GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA-SELOSTUS Narkaus,

2 SUHANGON KAIVOSHANKE Hankealue sijaitsee suurimmaksi osaksi Ranuan kunnan alueella ulottuen Tervolan ja Rovaniemen kuntien alueelle. Prosessivedet Tervolan suuntaan ja aluevedet Ranuan suuntaan Voimajohto Rovaniemen puolelle

3 SUHANGON KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YVA:SSA ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT VAIHTOEHTO VE0 NYKYTILA VE0+ VE1 VE2 VE2+ Voimassa olevan ympäristöluvan (nro 122/05/1) mukainen toiminta. Toimintaa Konttijärven ja Ahmavaaran louhoksissa. Toiminta-aika n. 12 vuotta. Konttijärven ja Ahmavaaran louhosten laajennus sekä Suhanko-Pohjoinen louhoksen käyttöönotto. Toiminta-aika n. 26 vuotta. VE1 + Tuumasuon ja Vaaralammen louhosten käyttöönotto. Toiminta-aika n. 32 vuotta. VE2 + Pikku-Suhanko louhoksen käyttöönotto. Toiminta-aika n. 33 vuotta. 3

4 VOIMASSA OLEVAN LUVAN MUKAINEN TOIMINTA VE

5 VAIHTOEHTO VE

6 VAIHTOEHTO VE

7 VAIHTOEHTO VE

8 SUHANGON KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YVA HUOMIOIDUT ALAVAIHTOEHDOT 1. SIVUKIVIALUEET 2. YLIJOEN UOMAN SIIRTO 3. MALMIN KULJETUS SUHANKO POHJOISESTA 4. VAAHDOTUKSEN RIKASTUSHIEKKA-ALLAS 5. HYDROMETALLURGISEN SAKAN SIJOITTAMINEN 6. MARGINAALIMALMIN SIJOITTAMINEN 7. VESIEN KÄSITTELY 8. LIIKENNEREITIT 9. LÄMPÖKESKUKSEN POLTTOAINE 8

9 SUHANKO POHJOINEN SIVUKIVIALUE YLIJOEN UOMAN SIIRTO 9

10 SIVUKIVIALUEET VAARALAMMEN JA PIKKU-SUHANGON LOUHOKSILLE 10

11 HYDROMETALLURGISEN SAKAN (HTSF) SIJOITTAMINEN 11

12 LIIKENNE JA KULJETUSREITIT 12

13 ARVIOITIIN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET, JOTKA KOHDISTUVAT: ILMANLAATUUN JA ILMASTOON VESISTÖIHIN JA VEDEN LAATUUN VESIEKOLOGIAAN JA KALASTOON MAAPERÄÄN, KALLIOPERÄÄN, POHJAVETEEN LUONTOON JA KASVILLISUUTEEN SUOJELUALUEISIIN JA NATURA-2000 LINNUSTOON JA ELÄIMISTÖÖN MAISEMAAN KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN KAAVOITUKSEEN JA MAANKÄYTTÖÖN IHMISIIN JA YHTEISKUNTAAN JA JOTKA AIHEUTUVAT: LIIKENTEESTÄ MELUSTA TÄRINÄSTÄ 13

14 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutusten arviointi on toteutettu kaivoksen koko elinkaarelle (rakennus-, toiminta- ja sulkemisen jälkeinen vaihe). 14

15 VAIKUTUKSET ILMASTOON JA ILMANLAATUUN Päästöjä ilmaan: Toiminnan pölystä Louhinnan räjäytyksistä Hydrometallurgisesta prosessista Lämmöntuotannosta Liikenteestä ja työkoneista Pölyn arviointi: Louhinnasta, kiviaineksen kuljetuksista, malmin murskauksesta, rikastushiekan, sivukiven ja marginaalimalmin varastoinnista Pölymäärät arvioitu MINERA-hankkeen päästökertoimilla Pölyn leviäminen mallinnuksella Pölyn laatu arvioitu kiviaineksen ominaisuuksien perusteella

16 VAIHTOEHTO VE1 TOIMINNAN ALKUVAIHE 16

17 VAIHTOEHTO VE1 AHMAVAARA JA SUHANKO POHJOINEN LOUHINNASSA 17

18 VAIHTOEHTO VE2 SUHANKO-POHJOINEN JA VAARALAMPI LOUHINNASSA 18

19 VAIHTOEHTO VE2 SUHANKO-POHJOINEN JA VAARALAMPI LOUHINNASSA MURSKAUS LOUHOKSESSA 19

20 VAIHTOEHTO VE2 VAARALAMPI JA TUUMASUO LOUHINNASSA 20

21 VAIHTOEHTO VE2+ PIKKU-SUHANKO LOUHINNASSA 21

22 ILMANLAATU KAASUMAISET PÄÄSTÖT Räjähdysaineperäiset päästöt -> haihtuvat nopeasti ja vain hetkellinen hajuhaitta louhoksen läheisyydessä Prosessin kaasumaiset päästöt -> käsittely ja hallittavissa Työkoneiden pakokaasupäästöt Lämmityksen savukaasupäästöt Räjäytysaine Käyttömäärä [t/a] Päästöt ilmaan N 2 [t/a] CO 2 [t/a] NO x [t/a] NO 2 [t/a] CO [t/a] Kemiitti 510 Kemiitti ,3 3,51 0,91 0,13 0,07 0,03 22

23 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET VESISTÖT VEDENLAATU VIRTAAMAT 23

24 VESISTÖT JA VEDENLAATU

25 VESIKIERTO PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE JANUARY 2012

26 VESISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TOTEUTUS Ympäristöön purettavat vesimäärät Muodostuvien vesijakeiden laatu Vaikutukset vastaanotta vassa vesistössä Vesistövaikutusten arviointi 26

27 VESISTÖVAIKUTUKSET VEDEN LAATU VE1 Prosessivesikuormituksen vaikutukset laajimmillaan (toiminta täydessä laajuudessaan sekä Ahmavaaran että Suhanko-Pohjoisen louhoksilla) Aluevesikuormitus kohdistuu Ruonajokeen ja Ylijokeen (toimintavuodesta 10 eteenpäin). VE2 Prosessivesikuormitus jatkuu ajallisesti vaihtoehtoa VE1 pidempään. Aluevesikuormitus jatkuu ajallisesti pidempään vaihtoehdon VE1 tilanteesta. Aluevesien purkuvesistöt vaihtelevat Vaaralammen sivukivialueen sijainnin mukaisesti. VE2+ Prosessivesikuormitus ei jatku vaihtoehdon VE2 mukaisesta tilanteesta. Aluevesikuormitus jatkuu vaihtoehdosta VE2, mutta kuormitus on vähäisempää. Aluevesien purkuvesistöt vaihtelevat Pikku-Suhangon sivukivialueen sijainnin mukaisesti. 27

28 VAARALAMMEN JA PIKKU-SUHANGON SIVUKIVIALUEIDEN SIJAINTI PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE JANUARY 2012

29 PROSESSIVESI TOIMINTA LAAJIMMILLAAN JA RIKASTUSHIEKKA PERINTEISELLÄ LÄJITYKSELLÄ (4A) Tarkastelutilanne Vesistö Prosessivedet Konttijärvi Konttijoki Vähäjoki Kemijoki 2 A (VE1) 4 A (VE1) 4 B (VE1) 6 B (VE2) Arviointi ILMAN suunniteltuja lievennyskeinoja Aluevedet Ruonajoki Ylijoki Suhankojoki Simojoki 2 (VE1) 4 (VE1) 6 (VE2) 7 (VE2+) 29

30 VESISTÖVAIKUTUKSET - VIRTAAMAT Toiminnan alkuvaihe. Raakavedenotto Konttijärvestä toiminnan alkuvaiheessa (toimintavuodet 1 2) alentaa osaltaan järven vedenpinnankorkeuksia. Raakavedenottotarve (0,96 Mm 3 /a) on tällöin noin 18,5 % Konttijärven arvioidusta vesimäärästä Raakavedenotto alentaa näin myös Konttijoen virtaamia. Ympäristöön purettava vesimäärä 0,4 3,5 Mm 3 /a normaalina vuonna. Määrä merkittävä verrattaessa Takalammen vesimäärään. Prosessivesien purkaminen nostaa näin Takalammen vedenkorkeuksia ja alentaa vesien viipymää lammessa. Prosessivesien johtaminen tasoittaan näin Ali-Konttijoen valuma-alueen pienentymisen aiheuttamaa vesimäärien laskua kaivosalueen lähivesissä. Raakavedenotolla ei ole vaikutusta Simojoen sivujokien virtaamiin ja vedenkorkeuksiin. Toiminta pienentää Ruonajoen yläosan, Suhankojoen ja Ylijoen valuma-alueita Vaihtoehdossa VE1 pienenevät Ruonajoen ja Ylijoen valuma-alueet Laajimmissa vaihtoehdoissa (VE2 ja VE2+) pienenee myös Suhankojoen valuma-alue. Kaivoshankkeen vaikutukset Kemijoen ja Simojoen virtaamiin oletetaan jäävän alhaisiksi. 30

31 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET VESISTÖJEN ELIÖYHTEISÖT RAAKKU ELI JOKIHELMISIMPUKKA PIILEVÄT KASVIPLANKTON POHJAELÄIMET KALASTO 31

32 VAIKUTUSALUE KEMIJOEN VESISTÖALUEELLA 32

33 SIMOJOEN VESISTÖALUE 33

34 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET MAA- JA KALLIOPERÄ POHJAVESI 34

35 VAIKUTUKSET POHJAVETEEN Vaikutukset lisääntyvät käyttöönotettavien louhosten lukumäärän mukaisesti Avolouhoksien kuivatus laskee pohjaveden pintaa lähialueilla Etäämmällä alenema pienentyy nopeasti Pohjavesialeneman enimmäislaajuus louhoksen ollessa syvimmillään Laadulliset vaikutukset arvioitu kaivannaisjätteiden läjitysalueiden ominaisuuksien perusteella Ei arvioida olevan vaikutuksia Palovaaran pohjavesialueen veden määrään eikä laatuun 35

36 VAIKUTUKSET MAAPERÄÄN JA KALLIOPERÄÄN Arvioitu: Sivukivialueet, rikastushiekka-allas, pintamaan läjitys, marginaalimalmi Ylijoen uoman siirto Tehdasalue ja kemikaalien/polttoaine iden varastointi Tyokoneet 36

37 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET MAISEMA JA KULTTUURIHISTORIA 37

38 LISÄSELVTYKSET KULTTUURIHISTORIA muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy) Uusi muinaisjäännöskohde hankkeen välittömällä vaikutusalueella Muiden kohteiden alueille ei kohdistu suoria vaikutuksia 38

39 VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN Hankealueen laajuudella merkitystä: Kaivostoiminnan laajentuessa kaivospiirin maisema muuttuu luontoympäristöstä kaivosmaiseksi teollisuusympäristöksi VE 0+ VE 1 VE 2 VE 2+ PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE JANUARY 2012

40 LISÄSELVITYKSET VIRTUAALIMALLI Ote virtuaalimalliaineistosta: näkymä etelän suunnasta avosuolta kohti Ahmavaaran läjitystä PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE JANUARY 2012

41 LISÄSELVITYKSET VIRTUAALIMALLI Ote virtuaalimalliaineistosta: näkymä Kivaloilta kohti etelää PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE JANUARY 2012

42 LISÄSELVITYKSET VIRTUAALIMALLI Palovaaran ja Ylä-Portimojärven alueen suhde kaivostoimintoihin (VE2, VE2+) Ote virtuaalimalliaineistosta: näkymä etelän suunnasta avosuolta kohti Ahmavaaran läjitystä PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE JANUARY 2012

43 VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN VE 0+ Hankealueen sisäisillä järjestelyillä ei kokonaisuutena merkitystä maisemavaikutusten kannalta muutos hankealueella joka tapauksessa erittäin merkittävä. Hankealueen ulkopuolelta asutuksen vyöhykkeiltä avautuvien näkymien kannalta merkitystä Vaaralammen sivukiviläjityksellä (VE2, VE2+) VE 1 VE 2 Ote virtuaalimalliaineistosta: Näkymä Portimojärveltä kohti Vaaralammen läjitystä 43

44 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT SUOJELUALUEET 44

45 SUOJELUALUEET Joenpolvenvitikon luonnonsuojelualue jää Suhanko Pohjoinen louhoksen ja osin sivukivialueen alle (riippuen vaihtoehdosta). Korvenkehdon yksityiselle luonnonsuojelualueelle ei arvioida kohdistuvan vaikutuksia. Konttikivalo ja Pitkälampi suojelumetsille vaikutukset arvioidaan jäävät vähäisiksi, lähinnä meluvaikutuksia

46 SUOJELUALUEET Joenpolvenvitikon luonnonsuojelualue jää Suhanko Pohjoinen louhoksen ja osin sivukivialueen alle (riippuen vaihtoehdosta).

47 NATURA-ARVIOINTI SIMOJOEN NATURA 2000-ALUE. Vesistövaikutukset: vaikutukset Simojoen virtaamiin oletetaan jäävän alhaisiksi. Myös purkuvesien vaikutukset Simojoen typpi- ja fosforivirtoihin, metallikuormituksiin sekä kiintoainepitoisuuksiin arvioidaan olevan vähäisiä. Natura-alueen eheyteen hankkeella arvioidaan varovaisuusperiaatteen nojalla olevan vähäinen kielteinen vaikutus. Kokonaisuutena suojeluperusteena olevalle Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit -luontotyypille tai suojeluperusteena oleville lajeille ei arvioida olevan merkittäviä heikentäviä vaikutuksia.

48 UHANALAISET JA HUOMIOITAVAT KASVILAJIT Kasvilajit, joihin kohdistuu vaikutuksia hankkeesta ovat mm. erityisesti suojeltava pohjanhyytelöjäkälä rauhoitettu suovalkku luontodirektiivin liitteiden II ja IV laji kiiltosirppisammal vaarantunut suopunakämmekkä

49 VAIKUTUKSET KASVILLISUUTEEN JA LUONTOTYYPPEIHIN Merkittävimmät vaikutukset aiheutuvat aluerakentamisesta ja siitä aiheutuvasta elinympäristöjen tuhoutumisesta tai muuttumisesta. Alueella on useita metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä (pienvesien lähiympäristöt, ruohokorvet, rantaluhdat, kivikot) sekä vesilain mukaisia lähteitä. Osa kohteista jää rakentamisen ulkopuolelle VE1 Suhanko Pohjoinen louhoksen ja sivukivialueen alle jää erityisesti suojeltavan pohjanhyytelöjäkälän esiintymiä sekä Ylijoen varren arvokkaita luontotyyppejä VE2 Tuumasuon louhoksen ja sen toimintojen alle jää alueellisesti arvokkaat suoalueet Tuumasuo ja Koivikkosuo, jotka ovat runsasravinteisia ja lajistollisesti monipuolisia VE2+ Pikku Suhanko louhos ja sivukivialuevaihtoehto (PIK3) muuttavat luonnontilaisen Rytisuon pohjanhyytelöjäkälä

50 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET LINNUSTO SAUKKO, LEPAKKO, VIITASAMMAKKO 50

51 VE1 :Suhanko Pohjoinen louhoksen sivukivialueen alle jää linnustollisesti merkittävät suoalueet Heiniaapa ja Latvaaapa VE2:Suojeltu petolinnun pesäpuu jää Vaaralammen sivukivivaihtoehtoalueen (VAA2) alle ja Vaaralammen sivukivivaihtoehto (VAA1): vaikutuksia linnustollisesti arvokkaalle Rytisuon eteläosalle VE2+:Pikku Suhanko louhos ja sivukivialuevaihtoehto 3 muuttavat linnustollisesti arvokkaan Rytisuon elinympäristön ja Sivukivialuevaihtoehdoista vaikutuksiltaan vähäisin olisi (PIK1) LINNUSTOVAIKUTUKSET

52 ELÄIMISTÖVAIKUTUKSET VE1, VE2, VE2+ Hirvet: Kaivospiirin länsiosan rakentaminen vaikuttaa hirvien talvehtimisalueeseen sitä pienentäen Lepakko: Konttijärven alueen rakentaminen heikentää vähäisesti pohjanlepakkojen elinympäristöjä. Ylijoen siirto vähentää lepakoille potentiaalisia elinympäristöjä. Viitasammakko: Takalammen vesivarastoallas todennäköisesti hävittää lajin elinympäristön. Suhanko-Pohjoinen alueen rakentamisen alle jää viitasammakolle potentiaalisia elinympäristöjä. Liito-orava: Ei vaikutuksia Saukko: Lievä elinympäristöjä kaventava vaikutus viitasammakko

53 LINNUSTOVAIKUTUKSET JA ELÄIMET Tarkastelukohde VE0+ VE1 VE2 VE2+ Linnusto Uhanalaiset linnut Hirvet Pohjanlepakko Viitasammakko Saukko

54 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET LIIKENNE 54

55 LIIKENNE Raskas liikenne 40 ajoneuvoa/vrk, henkilöautoliikenne 360 ajoneuvoa/vrk 60 % henkilöliikenteestä Rovaniemeltä, 30 % Ranualta, 10 % Tervolasta Liikenteen sujuvuus: missään vaihtoehdossa liikenteen lisäys ei aiheuta sellaisia liikenteellisiä ongelmia, jotka eivät olisi hallittavissa tien kohtuullisin parantamistoimenpitein. Myöskään liikenteellinen välityskyky ei luo esteitä kaivoshankkeelle. Onnettomuudet: todennäköisyys lisääntyy samassa suhteessa kuin liikennemäärät 55

56 PAKOKAASUPÄÄSTÖT -VAIKUTUKSET Pakokaasupäästöt: suurimmat päästöt L3:ssa, pienimmät L1 ja L4. Henkilöautoliikenteen päästöt samaa luokkaa kuin raskaan liikenteen. Kuvassa päästöjen osuudet Ranuan, Rovaniemen ja Tervolan vuoden 2011 pakokaasupäästöistä PÖYRY POWERPOINT TEMPLATE DECEMBER 2010

57 VAIKUTUKSET Melu: kaikissa vaihtoehdoissa tieliikenteen melualueiden leveydet ja niiden muutokset nykytilanteeseen nähden ovat suhteellisen vähäisiä eivätkä ne aiheuta merkittäviä häiriöitä ympäristölle eivätkä asutukselle. L1 L2 L3 L4 Liikennemäärä Liikenteen sujuvuus Onnettomuudet Päästöt Melu PÖYRY POWERPOINT TEMPLATE DECEMBER 2010

58 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET MELU JA TÄRINÄ 58

59 MELULASKENNAT - LASKENTATULOKSET Käyttövaiheet: Laskettu kaikille hankevaihtoehdoille VE1, VE2 ja VE2+ Kunkin sisällä laskettu vielä eri alavaihtoehtoja mm. sivukiven läjitysalueiden mukaan Tehty sisäinen vertailu kaikista malleista => raporttiin valittu melun leviämisen kannalta merkittävimmät tapaukset 59

60 VAIHTOEHTO VE1 TOIMINTAVAIHE 1 60

61 VAIHTOEHTO VE1 TOIMINTAVAIHE 2 61

62 VAIHTOEHTO VE2 -TOIMINTAVAIHE 3 62

63 VAIHTOEHTO VE2+ 63

64 TÄRINÄ Tärinästä aiheutuu haitallisia vaikutuksia lähinnä siinä tapauksessa, että kaivosalueen läheisyydessä on asuinrakennuksia Tärinävaikutuksia aiheutuu räjäytyksistä ja raskaasta liikenteestä Vaihe VE0+ VE1 VE2 VE2+ Rakennusvaihe Toimintavaihe Sulkemisvaihe 64

65 Ympäristövaikutus VE0 VE0+ VE1 VE2 VE2+ Perustelu VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Ilman laatu Vesistöt ja veden laatu Piilevät, pohjaeläimet, kalasto ja kalastus Maa- ja kallioperä, pohjavesi Natura-alueet ja muut suojelualueet Kasvillisuus ja luonnon monimuotoisuus Linnusto ja muut eläimistö Maisema ja kulttuurihistoria Maankäyttö Alue- ja yhdyskuntarakenne Liikenne Melu Tärinä Vuositasolla ei eroa. Laajemmissa vaihtoehdoissa (VE2 ja VE2+) vaikutus jatkuu ajallisesti pidempään. Tuumasuo merkittävin pölyn leviämisen kannalta, mikäli Palovaarassa asutusta. Vaahdotuksen rikastushiekka-altaalta purettavan yliteveden (prosessivesi) vaikutukset on arvioitu huomattaviksi Konttijärven ja Konttijoen vedenlaadun osalta, ellei suunniteltuja lievennyskeinoja huomioida. Lievennysten osalta kts. taulukko (Error! Reference source not found.) Vaikutukset seurausta vesistövaikutuksista. Laajempi toiminta aiheuttaa laajemmat muutokset. Tuumasuon louhinnan (VE2 ja VE2+) kuivattava vaikutus ulottuu lähteisiin ja Palovaraan pohjavesialueen läheisyyteen. Kaikki laajennusvaihtoehdot tuhoavat Joenpolvenvitikon yksityisen suojelualueen. Suhanko-Pohjoisen alueelle sijoittuva pohjanhyytelöjäkälä tuhoutuu kaikissa laajennusvaihtoehdoissa. Vaaralammen sivukivialueen VAA2 kohdalla uhanalaisen petolinnun pesä VE2 ja VE2+. Lisäksi laajemmissa vaihtoehdoissa elinympäristöjä tuhoutuu laajemmin. Vaikutukset sitä merkittävämmät, mitä laajemman alueen toiminta kattaa. Vaikutukset sitä merkittävämmät, mitä laajemman alueen toiminta kattaa. Alue- ja yhdyskuntarakenteen kannalta hankkeella on pääosin positiivinen vaikutus eikä vaihtoehdoilla ole eroa. Kuljetukset aiheuttavat kaikissa vaihtoehdoissa vähäisiä vaikutuksia, jotka laajemmalla toiminnalla ovat merkittävämpiä kuin luvan mukaisella suppealla toiminnalla. Vaihtoehtojen välillä ei vuositasolla eroa. Laajemissa vaihtoehdoissa vaikutukset jatkuvta pidempään. Tuumasuon louhinnalla tärinävaikutuksia Palovaaran asutukselle. Sosiaaliset vaikutukset Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen merkittävimmät laajemmissa vaihtoehdoissa (VE1, VE2 ja VE2+). Aluetaloudelliset vaikutukset Porotalous Terveys Vaikutusten merkittävyyteen vaikuttaa työllistävyyden näkökulmasta mm. hankkeen kesto ja laajuus. Vaihtoehtojen VE1, VE2 ja VE2+ voidaan arvioida aiheuttavan suurelta osin samantasoisia vaikutuksia. 65

66 KIITOS! 66

DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014

DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014 DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT (1/2) VE1 VE2 VE3 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT (2/2) 0-Vaihtoehto Tekniset alavaihtoehdot Kultapitoinen

Lisätiedot

KIP YMPÄRISTÖPÄIVÄT Boliden Kokkola Oy Vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennuksen YVA. Titta Anttila, Pöyry Finland Oy

KIP YMPÄRISTÖPÄIVÄT Boliden Kokkola Oy Vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennuksen YVA. Titta Anttila, Pöyry Finland Oy KIP YMPÄRISTÖPÄIVÄT Boliden Kokkola Oy Vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennuksen YVA Titta Anttila, Pöyry Finland Oy YVA-MENETTELY Arviointiohjelmavaihe ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN YHTEYSVIRANOMAINEN

Lisätiedot

Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun vaikutusten koontitaulukko LIITE 9

Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun vaikutusten koontitaulukko LIITE 9 maankäyttöön liikenteeseen ja liikkumiseen tuotanto-, palvelu- ja elinkeinotoimintaan sekä luonnonvarojen käyttöön Maankäyttö säilyy nykyisenä. Iso-Lehmisuon ja Matkalammikurun alue muuttuu osittain luonnontilaisesta

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Tietoja arvioinnin laatijoista 2.1 Hankevaihtoehdot VE1 ja VE2 eli koko hanke toteutetaan Soklissa. Rakenteiden vaihtoehdot.

Tietoja arvioinnin laatijoista 2.1 Hankevaihtoehdot VE1 ja VE2 eli koko hanke toteutetaan Soklissa. Rakenteiden vaihtoehdot. 23 LIITTEET Liite 1 Tietoja arvioinnin laatijoista 2.1 Hankevaihtoehdot VE1 ja VE2 eli koko hanke toteutetaan Soklissa. Rakenteiden vaihtoehdot. 2.2 Hankevaihtoehto VE3 eli malmin rikastus Venäjällä. Malmin

Lisätiedot

3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset

3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset 3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin vaikutusalue käsittää hankealueen lähiympäristön asukkaiden ja muiden sidosryhmien lisäksi myös suuremman maantieteellisen alueen PohjoisSuomessa

Lisätiedot

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus Kuva Mikko Jokinen Hankkeesta vastaava Northland Mines Oy YVA-konsultti Ramboll Finland Oy Northland Mines Oy HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012 TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA YLEISÖTILAISUUDEN OHJELMA Klo 16 18 Vapaamuotoinen tutustuminen suunnitelmiin Klo 18

Lisätiedot

SUHANGON KAIVOSHANKE, SVA JA POROTALOUSSELVITYS

SUHANGON KAIVOSHANKE, SVA JA POROTALOUSSELVITYS SUHANGON KAIVOSHANKE, SVA JA POROTALOUSSELVITYS 3.12.2013 / 4.12.2013 / Kalle Reinikainen, Jari Laitakari, Ville Koskimäki SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SELVITTÄÄ Arvioi Terveyttä, elinoloja ja hyvinvointia

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA 5.4.2016 KANGASALA TYÖPAJAN OHJELMA 17.15 Kahvi 17.30 Tervetuloa; Tero Haarajärvi Suunnittelutilanne; Arto Viitanen Alustavat vaikutusarvioinnit; Jari Mannila

Lisätiedot

NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI. YVA-ohjelman yleisötilaisuus

NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI. YVA-ohjelman yleisötilaisuus NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YVA-ohjelman yleisötilaisuus 30.11.2016, Nokia YVA-OHJELMA Arvioitavat vaihtoehdot Hankkeen tekninen

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI YVA:SSA ESIMERKKINÄ KAIVOSHANKE 27.11.2013. FT Joonas Hokkanen, FM Marja Heikkinen

VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI YVA:SSA ESIMERKKINÄ KAIVOSHANKE 27.11.2013. FT Joonas Hokkanen, FM Marja Heikkinen VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI YVA:SSA ESIMERKKINÄ KAIVOSHANKE 27.11.2013 FT Joonas Hokkanen, FM Marja Heikkinen LUONNEOITSIJA 28 RAMBOLL FINLAND OY Perustettu vuonna 1962 Vuonna 2013 noin 1400 työntekijää

Lisätiedot

Östersundomin maa-aines-yva

Östersundomin maa-aines-yva Östersundomin maa-aines-yva Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Östersundom Ympäristösi parhaat tekijät 2 Illan ohjelma 18.00 Aloitussanat Mikko Suominen, HKR 18.10 YVA-menettelyn

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA VERKOSTON ALUEISIIN

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA VERKOSTON ALUEISIIN ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA 2000 -VERKOSTON ALUEISIIN 2007 1. Taustaa Natura 2000 verkosto on Euroopan Unionin kattava luonnonsuojelulle tärkeiden

Lisätiedot

ELY-keskuksen näkökulma pohjavedenoton luontovaikutusten arviointiin

ELY-keskuksen näkökulma pohjavedenoton luontovaikutusten arviointiin ELY-keskuksen näkökulma pohjavedenoton luontovaikutusten arviointiin Ilpo Huolman Uudenmaan ELY-keskus Vedenottolupaseminaari 3.11.2016 Pohjavesiin liittyvät luonnonarvot Pohjavesistä suoraan riippuvaisia

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit 715-719 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Talvivaara & co. Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset

Talvivaara & co. Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset Talvivaara & co. Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset FM Lily Laine 2 Kuva: Talvivaara FM Lily Laine 3 Sisältö Kaivostoiminta Suomessa Kaivoksen elinkaari Kaivostoiminnan vaikutuksia Alkuaineet, yhdisteet

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Liite 15 RAPORTTI 16X124912.WP2 29.10.2013 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUKSEN YVA Päästöarvio 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan tai sen osan kopioiminen tai

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Rautuvaaran suljettu kaivos, Kolari KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Marja Liisa Räisänen Geologian tutkimuskeskus Itä-Suomen yksikkö, Kuopio M. L. Räisänen 1 Ympäristövaikutukset Malmin louhinta kuljetus

Lisätiedot

Päätös YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN, SUHANGON KAIVOSHANKKEEN MUUTOS, (RANUA, TERVOLA)

Päätös YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN, SUHANGON KAIVOSHANKKEEN MUUTOS, (RANUA, TERVOLA) Päätös LAPELY/24/07.04/2011 Lappi 10.11.2011 ASIA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN, SUHANGON KAIVOSHANKKEEN MUUTOS, (RANUA, TERVOLA) HANKKEESTA VASTAAVA HAKEMUS HANKE Gold Fields Arctic

Lisätiedot

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS 24.11.2016 KLO 18-20 SOTKAMO HANKKEEN TAUSTA Tämä YVA-menettely koskee Terrafame Oy:n kaivostoiminnan

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? 22.09.2015 Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Mitä ovat arvokkaat pienvedet? Pienvedet = purot ja norot, lammet, lähteiköt

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki KUOHUNKI - SIIKA-KÄMÄ KAIVOSHANKKEEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄIVITETTY

Rovaniemen kaupunki KUOHUNKI - SIIKA-KÄMÄ KAIVOSHANKKEEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄIVITETTY 1 Rovaniemen kaupunki KUOHUNKI - SIIKA-KÄMÄ KAIVOSHANKKEEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄIVITETTY 19.03.2007 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Copyright Pöyry Finland Oy

Copyright Pöyry Finland Oy 19 Taulukko 3. Suhangon kasvillisuusselvityksen maastotöissä v. 2012 havaitut erityishuomiota vaativat sammallajit (Valtak. = valtakunnallisesti uhanalainen, Alueel. = alueellisesti uhanalainen, Dir.=

Lisätiedot

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa.

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. Liite 2 Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO LAUSUNNON HUOMIOIMINEN Hankkeen vaihtoehdot Mikäli arvioinnin edetessä

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja

HELSINGIN YLEISKAAVA. Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja HELSINGIN YLEISKAAVA Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja 2.10.2014 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:26 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

Sosiaalisten vaikutusten arviointi kehittämisehdotuksia

Sosiaalisten vaikutusten arviointi kehittämisehdotuksia Sosiaalisten vaikutusten arviointi kehittämisehdotuksia Sosiologian yliopistonlehtori Leena Suopajärvi, YTK, Lapin yliopisto DILACOMI-tutkimushankkeen loppuseminaari 27.9.2013, Rovaniemi Puheenvuoron rakenne

Lisätiedot

Ilmoitusmenettely kunnostusojituksissa

Ilmoitusmenettely kunnostusojituksissa Ilmoitusmenettely kunnostusojituksissa Kunnostusojitusten vesiensuojelupäivä 16.4.2013 16.4.2013 Esityksen sisältö Milloin on tehtävä ilmoitus ojituksesta Mitä ilmoituksen tulee sisältää Vesilain mukaan

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.2008 Yleistä arviointiselostus on laaja sekä esitystavaltaan hyvä

Lisätiedot

Materiaalivirta näkyy

Materiaalivirta näkyy I saw the hidden material flow in South-Africa Materiaalivirta näkyy Terveisiä Etelä-Afrikan platinakaivosalueelta: We are sick and tired to be sick and tired. Sakari Autio, LAMK Esityksen aiheet: 1. Esitellä

Lisätiedot

Niemisen Sora Oy Kyöstilänharju Ympäristövaikutukset vaihtoehdoittain. 0 Liite 1 YVA-selostukseen

Niemisen Sora Oy Kyöstilänharju Ympäristövaikutukset vaihtoehdoittain. 0 Liite 1 YVA-selostukseen 0 Liite 1 YVAselostukseen Vaihtoehdon 0 mukainen YVAyhteenveto Vaikutukset maa ja kallioperään SEURAUS TODENNÄK VAIKUTUS ARVION PERUSTE VAIKUTUKSEN VÄHENNYSKEINOJA Vaikutukset hankealueen maaperän arvoihin

Lisätiedot

Luontotieto vesistö Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmien laadinnassa. Ekologiset yhteydet

Luontotieto vesistö Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmien laadinnassa. Ekologiset yhteydet Luontotieto vesistö Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmien laadinnassa Ekologiset yhteydet 7.3.2013 VELHO-hanke Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ilmoitus koelouhinnasta Ruonaojan avolouhoksessa, Kolari Nordkalk Oy Ab Skräbbölentie 18

Lisätiedot

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Suojelukohteiden lainsäädännöllistä pohjaa ja vaikutuksia Liite 7.8b suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Natura 2000 verkosto Lakisääteinen rauhoitus. Luontodirektiivin mukaiset SCI-alueet

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi YVA

Ympäristövaikutusten arviointi YVA Ympäristövaikutusten arviointi YVA 2 Ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa LIITE 2 Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa VIRANOMAISEN LAUSUNTO Hankekuvaus Hankekuvausta on hyvä päivittää suunnitelmien tarkentuessa. Esimerkiksi

Lisätiedot

Copyright Pöyry Finland Oy

Copyright Pöyry Finland Oy 376 Kuva 16-30. Näkymä Kivaloiden vaaraselännevyöhykkeeltä Pahakivalon rinteeltä kohti Konttikivaloa. Kivaloiden selännejakso on seudun maisemallinen selkäranka. Hankkeen myötä syntyvät läjitysalueet ovat

Lisätiedot

Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava

Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava KAAVALUONNOKSEN SELOSTUS 8.11.2013 Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava LAPIN LIITTO Yhteystiedot Lapin liitto, PL 8056, 96101 Rovaniemi, Hallituskatu 20 B, puh. 040-359 1000, fax (016) 318 705,

Lisätiedot

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 41 LÄHIVAIKUTUSALUE VESISTÖVAIKUTUSALUE LOUHOS LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE 250 0 500 1000 m Kuva 7. Peura-ahon lähivaikutusalueen, valuma-alueen

Lisätiedot

KAIVOSHANKKEIDEN SOSIAALISET JA TYÖLLISTÄVÄT VAIKUTUKSET

KAIVOSHANKKEIDEN SOSIAALISET JA TYÖLLISTÄVÄT VAIKUTUKSET KAIVOSHANKKEIDEN SOSIAALISET JA TYÖLLISTÄVÄT VAIKUTUKSET Professori Asko Suikkanen, Lapin yliopisto Tutkija Marika Kunnari, Lapin yliopisto 13.4.2011 Muutosten ennakointi - esimerkkinä SVA Lainsäädäntö

Lisätiedot

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa IMPERIA 2012 2015

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa IMPERIA 2012 2015 Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa IMPERIA 2012 2015 Jyri Mustajoki ja Sanna Vienonen Suomen ympäristökeskus YVA/SOVA-neuvottelupäivät,

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINNAN TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAHAMÄÄRÄINEN ARVOTTAMINEN. Pellervon taloustutkimus PTT Suomen ympäristökeskus

KAIVOSTOIMINNAN TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAHAMÄÄRÄINEN ARVOTTAMINEN. Pellervon taloustutkimus PTT Suomen ympäristökeskus KAIVOSTOIMINNAN TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAHAMÄÄRÄINEN ARVOTTAMINEN Pellervon taloustutkimus PTT Suomen ympäristökeskus Työn tavoitteena tarkastella mahdollisimman kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueet, Turveryhmä

Aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueet, Turveryhmä 1 2.12.2010 Aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueet, Turveryhmä TURVETUOTANNON YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMUSSUUNNITELMAMALLI KERTOELMAOSAN RAKENNE Hakemus Hakemuksen sisältö Tämä malli on tarkoitettu

Lisätiedot

Virtavesien tila ja suojelutarve. pp.kk.vvvv

Virtavesien tila ja suojelutarve. pp.kk.vvvv Virtavesien tila ja suojelutarve pp.kk.vvvv Virtavesien tila ja suojelutarve Lähde: www.ramsar.org Kansallinen luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi 2008 Luontodirektiivin raportointi 2013 Vesienhoidon

Lisätiedot

4 TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT

4 TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT 13 Gold Fields Arctic Platinum Oy 4 TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT Seuraavissa kappaleissa on esitys YVA -menettelyyn valittavista kaivoshankkeen toteutusvaihtoehdoista. Vaihtoehdot tullaan esittelemään ohjausryhmälle.

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 pohjanmaa@sll.fi 27.09.2010 MUISTUTUS Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL 200 65101 VAASA DRNO: LSSAVI/200/04.08/2010

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö . Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 15.2.2016 Yksikön päällikkö Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 (Opastinsilta 12 B 5. krs) 00521 Helsinki

Lisätiedot

Copyright Pöyry Finland Oy

Copyright Pöyry Finland Oy Hankealueen maisemarakenteen perustasona voidaan nähdä alueen suot ja lukuisat pienet järvet. Maasto on kohtalaisen tasaista; korkeustasot vaihtelevat alueella 135 220 metrin korkeudella merenpinnasta.

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 12.9.2016 Yleiskartta 2 Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Tavoitteena on korvata nykyinen silta uudella kiinteällä yhteýdellä Lähtökohtana on,

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II Luontoselvitys Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19), Nurmon kunta - tielinjauksen II vaihtoehto Luontoselvitys 1. Yleistä Tämän luontoselvityksen

Lisätiedot

KAIVOKSEN SULKEMISEN JA JÄLKIHOIDON PERIAATERATKAISUT

KAIVOKSEN SULKEMISEN JA JÄLKIHOIDON PERIAATERATKAISUT RAPORTTI 6X2492.WP2.2 3..23 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus KAIVOKSEN SULKEMISEN JA JÄLKIHOIDON PERIAATERATKAISUT 6X2492.WP2 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Simojoen Natura-alue Natura-arviointi

Simojoen Natura-alue Natura-arviointi RAPORTTI 16X124912 4.9.2013 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM SUHANGON KAIVOSHANKE Simojoen Natura-alue Natura-arviointi 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO, MENETELMÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT... 1 2.1 Epävarmuustekijät...

Lisätiedot

KAIVOSHANKKEIDEN ENNAKOIDUT JA TODETUT MUUTOKSET. Kunnari & Suikkanen Outokumpu

KAIVOSHANKKEIDEN ENNAKOIDUT JA TODETUT MUUTOKSET. Kunnari & Suikkanen Outokumpu KAIVOSHANKKEIDEN ENNAKOIDUT JA TODETUT MUUTOKSET Kunnari & Suikkanen Outokumpu 16.-17.2.2010 Muutosten ennakointi -esimerkkinä SVA Lainsäädäntö ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) ja rakennuslain

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region)

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) Ympäristönsuojelutarkastaja Kuopio, 29.11.2010 YMPÄRISTÖHALLINTO SUOMESSA ALUEHALLINTOVIRAS TOT - Ympäristölupien

Lisätiedot

2x110 kilovoltin voimajohdon ympäristövaikutusselvitys välillä Honkalanmäki-Vienola (Riihimäki)

2x110 kilovoltin voimajohdon ympäristövaikutusselvitys välillä Honkalanmäki-Vienola (Riihimäki) 17.2.2012 1 (5) Hikiä (Hausjärvi) Forssa 400+110 kv voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (2008) ja sen lisäselvityksen (2010) täydennysosa 2x110 kilovoltin voimajohdon ympäristövaikutusselvitys

Lisätiedot

VAIKUTUSKOHTEEN HERKKYYDEN/ARVON JA MUUTOKSEN SUURUUSLUOKAN MÄÄRITTÄMISESSÄ KÄYTETYT KRITEERIT

VAIKUTUSKOHTEEN HERKKYYDEN/ARVON JA MUUTOKSEN SUURUUSLUOKAN MÄÄRITTÄMISESSÄ KÄYTETYT KRITEERIT TuuliWatti Oy Leipiön tuulivoimapuiston laajennus VAIKUTUSKOHTEEN HERKKYYDEN/ARVON JA MUUTOKSEN SUURUUSLUOKAN MÄÄRITTÄMISESSÄ KÄYTETYT KRITEERIT SISÄLLYSLUETTELO 1 VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN JA

Lisätiedot

KUUSAMON KAIVOSHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI (YVA) TULOKSIA 8/2012

KUUSAMON KAIVOSHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI (YVA) TULOKSIA 8/2012 KUUSAMON KAIVOSHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI (YVA) TULOKSIA 8/2012 ELOKUU 2012 1. Edellinen muistio 2. Toiminnot kaivosalueella ja rikastamolla 3. YVA-arvioinnin tuloksia - asukaskysely ja matkailuyrittäjäkysely

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA TYÖPAJA 19.10.2016 TYÖPAJAN OHJELMA 17.00 Kahvi 17.30 Tervetuloa, Vesa Virtanen Arvioitavat vaihtoehdot, Sari Kirvesniemi Alustavat

Lisätiedot

SUHANGON KAIVOSHANKKEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SUHANGON KAIVOSHANKKEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 RANUA TERVOLA SUHANGON KAIVOSHANKKEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.12.2011 Ranuan kunta - Seitap Oy

Lisätiedot

Monitavoitearvioinnin työkalut YVA:ssa. Jyri Mustajoki ja Mika Marttunen, SYKE

Monitavoitearvioinnin työkalut YVA:ssa. Jyri Mustajoki ja Mika Marttunen, SYKE Monitavoitearvioinnin työkalut YVA:ssa Jyri Mustajoki ja Mika Marttunen, SYKE Monitavoitearviointi (MCDA) Järjestelmällinen lähestymistapa monimutkaisten ongelmien analysointiin Hyvät päätökset perustuvat

Lisätiedot

Natura-arvioinnin sisällöt

Natura-arvioinnin sisällöt Natura-arviointi -hankkeen päätösseminaari, 1.12.2015, Rovaniemi Erikoissuunnittelija Kristiina Hoikka Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kristiina.hoikka@ely-keskus.fi Natura-arvioinnin tarkoitus

Lisätiedot

Vähäinen Kohtalainen Huomattava

Vähäinen Kohtalainen Huomattava 426 Taulukko 19-3. Melun aiheuttamien vaikutusten merkittävyys Suhangon kaivoshankkeen toimintavaiheen aikana. Vähäinen Kohtalainen Huomattava Melu alle loma-asumiseen käytettävien alueiden yöohjearvon

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

Turvetuotannon Ympäristötarkkailut

Turvetuotannon Ympäristötarkkailut Turvetuotannon Ympäristötarkkailut Sisällysluettelo 1. Turvetuotannon ympäristötarkkailut tarkkailutyypeittäin 2. Käyttötarkkailu 3. Päästötarkkailu 4. Vesiensuojelurakenteiden tehon tarkkailu 5. Vaikutustarkkailu

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Hyväksytty Joroisten kunnan ympäristölautakunnassa 10.11.2016 29 2 Yleistä Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 :ssä ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 30

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE

KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE Mikonkeitaan tuulivoimapuiston YVA-menettely KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE UPM-Kymmene Oyj (Otsotuuli Oy) suunnittelee Mikonkeitaan tuulivoimapuistoa Pohjanmaalle Kristiinankaupungin

Lisätiedot

8.1.3 Biologinen tarkkailu maa-alueilla päästöjen seurannassa

8.1.3 Biologinen tarkkailu maa-alueilla päästöjen seurannassa 8.1.2 Ilmanlaatu 132 Hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole tehty ilmanlaadun mittauksia. Ilmanlaatua on tutkittu vuonna 2006 Rovaniemen asemakaava-alueella. Lähimmät Ilmatieteenlaitoksen ilmanlaadun

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007

Tampereen kaupunki Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007 Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007 Mikko Kajanus Suunnitteluinsinööri 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Maankäyttövaihtoehto 2... 3 2.1 Valuma

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Luontoselvityksen tarkoitus Tuulivoima-alueet Alueiden sijainti 4 Topografia 5 Kallioperä 6 Maaperä 7 Maanpeite 8 Pohjavesialueet 9 Tuulivoima-alueet

Lisätiedot

KEVITSAN KAIVOKSEN LAAJENNUS 9M209124 5.4.2011. FQM KEVITSA MINING OY Ympäristövaikutusten arviointiselostus

KEVITSAN KAIVOKSEN LAAJENNUS 9M209124 5.4.2011. FQM KEVITSA MINING OY Ympäristövaikutusten arviointiselostus KEVITSAN KAIVOKSEN LAAJENNUS 9M209124 FQM KEVITSA MINING OY Ympäristövaikutusten arviointiselostus PÖYRY FINLAND OY Viite 9M209124 Päiväys Sivu 1 (352) Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa

Lisätiedot

Lausunto Terrafame Oy:n vesienhallinnan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Lausunto Terrafame Oy:n vesienhallinnan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 27.09.2016 Lausunto Terrafame Oy:n vesienhallinnan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta YMPTEKLT 138 Ympäristötarkastaja Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa

Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa Kaavoituksen ajankohtaispäivä, Turku Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto 5.6.2014 Maakuntakaava & vaikutusten arviointi MRL 1 MRL 9 MRA

Lisätiedot

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu SIEVIN KUNTA Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu Tuppurannevan tuulipuiston suunnittelutarveratkaisun MRL 137 mukainen vaikutustarkastelu Liite 22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24972 1 (10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

NATURA VERKOSTO

NATURA VERKOSTO NATURA 2000 -VERKOSTO Natura 2000 -verkostoon kuuluvien luontodirektiivin ja lintudirektiivin perusteella suojeltavien alueiden keskittymät. Ydinestimoinnissa käytetyn ytimen koko on 1000 km² ja säde 17,8

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys. Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys. Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta Etelä-Siilinjärvi -Vuorela, Toivala ja Jännevirta Etelä-Siilinjärven yleiskaava - hulevedet Tavoitteena

Lisätiedot

Tiivistelmä ESPOON KULMAKORPI I KALLIOLOUHINNAN JA MURSKAUKSEN YVA-MENETTELY. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Tiivistelmä ESPOON KULMAKORPI I KALLIOLOUHINNAN JA MURSKAUKSEN YVA-MENETTELY. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Tiivistelmä ESPOON KULMAKORPI I KALLIOLOUHINNAN JA MURSKAUKSEN YVA-MENETTELY Ympäristövaikutusten arviointiohjelma SYYSKUU 2014 2 Espoon Kulmakorpi I kalliolouhinnan ja murskauksen YVA-menettely, ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 4658/10.03.00/2013 31 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta koskien Monikonpuron uoman siirtoa ja valmistelulupaa Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Gold Fields Arctic Platinum Oy NARKAUKSEN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA LAPIN VESITUTKIMUS OY

Gold Fields Arctic Platinum Oy NARKAUKSEN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA LAPIN VESITUTKIMUS OY Gold Fields Arctic Platinum Oy NARKAUKSEN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA LAPIN VESITUTKIMUS OY i Gold Fields Arctic Platinum Oy Gold Fields Arctic Platinum Oy NARKAUKSEN KAIVOSHANKKEEN

Lisätiedot

Peruskartoituksen työkalut sopeutumisen suunnittelussa

Peruskartoituksen työkalut sopeutumisen suunnittelussa Peruskartoituksen työkalut sopeutumisen suunnittelussa Sopeutumistyön alussa on hyvä toteuttaa teemakohtainen tarkistuslistaus, jota lähdetään kokoamaan ilmastonmuutoksen mahdollisten vaikutusten pohjalta.

Lisätiedot

Bioenergia, Bioenergia, lisääntyvät hakkuut ja monimuotoisuus monimuotoisuus

Bioenergia, Bioenergia, lisääntyvät hakkuut ja monimuotoisuus monimuotoisuus Bioenergia, Bioenergia, lisääntyvät lisääntyvät hakkuut ja hakkuut ja monimuotoisuus monimuotoisuus 30.11.2016 Suojeluasiantuntija Paloma Hannonen 30.11.2016 paloma.hannonen@sll.fi 050 5323 219 Suojeluasiantuntija

Lisätiedot

MITEN TUULIVOIMA VAIKUTTAA

MITEN TUULIVOIMA VAIKUTTAA MITEN TUULIVOIMA VAIKUTTAA VEDENALAISEEN LUONTOON? ENERGINEN SELKÄMERI 5.10.2010 TAPIO SUOMINEN SUUNNITTELIJA VELMU-YHTEISTYÖ SELKÄMERELLÄ -HANKE TAUSTAA Kuva: Metsähallitus 2010 ERIKOISLAATUISIA YMPÄRISTÖJÄ

Lisätiedot

1) Tulvavahinkojen väheneminen

1) Tulvavahinkojen väheneminen LAPUANJOEN TULVATYÖPAJA III 14.4.214, TAUSTA-AINEISTO JA KYSELYLOMAKE 1) Tulvavahinkojen väheneminen ja erityiskohteiden suojaus penkereillä VE 3 Lapuan taajama 1/5 1/1 1/25 Muut alueet hyvä hyvä koht

Lisätiedot

Hannukainen Mining Oy

Hannukainen Mining Oy 1 Hannukainen Mining Oy Perustettiin keväällä 2015 Tapojärvi Oy:n tytäryhtiö Tällä hetkellä lupa-asioiden hoitamista ja ympäristöteknistä suunnittelua Muutama syvä kairareikä 5-6/-17 Koeirrotus ja täydentävät

Lisätiedot

Lokka-Koitelainen-Keritsa oyk. Orajärven oyk. Kemijärvi

Lokka-Koitelainen-Keritsa oyk. Orajärven oyk. Kemijärvi Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ratayhteysselvitys Kaavatilanne Liite 3 Vaihtoehto A Lokka-Koitelainen-Keritsa oyk Kuntaraja Asemakaavoitettu alue Yleiskaavat (Maankäyttö ja rakennuslaki) Yleiskaava

Lisätiedot

Asiantuntija-arvio lämpökuorman vaikutuksista linnustoon. Aappo Luukkonen ja Juha Parviainen

Asiantuntija-arvio lämpökuorman vaikutuksista linnustoon. Aappo Luukkonen ja Juha Parviainen Asiantuntija-arvio lämpökuorman vaikutuksista Aappo Luukkonen ja Juha Parviainen Asiantuntija-arvio lämpökuorman vaikutuksista 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 HANKKEEN LÄMPÖKUORMA... 2 3 LÄMPÖKUORMAN VAIKUTUKSET

Lisätiedot

PIIPARINMÄKI-LAMMASLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely

PIIPARINMÄKI-LAMMASLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely PIIPARINMÄKI-LAMMASLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY PIIPARINMÄKI-LAMMASLAMMINKANKAAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee

Lisätiedot

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA ASIANTUNTIJATYÖPAJA ARKTINEN KESKUS 18.3.2011 Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto Maakuntakaavan tehtävät MRL 25 Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön

Lisätiedot

EKOLOGISET YHTEYDET ALUEELLISEN YMPÄRISTÖHALLINNON

EKOLOGISET YHTEYDET ALUEELLISEN YMPÄRISTÖHALLINNON EKOLOGISET YHTEYDET ALUEELLISEN YMPÄRISTÖHALLINNON TARPEET JA ROOLI 27.3.2013 SYKE Noora Raasakka ELINYMPÄRISTÖJEN PIRSTALOITUMINEN SUURIN UHKA EKOLOGISISTEN YHTEYKSIEN SÄILYMISELLE Alueiden käytön ja

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella. Ville Koskinen

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella. Ville Koskinen Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella Ville Koskinen 2.11.2016 Esityksen sisältö Taustaa Fennovoiman polttoaineen loppusijoituksesta Kokonaisaikataulu ja tarvittavat luvat Tehdyt

Lisätiedot

Millä seuraavista alueista kotinne / vapaa-ajan asuntonne / tonttinne sijaitsee?

Millä seuraavista alueista kotinne / vapaa-ajan asuntonne / tonttinne sijaitsee? ASUKASKYSELY 1 (10) Hyvä Vastaanottaja! Tämä kyselytutkimus on osoitettu Endomines Oy:n Karjalan kultalinjan suunniteltujen satelliittilouhosten lähialueen asukkaille. Asukastutkimus on osa ympäristövaikutusten

Lisätiedot