KARJALOHJAN ALUETOIMIKUNTA Kannanotto Lohja palveluverkko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARJALOHJAN ALUETOIMIKUNTA 29.1.2015. Kannanotto Lohja palveluverkko"

Transkriptio

1 KARJALOHJAN ALUETOIMIKUNTA Kannanotto Lohja palveluverkko - ja organisaatiotyöryhmän käsittelyssä oleviin palveluverkkosuunnitelmiin. Yleisesti: Karjalohjan aluetoimikunta ymmärtää tarpeet Lohjan palveluverkon kriittinenkin tarkas telun ja s iitä aiheutuvia muutoksia palveluverkkoon, mutta muutokset tulee perustella yleis es ti ja yhteis es ti hyväksytysti. Käsittelyssä on kuntalaisen tärkeimmät peruspalvelut, mutta valitettavas ti " palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmän" tämän päiväis elle esitys listalle asiat on valmisteltu käsittelyä ja päätöksentekoa varten erittäin epälaatuisesti, esittämättä mitään perusteluja muutoksille, lukuun ottamatta palveluverkon tilojen käytön tehostamis ta ja keskittämis tä. Esikouluverkko Esikouluverkon osalta ei es iopetuksen s iirtyminen Kunnantalolta koululle ei ole periaatteessa merkittävää, mutta haas teena koululle näemme kokopäivähoidoss a olevien lasten siirtäminen es iopetuksen ja päiväkodin välillä, jopa ennen ja jälkeen esiopetusta. Kouluverkko Karjalohjan koulun luokkien siirtoa Järnefeltin kouluun Virkkalaan ei perustella mitenkään "Esi-ja perusopetusverkon luonnoksensa ". Karjalohjan aluetoimikunta ei voi hyväksyä perusteettomasti tehtävää Karjalohjan koulun 5. ja 6. luokkien oppilaiden siirtämistä Virkkalaan Järnefeltin kouluun. Myöskään Karjalohjan yläkoululaisten sijoittaminen Virkkalaan J ärnefeltin kouluun ei noudata Karjalohjalta tapahtuvan luontevan kulkus uuntaa Sammatin kautta Lohjan keskustaan. "Esi- ja perusopetusverkon luonnoksen " valmistelu on tehty täysin ilman valmistelun kohteena olevaa koulua, sen henkilökuntaa tai sen oppilaiden vanhempia kuulematta, tieto suunnitelmasta tuli Länsi -Uusimaa lehden uutisesta lauantaina , tämä on erittäin huonoa asioiden valmistelua. Noudatettava aikataulu, kouluverkkoluonnos on päivätty kuusi päivään ennen sen perusteella tapahtuvaa käsittelyä ja palveluverkko - ja organisaatiotyöryhmän päätöksentekoa, ei myöskään anna aluetoimikunnille mitään mahdollisuutta ottaa laajasti kantaa käsittelyssä oleviin asioihin. Lohjan kaupungin oppilas suunnitteen mukaan vuoteen 2021 mennessä Karjalohjan koulun oppilasmäärä kasvaisi 2-3% eli säilyisi käytännössä nykyisessä tasossa. Oppilashinnalla mitattuna Karjalohjan koulu on 3. kallein Lohjan kouluista. Kustannusrakenteen selvittämine oppilashintoja sis ältävän taulukon perusteella on vaikeaa, jos ei mahdotonta, kos ka taulukon s isältöä ei ole avattu. Esimerkiksi pääomakus tannus ten perus teet ( kiinteis tön arvotus) jää arvoitukseksi. Kuntaliitos ten mukainen viiden vuoden irtis anomis s uoja ei käytännös s ä Lohjan koulumaailmassa

2 toimi niinkään irtis anomisia vas taa, vaan puskurina mm. henkilökunnan luonnollis en poistuman korvaajana. Koulumatka: Karjalohjan koulun oppilaista tällä hetkellä kolmas osa on koulukuljetusten piiriss ä. J ärnefeltin kouluun kuljetettaisiin kaikki siirtymään esitetyt vuotiaat lapset luokkien oppilaina. Oppilaita es itetys sä vaihtoehdossa tulee olemaan enemmän yhdes sä yläkoululaisten kans sa, kuin yhden linja-auton kuljetus kapas iteetti on. Tämä merkitsee kuljetuskustannusten nous ua välillä Karjalohja - Virkkala, lisäks i tulee mahdollinen koulumatkan omavas tuun ylittävän koulumatkan os a kuljetuks esta huolehtiminen. Talouden lis äksi todelliseksi uhaksi " laittomaan" tilaan muodos tuu koulumatkaan käytettävä aika, joka alle 13 vuotiaille on 2.5 tuntia päivässä, sisältäen ennen koulun alkua tai sen jälkeen muodostuvine odotusaikoineen, joiden tulee olla koulun toimes ta valvottua. Koulumatka alkaa " kotiportilta" ja päättyy koulun " portille" s isältäen oppilaan kulkemis en kuljetukseen. Kävelynopeudeksi 5: 6. -luokan oppilaille lasketaan minuuttia kilometrille. Kilometrin kävely pysäkille, kolme varttia linja-autoss a s uuntaans a sallii enää puolentunnin odotus ajan koulupäivän alkuun ja loppuun. Tältä osin laillisuuden noudattaminen tulee olemaan varsinainen haaste koululle. Koululaisten matkasuorite vuodessa on suuri. LORTTI ry. v anhe mpie nyhdistys: " Hyvää & vahvuudet: Koulun vaikutus koko läntisen Lohjanjärven/Karja(ohjan alueen elinvoimaisuuteen todella merkittävä, ilman kunnollista koulua lapsiperheiden saaminen alueelle ja tätä kautta alueen elinvoimaisuuden ylläpitäminen on todella haastavaa. Sopivan kokoinen koulu tuo mukanaan paljon hyviä puolia: - Hyvä kommunikaatio/vuorovaikutus vanhempien, opettajien ja lapsien välillä on yhteisöllisyyttä. - Erityistä huomiota vaativien oppilaiden huomioon ottaminen/tukeminen on helpompaa. - Koulu on tietyllä tavalla " samaa perhettä", eri ikäisten oppilaiden välillä on enemmän kanssakäymistä, kun lapset tuntevat käytännössä kaikki toisensa. Jos Lohja haluaa oikeasti kilpailla pääkaupunkiseudun kanssa lapsiperheistä, pitää sen pystyä tarjoamaan jotain se(laista, mitä l ähempänä Helsinkiä ei ole enää l öydettävissä (isommat/halvemmat tontit, palvelut, luonto, jne.), jolla erotutaan => pieni koulu on monen lapsiperheen näkökulmasta tavoiteltava asia. Karjalohjan koulun vaikutus koko yhteisöön ja sen yhteistoimintaan on hyvin iso. Monet asiat pyörivät koulun kautta muodostuvien ryhmien ympärillä. Lasten koulumatka on tällä hetkellä vielä ' sie dett ävä' enintään 10 km ja ajallisesti minuuttia. Muutoks en my ötä mo nella luo ka n op pila alla ko ulum atka mu uttu u mu utama sta kilo me t- ristä kilometriin ja ajallisesti minuuttia suuntaansa. Monet yhdistykset järjestävät harrastuksia koulun liikuntahallin tiloissa. Tällä hetkell ä moni lapsi jää suoraan koulusta harrastamaan koululle (esim. koripallo, tanssi, musiikkikerho). Haja-alueella asuvien lasten kannalta t ä m ä on ainoa vaihtoehto, sillä päiväsaikaan kyytiä kodin ja harrastuspaikan välillä on vaikeaa, jos ei mahdotonta, järjestää.

3 Miten käy luokan oppilaiden harrastusten, kun ollaan koulukuljetusten aikataulujen varassa. Kyytiä kes keiseen harras tustilaan koululle ei ole, muttei ole myös kään realistis ta olettaa, että perheet kykenisivät hakemaan koulukyydeistä pois jääneitä lapsiaan Virkkalasta asti, sinne kertyy muutamille perheille melkein tunti matkaa kotoa ja takaisin. Edellä olevat asiat linkittyvät vahvasti myös Lohjan kasvustrategiaan jossa yhtenä tavoitteena mainitaan " elinvoimainen, asuttu ja aktiviinen maaseutu " _> Ehdotettu muutos vahvasti ristiriidassa tämän kanssa. Haasteet / uhat /kysymykset Palveluverkon uudistuksen ensisijainen tavoite on hakea säästöjä => mitä säästöjä aiotaan saada sillä, että 5-6 luokat siirretään Virkkalaan? Kouluun koon pienentyminen ja kuljetusoppilaiden määrän kasvu vievät kumpikin kustannuksia täysin väärään suuntaan, järkevän kokonaisuuden kustannuksella. Toisena tavoiteltava na asia na on mainittu opetuksen laadun paranta minen. Ei ainakaan tule mieleen yhtään asiaa Karjalohjan koulun osalta, joka puhuisi sen puolesta, että laatu parantuisi muutoksen myötä. Meillä on pätevät opettajat, kokonaisuutena homma toimii hyvin luokkien poistamin en johtaa siihen, että koulun koko tippuu n o ppilaa seen. Tämä aihe ut ta a se n uhan, että yksikin pienempi ikäryhmä johtaa keskusteluun koko koulun olemassaolosta On koh tuuto nta v aatia, että 11- vuotiaasta saa kka lapsen pitä ä käy ttää pahim miila an 2 tuntia tai yli päivässä koulumatkoihin. Tässä kohtaa vaikutus koulum atkan pitenemisen on suurin Karjalohjalla, missään muualla Lohjan alueella koulumatka, ei arviomme mukaan kasva muutosten takia tunnin tai ylikin mittaiseksi suuntaansa. Lisäksi koulumatkaan liittyy kysymys siitä, mite n tä mä kä ytä nn ö ss ä jär jes tetä än, Karjalohjan 5-9 luo kk a! ai se t e iv ät m ah du yläastetta tuo varmasti omia haasteita mukanaan yhteen kuljetukseen/linja- autoon, 5-6 luokkalaisten tu om in en "osaksi" Yllä ole vasta jo htue n herää ko ko naisuute na kysymys siitä, mitä tällä muuto kse lla oikein haetaan? Perustelut ehdotuksen takana tuntuvat loistavan poissa olollaan, esim. laskelmat säästöistä." Kar jalohjan koulun henkilökunnan kannanottoja: "Opettajia ei ole millään lailla tiedotettu näistä muutoksista tal edes pohdinnoista tuli lehdestä. Hyvin asiatonta sisäistä tiedotusta.. Shokkitieto Lohja harjoittaa järjestelmällistä maaseutunsa lakkauttamista. Strategiassa luki aivan toisin. Missä säästöä tulee, jos toimiva koulurakennus jätetään vajaakäytölle? Karjalohjan koulussa on hyvä sisäilma. 11 ja 12 vuotiaiden lähettäminen vieraalle alueelle päiväksi yläluokkalaisten "kiusattavaksi" on todella huono ajatus! Bussissa on viidakon laki, eikä valvontaa. Puolitoista tuntia painajaista joka arkipäivä on liikaa monelle lapselle. 5. ja 6. luokkalaisten koulupäivä on paljon lyhyempi kuin yläkoululaisten. Kuljetellaanko lapsia monella bussilla? Ei lapsia voi jättää koululle isompia odottamaan, ei ainakaan ilman asiallista valvontaa. Mitähän lasten koulupäivän pituudesta on laissa sanottu? Kaksi ikäluokkaa tarkoittaa n. 30 oppilasta. Lisäys tarkoittaa jo uutta bu ssia, vai voiko samaan bus-

4 siin laittaa n. 75 oppilasta? Toinen vaihtoehto on kallis ja toinen vaarallinen. Alkuperäinen tarkoitus opettaa lapsiile taidot ja tiedot, eivät näillä resursseilla enää täyty. Jos opetuksen resursseja revitään alas, pitää myös sisältöjä pienentää vastaamaan opetuksen määrää ja laatua. Opetus on jo nyt hyvin paljon kodin vastuulla. Erityislasten asemaa on heikennetty jo nyt Lohjan toimesta rajusti. Joskus oll hienoja sanoja kaikenlaisten oppijoiden tukemisesta ja pitämisessä muiden mukana. Hyviä erityisopettajia ja keinoja auttaa on paljon, mutta näillä säästötoimilla apu jää olemattomaksi. Kouluissa tehtävät säästöt ovat hyvin pieniä, mutta seuraukset vakavia ja kalliita. Koulusäästöillä ei paikata soten vajetta. Opettajien kuorma on kasattu jo valtavaksi, äärimmilleen. Hyvät opettajat hakeutuvat toisiin töihin. Osa joutuu luo pumaan työelämästä uu pumuksen seurauksena. Karjalohjan koululla on hyvät oppimistulokset. Mm. oppilaiden englannin kielen taitoa on kehuttu useana vuotena Järnefeltissä (yläkoulussa) muihin oppilaisiin verrattuna. Karja(ohjalla on selvitty useista hyvin haastavista tilanteista hyvällä henkilökunnan yhteistyöllä ja tinkimättömällä tahdolla auttaa lapsia. Kuka hyötyy todistetusti toimivan ja tehokkaan tiimin purkamisesta? Viimeisksi: Lasten etu ja suojelu on näissä leikeissä kadotettu. Kuka muistaa enää koulujärjestelmän tarkoituksen?" Terveyskeskusverkko Esitys merkitsee Karjalohjan terveyskeskuksen sulkemista vuoden 2017 aikana. Karjalohjan aluetoimikunta ei näe perusteluna lääkärin vastaanoton poistamista Karjalohjan ja Sammatin terveyskeskuksista. Palveluverkkotyöryhmän esityslistalta lainattua: "Karjalohjan ja Sammatin terveysasemat: Karjalohja-Sammatin lääkäritoiminta (osin etätyöskentelynä) siir tyy Lohjan keskustan terveysasemalle. Sairaanhoitajan vastaanotto säilyy alueella, yhdessä pisteessä, esimerkiksi asumispaiveluiden yhteydessä Karjalohjalla Sairaanhoitajan vastaanottoja palveluasumiset varustetaan etävastaanottotaittein. Lääkäripalvelut n. 3/4 sairaanhoitajan etävastaanottona (kiireetön hoito), n. 1/4 Tynninharjun terveysasema/la (kiireellinen hoito) Terveysaseman tilat vapautuvat esim. palveluasumisen käyttöön Fysioterapian palvelut siirtyvät keskustan terveysasernaile. Apuvälineidern arviointeja kotikäynteinä jatketaan" Mitä tämä tarkoittaa potilaalle / asiakkaalle? Lääkäriin ei Karjalohjalla pääse. Sairaanhoitajan palvelu säilyy, laboratoriopalveluista ei ole mainintaa, mutta oletettavaa on, että ne siirtyvät lääkäripalveluiden mukana pois Karjalohjalta ja fysioterapia siirtyy Lohjalle, apuvälineisiin liittyvät kotikäynnit säilyvät. Palveluverkkoa ja sen vaikutuksia tulee tarkastella kokonaisuutena, ei ainoastaan palveluntuottajan näkökulmasta.

5 Nykyisillä potilasmäärillä runsaat 1500 käyntiä vuodessa; Matka Karjalohjan terveysasemalta Lohjan keskustan terveysasemalle on 30 km ja matka-aika Fonectan reittipalveluna mukaan 38 minuuttia. Näillä arvioilla terveyskeskukseen ja takaisin kuljetaan vuodessa noin 1500*30km*2 = km ja aikaa tähän kuluu 1500*38 min.*2/60 min. = 1900 tuntia eli 238 kahdeksan tunnin työpäivää. Kaikki matkat tapahtuvat omilla henkilautoilla, takseilla tai ambulansseilla, matkakustannukset nousevat valtavasti sekä potilaan että yhteiskunnan osalta. Karjalohjan - Sammatin terveyskeskuksissa lääkäri on hoitanut vuodessa 3621 potilasta, joka määrän on huomattavasti keskimääräistä suurempi verrattaessa sitä muihin terveyskeskuksiin ja lääkärien keskimääräisiin potilasmääriin, toki vertailu taustoja tuntematta on suuntaa antava, mutta kertoo kuitenkin näiden terveysasemien tehokkuudesta. Sosiaalipalveluverkko Sosiaalipalveluverkon esittelytekstissä ei selkeästi kerrota nykyisen käytännön kohtalosta Karjalohjalla, johtopäätöksenä voimme olettaa käytännön muuttuvan. Viittaamme täss ä Keski- ja pohjois - Karjalohjan kyläs uunnitelmaan, jonka es ityks een yhdymme, verkkoyhteyden s aamista s osiaalipalveluihin, tämä vähentäis i asiakkaiden sekä tarvetta matkus taa että yhteis kunnan taloudellista kuormitusta. Karjalohjalla Karjalohjan aluetoimikunta 0111 Kilpinen, vpj.

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä FCG KONSULTOINTI Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P26251 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 1 (48) Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Tehtävän rajaus... 3 1.2 Selvityksessä

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys

Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys RAAHEN KAUPUNKI Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvitys FCG KONSULTOINTI OY P21270P001 1 (74) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdantoo... 1 1.1 Tehtävän rajaus ja selvityksen materiaalista sopiminen.........

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Sateenkaariperheen ErO-OpaS 29

Sateenkaariperheen ErO-OpaS 29 Sateenkaariperheen ero-opas 29 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Termien määrittelyä 4 EROJURIDIIKKAA 5 Avoero 5 Avioeron hakeminen 5 Juridinen huoltajuus ja vanhemmuus 6 Juridisen vanhemmuuden ja huoltajuuden

Lisätiedot

Kuntajohto muutoksen osaajana

Kuntajohto muutoksen osaajana Kuntajohto muutoksen osaajana Anneli Valpola Lukijalle Kuntia koskeviin muutoksiin valmistautuminen, niiden kohtaaminen ja hallinta edellyttävät monenlaista osaamista kunnan eri toimijoilta. Erityisesti

Lisätiedot

Limingan keskustelutilaisuuspäivän raportti 2012

Limingan keskustelutilaisuuspäivän raportti 2012 Limingan keskustelutilaisuuspäivän raportti 2012 Arviointiteemana Nuorisolain 8 toteutuminen eli nuorten kuuleminen sekä mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä- ja politiikkaa

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

Poliittinen julistus

Poliittinen julistus Demarinuoret ohjelmat 12.11.2012 tilanteessa 1 / 87 Nämä kopioitu 12.11.2012 Poliittinen julistus Periaateohjelma Perusopetusohjelma Asuntopoliittinen ohjelma Ympäristöasiakirja Tasa-arvoasiakirja Tietoyhteiskunta-asiakirja

Lisätiedot

Liikuntatutkimus 2009 2010

Liikuntatutkimus 2009 2010 Liikuntatutkimus 2009 2010 Lapset ja nuoret Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n, Nuori Suomi ry:n, Suomen Kuntoliikuntaliiton, Suomen Olympiakomitean sekä Helsingin kaupungin teettämä liikuntatutkimus

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla:

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla: U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA - Elintaso nousee maailmalla, ihmiset syövät kehittyvissäkin maissa enemmän ja ennen kaikkea syövät enemmän

Lisätiedot

Lindorff Oy:n sidosryhmälehti. laatua palveluun. Kohtaa asiakas oikein. s. 06. > k1 katsastajat > hansaprint > kajakilla saaristoon

Lindorff Oy:n sidosryhmälehti. laatua palveluun. Kohtaa asiakas oikein. s. 06. > k1 katsastajat > hansaprint > kajakilla saaristoon 1 20 1 2 Lindorff Oy:n sidosryhmälehti laatua palveluun Kohtaa asiakas oikein s. 06 > k1 katsastajat > hansaprint > kajakilla saaristoon sisältö puheenvuoro s. 12 lähivuosina näemme yhä useamman yrityksen

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot