GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA-SELOSTUS Narkaus,

2 SUHANGON KAIVOSHANKE Hankealue sijaitsee suurimmaksi osaksi Ranuan kunnan alueella ulottuen Tervolan ja Rovaniemen kuntien alueelle. Prosessivedet Tervolan suuntaan ja aluevedet Ranuan suuntaan Voimajohto Rovaniemen puolelle

3 SUHANGON KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YVA:SSA ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT VAIHTOEHTO VE0 NYKYTILA VE0+ VE1 VE2 VE2+ Voimassa olevan ympäristöluvan (nro 122/05/1) mukainen toiminta. Toimintaa Konttijärven ja Ahmavaaran louhoksissa. Toiminta-aika n. 12 vuotta. Konttijärven ja Ahmavaaran louhosten laajennus sekä Suhanko-Pohjoinen louhoksen käyttöönotto. Toiminta-aika n. 26 vuotta. VE1 + Tuumasuon ja Vaaralammen louhosten käyttöönotto. Toiminta-aika n. 32 vuotta. VE2 + Pikku-Suhanko louhoksen käyttöönotto. Toiminta-aika n. 33 vuotta. 3

4 VOIMASSA OLEVAN LUVAN MUKAINEN TOIMINTA VE

5 VAIHTOEHTO VE

6 VAIHTOEHTO VE

7 VAIHTOEHTO VE

8 SUHANGON KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YVA HUOMIOIDUT ALAVAIHTOEHDOT 1. SIVUKIVIALUEET 2. YLIJOEN UOMAN SIIRTO 3. MALMIN KULJETUS SUHANKO POHJOISESTA 4. VAAHDOTUKSEN RIKASTUSHIEKKA-ALLAS 5. HYDROMETALLURGISEN SAKAN SIJOITTAMINEN 6. MARGINAALIMALMIN SIJOITTAMINEN 7. VESIEN KÄSITTELY 8. LIIKENNEREITIT 9. LÄMPÖKESKUKSEN POLTTOAINE 8

9 SUHANKO POHJOINEN SIVUKIVIALUE YLIJOEN UOMAN SIIRTO 9

10 SIVUKIVIALUEET VAARALAMMEN JA PIKKU-SUHANGON LOUHOKSILLE 10

11 HYDROMETALLURGISEN SAKAN (HTSF) SIJOITTAMINEN 11

12 LIIKENNE JA KULJETUSREITIT 12

13 ARVIOITIIN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET, JOTKA KOHDISTUVAT: ILMANLAATUUN JA ILMASTOON VESISTÖIHIN JA VEDEN LAATUUN VESIEKOLOGIAAN JA KALASTOON MAAPERÄÄN, KALLIOPERÄÄN, POHJAVETEEN LUONTOON JA KASVILLISUUTEEN SUOJELUALUEISIIN JA NATURA-2000 LINNUSTOON JA ELÄIMISTÖÖN MAISEMAAN KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN KAAVOITUKSEEN JA MAANKÄYTTÖÖN IHMISIIN JA YHTEISKUNTAAN JA JOTKA AIHEUTUVAT: LIIKENTEESTÄ MELUSTA TÄRINÄSTÄ 13

14 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutusten arviointi on toteutettu kaivoksen koko elinkaarelle (rakennus-, toiminta- ja sulkemisen jälkeinen vaihe). 14

15 VAIKUTUKSET ILMASTOON JA ILMANLAATUUN Päästöjä ilmaan: Toiminnan pölystä Louhinnan räjäytyksistä Hydrometallurgisesta prosessista Lämmöntuotannosta Liikenteestä ja työkoneista Pölyn arviointi: Louhinnasta, kiviaineksen kuljetuksista, malmin murskauksesta, rikastushiekan, sivukiven ja marginaalimalmin varastoinnista Pölymäärät arvioitu MINERA-hankkeen päästökertoimilla Pölyn leviäminen mallinnuksella Pölyn laatu arvioitu kiviaineksen ominaisuuksien perusteella

16 VAIHTOEHTO VE1 TOIMINNAN ALKUVAIHE 16

17 VAIHTOEHTO VE1 AHMAVAARA JA SUHANKO POHJOINEN LOUHINNASSA 17

18 VAIHTOEHTO VE2 SUHANKO-POHJOINEN JA VAARALAMPI LOUHINNASSA 18

19 VAIHTOEHTO VE2 SUHANKO-POHJOINEN JA VAARALAMPI LOUHINNASSA MURSKAUS LOUHOKSESSA 19

20 VAIHTOEHTO VE2 VAARALAMPI JA TUUMASUO LOUHINNASSA 20

21 VAIHTOEHTO VE2+ PIKKU-SUHANKO LOUHINNASSA 21

22 ILMANLAATU KAASUMAISET PÄÄSTÖT Räjähdysaineperäiset päästöt -> haihtuvat nopeasti ja vain hetkellinen hajuhaitta louhoksen läheisyydessä Prosessin kaasumaiset päästöt -> käsittely ja hallittavissa Työkoneiden pakokaasupäästöt Lämmityksen savukaasupäästöt Räjäytysaine Käyttömäärä [t/a] Päästöt ilmaan N 2 [t/a] CO 2 [t/a] NO x [t/a] NO 2 [t/a] CO [t/a] Kemiitti 510 Kemiitti ,3 3,51 0,91 0,13 0,07 0,03 22

23 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET VESISTÖT VEDENLAATU VIRTAAMAT 23

24 VESISTÖT JA VEDENLAATU

25 VESIKIERTO PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE JANUARY 2012

26 VESISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TOTEUTUS Ympäristöön purettavat vesimäärät Muodostuvien vesijakeiden laatu Vaikutukset vastaanotta vassa vesistössä Vesistövaikutusten arviointi 26

27 VESISTÖVAIKUTUKSET VEDEN LAATU VE1 Prosessivesikuormituksen vaikutukset laajimmillaan (toiminta täydessä laajuudessaan sekä Ahmavaaran että Suhanko-Pohjoisen louhoksilla) Aluevesikuormitus kohdistuu Ruonajokeen ja Ylijokeen (toimintavuodesta 10 eteenpäin). VE2 Prosessivesikuormitus jatkuu ajallisesti vaihtoehtoa VE1 pidempään. Aluevesikuormitus jatkuu ajallisesti pidempään vaihtoehdon VE1 tilanteesta. Aluevesien purkuvesistöt vaihtelevat Vaaralammen sivukivialueen sijainnin mukaisesti. VE2+ Prosessivesikuormitus ei jatku vaihtoehdon VE2 mukaisesta tilanteesta. Aluevesikuormitus jatkuu vaihtoehdosta VE2, mutta kuormitus on vähäisempää. Aluevesien purkuvesistöt vaihtelevat Pikku-Suhangon sivukivialueen sijainnin mukaisesti. 27

28 VAARALAMMEN JA PIKKU-SUHANGON SIVUKIVIALUEIDEN SIJAINTI PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE JANUARY 2012

29 PROSESSIVESI TOIMINTA LAAJIMMILLAAN JA RIKASTUSHIEKKA PERINTEISELLÄ LÄJITYKSELLÄ (4A) Tarkastelutilanne Vesistö Prosessivedet Konttijärvi Konttijoki Vähäjoki Kemijoki 2 A (VE1) 4 A (VE1) 4 B (VE1) 6 B (VE2) Arviointi ILMAN suunniteltuja lievennyskeinoja Aluevedet Ruonajoki Ylijoki Suhankojoki Simojoki 2 (VE1) 4 (VE1) 6 (VE2) 7 (VE2+) 29

30 VESISTÖVAIKUTUKSET - VIRTAAMAT Toiminnan alkuvaihe. Raakavedenotto Konttijärvestä toiminnan alkuvaiheessa (toimintavuodet 1 2) alentaa osaltaan järven vedenpinnankorkeuksia. Raakavedenottotarve (0,96 Mm 3 /a) on tällöin noin 18,5 % Konttijärven arvioidusta vesimäärästä Raakavedenotto alentaa näin myös Konttijoen virtaamia. Ympäristöön purettava vesimäärä 0,4 3,5 Mm 3 /a normaalina vuonna. Määrä merkittävä verrattaessa Takalammen vesimäärään. Prosessivesien purkaminen nostaa näin Takalammen vedenkorkeuksia ja alentaa vesien viipymää lammessa. Prosessivesien johtaminen tasoittaan näin Ali-Konttijoen valuma-alueen pienentymisen aiheuttamaa vesimäärien laskua kaivosalueen lähivesissä. Raakavedenotolla ei ole vaikutusta Simojoen sivujokien virtaamiin ja vedenkorkeuksiin. Toiminta pienentää Ruonajoen yläosan, Suhankojoen ja Ylijoen valuma-alueita Vaihtoehdossa VE1 pienenevät Ruonajoen ja Ylijoen valuma-alueet Laajimmissa vaihtoehdoissa (VE2 ja VE2+) pienenee myös Suhankojoen valuma-alue. Kaivoshankkeen vaikutukset Kemijoen ja Simojoen virtaamiin oletetaan jäävän alhaisiksi. 30

31 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET VESISTÖJEN ELIÖYHTEISÖT RAAKKU ELI JOKIHELMISIMPUKKA PIILEVÄT KASVIPLANKTON POHJAELÄIMET KALASTO 31

32 VAIKUTUSALUE KEMIJOEN VESISTÖALUEELLA 32

33 SIMOJOEN VESISTÖALUE 33

34 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET MAA- JA KALLIOPERÄ POHJAVESI 34

35 VAIKUTUKSET POHJAVETEEN Vaikutukset lisääntyvät käyttöönotettavien louhosten lukumäärän mukaisesti Avolouhoksien kuivatus laskee pohjaveden pintaa lähialueilla Etäämmällä alenema pienentyy nopeasti Pohjavesialeneman enimmäislaajuus louhoksen ollessa syvimmillään Laadulliset vaikutukset arvioitu kaivannaisjätteiden läjitysalueiden ominaisuuksien perusteella Ei arvioida olevan vaikutuksia Palovaaran pohjavesialueen veden määrään eikä laatuun 35

36 VAIKUTUKSET MAAPERÄÄN JA KALLIOPERÄÄN Arvioitu: Sivukivialueet, rikastushiekka-allas, pintamaan läjitys, marginaalimalmi Ylijoen uoman siirto Tehdasalue ja kemikaalien/polttoaine iden varastointi Tyokoneet 36

37 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET MAISEMA JA KULTTUURIHISTORIA 37

38 LISÄSELVTYKSET KULTTUURIHISTORIA muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy) Uusi muinaisjäännöskohde hankkeen välittömällä vaikutusalueella Muiden kohteiden alueille ei kohdistu suoria vaikutuksia 38

39 VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN Hankealueen laajuudella merkitystä: Kaivostoiminnan laajentuessa kaivospiirin maisema muuttuu luontoympäristöstä kaivosmaiseksi teollisuusympäristöksi VE 0+ VE 1 VE 2 VE 2+ PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE JANUARY 2012

40 LISÄSELVITYKSET VIRTUAALIMALLI Ote virtuaalimalliaineistosta: näkymä etelän suunnasta avosuolta kohti Ahmavaaran läjitystä PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE JANUARY 2012

41 LISÄSELVITYKSET VIRTUAALIMALLI Ote virtuaalimalliaineistosta: näkymä Kivaloilta kohti etelää PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE JANUARY 2012

42 LISÄSELVITYKSET VIRTUAALIMALLI Palovaaran ja Ylä-Portimojärven alueen suhde kaivostoimintoihin (VE2, VE2+) Ote virtuaalimalliaineistosta: näkymä etelän suunnasta avosuolta kohti Ahmavaaran läjitystä PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE JANUARY 2012

43 VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN VE 0+ Hankealueen sisäisillä järjestelyillä ei kokonaisuutena merkitystä maisemavaikutusten kannalta muutos hankealueella joka tapauksessa erittäin merkittävä. Hankealueen ulkopuolelta asutuksen vyöhykkeiltä avautuvien näkymien kannalta merkitystä Vaaralammen sivukiviläjityksellä (VE2, VE2+) VE 1 VE 2 Ote virtuaalimalliaineistosta: Näkymä Portimojärveltä kohti Vaaralammen läjitystä 43

44 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT SUOJELUALUEET 44

45 SUOJELUALUEET Joenpolvenvitikon luonnonsuojelualue jää Suhanko Pohjoinen louhoksen ja osin sivukivialueen alle (riippuen vaihtoehdosta). Korvenkehdon yksityiselle luonnonsuojelualueelle ei arvioida kohdistuvan vaikutuksia. Konttikivalo ja Pitkälampi suojelumetsille vaikutukset arvioidaan jäävät vähäisiksi, lähinnä meluvaikutuksia

46 SUOJELUALUEET Joenpolvenvitikon luonnonsuojelualue jää Suhanko Pohjoinen louhoksen ja osin sivukivialueen alle (riippuen vaihtoehdosta).

47 NATURA-ARVIOINTI SIMOJOEN NATURA 2000-ALUE. Vesistövaikutukset: vaikutukset Simojoen virtaamiin oletetaan jäävän alhaisiksi. Myös purkuvesien vaikutukset Simojoen typpi- ja fosforivirtoihin, metallikuormituksiin sekä kiintoainepitoisuuksiin arvioidaan olevan vähäisiä. Natura-alueen eheyteen hankkeella arvioidaan varovaisuusperiaatteen nojalla olevan vähäinen kielteinen vaikutus. Kokonaisuutena suojeluperusteena olevalle Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit -luontotyypille tai suojeluperusteena oleville lajeille ei arvioida olevan merkittäviä heikentäviä vaikutuksia.

48 UHANALAISET JA HUOMIOITAVAT KASVILAJIT Kasvilajit, joihin kohdistuu vaikutuksia hankkeesta ovat mm. erityisesti suojeltava pohjanhyytelöjäkälä rauhoitettu suovalkku luontodirektiivin liitteiden II ja IV laji kiiltosirppisammal vaarantunut suopunakämmekkä

49 VAIKUTUKSET KASVILLISUUTEEN JA LUONTOTYYPPEIHIN Merkittävimmät vaikutukset aiheutuvat aluerakentamisesta ja siitä aiheutuvasta elinympäristöjen tuhoutumisesta tai muuttumisesta. Alueella on useita metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä (pienvesien lähiympäristöt, ruohokorvet, rantaluhdat, kivikot) sekä vesilain mukaisia lähteitä. Osa kohteista jää rakentamisen ulkopuolelle VE1 Suhanko Pohjoinen louhoksen ja sivukivialueen alle jää erityisesti suojeltavan pohjanhyytelöjäkälän esiintymiä sekä Ylijoen varren arvokkaita luontotyyppejä VE2 Tuumasuon louhoksen ja sen toimintojen alle jää alueellisesti arvokkaat suoalueet Tuumasuo ja Koivikkosuo, jotka ovat runsasravinteisia ja lajistollisesti monipuolisia VE2+ Pikku Suhanko louhos ja sivukivialuevaihtoehto (PIK3) muuttavat luonnontilaisen Rytisuon pohjanhyytelöjäkälä

50 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET LINNUSTO SAUKKO, LEPAKKO, VIITASAMMAKKO 50

51 VE1 :Suhanko Pohjoinen louhoksen sivukivialueen alle jää linnustollisesti merkittävät suoalueet Heiniaapa ja Latvaaapa VE2:Suojeltu petolinnun pesäpuu jää Vaaralammen sivukivivaihtoehtoalueen (VAA2) alle ja Vaaralammen sivukivivaihtoehto (VAA1): vaikutuksia linnustollisesti arvokkaalle Rytisuon eteläosalle VE2+:Pikku Suhanko louhos ja sivukivialuevaihtoehto 3 muuttavat linnustollisesti arvokkaan Rytisuon elinympäristön ja Sivukivialuevaihtoehdoista vaikutuksiltaan vähäisin olisi (PIK1) LINNUSTOVAIKUTUKSET

52 ELÄIMISTÖVAIKUTUKSET VE1, VE2, VE2+ Hirvet: Kaivospiirin länsiosan rakentaminen vaikuttaa hirvien talvehtimisalueeseen sitä pienentäen Lepakko: Konttijärven alueen rakentaminen heikentää vähäisesti pohjanlepakkojen elinympäristöjä. Ylijoen siirto vähentää lepakoille potentiaalisia elinympäristöjä. Viitasammakko: Takalammen vesivarastoallas todennäköisesti hävittää lajin elinympäristön. Suhanko-Pohjoinen alueen rakentamisen alle jää viitasammakolle potentiaalisia elinympäristöjä. Liito-orava: Ei vaikutuksia Saukko: Lievä elinympäristöjä kaventava vaikutus viitasammakko

53 LINNUSTOVAIKUTUKSET JA ELÄIMET Tarkastelukohde VE0+ VE1 VE2 VE2+ Linnusto Uhanalaiset linnut Hirvet Pohjanlepakko Viitasammakko Saukko

54 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET LIIKENNE 54

55 LIIKENNE Raskas liikenne 40 ajoneuvoa/vrk, henkilöautoliikenne 360 ajoneuvoa/vrk 60 % henkilöliikenteestä Rovaniemeltä, 30 % Ranualta, 10 % Tervolasta Liikenteen sujuvuus: missään vaihtoehdossa liikenteen lisäys ei aiheuta sellaisia liikenteellisiä ongelmia, jotka eivät olisi hallittavissa tien kohtuullisin parantamistoimenpitein. Myöskään liikenteellinen välityskyky ei luo esteitä kaivoshankkeelle. Onnettomuudet: todennäköisyys lisääntyy samassa suhteessa kuin liikennemäärät 55

56 PAKOKAASUPÄÄSTÖT -VAIKUTUKSET Pakokaasupäästöt: suurimmat päästöt L3:ssa, pienimmät L1 ja L4. Henkilöautoliikenteen päästöt samaa luokkaa kuin raskaan liikenteen. Kuvassa päästöjen osuudet Ranuan, Rovaniemen ja Tervolan vuoden 2011 pakokaasupäästöistä PÖYRY POWERPOINT TEMPLATE DECEMBER 2010

57 VAIKUTUKSET Melu: kaikissa vaihtoehdoissa tieliikenteen melualueiden leveydet ja niiden muutokset nykytilanteeseen nähden ovat suhteellisen vähäisiä eivätkä ne aiheuta merkittäviä häiriöitä ympäristölle eivätkä asutukselle. L1 L2 L3 L4 Liikennemäärä Liikenteen sujuvuus Onnettomuudet Päästöt Melu PÖYRY POWERPOINT TEMPLATE DECEMBER 2010

58 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET MELU JA TÄRINÄ 58

59 MELULASKENNAT - LASKENTATULOKSET Käyttövaiheet: Laskettu kaikille hankevaihtoehdoille VE1, VE2 ja VE2+ Kunkin sisällä laskettu vielä eri alavaihtoehtoja mm. sivukiven läjitysalueiden mukaan Tehty sisäinen vertailu kaikista malleista => raporttiin valittu melun leviämisen kannalta merkittävimmät tapaukset 59

60 VAIHTOEHTO VE1 TOIMINTAVAIHE 1 60

61 VAIHTOEHTO VE1 TOIMINTAVAIHE 2 61

62 VAIHTOEHTO VE2 -TOIMINTAVAIHE 3 62

63 VAIHTOEHTO VE2+ 63

64 TÄRINÄ Tärinästä aiheutuu haitallisia vaikutuksia lähinnä siinä tapauksessa, että kaivosalueen läheisyydessä on asuinrakennuksia Tärinävaikutuksia aiheutuu räjäytyksistä ja raskaasta liikenteestä Vaihe VE0+ VE1 VE2 VE2+ Rakennusvaihe Toimintavaihe Sulkemisvaihe 64

65 Ympäristövaikutus VE0 VE0+ VE1 VE2 VE2+ Perustelu VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Ilman laatu Vesistöt ja veden laatu Piilevät, pohjaeläimet, kalasto ja kalastus Maa- ja kallioperä, pohjavesi Natura-alueet ja muut suojelualueet Kasvillisuus ja luonnon monimuotoisuus Linnusto ja muut eläimistö Maisema ja kulttuurihistoria Maankäyttö Alue- ja yhdyskuntarakenne Liikenne Melu Tärinä Vuositasolla ei eroa. Laajemmissa vaihtoehdoissa (VE2 ja VE2+) vaikutus jatkuu ajallisesti pidempään. Tuumasuo merkittävin pölyn leviämisen kannalta, mikäli Palovaarassa asutusta. Vaahdotuksen rikastushiekka-altaalta purettavan yliteveden (prosessivesi) vaikutukset on arvioitu huomattaviksi Konttijärven ja Konttijoen vedenlaadun osalta, ellei suunniteltuja lievennyskeinoja huomioida. Lievennysten osalta kts. taulukko (Error! Reference source not found.) Vaikutukset seurausta vesistövaikutuksista. Laajempi toiminta aiheuttaa laajemmat muutokset. Tuumasuon louhinnan (VE2 ja VE2+) kuivattava vaikutus ulottuu lähteisiin ja Palovaraan pohjavesialueen läheisyyteen. Kaikki laajennusvaihtoehdot tuhoavat Joenpolvenvitikon yksityisen suojelualueen. Suhanko-Pohjoisen alueelle sijoittuva pohjanhyytelöjäkälä tuhoutuu kaikissa laajennusvaihtoehdoissa. Vaaralammen sivukivialueen VAA2 kohdalla uhanalaisen petolinnun pesä VE2 ja VE2+. Lisäksi laajemmissa vaihtoehdoissa elinympäristöjä tuhoutuu laajemmin. Vaikutukset sitä merkittävämmät, mitä laajemman alueen toiminta kattaa. Vaikutukset sitä merkittävämmät, mitä laajemman alueen toiminta kattaa. Alue- ja yhdyskuntarakenteen kannalta hankkeella on pääosin positiivinen vaikutus eikä vaihtoehdoilla ole eroa. Kuljetukset aiheuttavat kaikissa vaihtoehdoissa vähäisiä vaikutuksia, jotka laajemmalla toiminnalla ovat merkittävämpiä kuin luvan mukaisella suppealla toiminnalla. Vaihtoehtojen välillä ei vuositasolla eroa. Laajemissa vaihtoehdoissa vaikutukset jatkuvta pidempään. Tuumasuon louhinnalla tärinävaikutuksia Palovaaran asutukselle. Sosiaaliset vaikutukset Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen merkittävimmät laajemmissa vaihtoehdoissa (VE1, VE2 ja VE2+). Aluetaloudelliset vaikutukset Porotalous Terveys Vaikutusten merkittävyyteen vaikuttaa työllistävyyden näkökulmasta mm. hankkeen kesto ja laajuus. Vaihtoehtojen VE1, VE2 ja VE2+ voidaan arvioida aiheuttavan suurelta osin samantasoisia vaikutuksia. 65

66 KIITOS! 66

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Maaliskuu 2013 ESIPUHE JA HANKKEEN TAHOT Esipuhe Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) tarkoituksena

Lisätiedot

SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS

SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS Liite 26 Gold Fields Arctic Platinum SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS 28.9.2012 Yhteystiedot PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358 10

Lisätiedot

ympäristövaikutusten arviointiselostus

ympäristövaikutusten arviointiselostus mustasaaren TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiselostus Esipuhe Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on kuvattu Mustasaaren kuntaan Raippaluodon länsiosaan rannikkovyöhykkeelle

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 6. Natura-arviointi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULISAIMAA

Lisätiedot

Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus

Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus n uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiselostus Marraskuu 2014 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 1 Oulun Energia Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa 52K30045.50 VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014 Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014 Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 1 Yhteystiedot Hankkeesta vastaava: Fennovoima Oy Postiosoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

6.4 VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN JA MAANKÄYTTÖÖN

6.4 VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN JA MAANKÄYTTÖÖN määrän kasvu nouse merkittäväksi. Laitoksen häiriötilanteisiin varaudutaan mm. soihdulla ja kaasun välivarastolla, jolloin ulos pääsevän kaasun tai hajun määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä.

Lisätiedot

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO. Ympäristövaikutusten arviointiselostus HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus Voimamylly Oy Humppilan - Urjalan tuulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus 28.5.2013 Käyttö- ja julkaisuluvat

Lisätiedot

...\12016_KHH_kult_muin.dgn 23.9.2014 13:30:30

...\12016_KHH_kult_muin.dgn 23.9.2014 13:30:30 ...\12016_KHH_kult_muin.dgn 23.9.2014 13:30:30 70 12 KULTTUURIYMPÄRISTÖINVENTOINTI Sarake2 Sarake3 Sarake4 Sarake5 Sarake6 Sarake7 n:o OYK-ehdotuksen merkinnät kohteen nimi rekesteri n:o kylä osoite ilmiö,

Lisätiedot

ympäristövaikutusten arviointiohjelma KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKKEEN Polar Mining Oy Polar Mining Oy ympäristövaikutusten arviointiselostus

ympäristövaikutusten arviointiohjelma KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKKEEN Polar Mining Oy Polar Mining Oy ympäristövaikutusten arviointiselostus Polar Mining Oy KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKKEEN KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKE YVA-konsultti Ramboll Finland Oy ympäristövaikutusten arviointiselostus Hankkeesta vastaava Polar Mining Oy ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2013 Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje YMPÄRISTÖN- SUOJELU YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2013 Turvetuotannon

Lisätiedot

MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA MAALAHDEN KUNTA MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20392 KAAVASELOSTUS / I Salomaa Kristina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kaavoituksen

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

13. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan

13. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan 13. 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan Länsi-Toholammin tuulivoimapuistoa lähin maakuntakaavaehdotuksen mukainen tuulivoimapuisto on Toholampi- Lestijärven tuulivoimapuisto noin 6 kilometrin etäisyydellä.

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Pohjois-Pohjanmaa Ympäristövaikutusten arviointiselostus Ympäristövaikutusten arviointimenettely Hailuodon liikenneyhteys Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

Tornion Röyttän merituulivoimapuisto. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Tornion Röyttän merituulivoimapuisto. Ympäristövaikutusten arviointiselostus Tornion Röyttän merituulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus 8.9.2010 82122953 Rajakiiri Oy Tornion Röyttän merituulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Sisältö ESIPUHE 5

Lisätiedot

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 3.7.2009 82122611 Ekokem Oy Ab Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila, Riina Känkänen,

Lisätiedot

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS PERHO ALAJOEN TUULIPUISTO OSAYLEISKAAVA SELOSTUS Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi PERHON KUNTA Vireilletulosta on ilmoitettu xx.xx.2013 Hyväksytty

Lisätiedot

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin.

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin. 78/(260) 6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN RAJAUS Jätteenpolton merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät jätteen palamisprosessissa syntyviin päästöihin sekä polttoaineiden kuljetuksiin. YTV:n jätevoimalahankkeen

Lisätiedot

Luonnonympäristön nykytila

Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3.1 Hankealueen sijainti Kaivospiirin nykyinen laajuus on noin 65 neliökilometriä ja kaivospiirin laajennusalueen pinta-ala on noin 71 neliökilometriä.

Lisätiedot

13.11.2007. Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

13.11.2007. Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma 13.11.2007 Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Ab Stormossen Oy Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Sisältö 1. JOHDANTO 3 2. HANKKEEN TAUSTAA

Lisätiedot

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 67080217.BOY 3.9.2008 Ruijanesikko Fennovoima Oy SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 3 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 6 2 SELVITYSALUE... 8 3 MENETELMÄT

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO Luonnonsuojelulain 65 :n mukainen Tuuliaapa Iso Heposuo (FI1101402) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24431P002 2 (31) Isokankaan tuulivoimapuisto

Lisätiedot

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET Liite 8. TAIVALKOSKI / POSIO MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT, 13 kpl: Liikennevirasto (Posio) Liikennevirasto (Taivalkoski) Lapin maakuntamuseo (Posio)

Lisätiedot

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO Päiväys Datum Dnro Dnr 29.4.2008 PPO-2007-R-5-531 PVO-Vesivoima Oy Virkkulantie 207 91100 Ii Viite / Hänvisning Asia / Ärende Lausunto Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta YHTEYSVIRANOMAISEN

Lisätiedot