YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS"

Transkriptio

1 Euroopan parlamentti Istuntoasiakirja B8-0434/2017 } B8-0435/2017 } B8-0450/2017 } RC YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS työjärjestyksen 37 artiklan 3 kohdan ja Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen mukaisesti joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset: PPE (B8-0434/2017) ALDE (B8-0435/2017) ECR (B8-0450/2017) komission vuoden 2018 työohjelmasta (2017/2699(RSP)) József Szájer PPE-ryhmän puolesta Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta Sophia in t Veld ALDE-ryhmän puolesta Moninaisuudessaan yhtenäinen

2 Euroopan parlamentin päätöslauselma komission vuoden 2018 työohjelmasta (2017/2699(RSP)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon komission tiedonannon Komission työohjelma 2017 EU, joka suojelee, puolustaa ja tarjoaa mahdollisuuksia (COM(2016)0710) ja sen liitteet I V, ottaa huomioon Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen paremmasta lainsäädännöstä 1, ottaa huomioon hallinnollisen rasituksen vähentämistä käsittelevän korkean tason ryhmän 24. heinäkuuta 2014 julkaiseman loppuraportin Cutting Red Tape in Europe Legacy and Outlook, ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2017 hyväksytyn valiokuntien puheenjohtajakokouksen yhteenvetokertomuksen, ottaa huomioon työjärjestyksen 37 artiklan 3 kohdan, A. katsoo, että poliittisten painopisteiden ja rahoitusvarojen olisi vastattava toisiaan; B. toteaa, että kestävyys ja talouskasvu ovat sovitettavissa yhteen ja ne voivat vahvistaa toisiaan; C. katsoo, että EU:n sitouduttava kilpailukyvyn elvyttämiseen kiivaassa kansainvälisessä kilpailussa ja siten sosiaalisen markkinatalouden mallin säilyttämiseen ja tuottavuutta ja innovointia lisäävän kestävän kasvun varmistamiseen, jotta seuraavan sukupolven nuorille kansalaisille voidaan tarjota työpaikkoja velkojen sijaan; D. katsoo, että paras taloudellinen ja sosiaalinen tuki, jota jäsenvaltiot voivat tarjota kansalaistensa elämänlaadun parantamisen varmistamiseksi, on kasvava talous, johon liittyy matala inflaatio, korkea työllisyysaste ja palkkojen nousu ja joka luo tarvittavat resurssit tulevaisuuteen, infrastruktuurin parantamiseen ja julkisiin palveluihin kohdistettavien investointien rahoittamiseksi; E. ottaa huomioon, että EU:hun kohdistuu erilaisia ja monimutkaisia uhkia, jotka aiheuttavat epävakautta, mikä puolestaan synnyttää unionin kansalaisissa turvattomuuden tunnetta; F. ottaa huomioon, että komission velvollisuutena on ylläpitää perussopimuksia ja valvoa EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa; pitää erittäin valitettavana, että sekä EU:n toimintapolitiikkojen täytäntöönpano että EU:n lainsäädännön ja sääntöjen täytäntöönpanon valvonta on heikkoa, mikä on käynyt ilmi monilla aloilla; kehottaa komissiota pitämään jäsenvaltioiden kanssa täytäntöönpanoa ja sen valvontaa prioriteettina; 1 OSA 1. toteaa, että nykyiset kriisit ja niiden rahoitukselliset, taloudelliset, sosiaaliset ja 1 EUVL L 123, , s. 1.

3 muuttoliikkeeseen liittyvät seuraukset ovat lisänneet unionin kansalaisten tyytymättömyyttä, mikä näkyy ääriliikehdinnän lisääntymisenä; korostaa näiden suurten haasteiden vaativan yhteistä vastausta EU:lta ja jäsenvaltioilta; katsoo, että näistä kriiseistä selviytymiseksi tarvitaan vakavasti otettavia toimintapoliittisia aloitteita ja että olisi toteutettava realistisia uudistuksia, jotta voidaan palauttaa luottamus ja estää tämän levottomuuden käyttäminen pelon ja turvattomuuden lietsomiseen; painottaa, että demagogiset ja epärealistiset poliittiset kampanjat antavat hyvin lyhyellä aikavälillä perusteetonta toivoa mutta vaikuttavat lopulta tuhoisasti aiheuttamalla lisää jakolinjoja, epävakautta ja konflikteja koko Euroopassa; 2. korostaa, että EU:n on suuntauduttava ulospäin ja pidettävä yllä ja kehitettävä tiiviitä taloudellisia, kaupallisia ja strategisia suhteita läheisten naapureidensa kanssa; katsoo, että jatkossa tarvitaan selkeä kehys EU:n suhteille sen naapurustossa olevien kolmansien maiden kanssa; 3. pitää erittäin kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta eurooppalaisen yhteiskunnan peruskivenä, jolle unionin kansalaisia heidän päivittäisessä elämässään suoraan hyödyttävät unionin toimintapolitiikat on rakennettu; kannattaa aloitteita työ- ja yksityiselämän tasapainon parantamiseksi; 4. pyytää komissiota määrittämään keskeiset ensisijaiset toimenpiteet, joilla pyritään lujittamaan EU:n teollisuuden kilpailukykyä antamalla yrityksille mahdollisuus kilpailla kotimaisilla ja globaaleilla markkinoilla ja parantamalla EU:n ja sen jäsenvaltioiden valmiuksia tukea yritysten kehitystä, kiinnittäen erityishuomiota pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yrityksiin); katsoo, että Euroopan teollisuuden nykyaikaistamisen on oltava laajamittaista ja siihen olisi kuuluttava sellaisten innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen, teknologioiden ja liiketoimintamallien markkinointi, jotka perustuvat tutkimus- ja innovointi-investointeihin, joiden tuloksena markkinoille tulee entistä parempia tuotteita, palveluja ja prosesseja; 5. korostaa kattavan toimintamallin tarvetta, jotta yhteisestä rahasta saadaan hyöty irti ja voidaan korjata sen jäljellä olevat puutteet ja jotta voidaan samalla varmistaa talous- ja rahaliiton (EMU) kestävyys ja häiriönsietokyky ja saattaa se päätökseen sekä saavuttaa kasvua ja täystyöllisyyttä koskevat tavoitteet; katsoo, että EMUn jatkokehittämisen on perustuttava nykyiseen lainsäädäntöön ja sen täytäntöönpanoon ja että tähän on kuuluttava toimia, joilla sen institutionaalisesta rakenteesta tehdään legitiimimpi ja demokraattisesti vastuullisempi; 6. kehottaa komissiota vauhdittamaan pääomamarkkinaunionin loppuun saattamista koskevaa työtä, jotta EU:ssa saadaan aikaan investointeja kasvun ja työpaikkojen luomiseksi; kehottaa komissiota antamaan ehdotuksia, joilla parannetaan liiketoimintaympäristöä EU:ssa, jotta voidaan houkutella enemmän suoria ulkomaisia investointeja ja tuoda ulkomaille vietyjä työpaikkoja takaisin; 7. korostaa, että onnistunut eurooppalainen muuttoliikepolitiikka edellyttää yhdessä sovittua, oikeudenmukaista ja vaikuttavaa turvapaikanhakijoiden jakomekanismia; painottaa, että muuttoliikekriisin käsittelemisessä on edistyttävä tavalla, jossa otetaan paljon paremmin huomioon yleiset hallitsematonta muuttoliikettä koskevat jäsenvaltioiden huolet; pitää myönteisinä viimeaikaisia saavutuksia unionin ulkorajojen hallinnassa ja tehokkaassa valvonnassa, sillä niitä tarvitaan, jotta jäsenvaltioiden keskinäinen luottamus palautuisi riittävän hyväksi;

4 8. painottaa, että yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on tehostettava, jotta sen avulla voidaan löytää uskottavia vastauksia uusiin turvallisuusuhkiin ja -haasteisiin, torjua terrorismia ja tuoda rauhaa, vakautta ja järjestystä unionin naapurimaihin; kehottaa komissiota ja komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa tekemään edelleen tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa laadittaessa käytännön toimia ja yhteistyömenetelmiä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi; 9. korostaa, että vapaakauppa on merkittävästi kohentanut elintasoa ja vähentänyt köyhyyttä EU:ssa ja muualla maailmassa sekä synnyttänyt talouskasvua ja työpaikkoja ja lujittanut poliittisia ja taloudellisia suhteita unionin ulkopuolisiin maihin; katsoo, että EU:n on jatkossakin hillittävä protektionistisia pyrkimyksiä eri puolilla maailmaa, ja pyytää sen tähden komissiota aikaistamaan suunnitteilla olevia neuvotteluja ja saattamaan meneillään olevat neuvottelut nopeasti päätökseen sekä tutkimaan herkeämättä mahdollisuuksia tehdä uusia vapaakauppasopimuksia; 10. kehottaa painokkaasti komissiota käynnistämään yhteistyössä muiden toimielinten kanssa laajan julkisen keskustelun unionin tulevaisuudesta; 11. korostaa, että Eurooppa on yhä edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja että EU on edelleen täysin sitoutunut Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoon; toteaa tulevaisuuteen suuntautuvan ilmastonmuutospolitiikan olevan ratkaisevan tärkeä Euroopan teollisuuden ja talouden uudenaikaistamisen kannalta; 12. painottaa, että on tarjottava vastinetta rahalle ja tavoiteltava nollatoleranssia huonoa hallintoa ja petoksia kohtaan; 13. korostaa, että EU:lla on yhä edessään huomattavia haasteita sovitun tai hyväksytyn lainsäädännön täytäntöönpanon saralla, ja pyytääkin komissiota keskittymään EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoon kaikissa jäsenvaltioissa; korostaa kilpailupolitiikan täytäntöönpanon merkitystä sellaisten tasapuolisten toimintaedellytysten luomisessa, joilla edistetään innovointia, tuottavuutta, työpaikkojen luomista ja investointeja kaikkien toimijoiden osalta koko sisämarkkina-alueella ja kaikentyyppisissä liiketoimintamalleissa, myös pk-yrityksissä; 14. kehottaa jälleen kerran komissiota tekemään EU:n hallintolainsäädäntöä koskevan lainsäädäntöehdotuksen, jolla taataan avoin, tehokas ja riippumaton eurooppalainen hallinto, ja ottamaan asianmukaisesti huomioon tätä koskevan parlamentin ehdotuksen EU:n asetukseksi; 2 OSA 1. Nuoret ja elinikäinen oppiminen 15. kehottaa komissiota investoimaan jäsenvaltioiden tueksi osallistaviin ja tehokkaisiin koulutusjärjestelmiin; varmistamaan, että asiantuntijayhteisöä ja asiaankuuluvia sidosryhmiä, myös vanhempainjärjestöjä, kuullaan politiikan kehittämisessä;

5 varmistamaan riittävät Erasmus+-varat, jotta ohjelman tavoitteet saavutetaan, ja varmistamaan, että ne käytetään ohjelman ensisijaiseen tarkoitukseen (liikkuvuus, koulutus, nuorisopolitiikka ja urheilu); tukemaan jäsenvaltioita ennen kaikkea kaikille ikä- ja ammattiryhmille suunnattujen koulutustoimien alalla; investoimaan elinikäisen oppimisen kehykseen kiinnittäen erityistä huomiota digitaaliseen osaamiseen ja yrittäjätaitoihin sekä medialukutaitoon, mukaan lukien erityiset naisten kannustamiseksi suunnitellut ohjelmat; analysoimaan työmarkkinoita, jotta määritetään ammattikoulutuksen ja korkeakoulutuksen oikea tasapaino ja voidaan siten parantaa työmarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan välistä yhteyttä; edistämään yrittäjyyttä ja kehittämään ja tukemaan edelleen pk-yrityksille soveltuvaa lainsäädäntöympäristöä noudattaen pienet ensin -periaatetta; esittämään suosituksia ja ehdotuksia siitä, miten saada ikääntyvät työntekijät pysymään työssä pidempään, sekä kannustamaan siten kokemuksen siirtämiseen nuoremmille sukupolville ja edistämään mentorointia työpaikalla; toteuttamaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa lisätoimia, joilla lisätään luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan (nk. STEMaineiden) houkuttavuutta ja arvostusta sekä kannustamaan useampia naisia ja tyttöjä aloittamaan STEM-aineiden opinnot ja jatkamaan niitä, sillä etenkin tieto- ja viestintätekniikka voi tarjota heille uusia mahdollisuuksia; 16. katsoo, että nuorisotyöllisyysaloite on erittäin tärkeä torjuttaessa nuorisotyöttömyyttä, joka on edelleen liian korkealla tasolla EU:ssa; kehottaa komissiota pyrkimään löytämään riittävästi rahoitusta nuorisotyöttömyyden torjuntaan ja nuorisotyöllisyysaloitteen jatkamiseen, parantamaan samalla aloitteen toimintaa ja täytäntöönpanoa sekä ottamaan huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus (nro 5/2017); 17. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön kaikki asianmukaiset mekanismit, myös oppisopimukset, keinona lisätä nuorten liikkuvuutta ja puuttua taitojen kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuuteen työmarkkinoilla sekä parantaa työllistymismahdollisuuksien hyödyntämistä; 2. Sininen kasvu ja kiertotalous 18. pyytää komissiota antamaan ehdotuksia jotka koskevat sinistä kasvua kestävän kasvun tukemiseksi koko meri- ja merenkulkualalla; joilla pyritään korjaamaan se epäkohta, ettei uudessa yhteisessä kalastuspolitiikassa laadita monivuotisia suunnitelmia kaikkien merkittävien kalakantojen hoitamiseksi ja kalastuksen hallitsemiseksi EU:n vesillä; 19. kehottaa komissiota esittämään viipymättä kiertotaloutta koskevassa toimintasuunnitelmassa luetellut aloitteet ja seuraamaan säännöllisesti etenemistä kohti kiertotaloutta;

6 3. Rahoituskehys vuoden 2020 jälkeen 20. pyytää komissiota varmistamaan, että kaikkien EU:n ohjelmien täytäntöönpanossa päästään ensi vuoteen mennessä täyteen vauhtiin, jotta voidaan kompensoida nykyisen ohjelmakauden alussa aiheutuneita merkittäviä viiveitä; on erityisen huolissaan tällaisten viiveiden vaikutuksista, jotka saattavat näkyä maksupyyntöjen kasautumisena nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen loppupuolella; katsoo, että uusi maksukriisi olisi pyrittävä välttämään kaikin tavoin, myös tekemällä päätös maksumäärärahojen asianmukaisesta tasosta tulevissa vuotuisissa talousarvioissa; 21. kehottaa painokkaasti komissiota antamaan lainsäädäntöehdotukset vuoden 2020 jälkeisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä kesäkuuhun 2018 mennessä, jotta sisältöä koskevat toimielinten väliset neuvottelut voidaan käynnistää välittömästi; asettaa tavoitteeksi kyseisten neuvottelujen saattamisen menestyksekkäästi päätökseen kuluvan vaalikauden loppuun mennessä; 22. pyytää komissiota ottamaan asianmukaisesti huomioon tulevaa monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan, joka vahvistetaan ennen komission lainsäädäntöehdotusten antamista; painottaa tarvetta aloittaa jäsennelty vuoropuhelu tulevan monivuotisen rahoituskehyksen yleisestä tasosta, poliittisista ja talousarvioon liittyvistä prioriteeteista, rakenteesta ja joustosäännöksistä, rahoituskehyksen kestoa koskeva kanta mukaan luettuna; katsoo, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä on luotava tie nykyaikaiseen unionin talousarvioon; katsoo, että osana tätä valmistelua komission olisi tarkasteltava kattavasti varainkäyttöä; 23. kehottaa komissiota esittämään yksityiskohtaisia suunnitelmia, joilla voidaan puuttua talousarvion tulevaa tulopuolta ja omia varoja koskeviin huolenaiheisiin; painottaa, että komission olisi annettava kyseiset lainsäädäntöehdotukset yhdessä vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevien ehdotusten kanssa, jotta niitä voidaan käsitellä samoissa neuvotteluissa; painottaa, että parlamentti vahvistaa oman kantansa ennen kuin lainsäädäntöehdotukset annetaan, ja pyytää komissiota ottamaan asianmukaisesti huomioon parlamentin kannan tässä asiassa; 24. pyytää komissiota antamaan seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen esittelemisen johdosta ehdotuksia asetuksiksi vuoden 2020 jälkeisestä EU:n koheesiopolitiikasta mahdollisimman aikaisin vuonna 2018; ehdotuksen vuoden 2018 alussa toteutettavasta varainhoitoasetuksen ja siihen liittyvän alakohtaisen lainsäädännön, myös yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen (ns. koontiasetuksen), kattavasta muuttamisesta, mukaan lukien koheesiopolitiikan yksinkertaistamista koskevat säännökset ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) koordinoinnin parantaminen Euroopan strategisten investointien rahaston kanssa; 25. pyytää komissiota täsmentämään valkoisesta kirjasta käytävän keskustelun yhteydessä, mitä tavoitteita se asettaa yhdeksännelle puiteohjelmalle, riittävän aikaisessa vaiheessa vuonna 2018, jotta parlamentti voi määritellä kantansa kyseiseen ohjelmaan ja myös Galileo-, Copernicus- ja COSME-ohjelmiin niin, että kaikki toimenpiteet voidaan ottaa käyttöön vuonna 2021; odottaa yhdeksättä puiteohjelmaa koskevan ehdotuksen

7 perustuvan Horisontti puiteohjelman väliarviointiin ja ohjelman täytäntöönpanoa koskevaan parlamentin mietintöön; 26. painottaa, että tarvitaan soveltavaa tutkimusta ja erityisesti tutkimusta, jonka avulla voidaan parantaa tietämystä, taitoja ja käytäntöjä, jotta varmistetaan, että uusia teknologioita käytetään parhaalla mahdollisella tavalla; kehottaa komissiota asettamaan perustutkimuksen sekä soveltavan ja translaatiotutkimuksen ja kehityksen tarpeet parempaan tasapainoon, jotta varmistetaan uusien löydösten nopea ja tehokas muuttaminen todellisiksi teknologioiksi ja tuotteiksi; 27. kehottaa komissiota jatkamaan yksinkertaistamista ja samalla vähentämään osallistumisen esteitä sekä varmistamaan mahdollisimman korkeat tuotot sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä kaikissa ohjelman osissa ja laatimaan kunnianhimoisen ehdotuksen seuraavaksi puiteohjelmaksi; korostaa, että EU:n innovaatiomahdollisuuksien kehittämiseksi on tarpeen vahvistaa synergioita ERI-rahastojen kanssa; 28. korostaa tarvetta vahvistaa tuloskehys ja katsoo, että komission olisi kehitettävä parempi varainhoidon valvontajärjestelmä, joka on oikeasuhteinen EU:n rahoituksesta saataviin hyötyihin nähden; katsoo, että raportoinnin olisi oltava olennainen osa tätä järjestelmää ja sen olisi oltava riittävän avointa ja yksityiskohtaista ja sisällettävä myös raportointi EU:n rahoituksen saajia koskevista tiedoista ja siitä, onko maksut suoritettu ajallaan; katsoo, että EU:n rahoittaman toiminnan tuloksellisuutta, kustannustehokkuutta ja tuloksia olisi aina valvottava, jotta varmennetaan EU:n menojen kestävät pitkän aikavälin vaikutukset; pyytää laatimaan ehdotuksia tilintarkastustuomioistuimen uudistamiseksi siten, että lujitetaan sen toiminnantarkastustehtävää, jotta se toimisi sekä tarkastus- että arviointiviranomaisena; 4. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia 29. pitää huolestuttavana joidenkin digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan sisältyvien lainsäädäntöehdotusten viivästymistä; katsoo, etteivät EU:n toimielimet saisi kadottaa strategian dynamiikkaa ja että niiden olisi tehtävä kaikkensa asiaa koskevien ehdotusten laatimiseksi ja hyväksymiseksi; pyytää kolmea toimielintä sitoutumaan strategian väliarvioinnissa kaikkein korkeimmalla tasolla siihen, että ehdotukset käsitellään lainsäädäntöprosessissa ensisijaisina, jotta kansalaiset ja yritykset voivat hyötyä niiden tuloksista; 30. pyytää komissiota varmistamaan edistymisen digitaalisten sisämarkkinoiden loppuun saattamisessa ja pk-yrityksiä tukevan toimintaympäristön luomisessa; esittämään ehdotuksia tiedon vapaan liikkuvuuden yleisen periaatteen luomiseksi ja tietojen paikallistamista koskevien rajoitusten poistamiseksi EU:n alueella; tukemaan edelleen Euroopan liikennealan digitalisointia esimerkiksi C-ITSjärjestelmien, sähköisten asiakassuhteiden hallintajärjestelmien ja muiden digitaalisten järjestelmien kaltaisilla aloitteilla; antamaan suunnitellut aloitteet kyberturvallisuudesta, myös Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) osalta; katsoo, että tällaisilla aloitteilla olisi pyrittävä

8 lisäämään kyberturvallisuutta teollisuudessa ja muilla siviilialoilla ja niihin olisi sisällyttävä tehokkaita oikeussuojakeinoja; määrittämään kiireesti yhdessä jäsenvaltioiden kanssa kasvavan sukupuolten välisen digitaalisen kuilun rakenteelliset syyt ja ryhtymään maailmanlaajuisesti toimiin naisten digitaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi; 5. Energiaunionistrategia 31. kehottaa komissiota erilaisten energiaunionia, energiatehokkuutta, markkinoiden rakennetta, uusiutuvaa energiaa ja muita energiaan liittyviä kysymyksiä koskevien lainsäädäntöehdotusten ja tiedonantojen jälkeen keskittymään sen varmistamiseen, että jäsenvaltiot toteuttavat nämä ehdotukset ja tiedonannot täysimääräisesti ja että tavoitteena on luoda aito energiaunioni; 32. odottaa voivansa edelleen tehdä komission kanssa tiivistä yhteistyötä puhtaan energian säädöspakettiin kuuluvissa meneillään olevissa, erittäin tärkeissä lainsäädäntömenettelyissä, myös trilogivaiheessa, jotta neuvottelut saadaan onnistuneesti päätökseen mahdollisimman aikaisin vuonna 2018; 33. kehottaa komissiota seuraamaan sähkömarkkinoiden uuden rakenteen taloudellisia seurauksia erityisesti Keski- ja Itä-Euroopan maissa, jotka todennäköisesti joutuvat maksamaan energiakäänteestä korkeita kustannuksia; 6. Sisämarkkinastrategia 34. kehottaa komissiota parantamaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa palveludirektiivin täytäntöönpanoa, palvelualalla vielä olevien sääntelyesteiden ja hallinnollisten esteiden poistaminen ja ylimääräisen sääntelyn lopettaminen mukaan lukien; huolehtimaan voimassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanosta ensisijaisesti soveltamalla olemassa olevia sääntöjä ja turvaamaan näin tasapuoliset toimintaedellytykset ja mahdollistamaan sisämarkkinoiden tuomien etujen täysimittaisen hyödyntämisen; 35. pitää valitettavana sitä, ettei komissio ole tähän mennessä kuullut toistuvasti esitettyjä pyyntöjä sellaisen vahvan sisämarkkinoita koskevan pilarin luomisesta eurooppalaiseen ohjausjaksoon, johon sisältyy järjestelmä, jolla toimintaa valvotaan säännöllisesti ja jolla tunnistetaan maakohtaiset sisämarkkinoiden toteutumisen esteet; 36. pitää seuraavia poliittisina prioriteetteina: kulttuurialan ja luovien alojen potentiaalin kehittäminen johdonmukaisen EU:n politiikan pohjalta ja tiedostaen, että alalla toimii ensi sijassa mikro- ja pk-yrityksiä ja että ne ovat avainasemassa kestävän kehityksen ja laadukkaiden työpaikkojen luomisessa; toimenpiteiden ja toimien parantaminen ja edistäminen kulttuurimatkailun helpottamiseksi alueiden ja paikallisviranomaisten täydellä tuella;

9 teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin (IPRED) muutosehdotuksen antaminen vuoden loppuun mennessä; yleistä turvallisuutta koskevan asetuksen muuttaminen, jota on jälleen lykätty; pitää valitettavana, että 29. huhtikuuta 2015 annetussa direktiivissä (EU) 2015/719 1 asetettua määräaikaa ei ole noudatettu, ja muistuttaa komissiota tarpeesta toimia selkeästi ja määrätietoisesti asetuksen tarkistamisen ja yleensä liikenneturvallisuuden suhteen; oikea-aikaisten jatkotoimien toteuttaminen ja konkreettisten ehdotusten tekeminen matkamittareihin liittyviä petoksia käsittelevässä tulevassa strategisessa valiokuntaaloitteisessa mietinnössä esitettävien tutkimustulosten ja ehdotusten johdosta; palauttaa mieliin, että asia on merkittävä huolenaihe EU:n kansalaisille ja että joissain jäsenvaltioissa on jo käytössä hyvin toimivia malleja; 7. Terveys 37. pitää kiireellisenä ja tärkeänä, että ryhdytään toimiin mikrobiresistenssin uhan vuoksi, koska sillä voi olla valtavia vaikutuksia kansalaisten terveyteen ja tuottavuuteen sekä jäsenvaltioiden terveydenhoitobudjetteihin; kehottaa siksi komissiota tekemään aloitteen EU:n toimintasuunnitelmaksi, jolla Maailman terveysjärjestön mikrobilääkeresistenssin torjuntaa koskeva yleismaailmallinen toimintasuunnitelma pannaan unionissa täytäntöön; kehottaa komissiota myös tehostamaan nykyisen mikrobilääkeresistenssin vastaisen toimintasuunnitelman mukaisesti jo toteutettavia toimenpiteitä ja varmistamaan, että kaikki osapuolet toteuttavat niitä yhdenmukaisesti; 38. kehottaa komissiota antamaan lainsäädäntöehdotuksen lääkkeiden pakkausselosteista, jotta niistä voidaan tehdä selkeämpiä ja käyttäjäystävällisempiä ( drug fact box ); tarkastelemaan kiireesti uudelleen ihmiskudosten ja -solujen laatu- ja turvallisuusvaatimuksista 31. maaliskuuta 2004 annettua direktiiviä 2004/23/EY 2 (kudos- ja soludirektiivi) ja saattamaan sen linjaan korvauksettoman luovuttamisen periaatteen ja pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä lääkkeistä 13. marraskuuta 2007 annetun asetuksen N:o 1394/ kanssa, josta on lisäksi tehtävä helpommin pk-yrityksiin sovellettava; 8. Kalastus ja maatalous 39. korostaa kestävän maatalouden, kalatalouden ja metsänhoidon tärkeää roolia elintarviketurvan varmistamisessa EU:ssa, työpaikkojen tarjoamisessa ja ympäristönormien parantamisessa, ja korostaa niin ikään EU:n maatalouden mahdollisuuksia edistää osaltaan ilmastonmuutosta koskevia toimintapolitiikkoja innovoinnin sekä sellaisten toimintapolitiikkojen hyväksymisen kautta, jotka tehostavat EU:n maatalouden hiilen sitoutumiseen liittyvää potentiaalia; 40. kehottaa komissiota tarkastelemaan niitä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtyjä 1 EUVL L 115, , s EUVL L 102, , s EUVL L 324, , s. 121.

10 kahdenvälisiä kalastussopimuksia, joiden voimassaolo on päättymässä; 41. toistaa, että vuonna 2013 hyväksytyn yhteisen kalastuspolitiikan oikea-aikainen ja asianmukainen täytäntöönpano edellyttää, että komissio esittää edelleen lainsäädäntöehdotuksia kalakantojen uusien monivuotisten hoitosuunnitelmien hyväksymiseksi; 42. kehottaa komissiota varmistamaan, että yhteinen kalastuspolitiikka ja purkamisvelvollisuus pannaan täytäntöön asianmukaisesti; jatkamaan tiivistä yhteistyötä kalastajien ja tutkijoiden kanssa, jotta voidaan määrittää ja ennakoida, missä pullonkaulalajeja saattaa esiintyä, sekä kehittää innovatiivisten kalastustekniikoiden kaltaisia tutkimusratkaisuja; tarkistamaan asetusta (EY) N:o 1967/2006 (Välimeri-asetus) etenkin tiettyjen perinteisten pyydysten käyttökiellon ja pyydysten erityisominaisuuksia koskevien säännösten osalta; etsimään käytännönläheistä ratkaisua teolliseen kalastukseen, jotta voidaan säännellä ja rajoittaa erityisesti Itämeren haavoittuvien ekosysteemien osalta käytäntöjä, joissa arvokkaita kalavaroja käytetään kalajauhoksi; 43. lupaa aloittaa rakentavan vuoropuhelun komission kanssa yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta vuoden 2020 jälkeen käsittelevästä tiedonannosta, joka on määrä antaa ennen vuoden 2017 loppua; 44. kehottaa komissiota tässä yhteydessä yksinkertaistamaan YMP:n täytäntöönpanoa, vähentämään byrokratiaa sen tehostamiseksi, keventämään maatalousyrittäjien hallinnollista taakkaa, järjestämään mahdollisuuksia innovaatioille, jotka ovat välttämättömiä eteenpäin katsovalle ja kilpailukykyiselle unionin maatalousalalle, varmistamaan, että paremman sääntelyn periaate sisältyy YMP:n uudistamista koskevaan tulevaan ehdotukseen, jossa olisi tarjottava lisää tilaa ja taloudellisia kannustimia maatalousalan innovoinnille, jolla pyritään elintarviketurvan varmistamiseen pitkällä aikavälillä EU:ssa, maataloudesta luonnon monimuotoisuudelle aiheutuvan vaikutuksen vähentämiseen ja sen ilmastonmuutoksen sietokyvyn lisäämiseen; toimittamaan viipymättä ehdotuksen EU:n tason puitelainsäädännöksi hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen torjumisesta elintarvikeketjussa; 45. kehottaa komissiota varmistamaan, että veronmaksajat saavat vastinetta maatalouteen tekemilleen investoinneille samalla kun suorat tuet yhtenäistetään kaikissa jäsenvaltioissa ja varmistetaan, että EU voi säilyttää elintarviketuotantokykynsä ja parantaa sitä;

11 9. Oikeudenmukaisempi verotus 46. pyytää komissiota antamaan ehdotuksia lopullisen alv-järjestelmän perustamisesta ja alv-kannoista; antamaan selkeät suuntaviivat valtiontukena pidettävistä jäsenvaltioiden verotuksellisista toimenpiteistä; arvioimaan kulttuurihyödykkeiden ja -palvelujen saatavuuden edellytyksiä ja esittämään ratkaisuja niiden parantamiseksi, myös tarkastelemalla ongelmaa, joka johtuu kirjoihin ja sähköisiin kirjoihin tätä nykyä sovellettavista eri suuruisista alvkannoista; 47. suhtautuu myönteisesti komission ja jäsenvaltioiden toimiin, joilla edistetään aktiivisesti veropetosten, verovälttelyn, aggressiivisen verosuunnittelun ja veroparatiisien käytön torjuntaa ja jotka perustuvat Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) asiantuntemukseen hyvän verohallinnon edistämisessä; 10. Rahoituspalvelut ja pääomamarkkinaunioni 48. kehottaa komissiota antamaan ehdotuksen EU:n toimintamallin virtaviivaistamisesta ja kolmansiin maihin liittyvistä ongelmista rahoituspalvelulainsäädännön alalla; 49. kehottaa komissiota tekemään hyvin nopeasti konkreettisia vähittäisrahoituspalvelujen alaa koskevia ehdotuksia ja ottamaan huomioon, että vähittäisrahoitusalan olisi toimittava EU:ssa kansalaisten etujen mukaisesti ja tarjottava entistä parempia tuotteita ja enemmän valinnanvaraa markkinoilla; 50. korostaa pääomamarkkinaunionin toteuttamisen tärkeyttä; painottaa kuitenkin, että uusia lainsäädäntöehdotuksia olisi annettava vain, mikäli haluttuja vaikutuksia ei voida saada aikaan muilla kuin lainsäädännöllisillä keinoilla; 11. Digitalisointi ja automaatio: haasteet ja mahdollisuudet 51. painottaa tarvetta reagoida ja mukautua työelämän muuttuviin käytäntöihin ja löytää tapa yhdistää työpaikkojen luominen ja työntekijöiden kohtuullinen sosiaaliturva sekä tutkia mahdollisuuksia joustaviin työjärjestelyihin, jotka tukevat työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista; 52. kehottaa komissiota työskentelemään jäsenvaltioiden kanssa, jotta saadaan aikaan automaatiota työmarkkinoilla koskeva EU:n strategia ja esittämään sen kera aloitteita siitä, miten järjestää ammattityöntekijöiden ja robottien vuorovaikutus, miten automaatio voi auttaa maksimoimaan työnantajille ja työntekijöille koituvat hyödyt, miten parantaa tuottavuutta ja miten nämä vaikuttavat työ- ja yksityiselämän tasapainoon ja työterveyteen ja -turvallisuuteen; 12. Keskinäiseen luottamukseen perustuva oikeuden ja perusoikeuksien alue 53. pyytää komissiota toteuttamaan pikaisesti asiaankuuluvia jatkotoimia ja antamaan käsiteltäväksi lainsäädäntöehdotuksen siviilioikeudellisia menettelyjä koskevista yhteisistä vähimmäisvaatimuksista;

12 54. on tyytyväinen siihen, että neuvosto on allekirjoituksellaan vahvistanut unionin liittymisen Istanbulin yleissopimukseen; 55. muistuttaa komissiota, että 25. lokakuuta 2012 annettu direktiivi 2012/29/EU 1 uhrien oikeuksista ja 13. joulukuuta 2011 annettu direktiivi 2011/99/EU 2 eurooppalaisesta suojelumääräyksestä on erittäin tärkeää panna kaikin puolin täytäntöön; 13. Edistyminen kohti toimivaa ja todellista turvallisuusunionia 56. katsoo, että ensisijaisesti olisi käsiteltävä uusia tai ajan tasalle saatettuja tietokantoja, kuten rajanylitystietojärjestelmää (EES), EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmää (ETIAS), SIS II -pakettia, Eurodacia, eurooppalaista poliisirekisteritietojärjestelmää (EPRIS) ja eurooppalaista rikosrekisteritietojärjestelmää (ECRIS), ja että näiden käyttöönottoa varten olisi varattava riittävästi rahoitusta; 57. pyytää komissiota tekemään lainsäädäntöön tarvittavat mukautukset yhteentoimivuudesta käydyn vuoropuhelun päätelmien perusteella ja selvittämään, miten nykyisillä ja tulevilla tietojärjestelmillä voitaisiin parantaa sekä ulkorajojen valvontaa että unionin sisäistä turvallisuutta; 58. kehottaa komissiota kehittämään konkreettisia aloitteita, joilla vastataan rajatylittävän kyberrikollisuuden torjumiseen liittyviin haasteisiin, jotka on määrä täsmentää syksyllä 2017 tehtävässä kyberturvallisuusstrategian uudelleentarkastelussa, tarkastelemaan uudelleen kyberrikollisuuden alan nykyistä lainsäädäntöä ja antamaan ehdotuksen, jolla otetaan käyttöön selkeä yksityisten yritysten ja lainvalvontaviranomaisten välistä suhdetta säätelevä kehys järjestäytyneen rikollisuuden ja internetin välityksellä tapahtuvan radikalisoitumisen torjuntaa varten samalla kun otetaan huomioon henkilötietojen käsittelyn turvallisuus ja tietomurtojen riski; 59. kehottaa komissiota varmistamaan vuosia koskevan Euroopan turvallisuusagendan tehokas ja koordinoitu täytäntöönpano sekä agendan prioriteetit terrorismin ja rajatylittävän järjestäytyneen rikollisuuden sekä verkkorikollisuuden alalla ja keskittymään tehokkaisiin turvallisuusalan tuloksiin; toistaa kehotuksensa toteuttaa perusteellinen arviointi, jossa keskitytään nykyisten asiaankuuluvien EU-välineiden operatiiviseen vaikuttavuuteen ja jäljellä oleviin puutteisiin tällä alalla; 60. pitää korruption torjuntaa poliittisena prioriteettina; 61. kehottaa komissiota pyrkimään antamaan säädöksiä, joilla muutetaan tai korvataan poliisiyhteistyön ja rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön alaa koskevia, ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa annettuja unionin säädöksiä, erityisesti terrorismirikoksia koskevasta tietojenvaihdosta annettua neuvoston päätöstä 2005/671/JHA sekä lainvalvontaviranomaisten välisestä tietojen ja tiedustelutietojen vaihdosta annettua neuvoston puitepäätöstä 2006/960/JHA, ehdottamalla lainsäädäntövälinettä, jolla parannetaan lainvalvontatietojen vaihtoa ja lisätään jäsenvaltioiden välistä ja EU:n virastojen kanssa tehtävää operatiivista yhteistyötä, jonka tarkoituksena on varmistaa vakavan rajatylittävän rikollisuuden torjuntaa koskeva 1 EUVL L 315, , s EUVL L 338, , s. 2.

13 pakollinen tietojenvaihto; 62. kehottaa komissiota varmistamaan, että tietosuojapaketti tulee voimaan oikea-aikaisesti; 14. Euroopan muuttoliikeagenda 63. pyytää komissiota aloittamaan viisumitietojärjestelmästä 9. heinäkuuta 2008 annetun asetuksen (EY) N:o 767/ (VIS-asetuksen) välttämättömän uudelleentarkastelun yhteentoimivuudesta käydyn vuoropuhelun jälkeen; 64. antaa tunnustusta komission merkittävistä lainsäädäntötoimista EU:n yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan aikaansaamiseksi ja painottaa, että EU on päässyt hyvään alkuun maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkansa jäsentämisprosessissa aikana, jolloin kiireellistä huomiota vaativat todelliset kriisit ovat aiheuttaneet suurta painetta Euroopan rajoilla; 65. muistuttaa, että on tärkeää puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin syihin tehostamalla EU:n kehitys- ja yhteistyöpolitiikkaa Afrikan kanssa ja unionin roolia naapurimaidensa konfliktien ratkaisemisessa; 66. muistuttaa komissiota tarpeesta esittää konkreettista raportointimekanismia, jotta muuttovirtojen perimmäisten syiden poistamiseksi toteutettavien nykyisten toimien tehokkuutta voidaan arvioida säännöllisesti, ja pitää tarpeellisena seurata tarkkaan EU:n Afrikka-hätärahaston ja pian toimintansa aloittavan Euroopan kestävän kehityksen rahaston toteuttamista; 67. toteaa kannattavansa yhä innovatiivisia rahoitustapoja nykyisen muuttoliikekriisin ratkaisemiseksi ja pitää erityisen tervetulleena niihin kuuluvaa lujitettua kumppanuutta yksityisen sektorin kanssa; uskoo, että yhteistyö yksityisen sektorin kanssa on avainasemassa pyrittäessä saavuttamaan kehitystavoitteet ja että yksityisten rahoituslähteiden käyttöön saaminen on keskeisen tärkeään laittoman maahanmuuton perimmäisten syiden poistamiseksi; painottaa tarvetta taata kaikissa olosuhteissa, että parlamentti valvoo erityisrahastoja ja muita välineitä, joissa yhdistellään eri rahoituslähteitä; 15. Ilmastonmuutos 68. kehottaa komissiota ehdottamaan unionin laajuisia täydentäviä ilmastonmuutoksen torjumistoimia vuonna 2018 käytävää Pariisin sopimuksen mukaista taustoittavaa vuoropuhelua silmällä pitäen; kehottaa komissiota tätä varten arvioimaan EU:n nykyisten politiikkojen johdonmukaisuutta suhteessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin; 16. Kestävän kehityksen tavoitteet 69. korostaa, että kestävän kehityksen tavoitteet koskevat kaikkia maita ja että ne on saatettava osaksi kaikkea EU:n politiikkaa; kehottaa komissiota ensimmäisenä toimena arvioimaan perusteellisesti EU:n nykyisiä toimintapolitiikkoja ja mahdollisia puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia; kehottaa komissiota kehittämään yhteistyössä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa kattavan EU:n kehyksen kestävän kehityksen kaikkien 17 tavoitteen 1 EUVL L 218, , s. 60.

14 saavuttamiseksi; korostaa, että kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen menestyksekkäästi edellyttää olemassa olevien välineiden, kuten paremman sääntelyn agendan ja ympäristöalan toimintaohjelman, parempaa hyödyntämistä sekä kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden periaatteen tehokasta täytäntöönpanoa; 70. kehottaa komissiota seuraamaan tarkkaan toimielimiä ja toimintapolitiikkaa koskevia muutoksia, jotka ovat tarpeen Agenda 2030:n täytäntöön panemiseksi; panemaan samanaikaisesti täytäntöön uuden kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen, joka on määrä allekirjoittaa kesäkuussa 2017; 71. kehottaa komissiota laatimaan selkeän, jäsennellyn, läpinäkyvän ja vastuuvelvollisen kehyksen, jolla säännellään yksityissektorin kanssa kehitysmaissa toteutettavia kumppanuuksia ja yhteenliittymiä; kehottaa myös perustamaan unionin tasolla alakohtaisia usean sidosryhmän foorumeja, jotka kokoavat yhteen yksityissektorin, kansalaisyhteiskunnan organisaatioita, valtiosta riippumattomia järjestöjä, ajatushautomoita, kumppanimaiden hallituksia, avunantajia ja muita sidosryhmiä; 72. korostaa, että ihmisoikeuksien, kansainvälisen oikeuden ja perusvapauksien edistämisen ja kunnioittamisen on oltava keskeinen yhteinen nimittäjä kaikessa EU:n politiikassa; kehottaa komissiota ottamaan huomioon myös ihmisoikeuksien suojelun terrorismin torjunnan yhteydessä; kehottaa komissiota edistämään edelleen aktiivisesti ihmisoikeuksien tehokasta toteutumista kaikissa EU:n tekemissä sopimuksissa niin, että huomioon otetaan etenkin niin kutsuttu "demokratialauseke" ja Cotonoun sopimuksen 8 artikla; kehottaa komissiota seuraamaan selkeästi ihmisoikeustilannetta maissa, joiden kanssa EU:lla on sopimuksia; 17. Turvallisuuden ja kehityksen välinen yhteys 73. pyytää luomaan rauhan- ja sovinnontyön rahoittamiseksi uuden, innovatiivisen rahoitusvälineen, jossa otettaisiin huomioon rauhaa ja turvallisuutta edistävien toimiin sovellettavat tarkistetut julkisen kehitysavun tukikelpoisuuskriteerit, jotta kehitys- ja turvallisuustoimintojen, erityisesti demokratiaa, hyvää hallintoa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista edistävien toimien, kasvavat yhteydet voidaan ottaa huomioon; 18. Kauppa 74. pitää tasapainoista kauppa- ja investointisopimusta Yhdysvaltojen kanssa unionin etujen mukaisena ja kehottaa siksi komissiota jatkamaan neuvotteluja konkreettisten tulosten saavuttamiseksi; 75. korostaa tukevansa kunnianhimoista ja arvoihin perustuvaa kaupan asialistaa, joka vahvistaa globaaleja sääntöihin perustuvaa järjestelmää ja edistää työpaikkoja ja kasvua Euroopassa; pitää tässä yhteydessä myönteisinä komission ponnisteluja Japanin kanssa käytävien neuvottelujen loppuun saattamiseksi ja edistyksen aikaansaamiseksi muissa meneillään olevissa neuvotteluissa, kuten niissä, joita käydään Meksikon, Chilen ja Mercosurin kanssa, uusien neuvottelujen aloittamiseksi esimerkiksi Australian ja Uuden- Seelannin kanssa sekä muiden neuvottelujen auttamiseksi pois umpikujasta, kuten Intian kanssa käytävien neuvottelujen tapauksessa;

15 76. kehottaa komissiota jatkamaan Nairobin jälkeisiä WTO-neuvotteluja, koska monenväliset kauppaneuvottelut ovat elintärkeitä EU:lle, vaikka ne osoittautuisivatkin hankaliksi; katsoo, että WTO:n puitteissa olisi hyödyllistä tarkastella myös uusia osa-alueita ja aiheita, kuten digitaalista kauppaa, ja pitää myönteisinä komission tekemiä, investointisuojaa koskevia kansainvälisiä aloitteita; 77. korostaa, että on hyvin tärkeää modernisoida ja vahvistaa pikaisesti unionin kauppaa puolustavia välineitä ja saattaa ne WTO:n säännösten mukaisiksi; 78. kehottaa komissiota tarkastelemaan uudelleen nykyistä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (AKT) ja EU:n välistä kauppakehystä, joka nojautuu vuonna 2020 umpeutuvaan Cotonoun sopimukseen; katsoo, että uudella hahmotelmalla olisi pyrittävä tukemaan AKT-valtioiden talouskasvua ja niiden integroitumista maailmantalouteen; pyytääkin komissiota kehittämään selkeän ja voimakkaan kauppapolitiikan, joka sisältää muun muassa yksityisen sektorin kehittämistä, kaupan helpottamista ja vastavuoroista vapauttamista koskevia näkökohtia; kehottaa komissiota pyrkimään tähän kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuutta koskevaa periaatetta noudattaen; 19. Ulkoiset politiikat: painopisteet 79. pyytää komissiota laatimaan ulkopolitiikan välineiden hallintoyksikön (FPI) väliarvioinnin; vaalimaan transatlanttisia suhteita; vahvistamaan, että unioni on sitoutunut tukemaan Balkanin maita sekä itäisiä ja eteläisiä naapurivaltioita; tukemaan kansalaisyhteiskuntaa ja mahdollisuuksia saada luotettavia tietoja huolimatta yhä tiukemmista lainsäädännöistä ja rajoitteista itäisissä ja eteläisissä naapurivaltioissa ja myös muualla; laatimaan ehdotuksia yhteistyön tehostamiseksi kansainvälisten organisaatioiden, erityisesti YK:n, Naton, Afrikan unionin, Arabiliiton, Persianlahden yhteistyöneuvoston, ASEANin ja Kansainyhteisön kanssa yhteisesti kiinnostavilla aloilla; lujittamaan uskonnon- ja vakaumuksenvapautta koskevia EU:n suuntaviivoja; edistämään keskeisiä kansainvälisiä ihmisoikeusalan painopisteitä, muun muassa uskonnonvapautta, sananvapautta, poliittisia vapauksia, naisten ja lasten oikeuksia, vammaisten oikeuksia ja vähemmistöjen, muun muassa hlbti-ihmisten, oikeuksia; kehittämään oikeusasiamiesten keskinäistä kansainvälistä yhteistyötä ja ihmisoikeuskumppanuuksia; 80. pitää Natoa Euroopan puolustuksen rakenteen perustana ja toteaa, että Natolla ja EU:lla on tulevaisuudessa Euroopan suojelemisessa yhteinen vastuu, jossa ne tukevat toinen toistaan Varsovassa heinäkuussa 2016 annetun julistuksen ja erityisesti Euroopan puolustusalan toimintasuunnitelman mukaisesti; 81. kannattaa kolmeen pilariin (vahvistettu poliittinen vuoropuhelu, kehitysyhteistyö ja

16 kauppa) perustuvan puitesopimuksen säilyttämistä; pitää tarpeellisena tutkia mahdollisuuksia lisätä aluelähtöisyyttä niin, että kunkin alueen tarpeet ja erityispiirteet voidaan ottaa huomioon, ja painottaa tarvetta vastata uuteen EU Afrikka-strategiaan, joka on määrä hyväksyä vuosiksi ; 82. kehottaa komissiota etenemään Euroopan puolustusrahaston perustamisessa siten, että sekä puolustusteknologiaa koskevaan tutkimusyhteistyöhön että jäsenvaltioiden yhteisten valmiuksien hankintaan myönnetään riittävästi rahoitusta, kun tämä olisi todistettavasti käytännöllistä, hyödyllistä ja kustannustehokasta; kehottaa komissiota tehostamaan niiden kahden direktiivin noudattamisen valvontaa, joissa määritellään puolustusalan sisämarkkinat, ja esittämään aloitteen laitteita ja valmiuksia koskevien teollisuudenalan yhteisten standardien kehittämiseksi; 83. kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota kasvaviin jännitteisiin Länsi- Balkanilla ja etsimään keinoja voimistaa EU:n sitoutumista sovinnon ja uudistusten edistämiseen kaikissa asianomaisissa maissa; 84. kiittää komissiota sen sekä itäiselle että eteläiselle naapuruuspolitiikalle antamasta painosta, mutta korostaa, että tätä politiikkaa on vahvistettava erityisesti yhdistämällä rahoitustuen lisääminen, demokratiatuen vahvistaminen, markkinoille pääsy sekä liikkuvuuden lisääminen; korostaa, että toimintapolitiikassa on määriteltävä selkeästi toiminta-alueet, jotta pystytään paremmin vastaamaan naapurimaiden kohtaamiin haasteisiin; 20. Strategisempi lähestymistapa EU:n oikeuden täytäntöönpanon valvontaan 85. pyytää komissiota parantamaan valvontajärjestelmiä ja etenkin alentamaan virhetasoa; 86. kehottaa painokkaasti komissiota antamaan parlamentin vetoomusvaliokunnalle sisällöllisesti laadukkaampia ja seikkaperäisempiä vastauksia, jotta unionin kansalaisten huolenaiheisiin voidaan vastata tyhjentävämmin; 87. pyytää komissiota tekemään kaikkensa, jotta neuvostossa päästäisiin sopimukseen Marrakeshin sopimuksen ratifioinnista ja jotta sopimuksen suomia mahdollisuuksia voitaisiin viipymättä hyödyntää täysimittaisesti; 88. kiinnittää huomiota kolmansien maiden ja valtiosta riippumattomien toimijoiden pyrkimyksiin heikentää hybridisin keinoin, disinformaatio mukaan luettuna, demokraattisten toimielinten legitiimiyttä EU:ssa, ja kehottaa komissiota vahvistamaan kykyään torjua asianmukaisesti vääriä uutisia ja disinformaatiota; 21. Sääntelyn parantaminen 89. kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikkien lainsäädäntöehdotusten osalta tehdään perusteellinen vaikutustenarviointi ja kustannushyötyanalyysi; pk-yritystesti toteutetaan kaikissa pääosastoissa ja että ryhdytään järjestelmälliseen yhteistyöhön sääntelyntarkastelulautakunnan kanssa, jotta saadaan aikaan jäsennellympi pk-yritystestin soveltaminen;

17 parlamentille toimitetaan arvio sääntelyntarkastelulautakunnan riippumattomuudesta vaikutustenarviointien valvojana ja niitä koskevan puolueettoman neuvonnan antajana; rasitusta koskevaa vuotuista selvitystä kehitetään elintärkeänä välineenä, jolla kartoitetaan ja seurataan selkeästi ja avoimesti tuloksia, joita unionin toimilla ylisääntelyn ja hallinnollisen rasituksen välttämiseksi ja vähentämiseksi on saavutettu sekä unionissa itsessään että jäsenvaltioiden suorittamassa lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja tulkinnassa (ylisääntely); parlamentille toimitetaan ehdotuksia hallinnollisen rasituksen vähentämistavoitteiden vahvistamisesta siten, että tavoitteena on yrityksille koituvien sääntelytaakkaan liittyvien taloudellisten kustannusten vähentäminen 25 prosentilla vuoteen 2020 mennessä ja 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä; o o o 90. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-0434/2017 30.6.2017 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission julkilausuman johdosta työjärjestyksen 37 artiklan 3 kohdan ja Euroopan parlamentin ja Euroopan komission

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0350/1. Tarkistus. Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0350/1. Tarkistus. Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta 6.12.2017 A8-0350/1 1 42 kohta 42. katsoo, että vahvan puolustusteollisuuden kehittäminen vahvistaa EU:n teknologista riippumattomuutta; pyytää kehittämään teollisia ja teknologisia resursseja, joita tarvitaan

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0278/2. Tarkistus. Christel Schaldemose ja muita

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0278/2. Tarkistus. Christel Schaldemose ja muita 6.4.2016 A8-0278/2 2 Johdanto-osan A kappale A. katsoo, että sisämarkkinat ovat keskeinen unionin talouskasvua ja työpaikkojen luomista elvyttävä väline; A. katsoo, että sisämarkkinat ovat keskeinen unionin

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0048/7. Tarkistus. Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0048/7. Tarkistus. Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen ENF-ryhmän puolesta 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Johdanto-osan B kappale B. ottaa huomioon, että vuosien 2014 2020 monivuotinen rahoituskehys osoittautui nopeasti riittämättömäksi pyrittäessä

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

15375/16 paf/lr/hmu 1 DRI

15375/16 paf/lr/hmu 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. joulukuuta 2016 (OR. en) 15375/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper II) Neuvosto POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Ed. asiak.

Lisätiedot

A8-0316/13

A8-0316/13 18.11.2015 A8-0316/13 13 14 kohta 14. muistuttaa, että internetyhtiöillä ja palveluntarjoajilla on lakisääteinen velvollisuus tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa poistamalla kaikki laiton

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 20.6.2013 B7-****/2013 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavan kysymyksen B7-****/2013 johdosta työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti EU:n

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1,

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1, P7_TA(2014)0432 Omien varojen järjestelmä * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (05602/2014

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0341/61. Tarkistus. Flavio Zanonato S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0341/61. Tarkistus. Flavio Zanonato S&D-ryhmän puolesta 9.12.2015 A8-0341/61 61 2 kohta 2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikissa energiaunioniin liittyvissä lainsäädäntöehdotuksissa noudatetaan tavallista lainsäätämisjärjestystä,

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta 1.2.2016 B8-0150/1 1 Johdanto-osan F a kappale (uusi) F a. katsoo, että uusia lainsäädäntöehdotuksia ei pidä hyväksyä niin kauan kuin nykyistä EU:n lainsäädäntöä ja politiikkavälineitä ei ole saatettu

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena Eurooppa-neuvoston edellä mainitussa kokouksessa hyväksymät päätelmät.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena Eurooppa-neuvoston edellä mainitussa kokouksessa hyväksymät päätelmät. Eurooppa-neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) EUCO 19/17 CO EUR 24 CONCL 7 SAATE Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Asia: Eurooppa-neuvoston kokous (14. joulukuuta

Lisätiedot

15216/17 paf/js/jk 1 DG D 1 A

15216/17 paf/js/jk 1 DG D 1 A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2017 (OR. en) 15216/17 FAUXDOC 68 ENFOPOL 590 COMIX 809 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2043(BUD) 5.5.2017 TARKISTUKSET 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) talousarviosta 2018 trilogin neuvotteluvaltuudet (2017/2043(BUD))

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. maaliskuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7585/1/17 REV 1 LIMITE PUBLIC UD 82 ENFOCUSTOM 83 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) 9110/17 COMPET 336 IND 120 ILMOITUS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) Vastaanottaja: Neuvosto Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2044(BUD) 4.7.2017 TARKISTUKSET 1-11 Daniel Dalton (PE604.889v01-00) Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 19.3.2015 2014/2209(INI) TARKISTUKSET 1-20 Liadh Ní Riada (PE546.893v01-00) vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille (2014/2209(INI))

Lisätiedot

6068/16 team/hkd/vb 1 DGG 1B

6068/16 team/hkd/vb 1 DGG 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. helmikuuta 2016 (OR. en) 6068/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5783/1/16 REV 1 Asia:

Lisätiedot

Coreperia pyydetään suosittelemaan neuvostolle, että se hyväksyisi tämän ilmoituksen liitteessä olevat neuvoston päätelmät.

Coreperia pyydetään suosittelemaan neuvostolle, että se hyväksyisi tämän ilmoituksen liitteessä olevat neuvoston päätelmät. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. helmikuuta 2011 (16.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Coreper/Neuvosto

Lisätiedot

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2015 (OR. en) 15083/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 14. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 24.10.2014 2014/XXXX(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka

Lisätiedot

9635/17 team/pmm/jk 1 DGE 1C

9635/17 team/pmm/jk 1 DGE 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. toukokuuta 2017 (OR. en) 9635/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 24. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Ed. asiak. nro:

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0392/23. Tarkistus. Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0392/23. Tarkistus. Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta 5.12.2018 A8-0392/23 23 8 kohta 8. kehottaa EUH:ta, komissiota, neuvostoa ja yksittäisiä jäsenvaltioita toimimaan strategisesti soveltamalla yhdennettyä lähestymistapaa ja käyttämällä kaikkia käytettävissään

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Frank Engel (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Frank Engel (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2017/2036(INI) 26.4.2017 TARKISTUKSET 1-22 Frank Engel (PE602.777v01-00) Neuvoston päätös poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin

Lisätiedot

B8-0311/2014 } B8-0312/2014 } B8-0313/2014 } B8-0315/2014 } B8-0316/2014 } RC1/Am. 4

B8-0311/2014 } B8-0312/2014 } B8-0313/2014 } B8-0315/2014 } B8-0316/2014 } RC1/Am. 4 B8-0316/2014 } RC1/Am. 4 4 Johdanto-osan A kappale A. toteaa, että vaikutustenarvioinnit ovat lainsäädännön laatimisessa varhaisvaiheen väline ja siksi keskeisessä asemassa komission järkevän sääntelyn

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. kesäkuuta 2019 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. kesäkuuta 2019 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. kesäkuuta 2019 (OR. en) 9892/19 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto ENV 525 CLIMA 152 AGRI 283 PECHE

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11170/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EF 162 ECON 638 UEM 230 SURE

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0392/1. Tarkistus. Harald Vilimsky, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0392/1. Tarkistus. Harald Vilimsky, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta 5.12.2018 A8-0392/1 1 Johdanto-osan G kappale G. ottaa huomioon, että globalisaatio on lisännyt keskinäistä riippuvuutta ja Pekingissä tai Washingtonissa tehdyillä päätöksillä on suora vaikutus elämäämme;

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kehitysyhteistyövaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Kehitysyhteistyövaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kehitysyhteistyövaliokunta 2013/2058(INI) 7.2.2014 MIETINTÖLUONNOS EU:n vuotta 2013 koskevasta kertomuksesta kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuudesta (2013/2058(INI))

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2010/0059(COD) 2.7.2010 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2012 B7-0000/2012 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavan kysymyksen B7-0000/2012 johdosta työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti pienten

Lisätiedot

Sosiaalisen vuoropuhelun elvyttäminen

Sosiaalisen vuoropuhelun elvyttäminen Sosiaalisen vuoropuhelun elvyttäminen Eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten, Euroopan komission ja Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltion lausuma Työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun edistäminen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 9.12.2014 2014/2155(INI) TARKISTUKSET 1-17 Monica Macovei (PE541.595v01-00) vuosikertomuksesta 2012 EU:n taloudellisten

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 9. lokakuuta 2009 (13.10) (OR. en) 14252/09 ENFOCUSTOM 100

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 9. lokakuuta 2009 (13.10) (OR. en) 14252/09 ENFOCUSTOM 100 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. lokakuuta 2009 (13.10) (OR. en) 14252/09 ENFOCUSTOM 100 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. toukokuuta 2017 (OR. en) 9645/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 23. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat ENV

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

10111/16 eho/sj/mh 1 DG G 3 B

10111/16 eho/sj/mh 1 DG G 3 B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10111/16 UD 129 AELE 45 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak. nro:

Lisätiedot

11917/1/12 REV 1 ADD 1 hkd,mn/vpy/tia 1 DQPG

11917/1/12 REV 1 ADD 1 hkd,mn/vpy/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. lokakuuta 2012 (10.10) (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 ADD 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia:

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VARAINHOITOVUODEN 2019 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VARAINHOITOVUODEN 2019 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2019 COM(2019) 320 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VARAINHOITOVUODEN 2019 YLEISEEN TALOUSARVIOON Määrärahojen lisääminen EU:n kilpailukyvyn kannalta keskeisissä ohjelmissa:

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0328/11. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0328/11. Tarkistus 8.11.2017 A8-0328/11 11 14 kohta 14. pyytää komissiota lisäämään avoimuutta ja helpottamaan asiakirjoihin tutustumista ja tietojen saantia, erityisesti EU Pilot -menettelyistä vastaanotettujen vetoomusten

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0009/55. Tarkistus. Marine Le Pen ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0009/55. Tarkistus. Marine Le Pen ENF-ryhmän puolesta 27.1.2016 A8-0009/55 55 Johdanto-osan A kappale A. toteaa, että TiSA-neuvotteluilla olisi tehostettava kansainvälistä sääntelyä, ei heikennettävä kansallista sääntelyä; A. toteaa, että TiSA-neuvotteluissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

7235/19 ADD 1 1 JAI LIMITE FI

7235/19 ADD 1 1 JAI LIMITE FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2019 (OR. en) 7235/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 11 JAI 251 COMIX 145 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO (Oikeus- ja sisäasiat) 7. ja 8. maaliskuuta

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 9.10.2014 2014/2816(INI) TARKISTUKSET 1-21 Olli Rehn (PE537.396v01-00) Euroopan unionin ja Georgian välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2119(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2119(INI) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 5.12.2013 2013/2119(INI) MIETINTÖLUONNOS 29. vuosikertomuksesta Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2011) (2013/2119(INI))

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2017 (OR. en) 12710/17 PECHE 365 AGRI 510 AGRIFIN 101 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisesti tuettuja vientiluottoja koskevan OECD:n järjestelyn osallistujien työryhmässä esitettävästä markkinaviitearvoihin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0317/3. Tarkistus. Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0317/3. Tarkistus. Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta 18.11.2015 A8-0317/3 3 Johdanto-osan A b kappale (uusi) A b. ottaa huomioon, että komission puheenjohtaja Juncker oli Luxemburgin pitkäaikaisena pääministerinä ja valtiovarainministerinä tärkeässä osassa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7935/17 CULT 34 RELEX 290 DEVGEN 54 COMPET 236 ENFOCUSTOM 92 EDUC 131 COHOM 46 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1365/2016 9.12.2016 EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan unionin painopisteistä naisten asemaa

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. aeuroopan parlamentti 2016/0207(COD) kehitysvaliokunnalta. ulkoasiainvaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. aeuroopan parlamentti 2016/0207(COD) kehitysvaliokunnalta. ulkoasiainvaliokunnalle aeuroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2016/0207(COD) 4.4.2017 LAUSUNTOLUONNOS kehitysvaliokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautta

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta 24.4.2017 A8-0160/21 21 33 kohta 33. toteaa, että erityiskertomusta koskevaa työasiakirjaa laadittaessa komissio oli jo antanut ehdotuksensa rakenneuudistusten tukiohjelman perustamiseksi; panee tyytyväisenä

Lisätiedot

10062/19 team/as/mh 1 JAI.1

10062/19 team/as/mh 1 JAI.1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. kesäkuuta 2019 (OR. en) 10062/19 ENFOPOL 289 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. kesäkuuta 2019 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 30.1.2014 2013/0120B(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten.

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. helmikuuta 2011 (18.02) (OR. en) 6491/11 SOC 124 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sosiaalisen suojelun komitea Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI)

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2017/2025(INI) 4.5.2017 KANTA TARKISTUKSINA naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0000(INI) Lausuntoluonnos Enrique Guerrero Salom (PE438.

TARKISTUKSET 1-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0000(INI) Lausuntoluonnos Enrique Guerrero Salom (PE438. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kehitysyhteistyövaliokunta 10.2.2010 2010/0000(INI) TARKISTUKSET 1-8 (PE438.237v02-00) ehdotuksesta suositukseksi neuvostolle EU:n painopisteistä YK:n yleiskokouksen 65.

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/2149(INI) 23.6.2017 TARKISTUKSET 1-13 Franz Obermayr (PE602.824v01-00) perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. syyskuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. syyskuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. syyskuuta 2014 (OR. en) 13683/14 ADD 1 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 26. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: PROAPP 18 JAI 715 CATS 137 SCHENGEN 30 COMIX 501 Euroopan komission

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2005(INI) Lausuntoluonnos Evgeni Kirilov (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2005(INI) Lausuntoluonnos Evgeni Kirilov (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 2014 Ulkoasiainvaliokunta 25.5.2012 2012/2005(INI) TARKISTUKSET 1 12 (PE486.143v01-00) yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta (2012/2005(INI))

Lisätiedot

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.5.2017 COM(2017) 228 final ANNEX 1 LIITE Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano asiakirjaan Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

16111/09 tt,vp/rr,vp/sk 1 DG C 1A

16111/09 tt,vp/rr,vp/sk 1 DG C 1A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. marraskuuta 2009 (01.12) (OR. en) 16111/09 COMPET 482 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto (kilpailukyky) Ed. asiak. nro: 15353/1/09

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 22.1.2015 2014/2082(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Marco Valli, Giulia Moi, Rolandas Paksas, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Marco Valli, Giulia Moi, Rolandas Paksas, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta 18.10.2018 A8-0313/2 2 Marco Valli, Giulia Moi, Rolandas Paksas, Laura Agea 1 kohta 1. korostaa, että parlamentti ottaa vuoden 2019 talousarviota käsitellessään täysin huomioon poliittiset painopisteet,

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0030/12. Tarkistus. Marco Valli, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0030/12. Tarkistus. Marco Valli, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta 23.2.2016 A8-0030/12 12 7 a kohta (uusi) 7 a. kehottaa komissiota jäädyttämään meneillään olevat TTIP- ja TISAneuvottelut ja pidättymään markkinatalouden aseman (MES) myöntämisestä Kiinalle, kun otetaan

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2351(INI) Lausuntoluonnos Derek Vaughan. PE578.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2351(INI) Lausuntoluonnos Derek Vaughan. PE578. Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/2351(INI) 4.4.2016 TARKISTUKSET 1-15 Derek Vaughan (PE578.531v01-00) EU:n nuorisostrategian 2013 2015 arviointi (2015/2351(INI)) AM\1089505.doc

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0475/86. Tarkistus. Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0475/86. Tarkistus. Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta 9.1.2019 A8-0475/86 86 72 kohta 72. kehottaa tarjoamaan riittävät resurssit kokonaisvaltaisen markkinoille saattamisen jälkeisen ympäristöseurannan ja -analyysin mahdollistamiseksi, mukaan lukien maaperän

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 6. kesäkuuta 2001 PE 305.694/1-21 TARKISTUKSET 1-21 LAUSUNTOLUONNOS: Jean Lambert (PE 305.694) YHTEISÖN MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA Päätöslauselmaesitys

Lisätiedot