LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)"

Transkriptio

1 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, Mäntsälä y-tunnus: Palveluntuottaja: Osoite: Puh:: Y-tunnus: (jäljempänä palveluntuottaja) Sopimuksen Yhteyshenkilöiden (liite 1) tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista sekä tiedottaa siitä oman organisaationsa sisällä ja toiselle sopijaosapuolelle. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava toisen sopijaosapuolen yhteyshenkilölle. 2. SOPIMUKSEN KOHDE 2.1 Tilaaminen Sopimuksen kohteena ovat päivätyn Tilaajan tarjouspyynnön ja Palveluntuottajan xx.xx.xxxx päivätyn tarjouksen mukaiset (palvelu tarkentuu toimittajan mukaisesti). Tutkimukset ostetaan pääosin palveluntuottajan tiloissa tuotettuna. Tutkimustarpeen arvioi Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva. Tutkimusten ja kuntoutusten määrä vaihtelee vuosittain. Mikäli tutkimuksien suorittamiseen tarvitaan tulkkia, kunta kustantaa tulkin. Tilaaja päättää tulkin hankinnasta ja ohjeistaa toimintatavat. Toimittaja sitoutuu siihen, että se täyttää kaikki tarjoajalle asetetut vaatimukset koko sopimuskauden ajan. Tilaaja ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta eikä tuota palveluntuottajalle yksinoikeutta myydä palvelua tilaajalle. Päätöksen palvelun myöntämisestä asiakkaalle tekee aina Mäntsälän kunta / Mustijoen Perusturva. Palveluntuottaja hyväksyy tilauksen kirjallisesti.

2 2/ Tutkimustapaamisten peruuttaminen Asiakkaalla tulee olla mahdollisuus peruuttaa aika tai muuttaa sitä veloituksetta. Mikäli asiakas ei peru varaustaan, vaan jättää saapumatta varatulle ajalle, Palveluntuottaja ei voi periä käyttämättömän ajan hintaa kunnalta Halutessaan palveluntuottaja voi periä kohtuullisen kustannuksen asiakkaalta. Palveluntuottaja on yhteydessä Tilaajaan, mikäli asiakas jättää toistuvasti käyntejä/tutkimustapaamisia käyttämättä ja sopii menettelytavoista tutkimuksen/kuntoutuksen suorittamiseksi. 3. SOPIJAOSAPUOLTEN VASTUUT Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva vastaa siitä, että - kunta maksaa tämän sopimuksen mukaisen hinnan toteutetuista tutkimuspalveluista ja kuntoutuksista sopimuksen ehtojen mukaisesti. - toimittaa kunnan yhteyshenkilöiden päivitetyt yhteystiedot palveluntuottajalle. Palveluntuottaja vastaa siitä, että - sillä on voimassa oleva vastuuvahinko- ja potilasvakuutus. Palveluntuottaja vastaa kaikista toimintansa palvelujen saajille aiheuttamistaan vahingoista. - sillä on voimassa olevat lakisääteiset tapaturma-, oikeusturva- ja työttömyysvakuutukset. Palveluntuottaja vastaa kaikkien lakisääteisten työnantajamaksujen suorittamisesta lomakorvaukset mukaan lukien. - sillä on palvelun tuottamiseksi riittävä määrä asiantuntevaa ja asiakaspalveluun soveltuvaa henkilökuntaa. - se viivytyksettä ja veloituksetta vaihtaa palveluhenkilönsä, jolta puuttuu riittävä ammattitaito tai jotka eivät ole sopivia kyseiseen tehtävään. - palvelutoiminnassa olevat henkilöt sitoutuvat noudattamaan salassapito- ja vaitiolovelvollisuus- ja hyväksikäyttökieltositoumusta, tietoturva- ja tietosuojaohjeita. Henkilöstön tulee kunnioittaa asiakasta ja olla luotettavia, palveluhenkisiä ja heidän tulee omata hyvät vuorovaikutustaidot. Henkilöstö ei saa aiheuttaa asiakkaalle vahinkoa tai hyötyä asiakkaasta taloudellisesti. - henkilöstöllä on nuhteeton tausta. Palveluntuottajan tulee tarvittaessa tarkistaa henkilöstön rikosrekisterilain (770/1993) 6 :n 2 momentissa tarkoitetut otteet rikosrekisteristä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä /504).

3 3/12 - Palveluntuottaja huolehtii henkilöstönsä ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä ja riittävästä täydennyskoulutuksesta. - sopimuksen piirissä toimivat ovat merkitty Valviran ylläpitämään valtakunnalliseen terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin Terhikkiin, sikäli kun heidät tähän rekisteriin tulee merkitä. - henkilöstöllä on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. - informoi kunnan yhteyshenkilöitä, mikäli palveluntuottajan henkilökunnan koulutukseen tai työkokemukseen tulee muutoksia henkilövaihdosten myötä. - sen hoito- ja tutkimustilojen sekä niiden kalusteiden tulee soveltua palvelun tuottamiseen ja niiden tulee olla sopivia niille asiakasryhmälle, jota tämä sopimus koskee. Tilojen tulee olla palvelujen tuottamiseen määrällisesti ja laadullisesti riittävät. Välineiden, laitteiden ja tarvikkeiden tulee olla ajanmukaiset ja työhön sopivat. Palveluntuottaja huolehtii tilojen siisteydestä ja asiakasturvallisuudesta. - sillä on kirjalliset turvallisuusohjeet sekä palo- ja pelastussuunnitelma ja henkilökunnan työhöntulokoulutukseen sisältyy niihin perehtyminen. Palveluntuottajan tiloissa tulee olla varauloskäynti ja poistumistiet tulee olla hyvin merkityt. Sammutin ja sammutuspeite tulee olla sijoitettu niin, että ne ovat helposti ja nopeasti käytettävissä. - se toimittaa kunnalle tarjouspyyntöasiakirjoissa ja sopimuksessa määritellyt asiakirjat. Mikäli Palveluntuottaja ei toimita asiakirjoja määräaikaan mennessä, kunta pidättäytyy tekemästä tilauksia ennen kun asiakirjat on toimitettu. - Palveluntuottajan tulee toimittaa Tilaajalle pyydettäessä selvitys taloudellisesta tilanteestaan. Tarjoaja toimittaa pyydettäessä edellisen vuoden vahvistetun tilinpäätöksen liitetietoineen, tilintarkastajien kertomuksen ja toimintakertomuksen sekä tässä sopimuksessa tarkoitetun palvelutoiminnan toteumatiedot vuosittain. Mikäli tarjoajalla ei ole tilinpäätöstietoja edellä mainitulta tilikaudelta, tarjoajan on toimitettava liiketoimintasuunnitelma. - että se on perehtynyt keskeisiin toimintaa ohjaaviin lakeihin. - se ei käytä sopimusta tai Mäntsälän kunnan nimeä markkinoinnissa ilman kirjallista lupaa. - se ottaa yhteyttä välittömästi kunnan yhteyshenkilöön, mikäli ei voi toimia sovitulla tavalla riippumatta johtuuko viivytys Palveluntuottajasta, asiakkaasta tai jostakin muusta. - se tiedottaa kaikista Palvelussa tapahtuvista muutoksista ja poikkeamista. - yhteyshenkilöiden päivitetyt yhteystiedot toimitetaan viipymättä Tilaajan yhteyshenkilöille. - vastaa tarjouspyynnössä Palveluntuottajan vastuulle määrätyistä velvoitteista ja niistä aiheutuvista kustannuksista.

4 4/12 4. SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Sopimus syntyy sen allekirjoittamisella. Sopimuskausi on ajalla Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kunnan päätöksellä kahdella (2) optiovuodella vuosi kerrallaan. Optiovuoden käyttöönotosta päätetään viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden tai optiovuoden päättymistä. Kaikkien sopimustoimittajien kanssa ei välttämättä jatketa sopimusta optiovuosille. Optiovuosien aikana sovelletaan tämän sopimuksen ehtoja. 5. PUITEJÄRJESTELY Puitejärjestelyssä oleva Palveluntuottaja valitaan kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisen tarpeen, harkinnan ja palvelun soveltuvuuden perusteella. Asiakkaan yksilöllinen tarve ja erityiset olosuhteet ratkaisevat, minkälaisia palveluja Tilaaja kulloinkin järjestää. Mikäli asiakkaan palveluntarpeen kannalta soveltuvia Palveluntuottajia on useampia, valitaan näistä puitejärjestelyssä hinnaltaan edullisin. Hankintalain 67 :n mukaan suorahankintaa voidaan käyttää yksittäisissä tapauksissa palvelujen hankinnoissa, jos palvelun tarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi. 6. ALIHANKKIJOIDEN KÄYTTÖ Mikäli Palveluntuottaja käyttää alihankkijoita, vastaa palveluntuottaja alihankkijoidensa työn tekemisestä ja lopputuloksen laadusta kuin omasta työstään. Toimittajan on hyväksytettävä Tilaajalla käyttämänsä alihankkijat. Tilaajalla on oikeus perustellusta syystä kieltää tietyn alihankkijan käyttäminen. Palveluntuottajan on pyydettävä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset alihankkijoilta ja tuotava pyydettäessä vuosittain kyseiset selvitykset tilaajan nähtäväksi. Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvaus sopimuksen mukaisen velvollisuuden täyttämättä jättämisestä aiheutuneesta välittömästä vahingosta. Välillisiä vahinkoja ei korvata. 7. HINNAT JA HINTOJEN TARKISTAMINEN Tutkimuksen ja/tai kuntoutuksen sopimushinnat on määritelty erillisessä hintaliitteessä (sopimuksen liite 2).

5 5/12 Erillisiä kustannuksia kuten esimerkiksi laskutus- ja toimistokuluja tms. ei hyväksytä, ne sisältyvät hintaliitteen mukaisiin hintoihin. Palveluntuottajalla on oikeus periä kunnan vahvistama omavastuuosuus, silloin kun asiakas on velvollinen maksamaan palveluista omavastuuta. Kunta ilmoittaa omavastuuosuuden Toimittajalle. Hinnat ovat voimassa kiinteinä sopimuskauden ajan asti. Tämän ajankohdan jälkeistä hintaa koskien, hinnantarkistusta voi esittää mennessä ja toiselle optiovuodelle edellisen vuoden elokuun loppuun mennessä, mikäli palvelutuotantoon vaikuttavat todelliset kustannukset ovat muuttuneet verrattuna tarjousajan päättyessä olevaan hintaan tai edellisen hinnan tarkistusajankohtaan. Tämän määräajan jälkeen tulleita hinnantarkistusesityksiä ei käsitellä. Hintoja voidaan tarkistaa edellä mainitusti molempien sopijapuolten esityksestä sopimuksen voimassaoloaikana. Hinnantarkistusesitykseen on sisällytettävä selvitys niistä muutoksista, joita kustannusrakenteessa on tapahtunut. Hintojen tarkistaminen sopimuskauden aikana on mahdollista ainoastaan todellisia kustannusten muutoksia vastaavasti. Vetoamista yleiseen kustannustason nousuun ei voida pitää hyväksyttävänä perusteena hintojen korottamiselle. Hinnoissa on huomioitava myös kustannusten lasku. Tilaajalla on pyydettäessä oikeus saada toimittajalta kaikki tarvittavat tiedot hinnanmuutosten tarkistamista varten. Toimittajan tulee ennen sopimuksen allekirjoittamista ja sopimuskauden aikana pyydettäessä esittää kustannusrakenteensa, mikäli Tilaaja niin vaatii. Uudet hinnat tulevat voimaan, kun niistä on sovittu. Jos hinnanmuutoksesta ei päästä yksimielisyyteen, Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään siitä hetkestä lähtien, kun hinnanmuutos tulee voimaan. 8. LASKUTUS, MAKSUEHTO JA VIIVÄSTYSKORKO Mäntsälän kunnalla on käyttössään sähköinen laskutus. Laskutus tehdään kuukausittain jälkikäteen toteutuneista tutkimuksista ja kuntoutuksista. Laskutustiedoista Tilaaja antaa ohjeistuksen erikseen. Maksuehto on vähintään 30 päivää netto hyväksyttävän laskun saapumisesta lukien. Maksuaika alkaa siitä, kun palvelu on sopimusehtojen mukaisesti toteutettu ja lasku on saapunut kunnalle. Laskussa tulee olla erillisellä liitteellä asiakaskohtainen erittely.

6 6/12 9. VAKUUTUKSET Laskun on oltava hyvän kirjanpitotavan mukainen ja sisältää riittävän yksilöidyt tiedot laskutettavan palvelun sisällöstä. Laskumerkintöjä koskevista vaatimuksista säädetään AVL 209 b. Lisätietoja asiasta löytyy esimerkiksi verottajan sivuilta koskevat_ vaatimukset/laskua_koskevat_vaatimukset_arvonlisaver(10160) Jos kyseessä on arvonlisäveroton terveyden- ja sairaanhoitoon tai sosiaalihuoltoon liittyvä palvelu, tulee jokaisessa laskussa olla merkintä: Veroton AVL 130 a :ssä tarkoitettu myynti. Viivästyskorko on kulloinkin voimassaolevan korkolain mukainen. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi ja laskutuskauden tulee päättyä vuodenvaihteeseen. Palveluntuottaja huolehtii vastuuvakuutuksen ja muiden alalla tavanomaisten vakuutusten voimassapitämisestä. Palveluntuottaja huolehtii lisäksi oman henkilökuntansa ja omaisuutensa lakisääteisistä työnantajavelvollisuuksista. Palveluntuottaja antaa pyydettäessä kunta tutustuttavaksi ko. vakuutuskirjat. 10. SOPIMUSSEURANTA JA LAADUN TARKKAILU Sopijaosapuolet reklamoivat, jos toiminta ei ole sopimuksen mukaista. Yhteydenoton aikana sovitaan, miten asia hoidetaan kyseisessä tapauksessa ja missä ajassa. Reklamaation vastaanottaja kirjaa yksityiskohdat ja lähettää sähköpostilla kirjallisen version reklamaation antaneelle sekä tiedoksi yhdyshenkilölle (päivämäärät, mistä oli kyse, mitä sovittiin). Jos palvelu poikkeaa siitä, mitä tarjouspyyntöasiakirjoissa on sanottu palvelun sisällöstä ja laadusta, siinä on virhe. Todistustaakka siitä, että palvelu on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on Palvelun tuottajalla. Jos Palveluntuottaja ei täytä sopimuksen vaatimuksia/ toimii sopimuksen vastaisesti, Palveluntuottajalle ei ohjata asiakkaita sinä aikana, kun todetaan, ettei palveluntuottajalla ole edellytyksiä toteuttaa palvelua sopimuksen mukaisesti. Tilaaja voi milloin tahansa tarkistaa Palveluntuottajan työn laadun tason ja palvelun sisällön sopimuskauden aikana. Asiakasraporttien tulee olla tilaajan saatavilla pyydettäessä lyhyelläkin varoitusajalla.

7 7/12 Palveluntarjoajan tulee toimia hyvässä yhteistyössä eri tahojen kanssa. Palveluntuottaja sitoutuu vuorovaikutteiseen yhteistyöhön Tilaajan kanssa palvelujen laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Palveluntuottajalta odotetaan aktiivista otetta palvelujen ja toiminnan kehittämisessä. 11. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN Sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toiselta osapuolelta etukäteen saatua kirjallista lupaa. Sopijaosapuolen mahdollinen sulautuminen kolmannen osapuolen kanssa ei vaikuta sopimuksen voimassaoloon tai ehtoihin. Sopijaosapuolia koskeva osakeyhtiölain mukainen jakautuminen ei vaikuta sopimuksen voimassaoloon, vaan sopimus siirtyy sellaisenaan uuden yhtiön vastattavaksi. Kunnalla on kuitenkin jakautumisen yhteydessä halutessaan oikeus irtisanoa sopimus kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Sopijaosapuolet sitoutuvat kirjallisesti tiedottamaan toiselle sopijaosapuolelle hyvissä ajoin mahdollisista sulautumis- ja jakautumissuunnitelmistaan. 12. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen jätetään asia Tuusulan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 13. YLIVOIMAINEN ESTE Ylivoimaisesta esteestä on ilmoitettava toiselle sopimusosapuolelle mahdollisimman pikaisesti sen ilmaannuttua. 14. SOPIMUKSEN MUUTOKSET Sopimusosapuolet voivat muuttaa tätä sopimusta vain kirjallisesti, muut muutokset ovat mitättömiä. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat sopimusosapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja allekirjoittaneet sopimusosapuolten toimivaltaisten edustajien toimesta.

8 8/ SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Jos jompikumpi sopijaosapuolista haluaa irtisanoa sopimuksen kesken sopimuskauden, on irtisanominen tehtävä kirjallisesti viimeistään kolme (3) kuukautta ennen haluttua päättymisajankohtaa. Irtisanominen ei aiheuta osapuolille maksuseuraamuksia. 16. HINNANALENNUS JA SOPIMUKSEN PURKAMINEN Jos palvelu on ollut virheellinen, kunnalla on oikeus vaatia ja saada Palveluntuottajalta virhettä vastaava hinnanalennus. Kumpikin Sopijapuoli saa purkaa sopimuksen kokonaan tai osittain, jos toinen sopijapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Jos rikkomus on korjattavissa, Sopijapuoli voi purkaa sopimuksen vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt sopijapuoli ei ole korjannut rikkomustaan kohtuullisessa (14 päivää) ajassa siitä, kun toinen sopijapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. Kummallakin Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos sopimuksen täyttyminen ylivoimaisen esteen vuoksi tulee mahdottomaksi tai viivästyy oleellisesti. Jos Palveluntuottaja joutuu konkurssiin, selvitystilaan tai muutoin sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyillä osin. Mikäli sopimuksen allekirjoittanut Palveluntuottaja ei sopimuksen allekirjoittamisesta huolimatta pysty aloittamaan toimintaansa tarjouksessa ilmoittamaansa määräaikaan mennessä ja on ilmeisen todennäköistä, että Palveluntuottajan toiminnan aloittaminen viivästyy enemmän kuin kolme kuukautta sovitusta alkamispäivästä, on ostajalla oikeus purkaa sopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Sopimuksen purkamisesta on ilmoitettava toiselle sopijapuolelle kirjallisesti ja purkamisilmoituksessa on ilmoitettava purkamisen perusteet.

9 9/ VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS Palvelun käyttäjän oikeus saada vahingonkorvausta Palveluntuottaja vastaa kaikista palvelujensa käyttäjille aiheuttamistaan vahingoista. Palveluntuottajalla on oltava vahinkojen varalle lakisääteisten vakuutusten lisäksi toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutusten on oltava riittäviä suhteessa palvelun tuottamiseen liittyviin riskeihin. Mikäli vastuuvakuutus ei kata täysimääräisesti aiheutuneita välittömiä vahinkoja, vastaa Palveluntuottaja vahingoista täyteen määrään asti Tilaajan oikeus saada vahingonkorvausta Kunnalla on aina oikeus saada vahingonkorvausta palvelun tuottamisessa tapahtuneesta virheestä, laiminlyönnistä ja muusta sopimuksen mukaisen velvollisuuden täyttämättä jättämisestä aiheutuneesta välittömästä vahingosta, ellei virhe tai laiminlyönti ole aiheutunut kunnan tuottamuksesta tai aikaisemmin määritellystä ylivoimaisesta esteestä. Kunta voi vaatia vahingonkorvausta vain siltä osin kuin vahingon määrä ylittää hinnanalennuksen tai sopimussakon määrän. Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset eivät koske tapausta, jossa on kyse Palveluntuottajan, tämän henkilökunnan tai palveluntuottajan lukuun toimivan tahon työssään tai sovitun mukaisia tehtäviä suorittaessaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttamasta vahingosta. 18. SALASSAPITOVELVOLLISUUS JA TIETOSUOJA Asiakastietojen kirjaamisessa ja palvelutoiminnassa syntyneiden asiakastietojen käsittelyssä, säilytyksessä, hävittämisessä ja luovuttamisessa noudatetaan voimassa olevia lakeja ja alemmanasteisia säädöksiä. Tärkeimmät näistä ovat seuraavat: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki (621/1999), henkilötietolaki (523/1999), arkistolaki (831/1994) ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007). Lisäksi Palveluntuottajan tulee noudattaa asiakirjojen ja tietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa tilaajan antamia ohjeita sekä muita asiakastietojen käsittelyä koskevia säädöksiä.

10 10/12 Tilaajan tehtävät Tilaaja on henkilötietolain tarkoittama rekisterinpitäjä. Tilaaja vastaa henkilörekisterin käyttötarkoituksen määrittelystä, sen muodostavien asiakasasiakirjojen laatimisohjeistuksesta sekä tietojen säilyttämisestä. Tilaaja vastaa rekisterinpitäjänä henkilötietolain asettamista velvoitteista kuten asiakkaiden informoinnista henkilötietojen käsittelyssä ja heidän oikeuksistaan sekä tarkastusoikeuden toteuttamisesta. Henkilötietolain 26 ja 29 :n perusteella rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu, sekä mahdollisuus vaatia tiedon korjaamista. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 :n perusteella asianosaisella on oikeus saada tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä. Edellä mainittujen lainkohtien perusteella esitetyt vaatimukset ratkaisee Tilaaja, myös siltä osin kuin asiakirjat ovat Palveluntuottajan hallussa. Edellä olevasta poiketen Palveluntuottaja voi antaa asiakirjan tai tiedon asianosaiselle tiedusteltuaan asiaa Tilaajalta, jollei asiakirjan tai tiedon antaminen asianosaiselle edellytä kirjallisen päätöksen tekemistä. Tilaaja päättää tietojen luovuttamisesta sivulliselle soveltuvan lainsäädännön perusteella. Nämä määräykset ovat voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Palveluntuottajan tehtävät Palveluntuottaja laatii asiakasasiakirjat huolellisesti ja hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja siten, että asiakirjat säilyvät virheettöminä ja eheinä. Palveluntuottajan ylläpitämä rekisteri on Tilaajan rekisterin osarekisteri. Palveluntuottajan tulee toimittaa rekisteri-/tietosuojaseloste oman toimintansa osalta ennen sopimuskauden alkua. Osarekisteriselosteen laatiminen ja ajan tasalla pitäminen on Palveluntuottajan vastuulla. Rekisteriselosteesta tulee ilmetä, että sopimuksen piiriin kuuluvien asiakkaiden asiakastiedot ovat erillään Palveluntuottajan muusta rekisteristä ja että tietoja käyttävät vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä palvelujen tuottamiseksi. Palveluntuottaja huolehtii rekisterinpidosta ostopalvelun osalta Tilaajan lukuun. Rekisteröidyn informoinnin toteutuksesta vastaavat Tilaaja ja Palveluntuottaja kumpikin omalta osaltaan. Palveluntuottajan työntekijät sitoutuvat noudattamaan Tilaajan omia, julkisuuteen, salassapitoon ja tiedonantoon liittyviä ohjeita. Palveluntuottaja vastaa siitä, että työntekijät huolehtivat henkilötietojen käsittelyn asianmukaisuudesta kaikessa toiminnassaan.

11 11/12 Asiakasasiakirjoja säilytetään huolellisesti lukituissa tiloissa. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että Palveluntuottajan tietoliikenneyhteydet ovat ulkopuolisilta suojatut. Palveluntuottajalla on nimettynä seuranta- ja valvontatehtävää varten tietosuojavastaava. Palveluntuottajan tulee antaa vuosittain selvitys oman toimintansa tietosuojan tilasta ja lokitietojen valvonnasta. Palveluntuottaja sitoutuu sopimuksen päättyessä tai purkautuessa siirtämään maksutta hallussaan olevat asiakasasiakirjat viipymättä Tilaajan käyttöön siinä muodossa kun Tilaaja vaatii. Päättyneiden asiakkuuksien asiakirjat tulee siirtää Tilaajan käyttöön pyydettäessä tai viimeistään asiakkuuden päättymisvuoden lopussa. Palveluntuottaja huolehtii omien tiedostojensa ja saamiensa kopiokappaleiden tuhoamisesta sen jälkeen kun vahingonkorvausvastuu on päättynyt. Tämän jälkeen Palveluntuottajalle ei jää tämän sopimuksen perusteella hoidettujen asiakkaiden tietoja. Tämän sopimuksen allekirjoituksella Palveluntuottaja sitoutuu olemaan ilmaisematta mitään toiminnassa saatuja salassa pidettäviä tietoja ulkopuolisille. Palvelua suorittavat työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumukset ennen työn aloittamista. Salassapitoa koskevia määräyksiä noudatetaan sopimuskauden päätyttyäkin. 19. NOUDATETTAVAT SOPIMUSEHDOT Hankintaan sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 Palvelut, päivitetty ).

12 12/ SOPIMUSKAPPALEET Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samansisältöistä kappaletta yksi (1) kummallekin osapuolelle. SOPIMUSASIAKIRJOJEN PÄTEMISJÄRJESTYS 1. Tämä sopimus 2. Tarjouspyyntö liitteineen 3. Hankintapäätös 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009 Palvelut, päivitetty ). 5. Tarjous (tarjouspyynnön mukaisessa laajuudessaan) TILAAJA Paikka ja päiväys Mäntsälän kunta Eija Rintala, perusturvajohtaja LIITTEET PALVELUNTUOTTAJA Paikka ja päiväys Nimenselvennys Nimike Liite 1 Liite 2 Sopimuksen yhteyshenkilöt Hintaliite

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum xx.xx.2010 Dnro Dnr xxxxxxx 1 Liite 3 LUONNOS Palveluntuottajan nimi Osoite REKISTERÖINTISOPIMUS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUSETELIPILOTIN PIIRIIN KUULUVASTA

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSOPIMUS TILITOIMISTON PALVELUISTA KL2004

TOIMEKSIANTOSOPIMUS TILITOIMISTON PALVELUISTA KL2004 TOIMEKSIANTOSOPIMUS TILITOIMISTON PALVELUISTA KL2004 TILITOIMISTO Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Varalla Osoite Puhelin Sähköposti Faksi ASIAKAS Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten, laitosten

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot Kuluttajat

Yleiset korttiehdot Kuluttajat Yleiset korttiehdot Kuluttajat (1.6.2014) 06/2014 Sopimuksen osapuolet ovat kortinhaltija ja kortinmyöntäjänä SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike. Sopimus koostuu korttihakemuksesta, jäljempänä esitetyistä

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot