Tuotantotalouden koulutusohjelma. Harjoitustyöesite Lukuvuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotantotalouden koulutusohjelma. Harjoitustyöesite Lukuvuosi 2007 2008"

Transkriptio

1 Tuotantotalouden koulutusohjelma esite Lukuvuosi

2 Arvoisa vastaanottaja Tämän esitteen tarkoituksena on tarjota Teille mahdollisuus säästää yrityksenne tai yhteisönne voimavaroja ja resursseja. Esitteessä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston Tuotantotalouden koulutusohjelman yrityksiin tehtävien harjoitustöiden kuvaukset. Esitteen on koonnut Tuotantotalouden kilta, Kaplaaki ry. Koulutusohjelmallamme on lukuisia harjoitustöitä, joiden kautta opiskelija pääsee tutustumaan käytännön elämään yritysmaailmassa ja soveltamaan tietojaan todellisuudessa. Yhteydenotto tapahtuu etsimällä jokin sopiva yritys joko itse, luennoitsijan avustuksella tai yrityksen omasta pyynnöstä. Parhaat tulokset saadaan aikaiseksi, kun oikeat opiskelijat tekevät työn oikean yrityksen todelliseen tarpeeseen. Näin harjoitustyöesite palvelee sekä yrityksiä, opiskelijoita ja luennoitsijoita. n onnistumisen kannalta olisi suotavaa, että yrityksessä olisi nimetty yhteyshenkilö, jonka kanssa opiskelijat voisivat sopia työn tavoitteet ja tehtävän määrittelyn sekä neuvotella mahdollisista tietolähteistä. n kanssa sovittaisiin myös yhteydenpidosta yritykseen harjoitustyön tekemisen aikana. t ovat teettäjälleen edullisia: työvoima- ja tietojenkäsittelykustannuksia ei synny, mutta tunnustuspalkinto hyvin tehdystä työstä on joskus paikallaan. Yritys maksaa yleensä ainoastaan posti-, puhelin-, matka-, painatus-, ym. välittömät kustannukset, jolloin kelvollisen työn hinta jää usein murto-osaan normaalista toimeksiantotutkimuksesta. Suurin osa harjoitustöistä ei aiheuta kustannuksia lainkaan. Mahdollisten palkkioiden ja apurahojen maksaminen käy helposti LTY:n tukisäätiön kautta, jolloin ylimääräisiltä kuluilta vältytään. Tutkintorakenneuudistuksen myötä monet kurssit ovat muuttuneet ja toiset etsivät vielä rakennettaan. Tässä esillä ovat tähän mennessä varmistuneet kurssit. Tulevaisuudessa valikoima luultavasti tulee muuttumaan. Lisätietoja ja harjoitustyöpyyntöjä voi tiedustella LTY:n Tuotantotalouden koulutusohjelman yhteyshenkilöltä, joka on nimetty jokaisen kurssin kohdalla erikseen. lle voi ilmoittaa myös etukäteen mahdollisista tulevista harjoitustyöaiheista. Lisäksi yhteyshenkilönä toimii Tuotantotalouden killan, Kaplaaki ry:n opintovastaava. Häneltä saa tarvittaessa lisätietoja ja ohjausta oikean kurssin valintaan. Yhteistyöterveisin Kaplaaki ry t osastolla: LTY, PL 20, Lappeenranta Osastosihteeri Pirkko Kangasmäki Puh. (05) Kaplaaki ry Opintovastaava PL Lappeenranta

3 SISÄLLYSLUETTELO CS30A0200 Teollisuusyrityksen taloushallinnon tietojärjestelmät... 1 CS20A0400 Toimitusketjun kehittämisprojekti... 2 CS20A0600 Turvallisuusjohtamisen erikoistyö... 3 CS30A0450 Toimintolaskennan erityiskysymyksiä... 4 CS30A0550 Teollisuusyrityksen laskentatoimen seminaari... 5 CS30A0650 Suorituskyvyn analysointimenetelmän implementointi... 6 CS30A1000 Tuote- ja teknologiastrategia: Innovaatiojohtamisen jatkokurssi... 7 CS30A1100 Päätöksenteon tukisysteemit tuotantotaloudessa... 8 CS34A0400 Strategic entrepreneurship in age of uncertainty... 9 CS34A0500 Technology commercialization and corporate venturing CS35A0150 Tuotetiedon hallinta CS35A0200 Sähköinen liiketoiminta CS35A0250 Liiketoimintaprosessien tiedonhallinta... 13

4 1 CS30A0200 Teollisuusyrityksen taloushallinnon tietojärjestelmät ja sisällöt Excelin funktiot, grafiikka, käyttöliittymän muokkaus ja makrojen nauhoitus. Ydinaines: Taloushallinnon sovellukset. Taulukkolaskennan soveltaminen taloushallinnon tehtäviin. Kurssiin kuuluu Excelillä tehtävä harjoitustyö. Työhön kuuluu Excel-taulukon lisäksi käyttöohje sekä dokumentointi mallin jatkokehittäjää varten. Harjoitustöitä on aikaisemmin tehty esimerkiksi isännöitsijän toimeksiannosta taloyhtiöiden saunojen käytön seurantaan, tarjous- ja laskupohjia, yrityksen sähkönkulutuksen seurantaan ja sahan tuotannon raportointiin. Ajankohta TkK3, periodi henkilöä n. 50 h Yhteyshenkikö Lasse Metso

5 2 CS20A0400 Toimitusketjun kehittämisprojekti Projektityöskentely, ongelmanmäärittely ja rajaus, kirjallisuustiedon hankinta, empiirisen tiedon hankinta yrityksestä ongelman analysointi, ratkaisujen tuottaminen, johtopäätösten ja toimenpide-ehdotusten tekeminen, kirjallinen raportointi, suullinen esittäminen Logistiikan erikoistyössä opiskelijat perehtyvät harjoitustyön muodossa teollisuudessa/kaupan alalla esiintyviin logistiikan ongelmiin. Opiskelija saa työstä arvokasta käytännön kokemusta ja yritys puolestaan saa erinomaisen mahdollisuuden jonkin logistisen ongelmansa selvittämiseen, johon muuten ei tahdo löytyä aikaa. Yritys ja opiskelija sopivat keskenään aiheen joltakin logistiikan osa-alueelta: hankinta, tuotannonohjaus, jakelu, kuljetukset, varastojenohjaus, logistiikan informaatiojärjestelmät, organisointikysymykset, toimitusketjun hallinta. Töitä voi luonnehtia myös paitsi logistisen sisällön myös töiden tavoitteen perusteella esimerkiksi seuraavilla neljällä perustyypillä: Nykytilan analyysit ja toimintapolitiikan laadinta - Varaston ABC-analyysit, kuljetuskustannusanalyysit, palvelutasoanalyysit, varastointipolitiikkojen määrittäminen, tuotannonohjauksen kehittäminen Prosessien kuvaaminen ja kehittämistarpeet - Prosessikuvaukset ja prosessien kehittäminen, layout ja materiaalivirtakuvaukset ja suunnittelu, informaatiotarpeiden analysointi Teknologia- ja menetelmäkartoitukset - Uusien materiaalinkäsittelyteknologioiden kartoitus ja kustannus-hyötyanalyysit ja käyttöönoton suunnittelu, uusien logistiikan informaationkäsittelyteknologioiden kartoitus Järjestelmän suunnittelu - Suorituskyvyn mittaamisjärjestelmä, kustannuslaskentamalli, kysynnänennustejärjestelmä, toimittajanarviointimalli Ajankohta DI 1-2, kevät h / 8op Asistentti, DI Annastiina Kerkkänen

6 3 CS20A0600 Turvallisuusjohtamisen erikoistyö Kyky havaita yrityksen turvallisuusongelmia ja esittää ratkaisuja ongelmiin, sekä tehdä ehdotuksia yrityksen turvallisuuskulttuurin parantamiseksi. Yrityksiin tehtävä Turvallisuusjohtamisen erikoistyö on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kurssit: Yritysturvallisuus sekä Turvallisuusjohtaminen ja haluavat soveltaa osaamistaan käytäntöön. Kurssi sopii erityisesti yritysturvallisuudesta tai riskienhallinnasta diplomityötä suunnitteleville. Turvallisuusjohtamisen erikoistyössä opiskelija tutustuu lattiatasolla yhteistyöyrityksen turvallisuuskulttuuriin ja turvallisuustoimintaan. Työtä tehdessään hän oppii havaitsemaan poikkeamat yrityksen turvallisuuspolitiikan ja käytännön turvallisuustyön välillä. Kursseilla hankkimansa turvallisuustiedon avulla opiskelija tunnistaa turvallisuusongelmat ja pystyy tekemään ehdotuksia turvallisuuskulttuurin parantamiseksi. Työn alussa yritys esittelee turvallisuustutkimusaiheensa, nimeää työn valvojan ja kertoo mitä se odottaa työltä ja tekijältä. Opiskelija ja yhteistyöyritys sopivat työn laajuudesta, tavoitteista, aikataulusta, kulukorvauksista ja mahdollisesta stipendistä. Opiskelija hyväksyttää työsuunnitelman turvallisuusjohtamisen lehtorilla ja tämän jälkeen aloittaa erikoistyön tekemisen yrityksen ja lehtorin ohjauksessa. Turvallisuusjohtamisen erikoistyö voi liittyä myös meluntorjuntaan. Aiheena voi olla esimerkiksi meluntorjuntaohjelman laatiminen, ympäristömeluselvitys tai haasteellisen meluongelman ratkaisu. Ajankohta DI 1, 1-4 periodi n. 140h / 5 op Lehtori Juhani Kuronen

7 4 CS30A0450 Toimintolaskennan erityiskysymyksiä ja sisällöt Ydinaines: Toimintolaskennan erityiskysymyksiä. Täydentävä tieto: Toimintolaskentaprojektin toteutus. Toimintalaskennan hyväksikäyttöalueet. Erityistieto: Toiminnanohjausjärjestelmät. - Kirjallisuustyö Kirjallisuustyössä tutustutaan toimintolaskennan erilaisiin sovellusalueisiin. Opiskelijat perehtyvät pareittain aiheen teoriaan ja soveltavat sitä kohdeyrityksen tilanteeseen. Aikaisemmin on tehty mm. seuraavia töitä: toimintolaskentaprojektin käynnistäminen yrityksessä, toimintoketjujen tunnistaminen, nykyinen laskentajärjestelmä vs. toimintolaskenta. - Mikroharjoitustyö Mikroharjoitustyössä rakennetaan yksinkertainen toimintolaskentamalli, jonka avulla selvitetään tuote- ja/tai asiakaskohtaisia kannattavuuksia. Lisäksi mallista laaditaan 5-7 sivun laajuinen raportti, jossa mallia arvioidaan. Työ tehdään parityöskentelynä. Työkaluna käytetään SAS Activity-Based Management (ABM) ohjelmistoa Ajankohta DI 1, kevät 2 henkilöä kirjallisuustyö: n. 60h / 2,5 op; mikrotyö n.60h / 2,5 op Kirjallisuustyö: Lehtori Leena Tynninen Mikrotyö: Lehtori Tiina Sinkkonen

8 5 CS30A0550 Teollisuusyrityksen laskentatoimen seminaari Kurssi harjaannuttaa diplomityön muotovaatimukset täyttävän raportin laadintaan, lähdemateriaalin hankintaan ja muiden laatimien seminaaritöiden arviointiin. Seminaarityössä opiskelija syventää tietojaan valitsemastaan teollisuusyrityksen laskentatoimen osaalueesta. Samalla opiskelija harjaannuttaa taitojaan tutkimusraportin laadinnassa, tutkielman esittämisessä ryhmälle sekä muiden laatimien harjoitustöiden arvioinnissa. Seminaarityöt käsittelevät teollisuusyrityksen laskentatoimen ajankohtaisia teemoja ja valtaosa niistä liittyy kustannus- ja investointilaskentaan tai johdon raportoinnin kehittämiseen. Seminaarityö voi liittyä yrityksessä meneillään tai suunnitteilla olevaan laskentatoimen kehitysprojektiin. Seminaarityö voi olla myös diplomityötä varten laadittu esiselvitys. Vuosittain seminaaritöitä on laadittu yritysten tarjoamista aiheista. Ajankohta DI 1-2, kevät 1 henkilö 120h / 5 op Professori, TkL Timo Kärri

9 6 CS30A0650 Suorituskyvyn analysointimenetelmän implementointi Ydinaines: Suorituskyvyn analysointijärjestelmän rakentamisprosessit. Mittariston rakentaminen käytännössä ja käyttöön ottaminen yrityksessä. Täydentävä tieto: SAKE-sovelluksen käyttäminen järjestelmän rakentamisen pohjana. ssä luodaan yritykselle suorituskykymittaristo ja laaditaan siihen liittyvä raportti. Suorituskykymittaristo rakennetaan käyttäen työkaluna SAKE-sovellusta, johon voi tutustua osoitteessa Raportissa tarkastellaan mittariston rakentamista sekä hahmotellaan sen implementointia. Ajankohta DI 1, periodi 2 n. 60h / 2,5 op Lehtori Leena Tynninen

10 7 CS30A1000 Tuote- ja teknologiastrategia: Innovaatiojohtamisen jatkokurssi Perehdyttää tuotteiden, innovaatioiden ja teknologian johtamiseen yrityksessä. Antaa ymmärrystä työkaluista ja viitekehikoista, joita voidaan käyttää tuotteita, innovaatioita ja teknologiaa koskevien kysymysten analysointiin ja johtamiseen. Luoda yhteys teknologian ja liiketoiminnan johtamisen välille. Kurssiin kuuluu projektityö, jossa tarjoamme yrityksille TIEDONHAKUPALVELUA ja SELVITYSTYÖTÄ yrityksessä meneillään tai suunnitteilla olevaan kehityshankkeeseen. Suositeltuja aihekokonaisuuksia ovat: Tuotteistus ja tuotejärjestelmät mukaan lukien palvelut - Modulointi - Standardointi - Tuoteperheet - Tuotealustat Liittoumat ja yhteistyömuodot - Yritysverkostot - Toimittajayhteistyö - Yritysryhmä järjestelmätoimittajana - Tuotekehitys verkossa - Muu yritysten välinen yhteistyö on yrityksen ja ryhmän välinen yhteistyöprojekti, jossa yrityksestä saatavia tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Työ on teetettävälle yritykselle ILMAINEN, lukuun ottamatta mahdollisia matka- tms. kuluja, joista sovitaan erikseen. Ajankohta DI 1, periodi henkeä 150 h / ryhmä (=50h / henkilö) Professori, TkT Tuomo Kässi

11 8 CS30A1100 Päätöksenteon tukisysteemit tuotantotaloudessa Antaa valmiuksia erilaisten päätöksenteon tukemisen ohjelmistojen ja menetelmien soveltamiseen. ssä voidaan perehtyä valitun päätöksenteon teorian tai valitun päätöksenteon tukisysteemin esittelyyn sekä niiden soveltamiseen liike- elämän tilanteissa. Opintojaksolla käsiteltävät tukisysteemit kattavat laajasti yritysten tietojärjestelmät, joita voidaan käyttää päätöksenteon tukena. Lisäksi aihepiiriin kuuluvat manuaaliset järjestelmät, joiden avulla päätöksentekoa voidaan edistää. Näitä manuaalisia tekniikoita ovat esimerkiksi erilaiset ryhmätyötekniikat, havainnollistamistekniikat sekä luovan ongelmanratkaisun menetelmät. n aihepiirit voivat liittyä varsin laaja- alaisesti yrityksen erilaisiin suunnittelu- ja kehittämistehtäviin tuotekehityksen, markkinoinnin, logistiikan sekä laskentatoimen alueilla yrityksen toimialasta riippumatta. Harjoitustöitä on tehty esimerkiksi seuraavista aiheista: - Analyyttinen hierarkiaprosessi päätöksentekijän työkaluna - Tuotekehitysprojektien arvioinnin ja valinnan menetelmät - Päätöspuuanalyysin hyödyntäminen investointipäätöksissä - Systeemidynamiikka toimitusketjun mallintamisessa ja päätöksenteossa - Knowledge management systems - Kokousten tehokkuuden lisääminen sähköisillä kokousjärjestelmillä - Riskien ja epävarmuuden hallinta päätöksenteossa - Roadmapping teknologiastrategian suunnittelun apuvälineenä - Business intelligence systems - Web-based decision support systems - Työryhmäohjelmistot tiimityön tehostamisessa - Toiminnanohjausjärjestelmän implementoinnin haasteet Ajankohta TkK 3, DI1, 2-3 periodi 2-3 henkeä 3 op Yliassistentti Kalle Elfvengren

12 9 CS34A0400 Strategic entrepreneurship in age of uncertainty Must know: This course examines issues related entrepreneurship and entrepreneurial mindset. Entrepreneurial mindset. Identifying opportunities. Management of market and technology uncertainty. Opiskelijaryhmän tehtävänä on laatia uuteen kehitettävään teknologiaan perustuen liiketoimintamallin tai etsiä markkinoilta yhteneväisyyksiä olemassa oleviin liiketoimintoihin. Ryhmä esittelee analyyttisen kuvauksen teknologiasi liiketoimintapotentiaalista ja antaa strategisen tason listan suosituksia, joilla voit suunnata omaa kehityspanostasi. Raportissa käydään läpi potentiaalisten markkinoiden koko, markkinoille pääsyyn liittyvät epävarmuudet sekä toteutettavat vaiheet teknologian saattamiseen lopputuotteeksi. Työhön liittyy myös ohjeistus innovatiivisuuden ja yrittäjämäisen ajattelutavan kehittämiseen organisaatiossasi. Ryhmän opiskelijat allekirjoittavat tarvittaessa NDA:n yrityksen kanssa. Ajankohta DI 2, periodi henkeä 60 h / henkilö Professori Marko Torkkeli

13 10 CS34A0500 Technology commercialization and corporate venturing To understand the characteristics of technology commercialization and high growth technology ventures. Opiskelijaryhmä laatii uuteen kehitettävään teknologiaan perustuen liiketoimintamallin ja esittelee olemassa olevaan liiketoimintaan liittyen kaupallistamisstrategian. Ryhmä arvioi nopeaan teknologian kehittämiseen liittyvän kasvupolun ja arvioi potentiaalisia rahoitusmahdollisuuksia. Ryhmä esittelee mahdollisia rahoitusmahdollisuuksia pääomasijoituksen ja yritysrahoituksen malleista. Raportissa käydään läpi potentiaalisten markkinoiden koko ja saavutettavuus, markkinoille pääsyyn liittyvät menetelmät sekä potentiaaliset yhteistyökumppanit. Työ sopii erityisesti voimakkaasti kasvaville informaatioteknologiayrityksille, joiden päämarkkina on Yhdysvaloissa. Ryhmän jäsenet allekirjoittavat tarvittaessa NDA:n yrityksen kanssa. Ajankohta DI 2, periodi henkeä 60 h / henkilö Professori Marko Torkkeli

14 11 CS35A0150 Tuotetiedon hallinta n tavoitteena on syventyä johonkin yrityksen tuotetiedon hallintaan liittyvään kysymykseen, ja teoriatiedon pohjalta pyrkiä esittämään mahdollisia ratkaisuja tutkimuskysymyksiin. Kurssin sisältö Ydinaines: Yrityksen tuoteprosessien näkökulmat. Tuotteen ja projektiliiketoiminnan elinkaarimallit. Muutosten hallinta tuotteen elinkaaren eri vaiheissa. PLM-järjestelmä ja sen toiminnot: tuotemallien hallinta, tuoteyksilön hallinta, nimikkeistön hallinta, dokumenttien hallinta. PLM-järjestelmän integrointi muihin järjestelmiin. PLM-projekti ja järjestelmän käyttöönotto. Täydentävä tieto: Esitellään PLM-järjestelmiä, joilla hallitaan tuotteisiin liittyvää tietoa sekä ohjataan sen tuottamista ja käyttämistä koko tuotteen elinkaaren ajan. suositellaan tehtäväksi: 1) johonkin opiskelijan tuntemaan organisaatioon tai toimialaan liittyvänä selvityksenä, ja työn teoriaosuus valitaan tapauskohtaisen tarpeen pohjalta. 2) toisena vaihtoehtona on teorialähtöinen kirjallisuustyö, jolloin teoriaosuutta voidaan täydentää kirjallisuudesta tai todellisesta case-yrityksestä saatujen esimerkkien avulla kuvaamaan esim. tietyn teknologian soveltamista käytännössä. Esimerkkejä harjoitustyön aiheista: 1) Toimiala- tai sovellusaluekohtainen työ, esim. tuotetiedonhallinta valmistavassa teollisuudessa, nimikkeistön hallinta päivittäistavarakaupassa 2) PDM-järjestelmään liittyvä tutkimus, esim. ATON, ematrix, Windchill, PLM Solutions 3) PDM-järjestelmän valinta ja käyttöönottoprojekti, esim. kriittiset tekijät järjestelmävalinnassa, järjestelmän integrointi ERP:iin 4) Kirjallisuuslähtöinen aihe Ajankohta DI 2, periodi 4 4 henkilöä n. 2,5 op / 65 h Lehtori Jorma Papinniemi Assistentti Hannele Lampela

15 12 CS35A0200 Sähköinen liiketoiminta Kurssin kuvaus Ydinaines: Verkostomaisen toimintatavan motiivit ja trendit. Tietoteknologian mahdollistamat uudet toimintatavat ja liiketoimintamallit. Liiketoimintatiedon johtaminen. Yritysten välisen liiketoiminnan sovellukset ja sähköiset ratkaisut. ebusiness integraatioprojektina. n tavoitteena on syventyä johonkin yrityksen sähköiseen liiketoimintaan liittyvään kysymykseen, ja teoriatiedon pohjalta pyrkiä esittämään mahdollisia ratkaisuja tutkimuskysymyksiin. n aihepiiri voidaan valita joko 1) Tiettyyn yritykseen/toimialaan liittyvänä selvityksenä, jolloin teoriaosuus valitaan tapauskohtaisen tarpeen pohjalta 2) Teorialähtöisenä kirjallisuustyönä, jolloin teoriaosuutta voidaan täydentää case-yrityksen avulla kuvaamaan esim. tietyn teknologian soveltamista käytännössä Esimerkkejä harjoitustöistä aihepiireittäin: - Sähköinen liiketoiminta eri aloilla, esim. internetin hyödyntäminen metsäteollisuuden liiketoiminnassa, elektroninen liiketoiminta kiinteistövälityksessä, sähköisen kauppapaikan luominen PKT-yrityksessä - Johtaminen, strategia esim. sähköisen kauppapaikan johtaminen muuttuvassa toiminta-ympäristössä, Sähköisen liiketoiminnan vaikutukset liiketoimintamalleihin - Kilpailuedut, kilpailukyky, esim. paikannusjärjestelmän käyttöönoton tuoma kilpailuetu kuljetusyritykselle - Asiakkuudenhallinta, esim. CRM-projektin arviointi, personointi sähköisessä liiketoiminnassa DW-tekniikalla - Digitaalinen jakelu, esim. digitaalisen äänituotteen markkinointi ja jakelukanavat - Järjestelmäprojektit, esim. tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti - Standardit ja tekniikka, esim. ebxml ja sähköinen liiketoiminta, SCOR-referenssimalli toimitusketjun hallinnassa, HST-kortti Suomessa käyttäjän kannalta - Taloushallinto, esim. sähköinen laskutus yrityksen taloushallinnon tehostajana - Toiminnanohjaus ja logistiikka, esim. ERP:n ja SCM:n liiketoiminnallinen integraatio Ajankohta DI 2, syksy 65 h / 2,5 op Lehtori Jorma Papinniemi Assistentti Hannele Lampela

16 13 CS35A0250 Liiketoimintaprosessien tiedonhallinta Kurssin sisältö Ydinaines: Prosessi-innovaatio ja IT:n rooli. Yrityksen ja yritysverkoston ymmärtäminen toimintaprosessien muodostamana kokonaisuutena. Liiketoimintaprosessien suunnittelu ja muutosvaikutusten arviointi. Liiketoimintaprosessien mallintaminen. Prosessien integrointi ja tiedonhallinta. Toiminnanohjauksen tietojärjestelmien kehittäminen ja käyttöönotto. Täydentävä tieto: Toiminnanohjauksen tietojärjestelmien piirteet: ERP, CRM, SCM, XRP. Erityistieto: Mallinnustyökalut toimintoketjujen, organisaation ja tiedon integrointiin. Mallinnetaan korkealla tasolla jokin keskeinen liiketoimintaprosessi Aris- prosessimallinnustyökalun avulla. Tavoitteena on pystyä tunnistamaan mahdollisia kehityskohteita ja esittää sekä nykytilan kuvaus että tulevan prosessin kuvaus. perustuu johonkin opiskelijan tuntemaan organisaatioon tai liittyy esim. omaan diplomityöhön. n kohteeksi sopii erityisesti organisaatio, joka on tehnyt tai tekemässä prosessiperustaista toiminnan kehittämistä IT:n avulla. Ajankohta DI 2, periodi 3 2 henkilöä 40 h / 1,5 op Lehtori, DI Jorma Papinniemi Assistentti, DI Hannele Lampela

17

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA

TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikka ja liikenne TTY15S Opetussuunnitelma 17.9.2015-31.5.2017 Vahvistettu 31.3.2015 ohjausryhmän kokouksessa Muutettu

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Työelämäopinnot luonnontieteissä

Työelämäopinnot luonnontieteissä Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2014 Toimittanut Antti Väisänen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL Sisällys Työelämätaitojen painoarvo

Lisätiedot

Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin

Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 1000 Tampere University of Technology. Publication 1000 Mika Aho Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin Tekniikan tohtorin arvon saavuttamiseksi

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Pro gradu Laskentatoimi Marraskuu 2012 Laatija: Päivi Schulz Ohjaaja: Marko Järvenpää JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2005-2006

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2005-2006 YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2005-2006 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Esa Hartman Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA. Diplomityö

MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA. Diplomityö MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA Diplomityö Tarkastaja: prof. Miia Martinsuo Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknis-taloudellisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. syyskuuta

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ Elina Mononen Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN i ARTTU KALLI PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Prof. Hannu Kärkkäinen on hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa 9.12.2009 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu EVTEK-ammattikorkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Anssi Talarmo Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu Insinöörityö 14.04.2007 Ohjaaja: talous- ja tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla

Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio Anna Hosia Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm 040 527 1211 helena.forsman@evtek.

FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm 040 527 1211 helena.forsman@evtek. FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat Mihin tällä raportilla pyritään? 2 1 MIKSI MUUTOSTA TARVITAAN? 3 Yritysten haasteet ja miten ne

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Foorumi 2010 hyvät käytännöt Juhani Keskitalo, Samuli Kolari, Janne Roslöf & Carina Savander-Ranne (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu INSSI-hankkeen oppimisprosessin

Lisätiedot

Tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen

Tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen Tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen Kehittämisohjelma & kirjallisuuskatsaus Juha Vänskä & Jari Kuusisto Lokakuu 2007 SC-RESEARCH 62100 LAPUA, FINLAND, TEL. +358 20 124 5282, FAX

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 239 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 239 Espoo 2007 TKK-RTA-R239 ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

Lisätiedot

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Sillman, Laura 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Laura Sillman Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ

TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Petri Suomala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknistaloudellisen

Lisätiedot