Louhun, Möksyn, Pesolan ja Korkeamaan tuulivoimapuistojen lepakoiden muutonseurantaselvitys 2014

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Louhun, Möksyn, Pesolan ja Korkeamaan tuulivoimapuistojen lepakoiden muutonseurantaselvitys 2014"

Transkriptio

1 14 Louhun, Möksyn, Pesolan ja Korkeamaan tuulivoimapuistojen lepakoiden muutonseurantaselvitys 14 Nina Hagner-Wahlsten BatHouse

2 Louhun, Möksyn, Pesolan ja Korkeamaan tuulivoimapuistojen lepakoiden muutonseurantaselvitys 14 Sisältö 1. Johdanto Lepakoiden suojelu Lepakot ja tuulivoima Aineisto ja menetelmät...3. Tulokset Louhun alue Möksyn alue Pesolan alue Korkeamaan alue Muuttavat lepakot Kootut havainnot Tulosten tarkastelu Vaikutusten arviointi Toimenpidesuositukset Lähteet ja kirjallisuus... Nina Hagner-Wahlsten Kansikuva: Myrskyn kaatamia puita metsätiellä Korkeamaan alueella toukokuussa 14. Kaikki kartat: Maanmittauslaitos, avoin aineisto, 14. 1

3 1. Johdanto Alajärven kaupungin ja Kyyjärven sekä Soinin kuntien alueelle on suunnitteilla neljä tuulivoimapuistoa. Ilmatar Windpower Oyj suunnittelee kahden tuulivoimapuiston rakentamista Alajärven kaupungin ja Kyyjärven kunnan rajall e valtatie 16:n eteläpuolelle Louhun ja Möksyn alueille. Suomen hyötytuuli Oy ja Saba Tuuli Oy suunnittelevat kahden tuulivoimapuiston perustamista Soinin kuntaan Pesolan ja Korkeamaan alueille noin viisi kilometriä Soinin keskustan pohjoispuolelle ja noin 24 kilometriä Alajärven keskustasta kaakkoon. Pesolan suunnittelualueen pinta-ala on noin 16 km2 ja Korkeamaan 19 km2. Suunnittelualueille on laadittu lepakkoselvitykset YVA- ja osayleiskaavamenettelyiden tarpeisiin. Lepakkoselvitysten tavoitteena oli selvittää alueiden lepakkolajistoa ja lepakoille tärkeitä alueita tai siirtymäreittejä (Osmala 13, Urho 13). Tämä lepakkoselvitys on Ramboll Finland Oy:n tilaama ja sen tavoitteena on antaa kaikille neljälle tuulipuistoalueelle taustatietoa muuttavien lepakoiden esiintymisestä selvitysalueilla. Raportissa annetaan kertyneiden tietojen pohjalta suosituksia lepakoiden huomioon ottamiseksi suunnittelussa. Lepakkoselvityksen on tehnyt FM Nina Hagner-Wahlsten, T:mi BatHouse. 2. Lepakoiden suojelu Suomessa esiintyy 13 lepakkolajia, jotka kaikki ovat luonnonsuojelulailla rauhoitettuja. Ripsisiippa on Suomessa arvioitu erittäin uhanalaiseksi (EN) lajiksi ja se on luonnonsuojeluasetuksella säädetty erityistä suojelua vaativaksi. Pikkulepakko on Suomessa arvioitu vaarantuneeksi (VU). Kaikki maassamme tavatut lepakkolajit kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajilistaan ja niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty (luonnonsuojelulaki 49 ). Suomi liittyi Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS) vuonna 1999 (Valtionsopimus 14/1999). Sopimuksen mukaan jäsenmaiden tulee mm. pyrkiä säästämään lepakoille tärkeitä ruokailualueita ja siirtymäreittejä. Osa lepakkolajeistamme muuttaa talveksi Eurooppaan talvehtimaan. 2

4 3. Lepakot ja tuulivoima Tuulivoimalahankkeiden yleistyessä on Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa viime vuosina havaittu lepakko-ongelmia useiden hankkeiden yhteydessä. Erityisesti syksyllä muuttavia lepakoita on saanut surmansa tuulivoimaloihin muuttoreiteillään. Lepakkotutkimuksia tuulivoimalahankkeiden yhteydessä on toistaiseksi tehty vain vähän Suomessa. Yhtään tutkimusta ei ole tehty, jossa toiminnassa olevan tuulipuiston vaikutuksia olisi tutkittu. Näin ollen ei voida sanoa, onko Suomen tähän mennessä rakennetuilla tuulivoimaloilla ollut vaikutuksia lepakoihin. Voidaan kuitenkin olettaa, että Suomeenkin pystytetyt tuulivoimalat voivat olla uhkana muuttaville lepakoille, jos ne sijaitsevat lepakoiden muuttoreiteillä. Myös paikalliset lajit, kuten vapaassa ilmatilassa saalistavat pohjanlepakot voivat saada surmansa tuulivoimaloihin törmätessään. 4. Aineisto ja menetelmät Tausta-aineistona olivat Ramboll Finland Oy:n vuonna 13 tekemät lepakkoselvitykset tuulivoimapuistoalueilla. Selvitykset osoittivat, että vaikka alueet ovat osittain lepakoille sopimattomia avoimuutensa takia, kaikilla alueilla esiintyi lepakoita. Käytetyillä selvitysmenetelmillä ei kuitenkaan saatu riittävästi tietoa muuttavien lepakoiden esiintymisestä alueilla. Tässä selvityksessä keskityttiin seuraamaan muuttavien lepakoiden esiintymistä tuulipuistoalueilla. Seurantaa tehtiin yhteensä 1:llä lepakoita automaattisesti rekisteröivällä AnaBat SD2 lepakkodetektorilla (Titley Electronics). Detektorit oli asennettu säänkestäviin suojakoteloihin, joita oli ripustettu puihin noin 3 metrin korkeuteen (kuvat 1 ja 2). Detektorit oli sijoitettu niin, että 3 kappaletta oli Louhun, 1 Möksyn, 3 Pesolan ja 3 Korkeamaan alueella. Sijainnit on esitetty kuvassa 3. Lepakot seuraavat pääosin lineaarisia muotoja maastossa siirtymälennoillaan, joten detektorit sijoitettiin metsäteiden tai metsän läpi kulkevien avoimien käytävien, kuten polkujen tai ajoteiden, varsille, jotka potentiaalisesti voisivat toimia lepakoiden lentoreitteinä. Detektorit vietiin maastoon..14 ja haettiin pois Kesän aikana detektorit huollettiin kerran kuussa yhteensä neljä kertaa, jolloin detektorien akut ja muistikortit vaihdettiin. 3

5 Kuvat 1 ja 2. Lepakkodetektori ja akku säänkestävässä suojakotelossa. Kuva 3. Selvitysalueet ja lepakoiden passiiviseurantadetektoreiden sijainnit 14. 4

6 . Tulokset Tulokset on esitetty alla tuulivoimapuistoittain. Kaavioissa yksikkönä on minuutin aikajaksojen lukumäärä yötä kohden, jolloin detektori on rekisteröinyt vähintään yhden lepakon. Jos lepakoita liikkuu alueella jatkuvasti, aikajaksoja on näin ollen korkeintaan 12 kappaletta tunnissa. Aikajaksojen lukumäärä ei anna tietoa siitä, montako lepakkoyksilöä on liikkunut alueella, vaan se antaa viitteitä siitä, miten tärkeä alue on lepakoille sekä mihin kellonaikaan ja mihin aikaan vuodesta lepakot käyttävät aluetta. minuutin aikajakson sisällä lepakkohavaintoja voi olla useampia. Rekisteröityjä lepakoiden ohilentoja voi olla jopa kappaletta minuutin aikajakson sisällä, mikä tarkoittaa sitä, että lepakkohavaintoja voi olla jopa yli 1 kappaletta tunnissa. Havainnot voi aiheuttaa jopa vain yksi yksilö, joka aktiivisesti on saalistanut detektorin läheisyydessä. Detektorit pystyvät rekisteröimään pohjanlepakon ja pikkulepakon noin 4- m etäisyydeltä ja siippalajeja noin -3 metrin etäisyydeltä..1. Louhun alue Louhun alue koostuu pirstoutuneiden metsäalueiden mosaiikista. Alueelle asennettiin kolme detektoria; A1, A2 ja A3, joiden sijainnit on esitetty kuvassa 3. A1-detektori oli harvassa mäntymetsässä. Tavoitteena oli rekisteröidä harvassa mäntymetsässä ja lähellä olevalla tiealueella liikkuvia lepakoita. Kaavio rekisteröidyistä lepakoista on esitetty kuvassa 4. Tämän detektorin ensimmäinen muistikortti oli viallinen, joten seurantakausi alkoi vasta kesäkuun puolessa välissä. Pohjanlepakoita oli saalistanut säännöllisesti detektorin tuntumassa, todennäköisesti tiealueella, heinäkuussa. Viiksisiippalajista oli yksittäisiä havaintoja elokuussa, muulloin niitä ei havaittu lainkaan. Pikkulepakosta oli kolme havaintoa kolmena eri yönä syyskuun alussa. A2-detektori oli harvassa mäntymetsässä. Tavoitteena oli rekisteröidä harvassa mäntymetsässä ja lähellä olevalla tiealueella liikkuvia lepakoita. Kaavio rekisteröidyistä lepakoista on esitetty kuvassa 6. Pohjanlepakoita oli satunnaisesti saalistanut detektorin tuntumassa elo- syyskuun vaihteessa. Viiksisiippalajista oli yksittäisiä havaintoja elo- ja syyskuussa. Pikkulepakosta ei ollut yhtään havaintoa.

7 A3-detektori oli metsän läpi kulkevan kapean avoimen polun varrella (kuva ). Tavoitteena oli rekisteröidä sekä metsässä että polkua pitkin liikkuvia lepakoita. Kaavio rekisteröidyistä lepakoista on esitetty kuvassa 7. Lepakoita oli esiintynyt erittäin vähän koko seurantakaudella. Vain yksittäisiä pohjanlepakoita ja siippoja oli lentänyt detektorin ohi pääosin elokuussa. Yhtään pikkulepakkoa ei havaittu Louhu, A pohjanlepakko siippa pikkulepakko Kuva 4. Louhun alueen A1-seurantapisteen lepakkohavainnot 14. Yksikkö on minuutin jakso, jolloin oli vähintään yksi lepakkohavainto. Kuva. Näkymä seurantapisteestä A3 Louhun alueella. 6

8 Louhu, A pohjanlepakko siippa pikkulepakko Kuva 6. Louhun alueen A2-seurantapisteen lepakkohavainnot 14. Yksikkö on minuutin jakso, jolloin oli vähintään yksi lepakkohavainto Louhu, A pohjanlepakko siippa pikkulepakko Kuva 7. Louhun alueen A3-seurantapisteen lepakkohavainnot 14. Yksikkö on minuutin jakso, jolloin oli vähintään yksi lepakkohavainto. 7

9 .2. Möksyn alue Möksyn alueen pinta-alasta suuri osa on turpeenottoaluetta tai nuorta kasvatusmetsää. Nämä alueet eivät ole lepakoille sopivia ja on epätodennäköistä, että lepakoiden mahdolliset muuttoreitit kulkisivat niiden kautta. Tämän takia Möksyn alueelle asennettiin vain yksi lepakoita seuraava detektori, B1 (kuva 3). Detektori oli asennettu metsän läpi kulkevan ruohottuneen ajopolun varrelle (kuva 8). Tavoitteena oli rekisteröidä sekä metsänreunassa että ajopolkua pitkin liikkuvia lepakoita. Kaavio rekisteröidyistä lepakoista on esitetty kuvassa 9. Pohjanlepakoita oli ajoittain saalistanut detektorin läheisyydessä keväällä ja heinä- elokuun vaihteessa. Elokuun puolivälistä eteenpäin pohjanlepakoista oli havaintoja vain satunnaisesti. Viiksisiippalajia oli ajoittain saalistanut detektorin läheisyydessä elokuun puolivälistä syyskuun alkuun. Muulloin siippahavainnot olivat erittäin harvalukuisia. Pikkulepakosta ei ollut yhtään havaintoa. Tulosten perusteella metsän läpi kulkeva lineaarinen tiealue ei ole muuttavien lepakoiden käyttämä lentoreitti, mutta se on ajoittain ollut lepakoiden saalistusaluetta. Kuva 8. Näkymä seurantapisteestä B1 Möksyn alueella. 8

10 Möksy, B pohjanlepakko siippa pikkulepakko Kuva 9. Möksyn alueen B1-seurantapisteen lepakkohavainnot 14. Yksikkö on minuutin jakso, jolloin oli vähintään yksi lepakkohavainto..3. Pesolan alue Pesolan alueen pinta-alasta suuri osa on turpeenottoaluetta, mutta osittain myös pirstoutunutta metsämosaikkia. Toukokuun alussa riehunut myrsky aiheutti metsätuhoa monin paikoin. Alueelle asennettiin kolme detektoria; C1, C2 ja C3 (kuva 3). C1-detektori oli harvassa mäntymetsässä tienristeyksen tuntumassa. Tavoitteena oli rekisteröidä harvassa mäntymetsässä ja lähellä olevalla tiealueella liikkuvia lepakoita. Pohjanlepakoita oli satunnaisesti saalistanut detektorin tuntumassa heinä- ja elokuussa. Viiksisiippalajista oli yksittäisiä havaintoja elo- ja syyskuussa. Pikkulepakosta oli yksi havainto 22.. eli kevätmuuton aikana. Tämä oli koko seurantaprojektin ainoa keväthavainto pikkulepakosta (kuva 1). C2-detektori oli harvassa mäntymetsässä. Tavoitteena oli rekisteröidä harvassa mäntymetsässä ja lähellä olevalla tiealueella liikkuvia lepakoita. Pohjanlepakoita oli satunnaisesti saalistanut detektorin tuntumassa heinä- ja elokuussa. Viiksisiippalajista oli yksittäisiä havaintoja elo- ja syyskuussa. Pikkulepakosta ei ollut yhtään havaintoa (kuva 11). 9

11 C3-detektori oli kuusivaltaisen metsäalueen reunassa (kuva 13). Tavoitteena oli rekisteröidä metsässä ja lähellä olevalla tiealueella liikkuvia lepakoita. Pohjanlepakoita saalisti alueella seurantakauden ensimmäisenä yönä keväällä, mutta aktiviteetti oli sen jälkeen hyvin vähäistä heinäkuun loppupuolelle asti. Elokuussa pohjanlepakoita saalisti melko säännöllisesti detektorin tuntumassa, mutta syys- ja lokakuussa vain satunnaisesti. Viiksisiippalajia esiintyi melkein jokaisena yönä elokuun alusta syyskuun puoliväliin, mutta havaintojen määrät olivat vähäisiä (kuva 12). Syyskuun alussa oli kaksi havaintoa pikkulepakosta, toinen 2.9. ja toinen Pesola, C pohjanlepakko siippa pikkulepakko Kuva 1. Pesolan alueen C1-seurantapisteen lepakkohavainnot 14. Yksikkö on minuutin jakso, jolloin oli vähintään yksi lepakkohavainto. 1

12 Pesola, C pohjanlepakko siippa pikkulepakko Kuva 11. Pesolan alueen C2-seurantapisteen lepakkohavainnot 14. Yksikkö on minuutin jakso, jolloin oli vähintään yksi lepakkohavainto Pesola, C pohjanlepakko siippa pikkulepakko Kuva 12. Pesolan alueen C3-seurantapisteen lepakkohavainnot 14. Yksikkö on minuutin jakso, jolloin oli vähintään yksi lepakkohavainto. 11

13 Kuva 13. Näkymä seurantapisteestä C2 Pesolan alueella..4. Korkeamaan alue Korkeamaan alueella turpeenottoalueita on pääosin alueen itäosassa. Alue on pääosin eri-ikäistä talousmetsäaluetta. Toukokuun alussa riehunut myrsky aiheutti metsätuhoa monin paikoin, kuva tielle kaatuneista puista on raportin kannessa. Alueelle asennettiin kolme detektoria; D1, D2 ja D3 (kuva 3). D1-detektori oli kuusivaltaisen metsäalueen reunassa. Tavoitteena oli rekisteröidä metsässä ja lähellä olevalla tiealueella liikkuvia lepakoita. Pohjanlepakoita oli satunnaisesti saalistanut detektorin tuntumassa koko seurantakauden aikana, mutta havaintomäärät olivat hyvin vähäisiä. Viiksisiippalajista oli yksittäisiä havaintoja pääosin touko- ja elokuussa (kuva 14). Pikkulepakosta ei ollut yhtään havaintoa. D2-detektori oli harvassa mäntymetsässä tienristeyksen tuntumassa. Tavoitteena oli rekisteröidä harvassa mäntymetsässä ja lähellä olevalla tiealueella liikkuvia lepakoita. Pohjanlepakoita oli ajoittain saalistanut detektorin tuntumassa heinä- ja elokuussa. Viiksisiippalajista oli yksittäisiä havaintoja elo- ja syyskuussa (kuva 1). Pikkulepakosta oli yksi havainto.9. eli syysmuuton aikana. 12

14 Korkeamaa, D pohjanlepakko siippa pikkulepakko Kuva 14. Korkeamaan alueen D1-seurantapisteen lepakkohavainnot 14. Yksikkö on minuutin jakso, jolloin oli vähintään yksi lepakkohavainto Korkeamaa, D pohjanlepakko siippa pikkulepakko Kuva 1. Korkeamaan alueen D2-seurantapisteen lepakkohavainnot 14. Yksikkö on minuutin jakso, jolloin oli vähintään yksi lepakkohavainto. 13

15 D3-detektori oli hakkuuaukion vieressä olevassa harvassa mäntymetsässä. Tavoitteena oli rekisteröidä harvassa mäntymetsässä, hakkuuaukiolla ja lähellä olevalla tiealueella liikkuvia lepakoita. Tällä paikalla oli eniten lepakkohavaintoja koko seuranta-alueella. Pohjanlepakoita saalisti aktiivisesti detektorin tuntumassa heinäkuun alusta syyskuun puoliväliin asti, muutamia öitä lukuun ottamatta. Huomaa kuvassa 16, että asteikko tämän detektorin kaaviossa on erilainen kuin muiden detektoreiden kaavioissa. Siippalajia oli esiintynyt vain vähän. Pikkulepakkohavaintoja oli kaksi, ja 8.9., molemmat syysmuuton aikana Korkeamaa, D pohjanlepakko siippa pikkulepakko Kuva 16. Korkeamaan alueen D3-seurantapisteen lepakkohavainnot 14. Yksikkö on minuutin jakso, jolloin oli vähintään yksi lepakkohavainto. 14

16 Muuttavat lepakot Muuttavia lepakoita havaittiin viidessä havaintopaikassa (kuva 17). Havaintomäärät olivat kuitenkin erittäin vähäisiä, kevätmuuton aikana oli vain yksi havainto pikkulepakosta (C1, Pesolan alueella) ja syysmuuton aikana oli 8 havaintoa pikkulepakosta: 3 Louhun alueella (A1), 2 Pesolan alueella (C3) ja 3 Korkeamaan alueella (1-D2, 2-D3). Kaikki havainnot olivat eri öiden aikana, mutta yhtä havaintoa lukuun ottamatta ne keskittyivät syyskuun alkuun ( ). Tämä on tyypillinen pikkulepakoiden muuttoaika Suomessa. 2 Pikkulepakko, syksy A1 A2 A3 B1 C1 C2 C3 D1 D2 D3 Kuva 17. Pikkulepakkohavainnot seuranta-alueella Kootut havainnot Jokaisen detektorin tuloksissa näkyy, että lepakkohavaintojen määrät kesäheinäkuussa ovat hyvin vähäisiä. Tämä näkyy erittäin hyvin, kun kaikkien detektorien havainnot viedään saamaan kaavioon. Pohjanlepakon havaintomäärät näkyvät kuvassa 18. Heti seurantajakson alussa toukokuussa lepakkohavaintoja oli monessa paikassa. Lepakot olivat siis aktiivisia jo ennen seurantakauden alkua. Toukokuun lopussa oli kylmä kausi, mikä todennäköisesti oli syy havaintojen puuttumiselle. Kylmällä säällä lepakot pysyvät horroksessa eivätkä saalista. Juhannuksen aikaan havaintoja puuttuu jokaisesta havaintopisteestä. Tähän aikaan yöt ovat hyvin valoisia ja lepakot hakeutuvat suojaisiin paikkoihin, todennäköisesti metsiin, jossa on hämärämpää. Valitut 1

17 seurantapisteet olivat kaikki avoimien alueiden tuntumassa, koska tavoite oli seurata muuttavia lepakoita. Heinäkuussa, kun yöt pimenevät päivä päivältä, lepakoiden aktiviteetti kasvoi. Heinä- elokuun vaihteessa aktiviteetti oli suurimmillaan, tällöin myös saman vuoden poikaset ovat lentokykyisiä. Elokuussa lisääntymisyhdyskunnat hajoavat ja lepakot siirtyvät saalistamaan muualle ja syyskuussa ne hakeutuvat talvehtimispaikkojen tuntumaan. Havaintomäärien vähyys elokuun lopussa on todennäköisesti myös säästä johtuva. Syyskuun puolivälin jälkeen pohjanlepakot eivät enää lentäneet seuranta-alueella. 18 Pohjanlepakko A1 A2 A3 B1 C1 C2 C3 D1 D2 D3 Kuva 18. Seuranta-alueen kaikki pohjanlepakkohavainnot yhdistettynä. 16

18 Kuvassa 19 on esitetty kaikki siippahavainnot. Havaintojen jakauma noudattaa samaa kaavaa kuin pohjanlepakkohavaintojen jakauma, havaintomäärät ovat kuitenkin pienemmät. Siippalajit karttavat valoisia alueita herkemmin kuin pohjanlepakot, mikä näkyy havaintojen puuttumisena kesäkuussa ja heinäkuun alussa Siippalajit A1 A2 A3 B1 C1 C2 C3 D1 D2 D3 Kuva 19. Seuranta-alueen kaikki siippahavainnot yhdistettynä. 6. Tulosten tarkastelu Tämä selvitys antaa karkean kokonaiskuvan lepakoiden muutosta selvitysalueella, koska seurantapisteitä oli verrattain vähän. Seurantapisteet pyrittiin kuitenkin valitsemaan niin, että ne olisivat arvioitujen potentiaalisten siirtymäre ittien varrella. Huomioon on otettu myös vuonna 13 tehdyt lepakkokartoitukset niin, että seurantapisteet eivät olisi samoja. Tulosten puuttuminen pisteestä A1 ensimmäisen kuukauden aikana oli harmillista, mutta sillä ei ole ratkaisevaa vaikutusta kokonaiskuvan saamiselle alueen muuttavista lepakoista. Lepakoita havaittiin kaikilla seurantapaikoilla. Havaintomäärät olivat kuitenkin suhteellisen vähäisiä, ehkä Korkeamaan D3-paikkaa lukuun ottamatta. 17

19 Lepakoiden yksilömäärät ovat todennäköisesti suhteellisen vähäisiä selvitysalueella, mutta eläimet liikkuvat luultavasti laajoilla alueilla. Detektorit pystyvät rekisteröimään pikkulepakon ainoastaan noin 3-4 metrin etäisyydellä. Selvitysalue oli noin 1 km pitkä pohjois-eteläsuunnassa jossa näitä kapeita tutkimussektoreita oli yhteensä 1 kappaletta. Detektorit kattoivat siis vain hyvin pienen osan selvitysalueesta, silti pikkulepakkohavaintoja oli joka toisessa detektorissa. On siis erittäin todennäköistä, että alueen kautta muuttaa suurempi määrä pikkulepakoita kuin selvitys osoitti. Pikkulepakon muuttoa ei ole aikaisemmin tutkittu tällä alueella, joten on mahdotonta arvioida onko muuttavien yksilöiden lukumäärä lähiympäristöstä poikkeava. 7. Vaikutusten arviointi Selvitysalue koostui neljästä erillisestä tuulivoimapuistoalueesta. Selvittämällä kaikki alueet samaan aikaan saatiin arvokasta synergiaetua, koska muut alueet toimivat yksittäisten tuulivoimapuistojen referenssialueina. Näin pystyttiin paremmin tulkitsemaan yksittäisten puistojen tuloksia ja arvioimaan eri alueiden merkitystä lepakoille. Louhun alueelta tehtiin kolme havaintoa muuttavista pikkulepakoista. Lepakoiden muutto alueen kautta on todennäköisesti hyvin vähäistä ja siten vaikutukset myös muuttaviin lepakoihin melko vähäisiä. Pohjanlepakoita esiintyi tämän selvityksen mukaan alueen pohjoisosassa mutta lajin havaintomäärät alueen eteläosassa olivat hyvin vähäiset. Vuoden 13 selvityksessä todettiin, että pohjanlepakot käyttivät alueen eteläosan tiealuetta sekä saalistus- että siirtymäreittinä. Pohjanlepakko, vapaassa ilmatilassa ja joskus myös korkealla saalistavana lajina, on todennäköisesti laji, johon tuulivoimaloilla on suurin vaikutus. Möksyn alueella tuulivoimapuiston rakentaminen ei merkittävästi vaikuta muuttaviin lepakoihin, alueelta ei ollut yhtään havaintoa muuttavasta pikkulepakosta. Metsäalueiden reuna-alueilla esiintyy jonkun verran pohjanlepakkoa, joten tuulivoimaloilla saatta olla vaikutus tähän lajiin. Pesolan alueelta tehtiin kaksi havaintoa muuttavasta pikkulepakosta, lepakoiden muutto alueen kautta on todennäköisesti hyvin vähäistä. Alueella esiintyi myös jonkin verran pohjanlepakkoa. Pohjanlepakko, vapaassa ilmatilassa ja joskus myös korkealla saalistavana lajina, on todennäköisesti laji, johon tuulivoimaloilla on suurin vaikutus. 18

20 Korkeanmaan alueelta tehtiin kolme havaintoa muuttavasta pikkulepakosta, lepakoiden muutto alueen kautta on todennäköisesti hyvin pientä. Alueen eteläosan seurantapisteessä D3 lepakoita havaittiin kaikista eniten koko seurantaalueella. Pohjanlepakoita saalisti alueella heinä-, elo- ja syyskuun aikana. Tuulivoimaloilla on todennäköisesti suurin vaikutus alueen pohjanlepakoihin. 8. Toimenpidesuositukset Koska kaikilla seurantapaikoilla esiintyi pohjanlepakoita, jotka Suomen olosuhteissa ovat eniten alttiita tuulivoimaloille ja koska joka toisessa paikassa esiintyi myös muuttavia pikkulepakoita, suositellaan, että kuolleita lepakoita etsitään EUROBATSin ohjeiden mukaisesti (vuonna 14 julkaistut ohjeet) tuulivoimapuistojen valmistuttua. EUROBATS ohjeista poiketen suositellaan kuitenkin, että etsinnät tehdään vain syksyllä elo- syyskuun aikana. Jos kuolleita lepakoita löytyy, on aihetta ottaa lepakot huomioon. Tutkimusten perusteella (tuloksia mm. sivuilla on todettu, että lepakot lentävät ja muuttavat vain, jos tuulen nopeus on korkeintaan kohtalainen. Jos tuulen nopeus ylittää 7 m/s, lepakoiden aktiivisuus vähenee huomattavasti. Hyviä tuloksia lepakoiden suhteen on saatu, kun tuulivoimaloita on pysäytetty lepakoiden muuton aikana muutamaksi tunniksi yöllä, tuulen ollessa alle 7 m/s. Tätä toimenpidettä suositellaan vain niille yksittäisille tuulivoimaloille, joiden alta on löytynyt useita kuolleita lepakoita. 19

21 9. Lähteet ja kirjallisuus Entwistle A.C. et al. 1: Habitat management for bats. Joint Nature Conservation Committee. Peterborough. UK. 48 s. [online], Kyheröinen, E-M, Osara, M. & Stjernberg, T. 1: Agreement on Conservation of Bats in Europe. Update to the national implementation report of Finland, 1. Inf.EUROBATS.MoP s. URL: _.17-NationalImplementationReportofFinland.doc Viitattu Lacki, M.L., J.P. Hayes & A. Kurta (ed) 7: Bats in Forests, Conservation and Management. The John Hopkins University Press. Baltimore.329 s. Lappalainen, M. 2: Lepakot salaperäiset nahkasiivet. Tammi, Helsinki. 7 s. Mitchell A.J. 4: Bat mitigation guidelines. English Nature. 74 s. Mitchell-Jones, A. & McLeish, A.P. (toim.) 4: Bat worker s manual. 3rd edition. Joint Nature Conservation Committee. Osmala, E. 13: Louhun ja Möksyn lepakkoselvitys. selvitysraportti. Ramboll Finland Oy. Parsons, K. & al 7: Bat Surveys Good Practice Guidelines. Bat Conservation Trust, London. 82 s. Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, E. & Mannerkoski, I. (toim.) 1: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja 1. Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Rodrigues, L., Bach, L., Dubourg-Savage, M-J, Goodwin, J & Harbusch, C. 8: Guidelines for considerations of bats in wind farm projects. EUROBATS Publication Series No. 3 (English version). UNEP/EUROBATS Secretariat, Bonn, Germany, 1 pp. Russ, J.: The Bats of Britain and Ireland. Echolocation Calls, Sound Analysis and Species Identification. Alana Books s. Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J. & Nironen, M. 4: Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa. Suomen Ympäristö 742. Ympäristöministeriö. 113 s. Söderman, T. 3: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa. Ympäristöopas 19: Urho, K. 13: Pesolan ja Korkeamaan lepakkoselvitys. selvitysraportti. Ramboll Finland Oy. - Viitattu

Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013

Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013 2013 Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013 Nina Hagner-Wahlsten BatHouse 2013-09-11 Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Lepakoiden suojelu... 2 3. Aineisto ja

Lisätiedot

Muonion Mielmukkavaaran tuulipuiston lepakkoselvitys 2009

Muonion Mielmukkavaaran tuulipuiston lepakkoselvitys 2009 2009 Muonion Mielmukkavaaran tuulipuiston lepakkoselvitys 2009 Nina Hagner-Wahlsten BatHouse 27.10.2009 Muonion Mielmukkavaaran tuulipuiston lepakkoselvitys 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LEPAKOT JA TUULIVOIMA...

Lisätiedot

Jokelan (Kalajoki) ja Mäkikankaan (Pyhäjoki) tuulipuistoalueiden lepakkoselvitys 2010

Jokelan (Kalajoki) ja Mäkikankaan (Pyhäjoki) tuulipuistoalueiden lepakkoselvitys 2010 Jokelan (Kalajoki) ja Mäkikankaan (Pyhäjoki) tuulipuistoalueiden lepakkoselvitys 2010 Nina Hagner-Wahlsten BatHouse 30.11.2010 Jokelan (Kalajoki) ja Mäkikankaan (Pyhäjoki) tuulipuistoalueiden lepakkoselvitys

Lisätiedot

Hangon Casinon ympäristön, Puistovuoren lähivirkistys- ja Plagenin alueen lepakkoselvitys 2011

Hangon Casinon ympäristön, Puistovuoren lähivirkistys- ja Plagenin alueen lepakkoselvitys 2011 2011 Hangon Casinon ympäristön, Puistovuoren lähivirkistys- ja Plagenin alueen lepakkoselvitys 2011 Nina Hagner-Wahlsten BatHouse 25.10.2011 Hangon Casinon ympäristön, Puistovuoren lähivirkistys- ja Plagenin

Lisätiedot

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOJEN LEPAKKOSELVITYS

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOJEN LEPAKKOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 4.2.2014 Viite 1510005246-004 LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOJEN LEPAKKOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTOJEN LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimahankkeen lepakkokartoitus 2014

Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimahankkeen lepakkokartoitus 2014 Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimahankkeen lepakkokartoitus 2014 Nina Hagner-Wahlsten Rasmus Karlsson BatHouse Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimahankkeen lepakkokartoitus 2014 Sisältö 1. Johdanto... 3 2.

Lisätiedot

Lepakkokartoitusohjeet

Lepakkokartoitusohjeet Lepakkokartoitusohjeet avuksi tilaajalle ja kartoittajalle Lepakkoseminaari 19.3.2011 Markku Lappalainen Lepakkokartoitusohjeet Miksi lepakot tulee kartoittaa? Tarve ohjeelle ja hyville käytännöille SLTY:n

Lisätiedot

Pyhäjoen Silovuoren lepakkoselvitys vuonna 2014

Pyhäjoen Silovuoren lepakkoselvitys vuonna 2014 Pyhäjoen Silovuoren lepakkoselvitys vuonna 2014 Espoo 2014 1 Valokuvat: Karttakuvat: Pohjakartat: Kirjoittaja: Ville Vasko Faunatica Oy Maanmittauslaitos Ville Vasko 2 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LEPAKOT JA TUULIVOIMA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 4 TULOKSET... 4 5 YHTEENVETO

Lisätiedot

Ailangan ja Askantunturin (Kemijärvi) tuulipuistoalueen lepakkoesiarviointi 2010

Ailangan ja Askantunturin (Kemijärvi) tuulipuistoalueen lepakkoesiarviointi 2010 Ailangan ja Askantunturin (Kemijärvi) tuulipuistoalueen lepakkoesiarviointi 2010 Nina Hagner Wahlsten, BatHouse. 28.2.2010. 1 Johdanto 2 2 Lepakot ja tuulivoima 2 3 Lepakoiden suojelu 3 4 Lepakoiden ekologiaa

Lisätiedot

Hipposkylän asemakaavan nro 8549 lepakkoselvitys

Hipposkylän asemakaavan nro 8549 lepakkoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Hipposkylän asemakaavan nro 8549 lepakkoselvitys Raportti ID: 1 750 753 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32368P001 Raportti 1 (9) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue...

Lisätiedot

TUULIWATTI OY NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS

TUULIWATTI OY NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS Vastaanottaja TuuliWatti Oy Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 22.12.2011 Viite 82129132-04 TUULIWATTI OY NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS TUULIWATTI OY NÄSEN KARTANON LEPAKKOSELVITYS

Lisätiedot

Pirkkalan kaava-alueen lepakkoselvitys 2009

Pirkkalan kaava-alueen lepakkoselvitys 2009 2009 Pirkkalan kaava-alueen lepakkoselvitys 2009 Nina Hagner-WahlstenRasmus Karlsson BatHouse 2009-11-06 Pirkkalan kaava-alueen lepakkoselvitys 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LEPAKOIDEN SUOJELU... 3 3

Lisätiedot

Lepakkoseuranta. Helsingin Koirasaarentien kadunrakennustyömaan varrella Stansvikin kohdalla 2014. Helsingin kaupunki Rakennusvirasto

Lepakkoseuranta. Helsingin Koirasaarentien kadunrakennustyömaan varrella Stansvikin kohdalla 2014. Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Lepakkoseuranta Helsingin Koirasaarentien kadunrakennustyömaan varrella Stansvikin kohdalla 2014 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Lepakkoseuranta Helsingin Koirasaarentien kadunrakennustyömaan varrella

Lisätiedot

LEPAKKOSELVITYS NURMON ERITASOLIITTYMÄ

LEPAKKOSELVITYS NURMON ERITASOLIITTYMÄ LEPAKKOSELVITYS NURMON ERITASOLIITTYMÄ SEINÄJOEN KAUPUNKI 2009 1. Yleistä Seinäjoen kaupungin (51.) Nurmon ja (56.) Keski-Nurmon kaupunginosien kortteliin 1057(osa) sekä maatalous-, virkistys-, katu- ja

Lisätiedot

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) lepakkoselvitys

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) lepakkoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) lepakkoselvitys Raportti ID: 1 576 642 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29253 Raportti 1 (7) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2

Lisätiedot

Poikkitien yritys- ja palvelualueen lepakkoselvitys 2014

Poikkitien yritys- ja palvelualueen lepakkoselvitys 2014 Poikkitien yritys- ja palvelualueen lepakkoselvitys 2014 Lokakuu 2014 Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 2 2. KARTOITUSALUE... 2 3. LEPAKOIDEN SUOJELU SUOMESSA... 3 4.

Lisätiedot

Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 lepakkoselvitys

Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 lepakkoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 lepakkoselvitys Raportti ID: 1 750 789 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32368P001 Raportti 1 (13) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET RF OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMAPUISTON

FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET RF OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMAPUISTON Vastaanottaja Föreningen Konstsamfundet r.f Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 9.1.2014 FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET RF OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET RF OLOFSGÅRDIN

Lisätiedot

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa Lepakkoselvitys Heikki Holmén 26.8.2016 2 (5) 26.8.2016 MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

K-KERAVAN VANKILAN MYYTÄVIEN

K-KERAVAN VANKILAN MYYTÄVIEN Vastaanottaja Senaatti Asiakirjatyyppi Luontoarvio Päivämäärä 14.11.2017 Viite 1510033076 SENAATTI K-KERAVAN VANKILAN MYYTÄVIEN ALUEIDEN LUONTOARVIO SENAATTI K-KERAVAN VANKILAN MYYTÄVIEN ALUEIDEN LUONTOARVIO

Lisätiedot

SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO

SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO Vastaanottaja Senaatti Asiakirjatyyppi Luontoarvio Päivämäärä 30.11.2017 Viite 1510033076 SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO Päivämäärä 30.11.2017 Laatija

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

ILMATAR HARTOLAN PURNUVUOREN LEPAKKOSELVITYS

ILMATAR HARTOLAN PURNUVUOREN LEPAKKOSELVITYS Purnuvuoren ranta-asemakaava selostus 8.1.2014, liite 12 Vastaanottaja Ilmatar Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 11.9.2012 Viite 82142499-02 ILMATAR HARTOLAN PURNUVUOREN LEPAKKOSELVITYS ILMATAR

Lisätiedot

Lepakot ja tuulivoima Tutkimuksen haasteet ja hyödyt

Lepakot ja tuulivoima Tutkimuksen haasteet ja hyödyt Tutkimuksen haasteet ja hyödyt Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Nina Hagner-Wahlsten, Year of the Bat - Lepakkovuoden seminaari 19.3.2011 Suomen lepakkotieteellinen yhdistys

Lisätiedot

Bergön tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2010

Bergön tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2010 2010 Bergön tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2010 Ville Vasko Nina Hagner-Wahlsten BatHouse 2010-10-29 BERGÖN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3 2 LEPAKOIDEN S UOJELU...3 3

Lisätiedot

ILVESVUORI POHJOINEN -ASEMAKAAVA

ILVESVUORI POHJOINEN -ASEMAKAAVA ILVESVUORI POHJOINEN -ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS: LEPAKOT Marko Vauhkonen, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 27.10.2016 1 JOHDANTO Nurmijärven kunta laatii asemakaavaa Nurmijärven kirkonkylän

Lisätiedot

ILMATAR KINKKULANMÄEN KAS- VILLISUUS- JA LEPAK- KOSELVITYS

ILMATAR KINKKULANMÄEN KAS- VILLISUUS- JA LEPAK- KOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oy Asiakirjatyyppi Kasvillisuus- ja lepakkoselvitys Päivämäärä 17.12.2013 Viite 1510008051 ILMATAR KINKKULANMÄEN KAS- VILLISUUS- JA LEPAK- KOSELVITYS ILMATAR KINKKULANMÄEN

Lisätiedot

Nekalan asemakaavan nro 8644 lepakkoselvitys

Nekalan asemakaavan nro 8644 lepakkoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Nekalan asemakaavan nro 8644 lepakkoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32368P001 Raportti 1 (13) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Lähtötiedot

Lisätiedot

VOSHANKE LEPAKKOSELVITYS

VOSHANKE LEPAKKOSELVITYS Vastaanottaja Hannukainen Mining Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.9.2016 HANNUKAISEN VOSHANKE LEPAKKOSELVITYS KAI- HANNUKAISEN KAIVOSHANKE LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä 30/09/2016 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Manner-Naantalin osayleiskaavan uudisrakentamisalueiden lepakkopotentiaalin arviointi

Manner-Naantalin osayleiskaavan uudisrakentamisalueiden lepakkopotentiaalin arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAANTALIN KAUPUNKI Manner-Naantalin osayleiskaavan uudisrakentamisalueiden lepakkopotentiaalin arviointi Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23569 Raportti Mäkelä

Lisätiedot

SENAATTI JOKELAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO

SENAATTI JOKELAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO Vastaanottaja Senaatti Asiakirjatyyppi Luontoarvio Päivämäärä 14.11.2017 Viite 1510033076 SENAATTI JOKELAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO SENAATTI Päivämäärä 14.11.2017 Laatija Tarkastaja Kuvaus Satu Laitinen

Lisätiedot

Lepakkoselvitys Lempäälän Marjamäen asemakaavaluonnosalueella ympäristöineen vuonna 2017

Lepakkoselvitys Lempäälän Marjamäen asemakaavaluonnosalueella ympäristöineen vuonna 2017 1 (8) Lepakkoselvitys Lempäälän Marjamäen asemakaavaluonnosalueella ympäristöineen vuonna 2017 1. Johdanto Lempäälän kunnassa on vireillä Marjamäen asemakaava, Pajalantie (asemakaavanumero 15014; Lempäälän

Lisätiedot

Finventia. Helsingin Östersundomin lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Finventia. Helsingin Östersundomin lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Finventia Helsingin Östersundomin lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 92/2015 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 3 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6.

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6. TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVA ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVA 8.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVA ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVA 8.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVA ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU 2 (13) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LEPAKOT... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 4 4 TULOKSET... 6 5 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET... 10 6

Lisätiedot

PUHURI OY Hankilannevan lepakkoselvitys, Haapavesi-Kärsämäki

PUHURI OY Hankilannevan lepakkoselvitys, Haapavesi-Kärsämäki LEPAKKOSELVITYS 30.9.2014 PUHURI OY Hankilannevan lepakkoselvitys, Haapavesi-Kärsämäki Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry

Lisätiedot

Lohjan Lieviö-Pauni maaseutualueen osayleiskaavan lepakkoselvitys 2016

Lohjan Lieviö-Pauni maaseutualueen osayleiskaavan lepakkoselvitys 2016 Lohjan Lieviö-Pauni maaseutualueen osayleiskaavan lepakkoselvitys 2016 Nina Hagner-Wahlsten BatHouse Lohjan Lieviö-Pauni maaseutualueen osayleiskaavan lepakkoselvitys 2016 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. LEPAKOIDEN

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOKARTOITUS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOKARTOITUS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOKARTOITUS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Lepakkokartoitus toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella yhteensä neljänä yönä kesän 2014 aikana:

Lisätiedot

Keravan lepakkoselvitys 2014

Keravan lepakkoselvitys 2014 Keravan lepakkoselvitys 2014 Nina Hagner-Wahlsten BatHouse Keravan lepakkoselvitys 2014 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. LEPAKOIDEN SUOJELU... 3 3. LEPAKOIDEN EKOLOGIAA... 3 4. SELVITYSALUE... 4 5. AINEISTO

Lisätiedot

RAAHEN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN (PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA JA SOMERONKANGAS) LEPAKKOSELVITYS 2011 AHLMAN

RAAHEN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN (PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA JA SOMERONKANGAS) LEPAKKOSELVITYS 2011 AHLMAN RAAHEN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN (PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA JA SOMERONKANGAS) LEPAKKOSELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Tutkimusmenetelmät... 4 Lepakoiden

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN ISOSUON OSAYLEISKAAVAN LEPAKKOSELVITYS

PUNKALAITUMEN ISOSUON OSAYLEISKAAVAN LEPAKKOSELVITYS V astaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy A s iakirjatyyppi Luontoselvitys P äivämäärä 10.8.2015 V iite 1510011699 PUNKALAITUMEN ISOSUON OSAYLEISKAAVAN LEPAKKOSELVITYS LEPAKKOSELVITYS P äivämäärä 10.8.2015

Lisätiedot

LIITE 13. (sähköinen liite)

LIITE 13. (sähköinen liite) LIITE 13 (sähköinen liite) S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuiston lepakkoselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Lepakkoselvitys

Lisätiedot

HYRYNSALMEN ILLEVAARAN SUUNNITELLUN TUULIPUISTOALUEEN LEPAKKOSELVITYS

HYRYNSALMEN ILLEVAARAN SUUNNITELLUN TUULIPUISTOALUEEN LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä 08.12.2015 ABO WIND OY HYRYNSALMEN ILLEVAARAN SUUNNITELLUN TUULIPUISTOALUEEN LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä 08.12.2015 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Kansikuva Antje Neumann, Tapani Pirinen

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

POSION MURTOTUULEN TUULIVOIMAPUISTON

POSION MURTOTUULEN TUULIVOIMAPUISTON TUTKIMUSRAPORTTI 20.10.2012 POSION MURTOTUULEN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS 2012 Tekijä: Teemu Virtanen SISÄLLYS 1 Johdanto...3 2 Menetelmä...3 3 Tulokset...3 4 Yhteenveto ja suositukset...4 5 Lähteet

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

PESOLAN JA KORKEAMAAN VIITASAMMAKKOSELVITYS

PESOLAN JA KORKEAMAAN VIITASAMMAKKOSELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Saba Tuuli Oy Ab Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 24.6.2014 SUOMEN HYÖTYTUULI OY, SABA TUULI OY AB PESOLAN JA KORKEAMAAN VIITASAMMAKKOSELVITYS SABA TUULI OY

Lisätiedot

Matalalahti-Kotkanaukon ranta-asemakaavan muutos, lepakkoselvitys

Matalalahti-Kotkanaukon ranta-asemakaavan muutos, lepakkoselvitys NAANTALIN KAUPUNKI Matalalahti-Kotkanaukon ranta-asemakaavan muutos, lepakkoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P30287 Raportti 1 (10) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Aineisto

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Tervola-Varejoki osayleiskaavan muutosalueen lepakkoselvitys 2015

Suomen Luontotieto Oy. Tervola-Varejoki osayleiskaavan muutosalueen lepakkoselvitys 2015 Tervola-Varejoki osayleiskaavan muutosalueen lepakkoselvitys 2015 Havaitut pohjanlepakot saalistivat Kemijokivarressa Suomen Luontotieto Oy 31/2015 Jyrki Matikainen ja Pihla Matikainen Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

LAAJAMETSÄN SUURTEOLLISUUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOESIINTYMÄ

LAAJAMETSÄN SUURTEOLLISUUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOESIINTYMÄ Vaasan kaupunki, kaavoitus LAAJAMETSÄN SUURTEOLLISUUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOESIINTYMÄ TILANNE 18.6.2018 1. YLEISTÄ Vaasan Laajametsän suurteollisuualueen yleis- ja asemakaava-alueille on tehty

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 20/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja UPM tuulivoima Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 24.9.2013 KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 24.9.2013 Laatijat Tarkastanut Kuvaus Emilia Osmala Tarja Ojala Liito-oravaselvitys

Lisätiedot

Ilmajoki-Kurikan tuulipuistoalueen lepakkokartoitus 2011

Ilmajoki-Kurikan tuulipuistoalueen lepakkokartoitus 2011 Ilmajoki-Kurikan tuulipuistoalueen lepakkokartoitus 2011 Teemu Virtanen Biologitoimisto Vihervaara Oy Biologitoimisto Vihervaara Oy PL 140 70101 Kuopio info@biologitoimisto.fi 1. JOHDANTO... 3 2. ALUEET

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Gräsbölen tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Gräsbölen tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011 Suomen Luontotieto Oy Kemiönsaaren Gräsbölen tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011 Suomen Luontotieto Oy 25/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö 1. Johdanto... 3 2.

Lisätiedot

Nurmijärven Klaukkalan Viirinlaakso 2:n ja Luhtajoentien asemakaava-alueen lepakkoselvitys 2016

Nurmijärven Klaukkalan Viirinlaakso 2:n ja Luhtajoentien asemakaava-alueen lepakkoselvitys 2016 Nurmijärven Klaukkalan Viirinlaakso 2:n ja Luhtajoentien asemakaava-alueen lepakkoselvitys 2016 Nina Hagner-Wahlsten Rasmus Karlsson BatHouse Nurmijärven Klaukkalan Viirinlaakso 2:n ja Luhtajoentien asemakaava-alueen

Lisätiedot

Nurmijärven Klaukkalan OYK-alueen lepakkoselvitys 2010 ja 2012

Nurmijärven Klaukkalan OYK-alueen lepakkoselvitys 2010 ja 2012 Nurmijärven Klaukkalan OYK-alueen lepakkoselvitys 2010 ja 2012 Rasmus Karlsson Nina Hagner-Wahlsten BatHouse 2.10.2012 Nurmijärven Klaukkalan OYK-alueen lepakkoselvitys 2010 ja 2012 Sisältö 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS

VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS Vastaanottaja Suomen tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 13.05.2016 Viite 1510014591 VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä 13.5.2016 Laatija Heli Lehvola Tarkastaja

Lisätiedot

RANTA TAMPELLAN LEPAKKOKARTOITUS 2009

RANTA TAMPELLAN LEPAKKOKARTOITUS 2009 RANTA TAMPELLAN LEPAKKOKARTOITUS 2009 KARTOITUSRAPORTTI 31.8.2009 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Alue ja menetelmät... 2 3. Tulokset... 3 4. Yhteenveto ja johtopäätökset... 4 Lähteet... 4 Liite 1... 5 Otsikko:

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.06.2014 KELIBER OY LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.6.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Heli Uimarihuhta Hautakankaan metsää Viite 1510013339 Ramboll

Lisätiedot

Tampereen Pohtolan Pohtosillankuja 6:n. kaavoitus- ja rakennussuunnitelma

Tampereen Pohtolan Pohtosillankuja 6:n. kaavoitus- ja rakennussuunnitelma 1 Tampereen Pohtolan Pohtosillankuja 6:n kaavoitus- ja rakennussuunnitelma Lepakkoselvitys 2013 Pekka Rintamäki 2013 2 1. Johdanto Lepakot ovat pitkäikäisiä (jopa yli 30 vuotta) nisäkkäitä ja Suomessa

Lisätiedot

Seurasaaren lepakkoselvitys 2009

Seurasaaren lepakkoselvitys 2009 Seurasaaren lepakkoselvitys 2009 Nina Hagner-Wahlsten Rasmus Karlsson BatHouse 15.3.2010 LYHENNETTY VERSIO Seurasaaren lepakkoselvitys 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. LEPAKOIDEN SUOJELU... 3 3. LEPAKOIDEN

Lisätiedot

Viitasammakkoselvitys, Polvisuo Ii

Viitasammakkoselvitys, Polvisuo Ii Vapo Oy Aappo Luukkonen Juha Parviainen Teppo Mutanen 11.12.2015 11.12.2015 1 (6) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 4 3 TULOKSET... 4 3.1 Yleiskuvaus... 4 3.2 Selvitysalueen merkitys

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY Raportteja 3/2016 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

LIITO-ORAVA- JA KYNÄJALAVASELVITYS

LIITO-ORAVA- JA KYNÄJALAVASELVITYS LIITO-ORAVA- JA KYNÄJALAVASELVITYS PIRKKALA, NIEMENMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 253 Marko Vauhkonen 29.5.2019 LIITO-ORAVA- JA KYNÄJALAVASELVITYS PIRKKALA, NIEMENMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 253 Sisällys

Lisätiedot

Nurmijärven Kirkonkylän keskusta-alueen lepakkoselvitys 2014

Nurmijärven Kirkonkylän keskusta-alueen lepakkoselvitys 2014 Nurmijärven Kirkonkylän keskusta-alueen lepakkoselvitys 2014 Rasmus Karlsson Nina Hagner-Wahlsten BatHouse, 25.9.2014 Raportti päivitetty 4.5.2018 Nurmijärven Kirkonkylän keskusta-alueen lepakkoselvitys

Lisätiedot

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 1.4.2014 Sipoon Nevas Gårdin luontoselvityksen täydennys. SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS 1 JOHDANTO Sipoon

Lisätiedot

ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN

ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN Vastaanottaja Ilmatar Raasepori Oy Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 27.9.2012 ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN LEPAKKOSELVITYS ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS

Lisätiedot

Lepakoiden jatkoseuranta

Lepakoiden jatkoseuranta Lepakoiden jatkoseuranta Helsingin Koirasaarentien kadunrakennustyömaan varrella Stansvikin Kaivoshuvilan kohdalla 216 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Lepakoiden jatkoseuranta Helsingin Koirasaarentien

Lisätiedot

Naantalin Herrankukkaron lepakko-, liito-orava- ja viitasammakkoselvitys 2015

Naantalin Herrankukkaron lepakko-, liito-orava- ja viitasammakkoselvitys 2015 LOPPURAPORTTI 13.9.2015 Naantalin Herrankukkaron lepakko-, liito-orava- ja viitasammakkoselvitys 2015 Aura 2015 NAANTALIN HERRANKUKKARON LUONTOSELVITYKSEN JATKOTYÖ 2015 1 Kannen kuva: Valokuvat: Karttakuvat:

Lisätiedot

Savonrannan tuulipuistoalueen lepakkokartoitus 2011

Savonrannan tuulipuistoalueen lepakkokartoitus 2011 Savonrannan tuulipuistoalueen lepakkokartoitus 2011 Teemu Virtanen Biologitoimisto Vihervaara Oy Biologitoimisto Vihervaara Oy PL 140 70101 Kuopio info@biologitoimisto.fi 1. JOHDANTO... 3 2. KARTOITUSALUE

Lisätiedot

Rahola, Tykkitienkatu asemakaava-alueen lepakkokartoitus 2006

Rahola, Tykkitienkatu asemakaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Rahola, Tykkitienkatu asemakaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Kartoitusraportti Syyskuu 2006 Yrjö Siivonen & Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy / Batcon Group Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tutkimusalue

Lisätiedot

TAALERITEHDAS MISSKÄRRIN TUULIVOI- MAPUISTON LEPAK- KOSELVITYS

TAALERITEHDAS MISSKÄRRIN TUULIVOI- MAPUISTON LEPAK- KOSELVITYS Vastaanottaja Taaleritehdas Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 18.9.2012 Viite 82142999-01 TAALERITEHDAS MISSKÄRRIN TUULIVOI- MAPUISTON LEPAK- KOSELVITYS TAALERITEHDAS MISSKÄRRIN TUULIVOIMAPUISTON

Lisätiedot

Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 94/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 3

Lisätiedot

Kuokkalan - Hakkarin Herralan osayleiskaavan alustava lepakkoselvitys

Kuokkalan - Hakkarin Herralan osayleiskaavan alustava lepakkoselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEMPÄÄLÄN KUNTA Kuokkalan - Hakkarin Herralan osayleiskaavan alustava lepakkoselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19620 Raportti 1 (17) Mäkelä

Lisätiedot

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Sirkka-Liisa Helminen Ympäristötutkimus Yrjölä Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 LIITO-ORAVAN BIOLOGIA JA SUOJELU...3 3 MENETELMÄT...3 4 TULOKSET...4 4.1 Kavallintien

Lisätiedot

Ypäjän Palomäen alueen liito-oravakohteen liito-oravaselvityksen päivitys 2014

Ypäjän Palomäen alueen liito-oravakohteen liito-oravaselvityksen päivitys 2014 Ypäjän Palomäen alueen liito-oravakohteen liito-oravaselvityksen päivitys 2014 1.Johdanto Ypäjän kunta /Jouko Käkönen tilasi elokuussa 2014 Suomen Luontotieto Oy:ltä Ypäjän Palomäen kallion itäpuolisen

Lisätiedot

Megatuuli Oy. Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Megatuuli Oy. Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Megatuuli Oy Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 13/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3

Lisätiedot

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi VIITASAMMAKKOSELVITYS 1.10.2012 VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 ALUEET JA MENETELMÄT 2 3 TULOKSET 4 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 5 5 VIITTEET 5 Pöyry Finland Oy Mika Welling,

Lisätiedot

Karhunnevankankaan tuulipuiston YVA-selostus LIITE 8. Pyhäjoen Karhunnevankankaan. lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Karhunnevankankaan tuulipuiston YVA-selostus LIITE 8. Pyhäjoen Karhunnevankankaan. lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Pyhäjoen Karhunnevankankaan tuulipuiston lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 96/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lepakoiden kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lepakoiden kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY YIT Rakennus Oy Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lepakoiden kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 22/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

LINNAIMAAN LIITO-ORA- VASELVITYS, TAMPERE LIDL SUOMI KY

LINNAIMAAN LIITO-ORA- VASELVITYS, TAMPERE LIDL SUOMI KY Vastaanottaja LIDL Suomi KY Antti-Ville Haapanen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 05/2018 LINNAIMAAN LIITO-ORA- VASELVITYS, TAMPERE LIDL SUOMI KY LINNAIMAAN LIITO-ORAVASELVITYS, TAMPERE LIDL SUOMI KY

Lisätiedot

Tampereen Saarenmaantien alueen lepakkokartoitus 2008. Paavo Hellstedt

Tampereen Saarenmaantien alueen lepakkokartoitus 2008. Paavo Hellstedt Tampereen Saarenmaantien alueen lepakkokartoitus 2008 Paavo Hellstedt Sisällys: Tiivistelmä 3 Johdanto 4 Lepakkokartoituksista yleisesti 4 Lepakkokantojen uhkakuvia 4 Lepakoiden ekologiasta 5 Lepakkolajien

Lisätiedot

Tarastenjärven osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus 2006

Tarastenjärven osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Tarastenjärven osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Kartoitusraportti Joulukuu 2006 Yrjö Siivonen Wermundsen Consulting Oy Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tutkimusalue ja menetelmät...4 3. Tulokset ja

Lisätiedot

TETOMIN TUULIVOIMA- HANKKEEN LEPAKKOSEL- VITYS

TETOMIN TUULIVOIMA- HANKKEEN LEPAKKOSEL- VITYS Vastaanottaja Ilmatar Loviisa Oy Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 9.1.2019 Viite 1510045839 TETOMIN TUULIVOIMA- HANKKEEN LEPAKKOSEL- VITYS Päivämäärä 9.1.2019 Laatija Tarkastaja Heli Lehvola

Lisätiedot

Käpylän suojeluasemakaavan nro 8182 lepakkoselvitys

Käpylän suojeluasemakaavan nro 8182 lepakkoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Käpylän suojeluasemakaavan nro 8182 lepakkoselvitys Raportti Donna ID: 2 060 610 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P35417P001 Raportti 1 (11) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Lepakoiden jatkoseuranta

Lepakoiden jatkoseuranta Lepakoiden jatkoseuranta Helsingin Koirasaarentien kadunrakennustyömaan varrella Stansvikin Kaivoshuvilan kohdalla 2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Lepakoiden jatkoseuranta Helsingin Koirasaarentien

Lisätiedot

Länsi-Palokan liito-oravaselvitysten täydennys 2014

Länsi-Palokan liito-oravaselvitysten täydennys 2014 Länsi-Palokan liito-oravaselvitysten täydennys 2014 Timo Pylvänäinen 8.5.2014 Kaavoitus Jyväskylän kaupunki Selvitysalueet Erillisiä selvitysalueita on 16. Ne sijaitsevat Nuutin ja Terttumäen alueella

Lisätiedot

TEKNIIKKA VINDIN AB BÖLE PROGRAM BILAGA 4

TEKNIIKKA VINDIN AB BÖLE PROGRAM BILAGA 4 SUUU NNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY BÖLE VINDKRAFTPARK PROGRAM FÖR MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING BILAGA 4 NÄRPIÖN BÖLEN TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS Thomas Lilley, Biologi, FT. Jenni Prokkola, Biologi,

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 73/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYKSEN TÄYDENNYS

LIITO-ORAVASELVITYKSEN TÄYDENNYS LIITO-ORAVASELVITYKSEN TÄYDENNYS PIRKKALA, LOUKONLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 250 Marko Vauhkonen 28.5.2019 LIITO-ORAVASELVITYKSEN TÄYDENNYS PIRKKALA, LOUKONLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 250 Sisällys

Lisätiedot

HERRAINSUON LEPAKKOSELVITYS 2007 TAMPEREEN KAUPUNGIN ASEMAKAAVA NO 7957

HERRAINSUON LEPAKKOSELVITYS 2007 TAMPEREEN KAUPUNGIN ASEMAKAAVA NO 7957 HERRAINSUON LEPAKKOSELVITYS 2007 TAMPEREEN KAUPUNGIN ASEMAKAAVA NO 7957 KARTOITUSRAPORTTI 17.8.2007 Otsikko: Herrainsuon lepakkoselvitys 2007 Tekijät: Teemu Virtanen & Petteri Vihervaara/ Biologitoimisto

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavaalueen viitasammakkoselvitys

Jääsjärven rantayleiskaavaalueen viitasammakkoselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HARTOLAN KUNTA Jääsjärven rantayleiskaavaalueen viitasammakkoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.5.2015 P21428P006 Raportti 1 (10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY 20327 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON LEPAKKOSELVITYS 2011 LAPIN VESITUTKIMUS OY i Gold Fields Arctic Platinum Oy GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON LEPAKKOSELVITYS 2011 20327 8.6.2012 Niina

Lisätiedot

ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKO- JA KEHRÄÄJÄSELVITYS

ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKO- JA KEHRÄÄJÄSELVITYS ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKO- JA KEHRÄÄJÄSELVITYS Thomas Lilley, Biologi, FT. 20.8.2013 1 JOHDANTO 2 2 LEPAKOIDEN SUOJELU 2 3 LEPAKOIDEN EKOLOGIAA LYHYESTI 2 4 AINEISTO JA MENETELMÄT 3 5 TULOKSET

Lisätiedot

HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009

HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 Marko Vauhkonen 18.5.2009 HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 TULOKSET... 4 4 SUOSITUKSET...

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa Toivakka, Joutsa Viitasammakkoselvitys

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa Toivakka, Joutsa Viitasammakkoselvitys 16T-4 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa Toivakka, Joutsa Viitasammakkoselvitys Hanna Suominen 20.6.2017 20.6.2017 1 (10) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 VIITASAMMAKKO... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot