Hei! Ohessa valitus, joka saapuu hallinto-oikeuteen myös postitse. Terv. M Patrikainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hei! Ohessa valitus, joka saapuu hallinto-oikeuteen myös postitse. Terv. M Patrikainen"

Transkriptio

1 Martti Patrikainen aika :33:15 Vastaanottaja: Kopio: Tommi Pihlajasalo Tomi Koivula Ari Siltaoja "Heta-Mari Hernesniemi" Juha Koskiniemi Esa Marttila "Antti Ala-Fossi" Aihe: Valitus Hei! Ohessa valitus, joka saapuu hallinto-oikeuteen myös postitse. Terv. M Patrikainen Vapo OyValitus Vaasan HAO Koirainneva_ pdf

2 1 Vaasan hallinto-oikeudelle Asia Valitus Valittaja Vapa Oy, osakeyhtiö Jyväskylän kaupungista Valituksenalainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston antama päätös nro 9/2017/1, joka koskee Koirainnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista ym., Kurikka ja Ilmajoki.

3 2 Vaatimukset Vapa Oy vaatii, että Vaasan hallinto-oikeus; 1. kumoaa aluehallintoviraston päätöksen siltä osin kuin aluehallintovirasto on hylännyt toiminnanaloittamislupahakemuksen n. 1,5 ha suuruisen laajennusalueen valmistelun ja tuotannon, uusien vesienkäsittelyrakenteiden toteuttamisen ja käyttöönoton sekä vesienjohtamisreittien muuttamisen osalta ja yhtiön hakemuksen hyväksyen myöntää toiminnanaloittamisluvan, 2. lohkojen 1 ja 3-5 osalta kumoaa 3. lupamääräyksen kappaleet, joissa määrätään, että; Tuotantoalueen ympärysojia, kokoojaojia, tuotantolohkojen pintaa tai sarkaojia rakenteineen ei saa ulottaa 20 cm lähemmäksi kivennäismaata tai syventää alueilla, joissa kaivu on jo mahdollisesti ulotettu 20 cm lähemmäs kivennäismaata tai kivennäismaahan. Mikäli uusia laskeutusaltaita tai pumppausaltaita kaivetaan kivennäismaahan saakka, on kaivumaat kalkittava. Lisäksi on huolehdittava siitä, ettei laskeutus- ja pumppausaltaiden vesipintaa lasketa turvekerroksen alapuoliselle tasolle muulloin kuin lyhytaikaisesti lietteen poiston yhteydessä. Tuotanto ja jälkihoitotoimet on myös muutoin toteutettava niin, että happamat su/faattimaat eivät tule hapettumiselle alttiiksi. Aluehallintovirasto voi erillisen hakemuksen perusteella hyväksyä kivennäismaahan ulottuvan kaivun ja muuttaa tai täsmentää lupaa ja lupamääräyksiä. Hakermuksen tulee sisältää riittävin maaperänäytteenottoihin perustuva selvitys kaivualueen pohjaturpeen ja kivennäismaan happamuudesta sekä mahdollisten su/fidisedimenttien esiintymissyvyydestä sekä yksityiskohtainen suunnitelma toimenpiteistä, joilla estetään kaivusta tuotanto- ja jälkihoitovaiheiden aikana aiheutuvat happamuushaitat. 3. lohkon 2 osalta 3. lupamääräyksen 4. kappaleen kumoten muuttaa sanotun lupamääräyksen 1. ja 2. kappaleet kuulumaan seuraavasti: Lohkon 2 kenttien pintaa ei saa ulottaa 20 cm lähemmäksi hapanta su/faattimaata tai potentiaalista hapanta sulfaattimaata. Sarka-, kokoaja- eristysojia ei saa kaivaa kivennäismaassa syvemmäksi kuin tuotannon edellyttämän kuivafuksen ylläpidon kannalta on välttämätöntä. Pohjamaasta kaivetut kaivumassat tulee läjittää ja peittää tai muutoin käsitellä niin, etteivät ne tule hapettumiselle alttiiksi.

4 3 Perustelut Toiminnanaloittamislupa Lohkon 5 laajennusalueen 1,5 ha, joka tällä hetkellä on pintavalutuskenttäkäytössä, toiminta aiheuttaisi hyvin vähän uutta vesistökuormitusta. Alue on enttudestaan sarkaojitettua suoaluetta. Laajennusalueen pohjoispuoleiselle ojittamattomalle suoalueelle rakennettavalla pintavalutuskentällä korvataan sekä em. pintavalutuskenttä että alueen eteläosalla käytössä oleva tuotannossa olleelle alueelle rakennettu kasvillisuuskenttä, joiden molempien toimintakyvyssä on maanrakentamisesta ym. johtuvaa puutteellisuutta. Uuden pintavalutuskentän käyttöönotolla vähennetään alueelta lähtevää kuormitusta merkittävissä määrin laajennusalue valmistelussa ja tuotannossa ollenkin. Ympäristövaikutusten minimoimisen kannalta rakenteen mahdollisimman nopea käyttöönotto on tarkoituksenmukaista, vaikka kyseessä on pääosin jo toiminnassa oleva tuotantoalue ja jolla toimintaa voidaan jatkaa voimassa olevan luvan nojalla. Uutta pintavalutuskenttää ei voida ottaa käyttöön koko tuotantoalueelle muuttamatta vesienjohtamisreittiä n. 70 ha suuruisen Koirainnevan eteläosan osalta. Kenttä voidaan ottaa käyttöön erkiseen n. 36 ha pohjoisosalle (sis. laajennusalue 1,5 ha}, mutta sille sijoittuvaa 1,5 ha laajennusaluetta ei ilman rakennettavaa uutta pintavalutuskenttää. Laajennusalue on tarpeen saada mukaan tuotantoon muun jo tuotannossa olevan alan kanssa. Muut hakemuksessa mainitut rakenteet on teknisesti tms. mahdollista toteuttaa vain uuden kentän ja siihen liittyvien vesienjohtamisjärjestelyjen yhteydessä. Laskuojamuutoksesta huolimatta kuivatusvesien vaikutusten kohteena tulisi olemaan sama Jalasjoen jokiuoma. Matoluoma, johon Koirainnevan eteläosan kuivatusvedet nykyisellään johdetaan, ja Ohoonluoma, johon nevan kaikki vedet on tarkoitus vastaisuudessa johtaa, eivät ole kalataloudellisesti ja virkistyskäytöllisesti merkittäviä uomia. Luomien luusuoiden välinen etäisyys on n. 3,2 km (Matoluoman luusua ylävirrassa). Matoluoman 91,5 km2 valumaalue on Ohoonluoman 19,2 km2 valuma-aluetta selvästi suurempi, mikä näkyy myös luomien koossa ja virtaamissa Matoluoman eduksi. Kuormitus Matoluomaan lakkaisi ja siirtyisi vähäisempänä Ohoonluomaan, johon johtuvan nykyisen tuotantoalan kuormitus myös pienentyisi. Koirainnevan eteläosan vesien puhdistaminen on mahdollista palauttaa nykyiselle kasvillisuuskentälle ja johtaminen Matoluomaan, mikäli alueen vesienjohtamissuunnan muutoslupa myöhemmin evättäisiin. Laajennusalueen luvan epäämisellä ei em. syistä olisi merkitystä toiminnanaloittamisluvan myöntämisen edellytyksiä tarkasteltaessa. Selvitysten mukaan luonnonsuojelulaista johtuvaa estettä laajennusalueen ja uuden pintavalutuskentän käyttöönotolle ei ole. Laajennusalueen ennallistamiseen ei käytännössä alueen nykyisestä tilasta johtuen ole mahdollisuutta nykyisinkään.

5 4 Happamuutta koskevat määräykset LSSAVI on päivätyssä täydennyskehotuksessa edellyttänyt hakijalta muun ohessa seuraavan lisäselvityksen: 15. Tuotantoalue sijaitsee litorinameren arueella. Happamien pohjamaiden esiintymistä hankealueetla ei voida sulkea pois alueelta nykyisin olemassa olevan Hedon perusteella. Sulfidisedimenttien esiintyminen turvekerroksen atapuolisessa maaperässä sekä se miltä syvwdeltä maanpinnasta mahdollinen sulfidlpitoinen maa kerros alkaa tulee setvittää maaperånäyttein. Selvityksen tulee perustua kivennäismaan maatajin. ph:n ja kokonaisrikkipitoisuuden määritykseen. Kivennäismaanäytteiden ph:ta on seurattava avoimessa astiassa, välillä kostuttaen vähintään 10 viikkoa. Suositeltava näytteenottotiheys on noin 1 havainto piste / 10 ha. Selvityksestä on käytävä ilmi miltä syvyydeltä näytteet on otettu ja mikä on turvekerroksen paksuus näytepisteellä. Näytepisteet tulee esittää kartalla. Jos hankealueella on happamia tai potentiaalisesti happamia sulfaattimaita on esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma happamuuden torjumisesta Koirainnevalla. Hakija on tehnyt pyydetyn selvityksen ja oheistanut sen päivätyn hakemuksen täydennyksen liitteeksi 8 (valituskirjelmän liite 1 ). Selvitys on kattava ja tarkan tiedon tuotantoaluen pohjamaan laadusta antava, koska se käsittää 10 näytteenottopistettä (n. 1 kpl/10 ha) ja koko tuotantoalueen. Selvityksellä hankitut tiedot ovat jääneet tietojen edellyttämällä tavalla huomioimatta hakemusasiaa ratkaistaessa. Selvityksen mukaan potentiaalisesti hapanta sulfaattimaata esiintyy vain Koirainnevan turvetuotantoalueen keskiosalla 33,9 ha suuruisen lohkon 2 alueella muun alueen ollessa happamuusvaikutuksen kannalta riskitöntä ja erityisiä määräyksiä edellyttämätöntä. Vaatimuskohdassa 2 mainitut 4. lupamääräyksen määräykset ovat tarpeettomat ja tarpeettomasti vaikeuttaisivat toimintaa lohkoilla 1 ja 3-5. Lisäksi toiminta em. lohkoilla pitäisi lopettaa loppuvaiheessaan, vaikka siihen ei ole ympäristönsuojelullisista syytä.

6 5 Hakija on lohkoa 2 koskien tehnyt seuraavanlaisen suunnitelman happamuuden torjumiseksi (alla ensin pohjamaaselvityksen liitteessä 4 esitetty rajoitealue):...,...,...,, ,ful/md~

7 6 Liitteen 4 mukaisella riskialueeha pohjamaalajien happamoitumista vältetäär ennaltaehkäisevien työskentelytapojen avulla. Mineraalimaahan ulottuvia kaivuita pyritään p äsääntöisesti vätttämäån. M. I kaivuutöiden ulottaminen kivennåismaahan nähdään välttämättömäksi t otantoatueer toiminnan kannalta, tulee kaivumassat läjittää ja peittää niin, etteivät ne altistt hape av 11e olosuhte ne. L 'j1tysmateriaalina voidaan yttää esim. turvetta sekä muita ei-su ldisla maa-aineksia. Suffaattipitotseen kivennäismaahan utotetut ojalinjat, altaat tms. rakenteet turee myös pitää suojassa kuivumiselta esim. vedenpinnan saätelyr avula. Mahdollisten kanuutöiden toteuttajaa tullaan informoimaan etukäteen riskialueer vaatimi ta rityisjärjestelyistä. Tuotannon loppuvaiheessa jätetään riskialueelle pohjamaiden hapettum ista estävä turvekerros, jolloin vältetään haita nisten alkuaineiden liukeneminen lähiympäristöön myös tuotannon päätyttyä Turvekerrosta ja pohjamaata on selvitetty lohkon n. 34 ha suuruiseen pintaalaan nähden riittävän kattavasti kolmesta näytepisteestä otetuilla näytteillä ja niiden analysoinnilla. Toimintaan liittyviä kaikkia vaiheita ei ole tarpeen rajoittaa happamuushaitan estämiseksi. Ojat on mahdollista kaivaa kivennäismaahan saakka, mutta tuotanto on varmuuden vuoksi syytä ulottaa enintään 20 cm etäisyyteen kivennäismaan pinnasta, kuten selvityksessä tarkoitetaan ja esitetään. Suunnitelma ei sisällä laskeutusaltaiden lohkolle 2 rakentamista. Ojastojen vesittäminen kemiallisesti pelkistävään tilaan ole tarpeellista, koska pohjamaan mahdollinen hapettuminen jää hyvin tilapäisenä ojaliuskiin ja koska yhteisojapituus jokseenkin pienialaisella lohkolla 2 ei ole suuri. Pohjamaan mahdollinen tilapäisesti ilmenevä hapettuminen ojaliuskissa ei tule aiheuttamaan ph-tason sanottavaa laskua tuotantoalueelta lähtevässä vedessä, koska lohko muodostaa vain noin kolmasosan Koirainnevan n. 105 ha alueesta ja koska lohkon vedet kokoojaojista alkaen laimentaen sekoittuvat muiden lohkojen vesiin ja koska vedet vielä johdetaan pintavalutuskentän kautta. Lohkon osuus Ohoonluoman n. 20, 1 km2 suuruisesta valuma-alueesta on vähäiset n. 1, 7 %, mikä tarkoittaa, että jokaisesta Ohoonluomasta Jalasjokeen purkautuvasta 100 litrasta n. 1, 7 litraa tulee lohkolta 2. Happamuushaitta ei ole mahdollinen. Hakemuksessa esitetty haitan torjuntasuunnitelma on vähintäin riittävä.

8 7 Jyväskylässä, helmikuun 24. päivänä 2017 VAPO OY Laati: LIITE 1 Koirainnevan pohjamaaselvitys ja happamuushaitan torjuntasuunnitelma (geologi Juha Ovaskainen, Vapa Oy, ) Prosessiosoite: Lakimies, VT Martti Patrikainen cio VAPO OY PL 22, JYVÄSKYLÄ Puh

9 V PO 1.1,m 1 1(4) Koirainnevan (Jalasjärvi) happamoitumisriski turvetuotantoalueen sulfidiperäinen Koirainnevan turvetuotantoalueen sulfidiperäistä flappamoitumisriskiä selvitettiin Geologian tutkimuskeskuksen laatiman näytteenottosuunnitelman (liite 1) sekä pohjamaalajikartan perusteella. Ensimmäinen näytteenottokerta toteutettiin ja toinen näytteenottokerta Menetelmät ) Näytteenotto kohdennettiin kattavasti koko hankealueelle. Ensimmäisellä näytteenottokerralla näyteainesta kairattiin yhteensä neljältä tutkimuspisteeltä ja toisella näytteenottokerralla yhteensä kuudelta tutkimuspisteeltä. Kokonaisuutena 10 kairatutkimuspistettä muodostaa näytteenottotiheydeksi n. 1 pisteen/10 hehtaaria kohden. Näytteenottopisteiden sijoittuminen on esitetty liitteessä 2. Kairaukset pyrittiin ulottamaan n. 50 cm turvekerroksen alarajan alapuolelle. Joidenkin näytteenottopisteiden kohdalla kairausta ei kuitenkaan voitu jatkaa esitettyyn tavoitesyvyyteen näyteaineksen tiiviyden tai lajittumattomuuden vuoksi. Näytteet otettiin n cm:n välein tai maalajien vaihdellessa kerrosyksiköin jatkuvana sarjana sekä kivennäismaasta että turpeen alimmasta 50 cm:stä. Katrauksista kuvattiin maastossa maalajit ja kerrosjärjestys. ) Näytteiden hapettumispotentiaali selvitettiin hapettumisseurannan eli ph-inkubaation avulla. Ensimmäinen mittauskerta toteutettiin vuorokauden sisällä näytteenotosta. Tämän jälkeen maaperä- ja turvenäytteiden annettiin hapettua 8 viikkoa, mitaten samalla ph:n muutosta kerran viikossa. Mikäli näytteen ph- arvo seuranta-ajanjaksolla laski alle neljään ja pudotusta tapahtui vähintään 0,5 ph- yksikköä, voitiin näytteissä todeta esiintyvän sulfideja ja maaperä luokitella potentiaalisesti happamaksi sulfaattimaaksi. Tulokset Koirainnevan kivennäismaa- ja turvenäytteiden inkubaation tulokset on esitetty taulukoissa 1 ja 2. lnkubaatiotulosten perusteella potentiaalisesti happaman sulfaattimaan kriteerit täyttyvät näytteenottopisteiden 2, 6 ja 7 kivennäismaanäytteiden kohdalla. Hapettavia tekijöitä esiintyy välittömästi turvekerroksen alapuoleisessa liejunsekaisessa mineraalimaassa sekä tämän alapuoleisessa hiesukerroksessa. Näytteenottopisteen 6 kohdalla kairaus ulotettiin hiesukerroksessa n cm kivennäismaapinnan alapuolelle, jossa hapettavia tekijöitä ei enää esiintynyt. Pisteiden 2 ja 7 kohdalla phtaso laskee liejukerroksen kohdalla alle 3, mutta yksikköä syvemmällä hiesuvartaisessa

10 VAPO 2 (4) kerroksessa ph- taso laskee matalimmillaan 3,5:n. Näin ollen on todennäköistä, että merkittävin happamoituspotentiaali kahdentuu havaitun alueen liejunsekaiseen ja hiesupitoiseen kerrosyksiköihin n cm:n syvyydelle kivennäismaan rajapinnasta. Turvenäytteissä ei havaittu sulfidiperäistä happamoitumisriskiä. Taulukko 1. ph:n muutosseurannan (inkubaation) tulokset näytepisteiltä 1-4. } _) ph:n muutos Piste Syvyys cm Näytesarjan osa Turvelaji/Pohjamaa ph phb mittaajanjaksolla Pl cm kvm:n yläp. * Turve 5,41 4,9-0,51 Pl cm kvm:n yläp. Turve 5,41 5,01-0,4 Pl cm kvm:n alap. LjsSa 5,62 4,64-0,98 Pl cm kvm:n alap. Savi 5,95 4,77-1,18 Pl Savi/HS Pl 400 Kova pohjamaa P cm kvm:n yläp. Turve 5,27 4,29-0,98 P cm kvm:n yläp. Turve 5,44 4,65-0,79 P cm kvm:n alap. LjsSa 5,72 2,50-3,22 P cm kvm:n a lap. SasHs 5,81 3,36-2,45 P2 280->600 Savi P cm kvm:n yläp. Turve 5,46 4,74-0,72 P cm kvm:n yläp. Turve 5,49 4,71-0,78 P cm kvm:n alap. LjsHs 5,7 4,91-0,79 P SOcm kvm:n alap. Savi 5,91 4-1,91 P cm kvm:n yläp. Turve 5,24 4,66-0,58 P cm kvm:n yläp. Turve 5,68 4,78-0,9 P cm kvm:n alap. Savi 5,43 4,3-1,13 Ei näytettä maa- P aineksen tiiviyden vuoksi = Ensimmäinen mittausajankohta * kvm = Kivennäismaa b= Viimeinen mittausajankohta

11 VAPO 3 (4) Taulukko 2. ph:n muutosseurannan (inkubaation) tulokset näytepisteiltä 5-9. ) ph:n muutos Syvyys Piste Näytesarjan osa Turvelaji/Pohjamaa pha phb mittacm ajanjaksolla PS cm kvm:n alap. LjsHs 5,3 4,6-0,7 PS cm kvm:n alap. HssSa 5,6 4,7-0,9 P cm kvm:n alap. LjsHs 5,7 2,9-2,8 P cm kvm:n a lap. Hiesu 6,1 3,5-2,6 P cm kvm:n a lap. Hs/Ht 6 4,4-1,6 P cm kvm:n alap. LjsHs 5,8 2,9-2,9 P cm kvm:n alap. Hiesu 5,8 3,5-2,3 PS cm kvm:n alap. LsSa 5,9 4,9-1 PS cm kvm:n a lap. Savi 6,00 4,70-1,30 P cm kvm:n alap. Hiesu 5,8 5-0,8 PlO - Ei näytettä Moreeni = Ensimmäinen mittausajankohta = Viimeinen mittausajankohta kvm = Kivennäismaa Johtopäätökset ja toimenpiteet Koirainnevan potentiaalisen sulfaattiriskialueen rajaamisen perusteena on käytetty inkubaation tuloksia sekä GTK:n maaperäkartta-aineistoa (liite 3). lnkubaatiotulosten perusteella happamoitumiselle potentiaaliset kerrostumat sijoittuvat tuotantoalueen keskivaiheille, tuotantolohkolle 2. Tällä alueella kivennäispohjamaa on GTK:n maaperäkartan perusteella selkeästi hiesupitoinen. Hiesuisia sedimenttejä esiintyy alueella muuallakin, mutta happaman sulfaattimaan kriteerit ei näillä alueilla inkubaation perusteella täyty. Lohkon 5 kohdalla näytteenottopiste oli ennakkotiedoista poiketen moreenin sekaista, jolloin näytettä ei pystytty ottamaan käytettävällä välineistöllä. Lohko 1 on lähestulkoon kokonaan savivaltaista, joka inkubaation perusteella ei ole happamoitumispotentiaalista. Edellä esitettyjen asiakohtien perusteella voidaan melko luotettavasti todeta, että potentiaaliset happamat sulfaattimaat sijoittuvat tuotantoalueen keskivaiheen hiesuvaltaisen pohjamaalajin alueelle. GTK:n pohjamaalajikartan ja näytteenottopisteiden sijoittumisen perusteella havainnollistettu riskivyöhyke on esitetty liitteessä 4.

12 VAPO 4 (4) Liitteen 4 mukaisella riskialueella pohjamaalajien happamoitumista vältetään ennaltaehkäisevien työskentelytapojen avulla. Mineraalimaahan ulottuvia kaivuita pyritään pääsääntöisesti välttämään. Mikäli kaivuutöiden ulottaminen kivennäismaahan nähdään välttämättömäksi tuotantoalueen toiminnan kannalta, tulee kaivumassat läjittää ja peittää niin, etteivät ne altistu hapettaville olosuhteille. Läjitysmateriaalina voidaan käyttää esim. turvetta sekä muita ei-sulfidisia maa-aineksia. Sulfaattipitoiseen kivennäismaahan ulotetut ojalinjat, altaat, tms. rakenteet tulee myös pitää suojassa kuivumiselta esim. vedenpinnan säätelyn avulla. ) Mahdollisten kaivuutöiden toteuttajaa tullaan informoimaan etukäteen riskialueen vaatimista erityisjärjestelyistä. Tuotannon loppuvaiheessa jätetään riskialueelle pohjamaiden hapettumista estävä turvekerros, jolloin vältetään haitallisten alkuaineiden liukeneminen lähiympäristöön myös tuotannon päätyttyä Jyväskylässä Vapo Oy ~ttoaineet tj~l-ucj-. -- JGha Ovaskainen Geologi Liitteet Liite 1 Näytteenottosuunnitelma sulfidiperäisen happamoitusriskin kartoittamiseksi Koirainnevan turvetuotantoalueelta (Gtk) Liite 2 Näytteenottopisteiden sijoittuminen Liite 3 Maaperäkartta (Gtk) Liite 4 Sulfidisedimenttien riskivyöhyke

13 1-tn-f 1 / L,// 7'~ 3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Selvitys Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Jaakko Auri Juha Ovaskainen Vapo Oy Turvetuotteet Yrjönkatu 42; PL Jyväskylä Näytteenottosuunnitelma sulfidiperäisen happamoitumisriskin kartoittamiseksi Koirainnevan turvetuotantoalueella GTK esittää tässä selvityksessä arvion näytteenotosta, jolla pystytään arvioimaan sulfidiperäistä happamoitumisriskiä turvetuotannossa Koirainnevan turvetuotantoalueella Jalasjärvellä. Alue sijaitsee noin 95 m korkeustasossa merenpinnan yläpuolella ja siten muinaisen Litorinameren peittämän alueen rajalla. Lisäksi suon pohjamaalajeina esiintyy GTK:n turvekartoitustietojen mukaan yleisesti savea ja hiesua,jotka ovat paikoin liejuisiaja siten alueella voi esiintyä tuotantoon liittyvää sulfidiperäistä happamoitumisriskiä. Alueella ei tulkinnan mukaan esiinny kallioperän mustaliuskeita, jotka voisivat aiheuttaa maaperän happamoitumista ja rikastumista metalleilla. Näytteenottosuunnitelmassa hyödynnettiin GTK:n happamien sulfaattimaiden kartoitustietoja (1:250000), turvekartoitustietojaja aerogeofysikaal i sia aineistoja..) Näytteenotto- kairaussuunnitelma esitetään kartalla kuvassa 1. Arvion mukaan sulfidiriskin selvittämiseksi Koirainnevalla riittää melko harva pistetiheys, koska suon pohjamaaleissa ei esiinny suurta litologista vaihtelua ja pohjamaan voidaan olettaa kerrostuneen kohtalaisen samanlaisissa oloissa koko suoalalla. Alue sijaitsee myös muinaisen Litorinameren peittämän alueen rajalla ja GTK:n kartoitusten mukaan tällä korkeustasolla merellisten sulfidisedimenttien esiintyminen on melko harvinaista. GTK on myös tehnyt sulfaattimaakartoitusten yhteydessä Koirainnevalla kaksi kairausta, joissa ei aistinvaraisten havaintojen (harmaa liejuinen hiesu) mukaan esiintynyt sulfidia. Näyteanalyysejä alueelta ei ole. GTK:n aerogeofysikaalisessa sähkömagneettisessa aineistossa näkyy, että suoalueella esiintyy ympäristöstä lievästi poikkeava pintamaan johde. Tämä voi kuitenkin aiheutua hienorakeisten sedimenttien tyypillisesti paremmasta sähkönjohtokyvystä. Näytepisteitä pyritään kuitenkin myös sijoittamaan tämän perusteella parhaiten johtaville suon osa-alueille. Lähin kartoituksissa todettu sulfidipiste sijaitsee viereisen Peurainnevan reunalla vajaa 10 m alemmalla korkeustasolla. Suurin todennäköisyys sulfidien esiintymiselle Koirainnevalla on Iiejuisissa pohjamaalajeissajajuuri näistä suunnitelman mukaisesti pyritään saamaan ensisijaisesti näytteet. Havaintopisteiden paikkoja voidaan tarkentaa maastossa niin, että ainakin kahdella pisteellä tavoitetaan liejuiset pohjamaalajit. Kairaukset tulisi ulottaa vähintään 50 cm turpeen alarajan alapuolelle tai kovaan pohjamaahan saakka. Näytteitä otetaan vähintään 2 kpl turpeen alimmasta 50 cm kerroksesta. Näytteet voidaan ottaa cm osissa tai tätä tarkemmin. Pohjamaasta otetaan näytteet jatkuvana sarjana samalla näytevälillä. Kai rauks i sta kuvataan maastossa tulkitut maalaj it ja kerrosjärjestys. Maasto-pH pyritään mahdollisuuksien mukaan mittaamaan jo maastossa tai viimeistään vuorokauden kuluessa näytteenotosta. Kaikki näytteet inkuboidaan*. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOIDGISKA FORSKNINGSCENTRALEN OEOLOOICAL SURVEY OF FINlAND PL/PB/P.0. Box 96 PL/PB/P.O. Box 1237 PL/PB/P.O. Box 97 PL/PB/P.O. Box 77 FI Espoo. Finland Fl Kuopio. Finland Fl Kokkola, Finland Fl Rovaniemi, Finland Puh Tel ' Y-tunnus / FO-nummer I Business JD:

14 GEOLOGlAN TUTKIMUSKESKUS Selvitys lulfldiperllmn hllppamoitumlsrtskin kartoitus Koinlinnevalla Sunniteltut pisteet (GTK} [::J Tuolallloak-, rata TurvekartoltullNn polljamaalajitiedot Syvyystutldmuspisteet Tutkimuspiateet ) Kuva 1. Näytteenottosuunnitelma sulfidiperäisen happamoitumisriskin arvioimiseksi Koirainnevalla. GEOLOGIAN 1\ITKIMUSKESKUS GEOIDGISKA FORSKNINGSCENTRALEN GEOLOGICAL SURVEY OF FINlAND

15 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Selvitys Tämän näytteenottosuunnitelman perusteella arvioidaan, että alueen sulfidiperäinen ~pamo1tumtsrfsl<t saadaan selvitettyä riittävällä tasolla. Mikäli inkubaatiot osoittavat, että jollakin pisteelh' sulfidiperäinen happamoitumisriski, voidaan kartoitusta tarkentaa esimerkiksi 1 havainto/ l O fia - pistetiheydellä. *ph-inkubaatiossa maaperänäytteiden annetaan hapettua 8-19 viikkoa, jonka jälkeen maastossa mitattuja ph-arvoja verrataan hapetuksen jälkeisiin arvoihin. Mikäli ph-arvo on laskenut alle neljään ja pudotusta on tapahtunut vähintään 0,5 yksikköä, voidaan näytteissä todeta esiintyvän sulfidejaja maaperä luokitella happamaksi sulfaattimaaksi. Jaakko Auri ) GEOLOGIAN T1/TKIMUSKESKUS GEOLOGISKA FORSKNINGSCENTRALEN GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND

16 I l I l I l I l 500 metriä Mittakaava: 1: Näytteenottopisteet 1-4 ( } Näytteenottopisteet 5-10 ( }

17 Näytteenottopisteiden koordinaatit (Euref-Fin) 1. X ,99 V ,01 2. X ,99 V ,00 3. X ,99 V ,01 4. X ,99 V ,00 5. X ,99 V ,00 6. X ,99 V ,01 7. X ,99 V ,00 8. X ,99 V ,01 9. X ,99 V , X ,99 V ,00 )

18 Kuusis/ilari 8 0! Hautamaa A J. I Q Q, f'...,, Kyrönneva, 8973, Jalasjärvi turveken-oatuman paksuus Tuticimuspiatl: CJ O. 1m s. 6m P~ SUolyyppt lyhenne CJ 1 1,5m m IIIR Pohjamufaji lyhenne 1,5-2m 2-3m 3-4m 7-8m =8-9m >9m 0 Syvyy&tulkimuspiste 1;;K Suolyyppl lyhenne MR Pohfamaalaiilyhenne CGeOblfl-'1 luuoftluå 2015 Po~11,rN O MN""""'Ual,. HAl.TtK Kuva I. Kyrönnevan (Koirainneva} kartalle rajatun alueen suokartta, pohjarnaalajit.

19 Liite 4 / I t.1"~ 9 Sulfidisedimenttien riskivyöhyke ~---..,~--...,.._--,-,t't, 11:,i,M..t I, J metriä Mittakaava: 1: fml Arvio riskialueen laajuudesta tuotantoalueella

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla Anton Boman ja Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS

PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS Geologian tutkimuskeskus Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 21.3.2013 PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 21.03.2013 / M29L2013

Lisätiedot

Sulfidisavien tutkiminen

Sulfidisavien tutkiminen Sulfidisavien tutkiminen Ympäristö- ja pohjatutkimusteemapäivä 9.10.2014 Mikael Eklund Geologian tutkimuskeskus 9.10.2014 1 Peruskäsitteitä Sulfidisedimentti (Potentiaalinen hapan sulfaattimaa) Maaperässä

Lisätiedot

SULFAATTIMAIDEN OMINAISUUDET JA KARTOITTAMINEN

SULFAATTIMAIDEN OMINAISUUDET JA KARTOITTAMINEN Peter Edén 2011 Peter Edén 2012 SULFAATTIMAIDEN OMINAISUUDET JA KARTOITTAMINEN Peter Edén, Jaakko Auri, Emmi Rankonen, Annu Martinkauppi ja Anton Boman 13.12.2012 1 MIKÄ ON HAPAN SULFATTIMAA? 1. Sulfidi(rikki)pitoinen

Lisätiedot

HAPPAMAT SULFAATTIMAAT - haitat ja niiden torjuminen. FRESHABIT, Karjaa 31.3.2016 Mikael Eklund, Peter Edén ja Jaakko Auri Geologian tutkimuskeskus

HAPPAMAT SULFAATTIMAAT - haitat ja niiden torjuminen. FRESHABIT, Karjaa 31.3.2016 Mikael Eklund, Peter Edén ja Jaakko Auri Geologian tutkimuskeskus HAPPAMAT SULFAATTIMAAT - haitat ja niiden torjuminen FRESHABIT, Karjaa 31.3.2016 Mikael Eklund, Peter Edén ja Jaakko Auri Geologian tutkimuskeskus 31.3.2016 1 Peruskäsitteitä Sulfidisedimentti (Potentiaalinen

Lisätiedot

SIIKAJOEN VARTINOJAN JA ISONEVAN TUU- LIPUISTOHANKEALUEEN SULFAATTIMAA- ESISELVITYS

SIIKAJOEN VARTINOJAN JA ISONEVAN TUU- LIPUISTOHANKEALUEEN SULFAATTIMAA- ESISELVITYS Geologian tutkimuskeskus Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 15.01.2012 SIIKAJOEN VARTINOJAN JA ISONEVAN TUU- LIPUISTOHANKEALUEEN SULFAATTIMAA- ESISELVITYS Jaakko Auri M25L2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

t. Happamatsulfaattimaat

t. Happamatsulfaattimaat L IITE O5,RAM e6lt M utkalammen tuulipuisto - happa man kuormituksen ehkäisysuunnitelma t. Happamatsulfaattimaat Happamilla sulfaattimailla tarkoitetaan maaperässä luonnollisesti esiintyviä rikkipitoisia

Lisätiedot

Sulfidiselvitys Ristivuoman turvetuotantoalueella (lohko 9 Isokivenjänkkä) Ylitorniolla

Sulfidiselvitys Ristivuoman turvetuotantoalueella (lohko 9 Isokivenjänkkä) Ylitorniolla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ympäristögeologia Rovaniemi GTK/726/03.02/2016 Raportti 1. Ristivuoma Sulfidiselvitys Ristivuoman turvetuotantoalueella (lohko 9 Isokivenjänkkä) Ylitorniolla Pauliina Liwata-Kenttälä,

Lisätiedot

Kontroll över surheten i Perho ås nedre del (PAHAprojektet) Juhani Hannila & Mats Willner PAHA-loppuseminaari Kokkola 30.10.2014

Kontroll över surheten i Perho ås nedre del (PAHAprojektet) Juhani Hannila & Mats Willner PAHA-loppuseminaari Kokkola 30.10.2014 Kontroll över surheten i Perho ås nedre del (PAHAprojektet) Juhani Hannila & Mats Willner PAHA-loppuseminaari Kokkola 30.10.2014 PAHA-hanke Perhonjoen alaosan happamuuden hallinta (PAHA- hanke) toteutetaan

Lisätiedot

Suositeltavat metsänhoitokäytännöt happamilla sulfaattimailla

Suositeltavat metsänhoitokäytännöt happamilla sulfaattimailla Happamat sulfaattimaat ja metsätalous, Kokkola 30.-31.10.14 Suositeltavat metsänhoitokäytännöt happamilla sulfaattimailla Hannu Hökkä ja Tiina Nieminen Taustaa Luonnontilassa hapan sulfaattimaa on alun

Lisätiedot

Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet

Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Kampinneva, Lapua... 3 Haisuneva, Lapua... 4 Hirvineva-Pitkäkangas, Lapua... 5 Peurainneva, Ilmajoki ja Kurikka... 6 Isokerusneva, Ilmajoki ja Jalasjärvi... 7 Pikkukerusneva,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Haitikeitaan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA RAPORTTI 1 (5) Rovaniemen kaupunki Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Hallituskatu 7, PL 8216 96100 ROVANIEMI ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA YLEISTÄ

Lisätiedot

Kuivatuksen aiheuttamien riskien arviointi happamoitumiselle turvetuotantoalueilla. Peter Österholm Geologi & mineralogi Åbo Akademi

Kuivatuksen aiheuttamien riskien arviointi happamoitumiselle turvetuotantoalueilla. Peter Österholm Geologi & mineralogi Åbo Akademi Kuivatuksen aiheuttamien riskien arviointi happamoitumiselle turvetuotantoalueilla Peter Österholm Geologi & mineralogi Åbo Akademi Sulfaattimaa-ongelmaa tutkittu eniten maatalousmailla Maatalous Metsä-

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

Sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointi- ja hallintamenetelmät (SuHE) SuHE -hankkeen loppuseminaari

Sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointi- ja hallintamenetelmät (SuHE) SuHE -hankkeen loppuseminaari Sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointi- ja hallintamenetelmät (SuHE) SuHE -hankkeen loppuseminaari 21.5.2014 Tilaisuuden avaus Raimo Ihme, Suomen ympäristökeskus Sulfaattimailla syntyvän

Lisätiedot

Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Sisällys

Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Sisällys Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Sisällys Ohraneva, Kauhava... 1 Kampinneva, Lapua... 2 Haisuneva, Lapua... 3 Hirvineva-Pitkäkangas, Lapua... 4 Peurainneva, Ilmajoki ja Kurikka... 5 Isokerusneva,

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015

A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 41 16.12.2015 A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 41 A. Ahlström

Lisätiedot

Sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointi- ja hallintamenetelmät SuHE-hankkeen loppuseminaari 21.5.2014. Loppuyhteenveto Raimo Ihme

Sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointi- ja hallintamenetelmät SuHE-hankkeen loppuseminaari 21.5.2014. Loppuyhteenveto Raimo Ihme Sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointi- ja hallintamenetelmät SuHE-hankkeen loppuseminaari 21.5.2014 Loppuyhteenveto Raimo Ihme Happamat sulfaattimaat Peter Edén Entistä merenpohjasedimenttiä,

Lisätiedot

Konnonsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Karstula ja Kyyjärvi

Konnonsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Karstula ja Kyyjärvi PÄÄTÖS Nro 86/09/1 Dnro ISY-2009-Y-25 Annettu julkipanon jälkeen 11.9.2009 ASIA Konnonsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Karstula ja Kyyjärvi LUVAN HAKIJA Turvetuote Peat Bog Oy Soinintie 2008 40500

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Pohjoisnevan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

Koirainnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, toiminnan muuttaminen sekä toiminnan aloittamislupa, Kurikka ja Ilmajoki

Koirainnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, toiminnan muuttaminen sekä toiminnan aloittamislupa, Kurikka ja Ilmajoki Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 9/2017/1 Dnro LSSAVI/6295/2014 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2017 ASIA HAKIJA Koirainnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, toiminnan muuttaminen

Lisätiedot

Opas happamien sulfaattimaiden kartoitukseen turvetuotantoalueilla Luonnos_1. Jaakko Auri, Anton Boman, Mirkka Hadzic ja Miriam Nystrand

Opas happamien sulfaattimaiden kartoitukseen turvetuotantoalueilla Luonnos_1. Jaakko Auri, Anton Boman, Mirkka Hadzic ja Miriam Nystrand Opas happamien sulfaattimaiden kartoitukseen turvetuotantoalueilla Luonnos_1 Jaakko Auri, Anton Boman, Mirkka Hadzic ja Miriam Nystrand Sisällys Sisällys... 2 1. Johdanto... 3 2. Sulfaattimaan määreet...

Lisätiedot

Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, Oulu, puh

Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, Oulu, puh 1 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TIEDOKSIANTOKUULUTUS 15.4.2014 Dnro PSAVI/176/04.08/2012 Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, 90590 Oulu, puh. 044 551 5700 Asia Hourunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan

Lisätiedot

Jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta sekä sadannan ja pohjaveden pinnantason seuranta happamuuden ennakoinnissa

Jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta sekä sadannan ja pohjaveden pinnantason seuranta happamuuden ennakoinnissa Jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta sekä sadannan ja pohjaveden pinnantason seuranta happamuuden ennakoinnissa Heini Postila, Mirkka Hadzic & Anssi Karppinen 21.5.2014 Esityksen sisältö Jatkuvatoiminen

Lisätiedot

Happaman vesikuormituksen ehkäisy Perämerenkaaren alueella

Happaman vesikuormituksen ehkäisy Perämerenkaaren alueella Happaman vesikuormituksen ehkäisy Perämerenkaaren alueella 1 Perämerenkaaren HaKu Happaman vesikuormituksen ehkäisy Perämerenkaaren alueella 1.7.2012 30.4.2015 Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittama

Lisätiedot

Sulfaattimaaselvitys Karhunnevankankaan tuulivoimahankelaueella Pyhäjoella

Sulfaattimaaselvitys Karhunnevankankaan tuulivoimahankelaueella Pyhäjoella GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola M88L2015 Sulfaattimaaselvitys Karhunnevankankaan tuulivoimahankelaueella Pyhäjoella Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULETI

Lisätiedot

Hanhisuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen muuttaminen,

Hanhisuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen muuttaminen, Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 58/2014/1 Dnro LSSAVI/6/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 31.3.2014 ASIA HAKIJAT Hanhisuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen muuttaminen, Urjala Hanhisuon

Lisätiedot

Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab

Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab Vastaselitys Vaasan Hallinto-oikeus PL 204 65101 VAASA Viite: VHO 28.9.2015, lähete 5401/15 Dnro 00714/15/5115 Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab Oy Ahlholmens Kraft Ab:n vastineen johdosta

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.4.2016 Viite 1510026179 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS

Lisätiedot

Kontio-Klaavunsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 66/07/1 lupamääräyksen 1 muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa, Ii

Kontio-Klaavunsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 66/07/1 lupamääräyksen 1 muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa, Ii LUPAPÄÄTÖS Nro 16/09/1 Dnro PSY-2009-Y-8 Annettu julkipanon jälkeen 16.3.2009 ASIA Kontio-Klaavunsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 66/07/1 lupamääräyksen 1 muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa,

Lisätiedot

Toimintamallit happamuuden ennakoimiseksi ja riskien hallitsemiseksi turvetuotantoalueilla (Sulfa II)

Toimintamallit happamuuden ennakoimiseksi ja riskien hallitsemiseksi turvetuotantoalueilla (Sulfa II) Toimintamallit happamuuden ennakoimiseksi ja riskien hallitsemiseksi turvetuotantoalueilla (Sulfa II) Hanke-esittely Mirkka Hadzic, SYKE Happamat sulfaattimaat Suomen rannikolla monin paikoin jääkauden

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Tn:o Sievin Järvikylän uusjako salaojahanke vaihe 2. Pinta-ala yhteensä

[Kirjoita teksti] Tn:o Sievin Järvikylän uusjako salaojahanke vaihe 2. Pinta-ala yhteensä Tn:o 704540 Kunta : Sievi Hanke: Sievin Järvikylän uusjako salaojahanke vaihe 2 Pinta-ala yhteensä 46,94 ha 4.2.2016 Kunta: Sievi Hanke: Sievin Järvikylän uusjaon salaojahanke 2 Tn:o 704540 SALAOJITUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 Viite 8214459921 Versio 1 Pvm 15.2.2013 Hyväksynyt Tarkistanut Ari Könönen Kirjoittanut Jari Hirvonen 1 1. YLEISTÄ Tilaajan toimeksiannosta

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010 3136 SEINÄJOEN KAUPUNKI POHJATUTKIMUSSEOSTUS 10.8.2010 SUUNNITTEUTOIMISTO 3136 AUETEKNIIKKA OY TUTKIMUSSEOSTUS JP 10.8.2010 SISÄYSUETTEO 1 TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET... 1 2 TUTKIMUSTUOKSET... 1

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 63/2012/1 Dnro ISAVI/26/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 63/2012/1 Dnro ISAVI/26/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 63/2012/1 Dnro ISAVI/26/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.8.2012 ASIA HAKIJA Viurusuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja vesilain mukainen poikkeuslupa sekä toiminnan- ja

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden huomioiminen Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskuksessa

Happamien sulfaattimaiden huomioiminen Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskuksessa Happamien sulfaattimaiden huomioiminen Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskuksessa Jermi Tertsunen, POPELY JT, Vesistöyksikkö 30.10.2014 1 Miksi huomioidaan? (VL, YSL, LSL, LVMJ) ja muut syyt, esimerkkejä vaikutuksista:

Lisätiedot

Seinäjoen Hangasnevan maaperän happamoitumistutkimus

Seinäjoen Hangasnevan maaperän happamoitumistutkimus Seinäjoen Hangasnevan maaperän happamoitumistutkimus Olli-Pekka Siira Tutkimusraportti 57. Luonto-osuuskunta Aapa, 2009. Kuva 1. Hangasnevan GTK:n tutkimuslinjat ja mittauspisteet sekä maaperänäytteiden

Lisätiedot

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro LSSAVI/94/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 ASIA LUVAN HAKIJA Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella,

Lisätiedot

TM VOIMA OY: n YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTON RAKENTAMISEN HAPPAMAN SULFAATTIMAAN ESIINTYMISEN ARVI- OINTISELOSTUS

TM VOIMA OY: n YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTON RAKENTAMISEN HAPPAMAN SULFAATTIMAAN ESIINTYMISEN ARVI- OINTISELOSTUS Arviointiselostus 1 (9) TM VOIMA OY: n YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTON RAKENTAMISEN HAPPAMAN SULFAATTIMAAN ESIINTYMISEN ARVI- OINTISELOSTUS Arviointiselostus 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto

Lisätiedot

kosteikkojen suunnitteluun suunnitteluohjeita (mitoitus tehty vähän samaan tapaan Ojitus on muuttanut turpeen ominaisuuksia (hapettunut)

kosteikkojen suunnitteluun suunnitteluohjeita (mitoitus tehty vähän samaan tapaan Ojitus on muuttanut turpeen ominaisuuksia (hapettunut) Suunnittelu- ja mitoitusohjeita ojitettujen kosteikkojen suunnitteluun Björn Klöve (Oulun yliopisto) Taustaa Ojitetuillet ill kosteikoille ill ei ole olemassa mitoitus- ja suunnitteluohjeita (mitoitus

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 3697 SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET 1 2. TUTKIMUSTULOKSET 1 2.1 Rakennuspaikka

Lisätiedot

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 14/211 Anne Åkerberg SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILU

Lisätiedot

Työohje happamien sulfaattimaiden kartoitukseen (1:250 000)

Työohje happamien sulfaattimaiden kartoitukseen (1:250 000) LänsiSuomen yksikkö Kokkola 28.03.2012 Työohje happamien sulfaattimaiden kartoitukseen (1:250 000) Jaakko Auri, Peter Edén, Annu Martinkauppi ja Emmi Rankonen CATERMASS LIFE08 ENV/FIN/000609 TYÖOHJE HAPPAMIEN

Lisätiedot

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Etelä-Suomen yksikkö C/KA 33/09/01 3.7.2009 Espoo Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO

Lisätiedot

HAPPAMIEN SULFAATTIMAIDEN KARTOITUKSESTA JA HAITOISTA LUODON ÖJANJÄRVEEN LASKEVISSA VESISTÖISSÄ

HAPPAMIEN SULFAATTIMAIDEN KARTOITUKSESTA JA HAITOISTA LUODON ÖJANJÄRVEEN LASKEVISSA VESISTÖISSÄ 4 000 vuotta sitten alkunsa saanut hapan sulfaattimaa.... ja tässä sitä syntyy tänä päivänä Peter Edén 2011 Peter Österholm 2006 HAPPAMIEN SULFAATTIMAIDEN KARTOITUKSESTA JA HAITOISTA LUODON ÖJANJÄRVEEN

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

Liite 1 Metsäojitusilmoituslomake

Liite 1 Metsäojitusilmoituslomake Nimi Osoite Postinumero ja postitoimipaikka Vastuuorganisaatio Puh. Sähköposti HANKKEEN YLEISTIEDOT JA SIJAINTI Sijaintikunta Hankkeen numero Kaupunginosan/kylän nimi Vastuuorganisaatio ja/tai Kemera-nro

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden esiselvitys Oulussa Jaakko Auri

Happamien sulfaattimaiden esiselvitys Oulussa Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Happamien sulfaattimaiden esiselvitys Oulussa Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 23.04.2015/ M21L2015 Tekijät

Lisätiedot

Mustikkaneva I, Mustikkaneva II ja Kramsunnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Kauhava

Mustikkaneva I, Mustikkaneva II ja Kramsunnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Kauhava Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 148/2013/1 Dnro LSSAVI/440/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2013 ASIA HAKIJA Mustikkaneva I, Mustikkaneva II ja Kramsunnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa,

Lisätiedot

Hämeen alueen kallioperän topografiamalli

Hämeen alueen kallioperän topografiamalli GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kalliorakentaminen ja sijoituspaikat Espoo 98/2016 Hämeen alueen kallioperän topografiamalli Mira Markovaara-Koivisto GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ylätunnisteen lisäteksti Sisällysluettelo

Lisätiedot

Turvetuotannosta poistuvien sulfidiriskialueiden jälkikäyttö. Saila Pahkakangas, Heini Postila, Mirkka Hadzic

Turvetuotannosta poistuvien sulfidiriskialueiden jälkikäyttö. Saila Pahkakangas, Heini Postila, Mirkka Hadzic Turvetuotannosta poistuvien sulfidiriskialueiden jälkikäyttö Saila Pahkakangas, Heini Postila, Mirkka Hadzic 21.5.2014 Esityksen sisältö Tausta Jälkikäyttö Suomessa HS-maiden aiheuttamat haasteet jälkikäytölle

Lisätiedot

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Konsernipalvelut/Tekniset palvelut TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS TILAUS No (KP täyttää) Tilaaja Päiväys 05.11.2015 Hanke Geologinen rakenneselvitys Aakkulanharjun pohjavesialueella

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 pohjanmaa@sll.fi 27.09.2010 MUISTUTUS Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL 200 65101 VAASA DRNO: LSSAVI/200/04.08/2010

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10 Tekninen lautakunta 18.10.2017 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 18.10.2017 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

Maaperäkartoitus metsätalouden vesiensuunnittelun tueksi Timo Huttunen, GTK Timo Makkonen, Tapio

Maaperäkartoitus metsätalouden vesiensuunnittelun tueksi Timo Huttunen, GTK Timo Makkonen, Tapio Maaperäkartoitus metsätalouden vesiensuunnittelun tueksi Timo Huttunen, GTK Timo Makkonen, Tapio 1 Tausta Metsätaloustoimenpiteiden vesiensuojelun kannalta kiintoaineshuuhtouman torjunta on avainasemassa.

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden esiintyminen ja ominaisuudet Kiskonjoen Perniönjoen ja Karjaanjoen vesistöalueilla

Happamien sulfaattimaiden esiintyminen ja ominaisuudet Kiskonjoen Perniönjoen ja Karjaanjoen vesistöalueilla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ympäristögeologia Espoo GTK/231/03.01/2016 Happamien sulfaattimaiden esiintyminen ja ominaisuudet Kiskonjoen Perniönjoen ja Karjaanjoen vesistöalueilla Jaakko Auri ja Mikael Eklund

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

Kokkosuon vesiensuojelusuunnitelma Kiuruvesi

Kokkosuon vesiensuojelusuunnitelma Kiuruvesi 21.12.2012 Kokkosuon vesiensuojelusuunnitelma Kiuruvesi 1. Hankkeen tarkoitus ja taustatiedot... 2 1.1 Sijainti... 2 1.2 Hankkeen tausta... 2 1.3 Esiselvitykset ja maastotutkimukset... 2 1.4 Hankkeen tavoitteet...

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2017/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/3842/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 2/2017/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/3842/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 2/2017/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/3842/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.1.2017 ASIA HAKIJA Kaakimonneva-Vaatimonnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 132/2008/4 Dnro LSY 2006 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 132/2008/4 Dnro LSY 2006 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 132/2008/4 Dnro LSY 2006 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2008 ASIA HAKIJA Tuuliannevan turvetuotantoalueen kuivatusvesien käsittelyä koskevien

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3232/-93/1/10 - Joroinen Tuohilahti Olavi Kontoniemi 30.11.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Happamat sulfaattimaat ja metsätalous

Happamat sulfaattimaat ja metsätalous Happamat sulfaattimaat ja metsätalous Nina Jungell Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Rannikon alue 1 Entistä merenpohjaa, muodostuivat yli 4000 vuotta sitten. 22.11.2013 Finlands skogscentral 3 Happamat

Lisätiedot

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 2 5 6 5 7 7 1. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si 3 3.a Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 1. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö paaluperustus 5-12m kadut, pihat mahd. kalkkipilarointi

Lisätiedot

Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016

Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016 1 (2) Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus Geotekniikka 9.3.2016 Hämeenkylän koulu Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016 1. Yleistä Vantaan geotekniikka

Lisätiedot

KIRNULANOJA 1 - VESIENHOITOHANKE, PYHÄJOKI, POLUSPERÄ

KIRNULANOJA 1 - VESIENHOITOHANKE, PYHÄJOKI, POLUSPERÄ 1 (5) KIRNULANOJA 1 - VESIENHOITOHANKE, PYHÄJOKI, POLUSPERÄ Hankkeen tavoitteet Hanke on osa Liminkaojan valuma-alueen kunnostusta, jonka tavoitteena on vesiensuojelun parantaminen ja metsäojitustoiminnan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 22/09/2 Dnro Psy-2008-y-175 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 22/09/2 Dnro Psy-2008-y-175 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 22/09/2 Dnro Psy-2008-y-175 Annettu julkipanon jälkeen 27.2.2009 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tavaskannevan turvetuotantoalueelta Vihanninjokeen kulkeutuneen lietteen esiintymistä ja määrää koskeva selvitys,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /SEP/1989. Jakelu. OKME 2 kpl MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, KERÄLÄNVAARA ZN-CU

TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /SEP/1989. Jakelu. OKME 2 kpl MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, KERÄLÄNVAARA ZN-CU TUTKIMUSRAPORTTI 062/4244 01/SEP/1989 - Jakelu OKME 2 kpl - MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, KERÄLÄNVAARA ZN-CU TUTKIMUSRAPORTTI 062/4244 01/SEP/1989 JOHDANTO MAASTOTUTKIMUKSET TULOSTEN TARKASTELU LIITTEET Näytepistekartta

Lisätiedot

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2010/1 Dnro LSSAVI/365/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA HAKIJA Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Vapo Oy PL 22

Lisätiedot

Vesilain mukainen ojitusten ilmoitusmenettely

Vesilain mukainen ojitusten ilmoitusmenettely Vesilain mukainen ojitusten ilmoitusmenettely Vesiensuojelu metsätaloudessa 15.3.2013 15.3.2013 Ojituksesta ilmoittaminen Vesilain (587/2011) 5 luvun 6 Kirjallinen ilmoitus ELY-keskukselle Postiosoite:

Lisätiedot

Päätöksen lupamääräykset 1 3 ja 16 kuuluivat seuraavasti:

Päätöksen lupamääräykset 1 3 ja 16 kuuluivat seuraavasti: Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Päätös Nro 144/2011/1 Dnro LSSAVI/198/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 25.11.2011 ASIA Haukinevan turvetuotantoa koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

GTK:n sedimenttitutkimukset. Martinjärven Iso Kivijärven vertailututkimuksen tuloksia Järviparitutkimus Tommi Kauppila, Samu Valpola, GTK

GTK:n sedimenttitutkimukset. Martinjärven Iso Kivijärven vertailututkimuksen tuloksia Järviparitutkimus Tommi Kauppila, Samu Valpola, GTK Martinjärven Iso Kivijärven vertailututkimuksen tuloksia Järviparitutkimus Tommi Kauppila, Samu Valpola, GTK Tutkimuksen tarkoitus, tausta ja haasteet Tutkimuksen tarkoitus: selvittää turvetuotannon vaikutuksia

Lisätiedot

TURPEENOTON VAIKUTUKSET JOKIVESISTÖJEN JA VAASAN VESIALUEIDEN TILAAN

TURPEENOTON VAIKUTUKSET JOKIVESISTÖJEN JA VAASAN VESIALUEIDEN TILAAN TURPEENOTON VAIKUTUKSET JOKIVESISTÖJEN JA VAASAN VESIALUEIDEN TILAAN SLL-POHJANMAAN PIIRI RY / TEEMU TUOVINEN 5.4.2017 Soiden käyttö Suomessa Läntisessä Suomessa turvetuotanto on maamme korkein 1,9% (Etelä-

Lisätiedot

Virtain luonnonsuojeluyhdistys ry c/o Larissa Heinämäki Havangantie Vaskivesi

Virtain luonnonsuojeluyhdistys ry c/o Larissa Heinämäki Havangantie Vaskivesi Virtain luonnonsuojeluyhdistys ry VALITUS c/o Larissa Heinämäki Havangantie 418 34710 Vaskivesi 14.7.2016 larissa.heinamaki@iki.fi Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry Kuninkaankatu

Lisätiedot

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Tilaaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.7.2014 Viite 1510013222 VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Päivämäärä 2.7.2014 Laatija

Lisätiedot

HS-maiden kartoitus näkökohtia esiselvityshankkeen perusteella

HS-maiden kartoitus näkökohtia esiselvityshankkeen perusteella HS-maiden kartoitus näkökohtia esiselvityshankkeen perusteella Robert Sundström 2004 FT, ympäristögeologi Geologian tutkimuskeskus, Länsi-Suomen yksikkö, Kokkola 19.9.2008 1 Mitä on saavutettu? Edellinen

Lisätiedot

TÄYDENNYS Iso Jännesuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan määräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

TÄYDENNYS Iso Jännesuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan määräysten tarkistaminen, Pudasjärvi 1 TÄYDENNYS 29.1.2016 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto PL 293 901010ulu Viite: ' Hakemuksen täydennyspyyntö 2.7.2015 Dnro Hakija Asia PSAVII3663/2014 Turveruukki Oy Iso Jännesuon turvetuotantoalueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.9.2006 ASIA Myllykoski Paper Oy:lle Itä-suomen ympäristölupaviraston päätöksellä nro 122/05/1, 25.11.2005 myönnetyn ympäristöluvan täytäntöönpanokelpoisuutta

Lisätiedot

Puula-forum Kalevi Puukko

Puula-forum Kalevi Puukko Puulan Kalastusalue on lakisääteinen yhteistoimintaelin, jonka jäseniä ovat kalavesien omistajat sekä ammatti- ja virkistyskalastuksen edustajat. Puulan kalastusalueen vesipinta-ala on noin 33 km², joka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/4522/-89/1/10 Kuusamo Ollinsuo Heikki Pankka 17.8.1989 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

HS-MAIDEN KARTOITUS ja aineiston hyödyntäminen

HS-MAIDEN KARTOITUS ja aineiston hyödyntäminen KIIMAKORPI HS-MAIDEN KARTOITUS ja aineiston hyödyntäminen Peter Edén & Jaakko Auri, GTK / Länsi-Suomi Peter Edén 2013 1 KARTOITUS (ja muita toimenpiteitä) EU:n vesipuitedirektiivi Laajat kalakuolemat 2006-2007

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI NRO 3873/1

TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI NRO 3873/1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/1234/-94/1/10 Kauhajoki Niilo Kärkkäinen 15.6.1994 RAPORTTITIEDOSTO N:O 3480 TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI

Lisätiedot

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 213 Sisällys 1. Vedenlaatu... 2 1.1. Happipitoisuus ja hapen kyllästysaste... 3 1.2. Ravinteet ja klorofylli-a... 4 1.3. Alkaliniteetti ja ph...

Lisätiedot

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen KUULUTUS VARELY/3982/2016 18.1.2018 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien Motellin pohjavesialueen kartoitusta ja luokitusta Mynämäen kunnan alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 130/2013/2 Dnro ESAVI/113/04.08/2013

Päätös. Etelä-Suomi Nro 130/2013/2 Dnro ESAVI/113/04.08/2013 Päätös Etelä-Suomi Nro 130/2013/2 Dnro ESAVI/113/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA Varsansuon turvetuotannon ympäristöluvassa (päätös nro 268/2012/2) vesienkäsittelyrakenteiden rakentamista

Lisätiedot

GEOLOG IAN TUTKIMUSKESKUS. MAAPERAN PUSKURIKAPASITEETTI JA SEN RI IPPUVUUS GEOLOGISISTA TEKIJoISTA

GEOLOG IAN TUTKIMUSKESKUS. MAAPERAN PUSKURIKAPASITEETTI JA SEN RI IPPUVUUS GEOLOGISISTA TEKIJoISTA GEOLOG IAN TUTKIMUSKESKUS MAAPERAOSASTO MAAPERAN PUSKURIKAPASITEETTI JA SEN RI IPPUVUUS GEOLOGISISTA TEKIJoISTA ALUSTAVA RAPORTTI KENTTAKAUTENA 1986 SUORITETU ISTA TUTKIMUKSISTA SEKA TALLOIN KERATTYJEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 84/07/1 Dnro Psy-2007-y-18 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 84/07/1 Dnro Psy-2007-y-18 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 84/07/1 Dnro Psy-2007-y-18 Annettu julkipanon jälkeen 16.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Viitasuon turvetuotantoalueen vesiensuojelun tehostaminen, Yli-Ii Vapo Oy PL 22 40101 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kohde sijaitsee kiinteistöllä osoitteessa Airistontie 700, Parainen. Lähialueella on loma-asuntoja ja pieni venesatama.

Kohde sijaitsee kiinteistöllä osoitteessa Airistontie 700, Parainen. Lähialueella on loma-asuntoja ja pieni venesatama. TOIMENPIDERAPORTTI Projekti Öljyvahinko, Airistontie 700, Parainen Vahinkotunnus 24-41017-04146-2 Asiakas Lassila & Tikanoja Päivämäärä 30.5.2017 Vastaanottaja Lähettäjä Tiedoksi Timo Johansson / Lassila

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Suomussalmen Sääskeläissuon Likosuon alueella valtauksilla Sääskeläissuo 1 2 (kaiv.

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jarmo Lahtinen 25.1.2008 Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Kuhmon Hautalehdon valtausalueella Hautalehto 3 (kaiv.

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2741/-89/1/60 Kittilä Vuomanmukka Kari Pääkkönen 26.9.1989 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Happamista sulfaattimaista ja Siikajoen alueen kartoituksesta

Happamista sulfaattimaista ja Siikajoen alueen kartoituksesta Happamista sulfaattimaista ja Siikajoen alueen kartoituksesta Peter Edén, Annu Martinkauppi ja Jaakko Auri Geologian tutkimuskeskus, Länsi-Suomen yksikkö, Kokkola Pertti Sevola 9.12.2009 1 Itämeren kehitys

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 35/07/2 Dnro ISY-2006-Y-212 Annettu julkipanon jälkeen PL JYVÄSKYLÄ

PÄÄTÖS Nro 35/07/2 Dnro ISY-2006-Y-212 Annettu julkipanon jälkeen PL JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS Nro 35/07/2 Dnro ISY-2006-Y-212 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2007 HAKIJA Vapo Oy PL 22 40101 JYVÄSKYLÄ ASIA Pyöreäsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen tuotantoalueen pintaalan

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/2011/1 Dnro ISAVI/14/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Puhdas Vesi projekti Vapo Oy:n vastuullisuusseminaari TOTEUTUS 10-12-14 1, Projektipäällikkö Turvetuotanto - yksi kuormittaja muiden joukossa Valtakunnallisesti

Lisätiedot

HAPPAMAN VESISTÖKUORMITUKSEN EHKÄISY SIIKAJOKI-PYHÄJOKI ALUEELLA 2009 2012 (HAKU)

HAPPAMAN VESISTÖKUORMITUKSEN EHKÄISY SIIKAJOKI-PYHÄJOKI ALUEELLA 2009 2012 (HAKU) HAPPAMAN VESISTÖKUORMITUKSEN EHKÄISY SIIKAJOKI-PYHÄJOKI ALUEELLA 2009 2012 (HAKU) Hankkeen toteuttajat Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi Sotkamon Talvivaaran ympäristön vesien harvinaiset maametallien sekä talliumin, lyijyn ja uraanin pitoisuudet GTK:n tekemän selvityksen tulosten esittely Esityksen sisältö Mitä ovat harvinaiset maametallit

Lisätiedot