HARJOITUSTYÖOPAS. Kaplaaki ry. Tuotantotalouden kilta. Lappeenranna teknillinen yliopisto. Lukuvuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HARJOITUSTYÖOPAS. Kaplaaki ry. Tuotantotalouden kilta. Lappeenranna teknillinen yliopisto. Lukuvuosi"

Transkriptio

1 HARJOITUSTYÖOPAS Kaplaaki ry Tuotantotalouden kilta Lappeenranna teknillinen yliopisto Lukuvuosi

2 Sisällysluettelo LUKIJALLE... 2 CS31A0200 Toimintolaskennan erityiskysymyksiä... 3 CS20A0400 Toimitusketjun kehittämisprojekti... 4 CS30A0200 Teollisuusyrityksen taloushallinnon tietojärjestelmät... 5 CS20A0600 Turvallisuusjohtamisen erikoistyö... Error! Bookmark not defined. CS30A0951 Innovaatio- ja teknologiajohtamisen peruskurssi... 6 CS31A0300 Kustannusjohtamisen seminaari... 7 CS31A0400 Suorituskyvyn analysointijärjestelmän implementointi... 8 CS30A1001 Product and Technology Strategy: Advaced Course in Innovation Management... 9 HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ... 10

3 2 LUKIJALLE Tähän esitteeseen on koottu Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) Tuotantotalouden koulutusohjelman yrityksiin tehtävien harjoitustöiden kuvaukset. Esitteen tarkoitus on antaa Teille kuva siitä, miten on tapana toimia antaessanne opiskelijalle harjoitustyön aiheen oman yrityksenne ongelmakentästä. Esitteen on koonnut Tuotantotalouden kilta, Kaplaaki ry. Meille opiskelijoille on ensiarvoisen tärkeää päästä näkemään yritysmaailmaa ja saada käytännön kokemuksia todellisten yritysten ongelmanratkaisusta, mutta myös yritysmaailma haluaa varmasti saada kontakteja motivoituneisiin opiskelijoihin, tulevaisuuden työntekijöihin jo heidän opiskeluaikanaan ja näin myös levittää itsestään myönteistä sanomaa opiskelijoiden keskuudessa. Tarjotessasi tämän oppaan esittelijälle mahdollisuuden käyttää yrityksesi tilannetta harjoitustyössä teette hänen lisäkseen myös itsellenne suuren palveluksen. t ovat teettäjälleen edullisia: työvoima- ja tietojenkäsittelykustannuksia ei synny, mutta tunnustuspalkinto hyvin tehdystä työstä on joskus paikallaan. Yritys maksaa yleensä ainoastaan posti-, puhelin-, matka-, painatus-, ym. välittömät kustannukset, jolloin kelvollisen työn hinta jää usein murto-osaan normaalista toimeksiantotutkimuksesta. Suurin osa harjoitustöistä ei aiheuta kustannuksia lainkaan. Mahdollisten palkkioiden ja apurahojen maksaminen käy helposti LUT:n tukisäätiön kautta, jolloin ylimääräisiltä kuluilta vältytään. Koulutusohjelmallamme on lukuisia harjoitustöitä, joiden kautta opiskelija pääsee tutustumaan käytännön elämään yritysmaailmassa ja soveltamaan tietojaan todellisuudessa. Yhteydenotto tapahtuu etsimällä jokin sopiva yritys joko itse, luennoitsijan avustuksella tai yrityksen omasta pyynnöstä. Parhaat tulokset saadaan aikaiseksi, kun oikeat opiskelijat tekevät työn oikean yrityksen todelliseen tarpeeseen. Näin harjoitustyöesite palvelee sekä yrityksiä, opiskelijoita ja luennoitsijoita. n onnistumisen kannalta olisi suotavaa, että yrityksessä olisi nimetty yhteyshenkilö, jonka kanssa opiskelijat voisivat sopia työn tavoitteet ja tehtävän määrittelyn sekä neuvotella mahdollisista tietolähteistä. Yhteyshenkilön kanssa sovittaisiin myös yhteydenpidosta yritykseen harjoitustyön tekemisen aikana. Yhteistyöterveisin Kaplaaki ry Yhteyshenkilöt osastolla: LTY, PL 20, Lappeenranta Osastosihteeri Pirkko Kangasmäki Puh. (05) Kaplaaki ry Opintovastaava PL Lappeenranta

4 3 CS31A0200 Toimintolaskennan erityiskysymyksiä Opiskelija: - tuntee toimintolaskennan hyväksikäyttöalueet ja erilaiset sovelluskohteet - osaa suunnitella ja rakentaa toimintolaskentamallin. Kirjallisuustyö: Kirjallisuustyössä tutustutaan toimintolaskennan erilaisiin sovellusalueisiin. Opiskelijat perehtyvät pareittain aiheen teoriaan ja soveltavat sitä kohdeyrityksen tilanteeseen. Aikaisemmin on tehty mm. seuraavia töitä: Toimintolaskentaprojektin käynnistäminen yrityksessä, Toimintoketjujen tunnistaminen, Nykyinen laskentajärjestelmä vs. toimintolaskenta. tehdään parityönä. Mikroharjoitustyö: Mikroharjoitustyössä rakennetaan yksinkertainen toimintolaskentamalli, jonka avulla selvitetään tuoteja/tai asiakaskohtaisia kannattavuuksia. Työkaluna käytetään SASABM -valmisohjelmistoa. tehdään parityönä. Ajankohta DI 1, 3-4 periodi n laajuus Kirjallisuustyö Mikroharjoitustyö 60h / 2,5 op 60h / 2,5 op Yhteyshenkilöt Kirjallisuustyö Mikroharjoitustyö Lehtori Tiina Sinkkonen Lehtori Leena Tynninen

5 4 CS20A0400 Toimitusketjun kehittämisprojekti : Opiskelija osaa: - ottaa käytäntöön aiemmilla toimitusketjun johtamisen kursseilla opittua teoriaa ja kirjallisuustietoa - arvioida selvitys- tai kehittämistoimeksiannon vaatimat resurssit ja rajata työ käytettävissä olevien resurssien ja tavoitteiden mukaiseksi - kerätä yritysympäristössä tehtävässä analyysissa tarvittavat kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tiedot - analysoida, yhdistää ja tehdä johtopäätökset tiedoista sekä suositella ympäristöön ja tilanteeseen soveltuvia ratkaisuja. Toimitusketjun johtamisen opetukseen Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tuotantotalouden osastolla kuuluu luentokurssien ohella keskeisenä osana tietojen soveltaminen käytäntöön. Tätä tarkoitusta varten opetusohjelmaan kuuluu Toimitusketjun kehittämisprojekti, jossa opiskelijat perehtyvät harjoitustyön muodossa teollisuudessa/kaupan alalla esiintyviin logistiikan ja toimitusketjun johtamisen ongelmiin. Yritys puolestaan saa opiskelijoiden työpanoksen käytettäväksi vaikkapa sellaisen asian selvittämiseen, johon muutoin ei olisi aikaa tai mahdollisuuksia. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden niin isoille kuin pienille yrityksille (ja myös muille organisaatioille) erikoistyön teettämiseen jostakin tärkeäksi koetusta toimitusketjun johtamisen aiheesta (hankinta, tuotannonohjaus, jakelu, kuljetukset, varastointi, logistiikan informaatiojärjestelmät, organisointikysymykset). Erikoistyön aiheita myös otetaan vastaan ja välitetään opiskelijoille. Esimerkkejä töiden aihealueista: - tuotannonohjauksen kehittäminen, toiminnanohjausjärjestelmät - kuljetus- ja jakelutoiminnan analysointi ja kehittäminen - varaston ABC-analyysi, palvelutasotutkimus, varmuusvarastojen määrittäminen - kysynnän ennustaminen - toimitusketjun analysointi - toimittaja-analyysi, toimittajasuhteet, hankintatoiminnan kehittäminen - logistiikan organisointikysymykset, logistiikkapalvelut, ulkoistamisratkaisut - sähköinen liiketoiminta Erikoistyöt tehdään 1-2 opiskelijan ryhmissä pääsääntöisesti kesäkuun ja tammikuun välisenä aikana (muustakin aikataulusta voidaan sopia). Opiskelijat ovat toimitusketjun johtamisen pääaineen valinneita ja heistä useimmat ovat työn päättyessä diplomityön aloittamisvaiheessa. Työn laajuuden tulisi olla noin 5 viikon työmäärä opiskelijaa kohti. Työn tekemisestä ei edellytetä palkanmaksua, mutta yrityksen toivotaan korvaavan opiskelijoille harjoitustyön aiheuttamat matka- ym. kulut. Työn tuloksia ja aineistoja käsitellään luottamuksellisina, yliopiston puolesta raportin julkistamiseen ei ole tarvetta. Yliopiston puolelta erikoistöitä ohjaa tutkijaopettaja Petri Niemi sekä tarpeen mukaan muut toimitusketjun johtamisen pääaineen opettajat. Ajankohta n laajuus Yhteyshenkilö DI 1-2, periodit 1-3 (aikataulu sovitaan työkohtaisesti) 8 op, n. 200 h / hlö Tutkijaopettaja Petri Niemi (05)

6 5 CS31A0680 Teollisuusyrityksen taloushallinnon tietojärjestelmät Opiskelija hallitsee yritysten taloushallinnon tietojärjestelmien keskeiset periaatteet. Opiskelija osaa soveltaa taulukkolaskentaa taloushallinnon tehtäviin ja käyttää Excelin funktioita, hallitsee grafiikan tekemisen, osaa muokata käyttöliittymää ja hallitsee makrojen nauhoituksen. Opiskelija on tutustunut SAP -toiminnanohjausjärjestelmän käyttöliittymään ja joihinkin toimintoihin. Kurssin harjoitustyönä rakennetaan Excel-malli, jolla pyritään ratkaisemaan jokin rajattu ongelma. Yleensä harjoitustyö on tehty yritykseen, joka on tarvinnut Excelillä tehtävää laskentaa esimerkiksi taloushallinton, kustannuslaskennan tai hinnoittelun avuksi. Aiemmin tehdyt harjoitustyöt ovat olleet esimerkiksi hinnoittelutyökaluja, laskutuksen apuvälineitä, tuntikirjaus- ja työmäärän laskutusmalleja, tunnuslukujen laskentaa ja vertailua, investointimalleja, kustannusvertailuja sekä tuotteiden varaus- ja vuokrausjärjestelmiä. Yritys voi hyötyä saamalla harjoitustyöstä toimivan Excel-mallin tietyn, hyvin rajatun alueen osalta. tehdään 1-3 hengen ryhmissä. Ajankohta TkK 3, periodi 2-3 n laajuus Yhteyhenkilö 5 op Lasse Metso lasse.metso.lut.fi

7 6 CS30A0951 Innovaatio- ja teknologiajohtamisen peruskurssi Opiskelija: - tunnistaa innovaatio- ja teknologiajohtamisen tärkeimmät käsitteet ja konseptit - osaa selittää eri yritystoiminnan osa-alueiden näkökulmat uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämisen viitekehysten kautta - osaa selittää yritystoiminnan, erityisesti teknologialähtöisten innovatiivisten yritysten, kasvuun liittyvät vaiheet, riskit ja haasteet - osaa analysoida vaihtoehtoisia toimintamalleja yritysten innovaatiotoiminnan strategioihin ja prosesseihin - osaa selittää elinkaariajattelun kautta yrityksen innovaatiotoiminnan eri vaiheet ja tekijät - tunnistaa verkostojen ja teollisoikeuksien merkityksen innovaatio- ja teknologiajohtamisessa - osaa soveltaa innovaatio- ja teknologiajohtamisen periaatteita valittuun ongelmakenttään. Kurssi perehdyttää opiskelijat yrityksen toiminnan hahmottamiseen innovaatiojohtamisen ja tuotekehitystoiminnan kautta sekä kannustaa opiskelijoita innovatiivisuuteen ja kriittiseen ajatteluun sekä oivaltamaan asiakaslähtöisen tuotekehityksen merkitys ja haasteet. Tuotekehitystä tarkastellaan mm. ideanomistajan, yrityksen kilpailukyvyn ja tuotteistamisprosessin näkökulmasta. Tarjoamme pienimuotoisen harjoitustyön muodossa yrityksille tiedonhakupalvelua ja selvitystyötä yrityksessä meneillään olevaan tai suunnitteilla oleviin innovaatiotoimintaan liittyviin kehitysprojekteihin. Yrityksestä saatavia tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Kurssin harjoitustyö voi liittyä esimerkiksi seuraaviin aihekokonaisuuksiin: - Asiakastarpeet tuotekehityksessä - Uusien tuotteiden kehittäminen yrityksessä - Innovatiivisuutta tukevat menetelmät organisaatiossa - Tuotekehitysprojektin hallinta ja ohjaaminen - Innovatiivisen yrityksen ja tuotekehityksen rahoitusvaihtoehdot - Erilaiset teollisoikeudet innovaatiotoiminnassa - Tuotekehitysprojektin tehokkuutta tukevat metodit - Tuotekehitys ja ympäristöasioiden huomiointi - Innovaation vieminen markkinoille - Tuotekonseptointi ja tuotteistus - Tuotekehityksen sisäiset ja ulkoiset yhteistyömuodot - Palveluiden kehittäminen Ajankohta TkK 2, periodi 1-2 n laajuus Yhteyshenkilö Arviolta h opiskelijaa kohden. Tutkijaopettaja Ville Ojanen

8 7 CS31A0301 Kustannusjohtamisen seminaari Ydinaines: Tavoitteena on syventää osallistujien tietoja kustannusjohtamisen eri osa-alueilta. Kurssilla käsiteltävät asiakokonaisuudet ovat kustannusjohtamisen tutkimusalue, seminaarityön tekeminen, työn suunnittelu, työssä käytettävät menetelmät, aineisto ja työn sisältö sekä muotoseikat. Täydentävä tieto: Lisäksi käydään läpi kirjoittamisen ongelmia ja hyvän työn kriteereitä sekä tutustutaan ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin. Minkälainen harjoitustyö on kyseessä? - Kyseessä on henkilökohtainen, laaja seminaarityö. Mitä harjoitustyö käsittelee? - Aiheet valitaan kustannusjohtamisen alueelta. Töihin kuuluu soveltava osuus. Mitä työvälineitä harjoitustyössä käytetään? - MS Word, Excel ja tarvittavat muut ohjelmistot. Voiko yritys tarjota aiheen harjoitustyölle? - Yritys voi tarjota aiheen. Minkälaiseen yritykseen harjoitustyö voidaan tehdä? - Työ voidaan tehdä yritykseen toimialasta tai yrityskoosta riippumatta, voidaan tehdä myös julkisen sektorin organisaatioon. Mitä yritys voi harjoitustyöltä saada? - Noin 20 sivun laajuisen raportin halutulta aihe-alueelta. Ratkaisuehdotuksen muotoiltuun ongelmaan. Ajankohta DI 1-2, periodi 3-4 n laajuus Yhteyshenkilö 5 op Professori Timo Kärri

9 8 CS31A0400 Suorituskyvyn analysointijärjestelmän implementointi Opiskelija - tietää erilaisia suorituskyvyn analysointijärjestelmien rakentamisprosesseja - osaa rakentaa valitun organisaation käyttöön suorituskyvyn analysointijärjestelmän. Kurssin harjoitustyö liittyy suorituskykymittariston rakentamiseen käytännössä ja käyttöön ottamiseen yrityksessä. Tehtävänä on laatia SAKE-sovellusta (http://www3.lut.fi/tuta/lahti/sake/) hyödyntäen suorituskykymittaristo ja siihen liittyvä raportti yritykselle tai muulle organisaatiolle. Kohdeorganisaationa voi olla julkinen organisaatio, yritys tai sen osa. nä rakennettavasta mittaristosta laaditaan raportti, joka on luonteeltaan työselostus, johon ei sisällytetä pitkiä teoriakappaleita. Ajankohta DI 2, periodi 2 n laajuus 5 op Yhteyshenkilöt Professori Hannu Rantanen, Projektitutkija Minna Saunila

10 9 CS30A1001 Product and Technology Strategy: Advaced Course in Innovation Management Perehdyttää tuotteiden, innovaatioiden ja teknologian johtamiseen yrityksessä. Antaa ymmärrystä työkaluista ja viitekehikoista, joita voidaan käyttää tuotteita, innovaatioita ja teknologiaa koskevien kysymysten analysointiin ja johtamiseen. Luoda yhteys teknologian ja liiketoiminnan johtamisen välille. Kurssiin kuuluu kolmen hengen ryhmissä tehtävä projektityö, jossa tarjoamme yrityksille ANALYSOINTI- ja ONGELMANRATKAISUPALVELUA liittyen yrityksessä meneillään tai suunnitteilla olevaan konkreettiseen kehityshankkeeseen. Työ voi käsittää myös esimerkiksi kirjallisuudesta löytyvään ongelmanratkaisuun liittyvää TIEDONHAKUPALVELUA ja SELVITYSTYÖTÄ.. Suositeltuja aihekokonaisuuksia ovat: Tuotteistus ja tuotejärjestelmät mukaan lukien palvelut - Modulointi - Standardointi - Tuoteperheet - Tuotealustat Liittoumat ja yhteistyömuodot - Yritysverkostot - Toimittajayhteistyö - Yritysryhmä järjestelmätoimittajana - Tuotekehitys verkossa - Muu yritysten välinen yhteistyö on yrityksen ja ryhmän välinen yhteistyöprojekti, jossa yrityksestä saatavia tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Työ on teetettävälle yritykselle ILMAINEN, lukuun ottamatta mahdollisia matka- tms. kuluja, joista sovitaan erikseen. Ajankohta DI 1, periodi 1-3 Laajuus Yhteyshenkilö Arviolta 150 h / ryhmä (=50h / henkilö) Professori, TkT Tuomo Kässi

11 10 HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ LUT:n opinnäytetyöohje: https://uni.lut.fi/fi/c/document_library/get_file?uuid=bde63ec0-5a9c-4e84-90c6-d4e9d185921c&groupid=10304 Opinnäytetyöohje on LUT:n yhteinen sekä kandidaatin- että diplomityöhön pätevä ohje. Ohjeessa esitetään mm. työn aloittamisen edellytykset, muotoseikat, työn osat (nimiösivu=kansilehti, tiivistelmä, johdanto, käsittelykappaleet yms.) sekä ohjeet kypsyysnäytteestä. Ohjeesta löytyvät muotoseikat pätevät pääpiirteittäin myös LUT:ssa tehtyihin harjoitustöihin. Dippa-Mappi: https://uni.lut.fi/fi/dippa-mappi Dippa-Mappi on erityisesti diplomityötä aloittaville ja tekeville tuotantotalouden opiskelijoille tarkoitettu ohje, josta löytyy kattavasti tietoa työn aloittamisesta, kirjoitusvaiheesta sekä valmistumisesta. Mapin ohjeet pätevät pääpiirteittäin myös kandidaatintyössä. LUT Energian raportointiohje: https://uni.lut.fi/fi/c/document_library/get_file?uuid=153e6278-b d95-3c96861f0f24&groupid=10304 Ohjeessa esitetään LUT Energian (ente, ymte, säte) harjoitustöissä sovellettavat muoto- ja sisältöseikat. LUT:n opetuksen ja opiskelun ohjeet: https://uni.lut.fi/fi/c/document_library/get_file?uuid=516128a4-d55e-465e-b1c a16883&groupid=10304 Opetuksen ja opiskelun ohjeessa määrätään LUT:ssa toteutettavasta opetuksesta sekä opiskelijoiden oikeuksista ja velvollisuuksista. Esimerkiksi harjoitustöiden ja tenttien palautusajoista, opintojen mitoituksesta ja opintosuunnitelmista löytyvät viralliset ohjeet täältä. Jos tunnet tulleesi kohdelluksi väärin, kannattaa opetuksen ja opiskelun ohjeesta etsiä oikea pykälä ja tarkistaa, miten sääbtöjen mukaan kuuluisi toimia. Markkinoinnin peruskurssin harjoitustyöohje Markkinoinnin peruskurssilla käytössä oleva harjoitustyöohje on pääperiaatteiltaan pätevä myös muilla tuotantotalouden koulutusohjelman tarjoamilla kursseilla.

Tuotantotalouden koulutusohjelma. Harjoitustyöesite Lukuvuosi 2007 2008

Tuotantotalouden koulutusohjelma. Harjoitustyöesite Lukuvuosi 2007 2008 Tuotantotalouden koulutusohjelma esite Lukuvuosi 2007 2008 Arvoisa vastaanottaja Tämän esitteen tarkoituksena on tarjota Teille mahdollisuus säästää yrityksenne tai yhteisönne voimavaroja ja resursseja.

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tuotantotalous / Teknologiayrittäjyys ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Tarkastajat: Professori

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Granström, Sini 2009 Laurea Lohja Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA MIKKO KAATAJA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Prof. Juha-Matti Lehtonen ja Lehtori Ilkka Kouri ovat hyväksytty tarkastajiksi

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 1 Sisältö 1 Kenelle tämä käsikirja on tarkoitettu... 2 2 MEF-prosessi... 4 2.1 Fokusoitu vai avoin ongelmakenttä... 4 2.2 Yksi tai useampi yritys...

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

AAPO KUUSELA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA PIENESSÄ HYPERMEDIA-ALAN YRITYKSESSÄ. Diplomityö

AAPO KUUSELA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA PIENESSÄ HYPERMEDIA-ALAN YRITYKSESSÄ. Diplomityö AAPO KUUSELA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA PIENESSÄ HYPERMEDIA-ALAN YRITYKSESSÄ Diplomityö II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan koulutusohjelma KUUSELA, AAPO: Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa Jarmo Hatunen Diplomityö Konetekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatin

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Työelämäopinnot luonnontieteissä

Työelämäopinnot luonnontieteissä Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2014 Toimittanut Antti Väisänen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL Sisällys Työelämätaitojen painoarvo

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ BM- KLUBI PÄIJÄT HÄME 25.5.2015 BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ Työelämätaidot Oppimaanoppiminen Sisällysluettelo 1 Lukijalle... 4 2 Benchmarkingklubi Päijät Häme... 5 3 Työn taustaa... 6 4 Työn tavoitteet

Lisätiedot

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä 28.4.2012 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS31A9001 Kandidaatintyö ja seminaari Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä Cloud Computing and Utilization in Enterprises Kandidaatintyö

Lisätiedot