LAHDEN LIIKENNEPÄÄSTÖJEN LEVIÄMINEN JA VERTAILU KEHÄTIEN ERI LINJAUKSILLA. Enwin Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAHDEN LIIKENNEPÄÄSTÖJEN LEVIÄMINEN JA VERTAILU KEHÄTIEN ERI LINJAUKSILLA. Enwin Oy 7.10.2005"

Transkriptio

1 LAHDEN LIIKENNEPÄÄSTÖJEN LEVIÄMINEN JA VERTAILU KEHÄTIEN ERI LINJAUKSILLA Enwin Oy

2 Selvityksen sisältö Lahden katuverkon ja eteläisen kehätien vaihtoehtoisten linjausratkaisujen liikennepäästöjen vaikutus ilmanlaatuun Lahdessa. Liikenteen päästöistä mallinnettiin typenoksidipäästöjen (NOx) ja suorien hiukkaspäästöjen (PM10) leviäminen. Mallinnukset tehtiin nykyverkolla v liikennetiedoilla (NYKY 2000) ja v liikennetiedoilla eri kehätien linjausvaihtoehdoilla NYKY 2020, RENKOMÄKI 2020, LAUNE

3 Ilmanlaadun raja- ja ohjearvot Typen oksidit Hengitettävät hiukkaset 3

4 Raja-arvot vs. ohjearvot Ilmanlaadun raja-arvot määrittelevät suurimmat hyväksyttävät ilman epäpuhtauksien pitoisuudet, joita ei saa ylittää Ohjearvot ilmaisevat ilmansuojelutyön päämääriä ja ilmanlaadun tavoitteita ja ne on tarkoitettu ensi sijassa ohjeeksi viranomaisille. Ohjearvot eivät ole luonteeltaan sitovia, vaan niitä sovelletaan mm. alueidenkäytön, kaavoituksen, rakentamisen ja liikenteen suunnittelussa ja ne tulee ottaa huomioon ympäristölupaa koskevassa lupaharkinnassa. 4

5 Raja-arvot Raja-arvoja annetaan sekä terveydellisin perustein että kasvillisuuden ja ekosysteemin suojelemiseksi Typpidioksidille on voimassa siirtymäajan raja-arvot vuoden 2009 loppuun Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (711/2001) Uudet NO 2 -raja-arvot voimaan v alusta Hengitettävien hiukkasten (PM10) uudet raja-arvot voimaan v alusta 5

6 Raja-arvot Taulukko 1. Typpidioksidin siirtymäajan ilmanlaadun raja-arvot. Lähde: VnA 711/2001 Aine Raja-arvo Tilastollinen määrittely (20 0 C, 1atm) Typpidioksidi (NO 2 ) 200 µg/m 3 vuoden tuntiarvojen 98. prosenttipiste (voimassa v loppuun) Taulukko 2. Uudet ilmanlaadun raja-arvot (NO 2, PM 10 ) terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Lähde: VnA711/2001 Aine Keskiarvon laskenta-aika Raja-arvo, µg/m 3 (293 K, 101,3 kpa) Hiukkaset (PM 10 ) 24 tuntia 50 µg/m 3 * Sallittujen ylitysten määrä kalenterivuodessa 35 Ajankohta, jolloin pitoisuuksien viimeistään tulee olla raja-arvoa pienemmät kalenterivuosi Typpidioksidi (NO 2 ) 1 tunti 40 µg/m µg/m kalenterivuosi 40 µg/m 3 *Tulokset ilmaistaan ulkoilman lämpötilassa ja paineessa. Taulukko 3. Ilmanlaadun typen oksidien (NOx) raja-arvo kasvillisuuden ja ekosysteemin suojelemiseksi. Lähde: VnA 711/2001 Aine Keskiarvon laskenta-aika Raja-arvo, µg/m 3 (293 K, 101,3 kpa) Ajankohta, jolloin pitoisuuksien viimeistään tulee olla raja-arvoa pienemmät Typen oksidit (NOx = NO+ NO 2 ) kalenterivuosi 30 µg/m

7 Ohje-arvot Ilmanlaadun ohjearvoilla (VNp 480/1996) ilmaistaan ilmansuojelutyön päämääriä ja ilmanlaadun tavoitteita Ohjearvojen tarkoituksena on ehkäistä ilman epäpuhtauksista aiheutuvat terveydelliset haitat ja luonnon vaurioituminen sekä vähentää viihtyisyyshaittoja. Ohjearvot eivät ole sitovia, mutta ne otetaan yleensä huomioon mm. kaavoituksessa ja liikenteen suunnittelussa 7

8 Ohjearvot Taulukko 5. Ilman laadun ohjearvot (hiukkaset, NO 2 ). Lähde: Vnp 480/1996 Aine Ohjearvo Tilastollinen määrittely (20 0 C, 1atm) Hiukkaset, kokonaisleijuma (TSP) 120 µg/m 3 vuoden vuorokausiarvojen 98. prosenttipiste 50 µg/m 3 vuosikeskiarvo Hengitettävät hiukkaset (PM 10 ) 70 µg/m 3 kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo Typpidioksidi (NO 2 ) 150 µg/m 3 70 µg/m 3 kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo Esimerkiksi aineiston 99.prosenttipiste on se pitoisuusarvo, jota pienempiä tai yhtä suuria pitoisuusarvoja on aineistossa 99%:ia. 8

9 Malli ja mallin lähtötiedot Malli Sää Maasto Päästöt 9

10 Malli ISCST/AERMOD-leviämismalli US EPA:n matemaattis-fysikaalinen ISCST/AERMOD kaupunkimalli useiden päästölähteiden yhteisvaikutus ulkoilmaan pistelähteet, aluelähteet, viivalähteet, kasat yms. huomioi maaston vaikutukset säätiedot esim. 1-3 vuoden ajalta tuntiarvoina 10

11 Tunnittaiset säätiedot v Mallin lähtötiedot yhdistetty aineisto, HKI-Vantaa ja Lahden Vesku 11 tuulen suunta, nopeus, ilman lämpötila, pilvisyys, ym. laskennalliset leviämisluokat ja sekoituskorkeudet Reseptoripisteet (x,y,z) maaston korkeusmalli Maanmittauslaitos 200 m välein, lisäksi pääteiden varsille n. 50 metriä tien keskilinjan molemmin puolin metrin välein Päästölähteiden koordinaatit ja päästöt Liikennemäärät ( henkilöautot, raskasliikenne) ja laskennalliset päästökertoimet 11

12 Päästöjen leviäminen tuulitietojen perusteella W Päästöjen leviämissuunnat v tuulitietojen perusteella 5% 4% 3% 2% 1% 0% N E W Tuulen nopeus Lahdessa v päästöjen leviämissuuntiin. N 80% 60% 40% 20% E 0% <2 m/s 2-3 m/s 4-6 m/s >6 m/s S S 12

13 Tuulen nopeusjakauma Tuulen nopeusjakauma v % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% tyyni m/s 13

14 Liikenteen päästöjen arviointi Keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) ja henkilöautojen ja raskaan liikenteen osuudet sekä tieosuuksien kaistamäärät tiedot Strafica Oy:ltä Liikenteen päästökertoimet VTT:n LIISA 2003 järjestelmästä Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt - LIISA 2003 laskentajärjestelmä Tutkimusraportti RTE 2814/04, Espoo henkilöautot ja raskas liikenne v ja v

15 Päästökertoimien muodostuminen Lahden katusuoritejakaumat eri autotyypeille henkilöautot, pakettiautot, linja-autot, kuorma-autot ilman perävaunua ja perävaunulliset kuorma-autot Henkilöautoihin laskettiin myös pakettiautot Eri autotyyppien päästökertoimet valittiin pääkatujen keskimääräisistä kertoimista (LIISA 2003) Lisäksi huomioitiin ns. ikäkerroin (=auton vanhenemisesta aiheutuva lisäpäästö) Hiukkasten osalta tulee muistaa, että kyse on liikenteen suorista hiukkaspäästöistä, pakokaasupäästöistä NOx-päästöt on mallissa käsitelty NO 2 :na ja liikenteen suorat hiukkaspäästöt PM 10 :nä 15

16 Katusuoritejakaumat Taulukko 5. Katusuoritejakauma Lahdessa v ja Kaikista autoista Kevyet ajoneuvot Kevyet ajoneuvot (Lähde: Liisa 2003). v v Henkilöautot 84.3 % 88 % 88 % Pakettiautot 11.3 % 12 % 12 % Raskaat ajoneuvot v Raskaat ajoneuvot v Linja-autot 1.5 % 46.6 % % Kuorma-autot 2.1 % 37.3 % % Perävaunulliset kuormaautot 0.86 % 16 % 17.8 % Taulukko 6. Laskelmissa käytetyt henkilöautojen katusuoriteosuudet Ei-kat-autot 25 % - Kat-autot 57 % 78.5 % Diesel-autot 18 % 21.5 % 16

17 Mallinnustulokset NO 2 17

18 Lasketut pitoisuudet NO 2 NO 2 -tuntipitoisuuden ohjearvoon (OA 150 µg/m 3 ) verrannolliset pitoisuudet kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipistepitoisuus - vertailuarvoina vuoden korkeimmat tuntiarvojen 99. prosenttipistepitoisuudet NO 2 -vuorokausipitoisuuden ohjearvoon (OA 70 µg/m 3 ) verrannolliset pitoisuudet kuukauden 2. korkein vuorokausiarvo vertailuarvona vuoden 2. korkeimmat vrk-arvot 18

19 Lasketut pitoisuudet NO 2 NO 2 - tuntipitoisuuden siirtymäkauden raja-arvoon (RA 200 µg/m 3 ) verrannolliset pitoisuudet raja-arvo koskee vuoden tuntiarvojen 98. prosenttipistepitoisuutta vertailuarvoina vuoden tuntiarvojen 98. prosenttipistepitoisuudet / NYKY 2000 NO 2 -tuntipitoisuuden uuteen raja-arvoon (RA 200 µg/m 3, sallitaan 18 ylitystä vuodessa) verrannolliset pitoisuudet raja-arvo tulee voimaan vuonna 2010 vertailuarvoina vuoden 19. korkeimmat tuntipitoisuudet NO 2 -pitoisuuden vuosiraja-arvoon (RA 40 µg/m 3, voimaan 2010) ja NOx:n vuosiraja-arvoon kasvillisuuden suojelemiseksi (RA NOx 30 µg/m 3 ) verrannolliset pitoisuudet 19

20 Mallinnustulosten lukeminen Aluejakaumakuvat eivät esitä ajallisesti yhtenäistä tilannetta, vaan pitoisuuksien suurimmat arvot esiintyvät todennäköisesti eri laskentapisteissä eri ajankohtina vuoden aikana. 20

21 NYKY 2000 ja NYKY 2020 vertailu NO 2 ohjearvoihin verrattavat pitoisuudet HUOM. Raja-arvoihin verrattavat pitoisuudet on esitetty raportissa 21

22 NYKY 2000 ja NYKY 2020 NO 2 -tuntiohjearvoon (150 µg/m 3 ) verrannolliset pitoisuudet NYKY 2000 NO 2 -pitoisuus voi ylittää tuntiohjearvon ajoittain vilkasliikenteisissä risteyksissä Kaupunkialueella korkeimmat tuntipitoisuudet µgno 2 /m 3 ( % ohjearvosta) Päästöt pienenevät v. 2020; ajoneuvojen päästövähennystekniikka ja lainsäädäntö, päästönormit NYKY 2020 tuntipitoisuudet ovat n % tuntiohjearvosta eli µgno 2 /m 3 Pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 671/MYY/05. 22

23 NYKY 2000 ja NYKY 2020 NO 2 -vuorokausiohjearvoon (70 µg/m 3 ) verrannolliset pitoisuudet NYKY 2000 päästöillä vrk-ohjearvon (70 µgno 2 /m 3 ) ylittäviä pitoisuuksia voi esiintyä useissa paikoissa keskustassa ja risteysalueilla NYKY 2020 vrk-ohjearvoon verrannolliset pitoisuudet n % vrkohjearvosta eli µgno 2 /m 3 Liikenteen NO 2 -päästöjen ilmanlaatuvaikutukset pienenevät yli puoleen v mennessä, jos päästöjen vähennystekniikan käyttöönotto tapahtuu ennustetusti 23

24 RENKOMÄKI 2020 ja LAUNE 2020 vertailu NO 2 ohjearvoihin verrattavat pitoisuudet HUOM. Raja-arvoihin verrattavat pitoisuudet on esitetty raportissa 24

25 RENKOMÄKI 2020 ja LAUNE 2020 NO 2 -tuntiohjearvoon (150 µg/m 3 ) verrannolliset pitoisuudet Pitoisuudet % tuntiohjearvosta eli µgno 2 /m 3 RENKOMÄKI 2020 lähes samanlainen kuin NYKY 2020, mikä johtuu siitä, että keskustan liikennemäärissä ei suuria eroja LAUNE 2020 linjaus näkyy kuvassa pitoisuusalueena µgno 2 /m 3 (13-27 % ohjearvosta) 20 µgno 2 /m 3 pitoisuusalue hieman supistuu keskustassa ja nykyisellä VT 12 Laune 2020 linjauksessa Pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 671/MYY/05 25

26 RENKOMÄKI 2020 ja LAUNE 2020 NO 2 -vuorokausiohjearvoon (70 µg/m 3 ) verrannolliset pitoisuudet Pitoisuudet ovat samaa tasoa, % ohjearvosta (15-40 µgno 2 /m 3 ) Vuorokausiarvoissa näkyy Launeen linjaus µg/m 3 eli % ohjearvosta Pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 671/MYY/05 26

27 NO 2 -mallinnusten vertailu v VT 12 nykyisellä linjauksella Lahden keskustassa Typpidioksidin tuntiohjearvoon (150 µg/m3) verrannolliset korkeimmat pitoisuudet VT12 risteysalueilla eri tielinjausvaihtoehdoissa v tuntiarvo (µg NO2/m3) Pullapojat Mytäjäinen Rautatieas. Joutjärvi / Pekanmäki ohjearvo 150 µg/m3 NYKY 2020 RENKOMÄKI 2020 LAUNE

28 NO 2 -mallinnusten vertailu v VT 12 nykyisellä linjauksella Lahden keskustassa Typpidioksidin vuorokausiohjearvoon (70 µg/m3) verrannolliset korkeimmat pitoisuudet VT12 risteysalueilla eri tielinjausvaihtoehdoissa v vrk-arvo (µgno2/m3) Pullapojat Mytäjäinen Rautatieas. Joutjärvi / Pekanmäki ohjearvo 70 µg/m3 NYKY 2020 RENKOMÄKI 2020 LAUNE

29 Mallinnustulokset PM10 HUOM. Suorien pakokaasupäästöjen ilmanlaatuvaikutukset 29

30 Lasketut pitoisuudet PM10 PM10-vuorokausipitoisuuden ohjearvoon (OA 70 µg/m 3 ) verrannolliset pitoisuudet ohjearvo koskee kuukauden 2. korkeinta vuorokausiarvoa vertailuarvona vuoden 2.korkeimmat vrk-arvot PM10-vuorokausipitoisuuden raja-arvoon (RA 50 µg/m 3, sallitaan 35 ylitystä vuodessa) verrannolliset pitoisuudet vertailuarvoina vuoden 36. korkeimmat vuorokausipitoisuudet PM10-pitoisuuden vuosiraja-arvoon (RA 40 µg/m 3 ) verrannolliset pitoisuudet HUOM. Lähtötietoina on ajoneuvojen SUORAT pakokaasuista tulevat hiukkaspäästöt 30

31 Mallinnustulosten lukeminen Aluejakaumakuvat eivät esitä ajallisesti yhtenäistä tilannetta, vaan pitoisuuksien suurimmat arvot esiintyvät todennäköisesti eri laskentapisteissä eri ajankohtina vuoden aikana. 31

32 NYKY 2000 ja NYKY 2020 vertailu PM 10 ohjearvoihin verrannolliset pitoisuudet 32

33 NYKY 2000 JA NYKY 2020 PM10 vrk-ohjearvoon (70 µg/m 3 ) verrannolliset pitoisuudet Ajoneuvojen suorat hiukkaspäästöt eivät pienene tekniikan ja normien kehittyessä samassa suhteessa kuin NOx-päästöt Henkilöautoliikenteen kasvu, ei erityisen suurta päästövähennystä henkilöautoissa, raskaan liikenteen hiukkaspäästöt pienenevät Suorista hiukkaspäästöistä aiheutuvat pitoisuudet alhaisia verrattuna ohjearvoon, korkeimmillaankin alle 10 % PM10- vuorokausiohjearvosta Katupöly ja hiekoitushiekka (=epäsuorat hiukkaspäästöt) merkittävä PM10 lähde Pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 671/MYY/05 33

34 RENKOMÄKI 2020 ja LAUNE 2020 vertailu PM 10 34

35 RENKOMÄKI 2020 JA LAUNE 2020 PM10 vrk-ohjearvoon verrannolliset pitoisuudet Suorien hiukkaspäästöjen aiheuttamat pitoisuudet samaa tasoa kuin nykyverkolla, maksimissaan <10% ohjearvosta Pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 671/MYY/05 35

36 Yhteenveto mallinnuksesta 36

37 Yhteenveto 1/2 Tässä mallinnuksessa oli mukana tieliikenteen päästöt, ei pistelähteiden, kuten teollisuuden päästöjä Nykytilanteessa (NYKY 2000) autoliikenteen aiheuttamat typenoksidipitoisuudet Lahden keskustassa ovat merkittävät ja ohjearvon ylittäviä tunti- ja vuorokausipitoisuuksia voi ajoittain esiintyä ruuhkaisimmilla tieosuuksissa ja risteyksissä. Ilmanlaadun raja-arvot eivät kuitenkaan keskustassa ylity. Autojen päästötekninen kehittyminen ja uusien päästönormien voimaatulo tulee vähentämään tieliikenteen aiheuttamia ilmanlaatuvaikutuksia v.2020 Lahdessa enemmän kuin kehätien linjausvaihtoehtojen erot. 37

38 Yhteenveto 2/2 RENKOMÄKI 2020 linjausvaihtoehto ei muuta merkittävästi keskusta-alueen ulkoilman epäpuhtauspitoisuuksia verrattuna nykyiseen linjaukseen vuoden 2020 liikenne- ja päästötiedoilla LAUNE 2020 linjausvaihtoehdossa typpidioksidin ohjearvoihin verrannolliset pitoisuudet ovat samaa suuruusluokkaa kuin NYKY 2020 ja RENKOMÄKI 2020 vaihtoehdoissa, mutta LAUNE 2020 vaihtoehdossa keskusta-alueen ja nykyisen vt 12 linjan ulkoilman NO 2 -pitoisuudet hieman alenevat liikenteen vähentymisen seurauksena verrattuna NYKY 2020 JA RENKOMÄKI 2020 vaihtoehtoihin Samalla LAUNE 2020 linjauksen mukaisesti syntyy uusi vaikutusalue, missä pitoisuudet ovat kuitenkin edelleen alle ohjearvojen 38

39 Johtopäätökset Leviämisselvityksen tulosten perusteella tarkastellut Valtatie 12:n linjausvaihtoehdot vuoden 2020 arvioiduilla tieliikenteen päästöillä eivät poikkea niin merkitsevästi toisistaan, että niitä voitaisiin asettaa suoraan paremmuusjärjestykseen ilmanlaatuvaikutusten perusteella. Suunnittelussa huomioitavat ilmanlaadun ohjearvot eivät ylity v liikenteen päästötiedoilla. Mallinnuksen mukaan liikennepäästöjen ilmanlaatuvaikutukset v eivät ole este minkään esitetyn linjausvaihtoehdon toteuttamiselle. Linjausvaihtoehtojen valinta onkin tehtävä muiden muuttujien kuten katuverkon ruuhkautumisen ja meluvaikutusten sekä uuden tielinjauksen arvioidun käyttöasteen perusteella. 39

40 Mallin epävarmuuden arviointi NO 2 :n ja NOx:n mallintamisen sallittu epävarmuus (VNA 711/2001, Liite 4) tuntiarvoille %, 24 tunnin arvoille 50 % ja vuosiarvoille 30 %. Hiukkasten mallintamisen vuosiarvojen sallittu epävarmuus on 50 %. Tässä selvityksessä tehtyjen mallinnusten suurimmat epävarmuustekijät liittyvät liikenteen lähtötietojen epävarmuuteen: liikennemäärien tulevaisuuden kehitykseen Lahdessa, henkilö- ja raskaan liikenteen osuuksiin sekä toisaalta autojen yksikköpäästötietojen kehittymiseen (päästökertoimet). Malliin ei ole lisätty taustapitoisuuksia eikä kaukokulkeuman osuutta, mikä mm. hiukkasissa voi olla nykyisin ajoittain merkittävää (Itä-Eurooppa, Venäjä), mutta voi uuden tekniikan käyttöönoton myötä vähentyä v mennessä. NO 2 -vuosipitoisuus tausta-asemilla on ollut 3-4 µg/m 3. Taustan on oletettu sisältyvän mallin lähtötietojen (liikennetiedot, päästökertoimet) 40 epävarmuuteen eikä sitä ole erikseen malliin lisätty.

41 Mallin epävarmuuden arviointi Laaja liikennemalli ei ota huomioon ns. katukuiluefektiä eikä se mallinna mm. liikennevalojen aiheuttamia lyhyiden tyhjäkäyntitilanteiden vaikutuksia. Hiukkasmallissa ei ole huomioitu liikenteen epäsuoria hiukkaspäästöjä, koska niiltä osin luotettavia lähtötietoja ei vielä ole olemassa. Tekesin FINE-ohjelmassa on meneillään hanke, jossa mitataan katupölypäästöjä auton renkaan vierestä. Liikennemalleissa lähtötietoihin liittyvät epävarmuudet ovat yleensä suuremmat kuin piippulähdemalleissa, koska lähtötiedot perustuvat pääasiassa ennusteisiin ja arvioihin eikä kohteiden mittauksiin NYKY 2000 typpidioksidin mallinnuksen tuloksia on verrattu Lahden vuoden 2003 ilmanlaadun mittaustuloksiin (mm. Vesku 11 keskustassa), miltä osin ne ovat suuruusluokaltaan yhtäpitäviä Vuoden 2020 eri kehätien linjausvaihtoehtojen mallinnukset on tehty lähtötietojen osalta samojen periaatteiden mukaisesti, joten ne ovat keskenään vertailukelpoisia. 41

42 Mallin verifiointi Mitatut v /Mallinnetut Tuntiohjearvoon (OA 150 µg/m3, 99.prosenttipiste) verrannolliset korkeimmat arvot vuodessa µg/m Mitatut Mallinnetut 20 0 Laune Kisapuisto Vesku 11 Mallin tulos 8-27 % alempi kuin mitattu. Mallissa tässä vaiheessa vain tieliikenne, ei pistelähteistä. 42

LAHDEN LIIKENNEPÄÄSTÖJEN LEVIÄMINEN JA VERTAILU KEHÄTIEN ERI LINJAUKSILLA

LAHDEN LIIKENNEPÄÄSTÖJEN LEVIÄMINEN JA VERTAILU KEHÄTIEN ERI LINJAUKSILLA Tilaaja: Päijät-Hämeen Liitto r.y. PL 50 15111 Lahti LAHDEN LIIKENNEPÄÄSTÖJEN LEVIÄMINEN JA VERTAILU KEHÄTIEN ERI LINJAUKSILLA 07.10.2005 Lahti_liikenne_07102005.pdf Enwin Oy Ari Tamminen Tarja Tamminen

Lisätiedot

Lahden pistelähteiden ja liikenteen typenoksidipäästöjen leviäminen v ja v / Enwin Oy

Lahden pistelähteiden ja liikenteen typenoksidipäästöjen leviäminen v ja v / Enwin Oy Lahden pistelähteiden ja liikenteen typenoksidipäästöjen leviäminen v. 2003 ja v. 2020 16.1.2006 / Enwin Oy Mallinnus Pistelähteiden päästötiedot v. 2003 Nykyliikenne NYKY 2000 v. 2000 liikennemäärätiedot,

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS

TURUN SEUDUN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS TURUN SEUDUN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS Valoku vaus: H eikki L askar i Energiantuotannon, teollisuuden, laivaliikenteen ja autoliikenteen typenoksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämislaskelmat

Lisätiedot

Valtatie 7, raskaan liikenteen etäodotusalueen rakentaminen Vaalimaalla. Liikenteen päästöselvitys ja ilmanlaatuvaikutukset

Valtatie 7, raskaan liikenteen etäodotusalueen rakentaminen Vaalimaalla. Liikenteen päästöselvitys ja ilmanlaatuvaikutukset Valtatie 7, raskaan liikenteen etäodotusalueen rakentaminen Vaalimaalla Liikenteen päästöselvitys ja ilmanlaatuvaikutukset VALTATIE 7 RASKAAN LIIKENTEEN ETÄODOTUSALUEEN RAKENTAMINEN VAALIMAALLA LIIKENTEEN

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO

ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO Turun kaupunki ympäristönsuojelutoimisto 2006 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

HELSINGIN ENERGIA HANASAARI B VOIMALAITOKSEN RIKINPOISTOLAITOKSEN OHITUSTILANTEEN RIKKIDIOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS.

HELSINGIN ENERGIA HANASAARI B VOIMALAITOKSEN RIKINPOISTOLAITOKSEN OHITUSTILANTEEN RIKKIDIOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS. HELSINGIN ENERGIA HANASAARI B VOIMALAITOKSEN RIKINPOISTOLAITOKSEN OHITUSTILANTEEN RIKKIDIOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS Timo Rasila ILMATIETEEN LAITOS - ILMANLAADUN TUTKIMUS Helsinki 18.06.2002

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ helmikuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli helmikuussa muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

1 (15) Arto Heikkinen

1 (15) Arto Heikkinen 1 (15) TIIVISTELMÄ Riikinnevan Ekovoimalaitoksen savukaasupäästöjen leviämistä on mallinnettu yleisesti käytössä olevalla AERMOD-mallilla. Tarkastelussa ovat olleet SO 2 -, NO x -, NO 2 - ja hiukkaspäästöt.

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli marraskuussa hyvä Raisiossa, Kaarinassa sekä Paraisilla ja

Lisätiedot

KAJAANIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 2004

KAJAANIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 2004 KAJAANIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 04 Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala Ympäristö ja maankäyttö 04 ILMANLAADUN SEURANTA KAJAANISSA Kajaanin ilmanlaadun seurannan toteuttavat Kajaanin

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus elokuussa oli ssa ja Turun Orikedolla hyvä ja muilla mittausasemilla tyydyttävä. Ilmanlaatu luokiteltiin

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa muilla mittausasemilla tyydyttävä, paitsi ssa ja

Lisätiedot

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI 16 Raportti PR-P1026-1 Sivu 1 / 6 Naantalin kaupunki Turku 25.9.2012 Kirsti Junttila PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaus 5. 17.9.2012 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Maaliskuussa hengitysilmaa heikensi katupöly. Hengitysilman tavallisin laatuluokitus maaliskuussa oli ssa välttävä, Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

maaliskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

maaliskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus maaliskuussa oli ssa tyydyttävä tai välttävä ja muilla asemilla tyydyttävä lukuun ottamatta

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa hyvä Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä Turun

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli maaliskuussa muilla mittausasemilla tyydyttävä, paitsi Paraisilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ helmikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli helmikuussa hyvä Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä Turun

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Yleistä Tähän raporttiin on koottu yhteenveto Jyväskylän keskustan ja Palokan mittausasemien

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ joulukuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli joulukuussa hyvä ssa, Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli maaliskuussa kaikilla muilla asemilla tyydyttävä, paitsi Paraisilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ joulukuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus joulukuussa oli kaikilla muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla tyydyttävä.

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ syyskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli syyskuussa Turun Kauppatorilla, Raisiossa sekä Paraisilla tyydyttävä

Lisätiedot

RIIHIMÄEN ILMANLAATUSELVITYS

RIIHIMÄEN ILMANLAATUSELVITYS RIIHIMÄEN ILMANLAATUSELVITYS LYHENNELMÄ Valo kuva : Sky Energiantuotannon, teollisuuden ja autoliikenteen typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämislaskelmat ILMANLAADUN ASIANTUNTIJAPALVELUT 2011 Foto Riihimäen

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli elokuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ kesäkuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli kesäkuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli elokuussa kaikilla asemilla hyvä. Tuntiindeksillä määriteltynä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus marraskuussa oli kaikilla muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla tyydyttävä.

Lisätiedot

marraskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

marraskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus marraskuussa oli ssa ja Paraisilla hyvä, ssa hyvä tai tyydyttävä ja muilla mittausasemilla

Lisätiedot

PISPALAN JA SANTA- LAHDEN ILMANLAA- TUSELVITYS

PISPALAN JA SANTA- LAHDEN ILMANLAA- TUSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 20.1.2010 PISPALAN JA SANTA- LAHDEN ILMANLAA- TUSELVITYS TYPPIDIOKSIDIN OHJEARVOT ASEMAKAAVAT NRO 8256, 8309, 8310 JA 8048 PISPALAN

Lisätiedot

Kalevanrinteen asemakaava-alueiden 8477 ja 8478 laskennallinen tarkastelu ilman typpidioksidipitoisuuksista

Kalevanrinteen asemakaava-alueiden 8477 ja 8478 laskennallinen tarkastelu ilman typpidioksidipitoisuuksista Kalevanrinteen asemakaava-alueiden 8477 ja 8478 laskennallinen tarkastelu ilman typpidioksidipitoisuuksista 12.6.2013 ID: 739 026 WSP Finland Oy 2 (11) Sisällysluettelo 1 Toimeksianto... 3 2 Lähtötiedot

Lisätiedot

syyskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

syyskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ syyskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus syyskuussa oli kaikilla mittausasemilla tyydyttävä. Ilmanlaatu luokiteltiin heikoimmillaan erittäin

Lisätiedot

Ilmanlaatuselvitys - Hiukkaspitoisuudet nykytilanteessa

Ilmanlaatuselvitys - Hiukkaspitoisuudet nykytilanteessa YH Länsi Oy Aleksis Kiven katu 26 33200 Tampere Hatanpään puistokuja 23, Tampere Ilmanlaatuselvitys - Hiukkaspitoisuudet nykytilanteessa 1.12.2010 Enwin Oy Tarja Tamminen Ari Tamminen ENWIN OY ALV -rek

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Syyskuussa syksy ei vielä edennyt kovin pitkälle, vaan säätyyppi pysyi varsin lämpimänä. Syyskuussa

Lisätiedot

heinäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

heinäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ heinäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli heinäkuussa kaikilla asemilla hyvä. Tunti-indeksillä määriteltynä

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Ympäristönsuojelu 29.5.2015 Heini Tanskanen 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2014 ympäristönsuojelulain mukaisten

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2015

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2015 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia 2016 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2015 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ toukokuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli toukokuussa kaikilla asemilla hyvä. Tunti-indeksillä määriteltynä

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Touko- ja kesäkuu olivat molemmat ajankohtaan nähden selvästi koleampia. Touko-

Lisätiedot

Ratapihankatu, Tampere Asemakaavamuutos nro 8330 A ja B luonnosvaihtoehtojen ilmanlaatuselvitys ennustetilanteessa

Ratapihankatu, Tampere Asemakaavamuutos nro 8330 A ja B luonnosvaihtoehtojen ilmanlaatuselvitys ennustetilanteessa Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen PL 487 33101 Tampere Ratapihankatu, Tampere Asemakaavamuutos nro 8330 A ja B luonnosvaihtoehtojen ilmanlaatuselvitys ennustetilanteessa 1.8.2011 Enwin

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti tammi- ja helmikuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti tammi- ja helmikuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti tammi- ja helmikuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Alkutalven lauha säätyyppi jatkui tammi- ja helmikuussakin. Tammikuun keskilämpötila

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ kesäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli kesäkuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ huhtikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli huhtikuussa kaikilla muilla asemilla tyydyttävä, paitsi Kaarinassa

Lisätiedot

SUONSIVUNKATU, TAMPERE ILMANLAATUSELVITYS

SUONSIVUNKATU, TAMPERE ILMANLAATUSELVITYS Vastaanottaja Peab Oy Asiakirjatyyppi Ilmanlaatuselvitys Päivämäärä 12.12.2012 SUONSIVUNKATU, TAMPERE ILMANLAATUSELVITYS SUONSIVUNKATU, TAMPERE ILMANLAATUSELVITYS Päivämäärä 12.12.2012 Tekijä Tarkastaja

Lisätiedot

ENERGIANTUOTANNON, TEOLLISUUDEN JA AUTOLIIKENTEEN TYPENOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISLASKELMAT

ENERGIANTUOTANNON, TEOLLISUUDEN JA AUTOLIIKENTEEN TYPENOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISLASKELMAT KAJAANIN ALUEEN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS ENERGIANTUOTANNON, TEOLLISUUDEN JA AUTOLIIKENTEEN TYPENOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISLASKELMAT Jatta Salmi Pirjo Ranta Timo Rasila Sari Lappi KAJAANIN

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Joulukuu oli varsin lauha talvikuukausi. Koska pakkasia oli varsin vähän, myös Ilmanlaatu

Lisätiedot

VT 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti-Naistenlahti Tiesuunnitelma 2011

VT 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti-Naistenlahti Tiesuunnitelma 2011 16 3T-10 VT 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti-Naistenlahti Tiesuunnitelma 2011 Ilmanlaatuselvitysten yhteenveto Mikko Inkala, Pöyry Finland Oy Katja Lovén, Ilmatieteen laitos 1 Tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Elokuu oli Pohjois-Savossa sääolosuhteiltaan varsin tavanomainen. Kuopion ja Varkauden ilmanlaatu oli

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013 Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013 1. Yleistä Etelä-Karjalan yhdyskuntailmanlaaduntarkkailun mittausverkko muodostuu Imatran, Lappeenrannan ja Svetogorskin mittauspisteistä. Vuonna 2013 mittausverkossa oli

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA OY JA FORCHEM OY ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Kuva: U P M Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2014 ASIANTUNTIJAPALVELUT

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Kevään alku maaliskuussa oli sääolosuhteiltaan melko tavanomainen, mutta huhtikuussa

Lisätiedot

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 7.11.2011 Ilmanlaadun seurantaa vuoden jokaisena tuntina HSY huolehtii jäsenkuntiensa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015 Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Mitattavia komponentteja... 3 3. Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot... 4 4. Imatran ilmanlaatutulokset 2015... 5 4.1 Imatran hajurikkiyhdisteet

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 5.2.2014 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY NASTOLAN KUNTA PÖLY Tarkastus Päivämäärä 5.2.2014 Laatija

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA OY JA FORCHEM OY ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Kuva: U P M Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa ASIANTUNTIJAPALVELUT

Lisätiedot

SIILINJÄRVI Rikkihappotehdas Voimalaitos LK, Harjamäenraitti 12 LK, Sulkavantie 8 Siilinjärvi LK, Risulantie 4. LK, Sulkavantie 16

SIILINJÄRVI Rikkihappotehdas Voimalaitos LK, Harjamäenraitti 12 LK, Sulkavantie 8 Siilinjärvi LK, Risulantie 4. LK, Sulkavantie 16 Rikastamo, HIMU Rikastamo, KAMU Rikastamo, RA Fosforihappotehdas LK, Sulkavantie 16 Rikkihappotehdas Voimalaitos LK, Harjamäenraitti 12 LK, Sulkavantie 8 LK, Risulantie 4 Vuosipäästö PM [tonnia/vuosi]

Lisätiedot

YHDYSKUNTAILMAN RAPORTTI

YHDYSKUNTAILMAN RAPORTTI Valkeakosken kaupunki Ympäristönsuojelu PL 2 (Sääksmäentie 2) 3761 VALKEAKOSKI YHDYSKUNTAILMAN RAPORTTI HEINÄ-SYYSKUU 215 2 Yhteenveto ilmanlaadusta neljännesvuosijaksolla heinä-syyskuu: Valkeakosken kaupungin

Lisätiedot

KOUVOLAN JA IITIN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS

KOUVOLAN JA IITIN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS KOUVOLAN JA IITIN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS ENERGIANTUOTANNON, TEOLLISUUDEN JA AUTOLIIKENTEEN TYPENOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISLASKELMAT Jatta Salmi Birgitta Alaviippola Pirjo Ranta Sari

Lisätiedot

RIIHIMÄEN ILMANLAATUSELVITYS

RIIHIMÄEN ILMANLAATUSELVITYS RIIHIMÄEN ILMANLAATUSELVITYS Kuva: Energiantuotannon, teollisuuden ja autoliikenteen typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämislaskelmat ILMANLAADUN ASIANTUNTIJAPALVELUT 211 RIIHIMÄEN ILMANLAATUSELVITYS

Lisätiedot

TAMPERE VALTATIE 3 AUTOLIIKENTEEN TYPENOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS. Timo Rasila Harri Pietarila

TAMPERE VALTATIE 3 AUTOLIIKENTEEN TYPENOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS. Timo Rasila Harri Pietarila TAMPERE VALTATIE 3 AUTOLIIKENTEEN TYPENOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS Timo Rasila Harri Pietarila ILMATIETEEN LAITOS ILMANLAADUN ASIANTUNTIJAPALVELUT Helsinki 06.07.2007 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ILMANLAADUN PITOISUUSPROFIILIT TAMPEREEN RAITIOTIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VARTEN

ILMANLAADUN PITOISUUSPROFIILIT TAMPEREEN RAITIOTIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VARTEN Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu PL 487 331 Tampere ILMANLAADUN PITOISUUSPROFIILIT TAMPEREEN RAITIOTIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VARTEN HORISONTAALISET PITOISUUSPROFIILIT

Lisätiedot

Tampereen raitiotien vaikutukset. Liikenteen verkolliset päästötarkastelut. Yleistä

Tampereen raitiotien vaikutukset. Liikenteen verkolliset päästötarkastelut. Yleistä Matti Keränen Trafix Oy 27.6.2016 Tampereen raitiotien vaikutukset Liikenteen verkolliset päästötarkastelut Yleistä Työ tehtiin raitiotien päästövaikutusten selvittämiseksi koko kaupungin alueella. Työn

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Iisalmen kaupunki Tekninen keskus/kaupunkisuunnittelu Jukka Virtanen PL 10 74101 Iisalmi Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.6.2014 Viite 15110012046 IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

Lisätiedot

PUMPPUPUISTO KAIVOKSELA ILMANLAATUSELVITYS

PUMPPUPUISTO KAIVOKSELA ILMANLAATUSELVITYS PUMPPUPUISTO KAIVOKSELA ILMANLAATUSELVITYS Maaliskuu 2014 PUMPPUPUISTO, KAIVOKSELA ILMANLAATUSELVITYS Päivämäärä 19.3.2014 Laatinut Tarkastanut Silja Laine, Kimmo Salokannel Jukka Räsänen, Olli-Matti Luhtinen

Lisätiedot

ENDOMINES OY, RÄMEPURON KAIVOS ILMANLAATUMITTAUKSET, KEVÄT-KESÄ 2015

ENDOMINES OY, RÄMEPURON KAIVOS ILMANLAATUMITTAUKSET, KEVÄT-KESÄ 2015 Vastaanottaja Endomines Oy Anne Valkama Pampalontie 11 82967 Hattu Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 16.9.2015 Projekti 1510015909 ENDOMINES OY, RÄMEPURON KAIVOS ILMANLAATUMITTAUKSET, KEVÄT-KESÄ

Lisätiedot

Ilmanlaatumittaukset Torniossa vuonna Ilmatieteen laitos, Helsinki 2006

Ilmanlaatumittaukset Torniossa vuonna Ilmatieteen laitos, Helsinki 2006 TIEDOTE Vapaa julkaistavaksi 1.11.2006 klo 10.00 Ilmanlaatumittaukset Torniossa vuonna 2005. Ilmatieteen laitos, Helsinki 2006 Yhteenveto ja johtopäätöksiä Tekstiä ja kuvia voi lainata/käyttää vapaasti

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2013 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Ympäristöpalvelut Katja Sippola 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2013 ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2016

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2016 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia 216 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 216 METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN

Lisätiedot

Kuva 1. Liikenteen PM10-päästöt (kg/v/m) ja keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät vuonna 2005.

Kuva 1. Liikenteen PM10-päästöt (kg/v/m) ja keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät vuonna 2005. LIITEKUVAT Seuraavissa karttakuvissa on esitetty laskentapisteittäisistä keskiarvoista samanarvonviivoin muodostetut korkeimpien pitoisuuksien alueet, joilla tietyn pitoisuuden ylittyminen on pitkän havaintojakson

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2017

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2017 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 3053/11.01.01/2015 67 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Ohtonen, puh. 043 826 5216 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2009 ilmansuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten laitosten kanssa vuonna 2005 tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Lisätiedot

Kemin ilmanlaadun seuranta 2013-2014

Kemin ilmanlaadun seuranta 2013-2014 Kemin ilmanlaadun seuranta 2013-2014 Nab Labs Oy Ambiotica Tutkimusraportti 16/2015 Marjo Saarinen Toni Keskitalo 1 / 20 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 2.1 TUTKIMUSALUE

Lisätiedot

Liite 2. Lappeenrannan

Liite 2. Lappeenrannan Liite 2 Yhteenveto Lappeenrannan yhdyskuntailmanlaadun tarkkailutuloksista 27 211 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 11..12.2122 2(15) Taulukko 1: Lappeenrannan ilmanlaadun mittauspisteet ja mitatut ilman

Lisätiedot

LIITE 7 Ilmapäästöjen leviämisselvitys (Ramboll)

LIITE 7 Ilmapäästöjen leviämisselvitys (Ramboll) LIITE 7 Ilmapäästöjen leviämisselvitys (Ramboll) Vastaanottaja SHDC Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 31.10.2016 SHDC VARAVOIMAKONEIDEN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMIS- SELVITYS SHDC VARAVOIMAKONEIDEN PÄÄSTÖJEN

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS 2040 HIUKKASTEN (PM 10, PM 2.5 ) LEVIÄMINEN

ILMANLAATUSELVITYS 2040 HIUKKASTEN (PM 10, PM 2.5 ) LEVIÄMINEN 24. HELMIKUUTA 2017 Pohjola Rakennus Oy Häme Itsenäisyydenkatu 17 A, 3. krs PL 825 33101 Tampere ILMANLAATUSELVITYS 2040 HIUKKASTEN (PM 10, PM 2.5 ) LEVIÄMINEN JANKAN LIIKEKESKUS, ASEMAKAAVA 8598, TAMPERE

Lisätiedot

Kaivokselan ilmanlaatuarvio HSY

Kaivokselan ilmanlaatuarvio HSY Kaivokselan ilmanlaatuarvio HSY 7.11.2016 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun

Lisätiedot

Mt 2200 Kaarinantien kääntö Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydentäminen ilmanlaadun vaikutusten osalta

Mt 2200 Kaarinantien kääntö Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydentäminen ilmanlaadun vaikutusten osalta 27.1.2014 1 (5) Mt 2200 Kaarinantien kääntö Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydentäminen ilmanlaadun vaikutusten osalta Lisäselvityksen tausta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualue

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2004

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2004 ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU Ilmanlaatuindeksi vuonna Mansikkalassa Mansikkala ERITTÄIN HUONO ÄITSAARI RAUTIONKYLÄ 15 HUONO 1 VÄLTTÄVÄ TYYDYTTÄVÄ 5 HYVÄ tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maalikuu. Neljännesvuosiraportti 1/2015

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maalikuu. Neljännesvuosiraportti 1/2015 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Tammi-maalikuu Neljännesvuosiraportti 1/215 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN TYPENOKSIDI-, HIUKKAS- JA HAISEVIEN RIKKIYHDISTEPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISLASKELMAT. Timo Rasila Harri Pietarila Risto Pesonen

VALKEAKOSKEN TYPENOKSIDI-, HIUKKAS- JA HAISEVIEN RIKKIYHDISTEPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISLASKELMAT. Timo Rasila Harri Pietarila Risto Pesonen VALKEAKOSKEN TYPENOKSIDI-, HIUKKAS- JA HAISEVIEN RIKKIYHDISTEPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISLASKELMAT Timo Rasila Harri Pietarila Risto Pesonen VALKEAKOSKEN TYPENOKSIDI-, HIUKKAS- JA HAISEVIEN RIKKIYHDISTEPÄÄSTÖJEN

Lisätiedot

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2014 P25141 Raportti Puustinen Tomi 6.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 29.08.2013 Sivu 1 / 1 3165/11.01.01/2013 77 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Ohtonen, puh. (09) 816 24849 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2016

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2016 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia 2017 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2016 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin

Lisätiedot

HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN PITOISUUSMITTAUKSET KUOPION HEPOMÄESSÄ. Helena Saari Risto Pesonen

HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN PITOISUUSMITTAUKSET KUOPION HEPOMÄESSÄ. Helena Saari Risto Pesonen HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN PITOISUUSMITTAUKSET KUOPION HEPOMÄESSÄ Helena Saari Risto Pesonen HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN PITOISUUSMITTAUKSET KUOPION HEPOMÄESSÄ Helena Saari Risto Pesonen ILMATIETEEN LAITOS

Lisätiedot

Biojalostamon ilmapäästöjen leviämismallinnus

Biojalostamon ilmapäästöjen leviämismallinnus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Biojalostamon ilmapäästöjen leviämismallinnus RAPORTTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.4.2014 213-P23205 RAPORTTI 1 (12) Vadbäck Hans 17.4.2014

Lisätiedot

Katubulevardien ilmanlaatu- ja terveyshaittaselvitys

Katubulevardien ilmanlaatu- ja terveyshaittaselvitys Katubulevardien ilmanlaatu- ja terveyshaittaselvitys Nykytila 1 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin 09 156 11 faksi 09 1561 2011 www.hsy.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2016

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2016 Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2016 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Mitattavia komponentteja... 3 3. Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot... 4 4. Imatran ilmanlaatutulokset 2016... 5 4.1 Imatran hajurikkiyhdisteet

Lisätiedot

VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2011

VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2011 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖTOIMI YMPÄRISTÖNSUOJELU VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2011 PÄÄTE RVEYS JPP Kalibrointi Ky 2012 TIIVISTELMÄ Vuonna 2011 typen oksidien päästöt Varkaudessa olivat noin 1000 t, hiukkaspäästöt

Lisätiedot

Sataman pölymittaus 2012

Sataman pölymittaus 2012 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INKOO SHIPPING OY AB Sataman pölymittaus 2012 Mittausraportti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P18389P001 Mittausraportti 1 (49) Sairanen Marjo Sisällysluettelo 1 TAUSTAA...2 2

Lisätiedot

EHDOTUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN PÄÄSTÖJEN ILMANLAA- TUVAIKUTUSTEN YHTEISTARKKAILUSUUNNITELMAKSI VUOSIKSI 2014 2018 13.5.

EHDOTUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN PÄÄSTÖJEN ILMANLAA- TUVAIKUTUSTEN YHTEISTARKKAILUSUUNNITELMAKSI VUOSIKSI 2014 2018 13.5. EHDOTUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN PÄÄSTÖJEN ILMANLAA- TUVAIKUTUSTEN YHTEISTARKKAILUSUUNNITELMAKSI VUOSIKSI 214 218 13.5.213 1 SUUNNITELMAN TAUSTA Pääkaupunkiseudun energiantuotantolaitosten

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

LIITE 3. Pöly- ja hajuselvitys

LIITE 3. Pöly- ja hajuselvitys LIITE 3 Pöly- ja hajuselvitys FCG Finnish Consulting Group Oy Toivonen Yhtiöt Oy RUSKON LAITOKSEN PÖLYN LEVIÄMISMALLINNUS Raportti 4884-P10735 12.7.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I 12.7.2011

Lisätiedot

Ilmanlaatu Ämmässuolla vuonna 2016

Ilmanlaatu Ämmässuolla vuonna 2016 Ilmanlaatu Ämmässuolla vuonna 2016 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 2001

TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 2001 TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 21 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 2 TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 21 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ: Satu Laiterä, Fortum Power and

Lisätiedot

Rovaniemen ilmanlaadun seuranta

Rovaniemen ilmanlaadun seuranta Tutkimusraportti 87/217 4.7.217 Rovaniemen ilmanlaadun seuranta 1.1.216-28.2.217 Nab Labs Oy Janne Ruuth Sisällys 1. Tiivistelmä... 1 2. Johdanto... 1 3. Aineisto ja menetelmät... 2 3.1 Tutkimusalue ja

Lisätiedot

VANTAAN ENERGIAN LÅNGMOSSEBERGENIN JÄTEVOIMALAN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS

VANTAAN ENERGIAN LÅNGMOSSEBERGENIN JÄTEVOIMALAN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS VANTAAN ENERGIAN LÅNGMOSSEBERGENIN JÄTEVOIMALAN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS Birgitta Alaviippola Sari Lappi VANTAAN ENERGIAN LÅNGMOSSEBERGENIN JÄTEVOIMALAN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS Birgitta

Lisätiedot