MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE. Asia: Lausunto ministeriön lausuntopyynnöstä Viite: 032:00/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE. Asia: Lausunto ministeriön lausuntopyynnöstä 14.5.2010. Viite: 032:00/2009"

Transkriptio

1 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto ministeriön lausuntopyynnöstä Viite: 032:00/2009 Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund ry:ltä lausuntoa työryhmämuistion 2010:5 (Lakisääteisen metsästäjäorganisaation muutosprosessi, loppuraportti, Helsinki 2010) sisällöstä, joka on muotoiltu hallituksen esityksen muotoon. Yleistä Lausunnonantajana Suomen Metsästäjäliitto edustaa aktiivimetsästäjää sekä noin 2500 metsästysseuraa ja on siten huomattavan oleellinen osa koko metsästäjäkunnasta. Lausunnon antamisen kohteena on hyvin merkittävä ja harvoin käsittelyssä oleva lakiesitys, jolla on kauaskantoisia seurauksia. Metsästäjäliitto kannattaa Suomen Riistakeskuksen perustamista. Metsästäjäin Keskusjärjestön toiminnot on muutettava vastaamaan kaikilta osin hyvän hallinnon periaatteita sekä perustuslaista johdettavia vaatimuksia. Julkishallinnossa hyvällä hallintotavalla on vahva perinne ja perusta perustuslaissa ja valtiosääntöperinteessä sekä hallinto - oikeudellisessa lainsäädännössä ja julkisuusperiaatteessa. Suomen riistakeskusta koskevassa lakiesityksessä on lähdetty vahvasta prosessiorganisaatiomallista. Julkisen sektorin toiminnan tuottavuutta palvelisi Suomen riistakeskuksenkin osalta parhaiten malli, jossa ohjaus ja palveluiden tilaaminen sekä varsinainen palveluiden tuottaminen olisivat tarkoituksenmukaisilta osiltaan eriytetty toisistaan. Yhdessä hallinnon uudelleen organisoinnin kanssa tämä on seikka joka olisi omiaan korostamaan nykyistä enemmän hyvän hallintotavan ja sen mukaisten rakenteiden sekä laadukkaiden prosessien merkitystä organisaatiossa, jonka muutoksen perimmäisenä tarkoituksena on toimintojen tehostaminen sekä päällekkäisyyksien purkaminen. Metsästäjien vapaaehtoisjärjestöt voisivat toimia tällaisina palveluntuottajina. Nyt lausunnolla olevaa lakia ja sen perusteella annettavia alemmanasteisia säännöksiä säädettäessä on joka tapauksessa otettava huomioon myös esimerkiksi Suomen Metsästäjäliiton toiminnot ja tehtävät sekä eri toimijoiden roolit metsästysasioiden hoidossa. Tämä on järkevää ja tarpeellista, koska nyt olemassa olevien toimijoiden roolit sekoitetaan yleisesti ja lakiuudistuksella tilanne tulisi selkeyttää. Metsästäjäliitto on ollut aloitteellinen näissä kysymyksissä ja pyrkinyt

2 sopimusperusteisen mallin luomiseen tehtävien, vastuualueiden jakamisen sekä yhteistoiminnan osalta. Metsästäjäliitto toivoo saavansa mahdollisuuden antaa lausuntonsa myös riistakeskusta koskevien, myöhemmin annettavien valtioneuvoston asetuksen, Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen sekä riistakeskuksen työjärjestyksen osalta niiden valmisteluvaiheessa. Suomessa on metsästäjäjärjestöjen roolijako ollut perinteisesti valitettavan epäselvää sekä metsästäjille, että muillekin sidosryhmille. Metsästäjäliitto odottaa, että uudistuksen myötä toiminnot selkeytetään ja profiilien sekä tehtävien erot tiedotetaan riittävällä tarkkuudella kansalaisille. Suomen Riistakeskuksen perustamisen tulee luoda metsästäjäorganisaatiolle nykyistä neutraalimpi profiili ja organisaation esityksen perustelluissa todettu sisäänpäin lämpiävyys tulee poistaa hallinnon avoimuudella ja luottamusmieshallinnon sekä julkisen vallan käytön yhteyden selkeyttämisellä. Lisäksi Suomen Riistakeskukselle tulee varmistaa riittävät resurssit. Organisaatio ja johtaminen Riistakeskuksen organisaatiorakenteeksi on valittu prosessiorganisaatio, jossa ydinprosesseiksi tulisivat riistatalouden hoito, palvelut ja julkiset hallintotehtävät sekä näitä tukeva sisäisten palvelujen prosessi. Prosessiorganisaatio on vahvasti prosessin johtajien ohjaama organisaatio, jossa keskusjohtoisuus on leimallista. Riistakeskuksen aluetoimistoille tulee turvata tarpeellinen ja riittävä itsenäinen toimintamahdollisuus huomioiden alueiden todelliset, paljon toisistaan poikkeavat toiminnalliset tarpeet. Viranomaisasema ja tehtävät Suomen Riistakeskukselle on tarkoitus antaa tehtäviä, joissa yksityistä kansalaista tai yhteisöä koskevia päätöksiä annettaessa käytetään julkista valtaa. Lisäksi Suomen Riistakeskus ja siihen kuuluva riistanhoitoyhdistysverkosto on osa julkista riistakonsernia. Suomen Riistakeskuksen perustamisvaiheessa on voitava normiperusteisesti määrittää tulevan toimijan status. Tähän saakka on ollut niin metsästäjille kuin sidosryhmillekin epäselvää onko Metsästäjäin Keskusjärjestö viranomainen vai järjestö. Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että Suomen Riistakeskus ei ole viranomainen. Suomen Riistakeskus ei kuitenkaan ole myöskään kansalaisjärjestö (NGO). Tämän vuoksi on selvempää säätää avoimesti Suomen Riistakeskuksen asema ja määritellä Riistakeskus julkisyhteisöksi, joka on viranomainen.

3 Lakiehdotuksen perustelut 1 Organisaatioiden tarkoitus Lakiehdotuksessa on määritelty riistanhoitoyhdistyksen statukseksi riistanhoitomaksun maksaneiden metsästäjien omatoimisuuteen perustuva itsenäinen toimija, jolla on oma maantieteellinen toiminta-alue. Metsästäjäliiton kannan mukaan toimija käsite tulee määritellä tarkemmin, koska riistanhoitomaksu on veroluonteinen maksu. Riistanhoitoyhdistyksellä ei myöskään ole toiminta-alueellaan esim. metsästysoikeutta tai muuta suoraa toimintaoikeutta kuin mikä on johdettavissa riistakeskuksen toimivallasta. Lisäksi riistanhoitoyhdistyksen toimintojen muuttamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella ja toiminta sisältää myös julkisia hallintotehtäviä. 3 Riistanhoitoyhdistysten tehtävät 1 :n yksityiskohtaisissa perusteluissa on sekä riistanhoitoyhdistyksen, että Suomen Riistakeskuksen tehtäväksi kirjoitettu Järjestäytyneiden metsästysolojen luominen ja säilyttäminen on siten keskeinen osa riistanhoitoyhdistysten ja Suomen Riistakeskuksen toimintaa kestävän riistatalouden edistämisessä. Mainittakoon, että Metsästäjäliiton sääntöjen 3 :n 1) ja 2) kohdissa pyritään pitkälti samaan tavoitteeseen. Riistanhoitoyhdistysten tehtäviä määritettäessä olisi syytä kirjoittaa auki myös metsästysseurojen asema metsästysoikeuden haltijana ja usein myös käytännön toimien suorittajana. Jo lainsäätämisen yhteydessä, mutta erityisesti lain perusteella annettavien alemmanasteisten säännösten säätämisen yhteydessä on syytä huomioida, että metsästäjien koulutustoimintaa ja yhteistoimintaa järjestävät Suomessa myös muut yhteisöt ja organisaatiot, kuten vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuvat metsästäjien kansalaisjärjestöt. Metsästysseurat ovat valmiita tekemään yhteistyötä ja tarjoamaan talkooapua myös jatkossa. Metsästysseuroilla voi niin sovittaessa olla myös palveluntarjoajan rooli, kuten muutamissa paikoissa jo tällä hetkellä onkin. Tehtäviä annettaessa tulee huomioida, että riistanhoitoyhdistysten resurssit ovat paikoin hyvin pienet, eikä lisätehtävien hoitamiseen ole välttämättä työvoimaa. Metsästäjäliiton kannan mukaan tulisi pohtia voidaanko riistanhoitoyhdistysten ja metsästysseurojen välille luoda kattava sopimusperusteinen palveluntarjoajasuhde, jollainen olisi luotavissa sovittavien tehtävien osalta myös esimerkiksi Metsästäjäliiton ja Suomen Riistakeskuksen välille. Riistanhoitoyhdistysten toimintaedellytykset on taattava muutoksessa. 10 Suomen Riistakeskuksen tehtävät Riistakeskuksen tulee keskittyä riistahallinnon viranomaistoimintaan, yleiseen riistapolitiikkaan ja riistanhoidon edellytysten turvaamiseen. Riistakeskuksella ei tule olla sellaisia tehtäviä, joita kansalaisjärjestöt hoitavat.

4 13 ja 14 Alueelliset riistaneuvostot ja riistaneuvosto Metsästäjäliitolla tulee olla paikka valtakunnallisessa riistaneuvostossa. Mikäli alueellisissa riistaneuvostoissa on paikka intressiorganisaatioille, Metsästäjäliitolla tulee olla paikka myös siellä. 15 Suomen riistakeskuksen hallitus Riistakeskuksen luottamusmieselinten (alueelliset riistaneuvostot, riistakeskuksen hallitus) perustelutekstistä ei löydy mainintaa erovuoroisuuden määräämisestä. Nykyisen lakisääteisen riistaorganisaation ongelmaksi on havaittu luottamusmieshenkilöiden mahdollinen vaihtuminen samanaikaisesti joka on myös monessa tapauksessa toteutunut. Samanaikainen vaihtuminen tuo epäjatkuvuutta luottamusmieselinten toimintaan ja siten myös organisaation tai sen osan toimintaan. Kyseinen ongelma tulisi korjata Suomen riistakeskuksessa säätämällä erovuoroisuus alueellisten riistaneuvostojen ja riistakeskuksen hallitukseen osalta voimaan. 26 Muut tulot, lahjoitukset ja muut vastaavat varat Suomen Riistakeskuksen toiminta on rahoitettava valtionapuvaroin eli metsästäjiltä kerättävin riistanhoitomaksuvaroin, kuten tähänkin saakka olisi tullut menetellä. Riistanhoitomaksu on luonteeltaan veroluonteinen maksu. Koko muutosprosessin tarkoitus on purkaa toimintojen päällekkäisyyksiä ja tehostaa toimintaa. Tämän vuoksi riistanhoitomaksua ei tule korottaa normaalia tasokorotusta enempää. Toiminta saa myös jatkossa rahoituksensa Maa ja metsätalousministeriön tulosohjauksessa ja budjettivaroista. Esitykseen sisältyy myös mahdollisuus toteuttaa varainhankintaa muilla, lähinnä järjestöille soveltuvilla keinoilla, kuten lahjoituksia vastaanottamalla. Metsästäjäliiton kannan mukaan Riistakeskuksen ei tule rahoittaa toimintaansa muilla kuin valtion talousarvion kautta tulevilla riistanhoitomaksuvaroilla. Metsästäjälehden jatkuvuus tulee varmistaa ja lehden menot tulee kattaa ensisijaisesti valtionapuvaroista. Esityksessä on ehdotettu, että Suomen Riistakeskus voisi toteuttaa myös muuta varainhankintaa. Mikäli näin olisi, nämä muut keinot tulisivat olla tarkkaan määritellyt. Yleisimmät järjestöjen toteuttamat varainhankintakeinot eivät kuitenkaan sovellu Riistakeskukselle sen toteuttaessa lukuisia viranomaistehtäviä. Myös riistanhoitoyhdistysten varainhankinta tulee toteuttaa valtionapuvaroista saatavin varoin tai hankerahoituksen keinoin. Riistanhoitoyhdistysten ei tule harjoittaa voittoa tuottavaa liiketoimintaa. Riistanhoitoyhdistykset eivät voi myöskään harjoittaa muuta liiketoimintaa, koska se vääristää kilpailua.

5 31 Elinkeinon harjoittaminen Laissa on esitetty yksiselitteisesti säädettäväksi sekä riistakeskuksen että riistanhoitoyhdistysten asema siten, että ne eivät saa harjoittaa elinkeinoa. Lain perusteluissa on kuitenkin lähdetty siitä ajatuksesta, että elinkeinotoimintaan verrattavissa olevaa maksullista koulutustoimintaa ja muuta varainhankintaa voitaisiin harjoittaa. Metsästäjäliiton kannan mukaan kyseisten orgaanien tulee pidättäytyä elinkeinon harjoittamisesta tai siihen verrattavissa olevasta toiminnasta täysin, ennekuin tuloverolain 23 :n mukainen jäsenyys olettama on ratkaistu. Toisin sanoen on määriteltävä muodostaako riistanhoitoyhdistyksen jäsenyys sellaisen tuloverolain 23 :ssä tarkoitetun aatteellisen yhdistyksen jäsenyyden, joka ei laukaise verokynnystä. Metsästäjäliiton kannan mukaan riistanhoitoyhdistysten on saatava rahoituksensa valtionapuvaroista, jolloin niiden ei tarvitse tehdä elinkeinotoimintaa. 35 Henkilöstöä koskeva siirtymäsäännös Metsästäjäliitto edellyttää, että lainmuutoksen yhteydessä nykyisen Metsästäjäin Keskusjärjestön henkilöstöä kohdellaan kaikin puolin asiallisesti ja heillä olevan vankan ammattitaidon säilyminen turvataan joka tilanteessa. Muita näkökohtia 1. Riistanhoitoyhdistysten riistaeläinten rauhoitusaikojen pidentäminen siirtyy riistanhoitopiireiltä ministeriölle (muutos ML 38). Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että ministeriö pystyy toimimaan riittävän nopeasti riistakolmiolaskentojen jälkeen ilmenevässä rauhoitustarpeessa. 2. Karhuonnettomuuksia ja karhujen häätämistilanteita tapahtuu vuosittain runsaasti ja tilanteiden turvallinen hoitaminen edellyttää useimmiten koirien käyttöä. Nykyisin koulutus ja koe on voitu järjestää ilman erillistä lupaa. Tulevaisuudessa tulee turvata riittävät koulutus- ja koemahdollisuudet kokeiden muuttuessa luvanvaraisiksi. Tarkoituksenmukaista olisi myöntää koiran koulutus- ja koelupa karhulle riistakeskuksen alueen toimialueelle karhun rauhoitusajan ulkopuolelle. Karhuonnettomuuksia ja karkottamistilanteita tapahtuu runsaasti myös keväisin. Tarkoituksenmukaista olisi, että myös näissä tilanteissa voisi suorittaa koiran karhunhaukkutaipumuskokeen. 3. Onnettomuudessa kuolleen tai jälkitilanteessa tehdyn lopettamisen seurauksena hirvieläin kuuluu alueen riistanhoitoyhdistykselle (ML 83 muutos). Muutoksessa tulee huomioida, että SRVA - toiminnan vakuutusturva säilyy nykyistä vastaavassa laajuudessa. 4. Metsästäjien koulutustoiminnan osalta suomen riistakeskuksen tulisi lain hengen mukaisesti keskittyä siihen koulutustoimintaan, joka palvelee sille asetettua tehtävää. Koska metsästäjien koulutustoimintaa hoitavat Suomessa myös esimerkiksi Suomen Metsästäjäliiton piirit, tulisi riistakeskuksen lain hengen mukaisesti tukea tätä toimintaa.

6 Muilta osin Metsästäjäliitolla ei lainvalmistelun tässä vaiheessa ole huomautettavaa lausunnolla olevasta lakiesityksestä. Metsästäjäliitto varaa kuitenkin mahdollisuuden täsmentää kantojaan lainvalmistelun aikana mahdollisesti syntyvien neuvottelutulosten, sopimusten, uusien esitysten tai muiden merkityksellisten seikkojen myötä. Lisäksi Metsästäjäliitto tulee olemaan yhteydessä poliittisiin päättäjiin ja muihin asiaan vaikuttaviin tahoihin asian etenemisen yhteydessä. Riihimäellä SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO FINLANDS JÄGARFÖRBUND RY Lauri Kontro puheenjohtaja Panu Hiidenmies toiminnanjohtaja

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS SUOMEN METSÄKESKUKSEN TOIMINNASTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS SUOMEN METSÄKESKUKSEN TOIMINNASTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Luonnonvaraosasto Osastopäällikkö Juha Ojala Muistio Luonnos (14.11.2014) VALTIONEUVOSTON ASETUS SUOMEN METSÄKESKUKSEN TOIMINNASTA 1. Yleistä Eduskunta on hyväksynyt x.x.2014

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 19.2.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Ehdotuksen mukaan Kilpailu-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN KYSELY YHDISTYSLAIN TARKISTAMISESTA OM18/41/2006

OIKEUSMINISTERIÖN KYSELY YHDISTYSLAIN TARKISTAMISESTA OM18/41/2006 OIKEUSMINISTERIÖN KYSELY YHDISTYSLAIN TARKISTAMISESTA OM18/41/2006 Hyvä lausunnonantaja Oikeusministeriön työryhmä antoi kesäkuussa mietinnön yhdistyslain tarkistamisesta (OMT 2008:3, http://www.om.fi/etusivu/vireilla/saadoshankkeet/yhtiooikeus/1172045285650).

Lisätiedot

Asia Lausunto säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnöstä (23/2013)

Asia Lausunto säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnöstä (23/2013) 1(8) Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO 15.7.2013 Viite Oikeusministeriön lausuntopyyntö 15.5.2013 OM 11/41/2010 Asia Lausunto säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnöstä (23/2013)

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 29/99. Välillinen valtionhallinto -hankkeen muistio

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 29/99. Välillinen valtionhallinto -hankkeen muistio VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 29/99 Välillinen valtionhallinto -hankkeen muistio VALTIOVARAINMINISTERIÖ Hallinnon kehittämisosasto HELSINKI 1999 0 Julkaisija: KUVAILULEHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Aapontie 3 A, 02180 Espoo Puh. 09-176 141 Fax. 09-179 534 sähköposti: aatsto.haapajokiky@elisanet.fi

Aapontie 3 A, 02180 Espoo Puh. 09-176 141 Fax. 09-179 534 sähköposti: aatsto.haapajokiky@elisanet.fi Asianajotoimisto Ky ILMARI HAAPAJOKI Aapontie 3 A, 02180 Espoo Puh. 09-176 141 Fax. 09-179 534 sähköposti: aatsto.haapajokiky@elisanet.fi Luotsausliikelaitokselle 1. Johdannoksi Luotsausliikelaitos 16.8.2007

Lisätiedot

HE 135/2011 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 135/2011 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kalastuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset voivat myöntää

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 38/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Varustamoliikelaitoksesta, Luotsausliikelaitoksesta ja Merenkulkulaitoksesta Esityksessä ehdotetaan säädettäviksi uudet lait Varustamoliikelaitoksesta,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 7.5.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta Esityksen tarkoituksena on edistää metsätalouselinkeinon kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä

Lisätiedot

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 1 (2) 22.9.2011 Valtiovarainministeriö JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 Valtiovarainministeriö on varannut Espoon kaupungille mahdollisuuden

Lisätiedot

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet.

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet. 1 LAUSUNTO Valtionvarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto Snellmaninkatu 1 A Sähköpostisoite: valtiovarainministeriö@vm.fi Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA PL 800 00101 Helsinki VALTIOVARAINMINISTERIÖN

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTOYHTEENVETO 7..6.2013 1 (68) MMM039:00/2008 Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta SISÄLLYS Lausunnonantajat...3 Yleiskommentit...5 Yleisiä arvioita...5

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 339/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Oriveden kaupungin lausunto kuntalain esitysluonnoksesta:

Oriveden kaupungin lausunto kuntalain esitysluonnoksesta: Oriveden kaupungin lausunto kuntalain esitysluonnoksesta: Yleistä: Kuntalain kokonaisuudistukselle, jolla korvataan vuoden 1995 kuntalaki, on perusteltu tarve ottaen huomioon kuntien toimintaympäristössä

Lisätiedot

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. 1 1.6.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksen liiketoimintayksikön muuttamisesta osakeyhtiöksi, Suomen metsäkeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä

Lisätiedot

Jotkut lausunnonantajat ovat kuitenkin esittäneet huomioita asioista, joita uudistuksen valmistelussa ei ole käsitelty riittävästi.

Jotkut lausunnonantajat ovat kuitenkin esittäneet huomioita asioista, joita uudistuksen valmistelussa ei ole käsitelty riittävästi. Johdanto Oikeusministeriö asetti 17. päivänä joulukuuta 2003 toimikunnan uudistamaan valmiuslainsäädäntöä. Valmiuslain uudistamisen tavoitteena oli saattaa valmiuslaki kaikilta osiltaan vastaamaan perustuslain

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Teollisuussijoitus Oy nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Suomen Teollisuussijoitus Oy nimisestä valtionyhtiöstä

Lisätiedot

Lausunto kuntalakiesityksestä, VM065:00/2012

Lausunto kuntalakiesityksestä, VM065:00/2012 1 (7) Valtiovarainministeriö Kirjaamo PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO ASIA Lausunto kuntalakiesityksestä, VM065:00/2012 Valtiovarainministeriö on antanut eri sidosryhmille mahdollisuuden lausua hallituksen

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003: 20. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio

Työryhmämuistio MMM 2003: 20. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio Työryhmämuistio MMM 2003: 20 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 14.6.2002

Lisätiedot

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2013-2016 Hallitus 5.10.2011 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2013-2016 Hallitus 5.10.2011 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 Sisältö 1. VUOSIEN 2013-2016 STRATEGISET TAVOITTEET... 2 1.1. PERUSTEHTÄVÄÄN VAIKUTTAVAT TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTRENDIT... 2 1.2. VAIKUTTAMINEN

Lisätiedot

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että yhdistyslakiin lisätään säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen

Lisätiedot

MITEN KYLÄT PALVELEVAT?

MITEN KYLÄT PALVELEVAT? MITEN KYLÄT PALVELEVAT? Sisältö Esipuhe 5 Osa 1 Kylätoimijat palvelujen tuottajina ja turvaavina 6 Kasvavat palvelutarpeet ja niiden tyydyttäminen 6 Kylätoimijoiden monet roolit 7 Palvelutarpeiden kartoittaminen

Lisätiedot

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ OIKEUSMINISTERIÖ 19.9.2003 Lainvalmisteluosasto Dnro: 261/05/03 Viite: Lausuntopyyntönne, 4376/41/2001 OM014:00/2001 LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö on pyytänyt Patentti-

Lisätiedot

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat:

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat: FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Finanssivalvonnan lausuntopyyntö 14.11.2012 FIVA 6/01.00/2012 Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt Finanssialan Keskusliitolta (FK) lausuntoa

Lisätiedot