäätöksen, jos se on aktiivisesti mukana tytäryrityksen johtamisessa, rahoittamisessa tai muussa vastaavassa toiminnassa. (KPL 6 luku 1 ) vaikka emo ei harjoittaisi liiketoimintaa, niin sen on laadittava konsernitilinpäätös, jos se on osakeyhtiö, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka vastuunalaisena yhtiömiehenä on osakeyhtiö konsernitilinpäätöstä ei tarvitse laatia, jos päättyneellä ja sitä edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi seuraavista rajoista emoyrityksen ja tytäryritysten osalta yhteenlaskettuna (pieni konserni) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on 7,3 miljoonaa euroa taseen loppusumma on 3,65 miljoonaa euroa palveluksessa on keskimäärin 50 henkilöä Konsernitilinpäätös on kuitenkin laadittava aina, jos emoyhtiö on julkinen osakeyhtiö tai sellainen yksityinen osakeyhtiö, joka aikoo jakaa osinkoa. (OYL 8 luku 9 ) EI TARVITSE laatia jos emona on ETA-alueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön alainen yritys, joka omistaa vähintään 90 % alakonsernin emosta ja pääkonsernin emoyhtiö laatii konsernitilinpäätöksen. Lisäksi edellytyksenä on, että alakonsernin vähemmistöosakkaat ovat antaneet tähän suostumuksensa. Yhdistely tapahtuu pääsääntöisesti kaikkien konserniin kuuluvien yritysten tilinpäätösten osalta mukaan lukien osakkuusyhtiöt. 9

10 Tytäryhtiön tilinpäätös saadaan jättää yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen seuraavissa tapauksissa (KPL 6 luku 3 ) tarpeetonta yhdistellä oikean ja riittävän kuvan saamiseksi toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Mikä vaikutus, jos ei yhdistellä? omistus tyttäressä vain lyhytaikaista ja tarkoitettu ainoastaan edelleen luovutettavaksi. Sisäiset katteet on kuitenkin eliminoitava, jos ne ovat olennaisia konsernitilinpäätöksen laatimisessa tarvittavia tietoja ei saada säädetyssä ajassa tai tietojen hankkiminen aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia. merkittävät ja pitkäaikaiset rajoitukset estävät olennaisella tavalla emoyritystä käyttämästä vaikutusvaltaansa tytäryrityksessä. Yhdistelemättä jätetyistä tyttäristä on esitettävä konsernituloslaskelman ja taseen liitetietoina nimen, kotipaikan ja konserniyritysten omistusosuuden lisäksi tieto oman pääoman määrästä ja voitosta tai tappiosta viimeksi laaditussa tilinpäätöksessä, mikäli ne ovat olennaisia true and fair view 4. Laatimisedellytykset konsernin kaikilla yrityksillä yhtenäiset tilipuitteet konserniyritysten väliset liiketapahtumat omille tileilleen samat arvostus- ja jaksotusperiaatteet Emoksi tulleen on ilmoitettava konsernisuhteen syntymisestä tytäryrityksen hallitukselle Emolla ja suomalaisella tyttärellä oltava sama tilikausi jos poikkeaa enintään 3 kk, voidaan yhdistellä. Muuten laaditaan välitilinpäätös emon tilikauden päättymispäivälle. (KPL 6 luku 5 ) 10

11 II Konsernitilinpäätöksen laatimistekniikka Konsernitilinpäätös laaditaan emon ja tyttären tilinpäätösten yhdistelmänä konserniyritysten tuloslaskelmien ja taseiden luvut lasketaan yhteen huomioiden eliminoinnit (KPL 6 luku 7 ) Konserniyrityksen raja (=erillisyritys) Emo Tytär1 Tytär2 Konserniyrityksen raja (=erillisyritys) Tytär11 Konsernin raja Kokonaan omistetun tytäryhtiön konsolidointi Emo Tytäryhtiö Konserni Emon varat Emon OPO Tyttären varat Tyttären VPO Tyttären OPO Emon varat Emon OPO Sijoitus tyttäreen Emon VPO Tyttären varat Emon VPO Tyttären VPO Sijoitus tytäryhtiöön = Tyttären OPO 11

12 Konsernitilinpäätöksen laatimistekniikka - Tuloslaskelmien yhdistely Konsernitilinpäätös laaditaan niin, että konserniyritysten tuloslaskelmien ja taseiden luvut lasketaan yhteen. Ennen yhteenlaskemista suoritetaan seuraavat eliminoinnit: Konsernin sisäiset tuotot ja kulut oikaisut, jotka eivät ole konsernituloslaskelmassa tulosvaikutteisia sisäiset myynnit, kun ostaja on myynyt tavarat tilikauden aikana edelleen konsernin ulkopuoliselle asiakkaalle sisäiset vuokrat ja korot ja muut vastaavat oikaisut, jotka ovat konsernituloslaskelman kannalta tulosvaikutteisia sisäiset katteet, kun ostajalla on ollut tilinpäätöspäivänä varastossaan toiselta konserniyritykseltä ostettuja tavaroita ja varastoon sisältyy sisäistä katetta sisäiset kiinteistö-, osake-ym. pysyviin vastaaviin kuuluvan omaisuuden kaupat vaihto-omaisuuden myynti pysyviksi vastaaviksi Konsernin sisäinen voitonjako Vähemmistöosuuden erottaminen tuloksesta Taseiden yhdistely Vaihto-omaisuuden sisäinen kate Pysyvien vastaavien sisäinen kate Sisäinen omistus Sisäiset saamiset ja velat päätetään Vähemmistöosuus erotetaan omasta pääomasta Liitetietojen yhdistely Poistetaan sisäinen päällekkäisyys 12

13 Sisäisten liiketapahtumien eliminointi Konsernin sisäisten erien eliminoinnista säädetään KPL 6 luku 7 :ssä. Sen mukaan konsernitaseessa taloudellinen asema ja konsernituloslaskelmassa tulos tulee esittää kuin kyseessä olisi yksi kirjanpitovelvollinen Kun laaditaan konsernitilinpäätös, niin pääsääntöisesti kaikki konserniyhtiöiden keskinäiset liiketapahtumat eliminoidaan riippumatta siitä, onko niillä vaikutusta konsernin tulokseen vai ei. Eliminointien takia konsernituloslaskelman välisummat poikkeavat tavallisesti yhtiöiden erillistuloslaskelmien välisummista. Sisäisiä eriä ovat konserniyritysten väliset liiketoimet, näistä syntyneet tuotot ja kulut, sisäinen voitonjako sekä keskinäiset saamiset ja velat Konserniyritysten välinen osakkeenomistus on eliminoitava Lisäksi vähennetään konserniyritysten taseisiin aktivoitujen konsernin sisäisten katteiden muutokset tilikauden aikana Ulkopuolisten osuus Muiden kuin konserniyritysten omistusta vastaavat osuudet tytäryritysten tuloksista merkitään konsernitulolaskelmaan omaksi eräkseen, vähemmistöosuudeksi. 13

14 Vaihto-omaisuus Tavoitteena esittää konsernin liikevaihto ja kulut suhteessa ulkopuolisiin talousyksiköihin Lisäksi eliminoidaan yrityksen ulkopuolelta realisoitumaton kate kate realisoituu vasta sitten, kun VOM-hyödyke luovutetaan konsernin ulkopuoliselle yksikölle Kun vaihto-omaisuutta luovutetaan toiselle konserniyhtiölle, myyntivoitto eliminoidaan kokonaan riippumatta siitä, onko omaisuuden myyneen tytäryhtiön osakekanta kokonaan vai vain osittain emoyhtiön omistuksessa Esimerkki 1 vaihto-omaisuus Emo myy tytäryhtiölle hyödykkeen hintaan 50 e. Emo on ostanut itse sen konsernin ulkopuoliselta yritykseltä hintaan 30 e. Tytäryhtiö myy hyödykkeen edelleen ulkopuoliselle yritykselle hintaan 100 e. Emon myyntikate = 20 Tyttären myyntikate = 50 Kun konsernitilinpäätöksestä eliminoidaan sisäiset ostot ja myynnit, siihen jäävät vaikuttamaan seuraavat liiketapahtumat: Konsernin myyntikate = 70 Huom! Sisäisen myynnin eliminoinnilla ei ole tulosvaikutusta, jos sisäisesti myydyt hyödykkeet myydään edelleen ulkopuoliselle yritykselle Eliminoinnin tekeminen tässäkin tapauksessa on tarpeen liikevaihdon ja kulujen kokonaismäärän saamiseksi vastaamaan vain ulkoisia liiketapahtumia. 14

15 (30) Ostot Myynnit 50 Emon kirjanpito (myynti tytäryhtiölle) Ostot 50 Myynnit 100 Tytäryhtiön kirjanpito (myynti ulkopuoliselle) Ostot Myynnit Konsernitilinpäätöksen liiketapahtumat eliminoinnin jälkeen Esimerkki 2 vaihto-omaisuus Sisäiset varastot tilanne tulee monimutkaisemmaksi, jos kaikkia sisäisiä ostoja ei olekaan vielä saman tilikauden aikana myyty ulkopuolisille. Tällöin ostajayhtiön taseeseensa aktivoima varasto sisältää sisäistä myyntikatetta. Tilanne sama kuin edellisellä sivulla, mutta oletetaan, että tytäryhtiö on myynyt emolta hankkimastaan vaihto-omaisuudesta vain puolet eli 50 (hankintamenoa 25 vastaavan osan hintaan 50) Emon myyntikate = 20 Tyttären myyntikate 50 50% x 50 = 25 Ostot Myynnit Emon kirjanpito (myynti tytäryhtiölle)

16 Ostot Myynnit Varasto Tytäryhtiön kirjanpito Osto emolta -Myynti ulkopuoliselle - Varaston aktivointi Varaston muutos 25 Yhteenlaskettu myyntikate on = 45 Todellisen katteen lisäksi sisältää myös sisäisistä liiketapahtumista johtuvaa katetta. Emon hankintahinta on 30; emon myynti 50, joka eliminoidaan konsernin sisäistä myyntiä Koska tytär on myynyt ostoistaan puolet (50 % x 50 = 25) hintaan 50, myyntikate on = 25. Tyttären ostot eliminoidaan konsernin sisäisiä ostoja Tyttären varastossa ja varaston muutoksessa sisäistä katetta Sisäisten liiketapahtumien ja katteiden vähentäminen johtaa esimerkissä seuraaviin konsernieliminointeihin: 16

17 Emo Tytär Eliminointi Konserni Myynnit (emo) 50 Ostot (tytär) 30 Varaston lisäys - 25 Sis.kate 10 (40%x25) *) 15 Tulos Sis. kate Varasto - 25 Sis. kate Vapaa opo Sis. kate *) kate-% = (50 30)/50 = 40 % Esimerkki jatkuu... Konsernieliminoinnit Katetta 40 % emon myyntihinnassa ja samalla tyttären hankintahinnassa Varaston määrästä 25 sisäisen katteen osuus on 40 %. Tämä on vähennetty sekä varastosta että varaston lisäyksestä ja näiden eliminointien jälkeen sekä tilikauden tuloksesta että vapaasta pääomasta. Seuraavassa tilinavauksessa emo avaa varastotililleen saldon 0 ja tytär 25, joka konsernin näkökulmasta sisältää sisäistä katetta 10. Jos tyttären varasto seuraavassa tilinpäätöksessä on 60 ja jos se sisältää sisäistä katetta 20, tyttären osalta suoritetaan seuraavat eliminoinnit: Varasto: vähennetään sisäinen kate 20. Varaston muutoksesta suoritettu eliminointi vaikuttaa samalla tilikauden tulokseen ja vapaaseen pääomaan nettomäärän eli -10 verran. 17

18 Eliminointi Varaston lisäys Varasto Lisäys 10 on edellisen erän korjaus, koska tämän verran sisäisestä katteesta on otettu huomioon jo aikaisemmin (esimerkissä edellisellä tilikaudella). Pysyvät vastaavat Eliminoinnin tarkoituksena on vähentää konsernin sisältä hankittujen pysyvien vastaavien hankintahinnasta sisäisen katteen osuus Ongelmana myös hankintamenon jakaminen aktiivaksi ja poistoksi Tästä aiheutuu eliminointitarve myös kaikkina myöhempinä tilikausina, joina poistamatonta hankintamenoa on vähentämättä Edellä mainitun ongelman ratkaisemiseksi voidaan eliminointi jättää tekemättä, jos myyjäyhtiön hankintamenoon lisätty sisäisen katteen osuus ei ole merkittävä. Merkittävyyttä arvostellaan lähinnä emon vapaan oman pääoman ja voitonjakomahdollisuuden kannalta Eliminoimatta jättämisen avulla ei saa lisätä voitonjakomahdollisuutta 18

19 Esimerkki Emon omistaman hyödykkeen hankintameno on 30. Hyödyke myydään hintaan 50 tytäryhtiölle, jolloin siitä tulee sen pysyvä vastaava. Tyttären kirjanpito: Sisäisen katteen osuus hankintahinnasta on 40 %, joka eliminoidaan konsernissa tyttären osalta [ (50 30)/50] Poiston oikaisu heijastuu myös tilikauden tulokseen ja ostajayhtiön vapaan oman pääoman määrään. Emon myynnistä pitää oikaista sisäinen liikevaihto 50 ja vapaasta pääomasta sisäinen kate 20. Lisäksi emon ostoista pitää oikaista 30, joka on siirretty tytäryhtiön pysyviksi vastaaviksi (konsernin sisäinen menonsiirto) Johtopäätös koneiden ja kaluston katteiden eliminointi on käytännössä hankalaa, varsinkin jos konsernin sisäiset luovutukset ovat tavanomaisia useina eri tilikausina. Yksittäiset koneet ja laitteet eivät ole itsenäisiä poistokohteita, vaan niiden hankintamenot sulautuvat kokonaismenojäännökseen. Tällaisissa tilanteissa vähäiset katteet voi jättää eliminoimatta. Tytär Esimerkki Hankintameno 50 Poisto 30 % -15 Aktiiva 35 Sisäisellä katteella puhdistettu kirjanpito tytäryhtiön osalta Tytär Eliminointi Konserni Hankintameno % Poisto 30 % % -6-9 Aktiiva % Seuraavan tilikauden vastaava laskelma Tytär Eliminointi Konserni Hankintameno % Poisto 30 % % -4-6 Aktiiva %

20 Sisäinen voitonjako: Korot ja osingot Voitonjaon erien osalta sisäiset korot ja osingot on eliminoitava. Koska nämä erät kuuluvat vain yhdelle tai kahdelle tilikaudelle, oikaisut on helppo tehdä edellä esitettyjä periaatteita noudattaen, kunhan konsernin sisäisiä korkoja ja osinkoja seurataan omilla tileillään. Osingot ja korot eliminoidaan vähentämällä ne vastaanottaneen yhtiön tuotoista ja vähentämällä korot ne maksaneen yhtiön korkokuluista tai lisäämällä osingot ne maksaneen yhtiön vapaaseen pääomaan. VEROT: verojen oikaisukirjauksia ei tehdä, koska konserni ei ole itsenäinen verotuskohde Sisäiset myyntitappiot Jos konserniyritysten välisessä hyödykkeiden kaupassa on syntynyt myyntitappio, se pitää aina eliminoida. Tällöin on kuitenkin selvitettävä, että onko tappio osoitus mahdollisesta pysyvästä arvonalennuksesta myynnin kohteena olleen hyödykkeen osalta. Tarvittaessa kohteesta tulee vähentää arvonalennus konsernitilinpäätöksessä (KiLa:n yleisohje ) Keskinäiset saamiset ja velat Keskinäiset saamiset ja velat eliminoidaan vähentämällä saaminen konserniyhtiöltä velkojayhtiön erillistilinpäätöksen saamisista ja velallisyhtiön veloista. Jos toisen yhtiön saaminen ja toisen velka eivät täsmää keskenään, on ennen eliminointia korjattava saamiset ja velat täsmäämään keskenään. 20

21 SISÄISEN OMISTUKSEN ELIMINOINTI Kun sisäiset erät on eliminoitu, eliminoidaan sisäinen omistus KPL 6 luku 8 hankintamenomenetelmä KPL 6 luku 9 yhdistelmämenetelmä eli pooling-menetelmä käyttöä rajoitettu Hankintamenomenetelmä Eliminointiperiaate konsernin sisäinen osakkeiden tai osuuksien omistus eliminoidaan vähentämällä niiden hankintameno sekä tytäryrityksen omasta pääomasta määrä, joka vastaa konsernin omistusosuutta (KPL 6 luku 8.1 ) Tytäryhtiön oma pääoma tytäryhtiöosakkeiden tai osuuksien hankintahetken mukainen tytäryhtiön taseessa ollut pääoma. Tähän tyttären omaan pääomaan luetaan kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset laskennallisella verovelalla vähennettynä (KPL 6 luku 8.1 ) Vähemmistön osuus Jos emo ei omista kokonaan muiden konserniyritysten kanssa tytäryritystä, tytäryrityksen omasta pääomasta otetaan eliminointilaskelmassa huomioon vain konsernin osuutta vastaava osuus. Muiden kuin konserniyritysten omistusta tytäryrityksessä vastaavat osuudet eli vähemmistön osuus merkitään omaksi eräkseen. 21

22 Aiemmin hankitut osakkeet ja osuudet hankinta ennen kuin yrityksestä tuli tytäryritys hankintameno eliminoidaan sen ajankohdan oman pääoman perusteella, jolloin yrityksestä tuli tytäryritys (KPL 6 luku 8.2 ) KPL sallii myös osakkeiden ja osuuksien hankintamenon eliminoimisen sen oman pääoman perusteella, jota tytäryrityksen tase ensimmäisen kerran yhdisteltäessä osoitti, jos se ei haittaa oikean ja riittävän kuvan muodostumista konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätössiirrot Taseen poistoero ja vapaaehtoiset varaukset merkitään konsernitaseeseen jaettuna omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Konsernituloslaskelmassa tilinpäätössiirtojen muutokset esitetään vastaavasti jaettuna laskennallisen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen vaikuttaviksi eriksi. Arvonkorotukset Arvonkorotukset eivät saa miltään osin vaikuttaa yksittäisen osakeyhtiön tai konsernin vapaan oman pääoman tai jaettavissa olevan vapaan oman pääoman määrään. Arvonkorotus peruutetaan eliminointilaskelmassa tytäryhtiön omaa pääomaa laskettaessa vähentämällä arvonkorotus arvonkorotusrahastosta tai osakepääomasta. Arvonkorotuksen saa siirtää konsernitaseeseen, jos sen edellytykset täyttyvät myös konsernin kannalta. Oman pääoman eliminointijärjestys Lähtökohtaisesti hankintahetken oma pääoma vähennetään tilinpäätösajankohdan oman pääoman eristä kirjanpitoasetuksen tasekaavan mukaisessa järjestyksessä niin pitkälle kuin eliminoitavaa riittää. OY:n kohdalla eliminointi aloitetaan osakepääomasta, sitten vähennykset tehdään muista sidotun pääoman eristä ja lopuksi vapaan oman pääoman eristä. Eliminointijärjestys perustuu oletukseen, että sidotun oman pääoman erät ovat syntyneet pääomansijoituksina sekä mahdollisesti vapaasta omasta pääomasta tehdyistä siirroista. Eliminointia ei saa kohdistaa OYL 11 luku 1.3 :n mukaiseen osakepääomasijoitukseen, koska kyseessä on sijoitus, joka käytännössä jakautuu tasaisesti kaikille osakkeenomistajille vaikuttamatta osakkeenomistajien valtasuhteisiin. Näin konsernin osakepääoma voi olla eri suuruinen kuin emoyrityksen osakepääoma 22

23 Osittainen omistetun tytäryhtiön konsolidointi Emo Tytäryhtiö Konsolidoitu Emon varat Emon OPO Tyttären varat Tyttären VPO Tyttären OPO Emon varat Emon OPO Sijoitus tyttäreen Emon VPO Tyttären varat Goodwill Sijoitus tytäryhtiöön > 80 % Tyttären OPOsta + Goodwill Emon VPO Tyttären VPO Vähemmistö Eliminointiero Jos tytäryhtiöosakkeiden hankintameno on suurempi kuin hankintahetken oma pääoma, on kysymys veloituserosta eli konserni-aktiivasta (KPL 6 luku 8.3 ) Jos hankintameno on pienempi, niin kyseessä on hyvitysero eli konsernipassiiva (KPL 6 luku 8.4 ) Konserniaktiiva ja passiiva kohdistetaan konsernin omistusosuuden mukaisesti niihin tytäryrityksen omaisuus- ja velkaeriin, joista sen katsotaan johtuvan. Konsernieron osaa, jota ei kyetä kohdistamaan, käsitellään myöhemmin. Esim. Emolla on kaksi tytärtä A Oy ja B Oy, joista se omistaa 60 % Emo 70 % A B 23

24 A Oy Osakepääoma Vararahasto Voitot ed. tilikausilta B Oy Osakepääoma Voitot ed. tilikausilta E Oy on maksanut A Oy:n osakkeista ja B Oy:n osakkeista E Oy:n osuus tytäryhtiöiden hankintahetken omasta pääomasta on A Oy:ssä 60 % osakepääomasta % vararahastosta % ed. tilik. voitoista B Oy:ssä 70 % osakepääomasta % ed. tilik. voitoista Konserniero muodostuu seuraavasti ed. sivun perusteella A Oy Osakkeiden hankintahinta Osuus A:n omasta pääomasta B Oy Osakkeiden hankintahinta Osuus B:n omasta pääomasta Konserniaktiiva

25 Konserniaktiiva merkitsee, että emoyritys on maksanyt tyttären omasta pääomasta sen taseessa näkyvää omaa pääomaa enemmän tai velat ovat tyttären taseessa liian korkeassa arvossa. Tämän takia konserniaktiivaa käsitellään ensisijaisesti tytäryhtiön aktiivojen hankintahintana ja se kohdistetaan em. tavalla (esim. edellä) Hankitun yrityksen omaisuuserät ovat sen taseessa alle niiden käyvän arvon Sitä osaa, jota ei voida kohdistaa, käsitellään konserniliikearvona. Konserniliikearvo on poistettava sumu-poistoin enintään 5 vuodessa (jos vaikutusaika pidempi max. 20 vuotta). IFRS:n mukaan poistoja ei tehdä arvonalentumistestaus Konserniaktiivan osan, joka kyetään kohdistamaan tase-erille, käsitellään asianomaisia tase-eriä koskevien jaksotussäännösten mukaisesti. Konsernipassiiva merkitsee, että emoyritys on maksanyt tytäryrityksen omasta pääomasta sen taseessa näkyvää määrää vähemmän. konsernipassiiva voi johtua emon odotukset tytäryritysten tuloista ovat pienemmät kuin tytäryrityksen myyjän odotukset ovat olleet emo on onnistunut ostamaan tytäryrityksen edullisesti, alihintaan on odotettavissa tappioita tai toiminnan järjestelyyn liittyviä kuluja. Hankitun yrityksen omaisuuserät ovat konsernin kannalta yliarvostettuja Hankitun yrityksen todelliset velat ovat taseeseen merkittyjä velkoja suuremmat Konsernipassiiva kohdistetaan ensisijaisesti tytäryrityksen omaisuus- ja velkaerille. Sitä osaa konsernipassiivasta, jota ei voida kohdentaa, kutsutaan konsernireserviksi. Konsernireservi merkitään tuotoksi konsernituloslaskelmaan silloin, kun vastaava meno tai menetys on kirjattu kuluksi tytäryrityksen tuloslaskelmaan taikka kun sitä vastaa realisoitunut tuotto. 25

26 Ristiinomistus Keskinäisen omistuksen eliminointivelvollisuus koskee mös ristiinomistustilanteita Tytäryhtiön omistamien emoyhtiön osakkeiden hankintameno vähennetään ensisijaisesti emoyhtiön sidottuun omaan pääomaan kuuluvasta vararahastosta tai ylikurssirahastosta. Toissijaisesti hankintameno vähennetään emoyhtiön vapaasta omasta pääomasta. Tytäryrityksen taseeseen merkityt emon osakkeet tai osuudet merkitään omaksi eräkseen myös konsernitilinpäätökseen (KPL 6 luku 10.1 ). Samalla tavoin menetellään emoyrityksen taseeseen merkittyjen omien osakkeiden tai osuuksien osalta (KPL 6 luku 10.2 ) Vähemmistöosuus Säännökset KPL 6 luku 7.2 :n mukaan muiden kuin konserniyritysten omistusta vastaavat osuudet tytäryritysten tuloksista merkitään konsernituloslaskelmaan omaksi eräkseen (vähemmistöosuus konsernituloslaskelmassa) KPL 6 luku 7.3 :n mukaan vastaavasti konsernitaseeseen merkitään omaksi eräkseen muiden kuin konserniyritysten omistusta tytäryrityksessä vastaavat osuudet (vähemmistöosuus konsernitaseessa) Jos vähemmistöosuuden suhteellinen osuus muuttuu yhdistelyajanjaksolla, vähemmistön osuus erotetaan tuloksesta ja omasta pääomasta kulloinkin voimassa olevan suhteellisen vähemmistöosuuden mukaisesti koko yhdistelyn kohteena olevalta ajanjaksolta 26

27 Vähemmistö vähemmistöön katsotaan kuuluvan muita omistajia kuin konserniyhtiöitä, myös niitä emoyhtiön osakkeenomistajia, jotka omistavat tytäryhtiöosakkeita. Koska konsernitilinpäätös laaditaan emoyhtiön näkökulmasta, emoyhtiöön ei synny vähemmistöosuutta. Ulkopuolinen omistus ulkopuolinen omistus, joka on otettava huomioon vähemmistöosuutta laskettaessa, voi olla välitöntä tai välillistä, ristiinomistusta tai kertautuvaa omistusta. ESIMERKKI 60 % 70 % Emo Oy Yritys A Oy 20 % Yritys B Oy Vähemmistöosuudet edellisestä Vähemmistöosuus A Oy:ssä 100 % - 60 % = 40 % Emo omistaa B:stä suoraan 70 %..välillisesti 60 % 20 %:sta 12 % Emon osuus B Oy:ssä yhteensä 82 % Vähemmistöosuus B Oy:ssä 100 % -82 % = 18 % tai vähemmistön kautta laskettuna 10 % + 40 % x 20 % = 18 % 27

28 Esim. vähemmistöosuuden laskemisesta Jos Yritys A Oy:n tilikauden voitto on 35000, vähemmistön osuus on 40 % eli Jos Yritys B Oy:n tilikauden voitto on 5000, vähemmistön osuus siitä on 18 % eli 900. Konsernitilinpäätöksen voitto Voitto (esim.) Vähemmistöosuus = Konsernin voitto Vastaavat osuudet (40 % ja 18 %) Yritys A Oy:n ja Yritys B Oy:n omasta pääomasta esitetään konsernitaseessa yhtenä summana ennen omaa pääomaa nimikkeellä vähemmistöosuus. Outokummun tilinpäätöksestä Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto Jakautuminen Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille -5-0 Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeeen Tilikauden laaja tulos Jakautuminen Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille

29 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Määräysvallattomien omistajien osuus 14 2 Esimerkki ristiinomistuksesta Emo Oy 60 % 40 % Yritys A Oy 45 % 10 % Yritys B Oy vähemmistö 30 % vähemmistö 15 % 29

30 Esimerkki ristiinomistus Emo Oy omistaa välittömästi A Oy:stä 60 % ja B Oy:stä 40 %. Lisäksi Emolla on välillinen omistus B:stä A:n kautta ja A:sta B:n kautta. B omistaa 10 % A:sta, mikä aiheuttaa kertautuvaa osakkeenomistusta. Tätä aiheuttaa myös se, että A omistaa 45 % B:stä. Vähemmistön kertautuva osakkeenomistus on laskettavissa suppenevan geometrisen summan kaavan avulla. S = a 1 q S = vähemmistöosuus kertautuva osakkeenomistus mukaan lukien (%) a = sarjan ensimmäinen jäsen, vähemmistön välitön tai välillinen osakkeenomistus (%) q = ristiinomistuksen tulo (%) Koko kertautuva omistus saadaan laskemalla välitön ja välillinen omistus yhteen. Esimerkin vähemmistön osuus Yritys A Oy:ssä Välitön osakkeenomistus S 1 = 30 % = 31,4 % 1 (45 % x 10 %) Välillinen osakkeenomistus S1 = 15 % x 10 % = 1,6 % 1 (45 % x 10 %) Vähemmistön osuus yhteensä A Oy:ssä 33,0 % 30

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp). Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

1 Soveltamisala ja sovellettavat säännökset

1 Soveltamisala ja sovellettavat säännökset /XRWWRODLWRNVLOOH 2PLVWXV\KWHLV LOOH 0bb5b

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ 1 (7 ) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan ja sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Tuomas Honkamäki, Marko Reponen, Lotta Mäkelä, Sari Pohjonen KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTA

Tuomas Honkamäki, Marko Reponen, Lotta Mäkelä, Sari Pohjonen KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTA Tuomas Honkamäki, Marko Reponen, Lotta Mäkelä, Sari Pohjonen KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTA Talentum Pro Helsinki 2016 4., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Taitto: Sirpa Puntti

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA 2 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2000 KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Johdanto... 15

SISÄLLYSLUETTELO. Johdanto... 15 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 15 1 luku Yleiset säännökset... 19 1 Oikeushenkilön kirjanpitovelvollisuus... 20 1 a Luonnollisen henkilön kirjanpitovelvollisuus.... 23 2 Kahdenkertainen kirjanpito... 27

Lisätiedot

YRITYSTUTKIMUSNEUVOTTELUKUNTA RY Analyysityöryhmä 17.12.2007

YRITYSTUTKIMUSNEUVOTTELUKUNTA RY Analyysityöryhmä 17.12.2007 RAHOITUSLASKELMAN LAATIMINEN Kirjanpitolautakunta (KILA) antoi 30.1.2007 yleisohjeen rahoituslaskelman laatimisesta. Yleisohje ohjaa kirjanpitolain (1336/1997), viimeksi muutettuna L:lla 1312/2004 ja kirjanpitoasetuksen

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISOHJE PIENILLE JA KESKISUURILLE YRITYKSILLE Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 Työn ohjaaja: Pirkko

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN YHDISTELLYSTÄ TILINPÄÄTÖKSESTÄ

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN YHDISTELLYSTÄ TILINPÄÄTÖKSESTÄ lukien toistaiseksi 1 (8) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN YHDISTELLYSTÄ TILINPÄÄTÖKSESTÄ Rahoitustarkastus antaa osuuspankkilain 7 m :n 2 momentin nojalla

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Kuntayhtymän sekä kunnan ja kuntayhtymän omistaman osakeyhtiön kuuluminen

Kuntayhtymän sekä kunnan ja kuntayhtymän omistaman osakeyhtiön kuuluminen 1 (5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 102 29.11.2011 Kuntayhtymän sekä kunnan ja kuntayhtymän omistaman osakeyhtiön kuuluminen kuntakonserniin 1 Lausuntopyyntö 1.1 Varsinainen lausuntopyyntö

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-334-2 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-846-0 (nid.) ISBN 978-952-213-847-7 (pdf)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimiseen liittyvä ohjeisto

Konsernitilinpäätöksen laatimiseen liittyvä ohjeisto Konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuus Konsernitilinpäätöksen tehtävät ja yleiset laadintaperiaatteet Oiva Myllyntaus Kehityspäällikkö Kuntaliitto FCG koulutus Uudet konsernitilinpäätösohjeet ja yleiset

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Perustiedot VVO on asumispalveluita tarjoava konserni. Asuntovuokraustoiminta muodostuu sekä vapaarahoitteisesta että valtion tukemasta

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNITILINPÄÄTÖS JA -TILINPÄÄTÖSANALYYSI TYY-/UNIVERSTAS- KONSERNISSA

KONSERNITILINPÄÄTÖS JA -TILINPÄÄTÖSANALYYSI TYY-/UNIVERSTAS- KONSERNISSA Opinnäytetyö (YAMK) Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 2012 Tuulikki Grönholm KONSERNITILINPÄÄTÖS JA -TILINPÄÄTÖSANALYYSI TYY-/UNIVERSTAS- KONSERNISSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Osakeyhtiö Lue Kehittyvä kirjanpitotaito kirjasta

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2015 ISBN 978-952-293-381-2 (pdf) 4. tarkistettu painos ISBN

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Erot eri yritysmuodoissa omistajien vastuu yrityksen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Perustiedot on asumispalveluita tarjoava konserni. Asuntovuokraustoiminta muodostuu sekä vapaarahoitteisesta että valtion tukemasta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1998 N:o 294 302. Laki. N:o 294. osakeyhtiölain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1998 N:o 294 302. Laki. N:o 294. osakeyhtiölain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1998 N:o 294 302 SISÄLLYS N:o Sivu 294 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta... 1047 295 Laki osuuskuntalain 9 luvun muuttamisesta... 1050

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot