BETONIN LAADUNVARMISTUS KOESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BETONIN LAADUNVARMISTUS KOESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 14 BETONIN LAADUNVARMISTUS KOESUUNNITELMA Hanke: Vihdin Kirkonkylän Campus Noudatetaan RIL YLEISTÄ Betonin laadunvarmistuskokeiden suorittaminen toteutetaan tilaajan nimeämän rakennustyönvalvojan ohjeistuksen mukaisesti. Jäljempänä rakennustyönvalvojasta on käytetty nimitystä tarkastaja. Tämä suunnitelma esittää betonirakenteiden kelpoisuuden toteamiseksi tehtävät vähimmäistoimenpiteet. Jos betonin valmistus- tai betonointiolosuhteet muuttuvat työn aikana esimerkiksi betonin koostumuksessa tai käsittelyssä tapahtuneen olennaisen muutoksen tai yli 2 kuukauden keskeytyksen johdosta, tarkastetaan tämä suunnitelma muuttuneita olosuhteita vastaavaksi. Mikäli betonirakenteiden kelpoisuudessa havaitaan toistuvia puutteita, on tilaajalla oikeus tehostaa laadunvarmistustoimenpiteitä. Pääurakoitsija ei ole oikeutettu korvauksiin tehostetun laadunvalvonnan aiheuttamista esim. lisänäytteidenottojen kustannuksista. Pääurakoitsija on vastuussa kaikista epätyydyttävän laadun aiheuttavista kustannuksista ja mahdollisesta aikataulun viivästymisestä. Rajatapauksien hyväksyminen on suoritettava kirjallisesti vahvistettuna tarkastajan (rakennustyönvalvoja) allekirjoituksella. Työmaalla koekappaleita tehdään ainoastaan koulun uudisrakennuksen osalta. 2 BETONIN LAADUNVALVONTA 2.1 Yleistä Rakenteiden, rakennustarvikkeiden ja -aineiden ominaisuuksista on hankittava riittävät tiedot ja tarvittaessa niiden laatua on valvottava ennakkokokein ja työaikaisin kokein. Jos valmistus- tai jälkikäsittelymenetelmä on sellainen, etteivät työn yhteydessä valmistettavat koekappaleet todennäköisesti anna riittävän luotettavaa kuvaa valmiin rakenteen ominaisuuksista, on koekappaleet otettava valmiista rakenteesta. Mikäli työn yhteydessä rakenteen kelpoisuuden toteamista varten tehtyjen koekappaleiden koetulokset eivät vastaa vaatimuksia tai jos rakenteiden tutkiminen ainetta rikkomatta antaa siihen aihetta, on rakenteen ominaisuudet määritettävä rakenteista otetuista näytteistä tehdyin koekappalein. Kaikista laadunvalvontakokeiden tuloksista pidetään pöytäkirjaa. Betonin laadunvalvontaa koskeva koetulosaineisto säilytetään vähintään 5 vuotta. Koetulosaineisto esitetään vaadittaessa

2 Sivu 2 / 14 rakennustarkastajalle havainnollisessa muodossa. Koetulosaineisto toimitetaan tilaajalle viimeistään rakennuksen luovutuksen yhteydessä. Valmisbetonin ja betonielementtien valmistusta kutsutaan tarkastetuksi, jos sen laadunvalvonta on ympäristöministeriön hyväksymän tarkastuksen suorittajan tarkastuksen alainen. 1-luokan ja tarpeen mukaan 2-luokan betonin valmistuksessa sekä aina valmisbetonilaitoksissa tulee olla betoniteknologiaan riittävästi perehtynyt betonilaborantti valmistuspaikalla suoritettavia laboratoriotehtäviä varten. Rakennuspaikalla betonimassalla tehtävien kokeiden suorittajan tulee olla näytteenottoon ja betonimassakokeisiin perehtynyt henkilö. 2.2 Betonin osa-aineet Runkoaineen laatua valvotaan betonin valmistuksen aikana. 1- ja 2-luokan betonia valmistettaessa tutkitaan osa-aineiden tarvittavat ominaisuudet siten, että niistä ollaan jatkuvasti selvillä. Runkoaineista testataan puhtaus, rakeisuus, kosteus sekä tarvittaessa tiheys, vedenimukyky ja muut betonin laatuun vaikuttavat ominaisuudet. Huokoisia runkoaineita käytettäessä on tiheys ja vedenimeytyminen aina testattava. Lisäaineen annostus selvitetään käyttöselosteiden tietojen ja koeseosten avulla ennakolta. Jos lisäainetta käytetään yhdessä jonkin toisen lisäaineen kanssa, selvitetään aineiden yhteensoveltuvuus, annostelujärjestys ja vaikutukset ennakkokokeilla. Lisäaineiden vaikutuksia valvotaan betonin valmistuksen ja betonoinnin aikana tarkoitukseen sopivia menettelytapoja käyttäen 2.3 Betonin ennakkokokeet Betonimassan oikean koostumuksen selvittämiseksi tehdään tarvittaessa ennakkokokeita, joilla selvitetään suunnitelmien edellyttämät ominaisuudet, kuten puristuslujuus, vedenkestävyys ja pakkasenkestävyys. Betonimassa valmistetaan ennakkokokeissa käyttäen samoja osa-aineita kuin itse betonoinnissa. Koekappaleita tehdään riittävä määrä siten, että betonin ominaisuuksista saadaan luotettava käsitys. Betonin jatkuvan valmistuksen yhteydessä, esimerkiksi valmisbetonilaitoksissa ja elementtien valmistuslaitoksissa, voidaan ennakkokokeiden sijasta käyttää tuotannosta saatavaa aikaisempaa tietoa 2.4 Valvonta betonoinnin yhteydessä Kelpoisuuden toteamiseksi tehtävien koekappaleiden lisäksi tehdään tarvittaessa betonin puristuslujuuden valvomiseksi koekappaleita, jotka koetetaan viimeistään 14 vuorokauden ikäisinä. Valvontakokeiden tulosten perusteella betonin koostumusta oikaistaan työsuorituksen aikana tarpeen mukaan siten, että betoni saavuttaa vaaditun vertailulujuuden kokemuksen mukaan riittävällä varmuudella. Betoni valmistetaan tavoitteeksi valittua lujuutta vastaavaa koostumusta käyttäen siihen saakka, että käytettävissä on koetustuloksia, joiden perusteella koostumus voidaan tarkistaa. 2.5 Betonin muut ominaisuudet Jos rakenteen betonin on oltava vedenpitävää, valvotaan betonoinnin aikana erityisesti betonimassan koostumusta ja niitä ominaisuuksia, joilla on vaikutusta betonin vedenpitävyyteen.

3 Sivu 3 / 14 Puristuslujuuden lisäksi koetetaan tarvittaessa ennakolta betonin vedenpitävyys, vetolujuus, taivutusvetolujuus, pakkasenkestävyys, kulutuskestävyys, syöpymisenkestävyys, tai jotkin näistä tai muut ehkä kysymykseen tulevat ominaisuudet ja valvotaan niitä betonoinnin aikana asianmukaisella tavalla koekappaleilla tehtävien kokeiden tulosten perusteella tai muilla sopivia menetelmiä käyttäen. Vedenpitävyyden ennakkokoestusta varten tehdään kutakin valmistettavaksi tulevaa eri betonia kohti ainakin yksi koeannos ja siitä vähintään kolme koekappaletta, jotka koetetaan viimeistään 28 vuorokauden ikäisinä. 3 Näytteenotto ja kokeiden suoritus Näytteet valitaan siten, että ne mahdollisimman hyvin edustavat tutkittavaa tuote-erää tai rakennetta. Koekappaleet valmistetaan ja niitä säilytetään sillä tavalla, että niiden avulla saadaan todellinen kuva rakenteen betonista. Betonimassasta valmistettuja koekappaleita säilytetään työmaalla vähintään yhden vuorokauden ajan Aineiden ja tarvikkeiden sekä rakenteiden ja laitteiden kelpoisuuden toteamiseksi tehtävät kokeet on suoritettava hyväksytyn koetuslaitoksen toimesta. Epätyydyttävän laadun johdosta suoritettavaan testaukseen ja kantavien rakenteiden lujuusselvitykseen liittyvät kokeet on niin ikään tehtävä hyväksytyn koetuslaitoksen toimesta. Hyväksytyllä koelaitoksella tarkoitetaan valtion teknillistä tutkimuskeskusta tai muuta ympäristöministeriön hyväksymää koetuslaitosta. Ympäristöministeriö pitää luetteloa hyväksytyistä koetuslaitoksista. Jos valmistuslaitoksen laadunvalvonta on Ympäristöministeriön hyväksymän laaduntarkastusyhdistyksen tai muun tarkastuksen suorittajan jatkuvan valvonnan alaista, voidaan valmistajan kelpoisuuskokeet sen mukaan kuin ministeriö tarkemmin määrää korvata mainitun laadunvalvonnan tuloksilla. Mikäli betonilta edellytetään muita ominaisuuksia, on sen kelpoisuus todettava asianmukaisilla kokeilla tai muulla luotettavalla menetelmällä. 3.1 Muotit ja niiden tukirakenteet Betonirakenteiden muotteja, muottien osia ja tukia ei saa poistaa, ennen kuin koekappalein tai muutoin luotettavasti on todettu betonin kovettuneen niin paljon, ettei rakenteelle aiheudu vaurioita. 3.2 Betonin valmistus ja betonointi Betonin valmistuksesta ja betonoinnista on tehtävä muistiinpanot, joiden perusteella betonin laatu on arvosteltavissa. 4 Kelpoisuuden toteaminen 4.1 Betonin kelpoisuuden toteaminen

4 Sivu 4 / 14 Betonin laadun toteamiseksi valmistusvaiheessa on tehtävä koekappaleita siten, että niiden perusteella on saatavissa riittävän luotettava kuva valmistuksen laadusta. Valmiin rakenteen betonin kelpoisuus todetaan puristuslujuuden osalta tarkoitusta varten rakennuspaikalla otetuista betonimassasta valmistettujen koekappaleiden tai rakenteesta irroitettujen koekappaleiden avulla. Betonin puristuslujuus arvostellaan laskemalla kunkin arvosteluerän vertailulujuus. Betoni on hyväksyttävää, jos arvosteluerän vertailulujuus täyttää asetetun lujuusvaatimuksen eikä erityisen huonoja yksittäisiä koetuloksia esiinny. Kuitenkin jos jokaisesta työhön käytetystä betoniannoksesta tai valmisbetonia käytettäessä jokaisesta kuormasta valmistetaan koekappale, annos tai kuorma on hyväksyttävä silloin, kun koetulos täyttää lujuusvaatimuksen. Arvosteltaessa tällä tavalla kolmea annosta tai kuormaa suurempia betonointikokonaisuuksia, saa yksi koetulos alkavaa kymmentä kohden alittaa lujuusvaatimuksen, ei kuitenkaan enempää kuin 15 %. Erikoisbetonointimenetelmien, lämpökäsittelyn ja massiivisten rakenteiden kovettumisolosuhteiden vaikutus betonin lujuudenkehitykseen selvitetään etukäteen rakennekokein tai arvioidaan muutoin riittävällä tarkkuudella sekä otetaan huomioon betonin suhteutuksessa. Varsinaisessa valmistuksessa saadaan betonin kelpoisuus todeta normikokein, jos etukäteisselvityksessä tai muussa selvityksessä on todettu normikokeen ja rakennekokeen tulosten välinen ero. Normikokeiden tulosten perusteella lasketun vertailulujuuden tulee olla etukäteisselvityksen edellyttämällä tavalla rakennekokeelle asetettua lujuusvaatimusta korkeampi. Lämpökäsittelyn aiheuttama lujuuskato tarkistetaan tarpeen mukaan. Elementtien valmistuslaitoksessa lujuusero tarkistetaan vähintään kerran vuodessa ja aina kun lämpökäsittelymenetelmä tai lujuuseroon vaikuttavat materiaalitekijät oleellisesti muuttuvat. Rakennuspaikalla tulee olla tarkastajaa varten tiedot etukäteisselvitysten ja tarkistuskokeiden tuloksista. Tarkastetun elementtien valmistuksen osalta kuitenkin riittää, kun sanotut tiedot ilmoitetaan tarkastuksen suorittajalle 4.2 Raudoituksen kelpoisuuden toteaminen Jos valmistuslaitos on tehnyt terästen tai raudoituselementtien laadunvalvonnasta sopimuksen valtion teknillisen tutkimuskeskuksen kanssa, tulee työmaalla olla jokaisesta toimituserästä tiedot, joiden perusteella erää vastaava valmistajan aineenkoetustodistus on löydettävissä. Ympäristöministeriö antaa tarkemmat ohjeet laadunvalvontasopimuksen tekemisen edellytyksistä ja pitää luetteloa teräksistä, joista on tehty laadunvalvontasopimus. Jollei teräksen tai raudoituselementtien laadunvalvonnasta ole tehty sopimusta valtion teknillisen tutkimuskeskuksen kanssa, todetaan kelpoisuus jokaisesta valmistuserästä otettavin näyttein. Jos on aihetta epäillä rakenteiden raudoituksen piirustustenmukaisuutta, on raudoituksen kelpoisuus todettava tutkimalla valmiit rakenteet. Paikalla valettujen rakenteiden raudoituksen tarkastamisesta laaditaan pöytäkirja. 4.3 Rakennussementin kelpoisuus Rakennussementin kelpoisuus todetaan rakennussementeistä annetun valtioneuvoston päätöksen (1404/95) mukaisesti. 4.4 Injektointilaastin kelpoisuus

5 Sivu 5 / 14 Laastin kelpoisuuden toteamista koskee soveltuvin osin se, mitä on sanottu betonin kelpoisuuden Injektiointilaastista tehdään työn aikana koekappaleita lujuuskokeita varten, vähintään kuusi koekappaletta työkohdetta kohti. Ympäristöluokissa Y1 ja Y2 laastin pakkasenkestävyys osoitetaan hyväksyttävällä menetelmällä tarpeen mukaan. Koekappaleiden keskimääräinen lujuusvaatimus on 16 MN/m2, kun koetusikä on 7 d 20 MN/m2, kun koetusikä on 28 d. Yksittäinen koetulos saa alittaa keskiarvon enintään 25 %. Lujuuskoe suoritetaan lieriöillä, joiden halkaisija ja korkeus ovat n. 100 mm. Koekappaleet valmistetaan viimeistään 5 minuutin kuluttua sekoituksen päättymisestä käyttäen tiiviisti suljettavia muotteja. Koekappaleet säilytetään muottiin suljettuina lämpötilassa +20 ± 2 C koetukseen saakka. Testausikä voi olla joko 7 tai 28 d. Testauksessa lieriö lyhennetään yläpinnastaan ohjekorkeuteen ja poistetaan muotistaan välittömästi ennen puristuslujuuden määritystä. 4.5 Rakenteellisen saumauslaastin kelpoisuus Laastin lujuus arvostellaan soveltaen betonista annettuja ohjeita. Ympäristöluokissa Y1 ja Y2 laastin säilyvyys osoitetaan hyväksyttävällä menetelmällä tarpeen mukaan. 4.6 BETONIN SÄILYVYYSOMINAISUUKSIEN JA MUIDEN OMINAISUUKSIEN TOTEAMINEN Kuitenkin ympäristöluokassa Y2, kun kysymyksessä on jatkuva betonin valmistus ja betonilaatu, jonka vedenpitävyys tai pakkasenkestävyys on etukäteen esimerkiksi valmisbetonilaitoksen laadunvalvontakokein selvitetty, ei niitä tarvitse työmaakohtaisesti osoittaa. Betonimassan ilmapitoisuutta on kuitenkin aina seurattava, jos sille on asetettu vaatimus. Betonin säilyvyysominaisuuksien ja muiden ominaisuuksien toteamiseksi tehtävien kokeiden tulokset ilmoitetaan tarkastetun valmistuksen tapauksessa tarkastuksen suorittajalle, joka vajaalaadun ilmetessä ilmoittaa siitä edelleen rakennustarkastajalle. Tarkastamattoman valmistuksen tapauksessa edellä mainittujen kokeiden tulosten tulee olla rakennuspaikalla rakennustarkastajaa varten. 4.7 Betonin lujuusluokat Puristuslujuus arvostellaan 28 vuorokauden iässä. Normikoekappaleena käytetään kuutiota, jonka särmän pituus on 150mm tai 200 mm. Vaihtoehtoisesti normikoekappaleena voidaan käyttää lieriötä, jonka halkaisija on 150 mm ja korkeus 300 mm. Näiden koekappaleiden puristuslujuusvaatimukset eri lujuusluokissa on esitetty taulukossa 1. Väliarvot interpoloidaan suoraviivaisesti.

6 Sivu 6 / 14 Taulukko 1. Lujuusluokka K10 K15 K20 K25 K30 K35 K40 K45 K50 K55 K60 Kuutio särmä Lieriö Ø 150x200 Kuutio särmä ,5 14,5 18, ,5 14, , Betonin puristuslujuuden kelpoisuuden toteaminen normikokeita käyttäen 5.1 arvosteluerät ja koekappalemäärät Kelpoisuuden toteamiseen tarkoitetut normikoekappaleet tehdään valmisbetoni- ja elementtitehtaalla sekä rakennuspaikalla. Toimitettaessa betonia tarkastetulta valmisbetoni- tai elementtitehtaalta ei rakennuspaikalla tarvitse tehdä normikokeita. Toimitettaessa betonia tarkastamattomalta valmisbetonitehtaalta normikokeet tehdään sekä valmisbetonitehtaalla että rakennuspaikalla. Näytteet testataan hyväksytyssä koetuslaitoksessa. Valmistettaessa betoni rakennuspaikalla (työmaabetoniasema) normikokeet tehdään rakennuspaikkaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Tarkastetun työmaabetoniaseman tapauksessa normikoekappaleet tehdään noudattaen tarkastettua valmisbetonilaitosta koskevia ohjeita. Koekappaleet valmistetaan, säilytetään ja testataan standardin SFS 4474 mukaisesti Rakennuspaikka Rakennuspaikalla betonoitavat rakenteet jaetaan rakenne- ja lujuusluokittain arvostelueriin, joita muodostettaessa otetaan huomioon rakenne- ja betonointikokonaisuudet, arvosteluikä ja betonin valmistaja siten, että kukin erän betonimäärä on enintään taulukossa 2 esitetyn suuruinen ja että sen betonointiaika on enintään kolme kuukautta. Betonin kelpoisuuden toteamiseksi valmistetaan arvostelueristä koekappaleita vähintään taulukon 2 osoittama määrä.

7 Sivu 7 / 14 Taulukko 2. Työmaabetonoinnin arvosteluerät ja arvosteluerää kohden tehtävien kelpoisuuskoekappaleiden vähimmäismäärät. Näytteenottoväli enintään 3 valmistuspäivää. Samaan arvosteluerään saa kuulua koetuloksia enintään neljän valmistuskuukauden ajalta. Lujuusluokka K30 K35 Betonin valmistuksen valvonta Tarkastettu valmistus Tarkastamaton valmistus Tarkastettu valmistus Tarkastamaton valmistus Arvosteluerän suuruus V m Koekappaleita arvosteluerästä kpl 3 6 V/ V/ V/ V/50 Missään työssä ei kuitenkaan tarvitse valmistaa useampia kuin yksi koekappale betoniannosta tai kuormaa kohti. Koekappaleet testataan hyväksytyssä koetuslaitoksessa. Pienissä (V<50 m 3 ), merkitykseltään vähäisissä 2-luokan betonitöissä, joissa lujuusluokka on enintään K25 ja betonin valmistus on tarkastettu, ei työmaakoekappaleita tarvitse tehdä. Työmaalla tulee kuitenkin olla tiedot, joiden perusteella saadaan selville käytetyn betonin laadunvalvontatulokset betonin valmistuslaitoksessa Valmisbetonilaitokset Valmisbetonilaitoksissa tehdään betonin valmistuksen yhteydessä betonin kelpoisuuden varmistamiseksi taulukossa 3 esitettyjen näytteenottovälien edellyttämät koekappalemäärät lujuusluokittain. Kelpoisuuden varmistamiseksi tehdyt koekappaleet koetetaan hyväksytyssä koetuslaitoksessa. Kuitenkin tarkastetussa valmistuksessa saadaan tarkastuksen suorittajan päätöksellä puolet koekappaleista koettaa valmistuslaitoksessa. Taulukko 3. Valmisbetonilaitoksen kelpoisuuskoekappaleiden enimmäisnäytteenottovälit. Lujuusluokka Näytteenottoväli m 3 K ) K )

8 Sivu 8 / 14 1) Kuitenkin vähintään yksi koekappale kussakin lujuusluokassa ja arvosteluiässä kolmea valmistuspäivää kohden. 2) Kuitenkin vähintään yksi koekappale kussakin lujuusluokassa ja arvosteluiässä kahta valmistuspäivää kohden. Tarkastamaton valmisbetonilaitos ilmoittaa normikokeiden tulokset ja vertailulujuus-laskelmat rakennuspaikalle sinne toimitettujen lujuusluokkien osalta kuukausittain. Rakennuspaikan vertailulujuuslaskelma ilmoitetaan arvosteluerittäin tarkastajalle. Vajaalaadun ilmetessä betonin valmistaja tekee viivytyksettä ilmoituksen tarkastajalle ja vastaanottajalle. Rakennuspaikalla tulee olla tiedot betonin valmistajasta ja toimitettujen betonierien tunnustiedot Elementtien valmistuslaitokset Tarkastettu valmisbetoni- ja elementtitehdas ilmoittaa puristuslujuustuloksensa hyväksytylle tarkastuksen suorittajalle tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Tarkastamaton valmisbetonilaitos ilmoittaa normikokeiden tulokset ja vertailulujuus-laskelmat rakennuspaikalle sinne toimitettujen lujuusluokkien osalta kuukausittain. Rakennuspaikan vertailulujuuslaskelma ilmoitetaan arvosteluerittäin tarkastajalle. Vajaalaadun ilmetessä betonin valmistaja tekee viivytyksettä ilmoituksen tarkastajalle ja vastaanottajalle. Rakennuspaikalla tulee olla tiedot betonin valmistajasta ja toimitettujen betonierien tunnustiedot. Elementit jaetaan rakenne- ja lujuusluokittain arvostelueriin, joita muodostettaessa otetaan huomioon betonimassan tyyppi, arvosteluikä ja betonin valmistaja siten, että arvosteluerän betonimäärä on enintään taulukossa 4 esitetyn suuruinen. Betonin kelpoisuuden toteamiseksi valmistetaan arvosteluerästä koekappaleita vähintään taulukon 4 mukaisin välein. Mikäli elementtien valmistuslaitos valmistaa itse käyttämänsä betonin ja mahdollisesti toimii samalla valmisbetonilaitoksena, ei elementteihin käytetyn betonin osalta tehdä kohdan mukaisia koekappaleita. Taulukko 4. Elementtien valmistuslaitoksen kelpoisuuskoekappaleiden enimmäisnäytteenottovälit ja arvosteluerien enimmäisbetonimäärät. Lujuusluokka Näytteenottoväli m 3 Arvosteluerän enimmäisbetonimäärä m 3 K ) 2400 K ) ) Kuitenkin vähintään yksi koekappale kussakin lujuusluokassa ja arvosteluiässä kolmea valmistuspäivää kohden. 2) Kuitenkin vähintään yksi koekappale kussakin lujuusluokassa ja arvosteluiässä kolmea valmistuspäivää kohden. Tarkastetussa valmistuksessa saadaan tarkastuksen suorittajan päätöksellä edellä manituista koekappaleista testata valmistajan laboratoriossa osa, jonka suuruus yleensä on puolet, mutta joka erityisten hyväksytyssä koetuslaitoksessa tarkastuksen suorittajan ohjeiden mukaan tehtyjen tasotarkistusten tulosten perusteella voidaan vahvistaa suuremmaksikin kuin puolet.

9 Sivu 9 / 14 Jos elementtien valmistuslaitos hankkii käyttämänsä betonin valmisbetonilaitokselta, jonka valmistus on tarkastettu, saadaan elementtien valmistuslaitoksessa taulukon 4 edellyttämät näytteenottovälit kaksinkertaistaa. 5.2 ARVOSTELUJÄRJESTELMÄ Vertailulujuuden laskeminen Vertailulujuus K k lasketaan kaavasta K k = f cm ks, jossa f cm k s koetulosten keskiarvo kerroin keskihajonta Vertailulujuuden laskentakaavan kertoimelle k käytetään arvoa 1.50, kun valmistus on tarkastettu ja laskelma hajonnan osalta perustuu vähintään 25 koekappaleen tuloksiin. Muissa tapauksissa käytetään kertoimelle k arvoa Keskiarvon laskeminen Keskiarvo lasketaan käyttäen työmaalla tai betoninelementtien osalta elementtien valmistuslaitoksessa valmistetuista koekappaleista saatuja tuloksia. Tästä menettelystä voidaan poiketa kohdassa 5.3 esitetyssä tapauksessa Keskihajonnan laskeminen Keskihajonta lasketaan käyttäen työmaalla tai betonielementtien osalta elementtien valmistuslaitoksessa valmistetuista koekappaleista saatuja tuloksia. Kuitenkin, jos kysymyksessä on tarkastettu valmistus ja jos arvosteluerän betonin valmistaja on riittävän pitkään seurannut tarkasteltavan lujuusluokan betonin puristuslujuutta, saadaan arvosteluerän keskihajonta laskea valmisbetonilaitoksessa betonin kelpoisuuden varmistamiseksi tehtyjen tai elementtien valmistuslaitoksessa betonin kelpoisuuden toteamiseksi tehtyjen normikoekappaleiden tuloksista. Tässä tapauksessa pidetään hajontana arvosteluerää mahdollisuuksien mukaan ajallisesti vastaavien 25 peräkkäisen valmistuslaitoksessa tehdyn koekappaleen koetulosten keskihajontaa. Mikään koetuloksista ei saa olla vuotta vanhempi eikä betonin koostumus ole saanut kyseisten koetusten aikana oleellisesti muuttua. Betonin valmistaja ilmoittaa tarkastajalle ja vastaanottajalle kuukausittain tarkastettujen valmistusta koskevat hajonnan arvot laaditun koesuunnitelman mukaisesti. Keskihajonta lasketaan kaavasta = ( ), jossa fci tarkoittaa yksittäistä koetulosta ja n koetulosten lukumäärää. Keskihajonta ei saa käyttää pienempää arvoa kuin = MN/m2 paitsi jos laskelma perustuu vähintään 25 koetulokseen.

10 Sivu 10 / Rajatapausten arvostelu Jos vertailulujuus ei täytä asetettua vaatimusta, kun kysymyksessä on valmisbetonin tarkastettu valmistus ja on erityistä syytä epäillä työmaakoekappaleissa puutteita, saadaan vertailulujuus laskea käyttäen keskiarvona työmaakoekappaleiden ja valmistuslaitoksessa tehtyjen koekappaleiden keskiarvojen kaskiarvoa. Valmistuslaitoksen koetulosten keskiarvoksi otetaan käsiteltävää arvosteluerää mahdollisuuksien mukaan ajallisesti vastaavien koekappaleiden tulosten keskiarvoa. Mainittua yhdistettyä keskiarvoa saadaan käyttää, jos valmistuslaitoksen koetulosten keskiarvo ylittää työmaakoetulosten keskiarvon enintään 10 % tai 3 MN/m2. Näistä valitaan suurempi arvo. Jos yksittäinen työmaakoekappaleen tulos alittaa nimellislujuuden enemmän kuin 25 %, on arvosteluerän betonin kelpoisuus tarvittavassa laajuudessa selvitettävä tarkemmin, vaikka vertailulujuus täyttäisikin asetetun vaatimuksen. Kuitenkin, jos koekappaleen analysointi osoittaa, ettei koekappale kuulu kyseessä olevaan arvosteluerään, saa tarkastaja hyväksyä harkinnan mukaan arvosteluerän ilman mainittua selvitystä. Jos arvosteluerän vertailulujuus alittaa vaatimuksen enintään 1 MN/m2, saa tarkastaja hyväksyä harkinnan mukaan arvosteluerän ilman epätyydyttävän laadun johdosta suoritettavia toimenpiteitä. 6 Betonin puristuslujuuden toteaminen rakennekokeita käyttäen 6.1 Koekappaleet Näytteenottokohdat valitaan satunnaisperiaatetta noudattaen huolehtimalla samalla siitä, ettei rakenteen toimintaan vaikuteta haitallisesti. Näytteet irrotetaan tarkoituksenmukaisin välinein ja menetelmin asiantuntevan henkilön toimesta. Näytteet toimitetaan irrotuksen jälkeen viipymättä huolellisesti pakattuina hyväksyttyyn koetuslaitokseen, joka valmistaa koekappaleet sekä säilyttää ja testaa ne. Rakenteet jaetaan arvostelueriin rakenne- ja lujuusluokittain ja siten, että arvosteluerään kuuluvien rakenteiden valmistus-, jälkihoito- ja jälkikäsittelymenetelmät eivät oleellisesti poikkea toisistaan. Tarvittava koekappalemäärä määritetään arvosteluerittäin. Koekappaleiden vähimmäismäärä on 6 kpl kuitenkin, niin että pienissä kohteissa voi tarkastaja hyväksyä pienemmänkin koekappalemäärän käytön. Rakennekoekappaleina käytetään yleensä halkaisijaltaan 100 mm lieriöitä, joiden halkaisijan ja korkeuden suhde on 1±0,05. Tarvittaessa voidaan käyttää halkaisijaltaan muunkin kokoisia lieriöitä. Taulukon 2 koekappalemääriä pidetään lähtökohtana koekappaletarvetta määritettäessä. 6.2 Arvostelumenetelmä Arvosteluerän rakenteiden betonin puristuslujuus arvostellaan vertailulujuutena, joka lasketaan suunnitelman mukaisesta arvosteluikää vastaavista rakennekoekappaleiden koetuloksista. Arvosteluerä on hyväksyttävä, jos vertailulujuus on 1-luokan rakenteissa vähintään 90% ja 2-luokan rakenteissa vähintään 85 % nimellislujuudesta, jos koetulosten variaatiokeroin on pienempi kuin Jos variaatiokerroin on 0.25 tulee vertailulujuuden täyttää asetettu lujuusvaatimus täysimääräisenä. Väliarvot interpoloidaan suoraviivaisesti. 6.3 Rajatapausten arvostelu

11 Sivu 11 / 14 Jos arvosteluerän vertailulujuus alittaa vaatimuksen enintään 1 MN/m 2, saa tarkastaja hyväksytä harkinnan mukaan arvosteluerän ilman epätyydyttävän laadun johdosta suoritettavia toimenpiteitä. 7 BETONIN MUIDEN OMINAISUUKSIEN KELPOISUUDEN TOTEAMINEN 7.1 Betonin pakkasenkestävyyden ja vedenpitävyyden kelpoisuuden toteaminen Arvosteluerät ja koekappalemäärät Betonin pakkasenkestävyyttä koskevien kelpoisuuskokeita varten valitaan koekappaleiden vähimmäismäärät ja enimmäisnäytteenottovälit hyväksyttävänä pidetyn käytännön mukaisesti. Vedenpitävyyttä koskevia kelpoisuuskokeita varten tehdään vähintään 3 koekappaletta. Koekappaleiden valmistusväli ei saa ylittää 300 m 3 betonia. Kokeet tehdään standardin SFS 4476 mukaisesti. Betonin pakkasenkestävyyden toteamisessa käytetään yleensä suojahuokossuhteen määritystä, mutta myös muita testausmenetelmiä, kuten jäätymislaajeneman mittausta ja jäähdytys-sulatuskoetta, voidaan käyttää. Suojahuokossuhteen määritys tehdään standardin SFS 4475 mukaisesti Arvostelumenetelmät Betonin vedenpitävyyttä pidetään hyväksyttävänä, jos enintään yhdessä kolmesta peräkkäin tehdystä koekappaleesta vedentunkeumaluku on suurempi kuin 1 tai kuivapintaprosentti pienempi kuin 40. Betonin pakkasenkestävyyttä pidetään yleensä hyväksyttävänä, jos koekappaleista määritetty suojahuokoissuhde on normaaleissa olosuhteissa 0.15 ja lujuusluokka vähintään K25, vaikeissa olosuhteissa 0.20 tai 0.25 rasituksesta riippuen ja lujuusluokka vähintään K30. Jäätymislaajeneman arvon tulee olla negatiivinen. Erityistapauksissa voidaan betonin pakkasenkestävyydelle rakenteesta ja sen käyttöolosuhteista riippuen asettaa mainitusta arvosta poikkeavia vaatimuksia. Suojahuokossuhteen koetulosten keskiarvon tulee olla vähintään vaadittua suojahuokossuhdetta vastaava. Yksi kolmesta peräkkäisestä tuloksesta saa alittaa vaatimuksen enintään 20 %. 7.2 Betonin muut ominaisuudet Betonilta vaadittujen muiden ominaisuuksien kelpoisuus osoitetaan hyväksyttävillä menetelmillä. 8 Betonin laadun arvostelu epätyydyttävän laadun ilmetessä Jos rakenteen betonia ei voida pitää hyväksyttävänä lukujen 5.6 tai 7 mukaisen arvostelun tai rakenteiden tarkastuksen perusteella, on ryhdyttävä määräysten edellyttämiin toimenpiteisiin epätyydyttävän laadun johdosta. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. rakenteiden varmuuden selvittäminen tarkistuslaskelmin sekä

12 Sivu 12 / 14 tarvittaessa rakennekokeisiin perustuva lujuusselvitys. Lujuuden lisäksi kiinnitetään tällöin huomioita myös betonin säilyvyysominaisuuksiin ja muihin käyttötarkoituksen edellyttämiin vaatimuksiin.

13 Sivu 13 / 14 LIITE 1. Betonin lujuuksien muutos

14 LIITE 2. Elementtien betonilujuuksien muutos. Sivu 14 / 14

Betonin lujuuden määrittäminen rakenteesta. Betonitutkimusseminaari Risto Mannonen

Betonin lujuuden määrittäminen rakenteesta. Betonitutkimusseminaari Risto Mannonen Betonin lujuuden määrittäminen rakenteesta Betonitutkimusseminaari 1.11.2017 1 (22) Mittausmenetelmät Käytännössä rakenteesta voidaan määrittää lujuus suoralla tai epäsuoralla menetelmällä: Epäsuorista

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Valmisbetoni

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Valmisbetoni Varmennustodistuksen arviointiperusteet Valmisbetoni Varmennustodistuksen arviointiperusteet Valmisbetoni 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 5 1.1 Ohjeiden soveltamisala... 5 1.2 Sovellettavat vaatimusasiakirjat...

Lisätiedot

MITÄ BETONILLE TAPAHTUU, KUN SE LÄHTEE

MITÄ BETONILLE TAPAHTUU, KUN SE LÄHTEE BETONITUTKIMUSSEMINAARI 2018 MITÄ BETONILLE TAPAHTUU, KUN SE LÄHTEE ASEMALTA Yo u r industry, o u r f o c u s TYÖMAATOIMINTOJEN VAIKUTUS BETONIN LUJUUTEEN JA VAATIMUKSENMUKAISUUTEEN RAKENTEISSA ANNA KRONLÖF,

Lisätiedot

Betonin pakkasenkestävyyden osoittaminen pätevöitymiskurssi Helsinki Kim Johansson

Betonin pakkasenkestävyyden osoittaminen pätevöitymiskurssi Helsinki Kim Johansson Betonin pakkasenkestävyyden osoittaminen pätevöitymiskurssi Helsinki 6.2.2018 Kim Johansson Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Suomen Betoniyhdistys ry Pakkasenkestävyyden laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

SFS 7022 muutokset Betoni. Standardin SFS-EN 206 käyttö Suomessa

SFS 7022 muutokset Betoni. Standardin SFS-EN 206 käyttö Suomessa SFS 7022 muutokset Betoni. Standardin SFS-EN 206 käyttö Suomessa Betoniteollisuuden ajankohtaispäivä 1.10.2019 Ari Mantila BETONISTANDARDEJA (TALONRAKENNUS) VALMISBETONITEHDAS TYÖMAA Vaatimukset betonille

Lisätiedot

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin ns. K-lujuus).

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin ns. K-lujuus). 1 Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin ns. K-lujuus). Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävä betonin nimellislujuus

Lisätiedot

Johanna Tikkanen, TkT

Johanna Tikkanen, TkT Johanna Tikkanen, TkT VTT Otaniemi, Kemistintie 3 M M Huomioliivi mukaan Asianmukaiset jalkineet Keskiviikkona! M Maanantai ja torstai Betonin kiviaines Tuoreen betonin ominaisuudet Kovettuneen betonin

Lisätiedot

Kuutioita ja lieriöitä betonin lujuuden valvonta tehtaalla ja työmaalla

Kuutioita ja lieriöitä betonin lujuuden valvonta tehtaalla ja työmaalla Kuutioita ja lieriöitä betonin lujuuden valvonta tehtaalla ja työmaalla Paikallavalurakentamisen laatukiertue 2018 Mika Tulimaa 6.11.2018 Betonin lujuus yllättävänkin monimutkainen asia Betonin lujuus

Lisätiedot

Betonin valamisen vaikeudesta

Betonin valamisen vaikeudesta Betonin valamisen vaikeudesta XL Siltatekniikan päivät 2017 Jani Meriläinen Jo antiikin roomalaiset osasivat tehdä kunnon betonia! Pantheon, Rooma (124 jkr) Jani Meriläinen 2 Suunnitelma Turhia teräksiä

Lisätiedot

Kimmovasaran käyttäjän ohje

Kimmovasaran käyttäjän ohje 2 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Kimmovasaran käyttäjän ohje Kimmovasaran käyttäjän ohje Liikenneviraston ohjeita 2/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva: P-lukubetonin puristuslujuuden testaus

Lisätiedot

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin K-lujuus).

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin K-lujuus). Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin K-lujuus). Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävä betonin nimellislujuus perustuu

Lisätiedot

Betonin valinta. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi

Betonin valinta. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi Betonin valinta Rudus Betoniakatemia Hannu Timonen-Nissi 25.1.2019 Betonin valintaperusteet Valukohteessa pitää valita rakenteeseen ja olosuhteisiin sopiva betoni sekä luoda betonille sellaiset olosuhteet,

Lisätiedot

Betoninormit BY65: Vaatimukset ja vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen muun kuin lujuuden suhteen. Johanna Tikkanen, Suomen Betoniyhdistys

Betoninormit BY65: Vaatimukset ja vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen muun kuin lujuuden suhteen. Johanna Tikkanen, Suomen Betoniyhdistys Betoninormit BY65: Vaatimukset ja vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen muun kuin lujuuden suhteen Johanna Tikkanen, Suomen Betoniyhdistys Betoninormit BY65 Oleellisia muutoksia verrattuna vanhaan normiin

Lisätiedot

Kimmovasaran käyttäjän ohje. Liikenneviraston ohjeita 21/2016

Kimmovasaran käyttäjän ohje. Liikenneviraston ohjeita 21/2016 Kimmovasaran käyttäjän ohje Liikenneviraston ohjeita 21/2016 Kimmovasaran käyttäjän ohje Liikenneviraston ohjeita 21/2016 Liikennevirasto Helsinki 2016 Kannen kuva: P-lukubetonin puristuslujuuden testaus

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kierrehaat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus kierrehakojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Nestesäiliöelementit, massiivibetoniset laattaelementit ja muut massiivibetoniset elementit

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Nestesäiliöelementit, massiivibetoniset laattaelementit ja muut massiivibetoniset elementit Varmennustodistuksen arviointiperusteet Nestesäiliöelementit, massiivibetoniset laattaelementit ja muut massiivibetoniset elementit Inspecta Sertifiointi Oy Käyntiosoite Y-tunnus: 1065745-2 PL 1000 Sörnäistenkatu

Lisätiedot

BETONIN PURISTUSLUJUUDEN SELVITTÄMINEN VALMIISTA RAKENTEESTA PORAKAPPALEIDEN AVULLA

BETONIN PURISTUSLUJUUDEN SELVITTÄMINEN VALMIISTA RAKENTEESTA PORAKAPPALEIDEN AVULLA BETONIN PURISTUSLUJUUDEN SELVITTÄMINEN VALMIISTA RAKENTEESTA PORAKAPPALEIDEN AVULLA Kun olemassa olevan betonirakenteen lujuutta halutaan selvittää tai betonirakenteessa epäillään lujuuspuutteita esimerkiksi

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen lujuuden suhteen. Johanna Tikkanen, TkT, Suomen Betoniyhdistys ry

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen lujuuden suhteen. Johanna Tikkanen, TkT, Suomen Betoniyhdistys ry Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen lujuuden suhteen Johanna Tikkanen, TkT, Suomen Betoniyhdistys ry Betonin puristuslujuuden vaatimustenmukaisuutta valvotaan ja arvioidaan tuotannon yhteydessä standardien

Lisätiedot

Kimmovasaran käyttäjän ohje. Tiehallinnon selvityksiä 28/2006

Kimmovasaran käyttäjän ohje. Tiehallinnon selvityksiä 28/2006 Kimmovasaran käyttäjän ohje Tiehallinnon selvityksiä 28/2006 Kimmovasaran käyttäjän ohje Tiehallinnon selvityksiä 28/2006 TIEHALLINTO Helsinki 2006 Verkkoversio http://www.tiehallinto.fi/sillat ISSN 1459-1553

Lisätiedot

Betonimatematiikkaa

Betonimatematiikkaa Betonimatematiikkaa.11.017 Kiviaineksen rakeisuusesimerkki Laske seuraavan seulontatuloksen rakeisuusluku ja piirrä rakeisuuskäyrä Seula # mm Seulalle jäänyt Läpäisyarvo % g % Pohja 60 9,0-0,15 30 4,5

Lisätiedot

BETONIN PURISTUSLUJUUDEN SELVITTÄMINEN VALMIISTA RAKENTEESTA PORAKAPPALEIDEN AVULLA

BETONIN PURISTUSLUJUUDEN SELVITTÄMINEN VALMIISTA RAKENTEESTA PORAKAPPALEIDEN AVULLA BETONIN PURISTUSLUJUUDEN SELVITTÄMINEN VALMIISTA RAKENTEESTA PORAKAPPALEIDEN AVULLA Kun olemassa olevan betonirakenteen lujuutta halutaan selvittää tai rakenteessa epäillään betonin lujuuspuutetta esimerkiksi

Lisätiedot

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara?

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonin kesäkokous, Tampere 10.8.2012 Suomen Betoniyhdistys ry Betonilaboratorio tutkii Kolmas osapuoli edellyttää betonista tutkittavan Puristuslujuus Notkeus

Lisätiedot

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien TUTKIMUSSELOSTUS Nro RTE3261/4 8..4 Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien mittausarvojen määritys Tilaaja: Salon Tukituote Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE3261/4

Lisätiedot

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI. Suomen Betoniyhdistys ry

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI. Suomen Betoniyhdistys ry Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Suomen Betoniyhdistys ry Betonirakentamista ohjaa monet eri osapuolet Keskeisiä ovat viranomaismääräykset Kaikessa rakentamisessa tulee noudattaa viranomaismääräyksiä

Lisätiedot

Betonimatematiikkaa

Betonimatematiikkaa Betonimatematiikkaa.11.017 Kiviaineksen seulontatulokset ja läpäisyarvo Laske seuraavan seulontatuloksen rakeisuusluku ja piirrä rakeisuuskäyrä Seula # mm Seulalle jäänyt Läpäisyarvo g % % Pohja 60 9,0-0,15

Lisätiedot

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI. Suomen Betoniyhdistys ry

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI. Suomen Betoniyhdistys ry Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Suomen Betoniyhdistys ry Betonirakentamista ohjaa monet eri osapuolet Keskeisiä ovat viranomaismääräykset ja lait Kaikessa rakentamisessa tulee noudattaa viranomaismääräyksiä

Lisätiedot

Betoniperheitä ja arvostelueriä Betonien luokittelu perheisiin, arvostelueriin ja toimenputeet, kun vaatimukset eivät täyty

Betoniperheitä ja arvostelueriä Betonien luokittelu perheisiin, arvostelueriin ja toimenputeet, kun vaatimukset eivät täyty Betoniperheitä ja arvostelueriä Betonien luokittelu perheisiin, arvostelueriin ja toimenputeet, kun vaatimukset eivät täyty Betoniteollisuuden ajankohtaispäivä 1.10.2019 Risto Mannonen Risto Mannonen Konsulttitoimisto

Lisätiedot

Ruiskubetonin vaatimuksenmukaisuus. Lauri Uotinen

Ruiskubetonin vaatimuksenmukaisuus. Lauri Uotinen Ruiskubetonin vaatimuksenmukaisuus Vaatimuksenmukaisuus Ennen rakentamista arvioidaan ennakkokokeilla ja koeruiskutuksella ennen rakentamista. Rakentamisen aikana tehdään määrävälein laadunvalvontakokeita.

Lisätiedot

Betoniperheet ja valvontakorttimenettely

Betoniperheet ja valvontakorttimenettely Betoniperheet ja valvontakorttimenettely Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen lujuuden suhteen Johanna Tikkanen, TkT, Suomen Betoniyhdistys ry Betonin puristuslujuus Betonin puristuslujuuden vaatimustenmukaisuutta

Lisätiedot

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01277-14 Betonin korjausaineiden SILKOkokeet 2014 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tuoteryhmien koeohjelmat...

Lisätiedot

Betonin laadunvarmistaminen työmaalla

Betonin laadunvarmistaminen työmaalla Betoniseminaari 20.3.2017 / Betonin laadunvarmistaminen työmaalla Infra- ja talonrakentaminen Betonin laadunvarmistaminen työmaalla Hyvä ennakkosuunnittelu Suunnitelman noudattaminen Varautuminen häiriöihin

Lisätiedot

Johanna Tikkanen, TkT, Suomen Betoniyhdistys ry

Johanna Tikkanen, TkT, Suomen Betoniyhdistys ry Johanna Tikkanen, TkT, Suomen Betoniyhdistys ry Eurooppalainen standardi SFS-EN 206 mahdollistaa vaihtoehtoisen menettelyn käytön jatkuvan tuotannon vaatimustenmukaisuuden osoittamiselle eli niin sanotun

Lisätiedot

Tiehallinnon selvityksiä 60/2001. Kimmovasaran käyttäjän ohje

Tiehallinnon selvityksiä 60/2001. Kimmovasaran käyttäjän ohje Kimmovasaran käyttäjän ohje Tiehallinnon selvityksiä 60/2001 Tiehallinnon selvityksiä 60/2001 Kimmovasaran käyttäjän ohje Tiehallinto Siltayksikkö Helsinki 2001 ISSN 1457-9871 ISBN 951-726-811-4 TIEH 3200706

Lisätiedot

Johanna Tikkanen, TkT

Johanna Tikkanen, TkT Johanna Tikkanen, TkT Suhteituksella tarkoitetaan betonin osaaineiden (sementti, runkoaine, vesi, (lisäaineet, seosaineet)) yhdistämistä niin, että sekä tuore betonimassa että kovettunut betoni saavuttavat

Lisätiedot

Rakennekoekappaleista suunnittelulujuuteen

Rakennekoekappaleista suunnittelulujuuteen Rakennekoekappaleista suunnittelulujuuteen Kokeellinen tutkimushanke Ari Husso, Jukka Haavisto Betonitutkimusseminaari 31.10.2018 Tausta Betonin puristuslujuus voidaan määrittää standardin mukaan halkaisijaltaan

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Infrabetonien valmistusohje Kommentoiniversio Jouni Punkki, Aalto-yliopisto

Infrabetonien valmistusohje Kommentoiniversio Jouni Punkki, Aalto-yliopisto Infrabetonien valmistusohje Kommentoiniversio 20.9.2019 Jouni Punkki, Aalto-yliopisto 27.9.2019 Sisältö Lähtökohtia ja historiaa Infrabetoniohjeiden tärkeimmät muutokset P-lukubetonilaadut Sallitut vesimäärät

Lisätiedot

Kimmovasaran käyttäjän ohje

Kimmovasaran käyttäjän ohje Tielaitos Kimmovasaran käyttäjän ohje g -.-. //_ 4o (fl.235 (I) C C 0 30 25 Tielaitoksen selvityksiä 3311998 25 30 35 40 Kimmovasaralukema (N) HeIsnki 1998 TIEHALLINTO SUtayksikkö - 4 Virheen korjaus Kimmovasaran

Lisätiedot

Siltojen betonirakenteiden toteutus - väliaikaiset soveltamisohjeet 2012

Siltojen betonirakenteiden toteutus - väliaikaiset soveltamisohjeet 2012 Siltojen betonirakenteiden toteutus - väliaikaiset soveltamisohjeet 2012 Soveltamisalue Tätä ohjetta käytetään väliaikaisesti InfraRYL jaksossa 42000 esitettyjen laatuvaatimusten rinnalla rakennettaessa

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Betonin lujuus ja rakenteiden kantavuus. Betoniteollisuuden kesäkokous Hämeenlinna prof. Anssi Laaksonen

Betonin lujuus ja rakenteiden kantavuus. Betoniteollisuuden kesäkokous Hämeenlinna prof. Anssi Laaksonen Betonin lujuus ja rakenteiden kantavuus Betoniteollisuuden kesäkokous 2017 11.8.2017 Hämeenlinna prof. Anssi Laaksonen Sisältö 1) Taustaa 2) Lujuuden lähtökohtia suunnittelussa 3) Lujuus vs. rakenteen

Lisätiedot

RakMK B4 SFS-EN 206-1 by50. Mitä uutta 1.1.2005

RakMK B4 SFS-EN 206-1 by50. Mitä uutta 1.1.2005 RakMK B4 SFS-EN 206-1 by50 Mitä uutta 1.1.2005 21.2.2005 Tampereen kaupunki Rakennusvalvontayksikkö Jouni Punkki, Parma Oy Risto Mannonen, Betoniyhdistys ry. Sisältö 1.RakMK B4 SFS-EN 206-1 by50 eurooppalainen

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU FMC no. 41874.126.300 4.12.2012 2 Sisällysluettelo 1 Toimintatapa... 3 2 Rakenne... 3 2.1 Osat ja materiaalit... 3 2.2 Valmistustapa...

Lisätiedot

Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia. Harjoitus 6

Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia. Harjoitus 6 Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia Harjoitus 6 Korkealujuusbetonin lujuus on K70 K100 (By50). Ultralujan betonin (RPC eli Reactive Powder Concrete) pölymäiseksi jauhettu kiviaines

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

Betonisandwich-elementin, jossa on 40 mm paksu muovikuitubetoninen ulkokuori, käyttökelpoisuus ulkoseinärakenteena

Betonisandwich-elementin, jossa on 40 mm paksu muovikuitubetoninen ulkokuori, käyttökelpoisuus ulkoseinärakenteena 1 (5) Tilaaja: Rakennusteollisuus RT ry Arto Suikka PL 381 (Unioninkatu 14) 00131 Helsinki Viite: Tehtävä: Lausuntopyyntö: Rakennusteollisuus RT ry/ Arto Suikka Arvioida toimiiko raudoittamaton 40 mm paksu

Lisätiedot

TAPIOLAN UIMAHALLI, YLEISÖKATSOMOA KANNATTELEVIEN TASAUS- JA PUSKUALTAIDEN PURISTUSLUJUUDEN LISÄTUTKIMUS

TAPIOLAN UIMAHALLI, YLEISÖKATSOMOA KANNATTELEVIEN TASAUS- JA PUSKUALTAIDEN PURISTUSLUJUUDEN LISÄTUTKIMUS Tutkimusselostus 1 (3) Jakelu: Heikki Kääriäinen Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 02070 ESPOON KAUPUNKI Laatija, pvm Tarkastaja, pvm heikki.kaariainen@espoo.fi TAPIOLAN UIMAHALLI, YLEISÖKATSOMOA KANNATTELEVIEN

Lisätiedot

RATA Betonisiltojen lujuusongelmat. Jani Meriläinen

RATA Betonisiltojen lujuusongelmat. Jani Meriläinen RATA 2018 Betonisiltojen lujuusongelmat Jani Meriläinen Kostamontien alikulkusilta, Kemijärvi Kemijärvi Isokylä Patokankaan parannushankkeessa (PATOhanke) päätettiin uusia vanha, ruosteinen ja alikulkevan

Lisätiedot

100 siltaa - mitä opittiin

100 siltaa - mitä opittiin 100 siltaa - mitä opittiin Liisa Salparanta Ludovic Fülöp, Miguel Ferreira, Edgar Bohner, Markku Leivo, Mari Niemelä, Susanna Kunttu Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Betonitutkimusseminaari 2018 1 Betonisiltojen

Lisätiedot

Selvitys P-lukubetonien korkeista ilmamääristä silloissa Siltatekniikan päivät

Selvitys P-lukubetonien korkeista ilmamääristä silloissa Siltatekniikan päivät Selvitys P-lukubetonien korkeista ilmamääristä silloissa Siltatekniikan päivät 25.1.2017 Jouni Punkki, Betoniviidakko Oy Esityksen sisältöä Esitellään kaksi Liikenneviraston Betoniviidakko Oy:llä teettämää

Lisätiedot

Tiivistyykö, erottuuko? valamisen oikeat työmaatekniikat. Betonirakentamisen laatukiertue Jouni Punkki

Tiivistyykö, erottuuko? valamisen oikeat työmaatekniikat. Betonirakentamisen laatukiertue Jouni Punkki Tiivistyykö, erottuuko? valamisen oikeat työmaatekniikat Betonirakentamisen laatukiertue 2018 6.11.2018 Jouni Punkki Tiivistyykö, erottuuko? valamisen oikeat työmaatekniikat Rakennusteollisuus RT 7.11.2018

Lisätiedot

SILLANRAKENNUSTÖIDEN ARVONVÄHENNYSPERUSTEET

SILLANRAKENNUSTÖIDEN ARVONVÄHENNYSPERUSTEET Urakkaohjelman työkohtalsen osan liite nro SILLANRAKENNUSTÖIDEN ARVONVÄHENNYSPERUSTEET TVH 733282 TIE- JA VESIRAKENNUS LAITOS TAMMIKUU 1982 S HAL,, 1'. p., 6 0233 TIE - JA VESIRAKENNUSLAITOS SILLANRAKENNUSTÖIDEN

Lisätiedot

VESI-SEMENTTISUHDE, VAATIMUKSET JA MÄÄRITTÄMINEN

VESI-SEMENTTISUHDE, VAATIMUKSET JA MÄÄRITTÄMINEN VESI-SEMENTTISUHDE, VAATIMUKSET JA MÄÄRITTÄMINEN Betoniteollisuuden ajankohtaispäivät 2018 30.5.2018 1 (22) Vesi-sementtisuhteen merkitys Vesi-sementtisuhde täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Professori Duff

Lisätiedot

OHJE 2(5) 25.8.2015 Dnro LIVI/4495/05.00/2015 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3

OHJE 2(5) 25.8.2015 Dnro LIVI/4495/05.00/2015 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3 OHJE 2(5) Sisällys 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3 2 LAATUVAATIMUKSET KITKAMITTAREILLE... 3 2.1 Käyttöturvallisuus... 3 2.2 Kalibroitavuus... 3 2.3 Mittaustarkkuus... 4 2.3.1 Mittarien samankaltaisuuteen

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

Kolmannen osapuolen valvonta betoniteollisuudessa

Kolmannen osapuolen valvonta betoniteollisuudessa [presentation title] via >Insert >Header & Footer Kolmannen osapuolen valvonta betoniteollisuudessa Betonilaborantti, - mylläri koulutus Espoo 2019-01-16 Kiwa Inspecta Katriina Tallbacka 2019-01-16 Esityksen

Lisätiedot

Betonin valmistus SFS-EN 206-1, kansallinen liite ja SFS 7022

Betonin valmistus SFS-EN 206-1, kansallinen liite ja SFS 7022 Betonin valmistus SFS-EN 206-1, kansallinen liite ja SFS 7022 15.5.2012 Betoni Workshop Kim Johansson Kim Johansson 1(12) Taustaa 1. Esistandardi ENV 206-1990 2. SFS-EN 206-1 - 2000 3. Voimaansaattaminen

Lisätiedot

ELEMENTTITEHTAAN BETONITYÖNJOHTAJA Elementtitehtaan betonityönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 4 op Tuotantotekniikkaa 2 op

ELEMENTTITEHTAAN BETONITYÖNJOHTAJA Elementtitehtaan betonityönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 4 op Tuotantotekniikkaa 2 op ELEMENTTITEHTAAN BETONITYÖNJOHTAJA Elementtitehtaan betonityönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 4 op Tuotantotekniikkaa 2 op MODUULI 1: 1. JAKSO 04. - 05.12.2018 (2 pv) 2. JAKSO

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

PANK-4006 PANK. PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: 11.09.1995 Korvaa menetelmän: TIE 402

PANK-4006 PANK. PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: 11.09.1995 Korvaa menetelmän: TIE 402 Asfalttimassat ja -päällysteet, perusmenetelmät PANK-4006 PANK PÄÄLLYSTEEN SUHTEITUS PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: 11.09.1995 Korvaa menetelmän: TIE 402 1. MENETELMÄN TARKOITUS Suhteitusmenetelmän

Lisätiedot

BETONIN SUHTEITUS : Esimerkki

BETONIN SUHTEITUS : Esimerkki BETONIN SUHTEITUS : Esimerkki 1 5.11.2017 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Esimerkki 1/ Lähtötiedot 30 = Alin 150*300 lieriölle määritetty ominaislujuus

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Siltabetonin puristuslujuuden osoittamismenettelyt

Siltabetonin puristuslujuuden osoittamismenettelyt Siltabetonin puristuslujuuden osoittamismenettelyt Siltatekniikan päivät 27.-28.1.2016, Vantaa Jouni Punkki, Betoniviidakko Oy Sisältöä: 1. 2. Betoniviidakko Oy lyhyesti Betoni puristuslujuus Miksi puristuslujuuden

Lisätiedot

ELEMENTTITEHTAAN BETONITYÖNJOHTAJA Elementtitehtaan betonityönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 4 op Tuotantotekniikkaa 2 op

ELEMENTTITEHTAAN BETONITYÖNJOHTAJA Elementtitehtaan betonityönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 4 op Tuotantotekniikkaa 2 op ELEMENTTITEHTAAN BETONITYÖNJOHTAJA Elementtitehtaan betonityönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 4 op Tuotantotekniikkaa 2 op MODUULI 1: 1. JAKSO 08. - 09.10.2019 (2 pv) 2. JAKSO

Lisätiedot

Harjoitus 11. Betonin lujuudenkehityksen arviointi

Harjoitus 11. Betonin lujuudenkehityksen arviointi Harjoitus 11 Betonin lujuudenkehityksen arviointi Betonin lujuudenkehityksen arvioiminen Normaali- ja talviolosuhteet T = +5 +40 C lujuudenkehityksen nopeus muuttuu voimakkaasti, mutta loppulujuus sama

Lisätiedot

SILLAN KELPOISUtJSK IRJA SILTA. 4Wi1A1IM TIE- JA VESIRAKENNUSPIIRI. LAATINUT: Nimi: Pvm.: Toimi paikka. TARKASTANUT: Nimi: P ym.

SILLAN KELPOISUtJSK IRJA SILTA. 4Wi1A1IM TIE- JA VESIRAKENNUSPIIRI. LAATINUT: Nimi: Pvm.: Toimi paikka. TARKASTANUT: Nimi: P ym. SILLAN KELPOISUtJSK IRJA SILTA 4Wi1A1IM TIE- JA VESIRAKENNUSPIIRI LAATINUT: Nimi: Pvm.: Toimi paikka TARKASTANUT: Nimi: P ym.: Toimi paikka: TVH 732231 TIE- JA VESI RAK EN N U SLA 1 TOS 1984 -.1 1 1. YLE

Lisätiedot

Murskaustäiden yleiset arvonmuutosperusteet

Murskaustäiden yleiset arvonmuutosperusteet Tielaitos Murskaustäiden yleiset arvonmuutosperusteet Urakka-asiakirjat Helsinki 1991 v Tiehallitus TieIa itos Tleha;fltuksen kfrjasto DOkflrc: '///t1 Nider,,a; 7//3/) Murskaustöiden yleiset arvonmuutosperusteet

Lisätiedot

42030 Sillan betonielementtirakenteet

42030 Sillan betonielementtirakenteet Arbortext Editor Unformatted Print: 42030_Sillan_betonielementtirakenteet.xml Printed Tue Sep 11 14:23:58 2012 User: lea.vettenranta Page: 1 Julkaistu: 2009/3, muuttumattomana Julkaistu: 2009/2, muuttumattomana

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016 Raskasrakenteiset LVI-hormielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 1.1. Rajaukset... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 3.1. Yleistä...

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Vesilukot Tyyppihyväksyntäohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus vesilukkojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI. Suomen Betoniyhdistys ry

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI. Suomen Betoniyhdistys ry Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Suomen Betoniyhdistys ry Rakenteen suunnittelu Betonirakenteen valmistuksen suunnittelu =betonityösuunnitelma Muottityö, raudoitustyö Betonin valmistus Betonointi

Lisätiedot

Yleiset arvonmuutosperusteet. Murskaustyät. Tielaitos. Urakka-asiakirjat. Helsinki Kehittämiskeskus V4N HE/VTUA/UT. Ti /

Yleiset arvonmuutosperusteet. Murskaustyät. Tielaitos. Urakka-asiakirjat. Helsinki Kehittämiskeskus V4N HE/VTUA/UT. Ti / Yleiset arvonmuutosperusteet Tielaitos Murskaustyät Urakka-asiakirjat Helsinki 1995 Kehittämiskeskus Ti / V4N HE/VTUA/UT Yleiset arvonmuutosperusteet Murskaustyöt rjaso Tielaitos Kehittämiskeskus Helsinki

Lisätiedot

Muutokset tuoteryhmäohjeissa TR14:2017 ja TR15:2017

Muutokset tuoteryhmäohjeissa TR14:2017 ja TR15:2017 [presentation title] via >Insert >Header & Footer Muutokset tuoteryhmäohjeissa TR14:2017 ja TR15:2017 Betoniteollisuuden ajankohtaispäivä 30.5.2018 Kiwa Inspecta Jani Ruuth 24.4.2018 Muutokset tuoteryhmäohjeissa

Lisätiedot

BETONIN SUHTEITUS eli Betonin koostumuksen määrittely

BETONIN SUHTEITUS eli Betonin koostumuksen määrittely BETONIN SUHTEITUS eli Betonin koostumuksen määrittely 20.9.2016 Suhteitus Tarkoitetaan betonin osaaineiden (sementti, kiviaines, vesi) yhdistämistä niin, että sekä betonimassa että kovettunut betoni saavuttavat

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmansuodattimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

RakMK ohjeistuksen löydät osoitteesta

RakMK ohjeistuksen löydät osoitteesta RVT-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RVT-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 2 2 RVT-VALUANKKUREIDEN MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 Mitat ja toleranssit... 3 2.2 RVT-valuankkureiden materiaalit

Lisätiedot

Betonirakenteiden määräykset. Betonityönjohtajien päivityskurssi Rakennustuoteteollisuus RTT ry Timo Tikanoja

Betonirakenteiden määräykset. Betonityönjohtajien päivityskurssi Rakennustuoteteollisuus RTT ry Timo Tikanoja Betonirakenteiden määräykset Betonityönjohtajien päivityskurssi 29.10.2015 Rakentamismääräysten uusi rakenne Kantavien rakenteiden suunnittelua ohjaavan lainsäädännön rakenne: Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit...

1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit... RLS sisäkierrehylsyankkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RLS sisäkierrehylsyankkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit

Lisätiedot

TALVIBETONOINTI

TALVIBETONOINTI TALVIBETONOINTI TALVIBETONOINTI Alhaisissa lämpötiloissa sementin reaktiot veden kanssa hidastuvat Mikäli betoni ehtii jäähtyä, ei edes korkean lujuuden omaava betoni kovetu nopeasti Betonin alhainen lämpötila

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

BETONILABORANTTI JA -MYLLÄRI pätevöitymiskurssi. Paikka: Technopolis Espoo, Osoite: Tekniikantie 12 ja Vaisalantie 6 ( ), Otaniemi, Espoo.

BETONILABORANTTI JA -MYLLÄRI pätevöitymiskurssi. Paikka: Technopolis Espoo, Osoite: Tekniikantie 12 ja Vaisalantie 6 ( ), Otaniemi, Espoo. BETONILABORANTTI JA -MYLLÄRI pätevöitymiskurssi 09. - 11.01.2018-1. kurssijakso 05. - 07.02.2018-2. kurssijakso 12. - 14.03.2018-3. kurssijakso, 15.03.2018 - lopputentti Paikka: Technopolis Espoo, Osoite:

Lisätiedot

Ilmavaivaista betonia?

Ilmavaivaista betonia? Ilmavaivaista betonia? Notkistimien ja huokostimien yhteistoiminta Betonirakentamisen laatukiertue 2018 Jouni Punkki Professor of Practice Aalto-yliopisto, Betonitekniikka Sisältöä P-lukubetoni Betonin

Lisätiedot

Betonilattiat 2014 by 45 / BLY 7

Betonilattiat 2014 by 45 / BLY 7 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O OSA 1 YLEISTÄ... 9 1.1 SOVELTAMISALA... 9 1.2 BETONILATTIOIDEN PERUSTYYPIT... 10 1.2.1 Maanvarainen lattia... 10 1.2.2 Paalulaatta... 11 1.2.3 Pintabetonilattia... 11 1.2.3.1

Lisätiedot

BETONILABORANTTI JA -MYLLÄRI pätevöitymiskurssi. Paikka: Technopolis Espoo, Osoite: Tekniikantie 12, Otaniemi, Espoo.

BETONILABORANTTI JA -MYLLÄRI pätevöitymiskurssi. Paikka: Technopolis Espoo, Osoite: Tekniikantie 12, Otaniemi, Espoo. BETONILABORANTTI JA -MYLLÄRI pätevöitymiskurssi 17. - 19.01.2017-1. kurssijakso, Espoo 07. - 09.02.2017-2. kurssijakso, Espoo 13. - 14.03.2017-3. kurssijakso, Espoo 15.03.2017-3. kurssijakso, laboratorio-osuus,

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6

Lisätiedot

SILTATEKNIIKAN PÄIVÄT

SILTATEKNIIKAN PÄIVÄT SILTATEKNIIKAN PÄIVÄT 24. - 25.1.2017 Betonin lujuus lähtökohdista rakenteisiin 25.1.2017 prof. Anssi Laaksonen Sisältö 1) Taustaa 2) Lujuuden lähtökohdat suunnittelussa 3) Lujuuden vaikutus rakenteen

Lisätiedot

SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 8.10.2012 2 Sisällysluettelo: 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT... 3 2.2

Lisätiedot

BETONOINTITYÖN HAASTEET TYÖMAALLA JA VAIKUTUS LOPPUTUOTTEEN LAATUUN

BETONOINTITYÖN HAASTEET TYÖMAALLA JA VAIKUTUS LOPPUTUOTTEEN LAATUUN BETONOINTITYÖN HAASTEET TYÖMAALLA JA VAIKUTUS LOPPUTUOTTEEN LAATUUN 1 BETONOINTITYÖN HAASTEET TYÖMAALLA JA VAIKUTUS LOPPUTUOTTEEN LAATUUN Sisältö: Raudoitus ja betonin maksimiraekoko Betonin vastaanotto

Lisätiedot

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu R-STEEL LENKKI Eurokoodien mukainen suunnittelu R-STEEL LENKKI 1 R-STEEL LENKIN TOIMINTATAPA... 2 2 R-STEEL LENKIN MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 R-Seel Lenkin mitat... 4 2.2 R-Steel Lenkin materiaalit

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

KL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

KL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu KL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu KL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA...2 2 KL-KIINNITYSLEVYJEN MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 KL-kiinnityslevyjen mitat...3 2.2 KL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset...4

Lisätiedot

Good Vibrations-projekti

Good Vibrations-projekti Koostumuksen vaikutus betonin tiivistettävyyteen Good Vibrations-projekti BETONITUTKIMUSSEMINAARI 2018 Jouni Punkki Sisältö Good Vibrations-projekti Tiivistämisen kaksi perusongelmaa Betonin tiivistäminen

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille Valtaosa rakennustuotteista tarvitsee CE-merkinnän vuoteen 2013 mennessä. Ilman CE-merkintää ei rakennustuote voi määräajan jälkeen olla markkinoilla, ei Suomessa

Lisätiedot

VALMISBETONITEHTAAN BETONITYÖNJOHTAJA Valmisbetonityönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 5 op

VALMISBETONITEHTAAN BETONITYÖNJOHTAJA Valmisbetonityönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 5 op VALMISBETONITEHTAAN BETONITYÖNJOHTAJA Valmisbetonityönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 5 op MODUULI 1: 1. JAKSO 04. 05.12.2018 (2 pv) 2. JAKSO 19. 20.12.2018 (2 pv) MODUULI 3: 28.

Lisätiedot

Talvibetonointi. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi

Talvibetonointi. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi Talvibetonointi Rudus Betoniakatemia Hannu Timonen-Nissi 25.1.2019 Talvibetonointi Alhaisissa lämpötiloissa sementin reaktiot veden kanssa hidastuvat. Mikäli betoni ehtii jäähtyä, ei edes korkean lujuuden

Lisätiedot

Paikallavalettavien kantavien betonirakenteiden laadunvarmistus

Paikallavalettavien kantavien betonirakenteiden laadunvarmistus Behrus Abdi Paikallavalettavien kantavien betonirakenteiden laadunvarmistus Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Rakennustekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 12.4.2018 1 (56) Tekijä Otsikko

Lisätiedot

BETONIN OPTISET TUTKIMUSMENETELMÄT

BETONIN OPTISET TUTKIMUSMENETELMÄT BETONIN OPTISET TUTKIMUSMENETELMÄT Betonilaborantti ja -myllärikurssi Jarkko Klami, Asiantuntija (FM) VTT Expert Services Oy Menetelmät Useita eri menetelmiä ja optisia laitteita, riippuen mitä halutaan

Lisätiedot