GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA-SELOSTUS Narkaus,

2 SUHANGON KAIVOSHANKE Hankealue sijaitsee suurimmaksi osaksi Ranuan kunnan alueella ulottuen Tervolan ja Rovaniemen kuntien alueelle. Prosessivedet Tervolan suuntaan ja aluevedet Ranuan suuntaan Voimajohto Rovaniemen puolelle

3 SUHANGON KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YVA:SSA ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT VAIHTOEHTO VE0 NYKYTILA VE0+ VE1 VE2 VE2+ Voimassa olevan ympäristöluvan (nro 122/05/1) mukainen toiminta. Toimintaa Konttijärven ja Ahmavaaran louhoksissa. Toiminta-aika n. 12 vuotta. Konttijärven ja Ahmavaaran louhosten laajennus sekä Suhanko-Pohjoinen louhoksen käyttöönotto. Toiminta-aika n. 26 vuotta. VE1 + Tuumasuon ja Vaaralammen louhosten käyttöönotto. Toiminta-aika n. 32 vuotta. VE2 + Pikku-Suhanko louhoksen käyttöönotto. Toiminta-aika n. 33 vuotta. 3

4 VOIMASSA OLEVAN LUVAN MUKAINEN TOIMINTA VE

5 VAIHTOEHTO VE

6 VAIHTOEHTO VE

7 VAIHTOEHTO VE

8 SUHANGON KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YVA HUOMIOIDUT ALAVAIHTOEHDOT 1. SIVUKIVIALUEET 2. YLIJOEN UOMAN SIIRTO 3. MALMIN KULJETUS SUHANKO POHJOISESTA 4. VAAHDOTUKSEN RIKASTUSHIEKKA-ALLAS 5. HYDROMETALLURGISEN SAKAN SIJOITTAMINEN 6. MARGINAALIMALMIN SIJOITTAMINEN 7. VESIEN KÄSITTELY 8. LIIKENNEREITIT 9. LÄMPÖKESKUKSEN POLTTOAINE 8

9 SUHANKO POHJOINEN SIVUKIVIALUE YLIJOEN UOMAN SIIRTO 9

10 SIVUKIVIALUEET VAARALAMMEN JA PIKKU-SUHANGON LOUHOKSILLE 10

11 HYDROMETALLURGISEN SAKAN (HTSF) SIJOITTAMINEN 11

12 LIIKENNE JA KULJETUSREITIT 12

13 ARVIOITIIN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET, JOTKA KOHDISTUVAT: ILMANLAATUUN JA ILMASTOON VESISTÖIHIN JA VEDEN LAATUUN VESIEKOLOGIAAN JA KALASTOON MAAPERÄÄN, KALLIOPERÄÄN, POHJAVETEEN LUONTOON JA KASVILLISUUTEEN SUOJELUALUEISIIN JA NATURA-2000 LINNUSTOON JA ELÄIMISTÖÖN MAISEMAAN KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN KAAVOITUKSEEN JA MAANKÄYTTÖÖN IHMISIIN JA YHTEISKUNTAAN JA JOTKA AIHEUTUVAT: LIIKENTEESTÄ MELUSTA TÄRINÄSTÄ 13

14 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutusten arviointi on toteutettu kaivoksen koko elinkaarelle (rakennus-, toiminta- ja sulkemisen jälkeinen vaihe). 14

15 VAIKUTUKSET ILMASTOON JA ILMANLAATUUN Päästöjä ilmaan: Toiminnan pölystä Louhinnan räjäytyksistä Hydrometallurgisesta prosessista Lämmöntuotannosta Liikenteestä ja työkoneista Pölyn arviointi: Louhinnasta, kiviaineksen kuljetuksista, malmin murskauksesta, rikastushiekan, sivukiven ja marginaalimalmin varastoinnista Pölymäärät arvioitu MINERA-hankkeen päästökertoimilla Pölyn leviäminen mallinnuksella Pölyn laatu arvioitu kiviaineksen ominaisuuksien perusteella

16 VAIHTOEHTO VE1 TOIMINNAN ALKUVAIHE 16

17 VAIHTOEHTO VE1 AHMAVAARA JA SUHANKO POHJOINEN LOUHINNASSA 17

18 VAIHTOEHTO VE2 SUHANKO-POHJOINEN JA VAARALAMPI LOUHINNASSA 18

19 VAIHTOEHTO VE2 SUHANKO-POHJOINEN JA VAARALAMPI LOUHINNASSA MURSKAUS LOUHOKSESSA 19

20 VAIHTOEHTO VE2 VAARALAMPI JA TUUMASUO LOUHINNASSA 20

21 VAIHTOEHTO VE2+ PIKKU-SUHANKO LOUHINNASSA 21

22 ILMANLAATU KAASUMAISET PÄÄSTÖT Räjähdysaineperäiset päästöt -> haihtuvat nopeasti ja vain hetkellinen hajuhaitta louhoksen läheisyydessä Prosessin kaasumaiset päästöt -> käsittely ja hallittavissa Työkoneiden pakokaasupäästöt Lämmityksen savukaasupäästöt Räjäytysaine Käyttömäärä [t/a] Päästöt ilmaan N 2 [t/a] CO 2 [t/a] NO x [t/a] NO 2 [t/a] CO [t/a] Kemiitti 510 Kemiitti ,3 3,51 0,91 0,13 0,07 0,03 22

23 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET VESISTÖT VEDENLAATU VIRTAAMAT 23

24 VESISTÖT JA VEDENLAATU

25 VESIKIERTO PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE JANUARY 2012

26 VESISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TOTEUTUS Ympäristöön purettavat vesimäärät Muodostuvien vesijakeiden laatu Vaikutukset vastaanotta vassa vesistössä Vesistövaikutusten arviointi 26

27 VESISTÖVAIKUTUKSET VEDEN LAATU VE1 Prosessivesikuormituksen vaikutukset laajimmillaan (toiminta täydessä laajuudessaan sekä Ahmavaaran että Suhanko-Pohjoisen louhoksilla) Aluevesikuormitus kohdistuu Ruonajokeen ja Ylijokeen (toimintavuodesta 10 eteenpäin). VE2 Prosessivesikuormitus jatkuu ajallisesti vaihtoehtoa VE1 pidempään. Aluevesikuormitus jatkuu ajallisesti pidempään vaihtoehdon VE1 tilanteesta. Aluevesien purkuvesistöt vaihtelevat Vaaralammen sivukivialueen sijainnin mukaisesti. VE2+ Prosessivesikuormitus ei jatku vaihtoehdon VE2 mukaisesta tilanteesta. Aluevesikuormitus jatkuu vaihtoehdosta VE2, mutta kuormitus on vähäisempää. Aluevesien purkuvesistöt vaihtelevat Pikku-Suhangon sivukivialueen sijainnin mukaisesti. 27

28 VAARALAMMEN JA PIKKU-SUHANGON SIVUKIVIALUEIDEN SIJAINTI PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE JANUARY 2012

29 PROSESSIVESI TOIMINTA LAAJIMMILLAAN JA RIKASTUSHIEKKA PERINTEISELLÄ LÄJITYKSELLÄ (4A) Tarkastelutilanne Vesistö Prosessivedet Konttijärvi Konttijoki Vähäjoki Kemijoki 2 A (VE1) 4 A (VE1) 4 B (VE1) 6 B (VE2) Arviointi ILMAN suunniteltuja lievennyskeinoja Aluevedet Ruonajoki Ylijoki Suhankojoki Simojoki 2 (VE1) 4 (VE1) 6 (VE2) 7 (VE2+) 29

30 VESISTÖVAIKUTUKSET - VIRTAAMAT Toiminnan alkuvaihe. Raakavedenotto Konttijärvestä toiminnan alkuvaiheessa (toimintavuodet 1 2) alentaa osaltaan järven vedenpinnankorkeuksia. Raakavedenottotarve (0,96 Mm 3 /a) on tällöin noin 18,5 % Konttijärven arvioidusta vesimäärästä Raakavedenotto alentaa näin myös Konttijoen virtaamia. Ympäristöön purettava vesimäärä 0,4 3,5 Mm 3 /a normaalina vuonna. Määrä merkittävä verrattaessa Takalammen vesimäärään. Prosessivesien purkaminen nostaa näin Takalammen vedenkorkeuksia ja alentaa vesien viipymää lammessa. Prosessivesien johtaminen tasoittaan näin Ali-Konttijoen valuma-alueen pienentymisen aiheuttamaa vesimäärien laskua kaivosalueen lähivesissä. Raakavedenotolla ei ole vaikutusta Simojoen sivujokien virtaamiin ja vedenkorkeuksiin. Toiminta pienentää Ruonajoen yläosan, Suhankojoen ja Ylijoen valuma-alueita Vaihtoehdossa VE1 pienenevät Ruonajoen ja Ylijoen valuma-alueet Laajimmissa vaihtoehdoissa (VE2 ja VE2+) pienenee myös Suhankojoen valuma-alue. Kaivoshankkeen vaikutukset Kemijoen ja Simojoen virtaamiin oletetaan jäävän alhaisiksi. 30

31 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET VESISTÖJEN ELIÖYHTEISÖT RAAKKU ELI JOKIHELMISIMPUKKA PIILEVÄT KASVIPLANKTON POHJAELÄIMET KALASTO 31

32 VAIKUTUSALUE KEMIJOEN VESISTÖALUEELLA 32

33 SIMOJOEN VESISTÖALUE 33

34 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET MAA- JA KALLIOPERÄ POHJAVESI 34

35 VAIKUTUKSET POHJAVETEEN Vaikutukset lisääntyvät käyttöönotettavien louhosten lukumäärän mukaisesti Avolouhoksien kuivatus laskee pohjaveden pintaa lähialueilla Etäämmällä alenema pienentyy nopeasti Pohjavesialeneman enimmäislaajuus louhoksen ollessa syvimmillään Laadulliset vaikutukset arvioitu kaivannaisjätteiden läjitysalueiden ominaisuuksien perusteella Ei arvioida olevan vaikutuksia Palovaaran pohjavesialueen veden määrään eikä laatuun 35

36 VAIKUTUKSET MAAPERÄÄN JA KALLIOPERÄÄN Arvioitu: Sivukivialueet, rikastushiekka-allas, pintamaan läjitys, marginaalimalmi Ylijoen uoman siirto Tehdasalue ja kemikaalien/polttoaine iden varastointi Tyokoneet 36

37 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET MAISEMA JA KULTTUURIHISTORIA 37

38 LISÄSELVTYKSET KULTTUURIHISTORIA muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy) Uusi muinaisjäännöskohde hankkeen välittömällä vaikutusalueella Muiden kohteiden alueille ei kohdistu suoria vaikutuksia 38

39 VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN Hankealueen laajuudella merkitystä: Kaivostoiminnan laajentuessa kaivospiirin maisema muuttuu luontoympäristöstä kaivosmaiseksi teollisuusympäristöksi VE 0+ VE 1 VE 2 VE 2+ PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE JANUARY 2012

40 LISÄSELVITYKSET VIRTUAALIMALLI Ote virtuaalimalliaineistosta: näkymä etelän suunnasta avosuolta kohti Ahmavaaran läjitystä PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE JANUARY 2012

41 LISÄSELVITYKSET VIRTUAALIMALLI Ote virtuaalimalliaineistosta: näkymä Kivaloilta kohti etelää PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE JANUARY 2012

42 LISÄSELVITYKSET VIRTUAALIMALLI Palovaaran ja Ylä-Portimojärven alueen suhde kaivostoimintoihin (VE2, VE2+) Ote virtuaalimalliaineistosta: näkymä etelän suunnasta avosuolta kohti Ahmavaaran läjitystä PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE JANUARY 2012

43 VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN VE 0+ Hankealueen sisäisillä järjestelyillä ei kokonaisuutena merkitystä maisemavaikutusten kannalta muutos hankealueella joka tapauksessa erittäin merkittävä. Hankealueen ulkopuolelta asutuksen vyöhykkeiltä avautuvien näkymien kannalta merkitystä Vaaralammen sivukiviläjityksellä (VE2, VE2+) VE 1 VE 2 Ote virtuaalimalliaineistosta: Näkymä Portimojärveltä kohti Vaaralammen läjitystä 43

44 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT SUOJELUALUEET 44

45 SUOJELUALUEET Joenpolvenvitikon luonnonsuojelualue jää Suhanko Pohjoinen louhoksen ja osin sivukivialueen alle (riippuen vaihtoehdosta). Korvenkehdon yksityiselle luonnonsuojelualueelle ei arvioida kohdistuvan vaikutuksia. Konttikivalo ja Pitkälampi suojelumetsille vaikutukset arvioidaan jäävät vähäisiksi, lähinnä meluvaikutuksia

46 SUOJELUALUEET Joenpolvenvitikon luonnonsuojelualue jää Suhanko Pohjoinen louhoksen ja osin sivukivialueen alle (riippuen vaihtoehdosta).

47 NATURA-ARVIOINTI SIMOJOEN NATURA 2000-ALUE. Vesistövaikutukset: vaikutukset Simojoen virtaamiin oletetaan jäävän alhaisiksi. Myös purkuvesien vaikutukset Simojoen typpi- ja fosforivirtoihin, metallikuormituksiin sekä kiintoainepitoisuuksiin arvioidaan olevan vähäisiä. Natura-alueen eheyteen hankkeella arvioidaan varovaisuusperiaatteen nojalla olevan vähäinen kielteinen vaikutus. Kokonaisuutena suojeluperusteena olevalle Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit -luontotyypille tai suojeluperusteena oleville lajeille ei arvioida olevan merkittäviä heikentäviä vaikutuksia.

48 UHANALAISET JA HUOMIOITAVAT KASVILAJIT Kasvilajit, joihin kohdistuu vaikutuksia hankkeesta ovat mm. erityisesti suojeltava pohjanhyytelöjäkälä rauhoitettu suovalkku luontodirektiivin liitteiden II ja IV laji kiiltosirppisammal vaarantunut suopunakämmekkä

49 VAIKUTUKSET KASVILLISUUTEEN JA LUONTOTYYPPEIHIN Merkittävimmät vaikutukset aiheutuvat aluerakentamisesta ja siitä aiheutuvasta elinympäristöjen tuhoutumisesta tai muuttumisesta. Alueella on useita metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä (pienvesien lähiympäristöt, ruohokorvet, rantaluhdat, kivikot) sekä vesilain mukaisia lähteitä. Osa kohteista jää rakentamisen ulkopuolelle VE1 Suhanko Pohjoinen louhoksen ja sivukivialueen alle jää erityisesti suojeltavan pohjanhyytelöjäkälän esiintymiä sekä Ylijoen varren arvokkaita luontotyyppejä VE2 Tuumasuon louhoksen ja sen toimintojen alle jää alueellisesti arvokkaat suoalueet Tuumasuo ja Koivikkosuo, jotka ovat runsasravinteisia ja lajistollisesti monipuolisia VE2+ Pikku Suhanko louhos ja sivukivialuevaihtoehto (PIK3) muuttavat luonnontilaisen Rytisuon pohjanhyytelöjäkälä

50 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET LINNUSTO SAUKKO, LEPAKKO, VIITASAMMAKKO 50

51 VE1 :Suhanko Pohjoinen louhoksen sivukivialueen alle jää linnustollisesti merkittävät suoalueet Heiniaapa ja Latvaaapa VE2:Suojeltu petolinnun pesäpuu jää Vaaralammen sivukivivaihtoehtoalueen (VAA2) alle ja Vaaralammen sivukivivaihtoehto (VAA1): vaikutuksia linnustollisesti arvokkaalle Rytisuon eteläosalle VE2+:Pikku Suhanko louhos ja sivukivialuevaihtoehto 3 muuttavat linnustollisesti arvokkaan Rytisuon elinympäristön ja Sivukivialuevaihtoehdoista vaikutuksiltaan vähäisin olisi (PIK1) LINNUSTOVAIKUTUKSET

52 ELÄIMISTÖVAIKUTUKSET VE1, VE2, VE2+ Hirvet: Kaivospiirin länsiosan rakentaminen vaikuttaa hirvien talvehtimisalueeseen sitä pienentäen Lepakko: Konttijärven alueen rakentaminen heikentää vähäisesti pohjanlepakkojen elinympäristöjä. Ylijoen siirto vähentää lepakoille potentiaalisia elinympäristöjä. Viitasammakko: Takalammen vesivarastoallas todennäköisesti hävittää lajin elinympäristön. Suhanko-Pohjoinen alueen rakentamisen alle jää viitasammakolle potentiaalisia elinympäristöjä. Liito-orava: Ei vaikutuksia Saukko: Lievä elinympäristöjä kaventava vaikutus viitasammakko

53 LINNUSTOVAIKUTUKSET JA ELÄIMET Tarkastelukohde VE0+ VE1 VE2 VE2+ Linnusto Uhanalaiset linnut Hirvet Pohjanlepakko Viitasammakko Saukko

54 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET LIIKENNE 54

55 LIIKENNE Raskas liikenne 40 ajoneuvoa/vrk, henkilöautoliikenne 360 ajoneuvoa/vrk 60 % henkilöliikenteestä Rovaniemeltä, 30 % Ranualta, 10 % Tervolasta Liikenteen sujuvuus: missään vaihtoehdossa liikenteen lisäys ei aiheuta sellaisia liikenteellisiä ongelmia, jotka eivät olisi hallittavissa tien kohtuullisin parantamistoimenpitein. Myöskään liikenteellinen välityskyky ei luo esteitä kaivoshankkeelle. Onnettomuudet: todennäköisyys lisääntyy samassa suhteessa kuin liikennemäärät 55

56 PAKOKAASUPÄÄSTÖT -VAIKUTUKSET Pakokaasupäästöt: suurimmat päästöt L3:ssa, pienimmät L1 ja L4. Henkilöautoliikenteen päästöt samaa luokkaa kuin raskaan liikenteen. Kuvassa päästöjen osuudet Ranuan, Rovaniemen ja Tervolan vuoden 2011 pakokaasupäästöistä PÖYRY POWERPOINT TEMPLATE DECEMBER 2010

57 VAIKUTUKSET Melu: kaikissa vaihtoehdoissa tieliikenteen melualueiden leveydet ja niiden muutokset nykytilanteeseen nähden ovat suhteellisen vähäisiä eivätkä ne aiheuta merkittäviä häiriöitä ympäristölle eivätkä asutukselle. L1 L2 L3 L4 Liikennemäärä Liikenteen sujuvuus Onnettomuudet Päästöt Melu PÖYRY POWERPOINT TEMPLATE DECEMBER 2010

58 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET MELU JA TÄRINÄ 58

59 MELULASKENNAT - LASKENTATULOKSET Käyttövaiheet: Laskettu kaikille hankevaihtoehdoille VE1, VE2 ja VE2+ Kunkin sisällä laskettu vielä eri alavaihtoehtoja mm. sivukiven läjitysalueiden mukaan Tehty sisäinen vertailu kaikista malleista => raporttiin valittu melun leviämisen kannalta merkittävimmät tapaukset 59

60 VAIHTOEHTO VE1 TOIMINTAVAIHE 1 60

61 VAIHTOEHTO VE1 TOIMINTAVAIHE 2 61

62 VAIHTOEHTO VE2 -TOIMINTAVAIHE 3 62

63 VAIHTOEHTO VE2+ 63

64 TÄRINÄ Tärinästä aiheutuu haitallisia vaikutuksia lähinnä siinä tapauksessa, että kaivosalueen läheisyydessä on asuinrakennuksia Tärinävaikutuksia aiheutuu räjäytyksistä ja raskaasta liikenteestä Vaihe VE0+ VE1 VE2 VE2+ Rakennusvaihe Toimintavaihe Sulkemisvaihe 64

65 Ympäristövaikutus VE0 VE0+ VE1 VE2 VE2+ Perustelu VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Ilman laatu Vesistöt ja veden laatu Piilevät, pohjaeläimet, kalasto ja kalastus Maa- ja kallioperä, pohjavesi Natura-alueet ja muut suojelualueet Kasvillisuus ja luonnon monimuotoisuus Linnusto ja muut eläimistö Maisema ja kulttuurihistoria Maankäyttö Alue- ja yhdyskuntarakenne Liikenne Melu Tärinä Vuositasolla ei eroa. Laajemmissa vaihtoehdoissa (VE2 ja VE2+) vaikutus jatkuu ajallisesti pidempään. Tuumasuo merkittävin pölyn leviämisen kannalta, mikäli Palovaarassa asutusta. Vaahdotuksen rikastushiekka-altaalta purettavan yliteveden (prosessivesi) vaikutukset on arvioitu huomattaviksi Konttijärven ja Konttijoen vedenlaadun osalta, ellei suunniteltuja lievennyskeinoja huomioida. Lievennysten osalta kts. taulukko (Error! Reference source not found.) Vaikutukset seurausta vesistövaikutuksista. Laajempi toiminta aiheuttaa laajemmat muutokset. Tuumasuon louhinnan (VE2 ja VE2+) kuivattava vaikutus ulottuu lähteisiin ja Palovaraan pohjavesialueen läheisyyteen. Kaikki laajennusvaihtoehdot tuhoavat Joenpolvenvitikon yksityisen suojelualueen. Suhanko-Pohjoisen alueelle sijoittuva pohjanhyytelöjäkälä tuhoutuu kaikissa laajennusvaihtoehdoissa. Vaaralammen sivukivialueen VAA2 kohdalla uhanalaisen petolinnun pesä VE2 ja VE2+. Lisäksi laajemmissa vaihtoehdoissa elinympäristöjä tuhoutuu laajemmin. Vaikutukset sitä merkittävämmät, mitä laajemman alueen toiminta kattaa. Vaikutukset sitä merkittävämmät, mitä laajemman alueen toiminta kattaa. Alue- ja yhdyskuntarakenteen kannalta hankkeella on pääosin positiivinen vaikutus eikä vaihtoehdoilla ole eroa. Kuljetukset aiheuttavat kaikissa vaihtoehdoissa vähäisiä vaikutuksia, jotka laajemmalla toiminnalla ovat merkittävämpiä kuin luvan mukaisella suppealla toiminnalla. Vaihtoehtojen välillä ei vuositasolla eroa. Laajemissa vaihtoehdoissa vaikutukset jatkuvta pidempään. Tuumasuon louhinnalla tärinävaikutuksia Palovaaran asutukselle. Sosiaaliset vaikutukset Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen merkittävimmät laajemmissa vaihtoehdoissa (VE1, VE2 ja VE2+). Aluetaloudelliset vaikutukset Porotalous Terveys Vaikutusten merkittävyyteen vaikuttaa työllistävyyden näkökulmasta mm. hankkeen kesto ja laajuus. Vaihtoehtojen VE1, VE2 ja VE2+ voidaan arvioida aiheuttavan suurelta osin samantasoisia vaikutuksia. 65

66 KIITOS! 66

DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014

DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014 DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT (1/2) VE1 VE2 VE3 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT (2/2) 0-Vaihtoehto Tekniset alavaihtoehdot Kultapitoinen

Lisätiedot

KIP YMPÄRISTÖPÄIVÄT Boliden Kokkola Oy Vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennuksen YVA. Titta Anttila, Pöyry Finland Oy

KIP YMPÄRISTÖPÄIVÄT Boliden Kokkola Oy Vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennuksen YVA. Titta Anttila, Pöyry Finland Oy KIP YMPÄRISTÖPÄIVÄT Boliden Kokkola Oy Vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennuksen YVA Titta Anttila, Pöyry Finland Oy YVA-MENETTELY Arviointiohjelmavaihe ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN YHTEYSVIRANOMAINEN

Lisätiedot

Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen

Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleisötilaisuus Inkoossa 19.8.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Finngulf LNG, LNG-terminaali Inkooseen LNG-terminaali

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 2, HANKEKUVAUS VE1 HANKEKUVAUS VE2 HANKEKUVAUS VE0A JA VE0B ARVIOINTIMENETELMÄT Herkkyys Alhainen Keskisuuri

Lisätiedot

SUHANGON KAIVOSHANKE, SVA JA POROTALOUSSELVITYS

SUHANGON KAIVOSHANKE, SVA JA POROTALOUSSELVITYS SUHANGON KAIVOSHANKE, SVA JA POROTALOUSSELVITYS 3.12.2013 / 4.12.2013 / Kalle Reinikainen, Jari Laitakari, Ville Koskimäki SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SELVITTÄÄ Arvioi Terveyttä, elinoloja ja hyvinvointia

Lisätiedot

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Hankealue Asutus Hankealue sijoittuu metsätalouskäytössä olevalle haja-asutusalueelle Reunan pientaloalue sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä hankealueen

Lisätiedot

Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi Katri Seppänen Northland Mines Oy - Ympäristöinsinööri 1/31/2013 1 Sisältö 1. Northland Resources S.A. 2. Hannukaisen kaivosprojekti 3. Ympäristöluvituksen

Lisätiedot

Tietoja arvioinnin laatijoista 2.1 Hankevaihtoehdot VE1 ja VE2 eli koko hanke toteutetaan Soklissa. Rakenteiden vaihtoehdot.

Tietoja arvioinnin laatijoista 2.1 Hankevaihtoehdot VE1 ja VE2 eli koko hanke toteutetaan Soklissa. Rakenteiden vaihtoehdot. 23 LIITTEET Liite 1 Tietoja arvioinnin laatijoista 2.1 Hankevaihtoehdot VE1 ja VE2 eli koko hanke toteutetaan Soklissa. Rakenteiden vaihtoehdot. 2.2 Hankevaihtoehto VE3 eli malmin rikastus Venäjällä. Malmin

Lisätiedot

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus Kuva Mikko Jokinen Hankkeesta vastaava Northland Mines Oy YVA-konsultti Ramboll Finland Oy Northland Mines Oy HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012 16UEC0227 30.11.2012 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus Suhangon täydentävä linnustoselvitys Gold Field Arctic Platinum Oy Suhangon täydentävä

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012 TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA YLEISÖTILAISUUDEN OHJELMA Klo 16 18 Vapaamuotoinen tutustuminen suunnitelmiin Klo 18

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Liite 15 RAPORTTI 16X124912.WP2 29.10.2013 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUKSEN YVA Päästöarvio 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan tai sen osan kopioiminen tai

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI YVA:SSA ESIMERKKINÄ KAIVOSHANKE 27.11.2013. FT Joonas Hokkanen, FM Marja Heikkinen

VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI YVA:SSA ESIMERKKINÄ KAIVOSHANKE 27.11.2013. FT Joonas Hokkanen, FM Marja Heikkinen VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI YVA:SSA ESIMERKKINÄ KAIVOSHANKE 27.11.2013 FT Joonas Hokkanen, FM Marja Heikkinen LUONNEOITSIJA 28 RAMBOLL FINLAND OY Perustettu vuonna 1962 Vuonna 2013 noin 1400 työntekijää

Lisätiedot

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA 5.4.2016 KANGASALA TYÖPAJAN OHJELMA 17.15 Kahvi 17.30 Tervetuloa; Tero Haarajärvi Suunnittelutilanne; Arto Viitanen Alustavat vaikutusarvioinnit; Jari Mannila

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Östersundomin maa-aines-yva

Östersundomin maa-aines-yva Östersundomin maa-aines-yva Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Östersundom Ympäristösi parhaat tekijät 2 Illan ohjelma 18.00 Aloitussanat Mikko Suominen, HKR 18.10 YVA-menettelyn

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Rautuvaaran suljettu kaivos, Kolari KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Marja Liisa Räisänen Geologian tutkimuskeskus Itä-Suomen yksikkö, Kuopio M. L. Räisänen 1 Ympäristövaikutukset Malmin louhinta kuljetus

Lisätiedot

Talvivaara & co. Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset

Talvivaara & co. Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset Talvivaara & co. Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset FM Lily Laine 2 Kuva: Talvivaara FM Lily Laine 3 Sisältö Kaivostoiminta Suomessa Kaivoksen elinkaari Kaivostoiminnan vaikutuksia Alkuaineet, yhdisteet

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011 KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ohjausryhmä 4.4.2011 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset

Lisätiedot

SELÄNPÄÄN POHJAVEDENOTTOHANKEEN YVA-MENETTELY. Kymenlaakson Vesi Oy Liikelaitos Kouvolan Vesi 11.12.2013

SELÄNPÄÄN POHJAVEDENOTTOHANKEEN YVA-MENETTELY. Kymenlaakson Vesi Oy Liikelaitos Kouvolan Vesi 11.12.2013 SELÄNPÄÄN POHJAVEDENOTTOHANKEEN YVA-MENETTELY Kymenlaakson Vesi Oy Liikelaitos Kouvolan Vesi SISÄLTÖ 1. Hankkeen esittely ja tavoitteet 2. Hankealue ja YVAn vaihtoehdot 3. Ympäristön nykytila ja vaikutusten

Lisätiedot

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS 24.11.2016 KLO 18-20 SOTKAMO HANKKEEN TAUSTA Tämä YVA-menettely koskee Terrafame Oy:n kaivostoiminnan

Lisätiedot

HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA TILAISUUDEN OHJELMA 1. Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja Leena Ivalo 2. YVA-menettely, ELY-keskus Leena Ivalo 3. Voimamylly Oy:n

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 1 14.5.2012 Eero Parkkola etunimi.sukunimi@ramboll.fi 14.5.2012 JÄTEVOIMALAN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn

Lisätiedot

Erityispiirteinen Puruvesi Natura 2000-vesistönä PURUVESI-SEMINAARI 20.7.2013

Erityispiirteinen Puruvesi Natura 2000-vesistönä PURUVESI-SEMINAARI 20.7.2013 Erityispiirteinen Puruvesi Natura 2000-vesistönä PURUVESI-SEMINAARI 20.7.2013 Esityksen sisältö Puruveden erityispiirteet suojeluohjelmissa Natura 2000 suojelun toteuttaminen Suuntaviivoja Puruveden vesiensuojeluun

Lisätiedot

Oulun Energia YVA-hanke. Yleisötilaisuus 18.3.2014

Oulun Energia YVA-hanke. Yleisötilaisuus 18.3.2014 Oulun Energia YVA-hanke Yleisötilaisuus 18.3.2014 Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiohjelman sisältö: Hankkeen tausta ja perustelut Hankkeen kuvaus: vaihtoehdot,

Lisätiedot

Materiaalivirta näkyy

Materiaalivirta näkyy I saw the hidden material flow in South-Africa Materiaalivirta näkyy Terveisiä Etelä-Afrikan platinakaivosalueelta: We are sick and tired to be sick and tired. Sakari Autio, LAMK Esityksen aiheet: 1. Esitellä

Lisätiedot

Copyright Pöyry Finland Oy

Copyright Pöyry Finland Oy 376 Kuva 16-30. Näkymä Kivaloiden vaaraselännevyöhykkeeltä Pahakivalon rinteeltä kohti Konttikivaloa. Kivaloiden selännejakso on seudun maisemallinen selkäranka. Hankkeen myötä syntyvät läjitysalueet ovat

Lisätiedot

Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava

Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava KAAVALUONNOKSEN SELOSTUS 8.11.2013 Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava LAPIN LIITTO Yhteystiedot Lapin liitto, PL 8056, 96101 Rovaniemi, Hallituskatu 20 B, puh. 040-359 1000, fax (016) 318 705,

Lisätiedot

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ 7.5.2013 Terhi Fitch YVA-menettely lakisääteinen menettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 muutoksineen) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Elokuu 1999. Loviisa 3. -ydinvoimalaitoshanke

Tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Elokuu 1999. Loviisa 3. -ydinvoimalaitoshanke Elokuu 1999 Tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Loviisa 3 -ydinvoimalaitoshanke Hankkeesta vastaava Yhteysviranomainen Sisällysluettelo Hankkeen tausta ja aikataulu Hanke ja sen vaihtoehdot

Lisätiedot

Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava

Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava KAAVASELOSTUS 20.5.2014 Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava LAPIN LIITTO Yhteystiedot Lapin liitto, PL 8056, 96101 Rovaniemi, Hallituskatu 20 B, puh. 040-359 1000, fax (016) 318 705, sähköposti:

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa.

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. Liite 2 Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO LAUSUNNON HUOMIOIMINEN Hankkeen vaihtoehdot Mikäli arvioinnin edetessä

Lisätiedot

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 1 SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Juha Saajoranta 2 Sisällysluettelo 1. Luontoselvityksen toteutus 3 2. Asemakaava-alueen luonnon yleispiirteet..3 3. Kasvillisuus- ja

Lisätiedot

Sosiaalisten vaikutusten arviointi kehittämisehdotuksia

Sosiaalisten vaikutusten arviointi kehittämisehdotuksia Sosiaalisten vaikutusten arviointi kehittämisehdotuksia Sosiologian yliopistonlehtori Leena Suopajärvi, YTK, Lapin yliopisto DILACOMI-tutkimushankkeen loppuseminaari 27.9.2013, Rovaniemi Puheenvuoron rakenne

Lisätiedot

Copyright Pöyry Finland Oy

Copyright Pöyry Finland Oy Hankealueen maisemarakenteen perustasona voidaan nähdä alueen suot ja lukuisat pienet järvet. Maasto on kohtalaisen tasaista; korkeustasot vaihtelevat alueella 135 220 metrin korkeudella merenpinnasta.

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 27 26.02.2014 Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27 Ympäristötarkastaja Mondo Minerals B.V.

Lisätiedot

KAIVOKSEN SULKEMISEN JA JÄLKIHOIDON PERIAATERATKAISUT

KAIVOKSEN SULKEMISEN JA JÄLKIHOIDON PERIAATERATKAISUT RAPORTTI 6X2492.WP2.2 3..23 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus KAIVOKSEN SULKEMISEN JA JÄLKIHOIDON PERIAATERATKAISUT 6X2492.WP2 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Yhteenveto erityisistä luonnonarvoista kevään (17.5.2011) työpajasta

Yhteenveto erityisistä luonnonarvoista kevään (17.5.2011) työpajasta Yhteenveto erityisistä luonnonarvoista kevään (17.5.2011) työpajasta Aira Kokko Suomen ympäristökeskus Kokemuksia luonnontilaisuusasteikon soveltamisesta ja erityisistä luonnonarvoista - seminaari 13.12.2011,

Lisätiedot

4 TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT

4 TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT 13 Gold Fields Arctic Platinum Oy 4 TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT Seuraavissa kappaleissa on esitys YVA -menettelyyn valittavista kaivoshankkeen toteutusvaihtoehdoista. Vaihtoehdot tullaan esittelemään ohjausryhmälle.

Lisätiedot

RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE

RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE Joulukuu 2012 Helsingin edustan merialuetta HANKE Helsingin Satama suunnittelee uuden ruoppausmassojen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ilmoitus koelouhinnasta Ruonaojan avolouhoksessa, Kolari Nordkalk Oy Ab Skräbbölentie 18

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja

HELSINGIN YLEISKAAVA. Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja HELSINGIN YLEISKAAVA Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja 2.10.2014 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:26 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa LIITE 2 Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa VIRANOMAISEN LAUSUNTO Hankekuvaus Hankekuvausta on hyvä päivittää suunnitelmien tarkentuessa. Esimerkiksi

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

Talvivaara alusta alkaen. Kuva: Vihreät, De Gröna

Talvivaara alusta alkaen. Kuva: Vihreät, De Gröna Talvivaara alusta alkaen Kuva: Vihreät, De Gröna Talvivaaran lupaukset Ympäristöystävällinen uusi bioliuotus, jossa Kainuulaiset bakteerit toimivat veden kanssa Ei tule mitään päästöjä kaivospiirin ulkopuolelle

Lisätiedot

Maatalouspurojen luontoarvot. Liisa Hämäläinen, SYKE Vesistöt kuntoon yhteistyöllä, Oulu, 25.11.2014

Maatalouspurojen luontoarvot. Liisa Hämäläinen, SYKE Vesistöt kuntoon yhteistyöllä, Oulu, 25.11.2014 Maatalouspurojen luontoarvot Liisa Hämäläinen, SYKE Vesistöt kuntoon yhteistyöllä, Oulu, 25.11.2014 Esityksen sisältö Miksi maatalousalueiden purot ovat tärkeitä? Miten uomien luontoarvot tunnistetaan?

Lisätiedot

KAIVOSHANKKEIDEN SOSIAALISET JA TYÖLLISTÄVÄT VAIKUTUKSET

KAIVOSHANKKEIDEN SOSIAALISET JA TYÖLLISTÄVÄT VAIKUTUKSET KAIVOSHANKKEIDEN SOSIAALISET JA TYÖLLISTÄVÄT VAIKUTUKSET Professori Asko Suikkanen, Lapin yliopisto Tutkija Marika Kunnari, Lapin yliopisto 13.4.2011 Muutosten ennakointi - esimerkkinä SVA Lainsäädäntö

Lisätiedot

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Suojelukohteiden lainsäädännöllistä pohjaa ja vaikutuksia Liite 7.8b suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Natura 2000 verkosto Lakisääteinen rauhoitus. Luontodirektiivin mukaiset SCI-alueet

Lisätiedot

Endomines Oy 1 Hoskon kaivospiirihakemus LIITE 4. Kaivospiirin käyttösuunnitelman selvitysosa

Endomines Oy 1 Hoskon kaivospiirihakemus LIITE 4. Kaivospiirin käyttösuunnitelman selvitysosa Endomines Oy 1 Hoskon kaivospiirihakemus Endomines Oy Hoskon kaivospiirihakemus Kaivospiirin käyttösuunnitelman selvitysosa 1 Kaivoksen päätoimintojen sijoittaminen Hankealueelle perustetaan avolouhos

Lisätiedot

SUHANGON KAIVOSHANKKEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SUHANGON KAIVOSHANKKEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 RANUA TERVOLA SUHANGON KAIVOSHANKKEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.12.2011 Ranuan kunta - Seitap Oy

Lisätiedot

Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio

Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio 1 Sami Mäkikyrö 10.10.2013 Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio Luontoselvitys, Natura-tarveharkinta 2 SISÄLLYS 1. Johdanto....3 2. Suojelualueet ja -ohjelmat..3 2.1.Luonnonsuojeluohjelmat....3

Lisätiedot

SUHANGON KAIVOKSEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS 28.8.2012

SUHANGON KAIVOKSEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS 28.8.2012 1 Ranuan kunta SUHANGON KAIVOKSEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS 28.8.2012 N KUNTA SEITAP OY 2011 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Kaavan tarkoitus... 3 1.2 Yhteystiedot...

Lisätiedot

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa IMPERIA 2012 2015

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa IMPERIA 2012 2015 Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa IMPERIA 2012 2015 Jyri Mustajoki ja Sanna Vienonen Suomen ympäristökeskus YVA/SOVA-neuvottelupäivät,

Lisätiedot

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap Tuulivoima kaavoituksessa Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap MITÄ SELVITETÄÄN Valtakunnalliset alueidenkäyhö- tavoiheet MaankäyHö- ja rakennuslaki EU:n säädökset Strategiat ja ohjelmat

Lisätiedot

Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava

Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2013 Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava LAPIN LIITTO SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUALUE 3 2. PERUSTIETOA HANKKEESTA 4 3. LAPIN MAAKUNNAN SUUNNITTELU 6 3.1 Maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Vähäinen Kohtalainen Huomattava

Vähäinen Kohtalainen Huomattava 426 Taulukko 19-3. Melun aiheuttamien vaikutusten merkittävyys Suhangon kaivoshankkeen toimintavaiheen aikana. Vähäinen Kohtalainen Huomattava Melu alle loma-asumiseen käytettävien alueiden yöohjearvon

Lisätiedot

Lasse Rekola ympäristöasiantuntija

Lasse Rekola ympäristöasiantuntija Seminaari hulevesien hallinnasta Vantaanjoen valuma-alueella 25.11.2014 Maakuntakaava ja maankäytön muutos vesien huomioon ottaminen ja paikkatietoaineistot Lasse Rekola ympäristöasiantuntija Yhteen sovittaa

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINNAN TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAHAMÄÄRÄINEN ARVOTTAMINEN. Pellervon taloustutkimus PTT Suomen ympäristökeskus

KAIVOSTOIMINNAN TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAHAMÄÄRÄINEN ARVOTTAMINEN. Pellervon taloustutkimus PTT Suomen ympäristökeskus KAIVOSTOIMINNAN TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAHAMÄÄRÄINEN ARVOTTAMINEN Pellervon taloustutkimus PTT Suomen ympäristökeskus Työn tavoitteena tarkastella mahdollisimman kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueet, Turveryhmä

Aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueet, Turveryhmä 1 2.12.2010 Aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueet, Turveryhmä TURVETUOTANNON YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMUSSUUNNITELMAMALLI KERTOELMAOSAN RAKENNE Hakemus Hakemuksen sisältö Tämä malli on tarkoitettu

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 VASTINE pohjanmaa@sll.fi 25.4.2010

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 VASTINE pohjanmaa@sll.fi 25.4.2010 Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 VASTINE pohjanmaa@sll.fi 25.4.2010 Korkein hallinto-oikeus Unioninkatu 16 00131 HELSINKI DNRO: 329/1/09 (25.3.2010)

Lisätiedot

Virtavesien tila ja suojelutarve. pp.kk.vvvv

Virtavesien tila ja suojelutarve. pp.kk.vvvv Virtavesien tila ja suojelutarve pp.kk.vvvv Virtavesien tila ja suojelutarve Lähde: www.ramsar.org Kansallinen luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi 2008 Luontodirektiivin raportointi 2013 Vesienhoidon

Lisätiedot

KEVITSAN KAIVOKSEN LAAJENNUS 9M209124 5.4.2011. FQM KEVITSA MINING OY Ympäristövaikutusten arviointiselostus

KEVITSAN KAIVOKSEN LAAJENNUS 9M209124 5.4.2011. FQM KEVITSA MINING OY Ympäristövaikutusten arviointiselostus KEVITSAN KAIVOKSEN LAAJENNUS 9M209124 FQM KEVITSA MINING OY Ympäristövaikutusten arviointiselostus PÖYRY FINLAND OY Viite 9M209124 Päiväys Sivu 1 (352) Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 pohjanmaa@sll.fi 27.09.2010 MUISTUTUS Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL 200 65101 VAASA DRNO: LSSAVI/200/04.08/2010

Lisätiedot

Liite 1. Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVA-selostuksessa.

Liite 1. Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVA-selostuksessa. Liite 1 Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVA-selostuksessa. Taulukossa on eritelty yhteysviranomaisen lausunnossaan esille ottamat näkökulmat, joihin arvioinnissa

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

Puroympäristöjen kunnostaminen kokemuksia ja hyviä käytäntöjä

Puroympäristöjen kunnostaminen kokemuksia ja hyviä käytäntöjä Puroympäristöjen kunnostaminen kokemuksia ja hyviä käytäntöjä Paimionjokiseminaari 13.11.2014, Härkälän kartano, Somero : Janne Tolonen, Valonia Esityksen sisältö Puroympäristöjen kunnostaminen 1. Valonian

Lisätiedot

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Satakunnan maa-ainesseminaari 9.2.2010 Ulvila Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat, Sanna-Liisa Suojasto 9.2.2010 1 MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Kotitarvekäyttö

Lisätiedot

Seitap Oy RANUA 1 2012 TERVOLA SUHANGON OSAYLEISKAAVA SUHANGON KAIVOSHANKKEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVALUONNOKSEN SELOSTUS

Seitap Oy RANUA 1 2012 TERVOLA SUHANGON OSAYLEISKAAVA SUHANGON KAIVOSHANKKEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Seitap Oy RANUA 1 RANUA TERVOLA SUHANGON KAIVOSHANKKEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVALUONNOKSEN SELOSTUS RANUAN KUNTA - SEITAP OY TERVOLAN KUNTA 2011-2012 Seitap Oy RANUA 2 RANUA - TERVOLA N

Lisätiedot

Kuusamon kultakaivoshanke. Dragon Mining Oy Lokakuu 2012

Kuusamon kultakaivoshanke. Dragon Mining Oy Lokakuu 2012 Kuusamon kultakaivoshanke Dragon Mining Oy Lokakuu 2012 Dragon Mining Oy Dragon Mining Oy on Suomessa toimiva, Dragon Mining Ltd n omistama tytäryhtiö. Yhtiö hankki omistukseensa vuonna 2003 Outokummun

Lisätiedot

KAIVOSHANKKEIDEN ENNAKOIDUT JA TODETUT MUUTOKSET. Kunnari & Suikkanen Outokumpu

KAIVOSHANKKEIDEN ENNAKOIDUT JA TODETUT MUUTOKSET. Kunnari & Suikkanen Outokumpu KAIVOSHANKKEIDEN ENNAKOIDUT JA TODETUT MUUTOKSET Kunnari & Suikkanen Outokumpu 16.-17.2.2010 Muutosten ennakointi -esimerkkinä SVA Lainsäädäntö ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) ja rakennuslain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö . Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 15.2.2016 Yksikön päällikkö Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 (Opastinsilta 12 B 5. krs) 00521 Helsinki

Lisätiedot

KUUSAMON KAIVOSHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI (YVA) TULOKSIA 8/2012

KUUSAMON KAIVOSHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI (YVA) TULOKSIA 8/2012 KUUSAMON KAIVOSHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI (YVA) TULOKSIA 8/2012 ELOKUU 2012 1. Edellinen muistio 2. Toiminnot kaivosalueella ja rikastamolla 3. YVA-arvioinnin tuloksia - asukaskysely ja matkailuyrittäjäkysely

Lisätiedot

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 CASE RUUHKAMAKSUT Kaisa Leena Välipirtti Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 Tienkäyttömaksuista Käyttäjäperusteisista liikenteen hinnoittelumalleista ja älykkäistä tiemaksujärjestelmistä maininta hallitusohjelmassa

Lisätiedot

RAPORTTI 16UEC0297 20.5.2013 YARA SUOMI OY. SOKLIN KAIVOSHANKE UK-Puisto Sompio Kemihaara Natura-alue Natura-arvioinnin täydennys

RAPORTTI 16UEC0297 20.5.2013 YARA SUOMI OY. SOKLIN KAIVOSHANKE UK-Puisto Sompio Kemihaara Natura-alue Natura-arvioinnin täydennys RAPORTTI 16UEC0297 20.5.2013 YARA SUOMI OY SOKLIN KAIVOSHANKE UK-Puisto Sompio Kemihaara Natura-alue Natura-arvioinnin täydennys 1 Sisältö 1 TAUSTA... 1 1.1 Yleiskuvaus alueesta... 1 1.2 UK-puisto Sompio

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II Luontoselvitys Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19), Nurmon kunta - tielinjauksen II vaihtoehto Luontoselvitys 1. Yleistä Tämän luontoselvityksen

Lisätiedot

Biokaasulaitosten YVAmenettely

Biokaasulaitosten YVAmenettely Biokaasulaitosten YVAmenettely Jyväskylä 9.9.2004 Tekes STREAMS Programme Juhani Suvilampi FT Watrec Oy Juhani Suvilampi Watrec Oy 1 Watrec Oy tarjoaa asiantuntemustaan teollisuudelle sekä jätehuollon

Lisätiedot

FINNPULP OY KUOPION SORSASALOON SUUNNITELLUN UUDEN HAVUSELLUTEHTAAN YVA-OHJELMA Kesäkuu 2015

FINNPULP OY KUOPION SORSASALOON SUUNNITELLUN UUDEN HAVUSELLUTEHTAAN YVA-OHJELMA Kesäkuu 2015 FINNPULP OY KUOPION SORSASALOON SUUNNITELLUN UUDEN HAVUSELLUTEHTAAN YVA-OHJELMA Kesäkuu 2015 YVA-menettelyn vaiheet Arvioitavat vaihtoehdot Arviointimenetelmät ja selvitykset Seurantaryhmän kokoonpano

Lisätiedot

Seitap Oy RANUA 1 2013 TERVOLA SUHANGON OSAYLEISKAAVA SUHANGON KAIVOSHANKKEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS

Seitap Oy RANUA 1 2013 TERVOLA SUHANGON OSAYLEISKAAVA SUHANGON KAIVOSHANKKEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Seitap Oy RANUA 1 RANUA TERVOLA SUHANGON KAIVOSHANKKEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS RANUAN KUNTA - SEITAP OY TERVOLAN KUNTA 2011-2013 Seitap Oy RANUA 2 RANUA - TERVOLA N

Lisätiedot

Monitavoitearvioinnin työkalut YVA:ssa. Jyri Mustajoki ja Mika Marttunen, SYKE

Monitavoitearvioinnin työkalut YVA:ssa. Jyri Mustajoki ja Mika Marttunen, SYKE Monitavoitearvioinnin työkalut YVA:ssa Jyri Mustajoki ja Mika Marttunen, SYKE Monitavoitearviointi (MCDA) Järjestelmällinen lähestymistapa monimutkaisten ongelmien analysointiin Hyvät päätökset perustuvat

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA TYÖPAJA 19.10.2016 TYÖPAJAN OHJELMA 17.00 Kahvi 17.30 Tervetuloa, Vesa Virtanen Arvioitavat vaihtoehdot, Sari Kirvesniemi Alustavat

Lisätiedot

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja SUUNNITELMASELOSTUS 1 / 5 Suunnitelmaselostus 10.4.2012 Infrasuunnittelu Oy Versio. 1.0 SUUNNITELMASELOSTUS 2 / 5 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ 3 2 ORGANISAATIO 3 2.1 Rakennuttaja 3 2.2 Konsultti 3 3 RAKENTAMINEN

Lisätiedot

Johanna Kuusterä 30.10.2014. Zonationin hyödyntäminen Uudenmaan liiton maakuntakaavatyössä

Johanna Kuusterä 30.10.2014. Zonationin hyödyntäminen Uudenmaan liiton maakuntakaavatyössä Johanna Kuusterä 30.10.2014 Zonationin hyödyntäminen Uudenmaan liiton maakuntakaavatyössä Uudenmaan Zonation-analyysi Lähtökohtana: Uudenmaan viherrakenne ja ekosysteemipalvelut uusin menetelmin -hanke

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Kaavaluonnoksen keskeinen sisältö Yleismääräykset Kehittämisvyöhykkeet

Lisätiedot

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ ELY-KESKUS - LAKISÄÄTEINEN ROOLI KAAVOITUKSESSA - EDISTÄÄ, OHJAA JA VALVOO KUNTIEN KAAVOITUSTA - EDUSTAA VALTION LUONNONSUOJELUVIRANOMAISTA - VALITUSOIKEUS 2 MRL: Elinkeino-,

Lisätiedot

SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS

SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS Liite 26 Gold Fields Arctic Platinum SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS 28.9.2012 Yhteystiedot PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358 10

Lisätiedot

Endomines Oy. Rämepuron kaivos. Käyttö-, kuormitus- ja vaikutustarkkailuohjelma

Endomines Oy. Rämepuron kaivos. Käyttö-, kuormitus- ja vaikutustarkkailuohjelma 1 Endomines Oy Rämepuron kaivos Käyttö-, kuormitus- ja vaikutustarkkailuohjelma 2 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN YLEISKUVAUS... 3 3 TARKKAILUALUE... 4 4 KÄYTTÖTARKKAILU... 6 4.1 Kaivos... 6 4.2 Sivukivien

Lisätiedot

POHJANMAAN YVA-MENETTELYHANKKEET:

POHJANMAAN YVA-MENETTELYHANKKEET: POHJOIS-POHJANMAAN POHJANMAAN YVA-MENETTELYHANKKEET: 1. Valtatie 4 Iin kohdalla 2. Valtatiet 4 ja 8, Kempele-Liminka Liminka- Temmes 3. 400 kv:n voimajohto, Oulu-Muhos 4. 400 kv:n voimajohto, Muhos - Ruotsin

Lisätiedot

Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset

Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset Fil. tri Tarja Laatikainen Eno, Louhitalo 27.02.2009 Ympäristövaikutukset A. Etsinnän yhteydessä B. Koelouhinnan ja koerikastuksen yhteydessä C. Terveysvaikutukset

Lisätiedot

Natura-arvioinnin sisällöt

Natura-arvioinnin sisällöt Natura-arviointi -hankkeen päätösseminaari, 1.12.2015, Rovaniemi Erikoissuunnittelija Kristiina Hoikka Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kristiina.hoikka@ely-keskus.fi Natura-arvioinnin tarkoitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 4658/10.03.00/2013 31 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta koskien Monikonpuron uoman siirtoa ja valmistelulupaa Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

2x110 kilovoltin voimajohdon ympäristövaikutusselvitys välillä Honkalanmäki-Vienola (Riihimäki)

2x110 kilovoltin voimajohdon ympäristövaikutusselvitys välillä Honkalanmäki-Vienola (Riihimäki) 17.2.2012 1 (5) Hikiä (Hausjärvi) Forssa 400+110 kv voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (2008) ja sen lisäselvityksen (2010) täydennysosa 2x110 kilovoltin voimajohdon ympäristövaikutusselvitys

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Luontoselvityksen tarkoitus Tuulivoima-alueet Alueiden sijainti 4 Topografia 5 Kallioperä 6 Maaperä 7 Maanpeite 8 Pohjavesialueet 9 Tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Suhangon kaivoshanke. Gold Fields Arctic Platinum Oy yleisötilaisuus, Tervola

Suhangon kaivoshanke. Gold Fields Arctic Platinum Oy yleisötilaisuus, Tervola Suhangon kaivoshanke Gold Fields Arctic Platinum Oy 20.5.2013 yleisötilaisuus, Tervola Gold Fields Arctic Platinum Oy (GFAP) Toiminnanharjoittaja Helsinkiin rekisteröity yhtiö; toimisto Rovaniemellä osoitteessa

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan

Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan Tiedote 12.2.2013 Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan Talvivaaran kaivoksella marraskuussa 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon seurauksena merkittävä osa kaivospiirin

Lisätiedot

Tiivistelmä ESPOON KULMAKORPI I KALLIOLOUHINNAN JA MURSKAUKSEN YVA-MENETTELY. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Tiivistelmä ESPOON KULMAKORPI I KALLIOLOUHINNAN JA MURSKAUKSEN YVA-MENETTELY. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Tiivistelmä ESPOON KULMAKORPI I KALLIOLOUHINNAN JA MURSKAUKSEN YVA-MENETTELY Ympäristövaikutusten arviointiohjelma SYYSKUU 2014 2 Espoon Kulmakorpi I kalliolouhinnan ja murskauksen YVA-menettely, ympäristövaikutusten

Lisätiedot

17. TÄRINÄVAIKUTUKSET

17. TÄRINÄVAIKUTUKSET 17. TÄRINÄVAIKUTUKSET Kooste tärinävaikutusten arvioinnista Vaikutusten alkuperä ja arvioinnin tarkoitus Tehtävät Arvioinnin päätulokset Haitallisten vaikutusten lieventäminen Tärinävaikutuksia syntyy

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot