GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY 220 KV VOIMAJOHTOHANKE PETÄJÄSKOSKI - KONTTIJÄRVI

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY 220 KV VOIMAJOHTOHANKE PETÄJÄSKOSKI - KONTTIJÄRVI"

Transkriptio

1 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY 220 KV VOIMAJOHTOHANKE PETÄJÄSKOSKI - KONTTIJÄRVI PORTIMO TERVOLA NARKAUS SUHANKO VOIMAJOHTO YVA 1

2 VOIMAJOHTOREITTI PETÄJÄSKOSKI KONTTIJÄRVI 46 KM Voimajohtoaukean leventäminen olemassa olevan vieressä Voimajohtoaukea olemassa olevan 400 kv voimalinjan vieressä Ei leventämistarvetta GFAP lunastettu osuus 19 km (VE 1 + VE 1.4) Uusi voimajohtoaukea 23 km 30 m raivattava osuus 20 m reunavyöhyke SUHANKO VOIMAJOHTO YVA 2

3 VAIKUTUKSET KASVILLISUUTEEN JA LUONNONARVOIHIN Voimajohdon rakentamisen vaikutukset kasvillisuuteen ovat hakkuun kaltaisia. Pylväspaikkojen rakentaminen aiheuttaa paikallisia vaikutuksia kasvillisuuteen ja maaperään. Suhangon kaivoksen voimajohto on suunniteltu rakennettavaksi olemassa olevan Fingridin voimajohtolinjan viereen puretun Taivalkoski-Jumisko-linjan paikalle. Puretun linjan alue on kasvillisuudeltaan avointa, joten rakentamisesta ei aiheudu erityisiä vaikutuksia kasvillisuuteen. Linjausvaihtoehdoissa VE 1.3 ja 1.4 levennettävällä johtoaukealla on vaikutusta arvokkaina luontokohteina rajattuihin puronvarsiin. Suurimmat vaikutukset kasvillisuuteen ja arvokkaisiin luontokohteisiin aiheutuvat uuden voimajohtolinjan 23 km raivauksesta ja rakentamisesta. Uusi linjaus ylittää puronvarsia, avokallioita, jotka ovat metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, sekä luonnontilaisia vähäpuustoisia soita. Vaihtoehdoilla 1.1 ja 1.2 on useita arvokkaiksi luontokohteiksi rajattuja alueita. Linjausvaihtoehdot ylittävät Metsähallituksen omalla päätöksellään suojeleman Tuiskukivalon dialogialueen, joten voimajohdon rakentaminen vaikuttaa alueen luonnontilaan. Voimajohdon linjausta olisi suositeltavaa muuttaa niin, että se kiertää dialogialueen. Ingin metsäpalsta-lamurinoja yksityiselle suojelualueelle sekä Suolijoen lehtojensuojelualueelle ei aiheudu vaikutuksia voimajohdon rakentamisesta, koska uusi voimajohto on suunniteltu sijoittuvaksi olemassa olevalle voimajohtoaukealle. Tuiskukivalon närheikkö sijaitsee lähimmillään 0,5 km etäisyydelle suunnitellusta voimajohtolinjasta. Voimajohtolinjan rakentamisesta ei aiheudu suoria vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin tai lajiin etäisyyden vuoksi. Rakentamisesta ei arvioida aiheutuvan myöskään välillisiä vaikutuksia Natura-alueen luontotyyppeihin ja lajiin. SUHANKO VOIMAJOHTO YVA 3

4 VAIKUTUKSET KASVILLISUUTEEN JA LUONTOARVOIHIN SUHANKO VOIMAJOHTO YVA 4

5 SUHANKO VOIMAJOHTO YVA 5

6 VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN Voimajohto ei aiheuta merkittäviä maisemavaikutuksia, sillä se ei merkittävästi muuta aluekokonaisuuksien luonnetta, muuta maiseman hierarkiaa, vaikuta maiseman mittakaavaan tai aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia maisemakuvaan. Metsäisellä luonnonalueella voimajohto heikentää luonnonympäristökokonaisuuden yhtenäisyyttä, mutta ottaen huomioon yleensä suppea visuaalinen vaikutusalue ja luonnonympäristökokonaisuuden laajuus, ei voimajohdon maisemavaikutuksen voida katsoa olevan luonnonympäristökokonaisuuden kannalta merkittävästi haitallinen. Myöskään arvokohteisiin ei aiheudu merkittäviä haitallisia vaikutuksia lukuun ottamatta muinaisjäännöskohteita, jotka sijoittuvat voimajohtokäytävän alueelle Kesällä 2013 inventoituihin (4 kpl) ja tiedossa olleisiin (2 kpl) voi kohdistua vaikutuksia Muinaisjäännöskohteiden huomioon ottaminen edellyttää joko voimajohtolinjauksen muuttamista, pylväiden jänneväliratkaisuja, tai mikäli vaikutuksia kohteisiin näyttäisi aiheutuvan, kohteiden tarkempaa tutkimista niiden laajuuden ja suojeluarvojen määrittelemiseksi. SUHANKO VOIMAJOHTO YVA 6

7 VAIKUTUKSET LINNUSTOON JA ELÄIMISTÖÖN Linnustolle aiheutuvat vaikutukset johtuvat lähinnä törmäyksistä lankoihin ja johtokäytävän raivaamisesta syntyvistä elinympäristön muutoksista. Uudella johtolinjalla lintujen törmäysriskin kannalta herkimpiä kohtia ovat Vähäjoen ylityskohta, Tuiskukivalon ylityskohta, Ulkujärven ja lähilampien ohituskohta sekä Pitkäaapa. Linnustolle aiheutuvalla törmäyskuolleisuudella ei arvioida olevan populaatiotason vaikutuksia ja vaikutukset pesimälinnuston ja muuttolintujen osalta jäävät vähäisiksi. Törmäysherkillä kohdilla törmäyksiä voidaan tehokkaasti ehkäistä merkitsemällä langat huomiopalloin. Metsälajit joutuvat siirtymään muualle, mutta pensaikoita, taimikoita ja muita avoimempia alueita suosivat lajit, kuten hirvet, voivat jopa hyötyä muutoksesta. Lisäksi rakentamisaikana aiheutuu häiriövaikutusta, joka on kuitenkin väliaikaista. Uuden johtolinjan VE 1.1. läheisyydessä pesivälle uhanalaiselle lajille voi aiheutua rakentamisen aikaisesta ja toiminnan aikaisesta häiriöstä ja törmäysriskistä sekä sähköiskuriskeistä haitallisia vaikutuksia, joita voidaan kuitenkin minimoida varsin tehokkaasti huomiopalloin sekä eristysratkaisuin voimajohtorakenteissa sekä rakentamisen ajoittamisella pesimäkauden ulkopuolelle SUHANKO VOIMAJOHTO YVA 7

8 VAIKUTUKSET IHMISIIN Elinkeinovaikutukset Voimajohdon rakentaminen voi osin työllistää paikallisia urakoitsijoita Porotaloudesta erillisraportti YVA:n liitteenä Voimajohdon osalta vaikutukset arvioitu lieviksi Maa- ja metsäalueiden menetyksistä pääosin vähäiset vaikutukset, koska osa linjasta on jo lunastettu käyttöön Uudella osuudella poistuu metsätalouskäytöstä 50 m kaistale 23 km matkalla Fingridin 400 kv voimajohdon vieressä ei muutoksia nykytilaan jo lunastetulla osuudella VE 1.3 pirstoo yksittäisten maanomistajien palstoja enemmän kuin VE 1.4 Vaikutukset elinoloihin ja viihtyisyyteen Vähäiset vaikutukset koskien Jaatilansaarta lisääntyvinä yksilöllisesti koettuina maisemahaittoina sekä mahdollisista ihmisten huolista koetuista terveysvaikutuksista Rakentamisen aikaisesta liikenteestä voi aiheutua vähäistä tilapäistä häiriötä Vaikutukset virkistyskäyttöön Pääosin vähäiset vaikutukset VE 1.2. muuttaa Pitkäjärven eräkämpän alueen luonnetta maisemamuutoksena. Ei vaikutuksia Vähäjoen melontaan: käyttö vähäistä, joki matalaa ja maisemavaikutus paikallinen Metsästykseen ei haitallisia vaikutuksia. Metsästäjien näkemysten mukaan positiiviset vaikutukset passipaikkoina, ei rajoita metsästystä voimajohdon alueella. Vaikutukset terveyteen Lähin asutus sijaitsee 70 m suunnitellusta voimalinjasta Jaatilansaaressa Sähkö- ja magneettikentät eivät aiheuta haittaa terveydelle Voimajohdon melusta ei aiheudu merkittävää haittaa nykyisessä ympäristössään energiantuotantoalueena. Lähimmän asutuksen suhteen melun ohjearvojen ei arvioida ylittyvän. SUHANKO VOIMAJOHTO YVA 8

9 KESKEISTEN VAIKUTUSTEN HAITTOJEN EHKÄISY JA LIEVENTÄMINEN VAIKUTUSKOHDE Kasvillisuus ja luonnonarvot Linnusto HAITTOJEN EHKÄISY JA LIEVENTÄMINEN Pylväiden sijoittelu ja jänneväliratkaisut herkissä kohteissa Rakentamisen ohjeistaminen Rakentaminen routa-aikaan Huomiopallot törmäysriskikohdissa Uhanalaisen lajin osalta huomiopallot sekä eristinratkaisut Muinaisjäännökset Pylväiden sijoittelu ja jänneväliratkaisut herkissä kohteissa Rakentamisen ohjeistaminen SUHANKO VOIMAJOHTO YVA 9

10 ALAVAIHTOEHTOJEN VERTAILU KESKEISTEN VAIKUTUSKOHTEIDEN OSALTA VE LUONTO MAISEMA JA LINNUT JA ELÄIMET MAANKÄYTTÖ JA KULTTUURI- ELINKEINOT YMPÄRISTÖ VE 0Molemmilla vaikutusta Ei merkittäviä eroja Vaikutuksia Lievät vaikutukset VE 1.1. ja Koko Tuiskukivalon kaivoshankkeen visuaalisissa toteutumatta jääminen uhanalaiselle -> ei voimajohtoa lajille poronhoitoon. VE 1.2 VE 1.2. dialogialueeseen sekä vaikutuksissa rakentamis- ja hieman suuremmat VE 1 arvokkaisiin (uusi 23 km osuus) toiminta-aikana vaikutukset Vaikutukset luontokohteisiin kasvillisuuteen ja Osuudella ja ei luonnonarvoihin ole sekä muinaisjäännöskohteisiin Poroharjun maaperään kulttuuriympäristöalue Vaihtoehdossa ve 1.2. erotuspaikan vuoksi ve 1.1. ja ve 1.2 rakentamisvaiheessa ita tai -kohteita vähäisemmät Metsätalouden ja vaikutukset maankäytön osalta ei Uhanalaisen Ei merkittäviä eroja petolinnun merkittäviä eroja. VE 1.1 voi edellyttää Metsähallituksen päätöksellä suojeltuun Tuiskukivalon dialogialueeseen yleiskaavojen muuttamista Ranuan ja Tervolan kunnissa VE 1.3 ja 1.4 Vaikutuksia arvokkaaseen luontokohteeseen rakentamisvaiheessa. Ei merkittäviä eroja Maaperään ja kasvillisuuteen kohdistuvat vaikutukset vähäisemmät ve 1.4:ssä (olemassa oleva johtoaukea) Maisemavaikutukset molemmissa vähäisiä Vaihtoehdossa VE 1.3 vähäisemmät maisemalliset vaikutukset Vaihtoehdossa VE 1.4 sijaitsee 1 muinaisjäännöskohde Johtoaukean leventämisestä ei aiheudu linnustolle populaatiotason vaikutuksia Ei eroja vaihtoehtojen välillä Vaihtoehdossa ve 1.4 vähäisemmät metsämaan menetykset ja käyttöoikeuden supistukset maankäytön osalta (olemassa oleva johtoaukea 4,2 km) Ei vaikutuksia poroelinkeinoon kummassakaan vaihtoehdossa - IHMISTEN ELINOLOT JA VIRKISTYSKÄYTTÖ Ei vaikutuksia elinoloihin Ve 1.2 vähäiset vaikutukset Pitkälammen eräkämpän ja lähialueen virkistyskäyttöön maisemallisina vaikutuksina Ei vaikutuksia kummassakaan vaihtoehdossa SUHANKO VOIMAJOHTO YVA 10

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS YVA-SELOSTUS 16X124912.WP5 24.10.2013 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY 220 kv:n voimajohtohanke Petäjäskoski - Konttijärvi YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY, 220 kv:n VOIMAJOHTOHANKE PETÄJÄSKOSKI-KONTTIJÄRVI, RANUA, TERVOLA, ROVANIEMI YMPÄ- RISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY, 220 kv:n VOIMAJOHTOHANKE PETÄJÄSKOSKI-KONTTIJÄRVI, RANUA, TERVOLA, ROVANIEMI YMPÄ- RISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO LAPELY/22/07.04/2012 18.4.2013 Gold Fields Arctic Platinum Oy Ahjotie 7 96320 Rovaniemi GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY, 220 kv:n VOIMAJOHTOHANKE PETÄJÄSKOSKI-KONTTIJÄRVI, RANUA,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Vt 9 Tampere Orivesi YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Arvioinnin työohjelma: ohjaa vaikutusarviointien tekemistä Välittää tietoa: hankkeen suunnittelun vaihtoehdoista tutkittavista vaihtoehdoista

Lisätiedot

2x110 kilovoltin voimajohdon ympäristövaikutusselvitys välillä Honkalanmäki-Vienola (Riihimäki)

2x110 kilovoltin voimajohdon ympäristövaikutusselvitys välillä Honkalanmäki-Vienola (Riihimäki) 17.2.2012 1 (5) Hikiä (Hausjärvi) Forssa 400+110 kv voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (2008) ja sen lisäselvityksen (2010) täydennysosa 2x110 kilovoltin voimajohdon ympäristövaikutusselvitys

Lisätiedot

Liite 1. Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVA-selostuksessa.

Liite 1. Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVA-selostuksessa. Liite 1 Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVA-selostuksessa. Taulukossa on eritelty yhteysviranomaisen lausunnossaan esille ottamat näkökulmat, joihin arvioinnissa

Lisätiedot

Muistio LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI)

Muistio LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI) Muistio 7.2.2017 TEM/1498/05.03.03/2015 LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI) Lunastuksen tarkoitus Keskeiset oikeussäännökset LähiTuuli Oy (jäljempänä

Lisätiedot

DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014

DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014 DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT (1/2) VE1 VE2 VE3 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT (2/2) 0-Vaihtoehto Tekniset alavaihtoehdot Kultapitoinen

Lisätiedot

1 Vaikutusalueen herkkyys yhdyskuntarakenteen kannalta

1 Vaikutusalueen herkkyys yhdyskuntarakenteen kannalta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 19.2.2019 1 (11) 1 Vaikutusalueen herkkyys yhdyskuntarakenteen kannalta Kuva 1.1. Hankkeen vaikutusten yhdyskuntarakenteeseen arvioidaan ulottuvan enintään kilometrin

Lisätiedot

Maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka

Maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka Maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka Sisältö Fingridin maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka... 3 Voimajohdot... 4 Sähköasemat ja varavoimalaitokset... 6 Maankäytön suunnittelu, johtoalueiden käyttöoikeudet

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY, 220 kv:n VOIMAJOHTOHANKE PETÄJÄSKOSKI-KONTTIJÄRVI, RANUA, TERVOLA, ROVANIEMI YMPÄ- RISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY, 220 kv:n VOIMAJOHTOHANKE PETÄJÄSKOSKI-KONTTIJÄRVI, RANUA, TERVOLA, ROVANIEMI YMPÄ- RISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO LAPELY/22/07.04/2012 27.2.2014 Gold Fields Arctic Platinum Oy Ahjotie 7 96320 Rovaniemi GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY, 220 kv:n VOIMAJOHTOHANKE PETÄJÄSKOSKI-KONTTIJÄRVI, RANUA,

Lisätiedot

ESPOONVÄYLÄN VAIHTOEHDOT

ESPOONVÄYLÄN VAIHTOEHDOT ESPOONVÄYLÄN VAIHTOEHDOT ESPOONVÄYLÄ KESKUSPUISTO TUTKITTUJA VAIHTOEHTOJA LÄNTINEN LINJAUS- VAIHTOEHTO (FCG 2013) ITÄINEN LINJAUS- VAIHTOEHTO (Sito 2016) VERTAILTAVAT VAIHTOEHDOT ITÄINEN VE LÄNTINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA YVA-OHJELMA 16X124912.WP5 7.1.2013 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY 220 kv:n voimajohtohanke Petäjäskoski - Konttijärvi YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa

Lisätiedot

SUHANGON KAIVOSHANKE, SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Yleisötilaisuus Tervola Jari Laitakari Kalle Reinikainen

SUHANGON KAIVOSHANKE, SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Yleisötilaisuus Tervola Jari Laitakari Kalle Reinikainen SUHANGON KAIVOSHANKE, SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Yleisötilaisuus Tervola 20.5.2013 Jari Laitakari Kalle Reinikainen YVA-MENETTELYN TARKASTELUALUE COPYRIGHT PÖYRY 14.3.2013 NYKYTILA MAISEMA-ALUEET,

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 2, HANKEKUVAUS VE1 HANKEKUVAUS VE2 HANKEKUVAUS VE0A JA VE0B ARVIOINTIMENETELMÄT Herkkyys Alhainen Keskisuuri

Lisätiedot

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv)

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Muistio 31.3.2017 TEM/2453/05.03.03/2015 EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Lunastuksen tarkoitus Keskeiset oikeussäännökset EPV Tuulivoima Oy

Lisätiedot

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ 7.5.2013 Terhi Fitch YVA-menettely lakisääteinen menettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 muutoksineen) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Vaikutukset luonnonolosuhteisiin Vaikutukset

Vaikutukset luonnonolosuhteisiin Vaikutukset VE louhintamäärä 985 m3ktr, luonnonolosuhteisiin Maa-ainesta otetaan nykyluvan luonnonvarojen mukaisesti -4 m3ktr. Vettä käyttöön käytetään kasteluun otettavasta maaainesmäärästä riippuen. Maa-aineista

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TÄYDENNYS

YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TÄYDENNYS YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TÄYDENNYS Kantaverkon 110 kilovoltin voimajohdon uusiminen Tihisenniemi - Katerma Kajaani - Kuhmo 2012 Tihisenniemi - Katerma 110 kv voimajohdon uusiminen YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TÄYDENNYS

Lisätiedot

Luonnonsuojelulain 65 :n mukainen lausunto Murtotuulen tuulivoimapuiston Natura-arvioinnista, Posio

Luonnonsuojelulain 65 :n mukainen lausunto Murtotuulen tuulivoimapuiston Natura-arvioinnista, Posio Lausunto LAPELY/10/07.04/2012 8.11.2013 Taaleritehdas Oy Tamiir Fareed Tapionkatu 4 A 11 40400 Jyväskylä Luonnonsuojelulain 65 :n mukainen lausunto Murtotuulen tuulivoimapuiston Natura-arvioinnista, Posio

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi YVA

Ympäristövaikutusten arviointi YVA Ympäristövaikutusten arviointi YVA 2 Ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

Maankäyttöja ympäristöpolitiikka

Maankäyttöja ympäristöpolitiikka Maankäyttöja ympäristöpolitiikka Sisältö Fingridin maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka... 3 Voimajohdot... 3 Sähköasemat ja varavoimalaitokset... 5 Maankäytön suunnittelu, johtoalueiden käyttöoikeudet ja

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka vastuullisuutta ja vuoropuhelua. Ilkka Alm, maankäyttöpäällikkö Kantaverkkopäivä

Uusi maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka vastuullisuutta ja vuoropuhelua. Ilkka Alm, maankäyttöpäällikkö Kantaverkkopäivä Uusi maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka vastuullisuutta ja vuoropuhelua Ilkka Alm, maankäyttöpäällikkö Kantaverkkopäivä 6.9.2012 2 Olemme sitoutuneet toiminnastamme aiheutuvien maankäyttö- ja ympäristövaikutusten

Lisätiedot

6 KASVILLISUUS JA LUONNONARVOT. 6.1 Arviointimenetelmät ja arvioinnin epävarmuudet

6 KASVILLISUUS JA LUONNONARVOT. 6.1 Arviointimenetelmät ja arvioinnin epävarmuudet 61 6 KASVILLISUUS JA LUONNONARVOT 6.1 Arviointimenetelmät ja arvioinnin epävarmuudet 6.1.1 Vaikutukset kasvillisuuteen ja luonnon monimuotoisuuteen Voimajohtolinjauksen vaikutuksia kasvillisuuteen ja luonnon

Lisätiedot

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3. Kaavaluonnoksen selostus

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3. Kaavaluonnoksen selostus Muonio VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 Kaavaluonnoksen selostus 15.03.2017 Seitap Oy 2017 1. Perus- ja tunnistustiedot Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia jotka kohdistuvat (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS

SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS Hyvä vastaaja, tällä kyselyllä selvitetään näkemyksiänne Soklin kaivoshankkeen vaihtoehto 3:n (malmi rikastetaan Venäjällä)

Lisätiedot

5 MAISEMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ

5 MAISEMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ 39 5 MAISEMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ 5.1 Arviointimenetelmät ja arvioinnin epävarmuudet YVA-menettelyn yhteydessä on selvitetty voimajohdon vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön, mukaan lukien arkeologiset

Lisätiedot

LIITE 2: VAIKUTUKSEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINNISSA KÄYTETTÄVÄT KRITEERIT

LIITE 2: VAIKUTUKSEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINNISSA KÄYTETTÄVÄT KRITEERIT LIITE 2: VAIKUTUKSEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINNISSA KÄYTETTÄVÄT KRITEERIT Taulukko 1. Maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt herkkyyskriteerit. Myönteinen +

Lisätiedot

Oulunsalo-Hailuoto tuulipuisto. YVAn yleisesitys, ohjelmavaihe

Oulunsalo-Hailuoto tuulipuisto. YVAn yleisesitys, ohjelmavaihe Oulunsalo-Hailuoto tuulipuisto YVAn yleisesitys, ohjelmavaihe Hanke Suunnitteluperusteena Syvyys rakennuspaikalla oltava >3,5 m Tuulisuus sopiva Voimaloiden väliset etäisyydet riittävät Tuulivoimalan napakorkeus

Lisätiedot

1. VAIKUTUKSET LUONNONYMPÄRISTÖÖN

1. VAIKUTUKSET LUONNONYMPÄRISTÖÖN Ympäristövaikutusten arviointiselostus 1 Monitavoitearvioinnin kriteeristöt (Imperia) Liite 3 1. VAIKUTUKSET LUONNONYMPÄRISTÖÖN Taulukko 1. Luontotyyppeihin, kasvillisuuteen ja luonnon monimuotoisuuteen

Lisätiedot

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa.

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. Liite 2 Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO LAUSUNNON HUOMIOIMINEN Hankkeen vaihtoehdot Mikäli arvioinnin edetessä

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN. Fortum Power and Heat Oy PL FORTUM

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN. Fortum Power and Heat Oy PL FORTUM PÄÄTÖS 28.10.2009 LAP-2009-R-35-531 ASIA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN HANKKEESTA VASTAAVAT Metsähallitus Laatumaa PL 94 01301 VANTAA Fortum Power and Heat Oy PL 1 00048 FORTUM

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 30.6.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen

Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen 1 LUONNONSUOJELUALUEET Suomen pinta-alasta suojeltu noin yhdeksän prosenttia luonnonsuojelu- ja erämaalailla. Lisäksi suojelutavoitteita tukevia muita alueita sisältyy

Lisätiedot

Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun vaikutusten koontitaulukko LIITE 9

Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun vaikutusten koontitaulukko LIITE 9 maankäyttöön liikenteeseen ja liikkumiseen tuotanto-, palvelu- ja elinkeinotoimintaan sekä luonnonvarojen käyttöön Maankäyttö säilyy nykyisenä. Iso-Lehmisuon ja Matkalammikurun alue muuttuu osittain luonnontilaisesta

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonsuojelussa

Ajankohtaista luonnonsuojelussa Ajankohtaista luonnonsuojelussa Kaavoituksen ajankohtaispäivä Ruissalo 6.6.2013 Luonnonsuojeluyksikkö, ylitarkastaja Leena Lehtomaa Luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus Luonnon monimuotoisuuden vähenemisellä

Lisätiedot

Vuolijoki-Harsunlehto- Piiparinmäki 110 kv voimansiirtolinja

Vuolijoki-Harsunlehto- Piiparinmäki 110 kv voimansiirtolinja Vuolijoki-Harsunlehto- Piiparinmäki 110 kv voimansiirtolinja Lunastustoimituksen aloituskokous 20.9.2018 / Petri Niemi, Metsähallitus Kiinteistökehitys Voimajohtohankkeen taustaa Metsähallitus kehittänyt

Lisätiedot

LIITE 1 Vaikutusten arviointi IMPERIA-menetelmällä

LIITE 1 Vaikutusten arviointi IMPERIA-menetelmällä Vaikutusten arviointi IMPERIA-menetelmällä 2/18 1 Johdanto... 4 2 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö... 5 2.1... 5 2.2... 5 2.3... 5 3 Kasvillisuus, eliöt ja luontokohteet... 6 3.1... 6 3.2... 6 3.1... 6

Lisätiedot

6. Asuntosi ja/tai loma-asuntosi sijainti (Kunnan ja kylän tarkkuudella)

6. Asuntosi ja/tai loma-asuntosi sijainti (Kunnan ja kylän tarkkuudella) 1 Esitiedot 1. Ikäsi 16 30 vuotta 31 45 vuotta 46 60 vuotta yli 60 vuotta 2. Sukupuolesi Mies... Nainen. 3. Talouden koko henkilöä 4. Ammatti / elinkeino (esim. rakennusmies, eläkeläinen, poromies) 5.

Lisätiedot

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö)

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) Teerivaaran tuulivoimahanke 165 (269) 4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) 4.6.8.1 Arviointimenetelmät ja arvioinnin epävarmuudet Linnusto Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehdot on kerrottu kappaleessa

Lisätiedot

Ratayhteysselvitys Sodankylä Kirkkoniemi osana Pohjois Lapin maakuntakaavaa. MRL päivät, Levi Pirkka Hartikainen Sitowise Oy 30.8.

Ratayhteysselvitys Sodankylä Kirkkoniemi osana Pohjois Lapin maakuntakaavaa. MRL päivät, Levi Pirkka Hartikainen Sitowise Oy 30.8. Ratayhteysselvitys Sodankylä Kirkkoniemi osana Pohjois Lapin maakuntakaavaa MRL päivät, Levi Pirkka Hartikainen Sitowise Oy 30.8.2018 2 Jäämerenrataa suunniteltiin jo 1920 luvulla 3 Selvitystyön taustalla

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA VERKOSTON ALUEISIIN

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA VERKOSTON ALUEISIIN ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA 2000 -VERKOSTON ALUEISIIN 2007 1. Taustaa Natura 2000 verkosto on Euroopan Unionin kattava luonnonsuojelulle tärkeiden

Lisätiedot

Lunastuksen aloituskokoukset Hikiä Orimattila kv voimajohtohanke

Lunastuksen aloituskokoukset Hikiä Orimattila kv voimajohtohanke Lunastuksen aloituskokoukset 03-10.10.2017 Hikiä Orimattila 400 + 110 kv voimajohtohanke Hikiä Orimattila voimajohtohanke Yleistä Selvitykset ja luvat Suunnittelu Rakentaminen Aikataulu Yhteystiedot Hikiä

Lisätiedot

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitusneuvos

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitusneuvos YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitusneuvos 2.2.2012 Satu Sundberg Luonnos VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄISTÄ VALTION OMISTAMILLE ALUEILLE PE- RUSTETUISTA SOIDENSUOJELUALUEISTA ANNETUN ASETUKSEN (933/1981)

Lisätiedot

Kemin kaupunki. Kemin kaupungin ydinvoimayleiskaava

Kemin kaupunki. Kemin kaupungin ydinvoimayleiskaava Kemin kaupunki Kemin kaupungin ydinvoimayleiskaava Kaavaselostuksen tiivistelmä 9.4.2010 TIIVISTELMÄ Mikä osayleiskaava on Yleiskaavan tehtävänä on ensisijaisesti kuvastaa kunnan kehittämisen yleisiä suuntaviivoja

Lisätiedot

Liikennemäärät ja tien kunto pysyvät ennallaan. Liikennemäärät eivät nouse nykyisestään.

Liikennemäärät ja tien kunto pysyvät ennallaan. Liikennemäärät eivät nouse nykyisestään. Page 1 Arviointitaulukko VE0 VE1 VE2 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja elinkeinotoimintaan Vaikutukset maankäyttöön Maankäyttö säilyy nykyisenä. Jako-Muuraissuo muuttuu melko luonnontilaisesta suoalueesta

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n vastine YVA-ohjelmasta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin

Fingrid Oyj:n vastine YVA-ohjelmasta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin MUISTIO 1 (5) 1 Johdanto Fingrid Oyj:n vastine YVA-ohjelmasta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Hyvinkää - Hikiä 400 kv voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta annettiin yhteysviranomaiselle

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki KUOHUNKI - SIIKA-KÄMÄ KAIVOSHANKKEEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄIVITETTY

Rovaniemen kaupunki KUOHUNKI - SIIKA-KÄMÄ KAIVOSHANKKEEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄIVITETTY 1 Rovaniemen kaupunki KUOHUNKI - SIIKA-KÄMÄ KAIVOSHANKKEEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄIVITETTY 19.03.2007 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUS 15.12.2016 YLEISÖTILAISUUDEN OHJELMA Tervetulosanat, YVA-menettelyn esittely / Petri Hiltunen (10 min) Hankkeen esittely

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA PÄÄTÖS Pvm 20.3.2009 Nro Dnro KSU-2009-R-7/531 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA HANKE Vattenfall Verkko Oy:n Toivila Mäntylä 110 kv voimajohtohanke HANKKEESTA VASTAAVA Vattenfall

Lisätiedot

HEINJOEN YLIJÄÄMÄMAIDEN LÄJITYSALUE

HEINJOEN YLIJÄÄMÄMAIDEN LÄJITYSALUE arkis KUOPION KAUPUNKI HEINJOEN YLIJÄÄMÄMAIDEN LÄJITYSALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU 2.2.2018 Kansikuva: Kuvasovitus Heinjoen uudesta ylijäämämaiden läjitysalueesta, näkymä Korsumäeltä. TIIVISTELMÄ Kuopion

Lisätiedot

Tietoja arvioinnin laatijoista 2.1 Hankevaihtoehdot VE1 ja VE2 eli koko hanke toteutetaan Soklissa. Rakenteiden vaihtoehdot.

Tietoja arvioinnin laatijoista 2.1 Hankevaihtoehdot VE1 ja VE2 eli koko hanke toteutetaan Soklissa. Rakenteiden vaihtoehdot. 23 LIITTEET Liite 1 Tietoja arvioinnin laatijoista 2.1 Hankevaihtoehdot VE1 ja VE2 eli koko hanke toteutetaan Soklissa. Rakenteiden vaihtoehdot. 2.2 Hankevaihtoehto VE3 eli malmin rikastus Venäjällä. Malmin

Lisätiedot

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Hankealue Asutus Hankealue sijoittuu metsätalouskäytössä olevalle haja-asutusalueelle Reunan pientaloalue sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä hankealueen

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012 16UEC0227 30.11.2012 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus Suhangon täydentävä linnustoselvitys Gold Field Arctic Platinum Oy Suhangon täydentävä

Lisätiedot

Työkalu vaikutusten merkittävyyden arviointiin ja kokemuksia sen soveltamisesta

Työkalu vaikutusten merkittävyyden arviointiin ja kokemuksia sen soveltamisesta Työkalu vaikutusten merkittävyyden arviointiin ja kokemuksia sen soveltamisesta Mika Marttunen ja Jyri Mustajoki Suomen ympäristökeskus YVA-päivät, Helsinki, 19.3.2014 IMPERIA-hanke 2012-2015 Improving

Lisätiedot

Monimuotoisuuden suojelu

Monimuotoisuuden suojelu Monimuotoisuuden suojelu Metson keinoin i Ylitarkastaja Leena Lehtomaa, Lounais-Suomen ELY-keskus METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008-2016 1 Esityksen sisältö METSO turvaa monimuotoisuutta

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA-SELOSTUS Narkaus, 10.12.2013 SUHANGON KAIVOSHANKE Hankealue sijaitsee suurimmaksi

Lisätiedot

Tuulivoiman linnustovaikutukset

Tuulivoiman linnustovaikutukset Tuulivoiman linnustovaikutukset Mitä tiedetään, mitä ei? Tero Toivanen, suojeluasiantuntija Tietoa kertyy koko ajan Tuulivoiman linnustovaikutuksia tutkittu paljon ja tutkitaan edelleen Tieto koskee pääosin

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Laidunnus ja maisema seminaari Tiina Seppänen. Miksi haluamme tukea maisemanhoitoa?

Laidunnus ja maisema seminaari Tiina Seppänen. Miksi haluamme tukea maisemanhoitoa? Laidunnus ja maisema seminaari 11.01.2018 Tiina Seppänen Miksi haluamme tukea maisemanhoitoa? Suomi toimii sähköllä. Fingridin tärkein tehtävä on huolehtia, että Suomi saa sähköä häiriöttä joka hetki.

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) 400 kv voimajohto Seinäjoki- Tuovila (Mustasaari)

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) 400 kv voimajohto Seinäjoki- Tuovila (Mustasaari) Paikka/Plats Vaasa Päiväys Datum Dnro Dnr 7.11.2007 LSU-2006-R-35(53) Fingrid Oyj PL 530 00101 Helsinki Viite Hänvisning Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) 400 kv voimajohto Seinäjoki- Tuovila (Mustasaari)

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Kalliojärven Pitkäjärven alue sijaitsee Ylöjärven Kurussa. Alue

Lisätiedot

KIIHTELYSVAARAN RANTAOSAYLEISKAAVA

KIIHTELYSVAARAN RANTAOSAYLEISKAAVA Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, hyväksytty valtioneuvostossa 31.11.2008 ja tulleet voimaan 1.3.2009 Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TÄYDENNYS

YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TÄYDENNYS Varkaus-Viinijärvi-Kontiolahti YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TÄYDENNYS Kantaverkon 110 kilovoltin voimajohdon uusiminen Varkaudesta Kontiolahdelle 2011 ii YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TÄYDENNYS 2011 YHTEYSTIEDOT Hankevastaava

Lisätiedot

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine LIITE 7 KOKKOLAN KAUPUNKI ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 12.5.2016 P23496 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 1 (6) Nro: 1 Valmistelu:

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Tuulivoimaselvitys 2010

Kymenlaakson Liitto. Tuulivoimaselvitys 2010 Kymenlaakson Liitto Tuulivoimaselvitys 2010 Tuulivoimaselvitys 2010 Tavoitteena löytää riittävän laajoja, tuulisuudeltaan ja maankäytöltään tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvia alueita 2005 laadittu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KONTTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA POSION KUNTA 614-893-14-1 LIVO, om. METSÄHALLITUS, LAATUMAA SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI YVA:SSA ESIMERKKINÄ KAIVOSHANKE 27.11.2013. FT Joonas Hokkanen, FM Marja Heikkinen

VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI YVA:SSA ESIMERKKINÄ KAIVOSHANKE 27.11.2013. FT Joonas Hokkanen, FM Marja Heikkinen VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI YVA:SSA ESIMERKKINÄ KAIVOSHANKE 27.11.2013 FT Joonas Hokkanen, FM Marja Heikkinen LUONNEOITSIJA 28 RAMBOLL FINLAND OY Perustettu vuonna 1962 Vuonna 2013 noin 1400 työntekijää

Lisätiedot

Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen

Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleisötilaisuus Inkoossa 19.8.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Finngulf LNG, LNG-terminaali Inkooseen LNG-terminaali

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012 TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA YLEISÖTILAISUUDEN OHJELMA Klo 16 18 Vapaamuotoinen tutustuminen suunnitelmiin Klo 18

Lisätiedot

Esimerkkejä ekologisista kompensaatioista merellä. Kirsi Kostamo SYKE/Merikeskus Ekologiset kompensaatiot merellä seminaari 13.4.

Esimerkkejä ekologisista kompensaatioista merellä. Kirsi Kostamo SYKE/Merikeskus Ekologiset kompensaatiot merellä seminaari 13.4. Esimerkkejä ekologisista kompensaatioista merellä Kirsi Kostamo SYKE/Merikeskus Ekologiset kompensaatiot merellä seminaari 13.4.2018 Ekologisten kompensaatioiden käyttö maailmalla Ekologisia kompensaatioita

Lisätiedot

Erityispiirteinen Puruvesi Natura 2000-vesistönä PURUVESI-SEMINAARI 20.7.2013

Erityispiirteinen Puruvesi Natura 2000-vesistönä PURUVESI-SEMINAARI 20.7.2013 Erityispiirteinen Puruvesi Natura 2000-vesistönä PURUVESI-SEMINAARI 20.7.2013 Esityksen sisältö Puruveden erityispiirteet suojeluohjelmissa Natura 2000 suojelun toteuttaminen Suuntaviivoja Puruveden vesiensuojeluun

Lisätiedot

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Mikonkeitaan tuulivoimapuisto 269 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Maaliskuu 2014

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Mikonkeitaan tuulivoimapuisto 269 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Maaliskuu 2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Mikonkeitaan tuulivoimapuisto 269 Kuva 15.2. Vaihtoehto C sijoittuu hankealueen eteläosan sähköaseman ja tulevan 400 kv voimajohdon välillä noin 7,6 kilometrin matkalla

Lisätiedot

LUONNONSUOJELULAIN 65 :N MUKAINEN LAUSUNTO KEMINMAA PETÄJÄSKOSKI 400 KV JOHTOHANKKEESTA

LUONNONSUOJELULAIN 65 :N MUKAINEN LAUSUNTO KEMINMAA PETÄJÄSKOSKI 400 KV JOHTOHANKKEESTA LAUSUNTO 29.5.2006 LAP 2005 R 5 53 Fingrid Oy PL 530 00101 HELSINKI Ympäristövaikutusten arviointiselostus LUONNONSUOJELULAIN 65 :N MUKAINEN LAUSUNTO KEMINMAA PETÄJÄSKOSKI 400 KV JOHTOHANKKEESTA Hankkeen

Lisätiedot

VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE

VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Kysely Vaalan Metsälamminkankaalle suunnitellaan tuulivoimapuiston perustamista. Suunnittelualue sijaitsee Vaalan kunnan etelärajalla, lähimmillään noin

Lisätiedot

Maankäyttö ja rakennuslain muutos sekä kaavojen oikeusvaikutukset metsätaloudessa

Maankäyttö ja rakennuslain muutos sekä kaavojen oikeusvaikutukset metsätaloudessa Maankäyttö ja rakennuslain muutos sekä kaavojen oikeusvaikutukset metsätaloudessa Ajankohtaista kaavoituksessa Suomen metsäkeskuksen kaavoituskoulutus metsäalan toimijoille Niina Riissanen 7.4.2017 10.4.2017

Lisätiedot

PEFC-vaatimukset: Luontokohteet, kulotus ja metsänkäyttöilmoitus. Webinaari Sisällön esittelijä: Henry Schneider Tapio

PEFC-vaatimukset: Luontokohteet, kulotus ja metsänkäyttöilmoitus. Webinaari Sisällön esittelijä: Henry Schneider Tapio PEFC-vaatimukset: Luontokohteet, kulotus ja metsänkäyttöilmoitus Webinaari 21.8.2018 Sisällön esittelijä: Henry Schneider Tapio Esityksen rakenne Käsittely kriteereittäin PEFC-kriteerin sisältö pääpiirteissään

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN, RAJAVUORI BRÄNDSKOGEN 110KV VOIMAJOHTOHANKE, KURIKKA, LAIHIA, NÄRPIÖ JA MAALAHTI

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN, RAJAVUORI BRÄNDSKOGEN 110KV VOIMAJOHTOHANKE, KURIKKA, LAIHIA, NÄRPIÖ JA MAALAHTI PÄÄTÖS Dnro EPOELY/2385/2018 19.12.2018 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN, RAJAVUORI BRÄNDSKOGEN 110KV VOIMAJOHTOHANKE, KURIKKA, LAIHIA, NÄRPIÖ JA MAALAHTI HANKKEESTA VASTAAVA EPV Alueverkko

Lisätiedot

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA 5.4.2016 KANGASALA TYÖPAJAN OHJELMA 17.15 Kahvi 17.30 Tervetuloa; Tero Haarajärvi Suunnittelutilanne; Arto Viitanen Alustavat vaikutusarvioinnit; Jari Mannila

Lisätiedot

Elinantien linjauksen ja liittymän paikan maisemallinen tarkastelu. A-Insinöörit Suunnittelu Oy 3.7.2012. Vesilahti, Suomelan asemakaava

Elinantien linjauksen ja liittymän paikan maisemallinen tarkastelu. A-Insinöörit Suunnittelu Oy 3.7.2012. Vesilahti, Suomelan asemakaava Vesilahti, Suomelan asemakaava Elinantien linjauksen ja liittymän paikan maisemallinen tarkastelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy 3.7.2012 Selostus 10.5.2012 JOHDANTO Selvityksessä tutkittiin maisemallisesta

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN, SEINÄJOKI JURVA 110KV VOIMAJOHTOHANKKEEN MUUTOS, ILMAJOKI

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN, SEINÄJOKI JURVA 110KV VOIMAJOHTOHANKKEEN MUUTOS, ILMAJOKI PÄÄTÖS Dnro EPOELY/3130/2016 23.11.2018 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN, SEINÄJOKI JURVA 110KV VOIMAJOHTOHANKKEEN MUUTOS, ILMAJOKI HANKKEESTA VASTAAVA Caruna Oy Upseerinkatu 2 02600

Lisätiedot

KAIVOSHANKKEIDEN ENNAKOIDUT JA TODETUT MUUTOKSET. Kunnari & Suikkanen Outokumpu

KAIVOSHANKKEIDEN ENNAKOIDUT JA TODETUT MUUTOKSET. Kunnari & Suikkanen Outokumpu KAIVOSHANKKEIDEN ENNAKOIDUT JA TODETUT MUUTOKSET Kunnari & Suikkanen Outokumpu 16.-17.2.2010 Muutosten ennakointi -esimerkkinä SVA Lainsäädäntö ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) ja rakennuslain

Lisätiedot

SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava

SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava Seitap Oy SODANKYLÄ 1 SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava Korttelit 1 ja 2 Kaavaluonnoksen selostus MRA 30 vaiheessa SEITAP OY 2015 Seitap Oy SODANKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 PERUS- JA

Lisätiedot

NATURA VERKOSTO

NATURA VERKOSTO NATURA 2000 -VERKOSTO Natura 2000 -verkostoon kuuluvien luontodirektiivin ja lintudirektiivin perusteella suojeltavien alueiden keskittymät. Ydinestimoinnissa käytetyn ytimen koko on 1000 km² ja säde 17,8

Lisätiedot

44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset

44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset 44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 6.2.8 Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset Selvittämällä suunnittelualuetta dynaamisena, toiminnallisena kokonaisuutena, saadaan

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Helsinki 16.12.2016 Ympäristölakimies Pasi Kallio Suomen luonnonsuojeluliitto ry Luontoselvitysten merkitys Hyvällä taustoituksella ja suunnittelulla voidaan säilyttää

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA 2 x 110 KV VOIMANSIIRTOJOHTO TIKIMAA LAVIANVUORI -HANKKEESEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA 2 x 110 KV VOIMANSIIRTOJOHTO TIKIMAA LAVIANVUORI -HANKKEESEEN PÄÄTÖS PIRELY/1250/2014 Etelä-Savo 4.12.2014 Elenia Oy Patamäenkatu 7 33900 Tampere PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA 2 x 110 KV VOIMANSIIRTOJOHTO TIKIMAA LAVIANVUORI -HANKKEESEEN

Lisätiedot

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. BirdLife Suomi ry

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. BirdLife Suomi ry Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen BirdLife Suomi ry Tuulivoimalat jauhavat linnut kuoliaiksi... Roottorit tekevät linnuista jauhelihaa... Ei lintusilppureita Siipyyhyn Ihmisen

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SIEVIN KUNTA JAKOSTENKALLIOIDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAA OSALLISTUMIS- JA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1

Lisätiedot

LIITE 2. Arviointiohjelmasta annettujen lausuntojen ja 1 (12) mielipiteiden huomioon ottaminen arviointiselostuksessa

LIITE 2. Arviointiohjelmasta annettujen lausuntojen ja 1 (12) mielipiteiden huomioon ottaminen arviointiselostuksessa LIITE 2. Arviointiohjelmasta annettujen lausuntojen ja 1 (12) Finavia Oy Ei huomauttamista arviointiohjelmasta. Haapaveden kaupunki YVA-selostukseen tulee sisällyttää arvio siitä, aiheuttavatko Haapaveden

Lisätiedot

KUUSAMON KULTAKAIVOKSEN YVA KATSAUS SOSIAALISIIN VAIKUTUKSIIN ARVIOIDUT SOSIAALISET VAIKUTUKSET JA VAIKUTUKSET ELINKEINOIHIN 29.1.

KUUSAMON KULTAKAIVOKSEN YVA KATSAUS SOSIAALISIIN VAIKUTUKSIIN ARVIOIDUT SOSIAALISET VAIKUTUKSET JA VAIKUTUKSET ELINKEINOIHIN 29.1. KUUSAMON KULTAKAIVOKSEN YVA KATSAUS SOSIAALISIIN VAIKUTUKSIIN SOSIAALISET VAIKUTUKSET? Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA) tarkoittaa hankkeen tai toiminnan aiheuttamien ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja

HELSINGIN YLEISKAAVA. Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja HELSINGIN YLEISKAAVA Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja 2.10.2014 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:26 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

Kuva 28. Untamovaaran muistomerkit, tuulivoimalat VE1 musta- ja VE2 punainen ympyrä, sekä uudet tielinjaukset. 77 (241)

Kuva 28. Untamovaaran muistomerkit, tuulivoimalat VE1 musta- ja VE2 punainen ympyrä, sekä uudet tielinjaukset. 77 (241) Kuva 28. Untamovaaran muistomerkit, tuulivoimalat VE1 musta- ja VE2 punainen ympyrä, sekä uudet tielinjaukset. 77 (241) Kuva 29. Untamovaaran lakialueen ikimetsä. Alkuperäinen kuva Jaakko Ojaniemi. Kuvassa

Lisätiedot

Niinimäen tuulivoimahankkeen YVA-selostus on valmistunut

Niinimäen tuulivoimahankkeen YVA-selostus on valmistunut Niinimäen tuulivoimahankkeen YVA-selostus on valmistunut Niinimäen tuulivoimahankkeen YVA-menettelystä on vastannut konsulttiyhtiö Pöyry. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tehty useita asiantuntijaselvityksiä

Lisätiedot

Muistio NIVOS/MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHAL- TUUNOTTOLUPA (HIKIÄ KAPULI)

Muistio NIVOS/MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHAL- TUUNOTTOLUPA (HIKIÄ KAPULI) Muistio 18.8.2017 TEM/2467/05.03.03/2016 NIVOS/MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHAL- TUUNOTTOLUPA (HIKIÄ KAPULI) Lunastuksen tarkoitus Nivos/Mäntsälän Sähkö Oy (jäljempänä hakija)

Lisätiedot