Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma"

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta Kh Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma Gesterbyn (korttelit 1-31), Kyrkvallan (korttelit 1-6) ja Gesterbyntien (kortteli 14) asemakaavat sekä niihin liittyvät virkistys-, ryhmäpuutarha-, linja-autoasema-, pysäköimis-, tie- ja katualueet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63) 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan alueen kuvauksen, alustavat tavoitteet, nykyisen suunnittelutilanteen, selvitettävät vaikutukset sekä osalliset. OAS on luettavissa kunnan internet-sivuilla osoitteessa Suunnittelu- ja vaikutusalueen rajaukset. 1

2 2 Suunnittelualue Suunnittelukohteena on oleva Gesterbyn kerrostalo- ja pientaloalue, Kantohaan rivitaloalue ja Kyrkvallan pientaloalue. Alue sijaitsee kuntakeskuksen liikealueen tuntumassa edullisten liikenneyhteyksien varrella. Suunnittelualueella on tällä hetkellä n asukasta ja työpaikkoja on alle 50. Gesterbyn kerrostaloalue ja siihen kytkeytyvät pien- ja rivitalopainotteiset asuntoalueet on rakennettu Kyrkvallan pienipiirteinen pientaloalue on rakennettu pääosin 1960-luvulla ja sen jälkeen sitä on korjaus- ja täydennysrakennettu. 3 Tehtävän määrittely Kaavoitusohjelmaan (vv ) sisältyy Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muuttaminen. Suunnittelutyö käsittää kaksi hanketta: ideasuunnitelma laaditaan tiiveimmälle asuntoalueelle asemakaavoituksen pohjaksi laaditaan Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutokset. Ideasuunnitelma käsittää Gesterbyn kerrostaloalueen ja Kantohaan rivitaloalueen. Hanke koskee mm. kerrostaloalueen sisäisen liikenteen järjestämistä, alueen mahdollisen lisärakentamisen tutkimista ja kaupunkikuvan parantamista sekä muita ympäristön laatua parantavia toimenpiteitä. Lisäksi selvitetään mm. uuden koulun sijoittaminen Kantohaan ja Kyrkvallan väliselle rakentamattomalle alueelle. Tehtävään kuuluu liikenteen nykytilanteen analysointi ja kehittämistoimenpiteet. Suunnittelu edellyttää esim. lisärakentamisen ja liikennejärjestelyjen vaikutusten arviointia. Asemakaavojen muutos laaditaan hyväksytyn ideasuunnitelman pohjalta. Suunnittelu tehdään yhteistyössä asukkaiden sekä kunnan eri toimialojen kanssa ja Tiehallinnon kanssa. Ideasuunnitelman ja asemakaavojen muutosten laatiminen edellyttää vuorovaikutteista suunnittelua. Sekä asukkaiden että taloyhtiöiden mielipiteitä ja lähtötietoja selvitetään mm. kyselyillä ja järjestämällä asukastilaisuuksia. 4 Kuntakeskuksen kehittämisestä Kirkkonummen kuntakeskuksen monipuolinen kehittäminen käsittää mm. keskusta-alueen maankäytön ja muun toiminnallisen uudistamisen. Tavoitteet on kirjattu Kuntakeskuksen kehityskuva -raportissa. Tavoitteena on elävä, viihtyisä ja turvallinen pienkaupunkimiljöö. Vaikuttajatahot, yrittäjät, kiinteistönomistajat ja kunta yhteistuumin tulisi saada rakentamaan kaikille kirkkonummelaisille elinvoimaista keskustaa, jossa viihdytään ja joka tarjoaisi elämyksiä, vireää toimintaa ja entistä monipuolisimpia palveluja. Yksi tärkeä tavoite on alueen asukasmäärän tuntuva lisääminen. 5 Tavoitteet Suunnittelun merkittävin haaste on Gesterbyn kerrostaloalueella ja Kantohaassa mahdollisesti tehostuvan maankäytön sekä ajoneuvo- ja kevytliikenteen ja pysäköinnin yhteensovittaminen. Liikenneturvallisuus on keskeisellä sijalla suunnittelussa, kuten myös kevytliikenneyhteyksien jatkuvuus ja linja-autoliikenteen järjestelyt. Tavoitteena on säilyttää alueen nykyiset kaupalliset ja kunnalliset palvelut. Suunnittelutyössä tutkitaan myös mahdollisuutta sijoittaa alueelle lisää palvelu- ja liiketilaa, kuten uusi koulu ja päiväkoti. Mahdollinen asumisen lisärakentaminen tulee toteuttaa niin, että sen kautta tarjoutuu tilaisuus esim. pysäköintilaitosten rahoitukseen. Tämä saattaa johtaa maankäyttösopimusten laatimiseen asunto-osakeyhtiöiden kanssa. Alueen lisärakentaminen tulee toteuttaa tienoon viihtyisyysarvoja vaarantamatta parantamalla kaupunkikuvaa ja ympäristön laatua. Pientaloalueilla todennetaan nykyinen tilanne mahdollisine kehittämistoimenpiteineen myönteiset erityispiirteet ja luonnonläheisyys säilyttäen. 2

3 Vuorovaikutteisen suunnittelumetodin avulla ideasuunnitelmassa konkretisoidaan ne mahdollisuudet, joilla kerrostaloalueen ja sen lähialueen maankäyttöä ja asukkaiden elinympäristöä on tarkoitus muuttaa. Suunnittelualueen kumpuileva maasto ja lähiympäristön kulttuurivaikutteinen maisema otetaan huomioon suunnittelussa. 6 Suunnittelutilanne 6.1 Läntisen Uudenmaan maakuntakaava (lainvoimainen ) Vahvistetussa Läntisen Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. 6.2 Uudenmaan maakuntakaava (maakuntavaltuuston hyväksymä ) Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. 3

4 Taajamatoimintojen aluemerkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka- sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Merkintä sisältää taajamien sisäiset liikenneväylät, ulkoilureitit, kevyen liikenteen väylät, paikalliskeskukset, yhdyskuntateknisen huollon alueet, muut erityisalueet, paikalliset suojelualueet sekä virkistys- ja puistoalueet Kirkkonummen yleiskaava 2020 (lainvoimainen ) Lainvoimaisessa yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty asuinkerrostalojen, asuinpientalojen ja lähivirkistyksen aluemerkinnöillä. Yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu kerrostalo- ja pientalovaltaiseksi alueeksi (AK, AP), lisäksi alueella on lähivirkistysaluetta (VL) ja sen läpi kulkee seudullinen pääväylä Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaava (ehdotus ) Asemakaavatyössä tulee ottaa huomioon tekeillä oleva Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaavaehdotuksen sisältö. Osayleiskaavatyön pääpaino on kuntakeskuksen ja sen välittömän lähialueen maankäytössä ja liikennejärjestelmässä. Vastaavasti tämän asemakaavojen muutoksen sisältö otetaan huomioon lopullisessa osayleiskaavassa, mikäli ideasuunnitelman laadinnan perusteella on tarve tehdä ehdotukseen tarkennuksia. Osayleiskaava käsittää Gesterbyntien länsipuoliset alueet. Ote kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaavaehdotuksesta ( ) Ote Kirkkonummen yleiskaavasta

5 6.2.3 Muut tehdyt selvitykset ja suunnitelmat Kunnan toimesta on laadittu v suunnittelualueen lähiympäristön luonto- ja liitooravaselvitys Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaavoituksen lähtötiedoiksi. Kunnan toimesta on laadittu v maisema- ja rakennettavuusselvitys Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaavoituksen lähtötiedoksi. Kirkkonummen rakennuskulttuuri- ja kulttuurimaisema julkaisu on laadittu yleiskaavoituksen lähtötiedoksi v Kirkkonummen Heikkilän, Jolkbyn, Killinmäen ja Kyrkvallan yleiskaava-alueen inventointi, Museovirasto, 2003 Keskustan alueelle on aiemmin laadittu useita maankäytön ja liikenteen selvityksiä, joista asemakaavanmuutoksen laatimisen kannalta keskeisiä ovat mm. seuraavat: Kirkkonummen keskustan kehittäminen. Keskustakehitys Oy, LT-konsultit Oy, Arkkitehtuuritoimisto Jukka Turtiainen Oy, Kirkkonummen keskustan liikenneverkkosuunnitelma, LT-Konsultit Oy ja Strafica Oy, 2002 Kirkkonummen tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma, Kirkkonummen kunta, Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri, Strafica Oy, 2002 (päivittäminen vireillä) Kirkkonummen yleiskaavan 2020 yhteydessä on lisäksi laadittu perusselvityksiä ja inventointeja mm. kulttuurihistoriallisista ja muinaismuistolain alaisista kohteista. Tarvittaessa laaditaan erillisenä hankkeena esim. maastomallin avulla Gesterbyntien meluselvitykset, jos ideasuunnitelmassa esim. esitetään asuntorakentamista tien tuntumaan. 7 Suunnitteluprosessi ja sen aikataulu Suunnittelun lähtötietojen kartoittamiseksi tehdään kyselyt syksyllä 2006 ja samanaikaisesti käynnistyy ideasuunnitelman laatiminen. Suunnittelun käynnistyessä asukkaita tiedotetaan hankkeesta. Ideasuunnitelmavaihtoehdot esitellään asukastilaisuudessa alkuvuonna 2007 ja siitä on mahdollista antaa palautetta, joihin laaditaan kaavoittajan vastineet ja ne esitellään päättäjille lopullisen ideasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Lopullinen ideasuunnitelma viedään hyväksymiskäsittelyyn loppukeväällä 2007, jonka jälkeen se esitellään asukastilaisuudessa. Asemakaavojen muutosehdotus käsitellään alkuvuonna 2008 ja se pannaan julkisesti nähtäville palautteen saamiseksi. Palautteeseen laaditaan kaavoittajan vastineet. Hyväksymiskäsittelyyn asemakaavan muutos on tarkoitus viedä syksyllä vuosi kuukausi TYÖVAIHE OAS Ideasuunnitelma asemakaavaehdotus kaavan hyväksyminen Käsittelyt: Yhdyskuntatekniikan lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Nähtävillä olo 5

6 Mikäli maanomistajien rakennusoikeus kasvaa merkittävästi asemakaavoituksen johdosta, tulee kunnan ja maanomistajien kesken olla hyväksytty ja allekirjoitettu maankäyttösopimus ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä kunnanvaltuustossa. 8 Vaikutusten arviointi Osana suunnittelua arvioidaan ideasuunnitelman ja asemakaavojen muutoksen vaikutukset. Vaikutusten arvioinnin tavoitteena on tukea suunnittelua, osallistumista ja vuorovaikutusta sekä päätöksentekoa. Arvioinnissa tarkastellaan maankäyttö- rakennusasetuksen 1 :ssä esitettyjä vaikutuksia. Tarkasteltava vaikutusalue on esitetty kartassa sivulla 1. Arvioinnissa tullaan kiinnittämään huomiota erityisesti seuraaviin vaikutuksiin: Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön alueen toiminnallisuus; liikkuminen, palvelut, virkistys luonnonympäristö esteettisyys, turvallisuus Vaikutukset liikenteeseen ajoneuvoliikenteen ja pysäköinnin järjestelyt joukkoliikenne, kevyen liikenteen verkosto liikenneturvallisuus Vaikutukset kunnan talouteen mahdollinen lisärakentaminen palvelujen toteuttaminen ja ylläpito käyttö ja kunnossapito Muita arvioitavia vaikutuksia ovat vaikutukset: maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Vaikutusten arviointi tehdään pääasiallisesti asiantuntija-arviointina. Arvioinnissa hyödynnetään luvussa (s. 5) esitettyjä selvityksiä ja suunnitelmia sekä osallisten näkemyksiä. Tarvittaessa voidaan myös laatia uusia erillisselvityksiä (esim. melu). Vaikutusten arviointi tehdään ja raportoidaan osana ideasuunnittelua ja asemakaavojen muutoksen laatimista seuraavasti: Ideasuunnitelma, vaihtoehdot Laadittavien idealuonnosvaihtoehtojen vaikutukset arvioidaan ja tulostetaan vertailutaulukkona. Vertailun tiivistetyt tulokset esitetään asukastilaisuudessa. Ideasuunnitelma Ensimmäisessä vaiheessa tehdyn vaikutusten arvioinnin ja asukaspalautteen pohjalta tarkennetaan vaikutusten arviointia. Ideasuunnitelman vaikutukset esitetään osana selostusta. Asemakaavan ehdotusvaihe Arvioidaan asemakaavaehdotuksen vaikutukset. Arviointi ja kaavan vaikutukset esitetään kaavaselostuksessa. Asemakaavan hyväksymisvaihe Arviointi ja asemakaavan vaikutukset esitetään kaavaselostuksessa. 6

7 9 Osalliset Kaavoitustyö laaditaan vuorovaikutteisesti osallisten ja kaikkien kaavoituksesta kiinnostuneiden kanssa. Maanomistajat ja asukkaat Viranomaiset - Uudenmaan liitto - alueen maanomistajat - Uudenmaan ympäristökeskus - kunnan asukkaat - Läntisen Uudenmaan aluepelastuslaitos Kunnan hallintokunnat/viranhaltijat - Läntisen Uudenmaan maakuntamuseo - Tiehallinto - rakennusvalvonta - ympäristönsuojelu - terveysvalvonta - vesihuoltolaitos - sosiaalitoimi - koulutoimi - liikuntatoimi - kulttuuritoimi - nuorisotoimi - vanhusneuvosto - vammaisneuvosto - elinkeinotoimi - kunnan nimistötoimikunta Muut intressiryhmät - Fortum Oyj - Fingrid Oyj - Elisa Networks Oy - Karjaan Puhelin Oy - TeliaSonera Oyj - liikennöitsijät Muut tahot - asukasyhdistykset - Kirkkonummen Yrittäjät r.y. - Kirkkonummen ympäristö-yhdistys r.y. - Kyrkslätts Natur och Miljö r.f. 10 Osallistuminen ja vuorovaikutus Suunnittelu tehdään laajassa yhteistyössä asukkaiden sekä kunnan eri toimialojen kanssa ja Tiehallinnon edustajien kanssa. Ideasuunnitelman ja asemakaavojen muutosten laatiminen edellyttää vuorovaikutusta koko suunnittelun ajan alueen asukkaiden kanssa ja etenkin kerrostalovaltaisella alueella, joilla lienee suurimmat muutostarpeet tällä hetkellä. Vuorovaikutus toteutuu intressiryhmille suunnattavien kyselyjen, asukastilaisuuksien ja päätöksentekijöille suoritettavien esittelyjen avulla. Samoin olennainen osa vuorovaikutusta on yleisölle suunnattu tiedotus, joka tapahtuu kunnan ilmoituslehtien ja kotisivujen kautta. Työn aluksi järjestetään asukkaille, kiinteistönomistajille ja kunnan eri toimialojen edustajille suunnatut kyselyt, joilla kartoitetaan mm. suunnittelualueen ongelmia, kehittämistavoitteita ja -toiveita. Kysely järjestetään pääsääntöisesti nettikyselynä kunnan kotisivujen kautta, mutta kyselyn voi palauttaa myös kyselykaavakkeella. Lisäksi nettikyselyyn voi vastata kunnan pääkirjastossa. Asukaskyselyt tehdään ja analysoidaan ennen ideasuunnitelman laatimista. Neuvottelut Gesterbyssä kauppapaikkaa pitävän kauppaketjun, muiden yrittäjätahojen ja paikallisen liikennöitsijän kanssa pidetään suunnittelutyön alussa. Kaavaa ja sen vaikutuksia koskevia osallisten näkemyksiä käytetään hyväksi jatkotyössä. Ideasuunnitelman laatimisen yhteydessä järjestetään kolme asukastilaisuutta: asukastilaisuus (1): esitellään kunnan alustavia tavoitteita alueen kehittämiseksi sekä esitellään asukaskysely asukastilaisuus (2): esitellään asukaskyselyn yhteenveto, hahmotelma tavoitteellisesta maankäytöstä ja kehittämistavoitteista sekä laaditut vaihtoehtoiset ideasuunnitelmat ja niiden kehitysideat asukastilaisuus (3): esitellään lopullinen ideasuunnitelma ja esitellään kaavahankkeen jatkotoimenpiteet Lisäksi asemakaavojen muutoksen laatimisen yhteydessä järjestetään yksi asukastilaisuus, jossa esitellään asemakaavojen muutosehdotus. 7

8 Kaavoitustyö järjestetään siten, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla, yrityksillä ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Suunnitelmien nähtävillä olon aikana on mahdollista tuoda esille mielipiteitä ja tehdä huomautuksia ja muistutuksia. Kunnanvaltuuston hyväksymistä koskevasta päätöksestä on mahdollisuus valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 11 Tiedottaminen Kunnanhallituksen hyväksyttyä ideasuunnitelman asemakaavoituksen pohjaksi järjestetään lehdistötilaisuus. Kaavahanketta koskevat lehti-ilmoitukset julkaistaan kunnan ilmoituslehdissä. Kaavoituksen vireille tulosta tiedotetaan kunnan kotisivuilla sekä lisäksi kirjeellä maanomistajille, naapureille ja viranomaisille. Kaavan asettamisesta nähtäville ja hyväksymistä koskevasta päätöksestä tiedotetaan julkisesti sekä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet. 13 Yhteystiedot Kirkkonummen kunnassa tässä suunnitteluhankkeessa teitä palvelevat: Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi puh. (09) Liikennesuunnitteluinsinööri Hanna Koivukari puh. (09) Kirkkonummen kunta Yhdyskuntasuunnittelu PL Kirkkonummi Käyntiosoite kuntakeskuksessa sijaitseville teknisille osastoille: Asematie 3 B, 2. krs Kaavahankkeen konsultteina toimivat: Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy: Projektipäällikkö Jukka Turtiainen, arkkitehti Projektiarkkitehti Dan Mollgren, arkkitehti puh. (09) , Sito Oy: Liikennesuunnittelija DI Seppo Karppinen puh. (09) , Asukaskyselyn laatija DI Maija Krankka Puh. (09) Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Osallisilla on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 64 ) nojalla oikeus ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää alueelliselle ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Palautteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi toimittaa Kirkkonummen kuntaan. 8

Edesholmen ranta-asemakaava

Edesholmen ranta-asemakaava Kirkkonummen kunta 2.4.2007 Edesholmen ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63) 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kh 24.6.2014 102 LIITE 28 Maritta Heinilä Ypäjän kunta HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.6.2014 P24359-P001 FCG Suunnittelu

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava

Outlet-kylän asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2013, tarkistettu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22086 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

LINTUMÄKI, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION ALUEEN ASEMAKAAVA NURMIJÄRVEN KUNTA ARVIOINTISUUNNITE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LINTUMÄKI, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION ALUEEN ASEMAKAAVA NURMIJÄRVEN KUNTA ARVIOINTISUUNNITE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMIJÄRVEN KUNTA, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION MÄYRÄNKALLI TYÖPAIKKA-ALUEEN ALUEEN ARVIOINTISUUNNITE 24.03.2015 Asianro xx Kaavatunnus 3-336 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472) LIITE 3

Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472) LIITE 3 Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472), asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.3.2015 Kuvat 1 ja 2: Asemakaava-alueen sijainti Etelä-Tuusulassa, Tuusulanväylän

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää suunnitelman kaavoitusprosessissa

Lisätiedot

Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet

Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet 29.8.2007 A. AHLSTRÖM OY Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet Asemakaavan muutos Nanny Stillin lasitaidetta, kuvalähde: www.designlasi.com OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15 1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KOILLINEN TEOLLISUUSALUE (002038) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. RAUMAN KAUPUNKI - KAAVOITUS 21.12.2010 tark. 25.1.2012. Suunnittelualuerajaus

KOILLINEN TEOLLISUUSALUE (002038) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. RAUMAN KAUPUNKI - KAAVOITUS 21.12.2010 tark. 25.1.2012. Suunnittelualuerajaus KOILLINEN TEOLLISUUSALUE (002038) Suunnittelualuerajaus Aloite Osayleiskaava sisältyy Rauman kaupungin vuoden 2010 kaavoitusohjelmaan. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee n. 4 km kaupungin keskustasta

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0853 Senaatti-kiinteistot, puolustuskiinteistot Mikkelin Karkialammin kasarmialueen yleis-

Lisätiedot