Pankkitilit SEB FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701"

Transkriptio

1 RAHASTOESITE YLEINEN OSA RAHASTOESITTEEN RAKENNE Tämä Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä Rahastoyhtiö ) rahastoesite koostuu itse rahastoesitteestä, kaikkia Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen avaintietolomakkeesta, rahastokohtaisista säännöistä sekä rahastojen hinnastosta. Rahastokohtaiset kunkin rahaston ominaisuudet (muun muassa sijoituspolitiikka, sijoittajakohderyhmä sekä rahaston riskiprofiili) ilmenevät kunkin rahaston avaintietoesitteestä ja sen säännöistä. RAHASTOYHTIÖ Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n toimialana on sijoitusrahastotoiminta. Rahastoyhtiön kotipaikka on Helsinki ja se on perustettu ja Rahastoyhtiön osakepääoma on ,72 euroa. Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot ovat Suomessa rekisteröityjä, suomalaisen sijoitusrahastolain mukaisia sijoitusrahastoja (jäljempänä Rahasto ). Alexandria Rahastoyhtiö Oy on saanut Finanssivalvonnalta toimiluvan RAHASTOYHTIÖN TOIMITUSJOHTAJA JA HALLITUS Toimitusjohtaja: Anne Niemi Hallituksen jäsenet: Jan Åkesson Alexandria Pankkiiriliike Oyj, osakas Esa Valli Alexandria Pankkiiriliike Oyj, osakas Lasse Mäkelä* Hallituksen puheenjohtaja, Invesdor Oy (* osuudenomistajien valitsema edustaja) Tilintarkastaja Johan Weckman KHT, PricewaterhouseCoopers Oy Varatilintarkastaja Maria Grönroos KHT, PricewaterhouseCoopers Oy Osuudenomistajien valitsema tilintarkastaja Pasi Karppinen KHT, PricewaterhouseCoopers Oy Varatilintarkastaja Tuomas Honkamäki KHT, PricewaterhouseCoopers Oy Pankkitilit SEB FI YHTENÄISTÄ TIETOA RAHASTOISTA Rahasto-osuuden voi luovuttaa edelleen. Rahasto-osuuksien omistajavaihdoksen rekisteröinnistä peritään voimassa olevan hinnaston mukainen rekisteröintimaksu. Osuustodistuksen toimittamisesta osuudenomistajille peritään 20 euron toimitusmaksu. Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa edellä mainittujen palkkioiden ja maksujen määrät. Rahasto-osuuden arvo julkistetaan kunakin pankkipäivänä Rahastoyhtiön verkkosivuilla. Rahaston salkunhoito on ulkoistettu SEB Varainhoito Suomi Oy:lle. Rahastojen sääntöjen vahvistusmaa on Suomi. Rahastojen volatiliteetti lasketaan 12 kuukauden päivähavainnoista. Laskentakaavan saa Rahastoyhtiöstä. Rahastoon sovellettava arvonlaskennan olennaisen virheen raja on 0,1 % Rahaston arvosta. Tieto Rahastossa tapahtuneista arvonlaskennan olennaisista virheistä on saatavilla Rahastoyhtiöstä. Volatiliteetti kuvaa Rahaston päivittäisen tuoton keskihajontaa kuluneelle 12 kuukaudelle. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat saattavat menettää sijoittamansa varat tai osan niistä. Rahaston ajantasainen tuottokehitys on nähtävissä verkkosivuillamme: 1/6

2 Rahasto-osuuksien osto ja myynti Rahasto-osuuksia voi ostaa (merkitä) ja myydä (lunastaa) Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n kaikissa toimipisteissä Suomessa kaikkina pankkipäivinä tai pankin tilisiirtona. Rahastoyhtiö pidättää itsellään oikeuden päättää pienimmästä mahdollisesta merkintäsummasta. Tiedot merkintä- ja lunastushinnoista ovat yleisön saatavilla jokaisena pankkipäivänä Rahastoyhtiössä Osakerahastot sijoittavat varansa pääasiassa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin ja sopivat parhaiten pitkäaikaiseen sijoittamiseen suorien osakesijoitusten vaihtoehdoksi tai niiden lisäksi. Osakerahastoissa tuotto-odotus on korkea, mutta varsinkin lyhyellä tähtäimellä rahasto-osuuden arvonheilahtelut voivat olla merkittäviä. Osakerahastojen arvonkehitys myötäilee osakemarkkinoiden kehitystä. Osakekurssien nousu tai lasku vaikuttaa osakerahaston rahasto-osuuden arvoon. Riski on kuitenkin pienempi osakerahastossa kuin yksittäisissä osakesijoituksissa, koska riskiä pienentää rahaston sijoitusten hajauttaminen useaan eri kohteeseen. Useat osakerahastot sijoittavat myös useille eri markkina-alueille sekä eri toimialoille, mikä myös pienentää riskiä verrattuna sijoittamisessa yksittäisiin osakkeisiin. Rahasto-osuuksien merkintä toteutetaan sille päivälle vahvistettavaan rahasto-osuuden arvoon, jona merkintäsumma on ennen kello Rahaston pankkitilillä edellyttäen, että Rahastoyhtiölle on toimitettu asianmukaiset ja riittävät tiedot merkinnän suorittajasta ja tämän henkilöllisyydestä. Mikäli merkintäsumma on Rahaston pankkitilillä vasta kello tai sen jälkeen, toteutetaan merkintä seuraavana pankkipäivän laskettavaan rahasto-osuuden arvoon. Rahastoyhtiöllä on oikeus hyväksyä tai hylätä suoritettu merkintä tai merkintätoimeksianto, mikäli Rahastoyhtiöllä ei ole riittäviä tietoja merkinnän toteuttamiseksi. Luovutettuaan osuutensa Rahastoyhtiölle rahasto-osuudenomistajalla on oikeus saada rahasto-osuutensa lunastetuksi. Lunastusilmoitus on annettava Rahastoyhtiölle lunastuspäivänä ennen klo Mikäli toimeksianto annetaan mainitun kellonajan jälkeen, siirtyy toimeksianto toteutettavaksi seuraavan pankkipäivän arvolle. Rahasto-osuuden lunastusarvo määräytyy lunastustoimeksiantopäivänä vallitsevan kurssitason mukaan, mikäli Rahastolla on lunastukseen tarvittavat käteisvarat. Maksu suoritetaan lunastuspäivää seuraavana kolmantena (3.) pankkipäivänä. Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa vain Rahastoyhtiön suostumuksella. Rahasto-osuuksien vaihtoa Rahastosta toiseen saman Rahastoyhtiön hallinnoimaan Rahastoon käsitellään kuten omistettavan Rahaston osuuksien lunastusta ja toisen Rahaston osuuksien merkintää. Rahastojen säännöt Rahastoilla on Finanssivalvonnan vahvistamat säännöt, joista selviää muun muassa minkä tyyppinen rahasto on kyseessä sekä Rahaston sijoituspolitiikka. Rahastojen sääntöjen muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön hallitus, jonka jälkeen muutokset toimitetaan Finanssivalvonnalle vahvistettavaksi. Rahaston sääntömuutokset astuvat yleensä voimaan yhden kuukauden kuluttua muutoksen vahvistamisesta sekä siitä kun ne on annettu tiedoksi osuudenomistajille. Sääntömuutoksista ilmoitetaan osuudenomistajille Rahastojen sääntöjen mukaisesti. Sijoitusahastojen toiminta ja riskit Keskeinen periaate sijoitusrahaston sijoittamisessa on sijoitustoiminnasta aiheutuvien riskien hajauttaminen. Laissa säädetään siksi sijoitusrahastoille, kuinka varat tulee hajauttaa eri sijoituskohteisiin ja kuinka paljon yksittäisiin sijoituskohteisiin saa sijoittaa. Nämä hajautusta koskevat vaatimukset eivät kuitenkaan koske erikoissijoitusrahastoja. Sijoitusrahastot on jaettu sijoituskohteiden valinnan perusteella osakerahastoihin, yhdistelmärahastoihin ja korkorahastoihin. Kaikille sijoitusrahastoille on yhteistä, että rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea. Rahaston tuottohistoria ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoittaja voi rahasto-osuuksia lunastaessa saada takaisin vähemmän kuin hän siihen alunperin sijoitti. Sijoitusrahastot eivät kuulu sijoittajien korvausrahaston eivätkä talletussuojan piiriin. Kaikkia rahastoja koskee myös likviditeettiriski. Rahasto-osuuksien lunastus voi kestää tavallista pidempään ja lisäksi lunastukset voidaan tietyissä tilanteissa keskeyttää. Rahastoihin sijoittavan on lisäksi huomattava, että rahasto voidaan sulauttaa toiseen rahastoon, jakaa useammaksi rahastoksi tai lakkauttaa. Osakerahastot Yhdistelmärahastot Yhdistelmärahasto voi sijoittaa sekä osakkeisiin että korkoa tuottaviin kohteisiin. Yhdistelmärahastossa salkunhoitaja seuraa markkinatilannetta ja tekee sen mukaan päätökset, missä suhteessa osake- ja korkomarkkinoille pitäisi sijoittaa. Korko- ja osakesijoitusten painoarvot ja niiden vaihtelurajat määritellään rahaston säännöissä kuten myös sijoitusten maantieteellinen kohdentaminen. Riskitasonsa puolesta yhdistelmärahastot sijoittuvat korko- ja osakerahastojen välimaastoon. Korkorahastot Korkorahastot sijoittavat korkotuotteisiin. Korkorahastot voidaan pääsääntöisesti jaotella lyhyen koron ja pitkän koron rahastoihin. Lyhyen koron rahastot sijoittavat pääasiassa valtion, pankkien tai yritysten liikkeelle laskemiin korkoinstrumentteihin, joiden korkoriski on alle vuoden. Rahastojen tavoitteena on yleensä pitkällä aikavälillä ylittää kolmen kuukauden Euribor -koron tuotto. Pitkän koron rahastot sijoittavat varansa pääosin korkosijoituksiin, joiden jäljellä oleva juoksuaika on keskimäärin 3-6 vuotta. Näitä ovat esimerkiksi valtion, julkisyhteisöjen tai yritysten liikkeelle laskemat joukkovelkakirjalainat. Korkorahastot sopivat sijoittajille, jotka tavoittelevat tasaista arvonkehitystä maltillisella riskitasolla. Ne sopivat sekä lyhyt- että pitkäjänteiseen sijoittamiseen. Lyhyen koron rahasto voi olla kätevä vaihtoehto talletuksille ja muille kassa- ja käteisvarojen sijoitusmuodoille. Pitkän koron rahasto sopii parhaiten pidempiaikaiseen sijoittamiseen. Korkorahaston sijoitustoimintaan liittyy korkoriskin lisäksi aina luottoriski, mikä merkitsee sitä, että rahaston arvo voi laskea siitä syystä, että korkoinstrumenttien liikkeeseenlaskijan maksukyky voi heikentyä tai se voi ajautua maksukyvyttömäksi. Erikoissijoitusrahastot Korko-, yhdistelmä- tai osakerahasto voi olla erikoissijoitusrahasto, jolla on oikeus poiketa sijoitusrahastolain asettamista sijoitusrajoituksista. Erikoissijoitusrahastot ottavat usein suurempia riskejä kuin sijoitusrahastot, jotka toimivat sijoitusrahastolain mukaan. Erikoissijoitusrahastoja voivat olla esimerkiksi indeksirahastot ja vipurahastot. Kasvuosuudet sekä tuotonjako Alexandrian Rahastoissa on vain kasvuosuuksia. Näitä nimitetään ns. B-osuuksiksi. Kasvuosuuksien omistajille ei jaeta voitto-osuutta, vaan tuotto ilmenee kasvuosuuksien nopeampana arvonnousuna tuottoosuuksiin verrattuna. Kaikki kasvuosuudet ovat keskenään samansuuruisia ja tuottavat osuuslajiin puitteissa yhtäläiset oikeudet Rahaston varallisuuteen ja tuotonjakoon. Osuuden murto-osa tuottaa murtoosana vastaavan oikeuden Rahaston varallisuuteen ja tuotonjakoon. Rahasto-osuussarjat Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että Rahastossa on hallinnointipalkkioltaan toisistaan poikkeavia rahasto-osuussarjoja. Rahasto-osuussarjat voivat erota toisistaan merkintäsumman taikka kokonaisasiakkuuden perusteella Alexandria-konsernissa. Rahastoyhtiön hallitus päättää liikkeeseen laskettavien osuussarjojen osuuksien tarkemmista merkintäedellytyksistä, jotka määritellään kulloinkin voimassa olevissa rahastokohtaisissa avaintietoesitteissä. Kussakin rahasto-osuussarjassa on vain kasvuosuuksia. Osuudenomistaja voi vaihtaa toisen kasvuosuuden toiseksi kasvuosuudeksi. 2/6

3 Rahasto-osuuksien vaihtoon rahasto-osuuslajista toiseen samassa Rahastossa sovelletaan samoja periaatteita kuin omistettavan Rahaston osuuksien lunastukseen ja merkintään. Jos osuudenomistajan omistus omistusaikana uuden merkinnän tai rahastovaihtojen johdosta nousee yksittäisessä rahasto-osuussarjassa yli toisen rahasto-osuussarjan minimimerkintämäärän, Rahastoyhtiö muuntaa osuudenomistajan pyynnöstä omistuksen koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, jonka minimimerkinnän suuruutta uusi omistus muuntohetkellä vastaa. Jos osuudenomistajan omistus omistusaikana lunastusten tai rahastovaihtojen johdosta laskee yksittäisessä rahasto-osuussarjassa alle kyseisen sarjan merkintähetken mukaisen minimimerkintämäärän, on Rahastoyhtiöllä oikeus muuntaa omistus koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, jonka minimimerkinnän suuruutta omistus vastaa. Lunastusten keskeyttäminen Rahastoyhtiö voi keskeyttää rahasto-osuuksien lunastukset laissa tai Rahaston säännöissä määrätyissä tapauksissa. Lunastukset voidaan keskeyttää esimerkiksi normaaliin tiedonvälitykseen liittyvien häiriöiden vuoksi, Finanssivalvonnan määräyksen vuoksi tai laissa säädetyillä edellytyksillä, jos Rahaston arvo tai osuudenomistajien määrä laskee alle laissa säädettyjen rajojen. Näistä saa tarkempaa tietoa Rahastoyhtiöstä. Merkintä- ja lunastuspalkkiot Rahasto-osuuden merkintähinta on rahasto-osuuden arvo merkintäpäivänä lisättynä merkintäpalkkiolla. Rahasto-osuuden lunastushinta on rahasto-osuuden arvo lunastuspäivänä vähennettynä lunastuspalkkiolla. Merkintä- ja lunastuspalkkion määrä vaihtelee Rahastosta riippuen, katso palkkiotaulukko. Rahastolle sen toiminnasta säännöllisesti aiheutuvat kulut Osuudenomistajien kokous Varsinainen rahasto-osuudenomistajien kokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Ylimääräinen rahasto-osuudenomistajien kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos Rahaston tilintarkastaja tai sellaiset rahasto-osuudenomistajat, jolla yhteensä on vähintään kahdeskymmenesosa (1/20) kaikista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista, kirjallisesti vaatii, että kokous pidetään nimetyn asian käsittelemiseksi. Rahasto-osuudenomistajien kokoukset kutsuu koolle Rahastoyhtiön hallitus. Rahasto-osuudenomistajien kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jokainen kokonainen osuus Rahastossa oikeuttaa kokouksessa yhteen (1) ääneen. Rahasto-osuudenomistaja voi olla valtakirjalla edustettuna rahasto-osuudenomistajien kokouksessa. Oikeus osallistua ja äänestää osuudenomistajien kokouksessa määräytyvät viimeisen ilmoittautumispäivän mukaan. Rahastojen pääasialliset riskit Rahastosijoittamiseen liittyy erityyppisiä riskejä sijoituskohteena olevan rahastosta riippuen. Riskillä tarkoitetaan rahastosijoituksen tuottoon liittyvää epävarmuutta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja näin ollen sijoittajat saattavat menettää rahastoon sijoittamiaan varoja. Pääsääntönä voidaan pitää, että riski on pienin rahamarkkinoille sijoittavissa lyhyen koron rahastoissa ja suurin yksittäiselle kehittyville markkina-alueille sijoittavissa osakerahastoissa. Poikkeuksellisissa markkinatilanteissa rahastojen riskit voivat olla mainittuja suuremmat ja riski menettää rahastoon sijoitettuja varoja voi kasvaa. Alla on kuvattu rahastosijoittamiseen liittyviä erilaisia riskejä tarkemmin. Yksittäiseen Rahastoon liittyvät tyypillisimmät riskit ilmenevät lisäksi kyseisen Rahaston avaintietolomakkeesta. Rahastolle aiheutuu kuluja kaupankäynnistä arvopapereilla. Kuluja ovat myös Rahaston sijoituskohteena olevien rahastojen palkkiot. Kohderahastojen hallinnointipalkkioiden enimmäismäärät selviävät Rahastojen säännöistä. Rahastoyhtiö veloittaa Rahastolta vuosittaisen kiinteän hallinnointipalkkion. Kiinteä hallinnointipalkkio lasketaan päivittäin ja vähennetään Rahaston arvosta eikä sitä veloiteta erikseen osuudenomistajalta. Rahaston hallinnointipalkkion suuruus vaihtelee rahastoittain, katso palkkiotaulukko. Rahaston säännöissä on kerrottu hallinnointipalkkion enimmäismäärä. Palkkio sisältää säilytyspalkkion. Yksittäisten Rahastojen kuluista ja salkun kiertonopeudesta on lisätietoja avaintietolomakkeessa. Rahastoyhtiö tai muu Alexandria -konserniin kuuluva yhtiö voi olla Euroopan unionin komission suosituksessa 2004/384/EY tarkoitetulla tavalla oikeutettu osaan Rahaston sijoituskohteena olevan rahaston hallinnointipalkkiosta tai arvopaperinvälittäjälle maksetuista palkkioista. Rahasto-osuuksien arvojen laskeminen ja julkistaminen Rahaston arvonvaihteluun liittyvät riskit (kaikki rahastot) Rahastosijoitukseen sisältyy arvonvaihtelua, jonka voimakkuus vaihtelee rahastoittain. Rahaston päivittäisestä arvonvaihtelusta johtuen sijoittajat saattavat menettää rahastoon sijoittamiaan varoja. Rahaston arvonvaihtelua mitataan yleisesti volatiliteetilla. Mitä suurempi on rahaston vuotuinen volatiliteetti, sitä suurempi on rahaston arvonvaihteluun liittyvä riski. Markkinariski (kaikki rahastot) Markkinariskillä tarkoitetaan rahaston sijoituskohteena olevan markkinoiden yleistä kehitystä, joka vaikuttaa rahaston arvoon. Esimerkiksi osakerahastojen kehitykseen vaikuttaa maailmanlaajuisten osakemarkkinoiden kehitys. Maantieteelliseen keskittymiseen liittyvä riski (tietyille maantieteellisille alueille keskittyvät rahastot) Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuksien arvot päivittäin sijoitusrahastolain 48 :n ja Rahaston sääntöjen mukaisesti. Rahaston arvo lasketaan siten, että Rahaston varoista (arvopaperit, käteisvarat ja muut varat mukaan lukien kertynyt tuotto) vähennetään Rahastoa mahdollisesti koskevat velat. Tieto rahasto-osuuden arvosta on yleisön saatavilla Rahastoyhtiöstä. Rahasto-osuuksien arvoja voi seurata päivittäin Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n Internet-sivuilta. Tietylle maantieteelliselle alueelle keskittyvän rahaston sijoituksiin liittyy maantieteellinen riski. Tällä riskillä tarkoitetaan sitä, että tietyn maantieteellisen alueen tulevaisuudennäkymien muutoksien vaikutus rahaston sijoituskohteiden arvoon voi olla huomattava. Tietylle maantieteelliselle alueelle kohdistuvien sijoitusten arvonkehitys voi poiketa huomattavasti osakemarkkinoiden tai korkomarkkinoiden yleisestä arvonkehityksestä. Omaisuusluokkariski (kaikki rahastot) Tilikausi Rahastonyhtiön ja Rahastojen tilikausi on kalenterivuosi. Rahastoyhtiö laatii ja julkaisee Rahastoyhtiön ja Rahastojen vuosikertomukset kolmen (3) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Vuosikertomukset ovat saatavilla Rahastoyhtiöstä. Rahastojen osavuosikatsaus on saatavilla Rahastoyhtiöstä kahden (2) kuukauden kuluttua raportointikauden päättymisestä. Rahaston sisältämä omaisuusluokkariski on sitä korkeampi, mitä enemmän sijoitukset on keskitetty tiettyihin omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin tai korkosijoituksiin. Yhdistelmärahastoissa omaisuusluokkariskiä on pyritty pienentämään hajautuksella useisiin eri omaisuuslajeihin. Yksittäisiin omaisuuslajeihin sijoittavissa rahastoissa yksittäisen omaisuuslajin tulevaisuudennäkymien muutoksen vaikutus rahaston arvoon voi olla huomattava. Rahaston sijoittaessa esimerkiksi pelkästään raaka-aineisiin, on omaisuusluokkariski suurempi verrattuna sii- 3/6

4 hen, että sijoitukset hajautettaisiin laajemmin eri omaisuusluokkien kesken. Rahaston likviditeettiriskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa rahaston sijoituskohteena olevia arvopapereita ei saada muutettua käteiseksi toivotussa aikataulussa ja/tai kohtuulliseen hintaan ja jolla on vaikutusta rahasto-osuuden arvoon, mikäli sijoituskohteita joudutaan realisoimaan epäsuotuisaan aikaan. Jos likviditeettiriski on korkea, kaupankäyntiä arvopaperilla tapahtuu harvakseltaan tai kaupankäynnin volyymi on pientä. Toteuttamalla arvopaperin osto tai myynti tämänkaltaisessa likviditeettitilanteessa voi sijoituksen arvo liikkua voimakkaasti ylös- tai alaspäin, erityisesti jos kaupan koko on suuri. Likviditeettiriski voidaan ymmärtää myös tilanteena, jossa kaupankäynti arvopaperilla ei ole mahdollista esimerkiksi pörssin toimintakatkoksen vuoksi. Likviditeettiriskin realisoituminen saattaa vaikuttaa arvopaperin hintakehityksen ohella myös rahastolunastusten toteutusaikatauluun. Toimialariski (tietyille toimialoille keskittyvät rahastot) Tietylle sektorille tai toimialalle sijoittavan rahastoon liittyy sektori- tai toimialariskiä. Tällä riskillä tarkoitetaan sitä, että tietyn sektorin tai toimialan tulevaisuudennäkymien muutoksien vaikutus rahaston sijoituskohteiden arvoon voi olla huomattava. Tiettyyn sektoriin tai tietylle toimialalle kohdistuvien sijoitusten arvonkehitys voi poiketa huomattavasti osake-markkinoiden yleisestä arvonkehityksestä. Valuuttakurssiriski (muihin kuin euromääräisiin sijoituskohteisiin sijoittavat rahastot) Rahasto sisältää valuuttakurssiriskiä, kun se sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin. Rahastoon sisältyvä valuuttakurssiriski on sitä suurempi mitä enemmän rahastossa on muissa kuin euroissa tehtyjä sijoituksia ja mitä enemmän kyseisten valuuttojen arvo heilahtelee suhteessa euroon. Rahaston sijoituskohteiden valuutan arvon heikkeneminen vaikuttaa negatiivisesti rahaston arvoon ja valuutan vahvistuminen vaikuttaa positiivisesti rahaston arvoon. Korkoriski (korkosijoituksia sisältävät rahastot) Rahasto sisältää korkoriskiä, kun se sijoittaa korkoa maksaviin sijoituskohteisiin. Korkoriski tarkoittaa sitä, että korkotason muutos vaikuttaa rahaston korkosijoitusten arvoon ja sitä myötä rahaston arvoon. Yleisen korkotason nousu vaikuttaa negatiivisesti rahaston sijoituskohteina olevien korkosijoitusten arvoon ja päinvastoin korkotason lasku vaikuttaa positiivisesti rahaston korkosijoitusten arvoon. Rahaston sisältämää korkoriskiä kuvaa duraatio. Rahaston sisältämä korkoriski (modifioitu duraatio) on sitä suurempi, mitä pidempi on rahaston sijoituskohteina olevien korkosijoitusten keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika. Näin ollen pitkän koron rahastoihin sisältyy normaalisti suurempi korkoriski kuin lyhyen koron rahastoihin. Luottoriski (korkosijoituksia sisältävät rahastot) Rahastojen korkosijoituksiin sisältyy luottoriski, joka merkitsee sitä, että kyseisten korkosijoitusten liikkeeseenlaskijat, takaajat tai muut osapuolet eivät jostain syystä suoriudu velan takaisinmaksusta sovitulla tavalla. Rahaston arvoon vaikuttavat muutokset markkinoiden arvioissa luottoriskin suuruudesta eri liikkeeseenlaskijoista eri markkinatilanteissa. Korkosijoitusten liikkeeseenlaskijoiden takaisinmaksuvaikeuksien todennäköisyyden kasvaessa rahaston kyseisten korkosijoitusten arvo laskee ja vaikuttaa negatiivisesti rahaston arvoon. Vastaavasti maksuvaikeuksien todennäköisyyden pieneneminen vaikuttaa positiivisesti rahaston arvoon. Sellaisiin korkorahastoihin, jotka sijoittavat matalan luottoluokituksen saaneiden yritysten liikkeeseenlaskemiin joukkolainoihin (high yield lainat), sisältyy korkeampi luottoriski kuin esimerkiksi sellaisiin korkorahastoihin, jotka sijoittavat pääosin euroalueen valtioiden liikkeeseenlaskemiin joukkolainoihin. Luottoriskin hallitsemiseksi rahastolla voi olla erilaisia sijoitusrajoituksia, joissa on määritelty mikä on vähimmäisluottoluokitus rahaston sijoituskohteina oleville sijoituksille. Selvitysriski (kaikki rahastot, erityisesti kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot) Selvitysriskillä tarkoitetaan sellaista riskiä, että arvopaperikaupan vastapuoli ei toimisi sovittujen ehtojen mukaisesti, vaikka toinen osapuoli on täyttänyt omat sopimusvelvoitteensa. Selvitysriski on suurempi mannerten välisissä arvopaperi- ja valuuttatransaktioissa, sillä kauppojen selvitys voi tapahtua eri aikavyöhykkeillä. Kehittyvien arvopaperimarkkinoiden selvitysriski on suurempi kuin kehittyneiden arvopaperimarkkinoiden vastaava riski johtuen mm. kaupankäyntimenetelmien eroavuuksista. Kehittyvät osakemarkkinat ovat vielä kehittymässä, minkä vuoksi arvopaperikauppojen selvityksen viivästyminen voi myös lykätä rahasto-osuuksien lunastusten toteuttamista. Poliittinen riski (kaikki rahastot) Rahaston sijoituskohteena oleviin markkinoihin voi sisältyä poliittista riskiä, joka saattaa realisoitua rahastoon vaikuttavana markkinariskinä. Tällaisena poliittisena riskinä voidaan nähdä esimerkiksi sodat sekä yllättävät muutokset rahaston sijoituskohteena olevan markkina-alueen talouspolitiikassa tai poliittisessa ympäristössä, joilla saattaa olla odottamatonta vaikutusta rahaston sijoituskohteena olevien arvopapereiden hintoihin. Rahaston sijoituskohteena oleviin markkinoihin voi sisältyä poliittista riskiä, joka saattaa realisoitua rahastoon vaikuttavana operatiivisena riskinä. Tämän kaltainen poliittinen riski voi ilmetä erilaisina sanktioina, kuten esimerkiksi veroseuraamuksina, valuuttasäännöstelynä ja varojen kotiuttamisen vaikeuttamisena ulkomailta. Näillä tekijöillä saattaa olla vaikutusta rahaston sijoituskohteena olevien arvopaperien hintoihin tai rahastojen lunastusaikatauluihin. Aktiiviriski (kaikki rahastot) Rahaston tuleva arvonkehitys riippuu salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä. Aktiiviriski on aktiivisen salkunhoidon tuloksena ilmenevä riski rahaston kehityksessä suhteessa indeksiin. Aktiivisella salkunhoidolla, eli ottamalla aktiivista näkemystä sijoituskohteiden positiivisesta tai negatiivisesta tulevasta kehityksestä, pyritään saavuttamaan indeksiä parempi tuotto. Aktiivinen näkemys ilmenee yleensä siten, että rahaston sijoitusten painotukset poikkeavat indeksistä. Salkunhoitaja ylipainottaa niitä sijoituskohteita, jotka näkemyksen mukaan antavat rahastolle paremman tuoton ja alipainottaa vastaavasti heikomman tuotto-oletuksen mukaisia sijoituksia. Aktiiviriskin seurauksena rahaston arvonkehitys voi poiketa indeksin arvonkehityksestä. Operatiiviset riskit (kaikki rahastot) Operatiivisella riskillä tarkoitetaan sellaista rahaston sijoituskohteiden riskiä, joka aiheutuu esimerkiksi sijoituskohteen ulkoisista tekijöistä ja teknologiasta tai henkilöstön, organisaation tai sisäisten prosessien puutteellisesta toiminnasta. Nämä riskit voivat realisoitua esimerkiksi IT-järjestelmien toimintahäiriönä kauppojen selvitys- ja säilytysjärjestelmässä, millä voi olla negatiivista vaikutusta rahaston sijoituskohteena olevan arvopaperin kaupankäyntiin. Likviditeettiriski (kaikki rahastot) Force majure -riski (kaikki rahastot) Force Majeure -riskeillä tarkoitetaan sopimuksista riippumattomia, ennalta arvaamattomia ja ylivoimaisia seurauksia aiheuttavia tekijöitä, jotka merkitsevät riskiä toiminnan jatkuvuudesta ja joista sopimusosapuolet eivät ole vastuussa. Force Majeure -riskejä voivat olla esimerkiksi vakavat luonnonkatastrofit, kapinat, lakot ja sotatilat. Force Majeure -riskien realisoituminen saattaa vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi rahaston sijoituskohteena olevien arvopapereiden hintoihin tai rahaston mahdollisuuksiin käydä arvopaperikauppaa. Tämän seurauksena Force Majeure riskien realisoituminen saattaa vaikuttaa myös rahastolunastusten toteutusaikatauluun. 4/6

5 Rahastojen arvonlaskennassa mahdollisesti tapahtuneet virheet Rahastoyhtiö ylläpitää arvonlaskennassa tapahtuneista virheistä Rahastoittaista listaa, johon osuudenomistajalla on oikeus tutustua. Olennaista arvonlaskennan virhettä määritettäessä sovelletaan alla mainittuja periaatteita. Niissä tilanteissa, joissa olennaisen arvonlaskennan virheen raja ylittyy, toimitaan Finanssivalvonnan sekä Rahastoyhtiön sisäisten menettelytapaohjeiden mukaisesti. Rahastot luokitellaan viimeisimmässä vuosikertomuksessa tai puoli-vuotiskatsauksessa julkaistun, kyseisen Rahaston kasvuosuuden vuotuisen volatiliteetin perusteella neljään eri luokkaan. Olennaisen arvonlaskennan virheen raja on 0,1 % sijoitusrahaston arvosta. Sovelletaan rahastoihin: Alexandria Cautious Manager Fund, Alexandria Balanced Manager Fund, Alexandria Growth Manager Fund, Alexandria Aggressive Manager Fund, ja Alexandria Emerging Markets Manager Fund. Verotus Rahastot voivat käydä arvopaperikauppaa ilman, että myyntivoittoja verotetaan. Rahastot eivät maksa tuloveroa. Osuudenomistaja maksaa sijoitukselleen kertyneestä arvonnoususta veroa vasta siinä vaiheessa, kun rahasto-osuudet lunastetaan tai kun mahdollinen tuotto-osuus maksetaan. Varallisuusvero poistettiin vuonna Alexandria Rahastoyhtiö Oy ilmoittaa veroviranomaisille vuoden lopussa Suomessa rekisteröityjen rahastojen osuudenomistajien omistuksien arvot, rahasto-osuuksien lunastukset hankintahintoineen sekä maksetut tuotto-osuudet. Osuudenomistajan ei siis tarvitse erikseen veroilmoituksessaan ilmoittaa rahasto-osuuksille maksettuja tuottoja eikä omistamiensa rahastoosuuksien lukumäärää. Luovutusvoitot tulee kuitenkin ilmoittaa itse veroilmoituksessa tai täydentämällä veroehdotusta. Osuudenomistajan tulee kuitenkin itse tarkastaa verotuksessaan luovutusvoitot ja tappiot. Yllä oleva kuvaus verotuksesta on vain pääpiirteittäinen ja muutokset verotuksessa ovat mahdollisia. Sijoittaja saa halutessaan lisätietoja esimerkiksi verotoimistosta. Etämyynti Suomen lainsäädäntö edellyttää, että rahastojen etämyynnistä on annettava lisäksi seuraavat tiedot: Kun kuluttaja tekee rahoituspalveluja koskevan sopimuksen etämyynnissä, esimerkiksi verkko- tai puhelinpankissa, hänellä on tietyissä tapauksissa oikeus peruuttaa tekemänsä sopimus. Tätä peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan lain mukaan ole sijoitusrahastoihin liittyvissä sopimuksissa. Tällaisia rahastoihin liittyviä sopimuksia ovat mm. rahastomerkinnät, -vaihdot, -lunastukset ja sarjasiirrot sekä jatkuvat rahastosäästösopimukset. Asiakas voi luonnollisestikin edellä kohdassa Merkintä ja lunastus kuvattua Rahaston sääntöjen mukaista menettelyä noudattaen lunastaa omistamansa rahasto-osuudet sekä vastaavasti lopettaa solmimansa jatkuvat rahastosäästösopimukset niiden sopimusehtojen mukaisesti. Etämyyntiä koskevat ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelu annetaan suomen- ja ruotsinkielisinä. Ennakkotiedot on annettu Suomen lainsäädännön mukaisina. Sijoittajansuoja ja erimielisyyksien ratkaisu sekä tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojamenettelyt mpm). Jos Rahastoyhtiön ja asiakkaan välillä syntyy rahastosijoituksiin liittyvää erimielisyyttä, josta ei päästä keskenään neuvotellen ratkaisuun, asiakas voi (tuomioistuinkäsittelyn sijaan) halutessaan viedä erimielisyyden käsiteltäväksi Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (www.fine.fi) yhteydessä olevaan Arvopaperilautakuntaan. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, ennen Arvopaperilautakunnan käsittelyä neuvoo, ohjaa ja etsii ratkaisuja ongelmatilanteisiin. Arvopaperilautakunta antaa tarvittaessa ratkaisusuosituksia asioissa, jotka koskevat arvopaperimarkkinalainsäädännön ja siihen liittyvien viranomaismääräysten sisältöä ja sopimusehtojen soveltamista, hyvää arvopaperikauppatapaa sekä muita arvopaperikäytäntöä koskevia asioita. Palvelu on maksutonta ja se on käytössä kaikille Rahastoyhtiön asiakkaina oleville ei-ammattimaisille sijoittajille. Asiakas voi olla Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan / Arvopaperilautakuntaan yhteydessä puhelimitse, kirjeitse, telefaxilla tai sähköpostin välityksellä. Arvopaperilautakunnan yhteystiedot ovat: Porkkalankatu 1, Helsinki, puhelin (09) , faksi (09) ja sähköposti Tarkempia tietoja Arvopaperilautakunnasta löytyy sen Internet-sivuilta osoitteesta: Muut tiedot Rahastoyhtiöllä on oikeus käyttää sijoitustoiminnan hoitamisessa ulkopuolisia hallinnointi- ja neuvontapalveluita, kuten esimerkiksi salkunhoito-, kirjanpito-, tietotekniikka- sekä merkintä- ja lunastustoimeksiantojen vastaanottamispalveluita sekä oikeus maksaa palkkionpalautuksia veloittamistaan palkkioista. Rahastoyhtiö voi solmia myös palkkionjakosopimuksia. Rahastoyhtiö voi saada rahaston sijoituksien perusteella palkkioita. Alexandria Rahastoyhtiö Oy on ulkoistanut rahaston salkunhoidon SEB Varainhoito Suomi Oy:lle. Rahaston markkinointia hoitaa Alexandria Pankkiiriliike Oyj. Rahastoyhtiö voi lisäksi käyttää markkinoinnissaan muita asiamiehiä. Alexandria Pankkiiriliike Oyj saa kannustinpalkkiota rahastomyynnin perusteella. Kannustinpalkkion suuruus voi perustua rahastomerkintöihin, lunastuksiin tai olemassa olevaan rahastokantaan. Kannustinpalkkioiden tarkoituksena on kattaa Rahastojen merkinnöistä, lunastuksista ja hallinnoinnista aiheutuneet kulut eikä sen maksaminen ole asiakkaan edun vastaista. Rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ), Helsingin sivukonttori. Rahastoyhtiön ja rahaston tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Carl Johan Wilhelm Weckman. Rahastoyhtiö ylläpitää arvonlaskennassa tapahtuneista olennaisista virheistä rahastokohtaista listaa, johon osuudenomistajalla on oikeus tutustua. Alexandria Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastotoimintaa harjoittava Suomen kaupparekisteriin merkitty rahastoyhtiö. Finanssivalvonta on myöntänyt toimiluvan Alexandria Rahastoyhtiö Oy:lle Finanssivalvonta valvoo Rahastoyhtiön ja rahaston toimintaa. Lisätietoa Rahaston osavuosikatsaus, joka sisältää tietoa Rahastosta ja sen sijoitusstrategiasta sekä Rahaston täydelliset säännöt ja avaintietolomake ovat saatavilla maksutta Alexandria Rahastoyhtiö Oy:stä sekä internetissä Vuosikertomukset ja rahastoesite ovat saatavissa Alexandria Rahastoyhtiö Oy:stä. Rahastoesite sisältää yksityiskohtaisempia tietoja riskeistä, verotuksesta ja Rahastoyhtiön toiminnasta. Edellä mainitut asiakirjat toimitetaan myös pyynnöstä veloituksetta asiakkaalle. Rahastosijoituksiin liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä ensisijaisesti Alexandria-konserniin, puh (pvm/ 5/6

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen.

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. OP-METSÄNOMISTAJA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1. Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Obsido Rebalanced Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Obdsido

Lisätiedot

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Yhteiset säännöt 1/3 Finlandia Rahastoyhtiö Oy sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finanssivalvonta

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on GeisterZähmer Suojattu Osakestrategia Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto).

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Estlander & Partners Oy... 1 2. Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy...

Lisätiedot

NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan.

NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan. NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan. Mitä rahastosijoittaminen on? Rahastosijoittaminen on helppoa ja vaivatonta ja voit itse valita oman säästötapasi. Sopiiko sinulle kertasijoitus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Jäljempänä kuvataan eräiden Rahoitusvälineiden keskeisiä ominaisuuksia ja kaupankäyntiä ja niihin liittyvät riskit. Kuvaus ei ole miltään osin tyhjentävä. SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET Sijoitusrahasto-osuudet

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot

KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot Sijoittamista harkitsevan tulee lukea lainan ehdot kokonaan ja muodostaa oma kantansa ennen sijoituspäätöstä. Laina ei välttämättä ole kaikille sijoittajille sopiva sijoituskohde

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Rahastoesite Tammikuu 2015 Franklin Templeton Investment Funds LUXEMBURGIIN REKISTERÖITY SICAV-RAHASTO FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV-rahasto Rekisteröity toimipaikka: 8A, rue Albert Borschette,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot