MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA SUOMEN RIISTAKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSIKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA SUOMEN RIISTAKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSIKSI 2013-2015"

Transkriptio

1 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA SUOMEN RIISTAKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSIKSI

2 1. VUOSIEN STRATEGISET TAVOITTEET 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Analyysi Suomen riistakeskuksen toimintaympäristön muutoksista esitetään vuosittain Suomen riistakeskuksen TTS-suunnitelmassa (Suomen riistakeskuksen strateginen suunnitelma). Vuosia koskeva suunnitelma on tämän sopimuksen liitteenä. TTSsuunnitelma päivitetään vuosittain ja käsitellään tulossopimuksen seurantaneuvotteluiden yhteydessä. Ympäristön muutosanalyysissä arvioidaan ainakin seuraavia aihekokonaisuuksia: valtionhallinnon muutokset, jotka johtuvat valtiontalouden kestävyysvajeen tasapainottamisesta, mukaan lukien valtion vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma sekä ydintoimintoanalyysi. ministeriön strategia ja ministeriön ja keskushallinnon organisaatiomuutokset: riistatalous nähdään hyvinvointipalveluiden tuottajana riistakantojen kehityksessä tapahtuvat muutokset väestön ja metsästyksen harrastajien ikärakenteessa tapahtuvat muutokset, metsästäjämäärä kehitys ekosysteemipalveluiden sekä biotalouden merkityksen nousu 1.2. Keskeiset päämäärät ja strategiat sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Julkisen riistakonsernin strategia ja riistapolitiikan vaikuttavuustavoitteet Julkisen riistakonsernin yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet: 1) Riistakannat säilyvät elinvoimaisina 2) Riistatalous luo hyvinvointia. 3) Riistavahingot ja konfliktit ovat hallinnassa. 4) Metsästys ja riistanhoito ovat eettistä ja vastuullista Riistapolitiikan strategisen suunnittelun tehostamiseksi maa- ja metsätalousministeriö on kutsunut ne organisaatiot, jotka ovat ministeriön tulosohjauksessa ja joiden toiminta koskee riistataloutta tai tukee sitä muutoin, julkisen riistakonsernin osaksi. Julkinen riistakonserni vastaa riistakantojen elinvoimaisuudesta, turvaa riistavaran monipuolisen ja kestävän käytön sekä yhteen sovittaa riistatalouteen liittyviä erilaisia odotuksia. Riistakeskus on julkisen riistakonsernin keskeinen toimija ja edesauttaa MMM:n julkisen riistakonsernin yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista. Julkisen riistakonsernin vuoteen 2016 ulottuvat strategiset päämäärät ovat: Vahvistamme riistataloutta osana ekosysteemipalveluja ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä Edistämme riistatalouden moninaisten hyvinvointivaikutusten tunnistamista ja arvostusta Turvaamme luotettavan, ajantasaisen ja yhteiskäyttöisen riistatiedon riistatalouden perustaksi Toimimme avoimesti ja aktiivisesti kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa Toimintatapamme ovat vaikuttavia, taloudellisia, asiakaslähtöisiä ja ennakoivia ja huolehdimme omasta jatkuvasta kehittymisestämme

3 Suomen riistakeskuksen visio ja toiminta-ajatus Vuonna 2013 Suomen riistakeskus on - Palvelua, ammattitaitoa ja sitoutuneisuutta riistan hyväksi - Suomen riistakeskus on tunnettu ja tunnustettu toimija ja työpaikka. - Siirtyminen prosessiorganisaatioon on tapahtunut palvelukykyä vaarantamatta. - Suomen riistakeskuksen henkilöstön sitoutuneisuus, motivaatio ja työhyvinvointi on varmistettu aktiivisella tiedottamisella ja osallistamalla henkilöstö monipuolisesti organisaatiomuutoksen eri vaiheisiin. - Luottamusmieshallinnon toimielinten yhteiskunnallinen asema ja merkitys sekä asema Suomen riistakeskuksessa on varmistettu. - Yhteistyö riistanhoitoyhdistysten kanssa on varmistettu. Suomen riistakeskus edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä. Suomen riistakeskus uudistaa strategiansa vuonna VUODEN TULOSTAVOITTEET 2.1. Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimenpiteet Vaikuttavuutta tukevat toimenpiteet ja niiden tavoitteet Suomen riistakeskus ottaa toiminnassaan ja toiminnan suunnittelussa huomioon julkisen riistakonsernin strategiassa vahvistetut vaikuttavuustavoitteet ja strategiset päämäärät. Suomen riistakeskus toimii kiinteässä yhteistyössä julkisen riistakonsernin toimijoiden kanssa yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi. Suomen riistakeskus tuottaa osaltaan riistapolitiikan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioimiseksi tarvittavat tunnusluvut riistakonsernin johtoryhmässä sovitulla tavalla. Suomen riistakeskus toimii vuosittain TTS-kausille ( , , ) vahvistettavan Suomen riistakeskuksen TTS-suunnitelman mukaisesti. Suunnitelma käsitellään vuosittain tulossopimuksen seurantaneuvotteluissa, jonka pohjalta ministeriö vahvistaa Suomen riistakeskuksen seuraavan suunnittelukauden TTS-suunnitelman valtionavustuspäätöksen yhteydessä. Vaikuttavuustavoitteiden tukemiseksi Suomen riistakeskuksen tulee erityisesti: Toimenpiteet Koskee yk - vaikuttavuustavoitetta no: 1. vastata riistaeläinlajeja ja niiden elinympäristöjä koskevien hoitosuunnitelmien ja niiden päivitysten osallistavasta valmistelusta. 2. ottaa toiminnassaan, ml. julkiset hallintotehtävät, huomioon vahvistettujen hoitosuunnitelmien linjaukset sekä kansallisen vieraslajistrategian toimenpiteet 3. huolehtia kattavasta sidosryhmien kuulemisesta ja osallistamisesta alueellisissa riistaneuvostoissa ja valtakunnallisessa riistaneuvostossa Toteutetaan prosessissa: 1, 3 KRT, STRJ 1, 3 KRT, JHT 3 STR, KRT

4 4. osallistua riistatalouden kansainvälisen yhteistyön 1,2,3 STRJ, KRT kehittämiseen: - luomalla valmiutta osallistua Suomen valtion edustajana kansainvälisten sopimusten ja EU:n hallintokomiteoiden työhön - osallistumalla riistahallintoviranomaisten kansainväliseen yhteistyöhön - vastaamalla kansainvälisen riistansuojelujärjestön CIC:n Suomen delegaation sihteeripalveluista ja osallistuu CIC:n toimintaan 5. kehittää ja tukea suurpetoyhdyshenkilöverkoston 1 KRT toimintaa yhteistyössä RKTL:n ja riistanhoitoyhdistysten kanssa sekä edistää vapaaehtoisuuteen perustuvien muiden riistakantaseurantojen toteuttamista ja havaintojen ja terveysnäytteiden toimittamista tutkimuslaitoksille. 6. kehittää yhteistyössä julkisen riistakonsernin 1 KRT, JHT toimijoiden kanssa saalistilastointia sekä muita riistatietovarantoja riistahallinnon suunnittelutoiminnan perustaksi 7. huolehtia, että riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen 1, 3 KRT, JHT määrä vähenee mm. aktiivisin vahinkojen estämistoimenpitein sekä kohdentamalla metsästystä vahinkoa aiheuttaviin riistaeläinlajeihin vahinkoalttiille alueille ja erityistä vahinkoa aiheuttaviin yksilöihin. 8. kehittää metsästyksen eettistä säännöstöä 4 P 9. kehittää metsästäjien koulutusjärjestelmää 4, 1 P, V ja KRT 10. aktiivisin toimenpitein pyrkiä vähentämään riistaeläimiin kohdistuvaa laitonta tappamista. 4 P 11. julkaista Metsästäjä Jägaren -lehteä 1, 2, 3, 4 STRJ, V Riistakeskuksen prosessit ja toiminnot: STRJ= strategia ja johtaminen, KRT = kestävä riistatalous, P =Palvelut, JHT = Julkiset hallintotehtävät ja SP = sisäiset palvelut sekä V = Viestintä Suomen riistakeskuksen ydintoimintojen keskeiset tulostavoitteet Suomen riistakeskuksen ydintoimintojen keskeiset tulostavoitteet sovitaan vuosittain käytävissä tulossopimuksen seurantaneuvotteluissa ja toimenpiteet kirjataan seuraavalle vuodelle laadittavaan toimintasuunnitelmaan (2013, 2014, 2015). Toimintasuunnitelma vahvistetaan vuosittain valtionavustuspäätöksen yhteydessä. Julkisen riistakonsernin strategiaa toteuttavat Suomen riistakeskuksen vastuulla olevat erillishankkeet määritellään vuosittain osana seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa Suomen riistakeskusta koskevat toiminnalliset tavoitteet Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota päivitetään ja kehitetään strategiaa vastaavaksi. Prosessien ja prosessitiimien toimintaa ohjataan BSC- järjestelmällä ja prosessien onnistumista (laatu ja tehokkuus) mitataan. Erityistä painoa annetaan riistanhoitoyhdistysten tukiprosessille.

5 Suomen riistakeskuksen toiminnan tehokkuutta ja laatua mitataan seurantajärjestelmällä. Henkilöstöstrategian keskeisenä tavoitteena on työtyytyväisyyden korkea taso sekä osaamisen kehittäminen ja suuntaaminen tukipalveluista ydinprosesseihin. Suomen riistakeskus kehittää ja seuraa riistaneuvostojen toimintaa niin, että ne toimivat aktiivisesti omassa roolissaan osana strategista suunnittelua sekä hoitosuunnitelma- ja verotussuunnitteluprosessia. Suomen riistakeskus kehittää viestintää niin, että Suomen riistakeskus tunnetaan riistatalouden objektiivisena asiantuntijaorganisaationa ja puolueettomana julkisten palveluiden tuottajana. Suomen riistakeskuksen toiminnan vaikuttavuuden ja operatiivisen toiminnan tuloksellisuuden mittaaminen tapahtuu mittaristolla, joka on kuvattu tämän sopimuksen liitteissä. Mittariston tavoitearvoista ja toteutumiset neuvotellaan vuosittain tulossopimuksen seurantaneuvotteluissa ja tavoitteet ja tulokset kirjataan toimintasuunnitelmaan ja toimintakertomukseen. a) Vaikuttavuus Vaikuttavuus kuvaa toiminnan tavoitteeksi asetettujen yhteiskunnallisten tilojen aikaansaamisen astetta eli toiminnan ja suoritteiden vaikutusta kansalaisiin ja yhteiskuntaan suhteessa vaikutuksille asetettuihin tavoitteisiin. Vaikuttavuustavoitemittaristo, jotka on johdettu julkisen riistakonsernin tavoitteista, on esitetty liitteen 1 taulukossa 1. b) Toiminnallinen tuloksellisuus Palvelukyky kuvaa asiakaspalvelun toimivuudelle ja laadulle asetettujen tavoitteiden toteutumisen astetta. Tuottavuus on panosten ja tuotosten suhde, kun panokset ilmaistaan tuotannontekijöinä. Taloudellisuus on tuotosten ja panosten suhde, kun panokset ilmaistaan rahana. Suomen riistakeskuksen toiminnallisen tuloksellisuuden mittaristo on esitetty liitteessä 1 seuraavasti: Mittaaminen perustuu taulukon 2 suoritteisiin. Suoritteiden laadun mittaristo on taulukossa 3., taloudellisuuden mittarit taulukossa 4 ja tuottavuuden mittarit taulukossa 5. c) Voimavarojen hallinta ja aikaansaannoskyky Aikaansaannoskyky kuvaa organisaation, työyhteisön ja henkilöstön kykyä aikaansaada tuloksellisuutta. Suomen riistakeskuksen aikaansaannoskyvyn mittaristo on kuvattu liitteen 1 taulukossa 6. Suomen riistakeskuksen henkilöstövahvuudet ja tavoiteltu jakautuminen pääprosesseittain vuosina ja jakautuminen rahoituslähteittäin liitteen 1 taulukosta 6. Kaikkia tavoitelukuja tai vertailulukuja ei ole vielä käytössä, mutta ne tuotetaan toiminnan vakiintuessa. Tavoitteet käsitellään vuosittain seurantaneuvotteluissa ja kirjataan toimintasuunnitelmiin.

6 2.3. Keskeiset tuottavuus- ja kehittämistavoitteet sekä investointihankkeet Tiedossa olevat keskeiset tuottavuus- ja kehittämistavoitteet sekä investointihankkeet ovat seuraavat: - Suomen riistakeskuksen strategian päivitys Metsästäjärekisterin haltuunotto, - suunnitelman metsästäjien koulutusjärjestelmän tehostamiseksi ja työnjaon selkeyttämiseksi Suomen riistakeskuksen ja metsästäjäjärjestöjen välillä - sähköisten asiointijärjestelmien, tukipalvelujärjestelmien ja prosessikuvausjärjestelmän ja muiden tarvittavien tietojärjestelmien jatkokehittäminen niin, että prosessimaisen organisaation toiminta alueille hajautettuna edelleen tehostuu. Järjestelmiä kehitettäessä otetaan huomioon, että riistakeskus vastaa myös riistanhoitoyhdistysten tarvitseminen yhteisten tietojärjestelmien kehittämisestä - toimitilaratkaisuiden rationalisointi ja kustannustehokkuuden parantaminen Suomen riistakeskus osallistuu julkisen riistakonsernin (maa- ja metsätalouden hallinnonalan) tietohallintostrategian toimeenpanoon kehittämällä tietojärjestelmiä yhdessä laaditun riistakonsernin kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan mukaisesti, ja edistämällä omalta osaltaan Julkisen riistakonsernin tietojärjestelmien yhteentoimivuustavoitteita. Suomen riistakeskus vastaa vuodesta 2014 alkaen riistanhoitoyhdistyksille tulevan valtionavustuksen ohjaamisesta riistanhoitoyhdistyksille, sen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista sekä yhdistysten puolesta valtionavustuksen raportoinnista valtionavun myöntäjälle. Kohdan tavoite- ja hankeluetteloa päivitetään vuotuisissa seurantaneuvotteluissa seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaan. 3. TALOUDELLISET VOIMAVARAT Käytettävissä olevat määrärahat ilmenevät maa- ja metsätalousministeriön Suomen riistakeskuksen laatimasta yleissuunnitelmasta valtion menoarvion momentilta (rh-maksuvarat) tulevasta rahoituksesta liitteessä 2. Suunnitelma on tavoitteellinen ja sen toteutuminen ratkeaa vuosittain valtion tulo- ja menoarvion päättämisen yhteydessä. 4. SEURANTA JA RAPORTOINTI Kaikkien tulostavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain toukokuun 30. päivään ja lokakuun 30. mennessä pidettävissä Suomen riistakeskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön välisessä seurantaneuvottelussa sekä toimintavuotta seuraavan maaliskuun 15. päivään mennessä laadittavan Suomen riistakeskuksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen perusteella. Tulostavoitteisiin liittyvien tunnuslukujen toteutumisesta raportoidaan toimintakertomuksessa. Lisäksi Suomen riistakeskuksen tulee tarvittaessa raportoida tai maa- ja metsätalousministeriön kanssa keskustella tulostavoitteiden toteutumasta sekä merkittävistä poikkeamista, jotka tulisi ottaa huomioon Suomen riistakeskuksen toiminnassa tai ohjauksessa.

7 Suomen riistakeskuksen tulee raportoida seurantaneuvottelussa ja toimintakertomuksen yhteydessä myös julkisten hallintotehtävien suorittamisesta. Raportin tulee sisältää myös tiedot kanteluista, oikaisuvaatimuksista ja valituksista. Suomen riistakeskuksen tulee tarkistaa, että pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten pyyntilupamaksut on maksettu ao. valtion tulotilille saalisilmoitusten mukaisesti. Suomen riistakeskuksen tulee hirven osalta helmikuun loppuun mennessä ja muiden pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten osalta maaliskuun loppuun mennessä toimittaa maa- ja metsätalousministeriölle erittely maksetuista maksuista samoin kuin erittely mahdollisista perittävistä maksuista ja palautettavista liikasuorituksista. Lintudirektiivin artiklassa 9 säädetty raportti sekä luontodirektiivin artiklassa 12 ja 16 säädetyt raportit tulee toimittaa ympäristöministeriöön sekä tiedoksi maa- ja metsätalousministerille. Helsingissä Jari Koskinen Maa- ja metsätalousministeri Tauno Partanen hallituksen puheenjohtaja Juha Ojala Osastopäällikkö Reijo Orava Suomen riistakeskuksen johtaja Sauli Härkönen julkisten hallintotehtävien päällikkö TIEDOKSI: Talousyksikkö, Laihonen LVO, Piiparinen HSO, Vajavaara RKTL Metsähallitus

8 SUOMEN RIISTAKESKUS LIITE 1 Taulukko 1 Vaikuttavuus Tavoite -kriittinen menestystekijä 1. Riistatalous luo hyvinvointia - Viestinnässä tuodaan esille riistatalouden arvoa hyvinvoinnin tuottajana 2. Riistakannat säilyvät elinvoimaisena - Hoitosuunnitelmatyö ja toimeenpano aktiivista - Riistaseurantojen riittävä aktiivisuus ja kattavuus 3. Metsästys ja riistanhoito on eettistä ja vastuullista - Metsästys tapahtuu laillisesti ja turvallisesti - Eettiset ohjeet laaditaan ja niistä viestitään tehokkaasti 4. Riistavahingot ja -konfliktit hallinnassa - Sidosryhmien edustajat ovat tyytyväisiä vahinkoasioiden käsittelyyn ja osallistumismahdollisuuksiinsa - Lupahallinto ja vahinkojen torjunta on toimivaa Mittari/ Arviointikriteeri Hyvinvointi -juttujen ja tiedotteiden määrä Mittari/ Arviointikriteeri Hoitosuunnitelmatoimenpiteiden toteutusaste Riistakolmioiden määrä lasketut/kaikki Saalistiedon kattavuus Mittari/ Arviointikriteeri Tavoite Toteutuma Tavoite 2 Toteutuma 2 2 Tavoite Toteutuma 61,4 % 66,6 % Tavoite Toteutuma 76,7 % 73,3 % Tietoon tulleiden laittomasti tapettujen riistaeläinten määrä Toteutuma Metsästysonnettomuuksien määrä Toteutuma Eettisten ohjeistojen määrä Tavoite Ko. sivujen latauksien määrä kotisivuilla Mittari/ Arviointikriteeri Riistaneuvostojen ja sidosryhmien tyytyväisyyskysely Vahinkoperusteisten poikkeuslupien käsittelyaika Toteutuma 2 2 Tavoite Toteutuma Toteuma Toteutuma Ennaltaehkäisevät toimenpiteet Torjuntatoimet SRVA-toimet

9 Liite1: Taulukko 2 Suoritteet Prosessi/ Suoritteet Strategia ja johtaminen/viestintä Annettujen lausuntojen määrä Metsästäjä-lehden painosmäärä ja saavutettujen kontaktien määrä Nettikontaktien aktiivisuus Tiedotteiden määrä Tuloksellisuusmittarit Lausuntojen määrä Painosmäärä Lukijamäärä Lukuaika/lehti Kävijämäärä Käytetty aika Tiedotteita JHT Lupapäätösten määrä lupatyypeittäin Pyyntiluvat Metsästäjätutkinnon suorittaneiden määrä Hirvieläinten pyyntiluvat Luontodirektiivin poikkeusluvat Lintudirektiivin poikkeusluvat Muut luvat Yhteensä Henkilöiden kokonaismäärä Joista naisia 18,5 % 20,0 % Palvelut Asiakaspalvelutapahtumien Puhelintapahtumat 3848 määrä Sähköpostitapahtumat 750 Riistanhoitomaksun maksaneet/ Henkilömäärä metsästäjärekisterissä Rekisterissä olevat Riistanhoitomaksun maksaneet Metsästäjärekisterin palvelutapahtumien määrä RHY-tukitapahtumat Kestävä riistatalous Hoitosuunnitelma-toimenpiteet Maksaneiden osuus 84 % 83 % Metsästäjien keski-ikä 50 49,5 Palvelutapahtumat Itsepalvelutapahtumat Neuvottelupäivät Osanottajien määrä niihin Työtunnit rhy-neuvontaan Toimenpanoaste Työryhmäjäsenyydet Työryhmiä 95 Sisäiset palvelut Materiaalipalvelu-tapahtumien määrä Lähetyksiä 5740

10 Liite 1: Taulukko 3 Laatu Prosessi/ Suoritteet Strategia ja johtaminen/viestintä Lukijatyytyväisyys Metsästäjä (lukijatutkimus) Jägaren Nettisivujen käytettävyys Arvosana Tiedotteiden läpimeno Uutisten määrä Sidosryhmätyytyväisyys Arvosana JHT Lupapäätösten laatu Pyyntiluvat 0 % lupatyypeittäin Hirvieläinten pyyntiluvat 32 % Valitusten läpimeno- % Luontodirektiivin poikkeusluvat 0 % Metsästäjätutkinnon suorittaneiden tyytyväisyys Tyytyväisyys metsästäjävakuutukseen Palvelut Asiakaspalvelutapahtumien laatu (Asiakastyytyväisyystutkimus) Metsästäjäkurssin suorittaneiden tyytyväisyys Lintudirektiivin poikkeusluvat 0 % Muut luvat 50 % Metsästäjätutkinto Vakuutus Puhelintapahtumat Sähköpostitapahtumat Metsästäjäkurssi Tyytyväisyys palveluihin (Asiakastyytyväisyystutkimus) RHY-tukitapahtumat (Rhy-kysely) Kestävä riistatalous Sidosryhmätyytyväisyys Sisäiset palvelut Materiaalipalvelu-tapahtumien laatu (Rhy-kysely)) Metsästyskortti ja maksaminen Lehti Neuvottelupäivät Neuvontatapahtumat Riistaneuvostot Sidosryhmät Palvelun arvosana

11 Liite 1: Taulukko 4 Taloudellisuus Prosessi/ Suoritteet Kaikki prosessit Varsinaisen toiminnan kustannukset prosesseittain ja projekteissa, 1000 Strategia ja johtamien/viestintä 2036,9 KRT 1460,3 Palvelut 786,4 JHT 1243,8 Sisäiset palvelut 1361,5 Hanketoiminta 1576,1 Yhteensä 8465,0 Strategia ja johtaminen/viestintä Johtamisen yleiskustannus Prosessin kokonaiskustannus, ,6 Yleiskustannus-% 7,8 % Lehden nettokustannus Nettokustannukset 1000 /vuosi 874,8 Kustannus, /rh-maksun maksanut 2,84 Nettisivujen kustannus Kustannukset, ,6 Kustannukset/kontakti, JHT 2011 *) Lupapäätösten kustannus Pyyntiluvat 101 lupatyypeittäin, Hirvieläinten pyyntiluvat 161 Metsästäjävakuutuksen kustannus Metsästäjärekisterin hoidon kustannus Luontodirektiivin poikkeusluvat 403 Lintudirektiivin poikkeusluvat 201 Muut luvat 268 Kustannukset yhteensä, ,3 206,3 Kustannukset/vakuutettu, 0,67 0,67 Yhteensä, ,1 178,5 /rekisteröity henkilö 0,44 0,48 Palvelut Asiakaspalvelutapahtumien kustannus Kustannukset yhteensä, 1000 Kustannukset/tapahtuma, Sisäiset palvelut 2011 *) Materiaalipalvelutapahtumien tuotto/tapahtuma Sisäisten palveluiden kustannukset Johtamisen ja tukipalveluiden yleiskustannus Tuotto yhteensä, ,8-22,9 Tuotto/ tapahtuma, -4,03 Kulut yhteensä, ,5 Yleiskustannus-% 16,1 % Yleiskustannus, /HTV ,9 % Tietotekniikan investoinnit Yhteensä, ,6 309 /htv Tietotekniikan käyttökulut Yhteensä, ,7 134,4 /htv Toimitilakustannukset Yhteensä, ,1 288,2 / m2 93,4 93,3 / htv Matkakustannukset Yhteensä, ,6 457,7 /htv

12 Liite 1: Taulukko 5 Tuottavuus JHT Tuottavuus lupahallinnossa, päätöstä/htv Palvelut Asiakaspalvelutapahtumien tuottavuus Sisäiset palvelut Materiaalipalvelutapahtumien tuottavuus Pyyntiluvat 840 Hirvieläinten pyyntiluvat 525 Luontodirektiivin poikkeusluvat 210 Lintudirektiivin poikkeusluvat 420 Muut luvat 315 Työnkäyttö yhteensä, htv Suorite/htv Työnkäyttö yhteensä, htv 0,92 Suorite/htv 6239 Liite 1: Taulukko 6 Aikaansaannoskyky Kaikki prosessit Henkilöstötietoja tilinpäätökseen Henkilötyövuosien määrä rahoituslähteittäin Mom (rh-maksu) Mom erityisavustus Muu rahoitus Yhteensä Henkilötyöpanoksen jakauma Strategia ja johtamien 12 % 10 % 9 % 8 % prosesseittain Kestävä riistatalous 34 % 38 % 40 % 41 % Henkilöstön ikä Palvelut 16 % 17 % 18 % 19 % Julkiset hallintotehtävät 19 % 18 % 18 % 17 % Sisäiset palvelut 20 % 17 % 16 % 15 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % Projektien osuus tästä 15 % 16 % 17 % 18 % Ikäryhmä Jakauma luokkiin % 5 % % 18 % % 35 % % 34 % 60-4 % 8 % Yhteensä 100 % 100 % Keski-ikä, vuotta Naiset Miehet Kaikki 46 47

13 Liite 1: Taulukko 6 jatkuu Koulutustaso Lisensiaatti tai tohtori 3 % 4 % Korkeakoulututkinto 37 % 39 % Opisto- / AMK -tutkinko 47 % 45 % Ylioppilastutkinto 3 % 3 % Keski- / peruskoulu 10 % 10 % Yhteensä 100 % 100 % Työsuhteen laatu Pysyvä Määräaikainen Työvoimakustannukset Kokonaiskustannukset 1000 /vuosi 4089,6 4278,4 Kokonaiskustannukset 1000 /htv 56,8 57,8 Välilliset kustannukset % palkoista 27,9 % 26,8 % Lähtövaihtuvuus Lähtövaihtuvuus, % 6,8 % 2,7 % Tulovaihtuvuus Tulovaihtuvuus, % 5,5 % 5,6 % Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiset Työkyvyttömyyseläkkeelle, % 1,4 % Työterveyshuolto, bruttomeno Työterveyshuoltomenot, /htv ilman Kela-korvausta Työhyvinvointi-indeksi Työhyvinvointi-indeksi 13,3 Liite 2 SUOMEN RIISTAKESKUKSEN TULOSSOPIMUS Taloudelliset voimavarat Valtionavustuksen jakautuminen Kortin hinta metsästäjämäärä Määräraha Riistakeskus Riistanhoitoyhdistykset Yhteiset tietojärjestelmät/kehittäminen Suomen Metsästysmuseo Riistakonsernin strategian toiminnallistaminen - riistakeskuksen hankkeet ministeriön hankkeet Yhteensä

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2011

Henkilöstöstrategia 2011 Henkilöstöstrategia 2011 Johdanto Poliisiammattikorkeakouluun perustettiin marraskuussa 2008 työryhmä laatimaan henkilöstöstrategiaa ja -suunnitelmaa. Työryhmän toimeksiantona oli luoda puitteet organisaation

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Edita Prima Oy Helsinki 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 388/02/2011 Valtiontalouden

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Kannen kuva: Puolustusvoimat Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö Paino: Kirjapaino

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 15/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Helsinki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä

Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 197/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 197/2009

Lisätiedot

Tarkastusohjeiden yleinen osa

Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen laatusuositus

Yleisten kirjastojen laatusuositus Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Yleisten kirjastojen laatusuositus Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:20 1 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings-

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle 2010

Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle 2010 Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle Tammikuu 1 Esipuhe Tähän julkaisuun on koottu liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT SISÄLTÖ 2 Pääjohtajan katsaus 4 Toimintakatsaus 12 Tuloksellisuuden kuvaus 20 Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä annettavat tiedot sekä tilinpäätöksen

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen

Henkilöstövoimavarojen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen KT KUNTATYÖNANTAJAT HELSINKI 2013 1 Työryhmän

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2011

Yritysvastuuraportti 2011 1/42 Suomen Rahapaja Oy Yritysvastuuraportti 2011 Laadittu valtioneuvoston 3.11.2011 tekemän omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti noudattaen listaamattomien valtio-omisteisten yhtiöiden

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot