BUDJETTITARKISTUKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BUDJETTITARKISTUKSET"

Transkriptio

1 Euroopan parlamentti Kalatalousvaliokunta 2017/2044(BUD) BUDJETTITARKISTUKSET Talousarvio 2018 (2017/2044(BUD)) Kalatalousvaliokunta Esittelijä: Alain Cadec AB\ FI.docx PE v01-00 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

2 AB AB\ FI.docx 2/13 PE v01-00 FI

3 Tarkistusluonnos 6310 === PECH/6310 === Momentti Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot kalastusasioiden toimintalohkossa Yhteensä Palautetaan talousarvioesitys (TE). Tarkistusluonnos 6311 === PECH/6311 === Alamomentti Ulkopuolinen henkilöstö Yhteensä Palautetaan talousarvioesitys (TE). Tarkistusluonnos 6312 === PECH/6312 === Alamomentti Muut hallintomenot Yhteensä

4 Palautetaan talousarvioesitys (TE). Tarkistusluonnos 6313 === PECH/6313 === Alamomentti Meri- ja kalastusasioiden toimintalohkon tukimenot Muu kuin operatiivinen hallinnollinen ja tekninen apu Yhteensä Palautetaan talousarvioesitys (TE). Tarkistusluonnos 6314 === PECH/6314 === Momentti Unionin kalastusalusten kolmansien maiden vesillä harjoittamaa kalastustoimintaa koskeva hallintokehys (kestävän kalastuksen sopimu) Yhteensä Palautetaan talousarvioesitys (TE). Tarkistusluonnos 6315 === PECH/6315 === Momentti Kestävän kehityksen edistäminen kalastuksenhoidon ja meriasioiden hallinnon yhteydessä yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden mukaisesti (pakolliset rahoitusosuudet kansainvälisille elimille)

5 Yhteensä Palautetaan talousarvioesitys (TE). Tarkistusluonnos 6303 === PECH/6303 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi João Ferreira, Kalatalousvaliokunta, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes Alamomentti Tieteellinen neuvonta ja tietämys Yhteensä Kun otetaan huomioon YKP:sta annetut Euroopan parlamentin aiemmat päätöslauselmat ja tarve soveltaa kalastuksenhoitoon ekosysteemiin perustuvaa lähestymistapaa sekä erityisesti tarve lisätä tieteellistä tietämystä kalavarojen yleisestä tilasta, jolloin voidaan osaltaan varmistaa, että toteutettavat toimet ovat asianmukaisesti perusteltuja ja kestäviä, tämän budjettikohdan määrärahoihin ehdotettua leikkausta ei voida pitää perusteltuna. Tarkistuksella pyritään palauttamaan määrät ohjelmakauden alussa ehdotetulle tasolle. Tarkistusluonnos 6300 === PECH/6300 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Maria Lidia Senra Rodríguez, Kalatalousvaliokunta, Paloma López Bermejo Lisätään: Yhteensä Pilottihanke Sinievätonnikalakannan tieteellinen seurantakeskus almadraba-pyyntimenetelmän avulla Hankkeen päätavoitteena on tarjota määrärahat sinievätonnikalakannan tieteellisen seurantakeskuksen kehittämiseen tonnikalan pyynnissä käytetyn perinteisen almadraba-menetelmän avulla.

6 Kun Gibraltarin salmelle perustetaan tieteellinen seurantakeskus, tiedeyhteisö, myös Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission ICCATin jäsenet, voivat saada käyttöönsä erittäin tärkeää tietoa tästä vaeltavasta lajista. Almadraba-menetelmää käyttävät kalastajat pyytävät sinievätonnikalalajeja vain, kun ne ylittävät salmen Atlantilta Välimerelle, ja hyödyntävät näitä kalavaroja kestävästi. Samalla näiden kalastajien saaliit ovat yksi arvokkaimmista maailmanlaajuisen tonnikalakannan indikaattoreista. On tärkeää vahvistaa täydentävä tieteellinen kiintiö, jotta voidaan kehittää keskusta ilman, että kalastajille aiheutuu kielteisiä vaikutuksia. Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää sinievätonnikalakannan tieteellinen seurantakeskus Gibraltarin salmen perinteisiä ja pienimuotoisia kalastusmenetelmiä koskevan tiedonkeruun pohjalta. Perinteisellä almadraba-tonnikalarysällä pyydetyt tonnikalasaaliit ovat yksi arvokkaimmista maailmanlaajuisen sinievätonnikalakannan indikaattoreista. Näin ollen tämän seurantakeskuksen perustaminen parantaisi näiden kalavarojen tuntemusta ja hallinnointia. Hankkeessa olisi myös arvioitava mahdollisuutta vahvistaa ylimääräinen tieteellinen kiintiö almadraba-pyyntiä varten tämän tiedonkeruun tukemiseksi. Tarkistusluonnos 6301 === PECH/6301 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Paloma López Bermejo, Maria Lidia Senra Rodríguez Lisätään: Yhteensä Pilottihanke Kestävyysmerkintä ja muut kuin taloudelliset tukitoimenpiteet almadraba-menetelmällä pyydettyjä tonnikalatuotteita varten Hankkeen päätavoitteena on kehittää kestävyysmerkintä almadraba-menetelmällä pyydettyjä tonnikalatuotteita varten. Tämän perinteisen kalastusmenetelmän ympäristön kestävyyttä ja sosiaalista kestävyyttä olisi tuettava kannustamalla menetelmällä pyydettyjen tuotteiden kulutukseen. Kestävyysmerkinnällä voitaisiin tarjota markkinalähtöisiä kannustimia tämäntyyppisten tuotteiden kulutukseen, mutta tonnikalan kestävän kulutuksen lisäämiseksi Euroopan unionissa tässä hankkeessa olisi arvioitava alan muiden tukimuotojen, kuten almadraba-menettelyn kirjaamisen Unescon maailmanperintöluetteloon ja teknisen tuen tarjoamisen, toteutettavuutta.

7 Hankkeella pyritään kehittämään kestävyysmerkintä almadraba-menetelmällä pyydettyjä tonnikalatuotteita varten. Almadraba-kalastusmenetelmä on yksi kestävimpiä kalastustekniikoita, mutta se on järjestelmällisesti jätetty EU:n talousarviosta myönnettävän tuen ulkopuolelle. Kestävyysmerkintää voisi olla hyvä tapa tukea tällä menetelmällä pyydettyjä tuotteita, mutta on harkittava myös muita tukitoimenpiteitä, jotta voidaan varmistaa, että EU osallistuu almadraba-kalastuksen kehittämiseen. Tarkistusluonnos 6302 === PECH/6302 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Maria Lidia Senra Rodríguez, Kalatalousvaliokunta Lisätään: Yhteensä Pilottihanke TACien ja kalastuskiintiöiden sosioekonomiset vaikutu pienimuotoista kalastusta ja rannikkokalastusta harjoittavaan laivastoon kalastuksesta erittäin riippuvaisilla EU:n alueilla Pilottihankkeen päätavoitteena on analysoida TACien ja kalastuskiintiöiden nykyisen jakamisen sosioekonomisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia pienimuotoista kalastusta ja rannikkokalastusta harjoittavaan laivastoon Euroopan unionin jäsenvaltioissa erityisesti kalastuksesta erittäin riippuvaisilla alueilla. Sosioekonomiset tiedot kalastusalan tilasta ovat tärkeitä, jotta voidaan ymmärtää, miten yhteiseen kalastuspolitiikkaan (YKP) sisältyviin poliittisiin päätöksiin vaikutetaan, ovatko määrärahat asianmukaisia, vastaako politiikka pienimuotoisen kalastuksen tarpeisiin ja mikä on ollut kalakantojen kehitys YKP:n täytäntöönpanon jälkeen. Hankkeen tavoitteena on analysoida TACien ja kalastuskiintiöiden nykyisen jakamisen sosioekonomisia vaikutuksia pienimuotoista kalastusta ja rannikkokalastusta harjoittavaan laivastoon Euroopan unionin

8 jäsenvaltioissa. Tämä ala on merkittävä välittömien ja välillisten työpaikkojen luoja ja suuri osa rannikkoalueiden väestöstä kannattaa sitä, koska alle 15 metriä pitkien kalastusalusten osuus on 80 prosenttia EU:ssa harjoitetusta kalastuksesta. Tämä hanke tuo esille mahdolliset epätasapainot TACien ja kiintiöiden jakamisessa, kun selvitetään kunkin maan todellinen kalastustilanne. Tarkistusluonnos 6304 === PECH/6304 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi João Ferreira, Kalatalousvaliokunta, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes Lisätään: Yhteensä Pilottihanke Pienimuotoisen kalastuksen tukitoimenpiteet Pilottihankkeen tavoitteena on valmistella sellaisen ohjelman käyttöönottoa pienimuotoisen kalastuksen tukemiseksi, jonka avulla voidaan koordinoida toimia ja kanavoida rahoitusta muista olemassa olevista välineistä kalastusalan erityisongelmien ratkaisemiseksi. Hankkeella on tarkoitus täydentää pienimuotoiseen kalastukseen varattujen Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) nykyisiä määrärahoja, jotka ovat riittämättömiä. Pienimuotoista kalastusta on tuettava, jotta voitaisiin vastata rakenteellisiin ongelmiin, joiden vuoksi saaliit ovat pienempiä, riskit suurempia ja työterveys- ja työturvallisuusolosuhteet heikompia. Toisaalta kalastustoiminta muodostaa rannikkoyhteisöjen perustan, johon kuuluu erityisiä kulttuuritapahtumia ja perinteitä sekä sosiaalisia ja urbaaneja järjestäymismuotoja. Kalastusalan monialaisuus ja sen erityistarpeet on sisällytetty useisiin EU:n politiikkoihin ja niinpä nämä tiedot on organisoitava ja selkeytettävä, jotta pienimuotoista kalastusta koskevia järjestöjä voidaan auttaa kehittämään alaa ja yhteisöjä. On erittäin tärkeää kehittää pienimuotoista kalastusta ja sitä tukevia yhteisöjä, sillä useimmissa maissa, joissa on merenkulun perinne, pienimuotoinen kalastus on perusta kokonaiselle "ekosysteemille", jota on tuettava kalastustoimintaan ja sosiaaliseen kestävyyteen liittyvistä syistä. Maailmanlaajuisesti tämän alan järjestöt eivät tunne hyvin EU:n rahastoja ja näin ollen on olennaisen tärkeää tarjota nille väline, joka helpottaa EU:n rahastojen hyödyntämistä, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) mukaan lukien. Tarkistusluonnos 6305 === PECH/6305 ===

9 jonka on jättänyt käsiteltäväksi João Ferreira, Kalatalousvaliokunta, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes Lisätään: Yhteensä Pilottihanke Kalastusalan turvajärjestelmät Tavoitteena on tutkia julkisen vakuutusjärjestelmän käyttöönottoa kalastusalalla. Tutkimuksessa arvioidaan muilla aloilla (kuten maataloudessa) käytössä olevien suojajärjestelmien sovellettavuutta kalastusalaan sekä tarvittavia mukautuksia. Tavoitteena on valmistella sellaisen julkisen vakuutusjärjestelmän käyttöönottoa, joka toimii turvaverkkona, josta voi olla apua kalastajille ja laivanvarustajille ennakoimattomissa tapahtumissa alalla, joka on erittäin haavoittuvainen luonnonkriiseille ja muille kriiseille. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) nykyisiä säännöksiä olisi tarkasteltava uudelleen ja siihen olisi otettava mukaan muita asiantuntijarakenteita (kuten EU-OSHA ja Eurofound), jotta voitaisiin arvioida näillä säännöksillä aikaansaadut käytännön tulo. Tämä auttaisi myös määrittelemään, miten EMKR:n avulla voidaan paremmin puuttua näihin huolenaiheisiin, ja pohjustamaan tulevia EMKR:stä rahoitettavia toimia tällä alalla. Onnettomuudet ja ennakoimattomat tapahtumat kalastusalalla, erityisesti pienimuotoisen kalastuksen alalla, muodostavat edelleen erittäin vakavan ongelman, mikä vaarantaa kalastajien hengen ja kalastusyhteisöjen säilymisen ja hyvinvoinnin. On saatava parempi käsitys siitä, miten voimme toteuttaa toimenpiteitä näiden ongelmien käsittelemiseksi, ja siihen tarvitaan julkista vakuutusjärjestelmää. Tarkistusluonnos 6306 === PECH/6306 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi João Ferreira, Kalatalousvaliokunta, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes Lisätään:

10 Yhteensä Pilottihanke Toimenpiteet nuottakalastuslaivaston tukemiseksi sardiininkalastuksessa Ehdotetaan, että pilottihankkeessa tarkastellaan sardiininkalastusta ja erityisesti kantojen hupenemista viime vuosina seuraavasti: 1. Luodaan tiivis yhteistyö muiden sellaisten hankkeiden ja ohjelmien kanssa, joiden tarkoituksena on parantaa eurooppalaista Atlantin sardiinia koskevaa tietämystä ja hallintokapasiteettia, syventää tietämystä kalastuksen tilasta ja kehityksestä (tekijät, jotka vaikuttavat kalavarojen saatavuuteen, näiden tekijöiden vaihtelu ja odotetut muuto, ilmastonmuutoksen vaikutus). 2. Määritellään toimenpiteitä nuottakalastuslaivaston tukemiseksi, kuten hätätoimenpiteitä ja keskipitkän aikavälin toimenpiteitä, joilla varmistetaan tällaisen laivaston elinkelpoisuus ja kestävyys. Hankkeen yhdennetty luonne tekisi siitä sopivan pilottihankkeen, sillä tässä vaiheessa suunniteltu yhdennetty lähestymistapa täydentää Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) toimia eikä ole niille vaihtoehtoinen. Pilottihankkeen odotetaan tekevän myöhemmästä tavanomaisesta EMKRlähestymistavasta hedelmällisemmän ja vaivattomamman. Sardiininkalastukseen ovat vaikuttaneet ankarat pyyntirajoitu, jotka vaarantavat laivaston kestävyyden ja vaikuttavat lisäksi monenlaisiin tuotantoketjun alku- ja loppupäässä toteutettaviin toimiin, kuten säilyketeollisuuteen. Hankkeesta saadaan perusluonteisia tietoja ja päätelmiä, jotka voidaan ekstrapoloida muun kalastustoiminnan tilanteisiin ja jonkinlaisiin erittäin riippuvaisiin laivastoihin, joihin jossakin vaiheessa kohdistuu (enemmän tai vähemmän pitkäkestoisia) rajoituksia näiden lajien saaliiden osalta. Tarkistusluonnos 6307 === PECH/6307 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi João Ferreira, Kalatalousvaliokunta, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes Lisätään: Yhteensä

11 Pilottihanke Kalan arvostuksen lisääminen ja uusien tuotteiden kehittäminen (kaupallisesti merkitytömät lajit) Pilottihankkeessa pyritään tutkimaan ja ottamaan käyttöön keinoja lisätä sellaisten lajien arvostusta, joilla nykyisin on vain vähän tai ei ole lainkaan kaupallista merkitystä, vaikka ne ovat ravinto- ja sivutuotenäkökulmasta laadukkaita. Hanke koostuu tutkimuksesta/välinevalikoimasta, johon sisältyvät seuraavat vaiheet: 1 - Määritetään ja valitaan kohdelajit. 2 - Määritetään uudet markkinat. 3 - Kehitetään uusia tuotteita. 4 - Tunnistetaan vaihtoehtoisia jalostustapoja. 5 - Kehitetään markkinointistrategia. 6 - Tunnistetaan käytettävissä olevat hallinto- ja rahoitusvälineet (esimerkiksi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto EMKR). Tämä on lähtökohta kalastusalan kehityksen monipuolistamiselle, jonka avulla alan järjestöille eli paikallisille ja pienimuotoista kalastusta harjoittaville kalastajille annetaan valmiuksia panna täytäntöön strategisia hankkeita, jotka voivat luoda työpaikkoja, talouskasvua ja meriluonnonvarojen kestävyyttä. Tämän tutkimuksen ansiosta hanke voidaan toistaa muilla alueilla. Kantojen saatavuuden vaihtelu, ekologiset rajoitu tai tähän alaan kohdistuvat lukuisat ongelmat edellyttävät monipuolistamista, joka koskee paitsi pyydettyjä lajeja myös tuotteen monikäyttöisyyden kannalta katsottuna kalaa kokonaisuudessaan, ei vain sen syötäviä osia. On erittäin tärkeää, että pyydetyt lajit, jotka ovat laadukkaita mutta joilla nykyisin on vain vähän tai ei ole lainkaan merkitystä kaupallisesta näkökulmasta, saavat arvostusta ja löytävät potentiaalisia markkinoita ja jalostuksen tai kaupan pitämisen kanavia. Tarkistusluonnos 6308 === PECH/6308 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Alain Cadec Lisätään: Yhteensä Pilottihanke Virkistyskalastuksessa pyydettyjen meribassisaaliiden valvontajärjestelmä

12 Tämän pilottihankkeen tarkoituksena on testata virkistyskalastuksessa pyydettyjen meribassisaaliiden valvontajärjestelmää, jotta EU:n lainsäätäjillä on enemmän virkistyskalastuksen hallinta- ja valvontavaihtoehtoja, myös valvonta-asetuksen tulevan tarkistamisen ja monivuotisten hoitosuunnitelmien laatimisen yhteydessä. Pilottihankkeella kehitettäisiin innovatiivisia välineitä, joilla varmistetaan Atlantilla virkistyskalastuksessa pyydettyjen meribassisaaliiden tehokas ja yhdenmukainen valvonta jäsenvaltioissa. Hankkeessa olisi tarkoitus testata erityisesti sähköisiä raportointivälineitä, joita voitaisiin täyttää esimerkiksi älypuhelinsovelluksilla, ja tarkastella niitä laajemmassa yhteydessä osana käytettävissä olevia kalastuksen hoito- ja valvontamahdollisuuksia, joista voidaan mainita kalastusluvat, seurantalaitteet ja valvonta- ja tarkastustoimet. Valvonta-asetuksen arvioinnissa komissio totesi, että virkistyskalastusta koskevat puutteelliset valvonta- ja raportointisäännö heikentävät pyyntitietojen laatua. Toinen havaittu puute koskee virkistyskalastusta harjoittaville aluksille myönnettäviä lupia ja alusten valvontaa. Pilottihankkeen tarkoituksena on näin ollen testata virkistyskalastuksessa pyydettyjen meribassisaaliiden valvontajärjestelmiä. Sen on tarkoitus helpottaa mahdollisten tulevien toimenpiteiden, kuten virkistyskalastukseen sovellettavan saalisrajan, täytäntöönpanoa. Tarkistusluonnos 6309 === PECH/6309 === Lisätään: Yhteensä Pilottihanke Kalastus- ja vesiviljelyalan tuottajajärjestöjen EU-foorumi Pilottihankkeen tarkoituksena olisi luoda verkkofoorumi, jonka avulla tuottajaorganisaatiot voivat saada tietoa toisistaan, vaihtaa käytäntöjä sekä etsiä ratkaisuja yhteisiin ongelmiin, tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevien suunnitelmien valmistelu ja täytäntöönpano mukaan lukien. Foorumi tarjoaisi lisäksi erityisiä palveluita, joilla pyritään lisäämään valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä tuottajajärjestöjen kesken, mukaan lukien mahdollisuus lyhytkestoisiin tutustumisvierailuihin tuottajaorganisaatioissa tai eri jäsenvaltioiden tuottajaorganisaatioiden seminaarien järjestäminen liikkeenjohdosta ja muista

13 markkinoihin liittyvistä kysymyksistä. Pilottihanke pannaan täytäntöön palvelusopimuksella (avoin hankintamenettely, johon kuuluu muun muassa: konsulttipalvelut, analysointi ja IT-järjestelmien kehittäminen, matkakustannu, käännösmenot). Pilottihankkeen tavoitteena on testata mahdollisuuksia kehittää EU:n laajuinen foorumi kalastus- ja vesiviljelyalan tuottajaorganisaatioiden valtioiden rajat ylittävän yhteistyön lisäämiseksi eri puolilla EU:ta asetuksen (EU) N:o 1379/2013 mukaisesti. Tämän pilottihankkeen avulla komissio pystyisi arvioimaan, missä määrin tuottajaorganisaatiot nykyään pystyvät hyödyntämään sisämarkkinoiden koko potentiaalia ja tarjoaisi tilaisuuden tuoda nämä organisaatiot lähemmäksi toisiaan, mikä vähentäisi alan hajanaisuutta. 13

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Esteban González Pons (PE595.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Esteban González Pons (PE595. Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/2016(INI) 30.1.2017 TARKISTUKSET 1-14 Esteban González Pons (PE595.662v01-00) Kalastuslaivastojen hallinnointi syrjäisimmillä alueilla (2016/2016(INI))

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0102(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0102(NLE) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kalatalousvaliokunta 29.8.2013 2013/0102(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisessä sopimuksessa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.7.2014 COM(2014) 454 final 2014/0211 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015 FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2044(BUD) 4.7.2017 TARKISTUKSET 1-11 Daniel Dalton (PE604.889v01-00) Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi

Lisätiedot

Yhteisen kalastuspolitiikan uudistus; kysymyksiä ja vastauksia

Yhteisen kalastuspolitiikan uudistus; kysymyksiä ja vastauksia MEMO/11/503 Bryssel, 13. heinäkuuta 2011 Yhteisen kalastuspolitiikan uudistus; kysymyksiä ja vastauksia Nykyaikaisempaa ja yksinkertaisempaa yhteistä kalastuspolitiikkaa (YKP) koskevien komission ehdotusten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 465 final 2015/0222 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta FI FI 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK Committee / Commission IMCO Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK FI FI Tarkistusluonnos 7000 === IMCO/7000 === Alamomentti 02 01

Lisätiedot

Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä

Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä 1. Ovatko kalastusalan valtiontukisäännöt muuttuneet kaudella 2014 2020? Tiettyjen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 10/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 10/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10257/17 FIN 364 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 12. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Sinievätonnikalan suojelukomissiossa (CCSBT) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Sinievätonnikalan suojelukomissiossa (CCSBT) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.3.2014 COM(2014) 126 final 2014/0069 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Sinievätonnikalan suojelukomissiossa (CCSBT) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2290(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2290(INI) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kalatalousvaliokunta 29.3.2012 2011/2290(INI) MIETINTÖLUONNOS kalastuspolitiikan uudistusta kattavasti käsittelevästä tiedonannosta (2011/2290(INI)) Kalatalousvaliokunta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0001 (NLE) 5018/17 PECHE 1 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Kaakkois-Aasian kalatalousjärjestössä (SEAFO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Kaakkois-Aasian kalatalousjärjestössä (SEAFO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.3.2014 COM(2014) 137 final 2014/0073 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Kaakkois-Aasian kalatalousjärjestössä (SEAFO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.11.2013 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2297(INI) kalatalousvaliokunnalta. liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2297(INI) kalatalousvaliokunnalta. liikenne- ja matkailuvaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kalatalousvaliokunta 24.4.2013 2012/2297(INI) LAUSUNTO kalatalousvaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle sinisestä kasvusta EU:n meritalouden, merenkulkualan ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0043 (COD) 6575/17 ADD 2 PECHE 68 CODEC 248 IA 32 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 24. helmikuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2214(INI) 23.6.2015. kalatalousvaliokunnalta. aluekehitysvaliokunnalle

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2214(INI) 23.6.2015. kalatalousvaliokunnalta. aluekehitysvaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kalatalousvaliokunta 23.6.2015 2014/2214(INI) LAUSUNTO kalatalousvaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle EU:n strategiasta Adrian- ja Joonianmeren alueelle (2014/2214(INI))

Lisätiedot

Kalatalousvaliokunta. Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma Itä-Atlantilla ja Välimerellä

Kalatalousvaliokunta. Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma Itä-Atlantilla ja Välimerellä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kalatalousvaliokunta 11.11.2013 2013/0133(COD) TARKISTUKSET 2-5 Mietintöluonnos Raül Romeva i Rueda, (PE519.821v01-00) Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma Itä-Atlantilla

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.5.2013 COM(2013) 250 final 2013/0133 (COD) C7-0117/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sisäisen ja ulkoisen kalastuspolitiikan työryhmä Pysyvien edustajien

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2292(INI) aluekehitysvaliokunnalta. kalatalousvaliokunnalle

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2292(INI) aluekehitysvaliokunnalta. kalatalousvaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 2011/2292(INI) 7.5.2012 LAUSUNTO aluekehitysvaliokunnalta kalatalousvaliokunnalle pienimuotoisesta kalastuksesta ja yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksesta

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 215 final 2017/0092 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS seitivarojen säilyttämisestä ja hallinnoinnista keskisellä Beringinmerellä tehdyn yleissopimuksen osapuolten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0310(COD) kalatalousvaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0310(COD) kalatalousvaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Kalatalousvaliokunta 2015/0310(COD) 29.2.2016 LAUSUNTOLUONNOS kalatalousvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

OIKEUSPERUSTA TAVOITTEET

OIKEUSPERUSTA TAVOITTEET YHTEISEN KALASTUSPOLITIIKAN TAUSTAT JA KEHITYS Yhteinen kalastusp olitiikka määriteltiin ensimmäisen kerran Rooman sopimuksessa. Alun perin se kytkeytyi yhteiseen maatalouspolitiikkaan, mutta ajan myötä

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0289(COD) Lausuntoluonnos Maria Heubuch (PE584.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0289(COD) Lausuntoluonnos Maria Heubuch (PE584. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2015/0289(COD) 13.7.2016 TARKISTUKSET 14-37 Lausuntoluonnos Maria Heubuch (PE584.189v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkoisten

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2019(BUD) Lausuntoluonnos László Surján. PE v01-00

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2019(BUD) Lausuntoluonnos László Surján. PE v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 18.4.2011 2011/2019(BUD) TARKISTUKSET 1-13 László Surján (PE462.573v01-00) vuoden 2012 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 13. heinäkuuta 2001 ALUSTAVA LAUSUNTOLUONNOS ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2016(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2016(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kalatalousvaliokunta 2016/2016(INI) 22.12.2016 MIETINTÖLUONNOS kalastuslaivastojen hallinnoinnista syrjäisimmillä alueilla (2016/2016(INI)) Kalatalousvaliokunta Esittelijä:

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 19.3.2015 2014/2209(INI) TARKISTUKSET 1-20 Liadh Ní Riada (PE546.893v01-00) vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille (2014/2209(INI))

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. joulukuuta 2012 (04.12) (OR. en) 16889/12. Toimielinten välinen asia: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. joulukuuta 2012 (04.12) (OR. en) 16889/12. Toimielinten välinen asia: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. joulukuuta 2012 (04.12) (OR. en) 16889/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komissio Päivä: 3. joulukuuta 2012 Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12.2014 COM(2014) 719 final 2014/0341 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/2001(BUD) 12. elokuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (4) ******* 26.9.2013

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (4) ******* 26.9.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY Asiak. nro: 4: (4) ******* 26.9.2013 BUDJETTIVALIOKUNTA ESITTELIJÄT: ANNE E. JENSEN - PÄÄLUOKKA III (KOMISSIO) MONIKA HOHLMEIER - MUUT PÄÄLUOKAT PARLAMENTIN KANTA Budjettivaliokunnan

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2079(INI)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2079(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/2079(INI) 24.10.2016 TARKISTUKSET 1-78 João Pimenta Lopes (PE585.527v01-00) kalakantojen tilasta ja kalastusalan sosioekonomisesta

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2043(BUD) 5.5.2017 TARKISTUKSET 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) talousarviosta 2018 trilogin neuvotteluvaltuudet (2017/2043(BUD))

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kalatalousvaliokunta 27.10.2011 2011/0212(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kalatalousrahastosta annetun neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.9.2014 COM(2014) 547 final 2014/0253 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 26. lokakuuta 2017 (OR. en) 2017/0190 (COD) PE-CONS 48/17 PECHE 340 CODEC 1416 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0319(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0319(NLE) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kalatalousvaliokunta 10.4.2015 2014/0319(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Madagaskarin tasavallan ja Euroopan yhteisön välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0320/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0320/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0320/2016 10.11.2016 MIETINTÖ johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Tanskan, Norjan ja

Lisätiedot

OIKEUSPERUSTA TAVOITTEET SAAVUTUKSET

OIKEUSPERUSTA TAVOITTEET SAAVUTUKSET KALAVAROJEN SÄILYTTÄMINEN Kalavarojen säilyttäminen edellyttää niiden ekologisesti kestävän hyödyntämisen ja alan pitkän aikavälin elinkelpoisuuden varmistamista. Sen vuoksi Euroopan unionissa on annettu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 483 final 2017/0221 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

Parempi tulevaisuus kalavaroille ja kalastajille

Parempi tulevaisuus kalavaroille ja kalastajille Yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) uudistus Parempi tulevaisuus kalavaroille ja kalastajille Euroopan komission ehdotus lyhyesti Liikakalastusta vähentävät ja kestävää kalastuksenhoitoa edistävät toimet.

Lisätiedot

Elinkeinokalatalouden kehittäminen 2014-2020

Elinkeinokalatalouden kehittäminen 2014-2020 Elinkeinokalatalouden kehittäminen 2014-2020 - Kalastajien tiedotus- ja koulutusristeily 5.2.2014, Turku Risto Lampinen maa- ja metsätalousministeriö 1 Keskeisiä tulevia muutoksia Hallinnon strategiat

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0329(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0329(NLE) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kalatalousvaliokunta 2014/0329(NLE) 1.4.2015 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa

Lisätiedot

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuet kalastajille

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuet kalastajille Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuet kalastajille Varsinais-Suomen ELY-keskus Ville Turta 7.2.2017 1 Ajankohtaista Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta 2014-2020 (EMKR) Tukea myönnetään kalastajalle,

Lisätiedot

Committee / Commission PECH. Meeting of / Réunion du 29/08/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Jan MULDER /577852

Committee / Commission PECH. Meeting of / Réunion du 29/08/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Jan MULDER /577852 Committee / Commission PECH Meeting of / Réunion du 29/08/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Jan MULDER FI FI 576565/577852 Draft amendment 6660 === PECH/6660=== Budget reference

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

***II SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN

***II SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0369/2016 6.12.2016 ***II SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi

Lisätiedot

EKTR toteutuminen 2009 2014 ja uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2015-2020. Jouni Hiltunen Lapin ELY-keskus

EKTR toteutuminen 2009 2014 ja uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2015-2020. Jouni Hiltunen Lapin ELY-keskus EKTR toteutuminen 2009 2014 ja uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2015-2020 Jouni Hiltunen Lapin ELY-keskus EKTR 2009-2014 Hankkeiden lukumäärä hylätty 22 keskeytetty 6 kesken 36 hyljesietopalkkiot

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2318(INI) Mietintöluonnos Isabella Lövin (PE v02-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2318(INI) Mietintöluonnos Isabella Lövin (PE v02-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kalatalousvaliokunta 2011/2318(INI) 8.5.2012 TARKISTUKSET 1-284 Mietintöluonnos Isabella Lövin (PE483.652v02-00) yhteisen kalastuspolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta (2011/2318(INI))

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0287(COD) 25.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.2.2017 COM(2017) 101 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 komission aloitteesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen sosiaalinen ulottuvuus

Yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen sosiaalinen ulottuvuus Yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen sosiaalinen ulottuvuus 1. MILLAINEN ON EU:N KALASTUSALAN SOSIAALINEN ULOTTUVUUS? EU:n kalastusalalla oli vuonna 2007 lähes 355 000 kokopäiväistä työpaikkaa. Luku

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2179(INI) Lausuntoluonnos Jarosław Leszek Wałęsa (PE521.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2179(INI) Lausuntoluonnos Jarosław Leszek Wałęsa (PE521. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansainvälisen kaupan valiokunta 22.11.2013 2013/2179(INI) TARKISTUKSET 1-12 Jarosław Leszek Wałęsa (PE521.662v01-00) EU:n kalastusalan tilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0284 (NLE) 13852/14 PECHE 449 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 3. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0313 (NLE) 13009/16 PECHE 356 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-0581/2016 4.5.2016 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavan kysymyksen B8-0365/2016 johdosta työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti kalastus-

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2010/0059(COD) 2.7.2010 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0138(COD)

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0138(COD) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 17.10.2014 2014/0138(COD) LAUSUNTOLUONNOS ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot

Euroopan komission tiede- ja tietämyspalvelujen tarjoaja

Euroopan komission tiede- ja tietämyspalvelujen tarjoaja Euroopan komission tiede- ja tietämyspalvelujen tarjoaja Yhteinen tutkimuskeskus Joint Research Centre (JRC) e. r p. / r 65 % 80 % 60 % 20 % 73 % FI TSUNAMIS ALERT SYSTEM MUNICIPAL SERVICE + 27.5 1020.0

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2013)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2013) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 16.5.2013 ILMOITUS JÄSENILLE (53/2013) Asia: Liettuan parlamentin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 2015 (OR. en) 11706/15 ADD 5 BUDGET 28 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016: Neuvoston 4. syyskuuta

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 06/09/2010 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Andreas SCHWAB

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 06/09/2010 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Andreas SCHWAB Committee / Commission ECON Meeting of / Réunion du 06/09/2010 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Andreas SCHWAB FI FI Tarkistusluonnos 6600 === ECON/6600 === Momentti 01 02 02

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Pohjanlahden silakkakiintiö (ICES osa-alueet 30 31)

Pohjanlahden silakkakiintiö (ICES osa-alueet 30 31) PÄÄTÖS Luonnos 1 (6) XX.12.2017 1855/04.02.03.00/2017 PÄÄTÖS SUOMEN VUODEN 2018 KALASTUSKIINTIÖIDEN JAKAMISESTA MANNER- SUOMEN JA AHVENANMAAN MAAKUNNAN KESKEN ASIA Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. lokakuuta 2017 (OR. en) 13563/17 FIN 643 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Märt KIVINE, Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2015/104 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2015/104 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.10.2015 COM(2015) 487 final 2015/0236 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2015/104 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0077(COD) Mietintöluonnos Jarosław Leszek Wałęsa (PE496.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0077(COD) Mietintöluonnos Jarosław Leszek Wałęsa (PE496. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kalatalousvaliokunta 16.10.2012 2012/0077(COD) TARKISTUKSET 19-31 Mietintöluonnos Jarosław Leszek Wałęsa (PE496.385v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2016 COM(2016) 643 final 2016/0313 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS unionin aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 683 final 2014/0319 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 8. huhtikuuta 2011 (OR. en) 2010/0255 (COD) PE-CONS 9/11 PECHE 63 CODEC 338 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0153 (NLE) 11009/15 PECHE 258 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 16. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

14209/17 1 DG E - 1C

14209/17 1 DG E - 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro:

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 13/2016

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 13/2016 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 29/06/2016 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2016 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.7.2003 KOM(2003) 437 lopullinen 2003/157 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 314 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2009/0038(CNS) budjettivaliokunnalta. kalatalousvaliokunnalle

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2009/0038(CNS) budjettivaliokunnalta. kalatalousvaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2009/0038(CNS) 2.9.2009 LAUSUNTO budjettivaliokunnalta kalatalousvaliokunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Guinean tasavallan

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

A7-0193/16. Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta

A7-0193/16. Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta 1.6.2011 A7-0193/16 16 Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Alexander Graf Lambsdorff 163 kohta 163. toistaa, että jollei vuoden 2013 jälkeiselle monivuotiselle rahoituskehykselle myönnetä riittävästi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0285 (COD) 14028/14 ADD 1 PECHE 455 CODEC 1967 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 7. lokakuuta 2014 Vastaanottaja:

Lisätiedot