PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS"

Transkriptio

1 Euroopan parlamentti Istuntoasiakirja B8-0434/ PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission julkilausuman johdosta työjärjestyksen 37 artiklan 3 kohdan ja Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen mukaisesti komission vuoden 2018 työohjelmasta (2017/2699(RSP)) József Szájer PPE-ryhmän puolesta RE\ docx PE v01-00 Moninaisuudessaan yhtenäinen

2 B8-0434/2017 Euroopan parlamentin päätöslauselma komission vuoden 2018 työohjelmasta (2017/2699(RSP)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon komission tiedonannon Komission työohjelma 2017 EU, joka suojelee, puolustaa ja tarjoaa mahdollisuuksia (COM(2016)0710) ja sen liitteet I V, ottaa huomioon työjärjestyksen 37 artiklan 3 kohdan, A. katsoo, että poliittiset painopisteet olisi asetettava käytettävissä olevien varojen mukaisesti; B. katsoo, että EU:n politiikalla ja toimilla, joita toteutetaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti, voi ja pitää olla todellista vaikutusta vastattaessa kriiseihin ja autettaessa kansalaisia varautumaan ja reagoimaan nopeasti muuttuvaan yhteiskuntaan; C. ottaa huomioon, että EU:n sitouduttava elvyttämään kilpailukykyä, sillä kansainvälinen kilpailu on kovaa, sekä säilyttämään sosiaalisen markkinatalouden malli ja varmistamaan kestävä kasvu, jotta seuraavan sukupolven nuorille voidaan tarjota työpaikkoja velkojen sijaan; D. ottaa huomioon, että EU:hun kohdistuu erilaisia ja monisyisiä uhkia, jotka aiheuttavat epävakautta ja synnyttävät unionin kansalaisissa turvattomuuden tunnetta; 1 OSA 1. luottaa siihen, että eurooppalaiset ratkaisut, joiden perustana on vastuullinen ja täysin demokraattinen prosessi ja toteuttajina ovat yhtenäinen ja solidaarinen EU ja yhteen hiileen puhaltavat jäsenvaltiot, ovat keskeisen tärkeitä, jotta voidaan selvitä merkittävistä haasteista ja lisätä kansalaisten luottamusta; 2. toteaa, että nykyiset kriisit ja niiden rahoitukselliset, taloudelliset, sosiaaliset ja muuttoliikkeenä näkyvät seuraukset ovat lisänneet unionin kansalaisten tyytymättömyyttä, mitä ilmentää populististen puolueiden ja nationalististen liikkeiden esiinmarssi; uskoo, että yksittäiset jäsenvaltiot eivät selviä näin mittavista muutoksista, vaan ne edellyttävät yhteistä vastausta EU:lta; 3. katsoo, että populismi hyödyntää ihmisten huolta ja ahdistusta ja sen perustana ja käyttövoimana on pelko, johon se perustaa menestyksensä, ja että se synnyttää terroria ja käyttää demagogisia, epärealistisia ja vaarallisia menetelmiä, jotka antavat erittäin lyhyellä aikavälillä perusteetonta toivoa mutta vaikuttavat lopulta tuhoisasti aiheuttamalla lisää jakautumista, epävakautta ja konflikteja eurooppalaisissa yhteiskunnissa; 4. on tyytyväinen 27 jäsenvaltion yhtenäiseen ja selkeään rintamaan tulevissa Brexitneuvotteluissa; korostaa, että keskustelun hajaantuminen erilaisiin jäsenvaltioiden PE v /12 RE\ docx

3 muodostelmiin tai ryhmiin olisi epätarkoituksenmukaista; kehottaa komissiota pitämään tiukasti kiinni yhteisesti määritellyistä periaatteista, joiden takana 27 jäsenvaltiota ja parlamentti seisovat; 5. katsoo, että on aika määritellä uudelleen, mitä unionin jäsenyys todellisuudessa tarkoittaa; painottaa, että jatkossa tarvitaan selkeä kehys unionin suhteille sen naapurimaina olevien kolmansien maiden kanssa (Yhdistynyt kuningaskunta, Norja, Sveitsi, Turkki, Ukraina jne.); 6. pitää erittäin kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta eurooppalaisen yhteiskunnan peruskivenä, jolle unionin kansalaisia päivittäisessä elämässä suoraan hyödyttävät unionin toimintapolitiikat rakentuvat; on sitoutunut tukemaan komission ponnisteluja parantaa edelleen työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista; 7. pyytää komissiota määrittämään ensisijaiset toimenpiteet, joilla pyritään lujittamaan EU:n teollisuuden kilpailukykyä antamalla yrityksille mahdollisuus kilpailla kotimaisilla ja globaaleilla markkinoilla ja parantamalla EU:n ja sen jäsenvaltioiden valmiuksia tukea yritysten kehitystä, kiinnittäen erityishuomiota pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yrityksiin); katsoo, että Euroopan teollisuuden nykyaikaistamisen on oltava laajamittaista ja siihen olisi kuuluttava sellaisten innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen, teknologioiden ja liiketoimintamallien markkinointi, jotka perustuvat tutkimus- ja innovointi-investointeihin, joiden tuloksena markkinoille tulee entistä parempia tuotteita, palveluja ja prosesseja; 8. korostaa kattavan toimintamallin tarvetta, jotta yhteisestä rahasta saadaan kaikki hyöty irti ja jotta voidaan samalla varmistaa talous- ja rahaliiton (EMU) kestävyys ja häiriönsietokyky ja saavuttaa kasvua ja täystyöllisyyttä koskevat tavoitteet; 9. katsoo, että EMUn mahdollisen syventämisen on perustuttava nykyiseen lainsäädäntöön ja sen täytäntöönpanoon; painottaa, että EMUn kehittäminen on viipymättä saatava päätökseen ja sen toimielinrakenteesta on tehtävä legitiimimpi ja demokraattisesti vastuullisempi; 10. antaa tunnustusta merkittävästä edistymisestä EU:n yhteistä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa koskevassa lainsäädännässä ja painottaa, että EU on päässyt hyvään alkuun maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkansa jäsentämisprosessissa aikana, jonka kiireellistä huomiota vaativat todelliset kriisit ovat aiheuttaneet suurta painetta Euroopan rajoilla; 11. muistuttaa, että on tärkeää puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin syihin tehostamalla EU:n kehitys- ja yhteistyöpolitiikkaa Afrikan kanssa ja unionin roolia naapurimaidensa konfliktien ratkaisemisessa; 12. korostaa, että onnistunut eurooppalainen muuttoliikepolitiikka edellyttää oikeudenmukaisempaa turvapaikanhakijoiden jakomekanismia, johon jokaisen jäsenvaltion on osallistuttava; pitää myönteisinä viimeaikaisia saavutuksia unionin ulkorajojen hallinnassa ja tehokkaassa valvonnassa, sillä niitä tarvitaan, jotta jäsenvaltioiden keskinäinen luottamus palautuisi riittävän hyväksi; RE\ docx 3/12 PE v01-00

4 13. painottaa, että ainoastaan tehostamalla yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa unioni voi tarjota uskottavia vastauksia uusiin turvallisuusuhkiin ja -haasteisiin, torjua terrorismia ja tuoda rauhan, vakauden ja järjestyksen naapurimaihinsa; 14. korostaa, että vapaakauppa on merkittävästi kohentanut elintasoa ja vähentänyt köyhyyttä EU:ssa ja muualla maailmassa sekä synnyttänyt talouskasvua ja työpaikkoja ja lujittanut poliittisia ja taloudellisia suhteita unionin ulkopuolisiin maihin; katsoo, että EU:n on jatkossakin hillittävä protektionistisia pyrkimyksiä eri puolilla maailmaa, ja pyytää sen tähden komissiota aikaistamaan suunnitteilla olevia neuvotteluja ja saattamaan meneillään olevat neuvottelut nopeasti päätökseen sekä tutkimaan herkeämättä mahdollisuuksia tehdä uusia vapaakauppasopimuksia; 15. kehottaa painokkaasti komissiota käynnistämään yhteistyössä muiden toimielinten kanssa laajan julkisen keskustelun unionin tulevaisuudesta ja ottamaan huomioon kunkin toimielimen näkemykset ja erityisesti parlamentin hyväksymät päätöslauselmat unionin tulevasta kehityksestä, komission valkoisesta kirjasta Euroopan tulevaisuudesta ja Rooman julistuksesta; 16. korostaa, että EU:lla on yhä edessään huomattavia haasteita sovitun tai hyväksytyn lainsäädännön täytäntöönpanon saralla, ja pyytääkin komissiota keskittymään EU:n oikeuden täytäntöönpanoon kaikissa jäsenvaltioissa; 2 OSA Nuoret ja elinikäinen oppiminen 17. kehottaa komissiota investoimaan inklusiivisiin ja tehokkaisiin koulutusjärjestelmiin; lisäämään Erasmus+-varoja, jotka olisi käytettävä ohjelman ensisijaisten alojen toimiin (liikkuvuus, koulutus, nuoriso ja urheilu); keskittymään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ennen kaikkea kaikille ikä- ja ammattiryhmille suunnattuihin koulutustoimiin ja panostamaan elinikäisen oppimisen kehykseen kiinnittäen erityistä huomiota digitaaliseen osaamiseen ja yrittäjätaitoihin sekä medialukutaitoon ja toisaalta naisiin; analysoimaan työmarkkinoita määrittääkseen ammattikoulutuksen ja korkeakoulutuksen oikean tasapainon, jotta työmarkkinoiden tarpeet otetaan asianmukaisesti huomioon; edistämään yrittäjyyttä ja kehittämään edelleen ja tukemaan pk-yrityksille soveltuvaa lainsäädäntöympäristöä noudattaen pienet ensin -periaatetta; esittämään suosituksia ja ehdotuksia siitä, miten saada ikääntyvät työntekijät pysymään työssä pidempään, sekä kannustamaan kokemuksen siirtämiseen nuoremmalle sukupolvelle ja edistämään mentorointia työpaikalla; toteuttamaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa lisätoimia, joilla lisätään luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan (nk. STEM- PE v /12 RE\ docx

5 aineiden) houkuttavuutta ja arvostusta sekä kannustamaan useampia naisia ja tyttöjä aloittamaan STEM-aineiden opinnot ja jatkamaan niitä, sillä etenkin tietoja viestintätekniikka voi tarjota heille uusia mahdollisuuksia; Sininen kasvu ja kalastus 18. pyytää komissiota antamaan ehdotuksia sinisestä kasvusta kestävän kasvun tukemiseksi koko meri- ja merenkulkualalla; sen epäkohdan korjaamiseksi, ettei uudessa yhteisessä kalastuspolitiikassa laadita monivuotisia suunnitelmia kaikkien merkittävien kalakantojen hoitamiseksi ja kalastuksen hallitsemiseksi EU:n vesillä; Rahoitusvarat ja rahoituskehys vuoden 2020 jälkeen 19. pyytää komissiota varmistamaan, että kaikkien EU:n ohjelmien täytäntöönpanossa päästään ensi vuoteen mennessä täyteen vauhtiin, jotta voidaan kompensoida meneillään olevan ohjelmakauden alussa aiheutuneita merkittäviä viiveitä; on erityisen huolissaan tällaisten viiveiden vaikutuksista, jotka saattavat näkyä maksupyyntöjen kasautumisena nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen loppupuolella; katsoo, että uutta maksukriisiä olisi pyrittävä välttämään kaikin tavoin, myös tekemällä päätös maksumäärärahojen asianmukaisesta tasosta tulevissa vuosibudjeteissa; 20. kehottaa painokkaasti komissiota antamaan lainsäädäntöehdotukset vuoden 2020 jälkeisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä kesäkuuhun 2018 mennessä, jotta sisältöä koskevat toimielinten väliset neuvottelut voidaan käynnistää välittömästi; asettaa tavoitteeksi kyseisten neuvottelujen saattamisen menestyksekkäästi päätökseen kuluvan vaalikauden loppuun mennessä; 21. pyytää komissiota ottamaan asianmukaisesti huomioon tulevaa monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan, joka vahvistetaan ennen komission lainsäädäntöehdotusten antamista; painottaa tarvetta aloittaa jäsennetty vuoropuhelu tulevan monivuotisen rahoituskehyksen yleisestä tasosta, poliittisista ja talousarvioon liittyvistä prioriteeteista, rakenteesta ja joustavuussäännöksistä sekä päästä yhteisymmärräykseen rahoituskehyksen kestoa koskevasta kannasta; 22. kehottaa painokkaasti komissiota antamaan kunnianhimoisia lainsäädäntöehdotuksia EU:n omien varojen järjestelmän tulevasta uudistuksesta omia varoja käsittelevän korkean tason työryhmän suositusten pohjalta; painottaa, että komission olisi annettava kyseiset lainsäädäntöehdotukset yhdessä vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevien ehdotusten kanssa, jotta niitä voidaan käsitellä samoissa neuvotteluissa; painottaa, että parlamentti vahvistaa oman kantansa ennen kuin lainsäädäntöehdotukset annetaan, ja pyytää komissiota ottamaan asianmukaisesti huomioon parlamentin kannan tässä asiassa; 23. pyytää komissiota antamaan RE\ docx 5/12 PE v01-00

6 seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen esittelemisen johdosta ehdotuksia asetuksiksi vuoden 2020 jälkeisestä EU:n koheesiopolitiikasta mahdollisimman aikaisin vuonna 2018; ehdotuksen vuoden 2018 alussa toteutettavasta varainhoitoasetuksen ja siihen liittyvän alakohtaisen lainsäädännön, myös yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen (ns. koontiasetuksen), kattavasta muuttamisesta; tämän tarkistamisen yhteydessä olisi annettava säännöksiä koheesiopolitiikan yksinkertaistamisesta ja EU:n rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) paremmasta yhdistämisestä Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) kanssa; viipymättä ehdotuksen EU:n tason puitelainsäädännöksi hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen torjumisesta elintarvikeketjussa Euroopan parlamentissa tästä aiheesta 7. kesäkuuta 2016 suurella enemmistöllä hyväksytyn päätöslauselman 1 mukaisesti; 24. lupaa aloittaa rakentavan vuoropuhelun komission kanssa yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta vuoden 2020 jälkeen käsittelevästä tiedonannosta, joka on määrä antaa ennen vuoden 2017 loppua; 25. korostaa tarvetta vahvistaa tuloskehys; 26. pyytää, että komissio täsmentäisi valkoisesta kirjasta käytävän keskustelun yhteydessä, mitä tavoitteita se asettaa yhdeksännelle puiteohjelmalle, riittävän aikaisessa vaiheessa vuonna 2018, jotta parlamentti voi määritellä kantansa kyseiseen ohjelmaan ja myös Galileo-, Copernicus- ja COSME-ohjelmiin niin, että kaikkien toimenpiteiden toteutus voidaan aloittaa vuonna 2021; odottaa, että yhdeksättä puiteohjelmaa koskevan ehdotuksen perustuvan Horizon puiteohjelman väliarviointiin ja ohjelman täytäntöönpanoa koskevaan parlamentin mietintöön; Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano 27. pyytää komissiota varmistamaan edistymisen digitaalisten sisämarkkinoiden strategian loppuun saattamisessa ja pk-yrityksiä tukevan toimintaympäristön luomisessa; tukemaan edelleen Euroopan liikennealan digitalisointia C-ITS-järjestelmiä, sähköisiä asiakassuhteiden hallintajärjestelmiä ja muita digitaalisia järjestelmiä koskevilla aloitteilla; antamaan suunnitellut aloitteet kyberturvallisuudesta, myös Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) osalta; tällaisilla aloitteilla olisi pyrittävä lisäämään kyberturvallisuutta teollisuudessa ja muilla siviilialoilla ja niihin olisi sisällyttävä tehokkaita oikeussuojakeinoja; 1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0250. PE v /12 RE\ docx

7 määrittämään kiireesti yhdessä jäsenvaltioiden kanssa kasvavan sukupuolten välisen digitaalisen kuilun rakenteelliset syyt ja ryhtymään maailmanlaajuisesti toimiin naisten digitaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi; Energiaunionistrategian täytäntöönpano 28. odottaa voivansa edelleen tehdä komission kanssa tiivistä yhteistyötä puhtaan energian säädöspakettiin kuuluvissa meneillään olevissa, erittäin tärkeissä lainsäädäntömenettelyissä, myös trilogivaiheessa, jotta neuvottelut saadaan onnistuneesti päätökseen mahdollisimman aikaisin vuonna 2018; Sisämarkkinastrategian täytäntöönpano 29. kehottaa komissiota parantamaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa palveludirektiivin täytäntöönpanoa, palvelualalla vielä olevien sääntelystä johtuvien ja hallinnollisten esteiden poistaminen ja ylimääräisen sääntelyn lopettaminen mukaan lukien; huolehtimaan voimassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanosta ensisijaisesti soveltamalla olemassa olevia sääntöjä ja turvaamaan näin tasapuoliset toimintaedellytykset ja mahdollistamaan sisämarkkinoiden tuomien etujen täysimittaisen hyödyntämisen; 30. pitää seuraavia poliittisina prioriteetteina: kulttuurialan ja luovien alojen potentiaalin kehittäminen johdonmukaisen EU:n politiikan pohjalta ja tiedostaen, että alalla toimii ensi sijassa mikro- ja pkyrityksiä ja että ne ovat avainasemassa kestävän kehityksen ja laadukkaiden työpaikkojen luomisessa; toimenpiteiden ja toimien parantaminen ja edistäminen kulttuurimatkailun helpottamiseksi alueiden ja paikallisviranomaisten täydellä tuella; teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin (IPRED) muutosehdotuksen antaminen vuoden loppuun mennessä; yleistä turvallisuutta koskevan asetuksen muuttaminen, jota on jälleen lykätty; pitää valitettavana, että 29. huhtikuuta 2015 annetussa direktiivissä (EU) 2015/719 1 asetettua määräaikaa ei ole noudatettu, ja muistuttaa komissiota tarpeesta toimia selkeästi ja määrätietoisesti asetuksen tarkistamisen ja yleensä liikenneturvallisuuden suhteen; oikea-aikaisten jatkotoimien toteuttaminen ja konkreettisten ehdotusten tekeminen matkamittareihin liittyviä petoksia käsittelevässä tulevassa strategisessa valiokunta-aloitteisessa mietinnössä esitettävien tutkimustulosten ja ehdotusten johdosta; palauttaa mieliin, että asia on merkittävä huolenaihe EU:n kansalaisille ja että joissain jäsenvaltioissa on jo käytössä hyvin toimivia malleja; 1 EUVL L 115, , s. 1. RE\ docx 7/12 PE v01-00

8 Terveys 31. kehottaa komissiota ryhtymään ensisijaisiin toimiin mikrobilääkeresistenssiongelman suhteen noudattaen 19. toukokuuta 2015 annettua Euroopan parlamentin päätöslauselmaa Turvallisempi terveydenhuolto Euroopassa: potilasturvallisuuden parantaminen ja mikrobilääkeresistenssin torjunta 1 ja parlamentin 20. maaliskuuta 2016 vahvistamaa kantaa ehdotukseen asetukseksi eläinlääkkeistä 2 sekä antamaan konkreettisia ehdotuksia lainsäädäntötoimiksi; antamaan lainsäädäntöehdotuksen lääkkeiden pakkausselosteista, jotta niistä voidaan tehdä selkeämpiä ja käyttäjäystävällisempiä ( drug fact box ); tarkastelemaan kiireesti uudelleen ihmiskudosten ja -solujen laatu- ja turvallisuusvaatimuksista 31. maaliskuuta 2004 annettua direktiiviä 2004/23/EY 3 (kudos- ja soludirektiivi) ja saattamaan sen linjaan korvauksettoman luovuttamisen periaatteen ja pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä lääkkeistä 13. marraskuuta 2007 annetun asetuksen N:o 1394/ kanssa, josta on lisäksi tehtävä helpommin pk-yrityksiin sovellettava; Oikeudenmukaisempi verotus 32. pyytää komissiota antamaan ehdotuksia lopullisen alv-järjestelmän perustamisesta ja alv-kannoista; antamaan selkeät suuntaviivat valtiontukena pidettävistä jäsenvaltioiden verotuksellisista toimenpiteistä; arvioimaan kulttuurihyödykkeiden ja -palvelujen saatavuuden edellytyksiä ja esittämään ratkaisuja niiden parantamiseksi, myös tarkastelemalla ongelmaa, joka johtuu kirjoihin ja sähköisiin kirjoihin tätä nykyä sovellettavista eri suuruisista alv-kannoista; Rahoituspalvelut 33. kehottaa komissiota antamaan ehdotuksen EU:n toimintamallin virtaviivaistamisesta ja kolmansiin maihin liittyvistä ongelmista rahoituspalvelulainsäädännön alalla; Digitalisointi ja automaatio: haasteet ja mahdollisuudet 34. painottaa tarvetta reagoida ja mukautua työelämän muuttuviin käytäntöihin ja löytää tapa yhdistää työpaikkojen luominen ja työntekijöiden kohtuullinen sosiaaliturva sekä tutkia mahdollisuuksia joustaviin työjärjestelyihin, jotka tukevat työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista; 1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016) EUVL L 102, , s EUVL L 324, , s PE v /12 RE\ docx

9 35. kehottaa komissiota kehittämään EU:n strategian automaatiosta työmarkkinoilla ja esittämään sen kera aloitteita siitä, miten järjestää ammattityöntekijöiden ja robottien yhteistyö, miten automaatio voi auttaa maksimoimaan työnantajille ja työntekijöille koituvat hyödyt, miten parantaa tuottavuutta ja miten nämä vaikuttavat työ- ja yksityiselämän tasapainoon ja työterveyteen ja -turvallisuuteen; Väestörakenne ja ikääntyvä väestö 36. pyytää komissiota kehittämään kokonaisvaltaisen lähestymistavan Euroopan ikääntyvän väestön ongelmaan ja antamaan suosituksia ja ehdotuksia siitä, miten ratkaista työmarkkinoiden ongelmat, jotka johtuvat ikääntyvästä väestöstä, ja miten parantaa väestönkehityksen indikaattoreita jäsenvaltioissa; 37. pitää erittäin tärkeänä valmistella suositusta syntyvyyttä parantavista tukitoimista; painottaa, että koska monissa jäsenvaltioissa on tehty asiaan liittyviä aloitteita, olisi hyödyllistä vaihtaa hyviä käytäntöjä ja antaa koko unionia koskevat päätelmät sekä keskittyä terveeseen ikääntymiseen ja ehkäisevään terveydenhuoltoon vaihtamalla tietoja ja toteuttamalla tiedotuskampanjoita; Työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen 38. pitää komission ehdotuksia hyvänä lähtökohtana, josta on seuraavaksi keskusteltava, jotta voidaan täyttää unionin kansalaisten toive voida tehdä työtä ja nauttia samalla perhe-elämästä; Kauppa 39. pitää tasapainoista kauppa- ja investointisopimusta Yhdysvaltojen kanssa unionin etujen mukaisena ja kehottaa siksi komissiota jatkamaan neuvotteluja konkreettisten tulosten saavuttamiseksi; Perusoikeuksien kunnioittamiseen perustuva oikeusalue 40. pyytää komissiota toteuttamaan pikaisesti asiaankuuluvia jatkotoimia ja antamaan käsiteltäväksi lainsäädäntöehdotuksen siviilioikeudellisia menettelyjä koskevista yhteisistä vähimmäisvaatimuksista; 41. vaatii komissiota antamaan tämän vuoden loppuun mennessä ehdotuksia kansalaisaloitteesta 16. helmikuuta 2011 annetun asetuksen (EU) N:o 211/ muuttamiseksi ottaen huomioon asiaan liittyvät ehdotukset, joita parlamentti on jo tehnyt päätöslauselmassaan 7. lokakuuta ; 42. on tyytyväinen siihen, että neuvosto on allekirjoituksellaan vahvistanut unionin liittymisen Istanbulin yleissopimukseen; pitää kuitenkin valitettavana, että EU:n liittyminen rajoittuu kahteen erityisalaan, ja odottaa komission varmistavan kaikin tarvittavin tavoin, että neuvostossa käytävät neuvottelut saadaan pikaisesti päätökseen, jotta unioni voisi liittyä yleissopimukseen laajemmin; pyytää komissiota pitämään parlamentin täysin tilanteen tasalla neuvottelujen tärkeistä näkökohdista kaikissa 1 EUVL L 65, , s Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0382. RE\ docx 9/12 PE v01-00

10 vaiheissa, jotta se voisi harjoittaa perussopimuksissa sille annettuja oikeuksia kunnolla ja SEUT:n 218 artiklan mukaisesti; 43. muistuttaa komissiota, että 25. lokakuuta 2012 annettu direktiivi 2012/29/EU 1 uhrien oikeuksista ja 13. joulukuuta 2011 annettu direktiivi 2011/99/EU 2 eurooppalaisesta suojelumääräyksestä on erittäin tärkeää panna kaikin puolin täytäntöön; Edistyminen kohti toimivaa ja todellista turvallisuusunionia 44. pyytää komissiota kehittämään konkreettisia aloitteita, joilla vastataan rajatylittävän kyberrikollisuuden torjumiseen liittyviin haasteisiin, jotka on määrä täsmentää syksyllä 2017 tehtävässä kyberturvallisuusstrategian uudelleentarkastelussa; 45. pitää korruption torjuntaa poliittisena prioriteettina; Euroopan muuttoliikeagendan täytäntöönpano 46. pyytää komissiota tekemään lainsäädäntöön tarvittavat mukautukset yhteentoimivuudesta käydyn vuoropuhelun päätelmien perusteella ja selvittämään, miten nykyisillä ja tulevilla tietojärjestelmillä voitaisiin parantaa sekä ulkorajojen valvontaa että unionin sisäistä turvallisuutta; 47. pyytää komissiota aloittamaan viisumitietojärjestelmästä 9. heinäkuuta 2008 annetun asetuksen (EY) N:o 767/ (VIS-asetuksen) välttämättömän uudelleentarkastelun yhteentoimivuudesta käydyn vuoropuhelun jälkeen; Muuttovirtojen perimmäisiin syihin puuttuminen 48. muistuttaa komissiota tarpeesta esittää konkreettista raportointimekanismia, jotta muuttovirtojen perimmäisten syiden poistamiseksi toteutettavien nykyisten toimien tehokkuutta voidaan arvioida säännöllisesti, ja pitää tarpeellisena seurata tarkkaan EU:n Afrikka-hätärahaston ja pian toimintansa aloittavan Euroopan kestävän kehityksen rahaston toteuttamista; 49. toteaa kannattavansa yhä nykyisen muuttoliikekriisin innovatiivisia rahoitustapoja ja pitää erityisen tervetulleena niihin kuuluvaa lujitettua kumppanuutta yksityisen sektorin kanssa; uskoo, että yhteistyö yksityisen sektorin kanssa on avainasemassa pyrittäessä saavuttamaan kehitystavoitteet ja että yksityisten rahoituslähteiden käyttöön saaminen on keskeisen tärkeään laittoman maahanmuuton perimmäisten syiden poistamiseksi; painottaa tarvetta taata kaikissa olosuhteissa, että parlamentti valvoo erityisrahastoja ja muita välineitä, joissa yhdistellään eri rahoituslähteitä; Ulkoiset politiikat: painopisteet 50. pyytää komissiota aikaistamaan ulkopolitiikan välineiden hallintoyksikön (FPI) väliarviointia; 1 EUVL L 315, , s EUVL L 338, , s EUVL L 218, , s. 60. PE v /12 RE\ docx

11 vaalimaan transatlanttisia suhteita; vahvistamaan, että unioni on sitoutunut tukemaan Balkanin maita sekä itäisiä ja eteläisiä naapurivaltioita; tukemaan kansalaisyhteiskuntaa ja mahdollisuuksia saada luotettavia tietoja huolimatta yhä tiukemmista lainsäädännöistä ja rajoitteista itäisissä ja eteläisissä naapurivaltioissa ja myös muualla; panemaan täytäntöön Euroopan puolustusalan toimintasuunnitelman; lujittamaan uskonnon- ja vakaumuksenvapautta koskevia EU:n suuntaviivoja; kehittämään oikeusasiamiesten keskinäistä kansainvälistä yhteistyötä ja ihmisoikeuskumppanuuksia; 51. kannattaa kolmeen pilariin (vahvistettu poliittinen vuoropuhelu, kehitysyhteistyö ja kauppa) perustuvan oikeudellisesti sitovan puitesopimuksen säilyttämistä; pitää tarpeellisena tutkia mahdollisuuksia lisätä aluelähtöisyyttä niin, että kunkin alueen tarpeet ja erityispiirteet voidaan ottaa huomioon, ja painottaa tarvetta vastata uuteen EU Afrikka-strategiaan, joka on määrä hyväksyä vuosiksi ; 52. kehottaa komissiota tarkastelemaan niitä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtyjä kahdenvälisiä kalastussopimuksia, joiden voimassaolo on päättymässä; Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen 53. kehottaa komissiota seuraamaan tarkkaan toimielimiä ja toimintapolitiikkaa koskevia muutoksia, jotka ovat tarpeen Agenda 2030:n täytäntöön panemiseksi; panemaan samanaikaisesti täytäntöön uuden kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen, joka on määrä allekirjoittaa kesäkuussa 2017; Turvallisuuden ja kehityksen välinen yhteys 54. pyytää luomaan rauhan- ja sovinnontyön rahoittamiseksi uuden, innovatiivisen rahoitusvälineen, jossa otettaisiin huomioon rauhaa ja turvallisuutta edistävien toimiin sovellettavat tarkistetut julkisen kehitysavun tukikelpoisuuskriteerit, jotta kehitys- ja turvallisuustoimintojen, erityisesti demokratiaa, hyvää hallintoa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista edistävien toimien, lisääntyvät yhteydet voidaan ottaa huomioon; Strategisempi lähestymistapa EU:n oikeuden täytäntöönpanon valvontaan 55. pyytää komissiota antamaan viimein lainsäädäntöehdotuksen avoimesta, tehokkaasta ja riippumattomasta Euroopan unionin hallinnosta (hallintomenettelyjä koskevasta lainsäädännöstä); 56. pyytää komissiota parantamaan valvontajärjestelmiä ja etenkin alentamaan virhetasoa; RE\ docx 11/12 PE v01-00

12 57. kehottaa painokkaasti komissiota antamaan parlamentin vetoomusvaliokunnalle sisällöllisesti laadukkaampia ja seikkaperäisempiä vastauksia, jotta unionin kansalaisten huolenaiheisiin voidaan vastata tyhjentävämmin; 58. pyytää komissiota tekemään kaikkensa, jotta neuvostossa päästäisiin sopimukseen Marrakeshin sopimuksen ratifioinnista ja jotta sopimuksen suomia mahdollisuuksia voitaisiin viipymättä hyödyntää täysimittaisesti; 59. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. PE v /12 RE\ docx

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1,

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1, P7_TA(2014)0432 Omien varojen järjestelmä * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (05602/2014

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0278/2. Tarkistus. Christel Schaldemose ja muita

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0278/2. Tarkistus. Christel Schaldemose ja muita 6.4.2016 A8-0278/2 2 Johdanto-osan A kappale A. katsoo, että sisämarkkinat ovat keskeinen unionin talouskasvua ja työpaikkojen luomista elvyttävä väline; A. katsoo, että sisämarkkinat ovat keskeinen unionin

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 20.6.2013 B7-****/2013 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavan kysymyksen B7-****/2013 johdosta työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti EU:n

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 24.10.2014 2014/XXXX(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta 1.2.2016 B8-0150/1 1 Johdanto-osan F a kappale (uusi) F a. katsoo, että uusia lainsäädäntöehdotuksia ei pidä hyväksyä niin kauan kuin nykyistä EU:n lainsäädäntöä ja politiikkavälineitä ei ole saatettu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0350/1. Tarkistus. Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0350/1. Tarkistus. Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta 6.12.2017 A8-0350/1 1 42 kohta 42. katsoo, että vahvan puolustusteollisuuden kehittäminen vahvistaa EU:n teknologista riippumattomuutta; pyytää kehittämään teollisia ja teknologisia resursseja, joita tarvitaan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0341/61. Tarkistus. Flavio Zanonato S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0341/61. Tarkistus. Flavio Zanonato S&D-ryhmän puolesta 9.12.2015 A8-0341/61 61 2 kohta 2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikissa energiaunioniin liittyvissä lainsäädäntöehdotuksissa noudatetaan tavallista lainsäätämisjärjestystä,

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Marco Valli, Giulia Moi, Rolandas Paksas, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Marco Valli, Giulia Moi, Rolandas Paksas, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta 18.10.2018 A8-0313/2 2 Marco Valli, Giulia Moi, Rolandas Paksas, Laura Agea 1 kohta 1. korostaa, että parlamentti ottaa vuoden 2019 talousarviota käsitellessään täysin huomioon poliittiset painopisteet,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 30.1.2014 2013/0120B(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 9.10.2014 2014/2816(INI) TARKISTUKSET 1-21 Olli Rehn (PE537.396v01-00) Euroopan unionin ja Georgian välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2043(BUD) 5.5.2017 TARKISTUKSET 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) talousarviosta 2018 trilogin neuvotteluvaltuudet (2017/2043(BUD))

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

6068/16 team/hkd/vb 1 DGG 1B

6068/16 team/hkd/vb 1 DGG 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. helmikuuta 2016 (OR. en) 6068/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5783/1/16 REV 1 Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 22.1.2015 2014/2082(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 9.12.2014 2014/2155(INI) TARKISTUKSET 1-17 Monica Macovei (PE541.595v01-00) vuosikertomuksesta 2012 EU:n taloudellisten

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2044(BUD) 4.7.2017 TARKISTUKSET 1-11 Daniel Dalton (PE604.889v01-00) Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena Eurooppa-neuvoston edellä mainitussa kokouksessa hyväksymät päätelmät.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena Eurooppa-neuvoston edellä mainitussa kokouksessa hyväksymät päätelmät. Eurooppa-neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) EUCO 19/17 CO EUR 24 CONCL 7 SAATE Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Asia: Eurooppa-neuvoston kokous (14. joulukuuta

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2119(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2119(INI) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 5.12.2013 2013/2119(INI) MIETINTÖLUONNOS 29. vuosikertomuksesta Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2011) (2013/2119(INI))

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 13.5.2015 2014/0258(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta

Lisätiedot

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1365/2016 9.12.2016 EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan unionin painopisteistä naisten asemaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 19.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-11 Barbara Matera (PE554.835v01-00) talousarviosta 2016 neuvotteluvaltuudet

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 16.4.2010 2009/2151(INI) TARKISTUKSET 1-12 Antigoni Papadopoulou (PE439.890v01-00) mietinnöstä komission tiedonannosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11170/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EF 162 ECON 638 UEM 230 SURE

Lisätiedot

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin *

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * P5_TA(2002)0498 Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi työturvallisuus-

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

10111/16 eho/sj/mh 1 DG G 3 B

10111/16 eho/sj/mh 1 DG G 3 B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10111/16 UD 129 AELE 45 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak. nro:

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/2149(INI) 23.6.2017 TARKISTUKSET 1-13 Franz Obermayr (PE602.824v01-00) perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

B8-0311/2014 } B8-0312/2014 } B8-0313/2014 } B8-0315/2014 } B8-0316/2014 } RC1/Am. 4

B8-0311/2014 } B8-0312/2014 } B8-0313/2014 } B8-0315/2014 } B8-0316/2014 } RC1/Am. 4 B8-0316/2014 } RC1/Am. 4 4 Johdanto-osan A kappale A. toteaa, että vaikutustenarvioinnit ovat lainsäädännön laatimisessa varhaisvaiheen väline ja siksi keskeisessä asemassa komission järkevän sääntelyn

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0328/11. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0328/11. Tarkistus 8.11.2017 A8-0328/11 11 14 kohta 14. pyytää komissiota lisäämään avoimuutta ja helpottamaan asiakirjoihin tutustumista ja tietojen saantia, erityisesti EU Pilot -menettelyistä vastaanotettujen vetoomusten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. maaliskuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7585/1/17 REV 1 LIMITE PUBLIC UD 82 ENFOCUSTOM 83 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 28.11.2013 B7-xxxx/2013 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission julkilausuman johdosta työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti asekauppasopimuksen ratifioinnista

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

1995 Schengen Sisämarkkinat

1995 Schengen Sisämarkkinat Tähänastisista saavutuksista... 1957 Rooman sopimus 1992 Maastrichtin sopimus 1995 Schengen 2004 Laajentuminen itään 1987 Erasmus 1993 Sisämarkkinat 2002 Euro 2012 Nobelin rauhanpalkinto 1 10 painopistettä

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 19.3.2015 2014/2209(INI) TARKISTUKSET 1-20 Liadh Ní Riada (PE546.893v01-00) vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille (2014/2209(INI))

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Frank Engel (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Frank Engel (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2017/2036(INI) 26.4.2017 TARKISTUKSET 1-22 Frank Engel (PE602.777v01-00) Neuvoston päätös poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin

Lisätiedot

11917/1/12 REV 1 ADD 1 hkd,mn/vpy/tia 1 DQPG

11917/1/12 REV 1 ADD 1 hkd,mn/vpy/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. lokakuuta 2012 (10.10) (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 ADD 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia:

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0392/23. Tarkistus. Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0392/23. Tarkistus. Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta 5.12.2018 A8-0392/23 23 8 kohta 8. kehottaa EUH:ta, komissiota, neuvostoa ja yksittäisiä jäsenvaltioita toimimaan strategisesti soveltamalla yhdennettyä lähestymistapaa ja käyttämällä kaikkia käytettävissään

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI)

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2017/2025(INI) 4.5.2017 KANTA TARKISTUKSINA naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle

Lisätiedot

LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEK SI

LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEK SI Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 21.10.2016 2016/2903(RSP) LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEK SI suullisesti vastattavan kysymyksen

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/0197(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/0197(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2017/0197(NLE) 12.10.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Algerian demokraattisen kansantasavallan osallistumista

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0009/55. Tarkistus. Marine Le Pen ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0009/55. Tarkistus. Marine Le Pen ENF-ryhmän puolesta 27.1.2016 A8-0009/55 55 Johdanto-osan A kappale A. toteaa, että TiSA-neuvotteluilla olisi tehostettava kansainvälistä sääntelyä, ei heikennettävä kansallista sääntelyä; A. toteaa, että TiSA-neuvotteluissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2010/0059(COD) 2.7.2010 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta 24.4.2017 A8-0160/21 21 33 kohta 33. toteaa, että erityiskertomusta koskevaa työasiakirjaa laadittaessa komissio oli jo antanut ehdotuksensa rakenneuudistusten tukiohjelman perustamiseksi; panee tyytyväisenä

Lisätiedot

Coreperia pyydetään suosittelemaan neuvostolle, että se hyväksyisi tämän ilmoituksen liitteessä olevat neuvoston päätelmät.

Coreperia pyydetään suosittelemaan neuvostolle, että se hyväksyisi tämän ilmoituksen liitteessä olevat neuvoston päätelmät. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. helmikuuta 2011 (16.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Coreper/Neuvosto

Lisätiedot

15216/17 paf/js/jk 1 DG D 1 A

15216/17 paf/js/jk 1 DG D 1 A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2017 (OR. en) 15216/17 FAUXDOC 68 ENFOPOL 590 COMIX 809 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0092(NLE) 9.9.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2012 B7-0000/2012 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavan kysymyksen B7-0000/2012 johdosta työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti pienten

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2010/2291(ACI) 2.3.2011 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0127(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0127(NLE) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 26.9.2013 2013/0127(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi maasta toiseen ulottuvien

Lisätiedot

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) 9110/17 COMPET 336 IND 120 ILMOITUS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) Vastaanottaja: Neuvosto Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET

Lisätiedot

14246/16 ess/elv/ts 1 DG G 3 A

14246/16 ess/elv/ts 1 DG G 3 A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. marraskuuta 2016 (OR. en) 14246/16 COMPET 570 MI 698 CONSOM 275 PI 128 IND 236 ECOFIN 1020 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Puheenjohtajavaltio Pysyvien edustajien

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

15375/16 paf/lr/hmu 1 DRI

15375/16 paf/lr/hmu 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. joulukuuta 2016 (OR. en) 15375/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper II) Neuvosto POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Ed. asiak.

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2144(INI) Lausuntoluonnos Eider Gardiazabal Rubial

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2144(INI) Lausuntoluonnos Eider Gardiazabal Rubial Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/2144(INI) 14.11.2016 TARKISTUKSET 1-37 Eider Gardiazabal Rubial (PE594.006v01-00) EU:n varoista sukupuolten tasa-arvoon (2016/2144(INI)) AM\1109766.docx

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0418(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0418(NLE) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 20.10.2014 2013/0418(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2015 (OR. en) 15083/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 14. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

A8-0316/13

A8-0316/13 18.11.2015 A8-0316/13 13 14 kohta 14. muistuttaa, että internetyhtiöillä ja palveluntarjoajilla on lakisääteinen velvollisuus tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa poistamalla kaikki laiton

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Talous- ja raha-asioiden valiokunta Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2012/0193(COD) 19.5.2017 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0197(COD) ulkoasiainvaliokunnalta. kansainvälisen kaupan valiokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0197(COD) ulkoasiainvaliokunnalta. kansainvälisen kaupan valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Ulkoasiainvaliokunta 14.1.2015 2014/0197(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansainvälisen kaupan valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0030/12. Tarkistus. Marco Valli, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0030/12. Tarkistus. Marco Valli, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta 23.2.2016 A8-0030/12 12 7 a kohta (uusi) 7 a. kehottaa komissiota jäädyttämään meneillään olevat TTIP- ja TISAneuvottelut ja pidättymään markkinatalouden aseman (MES) myöntämisestä Kiinalle, kun otetaan

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.5.2017 COM(2017) 228 final ANNEX 1 LIITE Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano asiakirjaan Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-6. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti

TARKISTUKSET 1-6. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2017/2586(RSP) 26.4.2017 TARKISTUKSET 1-6 Norbert Neuser, Bogdan Brunon Wenta (PE601.263v01-00) uudesta kehityspolitiikkaa koskevasta eurooppalaisesta konsensuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI ESITYSLISTA

EUROOPAN PARLAMENTTI ESITYSLISTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2014 2019 Istuntoasiakirja ESITYSLISTA Keskiviikko 17. toukokuuta 2017 17/05/17 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI Menettelyjen selitykset Käsitellyistä teksteistä äänestetään seuraavassa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2012 COM(2012) 682 final 2012/0321 (NLE) C7-0421/12 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0025/1. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0025/1. Tarkistus 21.2.2018 A8-0025/1 1 Johdanto-osan 3 a viite (uusi) ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien totuuden, oikeuden, korvausten ja uusiutumattomuuden takaamisen erityisraportoijan 22. heinäkuuta 2014 julkistaman

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 6. kesäkuuta 2001 PE 305.694/1-21 TARKISTUKSET 1-21 LAUSUNTOLUONNOS: Jean Lambert (PE 305.694) YHTEISÖN MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA Päätöslauselmaesitys

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 2013/2061(INI) 5.9.2013 MIETINTÖLUONNOS sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelmasta 2012 2020

Lisätiedot

7235/19 ADD 1 1 JAI LIMITE FI

7235/19 ADD 1 1 JAI LIMITE FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2019 (OR. en) 7235/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 11 JAI 251 COMIX 145 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO (Oikeus- ja sisäasiat) 7. ja 8. maaliskuuta

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-4. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2200(BUD) Mietintöluonnos Barbara Matera (PE v01-00)

TARKISTUKSET 1-4. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2200(BUD) Mietintöluonnos Barbara Matera (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 21.10.2011 2011/2200(BUD) TARKISTUKSET 1-4 Mietintöluonnos Barbara Matera (PE473.788v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2351(INI) Lausuntoluonnos Derek Vaughan. PE578.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2351(INI) Lausuntoluonnos Derek Vaughan. PE578. Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/2351(INI) 4.4.2016 TARKISTUKSET 1-15 Derek Vaughan (PE578.531v01-00) EU:n nuorisostrategian 2013 2015 arviointi (2015/2351(INI)) AM\1089505.doc

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 25.2.2011 2010/2211(INI) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2015 COM(2015) 483 final 2015/0234 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta siltä osin kuin on

Lisätiedot