Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op"

Transkriptio

1 Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali IFRS 2. periodi Tiistaisin Sali 2208 Keskiviikkoisin Sali

2 Tavoite Konsernitilinpäätöstä koskevat säädökset Konsernirakenteet Sisäisten liiketapahtumien eliminointi Vähemmistöosuuden erottaminen Sisäisen omistuksen eliminointi Konsernin tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma Laajuus 6 op suoritetaan tenttimällä Materiaali Luentomateriaali, KILA:n ohje, KPL, KPA, OYL Englung T., Prepula E., Riistama V. ja Tuokko Y.: Konsernitilinpäätös kirjanpitolain mukaan. 3. uudistettu painos. Räty P. ja Haaramo V.: Kansainväliset tilinpäätösstandardit. Sanoma pro. LUT:n käyttöoikeus. 2

3 I YLEISTÄ KONSERNISTA Mikä on konserni? Kahden tai useamman juridisesti itsenäisen yrityksen muodostamaa pysyväksi tarkoitettu taloudellinen kokonaisuus, jossa yhdellä yrityksellä (emoyritys) on määräysvalta muissa konserniin kuuluvissa yrityksissä. Konsernin muodostaa emoyritys tytäryrityksineen. Konsernille pitää laatia konsernitilinpäätös konserniin kuuluvien yritysten tilinpäätösten yhdistelmänä. Emoyritys, tytäryritykset, osakkuusyritykset Maailma täynnä eri kokoisia yrityksiä esim. liikevaihdolla mitaten, henkilömääriltään Eri yritykset voivat toimia paikallisesti, valtakunnallisesti, eri markkina-alueilla maailman laajuisesti Liiketoiminnan luonteesta johtuen voi olla järkevää, että kaikkea toimintaa ei harjoiteta samassa yrityksestä Yrityksen perustamiset, yritysostot voivat hajauttaa toimintoja liiketoimintakokonaisuus = konserni Konserni on yksi taloudellinen kokonaisuus, koska konserniin kuuluvien yritysten omistus ja päätösvalta ovat samoissa käsissä. Konserni ei ole juridinen henkilö sitä ei merkitä kaupparekisteriin eikä veroteta juridisesti itsenäisillä yrityksillä on jokin riippuvuussuhde usein perustuu omistukseen. 3

4 Konsernia koskevat säännökset Kirjanpitolaki, luvut 1 ja 6 Kirjanpitoasetus, luvut 3 ja 4 Osakeyhtiölaki ja osuuskuntalaki Kirjanpitolautakunnan yleisohje Euroopan yhteisöjen seitsemäs yhtiöoikeudellinen direktiivi IAS/IFRS standardit, KPL 7a II KONSERNITILINPÄÄTÖS 1. Yleistä Konsernilla tarkoitetaan kahden tai useamman juridisesti itsenäisen yrityksen muodostamaa taloudellista kokonaisuutta yhdellä yrityksellä on määräysvalta EMOYRITYS muut yritykset ovat tytäryrityksiä KPL 1 luku 6 Määräysvalta voi syntyä suoraan siten, että emoyrityksellä on yli puolet toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai oikeus nimittää tai erottaa toisen yrityksen hallituksen jäsenten enemmistö KPL 1 luku 5 kokonaisäänimäärää laskettaessa ei oteta huomioon ääniä, jotka kuuluvat yritykselle itselleen tai sen tytäryritykselle. Ääniosuutta laskettaessa ei myöskään huomioida lakiin, yhtiösopimukseen tai muuhun vastaavaan sisältyvää äänestysrajoitusta 4

5 Konsernisuhde syntyy myös silloin, kun emoyrityksellä yhdessä tai yhden tai useamman tytäryrityksensä kanssa tai tytäryrityksellä yksin tai yhdessä muiden tytäryritysten kanssa on määräysvalta toisessa yrityksessä. Määräysvallaksi katsotaan myös, jos sillä on omistusyhteys (<50% äänistä) toiseen yritykseen (tytäryritys), jossa se tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa tai jos sitä johdetaan yhteisesti toisen yrityksen kanssa KPL 1 luku 5 Osakkuusyritys on omistusyhteysyritys, jossa emoyrityksellä on yksin tai yhdessä muiden konserniin kuuluvien yritysten kanssa huomattava vaikutusvalta. omistusyhteysyritystä pidetään osakkuusyrityksenä, jos sillä on > 20 % ja 50 % omistusyhteysyrityksen osakkeiden tuottamasta äänimäärästä (KPL 1 luku 6 ) voi olla huomattava vaikutus konsernin tulokseen ja taloudelliseen asemaan OYL:n mukaan tytäryhtiö ei voi hankkia emoyhtiönsä osakkeita. Mikäli ristiinomistus on kuitenkin syntynyt ennen konsernisuhteen syntymistä, sitä ei tarvitse purkaa. OYL:n mukaan yhtiölle (omat osakkeet) tai sen tytäryhtiölle kuuluvan osakkeen nojalla ei saa äänestää yhtiökokouksessa (OYL 5 luku 9 ). Tällöin konserni-suhteen syntymiseen riittää, että emo omistaa > 50 % tytäryhtiön yhtiökokouksessa äänioikeuteen oikeuttavista osakkeista. Tästä esimerkki myöhemmin 5

6 Esimerkkejä äänivallasta määräysvallan perusteena A Oy A Oy 100 % 80 % 90 % Tytär1 Oy Tytär2 Oy Tytär1 Oy Tytär2 Oy 70 % Emolla välitön määräysvalta tytäryhtiöissään. Emolla välitön määräysvalta Tytär1 Oy:ssä ja välillinen määräysvalta Tytär 2 Oyssä. Huom! Tytär1 on alakonsernin emoyhtiö. A Oy A Oy 70 % Tytär1 Oy 20 % 40 % Tytär2 Oy 70 % 55 % Tytär1 Oy Tytär2 Oy 27 % 28 % Tytär3 Oy Emolla välitön määräysvalta Tytär1 Oy:ssä ja osittain välitön ja osittain välillinen Tytär2 Oy:ssä, josta emolla on 20 % + 40 % = 60 % kaikista äänistä. Emolla välitön määräysvalta Tytär1 ja Tytär2 Oy:ssä. Lisäksi välillinen määräysvalta edellisten kautta Tytär3 Oy:ssä. (55 %) 6

7 A Oy A Oy 20 % 70 % Tytär1 Oy 60 % Tytär2 Oy 40 % Tytär1 Oy 80 % 30 % Tytär2 Oy Emolla on välitön äänivalta Tytär 1 Oy:ssä ja välillinen Tytär2 Oy:ssä. 80 % Tytär1 Oy:n osakkeista on äänivaltaisia. Emolla on 70 % Tytär1:n osakkeista, mutta 70/80 eli 87,5 % yhtiökokouksen äänimäärästä. Emolla on vain 40 % Tytär1 Oy:n äänimäärästä. Koska Tytär2 Oy:n osakkeilla (30 %) ei voi äänestää, on yhtiökokouksessa vain 70 % ulkopuolisten omistuksessa. Näin emolla on 40/70 eli 57 prosenttia yhtiökokouksen äänimäärästä. Emolla on siis määräysvalta molemmissa tytäryhtiöissä. 2. Konsernitilinpäätöksen sisältö ja tavoitteet Konsernituloslaskelma, konsernitase ja liitetiedot Konsernitilinpäätös laaditaan samalta päivältä kuin emoyrityksen tilinpäätös. Emo laatii. KPL 6 luku 2 Isommat konsernit laativat myös rahoituslaskelman Ei toimintakertomusta. Emon toimintakertomuksessa esitetään lain vaatimat tiedot myös konsernista. KPL 6 luku 2 Konsernitilinpäätös osoittaa konserniin kuuluvien yritysten voitto/tappio sekä taloudellinen asema kuin olisi kyse yhdestä kirjanpitovelvollisesta. Konserniyritysten välisiin toimiin perustuvien konsernin sisäisten erien vaikutus eliminoidaan. KPL 6 luku 7 7

8 Konsernituloslaskelman tulee osoittaa konsernin tulos tilikaudelta sen jälkeen, kun on vähennetty konsernin sisäiset tuotot ja kulut sisäinen voitonjako konserniyritysten taseisiin aktivoitujen konsernin sisäisten katteiden lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana ulkopuolista omistusta vastaavat osuudet tytäryritysten tuloksista (vähemmistöosuus) (ed. saa jättää tekemättä, jos ei ole tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Konsernitaseen tulee osoittaa konsernin oma pääoma sen jälkeen, kun on vähennetty konserniyritysten keskinäiset saamiset ja velat konserniyritysten taseisiin aktivoidut konsernin sisäiset katteet sekä konsernin osakeomistus ja kun ulkopuolisten omistusta tytäryrityksissä vastaavat osuudet on erotettu konsernitaseeseen omaksi eräkseen (vähemmistöosuus) Kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset merkitään konsernitaseeseen jaettuna omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Poistoeron ja vapaaehtoisten varausten muutos merkitään konsernituloslaskelmaan jaettuna laskennallisen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. Pienessä konsernissa tämä jaottelu ei ole pakollinen. (KPL 6 luku7 ) 8

9 3. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus liiketoimintaa harjoittavat emoyritykset konsernitilinpäätökseen voidaan yhdistellä osakeyhtiöiden, henkilöyhtiöiden ja osuuskuntien tilinpäätöksiä. konsernin emoyrityksenä voi olla myös yhdistys tai säätiö, ja se joutuu laatimaan konsernitilinpäätöksen, jos se on aktiivisesti mukana tytäryrityksen johtamisessa, rahoittamisessa tai muussa vastaavassa toiminnassa. (KPL 6 luku 1 ) vaikka emo ei harjoittaisi liiketoimintaa, niin sen on laadittava konsernitilinpäätös, jos se on osakeyhtiö, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka vastuunalaisena yhtiömiehenä on osakeyhtiö konsernitilinpäätöstä ei tarvitse laatia, jos päättyneellä ja sitä edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi seuraavista rajoista emoyrityksen ja tytäryritysten osalta yhteenlaskettuna (pieni konserni) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on 7,3 miljoonaa euroa taseen loppusumma on 3,65 miljoonaa euroa palveluksessa on keskimäärin 50 henkilöä Konsernitilinpäätös on kuitenkin laadittava aina, jos emoyhtiö on julkinen osakeyhtiö tai sellainen yksityinen osakeyhtiö, joka aikoo jakaa osinkoa. (OYL 8 luku 9 ) EI TARVITSE laatia jos emona on ETA-alueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön alainen yritys, joka omistaa vähintään 90 % alakonsernin emosta ja pääkonsernin emoyhtiö laatii konsernitilinpäätöksen. Lisäksi edellytyksenä on, että alakonsernin vähemmistöosakkaat ovat antaneet tähän suostumuksensa. Yhdistely tapahtuu pääsääntöisesti kaikkien konserniin kuuluvien yritysten tilinpäätösten osalta mukaan lukien osakkuusyhtiöt. 9

10 Tytäryhtiön tilinpäätös saadaan jättää yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen seuraavissa tapauksissa (KPL 6 luku 3 ) tarpeetonta yhdistellä oikean ja riittävän kuvan saamiseksi toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Mikä vaikutus, jos ei yhdistellä? omistus tyttäressä vain lyhytaikaista ja tarkoitettu ainoastaan edelleen luovutettavaksi. Sisäiset katteet on kuitenkin eliminoitava, jos ne ovat olennaisia konsernitilinpäätöksen laatimisessa tarvittavia tietoja ei saada säädetyssä ajassa tai tietojen hankkiminen aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia. merkittävät ja pitkäaikaiset rajoitukset estävät olennaisella tavalla emoyritystä käyttämästä vaikutusvaltaansa tytäryrityksessä. Yhdistelemättä jätetyistä tyttäristä on esitettävä konsernituloslaskelman ja taseen liitetietoina nimen, kotipaikan ja konserniyritysten omistusosuuden lisäksi tieto oman pääoman määrästä ja voitosta tai tappiosta viimeksi laaditussa tilinpäätöksessä, mikäli ne ovat olennaisia true and fair view 4. Laatimisedellytykset konsernin kaikilla yrityksillä yhtenäiset tilipuitteet konserniyritysten väliset liiketapahtumat omille tileilleen samat arvostus- ja jaksotusperiaatteet Emoksi tulleen on ilmoitettava konsernisuhteen syntymisestä tytäryrityksen hallitukselle Emolla ja suomalaisella tyttärellä oltava sama tilikausi jos poikkeaa enintään 3 kk, voidaan yhdistellä. Muuten laaditaan välitilinpäätös emon tilikauden päättymispäivälle. (KPL 6 luku 5 ) 10

11 II Konsernitilinpäätöksen laatimistekniikka Konsernitilinpäätös laaditaan emon ja tyttären tilinpäätösten yhdistelmänä konserniyritysten tuloslaskelmien ja taseiden luvut lasketaan yhteen huomioiden eliminoinnit (KPL 6 luku 7 ) Konserniyrityksen raja (=erillisyritys) Emo Tytär1 Tytär2 Konserniyrityksen raja (=erillisyritys) Tytär11 Konsernin raja Kokonaan omistetun tytäryhtiön konsolidointi Emo Tytäryhtiö Konserni Emon varat Emon OPO Tyttären varat Tyttären VPO Tyttären OPO Emon varat Emon OPO Sijoitus tyttäreen Emon VPO Tyttären varat Emon VPO Tyttären VPO Sijoitus tytäryhtiöön = Tyttären OPO 11

12 Konsernitilinpäätöksen laatimistekniikka - Tuloslaskelmien yhdistely Konsernitilinpäätös laaditaan niin, että konserniyritysten tuloslaskelmien ja taseiden luvut lasketaan yhteen. Ennen yhteenlaskemista suoritetaan seuraavat eliminoinnit: Konsernin sisäiset tuotot ja kulut oikaisut, jotka eivät ole konsernituloslaskelmassa tulosvaikutteisia sisäiset myynnit, kun ostaja on myynyt tavarat tilikauden aikana edelleen konsernin ulkopuoliselle asiakkaalle sisäiset vuokrat ja korot ja muut vastaavat oikaisut, jotka ovat konsernituloslaskelman kannalta tulosvaikutteisia sisäiset katteet, kun ostajalla on ollut tilinpäätöspäivänä varastossaan toiselta konserniyritykseltä ostettuja tavaroita ja varastoon sisältyy sisäistä katetta sisäiset kiinteistö-, osake-ym. pysyviin vastaaviin kuuluvan omaisuuden kaupat vaihto-omaisuuden myynti pysyviksi vastaaviksi Konsernin sisäinen voitonjako Vähemmistöosuuden erottaminen tuloksesta Taseiden yhdistely Vaihto-omaisuuden sisäinen kate Pysyvien vastaavien sisäinen kate Sisäinen omistus Sisäiset saamiset ja velat päätetään Vähemmistöosuus erotetaan omasta pääomasta Liitetietojen yhdistely Poistetaan sisäinen päällekkäisyys 12

13 Sisäisten liiketapahtumien eliminointi Konsernin sisäisten erien eliminoinnista säädetään KPL 6 luku 7 :ssä. Sen mukaan konsernitaseessa taloudellinen asema ja konsernituloslaskelmassa tulos tulee esittää kuin kyseessä olisi yksi kirjanpitovelvollinen Kun laaditaan konsernitilinpäätös, niin pääsääntöisesti kaikki konserniyhtiöiden keskinäiset liiketapahtumat eliminoidaan riippumatta siitä, onko niillä vaikutusta konsernin tulokseen vai ei. Eliminointien takia konsernituloslaskelman välisummat poikkeavat tavallisesti yhtiöiden erillistuloslaskelmien välisummista. Sisäisiä eriä ovat konserniyritysten väliset liiketoimet, näistä syntyneet tuotot ja kulut, sisäinen voitonjako sekä keskinäiset saamiset ja velat Konserniyritysten välinen osakkeenomistus on eliminoitava Lisäksi vähennetään konserniyritysten taseisiin aktivoitujen konsernin sisäisten katteiden muutokset tilikauden aikana Ulkopuolisten osuus Muiden kuin konserniyritysten omistusta vastaavat osuudet tytäryritysten tuloksista merkitään konsernitulolaskelmaan omaksi eräkseen, vähemmistöosuudeksi. 13

14 Vaihto-omaisuus Tavoitteena esittää konsernin liikevaihto ja kulut suhteessa ulkopuolisiin talousyksiköihin Lisäksi eliminoidaan yrityksen ulkopuolelta realisoitumaton kate kate realisoituu vasta sitten, kun VOM-hyödyke luovutetaan konsernin ulkopuoliselle yksikölle Kun vaihto-omaisuutta luovutetaan toiselle konserniyhtiölle, myyntivoitto eliminoidaan kokonaan riippumatta siitä, onko omaisuuden myyneen tytäryhtiön osakekanta kokonaan vai vain osittain emoyhtiön omistuksessa Esimerkki 1 vaihto-omaisuus Emo myy tytäryhtiölle hyödykkeen hintaan 50 e. Emo on ostanut itse sen konsernin ulkopuoliselta yritykseltä hintaan 30 e. Tytäryhtiö myy hyödykkeen edelleen ulkopuoliselle yritykselle hintaan 100 e. Emon myyntikate = 20 Tyttären myyntikate = 50 Kun konsernitilinpäätöksestä eliminoidaan sisäiset ostot ja myynnit, siihen jäävät vaikuttamaan seuraavat liiketapahtumat: Konsernin myyntikate = 70 Huom! Sisäisen myynnin eliminoinnilla ei ole tulosvaikutusta, jos sisäisesti myydyt hyödykkeet myydään edelleen ulkopuoliselle yritykselle Eliminoinnin tekeminen tässäkin tapauksessa on tarpeen liikevaihdon ja kulujen kokonaismäärän saamiseksi vastaamaan vain ulkoisia liiketapahtumia. 14

15 (30) Ostot Myynnit 50 Emon kirjanpito (myynti tytäryhtiölle) Ostot 50 Myynnit 100 Tytäryhtiön kirjanpito (myynti ulkopuoliselle) Ostot Myynnit Konsernitilinpäätöksen liiketapahtumat eliminoinnin jälkeen Esimerkki 2 vaihto-omaisuus Sisäiset varastot tilanne tulee monimutkaisemmaksi, jos kaikkia sisäisiä ostoja ei olekaan vielä saman tilikauden aikana myyty ulkopuolisille. Tällöin ostajayhtiön taseeseensa aktivoima varasto sisältää sisäistä myyntikatetta. Tilanne sama kuin edellisellä sivulla, mutta oletetaan, että tytäryhtiö on myynyt emolta hankkimastaan vaihto-omaisuudesta vain puolet eli 50 (hankintamenoa 25 vastaavan osan hintaan 50) Emon myyntikate = 20 Tyttären myyntikate 50 50% x 50 = 25 Ostot Myynnit Emon kirjanpito (myynti tytäryhtiölle)

16 Ostot Myynnit Varasto Tytäryhtiön kirjanpito Osto emolta -Myynti ulkopuoliselle - Varaston aktivointi Varaston muutos 25 Yhteenlaskettu myyntikate on = 45 Todellisen katteen lisäksi sisältää myös sisäisistä liiketapahtumista johtuvaa katetta. Emon hankintahinta on 30; emon myynti 50, joka eliminoidaan konsernin sisäistä myyntiä Koska tytär on myynyt ostoistaan puolet (50 % x 50 = 25) hintaan 50, myyntikate on = 25. Tyttären ostot eliminoidaan konsernin sisäisiä ostoja Tyttären varastossa ja varaston muutoksessa sisäistä katetta Sisäisten liiketapahtumien ja katteiden vähentäminen johtaa esimerkissä seuraaviin konsernieliminointeihin: 16

17 Emo Tytär Eliminointi Konserni Myynnit (emo) 50 Ostot (tytär) 30 Varaston lisäys - 25 Sis.kate 10 (40%x25) *) 15 Tulos Sis. kate Varasto - 25 Sis. kate Vapaa opo Sis. kate *) kate-% = (50 30)/50 = 40 % Esimerkki jatkuu... Konsernieliminoinnit Katetta 40 % emon myyntihinnassa ja samalla tyttären hankintahinnassa Varaston määrästä 25 sisäisen katteen osuus on 40 %. Tämä on vähennetty sekä varastosta että varaston lisäyksestä ja näiden eliminointien jälkeen sekä tilikauden tuloksesta että vapaasta pääomasta. Seuraavassa tilinavauksessa emo avaa varastotililleen saldon 0 ja tytär 25, joka konsernin näkökulmasta sisältää sisäistä katetta 10. Jos tyttären varasto seuraavassa tilinpäätöksessä on 60 ja jos se sisältää sisäistä katetta 20, tyttären osalta suoritetaan seuraavat eliminoinnit: Varasto: vähennetään sisäinen kate 20. Varaston muutoksesta suoritettu eliminointi vaikuttaa samalla tilikauden tulokseen ja vapaaseen pääomaan nettomäärän eli -10 verran. 17

18 Eliminointi Varaston lisäys Varasto Lisäys 10 on edellisen erän korjaus, koska tämän verran sisäisestä katteesta on otettu huomioon jo aikaisemmin (esimerkissä edellisellä tilikaudella). Pysyvät vastaavat Eliminoinnin tarkoituksena on vähentää konsernin sisältä hankittujen pysyvien vastaavien hankintahinnasta sisäisen katteen osuus Ongelmana myös hankintamenon jakaminen aktiivaksi ja poistoksi Tästä aiheutuu eliminointitarve myös kaikkina myöhempinä tilikausina, joina poistamatonta hankintamenoa on vähentämättä Edellä mainitun ongelman ratkaisemiseksi voidaan eliminointi jättää tekemättä, jos myyjäyhtiön hankintamenoon lisätty sisäisen katteen osuus ei ole merkittävä. Merkittävyyttä arvostellaan lähinnä emon vapaan oman pääoman ja voitonjakomahdollisuuden kannalta Eliminoimatta jättämisen avulla ei saa lisätä voitonjakomahdollisuutta 18

19 Esimerkki Emon omistaman hyödykkeen hankintameno on 30. Hyödyke myydään hintaan 50 tytäryhtiölle, jolloin siitä tulee sen pysyvä vastaava. Tyttären kirjanpito: Sisäisen katteen osuus hankintahinnasta on 40 %, joka eliminoidaan konsernissa tyttären osalta [ (50 30)/50] Poiston oikaisu heijastuu myös tilikauden tulokseen ja ostajayhtiön vapaan oman pääoman määrään. Emon myynnistä pitää oikaista sisäinen liikevaihto 50 ja vapaasta pääomasta sisäinen kate 20. Lisäksi emon ostoista pitää oikaista 30, joka on siirretty tytäryhtiön pysyviksi vastaaviksi (konsernin sisäinen menonsiirto) Johtopäätös koneiden ja kaluston katteiden eliminointi on käytännössä hankalaa, varsinkin jos konsernin sisäiset luovutukset ovat tavanomaisia useina eri tilikausina. Yksittäiset koneet ja laitteet eivät ole itsenäisiä poistokohteita, vaan niiden hankintamenot sulautuvat kokonaismenojäännökseen. Tällaisissa tilanteissa vähäiset katteet voi jättää eliminoimatta. Tytär Esimerkki Hankintameno 50 Poisto 30 % -15 Aktiiva 35 Sisäisellä katteella puhdistettu kirjanpito tytäryhtiön osalta Tytär Eliminointi Konserni Hankintameno % Poisto 30 % % -6-9 Aktiiva % Seuraavan tilikauden vastaava laskelma Tytär Eliminointi Konserni Hankintameno % Poisto 30 % % -4-6 Aktiiva %

20 Sisäinen voitonjako: Korot ja osingot Voitonjaon erien osalta sisäiset korot ja osingot on eliminoitava. Koska nämä erät kuuluvat vain yhdelle tai kahdelle tilikaudelle, oikaisut on helppo tehdä edellä esitettyjä periaatteita noudattaen, kunhan konsernin sisäisiä korkoja ja osinkoja seurataan omilla tileillään. Osingot ja korot eliminoidaan vähentämällä ne vastaanottaneen yhtiön tuotoista ja vähentämällä korot ne maksaneen yhtiön korkokuluista tai lisäämällä osingot ne maksaneen yhtiön vapaaseen pääomaan. VEROT: verojen oikaisukirjauksia ei tehdä, koska konserni ei ole itsenäinen verotuskohde Sisäiset myyntitappiot Jos konserniyritysten välisessä hyödykkeiden kaupassa on syntynyt myyntitappio, se pitää aina eliminoida. Tällöin on kuitenkin selvitettävä, että onko tappio osoitus mahdollisesta pysyvästä arvonalennuksesta myynnin kohteena olleen hyödykkeen osalta. Tarvittaessa kohteesta tulee vähentää arvonalennus konsernitilinpäätöksessä (KiLa:n yleisohje ) Keskinäiset saamiset ja velat Keskinäiset saamiset ja velat eliminoidaan vähentämällä saaminen konserniyhtiöltä velkojayhtiön erillistilinpäätöksen saamisista ja velallisyhtiön veloista. Jos toisen yhtiön saaminen ja toisen velka eivät täsmää keskenään, on ennen eliminointia korjattava saamiset ja velat täsmäämään keskenään. 20

21 SISÄISEN OMISTUKSEN ELIMINOINTI Kun sisäiset erät on eliminoitu, eliminoidaan sisäinen omistus KPL 6 luku 8 hankintamenomenetelmä KPL 6 luku 9 yhdistelmämenetelmä eli pooling-menetelmä käyttöä rajoitettu Hankintamenomenetelmä Eliminointiperiaate konsernin sisäinen osakkeiden tai osuuksien omistus eliminoidaan vähentämällä niiden hankintameno sekä tytäryrityksen omasta pääomasta määrä, joka vastaa konsernin omistusosuutta (KPL 6 luku 8.1 ) Tytäryhtiön oma pääoma tytäryhtiöosakkeiden tai osuuksien hankintahetken mukainen tytäryhtiön taseessa ollut pääoma. Tähän tyttären omaan pääomaan luetaan kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset laskennallisella verovelalla vähennettynä (KPL 6 luku 8.1 ) Vähemmistön osuus Jos emo ei omista kokonaan muiden konserniyritysten kanssa tytäryritystä, tytäryrityksen omasta pääomasta otetaan eliminointilaskelmassa huomioon vain konsernin osuutta vastaava osuus. Muiden kuin konserniyritysten omistusta tytäryrityksessä vastaavat osuudet eli vähemmistön osuus merkitään omaksi eräkseen. 21

22 Aiemmin hankitut osakkeet ja osuudet hankinta ennen kuin yrityksestä tuli tytäryritys hankintameno eliminoidaan sen ajankohdan oman pääoman perusteella, jolloin yrityksestä tuli tytäryritys (KPL 6 luku 8.2 ) KPL sallii myös osakkeiden ja osuuksien hankintamenon eliminoimisen sen oman pääoman perusteella, jota tytäryrityksen tase ensimmäisen kerran yhdisteltäessä osoitti, jos se ei haittaa oikean ja riittävän kuvan muodostumista konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätössiirrot Taseen poistoero ja vapaaehtoiset varaukset merkitään konsernitaseeseen jaettuna omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Konsernituloslaskelmassa tilinpäätössiirtojen muutokset esitetään vastaavasti jaettuna laskennallisen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen vaikuttaviksi eriksi. Arvonkorotukset Arvonkorotukset eivät saa miltään osin vaikuttaa yksittäisen osakeyhtiön tai konsernin vapaan oman pääoman tai jaettavissa olevan vapaan oman pääoman määrään. Arvonkorotus peruutetaan eliminointilaskelmassa tytäryhtiön omaa pääomaa laskettaessa vähentämällä arvonkorotus arvonkorotusrahastosta tai osakepääomasta. Arvonkorotuksen saa siirtää konsernitaseeseen, jos sen edellytykset täyttyvät myös konsernin kannalta. Oman pääoman eliminointijärjestys Lähtökohtaisesti hankintahetken oma pääoma vähennetään tilinpäätösajankohdan oman pääoman eristä kirjanpitoasetuksen tasekaavan mukaisessa järjestyksessä niin pitkälle kuin eliminoitavaa riittää. OY:n kohdalla eliminointi aloitetaan osakepääomasta, sitten vähennykset tehdään muista sidotun pääoman eristä ja lopuksi vapaan oman pääoman eristä. Eliminointijärjestys perustuu oletukseen, että sidotun oman pääoman erät ovat syntyneet pääomansijoituksina sekä mahdollisesti vapaasta omasta pääomasta tehdyistä siirroista. Eliminointia ei saa kohdistaa OYL 11 luku 1.3 :n mukaiseen osakepääomasijoitukseen, koska kyseessä on sijoitus, joka käytännössä jakautuu tasaisesti kaikille osakkeenomistajille vaikuttamatta osakkeenomistajien valtasuhteisiin. Näin konsernin osakepääoma voi olla eri suuruinen kuin emoyrityksen osakepääoma 22

23 Osittainen omistetun tytäryhtiön konsolidointi Emo Tytäryhtiö Konsolidoitu Emon varat Emon OPO Tyttären varat Tyttären VPO Tyttären OPO Emon varat Emon OPO Sijoitus tyttäreen Emon VPO Tyttären varat Goodwill Sijoitus tytäryhtiöön > 80 % Tyttären OPOsta + Goodwill Emon VPO Tyttären VPO Vähemmistö Eliminointiero Jos tytäryhtiöosakkeiden hankintameno on suurempi kuin hankintahetken oma pääoma, on kysymys veloituserosta eli konserni-aktiivasta (KPL 6 luku 8.3 ) Jos hankintameno on pienempi, niin kyseessä on hyvitysero eli konsernipassiiva (KPL 6 luku 8.4 ) Konserniaktiiva ja passiiva kohdistetaan konsernin omistusosuuden mukaisesti niihin tytäryrityksen omaisuus- ja velkaeriin, joista sen katsotaan johtuvan. Konsernieron osaa, jota ei kyetä kohdistamaan, käsitellään myöhemmin. Esim. Emolla on kaksi tytärtä A Oy ja B Oy, joista se omistaa 60 % Emo 70 % A B 23

24 A Oy Osakepääoma Vararahasto Voitot ed. tilikausilta B Oy Osakepääoma Voitot ed. tilikausilta E Oy on maksanut A Oy:n osakkeista ja B Oy:n osakkeista E Oy:n osuus tytäryhtiöiden hankintahetken omasta pääomasta on A Oy:ssä 60 % osakepääomasta % vararahastosta % ed. tilik. voitoista B Oy:ssä 70 % osakepääomasta % ed. tilik. voitoista Konserniero muodostuu seuraavasti ed. sivun perusteella A Oy Osakkeiden hankintahinta Osuus A:n omasta pääomasta B Oy Osakkeiden hankintahinta Osuus B:n omasta pääomasta Konserniaktiiva

25 Konserniaktiiva merkitsee, että emoyritys on maksanyt tyttären omasta pääomasta sen taseessa näkyvää omaa pääomaa enemmän tai velat ovat tyttären taseessa liian korkeassa arvossa. Tämän takia konserniaktiivaa käsitellään ensisijaisesti tytäryhtiön aktiivojen hankintahintana ja se kohdistetaan em. tavalla (esim. edellä) Hankitun yrityksen omaisuuserät ovat sen taseessa alle niiden käyvän arvon Sitä osaa, jota ei voida kohdistaa, käsitellään konserniliikearvona. Konserniliikearvo on poistettava sumu-poistoin enintään 5 vuodessa (jos vaikutusaika pidempi max. 20 vuotta). IFRS:n mukaan poistoja ei tehdä arvonalentumistestaus Konserniaktiivan osan, joka kyetään kohdistamaan tase-erille, käsitellään asianomaisia tase-eriä koskevien jaksotussäännösten mukaisesti. Konsernipassiiva merkitsee, että emoyritys on maksanyt tytäryrityksen omasta pääomasta sen taseessa näkyvää määrää vähemmän. konsernipassiiva voi johtua emon odotukset tytäryritysten tuloista ovat pienemmät kuin tytäryrityksen myyjän odotukset ovat olleet emo on onnistunut ostamaan tytäryrityksen edullisesti, alihintaan on odotettavissa tappioita tai toiminnan järjestelyyn liittyviä kuluja. Hankitun yrityksen omaisuuserät ovat konsernin kannalta yliarvostettuja Hankitun yrityksen todelliset velat ovat taseeseen merkittyjä velkoja suuremmat Konsernipassiiva kohdistetaan ensisijaisesti tytäryrityksen omaisuus- ja velkaerille. Sitä osaa konsernipassiivasta, jota ei voida kohdentaa, kutsutaan konsernireserviksi. Konsernireservi merkitään tuotoksi konsernituloslaskelmaan silloin, kun vastaava meno tai menetys on kirjattu kuluksi tytäryrityksen tuloslaskelmaan taikka kun sitä vastaa realisoitunut tuotto. 25

26 Ristiinomistus Keskinäisen omistuksen eliminointivelvollisuus koskee mös ristiinomistustilanteita Tytäryhtiön omistamien emoyhtiön osakkeiden hankintameno vähennetään ensisijaisesti emoyhtiön sidottuun omaan pääomaan kuuluvasta vararahastosta tai ylikurssirahastosta. Toissijaisesti hankintameno vähennetään emoyhtiön vapaasta omasta pääomasta. Tytäryrityksen taseeseen merkityt emon osakkeet tai osuudet merkitään omaksi eräkseen myös konsernitilinpäätökseen (KPL 6 luku 10.1 ). Samalla tavoin menetellään emoyrityksen taseeseen merkittyjen omien osakkeiden tai osuuksien osalta (KPL 6 luku 10.2 ) Vähemmistöosuus Säännökset KPL 6 luku 7.2 :n mukaan muiden kuin konserniyritysten omistusta vastaavat osuudet tytäryritysten tuloksista merkitään konsernituloslaskelmaan omaksi eräkseen (vähemmistöosuus konsernituloslaskelmassa) KPL 6 luku 7.3 :n mukaan vastaavasti konsernitaseeseen merkitään omaksi eräkseen muiden kuin konserniyritysten omistusta tytäryrityksessä vastaavat osuudet (vähemmistöosuus konsernitaseessa) Jos vähemmistöosuuden suhteellinen osuus muuttuu yhdistelyajanjaksolla, vähemmistön osuus erotetaan tuloksesta ja omasta pääomasta kulloinkin voimassa olevan suhteellisen vähemmistöosuuden mukaisesti koko yhdistelyn kohteena olevalta ajanjaksolta 26

27 Vähemmistö vähemmistöön katsotaan kuuluvan muita omistajia kuin konserniyhtiöitä, myös niitä emoyhtiön osakkeenomistajia, jotka omistavat tytäryhtiöosakkeita. Koska konsernitilinpäätös laaditaan emoyhtiön näkökulmasta, emoyhtiöön ei synny vähemmistöosuutta. Ulkopuolinen omistus ulkopuolinen omistus, joka on otettava huomioon vähemmistöosuutta laskettaessa, voi olla välitöntä tai välillistä, ristiinomistusta tai kertautuvaa omistusta. ESIMERKKI 60 % 70 % Emo Oy Yritys A Oy 20 % Yritys B Oy Vähemmistöosuudet edellisestä Vähemmistöosuus A Oy:ssä 100 % - 60 % = 40 % Emo omistaa B:stä suoraan 70 %..välillisesti 60 % 20 %:sta 12 % Emon osuus B Oy:ssä yhteensä 82 % Vähemmistöosuus B Oy:ssä 100 % -82 % = 18 % tai vähemmistön kautta laskettuna 10 % + 40 % x 20 % = 18 % 27

28 Esim. vähemmistöosuuden laskemisesta Jos Yritys A Oy:n tilikauden voitto on 35000, vähemmistön osuus on 40 % eli Jos Yritys B Oy:n tilikauden voitto on 5000, vähemmistön osuus siitä on 18 % eli 900. Konsernitilinpäätöksen voitto Voitto (esim.) Vähemmistöosuus = Konsernin voitto Vastaavat osuudet (40 % ja 18 %) Yritys A Oy:n ja Yritys B Oy:n omasta pääomasta esitetään konsernitaseessa yhtenä summana ennen omaa pääomaa nimikkeellä vähemmistöosuus. Outokummun tilinpäätöksestä Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto Jakautuminen Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille -5-0 Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeeen Tilikauden laaja tulos Jakautuminen Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille

29 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Määräysvallattomien omistajien osuus 14 2 Esimerkki ristiinomistuksesta Emo Oy 60 % 40 % Yritys A Oy 45 % 10 % Yritys B Oy vähemmistö 30 % vähemmistö 15 % 29

30 Esimerkki ristiinomistus Emo Oy omistaa välittömästi A Oy:stä 60 % ja B Oy:stä 40 %. Lisäksi Emolla on välillinen omistus B:stä A:n kautta ja A:sta B:n kautta. B omistaa 10 % A:sta, mikä aiheuttaa kertautuvaa osakkeenomistusta. Tätä aiheuttaa myös se, että A omistaa 45 % B:stä. Vähemmistön kertautuva osakkeenomistus on laskettavissa suppenevan geometrisen summan kaavan avulla. S = a 1 q S = vähemmistöosuus kertautuva osakkeenomistus mukaan lukien (%) a = sarjan ensimmäinen jäsen, vähemmistön välitön tai välillinen osakkeenomistus (%) q = ristiinomistuksen tulo (%) Koko kertautuva omistus saadaan laskemalla välitön ja välillinen omistus yhteen. Esimerkin vähemmistön osuus Yritys A Oy:ssä Välitön osakkeenomistus S 1 = 30 % = 31,4 % 1 (45 % x 10 %) Välillinen osakkeenomistus S1 = 15 % x 10 % = 1,6 % 1 (45 % x 10 %) Vähemmistön osuus yhteensä A Oy:ssä 33,0 % 30

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ 1 (7 ) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan ja sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

Tuomas Honkamäki, Marko Reponen, Lotta Mäkelä, Sari Pohjonen KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTA

Tuomas Honkamäki, Marko Reponen, Lotta Mäkelä, Sari Pohjonen KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTA Tuomas Honkamäki, Marko Reponen, Lotta Mäkelä, Sari Pohjonen KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTA Talentum Pro Helsinki 2016 4., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Taitto: Sirpa Puntti

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA 2 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2000 KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot.

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot. Suomen Keskusta rp VÄLITILINTILINPÄÄTÖKSEN 1.1.-30.6.2010 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Välitinpäätös on tilintarkastamaton. Välitilinpäätöstietojen vertailukelpoisuus Välitilinpäätös

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Tilikauden tilinpäätös

KIRJANPITO 22C Tilikauden tilinpäätös KIRJANPITO 22C00100 Luento 2a: Tilikauden tilinpäätös LUENTO 2 Tilikauden tilinpäätös (2a): Tilikausi Tilinpäätöksen sisältö Tilinpäätöksen laatiminen Menojen jaksottaminen (2b): Varaston muutos Varaston

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2015 ISBN 978-952-293-381-2 (pdf) 4. tarkistettu painos ISBN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n 3 ja 4 momentti, 5, 6 :n 4 momentti,

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot KIRJANPITO 22C00100 Luento 3: Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot Luento 3 Pysyvät vastaavat: Esittäminen Jaksottaminen Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien myynti 2 PYSYVÄT VASTAAVAT Pysyvät

Lisätiedot

EV 27/1998 vp- HE 8/1998 vp. Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta

EV 27/1998 vp- HE 8/1998 vp. Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta EV 27/1998 vp- HE 8/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi osakeyhtiölain, osuuskuntalain 9 luvun, asunto-osakeyhtiölain 6 luvun, asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 8 luvun, avoimesta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 5. Mikä on konserni... 17. Konsernin muodostuminen... 25

Sisällys. Esipuhe... 5. Mikä on konserni... 17. Konsernin muodostuminen... 25 Sisällys 1 2 Esipuhe............................................ 5 Mikä on konserni................................... 17 1.1 Liiketoiminnan harjoittaminen yhtenä vs. useampana yrityksenä...............................

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-846-0 (nid.) ISBN 978-952-213-847-7 (pdf)

Lisätiedot

Kirjanpitolaki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 173/1997 vp kirjanpitolaiksi sekä laeiksi

Kirjanpitolaki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 173/1997 vp kirjanpitolaiksi sekä laeiksi EV 202/1997 vp - HE 173/1997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kirjanpitolaiksi sekä laeiksi osakeyhtiölain 11 ja 12 luvun ja osuuskuntalain 79 c :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 8b: Valmistusasteen mukainen tulouttaminen TULOJEN KIRJAAMINEN Tulojen ja menojen kirjaamisperusteena sekä tilikauden tilinpäätöksen laatimisperiaatteena on lähtökohtaisesti

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen MENOJEN JAKSOTTAMINEN Kuinka menot jaksotetaan kuluiksi eri tilikausille? Meno jaksotetaan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot