Suomen Metsästäjäliiton. strategia ja metsästyspoliittinen ohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Metsästäjäliiton. strategia 2011 2020 ja metsästyspoliittinen ohjelma"

Transkriptio

1 Suomen Metsästäjäliiton strategia ja metsästyspoliittinen ohjelma

2 SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO FINLANDS JÄGARFÖRBUND R.Y. SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON STRATEGIA s. 3 Visio s. 3 Arvot s. 4 Toiminta-ajatus ja tehtävät s. 4 Metsästäjäliiton avaintehtävät s. 5 Haasteet s. 5 Keskeisimmät kehittämisasiat s. 5 METSÄSTYSPOLIITTINEN OHJELMA s. 6 Metsästäjäliiton arvot s. 6 Suomalainen ja pohjoismainen metsästyskulttuuri s. 6 Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen s. 7 Riistahallinnon kehittäminen s. 8 Metsästäjien vapaaehtoinen yhteistoiminta s. 9 Metsästysharrastuksen haasteet s. 9 Muita kysymyksiä s. 11

3 SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO FINLANDS JÄGARFÖRBUND R.Y. SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON STRATEGIA Liittokokouksen hyväksymä Visio Suomen Metsästäjäliitto on metsästäjien johtava valtakunnallinen etujärjestö, joka valvoo järjestäytyneiden metsästäjien etuja kotimaassa ja kansainvälisesti. Metsästäjäliiton organisaatio muodostuu valtakunnallisesta liitosta, piirijärjestöistä ja metsästysseuroista. Metsästäjäliitto on myös johtava metsästysseuratoiminnan koulutus- ja palveluorganisaatio Suomessa. Metsästäjäliitto palvelee metsästysseuroja monipuolisesti. Metsästysseurat pitävät jäsenyyttä Metsästäjäliitossa välttämättömänä ja jäsenmäärä jatkaa kasvuaan määrätietoisen edunvalvonnan ja jäsenhankinnan tuloksena. Suomi on suuri riistamaa, jossa jokaisella kansalaisella, joka hyväksyy metsästyksen säännöt ja etiikan, on mahdollisuus metsästää. Metsästäjäliiton asema yhteiskunnallisena vaikuttajana ja metsästyksen asiantuntijana on vakiintunut ja arvostettu. Metsästäjäliitolla ja julkisella riistahallinnolla on selkeä tehtäväjako. Metsästäjäliiton toiminta tapahtuu pääasiassa piireissä ja metsästysseuroissa. Liitto ja piirit kehittävät yhteisiä käytäntöjä, kuitenkin piirien omaleimaisuuden säilyttäen. Yhdessä piirien kanssa liitto pyrkii siihen, että piirien asema vahvistuu ja piirien voimavarat kasvavat yhdessä liiton kanssa. 3

4 Arvot Asiantuntemus itsenäisyys avoimuus pohjoismainen metsästyskulttuuri Metsästäjäliiton toiminta pohjautuu luonnon kunnioittamiseen ja luonnon tasapainon säilyttämiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Metsästäjäliitto palvelee toiminnallaan metsästäjiä ja metsästysseuroja. Liitto vastaa toiminnallaan metsästyksen ja kansalaisyhteiskunnan vaatimuksiin tarjoten tehokkaan vaikuttamiskanavan ja laadukkaan palvelukokonaisuuden. Liitolla on tehtäviensä suorittamiseen tarvittava henkilöstö ja liitto käyttää organisaatiotaan tehokkaasti. Liiton arvot pohjautuvat seuratoiminnan ja suomalaisen metsästyksen historiaan. Liitto on luonteeltaan kansalaisjärjestö ja taloudellisesti riippumaton julkisesta vallasta. Liiton toiminta-ajatus perustuu seuraaviin lähtökohtiin: Luonnon kunnioitus Lakien kunnioitus Metsästyskulttuurin vaaliminen Ihmisen oikeus hyödyntää riistaa Kestävän kehityksen tukeminen riistapolitiikalla Metsästäjien keskinäinen yhteistyö Avoimuus ja läpinäkyvyys Vapaan yhteiskunnan puolustaminen Vapaaehtoisuus metsästysseuratoiminnassa Taloudellinen riippumattomuus Toiminta-ajatus ja tehtävät Metsästäjäliitto on metsästysseuratoiminnan nykyaikainen keskus. Edunvalvonnan, koulutuksen, tiedottamisen ja neuvonnan palvelutaso pidetään riittävän korkealla tasolla toimivan, harrastajajärjestöön soveltuvan johtamisjärjestelmän sekä asiantuntevan henkilöstön ja piirien tukemana. 4

5 Metsästäjäliiton avaintehtäviä ovat Edunvalvonta Jäsenhankinta Tiedotus ja osallistuminen metsästystä koskevaan keskusteluun Koulutus Kilpailutoiminta Jäsenpalvelu Nuorisotyö Haasteet Metsästys suojelualueilla Kaupunkimetsästys kanit, ketut, lokit Vahinkoeläinten ja suurpetojen kantojen sääntely Kaupallinen metsästys Maanomistusolojen muutos Yleisen mielipiteen suhtautuminen metsästykseen Metsästyksen vastaiset liikkeet Katselukojut ja haaskat Ampumaratojen tulevaisuus Keskeisimmät kehittämisasiat Edunvalvonnan kehittäminen Kansainvälisen yhteistoiminnan kehittäminen Metsästysseurojen koulutustoiminnan kehittäminen Metsästäjäliiton talouden turvaaminen Järjestäytymisasteen nostaminen Jahti-lehden ja verkkopalveluiden kehittäminen Koulutustoiminnan uudistamisen jatkaminen Yhteistoiminta Suomen Riistakeskuksen kanssa Metsästysammunnan aseman ja koulutuksen nostaminen Piirien toiminnanjohtajien kouluttaminen Uusien luottamushenkilöiden ja asiantuntijoiden rekrytoiminen 5

6 SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO FINLANDS JÄGARFÖRBUND R.Y. METSÄSTYSPOLIITTINEN OHJELMA Liittokokouksen hyväksymä 1. Metsästäjäliiton arvot Metsästäjäliitto pyrkii lisäämään jäsenistössään sekä koko metsästäjäkunnassa luonnon ja riista- sekä muiden eläinten kunnioittamista, tukemaan kestävää kehitystä, vaalimaan ja kehittämään suomalaista metsästyskulttuuria, säilyttämään metsästysoikeuden sidonnaisuuden maanomistukseen sekä edistämään ja kehittämään riistanhoitotyötä ja edistämään metsästäjien keskinäistä vapaaehtoista yhteistyötä. 2. Suomalainen ja pohjoismainen metsästyskulttuuri Metsästys Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on koko kansan harrastus. Metsästäjäliitto pitää tärkeänä, että kaikilla metsästyksestä ja riistanhoidosta kiinnostuneilla kansalaisilla on mahdollisuus harrastuksensa toteuttamiseen yhteiseksi hyväksi. Metsästäjäliitto tukee metsästyskulttuuria vaaliessaan metsästysseuratoimintaa ja vapaata järjestäytymisoikeutta, tukee vapaan metsästysoikeuden säilymistä valtion mailla paikallisille asukkaille Pohjois- Suomessa, tukee kansalaisten vapaan metsästysoikeuden säilyttämistä ulkosaaristossa sekä pyrkii edistämään sosiaalista kanssakäymistä ja tasa-arvon toteutumista metsästäjien kesken. Kaupallinen metsästys on uusi ilmiö suomalaisessa metsästyskulttuurissa. Metsästysoikeus on sidoksissa maanomistukseen, ja maanomistajalla on oikeus määrätä metsästyksestä maillaan. Metsästäjäliitto pyrkii vaikuttamaan kaupallisten metsästysjärjestelyjen kehitykseen siten, että metsästysseuratoiminnan mahdollisuudet säilyvät. Metsästäjäliitto vastustaa uusien riistalajien tarkoituksellista tuontia Suomeen. Ilmastonmuutos kuitenkin todennäköisesti helpottaa ihmisestä riippumatta eräiden uusien lajien, kuten villisian, asettumista osaksi Suomen riistakantaa. Metsästäjäliitto katsoo, että villisian met- 6

7 sästyksestä on huolehdittava siten, että villisikakannat eivät pääse kasvamaan liian suuriksi, kuten naapurimaissamme on tapahtunut. Metsähallitus hoitaa valtionmetsiä, jotka ovat yhteistä kansallisomaisuutta. Metsähallituksen tuottamilla eräpalveluilla on jatkossakin tärkeä rooli kaikille metsästäjille. Metsästäjäliitto pitää tärkeänä sitä, että Metsähallitus voisi tulevaisuudessa avata entistä enemmän metsästykseen sopivia alueita myös eteläisessä Suomessa. Metsästäjäliiton kannan mukaan metsästys ja riistanhoito tulisivat olla sallittuja luonnonkäyttömuotoja laajasti myös suojelualueilla. Metsästäjävaihdon maan eri osien välillä liitto näkee hyväksi metsästysharrastuksen monipuolistamisessa ja metsästäjien tietoisuuden lisäämisessä maamme vaihtelevista metsästysolosuhteista. Tehdäkseen metsästyksen mahdolliseksi seuroihin kuulumattomille myös Etelä-Suomessa Metsästäjäliitto suosittaa metsästysseuroille vieraskorttikäytännön laajentamista. Kummitoiminnan Metsästäjäliitto näkee erääksi hyväksi tavaksi auttaa nuoria harrastuksesta kiinnostuneita saattaa metsästyksen ja metsästysseuratoiminnan pariin. 3. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen Metsästäjät pyrkivät lisäämään luonnon monimuotoisuutta edistämällä kosteikkojen ja riistapeltojen perustamista, säätelemällä metsästyksen avulla pienpetokantoja ja kannustamalla eri tavoin vierasperäisten pienpetolajien rajoittamista sekä säätelemällä hirvieläin- ja suurpetokantoja lupakäytännön puitteissa sääntöjä tarkoin noudattaen. Metsästys on yksi osa riistanhoitoa, jonka tarkoituksena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja vahvistaminen. Metsästäjäliitto pyrkii hyvään yhteistyöhän kaikkien maanomistajien kanssa metsästyksen ja riistanhoidon tavoitteiden toteuttamiseksi. Metsästäjäliitto katsoo, että metsästäjien ja maanomistajien hyvät suhteet ovat paras tae onnistuneelle riistanhoitotyölle ja riistakantojen säätelylle kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Suomen luonnossa on useita suojelua tarvitsevia lajeja. Suomen suurpetokannat on suojeltu tehokkaasti ja sen tuloksena kaikkien suurpetojen määrä on voimakkaasti lisääntynyt. Suomi on yksi harvoja maita, 7

8 jossa esiintyvät kaikki eurooppalaiset suurpedot, karhu, susi, ahma ja ilves. Myös kotkan ja merikotkan suojelu on onnistunut erittäin hyvin. Tehokkaan suurpetojen suojelun kannalta myös petokantojen säätely on tärkeää. Suurpetojen metsästys on suunniteltava niin, että petokannat eivät kasva liian suuriksi. Liian suuret petokannat herättävät kansalaisissa petoalueilla oikeutettua tyytymättömyyttä päätöksentekijöitä kohtaan. On tärkeää, että suurpetojen suojelu ei johda myöskään muiden eläinlajien häviämiseen. Yksi erittäin uhanalainen eläin on metsäpeura, jonka viimeiset yksilöt asuvat Suomessa. Metsäpeuran suojelu on otettava kansalliseksi tehtäväksi. Mikäli metsäpeuran suojelu vaatii suurpetojen nykyistä voimakkaampaa kannan säätelyä, se on tehtävä. 4. Riistahallinnon kehittäminen Riistahallinto on uudistumassa, kun Suomen riistakeskus aloittaa toimintansa vuoden 2011 alusta. Riistakeskus toimii metsästysasioista vastaavana viranomaisena, joka käyttää merkittävää julkista valtaa. Riistakeskus myöntää jatkossa mm. hirvieläinten ja suurpetojen pyyntiluvat sekä vastaa riistapolitiikan toteuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa. Riistanhoitoyhdistykset toimivat edelleen paikallisena julkisena riistahallinnon organisaatioina. Riistanhoitoyhdistykset ovat osa valtion välillistä hallintoa. Metsästäjäliitto pitää tärkeänä, että uusi hallintomalli selkeyttää riistahallinnon viranomaisroolia ja roolia julkisen vallan käyttäjänä. Riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten tehtävänä on vastata riistanhoidon hallintotehtävistä hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Hallinnon ei tule ottaa tehtäviä, jotka kuuluvat vapaan kansallistoiminnan piiriin vapaaehtoisjärjestöille tai toisaalta kaupallisille yrityksille. Riistahallinnon tehtäviin ei kuulu etujärjestötoiminta eikä riistahallinto voi harjoittaa liiketoimintaa. Riistahallinto, joka muodostuu riistanhoitoyhdistyksistä ja Suomen riistakeskuksesta, toimii edelleen metsästäjien maksamien riistanhoitomaksujen eli metsästyskorttien tuotolla. On tärkeää, että riistahallinnon kaikessa taloudenpidossa noudatetaan säästäväisyyttä ja kustannustehokkuutta eikä metsästyskortin ja muiden maksujen nykyistä reaalista tasoa koroteta. 8

9 Metsästäjäliitto katsoo, että riista- ja kala-asiat on edelleen säilytettävä uudistuvista luonnonvaroista vastaavan Maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa eikä niitä tule siirtää minkään toisen ministeriön alaisuuteen. 5. Metsästäjien vapaaehtoinen yhteistoiminta Toimiessaan metsästysseurojen ja kaikkien metsästäjien etujärjestönä Metsästäjäliitto harjoittaa yhteistyötä kotimaassa metsästysoloihin vaikuttavien viranomaisten, maanomistajajärjestöjen, riistantutkimuksen, luonnonsuojelujärjestöjen sekä toisten ampumaurheilua harjoittavien järjestöjen kanssa. Liitolla on kahdenvälisiä suhteita naapurimaiden metsästäjäliittoihin sekä kansainvälistä yhteistyötä pohjoismaisella tasolla, ja EU:ssa. Metsästäjäliitto on Pohjoismaiden metsästäjäjärjestön NJS:n, Euroopan metsästäjäliiton Facen ja kansainvälisen ampumaurheiluliiton FITASC:n jäsen. Mahdollisuuksien mukaan kehitetään yhteistyötä myös Venäjän suuntaan. Metsästäjäliitto näkee metsästysammunnan kansainväliset kilpailut tärkeänä osana liiton kansainvälistä toimintaa. Toimiessaan jäsenseurojensa etujärjestönä Metsästäjäliitto mm. harjoittaa yhteistyötä kotimaassa metsästykseen vaikuttavien viranomaisten ja sidosryhmien kanssa sekä maanomistajajärjestöjen, riistantutkimuksen, luonnonsuojelujärjestöjen ja toisten ampumaurheilua harjoittavien järjestöjen kanssa. 6. Metsästysharrastuksen haasteet Kaupungistunut elämäntapa muodostaa haasteen sille, että metsästysharrastuksella on laajojen kansalaispiirien tuki myös tulevaisuudessa. Jatkuva tiedottamisen kehittäminen ja liiton asiantuntijaroolin korostaminen ovat keinoja vaikuttaa väestön myönteiseen suhtautumiseen metsästysharrastusta kohtaan. Tiedottamisessa on tärkeää tuoda esille metsästyksen myönteiset vaikutukset koko yhteiskunnalle. Nuorten kiinnostuksen lisääminen metsästysharrastusta kohtaan on yksi liiton tärkeimpiä tehtäviä. Liitto pyrkii rohkaisemaan metsästysseuroja ottamaan vastaan nuoria metsästäjiä. Liitto panostaa voimakkaasti nuorten metsästäjien koulutukseen ja ohjaamiseen harrastuksen pariin. 9

10 Metsästäjäliitto pyrkii kannustamaan metsästäjiä myös jousimetsästyksen harrastamiseen. Metsästäjäliiton mielestä jousella tulisi voida metsästää tulevaisuudessa kansainvälisen tavan mukaan myös valkohäntäpeuraa, kuusipeuraa ja villisikaa. Metsästäjäliitto jäsenyhdistystensä kautta pyrkii tukemaan maa- ja metsätalouselinkeinotoiminnan jatkuvuutta siltä osin kuin siihen on vaikutusta metsästyksellä ja riistanhoidollisilla toimenpiteillä. Riistaeläinten levittäydyttyä enenevässä määrin myös kaupunkiympäristöön joudutaan vahinkoeläimiä ja tulokaslajeja rajoittamaan myös kaupungeissa. Metsästäjät pyrkivät kehittämään myös kaupunkimetsästykseen sopivia muotoja yhdessä riistaviranomaisten kanssa. Metsästys on keskeinen väline riistakantojen tasapainon ylläpitäjänä. Metsästäjäliitto katsoo, että riistakeskukselle on annettava oikeus päättää myös rauhoitettuihin eläinlajeihin kohdistuvasta suojelumetsästyksestä silloin, kun tällaisten lajien kannat kasvavat ylisuuriksi ja aiheuttavat haittaa tai uhkaa ihmiselle ja toisille riistalajeille. Metsästäjäliitto näkee tärkeäksi sen, että kaikilla luonnossa liikkujilla on tilaa nauttia luonnosta henkistä ja ruumiillista kuntoa kehittävänä harrastuksena. Metsästäjät pyrkivät omalta osaltaan takaamaan sen, että marjastajat, retkeilijät ja lintuharrastajat sekä muut metsäluonnon harrastajakäyttäjät voivat nauttia luonnosta. Luonnollisesti metsästäjät odottavat vastaavaa myötämieltä myös muilta metsän käyttäjäryhmiltä. Jotta metsästys perinteisenä, luonnonmukaisena harrastuksena tulisi paremmin tunnetuksi ja hyväksytyksi nuorten keskuudessa tulisi metsästystä ja riistanhoitoa opettaa kouluissa biologian opetuksen yhteydessä. Jotta metsästys voisi jatkua perinteisenä koko kansan harrastuksena, Metsästäjäliitto pyrkii vaikuttamaan yhteistyössä maanomistajajärjestöjen kanssa siihen, että seuroilla olisi riittävästi käytössään metsästysoikeuksia ilman, että metsästysvuokraoikeuksien hinnat muodostuvat metsästyksen ja riistanhoidon esteeksi. Metsästäjäliitto vaatii kaikenlaisen metsästyksen sallimista luonnonsuojelu- ja Natura alueilla sekä niiden laajennuksilla. Koirametsästys on osa metsästyskulttuuriamme, sen mahdollisuudet on turvattava. Metsästäjäliitto suosittelee, että metsästäjät metsästäisivät koiran kanssa aina, kun tämä on mahdollista. 10

11 7. Muita kysymyksiä Metsästäjäliitto pyrkii vaikuttamaan ja seuraa tarkasti ampuma-aselainsäädännön kehitystä siten, että metsästäjien oikeudet ja mahdollisuudet hankkia ja omistaa aseita säilyvät hyvinä. Pienten ampumaratojen säilymisen liitto näkee tärkeäksi ampumataidon säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Uusi ampumaratalaki on kirjoitettava siten, että se ei estä pienten ampumaratojen toimintaa. Metsästäjäliitto korostaa sitä, että metsästyksessä on aina otettava huomioon turvallisuusnäkökohdat. Metsästäjät edellyttävät, että aseita käytetään vain turvallisella tavalla. Liitto pyrkii kaikin tavoin edistämään turvallista ja vaaratonta metsästystä. Hyvä ampumataito on metsästäjille välttämätön. Ampumataidon ylläpitäminen vaatii jatkuvasti erilaisten metsästysammuntatilanteiden harjoittelua. Metsästäjäliitto katsoo, että nykyinen hirven- ja karhunammuntakoe ei sellaisenaan takaa metsästäjien ampumataidon ylläpitoa. Tämän johdosta Metsästäjäliitto toivoo, että ampumakokeen oheen tulisi vapaaehtoinen ampumaharjoitteluosio. Metsästäjäliiton jäsenseurat ovat valmiita järjestämään tähän tarvittavan ampumakoulutuksen. Liikuntavammaisten metsästysmahdollisuudet tulisi taata, sallimalla poikkeusmenettelyin liikuntavammaisten siirtyminen maastossa ja aseenkuljetus metsästystapahtuman yhteydessä.

12 SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO FINLANDS JÄGARFÖRBUND R.Y. PL 91 (Kinturinkuja 4) Puh Riihimäki Fax metsastajaliitto.fi 12

KUINKA SUURPETOKANNAT ARVIOIDAAN? Tutkijat, metsästäjät ja riistahallinto yhteistyössä:

KUINKA SUURPETOKANNAT ARVIOIDAAN? Tutkijat, metsästäjät ja riistahallinto yhteistyössä: KUINKA SUURPETOKANNAT ARVIOIDAAN? Tutkijat, metsästäjät ja riistahallinto yhteistyössä: Reijo Orava 6.6.2013 5.6.2013 Suomen riistakeskus 1 Metsästäjät, riistahallinto ja tutkimus yhteistyössä suurpetokantojen

Lisätiedot

Suomen riistakeskuksen sähköiset koulutusmateriaalit / Koulutusportaali

Suomen riistakeskuksen sähköiset koulutusmateriaalit / Koulutusportaali Suomen riistakeskuksen sähköiset koulutusmateriaalit / Koulutusportaali Pohjois-Hämeen neuvottelupäivät 7.-8.4.2017 Marko Mikkola Riistatalouden ja metsästyksen koulutusstrategia Metsästäjät ovat erilaisia-

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com Arvoisat seurat ja seurueet! Metsästys on upea harrastus Suomessa ja erityisesti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Riistanhoitoyhdistyksen no ja nimi: 407 LIPERIN RIISTANHOITOYHDISTYS TOIMINTA-AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on riistanhoitomaksun maksaneiden metsästäjien omatoimisuuteen

Lisätiedot

Kestävä riistatalous

Kestävä riistatalous Kestävä riistatalous Metsäakatemia 12.5.2016 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund Finnish Hunters Association Metsästysharrastuksen kehittyminen Suomessa 1900-luvun alussa suuret nisäkkäät olivat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Riistanhoitoyhdistyksen no ja nimi: 372 RUOVESI TOIMINTA-AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Aseet ja metsästys. Aseet ja vastuullisuus -seminaari, Helsingin messukeskus 13.3.2009

Aseet ja metsästys. Aseet ja vastuullisuus -seminaari, Helsingin messukeskus 13.3.2009 Aseet ja metsästys Aseet ja vastuullisuus -seminaari, Helsingin messukeskus 13.3.2009 Apulaistoiminnanjohtaja Panu Hiidenmies Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästys turvallisuus -

Lisätiedot

Onko suurpetopolitiikka Suomen vai EU:n käsissä?

Onko suurpetopolitiikka Suomen vai EU:n käsissä? Onko suurpetopolitiikka Suomen vai EU:n käsissä? Neuvotteleva virkamies Sami Niemi Luontodirektiivi Suurpedot ovat tiukasti suojeltuja lajeja (12 artikla) Lajien yksilöiden tappaminen on kiellettävä Suojelusta

Lisätiedot

EETTISIÄ OHJEITA. metsästäjille

EETTISIÄ OHJEITA. metsästäjille EETTISIÄ OHJEITA metsästäjille 2 3 Metsästyksen juuret juontavat syvälle kansamme historiaan. Metsästyskulttuurimme vanhojen ja kunnioitettujen arvojen sekä toimintatapojen vaaliminen kuuluu jokaiselle

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Riistanhoitoyhdistyksen no ja nimi: 372 RUOVESI TOIMINTA-AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämistyöpaja , Kouvola. Metsästäjien näkökulma Riistapäällikkö Erkki Kiukas

Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämistyöpaja , Kouvola. Metsästäjien näkökulma Riistapäällikkö Erkki Kiukas Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämistyöpaja 8.11., Kouvola Metsästäjien näkökulma Riistapäällikkö Erkki Kiukas 1 11.11. Toimiva ampumarataverkosto on elinehto suomalaiselle metsästykselle ja metsästäjien

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE. Asia: Lausunto ministeriön lausuntopyynnöstä 14.5.2010. Viite: 032:00/2009

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE. Asia: Lausunto ministeriön lausuntopyynnöstä 14.5.2010. Viite: 032:00/2009 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto ministeriön lausuntopyynnöstä 14.5.2010 Viite: 032:00/2009 Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund ry:ltä

Lisätiedot

Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia 2012 2020

Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia 2012 2020 Ympäristöministeriölle LAUSUNTO Viitaten lausuntopyyntöön 12.3.2012 (Dnro YM016:00/2007) Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia 2012 2020 Suomen Metsästäjäliitto kiittää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Riistanhoitoyhdistyksen no ja nimi: 372 RUOVESI TOIMINTA-AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Julkisen riistakonsernin strategia

Julkisen riistakonsernin strategia Julkisen riistakonsernin strategia SISÄLLYS JOHDANTO 3 JULKINEN RIISTAKONSERNI 4 TOIMINTA-AJATUS 5 VISIO 5 MUUTOSTEKIJÄT JA SIDOSRYHMÄT 6 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 7 HOITOSUUNNITELMAT 10 JOHDANTO Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 706 Sotkamon riistanhoitoyhdistys TOIMINTA-AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta anetussa laissa tarkoitetun riistanhoitomaksun maksaneiden

Lisätiedot

Metsästys Hossan kansallispuistoa koskevassa laissa

Metsästys Hossan kansallispuistoa koskevassa laissa Metsästys Hossan kansallispuistoa koskevassa laissa Erikoissuunnittelija Marko Paasimaa Suomen riistakeskus Asiantuntijalausunto Eduskunnan ympäristövaliokunta 22.3.2017 Aloite Hossan kansallispuistosta

Lisätiedot

Metsästäjäliiton riistanhoidon ansiomerkkisäännöt ja riistanhoidon ansiomerkkiesityslomake

Metsästäjäliiton riistanhoidon ansiomerkkisäännöt ja riistanhoidon ansiomerkkiesityslomake Tässä dokumentissa: Metsästäjäliiton ansiomerkkisäännöt ja ansiomerkkiesityslomake Metsästäjäliiton riistanhoidon ansiomerkkisäännöt ja riistanhoidon ansiomerkkiesityslomake Metsästäjäliiton ansiomerkkisäännöt

Lisätiedot

Riistapäivät Vantaa 22.1.2014

Riistapäivät Vantaa 22.1.2014 Riistapäivät Vantaa 22.1.2014 Metsästäjät ja suurpedot Panu Hiidenmies Toiminnanjohtaja Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Suurpetometsästyksen mittakaava Suomessa esimerkiksi Noin 2000

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Riistanhoitoyhdistyksen no ja nimi: 372 RUOVESI TOIMINTA-AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Suomen riistakeskuksen luonnonhoito- ja suojelustrategia 2014

Suomen riistakeskuksen luonnonhoito- ja suojelustrategia 2014 Suomen riistakeskuksen luonnonhoito- ja suojelustrategia 2014 Lähtökohdat ja tausta elinympäristöjen pirstoutuminen ja laadun heikkeneminen uhkaavat: yhteiskunnalle arvokkaita ekosysteemipalveluja luonnon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Riistanhoitoyhdistyksen no ja nimi: 279 Taivalkoski TOIMINTA AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta tarkastelussa pienriistan metsästäjät

Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta tarkastelussa pienriistan metsästäjät Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta tarkastelussa pienriistan metsästäjät Ympäristöakatemia 4.9.2015 Mikko Rautiainen, erikoissuunnittelija Metsähallitus 1 Taustaa Yhteiskunnallisia haasteita: Liikkumattomuus

Lisätiedot

EDUSKUNNAN VALTIOVARAINVALIOKUNNAN ASUNTO- JA YMPÄRISTÖJAOSTOLLE

EDUSKUNNAN VALTIOVARAINVALIOKUNNAN ASUNTO- JA YMPÄRISTÖJAOSTOLLE EDUSKUNNAN VALTIOVARAINVALIOKUNNAN ASUNTO- JA YMPÄRISTÖJAOSTOLLE Teema: Suomen Metsästäjäliiton ympäristönsuojelutyöt viime vuosina: Pyydettynä kirjallisena lausuntona lausumme seuraavaa: Taustaa: Suomen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta (numerotiedot liitteenä, sivu 4)

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta (numerotiedot liitteenä, sivu 4) Metsästysseura/seurue TOIMINTAKERTOMUS vuodelta (numerotiedot liitteenä, sivu 4) Metsästysalueet kunnassa/kunnissa HALLINTO JA JÄSENET Johtokunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Sihteeri Rahastonhoitaja

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE 1 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund ry:ltä lausuntoa määräyskirjeluonnoksista 8.7.2009 koskien poikkeuksia rauhoitettujen

Lisätiedot

Lausunnon pyytäminen Varsinais-Suomeen perustettavia valtion luonnonsuojelualueita koskevista asetusluonnoksista.

Lausunnon pyytäminen Varsinais-Suomeen perustettavia valtion luonnonsuojelualueita koskevista asetusluonnoksista. Ympäristöministeriö Viite YM Lausuntopyyntö dnro. YM3/500/2013 Asia Lausunnon pyytäminen Varsinais-Suomeen perustettavia valtion luonnonsuojelualueita koskevista asetusluonnoksista. Lausunnon antaja Suomen

Lisätiedot

Metsästysmatkailun potentiaali ja kehityshaasteet Suomessa. Sami Kurki, Susanna Keskinarkaus, Anne Matilainen

Metsästysmatkailun potentiaali ja kehityshaasteet Suomessa. Sami Kurki, Susanna Keskinarkaus, Anne Matilainen Metsästysmatkailun potentiaali ja kehityshaasteet Suomessa Sami Kurki, Susanna Keskinarkaus, Anne Matilainen Ruralia-instituutti / Sami Kurki / Karstula 26.8.2010 2.9.2010 1 Keskinarkaus,S., Matilainen,

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI METSÄSTYSLAIN MUUTTAMISESTA. Suomen Metsästäjäliitto kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä.

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI METSÄSTYSLAIN MUUTTAMISESTA. Suomen Metsästäjäliitto kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä. Maa- ja metsätalousministeriölle LAUSUNTO Viitaten lausuntopyyntöön 11.11.2016 Dnro MMM034:00/2014 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI METSÄSTYSLAIN MUUTTAMISESTA Suomen Metsästäjäliitto kiittää

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 159/2011 Laki. metsästyslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 159/2011 Laki. metsästyslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2011 159/2011 Laki metsästyslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan metsästysasetuksen (666/1993) 44 ja 45, sellaisena kuin ne ovat 44 asetuksessa 170/2011 ja 45 asetuksessa

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry:ltä lausuntoa määräyskirjeluonnoksista 8.7.2010 (Dnro 1948/15/2010) koskien poikkeuksia

Lisätiedot

1. Yhdistys järjesti metsästäjätutkintotilaisuuksia vuonna 2008 kpl. 2. Yhdistyksessä metsästäjätutkintoon osallistui vuonna 2008 henkilöä

1. Yhdistys järjesti metsästäjätutkintotilaisuuksia vuonna 2008 kpl. 2. Yhdistyksessä metsästäjätutkintoon osallistui vuonna 2008 henkilöä Metsästäjien vapaaehtoistyö 2008 Metsästäjätutkinto 1. Yhdistys järjesti metsästäjätutkintotilaisuuksia vuonna 2008 kpl 2. Yhdistyksessä metsästäjätutkintoon osallistui vuonna 2008 henkilöä 3. Yhdistys

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio dnro Neuvotteleva virkamies /01.02/2017 Sami Niemi

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio dnro Neuvotteleva virkamies /01.02/2017 Sami Niemi MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio dnro Neuvotteleva virkamies 16.6.2017 1164/01.02/2017 Sami Niemi VALTIONEUVOSTON ASETUS METSÄSTYSASETUKSEN MUUTTAMI- SESTA 1 Yleistä Hallituksen esitys metsästyslain

Lisätiedot

Suomen karhukannan hoitosuunnitelman päivittäminen. Marko Paasimaa Suomen riistakeskus

Suomen karhukannan hoitosuunnitelman päivittäminen. Marko Paasimaa Suomen riistakeskus Suomen karhukannan hoitosuunnitelman päivittäminen Marko Paasimaa Suomen riistakeskus Juoksutusta Viikolla 47 toimenpidelinjausten esittelyä Suomen Metsästäjäliitossa ja valtakunnallisessa riistaneuvostossa

Lisätiedot

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Vanhempi hallitussihteeri 28.6.2017 Teemu Nikula MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS AMPUMAKOKEESTA 1. Nykytila Hirvieläimen ja karhun metsästyksessä ampujalta vaadittavasta

Lisätiedot

Pirttikosken Metsästysseura ry:n säännöt

Pirttikosken Metsästysseura ry:n säännöt Pirttikosken Metsästysseura ry:n säännöt 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENYYDET Yhdistyksen nimi: Kotipaikka: Pirttikosken metsästysseura ry Pyhäjoki, Oulun lääni Yhdistys on

Lisätiedot

Saaristomeren ja Selkämeren kansallispuistojen hoito- ja käyttösuunnitelmat: sallittu toiminta ja rajoitukset ammattikalastuksen näkökulmasta

Saaristomeren ja Selkämeren kansallispuistojen hoito- ja käyttösuunnitelmat: sallittu toiminta ja rajoitukset ammattikalastuksen näkökulmasta Saaristomeren ja Selkämeren kansallispuistojen hoito- ja käyttösuunnitelmat: sallittu toiminta ja rajoitukset ammattikalastuksen näkökulmasta 06.02.2013 Mikael Nordström Metsähallitus Luonnonvara-alan

Lisätiedot

HE 68/2002 vp. hallitukseksi.

HE 68/2002 vp. hallitukseksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että metsästyslaissa Riistanhoitoyhdistyksen johtokunta ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Koirakokeisiin ja koirien kouluttamiseen tarvittavat luvat SUOMEN RIISTAKESKUS Julkiset hallintotehtävät 19.2.2013

Koirakokeisiin ja koirien kouluttamiseen tarvittavat luvat SUOMEN RIISTAKESKUS Julkiset hallintotehtävät 19.2.2013 Koirakokeisiin ja koirien kouluttamiseen tarvittavat luvat SUOMEN RIISTAKESKUS Julkiset hallintotehtävät 19.2.2013 1 Keskeiset säännökset METSÄSTYSLAKI 51 : Koiran kiinnipitovelvollisuus Maaliskuun 1 päivästä

Lisätiedot

Tarkempaa taustatietoa uudesta luonnonsuojelulaista

Tarkempaa taustatietoa uudesta luonnonsuojelulaista Tarkempaa taustatietoa uudesta luonnonsuojelulaista Luonnonsuojelulakiin tehtiin keväällä 2011 muutamia metsästystä koskevia muutoksia. Merkittävin on pääsääntö, jonka mukaan metsästys on metsästyslain

Lisätiedot

HIRVENMETSÄSTYS- OIKEUS

HIRVENMETSÄSTYS- OIKEUS HIRVENMETSÄSTYS- OIKEUS HIRVENMETSÄSTYS- OIKEUS Jarmo Kiuru Oikeusasematieto Oy Helsinki 2015 Jarmo Kiuru Kustantaja: Oikeusasematieto Oy, Helsinki, Suomi Valmistaja: BoD - Books on Demand, Nordsteds,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 (numerotiedot liitteenä, sivu 4)

TOIMINTAKERTOMUS 2012 (numerotiedot liitteenä, sivu 4) HIMANGAN METSÄTYSSEURA Metsästysseura/seurue TOIMINTAKERTOMUS 2012 (numerotiedot liitteenä, sivu 4) Metsästysalueet : Himangan kunnassa HALLINTO JA JÄSENET Johtokunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet

Lisätiedot

22 Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran

22 Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran RHY 22 Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästyksessä metsästykseen osallistuvien on käytettävä oranssinpunaista

Lisätiedot

Ahti Putaala Metsähallitus Riistapäivät

Ahti Putaala Metsähallitus Riistapäivät Ahti Putaala Metsähallitus Riistapäivät 19.01.2016 Euroopan maanomistajien järjestön (ELO) koordinoima ja EU:n komission tukema ohjelma Mukana ideoimassa ovat olleet mm. IUCN, CIC ja FACE Toimintaa vuodesta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 147 28.08.2013. 147 Asianro 6034/14.03.05/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 147 28.08.2013. 147 Asianro 6034/14.03.05/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) 147 Asianro 6034/14.03.05/2013 Metsästysoikeuksien luovuttamisen periaatteet ja metsästystaksat Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Hirvijohtajien koulutus 2011

Hirvijohtajien koulutus 2011 Hirvijohtajien koulutus 2011 Suomen riistakeskus Lappi Kemijärvi 19.9.2011 21.9.2011 Suomen riistakeskus 1 Metsästyksenjohtajan tehtävät (Ma 23 ) 1. Suunnitella käytännön metsästystapahtumat Passitus,

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula VALTIONEUVOSTON ASETUS METSÄSTYSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula VALTIONEUVOSTON ASETUS METSÄSTYSASETUKSEN MUUTTAMISESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Vanhempi hallitussihteeri 27.7.2017 Teemu Nikula VALTIONEUVOSTON ASETUS METSÄSTYSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä Metsästyslain muuttamisesta annettu laki (504/2017)

Lisätiedot

SUURPETOPOLITIIKAN SUUNNANMUUTOS OHJAILUSTA OMISTAJUUTEEN

SUURPETOPOLITIIKAN SUUNNANMUUTOS OHJAILUSTA OMISTAJUUTEEN SUURPETOPOLITIIKAN SUUNNANMUUTOS OHJAILUSTA OMISTAJUUTEEN MARI POHJA-MYKRÄ RURALIA-INSTITUUTTI, HELSINGIN YLIOPISTO RIISTAPÄIVÄT 21.-22.1.2014 Ruralia-instituutti / Mari Pohja-Mykrä 21.1.2014 KEHITTÄMISARVIOINNIN

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄTUTKINNON VASTAANOTTAJAN KOULUTUS. 19.8.2011 Suomen riistakeskus 1

METSÄSTÄJÄTUTKINNON VASTAANOTTAJAN KOULUTUS. 19.8.2011 Suomen riistakeskus 1 METSÄSTÄJÄTUTKINNON VASTAANOTTAJAN KOULUTUS 19.8.2011 Suomen riistakeskus 1 METSÄSTÄJÄTUTKINNON VASTAANOTTAJAN TOIMINNAN PERUSTEET Laki riistanhoito- ja pyyntilupamaksusta 1 ja 2 Riistahallintolaki 2,

Lisätiedot

Suurpetojen kannanhoidolliset- ja vahinkoperusteiset poikkeusluvat. Savonlinna Reijo Kotilainen

Suurpetojen kannanhoidolliset- ja vahinkoperusteiset poikkeusluvat. Savonlinna Reijo Kotilainen Suurpetojen kannanhoidolliset- ja vahinkoperusteiset poikkeusluvat Savonlinna 20.9.2012 Reijo Kotilainen Ministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2011 171/2011 Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysoikeus ja metsästysseura - Metsästysmaiden vuokraamisen keskeiset kysymykset

Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysoikeus ja metsästysseura - Metsästysmaiden vuokraamisen keskeiset kysymykset Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysoikeus ja metsästysseura - Metsästysmaiden vuokraamisen keskeiset kysymykset Esityksen rakenne 1. Metsästysoikeus ja metsästysvuokrasopimus Metsästysoikeuden

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Jäsenyhdistykset voivat jättää Uudenmaan piiri ry:n jäsentiedote. tiedotteeseen julkaistavaksi tar- Julkaisija: Piiritoimisto,

Lisätiedot

Maanomistajan uudet strategiat. RKTL:n tutkimuspäivät Kuopio Ylitarkastaja Sami Niemi

Maanomistajan uudet strategiat. RKTL:n tutkimuspäivät Kuopio Ylitarkastaja Sami Niemi Maanomistajan uudet strategiat RKTL:n tutkimuspäivät Kuopio 22.-23.11.2006 Ylitarkastaja Sami Niemi Esityksen lähtökohdat Näkymät tulevasta maailmasta. Maanomistajien (metsänomistajien) uusien strategioiden

Lisätiedot

RIISTAHALLINNON UUSI AIKA

RIISTAHALLINNON UUSI AIKA 1 RIISTAHALLINNON UUSI AIKA Uuden riistahallintolain tärkeimmät vaikutukset Reijo Orava projektipäällikkö Suomen riistahallintolaki voimaan 1.3.2011 2 Riistanhoitopiirit ja MKJ yhdistetään Suomen riistakeskukseksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta /2011 Valtioneuvoston asetus. metsästysasetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta /2011 Valtioneuvoston asetus. metsästysasetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2011 170/2011 Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja

Lisätiedot

YPÄJÄN RIISTAMIEHET ry. metsästysseuran säännöt

YPÄJÄN RIISTAMIEHET ry. metsästysseuran säännöt YPÄJÄN RIISTAMIEHET ry. metsästysseuran säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Ypäjän Riistamiehet ry. ja kotikunta Ypäjän kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa

Lisätiedot

Metsästyslainsäädännön muutokset vuonna 2013

Metsästyslainsäädännön muutokset vuonna 2013 Metsästyslainsäädännön muutokset vuonna 2013 (14.8.2013 mennessä) Koostanut Sauli Härkönen 16.8.2013 Suomen riistakeskus 1 Muutokset lain ja valtioneuvoston asetuksen tasolla Laki metsästyslain muuttamisesta

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. Kuva: Kari Virtanen RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen

Lisätiedot

Jurvan Metsästysseura Ry SÄÄNNÖT

Jurvan Metsästysseura Ry SÄÄNNÖT Jurvan Metsästysseura Ry SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Jurvan metsästysseura Ry ja kotipaikka Jurvan kunta. 1 2 Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää jäsenilleen mahdollisimman laajat ja monipuoliset metsästysharrastusmahdollisuudet

Lisätiedot

Metsästysasetuksen muuttaminen

Metsästysasetuksen muuttaminen Valtioneuvoston päätös 1.9.2016 1 10.09.16 Muutokset tiivistettynä: Voimaan syksyllä 2016 (6.9.2016): Hirvieläinten vasallisten naaraiden rauhoitusta koskeva muutos Hirvieläinten metsästyksenjohtajan tehtävien

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Metsäpeuran paluu Metsäpeuran EU LIFE hankkeen kuulumisia. Hanna-Maija Lahtinen

Metsäpeuran paluu Metsäpeuran EU LIFE hankkeen kuulumisia. Hanna-Maija Lahtinen Metsäpeuran paluu Metsäpeuran EU LIFE hankkeen kuulumisia Hanna-Maija Lahtinen 6.4.2017 Mikä metsäpeura? Mistä peurasta on kyse? www.suomenluonto.fi Valkohäntäpeura eli -kauris www.maaseutumedia.fi Kuusipeura

Lisätiedot

Aseet ja reserviläistoiminta

Aseet ja reserviläistoiminta Aseet ja reserviläistoiminta Professori Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aseet ja vastuullisuus seminaari 13.3.2009 Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta Järjestäytynyttä vapaaehtoista

Lisätiedot

JAHTIO Metsänomistajan kumppani metsästysliiketoiminnassa

JAHTIO Metsänomistajan kumppani metsästysliiketoiminnassa JAHTIO Metsänomistajan kumppani metsästysliiketoiminnassa Sisältö JAHTION yleisesittely Metsästystoimiala JAHTION visio Johtajan johtopäätökset JAHTIO on pienriistan metsästyslupien kauppapaikka yksityiselle

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Metsähanhen metsästyksen EETTISET OHJEET

Metsähanhen metsästyksen EETTISET OHJEET Metsähanhen metsästyksen EETTISET OHJEET 2 Suomessa esiintyy kaksi metsähanhen alalajia; taigametsähanhi (Anser fabalis fabalis) ja tundrametsähanhi (Anser fabalis rossicus). Taigametsähanhi esiintyy meillä

Lisätiedot

SUSIKONFLIKTI JA SEN HALLINTA. Jukka Bisi Yläne 4.2. 2011

SUSIKONFLIKTI JA SEN HALLINTA. Jukka Bisi Yläne 4.2. 2011 SUSIKONFLIKTI JA SEN HALLINTA Jukka Bisi Yläne 4.2. 2011 IHMISEN JA SUDEN VUOROVAIKUTUKSEN HISTORIAA ENNEN 1800-LUKUA KILPAILU RIISTAVARASTA (HIRVI, METSÄPEURA) 1800-LUVULLA VÄESTÖNKASVU LISÄSI KOTIELÄINTALOUTTA,

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄORGANISAATION TUNNUKSET, SUORITUSMERKIT, KUNNIAKIRJAT JA ANSIOMERKIT

METSÄSTÄJÄORGANISAATION TUNNUKSET, SUORITUSMERKIT, KUNNIAKIRJAT JA ANSIOMERKIT Metsästäjäin Keskusjärjestön hallitus on kokouksessaan 19.4.2007 tekemällään päätöksellä muuttanut 20.4.2005 vahvistamansa metsästäjäorganisaation ansiomerkkiohjesäännön kohdat 2.1. -2.3. Ansiomerkkiohjesääntö

Lisätiedot

SUOMALAINEN METSÄSTÄJÄKUVA MUUTOKSESSA. Reijo Orava Eräneuvos Päätoiminen metsästyksen harrastaja 1.2.2016 alkaen

SUOMALAINEN METSÄSTÄJÄKUVA MUUTOKSESSA. Reijo Orava Eräneuvos Päätoiminen metsästyksen harrastaja 1.2.2016 alkaen SUOMALAINEN METSÄSTÄJÄKUVA MUUTOKSESSA Reijo Orava Eräneuvos Päätoiminen metsästyksen harrastaja 1.2.2016 alkaen Riistatalouden volyymi ja arvo -harrastajamäärä ja aktiivisuus -riistakannat ja saalis Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Riistakolmiot Metsäriistan seuranta

Riistakolmiot Metsäriistan seuranta Riistakolmiot Metsäriistan seuranta Katja Ikonen Kuva: Marcus Wikman Riista- ja peltokolmiolaskenta Metsästäjäkunta on avustamassa pienriistan seurantaa vuosittain noin tuhat metsästysseuruetta eri puolilta

Lisätiedot

Metsästyksenjohtajan perustaidot. Kannanhoitojärjestelmä

Metsästyksenjohtajan perustaidot. Kannanhoitojärjestelmä Metsästyksenjohtajan perustaidot Kannanhoitojärjestelmä Metsästyksenjohtajan perustaidot Kannanhoitojärjestelmä Jani Körhämö, Suomen riistakeskus (versio 8/2017) 2 Esipuhe Metsästyksenjohtajan perustaidot

Lisätiedot

1993 vp - HE 245 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1993 vp - HE 245 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1993 vp - HE 245 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästysaseen kuljettamista, vierasperäisen eläimen

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 TUL:n 28. liittokokous 18-19.5.2013 Kemi Käsiteltyjä asioita: Liikuntapoliittinen ohjelma-asiakirja Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusraportti Liiton sääntö-ja päätöksentekorakenne,

Lisätiedot

Kala- ja riistatalous Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö

Kala- ja riistatalous Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistatalous Suomessa Maa- ja metsätalousministeriö Suomi runsaiden kala- ja riistavarantojen maa Suomen pohjoinen luonto antaa erinomaiset mahdollisuudet elinkeinojen harjoittamiseen ja virkistäytymiseen.

Lisätiedot

Ohjeet osallistumisesta jaetaan jokaiselle osallistujalle ennen pyynnin aloittamista sekä pidetään osallistuville ohjeistava palaveri.

Ohjeet osallistumisesta jaetaan jokaiselle osallistujalle ennen pyynnin aloittamista sekä pidetään osallistuville ohjeistava palaveri. Karhun metsästys vuonna 2017 Kannuksen metsästysseura hakee yhteisiä karhun pyyntilupia Lestijokilaakson metsästysseurojen kanssa. Mukana ovat Toholampi, Kälviä-Ullava, Lohtaja-Kokkola, Kannus sekä Himanka.

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2015

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2015 LEPPÄVEDEN METSÄSTYSSEURA r.y TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2015 YLEISTÄ (jäsenistö, kokoukset, maanvuokraus) Seuran hallituksen kokous pidettiin 19.01.2015 Pertti Parkkosella. Toimintavuoden 2015 vuosikokous

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta LUONNOS 12.6.2017 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen

Lisätiedot

HE 42/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 42/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi riistanhoitomaksusta

Lisätiedot

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Seuraseminaari 19.11.2011 Vahva ja aktiivinen lajiliitto seurojen tukena Seuroja 331 Luokkaliittoja 42 Jäseniä n. 60.000 Veneitä 23.692

Lisätiedot

ELÄMÄÄ SUURPETOJEN KANSSA. Keskustelutilaisuus Pohjois-Karjalan suurpetotilanteesta Matti Osara, Ympäristöministeriö

ELÄMÄÄ SUURPETOJEN KANSSA. Keskustelutilaisuus Pohjois-Karjalan suurpetotilanteesta Matti Osara, Ympäristöministeriö ELÄMÄÄ SUURPETOJEN KANSSA Keskustelutilaisuus Pohjois-Karjalan suurpetotilanteesta 11.10.2012 Matti Osara, Ympäristöministeriö Ympäristöministeriön näkökulma suurpetoihin Suurpetoja koskevat eräät luonnonsuojelulain

Lisätiedot

Mattila-Harjan kyläosasto. Kauriin ja Peuran metsästys

Mattila-Harjan kyläosasto. Kauriin ja Peuran metsästys Mattila-Harjan kyläosasto Kauriin ja Peuran metsästys Metsäkauris : Ei kesäjahtia. Metsästysaika 1.9.2014 31.1.2015. Ajavaa koiraa käyttäen 28.9.2014 31.1.2015. Mattila-Harjan kyläosaston yhteinen saaliskiintiö

Lisätiedot

Voimassaoloaika Valtuutussäännökset Metsästysasetuksen (869/ ) 2 :n 3 momentti ja 5

Voimassaoloaika Valtuutussäännökset Metsästysasetuksen (869/ ) 2 :n 3 momentti ja 5 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ PL 30 (Hallituskatu 3 A) 00023 VALTIONEUVOSTO MÄÄRÄYS Päivämäärä 2.6.2000 2180/722/2000 Riistanhoitopiirit Pyyntiluvan nojalla tai alueellisen kiintiön puitteissa sallittava

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n jäsentiedote. Julkaisija: Piiritoimisto, osoite: Puhelin 019-6871 300 Fax 03-777 5301 Numero 4 / 2012

Lisätiedot

Metsähallituksen rooli ekosysteemipalveluiden tuottajana

Metsähallituksen rooli ekosysteemipalveluiden tuottajana Metsähallituksen rooli ekosysteemipalveluiden tuottajana Lapin metsätalouspäivät 13.2.2014 Antti Otsamo Kehitys- ja ympäristöpäällikkö, MMT Metsähallitus edelläkävijä vihreillä markkinoilla Vihreät markkinat?

Lisätiedot

Pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten metsästys vahtimalla. Suomen riistakeskus (v )

Pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten metsästys vahtimalla. Suomen riistakeskus (v ) Pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten metsästys vahtimalla Suomen riistakeskus (v.16.8.2017) 1 16.8.2017 Hirvieläinten metsästys vahtimalla Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta (759/2016)

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton :n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton :n jäsentiedote. Julkaisija: Piiritoimisto, osoite: 04600 Mäntsälä Puhelin 019 6871 300 Numero 10 / 2014 3.11.2014 Jäsenyhdistykset voivat

Lisätiedot

JUOKSLAHDEN METSÄSTYSSEURA ry, SÄÄNNÖT

JUOKSLAHDEN METSÄSTYSSEURA ry, SÄÄNNÖT JUOKSLAHDEN METSÄSTYSSEURA ry, SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Yhdistyksen nimi on Juokslahden Metsästysseura ry ja kotipaikka Jämsän kaupunki. Yhdistys on perustettu maaliskuun

Lisätiedot

Lallin Pojat r.y:n SÄÄNNÖT

Lallin Pojat r.y:n SÄÄNNÖT Lallin Pojat r.y:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lallin Pojat r.y. ja kotipaikka Euran kunta. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Metsästäjäliiton Satakunnan piiri r.y:een, jota näissä säännöissä kutsutaan

Lisätiedot

Luontoarvot ja luonnonsuojelu Jyväskylässä. Katriina Peltonen Metsäohjelman yhteistyöryhmä

Luontoarvot ja luonnonsuojelu Jyväskylässä. Katriina Peltonen Metsäohjelman yhteistyöryhmä Luontoarvot ja luonnonsuojelu Jyväskylässä Katriina Peltonen Metsäohjelman yhteistyöryhmä 26.4.2017 27.4.2017 Sisältö Miksi ekologinen näkökulma on tärkeä? Mitä kuuluu Suomen metsäluonnolle? Suojelutaso

Lisätiedot

Riistanhoitomaksut. Sauli Härkönen Apulaistoiminnanjohtaja. 5.6.2009 c/o Metsästäjäin Keskusjärjestö 1

Riistanhoitomaksut. Sauli Härkönen Apulaistoiminnanjohtaja. 5.6.2009 c/o Metsästäjäin Keskusjärjestö 1 Riistanhoitomaksut Sauli Härkönen Apulaistoiminnanjohtaja 5.6.2009 c/o Metsästäjäin Keskusjärjestö 1 Laissa asetettu Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta (616/1993) Jokaisen, joka harjoittaa

Lisätiedot

Jousikokeet. Versio Suomen riistakeskus 1

Jousikokeet. Versio Suomen riistakeskus 1 Jousikokeet Versio 7.8.2017 7.8.2017 Suomen riistakeskus 1 Jousikoe Maa- ja metsätalousministeriön asetus ampumakokeesta (2 :n 4 kohta) jousikokeella tarkoitetaan kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran,

Lisätiedot

TUNNUKSET, SUORITUSMERKIT, KUNNIAKIRJAT JA ANSIOMERKIT

TUNNUKSET, SUORITUSMERKIT, KUNNIAKIRJAT JA ANSIOMERKIT Suomen riistakeskuksen hallitus on kokouksessaan 4.10.2012 tekemällään päätöksellä vahvistanut Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten ansiomerkkiohjesäännön seuraavasti: TUNNUKSET, SUORITUSMERKIT,

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Tuomas Sirviö KYSELYTUTKIMUS SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON JÄSENSEUROJEN ASENTEISTA - Uusien ja nuorten jäsenten ottaminen metsästysseuraan ja

Lisätiedot