MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula VALTIONEUVOSTON ASETUS METSÄSTYSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula VALTIONEUVOSTON ASETUS METSÄSTYSASETUKSEN MUUTTAMISESTA"

Transkriptio

1 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula VALTIONEUVOSTON ASETUS METSÄSTYSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä Metsästyslain muuttamisesta annettu laki (504/2017) tulee pääosin voimaan 1 päivänä elokuuta Ampumakoetta ja saalisilmoituksia koskevat asetuksen säännökset on tärkeätä saada voimaan mahdollisimman pian lain voimaantulon jälkeen. Metsästyslakiin (615/1993) tehtyjen muutosten edellyttämien valtioneuvoston asetukseen tehtävien muutosten lisäksi tällä esityksellä toteutetaan kiireellisiä villisikatyöryhmän (HARE 047:00/2014) mietinnön (Työryhmämuistio MMM 2015:1) linjauksia. Työryhmän tehtävänä oli selvittää Suomen villisikakannan tilannetta ja linjata toimenpiteet, joiden avulla villisikakantaa hoidetaan ja sen tilannetta hallitaan metsästyslainsäädännön ja eläintautilainsäädännön nojalla, ottaen huomioon erityisesti afrikkalainen sikarutto -virustaudin (ASF) leviämisen estämiseksi tarvittavat toimenpiteet. Villisikatyöryhmän mietintö sisältää ehdotuksen toimenpideohjelmaksi villisikakannan hallinnan tehostamiseksi ja afrikkalaisen sikaruton leviämisen vastustamiseksi. Toimenpideohjelma on laadittu linjaamaan niitä käytännön toimenpiteitä, joilla villisikakantaa hallitaan metsästyksen ja riistanhoidon toimenpitein sekä pienennetään afrikkalaisen sikaruton (ASF) maahantuloriskiä Suomeen metsästysmatkailun sekä luonnonvaraisen villisikakannan kautta. Metsästysasetukseen ehdotettavilla muutoksilla tultaisiin toteuttamaan ehdotettua toimenpideohjelmaa. Esitettävä valtioneuvoston asetus annettaisiin metsästyslain 10, 21, 29, 34 sekä 38 a :n nojalla. Metsästysasetukseen tehtäisiin metsästyslain muutoksen edellyttämät muutokset. Asetuksessa säädettäisiin ensinnäkin, että metsäkauriin lisäksi myös villisian, hillerin ja metsähanhen metsästyksestä olisi tehtävä saalisilmoitus Suomen Riistakeskukselle. Saalisrekisteriä koskevan sääntelyn voimaantulon myötä myös hirvieläinten pyyntilupien sekä muiden pyyntilupien edellyttämä saalistieto yhdenmukaistettaisiin vastaamaan metsästyslain 38 b :n edellytyksiä. Pyyntilupaan ja hirvieläimen pyyntilupaan liittyvän saalisilmoituksen osalta edellytettäisiin tieto saaliin ampujasta. Peltopyyn pyyntiluvanvaraisen metsästyksen osalta ampujatietoa ei kuitenkaan edellytettäisi. Villisian metsästyksessä sallitun aitauksen käytöstä annettaisiin tarkemmat säännökset. Ampumakoesääntelyä täsmennettäisiin, sillä asetuksella edellytettäisiin ampumakoe myös jousimetsästyksessä eräissä tapauksissa. Asetuksella myös sallittaisiin metsästys jousella pienten hirvieläinten sekä muflonin ja villisian metsästyksessä. Jousimetsästyksen salliminen edellyttää myös muutoksia hirvieläinten metsästyksessä käytettäviin varusteisiin. 2 Tavoitteet ja keskeiset ehdotukset Metsästysasetuksen muutoksen tavoitteena on säätää metsästyslakiin tehtyjen muutosten edellyttämät tarkemmat säännökset. Metsästyslain muutokset koskevat muun muassa ampumakoetta, hirven metsästystä, metsästyksenjohtajaa, suurpetojen houkuttelua ravinnolla, metsästyksen rajoittamis-

2 2 ta, saalisilmoitusta sekä ilmoitusmenettelyä rauhoittamattomien lintujen rauhoituksesta poikkeamisessa. Tällä asetuksella on tarkoitus säätää kiireellisenä ampumakokeita sekä saalisilmoituksia koskevat tarkemmat säännökset. Muut muutokset voidaan säätää myöhemmin. Esityksen tavoitteena on ensinnäkin varmistaa, että metsästysjousella metsästys on eettistä edellyttämällä erillistä ampumakoetta metsästysjouselle. Tarkemmat tekniset säännökset annetaan ministeriön asetuksella. Ampumakoe on edellytys sille, että tällä asetuksella laajennetaan metsästysjousen käyttöä myös villisian, pienten hirvieläinten (kuusipeura, saksanhirvi, japaninpeura, valkohäntäpeura ja metsäpeura) sekä muflonin metsästykseen. Riistatiedon kattavuuden parantamiseksi asetuksella säädettäisiin, että villisian, hillerin ja metsähanhen metsästyksestä olisi tehtävä saalisilmoitus aiemmin edellytetyn metsäkauriin lisäksi. Lisäksi metsästyslain 10 :n mukaisten pyyntilupien ja 26 :n mukaisten hirvieläinten pyyntilupien saaliin ilmoittamista koskeva sääntely yhdenmukaistettaisiin metsästyslain 38 b :n voimaantulon myötä, sillä tiedotuksen ja koulutuksen näkökulmasta on selkeää, että saalisilmoitusvelvollisuuden vaatimukset ovat mahdollisimman yhteneväiset eri riistalajien välillä. Villisian metsästyksen tehostamiseksi tuli voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2016 metsästyslain 34 :n muutos, joka mahdollistaa aitauksen käyttämisen sallimisen valtioneuvoston asetuksella villisian metsästyksessä. Aitausta koskevat tarkemmat säännökset varmistavat, että aitauksella tapahtuva pyynti on eettistä. Vuoden 2015 alussa Suomessa arvioitiin Suomen riistakeskuksen tekemien kyselyjen perusteella olevan noin villisikaa. Villisikatyöryhmä ehdotti alustavasti villisikakannan puolittamista valtakunnan tasolla. Tavoitteesta huolimatta kanta on kuitenkin vahvistunut. Nykyinen kanta-arvio talvelta on villisikaa. Villisikakannan tiheys ja levinneisyys vaikuttaa suoraan siihen, miten afrikkalaisen sikaruton tartunta säilyisi populaatiossa ja leviäisi edelleen. Aitauksella mahdollistettaisiin villisikakannan sääntely nykyistä tehokkaammin. 3 Yksityiskohtaiset perustelut 5 a Eräiden riistalajien metsästyksessä edellytettävä saalisilmoitus Asetukseen lisättäisiin uusi 5 a, jossa säädettäisiin eräiden riistalajien metsästyksessä edellytettävästä saalisilmoituksesta. Metsästyslain 38 a :ssä säädetään, että valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää riistaeläimestä tehtävästä saalisilmoituksesta, mikäli riistaeläinlajin metsästyksen kestävyyden varmistaminen tai metsästyksen tarkoituksenmukaisen järjestäminen sitä edellyttää. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että saaliiksi saadusta metsäkauriista, villisiasta, hilleristä ja metsähanhesta olisi tehtävä saalisilmoitus Suomen riistakeskukselle. Metsäkauriin sekä villisian osalta kyse olisi tarkoituksenmukaisen metsästyksen varmistamisesta saalismäärän ja siitä lasketun kanta-arvion perusteella. Hilleri on puolestaan taantunut riistalaji, josta tehdään vain satunnaisia havaintoja. Metsähanhi on myös taantunut riistalaji ja sen kansainvälinen hoitosuunnitelma edellyttää saalisilmoitusta. Harvalukuisten riistasaalislajien osalta Luonnonvarakeskuksen 5 000

3 3 metsästäjälle vuosittain lähetettävä saaliskysely ei anna riittävän tarkkoja tietoja saaliista. Metsästyksen kestävyyden varmistaminen edellyttää nykyistä tarkempia ja kattavampia saalistietoja. Saalisilmoitus tehtäisiin Suomen riistakeskuksen vahvistamalla lomakkeella tai sähköisen palvelun kautta seitsemän vuorokauden kuluessa eläimen pyydystämisestä. Tiedotuksen ja koulutuksen näkökulmasta on selkeää, että saalisilmoitusvelvollisuuden vaatimukset ovat mahdollisimman yhteneväiset eri riistalajien välillä. Saalisilmoitusvelvollisuuden toteutuminen käytännössä edellyttää onnistunutta tiedottamista. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin saalisilmoituksen sisällöstä. Saalisilmoituksesta olisi käytävä ilmi metsästäjän nimi ja metsästäjänumero, pyydystettyjen eläinten määrä ja laji, pyyntiajankohta sekä paikka, jossa riistaeläin saatiin saaliiksi. Lisäksi saalisilmoituksesta olisi käytävä ilmi villisian ja metsäkauriin osalta sukupuoli ja arvio iästä. Pakollisen saalisilmoituksen ohessa on tarkoituksenmukaista mahdollistaa vapaaehtoisesti toimitettavien lisätietojen keruu. Kerättävät lisätiedot olisivat metsästyksen kestävyyden varmistamiseen ja tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen liittyviä asioita, kuten saalisyksilön ikä, sukupuoli, paino tai saalisyksilöstä otetut kuvat tai näytteet sekä tieto metsästystapahtumasta ja -tavasta. Edellä mainittuja tietoja voitaisiin käyttää esimerkiksi metsähanhisaaliin alalajijakauman selvittämiseen saalislinnuista otettujen kuvien perusteella. 9 Pyyntilupaan ja hirvieläimen pyyntilupaan liittyvä ilmoitusvelvollisuus Pykälän 1 momenttia muutettaisiin siten, että saalisilmoitus toimitettaisiin riistanhoitoyhdistysten sijasta Suomen riistakeskukselle Suomen riistakeskuksen vahvistamalla lomakkeella tai sähköisen palvelun kautta. Pykälän 2 momenttiin lisättäisiin nykyisen saalisilmoituksen tietojen lisäksi velvollisuus ilmoittaa eläimen ampujan nimi ja metsästäjänumero. Lisäyksellä yhdenmukaistetaan saalisilmoituksessa ilmoitettavia tietoja vastaamaan muita lakisääteisiä saalisilmoituksia. Yhdenmukaistaminen osaltaan helpottaa sähköisten palveluiden kehittämistä riistahallinnon Oma riista -asiointipalvelussa. Peltopyyn pyyntiluvanvaraisen metsästyksen osalta ampujan nimeä tai metsästäjänumeroa ei tarvittaisi vaan pyyntiluvan hakijan tiedot riittäisivät. Voimassa oleva 3 momentti sisältää säännökset riistanhoitoyhdistyksen velvollisuudesta toimittaa sille ilmoitetut tiedot Suomen riistakeskukselle. Asiasta ei tarpeettoman sääntelyn purkamisen vuoksi enää säädettäisi. Voimassa olevan pykälän 4 momentista tulisi uusi 3 momentti. 11 Loukun, aitauksen ja jalkanarun käyttäminen Sisällöllisesti ainoa lisäys voimassa olevaan pykälään on ehdotuksen 3 momentti, jossa säädettäisiin tarkemmin aitauksen käyttämisestä villisian metsästyksessä. Pykälän 1 momentin sääntelyä tarkennettaisiin siten, että käytetty ilmaus pyyntilaitetta korvattaisiin ilmaisulla pyyntivälinettä. Pykälän 2 momentti säilyisi ennallaan ja

4 4 voimassa olevan pykälän 3 momentista tulisi uusi 4 momentti, johon samalla tehtäisiin villisian metsästystä ja pyyntivälineiden tarkastamista koskeva tarkennus. Pykälän 3 momentissa täsmennettäisiin metsästyslain 34 :ssä villisian pyynnissä sallituksi säädetyn aitauksen käyttöä. Elävänä pyytävää aitausta saisi käyttää villisian pyydystämiseen. Aitauksen tulisi olla riittävän suuri, jotta villisika jälkeläisineen mahtuisi luontevasti aitaukseen. Suositeltava aitauksen koko olisi vähintään 50 neliömetriä. Lisäksi aitauksen tulisi olla muodoltaan pyöreä tai ovaali, jotta villisiat eivät ajautuisi aitauksen kulmiin ja siten kiipeäisi toistensa päälle. Lisäksi aitauksen tulisi olla kattamaton ja suositeltava aitausten seinämien korkeus enintään 150 senttimetriä, jotta mahdollisesti aitaukseen joutuvat hirvieläimet pääsevät hyppäämään aitauksen seinämien yli. Aitauksen ulkopuolella, mutta kiinteästi sen sivulla, tulisi olla villisikojen erottelua varten suljettavissa oleva käytävä (erottelukäytävä). Pykälän 4 momentissa edellytettäisiin, että villisian metsästyksessä käytettävä aitaus tulisi tarkistaa kaksi kertaa vuorokaudessa, käytännössä aamulla ja illalla, jotta villisika ei joudu olemaan aitauksessa pisimmillään täyttä vuorokautta. Muiden lajien kohdalla pyyntivälineen käyttäminen on järjestettävä niin, että vähintään kerran vuorokaudessa voidaan todeta, onko eläin mennyt pyyntivälineeseen. Pykälän 1 3 momentissa mainittujen pyyntivälineiden tarkastaminen voidaan järjestää myös sellaisella elektronisella valvontalaitteella, jolla pystyy pykälän 4 momentin mukaisesti toteamaan eläimen menneen pyyntivälineeseen. 16 a Luotiasetta koskevat yleiset vaatimukset Pykälään lisättäisiin uusi 4 momentti. Metsästyslaissa aiemmin säädetystä velvollisuudesta suorittaa rihlattua luotiasetta koskeva ampumakoe siirretään metsästyslakiin tehtyjen muutosten jälkeen metsästysasetukseen. Pykälä vastaisi voimassa olevaa säännöstä kuitenkin siten, että villisika mainittaisiin uutena lajina. Pykälässä säädettäisiin, että kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, metsäkaurista, hirveä, valkohäntäpeuraa, metsäpeuraa, karhua tai villisikaa rihlatulla luotiaseella metsästettäessä ampujana saa toimia ainoastaan se, joka on suorittanut metsästyslain 21 :ssä tarkoitetun ampumakokeen. 20 Jousiasetta koskevat yleiset vaatimukset Pykälän 1 momentissa säädetään niistä riistaeläimistä, joiden metsästyksessä saa käyttää jousiasetta. Tähän luetteloon lisättäisiin villisika, pienet hirvieläimet (kuusipeura, saksanhirvi, japaninpeura, valkohäntäpeura ja metsäpeura) sekä mufloni. Voimassa olevan pykälän 2 momentti säilyisi muuttumattomana. Pykälän 3 momentti säilyisi muutoin sellaisenaan, mutta 22 millimetrin nuolen kärjen vaatimus edellytettäisiin euroopanmajavan, kanadanmajavan ja metsäkauriin lisäksi kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, valkohäntäpeuran, metsäpeuran, muflonin ja villisian jousimetsästyksessä. Pykälään lisättäisiin uusi 4 momentti, jossa säädettäisiin, että metsäkaurista, kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, valkohäntäpeuraa, metsäpeuraa, muflonia tai villisikaa jousella metsästettäessä ampujana saisi toimia ainoastaan se, joka on suorit-

5 5 tanut metsästyslain 21 :ssä tarkoitetun ampumakokeen. Jatkossa myös metsäkauriin osalta edellytettäisiin siirtymäajan jälkeen jousikoetta. 22 Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet Voimassa olevan pykälän 1 momentin mukaan kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästyksessä metsästykseen osallistuvien on käytettävä oranssinpunaista tai oranssia päähinettä tai päähineen suojusta ja ylävartalon peittävää vaatetta. Oranssia tai oranssinpunaista väriä on oltava vähintään kaksi kolmasosaa vaatteen ja päähineen näkyvästä pinta-alasta. Voimassa olevan pykälän 2 momentin mukaan edellä 1 momentissa säädetty vaatimus ei koske metsästäjää, joka metsästää rakennelman suojasta. Pykälän 2 momentin sääntelyä muutettaisiin siten, että oranssia tai oranssinpunaista väriä ei tarvitsisi olla metsästäjän päähineessä eikä vaatteissa myöskään silloin, kun metsästäjä metsästää metsästysjousella. Metsästys jousella on lyhyen ampumaetäisyyden ja hyvän laukauksen edellyttämän eläimen rauhallisuuden vuoksi niin vaativaa, että metsästäjän vaatetuksella ja suojaväreillä on erityistä merkitystä pyynnin onnistumiselle Pykälän 2 momentin poikkeuksia sovellettaessa on huomattava, että hirvieläinten metsästyksessä on pääasiallisesti oltava metsästyksenjohtaja, jonka tehtävänä on huolehtia metsästyksen turvallisuudesta. Tapauskohtaisesti voi olla perusteltua, että rakennelman suojasta tai jousella metsästävä henkilö käyttää oranssia vaatetusta siirtyessään metsästyspaikalle ja sieltä pois sekä maastossa saaliseläintä etsittäessä ja käsiteltäessä. Hirvieläinten seuruemetsästyksessä oranssin vaatetuksen käyttö voi olla perusteltua myös jousta käyttävälle metsästäjälle metsästyksen turvallisuuden ja tarkoituksenmukaisen järjestämisen vuoksi. Metsästyksenjohtaja voi myös metsästysasetuksen 23 :n nojalla edellyttää oranssin vaatetuksen käyttämistä. 44 Metsäkaurissaaliin ilmoittaminen Pykälä kumottaisiin tarpeettomana, sillä metsäkauriin metsästyksessä tehtävästä saalisilmoituksesta säädettäisiin uudessa 5 a :ssä. 45 Poromiehen oikeus metsästysaseen kuljettamiseen 4 Asian valmistelu Pykälä kumottaisiin tarpeettomana, sillä asiasta säädetään jatkossa metsästyslain 35 :ssä, jonka nojalla Suomen riistakeskus voisi myöntää luvan poiketa aseenkuljettamista moottorikäyttöisen ajoneuvolla maastossa koskevista säännöksistä. Asetusesitystä (HARE 034:00/2014) valmisteltiin maa- ja metsätalousministeriössä virkatyönä yhteistyössä Suomen riistakeskuksen kanssa. Esitetty asetus annettiin lausunnolle päivätyllä pyynnöllä ja se oli nähtävillä myös maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla. Lausuntopyyntö lähetettiin kiireellisenä, jotta metsästyslain muutosten edellyttämät tarkemmat säännökset saataisiin voimaan metsästyslain voimaantulon aikoihin. Lausuntoa pyydettiin Suomen

6 6 riistakeskukselta, valtiovarainministeriöltä, sisäministeriöltä, oikeusministeriöltä, ympäristöministeriöltä, Poliisihallitukselta, Rajavartiolaitokselta, Metsähallitukselta, Luonnonvarakeskukselta, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusjärjestöltä, Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf:ltä, Suomen metsästäjäliitolta, Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry:ltä, Perinnejousimetsästäjäin Liitto ry:ltä, Paliskuntain yhdistykseltä, saamelaiskäräjiltä, Suomen Luonnonsuojeluliitolta, Luonto- Liitolta, Birdlife Suomi ry:ltä sekä WWF:ltä. Lausuntoja annettiin 18 kappaletta. Niiden pohjalta asetusesityksen 5 a :n sanamuotoa täsmennettiin kielellisesti Suomen riistakeskuksen lausunnon pohjalta. Lisäksi muistioon tehtiin eräitä lisäyksiä ja korjauksia. Ympäristöministeriö totesi, että ehdotetut muutokset ovat tarpeen metsästyslakiin tehtävien muutosten johdosta ja piti muutoksia kannatettavina. Myös Luonnonvarakeskus piti muutoksia tarpeellisina ja kannatettavina sekä painotti erityisesti saalistiedon keräämistä tarpeellisena. Luonnonvarakeskus totesi lisäksi, että aitauksen käytön salliminen villisian metsästyksessä on tarpeellinen menettelytapa, jolla varmistetaan villisikakannan tarkoituksenmukainen säätely ja pienennetään afrikkalaisen sikaruton leviämisriskiä. Suomen riistakeskus esitti 5 a :n 2 momentin 3 ja 4 kohtiin teknisenä muutoksena että 3-kohta muutettaisiin muotoon: 3) pyyntiajankohta, jolloin yksilö saatiin saaliiksi; sekä 4-kohta muutettaisiin muotoon pyyntipaikkatieto, jossa yksilö saatiin saaliiksi. Tällöin muotoilu olisi sama kuin ehdotetussa 9 :ssä ja voimassa olevan metsästysasetuksen 5 :ssä sekä ns. poikkeuslupa-asetuksen (452/2013) 7 ja 8 :ssä. Lisäksi Oma riista -palvelussa on ollut mahdollista ilmoittaa pyyntiajankohta alusta lähtien oletuksena ja se saadaan myös mobiilista oletuksena. Lisäksi Riistakeskus esitti muistioon täsmennyksiä ja korjauksia. Poliisihallituksen arvion mukaan muutettavat säännökset eivät tulisi juurikaan aiheuttamaan ongelmia poliisin suorittamalle valvonnalle tai mahdollisille rikosten esitutkinnoille. Poliisihallitus lausui myös saalisilmoitukseen liittyvistä mahdollisista ongelmista, mutta Poliisihallitus ei ollut huomannut, että metsästyslakiin on juuri tehty näitä huomioita koskevat tarpeelliset muutokset. Sisäministeriön poliisiosastolla ei ollut huomauttamista esityksestä. Metsähallituksella ei ollut lausuttavaa. Suomen metsästäjäliitto kannatti saalisilmoitusvelvollisuuden ulottamista villisian, hillerin ja metsähanhen metsästykseen. Vastaavasti 9 :n mukaisessa pyyntiluvan haltijan tekemässä saalisilmoituksessa pyyntiluvalla kaadetuista eläimistä niiden laji, määrä, sukupuoli sekä pyyntiajankohta ovat tarpeellisia tietoja asetusesityksen mukaisesti. Metsästäjäliitto esitti kuitenkin, että ilmoitettavaksi pyyntipaikan tarkkuudeksi tulee riittää lupanumero, joka kohdistaa kaadon haetulle lupa-alueelle. Metsästäjäliitto puolsi lisäksi villisian metsästyksessä aitauksen avulla tapahtuvan metsästyksen sääntelyä sekä sitä, että jatkossa myös villisian metsästyksessä ampu-

7 7 jana on oltava henkilö, joka on suorittanut ampumakokeen. Liitto kannatti jousimetsästyksen laventamista ehdotettuihin lajeihin ja niiltä edellytettävää ampumakoetta. Metsäkauriin osalta liitto ei katso tarvittavan ampumakoetta. Lisäksi metsästäjäliitto esitti, että 22 :ssä mainittujen lajien ajometsästyksessä ja liikkuvassa porukkajahdissa huomiovaatetus olisi aina vaadittu. Jousimetsästäjäinliitto ja Perinnejousimetsästäjäinliitto kannattivat jousimetsästykseen tehtäviä muutoksia. Metsäkauriin osalta tosin Jousimetsästäjäinliitto piti ampumakoetta hyväksyttävänä siirtymäajan jälkeen, mutta Perinnejousimetsästäjäinliitto ei katsonut sitä tarpeellisena. Kumpikin puolsi jousimetsästyksen varusteita koskevia ehdotuksia. Paliskuntainyhdistys ja saamelaiskäräjät lausuivat poromiehen oikeudesta kuljettaa asetta maastossa. Paliskuntain yhdistys totesi, että aikaisemmin poronhoitajien hakiessa lupia poliisilta on paliskunnan poroisännältä ollut lausunto luvan myöntämiseksi. Tämä käytäntö tulee säilyttää edelleen. Lisäksi olisi järkevää, jos luvat voitaisiin hakea paliskuntaryhmänä eli listata luvan tarvitsevien osakkaiden nimet yhteen hakemukseen. Tällöin vähennettäisiin hakemusten määrää, riistakeskuksien työpainetta sekä kustannuksia lupien myöntämisestä. Lupa tulee myös myöntää pidemmälle ajalle kerrallaan, esimeriksi viideksi vuodeksi. Saamelaiskäräjät piti nyt voimassa olevaa metsästysasetuksen 45 :ää asianmukaisena, eikä sitä tulisi saamelaiskäräjien näkemyksen mukaan kumota. Saamelaiskäräjät ei pidä hyvänä sitä, että jatkossa luvan aseen kuljettamiseen myöntäisi poliisin sijaan Suomen riistakeskus. Saamelaiskäräjät korosti, että edes väliaikaisesti ei saada olla tilanteessa, jossa poromiehellä ei olisi mahdollisuutta saada lupaa aseen kuljettamiseen maastossa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla. Maataloustuottajien keskusliitto oli erittäin huolestunut Suomen villisikakannan vahvistumisesta, vaikka villisikatyöryhmän asettamana valtakunnallisena tavoitteena on kannan puolittaminen. Villisikakantojen kehitystä ja metsästyksen onnistumista on ollut vaikea seurata luotettavien saalistilastojen ja kanta-arvioiden puuttuessa. MTK piti erittäin tarpeellisena säätää metsästäjille velvoite kaadettujen villisikojen ilmoittamisesta Suomen riistakeskukselle. SLC:llä ei ollut esityksestä lausuttavaa. Lakiin ja asetuksiin on jo aiemmin tehty metsästyksen helpottamiseksi useita välttämättömiä muutoksia metsästyksen tuloksellisuuden lisäämiseksi. Nyt esityksessä oleva pyydysaitauksen määrittely on tarkoituksenmukainen ja mahdollistaa jatkossa jopa kokonaisten laumojen pyydystämisen kerralla. Suomen luonnonsuojeluliitto, Birdlife sekä Luonnonsuojeluliitto Tapiola kannattivat saalisilmoitusvelvollisuutta koskevaa muutosesitystä. Järjestöt nostivat lisäksi esille uhanalaiset ja taantuneet riistavesilinnut, jotka tulisi rauhoittaa tai edellyttää myös niiden osalta saalisilmoitusta. Luonnonsuojeluliitto kiinnitti lisäksi lausunnossaan huomiota jousimetsästyksessä käytettävään varustukseen. Luonto-Liitto piti hyvänä 5 a :ää koskevaa muutosta saalisilmoituksen edellyttämisestä hillerille, metsähanhelle ja metsäkauriille. Saalisilmoitusten perusteella saadaan tarkempi tieto metsästyksen vaikutuksesta eläinkantoihin. Hillerin jatkuvan taantumisen estämiseksi tulisi kuitenkin ottaa käyttöön paljon nykyistä tehokkaampia toi-

8 8 5 Vaikutukset 6 Laintarkastus mia. Lisäksi Luonto-Liiton mielestä elävänä pyytävän loukun käyttöä ei tulisi sallia ilveksen ja saukon metsästyksessä paitsi erityistapauksissa kuten tutkimustarkoituksessa. Asetusmuutoksella olisi merkittävä vaikutus saalisilmoituskulttuuriin, koska aiemmin saalisilmoitus on ollut vain metsäkauriista sekä pyynti- ja poikkeusluvilla pyydetyistä eläimistä. Luotettavan saalistiedon keruun osalta on aivan keskeistä että metsästäjäkunnalle perustellaan ja tiedotetaan selkeästi syyt ja tarve pakolliselle saalisilmoitukselle. Pakollinen saalisilmoitus muuttaa saalistiedon keruun menetelmää nimettyjen lajien osalta, ja saalisilmoitusten tilastollinen luotettavuus paranee verrattuna Luonnonvarakeskuksen otantaan perustuvaan riistasaaliskyselyyn. Saalistilastoinnin tarkkuuden arvioidaan merkittävästi parantuvan, mutta sen edellytyksenä on muutoksen onnistunut viestintä, joten muutoksella on merkittäviä lyhytaikaisia vaikutuksia riistakonsernin viestinnän resurssitarpeeseen. Muutos kasvattaa merkittävästi Suomen riistakeskukseen saapuvien saalisilmoitusten määrää sekä Oma riista -palvelun kautta että paperilomakkeella. Painopisteen saalisilmoituksissa on tarkoitus olla sähköisissä ilmoituksissa, mikä tarkoittaa nopeaa kehittämistarvetta ja sen riittävää resursointia riistahallinnon sähköisissä järjestelmissä. Tarkentuvan riistatiedon perusteella voidaan arvioida aiempaa tarkemmin metsästyksen kestävyyttä ja siten välttää turhia rajoituksia ja toisaalta kohdentaa tarpeelliset metsästysrajoitukset oikein erityisesti taantuvien riistalajien osalta. Muutoksen vaikutuksena voidaan nähdä tarve raportointikulttuurin kehittymiselle, eli metsästäjät ymmärtävät entistä paremmin riistatiedon tärkeyden ja alkavat kirjata saaliitaan ja havaintojaan entistä laajemmin myös vapaaehtoisesti. Villisian pyynti aitauksella on uusi pyyntimuoto, joka tukee villisian kannan kasvun rajoittamistavoitetta. Jousimetsästyskokeiden järjestäminen työllistää varsinkin aluksi riistanhoitoyhdistyksiä ennen kuin koulutukset ja ampumakokeiden järjestäminen muuttuvat rutiiniksi. Metsästysjousella metsästävän ei aiemminkaan ole tarvinnut käyttää oranssia suojaväritystä. Asetusehdotuksen 22 :ssä esitetty poikkeus jatkaisi vakiintunutta käytäntöä, mutta samanaikaisesti metsästyksenjohtajalle tulee valtuus määrätä oranssin värin käyttämisestä hirvieläinten metsästyksessä, jos se on turvallisuuden vuoksi tarpeen. Rakennelman suojasta metsästävän osalta vakiintunut käytäntö jatkuu, mutta metsästyksen johtajalle kirjataan perusteluissa selvemmin mahdollisuus määrätä oranssin suojavärin käyttö kun liikutaan rakennelman ulkopuolella, jos se on turvallisuuden vuoksi tarpeen. Asetusehdotusta ei ole asian kiireellisyyden vuoksi tarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä.

9 9 7 Voimaantulo Asetus esitetään pääosin tulevaksi voimaan 7 päivänä elokuuta Kuitenkin metsästettäessä metsäkaurista jousella edellytettäisiin suoritettu ampumakoe 1 päivänä tammikuuta 2018 alkaen.

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio dnro Neuvotteleva virkamies /01.02/2017 Sami Niemi

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio dnro Neuvotteleva virkamies /01.02/2017 Sami Niemi MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio dnro Neuvotteleva virkamies 16.6.2017 1164/01.02/2017 Sami Niemi VALTIONEUVOSTON ASETUS METSÄSTYSASETUKSEN MUUTTAMI- SESTA 1 Yleistä Hallituksen esitys metsästyslain

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan metsästysasetuksen (666/1993) 44 ja 45, sellaisena kuin ne ovat 44 asetuksessa 170/2011 ja 45 asetuksessa

Lisätiedot

Metsästyslainsäädännön muutokset vuonna 2013

Metsästyslainsäädännön muutokset vuonna 2013 Metsästyslainsäädännön muutokset vuonna 2013 (14.8.2013 mennessä) Koostanut Sauli Härkönen 16.8.2013 Suomen riistakeskus 1 Muutokset lain ja valtioneuvoston asetuksen tasolla Laki metsästyslain muuttamisesta

Lisätiedot

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Vanhempi hallitussihteeri 28.6.2017 Teemu Nikula MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS AMPUMAKOKEESTA 1. Nykytila Hirvieläimen ja karhun metsästyksessä ampujalta vaadittavasta

Lisätiedot

22 Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran

22 Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran RHY 22 Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästyksessä metsästykseen osallistuvien on käytettävä oranssinpunaista

Lisätiedot

HE 42/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 42/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi riistanhoitomaksusta

Lisätiedot

Metsästysasetuksen muuttaminen

Metsästysasetuksen muuttaminen Valtioneuvoston päätös 1.9.2016 1 10.09.16 Muutokset tiivistettynä: Voimaan syksyllä 2016 (6.9.2016): Hirvieläinten vasallisten naaraiden rauhoitusta koskeva muutos Hirvieläinten metsästyksenjohtajan tehtävien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta /2011 Valtioneuvoston asetus. metsästysasetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta /2011 Valtioneuvoston asetus. metsästysasetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2011 170/2011 Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Koordinaatit: Etelä-Häme Etelä-Savo Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Oulu Pohjanmaa

Koordinaatit: Etelä-Häme Etelä-Savo Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Oulu Pohjanmaa Hakijan nimi Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään) Suomen riistakeskuksen merkinnät: 250, 251, 253 Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Rhy nro Pvm / 20 Päätös nro Henkilötunnus ja puhelin Sähköposti

Lisätiedot

Pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten metsästys vahtimalla. Suomen riistakeskus (v )

Pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten metsästys vahtimalla. Suomen riistakeskus (v ) Pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten metsästys vahtimalla Suomen riistakeskus (v.16.8.2017) 1 16.8.2017 Hirvieläinten metsästys vahtimalla Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta (759/2016)

Lisätiedot

Suurpetojen kannanhoidolliset- ja vahinkoperusteiset poikkeusluvat. Savonlinna Reijo Kotilainen

Suurpetojen kannanhoidolliset- ja vahinkoperusteiset poikkeusluvat. Savonlinna Reijo Kotilainen Suurpetojen kannanhoidolliset- ja vahinkoperusteiset poikkeusluvat Savonlinna 20.9.2012 Reijo Kotilainen Ministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä

Lisätiedot

Jousikokeet. Versio Suomen riistakeskus 1

Jousikokeet. Versio Suomen riistakeskus 1 Jousikokeet Versio 7.8.2017 7.8.2017 Suomen riistakeskus 1 Jousikoe Maa- ja metsätalousministeriön asetus ampumakokeesta (2 :n 4 kohta) jousikokeella tarkoitetaan kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 159/2011 Laki. metsästyslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 159/2011 Laki. metsästyslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2011 159/2011 Laki metsästyslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Metsästysasetus» 12.7.1993/666

Metsästysasetus» 12.7.1993/666 Metsästysasetus» 12.7.1993/666 Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun metsästyslain (615/93) sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta samana päivänä

Lisätiedot

Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämistyöpaja , Kouvola. Metsästäjien näkökulma Riistapäällikkö Erkki Kiukas

Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämistyöpaja , Kouvola. Metsästäjien näkökulma Riistapäällikkö Erkki Kiukas Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämistyöpaja 8.11., Kouvola Metsästäjien näkökulma Riistapäällikkö Erkki Kiukas 1 11.11. Toimiva ampumarataverkosto on elinehto suomalaiselle metsästykselle ja metsästäjien

Lisätiedot

Voimassaoloaika Valtuutussäännökset Metsästysasetuksen (869/ ) 2 :n 3 momentti ja 5

Voimassaoloaika Valtuutussäännökset Metsästysasetuksen (869/ ) 2 :n 3 momentti ja 5 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ PL 30 (Hallituskatu 3 A) 00023 VALTIONEUVOSTO MÄÄRÄYS Päivämäärä 2.6.2000 2180/722/2000 Riistanhoitopiirit Pyyntiluvan nojalla tai alueellisen kiintiön puitteissa sallittava

Lisätiedot

Laki. metsästyslain muuttamisesta

Laki. metsästyslain muuttamisesta Laki metsästyslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan metsästyslain (615/1993) 21 ja 22, 26 :n 2 momentti, 27 30, 35 ja 38, 41 :n 2 ja 3 momentti, 41 b :n otsikko, 74 :n 2 momentti,

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI METSÄSTYSLAIN MUUTTAMISESTA. Suomen Metsästäjäliitto kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä.

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI METSÄSTYSLAIN MUUTTAMISESTA. Suomen Metsästäjäliitto kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä. Maa- ja metsätalousministeriölle LAUSUNTO Viitaten lausuntopyyntöön 11.11.2016 Dnro MMM034:00/2014 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI METSÄSTYSLAIN MUUTTAMISESTA Suomen Metsästäjäliitto kiittää

Lisätiedot

POIKKEUSLUPAHAKEMUS riistaeläimen tai rauhoittamattoman linnun pesän tai siihen liittyvän rakennelman sekä munien hävittämiseen

POIKKEUSLUPAHAKEMUS riistaeläimen tai rauhoittamattoman linnun pesän tai siihen liittyvän rakennelman sekä munien hävittämiseen Hakijan nimi (jos yksityishenkilö, oltava sama kuin yhteyshenkilö) Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään) Suomen riistakeskuksen merkinnät: 600, 601, 610 Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Rhy nro

Lisätiedot

Lupaviranomaisen tehtävät petovahinkotilanteessa

Lupaviranomaisen tehtävät petovahinkotilanteessa Lupaviranomaisen tehtävät petovahinkotilanteessa Suomen riistakeskus riistapäällikkö Keijo Kapiainen 5.9.2012 10.9.2012 Suomen riistakeskus 1 ML 41 a :n 1 momentti: Edellytykset eräiden riistaeläinlajien

Lisätiedot

POIKKEUSLUPAHAKEMUS riistaeläimen tai rauhoittamattoman linnun pesän tai siihen liittyvän rakennelman sekä munien hävittämiseen

POIKKEUSLUPAHAKEMUS riistaeläimen tai rauhoittamattoman linnun pesän tai siihen liittyvän rakennelman sekä munien hävittämiseen Hakijan nimi Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään) Suomen riistakeskuksen merkinnät: 600, 601, 610 Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Rhy nro Pvm / 20 Päätös nro Henkilötunnus ja puhelin Sähköposti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan metsästyslakia muutettavaksi siten, että metsäkauriin metsästykseen

Lisätiedot

1993 vp - HE 245 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1993 vp - HE 245 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1993 vp - HE 245 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästysaseen kuljettamista, vierasperäisen eläimen

Lisätiedot

Koordinaatit: Alue on rajattu liitteenä olevalle kartalle tai esitetty muussa selvityksessä.

Koordinaatit: Alue on rajattu liitteenä olevalle kartalle tai esitetty muussa selvityksessä. Hakijan nimi Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään) Suomen riistakeskuksen merkinnät: Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Rhy nro Pvm / 20 Päätös nro Henkilötunnus ja puhelin Sähköposti Koordinaatit:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan metsästyslakia muutettavaksi siten, että metsäkauriin metsästykseen

Lisätiedot

Metsästys Hossan kansallispuistoa koskevassa laissa

Metsästys Hossan kansallispuistoa koskevassa laissa Metsästys Hossan kansallispuistoa koskevassa laissa Erikoissuunnittelija Marko Paasimaa Suomen riistakeskus Asiantuntijalausunto Eduskunnan ympäristövaliokunta 22.3.2017 Aloite Hossan kansallispuistosta

Lisätiedot

POIKKEUSLUPAHAKEMUS (metsästyslain 41 c :n mukaiset poikkeusluvat)

POIKKEUSLUPAHAKEMUS (metsästyslain 41 c :n mukaiset poikkeusluvat) Hakijan nimi (jos yksityishenkilö, oltava sama kuin yhteyshenkilö) Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään) Suomen riistakeskuksen merkinnät: 210 Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Rhy nro Pvm / 20

Lisätiedot

Hirvijohtajien koulutus 2011

Hirvijohtajien koulutus 2011 Hirvijohtajien koulutus 2011 Suomen riistakeskus Lappi Kemijärvi 19.9.2011 21.9.2011 Suomen riistakeskus 1 Metsästyksenjohtajan tehtävät (Ma 23 ) 1. Suunnitella käytännön metsästystapahtumat Passitus,

Lisätiedot

METSÄSTYSLAIN 41 B :N MUKAINEN POIKKEUSLUPA RAUHOITTAMATTOMILLE LINNUILLE. Hakija on hakenut Suomen riistakeskukselta lupaa seuraavasti:

METSÄSTYSLAIN 41 B :N MUKAINEN POIKKEUSLUPA RAUHOITTAMATTOMILLE LINNUILLE. Hakija on hakenut Suomen riistakeskukselta lupaa seuraavasti: 2011/00029 Suomen riistakeskus Etelä -Häme Julkiset hallintotehtävät Lukiokatu 14 13100 HÄMEENLINNA (03) 644650 Pvm Nro 22.3.2011 2011/00029 PÄÄTÖS Ypäjän Riistamiehet ry Jani Nurminen Hyrsynkulmantie

Lisätiedot

Metsästyksen johtaminen

Metsästyksen johtaminen Metsästyksenjohtajan perustaidot Metsästyksen johtaminen Sami Tossavainen & Ohto Salo Metsästyksenjohtaja Metsästyslaki 30 velvoittaa pyyntiluvan saajan nimeämään metsästyksenjohtajan. Tunnettava metsästäjien

Lisätiedot

Mattila-Harjan kyläosasto. Kauriin ja Peuran metsästys

Mattila-Harjan kyläosasto. Kauriin ja Peuran metsästys Mattila-Harjan kyläosasto Kauriin ja Peuran metsästys Metsäkauris : Ei kesäjahtia. Metsästysaika 1.9.2014 31.1.2015. Ajavaa koiraa käyttäen 28.9.2014 31.1.2015. Mattila-Harjan kyläosaston yhteinen saaliskiintiö

Lisätiedot

Oma riista -palvelu oma.riista.fi

Oma riista -palvelu oma.riista.fi Oma riista -palvelu oma.riista.fi Saalisilmoituksen tekeminen KARHU 9.7.2015 Suomen riistakeskus Versio 1.3, 9.7.2015 Ari Kontiainen ja Harri Norberg Suomen riistakeskus Ohjeen tarkoitus Tämän ohjeen tarkoitus

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 242844 1(2) mmm.fi 24.10.2017 1726/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUKI- JÄRJESTELMÄN KANSALLISEN VARANNON KÄYTÖSTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

POIKKEUSLUPAHAKEMUS (metsästyslain 41 c :n mukaiset poikkeusluvat)

POIKKEUSLUPAHAKEMUS (metsästyslain 41 c :n mukaiset poikkeusluvat) Hakijan nimi (jos yksityishenkilö, oltava sama kuin yhteyshenkilö) Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään) Suomen riistakeskuksen merkinnät: 210 Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Rhy nro Pvm / 20

Lisätiedot

POIKKEUSLUPAHAKEMUS riistaeläimen tai rauhoittamattoman linnun pesän tai siihen liittyvän rakennelman sekä munien hävittämiseen

POIKKEUSLUPAHAKEMUS riistaeläimen tai rauhoittamattoman linnun pesän tai siihen liittyvän rakennelman sekä munien hävittämiseen Hakijan nimi Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään) Suomen riistakeskuksen merkinnät: Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Rhy nro Pvm / 20 Päätös nro Puhelin Sähköposti Koordinaatit: P I Suomen riistakeskuksen

Lisätiedot

ML 49 A POIKKEUSLUPAHAKEMUS HIIRIEN, ROTTIEN JA MYYRIEN PYYNTIVÄLINEITÄ JA PYYNTIMENETELMIÄ KOSKEVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ

ML 49 A POIKKEUSLUPAHAKEMUS HIIRIEN, ROTTIEN JA MYYRIEN PYYNTIVÄLINEITÄ JA PYYNTIMENETELMIÄ KOSKEVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ Hakijan nimi Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään) Suomen riistakeskuksen merkinnät: 310 Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Rhy nro Pvm / 20 Päätös nro Henkilötunnus ja puhelin Sähköposti Koordinaatit:

Lisätiedot

HE 99/2011 vp. kulujen korvaamiselle. Riistahallintolakiin lisättäisiin myös säännökset Suomen

HE 99/2011 vp. kulujen korvaamiselle. Riistahallintolakiin lisättäisiin myös säännökset Suomen Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi riistahallintolain ja metsästyslain 74 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi riistahallintolakia siten, että lakiin

Lisätiedot

Ämmm.n /01.02/2018. Jakelussa mainitut

Ämmm.n /01.02/2018. Jakelussa mainitut A LAUSUNTOPYYNTÖ 248230 1 (2) Ämmm.n 31.1.2018 232/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TÄYDENTÄVI EN EHTOJEN HYVÄN MAATALOUDEN JA YMPÄRISTÖN VAATIMUKSISTA

Lisätiedot

Metsästyksen johtajan koulutus

Metsästyksen johtajan koulutus Metsästyksen johtajan koulutus Metsästyksen johtaja ML 28 hirvieläimen pyyntiluvan saajan on nimettävä metsästyksen johtaja ilmoitus johtajista kirjallisena rhy:lle ennen metsästystä metsästykseen osallistuva

Lisätiedot

HIRVIVEROTUS KESKI-SUOMI Hirvitalousalueet

HIRVIVEROTUS KESKI-SUOMI Hirvitalousalueet HIRVIVEROTUS KESKI-SUOMI 2016 Hirvitalousalueet Hirvikannan hoidossa käytetään vahvistettua hirvitalousaluejakoa. Keski-Suomen riistakeskusalueeseen kuuluu kokonaan tai osittain neljä hirvitalousaluetta.

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja Jussi Laanikari Dnro 1127/01.03/2017 Neuvotteleva virkamies Sami Niemi

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja Jussi Laanikari Dnro 1127/01.03/2017 Neuvotteleva virkamies Sami Niemi MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja Jussi Laanikari 11.7.2017 Dnro 1127/01.03/2017 Neuvotteleva virkamies Sami Niemi MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS POIKKEUSLUVALLA SALLITTA- VASTA

Lisätiedot

POIKKEUSLUPAHAKEMUS (metsästyslain 41 c :n mukaiset poikkeusluvat)

POIKKEUSLUPAHAKEMUS (metsästyslain 41 c :n mukaiset poikkeusluvat) Hakijan nimi (jos yksityishenkilö, oltava sama kuin yhteyshenkilö) Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään) Suomen riistakeskuksen merkinnät: 210 Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Rhy nro Pvm / 20

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) mmm.fi /01.02/2017

LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) mmm.fi /01.02/2017 LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) mmm.fi 8.3.2017 495/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA PORONHOITOVUO DELTA 2017/2018 MAKSETTAVASTA ELÄINKOHTAISESTA TUESTA Maa-ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Laki. pakkokeinolain 5 a luvun 3 ja 3 a :n muuttamisesta

Laki. pakkokeinolain 5 a luvun 3 ja 3 a :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 48 a luvun, pakkokeinolain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

HE 37/2016 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan niin pian kuin mahdollista.

HE 37/2016 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan niin pian kuin mahdollista. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan yhteisen kalastuspolitiikan

Lisätiedot

Onko suurpetopolitiikka Suomen vai EU:n käsissä?

Onko suurpetopolitiikka Suomen vai EU:n käsissä? Onko suurpetopolitiikka Suomen vai EU:n käsissä? Neuvotteleva virkamies Sami Niemi Luontodirektiivi Suurpedot ovat tiukasti suojeltuja lajeja (12 artikla) Lajien yksilöiden tappaminen on kiellettävä Suojelusta

Lisätiedot

Kauhajoen metsästysseura Mattila-Harjan kyläosasto

Kauhajoen metsästysseura Mattila-Harjan kyläosasto Kauhajoen metsästysseura Mattila-Harjan kyläosasto Kauriin ja Peuran metsästys 2017-2018 Metsäkauriin ja valkohäntäpeuran ruokinta: - Kaikki jäsenet voivat omatoimisesti perustaa ruokintapaikkoja maanomistajan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 48/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 33 ja 34 :n muuttamisesta

HE 48/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 33 ja 34 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 33 ja 34 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästyslakia afrikkalaisen sikaruton estämiseksi siten,

Lisätiedot

MMM:n ajankohtaista. Sami Niemi Neuvotteleva virkamies

MMM:n ajankohtaista. Sami Niemi Neuvotteleva virkamies MMM:n ajankohtaista Sami Niemi Neuvotteleva virkamies 3.3.2016 1 Suden kannanhoidollinen metsästys Alustava arvio onnistumisesta ennen kesää Talven kanta-arvio Luken arvio saaliin rakenteesta (naaraat,

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 25.11.2016 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2016 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA SEKÄ PELTOKASVIPALKKIOSTA

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 233673 1(2) mmm.fi 25.4.2017 872/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, VIHERRYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN

Lisätiedot

Koordinaatit: Etelä-Häme Etelä-Savo Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Oulu Pohjanmaa

Koordinaatit: Etelä-Häme Etelä-Savo Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Oulu Pohjanmaa Hakijan nimi Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Suomen riistakeskuksen merkinnät: 200, 202, 203, 204 206 Rhy nro Pvm / 20 Päätös nro Henkilötunnus ja puhelin

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 5.1.2017 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSESTA ANNE- TUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Ylitarkastaja Jussi Laanikari Dnro 1109/01.03/2016

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Ylitarkastaja Jussi Laanikari Dnro 1109/01.03/2016 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja Jussi Laanikari 22.6.2016 Dnro 1109/01.03/2016 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS PYYNTILUVALLA SALLITTAVAS- TA EUROOPANMAJAVAN METSÄSTYKSESTÄ METSÄSTYSVUONNA

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 27.2.2017 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS YMPÄRISTÖKORVAUKSEN, LUONNONHAITTA- KORVAUKSEN, LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUKSEN

Lisätiedot

/01.02/2017

/01.02/2017 A mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 227239 1(2) 1.2.2017 197/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, VIHERRYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN

Lisätiedot

Ohjeita metsästyksenjohtajille hirvenmetsästyksen järjestämisestä metsästyslain 8 :n alueella

Ohjeita metsästyksenjohtajille hirvenmetsästyksen järjestämisestä metsästyslain 8 :n alueella Ohjeita metsästyksenjohtajille hirvenmetsästyksen järjestämisestä metsästyslain 8 :n alueella Suomen riistakeskus 2016 1. Metsästyksenjohtajan tehtävät lainsäädännössä Hirvieläinten metsästyksessä on oltava

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä.

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä. SISÄMINISTERIÖN ASETUS VOIMANKÄYTTÖ- ASE-, JA JÄRJESTYKSENVALVOJAKOULUTTAJIEN KOULUTUKSESTA 1. Yleistä Asetusehdotus liittyy hallituksen esitykseen (HE 22/2014 vp) eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

HE 92/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 5 ja 8 :n muuttamisesta

HE 92/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 5 ja 8 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 5 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kuntien takauskeskuksesta annettua

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Vanhempi hallitussihteeri 26.5.2014 Rami Sampalahti

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Vanhempi hallitussihteeri 26.5.2014 Rami Sampalahti MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Vanhempi hallitussihteeri 26.5.2014 Rami Sampalahti VALTIONEUVOSTON ASETUS METSÄSTYSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Nykytila Hallin metsästys päätettiin aloittaa uudelleen

Lisätiedot

HE 28/2017 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästyslakia. Muutoksen keskeinen tavoite on saada metsästystä koskevat säännökset ajan tasalle.

HE 28/2017 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästyslakia. Muutoksen keskeinen tavoite on saada metsästystä koskevat säännökset ajan tasalle. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästyslakia. Muutoksen keskeinen tavoite on saada metsästystä

Lisätiedot

Suomen karhukannan hoitosuunnitelman päivittäminen. Marko Paasimaa Suomen riistakeskus

Suomen karhukannan hoitosuunnitelman päivittäminen. Marko Paasimaa Suomen riistakeskus Suomen karhukannan hoitosuunnitelman päivittäminen Marko Paasimaa Suomen riistakeskus Juoksutusta Viikolla 47 toimenpidelinjausten esittelyä Suomen Metsästäjäliitossa ja valtakunnallisessa riistaneuvostossa

Lisätiedot

Tietoisku jousella metsästyksestä

Tietoisku jousella metsästyksestä Tietoisku jousella metsästyksestä SJML koulutusmateriaali http://materiaali.jousimetsastys.fi versio 1.0 Esityksen sisältö 1. Jousella metsästyksestä, maailmalla ja Suomessa 2. Jousimetsästysvälineet ja

Lisätiedot

Etelä-Häme Etelä-Savo Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Oulu Pohjanmaa

Etelä-Häme Etelä-Savo Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Oulu Pohjanmaa Hakijan nimi (jos yksityishenkilö, oltava sama kuin yhteyshenkilö) Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Suomen riistakeskuksen merkinnät: 200, 202, 203, 204 206

Lisätiedot

LIITE 8 Riistakysely (metsästyskysely) ja tulokset

LIITE 8 Riistakysely (metsästyskysely) ja tulokset LIITE 8 Riistakysely (metsästyskysely) ja tulokset RIISTASELVITYS OSANA JOKISUON TURVETUOTANTOALUEEN YVA-MENETTELYÄ Vapo Oy:n tarkoituksena on aloittaa turvetuotanto Kiuruveden Jokisuolla. Ensimmäisenä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomahdollisuudesta

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomahdollisuudesta LAUSUNTOPYYNTÖ 1(1) 06.03.2017 476/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2016 MAK SETTAVASTA ETELÄ-SUOMEN KANSALLISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Metsästyksen johtajan koulutus

Metsästyksen johtajan koulutus Metsästyksen johtajan koulutus Metsästyksen johtaja ML 28 hirvieläimen pyyntiluvan saajan on nimettävä metsästyksen johtaja ilmoitus johtajista kirjallisena rhy:lle ennen metsästystä metsästykseen osallistuva

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta.

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta. LAUSUNTOPYYNTÖ 247736 1(2) 25.1.2018 175/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI EI- TUOTANNOLLISIA INVESTOINTEJA KOSKEVAN KORVAUKSEN JA ERÄIDEN SOPIMUSTEN

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2011 171/2011 Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Pallas- Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain :n muuttamisesta Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka

Lisätiedot

Metsästystutkintokoulutus

Metsästystutkintokoulutus Kuva on kopioitu Suomen riistakeskuksen materiaalista (riistaeläin ekologian perusteita) kuvitus Seppo Leinonen Metsästystutkintokoulutus osa 1 - lakiasiat - riistahallinto ja metsästäjäjärjestöt Päivitetty

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Ylitarkastaja Jussi Laanikari 3.8.2015 Dnro 1088/13/2015

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Ylitarkastaja Jussi Laanikari 3.8.2015 Dnro 1088/13/2015 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja Jussi Laanikari 3.8.2015 Dnro 1088/13/2015 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS PYYNTILUVALLA SALLITTAVAS- TA EUROOPANMAJAVAN METSÄSTYKSESTÄ METSÄSTYSVUONNA

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

YLEISOHJE METSÄSTYSLAIN 41 A :N MUKAISTEN POIKKEUSLUPIEN HAKEMISEEN (KARHU MEHILÄIS- VAHINGOT) (päivitetty 21.5.2015)

YLEISOHJE METSÄSTYSLAIN 41 A :N MUKAISTEN POIKKEUSLUPIEN HAKEMISEEN (KARHU MEHILÄIS- VAHINGOT) (päivitetty 21.5.2015) OHJE 21.5.2015 YLEISOHJE METSÄSTYSLAIN 41 A :N MUKAISTEN POIKKEUSLUPIEN HAKEMISEEN (KARHU MEHILÄIS- VAHINGOT) (päivitetty 21.5.2015) Suurpetojen poikkeusluvanvaraista pyyntiä koskevat säännökset muuttuivat

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 30.6.2015 Dnro 1088/13/2015 Jussi Laanikari

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 30.6.2015 Dnro 1088/13/2015 Jussi Laanikari MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 30.6.2015 Dnro 1088/13/2015 Jussi Laanikari MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS PYYNTILUVALLA SALLITTAVASTA ITÄMEREN NORPAN METSÄSTYKSESTÄ METSÄSTYSVUONNA

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja Dnro 1401/01.03/2017

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja Dnro 1401/01.03/2017 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 18.8.2017 Dnro 1401/01.03/2017 Janne Pitkänen LUONNOS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS METSON, TEEREN, PYYN JA RIE- KON METSÄSTYKSEN KIELTÄMISESTÄ

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 11.5.2017 Eriika Melkas EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ Pääasiallinen sisältö Tiettyjen julkisten ja yksityisten

Lisätiedot

Tämä laki koskee soveltuvin osin myös luonnonsuojelulain (71/23) nojalla rauhoitettujen nisäkkäiden ja lintujen pyydystämistä tai tappamista.

Tämä laki koskee soveltuvin osin myös luonnonsuojelulain (71/23) nojalla rauhoitettujen nisäkkäiden ja lintujen pyydystämistä tai tappamista. 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Lain soveltamisala Tätä lakia sovelletaan metsästykseen ja rauhoittamattomien eläinten pyydystämiseen ja tappamiseen sekä riistanhoitoon, riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästyslakia. Metsästyslain muutoksen keskeinen tavoite on saada

Lisätiedot

POIKKEUSLUPAHAKEMUS (VAHINKOPERUSTEINEN POIKKEUSLUPA) - metsästyslain 41 b :n 1 momentin mukaiset ns. vahinkoperusteiset poikkeusluvat

POIKKEUSLUPAHAKEMUS (VAHINKOPERUSTEINEN POIKKEUSLUPA) - metsästyslain 41 b :n 1 momentin mukaiset ns. vahinkoperusteiset poikkeusluvat Hakijan nimi Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään) Suomen riistakeskuksen merkinnät: 300, 345, 370 Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Rhy nro Pvm / 20 Päätös nro Henkilötunnus ja puhelin Sähköposti

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

1994 vp -- lie 271 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 vp -- lie 271 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 vp -- lie 271 Flallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Metsästystutkintokoulutus

Metsästystutkintokoulutus Kuva on kopioitu Suomen riistakeskuksen materiaalista (riistaeläin ekologian perusteita) kuvitus Seppo Leinonen Metsästystutkintokoulutus osa 1 - lakiasiat - riistahallinto ja metsästäjäjärjestöt Päivitetty

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015

Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015 Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015 Sisäministeriö Timo Kerttula Viite: Sisäministeriön lausuntopyyntö: hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan syyskuun 1 päivänä Se korvaa samannimisen vanhan lain (86/2000).

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan syyskuun 1 päivänä Se korvaa samannimisen vanhan lain (86/2000). 1 Ympäristöministeriö Muistio Klaus Pfister 2.2.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSIKSI JÄTTEEN POLTTAMISESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA, KAIVANNAISJÄTTEISTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA OIKEUSMINISTERIÖ Hallitussihteeri Ulla Westermarck Muistio VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA 1 Tausta Valtion virkamieslain muuttamista koskeva

Lisätiedot

Turvallisuus lakisääteisissä ampumakokeissa. 28.1.2015 Suomen riistakeskus 1

Turvallisuus lakisääteisissä ampumakokeissa. 28.1.2015 Suomen riistakeskus 1 Turvallisuus lakisääteisissä ampumakokeissa 28.1.2015 Suomen riistakeskus 1 Metsästyslaki 21 Metsästysasetus 16 Lainsäädäntö Maa- ja metsätalousministeriön asetus ampumakokeesta Riistahallintolaki 2, 10,14,15,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Koirakokeisiin ja koirien kouluttamiseen tarvittavat luvat SUOMEN RIISTAKESKUS Julkiset hallintotehtävät 19.2.2013

Koirakokeisiin ja koirien kouluttamiseen tarvittavat luvat SUOMEN RIISTAKESKUS Julkiset hallintotehtävät 19.2.2013 Koirakokeisiin ja koirien kouluttamiseen tarvittavat luvat SUOMEN RIISTAKESKUS Julkiset hallintotehtävät 19.2.2013 1 Keskeiset säännökset METSÄSTYSLAKI 51 : Koiran kiinnipitovelvollisuus Maaliskuun 1 päivästä

Lisätiedot