Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen"

Transkriptio

1 Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

2 Tervetuloa! Koulutusosio 1 klo 8:30 15:00

3 Koulutuspäivän ohjelma klo 8:30 9:00 Aamukahvi klo 9:00 9:30 Koulutuskokonaisuuden esittely klo 9:30 11:30 Opettaja arvioinnin asiantuntijana arviointiajatteluun liittyvän ajattelun ja arviointitoiminnan kehittyminen klo 11: Lounas (omakustanteinen) klo 12:30 13:30 Oppimisen arvioinnin kansalliset linjaukset ja kehittämiskohteet klo :45 Mitä paikallisella tasolla voisi edelleen kehittää? Kehittämistehtävän aloitus klo 14:45 15:00 Päivän koonti ja palautekysely

4 Mikä hanke?

5 Yhteistyökumppanit

6 Koulutuspaikkakunnat Lappi: Rovaniemi 2. Pohjois-Suomi: Oulu 3. Länsi- ja Sisä-Suomi: Jyväskylä 4. Itä-Suomi: Joensuu 5. Etelä-Suomi: Helsinki 6. Lounais-Suomi: Rauma 7. Ruotsinkielinen: Vaasa

7 Oppimisen arvioinnin kehittäminen Opetushallitus Kunnat ja kaupungit Viikin normaalikoulu, enorssi Aluehallintovirasto ja Karvi

8 Tiedottaminen facebook (hakusana OPS2016)

9 Miksi? Koulutuksen avulla kehitetään opetustoimen henkilöstön arviointiosaamista ja vahvistetaan alueellista osaamista ja tasa-arvoa vuosien aikana. Opetustoimen henkilöstön arviointiosaaminen on osoittautunut puutteelliseksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luvun kuusi osalta. Selvitysten ja julkaisujen mukaan oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasaarvo toteutuvat heikosti juuri arvioinnin osalta. Oppilaiden oppimistulokset ovat heikentyneet. Kouluissa tarvitaan monipuolista ja monimuotoista arviointiosaamista. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutusta ja siihen osallistuminen on maksutonta. Yhteistyökumppaneina ovat aluehallintoviraston lisäksi Karvi ja yliopistojen opettajankoulutuslaitokset.

10 Kenelle koulutus on tarkoitettu? Koulutus on tarkoitettu kunnan opetustoimen henkilöstölle, esimerkiksi opetus- ja sivistystoimen johtajille, rehtoreille, opettajille, ops-koordinaattoreille, ops-agenteille ja suunnittelijoille, jotka vastaavat perusopetuksen oppimisen arviointiin liittyvistä tehtävistä ja kysymyksistä. Koulutukseen toivotaan osallistujiksi kunnasta tai koulusta oppimisen arvioinnista vastaava työpari tai tiimi. Tarkoitus on, että sama työpari tai tiimi osallistuu jokaiseen kolmeen koulutuspäivään ja työskentelee väliaikoinaan omassa kunnassaan tai koulussaan. Koulutuksen aikana tehdään kehittämistehtävä, jonka aihe valitaan oman kunnan tai koulun tarpeiden mukaisesti. Tehtävä toteutetaan digitaalisessa muodossa, jotta se on jaettavissa. Koulutukseen otetaan 100 henkilöä/aluehallintoviraston alue.

11 Täydennyskoulutuksemme tavoitteet koulutusosiot

12 Täydennyskoulutuksemme tavoitteet (1) 1. Jakaa tutkimusperustaista tietoa arvioinnista ja kehittää opetustoimen henkilöstön laaja-alaista opetussuunnitelmaosaamista arvioinnin osalta niin työyhteisö- kuin yksilötasolla uran eri vaiheissa. 2. Antaa laadukasta täydennyskoulutusta, vastata huoleen koulutuksen eriarvoisuudesta ja pyrkiä vaikuttamaan opetustoimen henkilöstön ja oppilaiden osaamistason nousuun kaikkialla Suomessa. 3. Kehittää alueellista ammatillista verkostoyhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. 4. Perehdyttää koulutettavat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden normeihin sekä arviointikulttuurin ja -ajattelun muutoksiin. 5. Tutustuttaa ja perehdyttää koulutettavat oppimisen arvioinnin muotoihin, menetelmiin ja materiaaleihin (vrt. esimerkiksi itse- ja vertaisarviointi).

13 Täydennyskoulutuksemme tavoitteet (2) 6. Kehittää oppimisen aikaisen eli formatiivisen arvioinnin erilaisia tapoja, perehtyä oppimisprosessin arvioinnin taitoihin ja menetelmiin ja tarkastella oppimista arviointina. 7. Suunnitella, miten oppimista tukevaa, edistävää, ohjaavaa palautetta annetaan oppilaalle ja huoltajalle nivelvaiheissa. 8. Perehdyttää kriteeripohjaiseen arviointiin ja antaa välineitä soveltaa sitä eri oppiaineissa ja päättöarvioinnissa. 9. Pohtia oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arviointia. 10. Kehittää monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointia osana oppiaineiden arviointia. 11. Arvioida opetukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista (L 1 7). 12. Tarkastella koulun arviointia, opettajan itsearviointia ja oppimisen arvioinnin tulevaisuutta.

14 Koulutusosiot Mitä arviointi on? Tutustu ja kertaa! (syksy 2018) 2. Mitä ja millaisia arvioinnin menetelmiä ja materiaaleja on? Kokeile ja kehitä! (kevät 2019) 3. Miten arviointia kehitetään? Kehitä, arvioi ja johda! (syksy 2019)

15 Täydennyskoulutuksemme sisällöt koulutusosiot

16 1. Mitä arviointi on? Tutustu ja kertaa! Esitellään hankkeen tavoitteet, sisällöt ja kehittämistehtävä. Tutustutaan arvioinnin nykytilaan tutkimusten, raporttien, kirjallisuuden ja asiantuntijalausuntojen perusteella. Saadaan ajankohtaista tietoa arvioinnin nykytilasta. Hahmotetaan, mitä peruskouluissa tulee tehdä arvioinnin suhteen syksyn 2018 aikana. Perehdytään perusopetuksen ops:n perusteiden luvun kuusi normeihin, käsitteisiin ja arviointikulttuurin muutoksiin. Keskitytään oppimisen aikaiseen arviointiin: palautteen antaminen, itse- ja vertaisarviointi, formatiivinen ja summatiivinen arviointi. Käydään läpi ydinkysymyksiä arvioinnin kehittämistyössä: opettaja arvioinnin asiantuntijana. Tuetaan osallistujien arviointiajatteluun liittyvän ajattelun ja arviointitoiminnan kehittymistä tarkastelemalla, millaisia arvioijia olemme. Pohditaan arvioinnin dialogisuutta ja tavoitetietoisuuden merkitystä prosessissa. Vertaillaan arviointia ala- ja yläkoulussa. Kehittämistehtävä aloitetaan: tiimi, aihe, tapa ja ajoitussuunnitelma.

17 2. Mitä ja millaisia arvioinnin menetelmiä ja materiaaleja on? Kokeile ja kehitä! Saadaan ajankohtaista tietoa arvioinnin nykytilasta. Hahmotetaan vuosikellon tapaan, mitä peruskoulun vuosiluokilla 1 9 tulee tehdä arvioinnin suhteen kevään 2019 aikana. Tutustutaan arviointimenetelmiin ja -materiaaleihin. Tutkitaan case-esimerkkien avulla itse- ja vertaisarviointia sekä perehdytään arviointiin nivelvaiheissa. Luodaan yhteistä ymmärrystä ja käsitystä siitä, miten kriteeriperustainen arviointi on käytössä ala- ja yläkoulussa eri oppiaineissa. Tarkastellaan työskentelyn arviointia eri oppiaineissa. Perehdytään oppiaineiden arviointiin. Pohditaan sekä kurssiarvioinnin että päättöarvioinnin toteutusta ja niiden kehittämistä yläkoulussa. Osallistujat esittelevät kehittämistehtävänsä ja arvioivat suunnitelmansa etenemisen nykyhetkestä syksyyn 2019.

18 3. Miten arviointia kehitetään? Kehitä, arvioi ja johda! Reflektoidaan koulutuksen tähänastisia vaikutuksia. Käydään läpi kolmannen moduulin tavoitteet ja sisällöt. Saadaan ajankohtaista tietoa arvioinnin nykytilasta. Esitellään koulutuksen aikana tehdyt kehittämistehtävät workshopeissa ja annetaan vertaisryhmäpalautetta. Hahmotetaan vuosikellon tapaan, mitä rehtorin, opettajien ja oppilaiden tulee tehdä arvioinnin suhteen syksyn 2019 aikana. Suunnitellaan, miten huoltajille annetaan arviointipalautetta. Tarkastellaan arviointia opetuksen järjestäjän/koulun opetussuunnitelmassa, strategiassa, lukuvuosisuunnitelmassa ja koulun arjessa. Pohditaan pedagogisen johtamisen merkitystä. Tarkastellaan ja arvioidaan, miten koulun arviointikulttuurin muutokset ovat toteutuneet koulutuksen aikana. Pohditaan arvioinnin tulevaisuutta. Hahmotetaan, miten arvioinnin kehittäminen jatkuu koulutuksen jälkeen alueellisesti eri verkostoissa. Osallistujat täyttävät sähköisen palautekyselyn.

19 Työskentelystä ja työtavoista Yhteistyössä! Jaetaan tietoa ja kokemuksia hyviä käytänteitä! Kierrätetään hyvää! Tuo ja vie!

20 Työskentelylle tunnusomaista on

21 Kehittämistehtävä koulutusosiot 1 3

22 Kehittämistehtävästä (1) Kehittämistehtävän aihe valitaan koulutusosion 1 aikana. Osallistujat voivat valita sopivan kehittämistehtävän itselleen tai ryhmälleen tai työnantaja / opetuksen järjestäjä / rehtori / tai arviointiryhmä on sen asettanut ennen koulutuksen alkamista. Kehittämistehtävä aloitetaan koulutusosiossa 1. Kehittämistehtävän ajoitussuunnitelma ja toteutus koulutusosioiden 1-3 aikana sovitaan yhdessä ryhmän kanssa.

23 Kehittämistehtävästä (2) 1. Aiheen valinta ja aloitus koulutusosiossa 1 2. Ajoitussuunnitelman tekeminen koulutusosiossa 1 3. Työn jaosta ja työtavoista päättäminen 4. Tehtävän aloittaminen 5. Tehtävää jatketaan kaikissa koulutusosiossa ja myös koulutusosioiden väliaikoina. 6. Koulutusosiossa 3 kehittämistehtävän esittely ja sen palauttaminen sähköisesti ennen viimeistä koulutusosiota 3 osoitteeseen: 7. Kehittämistehtäviä jaetaan esim. Opetushallituksen Hyvät käytännöt -sivustolla.

24 Arviointiajatteluun liittyvän ajattelun ja arviointitoiminnan kehittymisestä Millainen arvioija minä olen nyt?

25 Case-esimerkit Mitä ajattelet omasta oppimisen arvioinnin asiantuntijuudestasi tällä hetkellä? Esimerkki 1 Esimerkki 2

26 Pohdittavaksi ja keskusteltavaksi Miksi olet hakeutunut tähän koulutukseen?

27 Pohdittavaksi ja keskusteltavaksi Millaisia tunteita ja kokemuksia sinulla on, kun olet itse ollut arvioinnin kohteena?

28 Pohdittavaksi ja keskusteltavaksi Millaisessa tilanteessa olet arvioinnin suhteen tällä hetkellä? Millainen arvioija olet omasta mielestäsi nyt?

29 Pohdittavaksi ja keskusteltavaksi Miten omat kokemuksesi vaikuttavat sinuun toimiessasi arvioinnin toteuttajana?

30 Pohdittavaksi ja keskusteltavaksi Millainen arviointikulttuuri koulussasi on?

31 Pohdittavaksi ja keskusteltavaksi Mitä hyviä arviointikäytänteitä sinulla tai koulullasi on käytössä?

32 Pohdittavaksi ja keskusteltavaksi Mitä arvioinnin kehittämiskohteita koulullasi/kunnassasi on?

33 Pohdittavaksi ja keskusteltavaksi Mitä muutoksia haluaisit nähdä tapahtuvan itsessäsi koulutuksen jälkeen entä luokassasi, opetusryhmissäsi tai koulussasi esimerkiksi seuraavan kahden vuoden aikana?

34 Kysymyksiä oppimisen arvioinnista Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet luku 6

35 Keskustelua arvioinnin kysymyksistä 1. Mitkä ovat arviointikulttuurin kehittämisen lähtökohdat? 2. Mitkä ovat arviointikulttuurin keskeiset piirteet Perusopetuksen opetussuunnitelman 2014 mukaan? 3. Mitkä ovat opettajien keskeisiä pedagogisia keinoja oppilaiden koko kehityksen ja oppimisen tukemiseen? 4. Mitä ja millaista on suuri osa arvioinnista? 5. Mistä opettajien tulee huolehtia arvioinnissa? 6. Mitä on kodin ja koulun välinen yhteistyö arvioinnissa? 7. Kuka seuraa oppimisen arvioinnin periaatteita ja toteutumista koulussa ja tukee arvioinnin kehittämistä? 8. Mitkä ovat arvioinnin kohteet ja mihin niiden arviointi perustuu? 9. Mitä opintojen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan?

36 Mitä arviointi on? Asiantuntijan puheenvuoro: Najat Ouakrim-Soivio

37 Asiantuntijan puheenvuoro (1) Najat Ouakrim-Soivio ks. 0:07-6:02 Arvostelusta arviointiin Oppiminen, osaaminen ja arviointi muodostavat yhden kokonaisuuden. Arviointi on osa kokonaisuutta: 1. Suunnittelu (tavoitteet) 2. Toteutus 3. Arviointi Oppimista ja osaamisessa edistyminen oppimisprosessin aikana: rakentavaa, ohjaavaa, solmukohtia avaavaa Osaamista oppimisprosessin päättyessä: miten tavoitteet on saavutettu, osaamistaso, osaamisen arvioinnin menetelmät tulisi olla monipuolisia Millä tavalla arvioimme osaamista? Millä tavalla ja millä muulla tavalla kuin kirjallisella yksilösuorituksella me voimme ulos mitata oppilaan osaamista?

38 Asiantuntijan puheenvuoro (2) Najat Ouakrim-Soivio ks. 9:36-12:17 Arviointi on taito, jota tulee harjoitella: itsearviointi- ja vertaisarviointitaidot Arviointi on asiantuntijatyötä, jonka tekee opettaja. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset. Työelämätaidot: taito arvioida omaa työtä ja antaa rakentavaa palautetta Millä tavalla annetaan kriittistä palautetta työelämässä niin, että se ei mene henkilökohtaiseksi?

39 Padlet tehtävä Kirjoita kysymys, joka sinua tällä hetkellä askarruttaa tai mietityttää oppimisen arvioinnissa.

40 Oppimisen arvioinnin kansalliset linjaukset ja kehittämiskohteet Erja Vitikka

41 Arviointia ohjaavat linjaukset eri 1998 Perusopetusla ki ja -asetus aikoina 1994 Opsperusteet 1999 Oppilaan arvioinnin Perusteet 2004 Opsperusteet 2010 Opsperusteiden täydennykset 2014 Opsperusteet 2019 Päättöarvioinnin kriteerit 1999 Päättöarvioinnin kriteerit (suositus) 11/10/2018 Opetushallitus 41

42 Arvioinnin kaksi tehtävää Opiskelun ohjaaminen ja kannustaminen sekä oppilaan itsearvioinnin edellytysten kehittäminen (PoL 628/1998, 22 ) Oppilaan osaamisen arvioiminen suhteessa tavoitteisiin - jokaisen lukuvuoden päätteeksi - oppiaineittain (PoA 852/1998, 10 ) 11/10/2018 Opetushallitus 42

43 Oppimista tukeva arviointikulttuuri Kouluissa kehitetään oppimista edistävää arviointikulttuuria Tehtävänä oppilaiden tukeminen oman oppimisprosessinsa ymmärtämisessä ja edistämisessä Palaute on opettajan pedagoginen työväline oppilaan oppimisen ohjaamiseen Huoltajien kanssa keskustellaan koulutyön tavoitteista ja arviointikäytänteistä Oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä annetaan riittävän usein tietoa oppilaalle ja huoltajille Arviointi on opettajan itsearvioinnin väline 11/10/2018 Opetushallitus 43

44 Oppimista tukeva arviointikulttuuri Kouluyhteisön arviointikulttuuri muodostuu arviointiin liittyvistä käytänteistä, periaatteista ja menetelmistä Sisältää yhteisesti jaettuja mutta myös jakamattomia näkökulmia Arviointikulttuurin kehittäminen lähtee arviointia koskevien periaatteiden ja menetelmien yhteisestä hahmottamisesta ja avaamisesta Kouluyhteisön arviointikulttuurin tulisi olla riittävän yhtenäinen, esim. arvioinnin periaatteet eivät saisi vaihdella opettajakohtaisesti liian paljon Keskeistä koulun arviointikulttuurissa on esim. päättöarvosanojen muodostaminen yhtenäisin perustein 11/10/2018 Opetushallitus 44

45 11/10/2018 Opetushallitus 45

46 Arvioinnin yleiset periaatteet Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä Arviointikäytännöt tulee suunnitella ja toteuttaa oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti Tärkeää ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä Huolehditaan siitä, että jokainen oppilas ymmärtää tavoitteet ja tehtäväksi annon ja saa riittävästi aikaa tehtävän suorittamiseen Lievätkin oppimisvaikeudet ja oppilaiden mahdollisesti puutteellinen opetuskielen/suomen kielen/ruotsin kielen taito tulee ottaa huomioon arviointi- ja näyttötilanteita suunniteltaessa 11/10/2018 Opetushallitus

47 Arvioinnin yleiset periaatteet Arviointi perustuu tavoitteisiin ja kriteereihin Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin tulee perustua opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa tarkennettuihin tavoitteisiin Lukuvuosiarvioinnissa käytetään perusteissa määriteltyjä arviointikriteereitä 6. luokan päättyessä ja päättöarvioinnissa Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa Arviointi ei kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin 11/10/2018 Opetushallitus 47

48 Arviointi perustuu tavoitteisiin ja kriteereihin Arvioinnin tulee aina perustua opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa tarkennettuihin tavoitteisiin Kaikille arvioinnin osa-alueille (oppiminen, työskentely ja käyttäytyminen) on määriteltävä niin selkeät ja yksiselitteiset tavoitteet, että arviointi voidaan niiden perusteella tehdä. Oppilas voi asettaa itselleen omia osa-tavoitteita oppimisprosessin aikana Lukuvuosiarviointi perustuu yhteisiin tavoitteisiin 11/10/2018 Opetushallitus 48

49 Oppiaineet lähtökohtana Lainsäädännön ja opetussuunnitelman perusteiden mukaan opetus ja arviointi perustuvat oppiaineisiin ja niiden tavoitteisiin. Laaja-alaista osaamista ei arvioida erikseen, vaan osana oppiaineita. Monialaisia oppimiskokonaisuuksia ei arvioida erikseen, vaan osana oppiaineita. Perusopetusasetuksen ja opetussuunnitelman perusteiden mukaan kunkin lukuvuoden päätteeksi oppilaalle tulee antaa lukuvuositodistus, johon merkitään oppiaineittain arvio siitä, miten oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet. 11/10/2018 Opetushallitus 49

50 Laaja-alaisen osaamisen paikallisesti päätettäviä Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa Mitkä ovat opetussuunnitelman perusteissa määritellyn laaja-alaisen osaamisen mahdolliset paikalliset painotukset ja miten painottuminen ilmenee Mitkä ovat ne järjestelyt ja toimenpiteet, joiden avulla laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumisesta opetustyössä huolehditaan ja toteutumista seurataan Mitkä ovat laaja-alaisen osaamisen tavoitteet vuosiluokilla 1-9 (perusteiden tavoitekuvauksia voidaan käyttää sellaisenaan) sekä niiden mahdolliset painotukset ja miten oppilaiden laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan 11/10/2018 Opetushallitus

51 Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen Oppilaiden itsearviointitaitoja kehitetään Oppilaiden itsearvioinnin taitoja kehitetään antamalla tilaa oppimisen ja opintojen edistymisen pohdintaan Oppilaita ohjataan yksilöinä ja ryhmänä havainnoimaan oppimistaan ja siihen vaikuttavia tekijöitä Alemmilla vuosiluokilla autetaan oppilaita tunnistamaan onnistumisiaan ja tulemaan tietoisiksi asetetuista tavoitteista Ylemmillä luokilla oman oppimisen ja opintojen edistymisen tarkastelu voi olla analyyttisempää Opettajan tehtävänä on luoda tilanteita, jossa yhdessä pohtien saadaan ja annetaan oppimista edistävää ja motivoivaa palautetta 11/10/2018 Opetushallitus

52 Arvioinnin kohteet Edistyminen, jota seurataan Osaamisen taso suhteessa tavoitteisiin ja kriteereihin Arvioinnin kohteet Osana oppiaineen arviota tai arvosanaa Perustuu oppiaineiden työskentelyn tavoitteisiin Oppiminen Työskentely Käyttäytyminen Erillisenä Ei vaikuta oppiaineesta saatavaan arvioon tai arvosanaan 11/10/2018 Opetushallitus 52

53 Oppilaalla ja huoltajalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta oppilaan arviointiin (perusopetusasetus 810/1998) Oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä annetaan riittävän usein tietoa oppilaalle ja huoltajille Luotettava arviointi edellyttää näiden osaalueiden monipuolista havainnointia ja dokumentointia 11/10/2018 Opetushallitus

54 Oppiminen arvioinnin kohteena Sisältää opinnoissa edistymisen ja osaamisen tason arviointia sekä palautteen antamista niistä Edistymistä seurataan suhteessa aiempaan osaamiseen ja asetettuihin tavoitteisiin Osaamista arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja perustuen oppilaan suorituksiin Osaaminen arvioidaan suhteessa tavoitteisiin ja kansallisesti määriteltyihin kriteereihin 6. luokan päättyessä ja päättöarvioinnissa 11/10/2018 Opetushallitus

55 Työskentely arvioinnin kohteena Osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja arvosanan muodostamista Perustuu eri oppiaineissa asetettuihin työskentelyn tavoitteisiin Monipuolinen palaute kaikissa opiskelutilanteissa ohjaa oppilaita tarkastelemaan ja kehittämään työskentelyä Työskentelystä ei anneta erillistä arviota todistuksiin, sisältyy oppiaineen arvosanaan tai sanalliseen arvioon 11/10/2018 Opetushallitus

56 Käyttäytyminen arvioinnin kohteena Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin Erityisen tärkeää varmistaa, ettei arviointi kohdistu oppilaan persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin Käyttäytyminen ei vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon Käyttäytymisen sanallinen arvio annetaan todistuksen liitteellä Käyttäytymisen arviota ei merkitä päättötodistukseen eikä erotodistukseen 11/10/2018 Opetushallitus

57 Opintojen aikainen arviointi Tarkoitetaan ennen päättöarviointia toteutettavaa arvioinnin ja palautteen antamisen kokonaisuutta Tehtävänä kannustaa, edistää ja ohjata oppimista sekä itse- ja vertaisarvioinnin kehittymistä Pääosin formatiivista Palautteella tärkeä tehtävä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin jälkeen tehtävää, oppilaiden osaamisen summatiivista arviointia, jonka tulokset välitetään oppilaille todistuksissa tai arviointitiedotteissa. (Pirjo Pollari)

58 Opintojen aikainen arviointi Arviointi lukuvuoden aikana Keskeisenä tehtävänä on ohjata opiskelua ja edistää oppimista Oppilaita ohjataan palautteen avulla ymmärtämään tavoitteet, hahmottamaan oma edistyminen sekä parantamaan suoriutumistaan Voi sisältää arviointikeskusteluita ja tiedottamista huoltajille Lukuvuoden aikana tärkeä asema on myös oppilaiden itsearvioinnilla ja vertaisarvioinnilla 11/10/2018 Opetushallitus 58

59 Opintojen aikainen arviointi Arviointi lukuvuoden päättyessä Summatiivinen kokonaisarvio Lukuvuositodistus, joka sisältää arviot siitä, miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna saavuttanut tavoitteet opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa Vuosiluokilla 1-7 arviointi on sanallista tai numeroarviointia tai näiden yhdistelmää opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti Vuosiluokkien 8-9 todistuksissa käytetään numeroarviointia 6. vuosiluokan lukuvuositodistuksissa annettavaa arviointia varten oppiaineisiin on määritelty kansalliset arviointikriteerit arvosanalle 8 (tai sanalliselle arviolle hyvä) Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät päättötodistuksen osalta numeroarvosanaan 8 vaadittavan tieto- ja taitotason kussakin oppiaineessa 11/10/2018 Opetushallitus 59

60 Opettaja arvioi Oppilaan arvioinnista päättää kunkin oppiaineen tai opintokokonaisuuden osalta oppilaan opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä (perusopetusasetus 852/1998). Arviointia ei voi ulkoistaa hallinto-ohjelmalle tai sähköiselle sovellukselle. On tärkeää, että arviointiin sisältyy vuorovaikutusta ja itsearviointitaitojen harjoittelua lukuvuoden aikana. Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi ei voi perustua oppilaan itsearviointiin tai arviointikeskusteluihin. 60

61 Kysymyksiä ja vastauksia oppimisen arvioinnista Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet luku 6

62 Keskustelua arvioinnin kysymyksistä 1. Mitkä ovat arviointikulttuurin kehittämisen lähtökohdat? 2. Mitkä ovat arviointikulttuurin keskeiset piirteet Perusopetuksen opetussuunnitelman 2014 mukaan? 3. Mitkä ovat opettajien keskeisiä pedagogisia keinoja oppilaiden koko kehityksen ja oppimisen tukemiseen? 4. Mitä ja millaista on suuri osa arvioinnista? 5. Mistä opettajien tulee huolehtia arvioinnissa? 6. Mitä on kodin ja koulun välinen yhteistyö arvioinnissa? 7. Kuka seuraa oppimisen arvioinnin periaatteita ja toteutumista koulussa ja tukee arvioinnin kehittämistä? 8. Mitkä ovat arvioinnin kohteet ja mihin niiden arviointi perustuu? 9. Mitä opintojen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan?

63 Vastauksia arvioinnin kysymyksiin (1) 1. Mitkä ovat arviointikulttuurin kehittämisen lähtökohdat? Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti. Painopiste on oppimista edistävässä arvioinnissa.

64 Vastauksia arvioinnin kysymyksiin (2) 2. Mitkä ovat arviointikulttuurin keskeiset piirteet Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan? Kouluissa kehitetään arviointikulttuuria, jonka keskeisiä piirteitä ovat rohkaiseva ja yrittämään kannustava ilmapiiri oppilaiden osallisuutta edistävä, keskusteleva ja vuorovaikutteinen toimintatapa oppilaan tukeminen oman oppimisprosessinsa ymmärtämisessä sekä oppilaan edistymisen näkyväksi tekeminen koko oppimisprosessin ajan arvioinnin oikeudenmukaisuus ja eettisyys arvioinnin monipuolisuus arvioinnin avulla saadun tiedon hyödyntäminen opetuksen ja muun koulutyön suunnittelussa

65 Vastauksia arvioinnin kysymyksiin (3) 3. Mitkä ovat opettajien keskeisiä pedagogisia keinoja oppilaiden koko kehityksen ja oppimisen tukemiseen? Erityisen suuri merkitys on opettajien antamalla palautteella. Monipuolinen arviointi ja siihen perustuvan ohjaavan palautteen antaminen ovat opettajien keskeisiä pedagogisia keinoja oppilaiden koko kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Arviointikäytännöt ja palautteen antaminen tulee suunnitella ja toteuttaa oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Opetuksessa kehitetään oppilaiden edellytyksiä itsearviointiin antamalla tilaa oppimisen ja opintojen edistymisen pohdintaan ja kehittämällä itsearviointitaitoja. HUOM! Kysymys 8: Opettajat huolehtivat, että tavoitteet ja arviointiperusteet ovat oppilaiden tiedossa.

66 Vastauksia arvioinnin kysymyksiin (4) 4. Mitä ja millaista on suuri osa arvioinnista? Suuri osa arvioinnista on opettajien ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta.

67 Vastauksia arvioinnin kysymyksiin (5) 5. Mistä opettajien tulee huolehtia? Opettajat huolehtivat siitä, että oppilaat saavat alusta lähtien oppimista ohjaavaa ja kannustavaa palautetta sekä tietoa edistymisestään ja osaamisestaan. Onnistumisen kokemukset kannustavat oppimaan lisää, mutta myös epäonnistumiset ja virheelliset ratkaisut ovat osa oppimisprosesseja. Oppilaita ohjataan havainnoimaan omaa ja yhteistä työskentelyä ja antamaan rakentavaa palautetta toisilleen ja opettajille. Tämä luo edellytyksiä oppilaiden itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin taitojen kehittymiselle perusopetuksen aikana. Ks. seuraava dia ja kysymys 6.

68 Vastauksia arvioinnin kysymyksiin (6) 6. Mitä on kodin ja koulun yhteistyö? Yhteistyö kotien kanssa on osa hyvää arviointikulttuuria. Huoltajien kanssa keskustellaan koulutyön tavoitteista ja koulun arviointikäytänteistä. Oppilaan opintojen edistymisestä sekä oppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä annetaan riittävän usein tietoa oppilaalle itselleen ja huoltajalle. Oppilaalla ja huoltajalla on oikeus saada tietoa arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta oppilaan arviointiin. Tukea tarvitsevien oppilaiden huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on erityisen tärkeää.

69 Vastauksia arvioinnin kysymyksiin (7) 7. Kuka seuraa oppimisen arvioinnin periaatteita ja toteutumista koulussa ja tukee arvioinnin kehittämistä? Opetuksen järjestäjä seuraa oppimisen arvioinnin periaatteiden toteutumista kouluissa ja tukee arvioinnin kehittämistä.

70 Vastauksia arvioinnin kysymyksiin (8) 8. Mitkä ovat arvioinnin kohteet ja mihin niiden arviointi perustuu? Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin sekä palautteen antamisen oppilaille tulee aina perustua opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa tarkennettuihin tavoitteisiin. Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa eikä arviointi voi kohdistua heidän persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Opettajat huolehtivat, että tavoitteet ja arviointiperusteet ovat oppilaiden tiedossa. Tavoitteiden pohtiminen ja oman oppimisen edistymisen tarkastelu suhteessa tavoitteisiin on tärkeä osa myös oppilaan itsearviointitaitojen kehittämistä. HUOM! Erityisen tuen päätöksen mukaan opiskelevat yleisen oppimäärän mukaan tai erityisen tuen mukaan yksilöllistetyn oppimäärän mukaan opiskelevat oppilaat (6.2.)

71 Vastauksia arvioinnin kysymyksiin (9a) 9. Mitä opintojen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan? Opintojen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan ennen päättöarviointia toteutettavaa arvioinnin ja palautteen antamisen kokonaisuutta. Opintojen aikainen arviointi on kaikilla vuosiluokilla pääosin oppimisen ohjaamista palautteen avulla. Sen keskeisenä tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua ja tukea oppimista sekä edistää itse- ja vertaisarvioinnin taitoja. Siihen sisältyy myös oppimisen edistymisen ja osaamisen tason kuvaamista keskusteluin, arviointitiedottein ja todistuksin tiettyinä ajankohtina. Oppilaalle ja huoltajalle tulee antaa tietoa opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä riittävän usein.

72 Vastauksia arvioinnin kysymyksiin (9b) 9. Mitä opintojen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan? Pääosa opintojen aikaisesta arvioinnista on luonteeltaan formatiivista. Tällöin arviointi ja siihen perustuva palautteen antaminen toteutetaan lukuvuoden aikana osana päivittäistä opetusta ja työskentelyä. Se edellyttää opettajilta oppimisprosessiin liittyvää havainnointia ja vuorovaikutusta oppilaiden kanssa. Opintojen aikaisessa arvioinnissa tärkeätä on myös oppilaiden toimijuutta kehittävä vertaisarviointi ja itsearviointi. Opettajan tehtävänä on luoda tilanteita, joissa yhdessä pohtien annetaan ja saadaan oppimista edistävää ja motivoivaa palautetta.

73 Vastauksia arvioinnin kysymyksiin (9c) 9. Mitä opintojen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan? Opettajan antaman oppimisprosessia näkyväksi tekevän ja oppimista edistävän palautteen tulee auttaa oppilaita hahmottamaan ja ymmärtämään mitä heidän on tarkoitus oppia mitä he ovat jo oppineet miten he voivat edistää omaa oppimistaan ja parantaa suoriutumistaan.

74 Vastauksia arvioinnin kysymyksiin (9d) 9. Mitä opintojen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan? Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin jälkeen tehtävää, oppilaan osaamisen summatiivista arviointia, joiden tulokset välitetään oppilaille todistuksissa ja arviointitiedotteissa. Perusopetusasetus velvoittaa antamaan kunkin lukuvuoden päättyessä oppilaalle lukuvuositodistuksen, joka sisältää sanallisesti tai numeroin ilmaistut arviot siitä, miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna saavuttanut tavoitteet opintoohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa. Lukuvuositodistukseen liittyy myös käyttäytymisen arviointi. Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi on kokonaisarvio oppilaan koko lukuvuoden edistymisestä ja suoriutumisesta. Lukuvuositodistus on myös päätös oppilaan siirtymisestä seuraavalle luokalle tai hänen jättämisestään luokalle.

75 Kehittämistehtävän aloittaminen Mitä paikallisella tasolla voisi edelleen kehittää? Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet luku 6 Oppimisen arviointi ja 6.8 Paikallisesti päätettävät asiat

76 Paikallisesti päätettävät asiat (1) Oppimisen arviointia koskevaa opetussuunnitelmaosuutta valmisteltaessa pohditaan erityisesti, miten arviointia ja palautteen antamista kehitetään oppimista edistävänä pedagogisena kokonaisuutena. Paikallisesti varmistetaan monipuolisten arviointimenetelmien käyttö, arviointiperusteiden yhteinen käsittely ja käyttäminen sekä päättöarvosanojen muodostaminen yhtenäisin perustein. Valtakunnalliset arviointikriteerit 6. vuosiluokan loppuun sekä päättöarvioinnin kriteerit ja päättöarvosanan muodostamisen periaatteet siirretään opetussuunnitelman perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan.

77 Paikallisesti päätettävät asiat (2) Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa: mitkä ovat arviointikulttuurin kehittämisen mahdolliset paikalliset painopisteet (muilta osin arviointikulttuurin ja sen keskeisten periaatteiden kuvaamisessa opetussuunnitelman perusteiden tekstiä voidaan käyttää sellaisenaan) miten opintojen aikainen arviointi toteutetaan opintojen aikaisen formatiivisen arvioinnin ja palautteen antamisen periaatteet, kokonaisuus ja pedagoginen tehtävä oppimisen edistämisessä lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi itsearvioinnin edellytysten tukeminen; itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin periaatteet opinnoissa etenemisen, luokalta siirtymisen ja luokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt toisen ja kolmannen vuosiluokan sekä kuudennen ja seitsemännen vuosiluokan nivelvaiheisiin liittyvät arvioinnin ja palautteen antamisen käytännöt valinnaisten aineiden arviointi käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet ja arviointiperusteet todistukset ja niiden antamiseen liittyvät käytännöt sekä sanallisen ja numeroarvioinnin käyttö todistuksissa eri oppiaineissa sekä käyttäytymisen arvioinnissa muut tiedottamisen ja arviointipalautteen antamisen muodot ja ajankohdat sekä yhteistyö huoltajien kanssa miten päättöarviointi toteutetaan päättöarvioinnin kokonaisuus valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa päättötodistukset.

78 Esimerkkejä kehittämistehtäväksi - paikallisen opetussuunnitelman päivittäminen luvun 6 osalta - kunnan ja/tai koulun arviointikulttuuri Mitä se on? - koulun, opettajan ja/tai oppilaan arvioinnin vuosisuunnitelma, vuosikello - oppilaan arviointipolku perusopetuksen aikana - palautteen antamisen periaatteet - itse- ja vertaisarvioinnin menetelmät - arviointimateriaalit - oppilaan arviointikirjan tms. kehittäminen - digitaalinen arviointi - nivelvaiheen arvioinnin kehittäminen esim. nivelvaiheen palautejärjestelmän kehittely - kriteeriperustainen arviointi - päättöarviointi - sanallisten välitodistusten tai lukuvuositodistusten kehittäminen - opettajan itsearviointi - koulun toiminnan arviointi - arvioinnin johtaminen jne.

79 Helsingin koulutuksen ideoita

80 Palaute koulutusosiosta 1 palautekysely

81 Koulutusosion 1 palaute Palautekyselyn linkki:

82 enorssin arviointijulkaisu

83 Kiitos! Tervetuloa koulutusosioon 2 helmikuussa 2019!

84 Kaikkeen suunnitteluun on liityttävä aina arviointi, seuranta ja kehittäminen TULEVAISUUTTA JA ITSEÄ VARTEN OPStuki2016/Saarivirta, Ilomäki - Keisala, Lepistö

85 Lähteet (1) us/419550/tiedot opetus/oppilaan_arviointi_ja_todistukset opetus/opetussuunnitelma_ja_tuntijako/perusop etus_nyt opetus/opetussuunnitelma_ja_tuntijako

86 Lähteet (2) Atjonen, Päivi Kehittävä arviointi kasvatusalalla. Tampere: Suomen yliopistopaino Oy Juves Print. Kirjokansi Opetushallituksen tiedotteet, Opetushallitus laatii tarkemmat kriteerit päättöarviointiin: kemmat_kriteerit_paattoarviointiin Ouakrim-Soivio Najat Oppimisen ja osaamisen arviointi. Otava 2016 Ouakrim-Soivio Najat: Vitikka Erja, Opetushallitus, blogi: empaan_arviointiin Vitikka Erja, Opetushallitus, blogi: opetuksen_arvioinnista

87 Lähteet (3) Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelma, luku 6 Jyväskylän normaalikoulun opetussuunnitelma, luku 6: Oulun kaupunki, Arvioinnin ABC, Ohje alakoulun arviointiin Oulun kaupungissa: _2018.pdf/71bad b6d-35d142b1e720 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma: Rauman normaalikoulun opetussunnitelma, luku 6: raumannorssi.fi/?opetussuunnitelma_ _Arviointi Ylöjärven opetussuunnitelma ja arviointikriteerit:

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017 Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa Erja Vitikka 2017 Arvioinnin kaksi tehtävää Arvioinnin yksilöllinen luonne Opiskelun ohjaaminen ja kannustaminen sekä oppilaan itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Lisätiedot

Toimintakulttuuri. Arviointikulttuuri

Toimintakulttuuri. Arviointikulttuuri Koulutuksen tavoitteet Säädökset ja perusta Lait ja määräykset Opintojenaikainen arviointi Usko Itseen oppijana Oman oppimisprosessin ymmärtäminen Työpaja 1 tavoitteet Toimintakulttuuri Arvostelusta oppimisen

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka, Opetushallitus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka, Opetushallitus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka, Opetushallitus 1.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Toimintakulttuuri. Arviointikulttuuri

Toimintakulttuuri. Arviointikulttuuri Koulutuksen tavoitteet Säädökset ja perusta Lait ja määräykset Opintojenaikainen arviointi Usko Itseen oppijana Oman oppimisprosessin ymmärtäminen Työpaja 1 tavoitteet Toimintakulttuuri Arvostelusta oppimisen

Lisätiedot

Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen

Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040-189 8959 Tervetuloa! Koulutusosio 1 klo 8:30 15:00 Koulutuspäivän ohjelma

Lisätiedot

Arviointikäytänteiden kehittäminen opettajayhteisössä

Arviointikäytänteiden kehittäminen opettajayhteisössä Arviointikäytänteiden kehittäminen opettajayhteisössä Ryhmien muodostaminen 6-8 henkeä/ryhmä mielellään uusia tuttavuuksia eri kouluista ja koulumuodoista Esittätyminen Kerro yksi mieleenpainuva arviointikokemus

Lisätiedot

Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin toteuttaminen perusopetuksessa

Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin toteuttaminen perusopetuksessa Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin toteuttaminen perusopetuksessa Erja Vitikka & Eija Kauppinen OPPIMISEN ARVIOINNIN KANSALLINEN KONFERENSSI 10. 11.4.2017, Helsinki, Messukeskus

Lisätiedot

Arviointi koulun arjessa

Arviointi koulun arjessa Arviointi koulun arjessa Työpaja 1 klo 9.00-9.50 Työpaja 2 klo 10.00-10.50 Työpaja 3 klo 11.00-11.50 Annamari Kajasto, opetusneuvos Erja Vitikka, opetusneuvos Tampere-talo 19.4.2018 Arviointi koulun arjessa

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Luku 6 Oppimisen arviointi

Luku 6 Oppimisen arviointi Luku 6 Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää

Lisätiedot

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla VESO yläkoulun opettajat OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla 29.3.2017 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen,

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

Koulun nimi: Tiirismaan koulu

Koulun nimi: Tiirismaan koulu Koulun nimi: Tiirismaan koulu OPS2016 Arviointi, Tiirismaan peruskoulun ops-työpaja 28.10.2014 Mitä ovat uuden opetussuunnitelman (2016) mukaisen arvioinnin keskeiset tehtävät? Ohjata oppimaan Tukea kehitystä

Lisätiedot

Esimerkkejä arvioinnista

Esimerkkejä arvioinnista TYÖPAJA 2 Kokeile ja kehitä Koulutuksen tavoitteet Työpaja 1 palaute Arvioinnin vuosisuunnitelma Kriteeriperusteisuus Oppimisympäristöt Ja työtavat Työpaja 2 tavoitteet Ajankohtaista Nivelkohtien arviointi

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN OPETUSSUUNNITELMATYÖ

SIILINJÄRVEN OPETUSSUUNNITELMATYÖ Siilinjärven ops-veso / Marja Rytivaara SIILINJÄRVEN OPETUSSUUNNITELMATYÖ Siilinjärven opettajien veso-päivä Huhtikuu 2016 13.4.2016 tai 18.4.2016 Siilinjärven ops-veso / Marja Rytivaara 2 Opetussuunnitelmatyön

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uudistuvissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Kuopio

Oppimisen arviointi uudistuvissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Kuopio Oppimisen arviointi uudistuvissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Kuopio 10.11.2014 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan?

Lisätiedot

Työpaja A1/B1. Monipuoliset arviointikäytänteet ja osaamisen osoittaminen perusopetuksessa. klo ja klo

Työpaja A1/B1. Monipuoliset arviointikäytänteet ja osaamisen osoittaminen perusopetuksessa. klo ja klo Työpaja A1/B1 klo 13.30-14.45 ja klo 15.30-16.45 Monipuoliset arviointikäytänteet ja osaamisen osoittaminen perusopetuksessa Minna Harmanen Annamari Kajasto Pirjo Koivula Katri Kuukka Monipuoliset arviointikäytänteet

Lisätiedot

Miten arvioimme oppimista? Lahden perusopetus. Arvioinnin päivä Lahden perusopetuksen opettajille

Miten arvioimme oppimista? Lahden perusopetus. Arvioinnin päivä Lahden perusopetuksen opettajille Miten arvioimme oppimista? Lahden perusopetus Arvioinnin päivä Lahden perusopetuksen opettajille 10.2.2018 Mistä oppimista tukeva arviointikulttuuri muodostuu? Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Arviointi perusopetuksessa

Arviointi perusopetuksessa Arviointi perusopetuksessa Majakka-kehittämisverkoston tilaisuus Oulussa 5.2.2019 Erja Vitikka, opetusneuvos Marjo Rissanen, opetusneuvos Opetushallitus laatii tarkemmat kriteerit päättöarviointiin 2019-2022

Lisätiedot

Arviointikulttuuri. Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Katriina Sulonen

Arviointikulttuuri. Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Katriina Sulonen Arviointikulttuuri Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Katriina Sulonen Hyvä arviointikulttuuri keskeisiä piirteitä ovat yhteisesti laaditut selkeät tehtävät ja periaatteet

Lisätiedot

Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen

Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040-189 8959 Tervetuloa! Koulutusosio 2 klo 8:30 15:00 Aamukahviporinat

Lisätiedot

PÄÄTTÖARVIOINTI SEINÄJOEN YLÄKOULUISSA

PÄÄTTÖARVIOINTI SEINÄJOEN YLÄKOULUISSA PÄÄTTÖARVIOINTI SEINÄJOEN YLÄKOULUISSA Yhteisiä nostoja opetussuunnitelman 2014 perusteista, opetussuunnitelmasta 2016 sekä Opetushallituksen laatimista arvioinnin linjauksista opetussuunnitelmaan 2004.

Lisätiedot

Toimintakulttuuri. Arviointikulttuuri

Toimintakulttuuri. Arviointikulttuuri Koulutuksen tavoitteet Säädökset ja perusta Lait ja määräykset Opintojenaikainen arviointi Usko Itseen oppijana Oman oppimisprosessin ymmärtäminen Työpaja 1 tavoitteet Toimintakulttuuri Arvostelusta oppimisen

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu 20.9.2017 Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Uudistuneen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden taustalla

Lisätiedot

Arvioinnin l Arvioinn uonne ja ylei in l set uonne ja ylei periaat set teet periaat Käsitteet marraskuun hautomo 2014

Arvioinnin l Arvioinn uonne ja ylei in l set uonne ja ylei periaat set teet periaat Käsitteet marraskuun hautomo 2014 Koulun nimi: Kunnas Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet Oppimisen arvioinnissa arvioinnin kohteena on oppilaan oppimisen edistyminen ja tavoitteiden toteutuminen tarkasteltavan ajanjakson päättyessä.

Lisätiedot

Osaamisen arviointi taito- ja taideaineissa KÄSITYÖ Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija

Osaamisen arviointi taito- ja taideaineissa KÄSITYÖ Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Osaamisen arviointi taito- ja taideaineissa KÄSITYÖ 13.3.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Taustaa Perusopetuslain 1998/628 11 mukaan peruskoulussa opetetaan kaikille yhteisenä aineena käsityötä

Lisätiedot

Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi

Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi Treduka 2015 Tamperetalo 7.11.2015 Tunnin työpajatyöskentelyn aikana: Asiantuntija-alustus (30 min) Syventäviä näkökulmia

Lisätiedot

Oppimisen arviointi Kokkolan perusopetuksessa

Oppimisen arviointi Kokkolan perusopetuksessa Oppimisen arviointi Kokkolan perusopetuksessa Arvioinnin tehtävä ja arviointikulttuurin paikalliset painotukset Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä

Lisätiedot

6.4 Opintojen aikainen arviointi

6.4 Opintojen aikainen arviointi 6.4 Opintojen aikainen arviointi Opintojen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan ennen päättöarviointia toteutettavaa arvioinnin ja palautteen antamisen kokonaisuutta. Opintojen aikainen arviointi on kaikilla

Lisätiedot

6.8 Paikallisesti päätettävät asiat

6.8 Paikallisesti päätettävät asiat 6.8 Paikallisesti päätettävät asiat Oppimisen arviointia koskevaa opetussuunnitelmaosuutta valmisteltaessa pohditaan erityisesti, miten arviointia ja palautteen antamista kehitetään oppimista edistävänä

Lisätiedot

ARVIOINTI Perusopetuksen ops-perusteissa

ARVIOINTI Perusopetuksen ops-perusteissa ARVIOINTI Perusopetuksen ops-perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 6 Oppimisen arviointi Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi

Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi Nokia 16.9.2015 Päivi Nilivaara 1 17.9.2015 Mikä edistää oppimista? Resurssit Opiskeluun käytetty aika Palautteen anto Tvt opetusvälineenä Kotitausta Luokalle

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

ARVIOINTIOHJEET LEMPÄÄLÄ/OPS2016

ARVIOINTIOHJEET LEMPÄÄLÄ/OPS2016 Esi- ja perusopetuksessa oppimisen arviointi jaetaan formatiiviseen ja summatiiviseen arviointiin. Arviointia voidaan täydentää koulun ja opettajan harkinnan mukaan myös muulla oppimista tukevalla arvioinnilla.

Lisätiedot

Tervetuloa! Sivistystoimi. Arviointikulttuurin paikalliset painotukset. Kietäväinen, Kari Leskinen, Aappo Laitinen ja Velimatti Salmi.

Tervetuloa! Sivistystoimi. Arviointikulttuurin paikalliset painotukset. Kietäväinen, Kari Leskinen, Aappo Laitinen ja Velimatti Salmi. PS-2016 kevät Pedagogiset iltapäivät johtajat ja koordinaattorit Ma 21.3. klo 14.00-16.20 kokoushuone 301 Paikalla: Hannele Penttinen, Minna Partonen, Anni Koivunen, Teemu Ihalainen, Kirsi Pyykkö, Päivi

Lisätiedot

Toimintakulttuuri. Arviointikulttuuri

Toimintakulttuuri. Arviointikulttuuri Koulutuksen tavoitteet Säädökset ja perusta Lait ja määräykset Opintojenaikainen arviointi Usko Itseen oppijana Oman oppimisprosessin ymmärtäminen Työpaja 1 tavoitteet Toimintakulttuuri Arvostelusta oppimisen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO OSA 2 OSA 1

SISÄLLYSLUETTELO OSA 2 OSA 1 ARVIOINTIOHJEISTUS OSA 1 Oppimisen arvioinnista Vantaalla 3 Kohti uudenlaista arviointikulttuuria 4 Arvioinnin kaksi tehtävää 5 0011 0010 Arviointi 1010 perustuu 1101 tavoitteisiin 00016 0100 ja 7 1011

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Arviointi Elisa Puoskari

Arviointi Elisa Puoskari Arviointi 29.10.2016 Elisa Puoskari Arvostelu Arviointi Oppilaan arviointi Oppimisen arviointi Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan oppimisprosessin

Lisätiedot

Arvioinnin tehtävä ja arviointikulttuurin paikalliset painotukset

Arvioinnin tehtävä ja arviointikulttuurin paikalliset painotukset Kokkolan kaupunki Perusopetuksen paikallinen opetussuunnitelma Luku 6 Oppimisen arviointi Arvioinnin tehtävä ja arviointikulttuurin paikalliset painotukset Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä

Lisätiedot

Työpaja I + II Kaksikielisen opetuksen arviointi. klo (kahvitauko klo )

Työpaja I + II Kaksikielisen opetuksen arviointi. klo (kahvitauko klo ) Työpaja I + II Kaksikielisen opetuksen arviointi klo 13.00-15.30 (kahvitauko klo 14.00-14.30) Annamari Kajasto Kaksikielisen opetuksen verkostoseminaari Turun ammatti-instituutti, Datacity 13.3.2018 Kaksikielisen

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

TERVETULOA OPStuki 2016 TYÖPAJAAN 3!

TERVETULOA OPStuki 2016 TYÖPAJAAN 3! TERVETULOA OPStuki 2016 TYÖPAJAAN 3! Merja Kuosmanen syyskuu 2015 Ulla Ilomäki-Keisala 3 TOIMINTAKULTTUURI Oppiva yhteisö Hyvinvointi ja turvallinen arki Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely Kulttuurinen

Lisätiedot

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä

Lisätiedot

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä

Lisätiedot

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI. 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI. 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä

Lisätiedot

Esimerkkejä formatiivisesta arvioinnista yläkoulun matematiikan opiskelussa

Esimerkkejä formatiivisesta arvioinnista yläkoulun matematiikan opiskelussa Esimerkkejä formatiivisesta arvioinnista yläkoulun matematiikan opiskelussa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, luku 6, Oppimisen arviointi: Oppilaan oppimista ja työskentelyä on arvioitava

Lisätiedot

ARVIOINTI veso-iltapäivä alakoulut OPS 2016

ARVIOINTI veso-iltapäivä alakoulut OPS 2016 ARVIOINTI veso-iltapäivä 29.3.17 alakoulut OPS 2016 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja

Lisätiedot

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä

Lisätiedot

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista?

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Katja Elo katja.elo@tuusula.fi luokanopettaja Tuusulan kunta Tuusulan OPS2016 arviointityöryhmän jäsen OPS2016: Arvioinnin merkitys oppilaalle

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Puistolanraitin ala-asteen koulu. 6 Arviointi

Puistolanraitin ala-asteen koulu. 6 Arviointi Puistolanraitin ala-asteen koulu 6 Arviointi 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Helsingin kaupungin peruskouluissa on yhtenäinen arviointikulttuuri, jossa keskeistä on arvioinnin

Lisätiedot

Arviointi perusopetuksessa. Majakka-kehittämisverkoston tilaisuus Jyväskylässä Erja Vitikka OPH

Arviointi perusopetuksessa. Majakka-kehittämisverkoston tilaisuus Jyväskylässä Erja Vitikka OPH Arviointi perusopetuksessa Majakka-kehittämisverkoston tilaisuus Jyväskylässä 3.4.2019 Erja Vitikka OPH Mikä arvioinnissa askarruttaa? Mitkä ovat arviointiin liittyvät asiat ja kysymykset, joita kouluyhteisöissänne

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi +358401898959 Hyvinvoiva koulu Perusteista paikalliseksi opetussuunnitelmaksi

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi +358401898959 Hyvinvoiva koulu perusteista paikalliseksi opetussuunnitelmaksi

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

6 OPPIMISEN ARVIOINTI

6 OPPIMISEN ARVIOINTI 1 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri 6.2Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet 6.3Arvioinnin kohteet 6.4Opintojen aikainen arviointi 6.4.1Arviointi lukuvuoden

Lisätiedot

6.3 Arvioinnin kohteet

6.3 Arvioinnin kohteet 6.3 Arvioinnin kohteet Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Luotettava arviointi edellyttää näiden osa-alueiden monipuolista havainnointia ja dokumentointia. Oppimisen

Lisätiedot

Arviointi alkuopetuksessa - Lukuvuositodistus

Arviointi alkuopetuksessa - Lukuvuositodistus Ariointi alkuopetuksessa - Lukuuositodistus 4.4.2017 Tarja Koiikko 6.2 Arioinnin luonne ja yleiset periaatteet - Arioinnin perustuminen taoitteisiin ja kriteereihin Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Maunulan ala-aste, luku 6 arviointi, marraskuu 2016 UUSI TEKSTI lisäykset/muutokset kursiivilla

Maunulan ala-aste, luku 6 arviointi, marraskuu 2016 UUSI TEKSTI lisäykset/muutokset kursiivilla Maunulan ala-aste, luku 6 arviointi, marraskuu 2016 UUSI TEKSTI lisäykset/muutokset kursiivilla 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Helsingin kaupungin peruskouluissa on yhtenäinen

Lisätiedot

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI. 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI. 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Sisällys LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI... 1 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri... 1 6.2 Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet... 2 6.3 Arvioinnin kohteet... 3 6.4 Opintojen

Lisätiedot

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri 6. Oppimisen arviointi 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä

Lisätiedot

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin.

Lisätiedot

Porin kaupunki. Sivistyskeskus LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI. Sivu 1 / 21

Porin kaupunki. Sivistyskeskus LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI. Sivu 1 / 21 Porin kaupunki Sivistyskeskus LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI Sivu 1 / 21 Sisällysluettelo Porin kaupunki... 1 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI... 1 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri...

Lisätiedot

ARVIOINTI YLÄKOULUSSA

ARVIOINTI YLÄKOULUSSA ARVIOINTI YLÄKOULUSSA 2 SISÄLLYS 1 ARVIOINNISTA PAIKALLISESTI PÄÄTETYT ASIAT... 3 1.1 Opintojen aikaisen formatiivisen arvioinnin ja palautteen antamisen periaatteet, kokonaisuus ja pedagogin tehtävä oppimisen

Lisätiedot

Opetushallituksen vahvistamat opetussuunnitelman perusteet ovat mustalla fontilla, Espoon kuntakohtainen opetussuunnitelma on sinisellä.

Opetushallituksen vahvistamat opetussuunnitelman perusteet ovat mustalla fontilla, Espoon kuntakohtainen opetussuunnitelma on sinisellä. Espoon kaupunki Opetussuunnitelmakokonaisuus luvuista 6, 7, 10 ja 12 sisältäen Opetushallituksen vahvistamat opetussuunnitelman perusteet ja kuntakohtaisen opetussuunnitelman Opetushallituksen vahvistamat

Lisätiedot

Oppivelvollisille tarkoitettu perusopetuksen opetussuunnitelma Alavieskan kunnassa alkaen

Oppivelvollisille tarkoitettu perusopetuksen opetussuunnitelma Alavieskan kunnassa alkaen Sivistyslautakunta 42 25.05.2016 Sivistyslautakunta 85 17.11.2016 Sivistyslautakunta 36 15.05.2017 Oppivelvollisille tarkoitettu perusopetuksen opetussuunnitelma Alavieskan kunnassa 1.8.2016 alkaen Sivltk

Lisätiedot

Lapin yliopiston harjoittelukoulun perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 ARVIOINTI

Lapin yliopiston harjoittelukoulun perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 ARVIOINTI Lapin yliopiston harjoittelukoulun perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 ARVIOINTI 20. ARVIOINTI 20.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO OSA 1 OSA 2. Oppimisen arvioinnista Vantaalla 3 Kohti uudenlaista arviointikulttuuria 4 Arvioinnin kaksi tehtävää 5

SISÄLLYSLUETTELO OSA 1 OSA 2. Oppimisen arvioinnista Vantaalla 3 Kohti uudenlaista arviointikulttuuria 4 Arvioinnin kaksi tehtävää 5 ARVIOINTIOHJEISTUS OSA 1 Oppimisen arvioinnista Vantaalla 3 Kohti uudenlaista arviointikulttuuria 4 Arvioinnin kaksi tehtävää 5 0011 0010 Arviointi 1010 perustuu 1101 tavoitteisiin 00016 0100 ja 7 1011

Lisätiedot

VIIKKI Klo 14: Najat Ouakrim-Soivio (Tutkijatohtori/ HY) Ymmärtääkö oppilas itsearviointia?

VIIKKI Klo 14: Najat Ouakrim-Soivio (Tutkijatohtori/ HY) Ymmärtääkö oppilas itsearviointia? VIIKKI Klo 14:45.- 16.00 Najat Ouakrim-Soivio (Tutkijatohtori/ HY) Ymmärtääkö oppilas itsearviointia? PUHEENVUORON SISÄLTÖ Itsearvioinnin: - tavoitteet, - rooli ja tehtävä. Itsearviointitaidot. Itsearviointimalleista:

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi +358401898959 Hyvinvoiva koulu perusteista paikalliseksi opetussuunnitelmaksi

Lisätiedot

Arviointi/AVI/JNS Jaakko Väisänen

Arviointi/AVI/JNS Jaakko Väisänen Arviointi/AVI/JNS 11022019 Jaakko Väisänen Kriteeripohjainen arviointi Jaakko Väisänen Oppilaaseen ei enää kaadeta muistitietoa, vuosilukuja tai virrenvärssyjä... Peruskoulussa opiskellaan tietojen etsimistä,

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelun lähtökohdat. Keväällä 2018 Johanna Kainulainen

Opetuksen suunnittelun lähtökohdat. Keväällä 2018 Johanna Kainulainen Opetuksen suunnittelun lähtökohdat Keväällä 2018 Johanna Kainulainen Shulmanin (esim. 1987) mukaan opettajan opetuksessaan tarvitsema tieto jakaantuu seitsemään kategoriaan: 1. sisältötietoon 2. yleiseen

Lisätiedot

OPPIVA YHTEISÖ - YHTEISÖLLINEN KOULU

OPPIVA YHTEISÖ - YHTEISÖLLINEN KOULU OPPIVA YHTEISÖ - YHTEISÖLLINEN KOULU 12.11.2015 Leena Nousiainen Rondo Training Oy Puh. 044-2913621 www.rondotraining.fi E-mail: leena.nousiainen@rondotraining.fi OPPIVA YHTEISÖ YHTEISÖLLINEN KOUL Mitä

Lisätiedot

20. ARVIOINTI Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri

20. ARVIOINTI Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri 20. ARVIOINTI 20.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin.

Lisätiedot

Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa (6.lk)

Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa (6.lk) Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa (6.lk) Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen koulutusosio 2 Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@viikinnormaalikoulu.fi

Lisätiedot

O K L A M I R J A TA R N A N E N

O K L A M I R J A TA R N A N E N TUTKIVA OPPIMINEN JA ARVIOINTI O K L A 1 2 0 9 2 0 1 8 M I R J A TA R N A N E N KOHTI AKTIIVISTA OPPIMISTA Keskeistä aktiivissa lähestymistavoissa Oppija on keskiössä; hän on aktiivinen Oppimista suunnitellaan,

Lisätiedot

Siilinjärven alakoulujen opettajat Marja Rytivaara, Kasurilan koulu 1

Siilinjärven alakoulujen opettajat Marja Rytivaara, Kasurilan koulu 1 Siilinjärven alakoulujen opettajat 4.4.2017 Marja Rytivaara, Kasurilan koulu 1 Ohjelma Klo 13.45 Asiaa arvioinnista formatiivisesta arvioinnista oppiaineiden arvioinnista nivelvaiheiden arvioinnista Asiaa

Lisätiedot

6.8 Paikallisesti päätettävät asiat

6.8 Paikallisesti päätettävät asiat 6.8 Paikallisesti päätettävät asiat Oppimisen arviointia koskevaa opetussuunnitelmaosuutta valmisteltaessa pohditaan erityisesti, miten arviointia ja palautteen antamista kehitetään oppimista edistävänä

Lisätiedot

MIKÄ ON? Jaana Inki /Ulla

MIKÄ ON? Jaana Inki /Ulla MIKÄ ON? OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus on enorssin ja kaikkien harjoittelukoulujen yhteisesti toteuttama koulutuskokonaisuus, jossa harjoittelukouluverkosto toimii paikallisen

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

TERVETULOA OPStuki 2016 TYÖPAJAAN 3! Ulla Ilomäki-Keisala

TERVETULOA OPStuki 2016 TYÖPAJAAN 3! Ulla Ilomäki-Keisala TERVETULOA OPStuki 2016 TYÖPAJAAN 3! Ohjelma: OPStuki 2016 -TYÖPAJA 3 8:45 9:15 Aamukahvit ja tervetulotoivotus 9:15 9:45 Työpajan 3 tavoitteet, sisällöt, ennakkotehtävät ja to do -lista 9:45 10:45 Monipuolinen

Lisätiedot

Perusopetuksen rakenne, arviointi ja tutkinnot

Perusopetuksen rakenne, arviointi ja tutkinnot Perusopetuksen rakenne, arviointi ja tutkinnot Järjestämismuoto Opetus järjestetään lähiopetuksena tai monimuotokysymykseen muille kuin oppivelvollisille järjestettävässä opetuksessa. (OKSA, Perusopetuslaki

Lisätiedot

Arvioinnin ABC. Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiosuus

Arvioinnin ABC. Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiosuus Arvioinnin ABC Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiosuus 1 Sisällysluettelo Alkusanat Alkusanat...2 1. Arvioinnin periaatteet...3 2. Arvioinnin vuosikello...4 3. Formatiivinen arviointi...

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 1 OPPIMISEN ARVIOINNIN KOKONAISUUS PL 22 Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

6 Oppimisen arviointi Joensuun seudulla

6 Oppimisen arviointi Joensuun seudulla 6 Oppimisen arviointi Joensuun seudulla 6.1 Joensuun seudun arviointikulttuuri Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, minkälaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Erityisen

Lisätiedot

6 OPPIMISEN ARVIOINTI

6 OPPIMISEN ARVIOINTI 1 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Helsingin kaupungin peruskouluissa on yhtenäinen arviointikulttuuri, jossa keskeistä on arvioinnin eettisyys ja oikeudenmukaisuus.

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä

Lisätiedot

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa [Vuosi ] Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN 2014 MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET OPETUSHALLITUS Sisällys LUONNOS versio 16.9.2019 Sisällys... 1 6.1. Arvioinnin

Lisätiedot

Summatiivinen vai formatiivinen?

Summatiivinen vai formatiivinen? Summatiivinen vai formatiivinen? Assessment of learning (AoL): oppimisen tuloksien arviointi summatiivinen arviointi Assessment for learning (AfL): oppimista edistävä arviointi formatiivinen arviointi

Lisätiedot

Mitä arvioidaan ja milloin?

Mitä arvioidaan ja milloin? Koulun nimi: Ahtialan koulu Mitä arvioidaan ja milloin? Arviointi on monialaista ja jatkuvaa, sanallista arviointia ja arvosanoja annetaan lukukausittain. OPPIMINEN > välitön palaute onnistumisista ja

Lisätiedot