Erikoissijoitusrahasto eq Hedge Varsinainen rahastoesite

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erikoissijoitusrahasto eq Hedge Varsinainen rahastoesite"

Transkriptio

1 Erikoissijoitusrahasto eq Hedge Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq Hedge on Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu erikoissijoitusrahasto (non-ucits) (Rahasto) Rahaston toiminta alkoi Suomen Finanssivalvonta on vahvistanut Rahaston voimassaolevat säännöt Salkunhoitaja: Samuel von Martens Rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori. Rahastoon sijoittamista koskevat tiedot Hinnasto Merkintäpalkkio 1,0 % Lunastuspalkkio 1,0 %, vähintään 20 Vaihtopalkkio 50 % lunastus- ja merkintäpalkkiosta Hallinnointipalkkio p.a. Sarja 1 K (kasvu) 0,90 % + tuottosidonnainen palkkio, joka on 10 % rahaston tuotosta. Vuonna 2012 ei peritty tuottosidonnaista palkkiota. Rahaston hallinnointipalkkio ei sisällä alarahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkioita. Vuosittaiset juoksevat kulut, jotka veloitetaan Rahastolta (sisältäen hallinnointi- ja säilytyspalkkion sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevien rahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot) Sarja 1 K (kasvu) 2,28 % Esitetyt juoksevat kulut perustuvat arvioon todellisista veloitettavista kuluista ja niiden määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. Kuluihin ei sisälly Rahaston maksamia kaupankäyntikuluja, paitsi toisen rahaston osuuksien ostamisesta ja myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot. Myöskään tuottosidonnainen palkkio ei sisälly juokseviin kuluihin, koska 11.4% 12.2% sen koko voi vaihdella vuosittain voimakkaasti. eq Euro Investment Grade Indeksi 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% Merkintäehdot Minimimerkintä: sarja 1 K % 0.7% 0.5% Lisämerkintä: Merkintätili Nordea FI (NDEAFIHH) Tuottohistoria ja tunnuslukuja 2012 Salkun tuotto -1,0 % I Salkun kiertonopeus 12,67 % I Volatiliteetti (12 kk) 2,45 % Sharpen luku (12 kk) -0,8 I Tuottosidonnainen palkkio 0,00 % eq Hedge 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% Rahasto on aloittanut toimintansa Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi sijoituksensa lunastaessaan saada takaisin vähemmän kuin hän siihen alun perin sijoitti. Yllä mainittujen tunnuslukujen tarkemmat laskentatavat ja aiemmat tunnusluvut ovat saatavilla Rahastoyhtiöstä. eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 3.3% 2.6% Rahasto-osuus Vertailuindeksi 5.8% -9.3% 11.5% 6.5% -3.2% -1.1% Rahasto-osuus Rahaston sijoitustoiminta Rahasto on erikoissijoitusrahasto, joka pyrkii vakaaseen tuottoon eri omaisuusluokkien markkinakehityksestä riippumatta. Rahaston varat sijoitetaan hajautetusti strategioihin, joiden toteutuksessa noudatetaan aktiivista riskien hallintaa korkeaa tuottoa tavoitellen. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. Yleistä sijoittamisesta eq Active Hedge -rahastoon Rahasto sijoittaa kansainvälisesti asettamiensa kriteerit täyttäviin hedge-rahastoihin. Kohderahastojen valinnassa painotetaan strategioita, joiden toteutuksessa noudatetaan aktiivista riskien hallintaa korkeaa tuottoa tavoitellen. Yleisesti ottaen hedge-rahastojen tavoitteena on saavuttaa positiivinen tuotto riippumatta siitä mitä pääomamarkkinoilla tapahtuu. Tavoittees taan huolimatta yksittäiset hedge-rahastot voivat tuottaa tappiota tai niillä voi olla heikosti tuottavia jaksoja. Hajauttamalla sijoitukset useaan hedge-rahastoon, sijoittaja voi saavuttaa paremman riski-tuottosuhteen kuin sijoittamalla vain yhteen hedge-rahastoon. Tehokkaasti hajautetun hedge-rahastojen rahaston tavoitteena on, että rahastot täydentävät toisiaan, jolloin rahasto tuottaa tasaisesti riippumatta pääomamarkkinoiden tapahtumista. Tästä luonteesta johtuen hedge-rahastojen rahasto tehostaa myös perinteisistä omaisuusluokista muodostettua sijoitussalkkua, parantaen sijoitussalkun riskituottosuhdetta. Pääasialliset sijoituskohteet Rahasto sijoittaa pääosin absoluuttista tuottoa tavoitteleviin rahastoihin ja yhteissijoitusyrityksiin. Rahasto voi sijoittaa kaikki varansa muihin kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaisiin sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahasto voi sijoittaa sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin, jotka harjoittavat lyhyeksi myyntiä ja voivat käyttää velkavipua sijoitustoiminnassaan. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia suojaustarkoituksessa, tehostaakseen riskienhallintaa ja saavuttaakseen lisätuottoja. Rahaston tyypillinen riskitaso Koska rahasto pyrkii suorittamaan huolellisen rahastotutkimuksen ennen jokaisen sijoituksen tekemistä ja hajauttaa sijoitukset useaan rahastoon, on riski rahaston tuoton vaihtelusta alhaisempi kuin osakemarkkinoille sijoittavilla rahastoilla. Rahaston sijoituksiin erityisesti liittyvät riskit (riskien tarkemmat kuvaukset esitteen yhteisessä osassa) Likviditeettiriski eli riski siitä, että sijoitusten realisointi etenkin heikossa markkinatilanteessa voi johtaa tappioihin ja viivästyksiin ja jopa viivästyttää lunastusten maksamista. Riski rahaston alarahastojen toiminnan häiriöistä. Vastapuoliriski eli riski siitä, että rahaston vastapuoli tai säilyttäjä ei selviydy sopimuksen mukaisista velvoitteista tai ei kykene palauttamaan vakuuksia. Mahdollisuus siitä, että rahaston aktiivisessa salkunhoidossa sijoitetaan sijoitusrajojen puitteissa riskipitoisemmin kuin riskimittarin mittausaikana. Operatiivinen riski esimerkiksi siitä, että viranomaisten päätökset, poliittinen tilanne tai sijoituskohteiden paikallisen säilyttäjän toiminta vaikuttaa rahaston arvoon negatiivisesti. Myös merkintä- ja lunastustoimeksiantojen toteuttaminen rahaston sijoituskohteina oleviin rahastoihin on manuaalista ja aikataulusidonnaista. Sijoittajakohderyhmä Rahasto sopii kokeneelle sijoittajalle, joka hakee tehokasta riskien hajautusta erilaisten hedge-rahastojen välillä osana kokonaissijoituksiaan. Kokemattomien sijoittajien on syytä keskustella eq:n sijoitusasiantuntijoiden kanssa ennen Rahastoon sijoittamista. Rahasto on erikoissijoitusrahasto, minkä johdosta alaikäiset lapset eivät voi tehdä merkintöjä omista varoistaan. Rahaston suositeltu sijoitushorisontti on 2 vuotta. 60.0%

2 Tuottosidonnainen palkkio Tuottosidonnainen palkkio lasketaan kerran kuukaudessa rahasto-osuuden arvonnoususta rahaston Arvopäivälle. Kunkin laskenta kerran alkuarvona käytetään rahasto-osuuden korkeinta julkistettua Arvopäivän arvoa. Jos jollain laskentakerralla rahasto-osuuden uusi arvo ei ylitä näin määriteltyä alkuarvoa, ei tuottosidonnaista palkkiota (tsp) veloiteta. Esimerkki tuottosidonnaisen palkkion laskemisesta: Arvonmuutos ennen tsp:ta Osuuden uusi arvo ennen tsp:ta Tsp:n laskennan alkuarvo Tsp:n perusteena oleva arvonmuutos Tsp:n veloitus (10 % tuotosta) Osuuden julkistettu arvo Arvopäivä 1 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 Arvopäivä 2-0,20 9,80 10,00-0,20 0,00 10,00 Arvopäivä 3 0,40 10,20 10,00 0,20 0,02 10,18 Arvopäivä 4 0,30 10,48 10,18 0,30 0,03 10,45 Arvopäivä 5-0,10 10,35 10,45-0,10 0,00 10,35 Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus Rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastuspäivä on jokaisen kuukauden viimeinen pankkipäivä, joka on samalla Rahaston Arvopäivä. Rahaston arvo ilmoitetaan Arvopäivälle ja rahastoon tulevat merkinnät sekä lunastukset toteutetaan tähän Arvopäivän arvoon. Rahasto-osuuksien merkitsijän tulee kirjallisesti ilmoittaa Rahastoyhtiölle aikomuksestaan merkitä rahasto-osuuksia ja merkintään käyttämänsä rahamäärä viimeistään kahdeksan (8) pankkipäivää ennen merkintäpäivää klo mennessä. Ilmoitus merkinnästä on sitova. Merkintämaksun tulee olla perillä Rahastoyhtiössä viimeistään klo 12.00, viisi (5) pankkipäivää ennen merkintäpäivää. Rahasto-osuuksien lunastajan tulee kirjallisesti ilmoittaa Rahastoyhtiölle lunastuksesta. Lunastuspyyntö tulee toimittaa Rahastoyhtiölle viimeistään yksi kuukausi ja kahdeksan (8) pankkipäivää ennen lunastuspäivää klo mennessä. Lunastus toteutetaan Arvopäivälle vahvistettuun rahastoosuuden arvoon arvonlaskennan valmistuttua. Lunastushinta maksetaan kokonaisuudessaan arvon julkistamista seuraavan kahden pankkipäivän aikana, ellei lunastaja ole vaatinut osa suoritusta tai muuta ole sovittu. Mikäli lunastaja vaatii osasuoritusta suoritetaan lunastushinta kahdessa erässä siten, että ensimmäinen erä suoritetaan arvopäivän jälkeisenä päivänä ja loppuerä arvon julkistamista seuraavan kahden pankkipäivän aikana. Ensimmäisen maksuerän suuruus on pääsääntöisesti 90 % laskettuna viimeksi julkistetusta indikatiivisesta arvosta. Rahasto-osuudenomistajan vaihtaessa rahasto-osuuksia Rahastoyhtiön hallinnoimien muiden samanaikaisesti merkittävissä olevien rahastojen rahasto-osuuksiin toteutetaan vaihtotoimeksianto lunastuksena ja merkintänä noudattaen lunastuksiin ja merkintöihin sovellettavia aikarajoja. Rahasto-osuuden arvo lasketaan jokaisena pankkipäivänä ja se julkistetaan kerran kuukaudessa, jokaiselle arvopäivälle viimeistään seuraavan kuukauden 15. päivänä tai mikäli se ei ole pankkipäivä, sitä seuraavana pankkipäivänä. Rahasto-osuuden arvo julkistetaan ilmoittamalla se Suomen Sijoitustutkimukselle, joka toimittaa arvot eri tiedotusvälineille. Rahasto-osuuden arvon kehitystä voi seurata mm. rahastotietoja julkaisevista talous- ja päivälehdistä sekä rahastoyhtiön kotisivuilta www. eq.fi. Rahastoyhtiö julkistaa lisäksi Rahasto-osuuden indikatiivisen arvon vähintään kerran viikossa keskiviikkona tai mikäli keskiviikko ei ole pankkipäivä, sitä seuraavana pankkipäivänä. Rahastoyhtiön esittämää Rahasto-osuuden Indikatiivista arvoa ei tule pitää julkistettuna Rahasto-osuuden arvona, vaan se perustuu Rahastoyhtiön suorittaman arvonlaskennan kautta muodostuneeseen parhaaseen arvioon Rahasto-osuuden arvosta. Rahasto-osuuden indikatiivinen arvo on saatavissa Rahastoyhtiöstä ja Rahastoyhtiön internet-sivuilta. Toimeksiantojen toteutusaikataulu Asiakkaan on syytä varautua merkinnöissä ja lunastuksissa sovellettaviin ilmoitusaikoihin, sekä arvonlaskentaan kuluvaan aikaan, joka on pidempi kuin päivittäin auki olevissa sijoitusrahastoissa. Rahasto noudattaa hedge-rahastosijoittamiselle tyypillistä käytäntöä, joka on luotu suojaamaan sijoittajaa. Käytäntö johtuu muun muassa siitä, että hedge-rahastojen arvonlaskennan suorittaa useimmiten rahastosta riippumaton osapuoli. Tyypillisesti kerran kuukaudessa suoritettava rahastojen arvonlaskenta valmistuu yleisesti noin 1-2 viikkoa kuukauden vaihteen jälkeen. Koska kohderahastot soveltavat vaihtelevan pituisia ilmoitusaikoja ja koska niiden arvonlaskenta vie tietyn ajan, voi Rahasto varmistaa omien sijoittajiensa yhdenmukaisen kohtelun ainoastaan siten, että Arvopäivän arvonlaskennan tulos sekä merkinnät ja lunastukset vahvistetaan noin kymmenen pankkipäivän kuluttua arvopäivästä. Näin rahaston merkinnät ja lunastukset perustuvat kohderahastojen sellaisiin arvoihin, joilla rahasto on tosiasiallisesti voinut merkitä ja lunastaa niitä. Samalla perusteella rahasto tarvitsee tiedon asiakkaidensa merkinnöistä ja lunastuksista hyvissä ajoin ennen aiottua merkintä- tai lunastuspäivää, voidakseen toteuttaa kohderahastojen merkinnät ja lunastukset samana Arvopäivänä. Merkinnöissä rahat tarvitaan rahaston tilille jo ennen Arvopäivää, koska useimmat kohderahastot edellyttävät, että rahat lähetetään niille hyvissä ajoin ennen kuukauden vaihdetta. Merkinnät Toimeksianto: 8 pankkipäivää ennen Arvopäivää. Rahat rahaston tilille: 5 pankkipäivää ennen Arvopäivää. Arvonlaskenta ja arvon julkistaminen: Viimeistään Arvopäivän jälkeisen kuukauden 15. päivänä. Vahvistuslaskelma: Arvon julkistamista seuraavana pankkipäivänä. Lunastukset Toimeksianto: 8 pankkipäivää + yksi kuukausi ennen Arvopäivää. Arvonlaskenta ja arvon julkistaminen: Viimeistään Arvopäivän jälkeisen kuukauden 15. päivänä. Vahvistuslaskelma: Arvon julkistamista seuraavana pankkipäivänä. Rahat asiakkaan tilille: Arvon julkistamista seuraavan kahden pankkipäivän aikana. Mikäli on vaadittu lunastuksen osasuoritusta, suoritetaan laskennallinen 90 % osuus Arvopäivää seuraavana pankkipäivänä ja loppuerä arvon julkistamista seuraavan kahden pankkipäivän aikana. Rahastoyhtiö ja osuudenomistaja voivat sopia myös muusta maksuajankohdasta. Esimerkki: Osuudenomistaja on esittänyt lunastuspyynnön Rahastoyhtiölle osuuden lunastamisesta ja vaatii ennakkosuoritusta. Tällöin lunastus toteutetaan Arvopäivälle laskettavan osuuden arvoon. Oletetaan, että viimeinen julkistettu Rahasto-osuuden indikatiivinen arvo on 10,95 euroa, ja Rahasto-osuuden arvo arvopäivälle on 11,00 euroa. Laskelmassa ei ole huomioitu lunastuspalkkiota. Osuudenomistajalle maksetaan osasuorituksena: 90 % * osuutta * 10,95 euroa/osuus = 9.855,00 euroa. Rahasto-osuuden arvo (arvopäivälle ) julkistetaan , jolloin vahvistuu myös lunastushinta: osuutta * 11,00 euroa/osuus =) ,00 euroa. Tämän jälkeen osuudenomistajalle suoritetaan vielä maksamatta oleva osa lunastushinnasta ( mennessä): ,00 euroa ,00 euroa = 1.145,00 euroa Arvonlaskennan virheet Olennaisen arvonlaskentavirheen raja-arvo on 0,2 % Rahaston arvosta. Ilmenneistä arvonlaskentavirheistä ylläpidetään luetteloa, joka on pyydettäessä saatavilla Rahastoyhtiöstä.

3 Rahastojen perustietoa Rahastoja hallinnoi eq Rahastoyhtiö Oy (Rahastoyhtiö) Rahastojen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ulla Nykky ja varatilintarkastajana Ernst & Young Oy. Osuudenomistajien valitsemana tilintarkastajana toimii KHT Tuomas Rahkamaa. Rahastojen julkaisut Rahastojen rahastoesitteet, säännöt, avaintietoesitteet, vuosikertomukset ja puolivuosikatsaukset ovat saatavilla maksutta Rahastoyhtiöstä, Mikonkatu 9, 4. krs, Helsinki. Rahastojen omistajaohjauksen tavoitteet Rahastojen omistajaohjauksen tavoitteet on saatavilla pyydettäessä Rahastoyhtiöstä, Mikonkatu 9, 4. krs, Helsinki. Rahastojen sijoitustoimintaa koskevat tiedot Sijoituksiin liittyvät riskit Sijoittamiseen liittyvä riski: sijoituksen tuottoon liittyy aina epävarmuutta. Käytännössä riski tarkoittaa mahdollisuutta saada sijoituksesta odotettua huonompaa tai parempaa tuottoa, ja myös mahdollisuutta menettää sijoitetut varat osaksi tai kokonaan. Rahastoihin sijoittavan on lisäksi otettava huomioon, että rahasto voidaan myöhemmin sulauttaa toiseen rahastoon, jakaa useammaksi rahastoksi tai lakkauttaa. Arvonvaihteluun liittyvä riski: rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea. Rahaston arvonvaihtelua mitataan yleisesti volatiliteetilla. Mitä suurempi on rahaston vuotuinen volatiliteetti, sitä suurempi on arvonvaihteluun liittyvä riski. Rahaston avaintietoesitteen riskiluokka määräytyy volatiliteetin mukaan. Volatiliteetti ja riskiluokka kuvaa ennen kaikkea jäljempänä esitettyä markkinariskiä, mutta ei välttämättä muita riskejä. Markkinariski: riski siitä, että sijoitusten markkinahintojen vaihtelu aiheuttaa tappioita. Omaisuusluokan mukaan markkinariskilajeja ovat muun muassa osake-, korko-, valuutta- ja hyödykeriski. Rahastot pienentävät yksittäiseen sijoitukseen liittyvää riskiä hajauttamalla sijoitukset useaan sijoituskohteeseen. Tämä ei kuitenkaan poista koko markkinariskiä, sillä eri sijoituskohteiden markkinahinnat liikkuvat usein samansuuntaisesti. Likviditettiriski: riski siitä, että rahaston sijoitusten muuttaminen käteiseksi ei onnistu suunnitellussa ajassa eikä toivottuun hintaan. Likviditeettiriskiä voi esiintyä poikkeuksellisessa markkinatilanteessa, jolloin esimerkiksi tietyillä arvopapereilla ei käydä aktiivisesti kauppaa tai niiden osto- ja myyntinoteerausten välinen ero on suuri tai ne puuttuvat kokonaan. Selvitysriski: riski siitä, että arvopaperikaupan vastapuoli ei toimi sovittujen ehtojen mukaisesti, vaikka toinen osapuoli on täyttänyt omat sopimusvelvoitteensa. Selvitysriski on suurempi mannerten välisissä arvopaperi- ja valuuttatransaktioissa, sillä kauppojen selvitys voi tapahtua eri aikavyöhykkeillä. Kehittyvillä arvopaperimarkkinoilla selvitysriski on yleensä suurempi kuin kehittyneillä markkinoilla. Operatiivinen riski: riski voi aiheutua esimerkiksi ulkoisista tekijöistä ja teknologiasta tai henkilöstön, organisaation tai sisäisten prosessien puutteellisesta toiminnasta. Operatiivisiin riskeihin voidaan lukea myös mahdolliset henkilöstö- ja organisaatiomuutokset. Force Majeure riski: riski sopimuksista riippumattomista, ennalta arvaamattomista ja ylivoimaisia seurauksia aiheuttavista tekijöistä, jotka merkitsevät riskiä toiminnan jatkuvuudesta ja joista sopimusosapuolet eivät ole vastuussa. Force Majeure -riskejä voivat olla esimerkiksi vakavat luonnonkatastrofit, kapinat, lakot ja sotatilat. Force Majeure -riskien realisoituminen saattaa vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi rahaston sijoituskohteena olevien arvopapereiden hintoihin tai rahaston mahdollisuuksiin käydä arvopaperikauppaa. Omaisuusluokkariski: erityyppisillä rahastoilla on omaisuusluokalleen tyypillisiä riskejä. Rahaston sisältämä omaisuusluokkariski on sitä korkeampi, mitä enemmän sijoitukset on keskitetty tiettyihin omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin tai korkosijoituksiin. Aktiivisesta salkunhoidosta aiheutuva riski: rahasto-osuuden arvonkehitys voi poiketa vertailuindeksin tai muiden vastaavien rahastojen arvonkehityksestä. Aktiivisella salkunhoidolla tarkoitetaan yleensä aktiivista näkemyksen ottamista sijoituskohteiden positiivisesta tai negatiivisesta kehityksestä, ja sillä pyritään saavuttamaan vertailuindeksiä parempi tuotto. Johdannaisriski: johdannaisten käyttäminen lisätuottojen saavuttamiseen voi lisätä rahaston riskiä ja tuotto-odotusta. Johdannaisten käyttäminen suojaustarkoitukseen tai riskien hallintaan voi vähentää riskiä ja tuotto-odotusta. Kuitenkin johdannaisten käyttö, myös suojaustarkoituksessa, voi lisätä esimerkiksi vastapuoli- ja operatiivisia riskejä. Vastapuoliriski: riski siitä, että arvopaperikaupan vastapuoli tai arvopaperin tai johdannaisen liikkeeseenlaskija ei kykene tai halua täyttämään sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Poliittinen riski: rahaston sijoitusten kotivaltion poliittiset muutokset voivat vaikuttaa sijoitusten arvoon tai niiden likviditeettiin. Kehittyvillä arvopaperimarkkinoilla poliittinen riski on yleensä suurempi kuin kehittyneillä markkinoilla. Valuuttariski: rahastoon sisältyvä riski, mikäli se sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin. Rahastoon sisältyvä välitön valuuttariski on sitä suurempi, mitä enemmän rahastossa on muissa kuin euroissa tehtyjä sijoituksia, koska sijoituskohteiden valuutan arvon heikkeneminen vaikuttaa negatiivisesti ja vahvistuminen vastaavasti positiivisesti rahasto-osuuden arvoon. Myös euromääräisiin sijoitukset voivat välillisesti sisältää valuuttariskiä, jos esimerkiksi valuuttakurssit vaikuttavat sijoituskohteena olevan yhtiön tulokseen. Osakkeisiin sijoittaviin rahastoihin tyypillisesti liittyvät riskit Osakeriski: riski sijoituksen markkina-arvon vaihteluista yleisen markkinakehityksen seurauksena. Rahasto-osuuden arvo voi vaihdella voimakkaasti lyhyellä aikavälillä. Yksittäisen osakemarkkinan vaikutusta kokonaismarkkinariskiin voidaan vähentää hajauttamalla sijoitukset esimerkiksi maantieteellisesti. Pitkä sijoitusaika kasvattaa positiivisen tuoton todennäköisyyttä ja pienentää negatiivisen tuoton todennäköisyyttä. Markkinan kehittyneisyyteen liittyvä riski: erityisesti kehittyvillä markkinoilla läpinäkyvyys, tehokkuus, likviditeetti, markkinainfrastruktuuri, oikeusjärjestelmän luotettavuus ja lainsäädäntö ovat usein puutteellisia kehittyneisiin markkinoihin verrattuna, ja näistä syistä aiheutuvat voimakkaat markkinaliikkeet ovat mahdollisia. Markkina-alueriski: riski siitä, että tietyn maantieteellisen alueen tulevaisuudennäkymien muutoksien vaikutus rahaston sijoituskohteiden arvoon voi olla huomattava ja että alueelle kohdistuvien sijoitusten arvonkehitys voi poiketa huomattavasti osakemarkkinoiden yleisestä arvonkehityksestä. Sijoituskohteiden kokoon liittyvä riski: markkina-arvoltaan suurten yhtiöiden osakkeita pidetään yleisesti pienempien yhtiöiden osakkeita vähäriskisempinä sijoituskohteina. Lisäksi niiden tuotonvaihtelu on historiallisesti ollut matalampi. Sektori- tai toimialariski: riski siitä, että tietyn sektorin tai toimialan tulevaisuudennäkymien muutosten vaikutus rahaston sijoituskohteiden arvoon voi olla huomattava ja että tietylle toimialalle kohdistuvien sijoitusten arvonkehitys voi poiketa huomattavasti osakemarkkinoiden yleisestä arvonkehityksestä. Sektori- tai toimialariski liittyy voimakkaasti yksittäisen sektorin arvopapereihin sijoittavaan rahastoon. Korkoinstrumentteihin sijoittaviin rahastoihin tyypillisesti liittyvät riskit Korkoriski: kuvaa korkosijoituksen hinnan herkkyyttä korkotason muutoksille. Korkotason muutokset vaikuttavat käänteisesti korkosijoituksen hintaan, eli korkotason noustessa korkosijoituksen hinta laskee ja päinvastoin. Mitä kauempana tulevaisuudessa

4 arvopaperilla on kassavirtoja ja mitä suurempia ne ovat, sitä herkemmin korkotason muutokset vaikuttavat arvopaperin hintaan. Vaihtuvakorkoisten korkoinstrumenttien osalta korkoriski mitataan seuraavaan koronmääräytymispäivään olettaen, että myös koko pääoma maksetaan tuolloin takaisin. Luottoriski: arvopaperin liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvyn muutosten aiheuttama epävarmuus. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyä arvioidaan luottoriskipreemiolla, joka on liikkeeseenlaskijan lainoista markkinoiden vaatima lisätuotto suhteessa vakavaraisten valtioiden vastaavan pituisiin velkainstrumentteihin. Luottoriski voi heijastua korkosijoituksen hinnan muutoksina, kun liikkeeseenlaskijan luottoluokitus muuttuu tai kun yleiset luottoriskipreemiot muuttuvat. Jos esimerkiksi liikkeeseenlaskijan luottoluokitus laskee, voi liikkeeseenlaskijan luottoriskipreemio nousta, minkä seurauksena liikkeeseenlaskijan liikkeellä olevien lainojen markkinahinta laskee. Jos yleiset luottoriskipreemiot nousevat, markkinoilla liikkeellä olevien lainojen markkinahinnat laskevat. Sijoitusten keskittymisen riski: yksittäiseen omaisuuslajiin, tietylle maantieteelliselle alueelle tai toimialalle keskittyvän rahaston sijoituksiin liittyy riski siitä, että rahaston sijoitusten liikkeeseenlaskijat ovat samankaltaisia ja että niiden liikkeeseen laskemissa arvopapereissa tapahtuu voimakkaita arvonvaihteluita samanaikaisesti. Rahastoihin sijoittamista koskevat tiedot Verotus Suomalaiset sijoitusrahastot ovat Suomen tulo- ja varallisuusverosta vapaita yhteisöjä. Niiltä voidaan kuitenkin periä veroja ulkomaisten sijoitusten tuotoista, kuten osingoista perittävää lähdeveroa. Lisäksi rahasto voi joutua maksamaan varainsiirto- ja finanssimarkkinaveroja sekä arvonlisäveroa eräistä hankkimistaan palveluista. Osuudenomistajien rahastoihin sijoittamien varojen arvonnousu tulee veronalaiseksi vasta kun rahasto-osuuksia lunastetaan. Tällöin saattaa syntyä luovutusvoittoa. Mahdollinen luovutusvoitto on pääomatuloa, johon kohdistuva verorasitus määräytyy kulloinkin voimassa olevan verolainsäädännön mukaisesti. Rahastoyhtiö perii vuosittaisesta tuotonjaosta ennakonpidätyksen ja ilmoittaa rahasto-osuuksien omistustiedot, lunastustapahtumat ja tiedot myyntivoittojen ja -tappioiden laskemiseksi veroviranomaisille, joka kirjaa ne esitäytettyyn veroilmoitukseen. Verovelvollisen tulee tarkistaa esitäytettyyn veroilmoitukseen kirjatut myyntivoitot ja -tappiot sekä tuotonjako- ja omistustiedot. Kaikissa tapauksissa luovutusvoittojen ja -tappioiden sekä muiden tietojen oikeasta ilmoittamisesta veroviranomaisille vastaa verovelvollinen itse. Verotuksen lisäksi rahastosijoitukset ja niiden tuotot voivat vaikuttaa joihinkin etuisuuksiin kuten opinto- ja asumistukeen. Tarkempia tietoja näistä vaikutuksista tulee pyytää etuisuuden myöntäjältä. Mikäli sijoittajat ovat epävarmoja verotukseen liittyvistä kysymyksistä, tulee heidän olla yhteydessä verohallintoon ja/tai -asiantuntijoihin. Merkintä ja lunastus Merkinnän ja lunastuksen voi tehdä Rahastoyhtiöstä saatavalla lomakkeella tai Rahastoyhtiön verkkosivuilla Merkintä- ja lunastuspäivät sekä niihin liittyvät määräajat käyvät ilmi rahastokohtaisista tiedoista. Rahaston merkintä- ja lunastuspalkkio määräytyy kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Hinnasto saatavissa Rahastoyhtiön verkkosivuilta Rahasto-osuudet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena millään markkinapaikalla. Rahaston kulut Rahaston merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkiot määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Hinnasto saatavissa Rahastoyhtiön verkkosivuilta Rahaston hallinnointipalkkio sisältää säilytysyhteisölle maksettavan säilytyspalkkion. Rahastoyhtiö voi saada korvausta rahaston sijoituskohteena olevilta rahastoilta ja niiden taustayhteisöiltä. Palkkioista ja minimimerkinnöistä voidaan neuvotella ottaen huomioon kokonaisasiakkuus. Rahaston juoksevat kulut koostuvat hallinnointipalkkiosta sekä muista rahastolta veloitettavista kuluista, jotka liittyvät olennaisesti sijoitustoimintaan. Muita kuluja voivat olla esimerkiksi kaupankäynnin selvitykseen liittyvät säilyttäjän perimät tapahtumamaksut arvopapereiden siirtoon ja/tai kirjaamiseen eri alisäilyttäjien ylläpitämien rekistereiden välillä ja näitä koskevien kolman sien osapuolten palveluihin liittyvät ulkomaisen alisäilyttäjän perimät toimenpidemaksut sekä olennaisesti sijoitustoimintaan liittyvät pankkikulut. Kulut maksetaan ulkopuolisen palveluntarjoajan veloituksen mukaisesti. Rahasto-osuuden arvon julkaiseminen Rahasto-osuudelle julkaistaan arvo jokaisena pankkipäivänä. eq Hedge rahastolle julkaistaan arvo kerran kuukaudessa, jokaisen kuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Rahasto-osuuden arvo julkistetaan ilmoittamalla se Suomen Sijoitustutkimukselle, joka toimittaa arvot eri tiedotusvälineille. Rahasto-osuuden arvon kehitystä voi seurata mm. rahastotietoja julkaisevista talous- ja päivälehdistä, sekä rahastoyhtiön kotisivuilta Tuotonmaksu Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous päättää tuotto-osuuksien omistajille vuosittain jaettavasta tuotosta ja sen maksamisesta. Tuotto-osuuden maksamisessa pyritään tasaisuuteen. Jollei rahasto-osuudenomistaja erikseen ilmoita Rahastoyhtiölle, merkitään maksettavalla tuotolla (vähennettynä mahdollisella ennakonpidätyksellä ja merkintäpalkkiolla) uusia vastaavia rahasto-osuuksia Tuotonjakaminen tuotto-osuudelle voi johtaa siihen, että rahastoosuuden arvo laskee alle merkintähinnan Etämyynti Rahastotoimeksiannoissa ei ole peruuttamisoikeutta. Tällaisia toimeksiantoja ovat esimerkiksi rahastojen merkinnät, vaihdot ja lunastukset sekä rahastosäästösopimusten edellyttämät rahastomerkinnät. Asiakas voi edellä kohdassa Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus kuvattua rahaston sääntöjen mukaista menettelyä noudattaen lunastaa omistamansa rahasto-osuudet ja vastaavasti lopettaa rahastosäästösopimuksen sen ehtojen edellyttämällä tavalla. Etämyyntiä koskevat ennakkotiedot sopimusehdot ja asiakaspalvelu on annetaan Suomen lainsäädännön mukaisesti suomen kielellä. Rahastoyhtiön tiedot eq:n sijoitusrahastoja hallinnoi eq Rahastoyhtiö Oy, joka on eq Varainhoito Oy:n tytäryhtiö. Molemmat yhtiöt kuuluvat eq Oyj konserniin. Rahastoyhtiö on perustettu ja sen kotipaikka on Helsinki Y-tunnus: Rahastoyhtiön toimialana on harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa sekä valtiovarainministeriön tai muun toimivaltaisen viranomaisen myöntämällä luvalla sijoitusrahastotoimintaan olennaisesti liittyvää toimintaa Osakepääoma ,97 euroa Rahastoyhtiön johto Toimitusjohtaja Annamaija Peltonen Rahastoyhtiön hallitus Janne Larma Puheenjohtaja Toimitusjohtaja, eq Oyj Kirsi Hokka Johtaja, eq Varainhoito Oy

5 Mikko Koskimies Toimitusjohtaja, eq Varainhoito Oy Juha Surve Konsernin lakimies, eq Oyj Teijo Heikkilä, osuudenomistajien edustaja Hallituksen puheenjohtaja, Tamrock Oy:n eläkesäätiö Aarni Pursiainen, osuudenomistajien edustaja Sijoitusjohtaja, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot Erikoissijoitusrahasto eq Afrikka Erikoissijoitusrahasto eq Euro Investment Grade Indeksi Erikoissijoitusrahasto eq Eurooppa Indeksi Erikoissijoitusrahasto eq Euro Valtionobligaatio Indeksi Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake Erikoissijoitusrahasto eq Globaali Sektorit Erikoissijoitusrahasto eq Hedge Erikoissijoitusrahasto eq High Yield Erikoissijoitusrahasto eq Japani Indeksi Erikoissijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Indeksi Erikoissijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Erikoissijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta Erikoissijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö Erikoissijoitusrahasto eq Raaka-aine Erikoissijoitusrahasto eq USA Indeksi Sijoitusrahasto eq Euro Investment Grade Sijoitusrahasto eq Eurooppa Kiinteistö Sijoitusrahasto eq Eurooppa Osinko Sijoitusrahasto eq Euro Valtionobligaatio Sijoitusrahasto eq Globaali Kuluttaja Sijoitusrahasto eq Globaali Perusteollisuus Sijoitusrahasto eq Globaali Rahoitus Sijoitusrahasto eq Globaali Teknologia Sijoitusrahasto eq Globaali Telekommunikaatio Sijoitusrahasto eq Globaali Terveydenhuolto Sijoitusrahasto eq Globaali Teollisuus Sijoitusrahasto eq Globaali Yhdyskuntatekniikka ja Energia Sijoitusrahasto eq Kehittyvä Aasia Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko Sijoitusrahasto eq Lyhyt Rahamarkkina Sijoitusrahasto eq Rahamarkkina Sijoitusrahasto eq Suomi Sijoitusrahasto eq Vaihtuva Korko Sijoitusrahasto eq Venäjä Säilytysyhteisön tiedot Jokaisella eq Rahastoyhtiön hallinnoimalla rahastolla on yksi sijoitusrahastolain mukainen säilytysyhteisö. Nimetty yhteisö käy ilmi rahastokohtaisista tiedoista. eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen säilytysyhteisönä toimivat Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori sekä Pohjola Pankki Oy. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori on Ruotsin finanssivalvonnan (Finansinspektionen) toimiluvalla luottolaitostoimintaa harjoittavan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n Helsingissä toimiva sivuliike Pohjola Pankki Oy on Suomen finanssivalvonnan toimiluvalla luottolaitostoimintaa harjoittava talletuspankki. Muut tiedot Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaan sovelletaan Suomen lakia. Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot Rahastosijoituksiin liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä rahastoyhtiöön. Mikäli Rahastoyhtiön ja asiakkaan välisissä neuvotteluissa ei saavuteta ratkaisua mahdolliseen erimielisyyteen, voi asiakas saattaa asian arvopaperilautakunnan käsiteltäväksi. Arvopaperilautakunnan yhteystiedot: Porkkalankatu 1, Helsinki. Rahastoyhtiöllä on oikeus käyttää sijoitusrahastotoiminnan hoitamisessa ulkopuolisia hallinnointi- ja neuvontapalveluita, kuten esimerkiksi salkunhoito-, kirjanpito-, tietotekniikka- ja merkintä- ja lunastustoimeksiantojen vastaanottamispalveluita sekä oikeus maksaa palkkionpalautuksia veloittamistaan palkkioista. Rahaston markkinointia hoitaa eq-konserni. Lisäksi Rahastoyhtiö voi käyttää markkinoinnissaan muita asiamiehiä. Sijoitusrahasto ei ole sijoittajien korvausrahaston eikä talletussuojan piirissä. Rahastoyhtiötä ja sijoitusrahastoja valvoo Finanssivalvonta, PL 103, Helsinki,

Rahastoon sijoittamista koskevat tiedot

Rahastoon sijoittamista koskevat tiedot 20.1.2015 Erikoissijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Japani Indeksi Varsinainen rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto eq Japani Indeksi Varsinainen rahastoesite 20.1.2015 Erikoissijoitusrahasto eq Japani Indeksi Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq Japani

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite 20.1.2015 Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq LCR Korko on Suomen

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite 4.4.2015 Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq LCR Korko on Suomen

Lisätiedot

FINLANDIA BRIC+ 25.8.2010 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY FINLANDIA FOKUS 31.12.2013 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY

FINLANDIA BRIC+ 25.8.2010 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY FINLANDIA FOKUS 31.12.2013 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite. Rahastoesite koostuu yleisestä osasta ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastokohtaisista tiedoista sekä

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen

RAHASTOESITE. Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiön on rahaston sääntöjen ja avaintietoesitteen lisäksi julkistettava hallinnoimistaan rahastoista rahastoesite. Tätä Rahastoesitettä

Lisätiedot

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n Aventum Rahastoyhtiö Oy:n RAHASTOESITE Sijoitusrahasto Aventum Aasia REIT Plus Sijoitusrahasto Aventum Amerikka Osake Sijoitusrahasto Aventum EM Infra Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa Osake Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701 RAHASTOESITE YLEINEN OSA RAHASTOESITTEEN RAKENNE Tämä Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä Rahastoyhtiö ) rahastoesite koostuu itse rahastoesitteestä, kaikkia Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

PYN Elite Erikoissijoitusrahasto. Rahastoesite 1.8.2015

PYN Elite Erikoissijoitusrahasto. Rahastoesite 1.8.2015 PYN Elite Erikoissijoitusrahasto Rahastoesite 1.8.2015 SISÄLTÖ YLEISTÄ PYN ELITE ERIKOISSIJOITUSRAHASTOSTA 3 RAHASTON SIJOITUSTOIMINTA 4 RAHASTO-OSUKSIEN MERKITSEMINEN JA LUNASTAMINEN 6 RAHASTO-OSUUDEN

Lisätiedot

RAHASTOESITE 16.6.2015

RAHASTOESITE 16.6.2015 Tämä on seuraavien Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen Rahastoesite: Rahaston nimi Erikoissijoitusrahasto Aktiivi Allokaatio 25 Allokaatio 50 Allokaatio 100 Arvo Kruunu Osake Arvo Markka

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite 18.3.2015 YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ JA SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt Varsinainen rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt Varsinainen rahastoesite YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA RAHASTOYHTIÖSTÄ JA SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ Rahasto Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt (ruotsiksi Specialplaceringsfond eq Vård, englanniksi Special Investment Fund eq Care)

Lisätiedot

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Freedom ja Presto 1. Helmikuuta 2015 1. Sisällys 1. Tärkeää tietoa... 3 1.1. Valvova viranomainen...

Lisätiedot

SEB. Rahastoyhtiön omistajapolitiikka. Asiamiehen käyttö 1 (9)

SEB. Rahastoyhtiön omistajapolitiikka. Asiamiehen käyttö 1 (9) SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy:n rahastojen rahastoesite 11.6.2015 Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiön on rahastojen sääntöjen ja avaintietoesitteiden lisäksi julkistettava hallinnoimistaan sijoitusrahastoista

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ JA SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto Fennica

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt Varsinainen rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt Varsinainen rahastoesite YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA RAHASTOYHTIÖSTÄ JA SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ Rahasto Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt (ruotsiksi Specialplaceringsfond eq Vård, englanniksi Special Investment Fund eq Care)

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (26.5.2015)

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (26.5.2015) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (26.5.2015) YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ, SÄILYTYS- YHTEISÖSTÄ JA MUISTA PALVELUN- TARJOAJISTA Rahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedge

Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedge Sampo Rahastoyhtiö Oy luovuttaa Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedgen hallinnon Eufex Rahastohallinto Oy:lle 1.1.2010. Sampo Rahastoyhtiö Oy ja Eufex Rahastohallinto Oy ovat laatineet luovutussuunnitelman,

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot Rahastoesite Suomeen rekisteröidyt rahastot Säännöt vahvistettu 2.8.2010 Yhteystiedot Vastuunrajoitus Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy Pohjoisesplanadi 37 A, 3. kerros 00100 HELSINKI Puhelinvaihde (09) 2283

Lisätiedot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot Rahastoesite Suomeen rekisteröidyt rahastot Säännöt vahvistettu 12.11.2009 Yhteystiedot Vastuunrajoitus Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy Pohjoisesplanadi 37 A, 3. kerros 00100 HELSINKI Puhelinvaihde (09) 2283

Lisätiedot

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Eliten sääntömuutos

Erikoissijoitusrahasto Eliten sääntömuutos 11. kesäkuuta 2015 Erikoissijoitusrahasto Eliten sääntömuutos PYN Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on kokouksessaan 4.6.2015 hyväksynyt Erikoissijoitusrahasto Eliten ( PYN Elite ) sääntömuutokset. Uudet liitteenä

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.1.2014

RAHASTOESITE 1.1.2014 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.1.2014 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT

Lisätiedot

Rahastoesite 06.02.2014

Rahastoesite 06.02.2014 Tämä rahastoesite, kunkin rahaston avaintietoesite (KIID) ja säännöt muodostavat kokonaisuuden, joihin sijoittajan tulee perehtyä ennen sijoituspäätöstä. Sijoittajaa kehotetaan lisäksi seuraamaan jatkuvasti

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Globaali Telekommunikaatio RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Globaali Telekommunikaatio RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Globaali Telekommunikaatio RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fourton Fokus Suomi

Erikoissijoitusrahasto Fourton Fokus Suomi Fourton Oy Virallinen Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto Fourton Fokus Suomi Fourtonin sijoitusfilosofia Fourtonin sijoitustoiminta tähtää keskipitkien ja pitkäaikaisten edullisten tuotto/riski profiilien

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SAMPO TAVOITE 2010

SIJOITUSRAHASTO SAMPO TAVOITE 2010 SAMPO TAVOITE 2010 1(5) Ratkaisurahastot - SIJOITUSRAHASTO SAMPO TAVOITE 2010 Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 31.10.2007 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Sijoitusrahasto

Lisätiedot