MASALAN KESKUSTA KORTTELI 2030, ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MASALAN KESKUSTA KORTTELI 2030, ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 KIRKKONUMMEN KUNTA MASALAN KESKUSTA KORTTELI 2030, ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) Asemakaavan muutos- ja lähivaikutusalue Muutosalue Lähivaikutusalue LUETTELO LIITEASIAKIRJOISTA 1 Ilmakuva alueesta 2 Uudenmaan maakuntakaavaote 3 Kirkkonummen yleiskaavaote Alueen nykyinen asemakaava 1

2 1. SUUNNITTELUALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee noin seitsemän kilometrin etäisyydellä Kirkkonummen kuntakeskuksesta koilliseen Masalan keskusta-alueella. Pohjoisessa alue rajautuu vanhaan, olemassa olevaan teollisuusalueeseen, idässä rantaradan (Helsinki-Turku) rautatiealueeseen, etelässä Sundbergintiehen ja lännessä Masalantiehen. Ilmakuva suunnittelualueesta on liitteessä SUUNNITTELUTILANNE Uudenmaan maakuntakaavassa (ympäristöministeriö vahvistanut ) suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle. (Liite 2) Kirkkonummen yleiskaavassa 2020 (lainvoimainen ) alue on merkitty keskusta toimintojen alueeksi C. (Liite 3) Asemakaavan muutos koskee työpaikkakorttelia (KTY-1), jota koskeva asemakaava on hyväksytty ja vahvistettu (Liite 4) 3. SUUNNITTELUN TARVE Alueella on ns. teollisuuskaava, joka on sisällöllisesti vanhentunut. Alueen asukasyhdistys on kiirehtinyt alueen kaavamuutosta jo vuosia pitäen alueen toimintaa keskusta-alueelle sopimattomana, ympäristöä häiritsevänä ja saastuttavana. Kaavoitettava alue sisältyy kunnanvaltuuston hyväksymään kaavoitusohjelmaan vuosille ja siinä kaavahanke on esitetty aloitettavaksi v Kaavoitusohjelman arvion mukaan asemakaava hyväksyttäneen v Kunnallistekniikan rakentamisen arvioidaan kaavoitusohjelmassa käynnistyvän v Asemakaava on tärkeä Masalan keskustan kehittämiselle. Koko alueen maankäyttö uudistuu vaiheittain kaavoja muuttamalla ja kaavoittamalla uusia alueita kaavoitusohjelman mukaisesti. Suunnittelualueen korttelirakenne, pysäköinti ja liikennejärjestelyt uusitaan vastaamaan paremmin alueen uutta luonnetta keskustamaisena asuntoalueena. Aloite olemassa olevan asemakaavan muuttamiseksi on tullut maanomistajataholta. Suunnittelualue käsittää yksityisten maanomistajien omistaman alueen ja kaavoitus toteutetaan ns. maanomistajakaavahankkeena. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyä tulee kunnan ja maanomistajien kesken olla hyväksytty ja allekirjoitettu maankäyttösopimus. 4. SUUNNITTELUN TAVOITTEET Asemakaavan muutoksessa tarkastellaan mm. alueen korttelirakennetta ja liikenneratkaisuja. Sen tavoitteena on kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen asuntoalue liikenteellisessä solmukohdassa. Tavoitteena on luoda elävä, monipuolinen, viihtyisä ja turvallinen pienkaupunkimiljöö ja asukkaille hyvä elinympäristö, joka tarjoaa elämyksiä, vireää toimintaa ja viihtyisää, asumisystävällistä lähiympäristöä. Masalantien varteen on tavoitteena sijoittaa nelikerroksisia kerrostaloja ja alueen keskelle yhtiömuotoisia yksi- ja kaksikerroksisia pientaloja: erillistaloja, rivitaloja ja kytkettyjä pientaloja. Korttelin pienimittakaavainen sekarakenne vastaa ja samalla korostaa alueen luonnetta ja olemassa olevaa mittakaavaa. Masalantietä reunustavien rakennusten pohjakerroksiin osaan varataan kerrosalaa liiketiloille. 2

3 Suunnittelun lähtökohtana on säilyttää alueen maisemalliset ominaispiirteet ja luontoarvot, kuten vanhan omakotitalon edessä oleva puistomainen piha-alue. Alue sijoittuu keskeiselle paikalle keskustan palvelujen välittömään läheisyyteen ja hyvien liikenneyhteyksien varteen. Suunnittelualueen sisäinen liikenne jäsennetään keskeisen kevyen liikenteen vyöhykkeen ja uuden kaavoitettavan puistoaukion ympärille. Alueen rakentuminen uudenaikaiseksi hallituksi arkkitehtoniseksi kokonaisuudeksi vaikuttaa kohentavasti myös sitä ympäröivän alueen arvostukseen ja vahvistaa palvelujen väestöpohjaa ja vetovoimaa. Kaavoituksella alue liitetään muihin ympäristön keskustatoimintoihin. Suunnittelualueen eteläosan alueen läpi kulkevan ojan sijoittamista maanalaiseen putkeen tutkitaan mm. turvallisuus-, huolto- ja vastuusyistä. 5. TEHDYT TAI LAADITTAVAT SELVITYKSET Asemakaava-alueella on tähän mennessä tehty tai on tekeillä seuraavat selvitykset: - luontoinventointi ja luontoarvoselvitys - ajoneuvoliikenteen ja rautatien meluselvitys laaditaan siten, että korttelialueen kaikissa rakentamisvaiheissa asuinpihojen meluttomuus on turvattu - rautatien tärinäselvitys - pohjatutkimus - maaperätutkimus pilaantuneista maista - Tiehallinto, Uudenmaan tiepiirin yleissuunnitelma Malantien tulevaisuudesta - kunnallistekniset rasitteet. 6. VAIKUTUSALUE JA ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET Asemakaavan muutoksen merkittävät vaikutukset ulottuvat pääasiassa muutosalueeseen ja lähikortteleihin: alueen ympärillä oleviin teollisuustontteihin, asuntotontteihin ja julkisten palveluiden tuottajien tontteihin. Asemakaavamuutoksella, uusien asuinrakennusten rakentamisella ja maisemamuutoksella on laajempikin vaikutus taajamakeskukseen, sen elinoloihin, talouteen sekä ympäristöön, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön. Lähivaikutusalueen laajuus esitetty kansilehdellä. Kaavoituksessa tutkitaan mm. seuraavat vaikutukset: - vaikutukset ihmisten elinoloihin ja ympäristöön, sosiaaliset vaikutukset - vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon - vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin - vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen - vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 7. YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT Raideliikenne ja liikennemelu ovat alueen suurimmat häiriötekijät. Suunnitteluratkaisulla ja rakennusten massoittelulla pyritään liikenne- ja ratamelu piha-alueilla torjumaan siten, ettei se ylitä lainmukaisia ohjearvoja. Liikenne- ja ratamelua vähennetään parvekkeilla ja asunnoissa rakenteellisilla ratkaisuilla. Meluntorjuntaa koskevat määräykset tullaan osoittamaan kaavassa. Mahdollinen selvitysten mukainen pilaantunut maa-aines vaihdetaan puhtaaseen. 3

4 8. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS, OSALLISET Asemakaava laaditaan vuorovaikutteisesti osallisten ja kaikkien kaavoituksesta kiinnostuneiden kanssa. Kaavoitustyö järjestetään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 62 ) 62 :n mukaisesti siten, että osallisilla, joita ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset, yritykset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Asukkailla, osallisilla ja muilla asianosaisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä kaavan laadinnan eri vaiheissa. Kaavaluonnoksesta ja - ehdotuksesta annetut mielipiteet otetaan huomioon kaavoituksen jatkokäsittelyssä ja niihin laaditaan kaavoittajan vastineet päätöksentekoa varten. Osallisia ovat mm. Suunnittelualueen maanomistajat, kiinteistöjen osakkaat ja asukkaat Lähialueen asukkaat Ulkoiset viranomaiset: Uudenmaan liitto Uudenmaan Ympäristökeskus Tiehallinto / Uudenmaan tiepiiri Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Ratahallintokeskus Oy VR-rata Ab Kunnan viranomaiset : Kunnallistekninen suunnittelu Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Vesihuoltolaitos Terveysvalvonta Sosiaali- ja terveystoimi Päivähoitotoimi Opetustoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Elinkeinotoimi Nimistötoimikunta Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto Yhteisöt: Kirkkonummen seurakuntayhtymä Fortum Espoon Oy Elisa Networks Oyj TeliaSonera Finland Oyj GSM-mastot / Unibase Oy Yhdistykset: Kirkkonummen ympäristöyhdistys r.y. Kyrkslätts Natur och Miljö rf. Kirkkonummen yrittäjät r.y. Alueen asukasyhdistykset 4

5 Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä tiedotetaan julkisesti sekä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet. Asukastilaisuus järjestetään luonnoksen ja ehdotuksen nähtävilläolon aikana. 9. VIRANOMAISYHTEISTYÖ Kaavoituksen käynnistämisestä ja sen etenemisestä tiedotetaan viranomaistahoja erikseen suunnittelun edetessä. Mikäli tarvetta ilmaantuu, kutsutaan koolle muita sektoriviranomaisia ja järjestetään (MRL mom.) viranomaisneuvottelu. Viranomaisia ja julkisia yhteisöjä tiedotetaan kaavoituksen käynnistymisestä lähettämällä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Kaavoituksen edetessä pyydetään lausunnot ehdotuksesta ja luonnoksesta. 10. KAAVOITUKSEN KULKU, PÄÄTÖKSENTEKO JA ALUSTAVA AIKATAULU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma käsitellään yhdyskuntatekniikan lautakunnassa ja kunnanhallituksessa keväällä Hyväksymispäätöksen jälkeen se toimitetaan osallisille ja kaavan vireille tulosta kuulutetaan kunnanhallituksen tehtyä päätöksen kaavan laatimisesta ja OAS:n hyväksymisestä. Tavoiteaikataulun mukaisesti asemakaavan kaavaluonnos pyritään käsittelemään lautakunnassa ja kunnanhallituksessa syksyllä Kaavaluonnoksen nähtävillä oloaikana järjestetään asukastilaisuus ja siitä pyydetään lausunnot. Kaavaehdotus laaditaan saadun palautteen perusteella. Tavoiteaikataulun mukaisesti kaavaehdotus käsitellään yhdyskuntatekniikan lautakunnassa ja kunnanhallituksessa alkuvuonna Ehdotus asetetaan yleisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti ja siitä pyydetään lausunnot. MRL 62 :n mukaan ehdotuksen nähtävillä oloaikana pidetään asukastilaisuus. Kaavaehdotusta tarkistetaan saadun palautteen pohjalta. Tarkistettu ehdotus käsitellään yhdyskuntatekniikan lautakunnassa, kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa syksyllä Asemakaavaluonnos ja -ehdotus ovat nähtävillä kaavoitusyksikössä (Asematie 3 B 2. krs) ja esillä kunnan pääkirjastoissa sekä Masalan ja Veikkolan kirjastoissa. Sekä kaavaluonnos että -ehdotus ovat lisäksi luettavissa kunnan internet-sivuilla Kaavasuunnittelun, osallistumisen ja päätöksenteon eri vaiheet ja järjestys sekä alustava aikataulu on esitetty alla olevissa taulukoissa. 5

6 Kaavahankkeen tavoiteaikataulu on seuraava: Kaavahankkeen Aikataulu Lähtötiedot a selvitykset OAS ytl kh Vaihtoehtojen laatiminen Kaavaluonnos ytl kh Kaavaluonnos nähtävillä näh Kaavaehdotus ytl kh Kaavaehdotus nähtävillä näh Kaavan hyväksyminen ytl kh kv KÄSITTELYT Yhdyskuntatekniikan lautakunta (ytl) Kunnanhallitus (kh) Nähtävillä (näh) olon aikana järjestetään myös asukastilaisuus Kunnanvaltuusto (kv) Ennen asemakaavan hyväksymistä tulee kunnan ja yksityisten maanomistajien kanssa olla hyväksytty ja allekirjoitettu maankäyttösopimus, jossa sovitaan mm. yksityiskohtaisesti alueen toteuttamisen aikataulusta ja toteuttamisvastuista eri osapuolien kesken. 11. TIEDOTTAMINEN Kunnan internet-sivuilla on tietoa kaavan muutoshankkeesta. Siellä on esillä mm. osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavoituksen edetessä myös asemakaavaluonnos ja -ehdotus sekä tietoa järjestettävistä asukastilaisuuksista, joista tiedotetaan myös yleisesti kunnan virallisissa ilmoituslehdissä sekä kunnan ilmoitustaululla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään postitse osallisille. Kaavan hyväksymisestä koskevasta päätöksestä tiedotetaan julkisesti sekä lähetetään tieto niille kunnan sekä muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet. 12. YHTEYSTIEDOT Kuntakeskuksen käyntiosoite: Suunnitteluaineistoon voi tutustua kaavan valmistelun aikana kunnan kaavoitusyksikkö, osoitteessa Kirkkonummi, Asematie 3 B, 2.krs. Palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi toimittaa osoitteeseen: Kirkkonummen kunta / kaavoitusyksikkö PL 20, Kirkkonummi 6

7 Lisätietoja kaavahankkeesta antavat Kirkkonummen kunnassa: Kaavoitusarkkitehti Asta Tirkkonen Puh. (09) Kunnaninsinööri Matti Paavola Puh. (09) Kaavahankkeen konsultteina toimivat: Arkkitehtitoimisto Forma-Futura Oy Leila Tuominen ja Kirsti Menna Puh. (09)

8 LIITE 1 Ilmakuva alueesta 8

9 LIITE 2 Ote Uudenmaan maakuntakaavasta 9

10 LIITE 3 Ote Kirkkonummen yleiskaavasta 10

11 LIITE 4 Ote alueen nykyisestä asemakaavasta, jota muutos koskee. Muutosalue 11

Hyväksytty yt.lautakunnassa 21.10.2010 Länsi-Hemvik Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 )

Hyväksytty yt.lautakunnassa 21.10.2010 Länsi-Hemvik Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Hyväksytty yt.lautakunnassa 21.10.2010 Länsi-Hemvik Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Suunnittelualue Asemakaava-alue sijaitsee eteläisellä Kirkkonummella Upinniementien länsipuolella

Lisätiedot

Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma

Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma Kirkkonummen kunta Kh 6.11.2006 Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma Gesterbyn (korttelit 1-31), Kyrkvallan (korttelit 1-6) ja Gesterbyntien (kortteli 14) asemakaavat

Lisätiedot

TOLSANMÄKI Asemakaava

TOLSANMÄKI Asemakaava HEIKKILÄ TOLSANMÄKI Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää pääpiirteissään suunniteltavan alueen kuvauksen, alustavat tavoitteet,

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 )

Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) 1 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan

Lisätiedot

Edesholmen ranta-asemakaava

Edesholmen ranta-asemakaava Kirkkonummen kunta 2.4.2007 Edesholmen ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63) 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan

Lisätiedot

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA 6.9.2006 1 (11) Kirkkonummen kunta JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63) 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään

Lisätiedot

Alue sijaitsee Kirkkonummen kunnan Hirsalan kylässä ja käsittää Ängeslandetin saaren eteläkärjen. Suunnittelualue on osa tilasta Haga II RN:o 1:8.

Alue sijaitsee Kirkkonummen kunnan Hirsalan kylässä ja käsittää Ängeslandetin saaren eteläkärjen. Suunnittelualue on osa tilasta Haga II RN:o 1:8. 1.12.2009 1 (8) Yt.lautakunta: Kirkkonummen kunta HAGA II RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE Suunnitelman nimi on Haga II ranta-asemakaavan

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKAN KAUPUNKI. TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS. xx.xx. 2012 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava

Outlet-kylän asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2013, tarkistettu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22086 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MIEHIKKÄLÄN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 31.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MIEHIKKÄLÄN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Miehikkälän kunnassa Kirkonkylän alueella. Suunnittelualueen

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 ALAVIESKAN KUNTA Tekniset palvelut Sweco Ympäristö Oy Pappilantie 1 Mäkelininkatu 17 A 85200 ALAVIESKA 90100 OULU ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot