GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA-SELOSTUS Narkaus,

2 SUHANGON KAIVOSHANKE Hankealue sijaitsee suurimmaksi osaksi Ranuan kunnan alueella ulottuen Tervolan ja Rovaniemen kuntien alueelle. Prosessivedet Tervolan suuntaan ja aluevedet Ranuan suuntaan Voimajohto Rovaniemen puolelle

3 SUHANGON KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YVA:SSA ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT VAIHTOEHTO VE0 NYKYTILA VE0+ VE1 VE2 VE2+ Voimassa olevan ympäristöluvan (nro 122/05/1) mukainen toiminta. Toimintaa Konttijärven ja Ahmavaaran louhoksissa. Toiminta-aika n. 12 vuotta. Konttijärven ja Ahmavaaran louhosten laajennus sekä Suhanko-Pohjoinen louhoksen käyttöönotto. Toiminta-aika n. 26 vuotta. VE1 + Tuumasuon ja Vaaralammen louhosten käyttöönotto. Toiminta-aika n. 32 vuotta. VE2 + Pikku-Suhanko louhoksen käyttöönotto. Toiminta-aika n. 33 vuotta. 3

4 VOIMASSA OLEVAN LUVAN MUKAINEN TOIMINTA VE

5 VAIHTOEHTO VE

6 VAIHTOEHTO VE

7 VAIHTOEHTO VE

8 SUHANGON KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YVA HUOMIOIDUT ALAVAIHTOEHDOT 1. SIVUKIVIALUEET 2. YLIJOEN UOMAN SIIRTO 3. MALMIN KULJETUS SUHANKO POHJOISESTA 4. VAAHDOTUKSEN RIKASTUSHIEKKA-ALLAS 5. HYDROMETALLURGISEN SAKAN SIJOITTAMINEN 6. MARGINAALIMALMIN SIJOITTAMINEN 7. VESIEN KÄSITTELY 8. LIIKENNEREITIT 9. LÄMPÖKESKUKSEN POLTTOAINE 8

9 SUHANKO POHJOINEN SIVUKIVIALUE YLIJOEN UOMAN SIIRTO 9

10 SIVUKIVIALUEET VAARALAMMEN JA PIKKU-SUHANGON LOUHOKSILLE 10

11 HYDROMETALLURGISEN SAKAN (HTSF) SIJOITTAMINEN 11

12 LIIKENNE JA KULJETUSREITIT 12

13 ARVIOITIIN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET, JOTKA KOHDISTUVAT: ILMANLAATUUN JA ILMASTOON VESISTÖIHIN JA VEDEN LAATUUN VESIEKOLOGIAAN JA KALASTOON MAAPERÄÄN, KALLIOPERÄÄN, POHJAVETEEN LUONTOON JA KASVILLISUUTEEN SUOJELUALUEISIIN JA NATURA-2000 LINNUSTOON JA ELÄIMISTÖÖN MAISEMAAN KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN KAAVOITUKSEEN JA MAANKÄYTTÖÖN IHMISIIN JA YHTEISKUNTAAN JA JOTKA AIHEUTUVAT: LIIKENTEESTÄ MELUSTA TÄRINÄSTÄ 13

14 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutusten arviointi on toteutettu kaivoksen koko elinkaarelle (rakennus-, toiminta- ja sulkemisen jälkeinen vaihe). 14

15 VAIKUTUKSET ILMASTOON JA ILMANLAATUUN Päästöjä ilmaan: Toiminnan pölystä Louhinnan räjäytyksistä Hydrometallurgisesta prosessista Lämmöntuotannosta Liikenteestä ja työkoneista Pölyn arviointi: Louhinnasta, kiviaineksen kuljetuksista, malmin murskauksesta, rikastushiekan, sivukiven ja marginaalimalmin varastoinnista Pölymäärät arvioitu MINERA-hankkeen päästökertoimilla Pölyn leviäminen mallinnuksella Pölyn laatu arvioitu kiviaineksen ominaisuuksien perusteella

16 VAIHTOEHTO VE1 TOIMINNAN ALKUVAIHE 16

17 VAIHTOEHTO VE1 AHMAVAARA JA SUHANKO POHJOINEN LOUHINNASSA 17

18 VAIHTOEHTO VE2 SUHANKO-POHJOINEN JA VAARALAMPI LOUHINNASSA 18

19 VAIHTOEHTO VE2 SUHANKO-POHJOINEN JA VAARALAMPI LOUHINNASSA MURSKAUS LOUHOKSESSA 19

20 VAIHTOEHTO VE2 VAARALAMPI JA TUUMASUO LOUHINNASSA 20

21 VAIHTOEHTO VE2+ PIKKU-SUHANKO LOUHINNASSA 21

22 ILMANLAATU KAASUMAISET PÄÄSTÖT Räjähdysaineperäiset päästöt -> haihtuvat nopeasti ja vain hetkellinen hajuhaitta louhoksen läheisyydessä Prosessin kaasumaiset päästöt -> käsittely ja hallittavissa Työkoneiden pakokaasupäästöt Lämmityksen savukaasupäästöt Räjäytysaine Käyttömäärä [t/a] Päästöt ilmaan N 2 [t/a] CO 2 [t/a] NO x [t/a] NO 2 [t/a] CO [t/a] Kemiitti 510 Kemiitti ,3 3,51 0,91 0,13 0,07 0,03 22

23 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET VESISTÖT VEDENLAATU VIRTAAMAT 23

24 VESISTÖT JA VEDENLAATU

25 VESIKIERTO PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE JANUARY 2012

26 VESISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TOTEUTUS Ympäristöön purettavat vesimäärät Muodostuvien vesijakeiden laatu Vaikutukset vastaanotta vassa vesistössä Vesistövaikutusten arviointi 26

27 VESISTÖVAIKUTUKSET VEDEN LAATU VE1 Prosessivesikuormituksen vaikutukset laajimmillaan (toiminta täydessä laajuudessaan sekä Ahmavaaran että Suhanko-Pohjoisen louhoksilla) Aluevesikuormitus kohdistuu Ruonajokeen ja Ylijokeen (toimintavuodesta 10 eteenpäin). VE2 Prosessivesikuormitus jatkuu ajallisesti vaihtoehtoa VE1 pidempään. Aluevesikuormitus jatkuu ajallisesti pidempään vaihtoehdon VE1 tilanteesta. Aluevesien purkuvesistöt vaihtelevat Vaaralammen sivukivialueen sijainnin mukaisesti. VE2+ Prosessivesikuormitus ei jatku vaihtoehdon VE2 mukaisesta tilanteesta. Aluevesikuormitus jatkuu vaihtoehdosta VE2, mutta kuormitus on vähäisempää. Aluevesien purkuvesistöt vaihtelevat Pikku-Suhangon sivukivialueen sijainnin mukaisesti. 27

28 VAARALAMMEN JA PIKKU-SUHANGON SIVUKIVIALUEIDEN SIJAINTI PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE JANUARY 2012

29 PROSESSIVESI TOIMINTA LAAJIMMILLAAN JA RIKASTUSHIEKKA PERINTEISELLÄ LÄJITYKSELLÄ (4A) Tarkastelutilanne Vesistö Prosessivedet Konttijärvi Konttijoki Vähäjoki Kemijoki 2 A (VE1) 4 A (VE1) 4 B (VE1) 6 B (VE2) Arviointi ILMAN suunniteltuja lievennyskeinoja Aluevedet Ruonajoki Ylijoki Suhankojoki Simojoki 2 (VE1) 4 (VE1) 6 (VE2) 7 (VE2+) 29

30 VESISTÖVAIKUTUKSET - VIRTAAMAT Toiminnan alkuvaihe. Raakavedenotto Konttijärvestä toiminnan alkuvaiheessa (toimintavuodet 1 2) alentaa osaltaan järven vedenpinnankorkeuksia. Raakavedenottotarve (0,96 Mm 3 /a) on tällöin noin 18,5 % Konttijärven arvioidusta vesimäärästä Raakavedenotto alentaa näin myös Konttijoen virtaamia. Ympäristöön purettava vesimäärä 0,4 3,5 Mm 3 /a normaalina vuonna. Määrä merkittävä verrattaessa Takalammen vesimäärään. Prosessivesien purkaminen nostaa näin Takalammen vedenkorkeuksia ja alentaa vesien viipymää lammessa. Prosessivesien johtaminen tasoittaan näin Ali-Konttijoen valuma-alueen pienentymisen aiheuttamaa vesimäärien laskua kaivosalueen lähivesissä. Raakavedenotolla ei ole vaikutusta Simojoen sivujokien virtaamiin ja vedenkorkeuksiin. Toiminta pienentää Ruonajoen yläosan, Suhankojoen ja Ylijoen valuma-alueita Vaihtoehdossa VE1 pienenevät Ruonajoen ja Ylijoen valuma-alueet Laajimmissa vaihtoehdoissa (VE2 ja VE2+) pienenee myös Suhankojoen valuma-alue. Kaivoshankkeen vaikutukset Kemijoen ja Simojoen virtaamiin oletetaan jäävän alhaisiksi. 30

31 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET VESISTÖJEN ELIÖYHTEISÖT RAAKKU ELI JOKIHELMISIMPUKKA PIILEVÄT KASVIPLANKTON POHJAELÄIMET KALASTO 31

32 VAIKUTUSALUE KEMIJOEN VESISTÖALUEELLA 32

33 SIMOJOEN VESISTÖALUE 33

34 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET MAA- JA KALLIOPERÄ POHJAVESI 34

35 VAIKUTUKSET POHJAVETEEN Vaikutukset lisääntyvät käyttöönotettavien louhosten lukumäärän mukaisesti Avolouhoksien kuivatus laskee pohjaveden pintaa lähialueilla Etäämmällä alenema pienentyy nopeasti Pohjavesialeneman enimmäislaajuus louhoksen ollessa syvimmillään Laadulliset vaikutukset arvioitu kaivannaisjätteiden läjitysalueiden ominaisuuksien perusteella Ei arvioida olevan vaikutuksia Palovaaran pohjavesialueen veden määrään eikä laatuun 35

36 VAIKUTUKSET MAAPERÄÄN JA KALLIOPERÄÄN Arvioitu: Sivukivialueet, rikastushiekka-allas, pintamaan läjitys, marginaalimalmi Ylijoen uoman siirto Tehdasalue ja kemikaalien/polttoaine iden varastointi Tyokoneet 36

37 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET MAISEMA JA KULTTUURIHISTORIA 37

38 LISÄSELVTYKSET KULTTUURIHISTORIA muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy) Uusi muinaisjäännöskohde hankkeen välittömällä vaikutusalueella Muiden kohteiden alueille ei kohdistu suoria vaikutuksia 38

39 VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN Hankealueen laajuudella merkitystä: Kaivostoiminnan laajentuessa kaivospiirin maisema muuttuu luontoympäristöstä kaivosmaiseksi teollisuusympäristöksi VE 0+ VE 1 VE 2 VE 2+ PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE JANUARY 2012

40 LISÄSELVITYKSET VIRTUAALIMALLI Ote virtuaalimalliaineistosta: näkymä etelän suunnasta avosuolta kohti Ahmavaaran läjitystä PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE JANUARY 2012

41 LISÄSELVITYKSET VIRTUAALIMALLI Ote virtuaalimalliaineistosta: näkymä Kivaloilta kohti etelää PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE JANUARY 2012

42 LISÄSELVITYKSET VIRTUAALIMALLI Palovaaran ja Ylä-Portimojärven alueen suhde kaivostoimintoihin (VE2, VE2+) Ote virtuaalimalliaineistosta: näkymä etelän suunnasta avosuolta kohti Ahmavaaran läjitystä PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE JANUARY 2012

43 VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN VE 0+ Hankealueen sisäisillä järjestelyillä ei kokonaisuutena merkitystä maisemavaikutusten kannalta muutos hankealueella joka tapauksessa erittäin merkittävä. Hankealueen ulkopuolelta asutuksen vyöhykkeiltä avautuvien näkymien kannalta merkitystä Vaaralammen sivukiviläjityksellä (VE2, VE2+) VE 1 VE 2 Ote virtuaalimalliaineistosta: Näkymä Portimojärveltä kohti Vaaralammen läjitystä 43

44 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT SUOJELUALUEET 44

45 SUOJELUALUEET Joenpolvenvitikon luonnonsuojelualue jää Suhanko Pohjoinen louhoksen ja osin sivukivialueen alle (riippuen vaihtoehdosta). Korvenkehdon yksityiselle luonnonsuojelualueelle ei arvioida kohdistuvan vaikutuksia. Konttikivalo ja Pitkälampi suojelumetsille vaikutukset arvioidaan jäävät vähäisiksi, lähinnä meluvaikutuksia

46 SUOJELUALUEET Joenpolvenvitikon luonnonsuojelualue jää Suhanko Pohjoinen louhoksen ja osin sivukivialueen alle (riippuen vaihtoehdosta).

47 NATURA-ARVIOINTI SIMOJOEN NATURA 2000-ALUE. Vesistövaikutukset: vaikutukset Simojoen virtaamiin oletetaan jäävän alhaisiksi. Myös purkuvesien vaikutukset Simojoen typpi- ja fosforivirtoihin, metallikuormituksiin sekä kiintoainepitoisuuksiin arvioidaan olevan vähäisiä. Natura-alueen eheyteen hankkeella arvioidaan varovaisuusperiaatteen nojalla olevan vähäinen kielteinen vaikutus. Kokonaisuutena suojeluperusteena olevalle Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit -luontotyypille tai suojeluperusteena oleville lajeille ei arvioida olevan merkittäviä heikentäviä vaikutuksia.

48 UHANALAISET JA HUOMIOITAVAT KASVILAJIT Kasvilajit, joihin kohdistuu vaikutuksia hankkeesta ovat mm. erityisesti suojeltava pohjanhyytelöjäkälä rauhoitettu suovalkku luontodirektiivin liitteiden II ja IV laji kiiltosirppisammal vaarantunut suopunakämmekkä

49 VAIKUTUKSET KASVILLISUUTEEN JA LUONTOTYYPPEIHIN Merkittävimmät vaikutukset aiheutuvat aluerakentamisesta ja siitä aiheutuvasta elinympäristöjen tuhoutumisesta tai muuttumisesta. Alueella on useita metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä (pienvesien lähiympäristöt, ruohokorvet, rantaluhdat, kivikot) sekä vesilain mukaisia lähteitä. Osa kohteista jää rakentamisen ulkopuolelle VE1 Suhanko Pohjoinen louhoksen ja sivukivialueen alle jää erityisesti suojeltavan pohjanhyytelöjäkälän esiintymiä sekä Ylijoen varren arvokkaita luontotyyppejä VE2 Tuumasuon louhoksen ja sen toimintojen alle jää alueellisesti arvokkaat suoalueet Tuumasuo ja Koivikkosuo, jotka ovat runsasravinteisia ja lajistollisesti monipuolisia VE2+ Pikku Suhanko louhos ja sivukivialuevaihtoehto (PIK3) muuttavat luonnontilaisen Rytisuon pohjanhyytelöjäkälä

50 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET LINNUSTO SAUKKO, LEPAKKO, VIITASAMMAKKO 50

51 VE1 :Suhanko Pohjoinen louhoksen sivukivialueen alle jää linnustollisesti merkittävät suoalueet Heiniaapa ja Latvaaapa VE2:Suojeltu petolinnun pesäpuu jää Vaaralammen sivukivivaihtoehtoalueen (VAA2) alle ja Vaaralammen sivukivivaihtoehto (VAA1): vaikutuksia linnustollisesti arvokkaalle Rytisuon eteläosalle VE2+:Pikku Suhanko louhos ja sivukivialuevaihtoehto 3 muuttavat linnustollisesti arvokkaan Rytisuon elinympäristön ja Sivukivialuevaihtoehdoista vaikutuksiltaan vähäisin olisi (PIK1) LINNUSTOVAIKUTUKSET

52 ELÄIMISTÖVAIKUTUKSET VE1, VE2, VE2+ Hirvet: Kaivospiirin länsiosan rakentaminen vaikuttaa hirvien talvehtimisalueeseen sitä pienentäen Lepakko: Konttijärven alueen rakentaminen heikentää vähäisesti pohjanlepakkojen elinympäristöjä. Ylijoen siirto vähentää lepakoille potentiaalisia elinympäristöjä. Viitasammakko: Takalammen vesivarastoallas todennäköisesti hävittää lajin elinympäristön. Suhanko-Pohjoinen alueen rakentamisen alle jää viitasammakolle potentiaalisia elinympäristöjä. Liito-orava: Ei vaikutuksia Saukko: Lievä elinympäristöjä kaventava vaikutus viitasammakko

53 LINNUSTOVAIKUTUKSET JA ELÄIMET Tarkastelukohde VE0+ VE1 VE2 VE2+ Linnusto Uhanalaiset linnut Hirvet Pohjanlepakko Viitasammakko Saukko

54 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET LIIKENNE 54

55 LIIKENNE Raskas liikenne 40 ajoneuvoa/vrk, henkilöautoliikenne 360 ajoneuvoa/vrk 60 % henkilöliikenteestä Rovaniemeltä, 30 % Ranualta, 10 % Tervolasta Liikenteen sujuvuus: missään vaihtoehdossa liikenteen lisäys ei aiheuta sellaisia liikenteellisiä ongelmia, jotka eivät olisi hallittavissa tien kohtuullisin parantamistoimenpitein. Myöskään liikenteellinen välityskyky ei luo esteitä kaivoshankkeelle. Onnettomuudet: todennäköisyys lisääntyy samassa suhteessa kuin liikennemäärät 55

56 PAKOKAASUPÄÄSTÖT -VAIKUTUKSET Pakokaasupäästöt: suurimmat päästöt L3:ssa, pienimmät L1 ja L4. Henkilöautoliikenteen päästöt samaa luokkaa kuin raskaan liikenteen. Kuvassa päästöjen osuudet Ranuan, Rovaniemen ja Tervolan vuoden 2011 pakokaasupäästöistä PÖYRY POWERPOINT TEMPLATE DECEMBER 2010

57 VAIKUTUKSET Melu: kaikissa vaihtoehdoissa tieliikenteen melualueiden leveydet ja niiden muutokset nykytilanteeseen nähden ovat suhteellisen vähäisiä eivätkä ne aiheuta merkittäviä häiriöitä ympäristölle eivätkä asutukselle. L1 L2 L3 L4 Liikennemäärä Liikenteen sujuvuus Onnettomuudet Päästöt Melu PÖYRY POWERPOINT TEMPLATE DECEMBER 2010

58 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET MELU JA TÄRINÄ 58

59 MELULASKENNAT - LASKENTATULOKSET Käyttövaiheet: Laskettu kaikille hankevaihtoehdoille VE1, VE2 ja VE2+ Kunkin sisällä laskettu vielä eri alavaihtoehtoja mm. sivukiven läjitysalueiden mukaan Tehty sisäinen vertailu kaikista malleista => raporttiin valittu melun leviämisen kannalta merkittävimmät tapaukset 59

60 VAIHTOEHTO VE1 TOIMINTAVAIHE 1 60

61 VAIHTOEHTO VE1 TOIMINTAVAIHE 2 61

62 VAIHTOEHTO VE2 -TOIMINTAVAIHE 3 62

63 VAIHTOEHTO VE2+ 63

64 TÄRINÄ Tärinästä aiheutuu haitallisia vaikutuksia lähinnä siinä tapauksessa, että kaivosalueen läheisyydessä on asuinrakennuksia Tärinävaikutuksia aiheutuu räjäytyksistä ja raskaasta liikenteestä Vaihe VE0+ VE1 VE2 VE2+ Rakennusvaihe Toimintavaihe Sulkemisvaihe 64

65 Ympäristövaikutus VE0 VE0+ VE1 VE2 VE2+ Perustelu VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Ilman laatu Vesistöt ja veden laatu Piilevät, pohjaeläimet, kalasto ja kalastus Maa- ja kallioperä, pohjavesi Natura-alueet ja muut suojelualueet Kasvillisuus ja luonnon monimuotoisuus Linnusto ja muut eläimistö Maisema ja kulttuurihistoria Maankäyttö Alue- ja yhdyskuntarakenne Liikenne Melu Tärinä Vuositasolla ei eroa. Laajemmissa vaihtoehdoissa (VE2 ja VE2+) vaikutus jatkuu ajallisesti pidempään. Tuumasuo merkittävin pölyn leviämisen kannalta, mikäli Palovaarassa asutusta. Vaahdotuksen rikastushiekka-altaalta purettavan yliteveden (prosessivesi) vaikutukset on arvioitu huomattaviksi Konttijärven ja Konttijoen vedenlaadun osalta, ellei suunniteltuja lievennyskeinoja huomioida. Lievennysten osalta kts. taulukko (Error! Reference source not found.) Vaikutukset seurausta vesistövaikutuksista. Laajempi toiminta aiheuttaa laajemmat muutokset. Tuumasuon louhinnan (VE2 ja VE2+) kuivattava vaikutus ulottuu lähteisiin ja Palovaraan pohjavesialueen läheisyyteen. Kaikki laajennusvaihtoehdot tuhoavat Joenpolvenvitikon yksityisen suojelualueen. Suhanko-Pohjoisen alueelle sijoittuva pohjanhyytelöjäkälä tuhoutuu kaikissa laajennusvaihtoehdoissa. Vaaralammen sivukivialueen VAA2 kohdalla uhanalaisen petolinnun pesä VE2 ja VE2+. Lisäksi laajemmissa vaihtoehdoissa elinympäristöjä tuhoutuu laajemmin. Vaikutukset sitä merkittävämmät, mitä laajemman alueen toiminta kattaa. Vaikutukset sitä merkittävämmät, mitä laajemman alueen toiminta kattaa. Alue- ja yhdyskuntarakenteen kannalta hankkeella on pääosin positiivinen vaikutus eikä vaihtoehdoilla ole eroa. Kuljetukset aiheuttavat kaikissa vaihtoehdoissa vähäisiä vaikutuksia, jotka laajemmalla toiminnalla ovat merkittävämpiä kuin luvan mukaisella suppealla toiminnalla. Vaihtoehtojen välillä ei vuositasolla eroa. Laajemissa vaihtoehdoissa vaikutukset jatkuvta pidempään. Tuumasuon louhinnalla tärinävaikutuksia Palovaaran asutukselle. Sosiaaliset vaikutukset Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen merkittävimmät laajemmissa vaihtoehdoissa (VE1, VE2 ja VE2+). Aluetaloudelliset vaikutukset Porotalous Terveys Vaikutusten merkittävyyteen vaikuttaa työllistävyyden näkökulmasta mm. hankkeen kesto ja laajuus. Vaihtoehtojen VE1, VE2 ja VE2+ voidaan arvioida aiheuttavan suurelta osin samantasoisia vaikutuksia. 65

66 KIITOS! 66

DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014

DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014 DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT (1/2) VE1 VE2 VE3 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT (2/2) 0-Vaihtoehto Tekniset alavaihtoehdot Kultapitoinen

Lisätiedot

16X WP2. Yhteystiedot ja nähtävillä olo. Sisältö TIIVISTELMÄ 2 2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 29. Copyright Pöyry Finland Oy

16X WP2. Yhteystiedot ja nähtävillä olo. Sisältö TIIVISTELMÄ 2 2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 29. Copyright Pöyry Finland Oy 14 Yhteystiedot ja nähtävillä olo Sisältö TIIVISTELMÄ 2 1 JOHDANTO 26 2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 29 2.1 Arviointimenettelyn sisältö ja tavoitteet 29 2.2 Arviointiohjelmavaihe 31 2.2.1 Nähtävilläolo

Lisätiedot

KIP YMPÄRISTÖPÄIVÄT Boliden Kokkola Oy Vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennuksen YVA. Titta Anttila, Pöyry Finland Oy

KIP YMPÄRISTÖPÄIVÄT Boliden Kokkola Oy Vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennuksen YVA. Titta Anttila, Pöyry Finland Oy KIP YMPÄRISTÖPÄIVÄT Boliden Kokkola Oy Vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennuksen YVA Titta Anttila, Pöyry Finland Oy YVA-MENETTELY Arviointiohjelmavaihe ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN YHTEYSVIRANOMAINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Vt 9 Tampere Orivesi YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Arvioinnin työohjelma: ohjaa vaikutusarviointien tekemistä Välittää tietoa: hankkeen suunnittelun vaihtoehdoista tutkittavista vaihtoehdoista

Lisätiedot

Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen

Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleisötilaisuus Inkoossa 19.8.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Finngulf LNG, LNG-terminaali Inkooseen LNG-terminaali

Lisätiedot

Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun vaikutusten koontitaulukko LIITE 9

Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun vaikutusten koontitaulukko LIITE 9 maankäyttöön liikenteeseen ja liikkumiseen tuotanto-, palvelu- ja elinkeinotoimintaan sekä luonnonvarojen käyttöön Maankäyttö säilyy nykyisenä. Iso-Lehmisuon ja Matkalammikurun alue muuttuu osittain luonnontilaisesta

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 2, HANKEKUVAUS VE1 HANKEKUVAUS VE2 HANKEKUVAUS VE0A JA VE0B ARVIOINTIMENETELMÄT Herkkyys Alhainen Keskisuuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi Katri Seppänen Northland Mines Oy - Ympäristöinsinööri 1/31/2013 1 Sisältö 1. Northland Resources S.A. 2. Hannukaisen kaivosprojekti 3. Ympäristöluvituksen

Lisätiedot

SUHANGON KAIVOSHANKE, SVA JA POROTALOUSSELVITYS

SUHANGON KAIVOSHANKE, SVA JA POROTALOUSSELVITYS SUHANGON KAIVOSHANKE, SVA JA POROTALOUSSELVITYS 3.12.2013 / 4.12.2013 / Kalle Reinikainen, Jari Laitakari, Ville Koskimäki SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SELVITTÄÄ Arvioi Terveyttä, elinoloja ja hyvinvointia

Lisätiedot

3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset

3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset 3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin vaikutusalue käsittää hankealueen lähiympäristön asukkaiden ja muiden sidosryhmien lisäksi myös suuremman maantieteellisen alueen PohjoisSuomessa

Lisätiedot

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Hankealue Asutus Hankealue sijoittuu metsätalouskäytössä olevalle haja-asutusalueelle Reunan pientaloalue sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä hankealueen

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY 220 KV VOIMAJOHTOHANKE PETÄJÄSKOSKI - KONTTIJÄRVI

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY 220 KV VOIMAJOHTOHANKE PETÄJÄSKOSKI - KONTTIJÄRVI GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY 220 KV VOIMAJOHTOHANKE PETÄJÄSKOSKI - KONTTIJÄRVI PORTIMO 3.12.2013 TERVOLA 4.12.2013 NARKAUS 10.12.2013 SUHANKO VOIMAJOHTO YVA 1 VOIMAJOHTOREITTI PETÄJÄSKOSKI KONTTIJÄRVI

Lisätiedot

SUHANGON KAIVOSHANKE, SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Yleisötilaisuus Tervola Jari Laitakari Kalle Reinikainen

SUHANGON KAIVOSHANKE, SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Yleisötilaisuus Tervola Jari Laitakari Kalle Reinikainen SUHANGON KAIVOSHANKE, SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Yleisötilaisuus Tervola 20.5.2013 Jari Laitakari Kalle Reinikainen YVA-MENETTELYN TARKASTELUALUE COPYRIGHT PÖYRY 14.3.2013 NYKYTILA MAISEMA-ALUEET,

Lisätiedot

Tietoja arvioinnin laatijoista 2.1 Hankevaihtoehdot VE1 ja VE2 eli koko hanke toteutetaan Soklissa. Rakenteiden vaihtoehdot.

Tietoja arvioinnin laatijoista 2.1 Hankevaihtoehdot VE1 ja VE2 eli koko hanke toteutetaan Soklissa. Rakenteiden vaihtoehdot. 23 LIITTEET Liite 1 Tietoja arvioinnin laatijoista 2.1 Hankevaihtoehdot VE1 ja VE2 eli koko hanke toteutetaan Soklissa. Rakenteiden vaihtoehdot. 2.2 Hankevaihtoehto VE3 eli malmin rikastus Venäjällä. Malmin

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonsuojelussa

Ajankohtaista luonnonsuojelussa Ajankohtaista luonnonsuojelussa Kaavoituksen ajankohtaispäivä Ruissalo 6.6.2013 Luonnonsuojeluyksikkö, ylitarkastaja Leena Lehtomaa Luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus Luonnon monimuotoisuuden vähenemisellä

Lisätiedot

16X WP2. Copyright Pöyry Finland Oy

16X WP2. Copyright Pöyry Finland Oy 16X124912.WP2 362 a. Viistoilmakuvatyyppinen näkymä kaakosta kohti hankealuetta (ylempi kuva VE 2+ ja alempi VE1). Kuvassa etualalla Portimojärvi ja sen oikealla puolella Ranua Rovaniemi -tie. 16X124912.WP2

Lisätiedot

Vaikutukset luonnonolosuhteisiin Vaikutukset

Vaikutukset luonnonolosuhteisiin Vaikutukset VE louhintamäärä 985 m3ktr, luonnonolosuhteisiin Maa-ainesta otetaan nykyluvan luonnonvarojen mukaisesti -4 m3ktr. Vettä käyttöön käytetään kasteluun otettavasta maaainesmäärästä riippuen. Maa-aineista

Lisätiedot

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus Kuva Mikko Jokinen Hankkeesta vastaava Northland Mines Oy YVA-konsultti Ramboll Finland Oy Northland Mines Oy HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012 TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA YLEISÖTILAISUUDEN OHJELMA Klo 16 18 Vapaamuotoinen tutustuminen suunnitelmiin Klo 18

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Liite 15 RAPORTTI 16X124912.WP2 29.10.2013 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUKSEN YVA Päästöarvio 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan tai sen osan kopioiminen tai

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012 16UEC0227 30.11.2012 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus Suhangon täydentävä linnustoselvitys Gold Field Arctic Platinum Oy Suhangon täydentävä

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia jotka kohdistuvat (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUS 15.12.2016 YLEISÖTILAISUUDEN OHJELMA Tervetulosanat, YVA-menettelyn esittely / Petri Hiltunen (10 min) Hankkeen esittely

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Liite 15 RAPORTTI 16X124912.WP2 29.10.2013 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUKSEN YVA Päästöarvio 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan tai sen osan kopioiminen tai

Lisätiedot

Liikennemäärät ja tien kunto pysyvät ennallaan. Liikennemäärät eivät nouse nykyisestään.

Liikennemäärät ja tien kunto pysyvät ennallaan. Liikennemäärät eivät nouse nykyisestään. Page 1 Arviointitaulukko VE0 VE1 VE2 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja elinkeinotoimintaan Vaikutukset maankäyttöön Maankäyttö säilyy nykyisenä. Jako-Muuraissuo muuttuu melko luonnontilaisesta suoalueesta

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKE Projektivaihe: Laajennuksen YVA

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKE Projektivaihe: Laajennuksen YVA RAPORTTI 16X124912.WP2 Rev.F 19.9.2013 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKE Projektivaihe: Laajennuksen YVA Vesitase ja aluevesien hallinta i Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI YVA:SSA ESIMERKKINÄ KAIVOSHANKE 27.11.2013. FT Joonas Hokkanen, FM Marja Heikkinen

VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI YVA:SSA ESIMERKKINÄ KAIVOSHANKE 27.11.2013. FT Joonas Hokkanen, FM Marja Heikkinen VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI YVA:SSA ESIMERKKINÄ KAIVOSHANKE 27.11.2013 FT Joonas Hokkanen, FM Marja Heikkinen LUONNEOITSIJA 28 RAMBOLL FINLAND OY Perustettu vuonna 1962 Vuonna 2013 noin 1400 työntekijää

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Oulunsalo-Hailuoto tuulipuisto. YVAn yleisesitys, ohjelmavaihe

Oulunsalo-Hailuoto tuulipuisto. YVAn yleisesitys, ohjelmavaihe Oulunsalo-Hailuoto tuulipuisto YVAn yleisesitys, ohjelmavaihe Hanke Suunnitteluperusteena Syvyys rakennuspaikalla oltava >3,5 m Tuulisuus sopiva Voimaloiden väliset etäisyydet riittävät Tuulivoimalan napakorkeus

Lisätiedot

NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI. YVA-ohjelman yleisötilaisuus

NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI. YVA-ohjelman yleisötilaisuus NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YVA-ohjelman yleisötilaisuus 30.11.2016, Nokia YVA-OHJELMA Arvioitavat vaihtoehdot Hankkeen tekninen

Lisätiedot

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA 5.4.2016 KANGASALA TYÖPAJAN OHJELMA 17.15 Kahvi 17.30 Tervetuloa; Tero Haarajärvi Suunnittelutilanne; Arto Viitanen Alustavat vaikutusarvioinnit; Jari Mannila

Lisätiedot

Päätös YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN, SUHANGON KAIVOSHANKKEEN MUUTOS, (RANUA, TERVOLA)

Päätös YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN, SUHANGON KAIVOSHANKKEEN MUUTOS, (RANUA, TERVOLA) Päätös LAPELY/24/07.04/2011 Lappi 10.11.2011 ASIA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN, SUHANGON KAIVOSHANKKEEN MUUTOS, (RANUA, TERVOLA) HANKKEESTA VASTAAVA HAKEMUS HANKE Gold Fields Arctic

Lisätiedot

Suhangon kaivoshanke. Gold Fields Arctic Platinum Oy Ranua

Suhangon kaivoshanke. Gold Fields Arctic Platinum Oy Ranua Gold Fields Arctic Platinum Oy 22.5.2013 Ranua Gold Fields Arctic Platinum Oy (GFAP) Toiminnanharjoittaja Helsinkiin rekisteröity yhtiö; toimisto Rovaniemellä osoitteessa Ahjotie 7. GFAP:n omistaa täysin

Lisätiedot

LITIUMKEMIANTEHDAS, KOKKOLA YVA-OHJELMAN TIIVISTELMÄ

LITIUMKEMIANTEHDAS, KOKKOLA YVA-OHJELMAN TIIVISTELMÄ 9.1.2018 KELIBER OY LITIUMKEMIANTEHDAS, KOKKOLA YVA-OHJELMAN TIIVISTELMÄ Hankkeesta vastaava Yhteysviranomainen YVA-konsultti Keliber Oy Toholammintie 496 69600 KAUSTINEN Yhteyshenkilö Kari Wiikinkoski

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA YVA-OHJELMA 16X124912.WP2 19.12.2012 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

Östersundomin maa-aines-yva

Östersundomin maa-aines-yva Östersundomin maa-aines-yva Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Östersundom Ympäristösi parhaat tekijät 2 Illan ohjelma 18.00 Aloitussanat Mikko Suominen, HKR 18.10 YVA-menettelyn

Lisätiedot

Simojoen jokihelmisimpukkakartoitus 2013

Simojoen jokihelmisimpukkakartoitus 2013 ALLECO RAPORTTI N:O 6/2013 Simojoen jokihelmisimpukkakartoitus 2013 Panu Oulasvirta MARINE BIOLOGICAL AND LIMNOLOGICAL CONSULTANTS Veneentekijäntie 4 FI-00210 Helsinki, Finland Tel. +358 (0)45 679 0300

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA VERKOSTON ALUEISIIN

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA VERKOSTON ALUEISIIN ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA 2000 -VERKOSTON ALUEISIIN 2007 1. Taustaa Natura 2000 verkosto on Euroopan Unionin kattava luonnonsuojelulle tärkeiden

Lisätiedot

MIESLAHTI-PITKÄNPERÄN KAIVOSHANKKEESEEN LIITTYVÄ TIEDUSTELU Liite 18.1 Arvoisa vastaanottaja Lähestymme Teitä tiedustelulla, joka koskee Mondo Minerals Oy:n kaivoshanketta Mieslahden Pitkänperän alueella.

Lisätiedot

MAHDOLLISET VAIKUTUSKANAVAT tarkasteltavia vaikutuksia ei vaikutuksia? vaikutuksia ei mahdollista arvioida

MAHDOLLISET VAIKUTUSKANAVAT tarkasteltavia vaikutuksia ei vaikutuksia? vaikutuksia ei mahdollista arvioida Hankkeen mahdolliset vaikutuskanavat Natura-alueille Liite 4.1 MAHDOLLISET VAIKUTUSKANAVAT tarkasteltavia vaikutuksia? vaikutuksia ei arvioida HANKEVAIHTOEHTO VE0 - ESIINTYMÄÄ EI HYÖDYNNETÄ nykyisten rakennusten

Lisätiedot

HANKKEEN TOTEUTUSVAIHTOEHTOJEN VA- LINTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN

HANKKEEN TOTEUTUSVAIHTOEHTOJEN VA- LINTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN RAPORTTI 16X124912.WP2.200 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus HANKKEEN TOTEUTUSVAIHTOEHTOJEN VA- LINTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Rautuvaaran suljettu kaivos, Kolari KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Marja Liisa Räisänen Geologian tutkimuskeskus Itä-Suomen yksikkö, Kuopio M. L. Räisänen 1 Ympäristövaikutukset Malmin louhinta kuljetus

Lisätiedot

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS 24.11.2016 KLO 18-20 SOTKAMO HANKKEEN TAUSTA Tämä YVA-menettely koskee Terrafame Oy:n kaivostoiminnan

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 1 14.5.2012 Eero Parkkola etunimi.sukunimi@ramboll.fi 14.5.2012 JÄTEVOIMALAN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn

Lisätiedot

Talvivaara & co. Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset

Talvivaara & co. Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset Talvivaara & co. Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset FM Lily Laine 2 Kuva: Talvivaara FM Lily Laine 3 Sisältö Kaivostoiminta Suomessa Kaivoksen elinkaari Kaivostoiminnan vaikutuksia Alkuaineet, yhdisteet

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011 KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ohjausryhmä 4.4.2011 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset

Lisätiedot

SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS

SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS Hyvä vastaaja, tällä kyselyllä selvitetään näkemyksiänne Soklin kaivoshankkeen vaihtoehto 3:n (malmi rikastetaan Venäjällä)

Lisätiedot

ELY-keskuksen näkökulma pohjavedenoton luontovaikutusten arviointiin

ELY-keskuksen näkökulma pohjavedenoton luontovaikutusten arviointiin ELY-keskuksen näkökulma pohjavedenoton luontovaikutusten arviointiin Ilpo Huolman Uudenmaan ELY-keskus Vedenottolupaseminaari 3.11.2016 Pohjavesiin liittyvät luonnonarvot Pohjavesistä suoraan riippuvaisia

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

SELÄNPÄÄN POHJAVEDENOTTOHANKEEN YVA-MENETTELY. Kymenlaakson Vesi Oy Liikelaitos Kouvolan Vesi 11.12.2013

SELÄNPÄÄN POHJAVEDENOTTOHANKEEN YVA-MENETTELY. Kymenlaakson Vesi Oy Liikelaitos Kouvolan Vesi 11.12.2013 SELÄNPÄÄN POHJAVEDENOTTOHANKEEN YVA-MENETTELY Kymenlaakson Vesi Oy Liikelaitos Kouvolan Vesi SISÄLTÖ 1. Hankkeen esittely ja tavoitteet 2. Hankealue ja YVAn vaihtoehdot 3. Ympäristön nykytila ja vaikutusten

Lisätiedot

Copyright Pöyry Finland Oy

Copyright Pöyry Finland Oy 19 Taulukko 3. Suhangon kasvillisuusselvityksen maastotöissä v. 2012 havaitut erityishuomiota vaativat sammallajit (Valtak. = valtakunnallisesti uhanalainen, Alueel. = alueellisesti uhanalainen, Dir.=

Lisätiedot

Erityispiirteinen Puruvesi Natura 2000-vesistönä PURUVESI-SEMINAARI 20.7.2013

Erityispiirteinen Puruvesi Natura 2000-vesistönä PURUVESI-SEMINAARI 20.7.2013 Erityispiirteinen Puruvesi Natura 2000-vesistönä PURUVESI-SEMINAARI 20.7.2013 Esityksen sisältö Puruveden erityispiirteet suojeluohjelmissa Natura 2000 suojelun toteuttaminen Suuntaviivoja Puruveden vesiensuojeluun

Lisätiedot

Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit 715-719 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki KUOHUNKI - SIIKA-KÄMÄ KAIVOSHANKKEEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄIVITETTY

Rovaniemen kaupunki KUOHUNKI - SIIKA-KÄMÄ KAIVOSHANKKEEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄIVITETTY 1 Rovaniemen kaupunki KUOHUNKI - SIIKA-KÄMÄ KAIVOSHANKKEEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄIVITETTY 19.03.2007 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE

ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE Terrafame Oy:n kaivosalueen vesienhallintaan liittyvä ympäristövaikutusten arviointimenettely YVA ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE Terrafame Oy on käynnistänyt

Lisätiedot

Oulun Energia YVA-hanke. Yleisötilaisuus 18.3.2014

Oulun Energia YVA-hanke. Yleisötilaisuus 18.3.2014 Oulun Energia YVA-hanke Yleisötilaisuus 18.3.2014 Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiohjelman sisältö: Hankkeen tausta ja perustelut Hankkeen kuvaus: vaihtoehdot,

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Helsinki 16.12.2016 Ympäristölakimies Pasi Kallio Suomen luonnonsuojeluliitto ry Luontoselvitysten merkitys Hyvällä taustoituksella ja suunnittelulla voidaan säilyttää

Lisätiedot

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? 22.09.2015 Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Mitä ovat arvokkaat pienvedet? Pienvedet = purot ja norot, lammet, lähteiköt

Lisätiedot

Materiaalivirta näkyy

Materiaalivirta näkyy I saw the hidden material flow in South-Africa Materiaalivirta näkyy Terveisiä Etelä-Afrikan platinakaivosalueelta: We are sick and tired to be sick and tired. Sakari Autio, LAMK Esityksen aiheet: 1. Esitellä

Lisätiedot

Kunkun parkki, Tampere

Kunkun parkki, Tampere Kunkun parkki, Tampere YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristösi parhaat tekijät Lähtökohtia vaikutusten selvittämiseen Hanke on osa laajempaa Tampereen

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

ASIA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISTARVE, KETOLAN JA ETELÄN LOUHOKSET, KITTILÄ

ASIA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISTARVE, KETOLAN JA ETELÄN LOUHOKSET, KITTILÄ Päätös LAPELY/13/07.04/2013 07.04.02.00 12.11.2013 ASIA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISTARVE, KETOLAN JA ETELÄN LOUHOKSET, KITTILÄ HANKKEESTA VASTAAVA HAKEMUS Agnico Eagle Finland

Lisätiedot

LUONTOSELVITYSTEN TASON ARVIOINTI

LUONTOSELVITYSTEN TASON ARVIOINTI LUONTOSELVITYSTEN TASON ARVIOINTI Luonnonsuojeluselvitysten laatimisopas 1993 Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi, Ympäristöopas 109 Luonnon monimuotoisuus on vaikeasti hahmotettava kokonaisuus.

Lisätiedot

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ 7.5.2013 Terhi Fitch YVA-menettely lakisääteinen menettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 muutoksineen) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Copyright Pöyry Finland Oy

Copyright Pöyry Finland Oy 376 Kuva 16-30. Näkymä Kivaloiden vaaraselännevyöhykkeeltä Pahakivalon rinteeltä kohti Konttikivaloa. Kivaloiden selännejakso on seudun maisemallinen selkäranka. Hankkeen myötä syntyvät läjitysalueet ovat

Lisätiedot

Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava

Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava KAAVALUONNOKSEN SELOSTUS 8.11.2013 Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava LAPIN LIITTO Yhteystiedot Lapin liitto, PL 8056, 96101 Rovaniemi, Hallituskatu 20 B, puh. 040-359 1000, fax (016) 318 705,

Lisätiedot

HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA TILAISUUDEN OHJELMA 1. Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja Leena Ivalo 2. YVA-menettely, ELY-keskus Leena Ivalo 3. Voimamylly Oy:n

Lisätiedot

Tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Elokuu 1999. Loviisa 3. -ydinvoimalaitoshanke

Tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Elokuu 1999. Loviisa 3. -ydinvoimalaitoshanke Elokuu 1999 Tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Loviisa 3 -ydinvoimalaitoshanke Hankkeesta vastaava Yhteysviranomainen Sisällysluettelo Hankkeen tausta ja aikataulu Hanke ja sen vaihtoehdot

Lisätiedot

Selostuksen esittely Tampereen Yliopiston päätalo FT Joonas Hokkanen. FM, ins. Eero Parkkola. FT J-P Aittola

Selostuksen esittely Tampereen Yliopiston päätalo FT Joonas Hokkanen. FM, ins. Eero Parkkola. FT J-P Aittola Selostuksen esittely Tampereen Yliopiston päätalo 18.00 FT Joonas Hokkanen FM, ins. Eero Parkkola FT J-P Aittola Ins. Yht. yo. Seela Sinisalo HYÖTYVOIMALAITOKSEN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

Lupaprosessi ja hyvä hakemus

Lupaprosessi ja hyvä hakemus Lupaprosessi ja hyvä hakemus Turvetuottajien vesiensuojelukoulutus 9.10.2012 Saarijärvi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Raija Aaltonen Lupaprosessi Hakemus vireille Täydentäminen Tiedottaminen Lausunnot,

Lisätiedot

Sosiaalisten vaikutusten arviointi kehittämisehdotuksia

Sosiaalisten vaikutusten arviointi kehittämisehdotuksia Sosiaalisten vaikutusten arviointi kehittämisehdotuksia Sosiologian yliopistonlehtori Leena Suopajärvi, YTK, Lapin yliopisto DILACOMI-tutkimushankkeen loppuseminaari 27.9.2013, Rovaniemi Puheenvuoron rakenne

Lisätiedot

Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava

Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava KAAVASELOSTUS 20.5.2014 Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava LAPIN LIITTO Yhteystiedot Lapin liitto, PL 8056, 96101 Rovaniemi, Hallituskatu 20 B, puh. 040-359 1000, fax (016) 318 705, sähköposti:

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINNASSA MUODOSTUVA PÖLY JA SEN LEVIÄMINEN

KAIVOSTOIMINNASSA MUODOSTUVA PÖLY JA SEN LEVIÄMINEN RAPORTTI 16X124912.WP2.200 15.10.2013 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennuksen YVA-menettely KAIVOSTOIMINNASSA MUODOSTUVA PÖLY JA SEN LEVIÄMINEN 1 Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

4 TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT

4 TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT 13 Gold Fields Arctic Platinum Oy 4 TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT Seuraavissa kappaleissa on esitys YVA -menettelyyn valittavista kaivoshankkeen toteutusvaihtoehdoista. Vaihtoehdot tullaan esittelemään ohjausryhmälle.

Lisätiedot

Copyright Pöyry Finland Oy

Copyright Pöyry Finland Oy Hankealueen maisemarakenteen perustasona voidaan nähdä alueen suot ja lukuisat pienet järvet. Maasto on kohtalaisen tasaista; korkeustasot vaihtelevat alueella 135 220 metrin korkeudella merenpinnasta.

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja

HELSINGIN YLEISKAAVA. Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja HELSINGIN YLEISKAAVA Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja 2.10.2014 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:26 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

16X WP2. Kuva Lähteet, näytteenottokaivot sekä pohjavesiputket. Kartassa yksi ruutu vastaa 1 km maastossa. Copyright Pöyry Finland Oy

16X WP2. Kuva Lähteet, näytteenottokaivot sekä pohjavesiputket. Kartassa yksi ruutu vastaa 1 km maastossa. Copyright Pöyry Finland Oy 272 Kuva 12-13. Lähteet, näytteenottokaivot sekä pohjavesiputket. Kartassa yksi ruutu vastaa 1 km maastossa. Kaivojen ja lähteiden vedenlaatu vuosien 2000 2002 (Taulukko 12-4) ja 2013 selvitysten (Liite

Lisätiedot

KAIVOKSEN SULKEMISEN JA JÄLKIHOIDON PERIAATERATKAISUT

KAIVOKSEN SULKEMISEN JA JÄLKIHOIDON PERIAATERATKAISUT RAPORTTI 6X2492.WP2.2 3..23 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus KAIVOKSEN SULKEMISEN JA JÄLKIHOIDON PERIAATERATKAISUT 6X2492.WP2 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet

Lisätiedot

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 1 SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Juha Saajoranta 2 Sisällysluettelo 1. Luontoselvityksen toteutus 3 2. Asemakaava-alueen luonnon yleispiirteet..3 3. Kasvillisuus- ja

Lisätiedot

Simojoen Natura-alue Natura-arviointi

Simojoen Natura-alue Natura-arviointi RAPORTTI 16X124912 4.9.2013 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM SUHANGON KAIVOSHANKE Simojoen Natura-alue Natura-arviointi 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO, MENETELMÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT... 1 2.1 Epävarmuustekijät...

Lisätiedot

Kuva Pohjaveden aleneman epäsuoran vaikutuksen alue kaivoksen elinaikana hankevaihtoehdossa 4 (HIA2, SRK 1/2013).

Kuva Pohjaveden aleneman epäsuoran vaikutuksen alue kaivoksen elinaikana hankevaihtoehdossa 4 (HIA2, SRK 1/2013). 532 Kuva 11-10-2. Pohjaveden aleneman epäsuoran vaikutuksen alue kaivoksen elinaikana hankevaihtoehdossa 4 (HIA2, SRK 1/2013). 11.10.3 Käytetyt arviointimenetelmät ja aineistot Luontovaikutusten arviointi

Lisätiedot

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa LIITE 2 Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa VIRANOMAISEN LAUSUNTO Hankekuvaus Hankekuvausta on hyvä päivittää suunnitelmien tarkentuessa. Esimerkiksi

Lisätiedot

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa.

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. Liite 2 Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO LAUSUNNON HUOMIOIMINEN Hankkeen vaihtoehdot Mikäli arvioinnin edetessä

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 27 26.02.2014 Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27 Ympäristötarkastaja Mondo Minerals B.V.

Lisätiedot

Luontotieto vesistö Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmien laadinnassa. Ekologiset yhteydet

Luontotieto vesistö Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmien laadinnassa. Ekologiset yhteydet Luontotieto vesistö Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmien laadinnassa Ekologiset yhteydet 7.3.2013 VELHO-hanke Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ilmoitus koelouhinnasta Ruonaojan avolouhoksessa, Kolari Nordkalk Oy Ab Skräbbölentie 18

Lisätiedot

Yhteenveto erityisistä luonnonarvoista kevään (17.5.2011) työpajasta

Yhteenveto erityisistä luonnonarvoista kevään (17.5.2011) työpajasta Yhteenveto erityisistä luonnonarvoista kevään (17.5.2011) työpajasta Aira Kokko Suomen ympäristökeskus Kokemuksia luonnontilaisuusasteikon soveltamisesta ja erityisistä luonnonarvoista - seminaari 13.12.2011,

Lisätiedot

Niemisen Sora Oy Kyöstilänharju Ympäristövaikutukset vaihtoehdoittain. 0 Liite 1 YVA-selostukseen

Niemisen Sora Oy Kyöstilänharju Ympäristövaikutukset vaihtoehdoittain. 0 Liite 1 YVA-selostukseen 0 Liite 1 YVAselostukseen Vaihtoehdon 0 mukainen YVAyhteenveto Vaikutukset maa ja kallioperään SEURAUS TODENNÄK VAIKUTUS ARVION PERUSTE VAIKUTUKSEN VÄHENNYSKEINOJA Vaikutukset hankealueen maaperän arvoihin

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Ilmoitusmenettely kunnostusojituksissa

Ilmoitusmenettely kunnostusojituksissa Ilmoitusmenettely kunnostusojituksissa Kunnostusojitusten vesiensuojelupäivä 16.4.2013 16.4.2013 Esityksen sisältö Milloin on tehtävä ilmoitus ojituksesta Mitä ilmoituksen tulee sisältää Vesilain mukaan

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.2008 Yleistä arviointiselostus on laaja sekä esitystavaltaan hyvä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SUOSELVITYS

KESKI-SUOMEN SUOSELVITYS 9.1.2013 REIMA VÄLIVAARA KESKI-SUOMEN SUOSELVITYS Soidensuojelutyöryhmän kokous 3/2012 1 KESKI-SUOMEN SUOSELVITYS 3. vaihemaakuntakaavan (turvetuotanto, suoluonto, tuulivoima) taustaselvitys; Turva-hanke

Lisätiedot

TERRAFAMEN OY KAIVOSTOIMINNAN JATKAMINEN JA KEHITTÄMINEN TAI VAIHTOEHTOINEN SULKEMINEN YVA- MENETTELY

TERRAFAMEN OY KAIVOSTOIMINNAN JATKAMINEN JA KEHITTÄMINEN TAI VAIHTOEHTOINEN SULKEMINEN YVA- MENETTELY TERRAFAMEN OY KAIVOSTOIMINNAN JATKAMINEN JA KEHITTÄMINEN TAI VAIHTOEHTOINEN SULKEMINEN YVA- MENETTELY YLEISÖTILAISUUS 4.9.2017 KLO 18-20 VUOKATIN URHEILUOPISTO YVA-MENETTELY Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä

Lisätiedot

Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio

Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio 1 Sami Mäkikyrö 10.10.2013 Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio Luontoselvitys, Natura-tarveharkinta 2 SISÄLLYS 1. Johdanto....3 2. Suojelualueet ja -ohjelmat..3 2.1.Luonnonsuojeluohjelmat....3

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (6) 232 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin Sataman meriläjityksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Viite:

Lisätiedot

SUHANGON KAIVOSHANKKEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA VALMISTELUAINEISTO YLEISÖTILAISUUS

SUHANGON KAIVOSHANKKEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA VALMISTELUAINEISTO YLEISÖTILAISUUS SUHANGON KAIVOSHANKKEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA VALMISTELUAINEISTO YLEISÖTILAISUUS VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TARKOITUS Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavassa

Lisätiedot