Clapharin Comp 875 mg / 125 mg tabletti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Clapharin Comp 875 mg / 125 mg tabletti"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. - Tämä lääke on määrätty Sinulle henkilökohtaisesti eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin Sinun. Clapharin Comp 875 mg / 125 mg tabletti Mitä lääkevalmiste sisältää? Yksi tabletti sisältää: Vaikuttavina aineina: amoksisilliinitrihydraattia vastaten 875 mg amoksisilliinia ja kaliumklavulanaattia vastaten 125 mg klavulaanihappoa. Apuaineet: mikrokiteinen selluloosa, krospovidoni, povidoni K25, vedetön kolloidinen piidioksidi, sakkariininatrium, magnesiumstearaatti, vanilja-makuaine (luontaisen kaltainen sekä luontainen makuaine, maltodekstriini, sakkaroosi, propyleeniglykoli), hypromelloosi, steariinihappo, makrogoli 6000, kinoliinikeltainen (E104) ja titaanidioksidi (E171). Valmisteen kuvaus: Kellertävänvalkoinen tai vaaleankeltainen pitkänomainen kaksoiskupera tabletti, jossa on toisella puolella merkintä Myyntiluvan haltija: Valmistaja: Alternova Oy Ab Losan Pharma GmbH Rajatorpantie 41 C Otto-Hahn-Str. 13 FI Vantaa Neuenburg Finland Saksa Miten lääkevalmiste vaikuttaa? Amoksisilliini on sukua penisilliineille - se tappaa bakteereita. Klavulaanihapon tarkoitus on suojata amoksisilliinia hajoamiselta ja näin parantaa amoksisilliinin tehoa. Mihin sairauksiin lääkettä käytetään? Clapharin comp on mikrobilääke ja sitä käytetään erilaisten bakteeritulehdusten hoitoon mm. hengitystieja ihotulehdusten hoitoon. Milloin lääkevalmistetta ei tule käyttää? Älä käytä valmistetta - jos olet yliherkkä (allerginen) amoksisilliinille tai klavulaanihapolle tai valmisteen jollekin muulle aineelle. - jos Sinulla on aiemmin esiintynyt yliherkkyyttä tai allergisia oireita penisilliineille tai kefalosporiineille - jos Sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimenpiteet: Kerrothan lääkärillesi ennen Clapharin comp -hoidon aloittamista - jos sairastat mononukleoosia tai lymfaattista leukemiaa. - jos Sinulla on vatsatauti, koska oksentelu ja ripuli vaikuttavat lääkkeen imeytymiseen ja siten sen tehoon. - jos Sinulla on maksan vajaatoimintaa.

2 - jos Sinulla on allergiaa tai astmaa, koska valmiste voi herkistää allergisille reaktioille. Raskaus ja imetys: Lääkkeen käyttämisestä raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä kannattaa neuvotella lääkärin kanssa. Haitallisuus liikenteessä: Valmisteella saattaa olla vähäistä vaikutusta suorituskykyyn liikenteessä. Jotkut lääkkeen harvinaiset haittavaikutukset, kuten huimaus, voivat vaikuttaa ajokykyyn. Yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa: Clapharin comp -tabletteja ei tule käyttää muiden bakteereja tappavien antibioottien tai kemoterapiaaineiden kanssa, koska ne voivat vähentää toistensa tehoa. Clapharin comp -valmistetta ei tule myöskään käyttää samanaikaisesti disulfiraamin (Antabus-lääkityksen) kanssa. Probenesidi (kihtilääke), digoksiini (sydänlääke) sekä verenhyytymistä estävät lääkkeet (antikoagulantit) voivat samanaikaisesti Clapharin comp -valmisteen kanssa käytettynä vaikuttaa toistensa pitoisuuksiin elimistössä ja näin ollen lääkityksen tehoon. Clapharin comp -hoito voi vähentää ehkäisypillereiden tehoa, siksi samanaikaisesti suositellaan myös ei-hormonaalista ehkäisyä. Metotreksaatin (sytostaatti) myrkyllisyys saattaa voimistua yhteiskäytössä Clapharin comp valmisteen kanssa. Tämän vuoksi on tärkeää, että muistat aina kertoa lääkärillesi, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Annostus: Lääkäri määrää yksilöllisen annoksen. Tabletit suositellaan otettaviksi tasaisin väliajoin vuorokauden aikana, mielellään aterian alussa vatsaoireiden välttämiseksi. Tabletit voidaan pureskella, mutta ne tulisi ottaa veden kanssa. On tärkeää ottaa koko kuuri loppuun asti, vaikka oireet häviäisivätkin jo ennen kuurin loppumista. Mitä seuraa lääkkeen yliannostuksesta? Yliannostuksesta saattaa seurata mm. ruoansulatuskanavan oireita. Mikäli epäilet yliannostusta, ota yhteys lääkäriisi. Ensiapuna voidaan käyttää lääkehiiltä. Mitä haittavaikutuksia lääke voi aiheuttaa? Kuten kaikki lääkkeet, myös Clapharin comp voi aiheuttaa seuraavia haittavaikutuksia. Yleisiä ovat ripuli, vatsakipu, pahoinvointi sekä lievä vaikutus maksan toimintaan. Harvinaisempia ovat ihon punoitus ja kutina, joka saattaa viitata penisilliiniallergiaan, suun punoitus, suun kuivuminen ja makuaistin häiriöt sekä yliherkkyysreaktiot. Erittäin harvinaisia ovat vakavammat allergiset reaktiot, mustan kielen kehittyminen, ihorakkulat, suoliston sieni-infektio, emättimen kutina, arkuus ja vuodot, vaikutukset maksan toimintaan (maksatulehdukset, keltatauti), verisolujen väheneminen sekä levottomuus, unihäiriöt ja kouristukset. Pitkään jatkuva ja toistuva hoito voi johtaa vastustuskykyisten bakteerien kehittymiseen. Säilytys ja kelpoisuusaika Ei lasten ulottuville. Läpipainopakkaus: Säilytä alle 30 o C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Lasipurkki: Säilytä alkuperäispakkauksessa. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna. Älä käytä pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

3 Pakkausseloste on laadittu

4 BIPACKSEDEL Läs noga igenom denna bipacksedel innan Du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, Du kan behöva läsa om den. - Om Du har ytterligare frågor vänd Dig till Din läkare eller farmaceut. - Detta läkemedel har ordinerats åt Dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar Dina. Clapharin Comp 875 mg / 125 mg tablet Vad innehåller läkemedlet? En tablett innehåller: som verksamma ämnen: amoxicillintrihydrat resp. 875 mg amoxicillin och kaliumclavulanat resp. 125 mg klavulansyra. hjälpämnen: mikrokristallin cellulosa, krospovidon, povidon K 25, vattenfri kolloidal kiseldioxid, sackarinnatrium, magnesiumstearat, vaniljsmakämne (naturenligt och naturligt smakämne, maltodextrin, sacharos, propylenglykol), hypromellos, stearinsyra, makrogol 6000, kinolin gult (E104) och titandioxid (E171). Beskrivning av preparatet: Gulvit eller ljusgul avlång bikonvex tablett märkt 1000 på ena sidan. Innehavare av Tillverkare: försäljningstillstånd: Alternova Oy Ab Losan Pharma GmbH Råtorpsvägen 41 C Otto-Hahn-Str. 13 FI Vanda Neuenburg Finland Saksa Hur verkar läkemedlet? Amoxicillin är besläktat med penicillinerna det dödar bakterier. Klavulansyran i tabletten är till för att skydda amoxicillinet från att brytas ned och på så sätt stärker det amoxicillinets effekt. Mot vilka sjukdomar används medicinen? Clapharin comp är ett mikrobläkemedel och det används för vård av olika bakterieinfektioner bl.a.luftvägs- och hudinfektioner. När bör man inte använda läkemedlet? Använd inte läkemedlet: - om Du är överkänslig (allergisk) för amoxicillin och klavulansyra eller något av de andra ämnena i preparatet. - om Du tidigare har uppvisat överkänslighet eller fått allergiska symptom av penicillin eller kefalosporin - om Du har gravt nedsatt lever eller njurfunktion Varningar och försiktighetsmått för läkemedlet: Innan Du påbörjar Clapharin comp- behandlingen skall Du tala om för Din läkare - om Du lider av körtelfeber eller lymfatisk leukemi. - om Du har magsjuka, eftersom uppkastningar och diarré påverkar läkemedlets absorbtion och på så sätt dess effekt. - om Du har leverinsufficiens. - om Du har allergi eller astma, eftersom preparatet kan göra Dig känsligare för allergiska reaktioner.

5 Graviditet och amning: Rådfråga Din läkare innan Du tar något läkemedel. Körförmåga och användning av maskiner: Preparatet kan ha mindre effekter på prestationsförmågan i trafiken. Några av läkemedlets sällsynta biverkningar, t.ex. yrsel, kan påverka körförmågan. Samverkningar med andra mediciner: Clapharin comp tabletter bör inte användas samtidigt med andra bakteriedödande antibioter eller kemoterapeutiska ämnen, eftersom de kan minska på varandras effekt. Clapharin comp bör inte heller användas samtidigt med disulfiram (Antabusmedicinering). Probenesid (giktmedicin), digoxin (hjärtmedicin) samt blodproppslösande preparat (antikoagulanter) kan tillsammans med Clapharin comp påverka varandras koncentrationer i kroppen och på så sätt medicinens effekter. Clapharin comp vården kan minska preventivpillers effekt och därför rekommenderas det att samtidigt också använda ickehormonella preventivmetoder. Toxiciteten av metotrexat (cytostat) kan öka vid samtidig användning av Clapharin comp. P.g.a. detta är det viktigt att Du alltid kommer ihåg att tala om för Din läkare om Du för tillfället använder eller nyligen har använt andra mediciner också sådana receptfria mediciner som en läkare inte har ordinerat. Dosering: Läkaren ordinerar Din individuella dosering. Det rekommenderas att ta tabletterna i jämna intervaller under dygnets gång, helst i början av en måltid för att undvika magbesvär. Tabletterna kan tuggas, men bör tas med vatten. Det är viktigt att ta hela kuren till slut även om symptomen verkar försvinna redan innan kuren tagit slut. Vad händer vid överdosering av medicinen? Man kan bl.a. få symptom i matsmältningskanalen vid en överdosering. Om Du misstänker överdosering tag då kontakt med Din läkare. Medicinalkol kan användas som första hjälp. Hurdana biverkningar kan medicinen förorsaka? Liksom med alla mediciner kan Clapharin comp medicineringen ha biverkningar. Vanliga är diarré, magont, illamående samt lätt leverpåverkan. Mindre vanliga, sällsynta är hudrodnad och klåda, som kan tyda på penicillinallergi, rodnad i munnen, muntorrhet och smakstörningar, överkänslighetsreaktioner. Mycket sällsynta, enstaka är allvarligare allergiska reaktioner, utvecklande av svart tunga, hudblåsor, svampinfektion i tarmen, klåda i slidan, ömhet och flytningar, leverpåverkan (hepatit, gulsot), minskning i antalet blodceller samt oro, sömnstörningar och kramper. Långvarig och upprepad behandling kan medföra att resistenta bakterier utvecklas. Förvaring och hållbarhet Förvaras oåtkomligt för barn. Blisterpackningen: Förvaras vid högst 30 C. Förvaras i originalförpackningen. Glasburk: Förvaras i originalförpackningen. Tillslut förpackningen väl. Använd inte läkemedlet efter utgångsdatumet på kartongen.

6 Bipacksedeln är upplagd

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Itävalta.

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Itävalta. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo

PAKKAUSSELOSTE. Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo PAKKAUSSELOSTE Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit rabepratsolinatrium Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. sulfasalatsiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. sulfasalatsiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Salazopyrin EN 500 mg enterotabletit sulfasalatsiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

Diuraminia käytetään kohonneen verenpaineen alentamiseen, sydämen vajaatoiminnan hoitoon ja maksakirroosiin liittyvän turvotuksen vähentämiseen.

Diuraminia käytetään kohonneen verenpaineen alentamiseen, sydämen vajaatoiminnan hoitoon ja maksakirroosiin liittyvän turvotuksen vähentämiseen. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli PAKKAUSSELOSTE Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen - Säilytä tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute,liuos ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Losartan Krka 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 50 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium Lue

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos flufenatsiinidekanoaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova. Omepratsoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova. Omepratsoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova Omepratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE TRINEURIN TABLETTI

PAKKAUSSELOSTE TRINEURIN TABLETTI PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti, koska se sisältää tärkeää tietoa lääkkeestä. Tätä lääkettä voi ostaa ilman reseptiä itsehoitoon. Lääkettä tulee käyttää huolellisesti ohjeen mukaan,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Hydrocortison-ratiopharm 1 % emulsiovoide Hydrokortisoni

PAKKAUSSELOSTE. Hydrocortison-ratiopharm 1 % emulsiovoide Hydrokortisoni PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa kayttajalle Anastrozole. Bluefish 1 mg tabletti, kalvopaallysteinen Anastrotsoli

Pakkausseloste: Tietoa kayttajalle Anastrozole. Bluefish 1 mg tabletti, kalvopaallysteinen Anastrotsoli PAKKAUSSELOSTE Pakkausseloste: Tietoa kayttajalle Anastrozole Bluefish 1 mg tabletti, kalvopaallysteinen Anastrotsoli Lue tama pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat Iaakkeen kayttamisen, silla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Amoxiclav vet 40 mg/10 mg tabletti kissalle ja koiralle

PAKKAUSSELOSTE. Amoxiclav vet 40 mg/10 mg tabletti kissalle ja koiralle PAKKAUSSELOSTE Amoxiclav vet 40 mg/10 mg tabletti kissalle ja koiralle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tabletit telmisartaani/hydroklooritiatsidi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tabletit telmisartaani/hydroklooritiatsidi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tabletit telmisartaani/hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. MOVICOL, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. MOVICOL, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Propofol-Lipuro 20 mg/ml injektio-/infuusioneste, emulsio Propofoli

PAKKAUSSELOSTE. Propofol-Lipuro 20 mg/ml injektio-/infuusioneste, emulsio Propofoli PAKKAUSSELOSTE Propofol-Lipuro 20 mg/ml injektio-/infuusioneste, emulsio Propofoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni

PAKKAUSSELOSTE. Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni PAKKAUSSELOSTE Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

Raskaus ja imetys Kysy lääkäriltä neuvoa ennen kuin käytät Zovirax emulsiovoidetta raskauden tai imeytyksen aikana.

Raskaus ja imetys Kysy lääkäriltä neuvoa ennen kuin käytät Zovirax emulsiovoidetta raskauden tai imeytyksen aikana. Nimi ZOVIRAX 5 % CREME Mitä lääke sisältää? Vaikuttava aine: asikloviiri 5 % (50 mg / grammassa voidetta ). Muut aineet: propyleeniglykoli, valkovaseliini, setostearyylialkoholi, nestemäinen parafiini,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Depo-Medrol 40 mg/ml injektioneste, suspensio. metyyliprednisoloniasetaatti

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Depo-Medrol 40 mg/ml injektioneste, suspensio. metyyliprednisoloniasetaatti kansallinen IIx3 336937-9/2014 FAKO Karri Penttilä hyv. 16.2.15 /27.2.2015 TAK Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Depo-Medrol 40 mg/ml injektioneste, suspensio metyyliprednisoloniasetaatti Lue tämä pakkausseloste

Lisätiedot