Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017"

Transkriptio

1 Vetelin kunta Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä

2 Sisällysluettelo Lähtötilanne..3 Tilinpäätösennuste...3 Kattamisvelvoite..5 Tasapainotustoimenpiteet Hallinto ja kuntalaiset Sivistys Ympäristö ja tekninen...10 Toimenpiteiden vaikutukset.11 2

3 Lähtötilanne Vetelin kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat vuodesta 2008 vuoden 2012 loppuun mennessä kasvaneet 39,1 prosenttia, kun vastaavana aikana verotulot ja valtionosuudet ovat yhteensä kasvaneet 12,9 prosenttia. Vuoden 2013 osalta kasvu on jatkunut samansuuruisena. Kehitys johtuu palvelutarpeen kovasta kasvusta lähes kaikilla perusturvan osa-alueilla. Kunnassa on toteutettu alla olevat talouden tasapainottamistoimenpiteet: - tuloveroprosentin ja kiinteistöverojen ja maksujen korotukset - perusterveydenhuollon lääkäreiden ilta-, yö- ja viikonloppu- päivystys siirrettiin kunnassa sijaitsevasta terveyskeskuksesta noin 60 kilometrin päähän - valmistuskeittiöiden määrän vähentäminen asteittain. Koko kunnan ruokahuolto on päätetty keskittää vuoden 2014 aikana yhteen valmistuskeittiöön - sosiaalipalveluiden keskittäminen kunnanvirastolta yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja perhekeskukseen Kaustiselle - kaikkien eläköitymisen tai irtisanoutumisen myötä vapautuneiden toimien kriittinen tarkastelu - omaisuuden myynti - kouluhallinnon ja kouluverkon keskittäminen ja tehostaminen - kunta on tehnyt useita aloitteita naapurikunnille kuntien yhdistämisestä ja mittavasta yhteistyöstä eri toimialoilla - valitettavasti neuvottelut eivät ole toistaiseksi johtaneet merkittäviin konkreettisiin tuloksiin Toimenpiteistä huolimatta kunnan talous on painunut alijäämäiseksi. Vuodelta 2012 alijäämää kertyi 1,5 miljoonaa euroa ja kattamatonta alijäämää oli vuoden 2012 lopussa lähes kaksi miljoonaa euroa. Vuoden 2013 talousarvio oli lähtökohtaisesti hieman alle miljoona euroa alijäämäinen. Kunnanvaltuusto joutui kokouksessaan hyväksymään lisätalousarvion perusturvaan. Vuoden 2013 talousarvion toteutuessa kattamaton alijäämä nousee yli kolmen miljoonan euron. Kunta joutuu kriisikuntamenettelyyn, mikäli kertynyt alijäämä euroa/asukas oli viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa ja sitä edeltäneessä vähintään 500 euroa/asukas. Vetelissä raja oli toukokuun 2013 asukasluvun perusteella euroa. Vetelin kunta joutuu kriisikuntamenettelyyn vuoden 2014 aikana, mikäli taloustilanne heikkenee loppuvuoden aikana yli euroa talousarviossa budjetoidusta. Kuntalain mukaan kunnan, jonka talousarviovuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi tai jonka kuluvan vuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää, on laadittava tasapainossa oleva taloussuunnitelma. Kuntalaissa säädetään myös, että toimenpideohjelma on laadittava, mikäli taseessa on erityisen paljon kertynyttä alijäämää ja sitä ei saada katettua kolmen vuoden mittaisella taloussuunnitelmakaudella. Toimenpideohjelma kohdistuu taseeseen jo kertyneen alijäämän kattamiseksi. Tilinpäätösennuste Vetelin vuoden 2013 talousarvio laadittiin alun perin vajaa miljoona euroa alijäämäiseksi. Kesäkuussa hyväksytyn lisätalousarvion jälkeen alijäämäksi on muodostumassa reilut 1,2 miljoonaa euroa. 3

4 TULOSLASKELMA (ulk) Tilinpäätös Talousarvio + Ennuste 2012 lisätalousarvio Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista Suunnit. mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

5 Tilinpäätösennustesarakkeessa on otettu huomioon perusterveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen valtuuston hyväksymä lisämääräraha, erikoissairaanhoidon vuoden 2012 palautusten ja alkuvuoden käytön mukainen ennuste sekä Kuntaliiton uusimman verotulojen ennustekehikon mukainen veroennuste. Kattamisvelvoite Vetelin kunnalla on kuntalain mukainen kattamisvelvoite, mikä tarkoittaa sitä, että tulevan vuoden talousarvion ja suunnitelmavuosien aikana pitäisi pystyä kattamaan jo syntynyt vajaan kahden miljoonan euron alijäämä. Ennusteen mukaan alijäämä lisääntyy tämän vuoden tilinpäätöksessä merkittävästi ja on oletettavaa että alijäämää ei saada katettua suunnitelmavuosillakaan ilman erityistoimenpiteitä. Talouden tasapainottamistoimenpiteisiin on syytä pikaisesti ryhtyä laatimalla tasapainottamisohjelma ja määrittelemällä siinä ne toimenpiteet, joiden avulla taloustilanne saadaan jälleen tasapainoon. Tasapainottamistoimenpiteet Talouden tasapainottamista on pohdittu kunnan Rakenteiden tarkastelutyöryhmässä (RATA) keväällä 2012 ja työtä on jatkettu valtuustokauden vaihtumisen jälkeen uudelleen muodostetussa työryhmässä. Toimenpiteitä on pohdittu myös yhdessä päävastuualueittain johtavien viranhaltijoiden kanssa. 1. Hallinto- ja kuntalaiset Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto Vetelin kunnan verotulot vuonna 2011 olivat euroa / asukas ja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset euroa / asukas. Koko maan tasolla verotulot olivat euroa / asukas ja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset euroa / asukas. Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset olivat maakunnan korkeimmat vuonna Vetelin kunnassa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat vuodesta 2008 vuoden 2012 loppuun mennessä kasvaneet 39,1 prosenttia, kun vastaavana aikana verotulot ja valtionosuudet ovat yhteensä kasvaneet 12,9 prosenttia. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset muodostavat Vetelin kunnan toimintamenoista 55,6 prosenttia. Kustannuksissa ei ole mukana kunnan omana toimintana järjestetty varhaiskasvatus, vaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon muu toiminta, joka on järjestetty seitsemän kunnan yhteistoiminta-alueella peruspalveluliikelaitos Jytan toimesta puitelain edellyttämällä tavalla vuodesta 2009 lukien. Vetelin ikäihmisten hoivapalvelurakenne on hyvin pirstaleinen. Kunnassa sijaitsee kaksi pientä erillistä ympärivuorokautista tehostetun palveluasumisen yksikköä. Lisäksi vanhuksia on sijoitettuna ympärivuorokautiseen hoitoon naapurikuntiin neljään eri yksikköön. Pienistä yksiköistä koostuva hajallaan oleva palvelurakenne on Vetelille kustannuksiltaan kestämätön. Tämän vuoksi Vetelissä ollaan tekemässä vanhustenhuollon palveluiden rakennemuutosta. 5

6 Kunnassa sijaitsevaa Harjukotia laajennetaan ja kaksi pientä yksikköä lakkautetaan. Tehostettu palveluasuminen keskitetään kolmesta yksiköstä yhteen. Lisäksi muutoksessa vahvistetaan ja edelleen kehitetään kotihoitoa. Tärkeä osa muutosta on prosessien kehittäminen koko vanhushuollon palvelukokonaisuudessa. Kotona hoidetaan entistä huonompikuntoisia, mutta myös tehostetussa palveluasumisessa pyritään hoitamaan asukkaat ilman, että tarvitaan vuodeosastohoitoa. Tämä vaatii selkeitä hoitolinjauksia ja sairaanhoidollisen osaamisen vahvistamista sekä saattohoito-osaamisen lisäämistä. Kuluvan vuoden aikana on jo siirrytty tehokkaaseen lääkärikonsultointiin vanhusten yksiköissä ja sillä on saatu selkeästi vähennettyä vanhusten siirtoa tilapäisesti vuodeosastolle. Tehostetun palveluasumisen rakennemuutoksesta saatavan kustannussäästön arvioidaan olevan noin euroa vuodessa vuoden 2014 puolivälistä lukien. Kokonaisuuteen liittyy myös perusterveydenhuollon Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin asukkaita palvelevan Vetelissä sijaitsevan vuodeosaston paikkojen vähentäminen. Vuodeosaston sairaansijamäärää vähennetään 45 paikasta 30 paikkaan. Tämä mahdollistuu, kun tehostetusta palveluasumisesta ei enää siirrytä vuodeosastohoitoon, mikäli se ei ole lääketieteellisesti perusteltua. Lisäksi erikoissairaanhoidosta kotiutuvat potilaat pyritään siirtämään suoraan kotiin ilman välilaskua vuodeosastolle. Tätä kehitetään yhteistyössä erikoissairaanhoidon, kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen kanssa. Laskennallinen säästö Vetelille vuodeosastokäytön vähentämisestä on vuodessa vuoden 2015 alusta lukien. ASPA on tehnyt selvityksen mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista. Selvityksen mukaan rakenne on pirstaleinen ja asukkaita on sijoitettu koko Jyta-alueella lähes 20 eri yksikköön eri maakuntien alueelle. Tämä tekee valvonnasta haasteellista. Selvityksen mukaan osa ympärivuorokautisessa hoidossa olevista henkilöistä ei tarvitsisi näin raskasta hoitoa. Lisäksi toimintatapa joissakin yksiköissä ei ole kuntouttava, vaan asiakkaat passivoituvat ja kuntoutumista ei tapahdu. Vetelin kunta on saanut Aran myönteisen rahoituspäätöksen mielenterveyskuntoutujien asumisyksikön laajentamiseen ja muutostöihin siten, että se mahdollistaa toiminnan, jonka avulla yksikköön voidaan siirtää raskaammissa ja kalliimmissa hoitopaikoissa olevia asukkaita. Tarkoituksena on myös lisätä kotikuntoutusta ja kotiuttaa asiakkaita omaan kuntaan ja lähialueen kuntoutumiskoteihin, jolloin palvelun laatua on helpompi seurata. Maksusitoumukset muutetaan määräaikaisiksi ja maksukäytäntöjä on tarkoitus kehittää niin, että se motivoi palveluntuottajia kuntouttavaan toimintaan. Laskennallinen säästö kotikuntoutuksen laajentamisesta ja asiakkaiden kotiuttamisesta on /vuosi. Terveyskeskuksessa on kärsitty pitkään lääkäripulasta ja kaikki terveyskeskuslääkärin virat ovat olleet täyttämättä. Palvelu on hoidettu ostopalveluna. Tämä on erittäin kallis järjestelmä. Nyt virat ovat täyttymässä. Ostopalvelusopimus on voimassa syksyyn 2013 saakka ja näköpiirissä on, että siitä voidaan silloin luopua. Laskennallinen säästö virkalääkärijärjestelmään siirtymisestä on Vetelin kunnalle /vuosi. 6

7 Perheiden palveluihin palkattiin marraskuussa 2011 perheohjaaja. Perheohjaajatoiminnalla pyritään vähentämään sijoituksia. Tavoitteena on, että toiminnalla voidaan vähentää lastensuojelukustannuksia euroa/vuosi. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet. Erikoissairaanhoidosta vastaavassa kuntayhtymässä on hallituksen aloitteesta käynnistetty kuntien kustannusten hallintaan tähtäävän vakauttamisohjelman valmistelu. Tuotantokustannusten hillitsemiseen tähtäävällä ohjelmalla pyritään muuttamaan ja suoraviivaistamaan sairaanhoidon tuotantoprosesseja: ohjelma sisältää mm hoitoketjujen kehittämistä, työnjaon selkiyttämistä eri ammattiryhmien ja yksiköiden kesken ja logistiikkaan liittyviä uusia ratkaisuja jne. Samaan aikaan käynnistyi johdon kustannustietoisuutta ja kuntalaskutuksen läpinäkyvyyttä parantava kustannuslaskentatyö. Toiminnan kehittämistä on työstetty myös lausuntovaiheessa olevan alueen kuntien yhteisen perusterveydenhuollon suunnitelman laadinnan yhteydessä. Hyvinvointi - vaikuttavuus - tuottavuusohjelman myötä henkilökunnan sairauspoissaolot ovat kääntyneet laskuun viime vuonna ja alkuvuoden aikana lasku näyttäisi jatkuvan n. 20 % tasolla vuoteen 2012 verrattuna. Keskussairaalan kustannuksia ovat nostaneet myös rekrytointiongelmista aiheutuvat kalliit asiantuntijalääkäri-ostopalvelusopimukset. Ostetun hoidon vuosia jatkunut kustannusten kasvu pysähtyi kuitenkin viime vuonna ja alkuvuoden aikana tilanne näyttäisi säilyneen vähintään ennallaan koko sairaalan osalta, mutta kuntien välinen vaihtelu on kuitenkin edelleen suurta. Keskussairaalan peruskorjaus on aiheuttanut kustannusten kasvua paitsi rahoituskustannuksien myös peruskorjausten aikaisten toimintahäiriöiden tuottavuusvaikutuksina. Peruskorjausohjelma on valmistumassa vuoteen 2017 mennessä. Nyt on toteutettu n. 4/5 peruskorjaus- ja laajennustarpeesta, mikä myös on rasittanut kuntien taloutta. Vuoden 2017 jälkeen sairaalan toimitilatilanne on selvästi maan sairaaloiden keskimääräistä tilannetta parempi. Kustannuspaineita on aiheutunut myös varautumisesta päivystävän sairaalan toiminnalliseen tasoon. Taloudellisesti tässä onnistuminen edellyttää edelleen lisääntyvää palvelumyyntiä jäsenkuntien ulkopuolelle. Myynti näyttääkin olevan edelleen kasvussa vanhusten palveluasuminen vuodeosasto mielenterveyskuntoutujien asuminen virkalääkärit lastensuojelu Perusturvan arvioidut säästöt talousarvio- ja suunnitelmavuosille verrattuna vuoden 2013 kustannuksiin. 7

8 Hallinto Kunnan hallintoa on supistettu vuosien mittaan henkilöstön eläköityessä. Viimeisimpänä kunnan teknisen toimen kanslisti jäi eläkkeelle alkuvuodesta ja hänen tehtävänsä jaettiin pääosin muiden kunnantoimiston henkilöiden kesken. Kunnantoimistossa on syksyllä kaikkiaan 15,6 työntekijää kokoaikaisiksi muutettuna, jotka hoitavat kaiken kunnan talous- ja toimistotyön, asiakaspalvelun, toimialajohdon ja ylimmän johdon tehtävät sekä osittain teknisen toimen kenttätyön ja lisäksi valtion yhteispalvelupisteen. Osa prosessien kehittämistä on siirtyminen sähköisen toimiston suuntaan. Kunnanhallitus kokoontuu jo paperittomasti, myös muiden toimielinten osalta tämä mahdollisuus selvitetään. Henkilökunnan toiminnan paperittomuutta tuetaan riittävällä tekniikalla. Sähköinen laskutus otetaan käyttöön v Kuuden kunnan yhteiseen maaseutuhallintoon siirryttiin vuoden 2013 alusta. Alueelle on perustettu yhteinen maaseutulautakunta. Vetelin oma maaseutuelinkeinolautakunta lakkautettiin. Kustannussäästö oli n euroa 2013 vuodesta lähtien. Vuoden 2013 aikana valmistellaan kunnan omistamien yhtiöiden osakkeiden myyntiä (mm. kunnan kokonaan omistama sähkölaitososakeyhtiö) ja siitä sekä muusta omaisuuden myynnistä ennakoidaan saatavan myyntivoittoa vuonna 2014 n. 3,1 miljoonaa euroa ja vuonna 2015 n. 0,6 miljoonaa euroa. Tuloveroprosentin nostamisesta keskustellaan syksyllä strategian laadinnan yhteydessä. Nykyisellään tuloveroprosentti on huomattavasti korkeampi kuin maassa ja maakunnassa keskimäärin. 21, , , , ,5 17 Tuloveroprosentin kehitys Veteli Keski-Pohjanmaa keskim. koko maa keskim

9 Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95, vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti on 0,55 ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti on 1,00. Voimalaitosprosentti on 2,85, yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 ja rakentamattoman rakennuspaikan 3,00. Veteli Keski-Pohjanmaa Koko Suomi Kiinteistövero 2013: - yleinen 0,95 1,08 0,92 - vakituinen asunto 0,55 0,45 0,41 - vapaa-ajan asunto 1,00 0,93 1,03 2. Sivistys Varhaiskasvatus Vetelin kunta on tehnyt yhteistyössä Kuntamaisema Oy:n kanssa varhaiskasvatuksen rakenneselvityksen. Selvityksessä kartoitettiin Vetelin kunnan päivähoidon kustannuksia ja kustannustehokkuutta hoitotuotteittain verrattuna muiden kuntien vastaaviin kustannuksiin. Lisäksi tehtiin selvitys hoitopaikkojen tarpeesta lähivuosien aikana ottaen huomioon kodeissa perhepäivähoitajina työskentelevien henkilöiden eläköityminen ja heidän työhönsä liittyvän työaikalain muutoksesta johtuvat lisäkustannukset kunnalle. Selvityksestä kävi ilmi, että Vetelin kunnassa erityisesti ryhmäperhepäivähoito on edullisesti järjestettyä ja muutoinkin päivähoidon kustannukset asiakasta kohden ovat edulliset. Tästä syystä hoitopaikkapulaan on vastattu juuri ryhmäperhepäivähoitoyksikköjen lisäyksillä. Elokuussa 2013 Vetelissä on päiväkodin (32-paikkainen) lisäksi viisi ryhmäperhepäivähoitoyksikköä ja neljä omassa kodissa työskentelevää perhepäivähoitajaa. Hoitopaikkapula on akuutti. Kotihoidontuen peittävyys on hyvä, jopa 37 %, mutta tilanne voi muuttua hetkessä aiheuttaen kestämättömän tilanteen. Tämä lisäksi suurena huolen aiheena on ryhmäperhepäivähoitoyksikköjen kiinteistöjen kunto. Suurin osa em. on sijoitettu vanhoihin asuinkiinteistöihin, joihin edellytetään välittömiä mittavia muutostöitä ja peruskorjausta, jotta toiminta voisi jatkua niissä turvallisesti. Tämän johdosta sivistyslautakunta on nimennyt kokouksessaan varhaiskasvatuksen kehittämistyöryhmän, jonka tehtävänä on laatia esitys Vetelin kunnan päivähoidon järjestämisestä pitkälle tulevaisuuteen. Työryhmä kartoittaa vaihtoehtoiset toimintamallit ja niiden kustannukset sekä tekee alustavan suunnitelman toiminnallisiin ratkaisuihin liittyen. Perusopetus Vetelissä on kolme perusopetuksen alakoulua, joilla on yhteinen johtaja ja lisäksi yläkoulu ja lukio, joilla on yhteinen kokonaistyöajassa oleva rehtori. Kaikki kunnan viidennen luokan oppilaat keskitetään syyslukukauden 2013 alusta lähtien Vetelin keskuskoululle. Viidensien luokkien keskittäminen 9

10 vähentää yhden luokanopettajan verran sivistystoimen kustannuksia. Säästö vuodelle ja seuraaville vuosille Lukio Vetelin lukiossa on 75 opiskelijaa ja opiskelijamäärän voidaan sanoa jossain määrin vakiintuneen opiskelijaan. Oppilasmäärä on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana huomattavasti, mutta lukion kurssitarjotinta ei ole karsittu oppilasmäärien vähenemisen suhteessa. Lukuvuodelle tuntikehystä on vähennetty 22 tuntia. Tämän johdosta kaikkia pakollisia kursseja ei järjestetä kahta kertaa lukuvuodessa aikaisempien vuosien tapaan. Jatkossa tuntikehys tullee pienenemään edelleen n tuntia, jonka seurauksena kurssitarjotinta karsitaan edelleen. Tuntikehyksen vähentäminen johtaa virkarakenteen tarkasteluun, joka tehdään syksyn 2013 talousarvion laatimisen yhteydessä. Tarkastelun kohteena ovat lukion ja yläkoulun aineenopettajat. 3. Ympäristö ja tekninen Kiinteistöhuolto 11 kiinteistöllä tehdään energiakatselmukset, valmistuu joulukuussa. Ruoka- ja siivouspalvelut Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiurun valmistuskeittiö Tunkkarin terveyskeskuksessa siirtyi kunnan alaisuuteen vuoden 2013 alussa. Tavoitteena on vuoden 2014 aikana siirtyä yhteen valmistuskeittiöön, josta toimitetaan ruoka kaikkiin kunnan yksiköihin ja ruokapalveluiden piirissä oleville vanhuksille kotiin. Tämän toteutuessa kokonaisuudessaan saadaan kahden henkilön vuosipalkan suuruinen säästö eli noin euroa/vuosi. Säästö syntyy kokonaisuudessaan vasta vuoden 2015 aikana. vuonna 2014 säästö on noin euroa. Siivous/ruoanjakelussa on vuoden 2013 keväällä jäämässä kaksi henkilöä eläkkeelle. Heidän työpanoksensa on tarkoitus korvata ostopalveluna. Tämän arvioidaan tuovan säästöä vuonna 2013 noin euroa ja vuosina 2014 ja 2015 noin euroa/vuosi. 10

11 Arvioidut kustannusten säästöt perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi kunnanviraston henkilöstö perusopetus lukio ruokahuolto ja siivous yhteensä Arvioidut tulojen lisäykset omaisuuden myynti Toimenpiteiden vaikutukset Yllä luetellut toimenpiteet alkavat tuottaa täysimääräisenä kustannussäästöjä vasta vuodelle Seuraavalla sivulla oleva tilinpäätösennuste ja suunnitelmavuosien arviot perustuvat vuoden 2013 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa esitettyihin lukuihin. Luvut tarkentuvat syksyllä vuoden 2014 talousarviota laadittaessa. Kattamaton alijäämä vuoden 2012 taseessa on n. 1,9 miljoonaa euroa, vuoden 2013 arvioidussa tilinpäätöksessä alijäämä ei lisäänny, mikäli harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta saadaan 1,2 miljoonaa euroa. Ilman harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta kattamaton alijäämä nousee tilinpäätösennusteen mukaan n. 3,1 miljoonaan euroon. Vuosina toteutettavista toimenpiteistä johtuen alijäämän arvioidaan alenevan siten, että vuoden 2017 jälkeen kattamatonta alijäämää ei ole taseessa. 11

12 TULOSLASKELMA (ulk) Talousarvio + lisätalousarvio Tilinpäätösennuste Taloussuunnitelma (1000) Taloussuunnitelma (1000) Taloussuunnitelma (1000) Taloussuunnitelma (1000) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Kunnallisvero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Valtionosuudet harkinnanvar. valtionosuuden korotus Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista Suunnit. mukaiset poistot Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2015-2018

Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2015-2018 Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2015-2018 Lähtötilanne Kunnalla on vuoden 2013 tilinpäätöksen jälkeen kattamatonta alijäämää 2,4 miljoonaa euroa. Sosiaalitoimen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Painelaskelmat. Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Page 1

Painelaskelmat. Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Page 1 Painelaskelmat Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys 28.5.2014 Page 1 Laskelmien lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus) Hoitoilmoitustiedot (THL) Väestöennuste (Tilastokeskus 2012) Painelaskelmat

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 2.12.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 7.5.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot