MAAKUNNALLISEN MARKKINOINTIOHJELMAN JATKO AJALLE / JATKOHANKKEESEEN OSALLISTUMINEN JA KUNTARAHOITUSOSUUS SIILINJÄRVEN OSALTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKUNNALLISEN MARKKINOINTIOHJELMAN JATKO AJALLE 1.7.2014-30.4.2015 / JATKOHANKKEESEEN OSALLISTUMINEN JA KUNTARAHOITUSOSUUS SIILINJÄRVEN OSALTA"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus MAAKUNNALLISEN MARKKINOINTIOHJELMAN JATKO AJALLE / JATKOHANKKEESEEN OSALLISTUMINEN JA KUNTARAHOITUSOSUUS SIILINJÄRVEN OSALTA 263/02.020/2011 Kh Markkinointiohjelma alkoi Kuopio-vetoisena marraskuussa 2011 val miste luvaiheella, jossa osatoteut tajina toimivat Siilinjärvi, Iisalmi ja Varkaus. Val misteluvaihe päättyi huhti kuun lopussa ja tavoitteen mukai sesti markki nointiohjelma jatkuu välittö mästi. Kaksivuotisen ( ) markkinointi ohjelman kokonaisbudjetti on noin 1,7 miljoo naa euroa ja rahoi tusta haetaan Pohjois-Savon maakuntalii tosta (EAKR-rahoitus, maakun nan kehittämisra hasto) Pohjois-Savon kes kuskunnilta, alueen suurimmilta oppilaitoksilta, sairaanhoitopiiriltä sekä myöhemmässä vaiheessa myös yk sityiseltä sekto rilta. Tavoit teena on vah va yhteinen, julkista ja yksityistä sektoria yhdistävä malli. Tavoitteet Maakunnallisen markkinointiohjelman tavoitteena on luoda edelly tykset pa rantaa yhteisen alue markkinoinnin avulla Kuopio-vetoisen Pohjois-Savon vetovoimaisuutta, kil pailu kykyä ja tunnettuutta. Mark kinointiohjelmassa ki teytetään se, miten alue erottuu ainutlaatuisuu dellaan muista eli luodaan brändistrategia ja val mistetaan työkalut kaikkien toimijoiden hyödynnettä väksi. Keskeisenä ta voitteena on edistää keski näistä luottamusta, yhteis henkeä ja luoda pysy vät yh teistyörakenteet ja toiminta mallit alueen mark kinoinnille hankkeen jälkeiseen aikaan julkista ja yksityistä sektoria yhdis täen. Strategiavaiheen ohella tehdään yhteisiä pilottitoimenpiteitä, viesti tään oh jel masta maakunnan sisällä ja osallistetaan mahdollisimman laajaa toimija joukkoa mukaan suunnitteluun. Toimijaorganisaatioi den oma henkilöstö ja luottamushen ki löt ovat tärkeä kohde ryhmä ul kopuolisten toimijoiden ohel la. Strategiavai heessa osallistetaan myös alueen asukkaat ja muut toimijat antamaan nä ke myksiään ainutlaatuisuuksista ja kärjistä. Vuonna 2013 alkava operatiivinen vaihe sisältää kohderyhmäkohtai set toi menpiteet niin koti maassa kuin kansainvälisestikin. Operatiivi sen vaiheen alussa määritel lään markkinointi ohjelman luova strate gia, markkinoinnin ja viestinnän konsepti ja linja. Tavoittee na on teh dä alueen vahvuuksia ja menestystari noita tunnetuksi entistä laa jemmin johdonmukaisesti ja pitkä jänteisesti viestien. Keskeistä on viestien yhtenäistämisen myötä myös mahdollistaa ja kan nustaa uusien, brändin mu kaisten ilmiöiden syntyä. Ilmiöiden ja tekojen kautta mahdollistuvat uu det mielen kiintoiset avaukset ja nii den kautta saa daan tuoretta sisältöä brändiviestiin. Teot vahvistavat valittua brändistrate giaa. Hankkeen merkittävin tavoite on luoda aluemarkkinoinnin kehittä misraken ne hankkeen jälkei seen ai kaan 2014 kesäkuusta eteen päin. Tarkastelussa on kaikki

2 markki nointitoiminta alueelta ulospäin. Tavoitteena on tehokas ja toimiva julkisen sekä yksityisen sek torin yhteistoimintamuoto, joka käyttää hankkeen aika na valmistuneita työkaluja, kehittää aluebrändiä eteenpäin ja tekee yhteisiä markkinointitoimenpiteitä suun nitelmallisesti. Pysyvät vaikutukset Hankkeen jälkeen Kuopion ja maakunnan yhteismarkkinointi jatkuu luodun toimintamallin mukaisesti pysyvänä toimintana. Alueen tun nettuus kansalli sesti ja kansainvälisesti nousee hankkeen avulla uu delle tasolle seuraavi na vuosina. Kuopioon ja Pohjois-Savoon liitet tävät vahvuudet tunnistetaan ja mielikuva tukee alueen kasvua ja vetovoimaa. Hankkeen myötä alueen toimijoiden yhteistyö sekä viestinnän ja markkinoinnin osaaminen on saa vuttanut uuden tason. Hankkeen budjetti Hankkeen kokonaisbudjetti on yhteensä euroa. Hanketta on suunniteltu ra hoitettavan suurimmaksi osaksi (70 %) Euroopan alue kehitysrahas tosta (EAKR, toimintalinja 2). Lisäksi hanketta rahoite taan kuntarahoituk sella (noin 12 %) ja Poh jois-savon liiton rahastosta (10 %). Itä-Suomen yli opiston eli muun julkisen rahoi tuksen osuu deksi on laskettu noin 1 % ja yksi tyisen sektorin osuudek si noin 7 %. Kuntien osuudet hankkeen toiminta-aikana alustavan suunnitelman mu kaan ovat euroina: yhteensä (e) v (e) v (e) v (e) Kuopio Iisalmi Varkaus Siilinjärvi Talousarvio tarkentuu lopullisesti toukokuussa, kun kaikki kumppanuusneuvotte lu on käyty. Yllä mainittu osuus on kuitenkin hyvin lähellä todellista kustannusta. Päätöksen vaikutukset suhteessa strategiaan: Positiivinen/strategian mukainen Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että Siilinjärven kunta osallistuu markkinointihankkeeseen esitetyllä tavalla ja osuudella. Kuluvan vuoden rahoitus osoitetaan kehittämishankkeisiin varatuista määrärahoista talousarviokohdalta Tulevien vuosien rahoitusosuudet otetaan huomioon samaisen talousarviokohdan budjeteis sa. Lisäksi kunnanhallitus nimeää kunnanjohtaja Vesa Lötjösen hankkeen oh jaus ryhmään Siilinjärven kunnan edustajaksi. Päätös Hyväksyttiin. Valmistelija/lisätiedot: Yritysasiamies Heikki Simonen, puh Kh 315 Valmistelija/lisätiedot: yritysasiamies Heikki Simonen, puh

3 Pohjois-Savon maakuntastrategia määrittelee maakunnan tärkeimmiksi tavoitteiksi työvoiman riittävyyden ja osaamisen takaamisen. Maakunnallinen markkinointiohjelma on laajasti Pohjois-Savon kärkitoimialoja sekä kasvutavoitteita tukeva hanke. Hankkeen ensimmäinen vaihe keskittyi pysyvien yhteismarkkinoinnin työkalujen ja toimintamallien kuntoon laittoon. Kuitenkin pysyvä Kuopion alueen tunnettuuden kasvattaminen ja imagon kohennus vaatii useiden vuosien pitkäjänteisen ja systemaattisen markkinoinnin, jotta mielikuvat alueesta saataisiin tuoreutettua. Yhteismarkkinoinnin mielikuviin vaikuttavat tulokset syntyvät vasta pitkäjänteisellä ja systemaattisella markkinointi- ja viestintätyöllä. Yhteismarkkinoinnin vakiinnuttamisen tueksi ja toimenpiteiden jatkamiseksi haetaan hankkeelle ajallista ja rahallista jatkoa. Käynnissä olevan ohjelman tavoitteena on koko maakunnan vetovoiman ja houkuttelevuuden kasvu Kuopio-kärkisellä aluebrändillä. Ohjelmaa ovat rahoittaneet Kuopio, Iisalmi, Siilinjärvi, Varkaus, Lapinlahti ja Leppävirta, oppilaitoksista: Itä-Suomen yliopisto, SAKKY, Savonia-amk, YSAO sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. 80 % ohjelman rahoituksesta tulee hankekaudella Pohjois-Savon liiton kautta kehittämisrahastosta sekä EAKR-rakennerahastosta. Kokonaisbudjetti kahdelle vuodelle on 1,68 milj.. Nykyinen hanke alkoi toukokuussa 2012 ja päättyy kesäkuussa Vuoden 2014 alusta mukaan hankkeeseen ovat halukkuutensa ilmaisseet myös Tuusniemen kunta ja Sisä-Savon kuntayhtymä (Suonenjoki, Vesanto, Tervo, Rautalampi). Marraskuussa 2013 ensimmäiset yrityskumppanit (Yara, Pohjois-Savon Osuuspankki, Savon Voima) ovat lähteneet rahoituskumppaniksi mukaan ja uusia kumppanuusneuvotteluja käydään joko ajan. Yritykset näkevät hankkeen hyödyt osaajarekrytoinnin sekä alueen elinvoiman kasvattamisen näkökulmasta. Mitä houkuttelevampi aluebrändi sitä helpompi on osaajien rekrytointi alueen ulkopuolelta. Hankkeen ensimmäisen vaiheen tulokset Ensimmäisen hankevaiheen tavoitteet markkinointityökalujen, yhteistyön rakentamisen ja operatiivisten markkinointitoimenpiteiden toteuttamisen näkökulmasta ovat toteutuneet. Toimintamalli: Yhteismarkkinoinnin toimintamalli kuntien, oppilaitosten, yritysten ja sairaanhoitopiirin kanssa on rakennettu. Public-private yhteistyö: Yritykset on sitoutettu mukaan yhteiseen kattobrändiin. Rahallinen osallistuminen yhteismarkkinointiin. Ensimmäiset yrityssopimukset solmittu Savon Voiman, Yara Suomen ja Pohjois-Savon Osuuspankin kanssa. Yritysten toiveet käytännön markkinointitoimenpiteiden taustalla. Pysyvä brändistratgia ja markkinoinnin työkalut: Markkinoinnin työkalut ovat valmiina: yhdessä työstetty brändistrategia, graafinen ilme, markkinoinnin ja viestinnän linja, sähköinen entry-portaali ja mediaseuranta. Yhteinen tahtotila: Sisäinen lanseeraus on aloitettu tavoitteena yhteinen vahva tahtotila. Käytännön toimenpiteet: Ulkoiset näkyvät ja tehokkaat markkinointitoimenpiteet on aloitettu eri kohderyhmiin. Jalkautus: Kattobrändi on jalkautunut muihin sisarhankkeisiin, mm. lentokenttäalueen kehittämishanke, matkailun selvitystyö ja uudelleen

4 organisointi. Jalkautuminen muihin toimintoihin jatkuu. Muu yhteistyö: Vahva yhteistyö Tahko Kuopio matkailumarkkinointiyhtiön kanssa. Toimenpiteet vahvistavat ja tukevat toisiaan. Jatkoajan hankesuunnitelma tiivistetysti Nyt haettava jatkoaika toteuttaa ensimmäisessä vaiheessa luotuja linjauksia ja käyttää olemassa olevia työkaluja. Toimenpiteet keskittyvät markkinointinäkyvyyden kasvattamiseen valituissa kohderyhmissä sekä kansainväliseen painotukseen silloin kun se substanssin toimesta on perusteltua. Jatkovaiheessa yritykset ovat entistä voimakkaammin mukana työskentelyssä ja tavoitteen mukainen julkisen ja yksityisen sektorin yhteismarkkinointimalli toimii. Toisen vaiheen tulokset Tavoitteelliset toimenpiteet jatkuvat: tuloksellinen markkinointi jatkuu; fokusointi kohderyhmiin nuoret ja opiskelijat, osaajarekrytointi, yleisimago (tunnettuus, houkuttelevuus, mielikuvat vahvistuvat > oppilaitoksiin hakijoita, osaajia avoimiin työpaikkoihin, uusia yrityksiä, paluumuuttajia) Yhteinen tahtotila, halu toimia puhemiehenä: Yhteinen sisäinen tahtotila vahvistuu (jokainen toimii puhemiehenä alueelta, sisäinen markkinointi) Yhteistyöalustat, innovaatioalustat: Toimialakohtaiset toimenpiteet jatkuvat (yhteistyöalustat, innovaatioalustat) Viesti monistuu: Toimijat hyödyntävät kattobrändiä osana omaa markkinointia (kuuluminen suurempaan kokonaisuuteen) Brändin jalkautuminen palvelun laatuun, palvelumuotoilu: Brändi jalkautuu myös palveluun. Palvelustandardin luominen Pohjois-Savoon Savo-standardi yhdessä oppilaitosten kanssa. (palvelun laadun paraneminen) Markkinointiosaaminen kasvaa: Brändi jalkautuu oppilaitoksiin ja opintosisältöihin, harjoitustöihin ja harjoituspaikkoihin. (markkinointi- ja brändiosaaminen kasvaa) Alueen tunnettuus nousee hankkeen avulla uudelle tasolle seuraavina vuosina. Pysyvät vaikutukset Hankkeen jälkeen Kuopion ja maakunnan yhteismarkkinointi jatkuu luodun toimintamallin mukaisesti pysyvänä toimintana. Alueen tunnettuus kansallisesti ja kansainvälisesti nousee hankkeen avulla uudelle tasolle seuraavina vuosina. Pohjois-Savoon liitettävät vahvuudet tunnistetaan ja mielikuva tukee alueen kasvua ja vetovoimaa. Alueelle on saatu uusia osaajia alueen ulkopuolelta ja alueen oppilaitokset ovat vetovoimisia opiskelupaikkoja. Hankkeen myötä alueen toimijoiden yhteistyö sekä viestinnän ja markkinoinnin osaaminen on saavuttanut uuden tason. Jatkoajan budjetti Ajallista ja rahallista laajennusta haetaan hankkeelle ajalle ja tällöin hankkeen kokonaisbudjetti nousee euroa. Eli yhteensä hankkeen kokonaisbudjetiksi tulee euroa. Kokonaisbudjetti jakaantuu seuraavasti: EAKR-rahoitus 70 %, maakuntarahasto 10 %, kunnat 12,50 %, muu

5 julkinen rahoitus 1 % ja yksityinen rahoitus 6,5 %. Siilinjärven kunnan osuus hankkeen kuntarahoituksesta on 10,54 % siten, että vuoden 2014 (koko vuosi) osalta kuntarahoitusosuus on euroa ja euroa ajalla Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: strategian mukainen / kilpailukykyä yhteistyöstä & positiivinen kuntaimago Päätösehdotus Päätös Kunnanhallitus päättää, että Siilinjärven kunta osallistuu edellä esitellyn maakunnallisen markkinointiohjelman jatkohankkeeseen ajalla liitteen mukaisella kuntarahoitusosuudella. Hankkeen kuntarahoitusosuus osoitetaan talousarviokohdalta Elinkeinotoimi (tulosalue 131) / EU-hankkeet (tulosyksikkö 1340) / Yksittäiset hankkeet (kustannuspaikka 1342). Hyväksyttiin.

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 20072013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen

Lisätiedot

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunnitelma vuode lle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue TOIMINTA AJATUS Vetovoimaisuuden palvelualue muodostuu kolmesta vastuualueesta, jotka ovat markkinointi, viestintä-

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN Kunnanhallitus 213 08.12.2014 OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN 285/06.00/2014, 40/06.00/2014 KH 213 Pääministeri Stubbin hallitus on sitoutunut

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN. Seutuhallitus on käsitellyt lentoliikenteen kehittämistä 27.4.2015 ko koukses sa seuraavasti:

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN. Seutuhallitus on käsitellyt lentoliikenteen kehittämistä 27.4.2015 ko koukses sa seuraavasti: Kaupunginhallitus 171 25.05.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.05.2015 171 Seutuhallitus on käsitellyt lentoliikenteen kehittämistä 27.4.2015 ko koukses sa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt 2/2012 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA Kulttuurissa on ideaa SIVU 10 Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt SIVU 2 ja 9 KUVA: PETRI KOVALAINEN Maakuntakaavatyö löytyy netistä SIVUT

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto Aluejohtokunta Kerimäki 91 25.09.2014 Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto 300/02.021/2014 ALJKmäki 91 Selostus: Sivistyslautakunta on kokouksessaan

Lisätiedot

Strateginen suunnittelu innovaatioympäristön kehittämisessä

Strateginen suunnittelu innovaatioympäristön kehittämisessä Sente SENTE työraportteja 25/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Strateginen suunnittelu innovaatioympäristön kehittämisessä Case Helsingin seudun innovaatiostrategia Toni Saarivirta &

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot