Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017"

Transkriptio

1 Vetelin kunta Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä

2 Sisällysluettelo Lähtötilanne..3 Tilinpäätösennuste...3 Kattamisvelvoite..5 Tasapainotustoimenpiteet Hallinto ja kuntalaiset Sivistys Ympäristö ja tekninen...10 Toimenpiteiden vaikutukset.11 2

3 Lähtötilanne Vetelin kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat vuodesta 2008 vuoden 2012 loppuun mennessä kasvaneet 39,1 prosenttia, kun vastaavana aikana verotulot ja valtionosuudet ovat yhteensä kasvaneet 12,9 prosenttia. Vuoden 2013 osalta kasvu on jatkunut samansuuruisena. Kehitys johtuu palvelutarpeen kovasta kasvusta lähes kaikilla perusturvan osa-alueilla. Kunnassa on toteutettu alla olevat talouden tasapainottamistoimenpiteet: - tuloveroprosentin ja kiinteistöverojen ja maksujen korotukset - perusterveydenhuollon lääkäreiden ilta-, yö- ja viikonloppu- päivystys siirrettiin kunnassa sijaitsevasta terveyskeskuksesta noin 60 kilometrin päähän - valmistuskeittiöiden määrän vähentäminen asteittain. Koko kunnan ruokahuolto on päätetty keskittää vuoden 2014 aikana yhteen valmistuskeittiöön - sosiaalipalveluiden keskittäminen kunnanvirastolta yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja perhekeskukseen Kaustiselle - kaikkien eläköitymisen tai irtisanoutumisen myötä vapautuneiden toimien kriittinen tarkastelu - omaisuuden myynti - kouluhallinnon ja kouluverkon keskittäminen ja tehostaminen - kunta on tehnyt useita aloitteita naapurikunnille kuntien yhdistämisestä ja mittavasta yhteistyöstä eri toimialoilla - valitettavasti neuvottelut eivät ole toistaiseksi johtaneet merkittäviin konkreettisiin tuloksiin Toimenpiteistä huolimatta kunnan talous on painunut alijäämäiseksi. Vuodelta 2012 alijäämää kertyi 1,5 miljoonaa euroa ja kattamatonta alijäämää oli vuoden 2012 lopussa lähes kaksi miljoonaa euroa. Vuoden 2013 talousarvio oli lähtökohtaisesti hieman alle miljoona euroa alijäämäinen. Kunnanvaltuusto joutui kokouksessaan hyväksymään lisätalousarvion perusturvaan. Vuoden 2013 talousarvion toteutuessa kattamaton alijäämä nousee yli kolmen miljoonan euron. Kunta joutuu kriisikuntamenettelyyn, mikäli kertynyt alijäämä euroa/asukas oli viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa ja sitä edeltäneessä vähintään 500 euroa/asukas. Vetelissä raja oli toukokuun 2013 asukasluvun perusteella euroa. Vetelin kunta joutuu kriisikuntamenettelyyn vuoden 2014 aikana, mikäli taloustilanne heikkenee loppuvuoden aikana yli euroa talousarviossa budjetoidusta. Kuntalain mukaan kunnan, jonka talousarviovuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi tai jonka kuluvan vuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää, on laadittava tasapainossa oleva taloussuunnitelma. Kuntalaissa säädetään myös, että toimenpideohjelma on laadittava, mikäli taseessa on erityisen paljon kertynyttä alijäämää ja sitä ei saada katettua kolmen vuoden mittaisella taloussuunnitelmakaudella. Toimenpideohjelma kohdistuu taseeseen jo kertyneen alijäämän kattamiseksi. Tilinpäätösennuste Vetelin vuoden 2013 talousarvio laadittiin alun perin vajaa miljoona euroa alijäämäiseksi. Kesäkuussa hyväksytyn lisätalousarvion jälkeen alijäämäksi on muodostumassa reilut 1,2 miljoonaa euroa. 3

4 TULOSLASKELMA (ulk) Tilinpäätös Talousarvio + Ennuste 2012 lisätalousarvio Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista Suunnit. mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

5 Tilinpäätösennustesarakkeessa on otettu huomioon perusterveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen valtuuston hyväksymä lisämääräraha, erikoissairaanhoidon vuoden 2012 palautusten ja alkuvuoden käytön mukainen ennuste sekä Kuntaliiton uusimman verotulojen ennustekehikon mukainen veroennuste. Kattamisvelvoite Vetelin kunnalla on kuntalain mukainen kattamisvelvoite, mikä tarkoittaa sitä, että tulevan vuoden talousarvion ja suunnitelmavuosien aikana pitäisi pystyä kattamaan jo syntynyt vajaan kahden miljoonan euron alijäämä. Ennusteen mukaan alijäämä lisääntyy tämän vuoden tilinpäätöksessä merkittävästi ja on oletettavaa että alijäämää ei saada katettua suunnitelmavuosillakaan ilman erityistoimenpiteitä. Talouden tasapainottamistoimenpiteisiin on syytä pikaisesti ryhtyä laatimalla tasapainottamisohjelma ja määrittelemällä siinä ne toimenpiteet, joiden avulla taloustilanne saadaan jälleen tasapainoon. Tasapainottamistoimenpiteet Talouden tasapainottamista on pohdittu kunnan Rakenteiden tarkastelutyöryhmässä (RATA) keväällä 2012 ja työtä on jatkettu valtuustokauden vaihtumisen jälkeen uudelleen muodostetussa työryhmässä. Toimenpiteitä on pohdittu myös yhdessä päävastuualueittain johtavien viranhaltijoiden kanssa. 1. Hallinto- ja kuntalaiset Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto Vetelin kunnan verotulot vuonna 2011 olivat euroa / asukas ja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset euroa / asukas. Koko maan tasolla verotulot olivat euroa / asukas ja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset euroa / asukas. Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset olivat maakunnan korkeimmat vuonna Vetelin kunnassa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat vuodesta 2008 vuoden 2012 loppuun mennessä kasvaneet 39,1 prosenttia, kun vastaavana aikana verotulot ja valtionosuudet ovat yhteensä kasvaneet 12,9 prosenttia. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset muodostavat Vetelin kunnan toimintamenoista 55,6 prosenttia. Kustannuksissa ei ole mukana kunnan omana toimintana järjestetty varhaiskasvatus, vaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon muu toiminta, joka on järjestetty seitsemän kunnan yhteistoiminta-alueella peruspalveluliikelaitos Jytan toimesta puitelain edellyttämällä tavalla vuodesta 2009 lukien. Vetelin ikäihmisten hoivapalvelurakenne on hyvin pirstaleinen. Kunnassa sijaitsee kaksi pientä erillistä ympärivuorokautista tehostetun palveluasumisen yksikköä. Lisäksi vanhuksia on sijoitettuna ympärivuorokautiseen hoitoon naapurikuntiin neljään eri yksikköön. Pienistä yksiköistä koostuva hajallaan oleva palvelurakenne on Vetelille kustannuksiltaan kestämätön. Tämän vuoksi Vetelissä ollaan tekemässä vanhustenhuollon palveluiden rakennemuutosta. 5

6 Kunnassa sijaitsevaa Harjukotia laajennetaan ja kaksi pientä yksikköä lakkautetaan. Tehostettu palveluasuminen keskitetään kolmesta yksiköstä yhteen. Lisäksi muutoksessa vahvistetaan ja edelleen kehitetään kotihoitoa. Tärkeä osa muutosta on prosessien kehittäminen koko vanhushuollon palvelukokonaisuudessa. Kotona hoidetaan entistä huonompikuntoisia, mutta myös tehostetussa palveluasumisessa pyritään hoitamaan asukkaat ilman, että tarvitaan vuodeosastohoitoa. Tämä vaatii selkeitä hoitolinjauksia ja sairaanhoidollisen osaamisen vahvistamista sekä saattohoito-osaamisen lisäämistä. Kuluvan vuoden aikana on jo siirrytty tehokkaaseen lääkärikonsultointiin vanhusten yksiköissä ja sillä on saatu selkeästi vähennettyä vanhusten siirtoa tilapäisesti vuodeosastolle. Tehostetun palveluasumisen rakennemuutoksesta saatavan kustannussäästön arvioidaan olevan noin euroa vuodessa vuoden 2014 puolivälistä lukien. Kokonaisuuteen liittyy myös perusterveydenhuollon Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin asukkaita palvelevan Vetelissä sijaitsevan vuodeosaston paikkojen vähentäminen. Vuodeosaston sairaansijamäärää vähennetään 45 paikasta 30 paikkaan. Tämä mahdollistuu, kun tehostetusta palveluasumisesta ei enää siirrytä vuodeosastohoitoon, mikäli se ei ole lääketieteellisesti perusteltua. Lisäksi erikoissairaanhoidosta kotiutuvat potilaat pyritään siirtämään suoraan kotiin ilman välilaskua vuodeosastolle. Tätä kehitetään yhteistyössä erikoissairaanhoidon, kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen kanssa. Laskennallinen säästö Vetelille vuodeosastokäytön vähentämisestä on vuodessa vuoden 2015 alusta lukien. ASPA on tehnyt selvityksen mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista. Selvityksen mukaan rakenne on pirstaleinen ja asukkaita on sijoitettu koko Jyta-alueella lähes 20 eri yksikköön eri maakuntien alueelle. Tämä tekee valvonnasta haasteellista. Selvityksen mukaan osa ympärivuorokautisessa hoidossa olevista henkilöistä ei tarvitsisi näin raskasta hoitoa. Lisäksi toimintatapa joissakin yksiköissä ei ole kuntouttava, vaan asiakkaat passivoituvat ja kuntoutumista ei tapahdu. Vetelin kunta on saanut Aran myönteisen rahoituspäätöksen mielenterveyskuntoutujien asumisyksikön laajentamiseen ja muutostöihin siten, että se mahdollistaa toiminnan, jonka avulla yksikköön voidaan siirtää raskaammissa ja kalliimmissa hoitopaikoissa olevia asukkaita. Tarkoituksena on myös lisätä kotikuntoutusta ja kotiuttaa asiakkaita omaan kuntaan ja lähialueen kuntoutumiskoteihin, jolloin palvelun laatua on helpompi seurata. Maksusitoumukset muutetaan määräaikaisiksi ja maksukäytäntöjä on tarkoitus kehittää niin, että se motivoi palveluntuottajia kuntouttavaan toimintaan. Laskennallinen säästö kotikuntoutuksen laajentamisesta ja asiakkaiden kotiuttamisesta on /vuosi. Terveyskeskuksessa on kärsitty pitkään lääkäripulasta ja kaikki terveyskeskuslääkärin virat ovat olleet täyttämättä. Palvelu on hoidettu ostopalveluna. Tämä on erittäin kallis järjestelmä. Nyt virat ovat täyttymässä. Ostopalvelusopimus on voimassa syksyyn 2013 saakka ja näköpiirissä on, että siitä voidaan silloin luopua. Laskennallinen säästö virkalääkärijärjestelmään siirtymisestä on Vetelin kunnalle /vuosi. 6

7 Perheiden palveluihin palkattiin marraskuussa 2011 perheohjaaja. Perheohjaajatoiminnalla pyritään vähentämään sijoituksia. Tavoitteena on, että toiminnalla voidaan vähentää lastensuojelukustannuksia euroa/vuosi. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet. Erikoissairaanhoidosta vastaavassa kuntayhtymässä on hallituksen aloitteesta käynnistetty kuntien kustannusten hallintaan tähtäävän vakauttamisohjelman valmistelu. Tuotantokustannusten hillitsemiseen tähtäävällä ohjelmalla pyritään muuttamaan ja suoraviivaistamaan sairaanhoidon tuotantoprosesseja: ohjelma sisältää mm hoitoketjujen kehittämistä, työnjaon selkiyttämistä eri ammattiryhmien ja yksiköiden kesken ja logistiikkaan liittyviä uusia ratkaisuja jne. Samaan aikaan käynnistyi johdon kustannustietoisuutta ja kuntalaskutuksen läpinäkyvyyttä parantava kustannuslaskentatyö. Toiminnan kehittämistä on työstetty myös lausuntovaiheessa olevan alueen kuntien yhteisen perusterveydenhuollon suunnitelman laadinnan yhteydessä. Hyvinvointi - vaikuttavuus - tuottavuusohjelman myötä henkilökunnan sairauspoissaolot ovat kääntyneet laskuun viime vuonna ja alkuvuoden aikana lasku näyttäisi jatkuvan n. 20 % tasolla vuoteen 2012 verrattuna. Keskussairaalan kustannuksia ovat nostaneet myös rekrytointiongelmista aiheutuvat kalliit asiantuntijalääkäri-ostopalvelusopimukset. Ostetun hoidon vuosia jatkunut kustannusten kasvu pysähtyi kuitenkin viime vuonna ja alkuvuoden aikana tilanne näyttäisi säilyneen vähintään ennallaan koko sairaalan osalta, mutta kuntien välinen vaihtelu on kuitenkin edelleen suurta. Keskussairaalan peruskorjaus on aiheuttanut kustannusten kasvua paitsi rahoituskustannuksien myös peruskorjausten aikaisten toimintahäiriöiden tuottavuusvaikutuksina. Peruskorjausohjelma on valmistumassa vuoteen 2017 mennessä. Nyt on toteutettu n. 4/5 peruskorjaus- ja laajennustarpeesta, mikä myös on rasittanut kuntien taloutta. Vuoden 2017 jälkeen sairaalan toimitilatilanne on selvästi maan sairaaloiden keskimääräistä tilannetta parempi. Kustannuspaineita on aiheutunut myös varautumisesta päivystävän sairaalan toiminnalliseen tasoon. Taloudellisesti tässä onnistuminen edellyttää edelleen lisääntyvää palvelumyyntiä jäsenkuntien ulkopuolelle. Myynti näyttääkin olevan edelleen kasvussa vanhusten palveluasuminen vuodeosasto mielenterveyskuntoutujien asuminen virkalääkärit lastensuojelu Perusturvan arvioidut säästöt talousarvio- ja suunnitelmavuosille verrattuna vuoden 2013 kustannuksiin. 7

8 Hallinto Kunnan hallintoa on supistettu vuosien mittaan henkilöstön eläköityessä. Viimeisimpänä kunnan teknisen toimen kanslisti jäi eläkkeelle alkuvuodesta ja hänen tehtävänsä jaettiin pääosin muiden kunnantoimiston henkilöiden kesken. Kunnantoimistossa on syksyllä kaikkiaan 15,6 työntekijää kokoaikaisiksi muutettuna, jotka hoitavat kaiken kunnan talous- ja toimistotyön, asiakaspalvelun, toimialajohdon ja ylimmän johdon tehtävät sekä osittain teknisen toimen kenttätyön ja lisäksi valtion yhteispalvelupisteen. Osa prosessien kehittämistä on siirtyminen sähköisen toimiston suuntaan. Kunnanhallitus kokoontuu jo paperittomasti, myös muiden toimielinten osalta tämä mahdollisuus selvitetään. Henkilökunnan toiminnan paperittomuutta tuetaan riittävällä tekniikalla. Sähköinen laskutus otetaan käyttöön v Kuuden kunnan yhteiseen maaseutuhallintoon siirryttiin vuoden 2013 alusta. Alueelle on perustettu yhteinen maaseutulautakunta. Vetelin oma maaseutuelinkeinolautakunta lakkautettiin. Kustannussäästö oli n euroa 2013 vuodesta lähtien. Vuoden 2013 aikana valmistellaan kunnan omistamien yhtiöiden osakkeiden myyntiä (mm. kunnan kokonaan omistama sähkölaitososakeyhtiö) ja siitä sekä muusta omaisuuden myynnistä ennakoidaan saatavan myyntivoittoa vuonna 2014 n. 3,1 miljoonaa euroa ja vuonna 2015 n. 0,6 miljoonaa euroa. Tuloveroprosentin nostamisesta keskustellaan syksyllä strategian laadinnan yhteydessä. Nykyisellään tuloveroprosentti on huomattavasti korkeampi kuin maassa ja maakunnassa keskimäärin. 21, , , , ,5 17 Tuloveroprosentin kehitys Veteli Keski-Pohjanmaa keskim. koko maa keskim

9 Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95, vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti on 0,55 ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti on 1,00. Voimalaitosprosentti on 2,85, yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 ja rakentamattoman rakennuspaikan 3,00. Veteli Keski-Pohjanmaa Koko Suomi Kiinteistövero 2013: - yleinen 0,95 1,08 0,92 - vakituinen asunto 0,55 0,45 0,41 - vapaa-ajan asunto 1,00 0,93 1,03 2. Sivistys Varhaiskasvatus Vetelin kunta on tehnyt yhteistyössä Kuntamaisema Oy:n kanssa varhaiskasvatuksen rakenneselvityksen. Selvityksessä kartoitettiin Vetelin kunnan päivähoidon kustannuksia ja kustannustehokkuutta hoitotuotteittain verrattuna muiden kuntien vastaaviin kustannuksiin. Lisäksi tehtiin selvitys hoitopaikkojen tarpeesta lähivuosien aikana ottaen huomioon kodeissa perhepäivähoitajina työskentelevien henkilöiden eläköityminen ja heidän työhönsä liittyvän työaikalain muutoksesta johtuvat lisäkustannukset kunnalle. Selvityksestä kävi ilmi, että Vetelin kunnassa erityisesti ryhmäperhepäivähoito on edullisesti järjestettyä ja muutoinkin päivähoidon kustannukset asiakasta kohden ovat edulliset. Tästä syystä hoitopaikkapulaan on vastattu juuri ryhmäperhepäivähoitoyksikköjen lisäyksillä. Elokuussa 2013 Vetelissä on päiväkodin (32-paikkainen) lisäksi viisi ryhmäperhepäivähoitoyksikköä ja neljä omassa kodissa työskentelevää perhepäivähoitajaa. Hoitopaikkapula on akuutti. Kotihoidontuen peittävyys on hyvä, jopa 37 %, mutta tilanne voi muuttua hetkessä aiheuttaen kestämättömän tilanteen. Tämä lisäksi suurena huolen aiheena on ryhmäperhepäivähoitoyksikköjen kiinteistöjen kunto. Suurin osa em. on sijoitettu vanhoihin asuinkiinteistöihin, joihin edellytetään välittömiä mittavia muutostöitä ja peruskorjausta, jotta toiminta voisi jatkua niissä turvallisesti. Tämän johdosta sivistyslautakunta on nimennyt kokouksessaan varhaiskasvatuksen kehittämistyöryhmän, jonka tehtävänä on laatia esitys Vetelin kunnan päivähoidon järjestämisestä pitkälle tulevaisuuteen. Työryhmä kartoittaa vaihtoehtoiset toimintamallit ja niiden kustannukset sekä tekee alustavan suunnitelman toiminnallisiin ratkaisuihin liittyen. Perusopetus Vetelissä on kolme perusopetuksen alakoulua, joilla on yhteinen johtaja ja lisäksi yläkoulu ja lukio, joilla on yhteinen kokonaistyöajassa oleva rehtori. Kaikki kunnan viidennen luokan oppilaat keskitetään syyslukukauden 2013 alusta lähtien Vetelin keskuskoululle. Viidensien luokkien keskittäminen 9

10 vähentää yhden luokanopettajan verran sivistystoimen kustannuksia. Säästö vuodelle ja seuraaville vuosille Lukio Vetelin lukiossa on 75 opiskelijaa ja opiskelijamäärän voidaan sanoa jossain määrin vakiintuneen opiskelijaan. Oppilasmäärä on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana huomattavasti, mutta lukion kurssitarjotinta ei ole karsittu oppilasmäärien vähenemisen suhteessa. Lukuvuodelle tuntikehystä on vähennetty 22 tuntia. Tämän johdosta kaikkia pakollisia kursseja ei järjestetä kahta kertaa lukuvuodessa aikaisempien vuosien tapaan. Jatkossa tuntikehys tullee pienenemään edelleen n tuntia, jonka seurauksena kurssitarjotinta karsitaan edelleen. Tuntikehyksen vähentäminen johtaa virkarakenteen tarkasteluun, joka tehdään syksyn 2013 talousarvion laatimisen yhteydessä. Tarkastelun kohteena ovat lukion ja yläkoulun aineenopettajat. 3. Ympäristö ja tekninen Kiinteistöhuolto 11 kiinteistöllä tehdään energiakatselmukset, valmistuu joulukuussa. Ruoka- ja siivouspalvelut Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiurun valmistuskeittiö Tunkkarin terveyskeskuksessa siirtyi kunnan alaisuuteen vuoden 2013 alussa. Tavoitteena on vuoden 2014 aikana siirtyä yhteen valmistuskeittiöön, josta toimitetaan ruoka kaikkiin kunnan yksiköihin ja ruokapalveluiden piirissä oleville vanhuksille kotiin. Tämän toteutuessa kokonaisuudessaan saadaan kahden henkilön vuosipalkan suuruinen säästö eli noin euroa/vuosi. Säästö syntyy kokonaisuudessaan vasta vuoden 2015 aikana. vuonna 2014 säästö on noin euroa. Siivous/ruoanjakelussa on vuoden 2013 keväällä jäämässä kaksi henkilöä eläkkeelle. Heidän työpanoksensa on tarkoitus korvata ostopalveluna. Tämän arvioidaan tuovan säästöä vuonna 2013 noin euroa ja vuosina 2014 ja 2015 noin euroa/vuosi. 10

11 Arvioidut kustannusten säästöt perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi kunnanviraston henkilöstö perusopetus lukio ruokahuolto ja siivous yhteensä Arvioidut tulojen lisäykset omaisuuden myynti Toimenpiteiden vaikutukset Yllä luetellut toimenpiteet alkavat tuottaa täysimääräisenä kustannussäästöjä vasta vuodelle Seuraavalla sivulla oleva tilinpäätösennuste ja suunnitelmavuosien arviot perustuvat vuoden 2013 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa esitettyihin lukuihin. Luvut tarkentuvat syksyllä vuoden 2014 talousarviota laadittaessa. Kattamaton alijäämä vuoden 2012 taseessa on n. 1,9 miljoonaa euroa, vuoden 2013 arvioidussa tilinpäätöksessä alijäämä ei lisäänny, mikäli harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta saadaan 1,2 miljoonaa euroa. Ilman harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta kattamaton alijäämä nousee tilinpäätösennusteen mukaan n. 3,1 miljoonaan euroon. Vuosina toteutettavista toimenpiteistä johtuen alijäämän arvioidaan alenevan siten, että vuoden 2017 jälkeen kattamatonta alijäämää ei ole taseessa. 11

12 TULOSLASKELMA (ulk) Talousarvio + lisätalousarvio Tilinpäätösennuste Taloussuunnitelma (1000) Taloussuunnitelma (1000) Taloussuunnitelma (1000) Taloussuunnitelma (1000) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Kunnallisvero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Valtionosuudet harkinnanvar. valtionosuuden korotus Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista Suunnit. mukaiset poistot Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2015-2018

Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2015-2018 Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2015-2018 Lähtötilanne Kunnalla on vuoden 2013 tilinpäätöksen jälkeen kattamatonta alijäämää 2,4 miljoonaa euroa. Sosiaalitoimen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot ja 2013 tilinpäätösten ennakkotiedot(tilastokeskus)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 7.5.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina Kajaanin kaupunki 74 2.12.24 6. TULOSLASKELMAOSA 22-28 * Määrärahat 1 euroina Suunnitelma TP-23 TA-24 HK-25 TA-25 26 27 28 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot 55 752 54 675 39 786 4 49 39 44 39 475 39 485

Lisätiedot

Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate

Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate HARJAVALTA 2012 2017e 2021e 2025e Veroprosentti 18,75 19,75 19,75 19,75 Päivähoito ja esiopetus 4 3111 3219 3137 3167 Perusopetus ja lukio 6195 6149 6136 6191 Vanhusten hoito 5 8 524 10 302 12 522 15 523

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot