1 Tapiola Varainhoito Oy, Revontulenkuja TAPIOLA, puh , faksi , tapiola.fi/rahastot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Tapiola Varainhoito Oy, Revontulenkuja TAPIOLA, puh , faksi , tapiola.fi/rahastot"

Transkriptio

1 RAHASTOESITE Tapiola Varainhoito Oy:n hallinnoimista rahastoista Rahastoesite on voimassa lähtien Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiöiden on rahastojen sääntöjen ja yksinkertaistettujen rahastoesitteiden ( lähtien yksinkertaistetun rahastoesitteen sijasta julkaistaan avaintietoesite) lisäksi julkaistava hallinnoimistaan rahastoista rahastoesite. Tutustu rahastoesitteen lisäksi yksinkertaistettuun rahastoesitteeseen tai avaintietoesitteeseen. Rahastoyhtiö Sijoitusrahastojen hallinnosta ja salkunhoidosta vastaa Tapiola Varainhoito Oy. Y-tunnus , kotipaikka Espoo. Perustettu Osakepääoma euroa. Tapiola Varainhoidon toimialana on harjoittaa sijoitusrahastotoimintaa ja siihen olennaisesti liittyvää toimintaa sekä omaisuudenhoitoa, sijoitusneuvontaa ja sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksien säilytys- ja hoitopalvelua. Säilytysyhteisö Säilytysyhteisö on Tapiola Pankki Oy. Y-tunnus , kotipaikka Espoo. Yhtiön päätoimiala on luottolaitostoiminta, jonka lisäksi se voi tarjota sijoituspalveluyrityksistä annetun lain mukaisia sijoituspalveluja. Tapiola varainhoito oy:n hallitus Jari Saine, puheenjohtaja Jari Eklund Harri Lauslahti Jaakko Gummerus Tapio Oksanen * Janne Pesonen * * osuudenomistajien valitsemat toimitusjohtaja Tom Liljeström Tilintarkastajat KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (päävastuullinen tilintarkastaja Juha Tuomala) ja KHT Jukka Paunonen *. Varatilintarkastajat KHT Sari Airola ja KHT Taru Mäenpää *. * osuudenomistajien valitsemat. Tapiola Varainhoito Oy:n hallinnoimat rahastot Korkorahastot Sijoitusrahasto Tapiola Kassakorko Sijoitusrahasto Tapiola Lyhytkorko Sijoitusrahasto Tapiola Pitkäkorko Sijoitusrahasto Tapiola Yrityskorko Sijoitusrahasto Tapiola Korkomaailma Erikoissijoitusrahasto Tapiola ETF Korko Erikoissijoitusrahasto Tapiola High Yield Erikoissijoitusrahasto Tapiola Kehittyvät Korkomarkkinat Yhdistelmärahastot Erikoissijoitusrahasto Tapiola Suoja Sijoitusrahasto Tapiola Maailma 20 Sijoitusrahasto Tapiola Maailma 50 Sijoitusrahasto Tapiola Maailma 80 Sijoitusrahasto Tapiola 2015 Sijoitusrahasto Tapiola 2020 Sijoitusrahasto Tapiola 2025 Sijoitusrahasto Tapiola 2035 Sijoitusrahasto Tapiola 2045 Osakerahastot Sijoitusrahasto Tapiola Osinko Sijoitusrahasto Tapiola Infra Sijoitusrahasto Tapiola Kuluttaja Sijoitusrahasto Tapiola Eurooppa Erikoissijoitusrahasto Tapiola ETF Osake Sijoitusrahasto Tapiola USA Sijoitusrahasto Tapiola Hyvinvointi Sijoitusrahasto Tapiola Suomi Erikoissijoitusrahasto Tapiola Aasia-Tyynimeri Sijoitusrahasto Tapiola Kasvu Erikoissijoitusrahasto Tapiola Japani Erikoissijoitusrahasto Tapiola Kehittyvät Markkinat Sijoitusrahasto Tapiola Itä-Eurooppa Sijoitusrahastoihin liittyviä riskejä Rahastolle lasketaan arvo jokaisena pankkipäivänä ja sen omistamat sijoitukset arvostetaan päivittäin markkinahintaan. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea. Rahaston riskit liittyvät suoraan sen sijoituskohteiden menestykseen, niiden sijoituksellisiin riskeihin sekä rahoitusmarkkinoilla vallitseviin olosuhteisiin. Osakemarkkinaan ja osakenäkemykseen liittyvät riskit Osakemarkkinoille sijoittavaan rahastoon liittyy aina riski sijoituksen markkina-arvon heilahteluista. Riskiin vaikuttaa osakemarkkinoiden yleinen kehitys, sillä osakemarkkinoiden laskiessa myös rahaston arvo laskee. Rahaston arvo voi vaihdella voimakkaasti lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Lisäksi rahastoon vaikuttaa riski salkunhoitajan sijoitusnäkemyksen epäonnistumisesta. Tämä ns. aktiiviriski syntyy aktiivisen salkunhoidon tuloksena, kun rahaston arvo voi poiketa voi- 1

2 makkaastikin yleisen osakemarkkinan kehityksestä. Korkomarkkinaan ja korkonäkemykseen liittyvät riskit Korkorahastoon liittyy aina riski sijoituksen markkina-arvon heilahteluista. Korkoriski tarkoittaa yleisen korkotason muutosten vaikutusta rahaston korkosijoitusten arvoon ja siten myös rahaston arvoon. Korkojen noustessa rahaston korkosijoitusten arvo laskee ja päinvastoin. Lisäksi rahastoon vaikuttaa riski salkunhoitajan sijoitusnäkemyksen epäonnistumisesta. Tämä ns. aktiiviriski syntyy aktiivisen salkunhoidon tuloksena, kun rahaston arvo voi poiketa voimakkaastikin yleisen korkomarkkinan kehityksestä. Luottoriski Rahaston arvoon voi vaikuttaa luottoriski. Luottoriskilisällä tarkoitetaan sitä korkoeroa, jonka korkosijoituksen liikkeeseenlaskija joutuu maksamaan markkinoiden tulkitsemaan riskittömään korkoon verrattuna. Luottoriskilisien noustessa rahaston arvo laskee ja päinvastoin. Luottoriski voi toteutua myös, jos liikkeeseenlaskija, takaaja tai muu osapuoli ei selviydy velvoitteistaan esimerkiksi konkurssin tai maksukyvyttömyyden vuoksi. Valuuttakurssiriski Euroalueen ulkopuolisiin sijoituksiin sisältyy valuuttakurssiriski, joka vaikuttaa rahaston lopulliseen euromääräiseen tuottoon. Rahaston käyttämien sijoituskohteiden arvon heikkeneminen vaikuttaa negatiivisesti rahaston arvoon ja vahvistuminen vaikuttaa positiivisesti. Likviditeettiriski ja arvopaperimarkkinoiden toimivuuteen liittyvät riskit Rahaston likviditeettiriskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa rahaston omistamia arvopapereita ei saada muutettua käteiseksi normaalissa aikataulussa ja/tai kohtuulliseen hintaan. Likviditeettiriski on korkea silloin, kun kyseisellä arvopaperilla käydään vain vähän kauppaa. Arvopaperin osto tai myynti huonossa likviditeettitilanteessa voi vaikuttaa kauppahintaan voimakkaasti. Likviditeettiriski voi toteutua myös siksi, että kaupankäynti arvopaperilla ei ole mahdollista markkinapaikan toimintakatkosten vuoksi. Likviditeettiriskin ja arvopaperimarkkinoiden toimivuuteen liittyvien riskien toteutuminenvoi vaikuttaa rahaston arvonkehityksen lisäksi rahastosta tehtävien lunastusten aikatauluun. Markkina-alueeseen tai toimialaan liittyvä riski Rahaston varat voidaan sijoittaa tietyllä toimialalla tai maantieteellisellä alueella toimiviin yrityksiin, jolloin kyseisen toimialan tai alueen kehitys voi vaikuttaa merkittävästi rahaston arvoon. Tällaisen rahaston arvonkehitys voi poiketa huomattavasti arvopaperimarkkinoiden yleisestä arvonkehityksestä. Tyyliriski Rahaston varat voidaan sijoittaa tietyn tyylisiin tai kokoisiin yhtiöihin, jolloin kyseisten yhtiöiden kehitys voi vaikuttaa merkittävästi rahaston arvoon. Tyylirahastoja voivat olla esimerkiksi osinko- tai kasvuyhtiöihin sijoittavat rahastot. Tällaisen rahaston arvonkehitys voi poiketa huomattavasti arvopaperimarkkinoiden yleisestä arvonkehityksestä. Vastapuoliriski Vastapuoliriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että arvopaperikaupan vastapuoli tai sijoitusvälineen liikkeeseenlaskija ei toimi sovittujen ehtojen mukaisesti. Selvitysriski Selvitysriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että arvopaperikaupan vastapuoli ei toimi sovittujen ehtojen mukaisesti, vaikka toinen osapuoli on täyttänyt omat sopimusvelvoitteensa. Selvitysriski on suurempi mannerten välisissä arvopaperi- ja valuuttatransaktioissa, sillä kauppojen selvitys voi tapahtua eri aikavyöhykkeillä. Kehittyvillä arvopaperimarkkinoilla selvitysriski on yleensä suurempi kuin kehittyneillä markkinoilla. Poliittiset riskit Erityisesti kehittyviin maihin liittyy usein myös poliittisia riskejä, koska monissa kehittyvien markkinoiden maissa poliittinen järjestelmä ja yhteiskunnalliset olot eivät ole täysin vakiintuneita. Toisaalta myös teollisuusmaiden talouspolitiikassa voi tapahtua äkillisiä muutoksia, esimerkiksi talouden ohjauskeinoihin, verotukseen tai valuuttaan liittyen. Poliittisten riskien toteutuminen voi vaikuttaa rahaston arvonkehityksen lisäksi rahastosta tehtävien lunastusten aikatauluun. Operatiiviset riskit Operatiivisia riskejä voi aiheutua esimerkiksi ulkoisista tekijöistä ja teknologiasta tai henkilöstön, organisaation tai sisäisten prosessien puutteellisesta toiminnasta. Operatiivisiin riskeihin voidaan lukea myös mahdolliset henkilöstö- ja organisaatiomuutokset. Force Majeure -riskit Force Majeure -riskeillä tarkoitetaan sopimuksista riippumattomia, ennalta arvaamattomia ja ylivoimaisia seurauksia aiheuttavia tekijöitä, jotka merkitsevät riskiä toiminnan jatkuvuudesta ja joista sopimusosapuolet eivät tyypillisesti ole vastuussa. Force Majeure -riskejä voivat olla esimerkiksi vakavat luonnonkatastrofit, kapinat, lakot ja sotatilat. Force Majeure -riskien toteutuminen saattaa vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi rahaston sijoituskohteena olevien arvopapereiden hintoihin tai rahaston mahdollisuuksiin käydä arvopaperikauppaa. TIEDOT RAHASTOSIJOITTAMISEN VEROTUKSESTA Sijoitusrahastot ovat verovapaita yhteisöjä eivätkä ne maksa veroa Suomesta saaduista korkotuloista, osingoista tai luovutusvoitoista. Alla on kuvattu sijoitusrahaston ja osuudenomistajan verotus Suomen verojärjestelmän mukaan (Suomessa yleisesti verovelvollinen luonnollinen henkilö). Yksittäisten sijoittajien saamien tulojen tai myyntivoittojen verotus riippuu yksittäisen sijoittajan aseman ja/tai pääoman sijoituspaikan mukaan sovellettavasta verolaista. Mikäli sijoittajat ovat epävarmoja heihin sovellettavasta lainsäädännöstä tai verotuksellisesta asemastaan, kehotetaan heitä hakemaan asiantuntijalta veroneuvontaa. Lisätietoja verotuksesta löytyy osoitteesta Rahastojen tuotot verotetaan pääomatuloina Rahasto-osuudenomistaja voi saada luovutusvoittoa luopuessaan rahasto-osuuksista lunastuksen tai vaihdon yhteydessä. Luovutusvoitto on lunastushinnan ja merkintähinnan erotus. Rahasto-osuuksien arvo voi myös laskea. Mikäli rahasto-osuuksista luovutaan tappiolla, muodostuu verotukseen ilmoitettavaa luovutustappiota. Rahastoosuuden lunastuksen tai vaihdon yhteydessä syntyvä luovutusvoitto on pääomatuloa, josta maksetaan pääomatulovero (28 % vuonna 2011). Osuudenomistajan on itse ilmoitettava luovutusvoitot ja -tappiot verottajalle. Lunastuksen yhteydessä syntyneen luovutustappion voi vähentää verovuoden ja sitä seuraavien viiden vuoden aikana saaduista luovutusvoitoista. Rahasto-osuuksien vaihtoa toisen rahaston rahasto-osuuksiin käsitellään verotuksessa lunastuksena ja uutena merkintänä, joka realisoi luovutusvoiton tai -tappion. Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän saama omaisuuden luovutusvoitto ei ole veronalaista tuloa, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1000 euroa. Verovuonna syntyneet luovutustappiot eivät puolestaan ole vähennyskelpoisia, mikäli yhteenlasketut hankintamenot ovat enintään 1000 euroa. Veroilmoitus Rahastoyhtiö ilmoittaa rahasto-osuuksien omistustiedot vuosittain veroviranomaisille. Luovutusvoitot tai -tappiot tulee osuudenomistajan itse ilmoittaa verottajalle esitäytetyssä veroilmoituksessa. Rahastoyhtiö toimittaa osuudenomistajille vuosittain laskelman, josta löytyvät verotuksessa tarvittavat tiedot. Rahasto-osuuksien lunas- 2

3 tuksesta saatava luovutusvoitto voidaan laskea kahdella tavalla - joko laskemalla todellinen luovutusvoitto tai käyttämällä hankintameno-olettamaa. Luovutusvoiton saa vähentämällä lunastushinnasta merkintähinnan sekä rahasto-osuuksien hankinnasta aiheutuneet kulut. Todellisen luovutusvoiton ilmoittamisen sijaan voi valita laskennallisen luovutusvoiton. Tällöin luovutusvoittoa laskettaessa lunastushinnasta vähennetään todellisen merkintähinnan asemasta hankintameno-olettama. Mikäli rahasto-osuudet on omistettu alle 10 vuotta, on hankintamenoolettama 20 prosenttia lunastushinnasta. Vähintään 10 vuotta omistettujen rahasto-osuuksien osalta hankintameno-olettama on 40 prosenttia lunastushinnasta (v. 2011). Kun vain osa rahasto-osuuksista luovutetaan, määräytyy luovutettujen osuuksienhankintahinta siten, että ensiksi hankitut osuudet katsotaan luovutetuiksi ensimmäisenä. Tuotto-osuuksien verotus Sijoitusrahaston tuotto-osuuksille maksamat tuotot ovat veronalaista pääomatuloa. Rahastoyhtiö toimittaa luonnollisilta henkilöiltä ja kotimaisilta kuolinpesiltä 28 %:n ennankonpidätyksen. Tuottoosuuksille maksettua tuottoa ei tarvitse ilmoittaa veroilmoituksessa, sillä verottaja huomioi ne viran puolesta. RAHASTO-OSUUKSIEN MERKINTÄ, LUNASTUS ja tuoton maksu Rahasto-osuuksia merkitään antamalla rahastoyhtiölle toimeksianto ja maksamalla merkintäsumma rahaston pankkitilille. Merkintätoimeksiannon tulee sisältää riittävät tiedot merkitsijästä ja tämän henkilöllisyydestä. Rahasto-osuuksia voi merkitä jokaisena pankkipäivänä verkkopalvelussa, osoitteessa tapiola.fi tai Tapiolan toimistoilla. Osaa rahastoista voi merkitä vain ottamalla yhteyttä Tapiola Varainhoito Oy:öön. Merkintä Merkintämaksun katsotaan saapuneen rahaston pankkitilille sinä pankkipäivänä, jota koskevalle tiliotteelle maksu kirjautuu (merkintäpäivä). Merkittyjen osuuksien lukumäärä lasketaan rahastoyhtiössä jakamalla merkintämaksu, josta on vähennetty mahdollinen merkintäpalkkio, osuuden arvolla. Merkintätoimeksianto toteutetaan merkintäpäivän arvolla seuraavana pankkipäivänä (arvonlaskentäpäivä) laskettuun rahasto-osuuden arvoon. Rahastossa voi olla sekä kasvuosuuksia (A) että tuotto-osuuksia (B). Merkintä katsotaan aina kasvuosuusmerkinnäksi, mikäli sijoittaja ei erikseen muuta ilmoita. Alle euron merkinnät katsotaan aina kasvuosuuksien merkinnäksi. Tuotto-osuuksia voi merkitä ilmoittamalla siitä rahastoyhtiöön. Tuotto-osuuksilla tavoitellaan tasaistatuotonjakoa. Rahaston kasvuosuuksille ei makseta tuottoa, vaan kasvuosuuksille kuuluva tuotto lisätään kasvuosuuksien arvoon. Näin kasvuosuuksien suhteellinen osuus rahaston koko pääomasta kasvaa eikä kasvuosuuksien arvo muutu tuotto-osuuksille tulevan tuotonjaon seurauksena. Lunastus Rahasto-osuuksia lunastetaan antamalla rahastoyhtiölle lunastustoimeksianto. Mikäli rahastoyhtiön ei lunastusta varten tarvitse myydä rahastosta arvopapereita, toteutetaan lunastuspyynnöt seuraavasti: Korko- ja yhdistelmärahastot Ennen kello Tapiola Varainhoitoon saapuneet lunastus- ja vaihtopyynnöt toteutetaan pääsääntöisesti pyyntöpäivän rahastoosuuden arvoon, joka lasketaan pyyntöpäivää seuraavana pankkipäivänä. Osakerahastot Ennen kello Tapiola Varainhoitoon saapuneet lunastus- ja vaihtopyynnöt toteutetaan pääsääntöisesti pyyntöpäivän rahastoosuuden arvoon, joka lasketaan pyyntöpäivää seuraavana pankkipäivänä. Tapiola Japani ja Aasia-Tyynimeri Ennen kello tulleet lunastus- ja vaihtopyynnöt toteutetaan pyynnön esittämispäivää seuraavan pankkipäivän arvoon, joka lasketaan kahden pankkipäivän kuluttua pyynnön esittämisestä. Mainittujen kellonaikojen jälkeen saapuneet lunastustoimeksiannot toteutetaan sitä seuraavan pankkipäivän osuuden arvolla. Lunastuksesta saatavat varat, vähennettynä mahdollisella lunastuspalkkiolla, maksetaan rahaston pankkitililtä osuudenomistajan ilmoittamalle pankkitilille arvonlaskennan valmistuttua. Riippuen pankkien välisistä sopimuksista, rahat ovat osuudenomistajan tilillä pääsääntöisesti 1-3 pankkipäivän kuluessa arvonlaskennan valmistumisesta. Rahastoyhtiö voi jättää merkinnän tai lunastuksen toteuttamatta, mikäli asiakasta ei ole pystytty tunnistamaan sijoitusrahastolain vaatimalla tavalla. Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa vain rahastoyhtiön suostumuksella. Tuoton maksaminen Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain rahaston tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä rahaston tuotto-osuudenomistajille maksettavan tuoton määrästä ja sen maksamisesta. Tuotto-osuuksille maksettu tuotto vähennetään tuotto-osuuksille laskettavasta rahaston pääomasta. Tuotto maksetaan tuotto-osuuden omistajalle rahastoyhtiön yhtiökokouksen määräämänä maksupäivänä, kuitenkin viimeistään yhden kuukauden kuluttua rahastoyhtiön varsinaisesta yhtiökokouksesta. Tuotto maksetaan tuotto-osuudenomistajan osuusrekisteriin ilmoittamalle pankkitilille, ellei toisin sovita. Jos tuotto-osuudenomistaja ei ole ilmoittanut rahastoyhtiölle pankkitiliä, jolle tuotto voidaan maksaa, siirretään tuotto, jota ei ole nostettu kolmen vuoden kuluessa sen maksupäivästä lukien, takaisin rahaston omaisuuteen. KULUT JA PALKKIOT Rahasto-osuudenomistaja maksaa osan kuluista erillisinä palkkioina, osa peritään rahastolta ja vähennetään suoraan rahaston arvosta. Sijoittajalta erikseen veloitettavia palkkioita ovat merkintä- ja lunastuspalkkiot, jotka vähennetään sijoitettavasta tai lunastettavasta summasta. Suoraan rahaston arvosta vähennettävä palkkio on vuosittainen hallinnointipalkkio, jonka rahastoyhtiö veloittaa sijoitusrahastolta. Hallinnointipalkkiolla katetaan rahaston hallinnoinnista ja säilytysyhteisön palveluista aiheutuneet kulut. Myös sijoitusrahaston varojen sijoittamisesta aiheutuvat mahdolliset kaupankäyntikulut veloitetaan suoraan rahastolta. Näitä kustannuksia (hallinnointipalkkio sekä kaupankäyntikulut) ei siis erikseen veloiteta osuudenomistajalta, vaan ne on jo vähennetty rahaston julkaistavassa arvossa. Rahasto-osuudet on tarkoitettu pitkäaikaisiksi sijoituskohteiksi. Tämän vuoksi rahastoyhtiöllä on normaalin lunastuspalkkion lisäksi oikeus periä 2 %:n suuruinen lunastuspalkkio, jos osuudenomistaja lunastaa osuutensa alle 1, 3 tai 6 kuukauden kuluessa (rahastosta riippuen) niiden merkinnästä. Tämä lyhytaikaisen sijoituksen lunastuspalkkio hyvitetään kokonaisuudessaan rahastolle. Yhtiö voi poiketa tämän esitteen mukaisista palkkioista kokonaisasiakkuuden perusteella. Lisätietoa palkkiosta löytyy kyseisen rahaston säännöistä. RAHASTO-OSUUDEN ARVO JA SEN JULKISTAMINEN Rahastoyhtiö laskee rahaston sekä rahasto-osuuden arvon jokaisena pankkipäivänä sijoitusrahastolain sekä rahaston sääntöjen mukaisesti. Rahaston arvo lasketaan siten, että rahaston varoista vähennetään rahastoa koskevat velat. Rahaston arvo on saatavissa päivittäin rahastoyhtiöstä. Arvonlaskennan virheistä pidetään rahas- 3

4 tokohtaista listaa, johon osuudenomistajalla on oikeus tutustua. RAHASTOyhtiö Sijoitusrahaston hallinnoinnista ja salkunhoidosta vastaa Tapiola Varainhoito Oy. Tapiola Varainhoidon toimialana on harjoittaa sijoitusrahastotoimintaa ja siihen olennaisesti liittyvää toimintaa sekä omaisuudenhoitoa, sijoitusneuvontaa ja sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksien säilytys- ja hoitopalvelua. Tapiola Varainhoito Oy on Suomen kaupparekisteriin merkitty rahastoyhtiö, y-tunnus Tapiola Varainhoidon osoite on Tapiola Varainhoito Oy, TAPIOLA, puh , faksi ja Rahastoyhtiö voi käyttää ulkopuolisia palveluita, kuten kirjanpito-, salkunhoito-, tietotekniikka- ja neuvontapalveluita. Merkintä- ja lunastustoimeksiantojen vastaanottopalveluitahoitavat Tapiola-ryhmänpalvelutoimistot ja vakuutusedustajat. Rahastojen markkinointia hoitaa Tapiola-ryhmä. Rahastokatsaukset Rahaston tilikausi on kalenterivuosi. Rahastoyhtiö laatii rahastosta vuosikertomuksen ja puolivuotiskatsauksen. Ne ovat saatavilla rahastoyhtiöstä, vuosikertomus viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien ja puolivuotiskatsaus kahden kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä lukien. Rahastoyhtiö julkaisee rahastosta rahastoesitteen ja yksinkertaistetun rahastoesitteen tai avaintietoesitteen. Esitteet, katsaukset ja säännöt ovat maksutta saatavilla rahastoyhtiöstä. lisätietoja etämyynnistä Etäsopimiseen ja -sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja ennakkotiedot annetaan Suomen lainsäädännön mukaisina. Ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelu ovat saatavilla suomen ja ruotsin kielellä. Kuluttajalla ei ole oikeutta peruuttaa etäsopimuksena tehtyä rahastomerkintää sen jälkeen kun hän on maksanut merkinnän. Sijoituksella ei kuitenkaan ole vähimmäiskestoaikaa. Lyhytaikaisista (rahastosta riippuen alle 1, 3 tai 6 kk) sijoituksista voidaankuitenkin periä tavallista suurempi lunastuspalkkio. Erimielisyyksien ratkaisu Palveluun ja sopimuksiin liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä Tapiola Varainhoidon asiakaspalvelunumeroon Rahastoyhtiölle tulee viipymättä ilmoittaa palveluun liittyvästä virheestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä vaatimuksesta. Jos erimielisyyteen ei neuvotteluissa löydy ratkaisua, asiakas voi ottaa yhteyttä Arvopaperilautakuntaan. Se neuvoo, ohjaa ja etsii ratkaisuja asioissa, jotka koskevat arvopaperimarkkinalainsäädännön ja siihen liittyvien viranomaismääräysten sisältöä ja sopimusehtojen soveltamista, hyvää arvopaperikauppatapaasekä muita arvopaperikäytäntöä koskevia asioita. Maksuton palvelu on käytössä kaikille eiammattimaisille sijoittajille. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Arvopaperilautakunta, Porkkalankatu 1, Helsinki. Avoinna mape Puhelin , faksi ja sähköposti Asiakas voi myös saattaa erimielisyydet Suomessa olevan asuinpaikkansa käräjäoikeuden tutkittavaksi. 4

5 SIJOITUSRAHASTO VIRHELUOKKA OLENNAISEN VIRHEEN RAJA (RAHASTON ARVOSTA) Sijoitusrahasto Tapiola Eurooppa I 0,5 % Sijoitusrahasto Tapiola Suomi I 0,5 % Sijoitusrahasto Tapiola Kuluttaja I 0,5 % Sijoitusrahasto Tapiola Kasvu I 0,5 % Erikoissijoitusrahasto Tapiola Kehittyvät Markkinat I 0,5 % Sijoitusrahasto Tapiola USA I 0,5 % Erikoissijoitusrahasto Tapiola Japani I 0,5 % Erikoissijoitusrahasto Tapiola Infra I 0,5 % Sijoitusrahasto Tapiola Hyvinvointi I 0,5 % Sijoitusrahasto Tapiola Maailma 50 II 0,3 % Sijoitusrahasto Tapiola Maailma 80 I 0,5 % Sijoitusrahasto Tapiola 2015 II 0,3 % Sijoitusrahasto Tapiola 2020 I 0,5 % Sijoitusrahasto Tapiola 2025 I 0,5 % Sijoitusrahasto Tapiola 2035 I 0,5 % Sijoitusrahasto Tapiola Korkomaailma III 0,2 % Erikoissijoitusrahasto Tapiola High Yield III 0,2 % Sijoitusrahasto Tapiola Lyhytkorko IV 0,1 % Sijoitusrahasto Tapiola Pitkäkorko III 0,2 % Sijoitusrahasto Tapiola Yrityskorko III 0,2 % Sijoitusrahasto Tapiola Maailma 20 II 0,3 % Sijoitusrahasto Tapiola 2045 I 0,5 % Erikoissijoitusrahasto Tapiola Aasia-Tyynimeri I 0,5 % Sijoitusrahasto Tapiola Kassakorko IV 0,1 % Erikoissijoitusrahasto Tapiola Itä-Eurooppa I 0,5 % Sijoitusrahasto Tapiola Suoja III 0,2 % Sijoitusrahasto Tapiola Osinko IV 0,1 % Erikoissijoitusrahasto Tapiola Keh. Korkomarkkinat IV 0,1 % Erikoissijoitusrahasto Tapiola Korko ETF IV 0,1 % Erikoissijoitusrahasto Tapiola Osake ETF IV 0,1 % Sijoitusrahastojen luokittelu volatiliteetin mukaan arvonlaskennan olennaista virhettä määriteltäessä I luokka: sijoitusrahastot, joiden vuotuinen volatiliteetti on 10 % II luokka: sijoitusrahastot, joiden vuotuinen volatiliteetti on 5 % ja < 10 % III luokka: sijoitusrahastot, joiden vuotuinen volatiliteetti on 2 % ja < 5 % IV luokka: sijoitusrahastot, joiden vuotuinen volatiliteetti on 2% Olennaisena arvonlaskennan virheenä voidaan pitää ainakin sellaista virhettä, joka on suuruudeltaan 0,5 % sijoitusrahaston arvosta luokkaan I kuuluvissa sijoitusrahastoissa 0,3 % sijoitusrahastojen arvosta luokkaan II kuuluvissa sijoitusrahastoissa 0,2 % sijoitusrahastojen arvosta luokkaan III kuuluvissa sijoitusrahastoissa 0,1 % sijoitusrahastojen arvosta luokkaan IV kuuluvissa sijoitusrahastoissa 5

Finlandia Suomi 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy. Finlandia Eurooppa 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy

Finlandia Suomi 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy. Finlandia Eurooppa 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite. Rahastoesite koostuu yleisestä osasta ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastokohtaisista tiedoista sekä

Lisätiedot

Finlandia Suomi 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy. Finlandia Eurooppa 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy

Finlandia Suomi 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy. Finlandia Eurooppa 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite. Rahastoesite koostuu yleisestä osasta ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastokohtaisista tiedoista sekä

Lisätiedot

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE OP-LOCAL EMERGING MARKET DEBT ERIKOISSIJOITUSRAHASTO OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Pitkän koron rahasto Sijoitustoiminta alkanut 15.9.2008

Lisätiedot

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n Aventum Rahastoyhtiö Oy:n RAHASTOESITE Sijoitusrahasto Aventum Aasia REIT Plus Sijoitusrahasto Aventum Amerikka Osake Sijoitusrahasto Aventum EM Infra Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa Osake Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100, ruotsiksi

Lisätiedot

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n Aventum Rahastoyhtiö Oy:n RAHASTOESITE Sijoitusrahasto Aventum Aasia REIT Plus Sijoitusrahasto Aventum Amerikka Osake Sijoitusrahasto Aventum EM Infra Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa Osake Sijoitusrahasto

Lisätiedot

FINLANDIA BRIC+ 25.8.2010 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY FINLANDIA FOKUS 31.12.2013 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY

FINLANDIA BRIC+ 25.8.2010 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY FINLANDIA FOKUS 31.12.2013 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite. Rahastoesite koostuu yleisestä osasta ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastokohtaisista tiedoista sekä

Lisätiedot

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE OP-Pääomaturva 7 -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Rahastoraportin luokka Sijoitustoiminta alkanut Voimassa olevat säännöt vahvistettu Vahvistusmaa Salkunhoitaja Noteerausvaluutta Yhdistelmärahastot

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

RAHASTOESITE 4.4.2016

RAHASTOESITE 4.4.2016 RAHASTOESITE 4.4.2016 Elite Optimi Erikoissijoitusrahasto Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Elite Optimi Erikoissijoitusrahasto ( Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Elite Optimi Specialplaceringsfond.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

Danske Invest Management A/S:n hallinnoimat rahastot

Danske Invest Management A/S:n hallinnoimat rahastot Danske Invest Management A/S:n hallinnoimat rahastot Informaatiota asiakkaalle Voimassa 12.12.2012 alkaen. 1 PERUSTIETOA TANSKAAN REKISTERÖIDYISTÄ RAHASTOISTA Rahastot ovat Investeringsforeningen Danske

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100, ruotsiksi

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 30.5.2014. Säännöt ovat voimassa 30.5.2014 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Dividend

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield, ruotsiksi

Lisätiedot

Finlandia Suomi Finlandia Rahastoyhtiö Oy. Finlandia Eurooppa Finlandia Rahastoyhtiö Oy

Finlandia Suomi Finlandia Rahastoyhtiö Oy. Finlandia Eurooppa Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite. Rahastoesite koostuu yleisestä osasta ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastokohtaisista tiedoista sekä

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Tapiola Aasia-Tyynimeri (jäljempänä Rahasto)

Erikoissijoitusrahasto Tapiola Aasia-Tyynimeri (jäljempänä Rahasto) rahaston säännöt, vahvistettu Suomessa 13.8.2007 Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto) 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto, ruotsiksi Specialplaceringsfond Tapiola Asien-Stilla

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SAMPO TAVOITE 2010

SIJOITUSRAHASTO SAMPO TAVOITE 2010 SAMPO TAVOITE 2010 1(5) Ratkaisurahastot - SIJOITUSRAHASTO SAMPO TAVOITE 2010 Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 31.10.2007 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko Rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahastoesite (31.05.2016) Rahaston perustiedot eq Kehittyvät Markkinat

Lisätiedot

Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Asien specialplaceringsfond. 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia- Tyynimeri -Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Sampo Kompassi 50

Sijoitusrahasto Sampo Kompassi 50 Sijoitusrahasto Sampo Kompassi 50 Ratkaisurahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 3.6.2009 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Sijoitusrahasto Sampo Kompassi 50 on Suomen

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Danske Invest High Yield

Erikoissijoitusrahasto Danske Invest High Yield Erikoissijoitusrahasto Danske Invest High Yield Pitkän koron rahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 31.3.2010 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedge

Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedge Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedge Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 3.6.2009 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Yleinen osa

RAHASTOESITE. Yleinen osa RAHASTOESITE Yleinen osa Tämä OP-Rahastoyhtiön rahastoesite koostuu kaikkia OP-Rahastoyhtiön hallinnoimia rahastoja koskevasta Yleisestä osasta sekä kaikkien yhtiön hallinnoimien rahastojen säännöistä.

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest China

Sijoitusrahasto Danske Invest China Sijoitusrahasto Danske Invest China Kehittyvien markkinoiden osakerahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 3.6.2009 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA RAHASTON RISKIPROFIILI

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä

Sijoitusrahasto Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä Sijoitusrahasto Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä Yhdistelmärahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 3.6.2009 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Sijoitusrahasto Danske

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon TIEDOTE 1 Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon Sulautumisen syyt Sulautumisen seuraukset Elite Varainhoito Oy selkeyttää rahastovalikoimaansa yhdistämällä kaksi

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Sampo Tavoite 203 0

Sijoitusrahasto Sampo Tavoite 203 0 Sijoitusrahasto Sampo Tavoite 203 0 Ratkaisurahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 16.6.2010 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Sijoitusrahasto Sampo Tavoite 2030 on

Lisätiedot

RAHASTOESITE. UB Rahastoyhtiö Oy 1.7.2015

RAHASTOESITE. UB Rahastoyhtiö Oy 1.7.2015 RAHASTOESITE UB Rahastoyhtiö Oy 1.7.2015 Tätä rahastoesitettä täydentävät kunkin rahaston säännöt. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöstään tutustua myös rahaston avaintietoesitteeseen ja rahaston sääntöihin.

Lisätiedot

Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto

Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Maailma -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Världen placeringsfond. 2 Rahastoyhtiö Rahaston

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Sampo Kultapossu

Sijoitusrahasto Sampo Kultapossu Sijoitusrahasto Sampo Kultapossu Yhdistelmärahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 31.3.2010 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Sijoitusrahasto Sampo Kultapossu on Suomen

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Sampo Korko

Sijoitusrahasto Sampo Korko Sijoitusrahasto Sampo Korko Lyhyen koron rahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 25.9.2009 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Sijoitusrahasto Sampo Korko on Suomen sijoitusrahastolain

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Sampo Tavoite 2020

Sijoitusrahasto Sampo Tavoite 2020 Sijoitusrahasto Sampo Tavoite 2020 Ratkaisurahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 3.6.2009 alkaen. Sijoitusrahasto Sampo Tavoite 2020 on Suomen sijoitusrahastolain

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Japani Osake

Sijoitusrahasto Danske Invest Japani Osake Sijoitusrahasto Danske Invest Japani Osake Perusosakerahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 31.3.2010 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Sijoitusrahasto Danske Invest

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO TITANIUM OSAKE

SIJOITUSRAHASTO TITANIUM OSAKE SIJOITUSRAHASTO TITANIUM OSAKE RAHASTOESITE (1.8.2017) Rahastoesite on osa Rahastosta esitettävää informaatiota sijoittajalle. Rahastoesitteen liitteenä on myös Rahaston säännöt. Lisäksi Rahastosta on

Lisätiedot

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Eufex Varainhoito Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen

Lisätiedot

Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto

Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond. 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Arvo Venäjä

Sijoitusrahasto Danske Invest Arvo Venäjä Sijoitusrahasto Danske Invest Arvo Venäjä Kehittyvien markkinoiden osakerahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 3.6.2009 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA RAHASTON

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Mandaatti

Erikoissijoitusrahasto eq Mandaatti Erikoissijoitusrahasto eq Mandaatti Rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahastoesite (22.01.2016) Rahaston perustiedot eq Mandaatti on Suomen sijoitusrahastolain

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Sijoitusrahasto on sijoitusinstrumentti, joka sijoittaa varansa mm. osakkeisiin (osakerahasto), joukkolainoihin (korkorahasto), kiinteistöihin tai sekä osakkeisiin

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Euro High Yield

Sijoitusrahasto Danske Invest Euro High Yield Sijoitusrahasto Danske Invest Euro High Yield Pitkän koron rahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 3.6.2009 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Sijoitusrahasto Danske

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedge

Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedge Sampo Rahastoyhtiö Oy luovuttaa Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedgen hallinnon Eufex Rahastohallinto Oy:lle 1.1.2010. Sampo Rahastoyhtiö Oy ja Eufex Rahastohallinto Oy ovat laatineet luovutussuunnitelman,

Lisätiedot

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Estlander & Partners Oy... 1 2. Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy...

Lisätiedot

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE OP-CASH MANAGER EUROMÄÄRÄINEN LYHYEN KORON RAHASTO sijoitusrahasto Rahastoluokka Lyhyen koron rahasto Sijoitustoiminta alkanut 16.9.2002 Säännöt vahvistettu viimeksi (vahvistusmaa)

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Sampo Kompassi Korko

Sijoitusrahasto Sampo Kompassi Korko Sijoitusrahasto Sampo Kompassi Korko Ratkaisurahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 3.6.2009 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Sijoitusrahasto Sampo Kompassi Korko

Lisätiedot

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva

Lisätiedot

RAHASTOESITE SÄILYTYSYHTEISÖ FINLANDIA-RAHASTOJEN HALLINTO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOYHTIÖN JOHTO FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT

RAHASTOESITE SÄILYTYSYHTEISÖ FINLANDIA-RAHASTOJEN HALLINTO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOYHTIÖN JOHTO FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT RAHASTOESITE Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite. Rahastoesite koostuu yleisestä osasta ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastokohtaisista tiedoista sekä

Lisätiedot

Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Företagslån specialplaceringsfond.

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Suomi Kasvuosake

Sijoitusrahasto Danske Invest Suomi Kasvuosake Sijoitusrahasto Danske Invest Suomi Kasvuosake Tyyli- ja teemaosakerahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 3.6.2009 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA RAHASTON RISKIPROFIILI

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Mustameri

Sijoitusrahasto Danske Invest Mustameri Sijoitusrahasto Danske Invest Mustameri Kehittyvien markkinoiden osakerahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 18.5.2010 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest MediLife

Sijoitusrahasto Danske Invest MediLife Sijoitusrahasto Danske Invest MediLife Tyyli- ja teemaosakerahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 26.2.2010 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Sijoitusrahasto Danske

Lisätiedot

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö).

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö). Erikoissijoitusrahasto Aventum Summa Aventum Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka Helsinki ja osoite Mikonkatu 9, 00100 HELSINKI, Y-tunnus 1840039-5 Sijoitusrahaston säännöt Rahoitustarkastus on vahvistanut

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Arvo Nordic Value

Sijoitusrahasto Arvo Nordic Value Sijoitusrahasto Arvo Nordic Value Tyyli- ja teemaosakerahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 13.6.2011 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Sijoitusrahasto Arvo Nordic

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Arvo Itä-Eurooppa

Sijoitusrahasto Danske Invest Arvo Itä-Eurooppa Sijoitusrahasto Danske Invest Arvo Itä-Eurooppa Kehittyvien markkinoiden osakerahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 3.6.2009 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Finland

Sijoitusrahasto Danske Invest Finland Sijoitusrahasto Danske Invest Finland Perusosakerahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 16.6.2010 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Sijoitusrahasto Danske Invest Finland

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Pohjoisen Parhaat

Sijoitusrahasto Danske Invest Pohjoisen Parhaat Sijoitusrahasto Danske Invest Pohjoisen Parhaat Perusosakerahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 3.6.2009 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Sijoitusrahasto Danske

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest China

Sijoitusrahasto Danske Invest China Sijoitusrahasto Danske Invest China Kehittyvien markkinoiden osakerahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 16.6.2010 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Aalto Tasapainoinen Sijoitusrahasto

Aalto Tasapainoinen Sijoitusrahasto RAHASTOESITE 20.2.2017 Aalto Tasapainoinen Sijoitusrahasto Rahaston suomenkielinen nimi on Aalto Tasapainoinen Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Aalto Strategi - Balanserad

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Rahastoesite on voimassa 6.5.2016 alkaen

RAHASTOESITE. Rahastoesite on voimassa 6.5.2016 alkaen Rahastoesite on voimassa 6.5.2016 alkaen Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiön on rahaston sääntöjen ja avaintietoesitteen lisäksi julkistettava hallinnoimistaan rahastoista rahastoesite. Tätä Rahastoesitettä

Lisätiedot

R A H A S T O E S I T E

R A H A S T O E S I T E Rahastoesite on voimassa 4.4.2014 alkaen Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiön on rahaston sääntöjen ja avaintietoesitteen lisäksi julkistettava hallinnoimistaan rahastoista rahastoesite. Tätä Rahastoesitettä

Lisätiedot

Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond.

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Active Multi-Strategy Sijoitusrahasto Tätä rahastoa hallinnoi Elite Rahastohallinto Oy, joka kuuluu Elite-konserniin.

Active Multi-Strategy Sijoitusrahasto Tätä rahastoa hallinnoi Elite Rahastohallinto Oy, joka kuuluu Elite-konserniin. RAHASTOESITE 20.4.2017 Active Multi-Strategy Sijoitusrahasto Tätä rahastoa hallinnoi Elite Rahastohallinto Oy, joka kuuluu Elite-konserniin. Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Active Multi-Strategy

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedge

Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedge Sampo Rahastoyhtiö Oy luovuttaa Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedgen hallinnon Eufex Rahastohallinto Oy:lle 1.1.2010. Sampo Rahastoyhtiö Oy ja Eufex Rahastohallinto Oy ovat laatineet luovutussuunnitelman,

Lisätiedot

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Amerikka patentoidulla sijoitusprosessilla tuloksiin UB Amerikka on Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittava rahasto, jonka salkunhoidossa

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön (jäljempänä Rahastoyhtiö) hallinnoimien

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE OKO-ALPHA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO HEDGERAHASTO -erikoisijoitusrahasto Rahastoluokka Hedgerahasto Sijoitustoiminta alkanut 23.4.2001 Säännöt vahvistettu viimeksi (vahvistusmaa)

Lisätiedot

WIP Hakkapeliitat Sijoitusrahasto

WIP Hakkapeliitat Sijoitusrahasto RAHASTOESITE 15.5.2017 WIP Hakkapeliitat Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on WIP Hakkapeliitat Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on WIP Hakkapeliter

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE OP-KEHITTYVÄT OSAKEMARKKINAT ERIKOISSIJOITUSRAHASTO KANSAINVÄLINEN OSAKERAHASTO OP-Kehittyvät Osakemarkkinat -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Kansainvälinen osakerahasto

Lisätiedot

eq Pikkujättiläiset Varsinainen rahastoesite

eq Pikkujättiläiset Varsinainen rahastoesite eq Pikkujättiläiset Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq Pikkujättiläiset on Suomen sijoitusrahastolain

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Elite Korko Sijoitusrahasto

Elite Korko Sijoitusrahasto RAHASTOESITE 12.8.2016 Elite Korko Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Elite Korko Sijoitusrahasto ( Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Elite Ränta Placeringsfond. Rahaston

Lisätiedot

Sijoitusrahasto AJ Elite Value Hedge

Sijoitusrahasto AJ Elite Value Hedge RAHASTOESITE 1.3.2017 Sijoitusrahasto AJ Elite Value Hedge Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Sijoitusrahasto AJ Elite Value Hedge (jäljempänä Rahasto). Rahaston englanninkielinen nimi on UCITS AJ

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö

Sijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö Sijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö Rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahastoesite (20.01.2016) Rahaston perustiedot eq Pohjoismaat Pienyhtiö on

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Erikoissijoituss i joitusrahasto Dan ske Invest North America En hanced Index

Erikoissijoituss i joitusrahasto Dan ske Invest North America En hanced Index Erikoissijoituss i joitusrahasto Dan ske Invest North America En hanced Index Perusosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt

Lisätiedot

Sijoitusrahasto LähiTapiola Osinko Suomi

Sijoitusrahasto LähiTapiola Osinko Suomi Sijoitusrahasto - Rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonta vahvistanut 25.11.2016 Sijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto LähiTapiola Osinko Suomi, ruotsiksi Placeringsfond

Lisätiedot

Aalto Varovainen Sijoitusrahasto

Aalto Varovainen Sijoitusrahasto RAHASTOESITE 20.2.2017 Aalto Varovainen Sijoitusrahasto Rahaston suomenkielinen nimi on Aalto Varovainen Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Aalto Försiktig Placeringsfond.

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Eurooppa Kiinteistö

Sijoitusrahasto eq Eurooppa Kiinteistö Sijoitusrahasto eq Eurooppa Kiinteistö Rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahastoesite (20.01.2016) Rahaston perustiedot eq Eurooppa Kiinteistö on Suomen

Lisätiedot

SILVER AND GOLD. Suomen Finanssivalvonta on hyväksynyt Rahaston säännöt Suomessa. Rahaston toiminta on aloitettu

SILVER AND GOLD. Suomen Finanssivalvonta on hyväksynyt Rahaston säännöt Suomessa. Rahaston toiminta on aloitettu SILVER AND GOLD RAHASTOESITE 12.8.2016 1 Rahasto Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold ( Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Placeringsfond Zenito Silver

Lisätiedot

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701 RAHASTOESITE YLEINEN OSA RAHASTOESITTEEN RAKENNE Tämä Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä Rahastoyhtiö ) rahastoesite koostuu itse rahastoesitteestä, kaikkia Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Globaali Telekommunikaatio RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Globaali Telekommunikaatio RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Globaali Telekommunikaatio RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI RAHASTOT [1] YHTEISET SÄÄNNÖT

SÄÄSTÖPANKKI RAHASTOT [1] YHTEISET SÄÄNNÖT SÄÄSTÖPANKKI RAHASTOT [1] YHTEISET SÄÄNNÖT Säästöpankki rahastojen voimassa olevat yhteiset säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Yhteiset säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. Yhteiset säännöt koskevat Sp-

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto Vesa Korpela lakiasiain johtaja Välillinen sijoittaminen verotuksessa Sijoituskohde Vakuutusyhtiö Sijoitusrahasto Sijoituskohde Sijoituskohde Välillinen sijoittaminen

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Vipu

Sijoitusrahasto Danske Invest Vipu Sijoitusrahasto Danske Invest Vipu Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 3.6.2009 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Sijoitusrahasto

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen

RAHASTOESITE. Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiön on rahaston sääntöjen ja avaintietoesitteen lisäksi julkistettava hallinnoimistaan rahastoista rahastoesite. Tätä Rahastoesitettä

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701 RAHASTOESITE YLEINEN OSA RAHASTOESITTEEN RAKENNE Tämä Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä Rahastoyhtiö ) rahastoesite koostuu itse rahastoesitteestä, kaikkia Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen

Lisätiedot

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap:

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap: RAHASTOESITE 01/2014 MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: SEB FI07 3301 0001 1308 55 ESSEFIHX Aktia FI41 4055 4020 0260 09 HELSFIHH Nordea FI06 1200 3000 0015 29 NDEAFIHH OP FI97 5780 3820 0712 97 OKOYFIHH

Lisätiedot