VASTINELUETTELO HÄMEENKYRÖ OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ/HEIDI VALKEALAAKSO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VASTINELUETTELO HÄMEENKYRÖ OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.10.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ/HEIDI VALKEALAAKSO"

Transkriptio

1 VASTINELUETTELO HÄMEENKYRÖ OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ/HEIDI VALKEALAAKSO

2 HÄMEENKYRÖ, OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA NÄHTÄVILLE ASETETTUUN AINEISTOON LIITTYEN JÄTETYT MIELIPITEET (OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, KAAVAKARTTA, ASEMAKAAVAN SELOSTUS) NÄHTÄVILLÄOLOAIKA: MIELIPITEET (5 kpl) nro Lähettäjä Mielipide Vastine Toimenpiteet 1. Asunto Oy Hämeenkyrön Paapanaho, Esa Holmala, Asunto Oy Hämeenkyrön Paapanahon hallitus on kokouksessaan käsitellyt vireillä olevaa Kirkonseudun korttelin 64 tonttien 1 ja 3 asemakaavan muutosta. Hallitus totesi kokouksessaan, että se on antanut valtuutuksen Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy:lle hakea em. alueelle asemakaavamuutosta, koskien nykyisessä kaavassa olevan maanalaisen pysäköinnin poistamista. Maanalaisen pysäköinnin poistaminen ei saa vähentää tontilla olevien Paapanahon pysäköintipaikkojen määrää. Valtuutus ei siis koskenut tonttien 1 ja 3 yhdistämistä tai rakennuspaikkojen muuttamista. Maakäyttösopimusluonnoksen osalta hallitus totesi, että kohtien 7.1 ja 8.1 liittymismaksuista ja korvauksista ei vastaa Asunto Oy Hämeenkyrön Paapanaho, vaan rakennuspaikan haltija. Hallitus esittää kaavanlaatijalle, että Härkikujan varteen kaavaan varataan mahdollisuus rakentaa metalliaita. Nykyisellään Paapanahon pysäköintipaikkoja käytetään julkiseen pysäköintiin. Mielipiteessä esille tuodut asiat viedään Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy:lle tiedoksi. Hämeenkyrön rakennusjärjestyksen mukaan (6.luku 23 ) kiinteistönomistajalla on MRA 82 mukaan ja rajoissa oikeus rakentaa aita tontin rajalle. Asemakaava- ja ranta-alueilla aidan rakentamiselle tulee hakea toimenpidelupa. Ilmoitusmenettelyä edellytetään myös muilla kunnan osa-alueilla, mikäli aidan korkeus ylittää 1500 mm. Näin ollen kaavamuutokseen ei ole tarpeen merkitä erikseen aidan sijaintia. Lisäksi hallitus katsoo, että esitetty kaavamuutosluonnos on siinä määrin merkittävä, että se ei ole hallituksen päätettävissä, vaan vaatineen ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen. Ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsuminen laina mukaan edellyttää vähintään kahden viikon koollekutsumisaikaa. Tämän johdosta Asunto Oy Hämeenkyrön Paapanahon hallitus pyytää lisäaikaa saakka taloyhtiön kannanotolle kaavamuutoksen johdosta. Hämeenkyrön kunta/jurkka Pöntys on myöntänyt sähköpostitse antamallaan ilmoituksella Asunto Oy Hämeenkyrön Paapanaholle asti lisäaikaa mielipiteen jättämistä varten. Asunto Oy Hämeenkyrön Paapanaho, ylimääräinen yhtiökokous, Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi yksimielisesti Hämeenkyrön kunnanhallituksen hyväksymän asemakaavamuutosesityksen koskien korttelia 64 tontteja 1 ja 3. Asunto Oy Hämeenkyrön Paapanahon nykyinen autokatoksen uusi paikka tulee sijoittaa kaavaan ja taloyhtiö ei halua maanalaista pysäköintihallia, joten maanalainen pysäköintivelvoite poistetaan. Asemakaavamuutoksen eräs tavoite on ollut poistaa voimassa olevassa asemakaavassa oleva maanalainen pysäköintitila ja muuttaa pysäköintipaikat maanpäällisiksi pysäköintitiloiksi. Autokatoksen tuleva sijainti osoitetaan kaavakartassa. 2. Esko ja Timo Uppa, Huomautus kaavamuutos ehdotukseen Autopaikka tilanne ei oikein mitoitettu. Nykyiselleenkään Paapanahon 13 asuntoa puuttuu asukkaat, jolloin nämä autopaikat pitäisikin olla nykyisellään tyhjillään. Ja huomioikaa että nykyisin perheissä on myös se kakkosauto. Mihin se pysäköidään? Ja mihin mahdollisen pankin asiakkaat pysäköi? Ollaan sentään maalla, jonne tullaan asioimaan omalla autolla. Autopaikkojen lukumäärää on tarkistettu kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen. Kaavaluonnoksessa korttelialueelle osoitettiin 72 ap. Tarkentuneiden rakennussuunnitelmien myötä kaavaehdotuksessa korttelialueelle osoitetaan 89 ap. Huomioikaa myös invaliikenne (saattoliikenne). Sivu 2/8

3 nro Lähettäjä Mielipide Vastine Toimenpiteet 3. Asunto Oy Hämeenkyrön Tuulirinne, Aarre Taipale, järjestetyssä yleisötilaisuudessa esiteltiin kyseistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja kaavaluonnosta. Kaavan laadinnassa ja myöhemmin rakentamisessa tulee erityisesti ottaa huomioon hulevesien johtaminen alueelta siten, että se on hallittua eikä aiheuta ympäristöön rakennetuille kiinteistöille haittaa. Tilaisuudessa tuli esille mm. Paapanahon kiinteistöllä nyt sijaitsevan autokatoksen siirto itäpuolelle (Riihitien suuntaan). Tällöin on huolehdittava, että katoksen hulevesi huolehditaan myös hallitusti, muille haittaa aiheuttamatta, eli katoksen kaltevuus pois Riihitien suunnasta ja keräyskaivo tms. katoksen etupuolelle, josta vesi ohjataan muualle kun maaperän. Samoin kaavassa yhdistettävälle korttelin 64 tonteille 1 ja 3 esitetty tie Härkikujalta Kyrönsarventielle tulee olla siten kaavassa huomioitu, ettei siitäkään hulevesi pääse ympäristöön hallitsemattomasti. Huleveden käsittelyyn ei riitä se, että vain lisätään vettä läpäiseviä kerroksia ja istutuksia, sillä mm. As Oy Hämeenkyrön Tuulirinne, Riihitie 1 on huomattavasti alempana kuin nyt toteutettava kaava. Näin ollen suodattuvan maakerroksen alla olevan saven päältä vesi tulee laskeutumaan myös sitä kautta rivitalomme rakenteisiin ja talon alle aiheuttaen kosteusvaurioita. Lisääntyvät hulevedet myös pintavesinä on tulevaisuudessa ongelma. Nämä molemmat ongelmat on jo nyt rakennetun ympäristön myötä lisääntyneet. Riihitie 1:n rivitalo on jostain syystä jo rakennusvaiheessa rakennettu huomattavasti Riihitien pinnan alapuolelle, jonne vesi laskee. Lähiympäristön kannalta on myös tarkoituksenmukaista huolehtia riittävät pysäköintipaikat ko. alueella. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä hulevesien hallinnasta. MRL:n mukaan hulevesien hallinnan yleisenä tavoitteena on: 1) kehittää hulevesien suunnitelmallista hallintaa erityisesti asemakaava-alueella 2) imeyttää ja viivyttää hulevesiä niiden kerääntymispaikalla 3) ehkäistä hulevesistä ympäristölle ja kiinteistölle aiheutuvia haittoja ja vahinkoja ottaen huomioon myös ilmaston muuttuminen pitkällä aikavälillä 4) edistää luopumista hulevesien johtamisesta jätevesiviemäriin. Hulevesien hallintaan tähtääviä toimenpiteitä (imeyttäminen, viivyttäminen) ohjataan voimassa olevassa ja nyt laadittavassa asemakaavan muutoksessa paikallisesti tarkasteltuna poikkeuksellisen yksityiskohtaisesti. Kaava-alueen koilliskulmalle on jo aiemmin toteutettu viivytyskenttä, jonka edellyttämä tilavaraus on huomioitu asemakaavoituksen yhteydessä. Kaavamääräysten mukaan rakennusten katoilta ja piha-alueen päällystetyiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää korttelialueella riittävien painanteiden, altaiden ym. avulla. Ylityspainanteiden ym. tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä on oltava suunniteltu ylivuoto. Sivu 3/8

4 nro Lähettäjä Mielipide Vastine Toimenpiteet 4. As Oy Piikainrinne, Seppo Suutarla, Muistutukset korttelin 64 kaavaehdotuksesta: Haluan muistuttaa että se aikaisemmat muistutukset (vuodelta 2010 ja 2014) ovat yhä ajankohtaiset (ja tämä on vain lisää). Ehdotus on, että As Oy Piikainrinteen rajan läheisyyteen ei rakenneta mitään ja alue jätetään puistomaiseen käyttöön, jonne istutetaan nykyisten puiden lisäksi uusia puita. Vaatimuksen taustalla on mm. tänä vuonna 2014 heinäkuussa 7.päivä Hämeenkyrön kunnan vesihuoltolaitoksen veden johtaminen As Oy Piikainrinteen pihaan (korjaustöitä Osuuspankin talossa). Korttelissa nyt sijaitseva As Oy:n Piikainrinteen rajalla nurmikkoalue on jätettävä koskemattomaksi ja siihen pitäisi istuttaa puita. Alueella olevalla törmässä rajalla maan alla on jotain yhdyskuntatekniikkaa. Jos nyt ehdotettu Paapanahon viereinen talo tulee, niin se heikentää minun langattomia yhteyksiä (Mitä massiivisempana ja lähempänä se on, niin vaikutus on minulle huonompi). Nykyisen Osuuspankin tilalle tuleva rakennus ei haittaa. Ehdotus olisi, että autohalli rakennetaan tulevien kellarikerrokseen, jolloin se toimii yhtenäisenä alus/pohjalaattana (vrt isot laivat merellä, pintapaine laajalle alalle) kantavana rakenteena. Jos Paapanahon viereistä rakennusta (maan pinnalla) tuodaan tielinjasta sisäänpäin, niin kellarikerroksen autohallin katto toimisi parkkipaikkana. Maan pinnan alla oleva autohalli voisi olla lopulta niin iso, että se olisi myös Osuuspankin tilalle tulevan rakennuksen pohjakerros (tosin tehtäisiin kahdessa osassa). Eräs etu olisi lumitöiden vähyys (Lunta ei tarvi kasata isoja määriä. Lumityöt tehdään nopeammin eli vähemmän häiriöaikaa). Viheralue olisi isompi, josta seuraa suurempi viihtyvyys. Tuskin autokellarikerros niin kovinkaan kallis olisi kun se ei tarvitse mitään sisämateriaaleja. Tarvittaessa maanalaisia kerroksia voisi olla kaksikin. Lisäksi Osuuspankin tilalle tulevassa rakennuksessa voisi olla asiakas sisäänkäyntejä kolmella sivulla (Jos Osuuspankin rakennus olisi katulinjassa kiinni). Esimerkiksi sisäänkäyntejä voisi olla apteekin sivulla. Oleellista on myös että on riittävästi maaperästä kosteutta poistavaa materiaalia. Kosteutta haihduttavia materiaaleja ovat isot puut, esim. koivut. Mäntykin kasvattaa syvän juuriston. (nurmikko ja kuusen juuret ovat lähellä maan pintaa). Kaavassa oleva kuusiaita olisi hyvä jättää tarkastelun ulkopuolelle (joka on naapuritonttien puolella). Se vaikuttaa eniten AS oy Piikainrinteeseen. Piikainrinteen puolelta olisi parempi jos kasvatettaisiin uusi aita nykyiselle viherkaistalle. Kuusiaidan juuria kohdeltiin kaltoin silloin kun rajalla maan alla olevaa yhdyskunta tekniikkaa lisättiin. PS. En ole vakuuttunut että tarvitaan uusi ylimääräinen rakennus. Muistutukset korttelin 64 kaavaehdotuksesta: As Oy Piikainrinne muistuttaa että sen aikaisempi muistutus (vuodelta 2010) on yhä ajankohtainen. As Oy Piikainrinne vaatii ehdottomasti, ettei sen rajan läheisyyteen rakenneta mitään ja alue jätetään puistomaiseen käyttöön, jonne istutetaan nykyisten puiden lisäksi uusia puita. Vaatimuksen taustalla on mm vuonna 2007 As Oy Piikainrinteellä tapahtunut vesivahinko joka johtui virastotalolta (rakennus joka tuolloin sijaitsi korttelissa 64) tulleesta hyvin runsaasta sadevedestä. Kuusiaidan takana korttelin 64 puolella on penger (noin 45 asteen nousu) tämän pengerin jälkeen pitää olla riittävä nurmikko/puistokaistale. Korttelissa nyt sijaitseva As Oy:n Piikainrinteen rajalla nurmikkoalue on jätettävä koskemattomaksi ja siihen on hyvä istuttaa puita. Aikoinaan annettiin ymmärtää, että kyseiseen väliin kaadettujen puiden tilalle istutetaan uusia, näin ei ole tapahtunut. Jos nyt siellä olevat puut kaadetaan, niin niiden tilalle on istutettava uusia. Lisäksi mahdollinen lisärakennus on rakennettava riittävän etäälle Piikainrinteen rakennuksesta jonka Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy on aikoinaan saanut rakentaa liian lähelle rajaa. Kaavamuutoksessa kiinteistöjen 11:143 sekä 11:291 (As Oy Piikainrinne) väliselle rajalle on osoitettu istutettava alueen osa sekä säilytettävä / istutettava puurivi. Kiinteistölle 11:143 osoitetut rakennusalat sijaitsevat lähimmilläänkin noin 14 metrin etäisyydellä kiinteistön 11:291 rajasta. Kaavamuutoksessa kiinteistöjen 11:143 sekä 11:291 (As Oy Piikainrinne) väliselle rajalle on osoitettu istutettava alueen osa sekä säilytettävä / istutettava puurivi. Kiinteistölle 11:143 osoitetut rakennusalat sijaitsevat lähimmilläänkin noin 14 metrin etäisyydellä kiinteistön 11:291 rajasta. Sivu 4/8

5 nro Lähettäjä Mielipide Vastine Toimenpiteet Muistutukset korttelin 64 kaavaehdotuksesta Kortteli 64 kaavaan piirretty kuusiaita on As Oy:n Piikainrinteen puolella. Se on aikoinaan istuttanut virastotalon naapuri omalle tontille joka on nyt muun muassa As Oy:n Piikainrinteen tonttia. Kuusiaita pitäisi jättää kaavasta pois koska nyt laadittava kaava ei kosketa muuta As Oy:n Piikainrinteen aluetta. Pitää ottaa huomioon että Piikainrinteen B-talo on aivan kuusiaidan vieressä jolloin siinä kohdassa pitää olla rakentamatonta aluetta vähintään 8 metriä. Liian lähelle ei saa rakentaa. As Oy Piikainrinne vaatii ehdottomasti, ettei sen rajan läheisyyteen rakenneta mitään vaan alue jätetään puistomaiseen käyttöön, jonne istutetaan nykyisten puiden lisäksi uusia puita. Vaatimuksen taustalla on mm vuonna 2007 As Oy Piikainrinteellä tapahtunut vesivahinko joka johtui virastotalolta tulleesta hyvin runsaasta sadevedestä. Kuusiaidan takana virastotalon puolella on penger (noin 45 asteen nousu) tämän pengerin jälkeen pitää olla riittävä nurmikko/puistokaistale. Korttelissa nyt sijaitsevan rivitalon ja Kyrönsarventien välinen nurmikkoalue sekä rivitalon ja As Oy:n Piikainrinteen välinen nurmikkoalue on jätettävä koskemattomaksi ja tarvittaessa alue on suojattava. Korttelin sadevesiviemäröintiä voisi parantaa tekemällä uusi sadevesiviemäröinti putki Kyrönsarventien alle. Tontille nyt suunniteltua parkkihallia on mahdollista tehdä kauemmaksi As Oy Piikainrinteen rajasta. Mahdollisuuksia on paljon, esim. parkkihalli voisi olla vain i:n muotoinen, jolloin sen saisi kokonaisuudessaan lähemmäksi asuintaloja (jos sen halutaan olevan erillinen rakennus). Lisäksi osa voisi olla syvemmällä ja sen katolla voisi olla lisäpaikoitusalue. Parkkihallin sisääntulo on halutessa mahdollista tehdä myös Härkitien kautta. As Oy:n Piikainrinteen alimmat asuinkerrokset ovat asemapiirroksen mukaan ja kun taas korttelin 64 kellarikerros on alustavasti merkitty Kaikkien korttelin asuinrakennusten korkeutta pitää madaltaa. Auringonvalotutkielman päivämääristä kesäkuun 24 päivä on erittäin tarkoitushakuisesti valittu, koska päivä on pisimmillään juuri pari päivää aikaisemmin. Paremmat ajankohdat olisivat olleet toukokuun loppupuoli ja lokakuun alku. Onkohan tässä auringonvalotutkielmassa otettu huomioon myös rakennusten korkeusasetelmat? Käytännössä jokainen asunto tarvitsee autopaikan, mm. vierailukäyntien takia vaikkei omaa autoa omistaisikaan. On todennäköistä että vierailut painottuvat samaan aikaan lauantaina jolloin samalla kerralla hoidetaan muita asioita. Jos ei tontilla ole varattu tarpeeksi autopaikkoja, niin ne kuormittavat naapuritontteja. Isot vanhat puut luovat viihtyisyyttä ja edistävät myyntiä. Rakentamiselle pitää asettaa enimmäiskestoaikataulu jona aikana kaikki rakennustyöt on tehtävä (ei koske sisätöitä). Jos aikataulu ylittyy, niin naapuritonteille maksetaan tietty korvaus pitkittyneestä rakentamisen häiriöstä. On kohtuutonta laittaa naapuritontti kärsimään toisen tontin saamista eduista. Voimassa olevassa asemakaavassa rakennusalojen kerrosluvut ovat VII, VI sekä V. Nyt laadittavassa asemakaavan muutoksessa kerrosluvut pysyvät osittain samana sekä osittain jopa vähenevät. Asemakaavan muutoksessa rakennusalojen kerrosluvut ovat VII, VI, V sekä IV. Hämeenkyrön rakennusjärjestyksen mukaan (3.luku 8 ) rakennuksen etäisyyden toisen omistamalla tai hallitsemalla maalla olevasta rakennuksesta tulee olla asemakaava-alueella vähintään 8 metriä, ellei kaavassa toisin määrätä. Asemakaavassa ei määritellä rakentamisen aikataulua, vaan mahdollinen aikataulu ja siihen liittyvät korvaukset ratkaistaan maankäyttösopimuksen sekä rakennusluvan yhteydessä. Alueen toteutukseen liittyen laaditaan maankäyttösopimus, jonka sisältö määritellään niin, että kaavoituksessa ei kohdella tontin omistajia epätasa-arvoisesti. Sivu 5/8

6 5. Taito Naskali, Haluan muistuttaa parkkipaikkojen riittävästä määrästä tässä korttelissa. Jo nykyisessä asemakaavassa parkkipaikkoja on alle yksi parkkipaikka / asunto. Mielestäni tämä on aivan liian vähän, sillä yhä useammassa perheessä autoja on vähintään kaksi. Jos tällä hetkellä esiintyy parkkipaikkojen vajaakäyttöä, kannattaa tarkistaa, johtuuko se tyhjillään olevista asunnoista. Autopaikkojen lukumäärää on tarkistettu kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen. Kaavaluonnoksessa korttelialueelle osoitettiin 72 ap. Tarkentuneiden rakennussuunnitelmien myötä kaavaehdotuksessa korttelialueelle osoitetaan 89 ap. Myös liiketiloille varatut 9 autopaikkaa tuntuu todella alimitoitetulta. Jokaiselle myymälätilalle pitää varata vähintään yksi autopaikka myyjälle ja tämän lisäksi riittävä määrä asiakaspaikkoja. Jos kortteliin tulee esimerkiksi kahvila, pitää parkkipaikkoja olla asiakkaiden käytössä reilusti mahdollisimman lähellä. Nykyisin asiakkaat haluavat päästä autollaan mahdollisimman lähelle myymälän ovea, eivätkä he ole halukkaita kävelemään kauempaa. Epäilen, että nuo 9 liiketiloille varattua paikkaa täyttyvät jo nyt kuntosalin ruuhka-aikana pelkästään tämän yhden liiketilan käyttäjistä. Asemakaavassa tulee varmistua siitä, että parkkipaikkoja on riittävästi erilaista toimintaa sisältäviä liiketiloja varten (esim. kahvila). Tämä kaikki sen takia, että viereinen S-marketin, ABC:n jakeluaseman ja liikekeskuksen parkkipaikat ovat jo nyt lähes täynnä ruuhka-aikoina. Siellä ei ole pysäköintitilaa viereisten kortteleiden asiakkaille ja asukkaille. Kun pidetään huolta keskustan riittävistä ja väljistä pysäköintipaikoista, saadaan myös ohikulkijat poikkeamaan keskustaan ja omalta osaltaan kartuttamaan kuntamme hyvinvointia. Voimme tarjota ruuhkiin tottuneille kaupunkilaisille elämyksen palveluiden helpolla saavutettavuudella. Tämä olkoon kilpailuvalttimme ja varmistetaan se järkevällä asemakaavoituksella. PS. Nuijamiestentien maalämpötalojen parkkipaikat on ikävä esimerkki siitä, kun parkkipaikkoja on liian vähän. Nyt kapealla tiellä on kadunvarressa lähes aina pysäköityjä autoja auramiesten ja muiden kulkijoiden tiellä. Toivottavasti tämä ongelma on otettu huomioon tien saneerauksessa. Sivu 6/8

7 HÄMEENKYRÖ, OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA NÄHTÄVILLE ASETETTUUN AINEISTOON LIITTYEN ANNETUT LAUSUNNOT (OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, KAAVAKARTTA, ASEMAKAAVAN SELOSTUS) LAUSUNTOAIKA: (Pirkanmaan maakuntamuseo ) LAUSUNNOT (4 kpl) nro Lausunnon antaja Lausunto Vastine Toimenpiteet 1. Maakuntaliitto, Lasse Majuri, Hämeenkyrön ympäristölautakunta, Viitaten Pirkanmaan liitolle saapuneeseen tiedoksiantoon totean, että Pirkanmaan liitto ei jätä lausuntoa Kirkonkylän korttelin 64 asemakaavan muutoksen valmisteluaineistosta. Kaavoitusarkkitehti on varannut lautakunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen Kirkonkylän korttelin 64 asemakaavamuutoksesta. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa ns. Osuuspankin talon korvaaminen kerrostalolla ja sen liittäminen Härkikujan ja Kyrönsarventien risteyksessä olevaan kerrostalotonttiin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat nähtävillä kunnan kotisivuilla: Hämeenkyrön ympäristölautakunta päättää antaa lausuntonaan asiassa, että täydennysrakentaminen parantaa ja yhtenäistää Hämeenkyrön keskusta taajamakuvaa. Myönteiset taajamakuvalliset vaikutukset edellyttävät laadukasta rakentamista sekä tontin lähiympäristön suunnittelua ja toteutusta. Merkitään tiedoksi. Merkitään tiedoksi. Laadukas rakentaminen sekä lähiympäristön suunnittelu on otettu huomioon asemakaavamääräyksissä. Kaavaluonnoksessa olevat kaavamääräykset laadukkaaseen rakentamiseen sekä lähiympäristön suunnitteluun liittyen: Korttelialueen rakentamisessa tulee huomioida alueen sijainti keskeisellä ja näkyvällä paikalla. Rakennusten tulee muodoiltaan, materiaaleiltaan ja väritykseltään muodostaa taajamakuvallisesti korkeatasoinen ja yhtenäinen kokonaisuus. Rakennusten julkisivumateriaali tulee olla yleissävyltään vaalea rappaus tai tiili. Lasia ja peltiä ei saa käyttää julkisivussa päämateriaalina. Ei toimenpiteitä Suunnittelussa pitää huomioida parkkialueen hulevesien järjestelyt, parkkialueen suojaaminen puustolla tai muutoin sekä parkkialuetta tulee jäsennellä kasvi-istutusten avulla viihtyisyyden lisäämiseksi. Hulevedet, parkkialueen suojaaminen puustolla sekä parkkialueen jäsentely on otettu huomioon kaavamääräyksissä. Kaavaluonnoksessa olevat kaavamääräykset hulevesiin, parkkialueen suojaamiseen puustolla sekä parkkialueen jäsentelyyn liittyen: (hule) Ohjeellinen alueen osa, jonka kautta johdetaan ja / tai viivytetään hulevesiä. Rakennusten katoilta ja piha-alueen päällystetyiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää korttelialueella riittävien painanteiden, altaiden ym. avulla. Ylityspainanteiden ym. tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä on oltava suunniteltu ylivuoto. (ist-1) Puu- ja pensasistutuksin jäsennöitävä ja tontin muista toiminnoista erotettava oleskelu- ja / tai leikkialue. 3. Hämeenkyrön tekninen lautakunta, Vesihuoltolaitokselle on korvattava vesi- ja viemärilinjojen siirrosta aiheutuneet kulut kerrostalon rakennuttajan toimesta. Tulevista ajoneuvoliittymistä on pyydettävä myös maanrakennusmestarin lausunto. Lausunnossa esille tuodut asiat viedään Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy:lle tiedoksi. Sivu 7/8

8 nro Lausunnon antaja Lausunto Vastine Toimenpiteet Hämeenkyrön kunta valmistelee asemakaavan muutosta kortteliin 64 ja on toimittanut museolle tiedoksi 4. Pirkanmaan maakuntamuseo, Lausunnolle on annettu lisäaikaa 30.9 asti. kaavaluonnoksen. Maakuntamuseo on vuonna 2009 ottanut kantaa korttelin 64 asemakaavamuutokseen, jossa Tuija-Liisa Soininen / Hannele Lausunto on saapunut virastotalon paikalle osoitettiin asuinkerrostalon rakennuspaikka. Tuolloin museo korosti paikan kaupunkikuvallista Kuitunen, merkitystä ja esitti kaava-aineistoon liitettäväksi maankäyttö- ja rakennuslain 9 :n mukaisen selvityksen rakennetusta Merkitään tiedoksi. ympäristöstä. Käsillä oleva, edellä mainittuun alueeseen liittyvä suunnittelualue sijaitsee Hämeenkyrön uuden keskustan alueella, vanhan, valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi määritellyn keskustan läheisyydessä. Alue kuvastaa Hämeenkyrön kirkonkylän modernisoitumista ja muuttumista keskustaajamaksi luvun puolivälin jälkeen. Tuon aikakauden jäljet ovat kuitenkin väistyneet 2000-luvun uudisrakentamisen tieltä. Käsillä olevan kaavahankkeen aineistoihin tulee liittää tiedot alueen rakennetusta kulttuuriympäristöstä ja kaavan vaikutuksia tulee arvioida asianmukaisesti. Asemakaavamääräyksien tulee turvata laadukas rakentaminen niin rakennusten kuin pihatilojenkin osata. Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä museolla niiltä osin ole huomautettavaa hankkeesta. Asemakaavaehdotus tulee toimittaa lausunnolle Pirkanmaan maakuntamuseoon. Sivu 8/8

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto 17.12.2012 Voimaantulopäivä 01.01.2013 2 Rakennusjärjestys Sisällysluettelo Johdanto 1. Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Rakentamistapaohjeet 2.

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet HÄRMÄLÄ 930-1, -2, -4 JA 5, KATU-, VIRKISTYS-, ERITYIS- JA VESIALUETTA, VALMETINKATU. ENTISEN LENTOKONETEHTAAN ALUEEN MUUTTAMINEN ASUINKÄYTTÖÖN, KAAVA NRO 8388. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS Keskustan osayleiskaava 2030 1 (28) PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITE Yleissuunnittelu Suomen kaupungeissa keskustellaan tällä hetkellä vilkkaasti

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot