FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE Nixu Oyj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj"

Transkriptio

1 FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE Nixu Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään osaketta Merkintähinta 4,40 euroa osakkeelta Nixu Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa listautumisannissa ( Listautumisanti ) merkittäväksi enintään uutta osaketta ( Tarjottavat Osakkeet ) osakekohtaiseen merkintähintaan 4,40 euroa ( Merkintähinta ) jäljempänä tässä yhtiöesitteessä ( Yhtiöesite ) kuvatulla tavalla. Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika alkaa klo 9.30 ja päättyy arviolta klo Ohjeita merkinnän tekemiseksi ja Listautumisannin tarkemmat ehdot on esitetty jäljempänä kohdissa Listautumisannin ehdot ja Ohjeita Sijoittajille. Tarjottavat Osakkeet tuottavat Yhtiön muiden osakkeiden (Tarjottavat Osakkeet ja Yhtiön muut osakkeet yhdessä Osakkeet ) kanssa yhtäläiset oikeudet ja oikeuttavat kaikkiin tulevaisuudessa mahdollisesti jaettaviin osinkoihin. Jokainen Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Tarjottavat Osakkeet merkitään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ( Kaupparekisteri ) arviolta Ennen Listautumisantia Osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena millään säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynnissä. Yhtiö tulee jättämään listalleottohakemuksen NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle ( Helsingin Pörssi ) Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland -markkinapaikalle ( First North ) kaupankäyntitunnuksella NIXU. Osakkeiden ensimmäisen kaupankäyntipäivän First Northissa arvioidaan olevan Helsingin Pörssin hyväksyttyä Yhtiön listalleottohakemuksen First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana Yhtiölle toimii Summa Capital Oy, joka toimii myös Listautumisannin pääjärjestäjänä ( Pääjärjestäjä ). FIM Pankki Oy toimii Listautumisannin merkintäpaikkana ( Merkintäpaikka ). First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää NASDAQ OMX -konserniin kuuluva Helsingin Pörssi. First North -yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä kuin säännellyillä markkinapaikoilla. First North -yhtiöt noudattavat pienille kasvuyhtiöille sovellettuja, vaatimustasoltaan alhaisempia sääntöjä. First North -yhtiöihin sijoittaminen saattaa sisältää suuremman riskin kuin päämarkkinoiden yhtiöihin sijoittaminen. Kaikilla First North -markkinapaikan yhtiöillä on Hyväksytty Neuvonantaja, joka valvoo, että sääntöjä noudatetaan. Hyväksytty Neuvonantaja tekee arvioinnin kaupankäynnin kohteeksi hakeutuvasta yhtiöstä. Helsingin Pörssi hyväksyy hakemuksen kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta. Tätä Yhtiöesitettä ei saa lähettää kokonaan tai osittain eikä suoraan tai välillisesti kenellekään Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, tai Singaporessa taikka millään muulla sellaisella alueella, jossa Tarjottavien Osakkeiden toimittaminen tai tarjouksen tekeminen Tarjottavista Osakkeista ei olisi sallittua, olevalle henkilölle. Tarjottavia Osakkeita ei saa, suoraan tai välillisesti, tarjota, myydä, jälleenmyydä, siirtää eikä toimittaa mihinkään tällaiseen maahan, ellei Yhtiö yksinomaisen harkintansa mukaan päätä toisin. Tämä Yhtiöesite ei ole tarjous Tarjottavien Osakkeiden myymiseksi Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa, eikä Yhtiön osakkeita ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen ( Yhdysvaltain arvopaperilaki ) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä siten saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin ilman Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä. Lisätietoja on esitetty kohdassa Riskitekijät. Pääjärjestäjä ja Hyväksytty Neuvonantaja

2 YLEISTÄ YHTIÖESITTEESTÄ Tämä Yhtiöesite on laadittu Osakkeiden hakemiseksi monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle First North - markkinapaikalle. Yhtiöesite on laadittu First North -markkinapaikkaan sovellettavien First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisesti. Arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 4 luvun 3 :n 5) -kohdan mukaisen poikkeuksen perusteella Listautumisannin yhteydessä ei laadita arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä. Yhtiöesitteeseen ei siten sovelleta Euroopan komission asetusta (EY) N:o 809/2004 (muutoksineen), arvopaperimarkkinalain 3-5 luvun mukaisia esitteitä koskevia säännöksiä (edellä mainittua poikkeusta lukuun ottamatta) eikä valtiovarainministeriön arvopaperimarkkinalain 3-5 luvun mukaisista esitteistä antamaa asetusta /1019. Yhtiöesitettä ei voida käyttää arvopapereiden hakemiseksi kaupankäynnin kohteeksi pörssilistalla tai muulla säännellyllä markkinalla, vaan First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisesti monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi hakeutumisen yhteydessä. Yhtiöesite on laadittu yksinomaan suomen kielellä. Yhtiöesitteeseen ja Listautumisantiin liittyvät oikeudelliset seikat määräytyvät Suomen lain mukaan ja suomalaisilla tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta mahdollisissa Yhtiöesitteeseen tai Listautumisantiin liittyvissä riidoissa. Tässä Yhtiöesitteessä Yhtiö tarkoittaa Nixu Oyj:tä, ja Nixu, Nixu-konserni tai Konserni tarkoittaa Nixu Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, että ilmaisulla tarkoitetaan vain Nixu Oyj:tä, sen tytäryhtiötä tai liiketoimintaa tai joitakin näistä yhdessä. HUOMAUTUS SIJOITTAJILLE Tässä Yhtiöesitteessä esitettävät tiedot ovat peräisin Yhtiöltä tai muusta Yhtiöesitteessä mainitusta lähteestä. Sijoittajien tulee luottaa ainoastaan Yhtiöesitteen sisältämiin tietoihin sekä Yhtiön julkistamiin yhtiötiedotteisiin. Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittamista harkitessaan sijoittajien tulee tukeutua omiin selvityksiinsä Yhtiöstä ja Listautumisannin ehdoista ja tehdä itsenäinen arvionsa Tarjottavien Osakkeiden merkitsemisen tai ostamisen oikeudellisista, verotuksellisista, liiketoiminnallisista ja taloudellisista sekä muista seuraamuksista ja riskeistä. Riskejä on selostettu tämän Yhtiöesitteen kohdassa Riskitekijät. Mahdollisia sijoittajia kehotetaan tutustumaan koko Yhtiöesitteeseen harkitessaan sijoituspäätöstä. Suomen tai minkään muun valtion arvopaperi- tai sääntelyviranomaiset eivät ole antaneet Listautumisantia koskevaa suositusta. Ketään ei ole valtuutettu antamaan mitään muita kuin Yhtiöesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli muita kuin Yhtiöesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja annetaan, on huomattava, että ne eivät ole Yhtiön tai Pääjärjestäjän hyväksymiä. Listautumisantiin ja Osakkeiden listalleottoon liittyen annetut tiedot tai lausunnot, jotka eivät vastaa tässä Yhtiöesitteessä annettuja tietoja ja lausuntoja, ovat pätemättömiä. Pääjärjestäjä toimii Listautumisannissa ainoastaan Yhtiön puolesta eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan. Pääjärjestäjä on sitoutunut ainoastaan Yhtiötä kohtaan eikä anna neuvoja Listautumisannista tai tästä Yhtiöesitteestä muille kuin Yhtiölle. Tämän Yhtiöesitteen luovuttaminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että sen sisältämät tiedot pitäisivät paikkansa muulloin kuin Yhtiöesitteen päivämääränä tai että Nixun liiketoiminnassa tai markkinaolosuhteissa ei olisi tapahtunut muutoksia Yhtiöesitteen päivämäärän jälkeen. Sijoittajia kehotetaan seuraamaan Yhtiön julkistamia yhtiötiedotteita. Tämän Yhtiöesitteen sisältämät tiedot eivät ole Yhtiön tai Pääjärjestäjän vakuutus tai takuu tulevista tapahtumista, eikä niitä tule pitää sellaisina. Monissa maissa, kuten erityisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa ja Singaporessa Yhtiöesitteen jakelua sekä Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista on rajoitettu lainsäädännössä. Tarjottavien Osakkeiden merkittäväksi tarjoaminen ei koske henkilöitä, jotka ovat sellaisilla alueilla, joilla tällainen tarjoaminen olisi lainvastaista. Yhtiö tai Pääjärjestäjä eivät ole tehneet eivätkä tee mitään toimia Yhtiöesitteen (tai muiden Listautumisantiin liittyvien tarjous- tai julkistusmateriaalien tai lomakkeiden) hallussapidon tai jakelun sallimiseksi sellaisilla lainkäyttöalueilla, joilla tällainen hallussa pitäminen tai jakelu voi ilman edellä mainittuja toimia johtaa lakien tai säännösten rikkomiseen. Yhtiöesitettä tai muuta ilmoitusta taikka osakeantimateriaalia ei saa jakaa tai julkaista millään lainkäyttöalueella, ellei se ole lainsäädännön ja säännösten mukaista. Yhtiö tai Pääjärjestäjä ei ota mitään oikeudellista vastuuta sellaisten henkilöiden puolesta, jotka ovat hankkineet Yhtiöesitteen vastoin näitä rajoituksia. Yhtiöesite ei muodosta Tarjottavien Osakkeiden myyntitarjousta henkilöille, jotka ovat sellaisella lainkäyttöalueella, jossa tällaisen tarjouksen tekeminen on lainvastaista. Yhtiöesite ei myöskään muodosta kehotusta Tarjottavia Osakkeita koskevan ostotarjouksen tekemiseen henkilöille, jotka ovat sellaisella lainkäyttöalueella, jolla tällaisten kehotusten tekeminen on lainvastaista. Ellei erikseen tässä Yhtiöesitteessä ole mainittu, (i) Listautumisannissa tarjottuja Tarjottavia Osakkeita ei saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, siirtää tai toimittaa suoraan tai välillisesti Euroopan talousalueen ( ETA ) jäsenvaltioissa tai ETA-jäsenvaltioihin, jotka ovat saattaneet voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY, annettu 4. päivänä marraskuuta 2003, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta (muutoksineen) (muut kuin Suomi), ellei poikkeussäännös sovellu, eikä Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, eikä Australiassa, Etelä- Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Singaporessa taikka muussa maassa tai muuhun maahan, jossa Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen ei olisi sallittua, ja (ii) tätä Yhtiöesitettä ei saa lähettää yhdellekään henkilölle kohdassa (i) mainittuihin maihin. Listautumisannin mukaisen Tarjottavien Osakkeiden merkinnän hyväksymisen ehtona on, että Yhtiö voi luottaa merkitsijän merkinnän yhteydessä antamien tietojen oikeellisuuteen. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden hylätä minkä tahansa Tarjottavien Osakkeiden merkinnän, jonka Yhtiö tai sen edustajat uskovat aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen. Sijoittajien ei tule pitää tässä Yhtiöesitteessä esitettyjä tietoja oikeudellisena neuvonantona taikka sijoitus- tai veroneuvonantona. Tehdessään sijoituspäätöstä sijoittajien tulee tukeutua omiin arvioihinsa Nixusta ja Listautumisannin ehdoista sekä sijoituspäätöksen eduista ja riskeistä.

3 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ YHTIÖESITTEESTÄ... 1 HUOMAUTUS SIJOITTAJILLE... 1 YHTIÖ JA LISTAUTUMISANTI LYHYESTI... 6 RISKITEKIJÄT... 8 Nixun toimintaympäristöön liittyviä riskejä... 8 Nixun liiketoimintaan liittyviä riskejä... 9 Taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä Osakkeisiin, First North -listautumiseen ja Listautumisantiin liittyviä riskejä TÄRKEITÄ TIETOJA YHTIÖESITTEESTÄ Hallituksen vastuulausunto Yhtiöesitteen saatavillaolo Tulevaisuutta koskevat lausumat Taloudellisten ja eräiden muiden tietojen esittäminen TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LISTAUTUMISANNIN JA FIRST NORTH -LISTAUTUMISEN TAUSTA JA SYYT SEKÄ VAROJEN KÄYTTÖ LISTAUTUMISANNIN EHDOT Yleistä Listautumisanti Pääjärjestäjä Merkintähinta Merkintäsitoumuksen vähimmäismäärä Merkintäaika Merkintäpaikka ja merkintäsitoumuksen antaminen Merkintäsitoumuksen sitovuus Allokaatio ja menettely yli- ja alimerkintätilanteissa Merkintöjen hyväksyminen ja Listautumisannin tuloksen julkistaminen Tarjottavien Osakkeiden maksaminen Vahvistusilmoitukset Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille Osakkeenomistajien oikeudet Luovutusrajoitukset (Lock-up) Kaupankäynti Osakkeilla Oikeus peruuttaa Listautumisanti Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen muualla kuin Suomessa

4 Osakeyhtiölain tarkoittamat tiedot Sovellettava laki Muut seikat OHJEITA SIJOITTAJILLE Yhteisöjen merkinnät Merkintä asiamiehenä Toimenpidemaksut Verotus Tarkemmat ohjeet PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS OSINGOT JA OSINKOPOLITIIKKA MARKKINA- JA TOIMIALAKATSAUS Johdanto kyberturvallisuusmarkkinoihin Nixun toimintaympäristö ja kilpailutilanne LIIKETOIMINNAN KUVAUS Yleiskuvaus ja historia Liiketoimintamalli Asiakkaat Missio, visio ja liiketoimintastrategia Oikeudellinen rakenne Nixun organisaatio ja henkilöstö Immateriaalioikeudet Tutkimus ja kehitys Vakuutukset Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt Merkittävät sopimukset Liiketoimet johdon, hallituksen jäsenten tai edellä mainittujen henkilöiden perheenjäsenten, merkittävien omistajien tai Nixu-konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA Tuloslaskelman tietoja Taseen tietoja Nixun rahavirtalaskelma Nixun tunnusluvut LIIKETOIMINNAN TULOS, TALOUDELLINEN ASEMA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Nixun liiketoiminnan tulokseen vaikuttavia tekijöitä Tapahtumia edellisen tilikauden päättymisen jälkeen ja viimeaikaiset suuntaukset

5 Tulosennuste ja tulevaisuuden näkymät Tärkeimpien Nixu-konsernin tuloslaskelmaerien kuvaus Liiketoiminnan tulos Rahoituksen lähteet ja rahavirrat Investoinnit Taseen ulkopuoliset vastuut YHDISTYMINEN PANORAMA PARTNERSIN KANSSA PRO FORMA -TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien Pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Tilintarkastamattomat pro forma -tuloslaskelma- ja -tasetiedot Tilintarkastamattomien Pro forma -tietojen liitetiedot Pro forma -tunnusluvut HALLINTO, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT Yleistä hallinnosta Hallitus Johtoryhmä Hallituksen ja johtoryhmän omistukset Tilintarkastajat OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Yhtiö Yhtiön osakkeet Valtuutukset Suurimmat osakkeenomistajat Laimentuminen Yhteenveto osakkeisiin liittyvistä oikeuksista VEROTUS Yleistä Osinkojen verotus Luovutusvoitot Varainsiirtovero MERKINTÄSITOUMUKSET JA LUOVUTUSRAJOITUKSET Osakkeiden liikkeeseenlaskua ja luovutusta koskeva rajoitus (lock-up) Panorama Partnersin entisten pääomistajien merkintäsitoumukset ja luovutusrajoitus Merkintäsitoumukset NIXU OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT

6 LIITTEET LIITE 1 - NIXUN TILINTARKASTAMATON PUOLIVUOTISKATSAUS PÄÄTTYNEELTÄ KUUDEN KUUKAUDEN JAKSOLTA LIITE 2 - NIXUN TILINTARKASTETTU TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA LIITE 3 - NIXUN TILINTARKASTETTU TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA LIITE 4 - PANORAMA PARTNERSIN TILINTARKASTAMATON VÄLITILINPÄÄTÖS PÄÄTTYNEELTÄ KUUDEN KUUKAUDEN JAKSOLTA LIITE 5 - PANORAMA PARTNERSIN TILINTARKASTETTU TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA LIITE 6 - TILINTARKASTAJAN RAPORTTI YHTIÖESITTEESEEN SISÄLTYVISTÄ PRO FORMA - TALOUDELLISISTA TIEDOISTA 5

7 YHTIÖ JA LISTAUTUMISANTI LYHYESTI Seuraavaa yhteenvetoa ei ole tarkoitettu kattavaksi esitykseksi, vaan se on johdanto tässä Yhtiöesitteessä esitettäviin yksityiskohtaisiin tietoihin. Sijoitusta harkitsevien tulee perustaa Tarjottavia Osakkeita koskeva sijoituspäätöksensä Yhtiöesitteessä esitettäviin tietoihin kokonaisuutena eikä ainoastaan tähän yhteenvetoon. Lisäksi sijoitusta harkitsevien kehotetaan tutustumaan sijoituspäätöksensä tueksi myös Yhtiön julkaisemiin yhtiötiedotteisiin. Tarjottaviin Osakkeisiin liittyviä riskejä on kuvattu kohdassa Riskitekijät. Nixun historia ja liiketoiminta lyhyesti Nixu on Yhtiön johdon käsityksen mukaan Pohjoismaiden suurin kyberturvallisuuspalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys kyberturvallisuuspalveluihin keskittyneiden työntekijöiden määrällä mitattuna. Nixu huolehtii asiakkaidensa kyberturvallisuudesta sisäisen tietohallinnon, digitaalisen liiketoiminnan sekä teollisen internetin asiakassegmenteissä. Nixu auttaa asiakkaitaan hankkeissa, joissa edellytetään tietoturvan suunnittelua, toteutusta tai tarkastusta. Nixu varmistaa asiakkaidensa tietojen luottamuksellisuuden, liiketoiminnan jatkuvuuden sekä sähköisten palvelujen toimivuuden ennakoimalla ja ehkäisemällä tietoturvaan liittyviä riskejä. Nixu-konsernin liikevaihto päättyneellä tilikaudella oli 12,0 miljoonaa euroa. Konsernin pro forma - liikevaihto, mukaan lukien lokakuussa 2014 hankittu uusi tytäryhtiö Panorama Partners Oy ( Panorama Partners ) sekä pois lukien marraskuussa 2014 eriytetty Nixu Software Oy, oli 15,1 miljoonaa euroa päättyneellä tilikaudella. Panorama Partnersin liikevaihto vastaavalla tilikaudella oli 3,9 miljoonaa euroa. Nixukonsernin käyttökate oli 0,6 miljoonaa euroa (4,6 prosenttia liikevaihdosta) ja pro forma -käyttökate 1,4 miljoonaa euroa (9,3 prosenttia pro forma -liikevaihdosta) päättyneellä tilikaudella. Nixu työllistää Yhtiöesitteen päivämääränä yli 140 henkilöä. Nixu perustettiin vuonna 1988 ja sen ensimmäisinä vuosina liiketoiminnan pääpaino oli alkuvaiheen internetin ydinteknologioiden koulutuksessa, mutta konsultoinnin ja tuotekehityksen osuus liiketoiminnasta alkoi kasvaa 1990-luvun alkuvuosina. Nixun liiketoiminta on muuttunut vuosien varrella merkittävästi IT-alan yleisen kehityksen myötä. Nykyisen Nixun kannalta merkittävä päätös tehtiin vuonna 2006, jolloin Nixu päätti keskittyä kyberturvallisuuspalveluihin ydinliiketoimintanaan luvun alussa tietoturva sai aiempaa laajempaa huomiota kasvaneiden uhkien sekä toimialan monimuotoistumisen myötä. Tämän jälkeen Nixu on asteittain luopunut kyberturvaan liittymättömistä liiketoiminnoistaan ja keskittyy nykyisin yksinomaan kyberturvallisuuspalveluihin. Vuosina Nixun kyberturvallisuuspalveluiden liikevaihto on kasvanut keskimäärin 27 prosenttia vuosittain. Vuosi 2014 on ollut merkittävä Nixun historiassa. Alkuvuodesta tehtiin merkittävä organisaatiouudistus, missä aiemmat liiketoimintayksiköt purettiin ja toiminta keskitettiin yhdeksi kokonaisuudeksi. Samalla annettiin enemmän toimivaltaa eri osaamisalueiden vastuuhenkilöille. Timo Kotilainen luopui Yhtiön toimitusjohtajan tehtävästä ja tehtävään nimitettiin aiemmin Yhtiössä myyntijohtajana toiminut Petri Kairinen. Vuoden 2014 alkupuolella käynnistettiin myös strategiaprosessi liiketoimintastrategian päivittämiseksi, ja kesällä 2014 Yhtiö ilmoitti aikeestaan selvittää listautumista First North -markkinapaikalle. Lokakuussa Nixu yhdistyi tekemällään yritysostolla erään merkittävimmän suomalaisen kilpailijansa, käyttäjähallintaan ja digitaaliseen identiteettiin erikoistuneen Panorama Partnersin, kanssa. Yhdistyminen Panorama Partnersin kanssa tukee Nixun strategiaa erityisesti digitaalisen liiketoiminnan asiakassegmentissä, ja sen myötä Nixu tarjoaa johdon käsityksen mukaan tänä päivänä Suomessa laajinta osaamista digitaalisen identiteetin hallintaan ja suojaamiseen. Marraskuussa 2014 entisen tytäryhtiön Nixu Software Oy:n osakkeiden omistus ja Yhtiön Nixu Software Oy:ltä olevat lainasaamiset ja muut DNS-, DHCP- ja IP-osoitehallinnan ohjelmistotuoteliiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirrettiin osittaisjakautumisella jakautumisessa perustetulle NSW Global Oy:lle Visio ja strategia Nixun visiona on tulla Pohjois-Euroopassa luotetuksi kumppaniksi ja ensimmäiseksi vaihtoehdoksi kyberturvallisuuden palveluita kysyttäessä, sekä tarjota paras työpaikka kyberturvallisuuden ammattilaisille Nixu pyrkii kasvamaan toimintamarkkinoitaan nopeammin ja tavoittelee keskipitkällä aikavälillä yli 15 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua. Kasvun kannalta keskeinen tavoite on markkinaläsnäolon laajentaminen. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan Nixulla on tämänhetkisellä tarjoomallaan vahva asema suomalaisissa asiakkuuksissa, ja tätä asemaa ja osaamista voidaan hyödyntää markkinaläsnäolon laajentamiseen. 6

8 Markkinaläsnäoloa pyritään laajentamaan seuraavilla toimenpiteillä: Kasvu digitaalisen liiketoiminnan ja teollisen internetin kyberturvallisuusratkaisuissa Kumppanuuksien syventäminen Maantieteellisen läsnäolon laajentaminen muihin Pohjois-Euroopan maihin Valikoidut yrityskaupat Suomessa ja ulkomailla Kasvun lisäksi Nixu pyrkii parantamaan kannattavuuttaan. Keskipitkällä aikavälillä Nixun tavoite on ylittää vuotuisesti 10 prosentin käyttökatetaso. Katetasoa pyritään parantamaan seuraavilla toimenpiteillä: Uusien palveluiden ja palvelumallien kehittäminen Laskutettavuusasteen parantaminen Operatiivisen tehokkuuden parantaminen Listautumisannin ja First North -listautumisen tausta ja varojen käyttö Listautumisannin ja First North -listautumisen ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa Nixun kasvustrategian toteuttaminen, nopeuttaa kasvua, lisätä Nixun tunnettuutta ja vahvistaa pääomarakennetta. Nixu aikoo käyttää Listautumisannista saamansa varat ensisijaisesti toimintansa laajentamiseen liiketoimintastrategiansa mukaisesti ja likviditeettitilanteensa parantamiseen. Lisäksi Listautumisannista saatuja varoja voidaan käyttää muun muassa Panorama Partnersin hankintaa varten otetun lainan lyhentämiseen. First North -listautuminen parantaa myös Nixun kiinnostavuutta sekä asiakkaiden että osaavien työntekijöiden näkökulmasta ja lisää yleisön Nixua kohtaan kokemaa kiinnostusta. Listautumisannin ja listautumisen avulla hankitaan lisäksi Yhtiölle pääsy pääomamarkkinoille, kasvatetaan Yhtiön osakkeenomistajien määrää ja lisätään Osakkeiden likviditeettiä. Listautumisen myötä Osakkeita voidaan myös käyttää tehokkaammin vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa sekä Nixun henkilöstön ja avainhenkilöiden palkitsemisessa. Yhteenveto Listautumisannista Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään Tarjottavaa Osaketta merkintähintaan 4,40 euroa osakkeelta. Listautumisannin seurauksena Yhtiön Osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään Osakkeeseen. Tarjottavien Osakkeiden yhteenlaskettu enimmäismäärä vastaa noin 18,6 prosenttia Yhtiön Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen olettaen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään. Mikäli kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään yllä mainituin ehdoin, Nixu saa Listautumisannista 4,99 miljoonan euron tuotot ennen First North -listautumiseen ja Listautumisantiin liittyvien palkkioiden ja kulujen vähentämistä. Yhtiön hallitus päättää menettelystä Tarjottavien Osakkeiden yli- ja alimerkintätilanteessa. Yhtiö tiedottaa Listautumisannin tuloksesta yhtiötiedotteella arviolta Yhtiön Osakkeiden ensimmäisen kaupankäyntipäivän First North -markkinapaikalla arvioidaan olevan Listautumisannin ehdot on kuvattu kokonaisuudessaan kohdassa Listautumisannin ehdot ja tarkempia ohjeita sijoittajille on esitetty kohdassa Ohjeita Sijoittajille. 7

9 RISKITEKIJÄT Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä, joista osa saattaa olla huomattavia. Sijoitusta harkitsevien tulee huolellisesti sijoituspäätöksen perustaksi harkita erityisesti seuraavassa esitettäviä riskitekijöitä muiden tässä Yhtiöesitteessä esitettyjen tietojen lisäksi. Kukin esitetty riskitekijä saattaa vaikuttaa olennaisen haitallisesti Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja/tai tulevaisuuden näkymiin ja täten Nixuun tehdyn sijoituksen arvoon. Myös muilla, kuten tuntemattomilla ja vähäisinä pidettävillä riskeillä ja epävarmuustekijöillä, voi olla tällainen vaikutus. Tiettyjä Nixun toimintaan liittyviä seikkoja, joita tulisi harkita ennen Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittamista, on esitetty muiden asioiden ohella kohdissa Liiketoiminnan kuvaus ja Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät. Riskitekijöiden esitysjärjestyksellä ei ole tarkoitus osoittaa niiden toteutumisen todennäköisyyttä taikka niiden keskinäistä tärkeysjärjestystä. Nixun toimintaympäristöön liittyviä riskejä Nixu ei välttämättä pysty reagoimaan riittävän nopeasti informaatioteknologian ja kyberturvallisuusuhkien nopean kehityksen aiheuttamiin muutoksiin tietoturvapalveluiden kysynnässä Nixun asiakaskuntaan kohdistuvat kyberturvallisuusuhkat ovat lisääntyneet, ja viime vuosina on paljastunut useita laajoja ja ammattimaisia tietomurtoja. Samaan aikaan informaatioteknologia kehittyy jatkuvasti ja sen myötä myös teknologian vaatimat kyberturvallisuusvaatimukset ja erilaisten kyberturvallisuuspalveluiden kysyntä. Informaatioteknologian kehityksen ja kyberturvallisuusuhkien monipuolistumisen seurauksena erilaisten tietoturvallisuuspalveluiden kysyntä saattaa vaihdella huomattavasti, ja tietoturvallisuuspalveluiden tarjoajien tulee jatkuvasti kehittää uusia ratkaisuja sekä muuttaa palveluvalikoimaansa kysynnän muutosten vuoksi. Nixu ei välttämättä kykene riittävän nopeasti reagoimaan informaatioteknologian kehityksen ja uusien kyberturvallisuusuhkien aiheuttamiin kysynnän muutoksiin, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Nixun kilpailukykyyn markkinoilla sekä kykyyn säilyttää asiakkaansa. Uusien palveluiden kehittäminen vaatii myös Nixulta huomattavasti resursseja ja asiakkailta saatavat tuotot eivät välttämättä riitä kattamaan kehitystyön kustannuksia. Mikäli Nixu ei kykene tehokkaasti kehittämään palveluitaan vastaamaan informaatioteknologian ja kyberturvallisuusuhkien kehitykseen ja reagoimaan tarvittavan nopeasti vaihtelevaan palveluiden kysyntään, tällä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Heikko talouskehitys ja makrotaloudessa vallitseva epävarmuus voivat vaikuttaa haitallisesti IT-markkinoihin ja Nixun liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan Nixun liiketoiminta on osittain riippuvainen IT-markkinoiden kehityksestä (kuten esimerkiksi uusien tietojärjestelmähankkeiden määrästä), johon yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa. Vaikka IT-markkinoiden odotetaankin kokonaisuutena kasvavan lähitulevaisuudessa, jatkuu yleinen taloudellinen tilanne Suomessa ja muualla euroalueella epävarmana, ja taloudellinen kasvu on ollut heikkoa. Matalasuhdanteen pitkittyminen on lisännyt yritysten painetta tehostaa toimintojaan kannattavammiksi, mikä on vähentänyt yritysten investointeja, aiheuttanut yritysten investointien päätöksenteon viivästymistä tai investointien siirtämistä tulevaisuuteen. Nämä tekijät voivat vaikuttaa epäsuotuisasti IT-markkinoiden kehitykseen. Heikko taloustilanne saattaa myös lisätä asiakkailta saatavien maksujen viivästyksiä tai laiminlyöntejä, sekä lisätä hintakilpailua. Nixun riippuvuus IT-markkinoiden kehityksestä on kuitenkin rajallista siitä syystä, että kyberturvallisuusmarkkinan keskeiset kasvuajurit eivät ole riippuvaisia yleisestä talousympäristöstä. Mikäli heikko talouskehitys pitkittyy edelleen tai taloudellinen kasvu heikentyy ja epävarmuus lisääntyy, tällä voi silti olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Maailmanlaajuiseen poliittiseen ilmapiiriin liittyvät epävarmuudet kuten Ukrainassa käynnissä olevan konfliktin tuoma epävarmuus ja kriisin mahdollinen kärjistyminen saattavat lisäksi johtaa uusiin kansainvälisiin pakotteisiin ja pahimmassa tapauksessa laajamittaiseen kansainväliseen konfliktiin. Tällä voi olla laajakantoisia vaikutuksia kansainväliseen taloustilanteeseen. Mikäli kansainvälisiä pakotteita lisäksi merkittävästi laajennetaan esimerkiksi asettamalla IT-alaan kohdistuvia vientikieltoja, tällä voi olla suora vaikutus Nixun liiketoimintaan sikäli kuin tällaiset laajennetut pakotteet kohdistuvat Nixun nykyisiin tai tuleviin asiakkaisiin. Näillä seikoilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja/tai Osakkeiden arvoon. 8

10 Nixu ei välttämättä pysty reagoimaan riittävän nopeasti sen toimintaympäristöä koskeviin lainsäädäntömuutoksiin tai varmistumaan siitä, ettei se tiedostamattaan laiminlyö voimassa olevaa tai muuttuvaa lainsäädäntöä Nixun on omassa toiminnassaan noudatettava sovellettavia lakeja ja säännöksiä, kuten tietosuoja-, kilpailu-, ja työoikeudellisia säännöksiä sekä yhtiö- ja verolakeja. Varsinkin tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvä sääntely on viime vuosina ilmi tulleiden mittavien tietomurtojen johdosta muutospaineessa. Muutokset lainsäädännössä ja säännöksissä voivat edellyttää Nixun liiketoiminnan, liiketoimintamallien tai strategian mukauttamista, mikä voi aiheuttaa Nixulle lisäkustannuksia. Muutokset voivat aiheuttaa Nixulle uusia velvoitteita tai vaikeuttaa harjoitettavia tai suunniteltuja liiketoimintoja siten, että Nixu ei pysty harjoittamaan liiketoimintaa kannattavasti. Yhtiön johto uskoo tällä hetkellä omaavansa tarvittavat toimintamallit ja resurssit lakien ja säännösten noudattamisen varmistamiseksi. Ei ole kuitenkaan poissuljettua, että Yhtiön johdon tulkinta voimassa olevasta lainsäädännöstä tai sääntelystä osoittautuu virheelliseksi, tai että Nixu tiedostamattaan joko sisäisessä toiminnassaan tai asiakastoimeksiannoissa laiminlyö tai tulee laiminlyömään voimassa olevaa tai muuttuvaa lainsäädäntöä tai muita säännöksiä. Ellei Nixu kykene noudattamaan sovellettavaa lainsäädäntöä ja säännöksiä, tämä saattaa aiheuttaa taloudellista vahinkoa Nixulle esimerkiksi korvausvaatimusten muodossa, heikentää Nixun liiketoimintamahdollisuuksia sekä vahingoittaa sen mainetta. Näillä seikoilla voi olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Talouskasvun nopeutuminen voi johtaa palkkainflaatioon, jolla voi olla olennainen vaikutus palveluyritysten kustannuksiin Jos taloudellinen kasvu nopeutuu, palkkainflaatio saattaa kiihtyä. Koska työvoimakustannukset ovat palveluyritysten selkeästi suurin kustannuserä, palkkatason muutoksilla on olennainen vaikutus palveluyritysten kustannuksiin ja siten kannattavuuteen. Myös talouskasvun nopeutumisella voi näin ollen olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Nixun liiketoimintaan liittyviä riskejä Nixu ei välttämättä kykene pitämään palveluksessaan tai rekrytoimaan tarvittavaa määrää tietoturvaosaajia ja muita avainhenkilöitä taikka muuten takaamaan näiden resurssiensa täysimääräistä riittävyyttä Asiantuntijayrityksenä Nixun menestyminen ja sen kilpailukyky ovat suoraan sidoksissa sen henkilöstön osaamiseen, viihtyvyyteen ja Nixun kykyyn pitää palveluksessaan sekä rekrytoida ja kouluttaa uusia huippuammattilaisia. Tietoturvallisuusalan asiantuntijoiden kysyntä on korkealla tasolla tietoturvapalveluita tarjoavien yritysten keskuudessa. Lisäksi viranomaiset ja muiden toimialojen yritykset palkkaavat enenevissä määrin osaajia omaan palvelukseensa. Etenkin kouluttautuneiden tietoturvaosaajien saatavuus voi olla heikkoa. Yritysostokohteiden integraatio ja vastaavat tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuoliset muutostilanteet asettavat lisähaasteita henkilöstön viihtyvyyden turvaamiselle. Mikäli Nixu epäonnistuu henkilöstön motivoimisessa ja sen viihtyvyyden ylläpitämisessä, tämä voi pahimmassa tapauksessa johtaa suurenkin työntekijäjoukon irtisanoutumiseen. Asiantuntijoiden menestyksekäs rekrytointi vaatii Nixulta myös huomattavia resursseja. Nixulla on tällä hetkellä rajalliset resurssit rekrytointiprosessien ja -strategian ylläpitämistä ja kehittämistä varten, eikä ole takeita siitä, että Nixun resurssit riittävät varmistamaan uusien tarvittavien osaajien rekrytoimisen tulevaisuudessa. Nixun liiketoiminnan kehitys nojaa myös vahvasti sen nykyiseen johtoryhmään, jonka resursseihin kohdistuu mahdollisten yrityskauppojen, yritysostokohteiden integroimisen ja muiden tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuolisten merkittävien hankkeiden johdosta huomattavaa kuormitusta. Nixun johtoryhmän resurssien rajallisuus tai jonkin johtoryhmän jäsenen menetys voi rasittaa johtoryhmälle kuuluvien tehtävien tavanomaista suorittamista, ja vaikuttaa haitallisesti Nixun kykyyn kehittää liiketoimintaansa ja toteuttaa strategiaansa menestyksekkäästi. Vaikka Nixulla ei tähän mennessä ole ollut merkittäviä vaikeuksia hankkia ja pitää palveluksessaan työntekijöitä ja johdon avainhenkilöitä, ei ole takeita siitä, että Nixu kykenee rekrytoimaan riittävää määrää osaavaa henkilöstöä samalla tavalla myös tulevaisuudessa. Ellei Nixu kykene rekrytoimaan, kouluttamaan, motivoimaan ja pitämään palveluksessaan riittävästi pätevää henkilöstöä sekä johtoa, se ei välttämättä pysty kilpailemaan tehokkaasti ja toteuttamaan täysimääräisesti strategiaansa. Työntekijöiden irtisanoutuminen voi myös johtaa asiakassuhteiden menettämiseen ja vaikeuttaa uusien asiakastoimeksiantojen hankkimista. Mikäli riittävän 9

11 merkittävä osa Nixun henkilöstöstä päättäisi irtisanoutua, Nixun koko liiketoiminnan jatkuvuus saattaisi vaarantua, ellei se kykenisi rekrytoimaan korvaavia työntekijöitä riittävän nopeasti. Kaikilla yllä esitetyillä tekijöillä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Asiakkaisiin kohdistuvat tietoturvauhat tai mahdolliset puutteet Nixun asiakkaille toimittamissa palveluissa voivat toteutuessaan aiheuttaa Nixulle merkittäviä välittömiä ja välillisiä haitallisia seuraamuksia Tietojärjestelmiä ei ole mahdollista saada täysin suojatuiksi tietojärjestelmämurroilta ja muilta väärinkäytöksiltä. Nixun asiakkaan toimiala, tietojärjestelmiin kohdistuvat riskit, lainsäädäntö ja muu sääntely määrittelevät kunkin asiakkaan toimintaympäristössä vaadittavan tietoturvan tavoitetason. Tietoturvapalveluja tuottaessaan Nixu käsittelee säännöllisesti asiakkaidensa arkaluonteisia tietoja, ja Nixun asiakaskuntaan lukeutuu lisäksi useita sellaisia julkisen sektorin sekä säännellyillä toimialoilla toimivia yksityisen sektorin toimijoita, joiden toiminnassa syntyvät tiedot ovat erityisen arkaluonteisia. Nixun asiakkaisiin kohdistuu enenevissä määrin erilaisia tietoturvauhkia, kuten esimerkiksi tietomurtoja, yritysvakoilua, väärinkäytöksiä ja inhimillisiä virheitä. Mikäli Nixun kehittämät tietoturvaratkaisut osoittautuvat puutteellisiksi, tai mikäli jokin Nixun asiakkaaseen kohdistuva tietoturvauhka toteutuu muusta syystä, tämä voi johtaa muun muassa Nixun asiakkaan tai kolmannen osapuolen arkaluonteisten tietojen vuotamiseen, muuttumiseen, vaurioitumiseen tai väärinkäyttämiseen, ja/tai Nixun asiakkaan tai kolmannen osapuolen tietojärjestelmien vaurioitumiseen. Edellä kuvatun kaltaisten riskien toteutuminen voi johtaa Nixun kannalta merkittäviin haitallisiin seuraamuksiin, kuten korvausvastuuseen. Vaikka Nixu pyrkiikin asiakassopimuksissaan mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan vastuutaan, jotkin asiakassopimukset sisältävät Nixulle ankaria vaatimuksia ja vastuuehtoja. Asiakassopimusten perusteella Nixu on myös yleensä suhteessa asiakkaaseen täysimääräisesti vastuussa alihankkijoistaan ja toimittamistaan kolmansien osapuolten ohjelmistoista ja tuotteista. Nixu voi siten joutua muun muassa merkittävään vahingonkorvausvastuuseen suhteessa asiakkaisiin ja kolmansiin osapuoliin. Nixuun voi myös kohdistua muita sopimusperusteisia ja/tai oikeudellisia sanktioita, ja Nixun asiakkaalle saattaa syntyä oikeus sopimuksen ennenaikaiseen päättämiseen. Nixun maine ja luotettavuus tietoturvapalvelujen tuottajana voi kärsiä, mikä puolestaan voi johtaa olemassa olevien asiakassuhteiden irtisanomiseen ja vaikeuksiin uusien asiakassuhteiden hankkimisessa. Lisäksi tapahtuneiden tietomurtojen selvittämisestä, vahinkojen rajoittamisesta ja tarvittavien jatkotoimenpiteiden suorittamisesta aiheutuvat kustannukset voivat jäädä kokonaan tai osittain Nixun kannettaviksi. Erinäisten tietoturvauhkien jatkuvasti lisääntyessä Nixu saattaa myös joutua tulevaisuudessa tekemään merkittäviä lisäinvestointeja tietojärjestelmiinsä. Näillä seikoilla voi toteutuessaan olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Asiakasprojekteihin liittyy erityisesti odottamattomien viivästysten ja ylimääräisen työn johdosta epävarmuustekijöitä, joista saattaa johtua Nixun kokonaan tai osittain kannettaviksi tulevia kustannuksia; tämän lisäksi Nixu ei välttämättä pysty aina allokoimaan henkilöstöresursseja, jaksottamaan pitkäaikaisiin projekteihin liittyviä suorituksia tai ennustamaan toimintaansa ennakoimallaan tavalla Osa Nixun liiketoiminnasta koostuu asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin räätälöidystä ratkaisutoimituksista. Vaikka suuri osa Nixun projekteihin liittyvästä hinnoittelusta on tuntipohjaista, projekteihin kuuluu usein osaalueita, joille on erikseen sovittu kiinteät hinnat. Etenkin pitkäaikaisiin projekteihin saattaa liittyä odottamattomia ja alun perin vaikeasti ennakoitavia viivästyksiä, tai projektien työmäärä saattaa osoittautua huomattavasti alun perin suunniteltua suuremmaksi esimerkiksi uusien teknologisten innovaatioiden ja tietoturvallisuusuhkien seurauksena. Projektin alkuperäinen suunnitelma saattaa myös muuttua projektin edetessä Nixusta riippumattomista syistä. Edellä mainittujen tekijöiden aiheuttamasta ylimääräisestä työstä ja siihen liittyvistä kustannuksista ei välttämättä ole projektin aloitusvaiheessa mahdollista sopia tyhjentävästi asiakkaan kanssa, minkä vuoksi ne saattavat jäädä kokonaan tai osittain Nixun kannettaviksi. Asiakkaiden maksusuoritukset on pitkäaikaisissa projekteissa joskus sidottu sovittuihin tulosmittareihin tai osasuorituksiin. Mikäli Nixu ei kykene täysimääräisesti ja oikea-aikaisesti saavuttamaan näitä tavoitteita, saattavat asiakkaiden maksusuoritukset pienentyä tai jäädä kokonaan maksamatta, minkä lisäksi asiakkaalle saattaa syntyä oikeus sopimuksen ennenaikaiseen päättämiseen ja/tai vaatia Nixulta hyvitystä. Sopimuksen päättyessä ennenaikaisesti on myös mahdollista, ettei Nixu kykene nopeasti siirtämään ennenaikaisesti päättyneelle projektille allokoituja henkilöstöresursseja uuteen projektiin. Tämä heikentää Nixun henkilöstöresurssien käyttöastetta. Vaikka Nixu saavuttaisi tulosmittarit tai osasuoritukset, joihin asiakkaiden 10

12 maksusuoritukset on sidottu, tai vaikka tällaisista tulosmittareista tai osasuorituksista ei ole sovittu, asiakkaiden ennakoidut maksusuoritukset saattavat projektien pitkittyessä viivästyä. Pitkäaikaisiin projekteihin liittyvien suoritusten oikea-aikaiseen jaksottamiseen Nixun tuloskehitystä ennakoitaessa liittyy yllä kuvatuista syistä epävarmuustekijöitä ja on mahdollista, ettei jaksotus ja sen myötä Nixun ennakoitu tuloskehitys toteudu Nixun ennakoimalla tavalla. Toisaalta Nixun asiakastoimeksiannot ovat keskimäärin pienehköjä ja lyhytkestoisia, mikä osaltaan heikentää Nixun liiketoiminnan ennustettavuutta. Vaikka Nixu pyrkii rakentamaan pitkäaikaisia asiakassuhteita etenkin suurten yritysten kanssa, ja suurin osa Nixun asiakkuuksista on toistuvia, toistuvuudesta ja jatkuvuudesta ei ole takeita. Yllä mainitut asiakasprojekteihin liittyvät riskitekijät voivat toteutuessaan vaikuttaa olennaisen haitallisesti Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Julkisen sektorin asiakkuuksiin liittyy erityisiä kelpoisuus- ja muita vaatimuksia ja prosesseja, joita Nixu ei välttämättä kykene noudattamaan ja/tai jotka saattavat tehdä projekteista heikosti kannattavia, minkä lisäksi julkisen sektorin asiakkuuksien keskittyminen kolmansien tahojen hallinnoimien puitesopimusten alle kasvattaa Nixun asiakasmenetyksiin liittyviä riskejä Nixulla on asiakkaina useita julkisen sektorin toimijoita, ja Nixu pyrkii myös jatkossa panostamaan julkisen sektorin asiakkuuksiin. Asiakkaan toiminnan luonteesta johtuen julkisen sektorin asiakassopimukset sisältävät usein Nixun kannalta ankaria erityisvaatimuksia ja niihin liittyviä auditointi-, sertifiointi- ja turvallisuusselvitysvelvoitteita. Puutteet näiden erityisvaatimusten noudattamisessa voivat Nixun kannalta johtaa sopimusperusteisiin sanktioihin ja sopimuksen irtisanomiseen. Mikäli erityisvaatimukset esimerkiksi lainsäädännön ja viranomaiskäytännön muutosten seurauksena tiukentuvat entisestään, niiden noudattaminen vaatii Nixulta enemmän resursseja, mikä lisää kustannuksia. Mikäli Nixun toimintamallit osoittautuvat sopimattomiksi tiukentuneisiin vaatimuksiin nähden, tai mikäli toimintamalleja ei kyetä muuttamaan kustannustehokkaasti, tämä voi vaikuttaa haitallisesti Nixun kykyyn toimia julkisyhteisöjen luotettavana tietoturvallisuuspalveluiden tarjoajana ja viime kädessä johtaa julkisen sektorin asiakassuhteiden menettämiseen. Näillä seikoilla voi toteutuessaan olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Julkisen sektorin asiakkaat noudattavat voimassa olevaa hankintalainsäädäntöä. Kilpailutusprosessien vaatimuksenmukaisuuksien hallinta vaatii Nixulta huomattavia resursseja. Julkisen sektorin asiakassopimusten neuvotteluvara on myös huomattavasti rajoitetumpi verrattuna yksityisen sektorin asiakkaisiin, ja sopimusten ehdot ovat usein Nixun kannalta epäedullisempia verrattuna yksityisen sektorin asiakkaiden kanssa solmittaviin vastaaviin sopimuksiin esimerkiksi hinnoittelun ja vastuiden osalta. Mikäli Nixu ei kykene allokoimaan riittävästi resursseja julkisten hankintojen kilpailutusprosessien hallintaan tai mikäli solmittujen sopimusten hinnoittelu tai muut ehdot johtavat heikosti kannattaviin tai tappiollisiin asiakasprojekteihin, tällä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Nixun julkisen sektorin asiakkuuksien tuottamasta liikevaihdosta merkittävä osa perustuu kolmansien tahojen hallinnoimiin puitesopimuksiin, jotka kilpailutetaan määräajoin voimassa olevan hankintalainsäädännön mukaisesti. Mikäli voimassa olevia puitesopimuksia irtisanotaan, tai mikäli Nixua ei tulevissa kilpailutuksissa valita puitesopimustoimittajaksi, tämä voi johtaa julkisen sektorin asiakkuuksista tulevan liikevaihdon merkittävään laskuun. Puitesopimusjärjestelyt saattavat myös kokonaisuutena rajoittaa Nixun mahdollisuuksia hankkia uusia julkisen sektorin asiakkaita ja/tai kasvattaa myyntiä olemassa oleville julkisen sektorin asiakkaille. Näillä seikoilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Ei ole varmuutta siitä, ettei Nixu saata toiminnassaan tietämättään loukata kolmansien immateriaali- tai muita oikeuksia Osana kokonaisratkaisuja Nixu toimittaa asiakkailleen myös kolmansien osapuolten tai avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ja laitteita. Tämän lisäksi Nixu kehittää ja myy asiakkailleen tiettyjä palveluita, menetelmiä, konsultoinnin työkaluja ja ohjelmistokomponentteja, joihin liittyvät immateriaalioikeudet Nixu joko kokonaan tai osaksi omistaa. Vaikka Nixu ei tällä hetkellä ole vastaajana missään immateriaalioikeusrikkomusta koskevassa oikeudenkäynnissä, eikä Nixun tiedossa ole tällaisen oikeudenkäynnin tai vastaavan menettelyn uhkaa taikka mihinkään sen ohjelmisto- tai laitetoimittajaan kohdistuvaa merkittävää vastaavaa oikeudenkäynnin tai menettelyn uhkaa, ei ole varmuutta siitä, etteivätkö kolmansien osapuolten Nixun asiakkailleen toimittamat 11

13 ohjelmistot taikka Nixun itsensä kehittämät sovellukset, palvelut tai ratkaisut saata loukata kolmansien osapuolten immateriaali- tai muita tällaisiin ohjelmistoihin, sovelluksiin, palveluihin tai ratkaisuihin liittyviä oikeuksia. Nixun tai sen lisenssinantajien kannalta kielteisellä päätöksellä tällaisessa immateriaalioikeuksien rikkomista koskevassa oikeudenkäynnissä tai muussa vastaavassa menettelyssä voi olla merkittäviä haitallisia seuraamuksia Nixulle. Nixu on esimerkiksi joissakin asiakassopimuksissaan sitoutunut korvaamaan vahinkoja, joita asiakkaalle voi aiheutua sen johdosta, että Nixun toimittama ratkaisu tai palvelu loukkaa kolmansien tahojen oikeuksia. Nixu ei myöskään välttämättä pystyisi jatkossa toimittamaan tiettyä kokonaisratkaisua asiakkailleen, mikäli siihen sisältyvän kolmannen tahon ohjelmiston tai laitteen katsottaisiin rikkovan jonkin tahon oikeuksia. Lisäksi oikeuksien loukkaustapaukset saattavat vahingoittaa Nixun mainetta ja siten vaikeuttaa uusien asiakkuuksien hankkimista ja/tai johtaa asiakassuhteiden menettämiseen. Näillä seikoilla voi toteutuessaan olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Sopivien yritysostokohteiden löytämiseen, kohteiden integraatioon tai yritysostojen tavoiteltujen hyötyjen saavuttamiseen liittyy epävarmuustekijöitä; tämän lisäksi mahdolliset yritysostot saattavat vaatia huomattavia resursseja ja kustannuksia ja niistä saattaa seurata ennakoimattomia riskejä ja vastuita Vaikka Nixu nojaa strategiassaan ensisijaisesti orgaaniseen kasvuun, Nixu etsii myös jatkuvasti vaihtoehtoja kasvulle yritysoston tai -ostojen kautta. Nixu ei välttämättä kuitenkaan löydä sopivia ostokohteita, jotka tukisivat Nixun strategiaa tai muutoin sopisivat Nixun toimintoihin. Ei myöskään ole takeita siitä, että Nixu onnistuu integroimaan mahdollisen yritysostokohteen liiketoiminnan menestyksekkäästi omaan liiketoimintaansa, tai että Nixu onnistuu saavuttamaan toivottuja strategisia tavoitteita tai synergiaetuja, eivätkä mahdolliset yritysostot näin välttämättä tuota odotettua liikevaihtoa tai voittoa. Mahdollisista yritysostoista saattaa myös seurata Nixulle ennakoimattomia riskejä ja piileviä vastuita, joihin ei ole pystytty varautumaan. Yritysostomahdollisuuksien tutkiminen ja yritysostojen mahdollinen toteuttaminen voivat viedä Yhtiön johdolta huomattavia resursseja, jolloin Nixun varsinainen liiketoiminta saattaa kärsiä. Edellä mainituilla riskeillä voi toteutuessaan olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Yhtiö on hankkinut Panorama Partnersin osakekannan. Vaikka Yhtiön johdon käsityksen mukaan Nixun ja Panorama Partnersin liiketoimintojen yhdistämisellä saavutetaan hyötyjä, yhtiöiden ja niiden toimintojen yhdistäminen asettaa myös haasteita. Vaikka Yhtiön johdolla ei ole syytä olettaa, että integrointiin liittyisi erityisiä ongelmia, integrointiprosessiin ja toimintojen yhteensovittamiseen saattaa, kuten vastaavissa järjestelyissä yleensäkin, liittyä ennalta tiedostamattomia riskejä. Ei ole takeita siitä, että Nixu kykenee yhdistämään liiketoiminnat ilman vaikeuksia, kuten esimerkiksi avaintyöntekijöiden tai asiakkaiden menetyksiä, käynnissä olevien liiketoimintojen häiriintymistä ja mahdollisia menetelmien ja toimintatapojen yhteensopimattomuuksia. Mikäli tällaiset riskit toteutuvat, tai Yhtiön johdon on liiketoiminnan kehittämisen sijaan keskityttävä integraatioprosessissa mahdollisesti esiin nousevien vaikeuksien ratkaisuun, tällä voi olla haitallinen vaikutus Nixun kykyyn saavuttaa Panorama Partnersin hankinnalla tavoiteltuja hyötyjä. Nixu ei muutenkaan voi taata, että ne hyödyt, joita Nixu yhdistymiseltä odottaa, toteutuvat. Odotetut hyödyt riippuvat monesta tekijästä, eikä ole takeita siitä, että ne saavutettaisiin kokonaisuudessaan tai suunnitellussa aikataulussa, taikka ettei Panorama Partnersin integrointi aiheuttaisi odottamattomia kustannuksia. Näillä epävarmuustekijöillä voi toteutuessaan olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Nixun pro forma -taloudelliset tiedot eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa Nixun liiketoiminnasta, liiketoiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Tähän Yhtiöesitteeseen sisällytetyt Nixun tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa, ja niiden luonteesta johtuen ne koskevat oletettua tilannetta. Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen tarkoituksena on esittää, millainen vaikutus Nixu Software -liiketoimintojen eriyttämisellä, Panorama Partnersin hankinnalla ja Nixu Oyj:n henkilöstölle, avainhenkilöille ja hallitukselle suunnatuilla osakeanneilla (yhdessä Järjestelyt ) olisi ollut, jos Järjestelyt olisivat tapahtuneet pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitettyinä ajankohtina, eivätkä ne sen vuoksi kuvaa, millainen Nixun liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema todellisuudessa on. Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen tarkoituksena ei ole myöskään ennakoida, millainen Nixun liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema on tulevaisuudessa. Pro forma -taloudelliset tiedot perustuvat Nixun taloudellisiin tietoihin, ja niihin on tehty tiettyjä mm. Nixu Software -liiketoiminnan eriyttämiseen ja Panorama Partnersin hankintaan liittyviä oikaisuja, kuten on esitetty 12

14 yksityiskohtaisemmin kohdassa Pro forma -taloudelliset tiedot. Lopulliset Nixu Software -liiketoimintaan liittyvät Nixulta pois siirtyvät varat ja velat voivat olennaisesti poiketa Pro forma -tiedoissa esitetyistä, sillä lopulliset siirtyvät määrät määräytyvät osittaisjakautumisen täytäntöönpanopäivänä. Myös lopullinen Panorama Partnersin hankinnasta maksettava kauppahinta sekä lopulliset Nixulle siirtyvien varojen ja velkojen sekä hankinnan yhteydessä syntyvän konserniliikearvon määrät voivat olennaisesti poiketa näissä Pro forma -tiedoissa esitetyistä, sillä lopulliset määrät määräytyvät hankintapäivänä tai myöhemmin. Pro forma -oikaisut perustuvat saatavilla oleviin tietoihin ja oletuksiin, ja niiden tosiasialliset vaikutukset saattavat poiketa tässä Yhtiöesitteessä esitetystä, minkä seurauksena tilintarkastamattomissa Pro forma -tiedoissa esitetty liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema voivat poiketa Nixun toteutuneesta liiketoiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Ei ole takeita siitä, että Nixu kykenee saavuttamaan ja ylläpitämään hyväksytyn tietoturvallisuuden arviointilaitoksen aseman, tai että arviointilaitosliiketoiminta kehittyisi odotetulla tavalla Yritykset ja julkisyhteisöt voivat tietoturvallisuuden arviointilaitoksista annetuin lain (1405/2011, arviointilaitoslaki) tarkoittaman arviointilaitoksen suorittaman arvioinnin avulla todistaa, että niiden toiminta täyttää sovellettavat tietoturvallisuusvaatimukset. Näin yritykset voivat varautua esimerkiksi kansainvälisiin hankintakilpailuihin, joissa edellytetään viranomaisen laatimaa turvallisuusselvitystä, tai osoittaa kansalliselle viranomaiselle, että sen toiminnassa on toteutettu määrätty tietoturvallisuuden taso. Arvioinnissa tietoturvallisuusvaatimusten todentaminen voi tapahtua esimerkiksi Kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön (KATAKRI) avulla. Nixu uskoo, että arviointilaitosten suorittamien arviointien kysyntä tulee kasvamaan tulevaisuudessa, minkä vuoksi Nixu hakee parhaillaan hyväksytyn tietoturvallisuuden arviointilaitoksen asemaa. Tietoturvallisuuden arviointilaitoksen hyväksymisen edellytyksenä on, että laitos täyttää arviointilaitoslain mukaiset hyväksymiskriteerit. Hyväksymisen edellytyksenä on muun muassa toiminnallinen ja taloudellinen riippumattomuus, henkilöstön riittävä koulutus ja osaaminen, välineiden, laitteiden ja järjestelmien riittävyys, laitoksen vastuuhenkiöiden luotettavuus sekä toimitilojen ja tietojenkäsittelyn turvallisuus. Arviointilaitoksen suorittamien arviointien menettelytavasta ja sovellettavista arviointikriteereistä säädetään laissa ja Viestintäviraston ohjeissa. Viestintävirasto hyväksyy tietoturvallisuuden arviointilaitokset ja ohjaa ja valvoo niiden toimintaa. Arviointilaitoksen on tunnettava arviointitoimintaa koskeva lainsäädäntö sekä muut toimintaan liittyvät vaatimukset. Laitoksen on myös noudatettava mahdollisia tietoturvallisuuden arviointilaitoksen hyväksymispäätöksen ehtoja, rajoituksia ja muita määräyksiä. Jos hyväksytty tietoturvallisuuden arviointilaitos toimii olennaisesti tai jatkuvasti säännösten vastaisesti tai se ei enää täytä hyväksymiselle asetettuja vaatimuksia, Viestintävirasto voi peruuttaa hyväksynnän. Viestintäviraston ohjeen mukaan esimerkiksi salassapitoon ja tietoturvallisuuteen liittyvien velvoitteiden laiminlyöntejä voidaan tietoturvallisuuden arviointilaitoksen tehtävien luonteen vuoksi pitää olennaisina puutteina. Ei ole takeita siitä, että Nixu kykenee saavuttamaan ja ylläpitämään hyväksytyn tietoturvallisuuden arviointilaitoksen aseman, tai että arviointilaitosliiketoiminta kehittyisi odotetulla tavalla. Lisäksi arviointilaitoksen asemasta seuraa Nixulle uusia velvoitteita. Arviointilaitoksen aseman saavuttamatta jääminen tai menettäminen voi vaikuttaa haitallisesti Nixun maineeseen sen asiakkaiden keskuudessa. Näillä seikoilla voi siten toteutuessaan olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Nixun toimintaan liittyy operatiivisia riskejä erityisesti työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden tai muiden sidosryhmien tekemien inhimillisten virheiden tai muun puutteellisen tai haitallisen toiminnan, sekä Nixun käyttämien järjestelmien ja laitteiston toimintahäiriöiden tai saatavuuden keskeytymisen johdosta Nixun toimintaan liittyy operatiivisia riskejä erityisesti työntekijöiden tai yhteistyökumppaneiden tai muiden sidosryhmien tekemien inhimillisten virheiden, virhearviointien tai muun puutteellisen tai haitallisen toiminnan johdosta sekä Nixun käyttämien järjestelmien ja laitteiston toimintahäiriöiden tai saatavuuden keskeytymisen johdosta. Nixulla on riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyviä sisäisiä ohjeita ja Nixu seuraa ohjeiden noudattamista resurssiensa puitteissa. Ei ole kuitenkaan takeita siitä, että riskienhallintaan ja valvontaan liittyvät resurssit olisivat kaikissa tilanteissa riittävät. Nixu ei myöskään voi varmistua siitä, että yksittäiset työntekijät, yhteistyökumppanit tai muut sidosryhmien edustajat kaikissa tilanteissa toimisivat moitteettomasti, noudattaisivat soveltuvaa viranomaissääntelyä tai Nixun antamia sisäisiä ohjeita taikka siitä, ettei operatiivisia riskejä voisi toteutua ohjeiden noudattamisesta huolimatta. Ei ole myöskään takeita siitä, että Nixun toimittamat palvelut ja ratkaisut ja sen käyttämät järjestelmät ja laitteet toimivat kaikissa tilanteissa moitteettomasti. 13

15 Mahdollisella operatiivisten riskien toteutumisella voi olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Ei ole takeita siitä, että Nixu kykenee onnistuneesti toteuttamaan liiketoimintastrategiaansa Nixun strategian toteuttamisen kulmakivi on markkinaläsnäolon laajentamisen kautta tapahtuva kasvu. Markkinaläsnäoloa pyritään laajentamaan kasvulla digitaalisen liiketoiminnan ja teollisen internetin kyberturvallisuusratkaisuissa, kumppanuuksia syventämällä, maantieteellisen läsnäolon laajentamisella muihin Pohjois-Euroopan maihin sekä valikoiduilla yrityskaupoilla Suomessa ja ulkomailla. Kasvun lisäksi Nixu pyrkii parantamaan kannattavuuttaan uusien palveluiden ja palvelumallien kehittämisen sekä laskutettavuusasteen ja operatiivisen tehokkuuden parantamisen kautta. Nixun toimiala kehittyy nopeasti ja on mahdollista, että Nixun nykyinen strategia ei osoittaudu kilpailukykykyiseksi, tai että Nixu ei kykene riittävän nopeasti sopeuttamaan tai muuttamaan strategiaansa muuttuvassa toimintaympäristössä. Monilla tekijöillä, kuten henkilöstövaihdoksilla, kilpailulla ja yleisillä taloudellisilla tai toimialaan liittyvillä olosuhteilla voi olla haitallinen vaikutus Nixun kykyyn toteuttaa strategiaansa. Suomen kyberturvallisuusmarkkinoiden koko ja kehitys voivat rajoittaa Nixun kasvustrategian toteuttamisen mahdollisuuksia Suomessa. Ei myöskään ole takeita siitä, että Nixu onnistuu kansainvälistymispyrkimyksissään tavoittelemallaan tavalla. Etenkin Suomen ulkopuolelle tehtäviin kasvuinvestointeihin voi liittyä tuntemattomia poliittisia, taloudellisia ja operatiivisia riskejä. On myös mahdollista, ettei Nixu kykene toistamaan palvelukonseptiaan eri maissa esimerkiksi paikallisista erityisvaatimuksista, lainsäädännöstä tai Nixun brändin tuntemattomuudesta johtuen. Ulkomaalaiset asiakkaat saattavat muun muassa näistä syistä Nixun sijasta suosia paikallisia kyberturvallisuuspalvelujen tarjoajia. Epäonnistumisella liiketoimintastrategian toteuttamisessa tai sopeuttamisessa voi olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Nixu toimii vahvasti kilpailluilla markkinoilla, ja kilpailun lisääntyminen saattaa johtaa Nixun markkinaosuuksien menetykseen Nixun kilpailijoita ovat erityisesti suuremmat tietotekniikan, ja muut palveluyritykset, jotka ovat viime vuosina laajentaneet toimintaansa tietoturvapalveluihin ja siihen liittyvään konsultointiin. Tällaisilla yhtiöillä on jo entuudestaan laaja asiakaskunta, laajempi tuote- ja/tai palveluvalikoima sekä suuremmat resurssit kuin Nixulla. On mahdollista, että Nixun asiakkaat haluavat tulevaisuudessa keskittää kaikki IT-palvelunsa, mukaan lukien tietoturvapalvelut, yhdelle palveluntarjoajalle. Nixun kilpailijat voivat tällöin saavuttaa kilpailuetua hyödyntämällä kokoaan ja laajempaa tarjontaansa, esimerkiksi tarjoamalla tietoturvapalveluita suhteellisen alhaisella hinnalla verrattuna muihin tarjoamiinsa IT-palveluihin. Myös alalle tulon investointivaatimukset ovat suhteellisen alhaiset, minkä seurauksena uudet yritykset voivat suhteellisen helposti ryhtyä kilpailemaan Nixun kanssa. Nixu pyrkii torjumaan tätä riskiä tarjoamalla omia palveluitaan omalla brändillään osana näiden yleispalveluyhtiöiden palveluita. Mikäli Nixu menettää yllä olevien tekijöiden johdosta markkinaosuuksiaan kilpailijoilleen, tällä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Nixun toimialalla esiintyy kausivaihteluita; niiden ennakoiminen saattaa olla vaikeaa, ne saattavat johtaa siihen, ettei Nixun palveluiden kysyntä aina vastaa sen käytettävissä olevia henkilöstöresursseja, ja neljännesvuosittainen liikevaihto voi vaihdella merkittävästi Nixun toimialalla esiintyy kausivaihtelua, ja liiketoiminta on yleensä vilkkainta vuoden toisen ja viimeisen neljänneksen aikana. Etenkin julkisen sektorin asiakkaat tekevät tyypillisesti merkittävän osan vuotuisista palveluhankinnoistaan vuoden lopulla. Kausivaihtelujen ennakoiminen voi olla vaikeaa ja on mahdollista, että Nixun kulloinkin käytettävissä olevat henkilöstöresurssit eivät riitä vastaamaan senhetkiseen kysyntään tai käänteisesti, että kysyntää ei käytettävissä oleviin henkilöstöresursseihin nähden ole riittävästi. Etenkin kesälomakauden aikana Nixun henkilöstöresurssit eivät ole täysimääräisesti käytettävissä. Nixun liiketoiminnan työvoimavaltaisuuden seurauksena tämä johtaa liiketoimintavolyymin laskuun vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Näiden Nixun toimialalle ominaisten piirteiden takia sen neljännesvuosittainen liikevaihto voi vaihdella merkittävästi, ollen vuoden viimeisellä neljänneksellä tavallisesti suurempi ja vuoden kolmannella neljänneksellä tavallisesti alhaisempi kuin ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä. Kausivaihtelut voivat myös olla ennakoitua suurempia tai pienempiä, eikä Nixu välttämättä pysty varautumaan niihin asianmukaisesti. Kausivaihteluilla voi siten olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. 14

16 Vakuutusturva voi osoittautua riittämättömäksi Yhtiön johdon käsityksen mukaan Nixulla on toimialalla tavanomainen vakuutusturva. Vakuutuksissa on kuitenkin vastuuvapauksia ja vastuunrajoituksia sekä vakuutuskorvausten määrän että vakuutustapahtuman osalta. Nixulla ei ole vakuutusturvaa sellaisten vahinkojen osalta, jotka eivät ole vakuutuskelpoisia tai joille ei ole saatavissa vakuutusta kohtuullisin ehdoin. Ei myöskään ole varmuutta siitä, että Nixun nykyistä vakuutusturvaa ei irtisanota tai että se on tulevaisuudessa saatavilla taloudellisesti kohtuullisin ehdoin. Mikäli jollekin Nixun omaisuudelle, jota se ei ole vakuuttanut, aiheutuu vahinkoa tai aiheutunut vahinko ylittää korvattavan enimmäismäärään, Nixu saattaa joutua hankkimaan lisää rahoitusta korjatakseen taikka korvatakseen vahingoittuneen omaisuuden, tai Nixu saattaa menettää vahingoittuneen omaisuuden arvon osittain tai kokonaan. Millä tahansa edellä kuvatuista riskeistä saattaa toteutuessaan olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Ei ole takeita siitä, että Nixu kykenee tunnistamaan, valvomaan ja hallitsemaan kaikkia sen liiketoimintaan liittyviä riskejä Vaikka Nixu noudattaa johdon ja hallituksen määrittelemiä menettelytapoja riskien tunnistamisessa, valvonnassa ja hallinnassa, nämä menettelytavat eivät välttämättä tunnista kaikkia riskejä, ja riskit voivat olla merkittävästi ennustettua suuremmat. Epäonnistumisella riskien tunnistamisessa, seurannassa ja hallinnassa voi olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä Yhtiön rahoitusehtoihin sisältyvien kovenanttien rikkoutuminen tai rahoituksen ehtojen laiminlyönti voi vaarantaa rahoituksen jatkuvuuden tai nostaa rahoituksen kustannuksia Yhtiö nosti Panorama Partnersin hankintaa varten lokakuussa ,0 miljoonaa euroa pankkilainaa. Yhtiön rahoittajalla on rahoitussopimusten kovenanttiehtojen mukaan oikeus irtisanoa rahoitussopimukset ja eräännyttää pankkilaina, Yhtiön luotolliseen pankkitiliin liittyvä limiitti sekä muut Yhtiön rahoittajalle olevat vastuut, mikäli kovenanttiehdot eivät tarkasteluajankohtinaan täyty tai Yhtiö ei muutoin noudata rahoitussopimusten ehtoja. Kovenanttiehdot liittyvät konsernin velanhoitokykyyn ja rahoitusrakenteeseen. Rahoitusehtoihin sisältyvien kovenanttien rikkoutuminen ja vieraan pääoman muiden velvoitteiden täyttymättä jääminen voi nostaa rahoituksen kustannuksia ja vaarantaa rahoituksen jatkuvuuden. Epäonnistuminen rahoitusriskien hallinnoinnissa voi vaarantaa myös uuden vieraan pääoman hankinnan. Nämä seikat voivat vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön rahoituskuluihin ja rahoituksen saatavuuteen tulevaisuudessa, millä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeiden arvoon. Nixun rahoituskustannukset ovat alttiit korkotasojen vaihtelulle Nixulle aiheutuu korkoriski markkinakorkojen muutoksista Nixun korollisten lainojen korkotason ollessa suurelta osin sidottu vaihtuviin markkinakorkoihin. Korkotasojen muutokset voivat vaikuttaa Nixun saatavilla olevan rahoituksen kustannuksiin ja Nixun olemassa oleviin rahoituskustannuksiin. Nixu on osittain suojautunut lokakuussa 2014 nostettuun pankkilainaan liittyvään korkoriskiin koronvaihtosopimuksella, joka astuu voimaan kaksi vuotta kyseisen lainan nostamisesta. Vaikka korkotasojen muutoksilla on Nixun nykyisillä lainamäärillä Nixuun vain rajallinen vaikutus, on mahdollista, että korkotasojen merkittävällä nousulla voi olla olennainen vaikutus Nixun rahoituskustannuksiin erityisesti, jos korkotason nousu on pitkäaikainen. Korkotasojen vaihteluun liittyvien riskien toteutumisella voi olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Nixun tulorahoituksen ja pääoman saatavuuden jatkuvuudesta tulevaisuudessa ei ole varmuutta Nixu rahoittaa liiketoimintaansa ja kasvuaan pääasiassa tulorahoituksella sekä lisäksi oman ja vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella. Nixun rahoitusasemaan ja maksuvalmiuteen vaikuttavat tulevaisuuden rahavirrat ja niihin liittyvät riskitekijät sekä rahoituksen saatavuus. Nixun tulorahoituksen ja pääoman saatavuuden jatkumisesta samanlaisena tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Erityisesti rahoitusmarkkinoiden ja makrotalouden epävarmoissa olosuhteissa ei voi olla varmuutta siitä, että Nixun saatavissa on lisärahoitusta taloudellisesti kilpailukykyiseen hintaan tai ollenkaan. Finanssisektorin epävarmuus sekä tiukentuva sääntely saattavat lisäksi vaikuttaa pankkien ja muiden ulkopuolisten rahoittajien mahdollisuuksiin tarjota rahoitusvaihtoehtoja, vähentää pankkien mahdollisuuksia luotonantoon, kiristää luotonannon ehtoja sekä nostaa lainarahoituksen hintaa. Nämä 15

17 seikat voivat vaikuttaa epäedullisesti Nixun rahoituskuluihin ja rahoituksen saatavuuteen tulevaisuudessa, millä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Mikäli konserniliikearvoon liittyvät tuotto-odotukset eivät tulevaisuudessa vastaa tämän hetken oletuksia, voidaan konserniliikearvon poistoaikaa joutua muuttamaan tai tekemään konserniliikearvon tasearvosta arvonalentumiskirjaus Nixun pro forma -taseen mukaan Panorama Partnersin hankinnan yhteydessä syntyy 3 922,9 tuhatta euroa konserniliikearvoa, joka muodostaa noin 40 prosenttia Nixun pro forma -taseen kokonaisarvosta. Pro forma -tiedoissa esitetty konserniliikearvon määrä perustuu suoritetun käteisvastikkeen määrään ja siinä on huomioitu arvioidut hankintaan liittyvät kulut sekä osakkeiden ostosopimuksen mukainen arvioitu kauppahinnan tarkistuserä. Nettovarojen (oma pääoma) määrä perustuu Panorama Partnersin tasetietoihin ja erien alustavaan arvonmääritykseen. Lopullinen konserniliikearvo perustuu lopulliseen ostosopimuksen mukaiseen hankintamenoon, hankintapäivän varoihin ja velkoihin sekä hankitun nettovarallisuuden arvoon kyseisenä päivänä. Näin ollen konserniliikearvon lopullinen määrä saattaa poiketa Pro forma -tiedoissa esitetystä. Konserniliikearvon poistoaika Nixun tilinpäätöksessä on 5 vuotta. Mikäli konserniliikearvoon liittyvät tuotto-odotukset eivät tulevaisuudessa vastaa tämän hetken oletuksia, voidaan konserniliikearvon poistoaikaa joutua muuttamaan tai tekemään konserniliikearvon tasearvosta arvonalentumiskirjaus joko osittain tai kokonaan. Tällä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Nixu Oyj:n taseessa oleviin tytäryhtiöosakkeiden arvoon liittyy arvonalentumisriski ja tällä voi olla vaikutuksia Yhtiön tulokseen ja oman pääoman jakokelpoisiin varoihin Nixu Oyj hankki Panorama Partnersin koko osakekannan. Pro forma -tiedoissa on esitetty Panorama Partnersin osakkeiden alustava arvioitu kokonaishankintamenon määrä. Lopullinen osakkeiden hankintameno voi poiketa Pro forma -tiedoissa esitetystä. Mikäli Panorama Partnersin liiketoimintaan liittyvät tulonodotukset eivät toteudu odotetulla tavalla, voi Yhtiö menettää omistuksensa arvon osittain tai kokonaan. Mikäli näin tapahtuisi, Nixu Oyj voi joutua tekemään tytäryhtiöosakkeiden kirjanpitoarvosta arvonalentumiskirjauksen joko osittain tai kokonaan. Tällä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Nixu Oyj:n tulokseen ja oman pääoman jakokelpoisten varojen määrään tulevaisuudessa, ja siten Nixu Oyj:n osingonmaksukykyyn. Tällä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Osakkeiden arvoon. Nixun liiketoimintaan liittyy luottoriski Nixun luottoriski muodostuu pääasiallisesti myyntisaatavista ja muista liiketoimintaan liittyvistä saatavista. Vaikka tällaisten saatavien määrä ei ole merkittävä Nixun liiketoiminnan laajuuteen nähden, luottoriskin toteutumisella voi olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Myönnetyt avustukset saatetaan joutua maksamaan kokonaan tai osittain takaisin, mikäli niiden ehtoja ei täytetä tai noudateta Tekes on myöntänyt Nixulle tutkimus- ja kehityshankkeisiin avustuksia, ja on mahdollista, että avustuksia tai lainoja tullaan hakemaan myös tulevaisuudessa. Myönnettyihin avustuksiin liittyy niiden ehtojen perusteella takaisinperintäriski, mikäli niihin sovellettavia ehtoja ei noudateta. Mahdollisella takaisinperinnällä voi olla haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Osakkeisiin, First North -listautumiseen ja Listautumisantiin liittyviä riskejä Osakkeisiin liittyy arvostusriski ja niiden likviditeetti saattaa jäädä heikoksi Yhtiön Osakkeet eivät ole aiemmin olleet säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynnissä kaupankäynnin kohteena, joten ei voi olla varmuutta siitä, että Osakkeille muodostuu aktiiviset tai likvidit jälkimarkkinat tai, että Osakkeiden hinta olisi kaupankäynnissä korkeampi kuin Listautumisannissa maksettu merkintähinta. 16

18 First North -markkinapaikan luonteen johdosta First North -yhtiöiden osakkeilla on keskimäärin vähäisempi likviditeetti kuin päämarkkinoilla kaupankäynnin kohteena olevilla arvopapereilla. Myös osakkeiden arvovaihtelu saattaa olla suurempaa. First Northissa listattujen yhtiöiden osakkeiden likviditeetti ja myyntimahdollisuudet voivat olla heikot. Lisäksi Osakkeet eivät ole säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynnissä kaupankäynnin kohteena merkintäaikana eikä Listautumisannissa merkittyjä Tarjottavia Osakkeita voi myydä ennen merkintäajan päättymistä ja Tarjottavien Osakkeiden kirjaamista arvoosuustileille. Osakkeiden listaamisen jälkeinen markkinahinta saattaa vaihdella merkittävästikin johtuen erilaisista tekijöistä, kuten esimerkiksi Nixun kyvystä saavuttaa liiketoimintatavoitteensa. Nixu ei pysty ennakoimaan tai arvioimaan hintavaihtelua. Osakemarkkinoihin yleisesti ja erityisesti pienempien yhtiöiden osakkeiden markkinoihin on liittynyt historiallisesti merkittäviä kurssi- ja volyymivaihteluita, jotka eivät aina ole olleet suhteessa yhtiöiden tuloksentekokykyyn. Vastaavat kurssivaihtelut voivat vaikuttaa Osakkeiden arvoon negatiivisesti riippumatta Nixun todellisesta tuloksentekokyvystä. Osakkeiden arvon kehittymiseen vaikuttavat muun muassa markkinoiden yleinen kehitys sekä tiedot Nixun toteutuneesta ja ennakoidusta taloudellisesta kehityksestä. Osakkeiden hinnanmuodostus markkinoilla saattaa myös häiriintyä, jolloin osakekurssi ei heijasta kaikkea markkinoilla saatavilla olevaa tietoa. Sijoittajien tulee olla tietoisia siitä, että Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy korkea riski ja että Osakkeiden positiivisesta kurssikehityksestä ei ole varmuutta. Yhtiön osingonmaksusta tai tulevien osinkojen määrästä ei ole takeita Mahdollisten osinkojen maksaminen ja niiden määrä riippuvat Nixun tulevasta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, kassavirrasta, käyttöpääoman tarpeesta ja muista tekijöistä. Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) ja Suomessa vallitsevan käytännön mukaan yhtiöiden osakkeille maksetaan osinkoa pääsääntöisesti vain kerran vuodessa ja vasta varsinaisen yhtiökokouksen vahvistettua yhtiön tilinpäätöksen ja päätettyä mahdollisesta osingonjaosta yhtiön hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella. Yhtiön osingonmaksukykyyn vaikuttavat useat tekijät, kuten tämänhetkinen ja ennustettu taloudellinen tilanne, käyttöpääoman tarpeet, kassavirta ja tulos, oman pääoman jakokelpoisten varojen määrä sekä mahdolliset Yhtiötä tai sen tytäryhtiöitä sitovat lainasopimusehdot. Osingonjako ei saa vaarantaa osakeyhtiölain mukaista yhtiön maksukykyä ja hallituksen on myös varmistettava yhtiön maksukyvyn säilyminen ennen osingonjaosta päättämistä. Varmuutta tulevien osinkojen määrästä, taikka edes osingonjaon toteutumisesta, ei siten voi olla. Yhtiön tietyltä tilikaudelta maksamat osingot eivät myöskään ole yhteydessä kyseisen tilikauden jälkeisiltä tilikausilta maksettaviin osinkoihin. Tulevien osakeantien tai -myyntien vaikutus osakekurssiin ja laimentuminen Yhtiö sekä Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, joiden odotetaan omistavan Listautumisannin toteutumisen jälkeen arviolta yhteensä noin 10,85 prosenttia Osakkeista, ovat sopineet Pääjärjestäjän kanssa, että he eivät Tarjottavien Osakkeiden arvo-osuustileille kirjaamista seuraavan kuuden (6) kuukauden aikana tietyin poikkeuksin laske liikkeelle tai myy (suoraan tai määräysvallassaan olevien yhteisöjen kautta) Osakkeita ilman Pääjärjestäjän suostumusta. Yhtiö ja myyntirajoituksiin sitoutuneet tahot voivat laskea liikkeeseen tai myydä Osakkeita myyntikiellon päättymisen jälkeen tai Pääjärjestäjän suostumuksella. Tällaiset liikkeeseenlaskut, osakemyynnit tai niitä koskevat odotukset voivat vaikuttaa haitallisesti Osakkeiden markkinahintaan. Merkittävien osakemäärien liikkeeseenlasku tai myynti taikka käsitys siitä, että tällaisia liikkeeseenlaskuja tai myyntejä voi tulevaisuudessa tapahtua, voi vaikuttaa haitallisesti Osakkeiden markkinahintaan ja Yhtiön kykyyn hankkia varoja tulevaisuudessa pääomankorotusten avulla. Lisäksi mahdollisesti tulevaisuudessa toteutettavat suunnatut osakeannit taikka merkintäetuoikeusannit, joissa osakkeenomistajat päättävät olla käyttämättä merkintäetuoikeuksiaan, voivat laimentaa osakkeenomistajien suhteellista osuutta Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä. Ulkomaalaisten sijoittajien mahdollisuuteen hankkia Yhtiön osakkeita saattaa kohdistua rajoituksia Suomen lainsäädännön mukaan Yhtiön osakkeenomistajilla on omistustensa suhteessa merkintäetuoikeus Yhtiön laskiessa liikkeeseen uusia osakkeita tai uusien osakkeiden merkintään oikeuttavia arvopapereita. Tietyt osakkeenomistajat, jotka asuvat tai joiden rekisteröity osoite on Suomen ulkopuolella, eivät kuitenkaan 17

19 välttämättä voi käyttää merkintäetuoikeuksiaan kotimaassaan voimassa olevien lakien ja määräysten vuoksi, mistä johtuen näiden osakkeenomistajien omistusosuus Yhtiössä voi laimentua. Rajoituksia ulkomaisten sijoittajien osakemerkinnöille tai -ostoille saattaa myös johtua ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetusta laista (172/2012, muutoksineen), jonka mukaan eräät ulkomaisten omistajien yritysostot vaativat työ- ja elinkeinoministeriön vahvistuksen. Listautuminen aiheuttaa Nixulle uusia, listayhtiönä toimimiseen liittyviä velvoitteita First Northiin listautumisen johdosta Nixulta edellytetyt johtamis-, suunnittelu-, raportointi- ja seurantajärjestelmät ovat listaamattomilta yhtiöiltä edellytettyä laajemmat, ja niistä aiheutuu Nixulle uusia kustannuksia. Nixu on pyrkinyt valmistautumaan huolellisesti First North -listautumisesta johtuvien velvoitteiden noudattamiseen. Tästä huolimatta on mahdollista, että Yhtiö ei pysty täyttämään kaikkia First North -listayhtiöltä vaadittavia velvoitteitaan, esimerkiksi tiedonantovelvollisuuteen liittyen. Nixun tavoitteena on tuottaa ja julkaista luotettavaa tietoa oikea-aikaisesti markkinoille. Mikäli Nixun julkaisema tieto kuitenkin osoittautuu virheelliseksi, harhaanjohtavaksi tai se ei muutoin täytä kaikkia säännösten edellyttämiä vaatimuksia, tai mikäli julkistettavaksi säädetyn tiedon julkistaminen viivästyy tai laiminlyödään, seurauksena voi olla sijoittajien ja muiden sidosryhmien luottamuksen menettäminen sekä mahdolliset sanktiot. Tällaisten riskien toteutumisella voi olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja/tai Osakkeiden arvoon. Yhtiön listautumisen toteutumisesta suunnitellulla tavalla ei ole varmuutta Listautumisannin tarkoituksena on mahdollistaa Yhtiön listautuminen First Northiin. Vaikka Yhtiön käsityksen mukaan Yhtiö täyttää listautumiselle asetetut edellytykset, ei ole takeita siitä, että listautuminen ei viivästy viranomaisten tai First Northin asettamien vaatimusten johdosta. Lisäksi on mahdollista, että Listautumisanti toteutuu vain osittain tai Listautumisanti jää kokonaan toteutumatta, mikäli Tarjottavien Osakkeiden kysyntä ei ole riittävää eivätkä kaikki Tarjottavat Osakkeet tule merkityiksi Listautumisannissa, tai mikäli listautuminen First Northiin ei toteudu. 18

20 TÄRKEITÄ TIETOJA YHTIÖESITTEESTÄ Hallituksen vastuulausunto Toteamme, että Yhtiöesitteessä esitetyt tiedot ovat parhaan tietomme mukaan oikeita ja että Yhtiöesitteessä ei parhaan tietomme mukaan ole sellaisia puutteita, jotka saattaisivat vääristää Yhtiöesitteen antamaa kuvaa ja että kaikki oleelliset tiedot hallituksen kokouksien pöytäkirjoista, tilintarkastajien merkinnöistä ja muista sisäisistä asiakirjoista sisältyvät Yhtiöesitteeseen. Yhtiöesitteen saatavillaolo Nixu Oyj Hallitus Yhtiöesite on saatavilla arviolta Merkintäpaikasta ja Yhtiön pääkonttorista osoitteessa Keilaranta 15, Espoo sekä Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta sekä Pääjärjestäjän verkkosivustolta osoitteesta Tulevaisuutta koskevat lausumat Yhtiöesitteessä esitetään lausumia, jotka kuvaavat muun muassa Nixu johdon nykyisiä näkemyksiä ja odotuksia Nixun tulevasta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, liiketoimintastrategiasta sekä tulevaa toimintaa ja päämääriä koskevista suunnitelmista ja tavoitteista. Tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia on esitetty muun muassa Yhtiöesitteen kohdissa Yhtiö ja Listautumisanti lyhyesti, Riskitekijät, Markkina- ja toimialakatsaus, Liiketoiminnan kuvaus, Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät sekä Yhdistyminen Panorama Partnersin kanssa. Tulevaisuutta koskevat lausumat liittyvät sekä Nixuun että niihin sektoreihin ja toimialoihin, joilla se toimii. Lausumat, joissa käytetään ilmauksia aikoa, arvioida, ennakoida, ennustaa, odottaa, olettaa, pyrkiä, saattaa, suunnitella, tavoitella, tähdätä, uskoa, voida, tai muut vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Kaikkiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä sekä epävarmuustekijöitä, joiden seurauksena Nixun todellinen tulos, toiminnan taso tai saavutukset voivat poiketa huomattavasti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetystä. Esimerkkejä tällaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä on esitetty muun muassa kohdassa Riskitekijät. Lisäksi, vaikka Nixun liiketoiminnan tulos, taloudellinen tilanne ja maksuvalmius sekä kehitys niillä toimialoilla, joilla Nixu toimii, olisivat yhdenmukaiset tämän Yhtiöesitteen tulevaisuutta koskevien lausumien kanssa, ne eivät välttämättä anna viitteitä tulevien kausien tuloksista tai kehityksestä. Taloudellisten ja eräiden muiden tietojen esittäminen Taloudelliset tiedot Nixun tilintarkastetut tilinpäätökset ja päättyneiltä tilikausilta sekä Nixun tilintarkastamaton puolivuotiskatsaus päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta ja Panorama Partnersin tilintarkastettu tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta sekä tilintarkastamaton välitilinpäätös päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta on laadittu Suomessa voimassaolevien kirjanpitolain (1336/1997), kirjanpitoasetuksen (1339/1997) ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimivan kirjanpitolautakunnan yleisohjeiden ja lausuntojen ( Suomalainen Kirjanpitokäytäntö ) mukaisesti. Nixun tilintarkastamaton puolivuotiskatsaus päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta on esitetty First Northin Sääntöjen kohdan 4.6 e i ix edellyttämässä laajuudessa. Nixun tilintarkastetut tilinpäätökset ja päättyneiltä tilikausilta on tilintarkastanut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila. Panorama Partnersin tilintarkastetun tilinpäätöksen päättyneeltä tilikaudelta on tilintarkastanut KHT-yhteisö Revico Grant Thornton Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Juha-Pekka Keimmo. Panorama Partnersin hankinnan yhteydessä Panorama Partnersin tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila. 19

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 20.8.2013 klo 8.30 Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.9.2013 klo 10

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT

TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT Petri Kairinen, CEO 17.2.2016 17.2.16 Nixu 2016 1 KASVUSTRATEGIA ETENI. NIXU LAAJENTUI KANSAINVÄLISESTI JA KÄYNNISTI UUSIA SKAALAUTUVIA PALVELUITA 17.2.16 Nixu 2016 2 Hyvä kasvu

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTTEEN LIITE 19.11.2012 Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom on allekirjoittanut 29.8.2012 Munksjö AB:n pääomistaja EQT:n

Lisätiedot

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 Sisältö Jakautumisen perustelut Jakautumisen hyödyt ja alustava suunnitelma osittaisjakautumiselle Kaksi itsenäistä yhtiötä, Caverion

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA HAKEE B-SARJAN OSAKKEIDENSA LISTAAMISTA NASDAQ HELSINGIN FIRST NORTH - MARKKINAPAIKALLE

ELITE VARAINHOITO OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA HAKEE B-SARJAN OSAKKEIDENSA LISTAAMISTA NASDAQ HELSINGIN FIRST NORTH - MARKKINAPAIKALLE YHTIÖTIEDOTE 1 ELITE VARAINHOITO OYJ YHTIÖTIEDOTE klo 15.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN,

Lisätiedot

Enintään 22.280.000 uuden Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n Osakkeen Suunnatun osakeannin tulos

Enintään 22.280.000 uuden Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n Osakkeen Suunnatun osakeannin tulos Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (LSE: TALV LN; Nasdaq OMX Helsinki: TLV) TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA,

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti Pohjola Suunniteltu merkintäoikeusanti 2009 Rajoitusteksti: Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin. Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot eivät ole

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin ehdoissa käytetyt isoilla alkukirjaimilla olevat termit vastaavat Yhtiöesitteessä määriteltyjä termejä.

LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin ehdoissa käytetyt isoilla alkukirjaimilla olevat termit vastaavat Yhtiöesitteessä määriteltyjä termejä. LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin ehdoissa käytetyt isoilla alkukirjaimilla olevat termit vastaavat Yhtiöesitteessä määriteltyjä termejä. Listautumisanti Osakeannissa ja Osakemyynnissä tarjotaan

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

Suomen Hoivatilat Oyj hakee kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle, käynnistää osakeannin ja julkaisee listalleottoesitteen

Suomen Hoivatilat Oyj hakee kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle, käynnistää osakeannin ja julkaisee listalleottoesitteen Suomen Hoivatilat Oyj Yhtiötiedote 3.3.2016 kello 08.00 EET EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA,

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

Listautujan käsikirja. Due diligence -kysymysluettelo

Listautujan käsikirja. Due diligence -kysymysluettelo Due diligence -kysymysluettelo 52 53 Due diligence -kysymysluettelo tietojen keräämiseen Nasdaq OMX First North Nordic -sääntöjen mukaisen yhtiöesitteen laatimista varten n.n.2012 Sivulla YLEISET OHJEET...

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj. 29.2.2016 Finlandia-talo

Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj. 29.2.2016 Finlandia-talo Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj 29.2.2016 Finlandia-talo Vuonna 2013 julkistetun strategian toteuttaminen jatkuu Sponda on toteuttanut johdonmukaisesti vuonna 2013 julkistettua strategiaansa, jonka

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj / Synteettiset optio-oikeudet 2013 Lopullinen,

Taaleritehdas Oyj / Synteettiset optio-oikeudet 2013 Lopullinen, Sivu 1 / 5 TAALERITEHDAS OYJ:N SYNTEETTISET OPTIO-OIKEUDET 2013 Taaleritehdas Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 4.12.2013 päättänyt synteettisten optiooikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN.

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN. TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. GRX MANAGEMENT TEAM OY ON OSAKEYHTIÖLAISSA TARKOITETTU YKSITYINEN OSAKEYHTIÖ, JONKA OSAKKEITA TAI VAIHTOVELKAKIRJOJA EI

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.12.2015 klo 17:15 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN SUUNNATTU ANTI ASIAKKAILLE. Suunnatun asiakasannin ehdot

TAALERITEHTAAN SUUNNATTU ANTI ASIAKKAILLE. Suunnatun asiakasannin ehdot TAALERITEHTAAN SUUNNATTU ANTI ASIAKKAILLE Suunnatun asiakasannin ehdot 1 YLEISKUVAUS Taaleritehdas Oyj ( Taaleritehdas tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla ( Osakeanti ) merkittäväksi

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Tokmanni Group Oyj Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Tokmanni Group Oyj Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta 29.4.2016 Tokmanni Group Oyj Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta Tokmanni Group Oyj ("Yhtiö") on tänään vastaanottanut Cidron Disco S.à r.l:lta ( Cidron,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

United Bankers Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Kasvupanostukset tuottivat tulosta: liikevaihdon kasvu 50 %, liikevoitto kaksinkertaistui

United Bankers Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Kasvupanostukset tuottivat tulosta: liikevaihdon kasvu 50 %, liikevoitto kaksinkertaistui United Bankers Oyj YHTIÖTIEDOTE 26.2.2015 kello 9:00 United Bankers Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Kasvupanostukset tuottivat tulosta: liikevaihdon kasvu 50 %, liikevoitto kaksinkertaistui Tammi-joulukuu

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (5)

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (5) PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (5) Tämä esitys on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (2010) suosituksessa 47 tarkoitettu Raisio Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys. Esitetyt tiedot ovat pääsääntöisesti

Lisätiedot

SAMPO-KONSERNIN AVAINHENKILÖIDEN PITKÄAIKAINEN KANNUSTIN- JÄRJESTELMÄ 2011:1

SAMPO-KONSERNIN AVAINHENKILÖIDEN PITKÄAIKAINEN KANNUSTIN- JÄRJESTELMÄ 2011:1 27.9.2012 SAMPO-KONSERNIN AVAINHENKILÖIDEN PITKÄAIKAINEN KANNUSTIN- JÄRJESTELMÄ 2011:1 Ehdot Suomenkielinen käännös englanninkielisestä alkuperäistekstistä 1. Sampo-konsernin pitkäaikainen kannustinjärjestelmä

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C. I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 5.500.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa

Lisätiedot

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 KUTSU ZEELAND FAMILY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEEN 7.4.2016 Zeeland Family Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Yhtiökokouskutsu ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.3.2013 klo 08.00 Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15 Proha Oyj Pörssitiedote 5.2.2001 klo 11.15 PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN LIIKKEESEENLASKUSTA Proha Oyj:n (Yhtiö) hallitus on 4.2.2001 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 21.3.2007 klo 11.30 1(5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KOMMENTOI BIRKA LINE ABP:N TÄNÄÄN JULKISTAMASSA ECKERÖN JULKISTA OSTOTARJOUSTA KOSKEVASSA LAUSUNNOSSA ANTAMIA

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 17.2.2012 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ

Lisätiedot

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2009 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA.

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2015 ja osavuosikatsaus Q4/2015 Juha Varelius 4.2.2016 Digia lyhyesti Suomalainen ohjelmisto-

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE klo GLASTON OYJ ABP:N HALLITUS PÄÄTTI OSAKEANNEISTA TASEEN JA RAHOITUSASEMAN VAHVISTAMISEKSI

GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE klo GLASTON OYJ ABP:N HALLITUS PÄÄTTI OSAKEANNEISTA TASEEN JA RAHOITUSASEMAN VAHVISTAMISEKSI Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Lisätiedot

Nordic Minesin hallitus vahvistaa 282 miljoonan Ruotsin kruunun täysin taatun merkintäoikeusannin ehdot

Nordic Minesin hallitus vahvistaa 282 miljoonan Ruotsin kruunun täysin taatun merkintäoikeusannin ehdot LEHDISTÖTIEDOTE, 18. joulukuuta 2012 Nordic Minesin hallitus vahvistaa 282 miljoonan Ruotsin kruunun täysin taatun merkintäoikeusannin ehdot Eldorado Gold Cooperatief U.A (jäljempänä Eldorado ) tekee Nordic

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen

Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen 17.12.2010 Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen 1. Johdanto Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keskuskauppakamarin listayhtiöiden neuvottelukunta (LYNK) on laatinut yhtiökokouskutsuja koskevan käytännön

Lisätiedot

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot