LOPEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOPEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA"

Transkriptio

1 LOPEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

2 1 VARHAISKASVATUKSEN LINJAUKSIA LOPELLA KUNNAN STRATEGIA Lopen kunnan strategiassa yhtenä arvona on peruspalveluiden saatavuus ja laatu. Päivähoidossa kiinnitetään huomioita varhaiseen puuttumiseen ennalta ehkäisevänä toimintana yhteistyössä vanhempien kanssa. Päivähoitopaikka voidaan järjestää kunnan sisällä yli aluerajojen. Luonto ja puhdas ympäristö ovat voimavaramme täällä Lopella. Luonto onkin painopistealueena monessa päivähoidon toimipisteessä. Henkilöstön työhyvinvointia parannetaan koulutukseen resursoimalla. SOSIAALITOIMEN STRATEGIA Painottaa arvoissaan laadukasta lapsen iän ja kehityksen mukaista hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Sosiaalitoimen strategiassa yhtenä painopistealueena on erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevat lapset. Erityislastentarhanopettaja tekee yhdessä vanhempien ja henkilökunnan kanssa suunnitelman, jossa huomioidaan lapsen erityistuen tarve. Varhaiskasvatuspalveluja kehitetään tarpeiden mukaisesti.

3 2 1. VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT LOPEN PÄIVÄHOITO ON KUIN PERUNANVILJELYÄ, PIDÄMME MUKULOISTA HUOLTA VARHAISKASVATUKSEN ARVOT LAPSUUDEN ARVOSTUS/LAPSEN ARVOSTUS KASVATUSKUMPPANUUS VANHEMPIEN KANSSA YHTEISTYÖTAIDOT TURVALLISUUS LUONNON KUNNIOITTAMINEN (ks. peruna-kuva) 2. VARHAISKASVATUKSEN PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET LOPEN VARHAISKASVATUKSEN PÄÄMÄÄRÄNÄ ON HYVINVOIVA LAPSI Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, hoitoa ja opetusta. Vahvuutenamme on ammattitaitoinen henkilöstö, kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa, luonnonläheisyys, turvallisuus, rajat ja rakkaus. Lopella painotamme leikin merkitystä lapsen varhaiskasvatuksessa. Toiminta rakennetaan lapsen kiinnostuksen pohjalle. Varhaiskasvatusikäinen lapsi on toiminnallinen, luova ja sadun maailmassa vahvasti kiinni. Lapsi elää tässä ja nyt eli ajattelu on hyvin konkreettista. Oppiminen tapahtuu leikin ja toiminnan kautta vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Lapsi oppii parhaiten omien kokemustensa kautta ollessaan aktiivinen ja kiinnostunut.

4 3 3. KUNNALLISET VARHAISKASVATUSPALVELUT 3.1. PÄIVÄHOITO Päivähoito toimii kirkonkylän, Launosten, Läyliäisten, Vojakkalan, ja Topenon alueilla perhepäivähoitajien kodeissa ryhmäperhepäiväkodeissa päiväkodeissa. Lopen kunnallisessa päivähoidossa tarjotaan koko- ja osapäivähoitoa kaikilla päivähoitoalueilla. Ilta- ja ympärivuorokautinen hoito on keskitetty Launosiin. Perhepäivähoidon ja ryhmäperhepäiväkotien vahvuutena ovat pienet ryhmät ja kodinomaisuus. Päiväkodeissa on vertaisryhmät eri-ikäisille lapsille, 1-3vuotiaitten ryhmä, 3-5vuotiaitten ryhmä sekä sisarusryhmä 1-5vuotiaille ESIOPETUS Esiopetusta järjestetään sosiaalitoimen alaisena kirkonkylän, Launosten ja Läyliäisten alueilla. Sivistystoimi järjestää esiopetusta koulujen yhteydessä Vojakkalassa, Topenolla Ja Pilpalassa. Esiopetuksella on vuosittain tarkistettava opetussuunnitelma ja annettava tuntimäärä on vuosittain vähintään 700 tuntia. 4. VARHAISKASVATUKSEN SISÄLTÖALUEET Toiminnan suunnitellaan lasten ikä- ja kehitystaso huomioiden. Toimintaa ohjaavat varhaiskasvatuksen keskeiset sisällöt, jotka liittyvät läheisesti toisiinsa. Varhaiskasvatuksen keskeiset sisältöalueet ovat: leikki liikunta musiikki kädentaidot luova toiminta kielelliset valmiudet, esim. sadut, lorut, riimit Toiminta tapahtuu sekä itsenäisesti että ohjatusti yksilö- ja ryhmätyöskentelynä. Lapselle luodaan mahdollisuus: vapaaseen leikkiin monipuoliseen liikuntaan sisällä, ulkona ja luonnossa monipuolisiin musiikkielämyksiin ohjattuun leikkiin luovaan itseilmaisuun havainnointiin ja tutkimiseen sekä aktiiviseen oppimiseen ympäristöön ja luontoon tutustumiseen työkasvatukseen juhliin ja muihin erilaisiin tapahtumiin Leikki Leikki on on lapsen lapsen luontevin luontevin tapa tapa oppia oppia ja ja käsitellä käsitellä asioita. asioita. Toiminta Toiminta on on lapsikeskeistä. lapsikeskeistä. Toiminnassa Toiminnassa otetaan otetaan huomioon huomioon lasten lasten kiinnostuksen kiinnostuksen kohteet. kohteet.

5 4 5. VARHAISKASVATTAJAN TEHTÄVÄT Varhaiskasvattajahenkilöstö muodostaa moniammatillisen kasvattajayhteisön. Kasvattajan työssä on tärkeää tiedostaa oma kasvattajuus ja sen taustalla olevat arvot ja eettiset sekä yhdessä sovitut periaatteet. Varhaiskasvattajan rooli on aktiivinen; hän havainnoi, suunnittelee, ohjaa ja tukee toimintaa. Hänen tehtävänään on järjestää lapselle tilaisuuksia leikille ja tutkimiselle sekä luoda hyväksyvä, turvallinen, rohkaiseva, iloinen ja kiireetön ilmapiiri lapsen kasvaa ja kehittyä = HYVÄ JA TASPAINOINEN ARKI. Arjessa näkyy hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus. 6. KASVATUSKUMPPANUUS Kasvatuskumppanuus tarkoittaa vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan tietoista sitoutumista toimimaan yhdessä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Tarkoituksena on tuoda koti ja päivähoito lähelle toisiaan. Vanhemmilla on oman lapsen paras tuntemus sekä ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu. Kasvatuskumppanuus rakentuu kunnioittavassa ja kuulevassa kanssakäymisessä, mikä luo perustan luottamukselle ja vuoropuhelulle. Kumppanuuden periaatteet ovat kuuntelu, kunnioitus ja keskustelu, joiden pohjalta kasvatuskumppanuutta rakennetaan.

6 5 Lapsen aloittaessa päivähoidon molemminpuolisen luottamuksen rakentaminen on tärkeää. Vanhempien kanssa pidetään päivähoidon aloituskeskustelu, jossa käydään läpi päivähoitoon liittyviä asioita sekä havaintoja lapsesta perheen kertomana. Lopen kunnan päivähoidossa käydään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvä kasvatuskeskustelu vanhempien kanssa vähintään kerran vuodessa. Keskustelu pidetään joko päivähoitopaikassa tai perheen kotona. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja mahdolliset kasvun kansiot siirtyvät lapsen mukana esiopetukseen. Päivähoitopaikan muuttuessa lapsen vasu siirtyy lapsen mukana vanhempien niin halutessa. Muita yhteistyömuotoja ovat mm.: päivittäiset kohtaamiset vanhempainillat vanhempaintoimikunta juhlat aamu- ja iltapäiväkahvit yhteiset retket ja tapahtumat Yhteistyötä tehdään seuraavien tahojen kanssa muu päivähoito ja esiopetus kiertävä erityislastentarhanopettaja koulu seurakunta kulttuuritoimi liikuntatoimi sosiaalitoimi Yhteystiedot saa tarvittaessa päivähoitohenkilöstöltä 7. VARHAISKASVATUKSEN SISÄLLÖLLINEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA SEURANTA Lopella päivähoidossa ja esiopetuksessa laadun arviointimenetelmänä käytetään TAKarviointiohjelmaa. Arviointi tapahtuu keväisin ja tuloksista tiedotetaan vanhemmille kevään aikana. Arviointi on pohjana toiminnan suunnittelulle ja kehittämiselle. Lapset (yli 3vuotiaat) tekevät oman arvioinnin päivähoidon toiminnasta keväisin. Kaavake on varhaiskasvatussuunnitelman liitteenä. 1. Asiakastyytyväisyyskysely päivähoito esiopetus Sekä päivähoidolla että esiopetuksella on oma kyselykaavake. 2. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma pohja tämän suunnitelman liitteenä

7 6 3. Yhtenäiset lupakäytännöt valokuvaus, videointi lupakaavakkeet ovat lapsen varhaiskasvatussuunnitelman liitteenä 4. Turvallisuus jokaisessa päiväkodissa ja ryhmäperhepäiväkodissa on oma turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Päivähoidon lomakkeita löytyy osoitteesta lomakkeet 8. VARHAISKASVATUKSEN KESKEISET KEHITTÄMISALUEET KUNNASSA 1. Lapsen ja perheen monipuolinen huomioiminen päivähoidon aloitusvaiheessa 2. Perhepäivähoidon varahoidon järjestäminen 3. Kestävä kehitys - osana arkea 9. ERITYINEN TUKI VARHAISKASVATUKSESSA LÄHTÖKOHDAT Lapsi voi tarvita tukea kehityksen eri osa-alueilla, eripituisia aikoja. Tuen tarve voi syntyä myös tilanteessa, jossa lapsen kasvuolot eivät tue hänen terveyttään ja kehitystään. Lapsen tuen tarve arvioidaan yhdessä vanhempien, kasvatushenkilöstön ja muiden asiantuntijoiden havaintojen pohjalta. Tukitoimet aloitetaan mahdollisimman varhain. ERITYISPÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMINEN LOPELLA Lopella erityispäivähoito toteutetaan osana päivähoitoa. Erityistä tukea tarvitseva lapsi on hoidossa päiväkodissa tai perhepäivähoitoryhmässä. Lapsen yksilölliset tarpeet huomioidaan toiminnan suunnittelussa. Päivähoitoryhmien tukena toimii kiertävä erityislastentarhanopettaja eli kelto. Kelto on osa päivähoitohenkilöstöä. Hän työskentelee yhteistyössä lapsen vanhempien, päivähoidon henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Yhdessä vanhempien kanssa lapselle tehdään erityisen tuen suunnitelman. Siihen kirjataan lapsen tuen tarve ja miten tuki järjestetään lapsiryhmässä. Erityisen tuen suunnitelman teossa hyödynnetään eri asiantuntijoilta saatavaa tietoa lapsesta. Lopen kunnassa toimii lapsi- ja nuorisopsykologi, jonka työtehtäviin kuuluu psykologiset yksilötestit ja kouluvalmiuden arviointi.

8 7 10. VARHAISKASVATUSSUUNNITELMATYÖN ETENEMINEN Lopen kunnan yhteinen varhaiskasvatussuunnitelma on pohjana jokaisen yksikön omalle suunnitelmalle. Sekä kunnan että yksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmat päivitetään vuosittain. Yksiköiden omissa varhaiskasvatussuunnitelmissa näkyy toimipisteen omaleimaisuus, niin päiväkodeissa kuin perhepäivähoidossakin. KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELYÄ Esiopetus Esiopetus osana varhaiskasvatusta on vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista tarjottavaa suunnitelmallista kasvatus- ja opetustyötä. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Strategia Yhdessä sovittu, toimintaa suuntaava malli. Arvo Pysyvä asenne jotakin asiaa kohtaan. Luo pohjan toiminnalle. Varhaiskasvatuksen arvopohja perustuu keskeisiin kansainvälisiin lapsen oikeuksia määritteleviin sopimuksiin. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Ohjaavat valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen sisällöllistä toteuttamista. Kunnan, yksikön, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Valtakunnallisen suunnitelman pohjalta laadittu työväline. Moniammatillinen kasvattajayhteisö Eri koulutustaustoista ja työkokemuksista koostuva henkilöstö. Lapsikeskeinen Yksilön oikeuksista, ainutkertaisista kyvyistä ja kokonaispersoonallisuudesta huolehtiminen. Lapsikeskeisyyttä kuvaavat sellaiset ilmaukset kuin itsensä toteuttaminen, itsetunnon kohottaminen, luovan ilmaisun kehittäminen, henkilökohtaisten kykyjen ja kiinnostuksen kehittäminen.

9 8 11. VUOTUISET TOIMENPITEET VARHAISKASVATUKSESSA Lapsi aloittaa päivähoidon Noin 2 kuukautta hoidon alkamisesta Tammikuu Maaliskuu Tutustuminen päivähoitopaikkaan Hoidon aloituskeskustelu vanhempien kanssa ennen päivähoidon alkamista Päivähoitopäätöksen mukana vanhemmat saavat täytettäväksi lomakkeen tutustumiskäyntiä varten Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen Kasvatuskeskustelut vuosittain Tyytyväisyyskysely lapsille Asiakastyytyväisyyskysely vanhemmille Lopen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty tammikuussa 2009.

10 LOPEN KUNTA Perusturvalautakunta Yhdystie LOPPI puh. (019) PÄIVÄHOITOHAKEMUS Hakemus vastaanotettu / 20 Lapsen henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelin kotiin Kotikunta Uskontokunta Lapsen äidinkieli Lapsen perhetiedot Lapsella kaksi huoltajaa avioliitossa Lapsella yksi huoltaja avoliitossa leski eronnut muu Alle 18-vuotiaiden sisarusten nimet ja syntymäajat Hakija / vanhemmat tai muu huoltaja Huoltajan nimi Työ-/opiskelupaikka ja osoite Henkilötunnus Työaika klo - Ammatti Puhelin työhön Työ määräaikainen Puolison nimi Työn kesto / 20 asti Henkilötunnus Työ-/opiskelupaikka ja osoite Työaika klo - Ammatti Puhelin työhön Työ määräaikainen Työn kesto / 20 asti

11 Hoidon tarve Kokopäivähoito Hoitoaika Hoitopäiviä kuukaudessa Osapäivähoito Lauantaipäivähoito Sunnuntaipäivähoito Ilta-yöhoito Hoidon toivottu alkamispäivä / 20 Nykyinen hoitomuoto Kuljetusmahdollisuus Kyllä Ei Toivottu päivähoitomuoto Päiväkoti, nimi Perhepäivähoidon alue Kirkonkylä Launonen Läyliäinen Muuta päivähoidossa huomioitavaa (allergiat, kotieläimet ym.) Allekirjoitus Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun niiden tarkistamiseen. Paikka Aika Hakijan allekirjoitus / 20 Päätös * * * Päiväkodinjohtaja täyttää * * * Sijoitetaan hoitopaikkaan Hoito alkaa / 20 Säännön mukaiset hoitopäivät / kk Hoitomuoto Kokopäiväinen Osapäiväinen alle 5 h/pv alle 50 h / 2 vk Osahoitoinen alle 5 h/pv alle 30 h / 2 vk Allekirjoitus Paikka Aika Johtajan allekirjoitus / 20

12 PÄIVÄHOITOPAIKAN IRTISANOMINEN Irtisanon lapselleni oppivelvollisuusikään saakka myönnetyn päivähoitopaikan, viimeinen hoitopäivä on / 20. / 20 Paikka Päiväys Allekirjoitus PÄIVÄHOITOPAIKAN UUDELLEEN HAKU IRTISANOMISEN JÄLKEEN Hakemus päivähoitopaikasta tulee jättää kunnalle neljä kuukautta ennen päivähoidon tarvetta, ellei kysymyksessä ole vanhemman työnsaanti tai kouluttautuminen. Tällöin hoitopaikkaa tulee hakea viimeistään kahta viikkoa ennen päivähoidon tarpeen alkua.

13 TYYTYVÄISYYSKYSELY LAPSILLE 1. Kuinka viihdyt hoitopaikassa? 2. Millä mielellä menet aamulla hoitopaikkaan? 3. Millä mielellä lähdet hoitopäivän jälkeen kotiin? 4. Mitä pidät hoitopaikan toiminnasta? 5. Miten leikit sujuvat hoitopaikassa? 6. Mitä mieltä olet hoitopaikan leluista? 7. Mitä mieltä olet hoitopaikan retkistä?

14 8. Mitä mieltä olet ruoasta? 9. Mitä mieltä olet hoitopaikan tunnelmasta? 10. Mitä mieltä olet päivälevosta? 11. Mitä mieltä olet ulkoilusta? 12. Mitä mieltä olet hoitopaikan pihasta? 13. Mitä mieltä olet hoitopaikan aikuisista? 14. Mitä mieltä olet hoitopaikan säännöistä?

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 1 ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...4 1. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Helsingissä

Varhaiskasvatus Helsingissä Varhaiskasvatus Helsingissä Lasten varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jotka nivoutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, jolla on hyvät kasvun, oppimisen ja

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan ja vuonna 2013 päivitettyyn

Lisätiedot

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt Tämä on Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Sen lähtökohtana ovat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet. Sivistyslautakunta hyväksyy joka toinen vuosi päivitetyn suunnitelman. Päivähoitoyksiköt

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma 2003-2006

Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma 2003-2006 Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma 2003-2006 1 Ohjelman sisältö: 1. Taustaa 2. Kuntouttavan varhaiskasvatuksen nykytila 3. Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelmaa tukevat ja ohjaavat valtakunnalliset

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti LASTEN PÄIVÄHOITO PÄIVÄHOITOALUE 1 Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma Nahkialan päiväkoti AKAANTIE 2B 37800 AKAA nahkialan.paivakoti@akaa.fi Aukioloaika: 6.30 17.00 2 AKAAN PÄIVÄHOIDON VISIO

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ Hanna Panula Pro gradu tutkielma Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2007 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 Savitaipaleen kunta Hallinto- ja sivistysosasto Kirkkotie 6 54800 SAVITAIPALE kunta@savitaipale.fi (05)614 011 Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS. 2 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS..

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. KASVUNAJATUS...3 2. TOIMINTAYKSIKÖN

Lisätiedot