FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE Nixu Oyj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj"

Transkriptio

1 FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE Nixu Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään osaketta Merkintähinta 4,40 euroa osakkeelta Nixu Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa listautumisannissa ( Listautumisanti ) merkittäväksi enintään uutta osaketta ( Tarjottavat Osakkeet ) osakekohtaiseen merkintähintaan 4,40 euroa ( Merkintähinta ) jäljempänä tässä yhtiöesitteessä ( Yhtiöesite ) kuvatulla tavalla. Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika alkaa klo 9.30 ja päättyy arviolta klo Ohjeita merkinnän tekemiseksi ja Listautumisannin tarkemmat ehdot on esitetty jäljempänä kohdissa Listautumisannin ehdot ja Ohjeita Sijoittajille. Tarjottavat Osakkeet tuottavat Yhtiön muiden osakkeiden (Tarjottavat Osakkeet ja Yhtiön muut osakkeet yhdessä Osakkeet ) kanssa yhtäläiset oikeudet ja oikeuttavat kaikkiin tulevaisuudessa mahdollisesti jaettaviin osinkoihin. Jokainen Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Tarjottavat Osakkeet merkitään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ( Kaupparekisteri ) arviolta Ennen Listautumisantia Osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena millään säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynnissä. Yhtiö tulee jättämään listalleottohakemuksen NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle ( Helsingin Pörssi ) Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland -markkinapaikalle ( First North ) kaupankäyntitunnuksella NIXU. Osakkeiden ensimmäisen kaupankäyntipäivän First Northissa arvioidaan olevan Helsingin Pörssin hyväksyttyä Yhtiön listalleottohakemuksen First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana Yhtiölle toimii Summa Capital Oy, joka toimii myös Listautumisannin pääjärjestäjänä ( Pääjärjestäjä ). FIM Pankki Oy toimii Listautumisannin merkintäpaikkana ( Merkintäpaikka ). First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää NASDAQ OMX -konserniin kuuluva Helsingin Pörssi. First North -yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä kuin säännellyillä markkinapaikoilla. First North -yhtiöt noudattavat pienille kasvuyhtiöille sovellettuja, vaatimustasoltaan alhaisempia sääntöjä. First North -yhtiöihin sijoittaminen saattaa sisältää suuremman riskin kuin päämarkkinoiden yhtiöihin sijoittaminen. Kaikilla First North -markkinapaikan yhtiöillä on Hyväksytty Neuvonantaja, joka valvoo, että sääntöjä noudatetaan. Hyväksytty Neuvonantaja tekee arvioinnin kaupankäynnin kohteeksi hakeutuvasta yhtiöstä. Helsingin Pörssi hyväksyy hakemuksen kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta. Tätä Yhtiöesitettä ei saa lähettää kokonaan tai osittain eikä suoraan tai välillisesti kenellekään Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, tai Singaporessa taikka millään muulla sellaisella alueella, jossa Tarjottavien Osakkeiden toimittaminen tai tarjouksen tekeminen Tarjottavista Osakkeista ei olisi sallittua, olevalle henkilölle. Tarjottavia Osakkeita ei saa, suoraan tai välillisesti, tarjota, myydä, jälleenmyydä, siirtää eikä toimittaa mihinkään tällaiseen maahan, ellei Yhtiö yksinomaisen harkintansa mukaan päätä toisin. Tämä Yhtiöesite ei ole tarjous Tarjottavien Osakkeiden myymiseksi Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa, eikä Yhtiön osakkeita ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen ( Yhdysvaltain arvopaperilaki ) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä siten saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin ilman Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä. Lisätietoja on esitetty kohdassa Riskitekijät. Pääjärjestäjä ja Hyväksytty Neuvonantaja

2 YLEISTÄ YHTIÖESITTEESTÄ Tämä Yhtiöesite on laadittu Osakkeiden hakemiseksi monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle First North - markkinapaikalle. Yhtiöesite on laadittu First North -markkinapaikkaan sovellettavien First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisesti. Arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 4 luvun 3 :n 5) -kohdan mukaisen poikkeuksen perusteella Listautumisannin yhteydessä ei laadita arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä. Yhtiöesitteeseen ei siten sovelleta Euroopan komission asetusta (EY) N:o 809/2004 (muutoksineen), arvopaperimarkkinalain 3-5 luvun mukaisia esitteitä koskevia säännöksiä (edellä mainittua poikkeusta lukuun ottamatta) eikä valtiovarainministeriön arvopaperimarkkinalain 3-5 luvun mukaisista esitteistä antamaa asetusta /1019. Yhtiöesitettä ei voida käyttää arvopapereiden hakemiseksi kaupankäynnin kohteeksi pörssilistalla tai muulla säännellyllä markkinalla, vaan First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisesti monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi hakeutumisen yhteydessä. Yhtiöesite on laadittu yksinomaan suomen kielellä. Yhtiöesitteeseen ja Listautumisantiin liittyvät oikeudelliset seikat määräytyvät Suomen lain mukaan ja suomalaisilla tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta mahdollisissa Yhtiöesitteeseen tai Listautumisantiin liittyvissä riidoissa. Tässä Yhtiöesitteessä Yhtiö tarkoittaa Nixu Oyj:tä, ja Nixu, Nixu-konserni tai Konserni tarkoittaa Nixu Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, että ilmaisulla tarkoitetaan vain Nixu Oyj:tä, sen tytäryhtiötä tai liiketoimintaa tai joitakin näistä yhdessä. HUOMAUTUS SIJOITTAJILLE Tässä Yhtiöesitteessä esitettävät tiedot ovat peräisin Yhtiöltä tai muusta Yhtiöesitteessä mainitusta lähteestä. Sijoittajien tulee luottaa ainoastaan Yhtiöesitteen sisältämiin tietoihin sekä Yhtiön julkistamiin yhtiötiedotteisiin. Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittamista harkitessaan sijoittajien tulee tukeutua omiin selvityksiinsä Yhtiöstä ja Listautumisannin ehdoista ja tehdä itsenäinen arvionsa Tarjottavien Osakkeiden merkitsemisen tai ostamisen oikeudellisista, verotuksellisista, liiketoiminnallisista ja taloudellisista sekä muista seuraamuksista ja riskeistä. Riskejä on selostettu tämän Yhtiöesitteen kohdassa Riskitekijät. Mahdollisia sijoittajia kehotetaan tutustumaan koko Yhtiöesitteeseen harkitessaan sijoituspäätöstä. Suomen tai minkään muun valtion arvopaperi- tai sääntelyviranomaiset eivät ole antaneet Listautumisantia koskevaa suositusta. Ketään ei ole valtuutettu antamaan mitään muita kuin Yhtiöesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli muita kuin Yhtiöesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja annetaan, on huomattava, että ne eivät ole Yhtiön tai Pääjärjestäjän hyväksymiä. Listautumisantiin ja Osakkeiden listalleottoon liittyen annetut tiedot tai lausunnot, jotka eivät vastaa tässä Yhtiöesitteessä annettuja tietoja ja lausuntoja, ovat pätemättömiä. Pääjärjestäjä toimii Listautumisannissa ainoastaan Yhtiön puolesta eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan. Pääjärjestäjä on sitoutunut ainoastaan Yhtiötä kohtaan eikä anna neuvoja Listautumisannista tai tästä Yhtiöesitteestä muille kuin Yhtiölle. Tämän Yhtiöesitteen luovuttaminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että sen sisältämät tiedot pitäisivät paikkansa muulloin kuin Yhtiöesitteen päivämääränä tai että Nixun liiketoiminnassa tai markkinaolosuhteissa ei olisi tapahtunut muutoksia Yhtiöesitteen päivämäärän jälkeen. Sijoittajia kehotetaan seuraamaan Yhtiön julkistamia yhtiötiedotteita. Tämän Yhtiöesitteen sisältämät tiedot eivät ole Yhtiön tai Pääjärjestäjän vakuutus tai takuu tulevista tapahtumista, eikä niitä tule pitää sellaisina. Monissa maissa, kuten erityisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa ja Singaporessa Yhtiöesitteen jakelua sekä Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista on rajoitettu lainsäädännössä. Tarjottavien Osakkeiden merkittäväksi tarjoaminen ei koske henkilöitä, jotka ovat sellaisilla alueilla, joilla tällainen tarjoaminen olisi lainvastaista. Yhtiö tai Pääjärjestäjä eivät ole tehneet eivätkä tee mitään toimia Yhtiöesitteen (tai muiden Listautumisantiin liittyvien tarjous- tai julkistusmateriaalien tai lomakkeiden) hallussapidon tai jakelun sallimiseksi sellaisilla lainkäyttöalueilla, joilla tällainen hallussa pitäminen tai jakelu voi ilman edellä mainittuja toimia johtaa lakien tai säännösten rikkomiseen. Yhtiöesitettä tai muuta ilmoitusta taikka osakeantimateriaalia ei saa jakaa tai julkaista millään lainkäyttöalueella, ellei se ole lainsäädännön ja säännösten mukaista. Yhtiö tai Pääjärjestäjä ei ota mitään oikeudellista vastuuta sellaisten henkilöiden puolesta, jotka ovat hankkineet Yhtiöesitteen vastoin näitä rajoituksia. Yhtiöesite ei muodosta Tarjottavien Osakkeiden myyntitarjousta henkilöille, jotka ovat sellaisella lainkäyttöalueella, jossa tällaisen tarjouksen tekeminen on lainvastaista. Yhtiöesite ei myöskään muodosta kehotusta Tarjottavia Osakkeita koskevan ostotarjouksen tekemiseen henkilöille, jotka ovat sellaisella lainkäyttöalueella, jolla tällaisten kehotusten tekeminen on lainvastaista. Ellei erikseen tässä Yhtiöesitteessä ole mainittu, (i) Listautumisannissa tarjottuja Tarjottavia Osakkeita ei saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, siirtää tai toimittaa suoraan tai välillisesti Euroopan talousalueen ( ETA ) jäsenvaltioissa tai ETA-jäsenvaltioihin, jotka ovat saattaneet voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY, annettu 4. päivänä marraskuuta 2003, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta (muutoksineen) (muut kuin Suomi), ellei poikkeussäännös sovellu, eikä Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, eikä Australiassa, Etelä- Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Singaporessa taikka muussa maassa tai muuhun maahan, jossa Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen ei olisi sallittua, ja (ii) tätä Yhtiöesitettä ei saa lähettää yhdellekään henkilölle kohdassa (i) mainittuihin maihin. Listautumisannin mukaisen Tarjottavien Osakkeiden merkinnän hyväksymisen ehtona on, että Yhtiö voi luottaa merkitsijän merkinnän yhteydessä antamien tietojen oikeellisuuteen. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden hylätä minkä tahansa Tarjottavien Osakkeiden merkinnän, jonka Yhtiö tai sen edustajat uskovat aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen. Sijoittajien ei tule pitää tässä Yhtiöesitteessä esitettyjä tietoja oikeudellisena neuvonantona taikka sijoitus- tai veroneuvonantona. Tehdessään sijoituspäätöstä sijoittajien tulee tukeutua omiin arvioihinsa Nixusta ja Listautumisannin ehdoista sekä sijoituspäätöksen eduista ja riskeistä.

3 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ YHTIÖESITTEESTÄ... 1 HUOMAUTUS SIJOITTAJILLE... 1 YHTIÖ JA LISTAUTUMISANTI LYHYESTI... 6 RISKITEKIJÄT... 8 Nixun toimintaympäristöön liittyviä riskejä... 8 Nixun liiketoimintaan liittyviä riskejä... 9 Taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä Osakkeisiin, First North -listautumiseen ja Listautumisantiin liittyviä riskejä TÄRKEITÄ TIETOJA YHTIÖESITTEESTÄ Hallituksen vastuulausunto Yhtiöesitteen saatavillaolo Tulevaisuutta koskevat lausumat Taloudellisten ja eräiden muiden tietojen esittäminen TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LISTAUTUMISANNIN JA FIRST NORTH -LISTAUTUMISEN TAUSTA JA SYYT SEKÄ VAROJEN KÄYTTÖ LISTAUTUMISANNIN EHDOT Yleistä Listautumisanti Pääjärjestäjä Merkintähinta Merkintäsitoumuksen vähimmäismäärä Merkintäaika Merkintäpaikka ja merkintäsitoumuksen antaminen Merkintäsitoumuksen sitovuus Allokaatio ja menettely yli- ja alimerkintätilanteissa Merkintöjen hyväksyminen ja Listautumisannin tuloksen julkistaminen Tarjottavien Osakkeiden maksaminen Vahvistusilmoitukset Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille Osakkeenomistajien oikeudet Luovutusrajoitukset (Lock-up) Kaupankäynti Osakkeilla Oikeus peruuttaa Listautumisanti Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen muualla kuin Suomessa

4 Osakeyhtiölain tarkoittamat tiedot Sovellettava laki Muut seikat OHJEITA SIJOITTAJILLE Yhteisöjen merkinnät Merkintä asiamiehenä Toimenpidemaksut Verotus Tarkemmat ohjeet PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS OSINGOT JA OSINKOPOLITIIKKA MARKKINA- JA TOIMIALAKATSAUS Johdanto kyberturvallisuusmarkkinoihin Nixun toimintaympäristö ja kilpailutilanne LIIKETOIMINNAN KUVAUS Yleiskuvaus ja historia Liiketoimintamalli Asiakkaat Missio, visio ja liiketoimintastrategia Oikeudellinen rakenne Nixun organisaatio ja henkilöstö Immateriaalioikeudet Tutkimus ja kehitys Vakuutukset Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt Merkittävät sopimukset Liiketoimet johdon, hallituksen jäsenten tai edellä mainittujen henkilöiden perheenjäsenten, merkittävien omistajien tai Nixu-konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA Tuloslaskelman tietoja Taseen tietoja Nixun rahavirtalaskelma Nixun tunnusluvut LIIKETOIMINNAN TULOS, TALOUDELLINEN ASEMA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Nixun liiketoiminnan tulokseen vaikuttavia tekijöitä Tapahtumia edellisen tilikauden päättymisen jälkeen ja viimeaikaiset suuntaukset

5 Tulosennuste ja tulevaisuuden näkymät Tärkeimpien Nixu-konsernin tuloslaskelmaerien kuvaus Liiketoiminnan tulos Rahoituksen lähteet ja rahavirrat Investoinnit Taseen ulkopuoliset vastuut YHDISTYMINEN PANORAMA PARTNERSIN KANSSA PRO FORMA -TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien Pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Tilintarkastamattomat pro forma -tuloslaskelma- ja -tasetiedot Tilintarkastamattomien Pro forma -tietojen liitetiedot Pro forma -tunnusluvut HALLINTO, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT Yleistä hallinnosta Hallitus Johtoryhmä Hallituksen ja johtoryhmän omistukset Tilintarkastajat OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Yhtiö Yhtiön osakkeet Valtuutukset Suurimmat osakkeenomistajat Laimentuminen Yhteenveto osakkeisiin liittyvistä oikeuksista VEROTUS Yleistä Osinkojen verotus Luovutusvoitot Varainsiirtovero MERKINTÄSITOUMUKSET JA LUOVUTUSRAJOITUKSET Osakkeiden liikkeeseenlaskua ja luovutusta koskeva rajoitus (lock-up) Panorama Partnersin entisten pääomistajien merkintäsitoumukset ja luovutusrajoitus Merkintäsitoumukset NIXU OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT

6 LIITTEET LIITE 1 - NIXUN TILINTARKASTAMATON PUOLIVUOTISKATSAUS PÄÄTTYNEELTÄ KUUDEN KUUKAUDEN JAKSOLTA LIITE 2 - NIXUN TILINTARKASTETTU TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA LIITE 3 - NIXUN TILINTARKASTETTU TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA LIITE 4 - PANORAMA PARTNERSIN TILINTARKASTAMATON VÄLITILINPÄÄTÖS PÄÄTTYNEELTÄ KUUDEN KUUKAUDEN JAKSOLTA LIITE 5 - PANORAMA PARTNERSIN TILINTARKASTETTU TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA LIITE 6 - TILINTARKASTAJAN RAPORTTI YHTIÖESITTEESEEN SISÄLTYVISTÄ PRO FORMA - TALOUDELLISISTA TIEDOISTA 5

7 YHTIÖ JA LISTAUTUMISANTI LYHYESTI Seuraavaa yhteenvetoa ei ole tarkoitettu kattavaksi esitykseksi, vaan se on johdanto tässä Yhtiöesitteessä esitettäviin yksityiskohtaisiin tietoihin. Sijoitusta harkitsevien tulee perustaa Tarjottavia Osakkeita koskeva sijoituspäätöksensä Yhtiöesitteessä esitettäviin tietoihin kokonaisuutena eikä ainoastaan tähän yhteenvetoon. Lisäksi sijoitusta harkitsevien kehotetaan tutustumaan sijoituspäätöksensä tueksi myös Yhtiön julkaisemiin yhtiötiedotteisiin. Tarjottaviin Osakkeisiin liittyviä riskejä on kuvattu kohdassa Riskitekijät. Nixun historia ja liiketoiminta lyhyesti Nixu on Yhtiön johdon käsityksen mukaan Pohjoismaiden suurin kyberturvallisuuspalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys kyberturvallisuuspalveluihin keskittyneiden työntekijöiden määrällä mitattuna. Nixu huolehtii asiakkaidensa kyberturvallisuudesta sisäisen tietohallinnon, digitaalisen liiketoiminnan sekä teollisen internetin asiakassegmenteissä. Nixu auttaa asiakkaitaan hankkeissa, joissa edellytetään tietoturvan suunnittelua, toteutusta tai tarkastusta. Nixu varmistaa asiakkaidensa tietojen luottamuksellisuuden, liiketoiminnan jatkuvuuden sekä sähköisten palvelujen toimivuuden ennakoimalla ja ehkäisemällä tietoturvaan liittyviä riskejä. Nixu-konsernin liikevaihto päättyneellä tilikaudella oli 12,0 miljoonaa euroa. Konsernin pro forma - liikevaihto, mukaan lukien lokakuussa 2014 hankittu uusi tytäryhtiö Panorama Partners Oy ( Panorama Partners ) sekä pois lukien marraskuussa 2014 eriytetty Nixu Software Oy, oli 15,1 miljoonaa euroa päättyneellä tilikaudella. Panorama Partnersin liikevaihto vastaavalla tilikaudella oli 3,9 miljoonaa euroa. Nixukonsernin käyttökate oli 0,6 miljoonaa euroa (4,6 prosenttia liikevaihdosta) ja pro forma -käyttökate 1,4 miljoonaa euroa (9,3 prosenttia pro forma -liikevaihdosta) päättyneellä tilikaudella. Nixu työllistää Yhtiöesitteen päivämääränä yli 140 henkilöä. Nixu perustettiin vuonna 1988 ja sen ensimmäisinä vuosina liiketoiminnan pääpaino oli alkuvaiheen internetin ydinteknologioiden koulutuksessa, mutta konsultoinnin ja tuotekehityksen osuus liiketoiminnasta alkoi kasvaa 1990-luvun alkuvuosina. Nixun liiketoiminta on muuttunut vuosien varrella merkittävästi IT-alan yleisen kehityksen myötä. Nykyisen Nixun kannalta merkittävä päätös tehtiin vuonna 2006, jolloin Nixu päätti keskittyä kyberturvallisuuspalveluihin ydinliiketoimintanaan luvun alussa tietoturva sai aiempaa laajempaa huomiota kasvaneiden uhkien sekä toimialan monimuotoistumisen myötä. Tämän jälkeen Nixu on asteittain luopunut kyberturvaan liittymättömistä liiketoiminnoistaan ja keskittyy nykyisin yksinomaan kyberturvallisuuspalveluihin. Vuosina Nixun kyberturvallisuuspalveluiden liikevaihto on kasvanut keskimäärin 27 prosenttia vuosittain. Vuosi 2014 on ollut merkittävä Nixun historiassa. Alkuvuodesta tehtiin merkittävä organisaatiouudistus, missä aiemmat liiketoimintayksiköt purettiin ja toiminta keskitettiin yhdeksi kokonaisuudeksi. Samalla annettiin enemmän toimivaltaa eri osaamisalueiden vastuuhenkilöille. Timo Kotilainen luopui Yhtiön toimitusjohtajan tehtävästä ja tehtävään nimitettiin aiemmin Yhtiössä myyntijohtajana toiminut Petri Kairinen. Vuoden 2014 alkupuolella käynnistettiin myös strategiaprosessi liiketoimintastrategian päivittämiseksi, ja kesällä 2014 Yhtiö ilmoitti aikeestaan selvittää listautumista First North -markkinapaikalle. Lokakuussa Nixu yhdistyi tekemällään yritysostolla erään merkittävimmän suomalaisen kilpailijansa, käyttäjähallintaan ja digitaaliseen identiteettiin erikoistuneen Panorama Partnersin, kanssa. Yhdistyminen Panorama Partnersin kanssa tukee Nixun strategiaa erityisesti digitaalisen liiketoiminnan asiakassegmentissä, ja sen myötä Nixu tarjoaa johdon käsityksen mukaan tänä päivänä Suomessa laajinta osaamista digitaalisen identiteetin hallintaan ja suojaamiseen. Marraskuussa 2014 entisen tytäryhtiön Nixu Software Oy:n osakkeiden omistus ja Yhtiön Nixu Software Oy:ltä olevat lainasaamiset ja muut DNS-, DHCP- ja IP-osoitehallinnan ohjelmistotuoteliiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirrettiin osittaisjakautumisella jakautumisessa perustetulle NSW Global Oy:lle Visio ja strategia Nixun visiona on tulla Pohjois-Euroopassa luotetuksi kumppaniksi ja ensimmäiseksi vaihtoehdoksi kyberturvallisuuden palveluita kysyttäessä, sekä tarjota paras työpaikka kyberturvallisuuden ammattilaisille Nixu pyrkii kasvamaan toimintamarkkinoitaan nopeammin ja tavoittelee keskipitkällä aikavälillä yli 15 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua. Kasvun kannalta keskeinen tavoite on markkinaläsnäolon laajentaminen. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan Nixulla on tämänhetkisellä tarjoomallaan vahva asema suomalaisissa asiakkuuksissa, ja tätä asemaa ja osaamista voidaan hyödyntää markkinaläsnäolon laajentamiseen. 6

8 Markkinaläsnäoloa pyritään laajentamaan seuraavilla toimenpiteillä: Kasvu digitaalisen liiketoiminnan ja teollisen internetin kyberturvallisuusratkaisuissa Kumppanuuksien syventäminen Maantieteellisen läsnäolon laajentaminen muihin Pohjois-Euroopan maihin Valikoidut yrityskaupat Suomessa ja ulkomailla Kasvun lisäksi Nixu pyrkii parantamaan kannattavuuttaan. Keskipitkällä aikavälillä Nixun tavoite on ylittää vuotuisesti 10 prosentin käyttökatetaso. Katetasoa pyritään parantamaan seuraavilla toimenpiteillä: Uusien palveluiden ja palvelumallien kehittäminen Laskutettavuusasteen parantaminen Operatiivisen tehokkuuden parantaminen Listautumisannin ja First North -listautumisen tausta ja varojen käyttö Listautumisannin ja First North -listautumisen ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa Nixun kasvustrategian toteuttaminen, nopeuttaa kasvua, lisätä Nixun tunnettuutta ja vahvistaa pääomarakennetta. Nixu aikoo käyttää Listautumisannista saamansa varat ensisijaisesti toimintansa laajentamiseen liiketoimintastrategiansa mukaisesti ja likviditeettitilanteensa parantamiseen. Lisäksi Listautumisannista saatuja varoja voidaan käyttää muun muassa Panorama Partnersin hankintaa varten otetun lainan lyhentämiseen. First North -listautuminen parantaa myös Nixun kiinnostavuutta sekä asiakkaiden että osaavien työntekijöiden näkökulmasta ja lisää yleisön Nixua kohtaan kokemaa kiinnostusta. Listautumisannin ja listautumisen avulla hankitaan lisäksi Yhtiölle pääsy pääomamarkkinoille, kasvatetaan Yhtiön osakkeenomistajien määrää ja lisätään Osakkeiden likviditeettiä. Listautumisen myötä Osakkeita voidaan myös käyttää tehokkaammin vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa sekä Nixun henkilöstön ja avainhenkilöiden palkitsemisessa. Yhteenveto Listautumisannista Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään Tarjottavaa Osaketta merkintähintaan 4,40 euroa osakkeelta. Listautumisannin seurauksena Yhtiön Osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään Osakkeeseen. Tarjottavien Osakkeiden yhteenlaskettu enimmäismäärä vastaa noin 18,6 prosenttia Yhtiön Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen olettaen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään. Mikäli kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään yllä mainituin ehdoin, Nixu saa Listautumisannista 4,99 miljoonan euron tuotot ennen First North -listautumiseen ja Listautumisantiin liittyvien palkkioiden ja kulujen vähentämistä. Yhtiön hallitus päättää menettelystä Tarjottavien Osakkeiden yli- ja alimerkintätilanteessa. Yhtiö tiedottaa Listautumisannin tuloksesta yhtiötiedotteella arviolta Yhtiön Osakkeiden ensimmäisen kaupankäyntipäivän First North -markkinapaikalla arvioidaan olevan Listautumisannin ehdot on kuvattu kokonaisuudessaan kohdassa Listautumisannin ehdot ja tarkempia ohjeita sijoittajille on esitetty kohdassa Ohjeita Sijoittajille. 7

9 RISKITEKIJÄT Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä, joista osa saattaa olla huomattavia. Sijoitusta harkitsevien tulee huolellisesti sijoituspäätöksen perustaksi harkita erityisesti seuraavassa esitettäviä riskitekijöitä muiden tässä Yhtiöesitteessä esitettyjen tietojen lisäksi. Kukin esitetty riskitekijä saattaa vaikuttaa olennaisen haitallisesti Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja/tai tulevaisuuden näkymiin ja täten Nixuun tehdyn sijoituksen arvoon. Myös muilla, kuten tuntemattomilla ja vähäisinä pidettävillä riskeillä ja epävarmuustekijöillä, voi olla tällainen vaikutus. Tiettyjä Nixun toimintaan liittyviä seikkoja, joita tulisi harkita ennen Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittamista, on esitetty muiden asioiden ohella kohdissa Liiketoiminnan kuvaus ja Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät. Riskitekijöiden esitysjärjestyksellä ei ole tarkoitus osoittaa niiden toteutumisen todennäköisyyttä taikka niiden keskinäistä tärkeysjärjestystä. Nixun toimintaympäristöön liittyviä riskejä Nixu ei välttämättä pysty reagoimaan riittävän nopeasti informaatioteknologian ja kyberturvallisuusuhkien nopean kehityksen aiheuttamiin muutoksiin tietoturvapalveluiden kysynnässä Nixun asiakaskuntaan kohdistuvat kyberturvallisuusuhkat ovat lisääntyneet, ja viime vuosina on paljastunut useita laajoja ja ammattimaisia tietomurtoja. Samaan aikaan informaatioteknologia kehittyy jatkuvasti ja sen myötä myös teknologian vaatimat kyberturvallisuusvaatimukset ja erilaisten kyberturvallisuuspalveluiden kysyntä. Informaatioteknologian kehityksen ja kyberturvallisuusuhkien monipuolistumisen seurauksena erilaisten tietoturvallisuuspalveluiden kysyntä saattaa vaihdella huomattavasti, ja tietoturvallisuuspalveluiden tarjoajien tulee jatkuvasti kehittää uusia ratkaisuja sekä muuttaa palveluvalikoimaansa kysynnän muutosten vuoksi. Nixu ei välttämättä kykene riittävän nopeasti reagoimaan informaatioteknologian kehityksen ja uusien kyberturvallisuusuhkien aiheuttamiin kysynnän muutoksiin, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Nixun kilpailukykyyn markkinoilla sekä kykyyn säilyttää asiakkaansa. Uusien palveluiden kehittäminen vaatii myös Nixulta huomattavasti resursseja ja asiakkailta saatavat tuotot eivät välttämättä riitä kattamaan kehitystyön kustannuksia. Mikäli Nixu ei kykene tehokkaasti kehittämään palveluitaan vastaamaan informaatioteknologian ja kyberturvallisuusuhkien kehitykseen ja reagoimaan tarvittavan nopeasti vaihtelevaan palveluiden kysyntään, tällä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Heikko talouskehitys ja makrotaloudessa vallitseva epävarmuus voivat vaikuttaa haitallisesti IT-markkinoihin ja Nixun liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan Nixun liiketoiminta on osittain riippuvainen IT-markkinoiden kehityksestä (kuten esimerkiksi uusien tietojärjestelmähankkeiden määrästä), johon yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa. Vaikka IT-markkinoiden odotetaankin kokonaisuutena kasvavan lähitulevaisuudessa, jatkuu yleinen taloudellinen tilanne Suomessa ja muualla euroalueella epävarmana, ja taloudellinen kasvu on ollut heikkoa. Matalasuhdanteen pitkittyminen on lisännyt yritysten painetta tehostaa toimintojaan kannattavammiksi, mikä on vähentänyt yritysten investointeja, aiheuttanut yritysten investointien päätöksenteon viivästymistä tai investointien siirtämistä tulevaisuuteen. Nämä tekijät voivat vaikuttaa epäsuotuisasti IT-markkinoiden kehitykseen. Heikko taloustilanne saattaa myös lisätä asiakkailta saatavien maksujen viivästyksiä tai laiminlyöntejä, sekä lisätä hintakilpailua. Nixun riippuvuus IT-markkinoiden kehityksestä on kuitenkin rajallista siitä syystä, että kyberturvallisuusmarkkinan keskeiset kasvuajurit eivät ole riippuvaisia yleisestä talousympäristöstä. Mikäli heikko talouskehitys pitkittyy edelleen tai taloudellinen kasvu heikentyy ja epävarmuus lisääntyy, tällä voi silti olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Maailmanlaajuiseen poliittiseen ilmapiiriin liittyvät epävarmuudet kuten Ukrainassa käynnissä olevan konfliktin tuoma epävarmuus ja kriisin mahdollinen kärjistyminen saattavat lisäksi johtaa uusiin kansainvälisiin pakotteisiin ja pahimmassa tapauksessa laajamittaiseen kansainväliseen konfliktiin. Tällä voi olla laajakantoisia vaikutuksia kansainväliseen taloustilanteeseen. Mikäli kansainvälisiä pakotteita lisäksi merkittävästi laajennetaan esimerkiksi asettamalla IT-alaan kohdistuvia vientikieltoja, tällä voi olla suora vaikutus Nixun liiketoimintaan sikäli kuin tällaiset laajennetut pakotteet kohdistuvat Nixun nykyisiin tai tuleviin asiakkaisiin. Näillä seikoilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja/tai Osakkeiden arvoon. 8

10 Nixu ei välttämättä pysty reagoimaan riittävän nopeasti sen toimintaympäristöä koskeviin lainsäädäntömuutoksiin tai varmistumaan siitä, ettei se tiedostamattaan laiminlyö voimassa olevaa tai muuttuvaa lainsäädäntöä Nixun on omassa toiminnassaan noudatettava sovellettavia lakeja ja säännöksiä, kuten tietosuoja-, kilpailu-, ja työoikeudellisia säännöksiä sekä yhtiö- ja verolakeja. Varsinkin tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvä sääntely on viime vuosina ilmi tulleiden mittavien tietomurtojen johdosta muutospaineessa. Muutokset lainsäädännössä ja säännöksissä voivat edellyttää Nixun liiketoiminnan, liiketoimintamallien tai strategian mukauttamista, mikä voi aiheuttaa Nixulle lisäkustannuksia. Muutokset voivat aiheuttaa Nixulle uusia velvoitteita tai vaikeuttaa harjoitettavia tai suunniteltuja liiketoimintoja siten, että Nixu ei pysty harjoittamaan liiketoimintaa kannattavasti. Yhtiön johto uskoo tällä hetkellä omaavansa tarvittavat toimintamallit ja resurssit lakien ja säännösten noudattamisen varmistamiseksi. Ei ole kuitenkaan poissuljettua, että Yhtiön johdon tulkinta voimassa olevasta lainsäädännöstä tai sääntelystä osoittautuu virheelliseksi, tai että Nixu tiedostamattaan joko sisäisessä toiminnassaan tai asiakastoimeksiannoissa laiminlyö tai tulee laiminlyömään voimassa olevaa tai muuttuvaa lainsäädäntöä tai muita säännöksiä. Ellei Nixu kykene noudattamaan sovellettavaa lainsäädäntöä ja säännöksiä, tämä saattaa aiheuttaa taloudellista vahinkoa Nixulle esimerkiksi korvausvaatimusten muodossa, heikentää Nixun liiketoimintamahdollisuuksia sekä vahingoittaa sen mainetta. Näillä seikoilla voi olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Talouskasvun nopeutuminen voi johtaa palkkainflaatioon, jolla voi olla olennainen vaikutus palveluyritysten kustannuksiin Jos taloudellinen kasvu nopeutuu, palkkainflaatio saattaa kiihtyä. Koska työvoimakustannukset ovat palveluyritysten selkeästi suurin kustannuserä, palkkatason muutoksilla on olennainen vaikutus palveluyritysten kustannuksiin ja siten kannattavuuteen. Myös talouskasvun nopeutumisella voi näin ollen olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Nixun liiketoimintaan liittyviä riskejä Nixu ei välttämättä kykene pitämään palveluksessaan tai rekrytoimaan tarvittavaa määrää tietoturvaosaajia ja muita avainhenkilöitä taikka muuten takaamaan näiden resurssiensa täysimääräistä riittävyyttä Asiantuntijayrityksenä Nixun menestyminen ja sen kilpailukyky ovat suoraan sidoksissa sen henkilöstön osaamiseen, viihtyvyyteen ja Nixun kykyyn pitää palveluksessaan sekä rekrytoida ja kouluttaa uusia huippuammattilaisia. Tietoturvallisuusalan asiantuntijoiden kysyntä on korkealla tasolla tietoturvapalveluita tarjoavien yritysten keskuudessa. Lisäksi viranomaiset ja muiden toimialojen yritykset palkkaavat enenevissä määrin osaajia omaan palvelukseensa. Etenkin kouluttautuneiden tietoturvaosaajien saatavuus voi olla heikkoa. Yritysostokohteiden integraatio ja vastaavat tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuoliset muutostilanteet asettavat lisähaasteita henkilöstön viihtyvyyden turvaamiselle. Mikäli Nixu epäonnistuu henkilöstön motivoimisessa ja sen viihtyvyyden ylläpitämisessä, tämä voi pahimmassa tapauksessa johtaa suurenkin työntekijäjoukon irtisanoutumiseen. Asiantuntijoiden menestyksekäs rekrytointi vaatii Nixulta myös huomattavia resursseja. Nixulla on tällä hetkellä rajalliset resurssit rekrytointiprosessien ja -strategian ylläpitämistä ja kehittämistä varten, eikä ole takeita siitä, että Nixun resurssit riittävät varmistamaan uusien tarvittavien osaajien rekrytoimisen tulevaisuudessa. Nixun liiketoiminnan kehitys nojaa myös vahvasti sen nykyiseen johtoryhmään, jonka resursseihin kohdistuu mahdollisten yrityskauppojen, yritysostokohteiden integroimisen ja muiden tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuolisten merkittävien hankkeiden johdosta huomattavaa kuormitusta. Nixun johtoryhmän resurssien rajallisuus tai jonkin johtoryhmän jäsenen menetys voi rasittaa johtoryhmälle kuuluvien tehtävien tavanomaista suorittamista, ja vaikuttaa haitallisesti Nixun kykyyn kehittää liiketoimintaansa ja toteuttaa strategiaansa menestyksekkäästi. Vaikka Nixulla ei tähän mennessä ole ollut merkittäviä vaikeuksia hankkia ja pitää palveluksessaan työntekijöitä ja johdon avainhenkilöitä, ei ole takeita siitä, että Nixu kykenee rekrytoimaan riittävää määrää osaavaa henkilöstöä samalla tavalla myös tulevaisuudessa. Ellei Nixu kykene rekrytoimaan, kouluttamaan, motivoimaan ja pitämään palveluksessaan riittävästi pätevää henkilöstöä sekä johtoa, se ei välttämättä pysty kilpailemaan tehokkaasti ja toteuttamaan täysimääräisesti strategiaansa. Työntekijöiden irtisanoutuminen voi myös johtaa asiakassuhteiden menettämiseen ja vaikeuttaa uusien asiakastoimeksiantojen hankkimista. Mikäli riittävän 9

11 merkittävä osa Nixun henkilöstöstä päättäisi irtisanoutua, Nixun koko liiketoiminnan jatkuvuus saattaisi vaarantua, ellei se kykenisi rekrytoimaan korvaavia työntekijöitä riittävän nopeasti. Kaikilla yllä esitetyillä tekijöillä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Asiakkaisiin kohdistuvat tietoturvauhat tai mahdolliset puutteet Nixun asiakkaille toimittamissa palveluissa voivat toteutuessaan aiheuttaa Nixulle merkittäviä välittömiä ja välillisiä haitallisia seuraamuksia Tietojärjestelmiä ei ole mahdollista saada täysin suojatuiksi tietojärjestelmämurroilta ja muilta väärinkäytöksiltä. Nixun asiakkaan toimiala, tietojärjestelmiin kohdistuvat riskit, lainsäädäntö ja muu sääntely määrittelevät kunkin asiakkaan toimintaympäristössä vaadittavan tietoturvan tavoitetason. Tietoturvapalveluja tuottaessaan Nixu käsittelee säännöllisesti asiakkaidensa arkaluonteisia tietoja, ja Nixun asiakaskuntaan lukeutuu lisäksi useita sellaisia julkisen sektorin sekä säännellyillä toimialoilla toimivia yksityisen sektorin toimijoita, joiden toiminnassa syntyvät tiedot ovat erityisen arkaluonteisia. Nixun asiakkaisiin kohdistuu enenevissä määrin erilaisia tietoturvauhkia, kuten esimerkiksi tietomurtoja, yritysvakoilua, väärinkäytöksiä ja inhimillisiä virheitä. Mikäli Nixun kehittämät tietoturvaratkaisut osoittautuvat puutteellisiksi, tai mikäli jokin Nixun asiakkaaseen kohdistuva tietoturvauhka toteutuu muusta syystä, tämä voi johtaa muun muassa Nixun asiakkaan tai kolmannen osapuolen arkaluonteisten tietojen vuotamiseen, muuttumiseen, vaurioitumiseen tai väärinkäyttämiseen, ja/tai Nixun asiakkaan tai kolmannen osapuolen tietojärjestelmien vaurioitumiseen. Edellä kuvatun kaltaisten riskien toteutuminen voi johtaa Nixun kannalta merkittäviin haitallisiin seuraamuksiin, kuten korvausvastuuseen. Vaikka Nixu pyrkiikin asiakassopimuksissaan mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan vastuutaan, jotkin asiakassopimukset sisältävät Nixulle ankaria vaatimuksia ja vastuuehtoja. Asiakassopimusten perusteella Nixu on myös yleensä suhteessa asiakkaaseen täysimääräisesti vastuussa alihankkijoistaan ja toimittamistaan kolmansien osapuolten ohjelmistoista ja tuotteista. Nixu voi siten joutua muun muassa merkittävään vahingonkorvausvastuuseen suhteessa asiakkaisiin ja kolmansiin osapuoliin. Nixuun voi myös kohdistua muita sopimusperusteisia ja/tai oikeudellisia sanktioita, ja Nixun asiakkaalle saattaa syntyä oikeus sopimuksen ennenaikaiseen päättämiseen. Nixun maine ja luotettavuus tietoturvapalvelujen tuottajana voi kärsiä, mikä puolestaan voi johtaa olemassa olevien asiakassuhteiden irtisanomiseen ja vaikeuksiin uusien asiakassuhteiden hankkimisessa. Lisäksi tapahtuneiden tietomurtojen selvittämisestä, vahinkojen rajoittamisesta ja tarvittavien jatkotoimenpiteiden suorittamisesta aiheutuvat kustannukset voivat jäädä kokonaan tai osittain Nixun kannettaviksi. Erinäisten tietoturvauhkien jatkuvasti lisääntyessä Nixu saattaa myös joutua tulevaisuudessa tekemään merkittäviä lisäinvestointeja tietojärjestelmiinsä. Näillä seikoilla voi toteutuessaan olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Asiakasprojekteihin liittyy erityisesti odottamattomien viivästysten ja ylimääräisen työn johdosta epävarmuustekijöitä, joista saattaa johtua Nixun kokonaan tai osittain kannettaviksi tulevia kustannuksia; tämän lisäksi Nixu ei välttämättä pysty aina allokoimaan henkilöstöresursseja, jaksottamaan pitkäaikaisiin projekteihin liittyviä suorituksia tai ennustamaan toimintaansa ennakoimallaan tavalla Osa Nixun liiketoiminnasta koostuu asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin räätälöidystä ratkaisutoimituksista. Vaikka suuri osa Nixun projekteihin liittyvästä hinnoittelusta on tuntipohjaista, projekteihin kuuluu usein osaalueita, joille on erikseen sovittu kiinteät hinnat. Etenkin pitkäaikaisiin projekteihin saattaa liittyä odottamattomia ja alun perin vaikeasti ennakoitavia viivästyksiä, tai projektien työmäärä saattaa osoittautua huomattavasti alun perin suunniteltua suuremmaksi esimerkiksi uusien teknologisten innovaatioiden ja tietoturvallisuusuhkien seurauksena. Projektin alkuperäinen suunnitelma saattaa myös muuttua projektin edetessä Nixusta riippumattomista syistä. Edellä mainittujen tekijöiden aiheuttamasta ylimääräisestä työstä ja siihen liittyvistä kustannuksista ei välttämättä ole projektin aloitusvaiheessa mahdollista sopia tyhjentävästi asiakkaan kanssa, minkä vuoksi ne saattavat jäädä kokonaan tai osittain Nixun kannettaviksi. Asiakkaiden maksusuoritukset on pitkäaikaisissa projekteissa joskus sidottu sovittuihin tulosmittareihin tai osasuorituksiin. Mikäli Nixu ei kykene täysimääräisesti ja oikea-aikaisesti saavuttamaan näitä tavoitteita, saattavat asiakkaiden maksusuoritukset pienentyä tai jäädä kokonaan maksamatta, minkä lisäksi asiakkaalle saattaa syntyä oikeus sopimuksen ennenaikaiseen päättämiseen ja/tai vaatia Nixulta hyvitystä. Sopimuksen päättyessä ennenaikaisesti on myös mahdollista, ettei Nixu kykene nopeasti siirtämään ennenaikaisesti päättyneelle projektille allokoituja henkilöstöresursseja uuteen projektiin. Tämä heikentää Nixun henkilöstöresurssien käyttöastetta. Vaikka Nixu saavuttaisi tulosmittarit tai osasuoritukset, joihin asiakkaiden 10

12 maksusuoritukset on sidottu, tai vaikka tällaisista tulosmittareista tai osasuorituksista ei ole sovittu, asiakkaiden ennakoidut maksusuoritukset saattavat projektien pitkittyessä viivästyä. Pitkäaikaisiin projekteihin liittyvien suoritusten oikea-aikaiseen jaksottamiseen Nixun tuloskehitystä ennakoitaessa liittyy yllä kuvatuista syistä epävarmuustekijöitä ja on mahdollista, ettei jaksotus ja sen myötä Nixun ennakoitu tuloskehitys toteudu Nixun ennakoimalla tavalla. Toisaalta Nixun asiakastoimeksiannot ovat keskimäärin pienehköjä ja lyhytkestoisia, mikä osaltaan heikentää Nixun liiketoiminnan ennustettavuutta. Vaikka Nixu pyrkii rakentamaan pitkäaikaisia asiakassuhteita etenkin suurten yritysten kanssa, ja suurin osa Nixun asiakkuuksista on toistuvia, toistuvuudesta ja jatkuvuudesta ei ole takeita. Yllä mainitut asiakasprojekteihin liittyvät riskitekijät voivat toteutuessaan vaikuttaa olennaisen haitallisesti Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Julkisen sektorin asiakkuuksiin liittyy erityisiä kelpoisuus- ja muita vaatimuksia ja prosesseja, joita Nixu ei välttämättä kykene noudattamaan ja/tai jotka saattavat tehdä projekteista heikosti kannattavia, minkä lisäksi julkisen sektorin asiakkuuksien keskittyminen kolmansien tahojen hallinnoimien puitesopimusten alle kasvattaa Nixun asiakasmenetyksiin liittyviä riskejä Nixulla on asiakkaina useita julkisen sektorin toimijoita, ja Nixu pyrkii myös jatkossa panostamaan julkisen sektorin asiakkuuksiin. Asiakkaan toiminnan luonteesta johtuen julkisen sektorin asiakassopimukset sisältävät usein Nixun kannalta ankaria erityisvaatimuksia ja niihin liittyviä auditointi-, sertifiointi- ja turvallisuusselvitysvelvoitteita. Puutteet näiden erityisvaatimusten noudattamisessa voivat Nixun kannalta johtaa sopimusperusteisiin sanktioihin ja sopimuksen irtisanomiseen. Mikäli erityisvaatimukset esimerkiksi lainsäädännön ja viranomaiskäytännön muutosten seurauksena tiukentuvat entisestään, niiden noudattaminen vaatii Nixulta enemmän resursseja, mikä lisää kustannuksia. Mikäli Nixun toimintamallit osoittautuvat sopimattomiksi tiukentuneisiin vaatimuksiin nähden, tai mikäli toimintamalleja ei kyetä muuttamaan kustannustehokkaasti, tämä voi vaikuttaa haitallisesti Nixun kykyyn toimia julkisyhteisöjen luotettavana tietoturvallisuuspalveluiden tarjoajana ja viime kädessä johtaa julkisen sektorin asiakassuhteiden menettämiseen. Näillä seikoilla voi toteutuessaan olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Julkisen sektorin asiakkaat noudattavat voimassa olevaa hankintalainsäädäntöä. Kilpailutusprosessien vaatimuksenmukaisuuksien hallinta vaatii Nixulta huomattavia resursseja. Julkisen sektorin asiakassopimusten neuvotteluvara on myös huomattavasti rajoitetumpi verrattuna yksityisen sektorin asiakkaisiin, ja sopimusten ehdot ovat usein Nixun kannalta epäedullisempia verrattuna yksityisen sektorin asiakkaiden kanssa solmittaviin vastaaviin sopimuksiin esimerkiksi hinnoittelun ja vastuiden osalta. Mikäli Nixu ei kykene allokoimaan riittävästi resursseja julkisten hankintojen kilpailutusprosessien hallintaan tai mikäli solmittujen sopimusten hinnoittelu tai muut ehdot johtavat heikosti kannattaviin tai tappiollisiin asiakasprojekteihin, tällä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Nixun julkisen sektorin asiakkuuksien tuottamasta liikevaihdosta merkittävä osa perustuu kolmansien tahojen hallinnoimiin puitesopimuksiin, jotka kilpailutetaan määräajoin voimassa olevan hankintalainsäädännön mukaisesti. Mikäli voimassa olevia puitesopimuksia irtisanotaan, tai mikäli Nixua ei tulevissa kilpailutuksissa valita puitesopimustoimittajaksi, tämä voi johtaa julkisen sektorin asiakkuuksista tulevan liikevaihdon merkittävään laskuun. Puitesopimusjärjestelyt saattavat myös kokonaisuutena rajoittaa Nixun mahdollisuuksia hankkia uusia julkisen sektorin asiakkaita ja/tai kasvattaa myyntiä olemassa oleville julkisen sektorin asiakkaille. Näillä seikoilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Ei ole varmuutta siitä, ettei Nixu saata toiminnassaan tietämättään loukata kolmansien immateriaali- tai muita oikeuksia Osana kokonaisratkaisuja Nixu toimittaa asiakkailleen myös kolmansien osapuolten tai avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ja laitteita. Tämän lisäksi Nixu kehittää ja myy asiakkailleen tiettyjä palveluita, menetelmiä, konsultoinnin työkaluja ja ohjelmistokomponentteja, joihin liittyvät immateriaalioikeudet Nixu joko kokonaan tai osaksi omistaa. Vaikka Nixu ei tällä hetkellä ole vastaajana missään immateriaalioikeusrikkomusta koskevassa oikeudenkäynnissä, eikä Nixun tiedossa ole tällaisen oikeudenkäynnin tai vastaavan menettelyn uhkaa taikka mihinkään sen ohjelmisto- tai laitetoimittajaan kohdistuvaa merkittävää vastaavaa oikeudenkäynnin tai menettelyn uhkaa, ei ole varmuutta siitä, etteivätkö kolmansien osapuolten Nixun asiakkailleen toimittamat 11

13 ohjelmistot taikka Nixun itsensä kehittämät sovellukset, palvelut tai ratkaisut saata loukata kolmansien osapuolten immateriaali- tai muita tällaisiin ohjelmistoihin, sovelluksiin, palveluihin tai ratkaisuihin liittyviä oikeuksia. Nixun tai sen lisenssinantajien kannalta kielteisellä päätöksellä tällaisessa immateriaalioikeuksien rikkomista koskevassa oikeudenkäynnissä tai muussa vastaavassa menettelyssä voi olla merkittäviä haitallisia seuraamuksia Nixulle. Nixu on esimerkiksi joissakin asiakassopimuksissaan sitoutunut korvaamaan vahinkoja, joita asiakkaalle voi aiheutua sen johdosta, että Nixun toimittama ratkaisu tai palvelu loukkaa kolmansien tahojen oikeuksia. Nixu ei myöskään välttämättä pystyisi jatkossa toimittamaan tiettyä kokonaisratkaisua asiakkailleen, mikäli siihen sisältyvän kolmannen tahon ohjelmiston tai laitteen katsottaisiin rikkovan jonkin tahon oikeuksia. Lisäksi oikeuksien loukkaustapaukset saattavat vahingoittaa Nixun mainetta ja siten vaikeuttaa uusien asiakkuuksien hankkimista ja/tai johtaa asiakassuhteiden menettämiseen. Näillä seikoilla voi toteutuessaan olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Sopivien yritysostokohteiden löytämiseen, kohteiden integraatioon tai yritysostojen tavoiteltujen hyötyjen saavuttamiseen liittyy epävarmuustekijöitä; tämän lisäksi mahdolliset yritysostot saattavat vaatia huomattavia resursseja ja kustannuksia ja niistä saattaa seurata ennakoimattomia riskejä ja vastuita Vaikka Nixu nojaa strategiassaan ensisijaisesti orgaaniseen kasvuun, Nixu etsii myös jatkuvasti vaihtoehtoja kasvulle yritysoston tai -ostojen kautta. Nixu ei välttämättä kuitenkaan löydä sopivia ostokohteita, jotka tukisivat Nixun strategiaa tai muutoin sopisivat Nixun toimintoihin. Ei myöskään ole takeita siitä, että Nixu onnistuu integroimaan mahdollisen yritysostokohteen liiketoiminnan menestyksekkäästi omaan liiketoimintaansa, tai että Nixu onnistuu saavuttamaan toivottuja strategisia tavoitteita tai synergiaetuja, eivätkä mahdolliset yritysostot näin välttämättä tuota odotettua liikevaihtoa tai voittoa. Mahdollisista yritysostoista saattaa myös seurata Nixulle ennakoimattomia riskejä ja piileviä vastuita, joihin ei ole pystytty varautumaan. Yritysostomahdollisuuksien tutkiminen ja yritysostojen mahdollinen toteuttaminen voivat viedä Yhtiön johdolta huomattavia resursseja, jolloin Nixun varsinainen liiketoiminta saattaa kärsiä. Edellä mainituilla riskeillä voi toteutuessaan olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Yhtiö on hankkinut Panorama Partnersin osakekannan. Vaikka Yhtiön johdon käsityksen mukaan Nixun ja Panorama Partnersin liiketoimintojen yhdistämisellä saavutetaan hyötyjä, yhtiöiden ja niiden toimintojen yhdistäminen asettaa myös haasteita. Vaikka Yhtiön johdolla ei ole syytä olettaa, että integrointiin liittyisi erityisiä ongelmia, integrointiprosessiin ja toimintojen yhteensovittamiseen saattaa, kuten vastaavissa järjestelyissä yleensäkin, liittyä ennalta tiedostamattomia riskejä. Ei ole takeita siitä, että Nixu kykenee yhdistämään liiketoiminnat ilman vaikeuksia, kuten esimerkiksi avaintyöntekijöiden tai asiakkaiden menetyksiä, käynnissä olevien liiketoimintojen häiriintymistä ja mahdollisia menetelmien ja toimintatapojen yhteensopimattomuuksia. Mikäli tällaiset riskit toteutuvat, tai Yhtiön johdon on liiketoiminnan kehittämisen sijaan keskityttävä integraatioprosessissa mahdollisesti esiin nousevien vaikeuksien ratkaisuun, tällä voi olla haitallinen vaikutus Nixun kykyyn saavuttaa Panorama Partnersin hankinnalla tavoiteltuja hyötyjä. Nixu ei muutenkaan voi taata, että ne hyödyt, joita Nixu yhdistymiseltä odottaa, toteutuvat. Odotetut hyödyt riippuvat monesta tekijästä, eikä ole takeita siitä, että ne saavutettaisiin kokonaisuudessaan tai suunnitellussa aikataulussa, taikka ettei Panorama Partnersin integrointi aiheuttaisi odottamattomia kustannuksia. Näillä epävarmuustekijöillä voi toteutuessaan olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Nixun pro forma -taloudelliset tiedot eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa Nixun liiketoiminnasta, liiketoiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Tähän Yhtiöesitteeseen sisällytetyt Nixun tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa, ja niiden luonteesta johtuen ne koskevat oletettua tilannetta. Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen tarkoituksena on esittää, millainen vaikutus Nixu Software -liiketoimintojen eriyttämisellä, Panorama Partnersin hankinnalla ja Nixu Oyj:n henkilöstölle, avainhenkilöille ja hallitukselle suunnatuilla osakeanneilla (yhdessä Järjestelyt ) olisi ollut, jos Järjestelyt olisivat tapahtuneet pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitettyinä ajankohtina, eivätkä ne sen vuoksi kuvaa, millainen Nixun liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema todellisuudessa on. Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen tarkoituksena ei ole myöskään ennakoida, millainen Nixun liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema on tulevaisuudessa. Pro forma -taloudelliset tiedot perustuvat Nixun taloudellisiin tietoihin, ja niihin on tehty tiettyjä mm. Nixu Software -liiketoiminnan eriyttämiseen ja Panorama Partnersin hankintaan liittyviä oikaisuja, kuten on esitetty 12

14 yksityiskohtaisemmin kohdassa Pro forma -taloudelliset tiedot. Lopulliset Nixu Software -liiketoimintaan liittyvät Nixulta pois siirtyvät varat ja velat voivat olennaisesti poiketa Pro forma -tiedoissa esitetyistä, sillä lopulliset siirtyvät määrät määräytyvät osittaisjakautumisen täytäntöönpanopäivänä. Myös lopullinen Panorama Partnersin hankinnasta maksettava kauppahinta sekä lopulliset Nixulle siirtyvien varojen ja velkojen sekä hankinnan yhteydessä syntyvän konserniliikearvon määrät voivat olennaisesti poiketa näissä Pro forma -tiedoissa esitetyistä, sillä lopulliset määrät määräytyvät hankintapäivänä tai myöhemmin. Pro forma -oikaisut perustuvat saatavilla oleviin tietoihin ja oletuksiin, ja niiden tosiasialliset vaikutukset saattavat poiketa tässä Yhtiöesitteessä esitetystä, minkä seurauksena tilintarkastamattomissa Pro forma -tiedoissa esitetty liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema voivat poiketa Nixun toteutuneesta liiketoiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Ei ole takeita siitä, että Nixu kykenee saavuttamaan ja ylläpitämään hyväksytyn tietoturvallisuuden arviointilaitoksen aseman, tai että arviointilaitosliiketoiminta kehittyisi odotetulla tavalla Yritykset ja julkisyhteisöt voivat tietoturvallisuuden arviointilaitoksista annetuin lain (1405/2011, arviointilaitoslaki) tarkoittaman arviointilaitoksen suorittaman arvioinnin avulla todistaa, että niiden toiminta täyttää sovellettavat tietoturvallisuusvaatimukset. Näin yritykset voivat varautua esimerkiksi kansainvälisiin hankintakilpailuihin, joissa edellytetään viranomaisen laatimaa turvallisuusselvitystä, tai osoittaa kansalliselle viranomaiselle, että sen toiminnassa on toteutettu määrätty tietoturvallisuuden taso. Arvioinnissa tietoturvallisuusvaatimusten todentaminen voi tapahtua esimerkiksi Kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön (KATAKRI) avulla. Nixu uskoo, että arviointilaitosten suorittamien arviointien kysyntä tulee kasvamaan tulevaisuudessa, minkä vuoksi Nixu hakee parhaillaan hyväksytyn tietoturvallisuuden arviointilaitoksen asemaa. Tietoturvallisuuden arviointilaitoksen hyväksymisen edellytyksenä on, että laitos täyttää arviointilaitoslain mukaiset hyväksymiskriteerit. Hyväksymisen edellytyksenä on muun muassa toiminnallinen ja taloudellinen riippumattomuus, henkilöstön riittävä koulutus ja osaaminen, välineiden, laitteiden ja järjestelmien riittävyys, laitoksen vastuuhenkiöiden luotettavuus sekä toimitilojen ja tietojenkäsittelyn turvallisuus. Arviointilaitoksen suorittamien arviointien menettelytavasta ja sovellettavista arviointikriteereistä säädetään laissa ja Viestintäviraston ohjeissa. Viestintävirasto hyväksyy tietoturvallisuuden arviointilaitokset ja ohjaa ja valvoo niiden toimintaa. Arviointilaitoksen on tunnettava arviointitoimintaa koskeva lainsäädäntö sekä muut toimintaan liittyvät vaatimukset. Laitoksen on myös noudatettava mahdollisia tietoturvallisuuden arviointilaitoksen hyväksymispäätöksen ehtoja, rajoituksia ja muita määräyksiä. Jos hyväksytty tietoturvallisuuden arviointilaitos toimii olennaisesti tai jatkuvasti säännösten vastaisesti tai se ei enää täytä hyväksymiselle asetettuja vaatimuksia, Viestintävirasto voi peruuttaa hyväksynnän. Viestintäviraston ohjeen mukaan esimerkiksi salassapitoon ja tietoturvallisuuteen liittyvien velvoitteiden laiminlyöntejä voidaan tietoturvallisuuden arviointilaitoksen tehtävien luonteen vuoksi pitää olennaisina puutteina. Ei ole takeita siitä, että Nixu kykenee saavuttamaan ja ylläpitämään hyväksytyn tietoturvallisuuden arviointilaitoksen aseman, tai että arviointilaitosliiketoiminta kehittyisi odotetulla tavalla. Lisäksi arviointilaitoksen asemasta seuraa Nixulle uusia velvoitteita. Arviointilaitoksen aseman saavuttamatta jääminen tai menettäminen voi vaikuttaa haitallisesti Nixun maineeseen sen asiakkaiden keskuudessa. Näillä seikoilla voi siten toteutuessaan olla olennainen haitallinen vaikutus Nixun liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. Nixun toimintaan liittyy operatiivisia riskejä erityisesti työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden tai muiden sidosryhmien tekemien inhimillisten virheiden tai muun puutteellisen tai haitallisen toiminnan, sekä Nixun käyttämien järjestelmien ja laitteiston toimintahäiriöiden tai saatavuuden keskeytymisen johdosta Nixun toimintaan liittyy operatiivisia riskejä erityisesti työntekijöiden tai yhteistyökumppaneiden tai muiden sidosryhmien tekemien inhimillisten virheiden, virhearviointien tai muun puutteellisen tai haitallisen toiminnan johdosta sekä Nixun käyttämien järjestelmien ja laitteiston toimintahäiriöiden tai saatavuuden keskeytymisen johdosta. Nixulla on riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyviä sisäisiä ohjeita ja Nixu seuraa ohjeiden noudattamista resurssiensa puitteissa. Ei ole kuitenkaan takeita siitä, että riskienhallintaan ja valvontaan liittyvät resurssit olisivat kaikissa tilanteissa riittävät. Nixu ei myöskään voi varmistua siitä, että yksittäiset työntekijät, yhteistyökumppanit tai muut sidosryhmien edustajat kaikissa tilanteissa toimisivat moitteettomasti, noudattaisivat soveltuvaa viranomaissääntelyä tai Nixun antamia sisäisiä ohjeita taikka siitä, ettei operatiivisia riskejä voisi toteutua ohjeiden noudattamisesta huolimatta. Ei ole myöskään takeita siitä, että Nixun toimittamat palvelut ja ratkaisut ja sen käyttämät järjestelmät ja laitteet toimivat kaikissa tilanteissa moitteettomasti. 13

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014 Nixu Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 1 134 091 osaketta Merkintähinta 4,40 euroa osakkeelta

Lisätiedot

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANTIVALTUUTUS JA OSAKEANTIPÄÄTÖS Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 12.1.2015 tehdyllä yksimielisellä päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 JA NÄKYMÄT

TILINPÄÄTÖS 2014 JA NÄKYMÄT TILINPÄÄTÖS 2014 JA NÄKYMÄT Petri Kairinen, CEO 26.2.2015 26/02/15 Nixu 2015 1 NIXULLA VAHVA KASVUN VUOSI. STRATEGIAN TOIMEENPANO JATKUU. 26/02/15 Nixu 2015 2 Vahva taloudellisen kasvun vuosi: - - Liikevaihto

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.6.2015 KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA Tämä täydennysasiakirja täydentää Kotipizza Group Oyj:n ( Yhtiö ) Finanssivalvonnan 4.6.2015 hyväksymää listalleottoesitettä ("Listalleottoesite").

Lisätiedot

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin yleiset ehdot Yleiskuvaus FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT Elite Varainhoito Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti ) merkittäväksi alustavasti enintään 1

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus OSAKEANNIN EHDOT Yleiskuvaus Cleantech Invest Oyj ( Cleantech Invest tai Yhtiö ) tarjoaa enintään 15.386.000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta ( Antiosakkeet ) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ( Yleisösijoittaja

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS: IXONOS OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS NOIN 5,8 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama

Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Sisältö Yhtiöiden listautumisvaihtoehdot Suomessa Miksi vaihtoehtoinen

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 2 Tärkeitä tietoja lukijalle Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän luottamuksellisen esityksen Yhtiöstä vain

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 20.8.2013 klo 8.30 Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.9.2013 klo 10

Lisätiedot

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT Yleiskuvaus Talenom Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti ) enintään 2 044 119 uutta Yhtiön osaketta ( Tarjottavat Osakkeet ) yksityishenkilöille

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Lupaavat pörssiyhtiöt tilaisuus 3.3.2015 3.3.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 3.3.2015 Nixu

Lisätiedot

Listautumisannin merkintäaikaa instituutioannin ja yleisöannin osalta jatketaan

Listautumisannin merkintäaikaa instituutioannin ja yleisöannin osalta jatketaan Kotipizza Group Oyj Pörssitiedote 24.6.2015, klo 16.29 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE,

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Toimitusjohtajan katsaus

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Toimitusjohtajan katsaus 4/2/2014 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Toimitusjohtajan katsaus 4/2/2014 2 Hankinnat 2013 Ajankohta Kohde Velaton kauppahinta (milj. ) Velka (milj. ) Suunnatut annit (1000 osaketta) Asuntoja (kappaletta)

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Sitoudumme puhtaaseen veteen. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 9.2.2010

Sitoudumme puhtaaseen veteen. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 9.2.2010 Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, toimitusjohtaja 9.2.2010 HUOMAUTUS Tämä esitys ei ole osakkeiden myyntitarjous tai ostopyyntö missään maassa kenellekään henkilölle, jolle sellaisen tarjouksen

Lisätiedot

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN 30.10.2014 TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA,

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA HAKEE B-SARJAN OSAKKEIDENSA LISTAAMISTA NASDAQ HELSINGIN FIRST NORTH - MARKKINAPAIKALLE

ELITE VARAINHOITO OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA HAKEE B-SARJAN OSAKKEIDENSA LISTAAMISTA NASDAQ HELSINGIN FIRST NORTH - MARKKINAPAIKALLE YHTIÖTIEDOTE 1 ELITE VARAINHOITO OYJ YHTIÖTIEDOTE klo 15.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN,

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

KYBERTURVAMARKKINA KASVAA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

KYBERTURVAMARKKINA KASVAA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA KYBERTURVAMARKKINA KASVAA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, toimitusjohtaja (twitter: @kairinen) Nordnet-aamiaistilaisuus, Helsinki, 24.9.2015 24.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

Listautujan käsikirja. Due diligence -kysymysluettelo

Listautujan käsikirja. Due diligence -kysymysluettelo Due diligence -kysymysluettelo 52 53 Due diligence -kysymysluettelo tietojen keräämiseen Nasdaq OMX First North Nordic -sääntöjen mukaisen yhtiöesitteen laatimista varten n.n.2012 Sivulla YLEISET OHJEET...

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTTEEN LIITE 19.11.2012 Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom on allekirjoittanut 29.8.2012 Munksjö AB:n pääomistaja EQT:n

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 24.3.2015 kello 9.00 Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun

Lisätiedot

Asiakastieto julkistaa suunnitellun listautumisensa alustavan hintavälin

Asiakastieto julkistaa suunnitellun listautumisensa alustavan hintavälin ASIAKASTIETO GROUP OYJ YHTIÖTIEDOTE 13.3.2015, KLO 8.00 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan Kansantasavallan erityishallintoalueelle,

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 20.7.2010 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka

Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka Politiikan hyväksyjä: Nixu Oyj:n hallitus Politiikan vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Politiikka on hyväksytty: 13.11.2014 1 Yleistä Nixu Oyj:n ( Nixu, yhtiö ) osakkeet noteerataan

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Orava Asuntorahasto ja asuntomarkkinoiden näkymät

Orava Asuntorahasto ja asuntomarkkinoiden näkymät 5/26/2014 1 Orava Asuntorahasto ja asuntomarkkinoiden näkymät 5/26/2014 2 Sisältö Johdanto Lisäarvo ja erottautuminen Sijoitusstrategia Avainluvut Q1 2014 lyhyesti Asuntomarkkinat Riskit 5/26/2014 3 Johdanto

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita

Lisätiedot

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 Sisältö Jakautumisen perustelut Jakautumisen hyödyt ja alustava suunnitelma osittaisjakautumiselle Kaksi itsenäistä yhtiötä, Caverion

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.5.2006 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Metsäliitto Osuuskunnan joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

OSAKEANNIN YLEISET EHDOT

OSAKEANNIN YLEISET EHDOT OSAKEANNIN YLEISET EHDOT Yleiskuvaus ja tarjottavat osakkeet Ilmatar Windpower Oyj ( Ilmatar tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla ( Osakeanti ) merkittäväksi enintään 1.023.022 uutta

Lisätiedot

JAKAUTUMISEN PERUSTEET

JAKAUTUMISEN PERUSTEET JAKAUTUMISEN PERUSTEET Sievi Capital Oyj:n hallitus allekirjoitti 11.8.2011 jakautumissuunnitelman, jonka mukaan sopimusvalmistusliiketoiminta siirtyy uudelle perustettavalle julkiselle osakeyhtiölle Scanfil

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Enintään 22.280.000 uuden Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n Osakkeen Suunnatun osakeannin tulos

Enintään 22.280.000 uuden Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n Osakkeen Suunnatun osakeannin tulos Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (LSE: TALV LN; Nasdaq OMX Helsinki: TLV) TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA,

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki United Bankers Oyj United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015 United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets

Lisätiedot

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun ehdot sisältyvät

Lisätiedot

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin: OPTIO-OHJELMAN EHDOT TRAINERS HOUSE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2012 Trainers House Oyj:n yhtiökokous on 21.3.2012 kokouksessaan päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni)

Lisätiedot

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena RAHOITUSTARKASTUS OHJE 204.2 1(5) Antopäivä: 14.1.1994 Vaihde (90) 18 351 Voimassaoloaika: 14.2.1994 lukien toistaiseksi Sijoitusyhtiöille, joiden Korvaa ohjeen: arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Zeeland Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 19.4.2013 kello 13:00 alkaen yhtiön toimitiloissa, osoitteessa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Piippo Oyj Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Kannattavuuden parannus ja liikevaihdon kasvu kahdessa kolmesta segmentistä. Piippo Oyj valmistaa, jakelee ja markkinoi köysiä, lankoja ja verkkoja. Yhtiön

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE JULKAISTAVAKSI 27.08.2015 klo 9:00

PÖRSSITIEDOTE JULKAISTAVAKSI 27.08.2015 klo 9:00 PÖRSSITIEDOTE JULKAISTAVAKSI 27.08.2015 klo 9:00 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ixonos ostaa Cresensen ja vahvistaa

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

Tokmanni Group Oyj Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Tokmanni Group Oyj Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta 29.4.2016 Tokmanni Group Oyj Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta Tokmanni Group Oyj ("Yhtiö") on tänään vastaanottanut Cidron Disco S.à r.l:lta ( Cidron,

Lisätiedot

Sitoudumme puhtaaseen veteen. Yhtiökokous 16.3.2010 Harri Kerminen, toimitusjohtaja

Sitoudumme puhtaaseen veteen. Yhtiökokous 16.3.2010 Harri Kerminen, toimitusjohtaja Sitoudumme puhtaaseen veteen Yhtiökokous 16.3.2010 Harri Kerminen, toimitusjohtaja HUOMAUTUS Tämä esitys ei ole osakkeiden myyntitarjous tai ostopyyntö missään maassa kenellekään henkilölle, jolle sellaisen

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ SIILIN ENSIMMÄINEN VUOSI FIRST NORTH -LISTALLA TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 14.11.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ SIILIN ENSIMMÄINEN VUOSI FIRST NORTH -LISTALLA TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 14.11.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ SIILIN ENSIMMÄINEN VUOSI FIRST NORTH -LISTALLA TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 14.11.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot

Lisätiedot

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C.

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C. NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO OIKEUDET 2010 Nokian Renkaat Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 10.2.2010 päättänyt esittää 8.4.2010 kokoontuvalle Nokian Renkaat Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Huhti-kesäkuu 2011 lyhyesti Vahva kasvu jatkui Liikevaihto kasvoi 23,4 (19,2) milj. euroon toisella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2013 EHDOT Hallituksen osakeantipäätös Componenta Oyj:n ( Yhtiö tai Componenta ) hallitus päätti 16.8.2013 varsinaisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj. 29.2.2016 Finlandia-talo

Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj. 29.2.2016 Finlandia-talo Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj 29.2.2016 Finlandia-talo Vuonna 2013 julkistetun strategian toteuttaminen jatkuu Sponda on toteuttanut johdonmukaisesti vuonna 2013 julkistettua strategiaansa, jonka

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj Yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Heikki Roikonen, talousjohtaja Arvopaperin Rahapäivä, Helsinki, 17.9.2015 17.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 17.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot