Hyväksytty yt.lautakunnassa Länsi-Hemvik Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksytty yt.lautakunnassa 21.10.2010 Länsi-Hemvik Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 )"

Transkriptio

1 Hyväksytty yt.lautakunnassa Länsi-Hemvik Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Suunnittelualue Asemakaava-alue sijaitsee eteläisellä Kirkkonummella Upinniementien länsipuolella n. 5 km etäisyydellä Kirkkonummen keskustasta. Se liittyy Pohjoisessa Kantvik IIB asemakaavan alueeseen Sokerimestarintiellä, joka toimii katuyhteytenä alueelle. Etelosasta alue ulottuu muuntamoon ja voimajohtolinjoihin ja itäpuolelta Hemvikenin kosteikkoon. Suunnittelualue kuuluu nk. Merikantvikin suuralueeseen. Alustavan kaavarajauksen mukaisen alueen koko on noin 16 ha, josta kunta omistaa noin 13 ha. Kaava-alueen rajaus tarkentuu hankkeen edetessä.

2 Kaavoitustilanne Uudenmaan maakuntakavassa suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle. Sen länsireunaan on osoitettu siirtoviemärilinjaus (sv) ja etelä-/länsiosaan 110kV:n voimalinja (z). 1. vaihemaakuntakaava vahvistettiin Ympäristöministeriössä Asemakaava- alueelle ei ole osoitettu aluevarauksia. Ote Uudenmaan maakuntakaavasta Kirkkonummen yleiskaavassa 2020 alue on osoitettu pääasiassa pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP) sekä lähivirkistysalueeksi VL. Lisäksi alueelle sijoittuu asuntoaluetta (A) sekä varaukset pienvetesatamalle (LV), sähkövoimalinjalle (z) ja maakaasujohdolle (k). Sokerimestarintien varrella sijaitseva vuokra-ajan asuintalo on osoitettu paikallisesti merkittäväksi rakennuskulttuurikohteeksi (r-285). Ote Kirkkonummen yleiskaavasta

3 Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset - Merikantvikin ideasuunnitelma, Kirkkonummen kunta Porkkalan vuokra-alueen sotilaalliset jäänteet, Pekka Silvast Kantvikin mahdollisesti pilaantuneiden maa-alueiden maaperätutkimus, Maa ja Vesi Liito-oravaselvitys Kirkkonummella Jorvaksen, Heikkilän, Bro-Kolsarin sekä Meri- Kantvikin alueilla, Timo Haikarainen Maantien 1191 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Kantvik Strömsby, tiesuunnitelma, Tiehallinto Kantvik IIB asemakaava, hyväksytty 1988 ja vahvistettu Suunnittelun tarve Länsi-Hemvik asemakaava on kunnanvaltuuston hyväksymässä kaavoitusohjelmassa esitetty vuonna 2010 alkavaksi suunnittelukohteeksi. Asemakaava on tärkeä kunnan tonttitarjonnan turvaamiseksi. Suunnittelun tavoitteet Kaavahankkeen tavoitteena kaavoitusohjelman mukaisesti on muodostaa pientalovaltainen asuinalue, joka tukeutuu olevaan asuntoalueeseen ja tulevaan Meri-kantvikin keskusta-alueeseen. Omakotitalotonttien alustava määrällinen tavoite on 35 kpl. Alueen jyrkästä rinteestä kosteikkoon vaihtuva maasto huomioon ottaen tavoite on haastava. Alueelle laaditaan lähiympäristö- ja rakentamistapaohje. Laadittavat selvitykset Asemakaava-alueelle on laaditaan luontoselvitys. Samassa yhteydessä myös vuoden 2002 liito-oravakartoitus päivitetään. Hemvikenin maaperässä mahdollisesti sijaitsevat vuokra-ajan jäänteet selvitetään aiemmin tehtyjen tutkimusten ja mahdollisten lisätutkimusten perusteella. Tarvetta muiden, esim. meluselvityksen laatimiseen harkitaan suunnittelun edetessä. Vaikutusalue Asemakaavan toteuttamisella on vaikutuksia ensisijaisesti kaava-alueen ja sen välittömän lähialueen nykyisille asukkaille, Sokerimestarintien varren asukkaille sekä nykyisen metsäalueen virkistyskäyttäjille. Vaikutusalue on esitetty kansilehdellä. Osallstuminen ja vuorovaikutus, osalliset Kaavoitustyö järjestetään Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaisesti siten, että osallisille ja muille kaavoituksesta kiinnostuneille turvataan mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset, yritykset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Asukastilaisuus järjestetään luonnoksen nähtävilläolon aikana, sekä tarvittaessa ehdotuksen nähtävilläoloaikana. Viranomaisyhteistyö Viranomaistahoja tiedotetaan kaavoituksen käynnistymisestä ja etenemisestä suunnitteluneri vaiheissa. Mikäli tarvetta ilmaantuu, järjestetään MRL 66 2 mom. mukainen viranomaisneuvottelu. Kaavoituksen käynnistymisestä ilmoitetaan lähettämällä OAS. Kaavaluonnoksesta ja ehdotuksesta pyydetään lausunnot seuraavilta viranomaisilta ja julkisilta yhteisöiltä: 3

4 Ulkoiset viranomaiset: Uudenmaan ELY-keskus, maankäyttö ja liikenne Länsi Uudenmaan maakuntamuseo Museovirasto / Arkeologia / Sotahistoria Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Espoon seudun ympäristöterveys Kunnan toimielimet: Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Vesihuoltolaitos Palvelutuotanto Perusturva Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Nimistötoimikunta Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto Yhteisöt: Fortum Espoo Distribution Oy Fortum Power and Heat Oy Fingrid Oyj/Ympäristö Elisa Oyj TeliaSonera Finland Oyj Gasum Oy Ab Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY Länsi-uudenmaan poliisilaitos Yhdistykset: Kantvik asukasyhdistys Pro Strömsby Pilvijärven pienkiinteistöyhdistys Kirkkonummen pienkiinteistöyhdistys Kirkkonummen ympäristöyhdistys Kyrkslätts Natur och Miljö Selvitettävät vaikutukset Laadittavaan kaavaselostukseen sisällytetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 :n mukainen vaikutusten arviointi, jossa selvitetään suunnitelman toteuttamisesta aiheutuvat vaikutukset. Vaikutusten arvioinnissa keskitytään lähiympäristöön ja olevaan asutukseen kohdistuviin vaikutuksiin. Yhteydet laajempaan virkistys-, kevytliikenne- ja viheralueverkostoon sekä selvitetään. Lisäksi suunnitelman vaikutuksia suunniteltuun Meri-Kantvikin aluekokonaisuuteen selvitetään. Kaavoituksen eteneminen, päätöksenteko ja alustava aikataulu Kaavasuunnittelun, osallistumisen ja päätöksenteon eri vaiheet, järjestys sekä alustava aikataulu on esitetty alla olevissa taulukoissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään osallisille yhdyskuntatekniikan lautakunnan tehtyä päätöksen OAS:n hyväksymisestä. Yksityisten maanomistajien kanssa tehdään maankäyttösopimus, mikäli kyseisten maanomistajien tiloille osoitetaan asemakaavassa sopimuksen tekoon edellyttävä määrä uutta rakennusoikeutta. 4

5 Hankkeen alustava aikataulu: vuosi 2010 kuukausi OAS Ytl Lähtötiedot Kaavaluonnos, valmistelu vuosi 2011 kuukausi Kaavaluonnos, käsittely Ytl Kaavaluonnos nähtävillä N,A kaavaehdotus, valmistelu Kaavaehdotus, käsittely Ytl Kh Kaavaehdotus nähtävillä N Kaavan hyväksyminen vuosi 2012 kuukausi Ytl Kh Kv Käsittelyt: Yhdyskuntatekniikan lautakunta Ytl Kunnanhallitus Kh Kunnanvaltuusto Kv Nähtävillä olo N Asukastilaisuus A Tiedottaminen ja yhteydenotot Suunnittelutyön käynnistymisestä, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta, kaavan valmistelusta ja yleisötilaisuuksien järjestämisestä tiedotetaan yleisesti kunnan virallisissa ilmoituslehdissä, kunnan kotisivuilla sekä kunnan ilmoitustaululla. Suunnitteluaineistoon voi tutustua kaavan valmistelun aikana kunnan kaavoitustoimistossa, osoitteessa Kirkkonummi, Asematie 3B, 2. krs. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi toimittaa osoitteeseen: Kirkkonummen kunta / Kaavoitusyksikkö PL 20, O2401 Kirkkonummi Lisätietoja kaavahankkeesta antaa: kaavoitusarkkitehti Aija Aunio Puh. (09) , 7

Edesholmen ranta-asemakaava

Edesholmen ranta-asemakaava Kirkkonummen kunta 2.4.2007 Edesholmen ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63) 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan

Lisätiedot

TOLSANMÄKI Asemakaava

TOLSANMÄKI Asemakaava HEIKKILÄ TOLSANMÄKI Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää pääpiirteissään suunniteltavan alueen kuvauksen, alustavat tavoitteet,

Lisätiedot

Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma

Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma Kirkkonummen kunta Kh 6.11.2006 Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma Gesterbyn (korttelit 1-31), Kyrkvallan (korttelit 1-6) ja Gesterbyntien (kortteli 14) asemakaavat

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 )

Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) 1 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot

11.2.2015 Sulan työpaikka-alue asemakaava ja asemakaavan muutos nro 3535 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

11.2.2015 Sulan työpaikka-alue asemakaava ja asemakaavan muutos nro 3535 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSULAN KUNTA SULAN TYÖPAIKKA-ALUE asemakaava ja asemakaavan muutos nro 3535 (OAS) Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.5.2014 (alk. per. 5.3.2014)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.5.2014 (alk. per. 5.3.2014) 14.5.2014 (alk. per. 5.3.2014) Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan valmistelussa ja asemakaavan vaikutusten

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472) LIITE 3

Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472) LIITE 3 Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472), asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.3.2015 Kuvat 1 ja 2: Asemakaava-alueen sijainti Etelä-Tuusulassa, Tuusulanväylän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Katumantie 2, asemakaavan muutos HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 27.2.2012 Maankäytön suunnitteluyksikkö päivitetty 20.6.2012 1. KOHDE Katumantie 2, asemakaavan muutos Dnro:

Lisätiedot

Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen.

Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Takala Paimelan (21) kunnanosa osa tilojen 98-436-2-9 ja 98-436-3-171 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (8) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue)

1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Heinikon

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava

Outlet-kylän asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2013, tarkistettu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22086 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää suunnitelman kaavoitusprosessissa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2015 LAUKAAN KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA 410-AK-KIR-030 Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus LAUKAAN KUNTA MAANKÄYTTÖOSASTO 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Tekniset palvelut. U066 Urheilutie. Kortteli 261 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Tekniset palvelut. U066 Urheilutie. Kortteli 261 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Kortteli 261 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja

Lisätiedot