Ilomantsin ortodoksinen seurakunta TASEKIRJA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilomantsin ortodoksinen seurakunta TASEKIRJA 2014"

Transkriptio

1 Ilomantsin ortodoksinen seurakunta TASEKIRJA 2014 Y-TUNNUS Sisällysluettelo Toimintakertomus 2 Tilikauden tuloksen muodostuminen, toiminnan rahoitus ja tunnusluvut 12 Till n päätös Tuloslaskelma 15 Tase 16 Liitetiedot 1 7 Tilinpäätöksen allekirjoitus 20 Tilintarkastajien tilinpäätösmerkintä 20 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, tositteiden lajeista ja säilyttämistapa 20 Rahoituslaskelma 21 Talousarviovertailu vuodelle Tilinpäätöksen erittelyt Tase tileittäin Tase-erittelyt

2 Ilomantsin ortodoksinen seurakunta TOIMINTAKERTOMUS Seurakunnan talouden yleiskatsaus Seurakunnan tilikauden vuosikate muodostui ,03 alijäämäiseksi. Seurakunnan talousarvio muodostui ,09 alijäämäiseksi. Seurakunta maksoi sopimusrikkomaksua Iljala-kiinteistön puretuista aidoista Verotuloja kertyi n budjetoitua enemmän, Suomen ortodoksinen kirkko myönsi seu rakunnalle vuosille toiminta-avustusta /vuosi. Seurakunnassa tehtiin hallinnollisen kirjanpidon aikaisten pakollisten rahastojen purkaminen taseesta, rahastot yhdistettiin peruspääomaan, sekä toimeksiantojen pää omat/iahjoitusrahastojen pääomat, jotka yhdistettiin edellisten tilikausien yli- ja alijäämätilil le. Muut talousarvion toteutumat ilmenevät talousarvion toteutumaraportista. Seurakunnan kokonaisrahoituslaskelma on tilinpäätöksen liitteenä. Vakuutukset ovat LähiTapiola Itä Ilomantsissa (kiinteistöt) ja LähiTapiola Keskinäinen Va kuutusyhtiössä (tapatunua- ym. lakisääteiset)ja vakuutusmaksuja on maksettu 6 178, Hallinto Luottamuselimet: Seurakunnanvaltuusto: Hoskonen Hannu, Huurinainen Ritva, Ikonen Eeva, Jeskanen Veli pj, Karhapää Lea 1. vpj, Kyykallio liris, Lostedt Yngve, Martiskainen Teuvo, Puruskainen Oiva 2. vpj, sekä kirkkoherra itseoikeutettuna jäsenenä. Kokoontumiset: 2 Seurakunnanneuvosto: Laatikainen Marjaana, Elian kirkon isännöitsijä, Martiskainen Markku, Purmonen Maire, Puruskainen Kauko vpj., Savinainen Jorma, Jeskanen Veli valt.pj., sekä kirkkoherra itseoikeutettuna jäsenenä. Kokoontumiset: 8 Kiinteistölautakunta: Eronen Pirjo, Hoskonen Oiva pj, Jeskanen Pertti, Jeskanen Veli, Laiti la Eija. Kokoontumiset: 5 Aikuistoimikunta: Huurinainen Ritva, Laatikainen Marjaana, Martiskainen Armi, Mononen Elma, Puruskainen Oiva, Riikonen Juha pj, Talvivaara Saimi, Tuovinen Pekka Kokoontumiset: 3 Nuorisotoimikunta: Hämäläinen Kari, Koivuniemi Anu, Kurki Riina, Lautanen Marita, Pu ruskainen Anna, Savinainen Jorma pj, kirkkoherra ja kanttori. Kokoontumiset: 3 Vaalilautakunta: Malvela Veikko, Palviainen Pirkko, Martti Oresmaa sekä kirkkoherra itseoikeutettuna jäsenenä. Kokoontumiset: - Taloustyöryhmä: Jeskanen Veli, Karhapää Lea, Puruskainen Kauko, Palviainen Kari ja Pur siainen Teuvo kutsuttuina asiantuntijoina, sekä kirkkoherra. Kokoontumiset: - Pyhäkköjen isännät: Laatikainen Marjaana Elian kirkko; Martiskainen Pekka Huhuksen ru koushuone; Matfeinen Teuvo Mutalahden rukoushuone; Purmonen Eelis Parppeinvaaran tsa souna; Puruskainen Jouni Hattuvaaran tsasouna; Tuominen Irene Sonkajan tsasouna. Tilintarkastajat: Pursiainen Teuvo, Palviainen Kari, varalla: Mutanen Mauri, Palviainen Jorma. 2

3 Kirkolliskokous on päättänyt, että seurakuntien yhteistoiminnasta tulee raportoida vuoden 2014 kirkolliskokoukselle. Ilomantsin ortodoksinen seurakunta on tehnyt yhteistyötä Joensuun seurakunnan kanssa nuo risotyön alueella ja Taipaleen seurakunnan kanssa kirkkomusiikissa. Karjalan hiippakunnassa arkkipiispa Leo vuonna 2013 on käynnistänyt keskustelun seurakun tien alueellisesta kehittämisestä. KP Arkkipiispa Leo perehtyi keskustelujen muistioihin ja esitti että Pohjois-Karjalassa muodostetaan uusi seurakunta nykyisten Joensuun ja Lieksan seurakuntien alueista. Hankkeen vetovastuussa oli Joensuun ortodoksinen seurakunnan kirk koherra livo Suvanto. Uusi setirakunta aloitti toimintansa vuoden 2015 alussa. Ilomantsi ortodoksinen seurakunta osallistui neuvotteluun omalla esityksel lä. Seurakuntaneu vosto esitti helmikuussa 2014 Joensuun ortodoksisen seurakunnan neuvostolle että Ilomantsin ja Joensuun ortodoksiset seurakunnat kirj oittaisivat yhteistoimintasopimuksen Ttiupovaaran alueella asuvien ortodoksien hengellisestä huolenpidosta ja jumalapalveluksien järjestelyistä. Joensuun ortodoksinen seurakuntaneuvosto käsitteli seurakunnan esityksen lokakuussa 2014 ja päätti, että yhteistyötä kehitetään Ilomansin seurakunnan esittämään suuntaan, mutta sitovia sopimuksia ei toistaiseksi tehdä. Pohjois-Karjalan seurakuntien yhteistoiminnasta keskusteltiin Ilomantsin ortodoksisen seura kunnan tarkastuksessa yhteydessä. Luottamushenkilöt korostivat että Ilomantsin ortodoksinen seurakunta ei halua olla isomman yksikön alaisuudessa. Ilomantsin seurakunta on yhteisö, joka palvelee parhaiten paikkakuntaa itsenäisenä seurakuntana. 3. Henkilökunta Kirkkoherra loannis Lampropoulos Kanttori Riikka Patrikainen Kanslisti Erja Hokkinen Isät Vesa Takala, Raimo Sissonen, Raimo Kiiskinen, Heikki Huttunen ja Stefan Holm ovat vuonna 2014 toimineet kirkkoherran lomien ja vapaapäivien sijaisina. Darja Potkonen, Olga Grinevichja Antti Räsänen ovat toimineet kanttorin sijaisina. Kirkkoherra ja kanttori toimivat kanslian hoitajina kanslistin lomien aikana. Henkilökunta on osallistunut erilaisiin koulutuksiin. Kirkkoherra loannis Lampropoulos kävi kehityskeskustelun huhtikuussa kanslisti Erja Hokkisen kanssa. Arkkipiispa ei ole käynyt ke hityskeskustelua kirkkoherra loannis Lampropouloksenja Riikka Patrikaisen kanssa. 4. Jäsenmäärä Seurakunnan jäsenmäärä , yht henkilöä. Kastettuja 5, seurakuntaan muutti 14, seurakuntaan liittyi 8, kuolleita 25, seurakunnasta muut ti 29, erosi 4. Seurakunnan väkimäärä : 1007 henkilöä, (pv 40 h), jäsenmäärä väheni 31 henkeä. 3

4 5. Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Yleinen seurakuntatyö 136,14 /jäsen 134,77 /jäsen Tiedotus 9,38 /jäsen 9,15 E/jäsen Kristinoppikoutu 52,50 /leiriläinen 58,15 /leiriläinen 5,83 /henkilö/vrk 6,46 /henkilö/vrk Kiinteistötoimi 15,35 /m2 0,12 /m2 2,76 /m3 0,02 /m3 24,94 /jäsen 0,20 /jäsen 6. Neuvoston esitys tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi Neuvosto esittää valtuustolle, että tilikauden alijäämä siirtyy automaattisesti edellisten tilikau sien yli-ja alijäämätilille. 7. Kirkkoherran vuoden katsaus Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan tehtävänä on palvella ihmisiä seurakunnassaja seura kunnan toimintaympäristössä. Seurakunnan toiminnan kannalta haasteina on ollut: Seurakun talaisten aktivoituminen jumalanpalveluselämässä, seurakunnan läsnäolo kouluissa, päiväko deissa, ikäihmisten palveleminen palvelukodeissa ja seurakunnan aktiivisuus ja ulospäin suuntautuminen yhteiskuntaa kohtaan. Seurakunnan tehtävässä pitää olla näkyvissä ja käsin koskettavissa kirkkomme arvot, rakkaus ja lähimmäisen palveleminen ja samalla näkyvissä on oltava myös seurakunnan asettamat ar vot avoimuus, läpinäkyvyys, yhteisöllisyys. Seurakuntatoiminta on aktiivista niin että jokaisella iästä riippumatta ja omista lähtökohdis taan on mahdollista osallistua kirkkomme toimintaan. Luottamushenkilöt pitävät huolta työntekijöiden koulutuksesta, hyvinvoinnistaja kannustavat että pappi, kanttori ja kanslisti pitävät vapaansa. Luottamushenkilöiden kanssa olemme kehit täneet synodaalistajohtamiskulttuuria. Tämä tarkoittaa sitä että papisto, luottamushenkilötja muut vapaaehtoiset kävelevät yhdessä yhteistä tietä. Kirkkoherrana olen yrittänyt toimia siten, että yhdessä pohdittu ja kaiken toiminnan lähtökoh daksi valittu avoin ja keskusteleva seurakunta periaate toteutuisi mahdollisimman hyvin sekä suunnitteluvaiheessa että päätöksentekoprosessissa. Esimiehenä olen vuoden 2014 aikana ollut kahdelle vakituiselle työntekijälle. Esimiehenä pidän huolta henkilöstön jaksamisesta, motivoinnista, koulutuksesta ja hyvinvoinnista. Lisäksi johdettavanani on ollut 70 vapaaehtoista työntekijää. Menneen vuoden aikana haasteena on ollut yhteistyö Iljala- yhdistyksen kanssa. Kiitos kaikille, jotka ovat ponnistelleet yhteisen seurakuntatyön edistämiseksi ja kantaneet vastuuta seurakunnan eri toimielimissä ja vapaaehto istyössä. 8. Jumalanpalveluselämä Viikonloppuisin ja suurina juhlina profeetta Elian kirkossa tai tsasounissa toimitettiin aattona suuri ehtoopalvelus ja j uhlapäivinä aamupalvelus ja liturgia. Joka toinen keskiviikko toimitet tiin ehtoopalvelus. Seurakuntasali lla toimitettiin keskiviikkoisin aamupalvelus ja 1 iturgia joi nakin juhlapäivinä. Pyhäkköjen siivous ja kaunistus tapahtuu vapaaehtoisvoimin. 4

5 Seurakunnan väestön ikääntyminen aiheuttaa uusia haasteita palveluksien järjestelyissä. Otta en huomioon seurakunnan koon ja ikärakenteen, palveluksiin osallistutaan kohtuullisesti. 9. Uskonnonopetusjärjestelyt Itomantsissa uskonnonopetuksen hoitaa kokonaisuudessaan kunta. Kunnassa on yksi ortodok sisen uskonnon opettajan lehtorin virka, jota hoitaa TM San Vatanen. Seurakunnalle ei ope tuksesta ole taloudellisia velvollisuuksia. Ilomantsin kunta maksaa sekä opettajan palkan että matkakorvaukset. 10. Kirkkomusiikld Yleistä Kanttorin päätehtävä on olla vastuussa seurakunnan jumalanpalveluksien laulusta sekä kuoro laisten kouluttamisesta tätä palvelutehtävää varten. Laulajan työ on kirkon vapaaehtoinen pal velutehtävä. Seurakunnan jumalanpalveluksien laulamisesta kantaa päävastuun Ilomantsin Pyhän Elian kirkon kuoro, ja j oissain palveluksissa kirkkolaulupiiri kansanlaulun tukena. Pyhän Elian kirkon kuoro Vuoden lopussa Pyhän Elian kirkon kuorossa oli 13 laulajaa (4 sopraanoa, 3 alttoa, 3 tenoria ja 3 bassoa). Kuoron toimintaa luotsaa kolmijäseninen kirkkomusiikkitoimikunta (Yngve Lo stedt, Tiina Ihanusja Man Parviainen),josta yksi jäsen vaihtuu vuosittain. Vuonna 2014 toi mikunnan toimintatapa on jatkuvan keskusteluprosessin kautta jäsentynyt entistä paremmin tarkoitustaan vastaavaksi. Toimikunnan aloitteesta vuonna 2014 alettiin työstää yhdessä kuo rolaisten kanssa keskustellen Kuoron toimintaohjeita, jotka työstetään loppuun vuoden 2015 kevään aikana. Yhteistyötä Taipaleen kirkkokuoron kanssa - laululauantait Vuoden 2014 aikana säännöllisten viikkoharjoitusten (a 1,5h) lisäksi järjestimme perinteisesti laululauantain 8.2. Ilomantsissa Taipaleen kirkkokuorolaisten kanssa. Laulupedagogi Sanna Heikkinen Joensuusta ohjasi päivän aluksi äänenmuodostusta yhteisesti, minkä jälkeen laula jat kävivät kukin yksityisesti Sannan opissa. Yksittäisten laulajien kehittyminen lauluteknii kassa sekä Sannan kädenjälki kuuluu kuoron soinnissa. Laulutekniikan hiomista ammattilai sen ohjauksessa ei pidä missään määrin aliarvioida, kun mietitään, miten koko kuoron sointia voi parantaa. Työstimme laululauantaina yhteistä suureen paastoon liittyvää ohjelmistoa Taipaleen kirkkokuoron kanssa. Yhdessä meillä on mahdollista muodostaa suurempi ja vahvempi kuoro, jonka työskentely tukee erityisesti juuri kuorolaulun aloittaneita. Sunnuntaina 16.3 teimme seura kuntamatkan Polvijärven 100 vuotta täyttävään Pyhän Johannes Kastajan kirkkoon, missä kirkkokuorot yhdessä pitivät sävelhartauden. Opetusta laulajan palvelutehtävästä ja säveihartaus Lauantaina 5.4. Ilomantsin ortodoksinen seurakunta yhteistyössä PSHV:n kanssa järjestivät vapaaehtoistoiminnan teemapäivän. Isä Sergius Colliander piti ensin lukijoille luennon luki jan tehtävästä ja palveluksien sisällöstä ja sitten laulajille kirkkolaulajan palvelutehtävästä. Pyhän Elian kirkon kuoro lauloi tapahtuman yhteydessä sävelhartauden. Piispa Arseninjoh dolla toimitettiin samana viikonloppuna piispallinen liturgia. 5

6 ortodoksista Kesän tahdittavat Ilomantsissa seurakunnan monet praasniekat, mihin laulajia erityisesti on kannustettu mukaan toimitettiin Pyhän Elian kirkossa Karjalanvalistajien koko öinen, missä koko kuoro lauloi mukana. Kirkkolaulupäivät Tampereella Syksyllä toiminta tähtäsi Tampereella pidetyille valtakunnallisille kirkkolaulupäiville , missä kuoro lauloi Taipaleen kuoron kanssa yhtenä kuorona Sävelhartaudessa. Tapah tuma oli kuorolaisille mahdollisuus saada koulutusta, laulaa yhdessä suurkuoron kanssa litur giassa sekä päästä kuulemaan maan konsertoivien ortodoksikuorojen konsertteja. Kirkkolau lupäivät on merkittävin kirkkolaulunharrastajien kohtaamispaikka Suomessa. Pidimme kirk kolaulupäivillä laulaville yhdet erilliset harjoitukset Ilomantsissa Taipaleen kirkkokuo ron laulajien kanssa. Hyväntekeväisyyskonsertti 1. adventtina Toiminta myös joulun alla oli vilkasta. Ennen joulua oli noin 16 sävelhartautta tai tapahtu maa, missä kuorolaisia lauloi mukana. Ensimmäisenä adventtina järjestettiin ensimmäisen kerran Ilomantsin kaikkien kuorojen hyväntekeväisyysjoulukonsertti. Tätä edelsi kansalaisopiston suojissa kaksipäiväinen laulukoulutus yhteistä ohjelmistoa hioen laulupeda gogi Timo Laakson sekä minun lisäkseni mieskuoron johtajan Ilkka Vesalanja luterilaisen kanttorin Martti Savolaisen johdolla. Tämän lisäksi pidimmeft yhteisen kenraaliharjoitusillan ev.lut.kirkossa. Työstimme laajan yhteisen jouluohjelmiston, missä lauloimme jokaisesta pe rinteestäjoitainjoululauluja perinnettä edustivat itä-siaavilaiset koljadat. Kuo rot esiintyivät konsertissa myös erikseen pidetyn yhteiskonsertin hyväntekeväisyys kohteeksi valittiin Ilomantsin vähävaraiset lapsiperheet, jotka konsertin tuotolla saavat rahaa kulttuuriin ja harrastustoimintaan mm. elokuva-ja uimahallilippujen muodossa vuoden 2015 aikana. Kauneimmat j oululaulut ja Runopirtin joulun ortodoksinen säveihartaus Kauneimmatjoululaulut muutettiin luterilaisen kanttorin aloitteesta enemmän yhteislaulutilai suudeksi, jossa muutamalla laululla olivat mukana kirkkokuorot yhteisesti laulettujen joululaulujen lisäksi. Tämä tuntui toimivalta ratkaisulta. Kuoron perinteeksi on muodostunut tänä vuonna pidetty j oululaulukierros, joka alkaa Parppeinpirtiltä ja päätyy eri hoitokodeissa laulamisen jälkeen omaan joulun sävelhartauteen Parppeinvaaran Runopirtissä. Ohjelmistona meillä on tuolloin sekä kirkkolaulut että ortodok sista kansanperinnettä edustavat koljadat. Tapahtuma on ollut suosittu. Suomen ortodoksisten kanttorien liiton puheenjohtajan sij aisuus Olen ollut kanttorien liiton varapuheenjohtajana vuodesta Koska liiton puheenjohtaja jäi opintovapaalle L , toimin tuon ajan liiton puheenjohtajana. Vuosi 2014 oli Kantto rien liiton toiminnassa erittäin aktiivinen. Noin viisivuosittain järjestettävät Kirkkolaulupäivät järjestettiin yhteistyössä PSFW ry:n ja Tampereen seurakunnan kanssa ll. Kirkkolau lupäivät ovat ortodoksisen kirkkolaulun merkkitapahtuma,ja niitä on järjestetty Suomessa 1920-luvulta asti. Tapahtumassa ympäri Suomea yhteen tulevat kirkkolaulajat lauloivat yh dessäjumalanpalveluksiaja saivat kotilutusta eri teemakanavissa. Päivien aikana oli mahdol lista kuunnella Suomen konsertoivia kuoroja,ja pienemmillä kuoroilla oli mahdollisuus kuul la toistensa laulua sävelhartaudessa. Kirkkolaulupäivät kokosivat yhteen noin 400 laulajaa. Olin tapahtuman suhteen merkittävässä vastuussa järjestäjäpuolella, mutta myös tapahtumaan osallistuneesta Ilomantsin Pyhän Etian kirkon kuorosta. 6

7 Kirkkolaulupäiviä edelsivät OKL:n opintopäivät Joensuussa , joissa pääpainona oli kanttorikuoron valmistautuminen kirkkolaulupäivien konserttiin ja sen lisäksi opintopäivät olivat osin yhteiset Ortodoksisten pappien liiton opintopäivien kanssa. Kanttorien liiton toiminta on valtakunnallisesti merkittävää. Muu laulutoiminta Ilomantsissa on melkein kymmenen vuoden ajan toiminut kansanlauluaja kirkossa lukemista edistämään tarkoitettu kirkkolaulupiiri. Piiri kokoontuu vuoroviikoin, ja toimittaa kirkossa ehtoopalveluksen tai akatistoksen harjoitusten jälkeen. Nyt jo toisena kesänä järjestettiin piiri läisten voimin hetkipalveluksia seurakunnan eri pyhäköissä. Nämä ilman kirkon työntekijöitä toimitettavat maallikkopalvelukset ovat mahdollistaneet pyhäkköjen auki pitämisen tavallista useammin. Kirkkolaulupiiriläisille kokemus on ollut hyvä. Ilomantsin kansalaisopistoja ortodoksinen seurakunta tekevät yhteistyötä lapsikuoron pitämi sen muodossa -johdan lapsikuoro Vunukoita kansalaisopiston piirinä. Lapsia kuorossa on ollut parhaimmillaan yli viisitoista, ja toiminta aktiivista. Kuoro osallistui Mesikämmenten matkassa?? -esityksellään Ilomantsissa syksyllä järjestettyihin Karhu-festivaaleihin, jajoulun alla kuoro valmisti jo kolmatta vuotta peräkkäin Tiemapoika-esityksen. Kanttoritle tulee nykyisin paljon kysymyksiä muilta kuoroilta konserttien järjestämiseksi Ilo mantsissa Joensuun ortodoksinen mieskuoro piti joulukonsertin Pyhän Elian kirkossa ja kirkko täyttyi kuulijoista. Koulutus ja muu toiminta Kanttorin tulee huolehtia ääni-instrumentistaan sen kestämisen takaamiseksi. Olen käynyt laulupedagogi Sanna Heikkisen laulutunneilla noin kerran kuussa Joensuussa. Ilomantsin kan salaisopiston opettajana olen myös voinut osallistua Ilomantsin kanteleleirin opetukseen ke säkuussa. Tällä kertaa sain neuvoja lapsikuorotyöskentelyyn rytmisoitintenjajouhikon käy tössä. Kanttorikuoron koulutus diplomikuoronjohtaja Rita Varosen johdolla on antanut paljon väli neitä myös kirkkokuoron harjoittamiseen. Kanttorin työnkuva Ilomantsissa on laaja. Jumalanpalveluslaulusta huolehtimisenja kirkko laulutoiminnan edistämisen lisäksi kanttori on vastuussa myös vuoroviikoin kokoontuvasta perhekerhosta. Pidän aamunavauksia lukiossa, yläkoulussaja alakoulussa, sekä vierailen pa pin kanssa tai ilman koulussa, päiväkodilla, vanhainkodillaja monissa muissa hoitolaitoksis sa. Tuotan materiaalia Aamun Koitto -lehteen, sekä-kirjoitan hartauskirjoituksia Pogostan Sa nomiin. Olen mukana tiistaiseuratoiminnassa, ja järjestän tapahtumia ja matkoja yhteistyössä Aittanja Nuottan kanssa. Kesäkuussa olin mukana Kreikkaan suuntautuneella seurakuntamatkalla. Syksyllä minut pyydettiin mukaan Ristin liturgian televisiointiin Tampereelta Lauloin tuolloin alttoa vahvistetussa kvartetissa. Kulut ja sijaisen korvasi Tampereen ortodoksinen seurakunta. Yhteenveto Vuonna 2014 kirkkolaulutoiminta on ollut hyvin aktiivista. Ilomantsissa näkyvä positiivinen piirre kuorolaulussa on miesten aktiivisuus jumalanpalveluksien laulamisessa sekä lukemises 7

8 sa. Muutenkin erityisesti suurempinajuhlina olen saanut iloita suuresta kuorosta, mikä maa seutuseurakunnassa yleensä on harvinaista. Hyvä yhteistyö seurakunnassa, kunnan toimijoi den ja vielä laajemmankin yhteistyöpiirin kanssa teki vuodesta 2014 työmäärältään runsaan mutta rikkaan vuoden. 11. Muu toiminta KP Arkkipiispa Leo suoritti Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan tarkastuksen. Arkkipiispa tarkastuksen yhteydessä tapasi luoftamushenkilöitä ja seurakuntalaisia. Huhuksen praasniekka oli 2$ Huhuksen tsasounan 50v-praasniekka alkoi ehtoopalve luksella, kirkkokahveilla ja runonlaululla. Juhlapäivänä toimitettiin aamupalvelus, vedenpyhi tysja liturgia. Huhuksen kylätalolla oli juhlaruokailuja päiväjuhla. Päiväjuhlassa Teuvo Mar tiskainen kertoi meille historiikin tsasounasta, sekä sekakuoro ja lapsikuoro Vunukat lauloi meille. Parppeinvaaran praasniekka Juhla vietettiin lauantaina ehtoopalveluksel la ja kirkkokahveilla. Parppeinpirtillä juotiin kahvit. Osallistuj ia oli yllättävän paljon. Petrun praasniekka Hattuvaarassa Petrun praasniekan ohjelmassa olivat palvelukset, ristisaatto sekä litania kalmistolla. Päiväjuhlassa esiintyivät virolaiset kuorot Sudarushki ja Ylenurmen kuoro sekä tanssiryhmä. Mukana juhlissa oli paitsi kyläläisiäja ilomantsilaisia myös Taipaleen seurakuntalaisia, Joensuun toisen kriparin nuoria ja suuri joukko ihmisiä ym päri Suomea. Juhtapuheen piti teologian tohtori Juha Riikonen. Iljan praasniekka Palvelukset toimitti KP Arkkipiispa Leo. Praasniekan teemana oli Seurakunta ja Perhe Tsuajuillan aikana kuulimme runonlaulua, esiintyi lauluryhmä Vunu kat ja nähtiin tanhua. Päiväjuhlan avasi Pyhän Elian kirkon kuoro. Luokan opettaja Kaisa Nykänen puhui aiheesta Seurakunta ja perhe. Saimi Talvivaara lausui runoja. lida Palviainen soitti kannelta. Iljan praasniekkaan osallistui joukko ihmisiä Ilomantsistaja eri puolilta Suomea. Turun Mar tin seurakunnan seurakuntalaisia olivat mukana juhlassa. Pirjo Puruskainen naisten avustama naja Martat järjestivät juhla-ateriat. Ikonipiiri hoiti kahvituksen praasniekkapäivänä. Mies tenpiiri järjesti teltat. Mutalahden praasniekka Mutalahden praasniekan yhteydessä järjestettiin 8.9. ristisaat to Melaselkään, Suomen ja Venäjän rajavartioston kanssa ja Suomen ja Venäjän ortodoksisten kirkkojen kanssa. Ristisaattoon osallistuu 50 ihmistä. Sonkajan tsasounan praasniekkaa juhlittiin KIITOS KAIKILLE VAPAAEHTOISILLE JA JUHLIIN OSALLISTUNE1LLE! LAPSET JA NUORET Kirkon tehtävänä on julistaa evankeliumia kaikille. Seurakunnan tehtävänä on löytää nyky päivän kieli, jolla tavoittaa nuoret ja lapset. facebookissa on Ilomantsin ortodoksisen seura kunnan nuorisolle omat sivut, jotka toimivat tiedotussivuina. Nuorisotoimikunta toimii seurakunnanneuvoston alaisuudessa. Nuorisotoimikunta suunnitte lee, toteuttaa ja arvioi seurakunnan lapsi-ja nuorisotyötä. Seurakunta antaa ylioppilaslakin stipendinä uusille ylioppilaille. Vuoden 2014 aikana sinapinsiemenkerho, lasten ikonimaalauspiiri, perhekerho, nuortenpiiri ja ponomarikerho jatkoivat toimintaansa. AIKUISET Vuoden 2014 aikana miestenpiiri, naistenpiiri, ikonimaalauspiiri, seniori-ikonimaalauspiiri ja tiistaiseurat kokoontuivat ja osallistuivat eri talkootehtäviin. Uutena kerhona seurakunnassa $

9 on Eeva Ikosen vetämä keskustelupiiri, nimeltä E-kerho. Piiri kokoontui syksyn aikana 5 ker taa, joka toinen keskiviikko. Piirissä piiritaiset keskustelivat elämän liittyvistä asioista. Syk syn teemat oli suru ja ikääntyminen. Kerho alkoi klo loja päättyi yhteisellä aterialla kloi2. Aikuistoimikunta toimii seurakunnanneuvoston alaisuudessa. Aikuistoimikunta suunnittelee, toteuttaa ja arvioi seurakunnan aikuiskasvatusta, diakoniaa, maahanmuuttajatyötä, ekumeniaa ja ystävyysseurakuntatoimintaa. Aikuiskasvatus Aikuistyö johdattaa seurakunnan jäsenet liturgisen elämän pariin ja syventämään ortodoksista tietoutta. Tämä saavutettiin opetuspuheiden, lehtikirjoitusten aikuispiirien ja seurakuntailtojen kautta. Kevään 2014 toiminta alkoi uuden vuoden rukouspalveluksella ke Ehtoopalveluksen ja uuden vuoden rukoushetken jälkeen leikattiin Pyhä Basileioksen piirakka uuden vuoden kun niaksi. Ikonimaalauspiiri tarjoisi kahvin. Opetusliturgia toimitettiin su Kuresaaren pappi isä Andreas Pöld puhui Viron ortodoksisesta sisarkirkosta ja Saarenmaan seurakunnista. Isä Andreas lahjoitti Profeetta Elian kirkolle pappismarttyyri Vasili Kuressaa relaisen ikonin. Ikonimaalarit järjestivät kahvituksen. Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta, Ilomantsin ortodoksinen seurakunta yhteistyössä Ilomantsin tiistaiseuran ja Pyhän Elian kirkon kuoron kanssa järjestivät Tie kirkkoonyhdessä kulkemista -tapahtuman. Tapahtumaan osallistui myös seurakunnan kirkkolaulupii ri. Tapahtumassa pohdimme vapaaehtoisen diakoniatyön ja monikielisen työn mahdollisuuk siaja työmuotoja. Mukana olivat PSFW:n puheenjohtaja, KS piispa Arseni ja toiminnanjohta ja isä Sergius Colliander. Tapahtumaan osallistui myös seurakunnassa työtä tekevä isä Stefan Holm. Tapahtuma alkoi lauantaina. Pyhän Elian kirkon kuoro piti kirkossa sävelhartauden jossa isä Sergius Colliander puhui paastostaja katumuksesta. Sävelhartauden teema oli Kohti Pääsiäistä. Sunnuntaina osallistuimme aamupalvelukseen ja liturgiaan pyhän Elian kirkossa. Jumalanpalveluksen päätyttyä siirlyimme seurakuntatalolle, jossa nautimme tiistaiseuran valmistaman aterian. Tiistaiseuraa avusti seurakunnan nuortenpiiri. Sen jälkeen Maire Pur monen puhui aiheesta Mitä seurakunnan vapaaehtoisuus on? ja Yngve Lostedt kertoi seura kunnasta ja monikulttuurisuudesta. Syksyllä 2014 te lat alkoivat kirkkoherra livo Suvannon luennolla Jerusalemin py histä paikoista. Isä livo kertoi pyhistä paikoista kuvien avulla. Lokakuussa järjestettiin seurakuntalaisille palaute ilta. Illan muistinpanot toimivat hyvä nä pohjana seurakunnan strategian päivitysprosessissa. Joulukuussa seurakuntalaiset vierailivat Kreikassa kuvien kautta. Seurakuntalaiset tu tustuivat niihin paikoihin joihin seurakunta vieraili seurakuntamatkan aikana kesällä Molemmat illat keräsi runsaasti väkeä. Iltojen aikana syntyi paljon keskustelua. Kahvitukset järjesti ikonimaalarit. Tiedotus Ilomantsin seurakunta-lehti on Aamun Koitto. Sen lisäksi seurakunta kertoo toiminnastaan Pogostan Sanomissa, omilla kotisivuilla ja Facebookissa. Kirkon virallisen arvion mukaan Ilomantsin seurakunnan nettisivut ovat Helsingin ortodoksisen seurakunnan jälkeen Suomen ortodoksisen kirkon laajimmat ja kattavimmat. Diakonia Diakonia-, ja lähetystyöstä vastaa aikuistoimikunta. Seurakunnassa on jaettu ruoka-apua. Seu rakunta yhteistyössä Ilomantsin tiistaiseuranja Ilomantsin Marttojen kanssa järjesti keväällä ja syksyllä vähävaraisten ja työttömien ruokailut. Seurakunta avusti Filantropia-järjestöä. Vie railimme kerran kuussa vanhainkodilla, hoitokoti Apilassa, Aurinkorinteessä, Toivonlahdessa, vanhustentalon kerhohuoneessa, ja sunnuntaisin terveyskeskuksessa. 9

10 Maahanmuuftajatyö Suomi-slaavi palvelukset toimitti 3 kertaa vuodessa rovasti Stefan Hoim. Seurakunnan nettisivuille valmistunutta venäjänkielistä osiota ei voitu päivittää resurssien vähyyden takia. Ekumenia Ystävyysseurakuntatoiminta Ekumeeninen pääsiäisristisaatto Eliaan kirkosta luterilaiselle kirkolle kuljettiin Ristisaat to alkoi pääsiäisehtoopalveluksella. Ev.lut seurakunta järjesti ohjelmaa saavuttuamme ev.lut. kirkkoon. Ekumeeniset pääsiäishartaudet pidettiin Sonkajassa ja Mutalahden tsasounas sa Aitienpäiväjuhla pidettiin ortodoksiselta seurakuntasalilla Miestenpiiri hoiti jär jestelyt. Ekumeenisia iltoja oli Möhkössä kuutamokirkko 13.8., Rehvanan rannalla 29.8., Sylvi Heiskasen luona ja Mutalahdessa Toukosiunaus oli Kyösti ja Leena Ikosen luona Seurakunta osallistui kauneimpiin joulu lauluihin ja ekumeenisiin kyläiltoihin. Ystävyysseurakunta vieraili Ilomantsissa Iljan praasniekan yhteydessä. Ystävyysseurakunnan pitkäaikainen jäsen ja Ilomantsiin matkojen järjestäjä Matti Aärillä on siirtynyt tuon puoli seen. 12. Kiinteistöt Pötönkankaan hautausmaata hoiti Teuvo Tiittanen. Hautamaalta on rakennettu kolme roska katosta. Seurakunnan investoinnit vuonna 2014 keskittyvät Pappilan kiinteistöön. Toukokuus sa valmistui pappilan alakerran pesutilojen remontti. Kesäkuussa valmistui navetan ulkomaa laus. Hattuvaaran tsasounaan vuonna 2014 oli suunniteltu pärekaton uusinta. Pärekattoa ei ole uu sittu kokonaan, koska se on ollut arvioinnin mukaan hyvässä kunnossa. Vaihdettiin rikki mennet päreet, kupolin juuri on tiivistetty. Kupolin luukuihin on asennettu peltiä joka estää vesien ja lumen tulon kupoliin. Työ tehtiin talkootyönä. Huhuksen tsasounalle asennettiin toukokuussa 2014 uusi puucee. Kesällä osittain valmistuivat pitkospuut Kokoniemeen kalmistoon. Projekti on hoidettu tai koovoimin. Seurakunnan investoinnit katettiin osittain ulkopuolisella rahoituksella; Endomines Oy:n, ja Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen avustuksilla. 13. Tulevaisuuden näkymiä Seurakunnallamme on paljon annettava muille Suomen ortodoksisessa kirkossa ja paikallises sa toimintaympäristössä. Jumalanpalveluselämä ja toimintapiirien toimintamuoto, vapaaeh toistyön toimivuus ja hallinnon sisällä valitseva keskustelevuus ovat muutamia asioita, joiden onnistumisesta voimme puhua ääneen. Ilomantsin ortodoksisessa seurakunnassa toteutuu Apostolin Paavalin opetus. Hänen mukaan sa kirkon jäsenet kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää teidätkin Hengellään rakennuskivinä Juma lan asumukseen. Myös seurakuntalaisten ajatukset ovat tärkeitä rakennuskiviä kirkon raken tamisessa. Seurakunnan strategiaan kirjoitetut taloudenhoidon tavoitteet ja kehittämislinjat ohjaavat vai tuustokauden aikana päätöksentekoa. Seurakunnan hallinnon perimmäinen tehtävä on luoda henkiset ja aineelliset edellytykset jumalanpalveluselämälle, pastoraaliseile työlle ja muulle 10

11 kirkolliselle toiminnalle. Seurakunnan alueelta ulospäin suuntautuva muuttoliike, työttömyys ja väestön ikärakenne pienentää hitaasti verotuloja. Seurakuntatyö on haasteellista koska toteutamme evankeliumin käskyä tässäja nyt. Seura kunnan haasteet ovat: Seurakuntamme on kasvattajaseurakunta. Seurakunnassamme ikäihmis ten määrän kasvu vaatii taloudellisia resursseja ja uudenlaista toimintakulttuuria. Seurakunnan arvokas kiinteistöpohj a kuluttaa seurakunnan taloudelliset resurssit. Seurakunnan talousarvio laaditaan niin, että seuraktinnan taloudessa saavutetaan vakaa vaihe. Seurakunta tarvitsee jatkossakin kirkon taloudellista tukea, koska llomantsin ortodoksinen seurakunta kantaa vastuuta historiallisesti arvokkaasta kokonaisuudesta, johon kuuluu Pyhän Profeetta Elian kirkko, pappila pihapiireineen ja Kokonniemen kalmisto. Seurakuntavaltuusto marraskuussa 2014 päätti seuraavasta talouden sopeutusohjelmasta:: 1. seurakuntaneuvosto valmistelee seurakuntavaltuustoon esityksen kiinteistö-hoitokuluj en vähentäm isestä ja seura kunnan toiminnan tilatarpeista. Seurakuntavaltuusto päättää asiasta vuoden 2015 aikana. 2. Seurakunta jatkaa neuvotteluja Joensuun seurakunnan kanssa yhteistyön tekemisestä. Yh teistyöllä molemmat seurakunnat voisivat säästää taloudellisia resursseja. 3 Seurakuntahallinto päättää Elian kirkon, seurakuntatalon ja pappilan seuraavien vuosien isojen investointien tekemisestä sen jälkeen kun kilpailutarjouskierros on järjestetty. Seurakunnan verotulot ja vuokratulot eivät kata seurakuntatoiminnan ja kiinteistönhoidon ku luja. Seurakuntahallinto jatkaa keskustelua seurakunnan rakenteellisista muutoksista. Muu tokset kohdistuvat tulevaan kiinteistöstrategiaan jonka tulee valmistua vuoden 2015 lopussa Rakenteellisiin muutoksiin vaikuttavat myös kirkolliskokouksen päätökset 2015 seurakuntien hallinnosta. Rakenteelliset muutokset eivät kohdistu henkilökuntaan. Henkilökunnan vähen täminen vaikuttaisi suoraan työntekijöiden toimenkuvaan ja seurakunnan tehtävään. Kirkon tuleva hallintomuutos voi olla mahdollisuus seurakunnan toiminnan kehittämisessä. Kirkolliskokous jatkoi keskustelua hallinto kehittämisestä kokouksessaan 2014,jossa se linja si että seurakunta säilyy seurakuntalaisia palvelevana perusyksikkönä. Hiippakunta koostuu erikokoisista ja erilaisia erityispiirteitä omaavista seurakunnista. Seurakunnissa toimi seura kuntaneuvosto. Hiippakunnan ylintä valtaa käyttää yhteinen, demokraattisesti vaaleilla valittu hiippakuntavahuusto. Ortodoksisen kirkon keskus-ja seurakuntahallinnon kokonaisuudistus koskee myös Ilomant sin seurakuntaa. Ilomantsin seurakunnan seurakuntatarkastuksessa luottamushenkilöt keskus telivat KP Arkkipiispa Leon kanssa tulevista hallinnon muutoksesta ja mahdollisista vaiku tuksista Ilomantsin seurakunnalle. Ilomantsissa loannis Lampropoulos kirkkoherra 11

12 Tilinpäätös liitetiedot TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Keskusrahastomaksut Toiminta-avustukset Käyttökate -19 $ Korkotuotot Muut rahoitustuotot Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Rahastojen vahennys Rahastojen lisäys Tilikauden ylijäämä/alijäämä Toimintatuotot toimintakuluista, % 26,79 % 44,62 % 28,65 % *osoittaa paljonko srk:n toiminnan kuluista saadaan katetuksi maksutuloilla ja korvauksilla Toimintakate verotuloista, % 98,58% 82,10% 112,90% *osoittaa kuinka suuri osa verotuloista käytetään käyttötalouteen (toimintaan) Vuosikate,% -4,10% 10,85% -13,99% *vuosikatelkäyuötu lot Poistot, % 4,03 % 3,63 % 4,85 % *poistot käyttöomaisu udesta/käyttötulot Vuosikate /jäsen (967) -13,31 39,61 43,35 12

13 Tilinpäätös liitetiedot RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Vuosikate Satu nnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Käyttöomaisuuden vars. myyntitulot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Rahastojen tuotoukulut, siirtoerä rahastoista Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä-ja lyhytaikaisten velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan kassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat Kassavarojen riittävyys/pv 604 pv 605 pv 500 pv 13

14 Tilinpäätös liitetiedot TASEEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA Käyttöomaisuus Lahjoitusomaisuus ja toimeksiantojen varat Vaihto-ja rahoitusomaisuus VASTAAVAA VASTATTAVAA Peruspäaoma Muu oma po (rahastot) Ed. tilikausien yli-/alijaäma Tilikauden yli-/alijäämä Vieras pääoma Lyhytaikainen VASTATTAVAA Omavaraisuus, % 95,72 % 95,34 % 95,40 ¾ Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen 495,65 498,84 390,11 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 10,22 % 10,02 % 10,17 % 14

15 Ilomantsin ortodoksinen seurakunta Tulos laskelma Ulkoinen Sivu EUR Toteutuma Toteutuma TULOSLÄSKELMA TOIMINTÄTUOTOT Maksutuotot Seurakuntatyön maksut Hautaustoimen maksut Muut maksut ja korvaukset Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit ja muut keräystuotot Muut toimintatuotot TOIMINTÄTUOTOT 10 IMINTÄKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTÄKULUT TOIMINTÄKATE VEROTULOT KESKUSRAHÄSTOMAKSUT TO IMINTÄ-ÄVUS TUKS EI RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOS IKÄTE POISTOT JA ARVONÄLENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot POISTOT JA ARVONÄLENTUMISET SATUNNÄISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut SÄTUNNÄISET TUOTOT JA KULUT TILIKÄUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJAAMA/ÄLIJAAMA 735, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 15, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 15

16 Ilomantsin ortodoksinen seurakunta Ta se Ulkoinen Sivu EUR Tilivuosi Ed. vuosi TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa ja vesialueet Rakennukset AINEELLISET HYÖDYKKEET PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIÄNTOJEN VARAT Muut toimeksiantojen varat TOIMEKSIÄNTOJEN VARAT VAI HTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaarniset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA 840, , , , , , , , , , , , , ,94 640, , , , , , , , , , , , , ,81 Ilomantsin ortodoksinen seurakunta Tase Ulkoinen Sivu EUR Tilivuosi Ed. vuosi VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli /alijäämä Tilikauden yli /alijäämä OMA PÄÄOMA TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA VASTÄTTAVAA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 16

17 Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,39 Jaksotetut palkat 359,31 291,12 Henkilöstösivukulut , ,91 Jaksotetutsivukulut 167,19 53,79 Virkistystoiminta 140,00 140,00 Yhteensä , ,21 Vapaaehtoiset henkilöstökulut Majoitus-ja ravitsemuspalvelut 1 243,50 689,40 Matkakorvaukset 4412, ,13 Kuljetuspalvelut 594,23 408,35 Koulutuspalvelut 1 357,91 720,00 Työterveyshuolto 283, ,50 Kelan korvaukset -576,94-414,97 Yhteensä 7 315, ,41 17

18 Taseen liitetiedot Käyftöomaisuus ja poistot Kayttöomaisuuden muutokset Maa-ja vesi- Rakennukset Yhteensa alueet Hankintameno , , ,06 Lisäykset , ,11 Vähennykset , ,00 Hankintameno , , ,17 Kertyneet sumu-poistot , ,17 Sumu-poistottilikaudelta 12650, ,95 Hankintamenojäännös , , ,22 Rakennusavustukset tilikaudella ,00 Kertyneet rakennusavustukset , ,84 Kayttöomaisuuden poistojen määrittämisessa on käytetty ennalta laadittua ja seurakunnanvaltuuston hyväksymää poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajatja niitä vastaavat vuotuiset poistot ovat: Aineettomat hyödykkeet Atk-ohjelmat 3 vuotta tasapoisto Muut pitkäaikaiset menot 5 vuotta tasapoisto Rakennukset ja rakennelmat Kirkot menojäännös 3 ¾ Seurakuntatalot menojäännös 5 % Rakennukset ja rakennelmauperuskorjaus Kirkko, llomantsi tasapoisto 10 v. Seurakuntatalo tasapoistol5 v. Koneet ja kalusto menojäännös 30 % Osakkeet ja osuudet ei poistoa Aktivointiraja hankinnat vuosikuluiksi 18

19 Taseen liitetiedot Oma paaoma Peruspaaomal , ,52 Paaomarahaston paaoma 8 526,51 Verontasausrahaston paäoma Kunteistörahaston paäoma ,27 Elian kirkon rahaston päaoma 5 953,70 Peruspaaoma , ,52 Muu oma paaoma Paaomarahaston paäoma , ,51 Siirto peruspaäomaan ,51 Pääomarahaston päaoma ,51 Verontasausrahaston pääoma , ,06 Siirto peruspääomaan ,06 Verontasausrahaston pääoma ,06 Kiinteistörahaston pääoma , ,27 Siirto peruspääomaan ,27 Kiinteistörahaston pääoma ,27 Elian kirkon rahaston pääoma , ,70 Siirto peruspääomaan ,70 Elian kirkon rahaston pääoma ,70 Lahjoitusrahaston pääoma , ,32 Lahjoitusrahaston pääoma , ,32 Kolehtivarojen vastaava pääoma , ,14 Siirto ed. tilikausien yli-/alijäämään ,14 Kolehtivarojen vastaava pääoma ,14 Muiden lahjoitusten pääomat , ,59 Siirto ed. tilikausien yli-/alijäämään ,59 Muiden lahjoitusten pääomat ,59 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1. Edellisen tilikauden yli-/alijäämä , ,64 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,51 Toimeksiantojen pääomat ,73 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,87 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,99 Oma pääoma , ,97 19

20 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Varsinaiset kirjanpitokirjat: Apu kirjat: Tasekirja Paiväkirja Pääkirja Ostoreskontra Palkkakirjanpito Erikseen sidottuna Sähköisesti cd-levylla Sähköisesti cd-ievyllä Paperisina/sähköisinä Paperisina/sähköisinä Luettelo tositteiden lajeista ja niiden säilytystapa Tositelaji Säilytystapa 01 Kirjaustositteet Op Paperitositteina 02 Kirjaustositteet Op - investointi Paperitositteina 03 Kirjaustositteet Op - tsasounat Paperitositteina 04 Kirjaustositteet Op - lahjoitus Paperitositteina 05 Kirjaustositteet Op - Elia mäaraaik. Paperitositteina 06 Kirjaustositteet Op - Parppeinvaara märäaik. Paperitositteina 07 Kirjaustositteet Op - kirkot Paperitositteina 20 Ostolaskut Paperitositteina 30 Ostolaskujen suoritus Paperitositteina 60 Palkat Paperitositteina 90 Muistiotosite Paperitositteina llomantsin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvosto fflop los O oherra / -/ j7 t7 Olemme tänään tarkastaneet kirjanpidon ja antaneet tarkastuksesta erillisen tarkastuskertomuksen. Ilomantsi TeuVo Pursiainen HTM Mauri Mutanen HTM 20

Ortodoksinen aikakauslehti 2 29. 3. 2012 7

Ortodoksinen aikakauslehti 2 29. 3. 2012 7 aamun koitto Ortodoksinen aikakauslehti 2 29. 3. 2012 7 Kristus nousi kuolleista totisesti nousi! Aamun koitto Ortodoksinen aikakauslehti nyt Huhtikuu 2012 4-5 Kohtuullisesti Jyväskylässä. Seurakunnan

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Teofaniaa, Jumalan ilmestymisen ja Herran kasteen juhlaa vietettiin. Jyväskylä sai 12 uutta jäsentä kerralla

Teofaniaa, Jumalan ilmestymisen ja Herran kasteen juhlaa vietettiin. Jyväskylä sai 12 uutta jäsentä kerralla Iisalmi Jyväskylä Kuopio Mikkeli Rautalampi Varkaus 5. vuosikerta N:o 1 - helmikuu 2007 Ortodoksinen seurakuntalehti Isä Arto Leskinen toimitti vedenpyhityksen Tuomiojärven rannassa. (Kuvat: Seppo Riikonen)

Lisätiedot

Ortodoksinen seurakuntaviesti. Asiaa seurakuntaan... Ilomantsin ortodoksinen seurakunta

Ortodoksinen seurakuntaviesti. Asiaa seurakuntaan... Ilomantsin ortodoksinen seurakunta Asiaa seurakuntaan... Ilomantsin ortodoksinen seurakunta Virasto avoinna ma, ke ja pe 9-13. Osoite: Mantsintie 7, 82900 Ilomantsi Puh: 013 881 084, Fax. 013 883 673 Email: ilomantsi@ort.fi Kirkkoherra:

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Yhteistyötä sektorirajojen. Ministeri Maria Guzenina- Richardson: ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI. Sivut 4 7. Muk ana irrote t tava seur ak untaliite

Yhteistyötä sektorirajojen. Ministeri Maria Guzenina- Richardson: ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI. Sivut 4 7. Muk ana irrote t tava seur ak untaliite ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI www.ort.fi/analogi 4 2011 HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN, TAMPEREEN JA TURUN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT 1.9.2011 Ministeri Maria Guzenina- Richardson: Yhteistyötä

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi]

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] KAUSTISEN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kaustisen kunnan tilinpäätös [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] Kunnanhallitus 24.03.2014 92 Tarkastuslautakunta 16.05.2014

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 2 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7. Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA 2013. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013

Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7. Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA 2013. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013 Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 Helsinki Kerava Porvoo Vantaa TASEKIRJA 2013 Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. EDUPOLIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT...

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT... Tilinpäätös 1 2 1. Toimintakertomus... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 5 1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 7 1.1.3.

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä.

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä. TILINPÄÄTÖS 2007 Kuva Ilmari Mattila Valometsä yöllä. Sisällyslyettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1. Kaupungin hallinto... 3 Yleistietoja Kankaanpään kaupungista... 3 Toimielinorganisaatio... 3 2.

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2009 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2009... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot