Betoniperheitä ja arvostelueriä Betonien luokittelu perheisiin, arvostelueriin ja toimenputeet, kun vaatimukset eivät täyty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Betoniperheitä ja arvostelueriä Betonien luokittelu perheisiin, arvostelueriin ja toimenputeet, kun vaatimukset eivät täyty"

Transkriptio

1 Betoniperheitä ja arvostelueriä Betonien luokittelu perheisiin, arvostelueriin ja toimenputeet, kun vaatimukset eivät täyty Betoniteollisuuden ajankohtaispäivä Risto Mannonen Risto Mannonen Konsulttitoimisto 42 Oy 1 (68)

2 Sisältö Betoniperheet Perheiden muodostaminen Puristuslujuuden vaatimukset CUSUM Arvosteluerät Arvosteluerien muodostaminen Pakkasenkestävyyden osoittaminen Normin jaa LIVI:n vaatimukset Toimenpiteet alitustapauksissa 2 (68)

3 Lujuus valetuista koekappaleista by65 mukaan Betonin puristuslujuus normikokein betoniperheittäin Betonin puristuslujuuden vaatimustenmukaisuutta valvotaan ja arvioidaan tuotannon yhteydessä standardien mukaisilla menetelmillä. Rakenteen mitoista, valutavasta, tiivistyksestä, jälkihoidosta ja ympäristöolosuhteista johtuen rakenteissa olevan betonin lujuus voi todellisuudessa poiketa standardien mukaisten testien tuloksista. Näytteenotto vaatimustenmukaistestejä varten suoritetaan sellaisessa paikassa, että betonin oleelliset ominaisuudet ja koostumus eivät merkittävästi muutu näytteenottopaikan ja betonin toimituspaikan välillä. 3 (68)

4 Vaatimustenmukaisuuden toteaminen Betonin vaatimustenmukaisuuden arviointi suoritetaan joko yksittäisille betonikoostumuksille tai betoniperheille, joiden soveltuvuuden valmistaja on osoittanut. Betoniperheen käytöllä on tarkoitus tehostaa betonin valmistuksen laadunvalvontaa. Siksi on tärkeää, että yhdessä perheessä tapahtuvat laatumuutokset ovat riippuvaisia mahdollisimman harvoista tekijöistä. Näin perheen tulosten hajonta minimoituu ja, mikä tärkeintä, muutosten syyt on tunnistettavissa. Laadunvalvonnan kannalta on edullista, että samaan perheeseen sijoitetaan kaikki samantyyppiset betonikoostumukset. Mikäli samassa perheessä on perheenjäseniä, joiden ominaisuuksissa ilmenevät vaihtelut ovat riippuvaisia hyvin erilaisista tekijöistä, perheen sisäinen hajonta kasvaa ja samalla mahdollisuus tunnistaa vaihteluiden aiheuttaja heikkenee. 4 (68)

5 Betoniperhe koostuu perheenjäsenistä eli eri betonikoostumuksista. Yhdeksi perheenjäseneksi katsotaan betonikoostumus, jonka ominaisuuksia, kuten tavoitelujuutta ja -notkeutta pyritään pitämään mahdollisimman vakiona arvostelujakson ajan. Osa-aineiden ominaisuuksissa havaitut muutokset saattavat vaatia arviointijakson aikana muutoksia betonin koostumukseen tavoitteen saavuttamiseksi. 5 (68)

6 Saman perheen jäsenten tulee täyttää seuraavat ehdot: Sementti on tyypiltään, lujuusluokaltaan ja alkuperältään yhdenmukainen. Saman valmistajan samassa maassa eri tehtaalla valmistamia sementtejä voidaan pitää samana sementtinä, mikäli se teknisesti on perusteltua. Kiviainekset ovat toiminallisilta ominaisuuksiltaan samankaltaisia. Seosaine on sama. Lisäaineet eivät merkittävästi vaikuta lujuuteen. Arvosteluikä on sama. Lujuusluokat eivät liiaksi poikkea toisistaan. Omina betonilaatuinaan tai eri perheinä tulee käsitellä betonit, joiden sisältämillä lisäaineilla voi olla vaikutusta puristuslujuuteen. Tällaisia lisäaineita ovat esimerkiksi huokostavat lisäaineet. 6 (68)

7 Tiivistystavaltaan erilaisia betoneja, kuten maakosteita, tärytettäviä tai itsetiivistyviä betoneja, tulee käsitellä omina perheinään. Normaalilujuuksiset betonit (lujuusluokka C50/60) ja korkealujuusbetonit tulee käsitellä omissa perheissään. Ennen betoniperhekäsitteen käyttöönottoa tai käytön laajentamista valvottavien betonilaatujen lujuusominaisuudet tulee tuntea testauksien tai aiempien tuotantotietojen perusteella siten, että saavutetaan riittävä ja tehokas laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuden toteaminen. Betoniperhettä muodostettaessa perheenjäsenten joukosta valitaan vertailubetoni, jota joko valmistetaan eniten tai joka edustaa perheen keskivertoa. 7 (68)

8 Jokaisen yksittäisen betonin ja vertailubetonin vastaavuus on todettava. Käytännössä tämä käy parhaiten siten, että betonien tavoitelujuudet toimivat laskelmien perusteina. Tutkittavan betonin lujuus muunnetaan vastaamaan vertailubetonin lujuutta vertaamalla tutkittavan betonin puristuslujuustulosta kyseisen betonin tavoitelujuuteen. Yksinkertaisimmin muunnettu lujuus saadaan lisäämällä poikkeama vertailubetonin tavoitelujuuteen. 8 (68)

9 9 (68)

10 Vaihtoehtoinen tapa muuttaa lujuustulokset vastaamaan toisiaan on käyttää suhteellista menetelmää. Menetelmä on suositeltava, jos samaan perheeseen kuuluu lujuusluokiltaan tai tavoitelujuuksiltaan hyvin erilaisia betoneja. Betoniyhdistyksen laskentaohjelma käyttää tätä menetelmää. Seuraavassa esitetään edellisen esimerkin tulosten muuttaminen käyttäen tulosten suhteellista muuntamista : 10 (68)

11 Näytteenotto- ja testaussuunnitelma sekä betoniperheiden ja yksittäisten jäsenten vaatimustenmukaisuuden ehdot laaditaan erikseen valmistuksen alkuvaiheelle ja jatkuvalle valmistukselle. Valmistuksen alkuvaihe päättyy ja jatkuva valmistus alkaa, kun käytettävissä on vähintään 35 testaustulosta enintään 12 kuukauden ajalta. Vaatimuksenmukaisuuden arvioinnissa käytetään aina 150 mm:n kuutiotuloksia. Jos tulokset on saatu käyttäen halkaisijaltaan 150 mm:n ja korkeudeltaan 300 mm:n lieriökoekappaleita, ne tulee muuntaa vastaamaan 150 mm:n kuutiotulosta taulukon 5.1 mukaisesti. Käytettäessä 100 mm:n kuutiota tulos muunnetaan vastaamaan 150 mm:n kuutiolujuutta jakamalla tulos kertoimella 1, (68)

12 12 (68)

13 Alkutestaus ja testien hyväksymisehdot Alkutestauksen keskeinen tarkoitus on määrittää betonin koostumuksen tavoitelujuus. Tavoitelujuus toimii perustana, kun tulokset muunnetaan vastaamaan vertailubetonin lujuutta. Alkutestauksella tulee myös osoittaa, että betoni täyttää riittävällä marginaalilla kaikki sen määrittelyssä betonimassalle ja kovettuneelle betonille esitetyt vaatimukset. Betonin alkutestauksesta vastaa valmistaja. Yksittäisen betonin alkutestauksessa tulee testata vähintään kolme koekappaletta jokaisesta vähintään kolmesta annoksesta eli yhteensä vähintään yhdeksän koekappaletta. Betoniperheen alkutestauksessa näytteenottoon valitun perheen jäsenten lukumäärän tulee olla sellainen, että katetaan kaikkien perheeseen kuuluvien betonien koostumukset. Tällöin yhden betonin koekappaleet voidaan tehdä yhdestä annoksesta (3 kpl / annos). 13 (68)

14 Näytteenotto- ja testaussuunnitelma 14 (68)

15 Tuotantopäivä Näytteiden vähimmäismäärää määritettäessä tuotantopäivä on päivä, joka täyttää jonkin seuraavista vaihtoehdoista: Päivä, jolloin kyseistä perhettä on tuotettu vähintään 25 m 3. Ajanjakso, jonka aikana edellisen tuotantopäivän jälkeen kyseiseen perheeseen kuuluvia betoneja on yhteensä tuotettu 25 m 3. Jos 30 päivän aikana on tuotettu kyseiseen perheeseen kuuluvia betoneja, mutta yhteensä vähemmän kuin 25 m 3, tuotantopäivä on seuraava päivä, jolloin ko. betonia tuotetaan 15 (68)

16 : 16 (68)

17 Valmistuksen vaiheet Valmistuksen alkuvaihe kattaa valmistuksen siihen saakka, että käytettävissä on vähintään 35 testaustulosta. Jatkuva valmistus alkaa, kun enintään 12 kuukauden aikana on saatu vähintään 35 testaustulosta. Jos yksittäisen betonin koostumuksen tai betoniperheen valmistus on ollut keskeytettynä yli 12 kuukautta, valmistajan on noudatettava valmistuksen alkuvaiheen vaatimustenmukaisuuden ehtoja sekä näytteenotto- ja testaussuunnitelmaa. 17 (68)

18 Alkuvaiheen perhevaatimus 18 (68)

19 Jatkuvan vaiheen perhevaatimus 19 (68)

20 Jäsenvaatimus Vuoden 2016 normissa on selvät ohjeet, miten vaatimusten vastaista perheenjäsentä tulee käsitellä! 20 (68)

21 Jäsenvaatimus 21 (68)

22 22 (68)

23 Perhevaatimus jatkuu 23 (68)

24 24 (68)

25 25 (68)

26 26 (68)

27 27 (68)

28 Valvontakorttimenetelmä CUSUM betonin puristuslujuuden valvonnassa Tuotannon vaatimuksenmukaisuuden valvonta (perhevaatimus) perustuu ns. betoniperhekonseptiin, jossa vaatimuksenmukaisuus todetaan arviointijaksottain. Valvontakorttimenetelmässä sekä lujuutta että hajontaa seurataan jokaisen mittauksen jälkeen. Betonireseptiä, eli sementtimäärää säädellään tarpeen mukaan. Jäsenvaatimusta ei käytetä valvontakorttimenettelyssä. CUSUMin käyttö korvaa siis sekä perhe- että jäsenvaatimukset 28 (68)

29 CUSUM M Muunnettujen tulosten kumulatiivista poikkeamaa tavoitelujuudesta seurataan. CUSUM M (68)

30 CUSUM M Ylemmän rajan ylitys kertoo, että tulokset ovat jääneet merkittävästi tavoitelluista ja alemman rajan alitus taas turhan korkeasta lujuudesta. Kummassakin tapauksessa betonin koostumusta tulee muuttaa. 30 (68)

31 CUSUM LAADUNVALVONTA (68)

32 CUSUM R Hajonnalla on tavoitearvo jota seurataan kuten lujuudenkin kehitystä. Hajonta-arvoa muutetaan, jos raja ylittyy. 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, ,0-20,0 32 (68)

33 Pakkasenkestävyyden vaatimukset Betonin valmistaja muodostaa arvosteluerät Tehdään ennakkokokeet Vaatimukset koostumukselle Toiminnalliset vaatimukset Jatkuva laadunvalvonta Tasokokeet 33 (68)

34 Arvosteluerien muodostaminen Sijoitetaan samantapaiset betonit samaan arvosteluerään sama sementti lisä- ja seosaineet samanlaiset lujuusluokka-alue sama rasitus joko suolan kanssa tai ilman sama suunnittelukäyttöikä 34 (68)

35 Taulukkovaatimukset 50 vuotta 35 (68)

36 50 vuoden taulukkovaatimukset betonin vesi-sementtisuhteelle, ilmamäärälle ja sementtimäärälle koskevat rasitusluokissa XF2 ja XF4 alla esitettyjä sementtilaatuja seuraavin rajoituksin: CEM I, (portlandsementti, ei rajoituksia koostumukselle) CEM II/A-D, (portlandsilikasementti, ei rajoituksia koostumukselle) CEM II/A-LL, (portlandkalkkikivisementti, kalkkikivipitoisuus 20 %) CEM II/A-M ja CEM II/B-M, (portlandseossementti kalkkikivipitoisuus 20 %). Siinä tapauksessa, että käytetään muita taulukossa 3.2 sallittuja sementtejä tai jos edellä lueteltuja sementtejä käytettäessä seosaineosuudet ylittävät taulukon em. rajoitukset, betonin pakkassuolakestävyys osoitetaan liitteen 4 kohdan 3.2 mukaan.

37 Taulukkovaatimukset 100 vuotta (rasitusluokissa XF2 ja XF4 ei taulukkovaatimuksia) 37 (68)

38 Tiivistettävän betonin ilmamäärä 38 (68)

39 Itsetiivistyvän betonin ilmamäärä 39 (68)

40 Toiminnallisiin ominaisuuksiin perustuvat suunnittelumenetelmät Esitetyistä betonin koostumusta koskevista vaatimuksista voidaan poiketa käyttäen toiminnallisia mitoitusmenetelmiä. Toiminnallisina menetelminä voidaan pitää esimerkiksi Suomen Betoniyhdistys ry:n julkaisussa by65 kuvattuja laskennallisia käyttöiän mitoitusmenetelmiä

41 Toiminnallisiin ominaisuuksiin perustuvat suunnittelumenetelmät (esimerkki) 50 vuoden käyttöikä rasitusluokassa XF1 saavutetaan arvoilla: vesi-sementtisuhde 0,60 Ilmamäärä 4,0 %

42 F-luvun laskeminen F-luku em arvoilla (16 max raekoko) on 1,08 F-luku 1 vastaa XF1:ssä 50 vuoden käyttöikää ja F-luku 1,5 vastaa XF3:ssä 50 vuoden käyttöikää

43 Laskemisen sijaan voi F-luvut katsoa Betoninormista Käyttöikämitoitusliitteestä

44 Ilmamäärävaatimus 44 (68)

45 Rasitusluokkien XF2 ja XF4 lisävaatimukset (jatkuu) Jos käytetty sementti kuuluu suunnitellun käyttöiän ollessa 50 vuotta luokkaan CEM II/A-S, CEM II/B-S tai CEM II/A-V, betonin pakkassuolakestävyys osoitetaan InfraRYL 2006:n kohdan mukaisesti. Tällöin P-luvun arvon tulee rasitusluokassa XF2 olla vähintään 25 ja rasitusluokassa XF4 vähintään 40.

46 Rasitusluokkien XF2 ja XF4 lisävaatimukset (jatkuu) Kun suunniteltu käyttöikä on 100 vuotta, betonin pakkassuolakestävyys osoitetaan InfraRYL 2006:n kohdan mukaisesti (=perinteinen P-lukuohje). Tällöin P-luvun arvon tulee rasitusluokassa XF2 olla vähintään 50 ja rasitusluokassa XF4 vähintään 70

47 P-lukuohjeet Liikenneviraston ohjeet pakkasenkestävän siltabetonin valmistus- ja suhteitusvaatimuksista sekä laadunvalvonnasta ja P-luvun määrittämisestä on päivitetty kesäkuussa 2016 julkaisulla : Siltabetonien P-lukumenettely, Liikenneviraston ohjeita 22/ Uusi ohje korvaa vuonna 2013 julkaistun ohjeen 47 (68)

48 Tehdyt muutokset Ohjeisiin tulleet muutokset olivat varsin pieniä verrattuna vuoden 2013 ohjeisiin. Selvyyden vuoksi oli SFS-EN 206:n mukaiset rasitusluokkamääritykset oli jo vuoden 2013 ohjeesta poistettu ja jäljelle on jätetty ainoastaan rasitusluokkaryhmät (R) sekä sillan osan tunnukset (Ro) Tästä huolimatta raja Liikenneviraston ja betoninormien vaatimusten välillä aiheuttaa sekaannusta. Joskus sillanosantunnuksen ja rasitusluokkaryhmän lisäksi betonin määrittelyyn on lisätty myös SFS-EN 206 mukaisia rasitusluokka ja käyttöikämerkintöjä. 48 (68)

49 By65:n vaatimukset P-luvun ja koostumuksen osalta poikkeavat kuitenkin merkittävästi Liikenneviraston vaatimuksista: Eurokoodin soveltamisohje, Betonirakenteiden suunnittelu-ncci 2 49 (68)

50 Poikkeaako Liikenneviraston ja by65 määräykset toisistaan? (jatkuu) By65 mukainen yhteys P-luvun, rasitusluokan ja suunnittelukäyttöiän välillä on seuraava: Rasitusluokka käyttöikä P-luku XF2 50 vuotta 25 XF2 100 vuotta 50 XF4 50 vuotta 40 XF4 100 vuotta (68)

51 Poikkeaako Liikenneviraston ja by65 määräykset toisistaan? (jatkuu) Vaatimukset löytyvät P-lukuohjeesta LIVI:n sivuilta 51 (68)

52 Poikkeaako Liikenneviraston ja by65 määräykset toisistaan? (jatkuu) Varsinkin siltakohteisiin tarjouksia tehtäessä tulee eri siltaosien koostumusvaatimukset tarkistaa Liikenneviraston sivuilta P-lukuohjeesta. Yksi syy on myös se, että Liikennevirasto ei ole päivittänyt by65 koostumusvaatimuksia omiin vaatimuksiinsa. Lisäksi käyttöiän ja rasitusluokan vaikutus P-lukuun on toisenlainen kuin by65:ssä Lisäksi LiVillä on omia reseptivaatimuksia myös muihin rasitusluokkiin. 52 (68)

53 Betonia testattaessa betonin tiheys on aina tärkeä tieto Mikäli betoni ei täytä vaatimuksia, on ensimmäisenä tarkistettava betonin tiheys. Mitä tiheydellä tarkoitetaan? Asia on selitetty standardissa SFS-EN (68)

54 54 (68)

55 55 (68)

56 56 (68)

57 57 (68)

58 Tiheys ilmamäärämittauksen yhteydessä Oletetaan, että valmistat betonia, jossa sementtimäärä on 350 kg/m 3 vesimäärä on 180 kg/m 3 kiviainemäärä on 1760 kg/m 3 ilmaa 50 dm 3 /m 3 Betonin tiheys koostumuslomakkeelta 2290 kg/m 3 58 (68)

59 Tiheys ilmamäärämittauksen yhteydessä Ilmattoman betonimassan tiheys on siten: 2290 kkkk/mm 3 ( 1 aa 100 ) = 2410 kkkk/mm 3 Ilmaprosentti a vaikuttaa tässä tapauksessa tiheyteen siten ρρ = 2410 kkkk mm 3 (1 aa 100 ) 59 (68)

60 Tiheys ilmamäärämittauksen yhteydessä Ilmaprosentti voidaan tässä tapauksessa laskea mitatusta tiheydestä seuraavasti: aa = mmmmmmmmmmmmmm ttttttttttt 2410 kkkk/mm 3 60 (68)

61 Tiheys ilmamäärämittauksen yhteydessä 2450 Betonin tiheys kg/m Betonin ilmamäärä / % 61 (68)

62 Tiheys ilmamäärämittauksen yhteydessä Äskeisen esimerkin mukaan voit aina varmistaa, että ilmamäärämittari toimii oikein. Tämä ei poista kalibrointitarvetta, mutta hälyttää heti, jos mittari alkaa näyttää omiaan. 62 (68)

63 Ilmamäärän mittauksesta 63 (68)

64 Tiheys lujuusmittauksen yhteydessä Lujuusmittauksen yhteydessä on hyvä aina punnita koekappaleet, vaikkei standardi sitä nimenomaan vaadi. Tiedolla koekappaleen painosta ja a siitä lasketulla tiheydellä voi olla arvaamattoman suuri merkitys, kun syytä linjasta poikkeavaan tulokseen lähdetään selvittämään. 64 (68)

65 Esimerkkejä 1% liikaa ilmaa pienentää betonin puristuslujuutta noin 2 MPa. Tämä näkyy myös 25 kg:n suuruisena alenemana tiheydessä. 10 litraa liikaa vettä pienentää betonin puristus-lujuutta saman noin 2 MPa. Tämä näkyy 15 kg:n suuruisena alenemana tiheydessä. 65 (68)

66 Mikäli tiheys ei poikkea reseptistä lasketusta, mutta lujuus silti alittuu merkittävästi täytyy syytä lähteä etsimään esimerkiksi raaka-aineista. Mikäli koekappale on tehty väärästä massasta, voi tieto tiheydestä olla hyvä todiste. Kun halutaan tarkka tieto koekappaleen tiheydestä, kannattaa kalibroituunkin muottiin valetun kappaleen mitat tarkistaa. Sallittu poikkeama kuution tilavuudelle on suurimmillaan 2 % (noin 50 kg/m 3 ) 66 (68)

67 Onko vaaka kallis? Satunnaisesti valittu vaakakauppias (Vaakatalo) tarjosi edellä esitettyihin tarkoituksiin vaakaa, jonka kapasiteetti on 30 kg ja tarkkuus 0,2 g. Tämä vaaka maksaa noin 500. Ohessa esite vaa asta: 67 (68)

68 68 (68)

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen lujuuden suhteen. Johanna Tikkanen, TkT, Suomen Betoniyhdistys ry

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen lujuuden suhteen. Johanna Tikkanen, TkT, Suomen Betoniyhdistys ry Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen lujuuden suhteen Johanna Tikkanen, TkT, Suomen Betoniyhdistys ry Betonin puristuslujuuden vaatimustenmukaisuutta valvotaan ja arvioidaan tuotannon yhteydessä standardien

Lisätiedot

Betoniperheet ja valvontakorttimenettely

Betoniperheet ja valvontakorttimenettely Betoniperheet ja valvontakorttimenettely Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen lujuuden suhteen Johanna Tikkanen, TkT, Suomen Betoniyhdistys ry Betonin puristuslujuus Betonin puristuslujuuden vaatimustenmukaisuutta

Lisätiedot

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara?

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonin kesäkokous, Tampere 10.8.2012 Suomen Betoniyhdistys ry Betonilaboratorio tutkii Kolmas osapuoli edellyttää betonista tutkittavan Puristuslujuus Notkeus

Lisätiedot

Betonin pakkasenkestävyyden osoittaminen pätevöitymiskurssi Helsinki Kim Johansson

Betonin pakkasenkestävyyden osoittaminen pätevöitymiskurssi Helsinki Kim Johansson Betonin pakkasenkestävyyden osoittaminen pätevöitymiskurssi Helsinki 6.2.2018 Kim Johansson Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Suomen Betoniyhdistys ry Pakkasenkestävyyden laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

Betoninormit BY65: Vaatimukset ja vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen muun kuin lujuuden suhteen. Johanna Tikkanen, Suomen Betoniyhdistys

Betoninormit BY65: Vaatimukset ja vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen muun kuin lujuuden suhteen. Johanna Tikkanen, Suomen Betoniyhdistys Betoninormit BY65: Vaatimukset ja vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen muun kuin lujuuden suhteen Johanna Tikkanen, Suomen Betoniyhdistys Betoninormit BY65 Oleellisia muutoksia verrattuna vanhaan normiin

Lisätiedot

Johanna Tikkanen, TkT, Suomen Betoniyhdistys ry

Johanna Tikkanen, TkT, Suomen Betoniyhdistys ry Johanna Tikkanen, TkT, Suomen Betoniyhdistys ry Eurooppalainen standardi SFS-EN 206 mahdollistaa vaihtoehtoisen menettelyn käytön jatkuvan tuotannon vaatimustenmukaisuuden osoittamiselle eli niin sanotun

Lisätiedot

SFS 7022 muutokset Betoni. Standardin SFS-EN 206 käyttö Suomessa

SFS 7022 muutokset Betoni. Standardin SFS-EN 206 käyttö Suomessa SFS 7022 muutokset Betoni. Standardin SFS-EN 206 käyttö Suomessa Betoniteollisuuden ajankohtaispäivä 1.10.2019 Ari Mantila BETONISTANDARDEJA (TALONRAKENNUS) VALMISBETONITEHDAS TYÖMAA Vaatimukset betonille

Lisätiedot

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin K-lujuus).

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin K-lujuus). Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin K-lujuus). Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävä betonin nimellislujuus perustuu

Lisätiedot

Johanna Tikkanen, TkT

Johanna Tikkanen, TkT Johanna Tikkanen, TkT Suhteituksella tarkoitetaan betonin osaaineiden (sementti, runkoaine, vesi, (lisäaineet, seosaineet)) yhdistämistä niin, että sekä tuore betonimassa että kovettunut betoni saavuttavat

Lisätiedot

Betonin valmistus SFS-EN 206-1, kansallinen liite ja SFS 7022

Betonin valmistus SFS-EN 206-1, kansallinen liite ja SFS 7022 Betonin valmistus SFS-EN 206-1, kansallinen liite ja SFS 7022 15.5.2012 Betoni Workshop Kim Johansson Kim Johansson 1(12) Taustaa 1. Esistandardi ENV 206-1990 2. SFS-EN 206-1 - 2000 3. Voimaansaattaminen

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Valmisbetoni

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Valmisbetoni Varmennustodistuksen arviointiperusteet Valmisbetoni Varmennustodistuksen arviointiperusteet Valmisbetoni 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 5 1.1 Ohjeiden soveltamisala... 5 1.2 Sovellettavat vaatimusasiakirjat...

Lisätiedot

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin ns. K-lujuus).

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin ns. K-lujuus). 1 Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin ns. K-lujuus). Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävä betonin nimellislujuus

Lisätiedot

MITÄ BETONILLE TAPAHTUU, KUN SE LÄHTEE

MITÄ BETONILLE TAPAHTUU, KUN SE LÄHTEE BETONITUTKIMUSSEMINAARI 2018 MITÄ BETONILLE TAPAHTUU, KUN SE LÄHTEE ASEMALTA Yo u r industry, o u r f o c u s TYÖMAATOIMINTOJEN VAIKUTUS BETONIN LUJUUTEEN JA VAATIMUKSENMUKAISUUTEEN RAKENTEISSA ANNA KRONLÖF,

Lisätiedot

BETONIN SUHTEITUS : Esimerkki

BETONIN SUHTEITUS : Esimerkki BETONIN SUHTEITUS : Esimerkki 1 5.11.2017 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Esimerkki 1/ Lähtötiedot 30 = Alin 150*300 lieriölle määritetty ominaislujuus

Lisätiedot

VESI-SEMENTTISUHDE, VAATIMUKSET JA MÄÄRITTÄMINEN

VESI-SEMENTTISUHDE, VAATIMUKSET JA MÄÄRITTÄMINEN VESI-SEMENTTISUHDE, VAATIMUKSET JA MÄÄRITTÄMINEN Betoniteollisuuden ajankohtaispäivät 2018 30.5.2018 1 (22) Vesi-sementtisuhteen merkitys Vesi-sementtisuhde täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Professori Duff

Lisätiedot

Betonimatematiikkaa

Betonimatematiikkaa Betonimatematiikkaa.11.017 Kiviaineksen rakeisuusesimerkki Laske seuraavan seulontatuloksen rakeisuusluku ja piirrä rakeisuuskäyrä Seula # mm Seulalle jäänyt Läpäisyarvo % g % Pohja 60 9,0-0,15 30 4,5

Lisätiedot

Betonimatematiikkaa

Betonimatematiikkaa Betonimatematiikkaa.11.017 Kiviaineksen seulontatulokset ja läpäisyarvo Laske seuraavan seulontatuloksen rakeisuusluku ja piirrä rakeisuuskäyrä Seula # mm Seulalle jäänyt Läpäisyarvo g % % Pohja 60 9,0-0,15

Lisätiedot

BETONIN SUHTEITUS eli Betonin koostumuksen määrittely

BETONIN SUHTEITUS eli Betonin koostumuksen määrittely BETONIN SUHTEITUS eli Betonin koostumuksen määrittely 20.9.2016 Suhteitus Tarkoitetaan betonin osaaineiden (sementti, kiviaines, vesi) yhdistämistä niin, että sekä betonimassa että kovettunut betoni saavuttavat

Lisätiedot

Kuutioita ja lieriöitä betonin lujuuden valvonta tehtaalla ja työmaalla

Kuutioita ja lieriöitä betonin lujuuden valvonta tehtaalla ja työmaalla Kuutioita ja lieriöitä betonin lujuuden valvonta tehtaalla ja työmaalla Paikallavalurakentamisen laatukiertue 2018 Mika Tulimaa 6.11.2018 Betonin lujuus yllättävänkin monimutkainen asia Betonin lujuus

Lisätiedot

Ruiskubetonin vaatimuksenmukaisuus. Lauri Uotinen

Ruiskubetonin vaatimuksenmukaisuus. Lauri Uotinen Ruiskubetonin vaatimuksenmukaisuus Vaatimuksenmukaisuus Ennen rakentamista arvioidaan ennakkokokeilla ja koeruiskutuksella ennen rakentamista. Rakentamisen aikana tehdään määrävälein laadunvalvontakokeita.

Lisätiedot

Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia. Harjoitus 6

Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia. Harjoitus 6 Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia Harjoitus 6 Korkealujuusbetonin lujuus on K70 K100 (By50). Ultralujan betonin (RPC eli Reactive Powder Concrete) pölymäiseksi jauhettu kiviaines

Lisätiedot

Betonin valamisen vaikeudesta

Betonin valamisen vaikeudesta Betonin valamisen vaikeudesta XL Siltatekniikan päivät 2017 Jani Meriläinen Jo antiikin roomalaiset osasivat tehdä kunnon betonia! Pantheon, Rooma (124 jkr) Jani Meriläinen 2 Suunnitelma Turhia teräksiä

Lisätiedot

Robust Air tutkimuksen tuloksia Betonitutkimusseminaari

Robust Air tutkimuksen tuloksia Betonitutkimusseminaari Robust Air tutkimuksen tuloksia Betonitutkimusseminaari 2017-1.11.2017 Fahim Al-Neshawy & Jouni Punkki Aalto yliopisto Esitelmän sisältö 1. Tutkimus tausta ja tavoitteet 2. Tutkimus metodiikka / materiaalit

Lisätiedot

Infrabetonien valmistusohje Kommentoiniversio Jouni Punkki, Aalto-yliopisto

Infrabetonien valmistusohje Kommentoiniversio Jouni Punkki, Aalto-yliopisto Infrabetonien valmistusohje Kommentoiniversio 20.9.2019 Jouni Punkki, Aalto-yliopisto 27.9.2019 Sisältö Lähtökohtia ja historiaa Infrabetoniohjeiden tärkeimmät muutokset P-lukubetonilaadut Sallitut vesimäärät

Lisätiedot

Harjoitus 10. Betonirakenteen säilyvyys ja käyttöikä. Betoninormit 2004 mukaan BY 50

Harjoitus 10. Betonirakenteen säilyvyys ja käyttöikä. Betoninormit 2004 mukaan BY 50 Harjoitus 10 Betonirakenteen säilyvyys ja käyttöikä Betoninormit 2004 mukaan BY 50 Lujuusluokat Normit käsittävät lujuusluokat K15 - K100 (100mm 15,5) (C12/15 - C85/100) (100mm 103,0) 3 rakenneluokkaa,

Lisätiedot

Selvitys P-lukubetonien korkeista ilmamääristä silloissa Siltatekniikan päivät

Selvitys P-lukubetonien korkeista ilmamääristä silloissa Siltatekniikan päivät Selvitys P-lukubetonien korkeista ilmamääristä silloissa Siltatekniikan päivät 25.1.2017 Jouni Punkki, Betoniviidakko Oy Esityksen sisältöä Esitellään kaksi Liikenneviraston Betoniviidakko Oy:llä teettämää

Lisätiedot

Harjoitus 5. Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa

Harjoitus 5. Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa Harjoitus 5 Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa Mineraaliset seosaineet Lentotuhka Filleri Seosaine Masuunikuonajauhe Sideaine Erityisesti massiiviset ja sulfaatinkestävät

Lisätiedot

VALMISBETONITEHTAAN BETONITYÖNJOHTAJA Valmisbetonityönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 5 op

VALMISBETONITEHTAAN BETONITYÖNJOHTAJA Valmisbetonityönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 5 op VALMISBETONITEHTAAN BETONITYÖNJOHTAJA Valmisbetonityönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 5 op MODUULI 1: 1. JAKSO 04. 05.12.2018 (2 pv) 2. JAKSO 19. 20.12.2018 (2 pv) MODUULI 3: 28.

Lisätiedot

Suomen betoniyhdistys ry By1026 betoniperheet. Anssi Ikonen

Suomen betoniyhdistys ry By1026 betoniperheet. Anssi Ikonen Suomen betoniyhdistys ry By1026 betoniperheet Anssi Ikonen By1026 ohjelman kuvaus By1026 on Suomen Betoniyhdistys ry:n sovellus betoninormin by65 mukaista laadunvalvontaa varten. Käyttäjällä tulee olla

Lisätiedot

Johanna Tikkanen, TkT

Johanna Tikkanen, TkT Johanna Tikkanen, TkT VTT Otaniemi, Kemistintie 3 M M Huomioliivi mukaan Asianmukaiset jalkineet Keskiviikkona! M Maanantai ja torstai Betonin kiviaines Tuoreen betonin ominaisuudet Kovettuneen betonin

Lisätiedot

RakMK B4 SFS-EN 206-1 by50. Mitä uutta 1.1.2005

RakMK B4 SFS-EN 206-1 by50. Mitä uutta 1.1.2005 RakMK B4 SFS-EN 206-1 by50 Mitä uutta 1.1.2005 21.2.2005 Tampereen kaupunki Rakennusvalvontayksikkö Jouni Punkki, Parma Oy Risto Mannonen, Betoniyhdistys ry. Sisältö 1.RakMK B4 SFS-EN 206-1 by50 eurooppalainen

Lisätiedot

Siltabetonien P-lukumenettely

Siltabetonien P-lukumenettely 37 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA 70 ILMA 6% 60 ILMA 5% 52 50 ILMA 4% P-luku ILMA 3% 40 ILMA 2% 30 20 10 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 Vesi-sementtisuhde 0,55 0,6 Liikenneviraston ohjeita 37/2013 Liikennevirasto

Lisätiedot

Betonin lujuuden määrittäminen rakenteesta. Betonitutkimusseminaari Risto Mannonen

Betonin lujuuden määrittäminen rakenteesta. Betonitutkimusseminaari Risto Mannonen Betonin lujuuden määrittäminen rakenteesta Betonitutkimusseminaari 1.11.2017 1 (22) Mittausmenetelmät Käytännössä rakenteesta voidaan määrittää lujuus suoralla tai epäsuoralla menetelmällä: Epäsuorista

Lisätiedot

RATA Betonisiltojen lujuusongelmat. Jani Meriläinen

RATA Betonisiltojen lujuusongelmat. Jani Meriläinen RATA 2018 Betonisiltojen lujuusongelmat Jani Meriläinen Kostamontien alikulkusilta, Kemijärvi Kemijärvi Isokylä Patokankaan parannushankkeessa (PATOhanke) päätettiin uusia vanha, ruosteinen ja alikulkevan

Lisätiedot

Ruiskubetonin määrittely. Lauri Uotinen

Ruiskubetonin määrittely. Lauri Uotinen Ruiskubetonin määrittely Käyttöikä ja rasitusluokat Käyttöikä ja rasitusluokat määritetään SFS-EN 206 mukaisesti kuten muillekin betonirakenteille. Yhdistelmästä seuraa rajoitteita sementin tyypille, lisäaineille

Lisätiedot

Siltabetonien P-lukumenettely

Siltabetonien P-lukumenettely Siltabetonien P-lukumenettely Siltabetonien P-lukumenettely Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2008 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/sillat) ISBN 978-952-221-024-1 TIEH TIEH 2200054-v-08

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

Robust Air. Projektin lyhyt esittely. Jouni Punkki Fahim Al-Neshawy

Robust Air. Projektin lyhyt esittely. Jouni Punkki Fahim Al-Neshawy Robust Air Projektin lyhyt esittely Jouni Punkki Fahim Al-Neshawy 19.9.2017 Robust Air Taustaa Kohonneet ilmamäärät: Kohonneita ilmamääriä havaittu satunnaisesti jo muutaman vuoden ajan 1%-yks. ilmaa 5%

Lisätiedot

Ilmavaivaista betonia?

Ilmavaivaista betonia? Ilmavaivaista betonia? Notkistimien ja huokostimien yhteistoiminta Betonirakentamisen laatukiertue 2018 Jouni Punkki Professor of Practice Aalto-yliopisto, Betonitekniikka Sisältöä P-lukubetoni Betonin

Lisätiedot

Betonin valinta Vesa Anttila, diplomi-insinööri Valmisbetonin kehityspäällikkö, Rudus Oy vesa.anttila@rudus.fi

Betonin valinta Vesa Anttila, diplomi-insinööri Valmisbetonin kehityspäällikkö, Rudus Oy vesa.anttila@rudus.fi Betonin valinta Vesa Anttila, diplomi-insinööri Valmisbetonin kehityspäällikkö, Rudus Oy vesa.anttila@rudus.fi Oikein valittu betonilaatu mahdollistaa sekä sujuvan betonivalun että betonirakenteen pitkän

Lisätiedot

BETONILABORANTTI JA -MYLLÄRI pätevöitymiskurssi. Paikka: Technopolis Espoo, Osoite: Tekniikantie 12 ja Vaisalantie 6 ( ), Otaniemi, Espoo.

BETONILABORANTTI JA -MYLLÄRI pätevöitymiskurssi. Paikka: Technopolis Espoo, Osoite: Tekniikantie 12 ja Vaisalantie 6 ( ), Otaniemi, Espoo. BETONILABORANTTI JA -MYLLÄRI pätevöitymiskurssi 09. - 11.01.2018-1. kurssijakso 05. - 07.02.2018-2. kurssijakso 12. - 14.03.2018-3. kurssijakso, 15.03.2018 - lopputentti Paikka: Technopolis Espoo, Osoite:

Lisätiedot

BETONILABORANTTI JA -MYLLÄRI pätevöitymiskurssi. Paikka: Technopolis Espoo, Osoite: Tekniikantie 12, Otaniemi, Espoo.

BETONILABORANTTI JA -MYLLÄRI pätevöitymiskurssi. Paikka: Technopolis Espoo, Osoite: Tekniikantie 12, Otaniemi, Espoo. BETONILABORANTTI JA -MYLLÄRI pätevöitymiskurssi 17. - 19.01.2017-1. kurssijakso, Espoo 07. - 09.02.2017-2. kurssijakso, Espoo 13. - 14.03.2017-3. kurssijakso, Espoo 15.03.2017-3. kurssijakso, laboratorio-osuus,

Lisätiedot

SKOL BETONIN VAATIMUKSENMUKAISUUDEN OSOITTAMINEN TALONRAKENNUSKOHTEISSA, OHJE

SKOL BETONIN VAATIMUKSENMUKAISUUDEN OSOITTAMINEN TALONRAKENNUSKOHTEISSA, OHJE SKOL BETONIN VAATIMUKSENMUKAISUUDEN OSOITTAMINEN TALONRAKENNUSKOHTEISSA, OHJE 3.3.2017 1 Selvitystyön aloitus Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla selvitystyön aloittamiseksi noudatetaan em. rakennusvalvontavirastojen

Lisätiedot

Kutistumaa vähentävät lisäaineet Betonin tutkimusseminaari Tapio Vehmas

Kutistumaa vähentävät lisäaineet Betonin tutkimusseminaari Tapio Vehmas Kutistumaa vähentävät lisäaineet Betonin tutkimusseminaari 31.10.2018 Tapio Vehmas 31.10.2018 VTT beyond 1 Esityksen rakenne Johdanto Kutistumaa vähentävät lisäaineet. Kemiallinen koostumus Yhteisvaikutus

Lisätiedot

Siltabetonien P-lukumenettely. Tiehallinnon selvityksiä 30/2005

Siltabetonien P-lukumenettely. Tiehallinnon selvityksiä 30/2005 Siltabetonien P-lukumenettely Tiehallinnon selvityksiä 30/2005 Siltabetonien P-lukumenettely Tiehallinnon selvityksiä 30/2005 TIEHALLINTO Helsinki 2005 ISBN 951-803-518-0 ISSN 1457-9871 TIEH 3200942 Verkkoversio

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Nestesäiliöelementit, massiivibetoniset laattaelementit ja muut massiivibetoniset elementit

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Nestesäiliöelementit, massiivibetoniset laattaelementit ja muut massiivibetoniset elementit Varmennustodistuksen arviointiperusteet Nestesäiliöelementit, massiivibetoniset laattaelementit ja muut massiivibetoniset elementit Inspecta Sertifiointi Oy Käyntiosoite Y-tunnus: 1065745-2 PL 1000 Sörnäistenkatu

Lisätiedot

Siltabetonin puristuslujuuden osoittamismenettelyt

Siltabetonin puristuslujuuden osoittamismenettelyt Siltabetonin puristuslujuuden osoittamismenettelyt Siltatekniikan päivät 27.-28.1.2016, Vantaa Jouni Punkki, Betoniviidakko Oy Sisältöä: 1. 2. Betoniviidakko Oy lyhyesti Betoni puristuslujuus Miksi puristuslujuuden

Lisätiedot

Määritelmä. Betonin osa aineet Sementti Rakennustekniikka Sirpa Laakso 1

Määritelmä. Betonin osa aineet Sementti Rakennustekniikka Sirpa Laakso 1 maailman yleisin sideaine? Sementin pääraaka ainetta, kalkkikiveä, esiintyy kaikissa maanosissa ja melkein kaikissa maissa. klinkkeri koostuu pääasiallisesti viidestä alkuaineesta: hapesta (O), piistä

Lisätiedot

Sulfaatinkestävän sementin valinta siltojen suunnittelussa ja rakentamisessa

Sulfaatinkestävän sementin valinta siltojen suunnittelussa ja rakentamisessa Sulfaatinkestävän sementin valinta siltojen suunnittelussa ja rakentamisessa 15.6.2007 Tiehallinto KESKUSHALLINTO Asiantuntijapalvelut 2 Sulfaatinkestävän sementin valinta sillanrakennuskohteissa 3 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kutistumaa vähentävät lisäaineet

Kutistumaa vähentävät lisäaineet VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Kutistumaa vähentävät lisäaineet Siltatekniikan päivät 31.1-1.2.2018 Tapio Vehmas Esityksen rakenne Johdanto Kutistumaa vähentävät lisäaineet. Kemiallinen koostumus

Lisätiedot

Väyläviraston ohjeet

Väyläviraston ohjeet Väyläviraston ohjeet Markku Äijälä 1.10.2019 Miksi näin kävi? Yksittäinen sattuma? 2 Samaan aikaan toisaalla? Ei ollutkaan yksittäistapaus? 3 Betonisiltojen lujuuksien satunnaisotanta 2016 18 vuosina 2012-2016

Lisätiedot

Hydrataatiotuotteiden tilavuusjakauma ja sementtikiven koostumus. Betonin lisäaineet ja notkistetun betonin suhteitus

Hydrataatiotuotteiden tilavuusjakauma ja sementtikiven koostumus. Betonin lisäaineet ja notkistetun betonin suhteitus Hydrataatiotuotteiden tilavuusjakauma ja sementtikiven koostumus Betonin lisäaineet ja notkistetun betonin suhteitus Tehtävä 1 Betonirakenteesta irrotettiin näyte, joka kuivattiin 105 C lämpötilassa.

Lisätiedot

Betonilaborantti- ja myllärikurssi, Helsinki Risto Mannonen/Kim Johansson

Betonilaborantti- ja myllärikurssi, Helsinki Risto Mannonen/Kim Johansson Betonilaborantti- ja myllärikurssi, Helsinki 10.1.2018 Risto Mannonen/Kim Johansson Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Suomen Betoniyhdistys ry Maabetoni Jyräbetoni Ontelolaattamassa Käytetään yleisimmin

Lisätiedot

100 siltaa - mitä opittiin

100 siltaa - mitä opittiin 100 siltaa - mitä opittiin Liisa Salparanta Ludovic Fülöp, Miguel Ferreira, Edgar Bohner, Markku Leivo, Mari Niemelä, Susanna Kunttu Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Betonitutkimusseminaari 2018 1 Betonisiltojen

Lisätiedot

Betonin ilmapitoisuuden hallinta Betonin Kesäseminaari, Aulanko,

Betonin ilmapitoisuuden hallinta Betonin Kesäseminaari, Aulanko, Betonin ilmapitoisuuden hallinta Betonin Kesäseminaari, Aulanko, 11.8.2017 Jouni Punkki Professori Betonitekniikka Betonin kohonneet ilmamäärät Betoniasema: 6% - Siltatyömaa: 10% - Silta: 15%+ 1% ilmaa

Lisätiedot

Fiksumpi sementti, vähemmän päästöjä

Fiksumpi sementti, vähemmän päästöjä Fiksumpi sementti, vähemmän päästöjä 2 Plussementti on syntynyt vuosien kokemuksen ja asiakkailta saadun palautteen tuloksena Sementti on korkean teknologian tuote. Sen tulee täyttää tiukat laatuvaatimukset,

Lisätiedot

Johanna Tikkanen, TkT

Johanna Tikkanen, TkT Johanna Tikkanen, TkT Sementin reaktiot veden kanssa ensin aluminaattiyhdisteet (kipsi) lujuudenkehitys: C 3 S ja C 2 S reaktiotuotteena luja ja kestävä sementtikivi Suomessa käytettävät betonin seosaineet

Lisätiedot

Kolmannen osapuolen valvonta betoniteollisuudessa

Kolmannen osapuolen valvonta betoniteollisuudessa [presentation title] via >Insert >Header & Footer Kolmannen osapuolen valvonta betoniteollisuudessa Betonilaborantti, - mylläri koulutus Espoo 2019-01-16 Kiwa Inspecta Katriina Tallbacka 2019-01-16 Esityksen

Lisätiedot

Rasitusluokat. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi

Rasitusluokat. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi Rasitusluokat Rudus Betoniakatemia Hannu Timonen-Nissi 25.1.2019 Kaksi menettelytapaa betoninormien mukaiset rasitusluokat ympäristöolosuhteiden mukaan siltabetonien p-lukumenettelyn mukaiset rasitusluokkaryhmät

Lisätiedot

Good Vibrations-projekti

Good Vibrations-projekti Koostumuksen vaikutus betonin tiivistettävyyteen Good Vibrations-projekti BETONITUTKIMUSSEMINAARI 2018 Jouni Punkki Sisältö Good Vibrations-projekti Tiivistämisen kaksi perusongelmaa Betonin tiivistäminen

Lisätiedot

Kiviaineksen laatuvaatimukset Asfalttinormit Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet

Kiviaineksen laatuvaatimukset Asfalttinormit Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Kiviaineksen laatuvaatimukset Asfalttinormit 2017 Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Sisältö Kiviaineksen laatuvaatimukset Mitä ja miksi? Asfalttinormit 2017 Muutokset kiviaineksen laatuvaatimuksissa

Lisätiedot

Siltojen betonirakenteiden toteutus - väliaikaiset soveltamisohjeet 2012

Siltojen betonirakenteiden toteutus - väliaikaiset soveltamisohjeet 2012 Siltojen betonirakenteiden toteutus - väliaikaiset soveltamisohjeet 2012 Soveltamisalue Tätä ohjetta käytetään väliaikaisesti InfraRYL jaksossa 42000 esitettyjen laatuvaatimusten rinnalla rakennettaessa

Lisätiedot

Betonilaborantin ja betonimyllärin pätevöitymiskurssi Helsinki Kim Johansson

Betonilaborantin ja betonimyllärin pätevöitymiskurssi Helsinki Kim Johansson Betonilaborantin ja betonimyllärin pätevöitymiskurssi Helsinki 16.1.2019 Kim Johansson Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Suomen Betoniyhdistys ry Laadunvalvonnan yleiset periaatteet Laborantin tehtävät

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma. Noora Nieminen BETOCRETE C36:N VAIKUTUS BETONIN LUJUUTEEN

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma. Noora Nieminen BETOCRETE C36:N VAIKUTUS BETONIN LUJUUTEEN KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Noora Nieminen BETOCRETE C36:N VAIKUTUS BETONIN LUJUUTEEN Opinnäytetyö Marraskuu 2017 OPINNÄYTETYÖ Marraskuu 2017 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

BETONIN PURISTUSLUJUUDEN SELVITTÄMINEN VALMIISTA RAKENTEESTA PORAKAPPALEIDEN AVULLA

BETONIN PURISTUSLUJUUDEN SELVITTÄMINEN VALMIISTA RAKENTEESTA PORAKAPPALEIDEN AVULLA BETONIN PURISTUSLUJUUDEN SELVITTÄMINEN VALMIISTA RAKENTEESTA PORAKAPPALEIDEN AVULLA Kun olemassa olevan betonirakenteen lujuutta halutaan selvittää tai betonirakenteessa epäillään lujuuspuutteita esimerkiksi

Lisätiedot

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01277-14 Betonin korjausaineiden SILKOkokeet 2014 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tuoteryhmien koeohjelmat...

Lisätiedot

Muutokset tuoteryhmäohjeissa TR14:2017 ja TR15:2017

Muutokset tuoteryhmäohjeissa TR14:2017 ja TR15:2017 [presentation title] via >Insert >Header & Footer Muutokset tuoteryhmäohjeissa TR14:2017 ja TR15:2017 Betoniteollisuuden ajankohtaispäivä 30.5.2018 Kiwa Inspecta Jani Ruuth 24.4.2018 Muutokset tuoteryhmäohjeissa

Lisätiedot

ELEMENTTITEHTAAN BETONITYÖNJOHTAJA Elementtitehtaan betonityönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 4 op Tuotantotekniikkaa 2 op

ELEMENTTITEHTAAN BETONITYÖNJOHTAJA Elementtitehtaan betonityönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 4 op Tuotantotekniikkaa 2 op ELEMENTTITEHTAAN BETONITYÖNJOHTAJA Elementtitehtaan betonityönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 4 op Tuotantotekniikkaa 2 op MODUULI 1: 1. JAKSO 04. - 05.12.2018 (2 pv) 2. JAKSO

Lisätiedot

BETONIN OPTISET TUTKIMUSMENETELMÄT

BETONIN OPTISET TUTKIMUSMENETELMÄT BETONIN OPTISET TUTKIMUSMENETELMÄT Your industry, our focus BETONILABORANTTI JA - MYLLÄRIKURSSI JARKKO KLAMI Menetelmät Useita eri menetelmiä ja optisia laitteita, riippuen mitä halutaan selvittää ja millainen

Lisätiedot

BETONOINTITYÖN HAASTEET TYÖMAALLA JA VAIKUTUS LOPPUTUOTTEEN LAATUUN

BETONOINTITYÖN HAASTEET TYÖMAALLA JA VAIKUTUS LOPPUTUOTTEEN LAATUUN BETONOINTITYÖN HAASTEET TYÖMAALLA JA VAIKUTUS LOPPUTUOTTEEN LAATUUN 1 BETONOINTITYÖN HAASTEET TYÖMAALLA JA VAIKUTUS LOPPUTUOTTEEN LAATUUN Sisältö: Raudoitus ja betonin maksimiraekoko Betonin vastaanotto

Lisätiedot

Betonilaborantin ja betonimyllärin pätevöitymiskurssi Helsinki Kim Johansson

Betonilaborantin ja betonimyllärin pätevöitymiskurssi Helsinki Kim Johansson Betonilaborantin ja betonimyllärin pätevöitymiskurssi Helsinki 9.1.2018 Kim Johansson Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Suomen Betoniyhdistys ry Laadunvalvonnan yleiset periaatteet Laborantin tehtävät

Lisätiedot

Hydrataatiotuotteiden tilavuusjakauma ja sementtikiven koostumus. Betonin lisäaineet ja notkistetun betonin suhteitus

Hydrataatiotuotteiden tilavuusjakauma ja sementtikiven koostumus. Betonin lisäaineet ja notkistetun betonin suhteitus Hydrataatiotuotteiden tilavuusjakauma ja sementtikiven koostumus Betonin lisäaineet ja notkistetun betonin suhteitus Tehtävä 1 Betonirakenteesta irrotettiin näyte, joka kuivattiin 105 C lämpötilassa. Sementin

Lisätiedot

ELEMENTTITEHTAAN BETONITYÖNJOHTAJA Elementtitehtaan betonityönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 4 op Tuotantotekniikkaa 2 op

ELEMENTTITEHTAAN BETONITYÖNJOHTAJA Elementtitehtaan betonityönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 4 op Tuotantotekniikkaa 2 op ELEMENTTITEHTAAN BETONITYÖNJOHTAJA Elementtitehtaan betonityönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 4 op Tuotantotekniikkaa 2 op MODUULI 1: 1. JAKSO 08. - 09.10.2019 (2 pv) 2. JAKSO

Lisätiedot

Harjoitus 7. Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys

Harjoitus 7. Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys Harjoitus 7 Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys Kovetuvan betonin lämpötilan kehityksen laskenta Alkulämpötila Hydrataatiolämpö

Lisätiedot

BETONIN OPTISET TUTKIMUSMENETELMÄT

BETONIN OPTISET TUTKIMUSMENETELMÄT BETONIN OPTISET TUTKIMUSMENETELMÄT Betonilaborantti ja -myllärikurssi Jarkko Klami, Asiantuntija (FM) VTT Expert Services Oy Menetelmät Useita eri menetelmiä ja optisia laitteita, riippuen mitä halutaan

Lisätiedot

BETONIN PURISTUSLUJUUDEN SELVITTÄMINEN VALMIISTA RAKENTEESTA PORAKAPPALEIDEN AVULLA

BETONIN PURISTUSLUJUUDEN SELVITTÄMINEN VALMIISTA RAKENTEESTA PORAKAPPALEIDEN AVULLA BETONIN PURISTUSLUJUUDEN SELVITTÄMINEN VALMIISTA RAKENTEESTA PORAKAPPALEIDEN AVULLA Kun olemassa olevan betonirakenteen lujuutta halutaan selvittää tai rakenteessa epäillään betonin lujuuspuutetta esimerkiksi

Lisätiedot

Betonin valinta. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi

Betonin valinta. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi Betonin valinta Rudus Betoniakatemia Hannu Timonen-Nissi 25.1.2019 Betonin valintaperusteet Valukohteessa pitää valita rakenteeseen ja olosuhteisiin sopiva betoni sekä luoda betonille sellaiset olosuhteet,

Lisätiedot

Betonilattiapäivä Messukeskus

Betonilattiapäivä Messukeskus Betonilattiapäivä Messukeskus 21.3.2018 Betonilattioiden kutistuman hallinta DI Seppo Petrow Betonin kutistuminen Kutistuminen on tilavuuden muutosta Kun tilavuuden muutos on estetty, syntyy voimia, jotka

Lisätiedot

Kimmovasaran käyttäjän ohje. Liikenneviraston ohjeita 21/2016

Kimmovasaran käyttäjän ohje. Liikenneviraston ohjeita 21/2016 Kimmovasaran käyttäjän ohje Liikenneviraston ohjeita 21/2016 Kimmovasaran käyttäjän ohje Liikenneviraston ohjeita 21/2016 Liikennevirasto Helsinki 2016 Kannen kuva: P-lukubetonin puristuslujuuden testaus

Lisätiedot

Rasitusluokat - Suunnittelukäyttöikä

Rasitusluokat - Suunnittelukäyttöikä - Suunnittelukäyttöikä 2 Betoni on ensimmäinen rakennusmateriaali, jolta vaaditaan käyttöikäsuunnittelua normitasolla. Uudet Betoninormit (by50) edellyttävät, että betonirakenteet suunnitellaan 50 200

Lisätiedot

Good Vibrations. Betonin koostumuksen vaikutus tiivistettävyyteen. Tilaustutkimus Aalto-yliopistossa. Jouni Punkki

Good Vibrations. Betonin koostumuksen vaikutus tiivistettävyyteen. Tilaustutkimus Aalto-yliopistossa. Jouni Punkki Good Vibrations Betonin koostumuksen vaikutus tiivistettävyyteen Tilaustutkimus Aalto-yliopistossa Jouni Punkki 23.1.2019 Good Vibrations Taustaa ja tavoitteita Porakoekappaleiden tiheydet jää joskus reilusti

Lisätiedot

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Kim Johansson Eityisasiantuntija, DI Kirja on päivitetty ja siinä on että ohjeet ovat ajantasaisia ja vastaavat nykyistä käsitystä hyvästä korjaustavasta ja että ne

Lisätiedot

Selvitys Kostamontien alikulkusillan betonin alilujuuteen vaikuttaneista syistä

Selvitys Kostamontien alikulkusillan betonin alilujuuteen vaikuttaneista syistä Matala Consulting 1/10 Tilaaja: Liikennevirasto Taitorakenneyksikkö Asia: Selvitys Kostamontien alikulkusillan betonin alilujuuteen vaikuttaneista syistä Muistion laatija: Seppo Matala/Matala Consulting

Lisätiedot

Syyt lisäaineiden käyttöön voivat olla

Syyt lisäaineiden käyttöön voivat olla Syyt lisäaineiden käyttöön voivat olla taloudellisia, eli lisäainetekniikalla pienennetään raaka-ainekustannuksia. Tyypillinen sovellus on esimerkiksi, kun notkistinta käytetään sementin vähentämiseen

Lisätiedot

Kimmovasaran käyttäjän ohje

Kimmovasaran käyttäjän ohje 2 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Kimmovasaran käyttäjän ohje Kimmovasaran käyttäjän ohje Liikenneviraston ohjeita 2/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva: P-lukubetonin puristuslujuuden testaus

Lisätiedot

Kolmannen osapuolen valvonta betoniteollisuudessa

Kolmannen osapuolen valvonta betoniteollisuudessa [presentation title] via >Insert >Header & Footer Kolmannen osapuolen valvonta betoniteollisuudessa Betonilaborantti- ja mylläri pätevöitymiskurssi 2018-01-09 Kiwa Inspecta Katriina Tallbacka 2018-01-09

Lisätiedot

Kalkkikivestä sementiksi

Kalkkikivestä sementiksi Rakennussementit Kalkkikivestä sementiksi Sini Ruokonen Finnsementti Oy Betonilaborantti ja myllärikurssi 9.1.2018 21.12.2017 1 Agenda Sementtien valmistus Sementtien luokitus Sementtien käyttö 21.12.2017

Lisätiedot

Betoni ja rakentaminen yleiskatsaus Betoniseminaari, Oulu

Betoni ja rakentaminen yleiskatsaus Betoniseminaari, Oulu Betoni ja rakentaminen yleiskatsaus Betoniseminaari, Oulu 21.3.2017 Jussi Mattila Toimitusjohtaja Betoniteollisuus ry Betonia valmistetaan paljon Betonia valmistetaan maailmassa yli 10.000 Mm 3 /v Kheopsin

Lisätiedot

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU FMC no. 41874.126.300 4.12.2012 2 Sisällysluettelo 1 Toimintatapa... 3 2 Rakenne... 3 2.1 Osat ja materiaalit... 3 2.2 Valmistustapa...

Lisätiedot

Rakennusaineena käytettävä, betonimassasta kovettumalla syntyvä tekokivi. Ihmisen maailmassa eniten valmistama materiaali.

Rakennusaineena käytettävä, betonimassasta kovettumalla syntyvä tekokivi. Ihmisen maailmassa eniten valmistama materiaali. Johanna Tikkanen, TkT Rakennusaineena käytettävä, betonimassasta kovettumalla syntyvä tekokivi. Ihmisen maailmassa eniten valmistama materiaali. Syyt materiaalin laajaan käyttöön ovat mm.: Raaka-aineita

Lisätiedot

Tiivistyykö, erottuuko? valamisen oikeat työmaatekniikat. Betonirakentamisen laatukiertue Jouni Punkki

Tiivistyykö, erottuuko? valamisen oikeat työmaatekniikat. Betonirakentamisen laatukiertue Jouni Punkki Tiivistyykö, erottuuko? valamisen oikeat työmaatekniikat Betonirakentamisen laatukiertue 2018 6.11.2018 Jouni Punkki Tiivistyykö, erottuuko? valamisen oikeat työmaatekniikat Rakennusteollisuus RT 7.11.2018

Lisätiedot

PANK-4006 PANK. PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: 11.09.1995 Korvaa menetelmän: TIE 402

PANK-4006 PANK. PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: 11.09.1995 Korvaa menetelmän: TIE 402 Asfalttimassat ja -päällysteet, perusmenetelmät PANK-4006 PANK PÄÄLLYSTEEN SUHTEITUS PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: 11.09.1995 Korvaa menetelmän: TIE 402 1. MENETELMÄN TARKOITUS Suhteitusmenetelmän

Lisätiedot

42020 Sillan betonirakenteet

42020 Sillan betonirakenteet Arbortext Editor Unformatted Print: 42020_Sillan_betonirakenteet.xml Printed Fri Sep 28 15:09:08 2012 User: lea.vettenranta Page: 1 42020 Sillan betonirakenteet Kappalenumeron jälkeen oleva R tarkoittaa,

Lisätiedot

Tiehallinnon selvityksiä 60/2001. Kimmovasaran käyttäjän ohje

Tiehallinnon selvityksiä 60/2001. Kimmovasaran käyttäjän ohje Kimmovasaran käyttäjän ohje Tiehallinnon selvityksiä 60/2001 Tiehallinnon selvityksiä 60/2001 Kimmovasaran käyttäjän ohje Tiehallinto Siltayksikkö Helsinki 2001 ISSN 1457-9871 ISBN 951-726-811-4 TIEH 3200706

Lisätiedot

1-lk betonityönjohtajan ja 1-lk valmisbetonityönjohtajan pätevöityskoulutus nro 44

1-lk betonityönjohtajan ja 1-lk valmisbetonityönjohtajan pätevöityskoulutus nro 44 BETONIALAN PÄTEVÖITYSKOULUTUSTA 1-lk betonityönjohtajan ja 1-lk valmisbetonityönjohtajan pätevöityskoulutus nro 44 1. jakso 11...13.11.2014 2. jakso 9...11.12.2014 3. jakso 13...15.1.2015 4. jakso 10...12.2.2015

Lisätiedot

Naulalevyrakenteiden CE - merkintä

Naulalevyrakenteiden CE - merkintä Naulalevyrakenteiden CE - merkintä Mikael Fonselius CPD 89/106/EC, Dec-1988 EN 14250, Jan-2010 (2005) PosPap from SG18, May 2009 AC-Ristikot-Over-Feb-11.doc 26 January, 2011 1 (14) Naulalevyristikoiden

Lisätiedot

VALMISBETONIHINNASTO 2017 Sitoumuksetta alkaen (Korvaa hinnaston )

VALMISBETONIHINNASTO 2017 Sitoumuksetta alkaen (Korvaa hinnaston ) 1/(5) Sitoumuksetta 2.1.2017 alkaen (Korvaa hinnaston 2.1.2015) KOTKA puh. 0207 933 360 rb.kotka@ruskonbetoni.fi Sepänkatu 20 4770 KOTKA KOUVOLA puh. 0207 933 350 rb.kouvola@ruskonbetoni.fi Varastoympyrä

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kierrehaat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus kierrehakojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 2: BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 2: BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus LIITE 8 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1992-1-2 EUROKOODI 2: BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin

Lisätiedot

BETONIMASSOJEN SUUNNITTELU, TESTAAMINEN JA RAKENTAMISAJAN HAASTEISIIN VARAUTUMINEN YDINLAITOSHANKKEISSA

BETONIMASSOJEN SUUNNITTELU, TESTAAMINEN JA RAKENTAMISAJAN HAASTEISIIN VARAUTUMINEN YDINLAITOSHANKKEISSA ATOMITEKNILLISEN SEURAN JÄSENILTA FORTUM / AUDITORIO, ESPOO 24.9.2018 BETONIMASSOJEN SUUNNITTELU, TESTAAMINEN JA RAKENTAMISAJAN HAASTEISIIN VARAUTUMINEN YDINLAITOSHANKKEISSA 1 24.9.2018 Käsiteltäviä asioita:

Lisätiedot