HE 221/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi verojen maksamista, ilmoittamista ja palauttamista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HE 221/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi verojen maksamista, ilmoittamista ja palauttamista"

Transkriptio

1 Hallituksen esitys Eduskunnalle verotililaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi verojen maksamista, ilmoittamista ja palauttamista koskeva verotililaki. Muuhun verolainsäädäntöön tehtäisiin ehdotetun lain edellyttämät muutokset. Verotilijärjestelmään on tarkoitus siirtyä vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa menettelyn piiriin siirrettäisiin oma-aloitteisesti maksettavat verot. Seuraavassa vaiheessa menettelyn piiriin ja lain soveltamisalaan siirtyisivät myös muut Verohallinnon kantamat verot. Myöhemmin verotilijärjestelmän piirissä olisi myös perintämenettely. Verohallinto ylläpitäisi verotilijärjestelmää, joka koostuisi verovelvolliskohtaisista verotileistä. Verotilille koottaisiin verotililain soveltamisalaan kuuluvien oma-aloitteisien verojen ilmoitus- ja maksutiedot sekä muut verotuksen toimittamiseen ja verojen perintään tarvittavat tiedot. Lain soveltamisalaan kuuluvat verot ilmoitettaisiin kausiveroilmoituksella, jolta tiedot tarvittavien viranomaistoimien jälkeen siirrettäisiin verotilille. Verolajikohtaiset ilmoittamisajankohdat yhtenäistettäisiin siten, että ilmoitusten tulisi olla perillä Verohallinnossa viimeistään yleisenä eräpäivänä eli kuukauden 12 päivänä. Ilmoituksen myöhästymisen perusteella määrättäisiin viivästyneenä ilmoitetulle määrälle 20 prosentin vuotuisen korkokannan mukaan laskettava, enintään euron ja vähintään 5 euron suuruinen myöhästymismaksu. Verot olisi maksettava yleiseen eräpäivään mennessä kohdekaudelta, josta säädettäisiin asianomaisissa verolaeissa. Maksetut määrät merkittäisiin verotilille ja käytettäisiin verotilillä olevien erääntyneiden verojen suoritukseksi verotililaissa säädetyssä järjestyksessä. Verovelvollinen ei voisi kohdentaa maksuaan tietyn veroerän suoritukseksi. Verotilillä käsiteltäisiin verojen ja maksusuoritusten lisäksi myös verojen palautukset, hyvityskorot ja muut verovelvollisen hyväksi luettavat erät, jotka kirjattaisiin verotilille ja käytettäisiin erääntyneiden verojen suorituksiksi. Samoin verotilillä käsiteltäisiin erilaiset veron laiminlyönneistä aiheutuvat seuraamukset ja verotililain nojalla maksettavat määrät. Verokaudelta vähentämättä jäänyt arvonlisävero palautettaisiin kaikille verovelvollisille jo tilikauden aikana kunkin verokauden yhteydessä. Palautuksen saaminen ei enää edellyttäisi erillisen hakemuksen tekemistä, vaan sitä koskevat tiedot ilmoitettaisiin kausiveroilmoituksella. Vähentämättä jäänyt määrä merkittäisiin verotilille ja palautettaisiin verotilimenettelyssä verovelvolliselle tai käytettäisiin verotilin velvoitteiden suoritukseksi. Suorittamatta jääneistä veroista huomautettaisiin tiliotteella. Jos maksamatta jääneitä määriä ei huomautuksen jälkeenkään maksettaisi, ne poistettaisiin verotililtä ja siirrettäisiin perittäväksi. Tiliotteelle merkityt määrät olisivat suoraan ulosottokelpoisia. Perintään sovellettaisiin veronkantolakia sekä muita verojen perintää koskevia säännöksiä. Verojen suorituksiksi käytetyt määrät ylittävä osa hyväksi luettavista määristä palautettaisiin verovelvolliselle viivytyksettä, verovelvollisen suorittamat maksut kuitenkin vain siinä tapauksessa, että maksu on tehty aiheetta tai erehdyksessä. Maksamatta oleville veroille perittäisiin nykyisin perittävän verolisäyksen ja viivekoron sijasta viivästyskorkoa veron eräpäivästä sen suorituspäivään. Verotilillä oleville veronpalautuksille, joita ei ole käytetty verojen suoritukseksi, maksettaisiin palautuskoron sijasta hyvityskorkoa. Korkoa maksettaisiin nykyisestä poiketen myös ennen veron eräpäivää tehdyille maksuille maksupäivästä lukien

2 2 Verovelvollisille toimitettaisiin kuukausittain verotiliote, josta ilmenisivät tiliotejakson tilitapahtumat, tilin saldo täsmäytyspäivänä ja muut tarvittavat tiedot. Verotililain soveltamisalaan kuuluviin aineellisiin verolakeihin tehtäisiin verotilimenettelyn edellyttämät muutokset, jotka myös yhtenäistäisivät nykyisiä veronkanto- ja ilmoittamismenettelyjä. Muutettaviksi tulisivat arvonlisäverolaki, ennakkoperintälaki, arpajaisverolaki, rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettu laki, eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annettu laki, työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettu laki ja korkotulon lähdeverosta annettu laki. Lisäksi veronkantolakiin, veronlisäyksestä ja viivekorosta annettuun lakiin, verontilityslakiin ja verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettuun lakiin tehtäisiin verotilimenettelyn edellyttämät muutokset. Verontilityslakia muutettaisiin lisäksi siten, että lakiin lisättäisiin säännökset takuutilitysmenettelystä, joka turvaisi veronsaajien aseman poikkeustilanteissa. Jos ennakonpidätysten ja työnantajan sosiaaliturvamaksun suoritukseksi verovelvollisten verotileillä kertymisjakson aikana käytetyt määrät ovat yhteensä vähemmän kuin 90 prosenttia vastaavalle kuukaudelle kertyväksi arvioidusta työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä, erotus tilitettäisiin takuutilityksenä. Kuukausikohtaiset vähimmäismäärät vahvistettaisiin vuosittain etukäteen siten, että ne mahdollisimman tarkoin vastaisivat oikeaa tilitettävää määrää. Lisäksi lakiin otettaisiin verotilimenettelyn piiriin kuuluvien verolajien osalta säännökset kertymisjaksosta ja tilitysajankohdasta. Pienyritykset voisivat nykyisestä poiketen ilmoittaa ja maksaa osan verotilijärjestelmän soveltamisalaan kuuluvista veroista kalenterivuosittain tai neljänneskalenterivuosittain. Ilmoitus- ja maksuvelvollinen, jonka kalenterivuoden liikevaihto on enintään euroa, voisi soveltaa neljänneskalenterivuosimenettelyä yhtenäisesti verotilimenettelyn piiriin kuuluviin veroihin, lukuun ottamatta vakuutusmaksuveroa ja arpajaisveroa. Verovelvollinen, jonka kalenterivuoden liikevaihto on enintään euroa, voisi ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron kerralla koko kalenterivuoden osalta. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta Lakeja sovellettaisiin pääsääntöisesti 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen päättyvien kohdekausien verojen ilmoittamisessa ja maksamisessa.

3 3 SISÄLLYS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ...1 SISÄLLYS...3 YLEISPERUSTELUT NYKYTILA Yleistä...6 Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen...6 Maksuunpantu vero ja viivästysseuraamukset...6 Ilmoituksessa olevien virheiden korjaaminen...7 Oma-aloitteisten verojen maksupäivät...7 Maksun kohdentaminen...7 Maksaminen...7 Palauttaminen...8 Maksamatta jääneiden verojen periminen...9 Viivästyskorot...9 Verojen tilittäminen veronsaajille Kansainvälinen vertailu...9 Ruotsi...10 Itävalta...11 Tanska Nykytilan arviointi ESITYKSEN TAVOITTEET JA KESKEISET EHDOTUKSET Uudistuksen eteneminen ja tavoite Verotili...13 Verotilijärjestelmän yleiskuvaus...13 Soveltamisala...14 Ilmoittaminen...14 Arvonlisäveron palautukset verotilimenettelyssä...15 Myöhästymismaksu...16 Pidennetty ilmoitus- ja maksujakso...16 Maksaminen...17 Maksun kohdentamisoikeuden poistuminen...17 Rajoitettu kohdentamisoikeus...18 Velvoitteiden suorittamisjärjestys...19 Suorittamatta jääneet velvoitteet...20 Palauttaminen...20 Verotilin korot...20 Oikaiseminen ja muutoksenhaku...21 Seuraamusten perimättä jättäminen ja huojentaminen Arvonlisäverolaki ja ennakkoperintälaki Verontilityslaki Muut verolait ESITYKSEN VAIKUTUKSET Vaikutukset Verohallinnon toimintaan...23 Ilmoitusvalvonta...23 Veronkanto...24

4 4 3.2 Vaikutukset perintään...24 Tuloveron ennakoiden käsittely verotilimenettelyn toisessa vaiheessa...24 Verotilin sähköiset palvelut Vaikutukset verovelvollisille Vaikutukset veronsaajille Vaikutukset ulosottoviranomaisten toimintaan Valtiontaloudelliset vaikutukset...26 Vaikutukset valtion verotuloihin ja rahoitusasemaan...26 Verotilijärjestelmän käyttöönoton hallinnolliset kustannukset...27 Valtion hallinnollisten kustannusten säästöt uudistuksesta ASIAN VALMISTELU...28 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT LAKIEHDOTUSTEN PERUSTELUT Verotililaki luku Yleiset säännökset luku Verotili luku Ilmoittaminen luku Maksaminen luku Hyvitysten käyttäminen velvoitteiden suoritukseksi luku Suorittamatta jääneen velvoitteen periminen luku Hyvitysten palauttaminen ja veronkuittaus luku Korot luku Virheen korjaaminen, virheellisen hyvityksen takaisin periminen ja muutoksenhaku luku Erinäiset säännökset luku Voimaantulo Arvonlisäverolaki Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta Verontilityslaki Ennakkoperintälaki Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta Laki korkotulon lähdeverosta Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta Arpajaisverolaki Veronkantolaki Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta TARKEMMAT SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRÄYKSET VOIMAANTULO SUHDE PERUSTUSLAKIIN JA SÄÄTÄMISJÄRJESTYS...82 LAKIEHDOTUKSET...85 Verotililaki...85 arvonlisäverolain muuttamisesta...98 eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta verontilityslain muuttamisesta ennakkoperintälain muuttamisesta työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 10 ja 13 :n muuttamisesta korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta...117

5 5 rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 11 :n muuttamisesta arpajaisverolain muuttamisesta veronkantolain muuttamisesta veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 1 :n muuttamisesta verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 21 :n muuttamisesta LIITE RINNAKKAISTEKSTIT arvonlisäverolain muuttamisesta eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta verontilityslain muuttamisesta ennakkoperintälain muuttamisesta työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 10 ja 13 :n muuttamisesta korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 11 :n muuttamisesta arpajaisverolain muuttamisesta veronkantolain muuttamisesta veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 1 :n muuttamisesta verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 21 :n muuttamisesta...174

6 6 YLEISPERUSTELUT 1 Nykytila 1.1 Yleistä Verojen maksamista, palauttamista ja perimistä koskevat yleiset säännökset ovat veronkantolaissa (609/2005) ja veronkannosta annetussa valtiovarainministeriön asetuksessa (747/2005). Veronkantolakia sovelletaan verotusmenettelystä annetussa laissa (1558/1995) ja ennakkoperintälaissa (1118/1996) tarkoitettujen verojen ja maksujen sekä metsänhoitomaksun, työnantajan sosiaaliturvamaksun, arvonlisäveron ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavan veron kannossa. Lakia sovelletaan myös muiden Verohallinnon toimivaltaan kuuluvien verojen kannossa, jos asianomaisissa verolaissa niin säädetään. Veronkantolaki säätelee sekä maksuunpantujen että oma-aloitteisesti maksettavien verojen kantoa. Veronkantolaissa oma-aloitteisella verolla tarkoitetaan veroa tai maksua, jonka verovelvollinen tai verosta vastuussa oleva on velvollinen itse laskemaan ja suorittamaan. Oma-aloitteisten verojen ilmoittamista ja maksuajankohtaa koskevat säännökset ovat verolajikohtaisia ja sisältyvät asianomaisiin aineellisiin verolakeihin. Näissä aineellisissa verolaeissa on myös joitakin maksamismenettelyä ja palauttamista koskevia erityissäännöksiä. Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen Arvonlisävero sekä työnantajavelvoitteisiin perustuvat ennakonpidätys, sosiaaliturvamaksu ja rajoitetusti verovelvollisen tulosta perittävä lähdevero ilmoitetaan kalenterikuukausittain valvontailmoituksella. Valvontailmoituksia annettiin vuonna 2006 noin 3,5 miljoonaa kappaletta. Arvonlisäveron tiedot ilmoitetaan kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden 15 päivänä ja työnantajasuoritusten tiedot palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 15 päivänä. Merityönantajasuoritusten osalta valvontailmoitus annetaan palkanmaksukuukautta seuraavan toisen kuukauden 15 päivänä, ja vakuutusmaksuverovelvolliset antavat kuukausi-ilmoituksen kalenterikuukautta seuraavan kuukauden 25 päivänä. Arvonlisäverovelvollisen, vakuutusmaksuverovelvollisen, säännöllisesti palkkoja maksavan työnantajan ja merityötuloa maksavan työnantajan on annettava ilmoitus, vaikka toimintaa ei olisi harjoitettu. Muiden oma-aloitteisesti maksettavien verojen osalta ei anneta valvontailmoituksia, vaan verolaji ja kohdekuukausi ilmoitetaan maksun yhteydessä tilisiirtolomakkeella. Työnantajasuorituksista ja eräistä muista oma-aloitteisista veroista annetaan kalenterivuosittain vuosi-ilmoitus saajakohtaisine erittelyineen. Vuodelta 2006 annettiin noin työnantajan vuosi-ilmoitusta. Arpajaisverosta on annettava veroviraston pyynnöstä erillinen selvitys. Selvityspyyntöjen määrä on ollut vuosittain varsin vähäinen. Arvonlisäverovelvollinen alkutuottaja ja kuvataiteilija kuuluvat pääsääntöisesti arvonlisäveron osalta vuosimenettelyyn, jolloin arvonlisäveroilmoitus kalenterivuodelta on annettava kalenterivuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Näitä ilmoituksia on vuosittain annettu noin kappaletta. Maksuunpantu vero ja viivästysseuraamukset Jos verovelvollinen antaa ilmoituksen, mutta ei maksa veroa täysimääräisesti säädetyssä ajassa, verovirasto maksuunpanee maksamatta jääneen veron. Maksuunpanoja tehtiin vuonna 2006 yhteensä noin kappaletta, joista arvonlisäverosta ja työnantajasuorituksista. Myöhässä maksetulle tai kokonaan maksamatta jätetylle arvonlisäverolle, työnantajasuorituksille, vakuutusmaksuverolle ja arpajaisverolle määrätään nykyisin sanktiona verolajikohtainen veronkorotus. Veronkorotus lasketaan prosentteina siitä veron määrästä, jota laiminlyönti koskee. Veronkorotus määrätään portaittain siten, että korotusprosentti nousee sitä korkeammaksi, mitä kauemmin laiminlyönti on kestänyt. Veronkorotus on korotusprosentin osoittama määrä laiminlyödystä verosta. Arviomaksuunpanoissa

7 7 määrättävä veronkorotus on käytännössä 25 prosenttia arvioidun veron määrästä. Maksulaiminlyöntien lisäksi on mahdollista määrätä veronkorotus ilmoitusten laiminlyöntitilanteissa, vaikka veroa ei tulisikaan maksettavaksi. Käytännössä näihin säännöksiin perustuva veronkorotus on määrätty vain silloin, kun kohdekuukaudelle tehtyä arviomaksuunpanoa on oikaistu siten, ettei veroa jää maksettavaksi. Veronkorotusta ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnin johdosta on tällöin määrätty 85 euroa. Muille oma-aloitteisille veroille voidaan määrätä veronkorotusta vuosi-ilmoitusten käsittelyn yhteydessä. Nykymenettelyssä ilmoitusten myöhästyminen on ollut varsin yleistä. Esimerkiksi vuonna 2006 keskimäärin 40 prosenttia arvonlisäveron valvontailmoituksista ja 25 prosenttia työnantajasuoritusten valvontailmoituksista annettiin myöhässä. Ilmoituksessa olevien virheiden korjaaminen Arvonlisäveron, työnantajasuoritusten ja merityötulon ilmoituksessa valtion vahingoksi olleet virheet ilmoitusvelvollinen korjaa antamalla uuden asianomaiseen kohdekuukauteen kohdistuvan korvaavan ilmoituksen. Vakuutusmaksuveron ilmoituksessa valtion vahingoksi olleen virheen verovelvollinen korjaa antamalla lisäilmoituksen, jossa ilmoitetaan vain muutoksen määrä. Muiden omaaloitteisesti maksettavien verojen osalta veronsaajan vahingoksi tapahtuneet virheet verovelvollinen korjaa maksamalla kohdekuukaudelta puuttuvan määrän ja antamalla tarvittavat tiedot oma-aloitteisten verojen tilisiirtolomakkeella. Verovelvollisen omaksi vahingoksi tapahtuneet virheet verovelvollinen voi korjata vähentämällä liikaa ilmoittamansa määrän myöhemmiltä kuukausilta annettavissa ilmoituksissa. Jos tilikausi on päättynyt, verovelvollisen on haettava liikaa maksettu tai palauttamatta jäänyt arvonlisävero takaisin erillisellä tilikausipalautushakemuksella. Muiden oma-aloitteisten verojen virheet korjataan yleensä viimeistään vuosi-ilmoituksen käsittelyn yhteydessä. Oma-aloitteisten verojen maksupäivät Oma-aloitteisten verojen maksupäivistä säädetään asianomaisissa verolaeissa taikka niiden nojalla annetuissa asetuksissa tai päätöksissä. Arpajaisvero maksetaan kuukauden 1 päivänä, ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksu ja rajoitetusti verovelvollista koskeva lähdevero kuukauden 10 päivänä, arvonlisävero kuukauden 15 päivänä sekä vakuutusmaksuvero kuukauden 25 päivänä. Maksuunpantujen oma-aloitteisten verojen eräpäivä määrätään veronkannosta annetun valtiovarainministeriön asetuksen nojalla kolmen viikon päähän maksuunpanopäätöksen tekopäivästä. Maksun kohdentaminen Verovelvollinen kohdentaa maksunsa tietylle valitsemalleen verolle ja veroerälle tai -kaudelle, ja Verohallinnon on käytettävä maksu sen mukaisesti. Jos maksusta ei ilmene, minkä oma-aloitteisen veron suoritukseksi se on tarkoitettu, Verohallinto käyttää maksun veronkantolain mukaisesti ensin niiden verojen suoritukseksi, joilla on useita veronsaajia, seuraavaksi työnantajan sosiaaliturvamaksujen ja viimeiseksi arvonlisäverojen ja muiden yksin valtiolle tulevien verojen suoritukseksi. Maksu, joka on täysin yksilöimätön, käytetään verojen suoritukseksi veronkantolain mukaisessa veronkuittausjärjestyksessä. Epäselvissä tapauksissa Verohallinto pyrkii selvittämään, mille verolle maksu on tarkoitettu. Jos verovelvollinen on maksanut omaaloitteista veroa liikaa, liikaa maksettu määrä siirretään verovelvollisen pyynnöstä myöhemmältä kohdekuukaudelta erääntyvän veron suoritukseksi. Jos verovelvollinen on maksanut maksuunpantua veroa liikaa, liikaa maksettu määrä palautetaan verovelvolliselle. Maksaminen Verot maksetaan valtion maksuliikepankeissa oleville verovirastojen pankkitileille. Kullakin verovirastolla on pankkitilit erikseen maksuunpantujen verojen, arvonlisäverojen ja muiden oma-aloitteisten verojen maksuja varten.

8 8 Maksuunpannuista veroista Verohallinto lähettää verovelvolliselle esitäytetyn viitteellisen tilisiirtolomakkeen, jonka tietojen perusteella maksu voidaan kohdentaa oikealle verolle. Säännöllisesti oma-aloitteisia veroja maksaville verovelvollisille lähetetään esitäytetyt viitteelliset maksuohjeet, joita maksettaessa on noudatettava. Satunnaisesti omaaloitteisia veroja maksavien on sen sijaan maksaessaan osattava antaa tiedot sekä verovelvollisesta, verosta, kohdekaudesta että tilinumerosta, jotta maksu voidaan kohdentaa oikein maksajan tarkoittaman veron maksuksi. Käytännössä maksutietojen vastaanotto pankeista ja kohdentaminen veroille on tietotekniikkaan perustuvaa massakäsittelyä, jonka onnistuminen edellyttää riittäviä ja virheettömiä maksutietoja. Maksut, joita koskevat tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä, on käsiteltävä tapauskohtaisesti. Niitä selvitetään asiakkaan ja pankin avulla tai hallinnossa olevien tietojen perusteella. Valtaosa selvittelytyöstä aiheutuu oma-aloitteisten verojen maksutietojen puutteellisuudesta. Vuonna 2006 Verohallinnolle tehtyjä maksuja oli yli 11 miljoonaa kappaletta, joista työnantajasuoritusten maksuja oli noin 1,8 miljoonaa ja arvonlisäveron maksuja noin 1,7 miljoonaa kappaletta. Maksuunpantujen verojen maksutapahtumia oli yli 7 miljoonaa. Oma-aloitteisten verojen maksuista yksilöimättömiä tai muuten epäselviä oli runsaat kappaletta ja maksuunpantujen verojen maksuista noin kappaletta, joista maksuunpantuja oma-aloitteisia veroja yli kappaletta. Lisäksi maksuunpantujen oma-aloitteisten verojen liikasuorituksia käsiteltiin tapauskohtaisesti noin kappaletta. Pankit välittävät maksuja koskevat tiedot Verohallintoon käyttäen pääosin verojen välitystä varten luotua järjestelmää, jossa yksittäisiä maksutapahtumia koskevat tiedot tulevat Verohallintoon suoraan pankkien keskustoimipaikoista ja niitä vastaavat rahasuoritukset maksuliikepankeista tiliotetietona. Maksutietojen välitys pankeista Verohallintoon poikkeaa pankkien normaalimenettelystä, jossa maksutiedot välittyvät maksuliikepankin kautta tiliotteen mukana. Pankeille maksetaan verojen välitysjärjestelmää käyttäen välitetyistä maksutiedoista korvauksia, joista säädetään veronkannosta annetussa valtiovarainministeriön asetuksessa. Verojen maksamista ja maksutietojen välitystä koskevat säännökset ja menettelyt tulevat tarkistettaviksi yhtenäiseen eurooppalaiseen maksualueeseen (SEPA) siirtymisen yhteydessä vuoden 2010 loppuun mennessä. Palauttaminen Veron palauttamisen aineelliset perusteet vaihtelevat jossain määrin verolajeittain, ja niistä säädetään asianomaisissa verolaeissa. Palauttamista koskevasta menettelystä säädetään veronkantolaissa. Veronkantolain mukaan alle 5 euron palautusta ei makseta. Oma-aloitteisesti maksettuja veroja palautetaan sekä Verohallinnon että muutoksenhakuviranomaisten päätösten nojalla. Suurimmat palautukset ovat arvonlisäveron ennakkopalautuksia, joita vuonna 2006 oli runsaat kappaletta. Arvonlisäveron tilikausipalautuksia oli noin kappaletta ja alarajahuojennuspalautuksia liki kappaletta. Vuosivalvonnassa oleville alkutuottajille tehtiin arvonlisäveron palautuspäätöksiä noin kappaletta. Jos verovelvollisella on verojäämiä, palautus on veronkantolain mukaan käytettävä niiden kuittaukseen. Eräissä tapauksissa, esimerkiksi kun palautus perustuu verosta vapauttamista koskevaan päätökseen, palautusta ei kuitenkaan saa käyttää kuittaukseen. Palautukset, joita ei saa käyttää kuittaukseen, ja palautuksista mahdollisten kuittausten jälkeen jäljelle jäävät määrät maksetaan viipymättä verovelvolliselle, jollei niitä ulosmittauksen vuoksi ole maksettava ulosottoviranomaiselle. Käytännössä palautus maksetaan verovelvolliselle muutaman päivän kuluessa siitä, kun oikeus sen saantiin on selvä ja kuittaukset on tehty. Korkoa palautukselle maksetaan vain, jos asianomaisessa verolaissa korkoa on nimenomaan säädetty maksettavaksi. Pääsääntöisesti korkoa maksetaan. Korkokanta on veronkantolain 22 :n mukaisesti kutakin kalenterivuotta edeltävän puolivuotiskauden korkolain (633/1983) 12 :ssä tarkoitettu vii-

9 9 tekorko vähennettynä kahdella prosenttiyksiköllä. Maksamatta jääneiden verojen periminen Verohallinnon käytettävissä olevista perintäkeinoista ja erikoisperintätoimenpiteistä säädetään veronkantolain 7 luvussa, ja pienimmästä perittävästä määrästä, joka tällä hetkellä on 10 euroa, veronkantolain 47 :ssä. Maksumuistutusten lähettäminen ja verojen ulosottoperintä ovat nykyisellään verolaji- ja veroeräkohtaisia. Erikoisperintätoimenpiteet sen sijaan koskevat yleensä verovelvollisen maksamatta olevia veroja kokonaisuutena, ja perinnän kohteena on tällöin velallisen koko velkamäärä. Maksumuistutukset lähetetään verovelvollisille automaattisesti jokaisesta edellisessä kuussa erääntyneestä veroerästä erikseen. Maksumuistutus voi vain tapauskohtaisesti ja poikkeuksellisesti koskea kaikkia verovelvollisen erääntyneitä veroeriä. Vuonna 2006 maksumuistutuksia lähetettiin yhteensä noin 1,45 miljoonaa, joista yli kappaletta koski maksuunpantuja oma-aloitteisia veroja. Verojen ulosottoperinnässä noudatetaan pääsääntöisesti ulosottokaarta (705/2007). Erityiset verojäämien täytäntöönpanoa koskevat säännökset sisältyvät verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annettuun lakiin (706/2007). Ulosottohakemukset maksamatta jääneistä veroeristä lähetetään ulosottoon koneellisesti. Muutoksista ja maksuista lähetetään eräkohtaiset muutos- ja peruutusilmoitukset. Ulosotossa verovelvollisella on oikeus valita, mitä veroa hän maksaa, jos maksu tapahtuu vapaaehtoisesti. Verojäämien perintään konkurssissa sovelletaan konkurssioikeudellisia säännöksiä. Verojäämillä ei ole konkurssissa eikä ulosotossa minkäänlaista erikoisasemaa. Viivästyskorot Veroille perittävistä viivästyskoroista säädetään veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa (1556/1995). Myöhässä maksetulle oma-aloitteiselle verolle on maksettava veronlisäystä laissa säädetystä maksupäivästä päivään, jolloin vero on maksettu tai, jos vero on maksuunpantu, maksuunpanopäätöksessä määrättyyn eräpäivään. Eräpäivän jälkeiseltä ajalta peritään viivekorkoa. Veronlisäystä maksuunpannaan ja viivekorkoa peritään vähintään kolme euroa. Sekä veronlisäyksen että viivekoron korkokanta on kutakin kalenterivuotta edeltävän puolivuotiskauden korkolain 12 :ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä, yhteensä kuitenkin vähintään kolme euroa. Verojen tilittäminen veronsaajille Verovarojen tilittämisestä säädetään verontilityslaissa (532/1998) ja verontilitysasetuksessa (804/1998) sekä veronsaajille tilitettävien määrien maksuajankohdasta annetussa valtiovarainministeriön päätöksessä (758/1998). Verojen tilittäminen perustuu verojen todelliseen rahamääräiseen kertymään. Kertyneiksi katsotaan ne maksut, jotka on kirjattu veroviraston pankkitilille laissa säädetyn kertymisjakson aikana, ja vastaavasti palautetuksi katsotaan ne verot, jotka on maksettu verovelvolliselle kertymäjakson aikana. Kertymät tilitetään kuukausittain veronsaajille verolaji- ja verovuosikohtaisesti käyttäen laissa säädettyjä jakoperusteita. Ennen tilitettävän kertymän jakamista veronsaajaosuuksiin siitä vähennetään verovelvollisille maksetut palautukset. 1.2 Kansainvälinen vertailu Verotilijärjestelmiä on käytössä muun muassa Ruotsissa ja Itävallassa. Tanskassa järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2009 aikana. Verotilijärjestelmään siirtymistä on lisäksi harkittu ainakin Unkarissa. Yhteisenä piirteenä näissä järjestelmissä on se, että maksut maksetaan yhdelle pankki- tai postisiirtotilille eikä verovelvollinen pääsääntöisesti voi kohdistaa maksua tietyn veron suoritukseksi. Maksetut määrät käytetään erääntyneiden velvoitteiden suoritukseksi ikäjärjestyksessä vanhimmasta uudempaan. Tilille muodostuva ylijäämä palautetaan tietyin edellytyksin, ja erääntyneestä verosta lähetetään verovelvolliselle tieto ja maksukehotus ennen perintään ryhtymistä. Verovelvolliselle lähetetään ti-

10 10 liote, minkä lisäksi verotilin tietoja voi tarkastella myös internetyhteyden kautta. Maksujen eräpäivien lukumäärä vaihtelee eri maiden järjestelmissä, samoin esimerkiksi verotilin korkojen laskentatapa. Ruotsi Ruotsissa verotili otettiin käyttöön asteittain vuoden 1998 alusta. Ensivaiheessa sen piiriin kuuluivat arvonlisävero, työnantajan suorittamat ennakonpidätykset ja työantajamaksut sekä maksuunpannut ennakkoverot. Nykyisin verotilimenettelyn piiriin kuuluvat lisäksi tuloverotus sekä valmisteverot ja kaikki verovelvollisryhmät. Verotilin kautta välitetään lisäksi eri viranomaisten myöntämiä elinkeino- ja työllistämistukia. Arvonlisäveron, erilaisien ennakonpidätyksien ja työnantajamaksujen ilmoittamispäivä ja verojen eräpäivä on yleensä kuukauden 12 päivä. Liikevaihdoltaan yli 40 miljoonan kruunun suuruisilla yrityksillä arvonlisäveron maksupäivä on kuitenkin aikaistettu kohdekuukautta seuraavan kuun 26 päivään, jolloin myös ilmoitus on annettava. Vuoden 2008 alusta voimaan tulleen lakimuutoksen mukaan yritykset, joiden liikevaihto on enintään 40 miljoonaa kruunua, maksavat ja ilmoittavat arvonlisäveron kolmen kuukauden jaksoissa. Tietyt, enintään kruunun liikevaihdon omaavat verovelvolliset voivat ilmoittaa arvonlisäveron kalenterivuosittain. Yritykset ilmoittavat veronsa esitäytetyllä ilmoituksella. Verovelvollinen ei voi valita, mitä veroa maksaa, eikä verotilijärjestelmässä myöskään seurata, mitä verolajeja on tullut suoritetuksi, vaan järjestelmä perustuu yksinomaan verotilillä olevaan saldoon. Jos alijäämäisellä verotilillä on tarpeen määritellä, mikä osa veroista on maksettu ja mikä maksamatta, määrittely tehdään jakamalla alijäämä jakson aikana erääntyneiden verojen suhteessa. Verotilille tulleet maksut, palautukset ja velvoitteet täsmäytetään kerran kuukaudessa. Samassa yhteydessä lasketaan korot ja verovelvolliselle palautettavat määrät sekä siirretään alijäämä perittäväksi ulosottoviranomaiselle. Jos muita kuin korkoihin liittyviä tilitapahtumia ei ole, täsmäytys tehdään vain pyynnöstä. Lisäksi kaikki verotilit täsmäytetään kerran vuodessa lopullisen veron rekisteröinnin yhteydessä. Verotilin korko perustuu Verohallinnon vahvistamaan peruskorkoon ja korko lasketaan päiväkohtaisesti saldolle. Ylijäämän korko on syyskuusta 2007 lukien ollut 1,8 prosenttia ja alijäämän korko on porrastettu alijäämän suuruuden mukaan ollen 4, 5 tai 19 prosenttia. Veron määrän muuttuessa veroviranomaisen päätöksen tai muutoksenhaun seurauksena sekä yli- että alijäämän korkoon tehdään vastaavat korjaukset. Verokaudelta vähentämättä jäänyt arvonlisävero ilmoitetaan kausiveroilmoituksella ja automaatiokäsittelyn tai manuaalisen käsittelyn jälkeen viedään verotilille käytettäväksi verojen suoritukseksi tai palautettavaksi. Verokaudelta vähentämättä jääneelle arvonlisäverolle maksetaan korkoa pääsääntöisesti ilmoittamiskuukauden yleisestä eräpäivästä. Arvonlisävero, valmisteverot, eri verojen muutoksenhaun perusteella alennetut määrät ja luonnollisen henkilön lopullisen tuloveron palautus siirretään verotilille, ja ylijäämä palautetaan hakemuksetta. Verovelvollinen voi pyytää, että määriä ei kuitenkaan palauteta vaan että ne käytetään tulevien verojen suoritukseksi. Ylijäämän palautusta voi lisäksi aina pyytää kirjallisella hakemuksella. Pienin palautettava määrä on 100 kruunua. Palautuksen ulosmittauskelpoisuudesta on säädetty erikseen. Palautettava lopullinen tulovero voidaan ulosmitata sen jälkeen, kun ulosottoviranomaiselle on varattu tilaisuus kuitata palautus perittävänä olevien verojen ja julkisoikeudellisten saatavien suoritukseksi. Verotilin kuukausitäsmäytyksen yhteydessä verovelvolliselle lähetetään alijäämästä maksukehotus. Jollei alijäämää ja maksukehotuksen eräpäivään mennessä erääntyneitä uusia velvoitteita makseta eräpäivään mennessä, alijäämä siirretään perittäväksi ulosottoviranomaiselle. Ulosottoon lähettämisen alarajana on yrityksillä ja ilmoitusvelvollisilla työnantajilla kruunua ja muilla verovelvollisilla 500 kruunua (toukokuun 2007 kurssin mukaisesti laskettuna euroa ja 54,40 euroa). Erityistapauksissa, esimerkiksi kun ennakoidaan, että velan perimiseksi velallinen haetaan konkurssiin, edellä mainittua alarajaa ei kuitenkaan tarvitse noudattaa vaan

11 11 alijäämä voidaan lähettää ulosottoon sen määrästä riippumatta. Veroilla ei ole etuoikeutta muihin saataviin nähden. Verovelvolliselle lähetetään kuukausittain tiliote, jos tilillä on tilitapahtumia. Henkilöasiakkaat saavat tiliotteen vähintään kerran vuodessa, jos tilillä on tapahtumia tai saldoa. Tiliote sisältää tiedot edellisen kuukauden tapahtumista sekä maksuunpannuista erääntymättömistä veroista. Verovelvollinen voi tarkastella verotilinsä tietoja internetin kautta, ja tiliotteita voi myös tilata verovirastolta maksutta. Lukuun ottamatta eräitä salassa pidettäviä, muun muassa tilinumeroa ja henkilöön liittyviä tietoja, verotilin tapahtumatiedot ovat julkisia, ja tiliotteet ovat pyynnöstä jokaisen saatavissa. Verotulojen tilittäminen veronsaajille ei perustu verotilijärjestelmästä saataviin tietoihin, vaan tilitykset perustuvat lopullisen verotuksen perusteella tehtyihin ennakkolaskelmiin ja verotuksen valmistuttua tehtäviin täsmäyksiin. Verotilin käyttöönotto on edistänyt verotustyötä muun ohessa sen johdosta, että verotilin avulla asiakkaan tilanteesta voidaan saada kokonaiskuva. Maksamattomien verojen siirtäminen ulosottoon perittäväksi on nopeutunut. Verotilin käyttöönotto on tuonut eri tavoin henkilöstösäästöjä. Esimerkiksi veronkannon maksuliikkeen tehtäviä hoitavien määrä on pienentynyt 200 henkilöstä noin kymmenesosaan. Se, että maksamatta jääneiden verojen verolajikohtainen määrä määritellään jakamalla tilin alijäämä jakson aikana erääntyneiden verojen suhteessa, on aiheuttanut jonkin verran ongelmia esimerkiksi ulkomaanperinnässä, joka edellyttää eri verolajien tarkan määrän ilmoittamista. Itävalta Verotili on ollut käytössä jo 1970 luvulta, ja sen piiriin kuuluvat sekä luonnolliset henkilöt että oikeushenkilöt. Verolajeista verotilin piirissä ovat perintö- ja lahjaveroa sekä liikenneverotuksen maksuja lukuun ottamatta kaikki liittovaltion verot. Verot maksetaan yhdelle tilille eikä verovelvollinen voi yleensä kohdentaa maksua tietylle verolle, vaan maksut käytetään verojen suoritukseksi vanhimmasta uusimpaan. Maksun kohdentaminen tietylle verolle tai maksulle on kuitenkin mahdollista. Maksaja voi kohdentaa maksun esimerkiksi maksaessaan arvonlisäveroa ja työnantajan pidättämää ennakonpidätystä sekä tuloveroa ja yhteisöveroa. Samoin maksun voi kohdentaa esimerkiksi verorikosprosessissa vahvistetulle maksulle. Työnantajan suorittama ennakonpidätys käsitellään palkansaajan verotilillä. Verotilille veronpalautuksen seurauksena syntynyt ylijäämä palautetaan pääsääntöisesti vain pyynnöstä. Verotilin alijäämälle tai ylijäämälle ei peritä eikä makseta korkoa. Sen sijaan myöhemmin tehtävä tulo- ja yhteisöveroa koskeva päätös voi johtaa koron maksamiseen tai perimiseen. Verotilin tiliote lähetetään jokaisen muun kuin verovelvollisen omasta maksusta johtuvan tilitapahtuman jälkeen ja vähintään kerran vuodessa. Verovelvolliset, joilla on käytettävissään erillinen On line -ohjelma, voivat tarkastella verotilinsä tietoja sähköisesti. Verotoimistot valvovat verotilejä sähköisessä menettelyssä päivittäin, ja verovelan syntyessä velvoitteet siirtyvät nopeasti perintään. Tanska Verotiliä koskeva laki hyväksyttiin keväällä 2006, ja verotili on suunniteltu otettavaksi käyttöön viimeistään vuonna Verotili koskee elinkeinotoimintaa harjoittavia yrityksiä, yhtiöitä, säätiöitä, yhdistyksiä ja julkisia viranomaisia. Henkilöasiakkaiden veroista verotilillä käsitellään autoverot. Yritysten veroista verotilillä käsitellään yritysten maksamat ennakonpidätykset, yhtiöverot, arvonlisäverot sekä tulli- ja muut maksut. Verotilin käyttöönoton yhteydessä yhdenmukaistetaan myös erilaiset maksun viivästymiseen liittyvät seuraamukset. Verotilillä käsitellään yhteensä noin 60 eri verolajia. Veroille on kuukaudessa kuusi eräpäivää. Verovelvollinen ei voi itse kohdentaa maksua tietyn veron suoritukseksi, vaan verotilin saldoa käytetään erääntyneiden velvoitteiden suoritukseksi ikäjärjestyksessä vanhimmasta uudempaan. Poikkeuksena maksun kohdentamisrajoitukseen on kuiten-

12 12 kin Suomen ennakon täydennysmaksua vastaavan vapaaehtoisen ennakkoveron maksaminen. Tällöin maksajan on maksun yhteydessä ilmoitettava, mitä veroa maksu koskee, ja maksu on käsiteltävä tällaisena suorituksena. Vastaava kohdentamisoikeus koskee vapaaehtoista ennakon täydentämistä eläkepääomaverolain mukaisesti (lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v.). Palautettavat määrät, kuten verokaudelta vähentämättä jäänyt arvonlisävero, käytetään velvoitteiden suoritukseksi. Jos veroilmoitusta ei ole annettu määräajassa, Verohallinto määrää arviomääräisen velvoitteen ja rangaistusmaksun. Arvioitua veroa voidaan oikaista sen jälkeen, kun ilmoitus on annettu. Verotilin ylijäämä palautetaan, jos yritys on antanut veroilmoituksen päättyneiltä verokausilta eikä ylijäämää ole kuitattava perittävänä olevien verojen suoritukseksi. Edestakaisen maksuliikenteen välttämiseksi veron palautuksesta tai maksuista johtuvaa ylijäämää ei palauteta viiden päivän aikana ennen eräpäivää. Alle 100 kruunun ylijäämä palautetaan vain pyynnöstä. Yritys voi myös pyytää palautuksille korkeampaa palautusten alarajaa. Verotilin alijäämäisestä saldosta peritään viivästyskorkoa. Alijäämän ylittäessä kruunua, verovelvolliselle lähetetään maksumuistutus. Verovelvollisella voisi siten olla jatkuvasti kruunun alijäämä. Menettelyn ansiosta vältytään vuodessa arviolta noin maksukehotuksen lähettämiseltä. Jos alijäämää ei maksumuistutuksen jälkeen makseta, suorittamatta jääneet verot poistetaan verotilimenettelystä ja siirretään perittäväksi. Tarkoituksena on luoda yrityksille nopea ja helppokäyttöinen internetyhteys verotilin tietoihin. 1.3 Nykytilan arviointi Verojen ilmoittaminen, maksaminen ja periminen perustuvat verolajikohtaisiin veroeriin. Myös tietojärjestelmät on rakennettu tukemaan verolaji- ja veroeräkohtaista käsittelyä. Nykyiset menettelyt ja tietojärjestelmät eivät tue riittävästi Verohallinnon strategiassa tavoitteeksi asetettua asiakaskohtaista toimintaa. Kokonaiskuvan saaminen verovelvollisen tilanteesta vaatii aikaa ja vaivaa, eikä siihen käytännössä ole aina riittävästi resursseja. Kokonaiskuvan puute vaikeuttaa asiakaspalvelua, verovalvontaa ja perintätilanteessa myös sopivien perintätoimien valintaa. Verolajien ja -erien runsas määrä vaikuttaa suoraan muun muassa selvittelyä vaativien ilmoitus- ja maksutapahtumien sekä maksumuistutusten määrään, mikä lisää hallinnon kustannuksia ja vaatii resursseja. Nykyinen verolajikohtainen verojen maksamismenettely edellyttää osin erillisiä verolajikohtaisia pankkitilejä sekä normaalista pankkistandardista poikkeavan maksujen välitysjärjestelmän. Pankkitilit ja maksujen välitysjärjestelmä aiheuttavat hallinnolle kustannuksia. Veronkanto on nykyisellään jo pitkälle automatisoitua ja kustannustehokasta. Merkittäviä hallinnollisia säästöjä ei ole saatavissa muuttamatta veronkannon ja ilmoitusvalvonnan nykyisiä perusperiaatteita siten, että maksutapahtumien ja veroilmoitusten määriä voidaan vähentää. Ilmoitusten käsittely on nykyisellään yhteisellä valvontailmoituksella ilmoitettavien arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten osalta varsin pitkälle automatisoitua. Kokonaiskuva asiakkaan oma-aloitteisten verojen tilanteesta on kuitenkin hankala muodostaa, koska muut oma-aloitteiset verot ilmoitetaan ja maksetaan eri menettelyillä. Nykymenettelyssä palautusten käyttäminen erääntymättömien verojen maksuksi ei ole mahdollista. Verovelvollinen ei voi myöskään oma-toimisesti kuitata eli vähentää palautettavaa arvonlisäveroa samaan aikaan maksettavina olevista muista veroista. Arvonlisäveron palautusten hakemusmenettely on hallinnollisesti raskas ja resursseja vaativa, sillä hakemusten käsittelyyn sisältyy paljon myös rutiinitehtäviä. 2 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset 2.1 Uudistuksen eteneminen ja tavoite Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on asiakaspalvelun parantaminen ja Verohallinnon toiminnan tehostaminen yhtenäistämällä

13 13 ja yksinkertaistamalla verotusmenettelyä. Verojen ilmoittamista, maksamista ja maksuvalvontaa sekä myöhemmässä vaiheessa perintätoimintoja varten luotaisiin järjestelmä, joka on pitkälti automatisoitu. Hallinnon toiminnan tehostamiseen ja asiakaspalvelun parantamiseen pyritään myös ilmoitus- ja maksujaksojen pidentämistä koskevilla ehdotuksilla. Uudistuksella edistettäisiin Verohallinnon strategian mukaista asiakaskohtaista toimintatapaa. Menettelyssä kunkin verovelvollisen verotus- ja maksutilannetta koskevat tiedot koottaisiin verovelvolliskohtaiselle verotilille. Verovelvolliselle se antaisi mahdollisuuden maksaa ja ilmoittaa eri verot samanlaisella menettelyllä ja yhdellä kertaa. Samalla luotaisiin tilaisuus seurata verotilin tilannetta tiliotteiden ja verkkopalvelun välityksellä. Siten verotili antaisi mahdollisimman reaaliaikaisen kokonaiskuvan tilanteesta, mikä palvelisi sekä asiakkaan tietotarpeita että hallinnon toimintaa. Hallinnolle järjestelmä mahdollistaisi tehokkaamman ilmoitus- ja maksuvalvontajärjestelmän sekä tilaisuuden nykyistä nopeampaan reagointiin ongelmatilanteissa. Uudistuksen laajuuden vuoksi se toteutettaisiin vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa lain soveltamispiiriin tulisivat vain Verohallinnon kantamat oma-aloitteiset verot. Koska uudistuksen toimeenpano edellyttää laajoja tietojärjestelmämuutoksia, ensimmäisessä vaiheessa uudistettaisiin ilmoitusvalvontaa koskevat tietojärjestelmät sekä rakennettaisiin uusi verotilin ylläpitoa ja laskentaa varten tarvittava järjestelmä. Toisessa vaiheessa verotilimenettely laajennettaisiin koskemaan muita Verohallinnon kantamia veroja kuten tuloveron ennakoita ja jäännösveroja sekä kiinteistöveroa, perintö- ja lahjaveroa sekä metsänhoitomaksua. Verojen perintää varten tarvittavat tietojärjestelmät uusittaisiin vasta kolmannessa vaiheessa. Nyt toteutettavassa ensimmäisessä vaiheessa maksamatta jääneet verot poistettaisiin verotililtä ja perittäisiin kuten muutkin verot nykyisen perintäjärjestelmän avulla. Uudistus vaatii Verohallinnolta siinä määrin merkittävää työpanosta, että toisen vaiheen toteutumisen on arvioitu olevan mahdollista aikaisintaan vuonna 2012 ja perintäjärjestelmän uudistamisen muutaman vuoden kuluttua toisen vaiheen toteuttamisesta. Uudistuksella tavoiteltavista hyödyistä huomattava osa saavutettaisiin jo ensimmäisessä vaiheessa. Saavutettavien hyötyjen arvoa ensimmäisessä vaiheessa vähentää kuitenkin se, että samaan aikaan Verohallinnon on ylläpidettävä eri järjestelmää verotilin ulkopuolelle jäävien verojen kantamista varten. Kokonaishyöty hallinnolle ja verovelvollisille voitaisiin saavuttaa vasta, kun menettelyssä olisivat mukana kaikki verolajit ja se kattaisi koko prosessin ilmoittamisesta perintään asti. 2.2 Verotili Verotilijärjestelmän yleiskuvaus Verotililaissa säädettäisiin sen soveltamisalaan kuuluvien verojen ilmoittamisesta, maksamisesta, palauttamisesta ja perimisestä. Laki sisältäisi säännökset muun muassa verotilijärjestelmästä, sen tietosisällöstä ja käyttötarkoituksesta, verotilin täsmäyttämisestä ja verotiliotteesta, kausiveroilmoituksen antamisesta, verojen maksamisesta ja palauttamisesta sekä maksujen ja palautusten käyttämisestä verojen suoritukseksi samoin kuin verotilin koroista. Säännökset olisivat kaikille lain soveltamispiiriin tuleville verolajeille yhteisiä menettelysäännöksiä. Aineellisiin verolakeihin tehtäisiin menettelyn uudistumisesta johtuvat muutokset. Verotililain nojalla Verohallinto ylläpitäisi kunkin verovelvollisen veroista ja maksuista verotiliä, joka olisi eräänlainen asiakasreskontraan verrattava tili. Verotilijärjestelmä muodostaisi henkilörekisterin siltä osin kuin se sisältäisi luonnollisia henkilöitä koskevia tietoja. Tämän vuoksi laissa säädettäisiin muun muassa verotilijärjestelmän tietosisällöstä ja käyttötarkoituksesta sekä verotiliotteen antamisesta ja sen tietosisällöstä. Menettelyn tilinpidollisesta luonteesta johtuen lakiehdotuksessa on osin noudatettu kirjanpidollista terminologiaa ja pyritty välttämään verolajikohtaista verotusterminologiaa. Verohallinto kirjaisi maksettavat verot verotilille velvoitteiksi ja palautettavat verot ja verovelvollisen maksamat maksut hyvityksiksi. Kirjaukset tehtäisiin päiväkohtaisesti

14 14 aikajärjestyksessä. Velvoite kirjattaisiin velvoitteen eräpäivänä ja hyvitys laissa määriteltynä hyvityksen arvopäivänä. Jos erä- tai arvopäivälle kirjaaminen ei olisi mahdollista, kirjaus tehtäisiin viipymättä, kun tieto velvoitteesta tai hyvityksestä olisi saatu. Korkovaikutukset laskettaisiin kirjausten viivästymisestä huolimatta laissa määriteltyjen päivien mukaisesti. Hyvitykset käytettäisiin velvoitteiden suoritukseksi laissa säädettävässä järjestyksessä. Käyttämättä oleville hyvityksille laskettaisiin päiväkohtaista hyvityskorkoa ja suorittamatta oleville velvoitteille viivästyskorkoa. Verotilin kuukausilaskennassa verotili täsmäytettäisiin. Verovelvolliselle toimitettaisiin verotiliote, josta kävisi ilmi verotilin tilitapahtumat ja täsmäytyspäivän saldo, suorittamatta jääneet velvoitteet sekä käyttämättä olevat hyvitykset. Jos tilillä olisi ollut ainoastaan korkotapahtumia, tiliote toimitettaisiin harvemmin kuin kerran kuukaudessa, mutta yleensä kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Verkkopalvelun kautta verovelvollinen voisi seurata tilinsä tilitapahtumia ja tilannetta päivittäin. Suorittamatta olevat 10 euroa ja sitä suuremmat velvoitteet, joita ei ole suoritettu maksukehotuksen jälkeenkään, siirrettäisiin perittäväksi ja poistettaisiin verotililtä. Perittäväksi siirrettyihin velvoitteisiin sovellettaisiin veronkantolain säännöksiä, ja ne lähetettäisiin joko ulosottoperintään tai niiden johdosta ryhdyttäisiin veronkantolain mukaisiin perintätoimiin. Soveltamisala Verotililakia sovellettaisiin Verohallinnon kantamiin oma-aloitteisesti ilmoitettaviin ja maksettaviin veroihin eräin poikkeuksin. Lakia ei sovellettaisi varainsiirtoveroon eikä tuloverotusta varten oma-aloitteisesti maksettavaan ennakon täydennysmaksuun. Ennakon täydennysmaksu tulisi lain soveltamispiiriin seuraavassa vaiheessa samaan aikaan muiden ennakkoverojen kanssa. Varainsiirtoverotuksen siirtäminen verotilimenettelyyn vaatii vielä lisäselvityksiä. Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät myös eräät arvonlisäverolaissa (1501/1993) säädetyt tilanteet. Lakia ei sovellettaisi tullihallinnon kantamaan arvonlisäveroon eikä arvonlisäveroon, jonka suorittajaa ei merkitä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Verotilimenettelyn ulkopuolelle jäisivät myös tietyt arvonlisäveron palautukset, muun muassa sellaiselle ulkomaiselle elinkeinonharjoittajalle, joka ei ole Suomessa harjoittamastaan myynnistä verovelvollinen ja jolla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa, ja Euroopan yhteisöille palautettavat arvonlisäverot sekä diplomaattisista hankinnoista palautettavat arvonlisäverot. Lain soveltamisalan ulkopuolelle ensimmäisessä vaiheessa jäisivät verotusmenettelystä annetun lain mukaan määrättävät jäännösverot ja ennakkoperintälain mukaisesti kannettavat ennakot sekä kiinteistöverot ja metsänhoitomaksut. Myöskään tulonsaajalle maksuunpantavaan tai palautettavaan lähdeveroon ei vielä sovellettaisi verotilimenettelyä. Sen sijaan verotusmenettelystä annetun lain 22 a :ssä säädetty tiedonantovelvolliselle määrättävä laiminlyöntimaksu tulisi lain soveltamispiiriin jo ensimmäisessä vaiheessa. Ilmoittaminen Verotilijärjestelmä muuttaisi merkittävästi ilmoittamismenettelyä. Verolajikohtaisten ilmoitusten sijasta kaikki verotililain soveltamisalaan kuuluvat samaan aikaan erääntyvät verot on mahdollista ilmoittaa yhdellä kausiveroilmoituksella. Verovelvollinen voi kuitenkin niin halutessaan antaa tiedot useammallakin kausiveroilmoituksella. Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun verovelvollisella on työnantajana useita tilityspisteitä. Kausiveroilmoituksella olisi ilmoitettava myös niiden oma-aloitteisesti maksettavien verojen tiedot, joista nykyisin ilmoitetaan tilisiirron yhteydessä vain verolaji. Tämä edellyttää sitä, että eri verolakien mukaiset ilmoittamismenettelyä koskevat säännökset yhtenäistetään. Ilmoittamiseen liittyvästä menettelystä, kuten ilmoituksen antamistavasta, antamisajankohdasta ja allekirjoittamisesta säädettäisiin verotililaissa. Ilmoittamisvelvollisuuden sisällöstä ja kohdekaudesta, jolta ilmoitus annetaan, säädettäisiin sen sijaan edelleen asianomaisissa verolaeissa.

15 15 Arvonlisäverolain, ennakkoperintälain ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain mukaista kohdekautta koskeva veroilmoitus annettaisiin pääsääntöisesti samana kalenterikuukautena kuin nykyisinkin. Ilmoituksen antamisen määräpäivä aikaistuisi kuitenkin kolmella päivällä nykyisestä kuukauden 15 päivästä, jos ilmoitus annetaan sähköisesti, ja kahdeksalla päivällä, jos ilmoitus annetaan paperilomakkeella. Vakuutusmaksuverovelvollisten ilmoittamisaika lyhenisi kohdekautta seuraavan kuukauden 25 päivästä kuun 12 päivään. Arpajaisverovelvollisten ilmoittamisaika pitenisi kohdekautta toiseksi seuraavan kuukauden 1 päivästä kuukauden 12 päivään. Tavara-arpajaisiin sovellettaisiin samaa määräaikaa, joten niiden osalta määräaika lyhenisi kohdekautta kolmanneksi seuraavan kuukauden 1 päivästä kohdekautta toiseksi seuraavan kuukauden 12 päivään. Poiketen nykyisestä käytännöstä ilmoitus katsottaisiin annetuksi silloin, kun se on saapunut Verohallinnolle, eikä silloin, kun verovelvollinen on sen lähettänyt. Postitse toimitettava paperimuotoinen ilmoitus olisi näin ollen annettava postin kuljetettavaksi muutamaa päivää aikaisemmin, jotta se ehtisi saapua Verohallintoon seitsemänteen päivään mennessä. Sähköisesti ilmoitettaessa ilmoituksen voidaan arvioida saapuvan pääsääntöisesti samana päivänä, joten sen ehtisi lähettää vielä kuukauden 12 päivänä. Arvonlisäveron palautukset verotilimenettelyssä Verotilimenettelyn myötä luovuttaisiin nykyisistä arvonlisäveron ennakkopalautusten ja tilikausipalautusten hakemusmenettelystä sekä verokaudelta vähentämättä jääneen arvonlisäveron vyöryttämisestä seuraavalle kaudelle. Verovelvollinen ilmoittaisi kaikki samaan aikaan erääntyvät muut oma-aloitteiset veronsa samalla kausiveroilmoituksella kuin palautukseen oikeuttavan arvonlisäveron ja voisi ottaa palautettavan määrän huomioon veroja maksaessaan. Hakemusmenettelystä luopuminen ei kuitenkaan merkitsisi sitä, että verovelvollinen saisi automaattisesti ilmoittamansa määrän palautuksena. Kausiveroilmoitukset, joissa ilmoitettaisiin vähentämättä jäänyttä arvonlisäveroa, valvottaisiin Verohallinnossa, ja tarvittaessa verovelvolliselta pyydettäisiin lisäselvityksiä palautettavan määrän oikeellisuuden selvittämiseksi. Palautettava määrä kirjattaisiin verotilille hyvitykseksi vasta valvontatoimenpiteiden jälkeen. Valvonta ei vaikuttaisi verovelvolliselle maksettavaan hyvityskorkoon. Jos veroviranomainen ei hyväksyisi palautukseen oikeuttavaa arvonlisäveroa ilmoitetun määräisenä, verovelvollinen saisi asiasta valituskelpoisen päätöksen. Toisaalta vaikka palautettava määrä hyväksyttäisiin valvontamenettelyssä, veroviranomainen voisi määrätä sen myöhemmin verovelvollisen maksettavaksi arvonlisäverolaissa säädetyin edellytyksin. Palautukseen oikeuttava arvonlisävero luettaisiin verovelvollisen hyväksi ilmoituksen antamispäivänä, kuitenkin aikaisintaan kohdekautta seuraavan kuukauden yleisenä eräpäivänä, ja käytettäisiin tuolloin erääntyvien tai aiemmin erääntyneiden verojen suoritukseksi. Maksettavaksi tai palautettavaksi jäisi ilmoituksella ilmoitettujen eri verojen ja hyväksytyn palautukseen oikeuttavan arvonlisäveron erotus. Pääsääntöisesti verovelvollinen saisi verokaudelta vähentämättä jääneen arvonlisäveron hyväkseen aikaisemmin kuin nykymenettelyssä. Nykyisin vähentämättä jäänyt määrä vähennetään tilikauden aikana seuraavilta verokausilta. Tilikauden aikana vähentämättä jäänyt määrä voidaan hakea vasta tilikauden päätyttyä palautuksena. Erityistilanteissa verokaudelta vähentämättä jääneen arvonlisäveron voi saada ennakkopalautuksena jo tilikauden aikana, jolloin palautus maksetaan hakemukseen annetun päätöksen perusteella. Nykyiset ennakkopalautuksensaajat saisivat palautuksen yleensä hyväkseen yhtä nopeasti kuin nykyisin. Verotilimenettelyssä palautukseen oikeuttava vero luettaisiin hyväksi aikaisintaan kohdekautta seuraavan kuukauden 12 päivänä. Säännös on tarpeen, jotta arvonlisäveropalautuksella voitaisiin kattaa verovelvollisen muita tuolloin erääntyviä veroja ja vähentää siten Verohallinnon ja verovelvollisen välistä maksuliikettä. Verotilimenettelyssä arvonlisäveron alarajahuojennusta ei normaalisti haettaisi hake-

16 16 muksella, vaan tiedot annettaisiin kausiveroilmoituksen yhteydessä. Alarajahuojennuksena palautettava arvonlisäveron määrä luettaisiin verovelvollisen hyväksi samalla tavalla kuin verokaudelta vähentämättä jäänyt arvonlisävero. Myöhästymismaksu Verotilimenettelyssä ilmoitusten oikeaaikainen antaminen olisi nykyistä tärkeämpää, jotta kertyneet verot voitaisiin tilittää veronsaajille oikea-aikaisesti ja -määräisesti. Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti Verohallinto maksaa tilitettävät määrät veronsaajille siten, että ne ovat veronsaajien käytettävissä kunkin kuukauden 28 päivä. Nykyisin veronsaajien tilitystä varten ei tarvita verovelvollisten antamia ilmoitustietoja, koska verot maksetaan verolajikohtaisesti Verohallinnon eri pankkitileille. Sen sijaan verotilimenettelyssä kaikki verot maksettaisiin samalle pankkitilille, ja veronsaajille tilittäminen perustuisi verotileiltä saataviin tietoihin. Tilitysmenettelyn kannalta muutos merkitsee sitä, että kausiveroilmoitusten oikea-aikainen antaminen sekä ilmoitusten viivytyksetön ja virheetön verotilille kirjaaminen on veronsaajien kannalta erityisen tärkeää. Tilitettävien määrien maksaminen veronsaajille nykyistä vastaavassa aikataulussa edellyttää, että kausiveroilmoitukset ovat Verohallinnon käytettävissä viimeistään kuukauden 12 päivänä. Tämän vuoksi kausiveroilmoitusten oikeaaikaisen antamisen tehostamiseksi ehdotetaankin otettavaksi käyttöön myöhästymismaksu. Se korvaisi osaksi aineellisten verolakien nojalla nykyisin ilmoituksen myöhästymisestä määrättävät veronkorotukset. Kausiveroilmoituksen myöhästyessä perittäisiin myöhässä ilmoitetulle maksettavan veron määrälle myöhästymismaksua 20 prosentin vuotuisen korkokannan mukaan ilmoituksen määräpäivästä sen antamispäivään. Kohtuussyistä myöhästymismaksua perittäisiin kuitenkin enintään euroa. Myöhästymismaksun vähimmäismäärä olisi kultakin verolajilta 5 euroa. Myöhästymismaksu perittäisiin, vaikka maksettavaa veroa ei ole, jos verovelvollinen on aineellisten verolakien mukaan velvollinen antamaan veroilmoituksen. Vähimmäismäärällä pyrittäisiin ehkäisemään pieniä veromääriä koskevien ilmoitusten myöhästyminen ja siten turvaamaan veronsaajatilitysten perusteeksi tarvittavat oikeat kertymätiedot. Sanktiot lievenisivät uudistuksen myötä jonkin verran. Nykyisten säännösten mukaan veronkorotusta määrätään verolajikohtaisesti maksun ja ilmoituksen viivästymisen tai puuttumisen vuoksi. Verotilimenettelyssä maksun viivästymisen perusteella laskettaisiin verotilin viivästyskorkoa, mutta ei enää määrättäisi veronkorotusta. Myöhässä ilmoitetulle verolle ei pääsääntöisesti määrättäisi veronkorotusta vaan myöhästymismaksu. Ehdotusten mukaan erillinen veronkorotus voisi edelleen tulla määrättäväksi esimerkiksi arviomaksuunpanon tai muun viranomaisaloitteisen maksuunpanon yhteydessä. Näissä tilanteissa myöhästymismaksua ei tulisi määrättäväksi. Pidennetty ilmoitus- ja maksujakso Verotilijärjestelmään siirryttäessä otettaisiin käyttöön pienten yritysten pidennetyt neljänneskalenterivuoden tai kalenterivuoden pituiset ilmoitus- ja maksujaksot. Pidennetyn jakson käyttöönotolla on tarkoitus keventää pienten yritysten hallinnollisia velvoitteita. Verohallinnolle menettely antaisi mahdollisuuden kohdentaa valvontaresurssejaan nykyistä tarkoituksenmukaisemmalla tavalla. Pienyritysten valvonnasta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset suhteutettuna niiltä kertyvän veron määrään ovat nykyisin suuret. Pidennettyyn ilmoitus- ja maksukauteen oikeutetut pienyritykset määriteltäisiin liikevaihtorajan perusteella. Liikevaihtoraja määriteltäisiin kirjanpitolain liikevaihdon tai sitä vastaavan tuoton perusteella, koska tämä vastaisi parhaiten koko varsinaisen liiketoiminnan laajuutta. Tämä määritelmä olisi tarkoituksenmukainen myös siksi, että pidennetyt kaudet koskevat useita eri verolajeja. Hallinnollisen monimutkaisuuden välttämiseksi kirjanpitolain mukainen liikevaihto tai sitä vastaava tuotto laskettaisiin kalenterivuodelta eikä kirjanpitolain mukaiselta tilikaudelta. Neljänneskalenterivuosimenettelyä sovellettaisiin yhtenäisesti kaikkiin verotilimenettelyn piiriin kuuluviin veroihin, vakuutus-

17 17 maksuveroa ja arpajaisveroa lukuun ottamatta. Jos ilmoitus- ja maksuvelvollinen ei olisi rekisteröitynyt säännölliseksi työnantajaksi, menettelyä sovellettaisiin muihin veroihin kuin arvonlisäveroon vain, jos maksaja olisi myös arvonlisäverovelvollinen. Menettelyssä ilmoitus- ja maksuvelvollinen, jonka kalenterivuoden kirjanpitolaissa tarkoitettu liikevaihto tai sitä vastaava tuotto olisi enintään euroa, saisi ilmoittaa ja maksaa kaikki kyseiset verotilimenettelyn piiriin kuuluvat verot kolmen kuukauden jaksossa. Jos arvonlisäverovelvollisen kalenterivuoden kirjanpitolain mukainen liikevaihto tai sitä vastaava tuotto olisi enintään euroa, arvonlisäveroa koskeva ilmoitus- ja maksujakso olisi kalenterivuosi. Muut omaaloitteiset verot, joita arvonlisäveron kalenterivuosimenettelyyn kuuluva suorittaisi, olisi ilmoitettava ja maksettava kolmen kuukauden jaksoilta. Pidennetyn ilmoitus- ja maksukauden soveltaminen olisi vapaaehtoista, joten ilmoitus- ja maksuvelvollinen voisi valita sitä pisintä kautta lyhyemmän kauden, jonka soveltamisalaan tämä olisi toiminnan laajuuden perusteella oikeutettu. Tehty valinta sitoisi aina kolmen perättäisen kalenterivuoden ajan. Valvonnallisista syistä ehdotetaan, että Verohallinto voisi siirtää kuukausimenettelyyn sellaisen ilmoitus- ja maksuvelvollisen, joka olennaisesti laiminlöisi tai jonka perustellusta syystä epäiltäisiin aikovan olennaisesti laiminlyödä velvollisuutensa verotuksessa. Määräys voisi koskea myös toimintaansa aloittavaa yritystä, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyisivät. Maksaminen Maksamisessa siirryttäisiin yhteen kuukausittaiseen eräpäivään. Verot ja maksut erääntyisivät maksettaviksi kuukauden yleisenä eräpäivänä. Yleiseksi eräpäiväksi ehdotetaan kuukauden 12 päivää. Viimeistään tällöin verovelvollisen olisi maksettava erääntyvien velvoitteidensa suoritukseksi tarvittava määrä. Maksut maksettaisiin rahalaitokseen Verohallinnon pankkitilille, joka on tarkoitettu verotilille suoritettavia maksuja varten. Maksua ei nykyiseen tapaan enää maksettaessa kohdennettaisi tietyn veron suoritukseksi. Maksun tunnistamista varten tarvittaisiin vain verovelvollisen yksilöivä tieto. Jatkossa verovelvollinen voisi siten maksaa kaikki velvoitteensa yhdellä maksulla samalla kertaa. Verohallinto voisi vähentää verovarojen maksamista varten tarvittavien pankkitilien määrää, ja maksujen välityksessä voitaisiin tulevaisuudessa siirtyä noudattamaan yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) standardeja. Edestakaisen maksuliikkeen vähentämiseksi esityksessä ehdotetaan lisäksi säännöstä, jonka nojalla verovelvollinen voisi halutessaan jättää veronpalautuksensa verotilille myöhemmin erääntyvien verojen maksua varten. Maksun kohdentamisoikeuden poistuminen Merkittävä periaatteellinen muutos nykytilaan olisi se, että verovelvollinen ei voisi valita, minkä verotilille kirjatuista velvoitteistaan maksaa. Maksut käytettäisiin velvoitteiden suoritukseksi laissa säädetyssä järjestyksessä. Muutos mahdollistaisi tietojärjestelmiin perustuvan automatisoidun velvoitteiden ja maksujen keskinäisen kohdentamisen. Automatisoinnilla saataisiin kustannussäästöjä sekä ilmoitusvalvonnassa että maksujen käsittelyssä. Se tuottaisi kustannusten säästöjä myös Verohallinnon ja rahalaitosten välisessä maksuliikkeessä. Verovelvolliselle, joka maksaa ajoissa kaikki velvoitteensa, kohdentamisoikeuden poistumisella ei ole merkitystä. Kohdentamisoikeuden poistumisella ei olisi merkitystä myöskään siinä tapauksessa, että verojen maksamatta jäämisen seuraamukset olisivat verolajista riippumatta samanlaiset. Nykyään kuitenkin on tilanteita, joissa eri verolajien maksamatta jäämisestä seuraa verovelvollisen kannalta erilaisia haitallisia seuraamuksia. Jos verovelvollisen maksut eivät riitä kattamaan kaikkia erääntyviä velvoitteita, verovelvollisella on aihetta kohdentaa maksunsa veroihin, joiden seuraamukset muodostuisivat haitallisimmiksi. Laiminlyönnin verolajikohtaisia eroavuuksia on korkoseuraamuksissa ja perintäkeinoissa sekä ennakkoperintärekisteristä poistamisen

18 18 perusteissa. Myös yksityisoikeudellisissa ja rikosoikeudellisissa seuraamuksissa on eroja. Eri verolaeissa on erilaisia säännöksiä maksamatta jääneelle verolle suoritettavasta korosta. Jos verovelvollisella on ollut useita eri veroja suorittamatta, on tavallista, että verovelvollinen on halunnut kohdentaa maksun verolle, jonka viivästymisen seuraamukset ovat olleet määrältään suurimmat tai muutoin haitallisimmat. Esityksessä ehdotetaan, että korkoseuraamukset yhtenäistettäisiin. Verotilillä maksamatta oleville veroille laskettaisiin viivästyskorkoa, joka määräytyisi verolajista riippumatta samanlaisin perustein, jolloin verovelvollisella ei olisi erityistä tarvetta saada maksuaan kohdennetuksi tietylle verolle. Verovelvollinen, joka olennaisesti laiminlyö veronmaksun, voidaan poistaa ennakkoperintärekisteristä. Poistamiseen johtavaksi syyksi on erityisesti katsottu laiminlyönnit ennakkoveron, lopullisen veron, ennakonpidätyksen, työnantajan sosiaaliturvamaksun ja arvonlisäveron maksamisessa. Verohallinnon nykyisen ohjeistuksen mukaan kysymys on kuitenkin aina asiakkaan tilanteen kokonaisarvioinnista, eikä veronmaksun laiminlyönnille ole määriteltävissä tarkkaa rajaa. Verotilijärjestelmään siirryttäessä olisi tarkoituksenmukaista säätää, että kaikki verotilin kautta hoidettava verot otettaisiin huomioon harkittaessa rekisteristä poistamista. Ennakkoperintärekisteristä poistamisen mahdollisuus on verojen kertymistä tehostava hallinnollinen seuraamus, johon ei liity suoraan taloudellisia seuraamuksia. Käytännössä toimeksiantajat kuitenkin suosivat keskenään kilpailutilanteessa toimivista yrittäjistä niitä, jotka kuuluvat ennakkoperintärekisteriin. Verovelvollisen tavoite kohdentaa maksu tietylle verolle on voinut johtua myös verojäämien julkaisemiseen liittyvistä syistä. Verohallinto voi ilmoittaa julkaistavaksi arvonlisäverojen sekä ennakonpidätysten ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen jäämätietoja. Verojäämät lähetetään julkaistavaksi Viralliseen lehteen sekä kahden talousalan päivälehden niin sanotulle protestilistalle samaan aikaan, kun ne lähetetään ulosottoon. Jokainen voi pyynnöstä saada ulosottorekisteristä ulosottotodistuksen, josta ilmenevät verovelvollisen muiden velkojen lisäksi verovelat verolajikohtaisesti kahden edellisen vuoden ajalta. Lisäksi luottotietolaitokset julkaisevat ulosottorekisteristä keräämiään tietoja. Ulosottoon lähettämisen nopeutuessa verojäämän julkiseksi tulo tulee myös nopeutumaan. Verorikkomuksesta voidaan tuomita rikoslain (39A/1889) 29 luvun 4 :n nojalla se, joka jättää hyötymistarkoituksessa ja muusta syystä kuin maksukyvyttömyydestä suorittamatta ennakonpidätyksen, lähdeveron, tilitettävän varainsiirtoveron, vakuutusmaksuveron, arvonlisäveron tai työnantajan sosiaaliturvamaksun. Maksulaiminlyönnin kriminalisoinnin rajaaminen mainittuihin veroihin perustuu osaltaan siihen näkökohtaan, että toiselle kuuluvien varojen tilittämisen laiminlyönti nähdään moitittavammaksi kuin omien verojen suorittamatta jättäminen. Rajoitettu kohdentamisoikeus Sekä julkaisemiseen että verorikkomussäännöksiin liittyy sellaisia yksityisen oikeusasemaan kohdistuvia vaikutuksia, joiden vuoksi seuraamuksilta tulee edellyttää riittävän painavia yhteiskunnallisia perusteita. Seuraamuksia on perusteltu erityisesti verovarojen kertymisen turvaamisella. Seuraamuksilla on laiminlyöntejä ennalta ehkäisevä vaikutus, ja ne kohdistuvat määrällisesti suurimpiin ja yhteiskunnallisesti merkittävimpiin veroihin. Seuraamusten ulkopuolelle jäävät verot ovat taloudellisesti vähämerkityksisempiä tai luonteeltaan verovelvollisen henkilökohtaisen verovelvollisuuden piiriin kuuluvia. Esityksen valmistelun yhteydessä on ollut esillä erilaisia vaihtoehtoja mainittuihin seuraamuksiin liittyvien oikeusturvanäkökohtien huomioon ottamiseksi verotilijärjestelmässä. Verotilijärjestelmän edellyttämän neutraalisuuden saavuttamiseksi seuraamukset voitaisiin laajentaa koskemaan kaikkia verolajeja. Säännöksen luonne huomioon ottaen seuraamukset olisi kuitenkin perusteltua rajata koskemaan vain yritysasiakkaita, joilta voidaan edellyttää korkeampaa tietotasoa ja velvollisuuksien huolellista täyttämistä. Yritysasiakkailta kertyy myös suurin osa verovaroista. Jos julkaisuoikeudesta ja verorikkomussäännöksestä puolestaan luovuttaisiin, olisi varmistettava, että ulosoton ja mahdollisesti myös muiden väylien kautta verovelan

19 19 julkiseksi tuleminen on riittävä perinnän tehoste. Muita perintää tehostavia ja verorikkomussäännöstön korvaavia keinoja tulisi lisäksi ehkä ottaa käyttöön. Eräänä vaihtoehtona on tarkasteltu sitä, että maksut kohdennettaisiin ensisijaisesti julkaisu- ja rangaistusuhan alaisten verojen suoritukseksi. Tässä tapauksessa verovelvollisen olisi vältettävä tekemästä maksusuorituksia ennen julkaisu- ja rangaistusuhan alaisten velvoitteiden erääntymistä, jotta maksut eivät tulisi käytetyksi jo erääntyneiden muiden verojen suoritukseksi. Vaihtoehdosta aiheutuva velvoitteiden suoritusjärjestys muuttaisi jossain määrin veronsaajien keskinäisiä kertymäsuhteita nykyisestä. Määrältään suurimpien verojen kertymäsuhteisiin suoritusjärjestyksen muutos saattaisi vaikuttaa enemmän. Toisaalta jos seuraamuksista luovuttaisiin kokonaan, on mahdollista, että se heikentäisi kaikkien veronsaajien asemaa veron kertymistä tehostavien seuraamusten poistuessa. Verotilimenettelyyn siirtymisen ensimmäisessä vaiheessa ehdotetaan säädettäväksi edellä selvitettyjen vaihtoehtojen välimuoto, jolloin verovelvolliselle jäisi rajoitettu kohdentamisoikeus. Kun suorittamatta jääneet velvoitteet on siirretty perittäväksi ja poistettu verotililtä, verovelvollinen voisi pyytää, että maksu kohdennettaisiin laissa säädetystä järjestyksestä poiketen julkaisu- tai rangaistusuhan alaiselle verolle. Näin ollen ennen julkaistavaksi lähettämistä ja rikosilmoituksen tekemistä verovelvollisella olisi mahdollisuus suorittaa maksamatta olevat verot ja välttää rikosseuraamusuhka. Ehdotuksella pyritään tasapainottamaan verovelvollisten asemaan liittyviä kohtuusnäkökohtia ja seuraamusten taustalla olevia yhteiskunnallisia intressejä. Muiden kuin julkaisu- ja rangaistusuhan alaisten verolajien osuus verotilimenettelyn piiriin ensimmäisessä vaiheessa kuuluvien verojen kertymästä on vähäinen, ja verojäämistä näiden verojen osuus on noin yksi prosentti. Verotilin käyttöönoton laajentuessa niin, että soveltamispiiriin tulisivat myös jäännösja ennakkoverot sekä kiinteistövero ja metsänhoitomaksu, on arvioitava uudelleen julkaisuoikeuden ja verorikkomusuhan merkitystä suhteessa kohdentamisoikeuden puuttumiseen. Luottotietolain (527/2007) nojalla luottotietorekisteriin voidaan tallentaa veroviranomaisen julkistama tieto verosaatavasta. Sitä, miten verosaamisten tallentamista luottotietorekisteriin voitaisiin mahdollisesti hyödyntää verovelkojen perinnässä, selvitetään myöhemmässä vaiheessa. Siinä yhteydessä tulee arvioitavaksi, voitaisiinko verojen maksun laiminlyönti merkitä maksuhäiriönä luottotietorekisteriin ilman edeltävää julkaisua ja korvaisiko tällainen menettely verojen protestilistalla julkaisemisen. Velvoitteiden suorittamisjärjestys Verotililaissa säädettäisiin velvoitteiden suoritusjärjestyksestä. Suoritusjärjestys määrittelisi sen, mitkä verot ja mitkä veronsaajat jäisivät ilman suoritusta, jos hyvitykset eivät riitä kaikkien erääntyvien velvoitteiden suoritukseksi. Suoritusjärjestys perustuisi ensisijaisesti vanhenemispäivän ja eräpäivän mukaiseen ikäjärjestykseen. Ikäjärjestyksellä turvattaisiin eri veronsaajien verojen tasapuolinen kertyminen ja minimoitaisiin velvoitteiden vanhenemisesta johtuvat veromenetykset. Velvoitteet vanhenisivat pääsääntöisesti viiden vuoden kuluttua velvoitteen erääntymistä seuraavan vuoden alusta. Samaan aikaan vanhentuvien keskinäinen järjestys määräytyisi eräpäivän mukaan vanhimmasta uusimpaan. Velvoitteet, jolla olisi sama eräpäivä, suoritettaisiin verolajikohtaisessa järjestyksessä siten, että etusijalla olisivat verot, jotka jaetaan useammalle veronsaajalle, seuraavana yhden veronsaajan verot ja viimeisenä yksin valtiolle tulevat verot. Verotilimenettelyn ensimmäisessä vaiheessa tämä merkitsisi sitä, että ensin suoritetuiksi tulisivat kunnille, seurakunnille, Kansaneläkelaitokselle ja valtiolle jaettavat ennakonpidätykset, seuraavana olisivat Kansaneläkelaitokselle tilitettävät sosiaaliturvamaksut ja viimeisenä yksin valtiolle tilitettävät verot. Järjestys vastaisi nykyisen oma-aloitteisen veron suoritukseksi maksetun yksilöimättömän maksun käyttöjärjestystä sekä veronkantolaissa säädettyä veronkuittausjärjestystä.

20 20 Suorittamatta jääneet velvoitteet Verotilin kuukausittain tehtävän täsmäytyksen yhteydessä Verohallinto ilmoittaisi verovelvolliselle suorittamatta jääneistä velvoitteista. Velvoitteiden perintä tapahtuisi kuten nykyäänkin veronkantolain ja perintää koskevien muiden säädösten mukaisesti. Kausiveroilmoituksella ilmoitettujen velvoitteiden osalta ei kuitenkaan ryhdyttäisi ulosotto- eikä muihinkaan pakkoperintätoimiin ennen kuin tiliotteen tiedoksi antamisesta on kulunut kaksi viikkoa. Näin varmistettaisiin, että perintätoimiin ei ryhdytä ennen kuin verovelvollisella on ollut mahdollisuus tarkistaa velvoitteita koskevat tiedot ja tarvittaessa pyytää tietojen oikaisemista. Maksuunpantuja velvoitteita rajoitus ei koskisi, sillä niitä koskevat tiedot ovat nähtävissä jo erääntymistä edeltävän kuukauden tiliotteella. Palauttaminen Verotilillä olevat veronpalautukset käytettäisiin verotilillä olevien velvoitteiden suoritukseksi laissa säädetyssä järjestyksessä, ja yli jäävä osa maksettaisiin verovelvolliselle viipymättä. Normaalitapauksessa palautus maksettaisiin, kuten nykyäänkin, kahdesta kolmeen päivän kuluessa siitä, kun oikeus sen saantiin on selvä. Kausiveroilmoituksella ilmoitettuun verokaudelta vähentämättä jääneeseen arvonlisäveroon kohdistettaisiin ennen palautuksen maksamista kussakin yksittäistapauksessa tarkoituksenmukaisena pidettävät valvontatoimenpiteet. Verovelvollinen voisi halutessaan pyytää palautuksen säilyttämistä verotilillä myöhemmin erääntyvien velvoitteidensa maksamista varten. Tällöin palautukselle laskettaisiin hyvityskorkoa siihen saakka, kun se käytetään velvoitteiden suoritukseksi. Yhtäläisen ja yhdenmukaisen menettelyn saavuttamiseksi kaikkia veronpalautuksia verolajista ja palautusperusteesta riippumatta käsiteltäisiin verotilillä samalla tavalla. Näin ollen myös huojentamispäätökseen perustuvaa palautusta, joka nykyisen veronkantolain mukaan verojäämistä huolimatta on maksettava verovelvolliselle, käytettäisiin velvoitteiden suoritukseksi ja vain ylijäävä määrä maksettaisiin verovelvolliselle. Palautuksia ei kuitenkaan maksettaisi verovelvolliselle tilanteessa, jossa verovelvollinen ei ole täyttänyt ilmoitusvelvollisuuttaan. Palautus maksettaisiin, kun selvyys veron määrästä on saatu. Verovelvollisen maksamat maksut palautettaisiin vain, jos ne on maksettu erehdyksessä tai aiheetta. Verohallinto voisi myös oma-aloitteisesti palauttaa maksun, jos siihen on aihetta. Ennen palautuksen maksamista palautettavia määriä käytettäisiin verotilin ulkopuolisten verojäämien kuittaukseen. Verotilin korot Verotilijärjestelmä muuttaisi ja yhtenäistäisi maksamatta jääneille veroille perittäviä korkoja sekä verovelvollisille palautettaville määrille maksettavia korkoja koskevaa sääntelyä. Erääntyneille, maksamattomille velvoitteille laskettava viivästyskorko vastaisi perusteiltaan nykyisin perittävää veronlisäystä ja viivekorkoa. Viivästyskorkoa laskettaisiin velvoitteen eräpäivän ja velvoitteen suorituspäivän väliseltä ajalta. Viivästyskorko vastaisi viivekorkoa ja olisi korkolain mukainen viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä. Verotilin hyvityskorko vastaisi nykyistä palautuskorkoa. Hyvityskorkoa laskettaisiin niille maksuille ja veronpalautuksille sekä muille hyvityksille, joita ei ole käytetty verojen suoritukseksi. Palautukseen oikeuttavalle arvonlisäverolle korkoa laskettaisiin kuitenkin vasta kohdekautta toiseksi seuraavan kuukauden yleisestä eräpäivästä. Korkoa laskettaisiin siihen päivään, jona käyttämättä olevat hyvitykset palautetaan verovelvolliselle tai, jos hyvitykset käytetään myöhemmin erääntyvien verojen suoritukseksi, näiden verojen eräpäivään. Hyvityskoron määrä vastaisi nykyistä veronkantolain 22 :n mukaista palautuskorkoa ja olisi määrältään korkolain mukainen viitekorko vähennettynä kahdella prosenttiyksiköllä. Periaatteellinen muutos nykytilaan olisi se, että hyvityskorkoa laskettaisiin myös ennen

HE 129/2009 vp. arpajaisverolakiin lisättäisiin väliaikaisesti lainkohdat, jotka kumottiin verotililain säätämisen

HE 129/2009 vp. arpajaisverolakiin lisättäisiin väliaikaisesti lainkohdat, jotka kumottiin verotililain säätämisen Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verotililain sekä eräiden muiden verotusta koskevien lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä arvonlisäverolain, ennakkoperintälain ja arpajaisverolain väliaikaisesta

Lisätiedot

Verotili ja alkutuotannon harjoittajat. Verohallinto Syksy 2010

Verotili ja alkutuotannon harjoittajat. Verohallinto Syksy 2010 Verotili ja alkutuotannon harjoittajat Verohallinto Syksy 2010 Mikä Verotili on? Verohallinnon ylläpitämä veronmaksajakohtainen tili, jolle kootaan veronmaksajan veroja ja maksuja koskevia tietoja Verotilin

Lisätiedot

Laki. veronkantolain muuttamisesta

Laki. veronkantolain muuttamisesta Laki veronkantolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan veronkantolain (769/2016) 26 ja 41 :n 2 momentti, muutetaan 7 :n 2 momentti, 11 :n 2 ja 4 momentti, 14 :n 1 momentti, 16 :n 1

Lisätiedot

Calculare Oy Aamiaisseminaari 26.10.2009 Nina Heikkinen

Calculare Oy Aamiaisseminaari 26.10.2009 Nina Heikkinen Calculare Oy Aamiaisseminaari 26.10.2009 Nina Heikkinen otetaan käyttöön 1.1.2010 verohallinnon ylläpitämä veronmaksajakohtainen tili ensi vaiheessa koskee oma-aloitteisia veroja, joista yleisimmät ovat

Lisätiedot

Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon

Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon Ennakonkanto Uusia säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran yhteisön verovuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa, ja ennakon määräämistä koskevia

Lisätiedot

Viitteet lyhyesti. Oikean viitenumeron valinta on tärkeää. Yleisimmät verolajin viitteet ovat: Näiden lisäksi eri tilanteisiin on mm.

Viitteet lyhyesti. Oikean viitenumeron valinta on tärkeää. Yleisimmät verolajin viitteet ovat: Näiden lisäksi eri tilanteisiin on mm. Maksujen käyttö Viitteet lyhyesti Oikean viitenumeron valinta on tärkeää Viitteellä maksu kohdistetaan oikean asiakkaan ja veron hyväksi. Yleisimmät verolajin viitteet ovat: oma-aloitteisten verojen viite

Lisätiedot

Verotili käyttöön 01.01.2010

Verotili käyttöön 01.01.2010 Verotili käyttöön 01.01.2010 Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen muuttuu Verotilin tausta Selvitys verotilistä ja pientyöantajien maksupalvelujärjestelmästä 2001 Suomen Yrittäjät ry teki

Lisätiedot

Kaikki oma-aloitteiset verot paitsi varainsiirtovero

Kaikki oma-aloitteiset verot paitsi varainsiirtovero Verotili Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä Verotili on? Verohallinnon ylläpitämä veronmaksajakohtainen tili, jolle kootaan veronmaksajan veroja

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt -hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt -hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt -hanke www.poroverkko.wikispaces.com Maija-Liisa Huhtaniemi: Verotili ja sähköinen asiointi koulutus 3.2.2010 Lapin ammattiopisto Verotili - mitä muuttuu

Lisätiedot

Verotiliopas. www.vero.fi/verotili VEROTILI VERKOSSA

Verotiliopas. www.vero.fi/verotili VEROTILI VERKOSSA VEROTILI VERKOSSA www.vero.fi/verotili Verotili Verotili Verotiliverojen ilmoittaminen Verotiliverojen maksaminen Verotilin toiminta Verotilin positiivinen saldo Verotilin negatiivinen saldo Verotilin

Lisätiedot

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa.

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verontilityslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia siten, että kaikkien verontili- verojen

Lisätiedot

VEROTILI 2010 Veroasiantuntija Leena Juusela UUSI VEROTILIMENETTELY

VEROTILI 2010 Veroasiantuntija Leena Juusela UUSI VEROTILIMENETTELY VEROTILI 2010 Veroasiantuntija Leena Juusela UUSI VEROTILIMENETTELY VEROTILI, MIKÄ SE ON? tarkoitus ja voimaantulo mitä veroja? UUSI KAUSIVEROILMOITUS antamisajankohta sisältö ANNATTUJEN TIETOJEN KORJAAMINEN

Lisätiedot

HE 237/2016 vp Ennakonkannon ja eräiden muiden verotusmenettelyjen uudistaminen. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto

HE 237/2016 vp Ennakonkannon ja eräiden muiden verotusmenettelyjen uudistaminen. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto HE 237/2016 vp Ennakonkannon ja eräiden muiden verotusmenettelyjen uudistaminen Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 15.11.2016 Esityksen tavoitteet Hallitusohjelman kirjaus: Verohallinnon toiminnan tehostamiseksi,

Lisätiedot

Liite 2: Verotukseen liittyvien tehtävien lainsäädännöllinen peruste

Liite 2: Verotukseen liittyvien tehtävien lainsäädännöllinen peruste Liite 2: Verotukseen liittyvien tehtävien lainsäädännöllinen peruste 1a,1b,1d Alv-ilmoituksen laatiminen... ALVL 162 1c Työnantajasuoritusten valvontailmoituksen laatiminen... EnnakkoPL 32 1e Alv- ja työnantajasuoritusten

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Veronkantolaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 87/2005 vp

Veronkantolaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 87/2005 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 87/2005 vp Hallituksen esitys veronkantolaiksi sekä laeiksi valmisteverotuslain 36 :n ja ajoneuvoverolain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä veronkantolaiksi

Lisätiedot

Yhteenveto verojen maksutilanteesta

Yhteenveto verojen maksutilanteesta Yhteenveto 1 (4) Verohallinto.540A.L0004318170 Pertti Palkansaaja Esimerkkitie 16 A 1 00100 HELSINKI 30.11.2018 Asiakirjan tunnus L0004318170 Yhteenveto muodostetaan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä,

Lisätiedot

Vinkkejä vuodenvaihteeseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016

Vinkkejä vuodenvaihteeseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Vinkkejä vuodenvaihteeseen 2017 Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Verokaudet Yhä useampi yritys voi jatkossa hakeutua pidennettyihin verokausiin liikevaihtorajojen noston ansiosta. Satunnaisilla

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

ja ennen verotuksen päättymistä suoritettu jäännösvero tilitettäisiin veronsaajille ennakonpidätyksiä

ja ennen verotuksen päättymistä suoritettu jäännösvero tilitettäisiin veronsaajille ennakonpidätyksiä HE 155/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia. Ehdotuksen mukaan veronsaajaryhmien

Lisätiedot

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 Leena Juusela Palvelujen arvonlisäverotuksen muutokset Elinkeinonharjoittajille myytävien palvelujen yleissääntö päinvastainen nykyiseen verrattuna: Palvelut l verotetaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 2009 N:o Verotililaki. N:o 604. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 2009 N:o Verotililaki. N:o 604. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 2009 N:o 604 616 SISÄLLYS N:o Sivu 604 Verotililaki... 4001 605 Laki arvonlisäverolain muuttamisesta... 4016 606 Laki eräistä vakuutusmaksuista

Lisätiedot

Voimalaitosverolaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle voimalaitosverolaiksi. annetun lain 16 :n muuttamisesta ja

Voimalaitosverolaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle voimalaitosverolaiksi. annetun lain 16 :n muuttamisesta ja EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle voimalaitosverolaiksi sekä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 :n muuttamisesta ja verotilistä annetun lain 1 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

Muutoksia varainsiirtoverotukseen

Muutoksia varainsiirtoverotukseen Muutoksia varainsiirtoverotukseen 1.11.2019 Muutokset lyhyesti Varainsiirtoveron ilmoittaminen ja maksaminen muuttuu 1.11.2019 alkaen Varainsiirtoveron prosentit ja veron laskeminen säilyvät ennallaan

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Verotuksen muutoksia Verohallinnon ja Ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä

Verotuksen muutoksia Verohallinnon ja Ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä Verotuksen muutoksia 2017 Verohallinnon ja Ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 17.11.2016 Verotusmenettelyn ja veronkannon uudistaminen Taustalla lakiuudistukset HE (29/2016), vahvistettu 9.9.2016 Uusi: Laki

Lisätiedot

HE 6/2008 vp. sakon täytäntöönpanosta annettua lakia

HE 6/2008 vp. sakon täytäntöönpanosta annettua lakia HE 6/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ja siihen liittyväksi laiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Sakon täytäntöönpanosta annettua

Lisätiedot

HE 29/2016 vp Verotusmenettelyn ja veronkannon uudistaminen. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 29.3.2016

HE 29/2016 vp Verotusmenettelyn ja veronkannon uudistaminen. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 29.3.2016 HE 29/2016 vp Verotusmenettelyn ja veronkannon uudistaminen Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 29.3.2016 Esityksen tavoitteet Hallitusohjelman kirjaus: Verohallinnon toiminnan tehostamiseksi, verovelvollisten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1255/2013 Voimalaitosverolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1255/2013 Voimalaitosverolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1255/2013 Voimalaitosverolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Verotuksen muutoksia Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016

Verotuksen muutoksia Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Verotuksen muutoksia 2017 Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Verotusmenettelyn ja veronkannon uudistaminen Taustalla lakiuudistukset HE 29/2016 vp, vahvistettu 9.9.2016 Uusi: Laki oma-aloitteisten

Lisätiedot

-palvelun pikaopas oma-aloitteiset verot

-palvelun pikaopas oma-aloitteiset verot -palvelun pikaopas oma-aloitteiset verot SISÄLTÖ 1 Kirjautuminen OmaVeroon... 2 2 Ilmoituksen antaminen... 2 3 Verolajin tietojen tarkastelu... 2 4 Maksaminen... 3 5 Viitenumero... 4 6 Saldoerittely ja

Lisätiedot

Verotuksen muutoksia 2017

Verotuksen muutoksia 2017 Verotuksen muutoksia 2017 Verohallinnon verkkoseminaari 10.1.2017 Tervetuloa! Ohjelma 1. Mikä muuttuu verotuksessa 2017? 2. OmaVero korvaa Verotili-palvelun 3. Kysymysklinikka Esityksien aikana voit lähettää

Lisätiedot

Verotuksen muutoksia 2017

Verotuksen muutoksia 2017 Verotuksen muutoksia 2017 Verohallinnon verkkoseminaari 4.11.2016 Tervetuloa! Ohjelma 1. Mikä muuttuu verotuksessa 2017? 2. OmaVero korvaa Verotili-palvelun 3. Kysymysklinikka Esityksien aikana voit lähettää

Lisätiedot

Luonnos HE ennakonkannon ja eräiden muiden verotusmenettelyjen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Luonnos HE ennakonkannon ja eräiden muiden verotusmenettelyjen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi Akava ry Lausunto 1 (5) Valtiovarainministeriö valtiovarainministerio@vm.fi Lausuntopyyntönne 1.7.2016/Dnro VM065:00/2016 Luonnos HE ennakonkannon ja eräiden muiden verotusmenettelyjen uudistamista koskevaksi

Lisätiedot

Laki. yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

Laki. yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun

Lisätiedot

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Sääntöviite: 3.4.2 Hyväksytty: 27.6.2013 Voimaantulo: 1.7.2013 Korvaa:

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 986/2012 Laki. väliaikaisesta pankkiverosta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 986/2012 Laki. väliaikaisesta pankkiverosta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 986/2012 Laki väliaikaisesta pankkiverosta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 165/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 165/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 165/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta pankkiverosta sekä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 :n ja verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta

Lisätiedot

Verotuksen muutoksia 2017

Verotuksen muutoksia 2017 Verotuksen muutoksia 2017 Verohallinnon verkkoseminaari 9.12.2016 Tervetuloa! Ohjelma 1. Mikä muuttuu verotuksessa 2017? 2. OmaVero korvaa Verotili-palvelun 3. Kysymysklinikka Esityksien aikana voit lähettää

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2005 N:o 609 613. Veronkantolaki. N:o 609. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2005 N:o 609 613. Veronkantolaki. N:o 609. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2005 N:o 609 613 SISÄLLYS N:o Sivu 609 Veronkantolaki... 3471 610 Laki valmisteverotuslain 36 :n muuttamisesta... 3482 611 Laki ajoneuvoverolain

Lisätiedot

ASIAKASTIEDOTE 2/2009 1. VEROTILI TULEE OLETKO VALMIS SISÄLLYSLUETTELO:

ASIAKASTIEDOTE 2/2009 1. VEROTILI TULEE OLETKO VALMIS SISÄLLYSLUETTELO: ASIAKASTIEDOTE 2/2009 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Verotili tulee oletko valmis 3. peruskorko 4. tuloveroasteikko 5. PALKAN SIVUKULUT 6. tuloverolain muutoksista 7. Korotetuista poistoista 8. kotitalous-vähennyksestä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1990 vp. - HE n:o 249 Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevien sivukonttoreiden verotusta koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

Ajankohtaista kirjanpitäjälle

Ajankohtaista kirjanpitäjälle Ajankohtaista kirjanpitäjälle Marjo Salin kirjanpidon asiantuntija, KTM Veronmaksajat Tilinpäätöksen antama oikea ja riittävä kuva Kirjanpitolain oikean ja riittävän kuvan vaatimusta koskevasta säännöksestä

Lisätiedot

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki Ennakkoperintälaki käytännössä Tomi Peltomäki TALENTUM Helsinki 2015 2., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain 3 ja 12 :n sekä tuloverolain 124 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 17.01.2017 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2017! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 15.01.2016 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2016! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta Laki arvonlisäverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan arvonlisäverolain (1501/1993) 13 c :n 4 momentti, 129 b :n edellä oleva väliotsikko, 134 m :n 2 momentti, 134 o :n 2 momentti,

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuulivoiman kompensaatioalueista. 2) sähkön tuottajalla tuotantotukilaissa tarkoitettua

Päätös. Laki. tuulivoiman kompensaatioalueista. 2) sähkön tuottajalla tuotantotukilaissa tarkoitettua EDUSKUNNAN VASTAUS 84/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuulivoiman kompensaatioalueista ja laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta

Lisätiedot

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA HTSY Verohallinto 4.11.2014 2 (6) TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA Harmaan talouden selvitysyksikkö on

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 15.01.2019 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2019! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

HE 283/2018 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia, veronkantolakia sekä veronlisäyksestä ja viivekorosta annettua lakia.

HE 283/2018 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia, veronkantolakia sekä veronlisäyksestä ja viivekorosta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle arvonlisäverolain 12 a luvussa tarkoitettuihin erityisjärjestelmiin sovellettavien seuraamusmaksujen ja veronkantomenettelyn uudistamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Osinkoverouudistus Vuosi-ilmoituksen täyttämisen ongelmakohdat Mitä löydän

Lisätiedot

1989 vp. - HE n:o 1 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1989 vp. - HE n:o 1 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1989 vp. - HE n:o 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ennakkoperintälain 10 ja 19 :n sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperiaatteet...2 2. Soveltamisala...2 3. Laskutuksen suorittaja...2 4. Laskut...2

Lisätiedot

EDUSKUNNAN VASTAUS 208/2009 vp

EDUSKUNNAN VASTAUS 208/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 208/2009 vp Hallituksen esitys vuoden 2010 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi tuloverotusta ja verotuksessa sovellettavia korkoja koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 133/2003 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 133/2003 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 133/2003 vp Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

HE 112/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että säädettäisiin yleinen verojen ja maksujen viivästysseuraamuksia

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 1 :n 3 momentti, 2 :n 2 momentti, 7 :n 1 4 ja 7 momentti, 8 :n

Lisätiedot

Tiivistelmä Dno: 369/54/01

Tiivistelmä Dno: 369/54/01 Tiivistelmä Dno: 369/54/01 VEROSAATAVIEN KUITTAUS Jos velallisella on saamisoikeus velkojaltaan, ts. henkilöt ovat toistensa velkojia ja velallisia, saamisoikeudet voidaan yleensä kuitata toisiaan vastaan

Lisätiedot

VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2009 vp. Hallituksen esitys verotililaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta JOHDANTO.

VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2009 vp. Hallituksen esitys verotililaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta JOHDANTO. VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2009 vp Hallituksen esitys verotililaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 5 päivänä helmikuuta 2009 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan

Lisätiedot

Yhteisöjen tuloverotus. Ohjelmistotalojen ja Verohallinnon yhteistyöpäivä Lauri Tuomarla Yritysverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Yhteisöjen tuloverotus. Ohjelmistotalojen ja Verohallinnon yhteistyöpäivä Lauri Tuomarla Yritysverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Yhteisöjen tuloverotus Ohjelmistotalojen ja Verohallinnon yhteistyöpäivä 23.11.2017 Lauri Tuomarla Yritysverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Esityksen sisältö Menettelyn ja määräaikojen muutokset Yhteisön

Lisätiedot

Veronkantolaki. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala

Veronkantolaki. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala Veronkantolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan verotusmenettelystä annetussa laissa (1558/1995) ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä

Lisätiedot

ULKOMAILTA OTETUT VAKUUTUKSET

ULKOMAILTA OTETUT VAKUUTUKSET ULKOMAILTA OTETUT VAKUUTUKSET - VAKUUTUKSENOTTAJA VAKUUTUSMAKSU-VEROVELVOLLISENA 1. MILLOIN VAKUUTUKSENOTTAJA ON VAKUUTUSMAKSUVEROVELVOLLI- NEN? 2. MISTÄ VAKUUTUKSISTA VERO ON MAKSETTAVA? 3. MITEN VAKUUTUSMAKSUVEROVEL-

Lisätiedot

VEROLAIT 1/2016 TALENTUM MEDIA OY

VEROLAIT 1/2016 TALENTUM MEDIA OY VEROLAIT 1/2016 TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2016 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 119/2016 (julkaisupäivä 15.2.2016) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media Oy ISBN 978-952-14-2830-2

Lisätiedot

VEROLAIT 1/2015 TALENTUM MEDIA OY

VEROLAIT 1/2015 TALENTUM MEDIA OY VEROLAIT 1/2015 TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2015 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 105/2015 (julkaisupäivä 11.2.2015) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media Oy ISBN 978-952-14-2529-5

Lisätiedot

HE 242/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansaneläkelakia

HE 242/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansaneläkelakia HE 242/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain 98 ja 103 :n sekä Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

kun tilille tulleeseen rahaan ei liity myyntilaskua, esim. pankin maksama korko.

kun tilille tulleeseen rahaan ei liity myyntilaskua, esim. pankin maksama korko. Maksutapahtumat Valikossa Maksutapahtumat kirjataan kaikki pankkitilien (tiliotteen mukaisesti) ja kassojen kautta tapahtuvat maksutapahtumat, esim. myyntilaskujen suoritukset pankkiin ja pankin kautta

Lisätiedot

LAUSUNTO Esikunta- ja oikeusyksikkö PL VERO

LAUSUNTO Esikunta- ja oikeusyksikkö PL VERO 1 (5) VEROHALLINTO LAUSUNTO Esikunta- ja oikeusyksikkö PL 325 7.8.2017 00052 VERO Valtiovarainministeriö valtiovarainministerio@vm.fi Viite / Diaarinumero VM066:00/2017 A45/00 00 01/2017 esittää lausuntonaan

Lisätiedot

Matti Myrsky Timo Räbinä

Matti Myrsky Timo Räbinä Matti Myrsky Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2011 6., uudistettu painos 1996 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: Notepad, www.notepad.fi ISBN 978-952-14-1553-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Huom! VML:ään tullut ja tulossa merkittäviä muutoksia v. 2017-2019 Verovuosi

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE ASIAKASKIRJE 10.01.2007 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2007! Jo vakiintuneen tavan mukaan olen taas näin uuden vuoden alkaessa koonnut tähän ajankohtaisia

Lisätiedot

Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen

Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen Taustaa Metsätalouden harjoittajalla tarkoitetaan tässä esityksessä luonnollista henkilöä, kuolinpesää

Lisätiedot

Vuodenvaihteen veromuutokset Helsingin Yrittäjien aamukahvitilaisuus 19.1.2010 Satu Grekin, Suomen Yrittäjien veroasiantuntija

Vuodenvaihteen veromuutokset Helsingin Yrittäjien aamukahvitilaisuus 19.1.2010 Satu Grekin, Suomen Yrittäjien veroasiantuntija Vuodenvaihteen veromuutokset Helsingin Yrittäjien aamukahvitilaisuus 19.1.2010 Satu Grekin, Suomen Yrittäjien veroasiantuntija 28.1.2010 1 Muutoksia Verotili, ja siihen tarvittavat tunnukset ALV: verokantojen

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 161/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 77 :n ja sairausvakuutuslain 33 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tuloverolain ulkomaantyöskentelystä

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN VUOSIKELL0

TYÖNANTAJAN VUOSIKELL0 TYÖNANTAJAN VUOSIKELL0 Liisa Karhu Käsiteltäviä asioita Yhdistys työnantajana Erityistilanteita Verohallinnon ilmoitukset ja maksut Työnantajasuoritukset Verotili Työnantajan vuosikello Tärkeitä päivämääriä

Lisätiedot

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015 Eteran palkkahallintopäivä Sisältö: Verolait keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2015 verokorttien voimaantulo ja ulkoasu suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 121/2004 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 121/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 121/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 a :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa Ohjelmistotalopäivä 26.11. Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

Valinnaiset ja vakiolauseet asiakaskirjeissä. Mia Leinonen Verohallinto 7.6.2013

Valinnaiset ja vakiolauseet asiakaskirjeissä. Mia Leinonen Verohallinto 7.6.2013 Valinnaiset ja vakiolauseet asiakaskirjeissä Mia Leinonen Verohallinto 7.6.2013 Taustaa Asiakasrekisteröintisovellus (ASI) merkitään uudet asiakkaat Verohallinnon rekistereihin arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 141/2005 vp. Hallituksen esitys eräiden verotusmenettelyyn liittyvien säännösten muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 141/2005 vp. Hallituksen esitys eräiden verotusmenettelyyn liittyvien säännösten muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 141/2005 vp Hallituksen esitys eräiden verotusmenettelyyn liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiden verotusmenettelyyn liittyvien

Lisätiedot

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut Veroasiat oikein heti alusta lähtien Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut 5.-6.9.2017 Esityksen sisältö Yrityksen perustaminen Verohallinnon rekisterit Verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Lisätiedot

Leena Kuusinen VEROTILIN TOIMIVUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA. Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2012

Leena Kuusinen VEROTILIN TOIMIVUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA. Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2012 Leena Kuusinen VEROTILIN TOIMIVUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2012 VEROTILIN TOIMIVUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Kuusinen, Leena Satakunnan

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

ALVn ja verotilin käsittely Merit Aktivassa

ALVn ja verotilin käsittely Merit Aktivassa ALVn ja verotilin käsittely Merit Aktivassa Arvonlisäveroilmoitus Kun kaikki kauden tositteet (myynti- ja ostolasku sekä pääkirjatositteet), on syötetty Merit Aktivaan ja tiliotteen maksutapahtumat tehty,

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

HE 29/2016 vp Verotusmenettelyn ja veronkannon uudistaminen. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto

HE 29/2016 vp Verotusmenettelyn ja veronkannon uudistaminen. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto HE 29/2016 vp Verotusmenettelyn ja veronkannon uudistaminen Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 4.5.2016 Esityksen tavoitteet Verotusmenettelyjen yhtenäistäminen ja sääntelyn sujuvoittaminen Hallinnollisen

Lisätiedot

1.1. Nykyinen tilanne vp - HE 190

1.1. Nykyinen tilanne vp - HE 190 1991 vp - HE 190 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 15 b :n ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Maksukyvyttömyys/uhkaava maksukyvyttömyys/maksukyvyttömyys-perusteen puuttuminen (verorikkomus) linjauksena verosaatavien perinnässä

Maksukyvyttömyys/uhkaava maksukyvyttömyys/maksukyvyttömyys-perusteen puuttuminen (verorikkomus) linjauksena verosaatavien perinnässä Maksukyvyttömyys/uhkaava maksukyvyttömyys/maksukyvyttömyys-perusteen puuttuminen (verorikkomus) linjauksena verosaatavien perinnässä Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen- seminaari 8.5.2009 Ylitarkastaja

Lisätiedot

HE 97/2017 vp. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto

HE 97/2017 vp. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto HE 97/2017 vp Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 7.11.2017 Veronkorotuksen perustaso - 2 % lisätystä tulosta tai 10 % lisääntyneestä verosta - vastaisi tuloverotuksen keskimääräistä veronkorotustasoa nykytilassa

Lisätiedot