KESKENÄÄN KILPAILEVAT SÄÄSTÖTUOTTEET. Siva-työryhmän väliraportti 4/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKENÄÄN KILPAILEVAT SÄÄSTÖTUOTTEET. Siva-työryhmän väliraportti 4/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA"

Transkriptio

1 KESKENÄÄN KILPAILEVAT SÄÄSTÖTUOTTEET Siva-työryhmän väliraportti 4/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

2 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) Telefaksi (09) Internet Julkaisun tilaukset Puh. (09) ISSN ISBN Edita Prima Oy HELSINKI 2003

3 Kuvailulehti Julkaisija ja julkaisuaika Valtiovarainministeriö, Tekijät Siva-työryhmä, pj Matti Louekoski Julkaisun nimi Julkaisun osat/ muut tuotetut versiot Asiasanat KESKENÄÄN KILPAILEVAT SÄÄSTÖTUOTTEET, Siva-työryhmän väliraportti Julkaisu on saatavissa myös internetistä osoitteessa kohdassa julkaisut/julkaisusarjat/työryhmämuistiot Säästäminen, henkivakuutus, sijoitusrahasto-osuus, pankkitalletus Julkaisusarjan nimi ja numero TYÖRYHMÄMUISTIOITA, 4/2003 Julkaisun tunnistetiedot Julkaisun myynti/jakaja Julkaisun kustantaja Painopaikka ja aika ISSN ISBN Sivuja Kieli 245 Suomi Valtiovarainministeriö, rahoitusmarkkinaosasto Valtiovarainministeriö Edita Prima Oy, Helsinki 2003 Hinta 10 euroa + alv Tiivistelmä Työryhmän työn lähtökohdiksi asetettiin, että keskenään kilpaileviin säästö-, sijoitus- ja henkivakuutustuotteisiin (säästötuotteet) ja niiden tarjoajiin ei sovelleta perusteettomasti sellaisia toisistaan poikkeavia säännöksiä, jotka vääristävät kilpailua tällaisten tuotteiden markkinoilla; suomalaisten yritysten edellytykset tarjota säästö-, sijoitus- ja henkivakuutustuotteita ovat mahdollisimman yhdenmukaiset suhteessa ulkomaisiin palveluntarjoajiin; sekä kuluttajat voivat luotettavasti vertailla keskenään kilpailevia säästötuotteita. Työryhmä ehdottaa, että henkivakuutuksia, sijoitusrahasto-osuuksia, pankkitalletuksia ja suorien arvopaperisijoitusten tarjoamista sijoituspalveluna tulisi tarkastella lähtökohtaisesti keskenään kilpailevina tuotteina. Tällaisten säästötuotteiden sääntelyä tulisi yhdenmukaistaa eri toimialojen kesken erityisesti verotuksen osalta siltä osin kuin erilaiselle verokohtelulle ei ole esitettävissä painavia yhteiskunnallisia perusteita. Tämän vuoksi tulisi harkita muun muassa eläkevakuutusmaksuja nykyisin koskevan verovähennysoikeuden ulottamista soveltuvin osin

4 myös muuhun sidottuun pitkäaikaissäästämiseen kuin vakuutussäästämiseen sekä säästötuotteiden varallisuusverosta luopumista. Lisäksi tuotteiden markkinointia ja sopimusehtoja koskevien periaatteiden yhdenmukaisuutta tulisi edistää lainsäädännöllä. Työryhmä esittää loppuraportissaan tarpeelliset yksityiskohtaiset säädösehdotukset keskenään kilpailevien säästötuotteiden verotuksessa ja markkinoinnissa ilmenevien lainsäädännöllisten erojen vähentämiseksi ja tuotteista asiakkaille annettavien tietojen vertailukelpoisuuden parantamiseksi.

5 Presentationsblad Som utgångspunkt för arbetsgruppens arbete uppställdes principerna att man inte på sinsemellan konkurrerande spar-, placerings- och livförsäkringsprodukter (sparprodukter) och på företag som erbjuder sådana produkter utan giltig orsak skall tillämpa sådana från varandra avvikande stadganden som förvrider konkurrensen på marknaden för sådana produkter; finska företags möjligheter att erbjuda spar-, placerings- och livförsäkringstjänster skall vara så likvärdiga som möjligt i förhållande till utländska tjänsteföretag; samt att konsumenterna på ett tillförlitligt sätt kan jämföra sinsemellan konkurrerande sparprodukter. Arbetsgruppen föreslår att marknadsföring av livförsäkringar, andelar i investeringsfonder, bankdepositioner och direktplaceringar i värdepapper såsom investeringstjänster i princip skall betraktas som sinsemellan konkurrerande produkter. Regleringen av sådana sparprodukter bör harmoniseras olika branscher emellan, i synnerhet i fråga om beskattningen, i den omfattning som det inte föreligger vägande sociala skäl för olika skattemässig behandling. Därför bör man bl.a. överväga att utsträcka den nuvarande skattefriheten för pensionsförsäkringspre- Utgivare och datum Finansministeriet, Författare Siva-arbetsgruppen, ordförande Matti Louekoski Publikationens titel Publikationens andra versioner Nyckelord SINSEMELLAN KONKURRERANDE SPARPRODUKTER, mellanrapport av Siva-arbetsgruppen Publikationen finns tillgänglig på internet på webb adressen under linken julkaisut/julkaisusarjat/työryhmämuistiot. Sparande, livförsäkringar, andelar i investeringsfonder, bankdepositioner Publikationsserie och nummer ARBETSGRUPPSPROMEMORIOR, 4/2003 Publikationens kännetecknen Beställningar/ distribution Förläggare Tryckeri/ tryckningsort och -år ISSN ISBN Sidor Språk 245 Finska Finansministeriet, finansmarknadsavdelningen Finansministeriet Edita Prima Ab, Helsingfors 2003 Pris 10 euro + mom. Sammandrag

6 mier till att i tillämpliga delar omfatta också annat bundet långtidssparande än försäkringssparande samt att avskaffa förmögenhetsskatten för sparprodukter. Dessutom bör man genom lagstiftning befrämja en harmonisering av principerna rörande marknadsföringen och avtalsvillkoren för dessa produkter. I sin slutrapport kommer arbetsgruppen att framlägga behövliga detaljerade lagstiftningsförslag för att minska de lagstiftningsmässiga skillnaderna mellan sinsemellan konkurrerande sparprodukter i fråga om beskattning och marknadsföring samt för att förbättra möjligheterna för kunderna att jämföra de uppgifter som lämnas om produkterna.

7 Documentation page Publisher and date Ministry of Finance, 17th February 2003 Author (s) The Siva-working group, Chairman Mr Matti Louekoski Title of publication Parts of publication/ other publications Keywords MUTUALLY COMPETING INVESTMENT PRODUCTS, intermediate report by the Siva-working group The publication can be found on internet at the web-site under the link julkaisut/julkaisusarjat/työryhmämuistiot. Savings, life insurance, investment fund shares, bank deposits Publications series and number Identifications For sale at/ distributor Financier of publication WORKING PAPERS, 4/2003 ISSN ISBN No. of pages Language 245 Finnish Ministry of Finance, Financial Markets Department Ministry of Finance Price 10 e + vat Printing place and year Abstract Edita Prima Plc, Helsinki 2003 The task of the working group was based on the following principles: divergent rules and regulations must not be applied without valid reasons to mutually competing savings, investments and life insurance contracts (investment products) and to the suppliers of such products so as to distort competition on the market; the opportunities of Finnish companies to offer investment products shall be as equal as possible in comparison with foreign service suppliers, and consumers shall be able to make reliable comparisons between mutually competing investment products. The working group proposes that life insurance, shares in investment funds, bank deposits and direct investment in securities, which are supplied as investment services, shall basically be considered as mutually competing investment products. Such products shall be subject to uniform regulation in relation to different categories of suppliers, in particular in respect of taxation, unless there are valid and important social reasons for applying differentiated taxation. Therefore consideration should be given, inter alia, to the possibility of extending, wherever

8 applicable, the present right of tax deduction for life insurance premiums to cover also bound long term savings other than saving under insurance and to the possibility of repealing the net wealth tax on investment products. Furthermore, uniform principles in respect of marketing and contract rules concerning such products shall be promoted by means of legislation. In its final report the working group will present the necessary detailed legislative proposals in order to reduce the divergences in present legislation concerning the taxation and marketing of mutually competing investment products and in order to improve the possibilities for customers to compare the information supplied concerning such products.

9 VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE JA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE 1. Työryhmän toimeksianto Valtioneuvosto asetti työryhmän, jonka tehtävänä on arvioida lainsäädäntötarvetta Suomessa tarjottavien säästö-, sijoitus- ja henkivakuutustuotteiden keskinäisten kilpailuedellytysten tasapuolisuuden varmistamiseksi. Työryhmän työn lähtökohdiksi asetettiin, että I. keskenään kilpaileviin säästö-, sijoitus- ja henkivakuutustuotteisiin ja niiden tarjoajiin ei sovelleta perusteettomasti sellaisia toisistaan poikkeavia säännöksiä, jotka vääristävät kilpailua tällaisten tuotteiden markkinoilla; II. III. suomalaisten yritysten edellytykset tarjota säästö-, sijoitus- ja henkivakuutustuotteita ovat mahdollisimman yhdenmukaiset suhteessa ulkomaisiin palveluntarjoajiin; sekä kuluttajat voivat luotettavasti vertailla edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tuotteita. Työryhmän tuli mennessä ainakin 1) selvittää, miltä osin sellaiset säästö-, sijoitus- ja henkivakuutustuotteet, joita nykyisin markkinoilla tarjotaan tai joita Suomen tai EU:n lainsäädännön perusteella voidaan tarjota, ovat taloudelliselta luonteeltaan tai käyttötarkoitukseltaan keskenään kilpailevia;

10 2) selvittää miltä osin edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tuotteita ja niiden tarjoajien taloudellisia toimintaedellytyksiä säännellään voimassa olevassa lainsäädännössä toisistaan poikkeavasti ja miltä osin nämä erot johtuvat EU-direktiivien pakottavista säännöksistä; selvityksessä tulee erityisesti ottaa huomion seuraavat lainsäädännön alat: a. sopimusten sääntely, tiedonantovelvollisuus ja menettelytavat tuotteiden tarjonnassa, virheellisestä tai puutteellisesta markkinoinnista aiheutuvat seuraamukset sekä muut asiakkaansuojaan ja sen valvontaan sovellettavat periaatteet b. pääomavaatimukset ja sijoitusrajoitukset c. varojen arvostus ja voitonjako d. liiketoiminnan rajoitukset e. sijoittajien / vakuutuksenottajien ja vakuutettujen suoja f. valvontaviranomaisten toimivaltuudet edellä 1 kohdassa tarkoitettujen keskenään kilpailevien tuotteiden tarjonnan valvonnassa g. edellä 1 kohdassa tarkoitettujen keskenään kilpailevien tuotteiden verotuksellinen kohtelu siltä osin kuin se ei ole selvitettävänä muissa työryhmissä. 3) edellytyksiin ja vaikutusten merkitys kunkin toimialan kannalta; 4) selvittää vastaavien kysymysten sääntely ainakin muissa pohjoismaissa ja keskeisissä EU:n jäsenvaltioissa. Työryhmä otti nimekseen SIVA-työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja on pankinjohtaja Matti Louekoski Suomen Pankista. Työryhmän jäseninä ovat lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa valtiovarainministeriöstä, apulaisosastopäällikkö Katriina Lehtipuro sosiaali- ja terveysministeriöstä, lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma oikeusministeriöstä, apulaisjohtaja Anneli Tuominen Rahoitustarkastuksesta, ylimatemaatikko Hannu Vaajama Vakuutusvalvontavirastosta, tutkimuspäällikkö Maarika Joutsimo Kilpailuvirastosta ja apulaisjohtaja Outi Haunio- Rudanko Kuluttajavirastosta. Työryhmän sihteereinä toimivat finanssineuvos Urpo Hautala valtiovarainministeriöstä ja ylitarkastaja Jani Nokua Vakuutusvalvontavirastosta. Työryhmä on kutsunut pysyviksi asiantuntijoikseen johtaja Kaija Erjannin Suomen Pankkiyhdistyksestä, toimitusjohtaja Markku Savikon Arvopaperinvälittäjien Yhdistyksestä ja johtaja Timo Silvolan Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitosta. Työryhmä on lisäksi kuullut professori Vesa Puttosta Helsingin Kauppakorkeakoulusta ja ylijohtaja Lasse Arvelaa valtiovarainministeriöstä.

11 2. Työryhmän ensimmäisen vaiheen selvitykset Työryhmä on laatinut työskentelynsä ensimmäisen vaiheen aikana oheisen väliraportin, jossa työryhmä on alustavasti: - kuvannut toimeksiantonsa taustaa ja perusteita (luku 1.1) - määritellyt keskenään kilpailevat säästötuotteet (luku 1.2) - kuvannut keskenään kilpailevia säästötuotteita ja palveluntarjoajien yleisiä toimintaedellytyksiä koskevan nykyisen lainsäädännön keskeiset säännökset eri toimialoilla (luku 2) - kuvannut kotitalouksien sijoituskäyttäytymistä (luku 3) - arvioinut säästötuotteiden nykyisessä sääntelyssä olevia eroja ja niistä johtuvia mahdollisia kehittämistarpeita (luku 4) - tehnyt selvityksen eräiden säästötuotteiden kuluista yhteismitallisilla laskentamenetelmillä (liite 1B) Lisäksi työryhmän ensimmäisen vaiheen selvitysosaan on liitetty seuraava eri viranomaisten tuottamaa tausta-aineistoa. Liitteessä 2: - työryhmän laatima muistio markkinoilla tarjottavista tuotteista ja niiden keskeisistä ominaisuuksista - Vakuutusvalvontaviraston muistiot - henkivakuutusluokista - eläkevakuutuksen ja henkivakuutusluokkien pääomavakuutuksen määrittelystä - vakuutusyhtiöiden sijoitusrajoituksista - vakuutusyhtiön toimintapääomaa ja tasoitusmäärää koskevista vaatimuksista - Rahoitustarkastuksen muistio strukturoiduista arvopapereista - Vakuutusvalvontaviraston kannanotto vakuutussäästämisen markkinoinnista Liitteessä 3: - valtiovarainministeriön muistio vapaaehtoisista eläkejärjestelyistä ja niiden verotuksesta eräissä maissa Liitteessä 4: - Arvelan työryhmän (Kilpailukykyiseen verotukseen; valtiovarainministeriön työryhmämuistio 12/2002) rahoitus- ja vakuutustoimialaa koskevat ehdotukset

12 Työryhmä ei ole vielä väliraporttiin sisällyttänyt kattavaa kansainvälistä vertailua ja siihen perustuvaa arviota mahdollisten ehdotusten vaikutuksesta kotimaisten tarjoajien kilpailunedellytyksiin suhteessa ulkomaisiin palveluntarjoajiin, koska tällainen vertailu ja arviointi on työryhmän käsityksen mukaan tarkoituksenmukaista rajoittaa ainoastaan niihin kysymyksiin, joista työryhmä aikanaan tekee konkreettisia ehdotuksia. Työryhmä ei ole myöskään vielä väliraportissa arvioinut eri toimialojen yleisten taloudellisten toimintaedellytysten erilaisesta sääntelystä johtuvia vaikutuksia säästötuotteiden tarjontaan. Työryhmän tarkoituksena on näiltä osin jatkotyön aikana täydentää työryhmämuistion selvitysosaa. 3. Jatkotyötä koskevat ehdotukset Työryhmä katsoo, että seuraavia tuotteita voidaan pitää työryhmän toimeksiannossa tarkoitetulla tavalla keskenään kilpailevina säästö-, sijoitus- ja vakuutustuotteina (jäljempänä säästötuotteet), joiden osalta sääntelyn yhtenäistämistä tulisi erityisesti harkita: - pankkitalletukset - sijoitusrahasto-osuudet - suorat arvopaperisijoitukset sijoituspalveluna - henkivakuutukset, jotka kuuluvat vakuutusluokkaan - 1a pääomavakuutus, - 1b eläkevakuutus, - 3 sijoitussidonnainen vakuutus, siltä osin kuin kyseessä on vakuutusluokassa 1 tarkoitettu pääoma- tai eläkevakuutus tai - 6 kapitalisaatiosopimustoiminta. Jatkotyössään työryhmä tarkastelee edellä mainittuja tuotteita yhtäältä sidotun pitkäaikaissäästämisen ja toisaalta muun säästämisen näkökulmasta. Työryhmä katsoo, että säästötuotteiden tasapuolista sääntelyä on edistettävä ensisijaisesti asiakkaan näkökulmasta. Yhtenä tavoitteena on tuotteiden markkinointia ja sopimusehtoja koskevien periaatteiden yhdenmukaisuus, erityisesti tuotteista asiakkaalle annettavien tietojen vertailukelpoisuuden parantaminen. Työryhmä pitää tärkeänä selvittää, ovatko säästötuotteiden verotuskohtelussa nykyisin ilmenevät erot edelleen perusteltuja. Jatkotyön lähtökohtana on, että tällaiset erot tulisi poistaa, jollei niiden säilyttämiselle ilmene painavia yhteiskunnallisia perusteita. Työryhmä arvioi loppuraportissaan erikseen niitä vaikutuksia, joita säästötuotteiden verotuksen ja markkinointia koskevien säännösten yhdenmukaistamisesta mahdollisesti aiheutuu palveluntarjoajien keskinäisiin kilpailuedellytyksiin, sekä tämän johdosta mahdollisesti tarvittavia toimenpiteitä.

13 Työryhmä toteaa, että palveluntarjoajien yleisistä taloudellisista toimintaedellytyksistä, esimerkiksi sallitun liiketoiminnan rajoituksista, vakavaraisuudesta ja korvausrahastosuojasta, on eri toimialoilla säädetty eri tavoin. Tällaiset erot yleisissä toimintaedellytyksissä asettavat eri palveluntarjoajat osittain erilaiseen asemaan esimerkiksi tuotteiden hinnoittelussa. Työryhmä ottaa loppuraportissaan huomioon, mikä vaikutus näillä eroilla on palveluntarjoajien keskinäisiin kilpailuedellytyksiin sekä kiinnittää huomiota siihen, että kilpailuedellytykset koti- ja ulkomaisten palveluntarjoajien välillä ovat tasapuoliset. Työryhmä arvioi jatkotyössään myös säästötuotteita koskevan sijoitusneuvonnan sääntelyn ja valvonnan kehittämistä. Työryhmä on asettanut jatkotyönsä tavoitteiksi yksityiskohtaisten säännösehdotusten tekemisen seuraavien alustavien periaatteiden pohjalta siinä määrin kuin selvitykset sitä edellyttävät. Verotuksen yhdenmukaistaminen: Säästötuotteiden varallisuusverotuksesta luovutaan. Vapaaehtoiseen eläkesäästämiseen sekä muuhun yhteiskunnan mahdollisesti tukemaan pitkäaikaissäästämiseen kohdistuva verovähennysoikeus sallitaan soveltuvin osin myös muiden palveluntarjoajien kuin vakuutusyhtiöiden tarjoamiin tuotteisiin; säästötuotteita kohdellaan neutraalisti myös perintö- ja lahjaverotuksessa. Sidotussa pitkäaikaissäästämisessä palvelun tarjoajan vaihtamiseen ei tule liittyä veroseuraamuksia. Rahaston vaihtoja kohdellaan neutraalisti luovutusvoittoverotuksessa riippumatta siitä, tarjotaanko rahastosäästämistä sijoitusrahaston tai sijoitussidonnaisen säästöhenkivakuutuksen muodossa. Työryhmä valmistelee edellä mainitut ehdotukset hyödyntäen soveltuvin osin tuloverotuksen kehittämistyöryhmän muistiossa (Kilpailukykyiseen verotukseen; Valtiovarainministeriön työryhmämuistio 12/2002, ns. Arvelan työryhmä) esitettyjä selvityksiä ja ehdotuksia. Markkinoinnin ja sopimusehtojen sääntelyn ja valvonnan yhdenmukaistaminen: Säästötuotteiden markkinointia koskevien yleissäännösten (kielto käyttää markkinoinnissa hyvän tavan vastaista menettelyä ja antaa markkinoinnissa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja) yhdenmukaista soveltamista edistetään esimerkiksi säätämällä erityisviranomaisten eli Rahoitustarkastuksen ja

14 Vakuutusvalvontaviraston johtokuntien erityiseksi velvollisuudeksi koordinoida näiden viranomaisten antamien markkinointia koskevien kannanottojen ja suo situsten sisältöä. Asiakkaalle turvataan mahdollisuus saada ennen säästötuotteen hankkimista tietoonsa säästötuotteen vuotuiset kulut ja kokonaiskulut, tuottojen määräytymisperusteet ja niihin liittyvät keskeiset riskit sekä muut oleelliset tiedot tavalla, joka on vertailukelpoinen suhteessa muihin säästötuotteisiin. Edellä mainitut tiedot on annettava kustakin tuotteesta erikseen myös siinä tapauksessa, että tuote myydään yhdessä muun tuotteen tai palvelun kanssa. Asiakkaalle turvataan mahdollisuus saada sopimuksen voimassaoloaikana tie dot säästötuotteen arvon ja nettotuoton muutoksista yhdenmukaisin perustein kaikista sellaisista säästötuotteista, joiden pääoma tai lunastusarvo taikka nimellinen nettotuotto saattaa muuttua sopimuksen aikana. Palveluntarjoajan vastuu asiakkaalle annetuista tiedoista järjestetään yhdenmukaisin periaattein toimialasta riippumatta. Sidottujen pitkäaikaisten säästötuotteiden sopimusehtoja, erityisesti siltä osin kuin ne koskevat sopimusten irtisanomista ja siirrettävyyttä, säännellään yhdenmukaisin periaattein säästötuotteesta riippumatta. Säästötuotteiden markkinoinnin ja sopimusehtojen sekä niiden valvonnan lakiteknistä sääntelyä tarkistetaan tarpeellisilta osin lain selkeyden ja johdonmukaisuuden edistämiseksi. Tässä väliraportissa liitteenä olevaa aineistoa ei ole työryhmässä yksityiskohtaisesti käsitelty ja hyväksytty, vaan sen asiasisältö on aineiston toimittajien vastuulla. Sijoitusten kuluvertailua koskeva liite on laadittu valtiovarainministeriössä ja sen sisältö on tarkastettu Vakuutusvalvontavirastossa. Väliraporttiin sisältyy apulaisosastopäällikkö Katriina Lehtipuron eriävä mielipide. Saatuaan työnsä ensimmäisen vaiheen valmiiksi työryhmä kunnioittavasti luovuttaa sitä koskevan väliraporttinsa valtiovarainministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle. Helsingissä 14 helmikuuta 2003

15 Matti Louekoski Outi Haunio-Rudanko Maarika Joutsimo Marjo Lahelma Katriina Lehtipuro Erkki Sarsa Anneli Tuominen Hannu Vaajama Urpo Hautala Jani Nokua

16

17 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Tausta Keskenään kilpailevien tuotteiden määrittely...26 Toimeksiannon lähtökohdat...26 Suora sijoittaminen...27 Tarkastelun ulkopuolelle jäävä sijoittaminen Kotitaloudet...28 Säästötuotteiden luokittelemisen ongelmat...28 Varojen sijoittaminen käyttötarkoituksen mukaan...29 Keskenään kilpailevat säästötuotteet SÄÄSTÖTUOTTEET JA NIIDEN TARJONNAN NYKYINEN SÄÄNTELY Sääntelykehikon yleiskuvaus Tuotteiden tarjoajien sääntelykehikko Säästö-, sijoitus- ja henkivakuutustuotteiden ja niiden markkinoinnin sääntelykehikko Säästö-, sijoitus- ja henkivakuutustuotteiden verotuksen sääntelykehikko Pankkitalletukset Yleiskuvaus Yleisten tarjontaedellytysten sääntely Taloudellista asemaa koskeva tiedonantovelvollisuus Markkinointi ja sopimusehdot Markkinoinnin ja sopimusehtojen valvonta Asiakkaan oikeussuojakeinot ja riitojen ratkaisu Turvaverkot Verotus Sijoitusrahasto-osuudet Yleiskuvaus Yleiset tarjontaedellytykset Taloudellista asemaa koskeva tiedonantovelvollisuus Markkinointi ja sopimusehdot Markkinoinnin ja sopimusehtojen valvonta Asiakkaan oikeussuojakeinot ja riitojen ratkaisu Turvaverkot Verotus Henkivakuutukset Yleiskuvaus Yleisten tarjontaedellytysten sääntely Taloudellista asemaa koskeva tiedonantovelvollisuus Markkinointi ja sopimusehdot Markkinoinnin ja sopimusehtojen valvonta Asiakkaan oikeussuojakeinot ja riitojen ratkaisu Turvaverkot Verotus Suora arvopaperisijoittaminen Yleiskuvaus Yleiset toimintaedellytykset... 69

18 SISÄLLYS Tuotteen tarjoajan taloudellista asemaa koskeva tiedonantovelvollisuus Markkinointi ja sopimusehdot Markkinoinnin ja sopimusehtojen valvonta Sijoittajan oikeussuoja ja riitojen ratkaisu Turvaverkot Verotus KOTITALOUKSIEN SIJOITUSKÄYTTÄYTYMINEN Johdanto Kotitalouksien sijoituskäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä Kotitalouksien rahoitusasema Kotitalouksien rahoitusvarallisuus Johdanto Osakesäästäminen Pankkitalletukset Sijoitusrahastot Vakuutussäästäminen Suomi kansainvälisessä vertailussa Sijoitusrahastot Eläkesäästäminen Yhteenveto ja päätelmät SÄÄSTÖTUOTTEIDEN SÄÄNTELYN KEHITTÄMISTARPEET Säästötuotteiden verotus Johdanto Yhtiöveron hyvitysjärjestelmä Varallisuusverotus Eläkevakuutussäästämisen ja muun pitkäaikaisen säästämisen verokohtelu Luovutusvoittoverotus Säästöhenkivakuutukset ja eläkevakuutukseen liittyvä kuolemantapausturva Säästötuotteiden markkinointi ja sen valvonta Johdanto Markkinointia koskevat yleisperiaatteet Tuotekohtainen tietojenantovelvollisuus Markkinoinnin ja sopimusehtojen valvonta Asiakkaan oikeussuoja ja riitojen ratkaisu Sopimusehtojen sisältö Turvaverkot Työryhmän alustavat ehdotukset LIITE 1A: TAULUKKO JA KUVIOT Taulukko 2: Varallisuusverotus EU-maissa Kuvio 1: Varallisuusverotus vuosina Kuvio 2: Sijoitusrahastojen nettomerkinnät Kuvio 3: Arvio talletusten jakauman kehityksestä eri saldoluokissa...135

19 SISÄLLYS LIITE 1B: SIJOITUSRAHASTOJEN SEKÄ ELÄKE- JA HENKIVAKUUTUSTEN KULUVERTAILUA Johdanto Analyysi Asetelma Kertasijoitus Jatkuva sijoitus Vertailut Aineisto Sijoitusrahastot Henki- ja eläkevakuutukset Kulut jatkuvien maksujen kautta tarkasteltuna Kulut kertasijoitusmallin kautta tarkasteltuna Johtopäätökset MUUT LIITTEET LIITE LIITE 2.1: Markkinoilla tarjottavat vakuutustuotteet ja niiden keskeiset ominaisuudet LIITE 2.2: Henkivakuutusluokat LIITE 2.3: Eläkevakuutuksen ja henkivakuutusluokkien pääomavakuutuksen määrittely LIITE 2.4: Vakuutusyhtiöiden sijoitusrajoitukset LIITE 2.5: Vakuutusyhtiön toimintapääomaa ja tasoitusmäärää koskevat vaatimukset LIITE 2.6: Strukturoidut arvopaperit LIITE 2.7: Vakuutussäästämisen markkinointi LIITE 3 VAPAAEHTOISET ELÄKEJÄRJESTELYT JA NIIDEN VEROTUS ERÄISSÄ MAISSA Johdanto Ruotsi Eläkejärjestelmän rakenne Rahastoeläke Rahastoeläkkeen kulut Verotus Vapaaehtoiset eläkejärjestelyt Toisen pilarin vapaaehtoiset eläkkeet Kolmannen pilarin vapaaehtoiset eläkkeet ja IPS-järjestelmä Palvelun tarjoajan vaihtaminen eläkevakuutuksessa IPS-järjestelmän kehitys Vapaaehtoisten eläkkeiden verottaminen Toisen pilarin vapaaehtoiset eläkkeet Kolmannen pilarin vapaaehtoiset eläkkeet Tanska Eläkejärjestelmän rakenne Vapaaehtoiset eläkejärjestelyt Vapaaehtoisten eläkkeiden verotus...197

20 SISÄLLYS 4. Saksa Eläkejärjestelmän rakenne Vapaaehtoiset eläkejärjestelyt Toisen pilarin vapaaehtoiset eläkkeet Kolmannen pilarin vapaaehtoiset eläkkeet Vapaaehtoisten eläkkeiden verotus Tukimuodot ja eläkkeiden verotus Toisen pilarin vapaaehtoiset eläkkeet Kolmannen pilarin vapaaehtoiset eläkkeet Iso-Britannia Eläkejärjestelmän rakenne Vapaaehtoiset eläkejärjestelyt Etuusperusteiset järjestelmät Maksuperusteiset järjestelmät Osuuseläke (Stakeholder pension, SHP) Vapaaehtoisten eläkkeiden verotus Yksilöllinen säästötili (Individual Savings Account, ISA) Osuuseläkkeiden ja ISA:n kulurakenteista Yhdysvallat Eläkejärjestelmän rakenne Vapaaehtoiset eläkejärjestelmät Toisen pilarin vapaaehtoiset eläkkeet Kolmannen pilarin vapaaehtoiset eläkkeet Vapaaehtoisten eläkkeiden verotus (k):n ominaisuudet ja verotus (b)-eläkesijoitukset eläkesijoitukset IRA:n ominaisuudet ja verotus Yksityisen eläkejärjestelmän vaihtaminen Yhteenvetoa ja vertailua Kilpailutilanne Palvelun tarjoajat ja niiden kilpailuttaminen Eläketuotteiden kulujen sääntely Kilpailutilanne Suomessa Eläkejärjestelmän verotus Eläkemaksujen vähennysoikeus Eläketulon verotus Eläkesäästöjen kasvun verotus Varallisuusverotus ja perintöverotus Lähteet Taulukot Taulukko 1: Vapaaehtoisten eläketuotteiden tarjoajat EU:ssa, Sveitsissä, Norjassa, USA:ssa ja Kanadassa sekä eläkkeiden verotusperiaatteet Taulukko 2: Ruotsin vapaaehtoisten eläkejärjestelmien vertailua Taulukko 3: Tiivistelmä eläkejärjestelmien vertailusta...229

21 SISÄLLYS LIITE 4 ARVELAN TYÖRYHMÄN (KILPAILUKYKYISEEN VEROTUKSEEN; VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIO 12/2002) RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMIALAAN LIITTYVÄT EHDOTUKSET Erityisesti sijoittamista koskevat esitykset Yhteisöverokanta ja yhtiöveron hyvitysjärjestelmä Korkotulojen verotus Luovutusvoittojen verotus Vakuutussäästämisen ja muun pitkäaikaisen säästämisen verokohtelu Säästöhenkivakuutukset ja eläkevakuutukseen liittyvä kuolemantapausturva Varallisuusverotus...243

22 1 JOHDANTO 22

23 1 JOHDANTO 1. JOHDANTO 1.1 Tausta Yleisölle tarjottavien säästö- ja sijoitustuotteiden kysyntä on viime vuosien aikana voimakkaasti kasvanut. Muutosta selittää mm. kotitalouksien vaurastuminen, tekninen kehitys ja kiristynyt kilpailu rahoitusmarkkinoilla. Samalla tuotteet ovat monipuolistuneet ja tulleet monimutkaisemmiksi, kun perinteisiin tuotteisiin on yhdistelty uusia ominaisuuksia. Kun kotitalouksien säästäminen aikaisemmin tapahtui lähes yksinomaan pankkitileille, nykyisin pankkitilien rinnalle on noussut joukko muita säästö- ja sijoitustuotteita kuten sijoitusrahastot, säästöhenkivakuutukset ja sijoitussidonnaiset henkivakuutukset. Vaikka eri tuotteilla on paljolti sama käyttötarkoitus eli kotitalouksien säästäminen ja osittain samankaltaiset ehdot, tuotteiden tarjontaa koskeva sääntely perustuu edelleen yksinomaan asianomaista toimialaa koskevaan, merkittävästikin muista toimialoista poikkeavaan lainsäädäntöön. Pitkäaikainen säästäminen on Suomessa useasta eri syystä kehittynyt puutteellisesti. Väestörakenteen muutos on kuitenkin lähivuosikymmenet Suomessa EU-maiden epäedullisin. Lakisääteiseen eläketurvaan voi muodostua eri seikkojen vuoksi aukkoja. Edellä mainitut tekijät sekä työelämän muutokset aiheuttavat tarvetta ulkomaisia kokemuksia hyödyntäen kehittää omaehtoista pitkäaikaissäästämistä, jossa varojen käyttäminen on sidottu tiettyihin yhteiskunnallisesti priorisoituihin tavoitteisiin. Säästö- ja sijoitustuotteiden monipuolistumisen ohella toinen merkillepantava piirre on erityisesti ollut tuotteiden jakeluverkon keskittyminen. Pankit ovat perustaneet tai muuten hankkineet konserneihinsa henkivakuutusyhtiöitä ja vastaavasti vakuutusyhtiöt talletuspankkeja ja rahastoyhtiöitä. Perinteiset talletuspankit, vakuutusyhtiöt, sijoituspalveluyritykset ja rahastoyhtiöt ovat tällä tavoin ryhmittyneet finanssitavarataloiksi, jotka voivat yhteisen jakeluverkon ja asiakastietokannan avulla tehokkaasti markkinoida asiakkailleen samanaikaisesti kaikkia markkinoilla tarjottavia säästö- ja sijoitustuotteita. Kehitys on yhtäältä helpottanut asiakkaiden mahdollisuuksia valita 23

24 1 JOHDANTO mieleisensä säästö- ja sijoituskohteet. Toisaalta se asettaa myös aikaisempaa suuremmat vaatimukset asiakkaiden kyvylle vertailla tarjottuja tuotteita. Edellä kuvatusta kehityksestä seuraa ensinnäkin tarve varmistua siitä, että talletuspankkien, henkivakuutusyhtiöiden, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden asiakkaat voivat luotettavasti vertailla keskenään kilpailevien säästötuotteiden ehtoja. Tämän vuoksi on tarpeen arvioida nykyisiä toimialakohtaisia säännöksiä erityisesti siltä kannalta, tarjoavatko ne asiakkaille riittävän yhdenmukaiset edellytykset arvioida eri tuotteiden hyötyjä ja haittoja varojen sijoittamisessa. Tavoitteena tulisi olla, että keskenään kilpailevien tuotteiden sopimusehtoja ja tuotteista annettavaa informaatiota säännellään riittävän yhdenmukaisesti. Näin lainsäädäntö ei perusteettomasti ohjaisi yrityksiä esimerkiksi tarjoamaan asiakkaan kannalta heikommin säänneltyjä tai kalliimpia tuotteita eikä toisaalta ohjaisi asiakkaita sijoittamaan varojaan epäedullisesti. Toisaalta on tarpeen huolehtia, ettei keskenään kilpailevia tuotteita tarjoavien yritysten yleisiä toimintaedellytyksiä säännellä eri toimialoilla perusteettomasti eri tavoin. Yrityksille sallitun liiketoiminnan määrittelyyn ei ole sinänsä tarpeen eikä muun muassa Euroopan unionin voimassa olevan sääntelyn vuoksi mahdollistakaan puuttua. Silti on tarpeen selvittää, missä määrin eri toimialoilla yritysten lakisääteiset taloudelliset toimintaedellytykset heijastuvat esimerkiksi niiden tarjoamiin säästö- ja sijoitustuotteiden hintoihin tai pääomien kohdentumiseen ja sitä kautta mahdollisesti vääristävät markkinoiden tehokasta toimintaa. Toimintaedellytyksiin vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi pääomavaatimusten, sijoitusrajoitusten ja voitonjakosäännösten erot. Rahoitus- ja vakuutustoimialan välisiä eroja on nähtävissä mm. viranomaisvalvonnassa, lakisääteisissä suojajärjestelmissä ja neuvonta- ja riidanratkaisujärjestelmissä. Tällaiset tekijät saattavat johtaa asiakkaat erilaiseen asemaan yksittäisissä riitakysymyksissä palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä tai palveluntarjoajan taloudellisen aseman heikentyessä riippuen siitä, mitä toimialaa koskevia säännöksiä tuotteen tarjoamisessa sovelletaan. Vaikka tällaisten yleisten toimintaedellytysten sääntely perustuu pääasiassa toiminnan erilaiseen luonteeseen ja pakottavaan EU-lainsäädäntöön, myös niistä johtuvia eroja on tarpeen kartoittaa ja mahdollisuuksien mukaan vähentää eri toimialojen yleisten kilpailuedellytysten tasapuolistamiseksi tai vähintään kilpailuedellytysten läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Yksi tehokkaan kilpailun edellytyksistä on palveluntarjonnan rakenteen neutraalisuus. Tavoitteena tulisi sen vuoksi olla muun muassa, ettei samankaltaisen toiminnan erilainen sääntely eri toimialoilla tarpeettomasti suosi tietyntyyppisiä yritysryhmärakenteita. Jos esimerkiksi samaa tarkoitusta palvelevia, hyvin samantyyppisiä tuotteita voidaan tarjota valitusta toimialasta riippuen vaihtoehtoisesti useamman eri lainsäädännön alaisuudessa ja yhden toimialan lainsäädäntö tarjoaa olennaisesti paremmat taloudelliset edellytykset tällaisen tuotteen tarjoamiselle, kehitys ohjautuu hel- 24

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Joukkorahoitus kokonaan valvonnan ulkopuolella?

Joukkorahoitus kokonaan valvonnan ulkopuolella? Joukkorahoitus kokonaan valvonnan ulkopuolella? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Joukkorahoitus on laaja käsite Toimintamalli, jolla kerätään varoja yleensä pienempiä summia laajalta joukolta rahoittajia

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Finanssivalvonnasta. Ajankohtaista kuluttajien raha-asioista Erja Rautanen

Finanssivalvonnasta. Ajankohtaista kuluttajien raha-asioista Erja Rautanen Finanssivalvonnasta Ajankohtaista kuluttajien raha-asioista 11.5.2011 Finanssivalvonta (Fiva) Aloitti toimintansa 1.1.2009 Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston yhdistyttyä Hallinnollisesti

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Sisällys. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

Sisällys. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 Sisällys Lyhenteet 11 Esipuhe 13 I Johdanto 15 1. Rahoitusmarkkinat.......................... 15 1.1 Arvopaperimarkkinoiden synty ja kehitys..... 15 1.2 Kehitys Suomessa....................... 18 1.3 Rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

ncsz) RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET LAUSUNTO Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki

ncsz) RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET LAUSUNTO Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki LAUSUNTO ncsz) 18-5.2005 fraholtustarkaslub F2ap. 19. 05. 2005 Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki DNO viite: Lausuntopyyntö Dnro 6/121/2005, 7/121/2005 RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN Tässä esityksessä oleva veroinformaatio sisältää yleistä informaatiota 1.1.2016 voimassaolevasta Suomen lainsäädännöstä sekä oikeus- ja verotuskäytännöstä. Se ei ole täydellinen

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TALENTUM HELSINKI 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Juha-Pekka Kallunki Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2195-2

Lisätiedot

Luvallista finanssipalvelua vai pelkkää huijausta?

Luvallista finanssipalvelua vai pelkkää huijausta? Luvallista finanssipalvelua vai pelkkää huijausta? Sijoitusmessut 16. 17.11.2011 Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä, sijoituspalveluyrityksiä,

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Soveltaminen (luku 1)

Soveltaminen (luku 1) Palaute 1 (5) Palaute saaduista lausunnoista: Rahoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat - standardi 2.1 sekä rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinointi -standardi 2.2 Lausuntopyynnössä

Lisätiedot

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014.

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014. TÄYDENNYS 4/17.2.2015 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 23.4.2014 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 1/2015, 2,75% 28.2.2020

Lisätiedot

Mikä on Alajärven Osuuspankki?

Mikä on Alajärven Osuuspankki? ALAJÄRVEN OSUUSPANKIN TUOTTO-OSUUDEN MERKINTÄ Mikä on Alajärven Osuuspankki? Osuuspankin toiminimi on Alajärven Osuuspankki (jäljempänä "Osuuspankki" tai "Pankki"). Sen kotipaikka on Alajärvi. Pankin y-tunnus

Lisätiedot

Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö?

Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö? Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö? Studia Monetaria 6.10.2015 Pääomamarkkinaunionin taustatekijöitä Pääomamarkkinaunioni mitä se on ja mitä se ei ole Pääomamarkkinaunionin keskeinen

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet.

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet. 1 FINANSSIVALVONNALLE (Dnro 11/01.00/2012) Finanssivalvonnan pyydettyä yhdistyksemme lausuntoa eläkesäätiöiden ja eläkekassojen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 333 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-2498 Esityslistan asia TJA/19 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetunlain3 :nmuuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)...

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... Sisällysluettelo YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... 2 1 Asiamiesten rekisteröinti (kumottu)... 2 2 Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttämisestä ilmoittaminen

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

TÄYDENNYS 5/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.

TÄYDENNYS 5/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500. TÄYDENNYS 5/13.2.2014 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 26.4.2013 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 1/2014 LAINAKOHTAISIIN

Lisätiedot

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Työeläkeyhtiöiden hallinnon täydentävä koulutus 1.3.2016 Marita Rekola Ulkoistetut sijoitukset Sijoitusrahastot ja vaihtoehtoiset rahastot Ulkoistetut

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä, joka koskee ehdotusta hallituksen esitykseksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Sääntelyelimen painopisteet Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti

Sääntelyelimen painopisteet Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti Sääntelyelimen painopisteet 2016 Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti 25.11.2015 Aiheet Verkkoselostus Palvelupaikat ja niiden hinnoittelu Rataverkon hinnoittelu Kirjanpidollinen eriyttäminen Lisää

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut.

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47559712.aspx Ulkoinen hankinta ID 377336-2014 Hankinnan tyyppi Ennakkoilmoitus

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta 1.6.2016 A8-0189/101 101 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Immateriaalioikeuksiin, patentteihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä verojärjestelyjä käytetään laajalti koko unionissa. Monet

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Round table -neuvottelu eduskunnassa

Round table -neuvottelu eduskunnassa 1 Round table -neuvottelu eduskunnassa 31.05.2005 STM:n visio biopankkilainsäädännöstä ja sen nykytila ministeriössä Apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen, STM 2 Professori Juhani Eskola: Molekyylibiologiasta

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan

Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan Tuomas Matikka VATT Valtiovarainvaliokunta, verojaosto 19.2.2016 Tuomas Matikka (VATT) Tuloverotus ja työn tarjonta Verojaosto 1 / 11 Taustaa Esitys perustuu tammikuussa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

PERUSTELUT. Suomessa noudatetaan rahasaamisia koskevissa

PERUSTELUT. Suomessa noudatetaan rahasaamisia koskevissa HE 159/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan indeksiehdon käytön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Valtonen Terhi(STM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Valtonen Terhi(STM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2015-00089 VAO Valtonen Terhi(STM) 01.04.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Euroopan unionin ja Amerikan

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

VEROTUS - KOKOOMA. APV-sijoitustutkinnot materiaali. Atso Andersén 2017 Tekijänoikeudet Atso Andersén

VEROTUS - KOKOOMA. APV-sijoitustutkinnot materiaali. Atso Andersén 2017 Tekijänoikeudet Atso Andersén VEROTUS - KOKOOMA APV-sijoitustutkinnot materiaali Atso Andersén 2017 Tekijänoikeudet Atso Andersén Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 VEROTUKSEEN LIITTYVÄ TUTKINTOMATERIAALI... 4 2 1 Johdanto Tähän monisteeseen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Seppo Honkapohja* *Esitetyt näkemykset ovat omiani eivätkä välttämättä vastaa SP:n kantaa. I. Eläkejärjestelmät: kansantaloudellisia

Lisätiedot

Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä. Kokous

Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä. Kokous Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä Kokous 11.5.2016 Seuraa https://www.youtube.com/watch?v=c9razyevuhq Kysymykset / kommentit: http://screen.io/lvm Määritelmät 1) kuljetuspalvelulla henkilöiden tai tavaroiden

Lisätiedot

Ympäristöministeriön selvitys asumisen tuki- ja verojärjestelmän vaikuttavuudesta. KOVA-seminaari Tommi Laanti

Ympäristöministeriön selvitys asumisen tuki- ja verojärjestelmän vaikuttavuudesta. KOVA-seminaari Tommi Laanti Ympäristöministeriön selvitys asumisen tuki- ja verojärjestelmän vaikuttavuudesta KOVA-seminaari 11.11.2016 Tommi Laanti Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus Toimikausi 1.11.2013-31.1.2015

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

Fennia- Varainhoitovakuutus. Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen

Fennia- Varainhoitovakuutus. Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen Fennia- Varainhoitovakuutus Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen Miksi sijoittaa vakuutuksen kautta? Fennia-Varainhoitovakuutus on helppo ja verotuksellisesti järkevä tapa saada sijoitukselle tuottoa.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 305/2015 Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 305/2015 Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015 305/2015 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

500+ ammattilaista eri puolella Suomea palveluksessasi. Varainhoidossa varallisuuttasi kartuttaa

500+ ammattilaista eri puolella Suomea palveluksessasi. Varainhoidossa varallisuuttasi kartuttaa Arvopaperin aamu / Pasi Poikkeus 19.8.2014 1 Olemme osa Sampo-konsernia Pääset sijoittamaan kohteisiin, joita yleensä tarjotaan vain suursijoittajille. MIKSI MANDATUM LIFE? Maailman suurin varainhoitotalo

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot