Kaupunkikehitys ja lupa- ja valvonta-asiat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunkikehitys ja lupa- ja valvonta-asiat"

Transkriptio

1 Talousarvion käyttösuunnitelma sekä toimintasuunnitelma 2017 Kaupunkikehitys ja lupa- ja valvonta-asiat Kaupunkikehityslautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 Organisaatio Kaupunkikehityksen toimintaprosessit... 4 Tulosyksikköjen rooli toimintaprosessissa Kaupunkikehityksen tavoitteet vuoden 2017 talousarviossa... 6 Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet Energiatehokas yhdyskuntarakenne Turvataan tonttituotannon edellytykset Ylläpidetään tonttivarantoa Riittävä omakotitonttitarjonta Muut tavoitteet Kaupunkikehityksen tulosyksiköt ja vuoden 2017 toiminta Elinkeinoasiat Maapolitiikka Kaupunkisuunnittelu Kuntatekniikka Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Talousarvion käyttösuunnitelma Liitteet Liite 1 kaavahankkeet Liite 2 Porvoon kaupunki, yleiskaavoitus Liite 3 Porvoon kaupunki, asemakaavoituskohteet Liite 4 kuntatekniikan investoinnit

3 Organisaatio 1 Johdanto Kaupunkikehitys sekä lupa- ja valvonta-asiat ovat hallinnollisesti osa kaupungin konsernihallintoa. Kaupunkikehityksen tehtäväalue koostuu tulosyksiköistä elinkeinoasiat, maapolitiikka, kaupunkisuunnittelu sekä kuntatekniikka. Tehtäväalue Tehtäväalueen päällikkö Tulosyksikkö Tulosyksikön päällikkö Konsernijohto Kaupunginjohtaja Hallintopalvelukeskus Hallintopalvelukeskuksen johtaja Kaupunkikehitys Apulaiskaupunginjohtaja Elinkeinoasiat Apulaiskaupunginjohtaja Maapolitiikka Kaupunkisuunnittelu Kuntatekniikka Lupa- ja valvonta-asiat Apulaiskaupunginjohtaja Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Kiinteistöpäällikkö Lupa- ja valvonta-asioiden tehtäväalue koostuu tulosyksiköistä rakennusvalvonta sekä ympäristönsuojelu. Kaupunkisuunnittelupäällikkö Kuntatekniikkapäällikkö Rakennusvalvontapäällikkö Ympäristönsuojelupäällikkö 3

4 2 Kaupunkikehityksen toimintaprosessit Tulosyksikköjen rooli toimintaprosessissa Kaupunkiympäristöä rakennetaan monien kaupungin toimijoiden yhteistyöllä. Kaupunkikehityksen tulosyksiköiden keskeiset työprosessit ja niiden nivoutuminen toisiinsa on kuvattu alla. Katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden ylläpito Maaomaisuuden hallinta Kartta ja rekisterit Maanhankinta Yleiskaava Asemakaava Viranomaisvalvonta Maankäyttösopimus Rakennusluvat, ympäristöluvat, maa-aines ym. luvat Tonttien markkinointi ja luovutus Asuntopolitiikka Elinkeinopolitiikka Ympäristöpolitiikka Kiinteistönmuodostus Katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentaminen Verkostojen suunnittelu (joukkoliikenne, johdot) Katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnittelu Maapolitiikka Kaupunkisuunnittelu Kuntatekniikka Lupa- ja valvonta-asiat 4

5 Maankäytön toteuttamissuunnitelma (MATSU) Maankäytön toteuttamissuunnitelmassa ajoitetaan tavoitteellista uudisrakentamista varten tarvittava maanhankinta, kaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen sekä tonttien luovutus. Suunnitelmassa arvioidaan tonttituotantoprosessin eri vaiheessa syntyviä kustannuksia sekä saatavia tontinmyynti- ja vuokratuloja. Suunnitelman avulla pyritään turvaamaan resurssien oikeellisuus ja rahoituksen aikataulutus. Suunnitelma on apuna arvioitaessa asetettujen tavoitteiden taloudellisia toteutumisedellytyksiä. Maankäytön toteuttamissuunnitelma toimii kaupunkikehityksen tehtäväalueen toiminnan ja talouden suunnittelun työvälineenä. Suunnitelma tarkistetaan vuosittain. Laadinnan perusteena on asuntopoliittisissa linjauksissa em. kaudelle määritelty tavoitteellisen asuntotuotannon määrä ja laatu ja sijainti. Maan hankinnan ja tonttituotannon tulee vastata näihin tavoitteisiin. 5

6 3 Kaupunkikehityksen tavoitteet vuoden 2017 talousarviossa Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet 1. Energiatehokas yhdyskuntarakenne, uusista omakotitaloista kaava-alueille rakennettavien osuus: vähintään 75 % 2. Turvataan tonttituotannon edellytykset lisäämällä kaupungin maanomistusta yleispiirteisten kaavojen mukaisilla kasvusuunnilla: vähintään 35 ha 3. Ylläpidetään kerros- ja rivitalotonttien osalta asuntopoliittisen ohjelman mukaista tonttivarantoa: vähintään k-m² 4. Tarjotaan rakennettavaksi vähintään 100 omakotitonttia 3.1. Energiatehokas yhdyskuntarakenne. Sitova strateginen tavoite 1. Uusista omakotitaloista kaava-alueille rakennettavien osuus, 75 %. Yhdyskuntarakennetta kehitetään kaupunkitaajamaa tiivistämällä, eheyttämällä sekä ohjaamalla rakentamista kyläkeskuksiin. Strategian tavoitteiden mukaisesti omakotirakentamista suunnataan nykyistä enemmän kaavaalueille. Tämä edellyttää, että suunnittelutarveratkaisut tehdään tavoitteiden mukaisesti. Uusista omakotitaloista 75 % sijoittuu asemakaava-alueille. Strategian mukaisesti kaavoitusta tehostetaan myös haja-asutusalueilla keskittämällä kaavoitus määriteltyihin kyläkeskuksiin. Vuoden 2017 aikana jatketaan asemakaavoitusta Kevätlaakson alueella, jonne on jo valmistunut kaksi asemakaavaa. Energiatehokkuustarkastelu sisältyy Skaftkärrin lisäksi myös muihin asemakaavoihin. Tonttien markkinoinnissa ja myynnissä otetaan huomioon rakentamiseen liittyvät energiatehokkuustavoitteet. Energiatietoutta välitetään omakotitonttien saajille ja muille rakentajille rakennusvalvonnan ennakoivan laadunohjausprojektin yhteydessä. Rakennusvalvonta kehittää edelleen toimintatapaansa ennakoivan laadunohjauksen suuntaan energiatehokkaan rakentamisen edistämiseksi. Porvoon kaupungin toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi raportti päivitettiin Kaupunkikehitys jatkaa raportissa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista. Toimenpiteistä laadittua raporttia päivitetään säännöllisesti. 6

7 Yhdyskuntarakenteella on suorat ja välilliset vaikutukset päästöihin. (Kuva: Jarek Kurnitski, SITRA, Skaftkärr seminaari ) 3.2. Turvataan tonttituotannon edellytykset Sitova strateginen tavoite 2. Turvataan tonttituotannon edellytykset lisäämällä kaupungin maanomistusta yleispiirteisten kaavojen mukaisilla kasvusuunnilla: vähintään 35 ha Maapolitiikkayksikön saadessa lisäresurssin vuoden 2017 alusta voidaan maan hankintaan panostaa aikaisempaa enemmän. Raakamaanhankinta pohjautuu yleispiirteisiin maankäyttösuunnitelmiin. Maan hankinta tukee lähiajan kaupungin omaa tonttituotantoa, mutta hankintaa tulee tehdä myös pidemmällä aikatähtäyksellä. Selvitetään mahdollisuuksia maan hankintaan myös kehitettävistä kyläkeskuksista Ylläpidetään tonttivarantoa Sitova strateginen tavoite 3. Ylläpidetään kerros- ja rivitalotonttien osalta asuntopoliittisen ohjelman mukaista tonttivarantoa: vähintään k-m2 Maankäytön toteuttamissuunnitelman avulla koordinoidaan kerros- ja rivitalotonttituotantoa siten, että vuosittain on olemassa tavoitteen mukainen kunnallistekniikalla varustettu tonttivaranto. Määrällisen varannon lisäksi tulee kaupungilla olla vaihtoehtoja tonttien sijainnin ja laadun suhteen. Asuntorakentamisessa on nähtävissä trendi kaupungistumiseen sekä turhien asuinneliöiden karsimiseen, mikä johtaa pienempiin asuntokokoihin sekä kerrostalo- että pientalorakentamisessa Riittävä omakotitonttitarjonta Sitova strateginen tavoite 4. Tarjotaan rakennettavaksi vähintään 100 omakotitonttia. 7

8 Asemakaavoituksen eteneminen on ajoitettu niin, että tonttireservi on riittävän suuri tontinluovutusta varten. Asemakaavoituksella tuotetaan niin sijainniltaan kuin rakentamisen määrän sekä tonttikoon suhteen vaihtelevia, hyviä omakotitalotontteja. Kuntatekniikalle ja Porvoon vedelle tulee varata riittävästi aikaa asemakaavojen hyväksymisen ja tontinluovutusten väliin, jotta talousarvion laadintavaiheessa on käytettävissä riittävän tarkat rakennussuunnitelmat ja kustannusarviot talousarviomäärärahojen varaamista varten. Katujen ja kunnallisteknisten verkostojen rakennusaikatauluissa tulee olla riittävästi väljyyttä, jotta eri vuodenaikojen hyväksikäyttö rakennuskustannusten optimoimiseksi voidaan toteuttaa. Varaudumme toimintatapoja tehostamalla ja tehtyjä tulosyksikköjen välisiä prosessimallinnuksia hyödyntämällä tulevien vuosien tavoitteelliseen markkinoitavien tonttien määrään. Varaudumme sen myötä tarvittavaan pohjakarttojen laadintaan ja ajantasaistamiseen, sekä huolehdimme riittävistä resursseista tontinmuodostustehtävissä. Tonttitarjonta edellyttää tehokasta kiinteistönmuodostustoimintaa. Tontit luovutetaan rakentajille valmiiksi lohkottuina rakennuskelpoisina kiinteistöinä. Asemakaavoituksen pohjakarttoja laaditaan ja ajantasaistetaan riittävän ajoissa maankäytön toteuttamissuunnitelman ja kaavoitusohjelman edellyttämille uusilla alueilla pohjakartoitus- ja karttojen ajantasaistamissuunnitelman mukaisesti. Maaperäkairauksia rakennettavuuden selvittämiseksi tehdään asemakaavoitusta, kunnallistekniikan suunnittelua ja tontinluovutusta varten Muut tavoitteet Hyvinvoinnin lisäämiseksi toteutamme esteettömiä ja viihtyisiä asuinalueita Parannamme kustannustietoutta kehittämällä jälkiseurantaa Joukkoliikenteen tukea kohdennetaan voimakkaammin paikallisen liikkumisen tukemiseen Pidetään aktiivisesti yhteyttä muihin verrokkikuntiin sekä Kuntaliittoon hyväksi todettujen käytäntöjen löytämiseksi 8

9 4 Kaupunkikehityksen tulosyksiköt ja vuoden 2017 toiminta 4.1. Elinkeinoasiat Elinkeinoasioiden tulosyksikkö huolehtii elinkeinoelämän neuvonta- ja kehityshankkeiden tuottamisesta sekä matkailu- ja markkinointiasioista. Yksikkö vastaa elinkeinopolitiikan toimeenpanosta, verkostojen luomisesta ja ylläpidosta yhteistyökumppaneihin sekä elinkeinopoliittisesta viestinnästä ja markkinoinnista. Palvelutuotanto on ulkoistettu, palvelujen pääasiallinen tuottaja on kehitysyhtiö Posintra Oy, nykyinen puitesopimus on voimassa vuoteen 2020 saakka. Matkailu- ja markkinointiyksikön toimintaan kuuluu Porvoon matkailun kokonaisvaltainen kehittäminen, matkailutuotteiden ja -palvelujen markkinointi ja matkailun informaatiopalvelut sekä sähköisesti että asiakaspalvelussa. Lisäksi matkailu- ja markkinointiyksikkö vastaa Porvoon kaupunkimarkkinoinnista (asuminen, tonttimarkkinointi, rekrytointi, energiatehokas kaupunki). Elinkeinomarkkinointia kehitetään yhdessä kaupunkikehityksen ja kehitysyhtiö Posintran kanssa. Yksikkö suunnittelee ja toteuttaa myös Taidetehtaan markkinointia eri toimijoiden kanssa. Vuoden 2017 toiminta Posintra Oy:n kanssa vuosittain laadittavan palvelusopimuksen kohteena on yrityksille annettavan neuvonta-, yrityskehitys- edunvalvonta- ja hankehallinnointipalvelujen järjestäminen. Matkailu- ja markkinointiyksikössä keskitytään vuonna 2017 Suomi 100 juhlavuoden toimenpiteiden markkinointiin, elokuvaprojektien kautta imagonäkyvyyden lisäämiseen sekä kaupunkimarkkinoinnissa energiatehokkuuden esilletuomiseen. Matkailumarkkinoinnissa kohderyhmät ulkomailla ovat Saksassa, Ranskassa, Venäjällä, Kiinassa ja Japanissa sekä kotimaassa Uudenmaan alueella. Porvoolaisille suunnataan kampanja Panosta Porvooseen, kuluta kotikaupungissa. Matkailuinformaation eri kanavia kehitetään kokonaisuutena käsittäen digitaalisen informaation, painetut esitteet, opasteet sekä henkilökohtaisen neuvonnan Maapolitiikka Yksikkö vastaa siitä, että kaupungilla on riittävästi maata omistuksessaan kaupungin tasapainoista kehittämistä varten. Asemakaavoitettujen tonttien markkinointi ja luovuttaminen hoidetaan yksikön toimesta. Yksikössä valmistellaan myös mm. asemakaavoihin liittyvät yksityisten maanomistajien kanssa tehtävät maankäyttösopimukset. Maapolitiikkayksikkö muodostaa tontit ja muut kiinteistöt, pitää kiinteistörekisteriä ja laatii tonttijaot asemakaava-alueella. Yksikkö tuottaa asemakaavoituksen pohjakartat ja huolehtii runkomittauksista, pitää asemakaavoituksen pohjakarttoja ajan tasalla ilmakuvauksen ja laserkeilauksen avulla sekä maastomittauksin ja merkitsee suunnitelmia maastoon. Yksikkö vastaa kaupungin digitaalisen kartastojärjestelmän ja kuntarekisterin ylläpidosta ja tuottaa paikkatietopalveluja, joita ovat mm. selainpohjainen kartta- ja rekisteritietopalvelu, digitaaliset kartat, karttatulosteet ja rekisteriotteet. Rakennusvalvontaprosessiin kuuluvat rakennuksen paikan ja korkeusaseman määritykset tehdään yksikön toimesta. Maaperäkairauksia tehdään asemakaavoitusta, kunnallistekniikan suunnittelua ja tontinluovutusta varten. 9

10 Vuoden 2017 toiminta Maankäytön toteuttamissuunnitelmassa on ennakoitu, että pidemmän aikavälin tavoitteellisen tontinluovutusmäärän ylläpitämiseksi ja asuntopoliittisen ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi tulisi vuosina hankkia raakamaata n. 1,5 miljoonalla eurolla vuosittain. Kaupungin tonttivaranto on tällä hetkellä suhdanteista johtuen kohtuullisen hyvä. Maanhankintaan on talousarviossa varattu vuodelle miljoona euroa. Omakotitontit Omakotitontteja tullaan v markkinoimaan seuraavilta alueilta: Alue Uusia tontteja Aikaisemmin markkinoituja Omenatarha 10 Alkrog 1 Hinthaara 8 Toukovuori 12 Kerkkoo 9 3 Kevätlaaksonpuro 15 Länsi-Haikkoo 37 Yhteensä Omakotitonttien markkinoinnin vuosikello 2017 Omakotitonttien markkinointi tapahtuu vuonna 2017 kolmen hakuajan puitteissa. Vapaana olevat tontit tulevat haettavaksi heti alkuvuodesta, jolloin rakentamisen on vielä mahdollista käynnistyä kesällä. Seuraava haku on toukokuussa. Loka-marraskuussa saadaan tarjolle kokonaan uusia tontteja Länsi-Haikkoossa ja Kerkkoossa. Syksyn tonttihaku käynnistyy lokakuun lopulla Omakotimessuilla. Omakotitontteja markkinoidaan myös ammattirakentajille. Tonttimarkkinoinnin aikataulutuksella tuetaan ja koordinoidaan rakennusvalvonnan ennakoivaa laadunohjaustyötä. Tonttimarkkinointi on edelleen merkittävä osa kaupunkimarkkinointia. Maankäytön toteuttamissuunnitelman ajan tasalla pitäminen lisää ennakoitavuutta tonttien vuosittaisiin luovutusmahdollisuuksiin. 10

11 Muut asuintontit Aleksanterinkaaren sisäosan tontinluovutus etenee ennakoitua nopeammin. Point Collegen ympäristön ja Läntisen Aleksanterinkadun pohjoispuolisen alueen asemakaavoituksen eteneminen määrittelee tontinluovutuksen aikataulun. Kerros- ja rivitalotonttimaata on luovutettavissa myös Toukovuoren ja Haikkoon alueilla. Työpaikkatontit Kaupungilla on luovutettavissa valmiita työpaikkatontteja Kuninkaanportin, Kaupunginhaan ja Ölstensin alueilla. Kokonaan uutta tonttitarjontaa syntyy lähivuosina myös Kulloon Nybyhyn. Muuta Maankäyttösopimuksia tehdään edelleen maapoliittisten linjausten mukaisesti. Talousarvioon on budjetoitu kiinteistöjen myynnistä myyntivoittoja n. 3,9 M, tontinvuokratuloja arvioidaan syntyvän n. 2,1 M. Kiinteistönmuodostus ja kiinteistörekisterin pito Luovutettavat uudet tontit lohkotaan ja merkitään kiinteistörekisteriin pikaisesti asemakaavojen tultua voimaan. Yksityisten omistamien alueiden kiinteistötoimitukset tehdään maanomistajan hakemuksesta tai määräalan lainhuudon perusteella. Toimituksen kesto vireille tulosta rekisteröimiseen 11

12 pyritään pitämään edelleen alle kolmena kuukautena. Kaavan mukaiset yleiset alueet pyritään saamaan kiinteistörekisteriin lisäämällä lohkomistoimituksia. Tuloja kaupungin kiinteistönmuodostuksesta ja rekisteriotteiden luovutuksesta pyritään saamaan Maastomittaus-, kartasto- ja muut paikkatietotehtävät Maankäytön toteuttamisohjelman perusteella jatketaan pohjakartoitus- ja karttojen ajantasaistamisohjelmaa vuosille Kaavoitusohjelman edellyttäessä saatetaan aikaisemmin laadittuja pohjakarttoja ajan tasalle tarvittaessa myös maastomittauksin. Monikulmioverkot täydennetään uusilla kaavoitettavilla alueilla. Maaperäkairauspisteitä rakennettavuuden selvittämiseksi tehdään noin 300 kpl. Rakennusvalvontamittaukset suoritetaan rakennustoiminnan tarpeen mukaisesti lyhyellä, enintään 4 päivän toimitusajalla. Tuloja rakennusvalvontamittauksista arvioidaan saatavan Yksikkö ylläpitää perusrekisteriä kiinteistöistä, rakennuksista ja väestöstä koko kaupungin alueelta Gis.Porvoo.fi. sovelluksella. Sen avulla pidetään yllä myös kaupungin maaomaisuus- ja maanvuokraustiedot. Intranetpalvelussa tarjotaan kaupungin karttoja, ilmakuvia, rekisteritietoja ja suunnitelmia koko kaupungin viranomaiskäyttöön. Samasta järjestelmästä tuotetaan myös Porvoon julkinen internet-karttapalvelu Kartta.Porvoo.fi Kaupunkisuunnittelu Kaavoitus on keskeinen kaupungin kehittämisen ja ympäristöpolitiikan väline. Kaupunkisuunnittelun päätehtävänä on huolehtia kaupungin yleiskaavojen ja yksityiskohtaisten kaavojen laatimisesta, kehittämisestä ja muuttamisesta. Yleiskaavat ohjaavat kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja alueiden maankäyttöä. Asemakaavoilla määritellään rakentamisen määrä tontilla ja sen vaikutus kaupunkikuvaan sekä puistojen ja katujen tarkka sijainti. Kaupunkisuunnitteluyksikkö valmistelee myös poikkeamispäätökset ja -lausunnot sekä suunnittelutarveratkaisut. Vuoden 2017 toiminta Kaupunkisuunnittelun työohjelmassa on otettu huomioon valtuuston sitovat tavoitteet energiatehokkaasta yhdyskuntarakenteesta sekä kaupungin tonttituotannon riittävyydestä. Monet kaavahankkeet ovat tärkeitä kaikkien sitovien tavoitteiden kannalta. Erilaisia asemakaavahankkeita on meneillään yli 60 kpl, jonka lisäksi tekeillä on osayleiskaavoja ja erilaisia selvityksiä. Liitteissä 1-3 on lista kaikista kaavoitushankkeista. Kaavoitushankkeet on jaettu ryhmiin sen mukaan, mikä on niiden kiireellisyys- tai tärkeysjärjestys. Kaavoituskatsauksessa on tarkoitus noudattaa samaa jakoa, jolloin myös alueen asukkaat saavat hyvän käsityksen siitä, mitä kaavoja milloinkin ollaan laatimassa. Porvoossa asuinympäristön korkea laatu koetaan keskeiseksi vetovoimatekijäksi. Maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen lähtökohtana on luoda mahdollisuudet kaupungin kehittämiselle niin, että poikkeuksellisen hienot arvot säilyvät ja tulevat esiin. Vuoden 2017 aikana käynnistetään osayleiskaavatyön uudistamisen ohjelmointi ja selvitetään mahdollisuus kytkeä osayleiskaavan tavoiteasettelu osaksi kaupunkistrategian uudistamista. Tällöin uusittu strategia ohjaisi vahvasti osayleiskaavan uudistamista ja näkemystä tulevasta kaupungista pitkällä tähtäyksellä. 12

13 Keskusta alueella on käynnissä useita asemakaavanmuutoksia. Länsirannan kaavoitustyö jatkuu jokirannan ja lähialueiden asemakaavojen laatimisella. Edistämme elinkeinoelämän kilpailukykyä: yritystoimintaympäristöjen kaavoitus Porvoon liike-elämän kehittämisen kannalta keskeisiä ovat keskustan ja Länsirannan asemakaavatyöt sekä muiden yritysalueiden, kuten Kilpilahden ja Kuninkaanportin kaavatyöt. Taidetehtaan hotellitontin ja viereisten alueiden asemakaavaa tarkistetaan. Muutos tukee alueen kehittämistä vetovoimaisena ja monipuolisena keskusta-alueena. Kuninkaanportin ohella kaavoitusta jatketaan sekä Tarmolassa että Ölstensin alueilla. Loviisantien varrelle valmistuu asemakaava tilaa vaativaa kauppaa varten. Kilpilahti-Kulloon alueella on meneillään osayleiskaavan tarkistaminen ja useita asemakaavatöitä, kuten Nybyn yritysalueen asemakaava. Useat kaupungin omistamat kiinteistöt vaativat asemakaavojen laatimista, jotta niille voidaan saada uusi, ajanmukainen käyttö. Näsin kartanon, Strömborgska skolanin ja Lundinkadun terveysaseman kiinteistöjen asemakaavan muutoksilla keskeiset kiinteistöt saadaan tehokkaaseen käyttöön. Kaupungintalon tontin asemakaavanmuutos valmistuu. Tiivistämme kaupunkirakennetta: energiatehokas yhdyskuntarakenne Tavoitteena on tuottaa niin sijainniltaan ja rakentamisen määrän ja tonttikoon suhteen erilaisia, hyvää asuinrakentamista edistäviä uusia rakennuspaikkoja kaava-alueilla. Porvoossa merkittävin mahdollisuus uuteen asuinrakentamiseen on Länsirannan kaupunkimaisen alueen ohella Kevätlaakso. Energiatehokasta kaavasuunnittelua jatketaan muillakin kaava-alueilla. Kaupunkitaajamaa kehitetään tiivistämällä olevia alueita ja kehittämällä samalla mahdollisuuksia asuinympäristön ja kaupunkikuvan parantamiseen. Tuntuvaa lisärakentamista voidaan osoittaa mm. Porvoonportin kerrostaloalueen ympäristöön ja Pointin ympäristöön Näsissä. Kaupungin keskustassa pyritään kaupungin omien kiinteistöjen kaavojen tarkistamisella saamaan alueelle lisää asukkaita ja uutta toimintaa. Gammelbackan ostoskeskustan ja sen lähiympäristön asemakaavatyössä tutkitaan mahdollisuudet lisätä palvelutarjontaa ja asumista sekä kehittää liikenneympäristöä ja kaupunkikuvaa. Kaupunginvaltuuston talousarvion mukaisesti uusista omakotitaloista kaava-alueille tulee sijoittua 75 %. Kylärakennetarkastelun pohjalta aloitetaan rakennusjärjestyksen muutostyö. Tarkistetut määräykset tukevat kylien kehittämisperiaatteiden toteuttamista. Muut kaupunkisuunnittelun tehtävät vuonna 2017 Siirtolapuutarhan asemakaavat valmistuvat Humlebergintien varrelle, Gammelbackaan ja Jakariin. Tirmon saaristokeskuksen kaavatyötä jatketaan. Strategian tavoitteiden mukaisesti haja-asutusalueiden suunnittelutarveratkaisut tehdään tavoitteiden mukaisesti eheyttämällä ja ohjaamalla rakentamista kyläkeskuksiin Vanhan Porvoon asemakaava-alueen uusi rakentamistapaohje on valmistunut ja antaa hyvän pohjan rakentamisen ohjaukselle ja neuvonnalle. Kansallisen kaupunkipuiston käyttö- ja hoitosuunnitelman valmistuu. 13

14 4.4. Kuntatekniikka Kuntatekniikka vastaa katujen, puistojen, torien, venesatamien, ym. yleisten alueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta, liikenneasioiden ja joukkoliikenteen kehittämisestä, yksityistieasioista, kaupungin metsistä ja pilaantuneiden alueiden kunnostamisesta. Uuden asemakaava-alueen suunnittelu aloitetaan yhdessä kuntatekniikan kanssa rakentamiskustannusten, liikenneverkon ja joukkoliikennereittien optimoimiseksi. Itse katujen rakentaminen tapahtuu useassa vaiheessa. Lopullisesti kadut valmistuvat päällysteineen vasta kun pääosa asemakaava-alueen rakennuksista ja pihoista on valmistunut. Viheralueiden rakentaminen uusilla kaava-alueilla tapahtuu yleensä muutaman vuoden kuluttua katutöiden aloittamisesta. Noin puolet rakentamis- ja kunnossapitotyöstä tehdään omana työnä. Vaativat erikoistyöt, kuten stabilointi, asfaltointi, rantamuurityöt ja sillanrakennustyöt teetetään urakoitsijoilla. Asemakaava-alueiden suunnittelussa suunnittelukonsultteja käytetään noin vajaassa puolessa suunnittelukohteista. Töiden suunnittelussa ja tekemisessä vertaillaan entistä tarkemmin omana tai urakalla teetettävien töiden kustannustehokkuutta, jonka perusteella päätetään toteutustapa. Vuoden 2017 toiminta CRM- asiakkuudenhallintajärjestelmää kehitetään edelleen sekä laajennetaan uusien tehtävien hoitamiseen. Kunnossapidon laatua pyritään parantamaan jakamalla kaupungin alueet vastuupiireihin, joissa jokaisella vastuupiirillä on nimetty hoitaja. Työtehtävien mitoitusmahdollisuutta selvitetään. Selvitystyö aloitetaan vihertöiden osalta. Kustannusseurantaa kehitetään edelleen. Ympäristöministeriön lupapisteohjelma otetaan käyttöön. Liikenneturvallisuustyössä jatketaan aiempaa käytäntöä yhdessä poliisin ja ELY-keskuksen kanssa. Porvoo, ELY-keskus sekä Askolan kunta ovat aloittaneet 2016 turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelman laatimisen mm. asukaskyselyllä. Suunnitelma valmistuu vuoden 2017 kesällä. Vuonna 2016 toteutettiin ensimmäinen turvallisuuskävely Gammelbackassa ja vuonna 2017 tätä toimintamallia jatketaan. Joukkoliikennelain muutoksen jälkeen ( ) joukkoliikenteeseen tarvittavien tukien määrä on vähentynyt oleellisesti markkinaehtoiseen joukkoliikenteeseen siirtymisen johdosta. Pääosa Helsingin ja Porvoon välisestä joukkoliikenteestä on markkinaehtoista liikennettä ja kaupungin sisällä toimiva paikallisvuorotarjonta on kokonaisuudessaan markkinaehtoista, jolle ei enää makseta yhteiskunnan tukea. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Porvoo Helsinki-välin joukkoliikennetarjonta on kasvanut, monipuolistunut ja hintataso on laskenut selvästi. Saaristovuorojen ostosta vastaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Palvelulinjan ostosta vastaa Porvoon kaupunki. Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt viime vuosina kuntia osallistumaan kunnan rajat ylittävien joukkoliikenneostojen kustannuksiin, jotka aiemmin on valtio maksanut kokonaisuudessaan. Jatkossa Porvoon kaupunki osallistuu näihin kustannuksiin peruspalvelutason ja koululaisliikenteen turvaamiseksi enenevässä määrin. Porvoo tulee parantamaan pysäkkien varustustasoa uusimalla katoksia ja aikataulupalvelua. Kesäkuukausien ajaksi keskustaan on tarkoitus järjestää lyhyiden etäisyyksien rengaslinja (Rinkeli) vähäpäästöisellä kalustolla myös Joukkoliikennetuessa on mukana sopimus HSL:n 14

15 kanssa, mikä mahdollistaa edullisen jatkolipun oston pääkaupunkiseudulla sekä seutulipputuote lähikunnissa matkustajille. Joukkoliikennetuki palautuu verovähennysvaikutusten kautta takaisin. Liikenneturvallisuustyössä jatketaan aiempaa käytäntöä yhdessä poliisin ja ELY-keskuksen kanssa. Porvoon liikenneturvallisuussuunnitelma on vuodelta 2007, ja sen päivittäminen on tarpeen erityisesti haja-asutusalueilla ja kyläkeskuksissa, joiden järjestelyistä vastaa pääosin ELYkeskus. Jätehuollossa panostetaan toiminnan kehittämiseen lakisääteisten viranomaistehtävien lisäksi. Investoinnit Uudisrakennus Kadunrakennustöitä Länsi-Haikkoon alueella jatketaan heti vuoden 2017 alusta lähtien. Aurinkomäentien joukkoliikenneyhteyden rakentaminen aloitetaan ylikulkusillan rakennustöillä Toukovuoressa. Kerkkoon ja Pääskypellon alueen kunnallistekniset työt aloitetaan alkuvuodesta sekä keväällä. Kuninkaanportti III:n alueella aloitetaan moottoritien sillan alittavan katuyhteyden sekä alueen hulevesijärjestelmän rakennustyöt. Uudenmaan ELY-keskus aloittaa Kulloon ja Tyysterin välisen kevyenliikenteen väylän rakentamisen. Kaupunki rahoittaa hankkeesta 50 %. Perusparannukset Huonokuntoisia pääkatuja uudelleen päällystetään ja sorapintaisia katuja päällystetään. Lundinkadulla välillä Jokikatu-Piispankatu tehdään esteettömyystöitä. Rihkamatorin ympäristön katuosuuksilla tehdään kunnallistekniikan sekä kadunparannustöitä. Liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä tehdään eri puolilla kaupunkia. Mannerheiminkadun kevyenliikenteen esteettömyystöitä jatketaan joiden valmistumisen jälkeen siirrytään Aleksanterinkadulle vastaaviin työtehtäviin. Aleksanterinkaarella tehdään ajokaistojen siirtoja. Jouluvaloja uusitaan. Puistot Uudisrakennuskohteina ovat mm. puistokäytävä välillä Kokonhalli-Voittajantie, Länsirannan puiston rakentaminen kävelysillan vieressä, sekä Tolkkisten koirapuiston rakentaminen. Perusparannuksena tehdään mm. leikkipuistojen kunnostusta, Kokonniemen kansanpuiston saneerauskohteita sekä Sibeliusaukion kunnostustöitä. Satama Satamassa korjataan itärannan rantamuuria Levinin kellarin läheisyydessä, jokiuomaa tuetaan paalutuksella sekä tehdään satamalaitteisto investointeja. Irtain omaisuus Käytöstä poistettavien pakettiautojen tilalle hankitaan uusia sekä käytettyjä autoja. Pyöräkuormaaja ja traktori vaihdetaan uuteen. Kunnossapitokalustoa, puiston pienkoneita ja mittauskalustoa uusitaan. 15

16 4.5. Rakennusvalvonta Vuoden 2017 toiminta Rakennusvalvonnassa on toiminta saatu merkittävimmiltä osin vakautettua siten, että jatkuva kehitys ja innovointi ovat luonnollinen osa tämän päivän rakennusvalvontaa. Rakennusvalvonta jatkaa hyväksi koettua tapaa pientalorakentamisen ennakko-ohjaamisessa. Omakotirakentajille järjestetään jatkossakin koulutusta, joka koostuu tontinsaajien infotilaisuudesta, kortteliohjauksista (2 kertaa/kortteli) sekä 2-3 koulutusillasta. Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaan 75 % rakentamisesta tulisi sijoittua asemakaavaalueille. Laadunohjauksen pääpaino on täten asemakaava-alueille tapahtuvassa omakotirakentamisessa, mutta toimintaa on tarkoitus laajentaa soveltuvin osin myös muuhun rakentamiseen. Laadunohjauksella pyritään hyvään rakennettuun ympäristöön ja onnistuneeseen rakennushankkeeseen, mutta sillä helpotetaan ja nopeutetaan myös lupakäsittelyvaihetta. Ympäristöministeriön Lupapiste ohjelmiston käyttöaste kasvaa jatkuvasti ja vastaavasti paperinen asioiden hoito vähenee. Lupapiste-ohjelmisto mahdollistaa lupahakemuksen ja neuvontapyyntöjen sähköisen jättämisen ja parantaa sähköisen asioinnin käytettävyyttä asiakkaalle. Rakennetun ympäristön valvontaa jatketaan viranomaisten antamin huomautuksin ja siistimiskehotuksin. Rakennusvalvonta elää valtakunnallisestikin jatkuvassa muutoksessa toisaalta lisääntyvien määräysten ja tehtävien ja toisaalta hallitusohjelman mukaisissa normitalkoissa. Porvoon rakennusvalvonta on näissä aktiivisesti mukana mm. toimimalla rakennustarkastusyhdistyksessä ja erilaisissa kehityshankkeissa Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelu vastaa kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä. Siihen sisältyy lupa-, valvonta- ja luonnonsuojelutehtäviä osana yhdessä muun tehtäväalueen kanssa tehtävää hyvän kaupunkiympäristön toteuttamisprosessia. Ympäristönsuojelun keskeiset prosessit ovat ympäristön pilaantumisen ehkäisy, ympäristövalvonta, luonnonsuojelu ja ympäristövalistus. Tavoitteena on hyvä ilman-, vesien- ja maaperän tila sekä luonnon monimuotoisuus. Vuoden 2017 toiminta Toimintakaudella painotetaan suunnitelmallista valvontaa ja vähennetään kevyempien haittailmoitusten selvittämiseen käytettyä aikaa. Kiireelliset ja akuutit valvontatapaukset priorisoidaan tärkeimmiksi. Lupavalvontaa toteutetaan valvontasuunnitelman ja ohjelman mukaisesti ja se perustuu laitoskohtaiseen ympäristöriskin arviointiin. Maa-aineslupia valvotaan vuosikatselmuksessa ja muun valvonnan yhteydessä. Käsitellään vireille tulevat ympäristöluvat, meluilmoitukset ja muut päätösasiat. Käydään läpi vesistöjen-, ilmanlaadun ja yritysten toiminnan tarkkailuraportit. Osallistutaan Kilpilahden valvontatarkastuksiin ja hankesuunnittelukokouksiin sekä Kilpilahden ympäristönsuojelun yhteistyöryhmän toimintaan. 16

17 Henkilöstön lisäresurssin avulla saadaan parempi hyöty Lupapiste-, SitoGis- ja CRM ohjelmistoista. Porvoo jatkaa Hinku-kuntana tavoitellen energian käytössä edelleen vähäisempää nettohiilipäästöä. Pyritään laajentamaan Hinku-mappiin kirjattujen suoritteiden määrää. Viedään eteenpäin avoimia tutkintoja Vantaan poliisin ympäristörikosyksikön kanssa. Ilmoitetaan havaitut uudet tapaukset. Kunnostetaan Ruskiksen lintutornin pitkospuurakenteita käytettävissä olevilla resursseilla. 17

18 5 Talousarvion käyttösuunnitelma 2017 Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Valtuuston hyväksymän talousarvion toimialakohtaiset määrärahat ja tuloarviot tulee toimielimen päätöksellä jakaa tulosyksikkötasolle. Kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2017 määräraha jaetaan tulosyksiköiden kesken seuraavasti: KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 DISPOSITIONSPLAN Kaupunkikehitys Stadsutvecklingen TP 2015 BS TA 2016 BU TA 2017 BU Elinkeinoasiat Näringsfrågor Tuotot - Intäkter Kulut - Kostnader Toimintakate - Driftsbidrag Maapolitiikka - Markpolitik Tuotot - Intäkter Kulut - Kostnader Toimintakate - Driftsbidrag Kaupunkisuunnittelu - Stadsplanering Tuotot - Intäkter Kulut - Kostnader Toimintakate - Driftsbidrag Kuntatekniikka - Kommunteknik Tuotot - Intäkter Kulut - Kostnader Toimintakate - Driftsbidrag Yhteensä - Totalt Tuotot - Intäkter Kulut - Kostnader Toimintakate - Driftsbidrag Jätehuolto - Avfallshantering Tuotot - Intäkter Kulut - Kostnader Toimintakate - Driftsbidrag

19 Rakennus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2017 määräraha jaetaan tulosyksiköiden kesken seuraavasti: KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 DISPOSITIONSPLAN Rakennus- ja ympäristölautakunta Byggnads- och miljönämnden TP 2015 BS TA 2016 BU TA 2017 BU Tuotot - Intäkter Kulut - Kostnader Toimintakate - Driftsbidrag Rakennusvalvonta - Byggnadstillsyn Tuotot - Intäkter Kulut - Kostnader Toimintakate - Driftsbidrag Ympäristönsuojelu - Miljövård Tuotot - Intäkter Kulut - Kostnader Toimintakate - Driftsbidrag Yhteensä - Totalt Tuotot - Intäkter Kulut - Kostnader Toimintakate - Driftsbidrag

20 6 Liitteet Liite 1 kaavahankkeet 2017 Liite 2 Porvoon kaupunki, yleiskaavoitus 2017 Liite 3 Porvoon kaupunki, asemakaavoituskohteet 2017 Liite 4 kuntatekniikan investoinnit

21 Liite 1: Kaavahankkeet 2017 Hankkeiden kiireellisyysjärjestys: punaisella kiireelliset, mustalla tavanomaiset, sinisellä eivät ole kiireellisiä. Kilpailukykyinen ja kestävä kaupunki: Y3 Keskeisten alueiden osayleiskaavan uusiminen, kaavaprosessin suunnittelu/työ käynnistyy Edistämme elinkeinoelämän kilpailukykyä: Keskustan kehittäminen, asemakaavahankkeet: 4. Länsiranta, kulttuurin ja vapaa-ajan ranta. Asemakaavamuutos käynnissä, valmistuu Länsiranta, korttelit ja 457 sekä katu ja torialue (liiketilaa, hotelli ja asumista Taidetehtaan vieressä), asemakaavan muutostyö käynnissä, valmistuu Näsin hautausmaa ja Näsin kartano. Asemakaavatyö käynnissä. 3. Länsiranta, Point College ympäristöineen, asemakaavamuutos käynnissä, valmistuu Strömborgskaskolanin tontin asemakaavamuutos, käynnistyy Lundinkadun terveysasema/toimistotalokortteli ja Linnankoskenkadun puutalot. Asemakaavamuutos käynnistyy Pomo-talo, varaudutaan asemakaavamuutoksen käynnistämiseen Kaupungintalo. Asemakaavamuutos käynnissä. Kuninkaanportti, osayleiskaava ja asemakaavahankkeet: Y1 Kuninkaanportin ja Eestinmäen osayleiskaava, tekeillä, ehdotus valmistuu Kuninkaanportin asemakaavan tarkistaminen MRL:n säännösmuutosten vuoksi, aloitus Amisto/Perämiehentie, asemakaavamuutos käynnistyy Kuninkaanportin asemakaavan laajentaminen, tekeillä. Kilpilahti-Kulloo, osayleiskaava ja asemakaavahankkeet: Y 2 Sköldvikin osayleiskaavan uudistaminen. Tekeillä, luonnosta valmistellaan Kulloon yritysalue. Asemakaavatyö käynnissä, valmistuu Kilpilahden tie- ja katujärjestelyt, Varaudutaan, että asemakaavatyö käynnistyy Kulloo, ABC -liikenneasema. Asemakaavatyö keskeytyksissä. 61. Kilpilahti - Kulloo, Vanhan koulun ympäristön asemakaavamuutos, varaudutaan, että asemakaavatyö käynnistyy Kilpilahti Kulloo, Fortumin alue, varaudutaan, että asemakaavatyö käynnistyy. Ölstens, Tarmola, Kaupunginhaka, Gammelbacka, Mustijoki, Haikkoo, Hattula, asemakaavahankkeet: 16. Ölstens, asemakaavan laajennus ja muutos, käynnistyy Ölstens, työpaikka-alueen laajentaminen, asemakaavatyö käynnissä. 45. Tarmola Loviisantie, asemakaavatyö käynnissä, valmistuu Gammelbackan keskustan kehittäminen. Asemakaavamuutos käynnissä, valmistuu Asemanseutu, asemakaavamuutos ja laajennus, käynnissä. 46. Tarmola, Asentajantien pohjoispään alue, asemakaavamuutos käynnistyy Simolinintie, asemakaavamuutos, asemakaavatyö käynnissä, valmistuu Gammelbacka ja Eestinmäki, autokatsastusaseman ympäristö. Asemakaavatyö käynnissä. 12. Mustijoki, venesatama. Asemakaavatyö keskeytyksissä. Tiivistämme kaupunkirakennetta: Kaupunkitaajamassa 1. Länsiranta, Aleksinpolku, asemakaavamuutos käynnissä, valmistuu Länsiranta, Porvoonportti. Asemakaavamuutos käynnissä, valmistuu Länsiranta, eteläiset alueet. Asemakaavatyötä jatketaan Skaftkärrin asemakaavoitus etenee: Kevätlaakson asemakaavatyöt käynnissä, 74 ja 77 valmistuu 2017, 73 ja 75 vuonna 2018 ja 76 vuonna Haikkoonranta II, Asemakaavatyö käynnissä, valmistuu Pääskypellon alue, asemakaavatyö käynnissä, valmistuu Hermanninsaaren asemakaavat, hyväksymisvaiheessa. 18. Mansikkaniitty, asemakaavatyö käynnissä, valmistuu Alkrog II, asemakaavan laajennus, käynnistyy Vanhan Veckjärventien täydennysrakentamisalue. Asemakaavatyö käynnissä, valmistuu Hamari, alakoulun alue ja Gammelbackan metsä, Kaavatyö käynnissä, valmistuu Tolkis skola ja Tolkkisten koulu. Asemakaavan muuttaminen, aloitus Jokikadun ja Lukiokadun kulma, Borgå Folkakademi Ab, Asemakaavamuutos käynnissä. 24. Tarmola, Tulliportinkadun ja Tarmolankadun kulma, asemakaavan muutos, käynnistyy Suistohalli, asemakaavan muutos, käynnistyy Suomenkylä asemakaavamuutos, käynnistyy Veckjärvi, Siirtolapuutarha, asemakaavatyö käynnissä, valmistuu Västra enhetsskolanin ja Point Collegen alueet, asemakaavamuutos käynnistyy Gammelbackan siirtolapuutarha, asemakaavatyö käynnissä, valmistuu Johannisberg, Vanhainkodin tontin asemakaavamuutos. Varaudutaan asemakaavatyön käynnistämiseen Antinmäen eteläosa. Asemakaavatyö käynnissä, valmistuu Hattulan saha ja asemanseutu. Arkkitehtuurikilpailun pohjalta laaditaan tarkennettu yleissuunnitelma alueelle Käräjätalontie 16-20, asemakaavamuutos, käynnistyy Kylissä 66. Epoo, Asemakaavan laajennus käynnissä, valmistuu Ilola, Asemakaavatyö käynnissä. 58. Hinthaara, Asemakaavamuutos käynnistyy Kerkkoo II, Asemakaavamuutos, käynnistyy Kerkkoo, Yläkylä, valmistuu Jakari, siirtolapuutarhan asemakaavoitus, käynnissä. Y6 Kulloo-Mickelsböle kyläasutuksen osayleiskaava, lähtötietojen selvitykset jatkuvat ja osayleiskaavatyö käynnistyy Y7 Fagersta-Gäddrag, kyläasutuksen osayleiskaava, lähtötietojen selvitykset jatkuvat ja osayleiskaavatyö käynnistyy 2017.

22

23

24 KUNTATEKNIIKAN TYÖOHJELMA 2017 Hanke Hankkeen nimi Vastuuhenkilöt Vieras/ TA nro omatyö UUDISRAKENNUS VALKONEN 6048 Aurinkomäentie, linja-autoyhteys (v. 2017: silta) Vilander v Länsi-Haikkoo, katujen rakennus Kindstedt o Kevätlaakso (vuonna 2017: murskeen siirto) Vahlroos o Tolkkisten louhinta, tutkimukset, raportointi Valkonen v Aleksanterinkaaren kaistamuutokset Vahlroos o Siirtolapuutarha, Humleberg Vihermestari o Kerkkoo, kunnallistekniikan rakentaminen Valkonen o Pääskypelto, kadut ja hulevesiratkaisut Vilander v Uudisrakennus yhteensä TYÖPAIKKA-ALUEET VALKONEN Kuninkaanportti III, katu, moottoritien alitus, maansiirtotyöt Vahlroos o Työpaikka-alueet yhteensä KADUT, PERUSPARANNUS VALKONEN Rihkamatorin ympärys, myös Paahtimo (pv/kaukolämkindstedt v Joen Itäranta (kiveystyöt), Aleks. sillan eteläpuoli Kindstedt v Mannerheiminkatu jk/pp+kiveykset ja valot Hänninen o Aleksanterinkadun viherkaista, kiveykset, pyörätiet, p Hänninen o Erittelemätön kadunrakennus Valkonen Kadut, perusparannus yhteensä PÄÄLLYSTÄMINEN VALKONEN 6659 Päällystäminen yhteensä Vahlroos v KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT VALKONEN Pp-tie, mt170 Kulloo-Tyysterintie Valkonen v Erittelemätön parannus Valkonen o

25 Kevyen liikenteen väylät, yhteensä PUISTOT, PERUSPARANNUS VALKONEN 6820 Leikkipuistojen perusparannus Vihermestari o Kokonniemen kansanpuisto, paviljonki Vihermestari o/v Kansallinen kaupunkipuisto Vihermestari o Sibeliusaukio Vihermestari o Puistot, perusparannus yhteensä PUISTOT, UUDISRAKENNUS VALKONEN 6805 Kokonniemen väylä Aurorahalli-Voittajantie Nyholm o Länsirannan puisto (muurin tausta) Vihermestari o Tolkkisten-Haikkoon koirapuisto Vihermestari o Puistot, uudisrakennus yhteensä AVO-OJAT, PERUSPARANNUS 7239 Hornhattulan puron kunnostus, Kuninkaanportti III Nyholm/Vihermestari o Avo-ojien perusparannus yhteensä SATAMA VALKONEN 7001 Jokiuoman tuenta, paalutus Pihlaja-Wickholm o Pienvenesatamat Pihlaja-Wickholm o Itärannan muuri, Levininkellarin ympäristö Kindstedt v Satama yhteensä TIEVALOT KINDSTEDT 6759 Tievalot yhteensä v LIIKENNEJÄRJESTELYT VALKONEN 6515 Liikennevalot, parannustyöt, Mannerh.k./AleksanterinA. Pelkonen o Liikennemerkkien uusinta Pirttinokka o Liikenneturvallisuus, pienet kohteet Valkonen o/v Hornhattulan hidasteet, 3 kpl Valkonen o/v Kaivokatu, hidaste päiväkotien kohdalla Valkonen o/v 5 000

26 Puolukkapolku, liikenneturvallisuuden parantaminen Valkonen o/v Haikkoontien suojatiejärjestelyt Valkonen o/v Lapinniementie, liikenneturvallisuuden parantaminen Valkonen o/v Liikennejärjestelyt yhteensä TUTKIMUS JA SUUNNITTELU HÄLLSTRÖM 7500 Hulevesi, geo, hankkeiden valmistus, liikennevalot v Tutkimus ja suunnittelu yhteensä ALUEPARANNUKSET VALKONEN Jouluvalot Leppänen o Lundinkatu esteettömyystyöt (Piispankatu-Jokikatu) Hänninen o/v Alueparannukset yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ IRTAIN OMAISUUS PELKONEN Mittauskalusto Valkonen Pakettiauto/t Pelkonen Kunnossapitokalusto Pelkonen Puiston pienkoneet Pelkonen Pyöräkuormaaja Pelkonen Traktori Pelkonen Irtain omaisuus yhteensä Juha Valkonen

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 3.1.2017 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2017-2021 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2017-2021 Ohjaa asuntotuotantoa ja myös työpaikkarakentamista mahdollistavaa

Lisätiedot

Kaupunkikehitys ja lupa- ja valvonta-asiat

Kaupunkikehitys ja lupa- ja valvonta-asiat Talousarvion käyttösuunnitelma sekä toimintasuunnitelma 2016 Kaupunkikehitys ja lupa- ja valvonta-asiat Kaupunkikehityslautakunta 15.12.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 8.12.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 10.1.2018 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2018-2022 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2018-2022 Ohjaa asuntotuotantoa ja myös työpaikkarakentamista mahdollistavaa

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2.2.2016 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2016-2020 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2016-2020 Ohjaa asuntotuotantoa ja myös työpaikkarakentamista mahdollistavaa

Lisätiedot

Kaupunkikehitys ja lupa- ja valvonta-asiat

Kaupunkikehitys ja lupa- ja valvonta-asiat Talousarvion käyttösuunnitelma sekä toimintasuunnitelma 2015 Kaupunkikehitys ja lupa- ja valvonta-asiat Kaupunkikehityslautakunta 3.2.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 3.2.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

KYLIEN KAAVOITUKSESTA

KYLIEN KAAVOITUKSESTA 7.11.2016 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KYLIEN KAAVOITUKSESTA KYLIEN KAAVOITUKSESTA Sisältö: Kylärakenneohjelma, diat 3-5. Kylien kaavoitustilanne: Kulloo dia 6 Hinthaara, diat 7-8 Tuorila,

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS TOIMIALAT

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS TOIMIALAT Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS TOIMIALAT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Menot: 155 milj. (TA 13) 161 milj. (TA 14) Tulot: 16,8 milj. (TA 13) 18,3 milj. (TA14)

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS MUUTOKSIA TOIMIALOILLA JA INVESTOINNIT

KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS MUUTOKSIA TOIMIALOILLA JA INVESTOINNIT KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS MUUTOKSIA TOIMIALOILLA JA INVESTOINNIT KONSERNIJOHTO JA HALLINTOPALVELUKESKUS Kaupunkistrategian valmistelu ja päätöksenteko. Konserniohjauksen periaatteiden päivittäminen.

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN MAAPOLIITTISET LINJAUKSET 2011. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

PORVOON KAUPUNGIN MAAPOLIITTISET LINJAUKSET 2011. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TIEDOTUSTILAISUUS 30.8.2011 Maarit Ståhlberg 2 Maapolitiikka Maapolitiikka käsittää kaupungin toimenpiteet, jotka liittyvät maa-alueiden hankintaan maa-alueiden

Lisätiedot

TONTTIEN YLEISET LUOVUTUSEHDOT JA -HINNAT

TONTTIEN YLEISET LUOVUTUSEHDOT JA -HINNAT Kaupunkikehityslautakunta 90 23.05.2017 Kaupunginhallitus 214 19.06.2017 TONTTIEN YLEISET LUOVUTUSEHDOT JA -HINNAT 1.9.2017-31.8.2018 626/13.139/2017 KaKeL 90 Valmistelu ja lisätiedot: kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2.

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2. Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2.2012 Tampere Maankäytön toteutuksen ohjelmointi Joensuussa laaditaan maankäytön

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut

Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut Toiminnalliset tavoitteet Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut Tontinluovutusmäärät investoinnit Joukkoliikennepalvelutaso rahoitus Ympäristötavoitteet Prosessien käytännön yhteistyö hyvinvointi 1 Tulot 43

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva: Blom Kartta Oy ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi Valkamalta puh. 050-32 95 303 tai maankäyttöteknikko

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA KAAVOITUSOHJELMA vv. 2017 2019 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

Maankäyttö 2013. Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013

Maankäyttö 2013. Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013 Maankäyttö 2013 Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Kaupunkirakennelautakunta Joukkoliikennejaosto Tiejaosto Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2016

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2016 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10.12.2015 Käyttösuunnitelmat 2016 Yhteenveto: YMPÄRISTÖNSUOJELU Taipaleenmäki Marjut -240 516 15 000-225 516-243 917 ASEMAKAAVOITUS Kaupunginarkkitehti -253 996 285 000

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE _ PORVOO Ölstens pohjoinen 31. KAUPUNGINOSA Korttelin 3206 tontti 3 ja korttelit 3218-3221 sekä katu- virkistys- ja erityisalueet Asemakaavan muutos koskee leikki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2017

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2017 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 14.12.2016 Käyttösuunnitelmat 2017 Yhteenveto: YMPÄRISTÖNSUOJELU Taipaleenmäki Marjut -230 857 20 000-210 857-229 781 ASEMAKAAVOITUS Uurasmaa Oscu -267 439 185 000-82

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

Iin kunta PL Ii KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL Ii KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 6.2.2008 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

ANTINMÄEN ETELÄOSA Kaupunginosa 6, korttelit 121, 122, 123, 125 sekä katuja puistoalueet

ANTINMÄEN ETELÄOSA Kaupunginosa 6, korttelit 121, 122, 123, 125 sekä katuja puistoalueet ANTINMÄEN ETELÄOSA Kaupunginosa 6, korttelit 121, 122, 123, 125 sekä katuja puistoalueet Asemakaava 475 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Skaftkärr Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Kehityshankkeen rakenne Hankkeen kesto 2008-2012 Alueen rakentuminen 2011-2020 Rahoittajat

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2008 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 04.02.2008 53 YLEISKAAVOITUS Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus on käynnistynyt keväällä 2005. Työn tavoitteena

Lisätiedot

MATTI. Uusia mahdollisuuksia maankäytön suunnitteluun ja hallintaan

MATTI. Uusia mahdollisuuksia maankäytön suunnitteluun ja hallintaan MATTI Uusia mahdollisuuksia maankäytön suunnitteluun ja hallintaan Yleiskaavasuunnittelija Sakari Jäppinen HSY Paikkatietoseminaari 22.3.2017 06 / 2015 Intro ENTER MATTI MATTI-hankkeen tausta MAankäytön

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

Toimintakate

Toimintakate TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö

Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Hirvaan

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

GAMMELBACKAN SIIRTOLAPUUTARHA

GAMMELBACKAN SIIRTOLAPUUTARHA 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORVOO GAMMELBACKAN SIIRTOLAPUUTARHA Kaupunginosa 28, kortteli 2611 ja katualuetta. Asemakaavan muutos koskee osaa puistoaluetta kaupunginosassa 28. Alueen sijainti

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA V kaupunginosan korttelia 10 tonttia nro 3 sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos (Uusikatu 72) AM2070 26.1.2010 asemakaavan

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus TP TA+muutokset TA TS TS Tuloslaskelma 2015 2016 2017 2018 2019 Toimintatuotot 32 347 41 900 31 900 31 900 31 900 Myyntituotot 6 379 15 900 7 400 7 400 7 400 Maksutuotot 19 611 20 000 20 000 20 000 20

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

8000 KAUPUNGINHALLITUS yhteensä -3 401-1 395-640 -480-420 -1 377-1 500-640 -480-420

8000 KAUPUNGINHALLITUS yhteensä -3 401-1 395-640 -480-420 -1 377-1 500-640 -480-420 LIITE 1 8000 KAUPUNGINHALLITUS 1000 Palvelinten vaihto, taloustoimisto Menot -65-30 -105 1006 Palvelinten vaihto, henkilöstötoimisto Menot -60-60 1150 Taloushallinnon tietojärjestelmä Menot -1 200-800

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUT Päätehtävät

YMPÄRISTÖPALVELUT Päätehtävät YMPÄRISTÖPALVELUT Päätehtävät OMAISUUDEN HALLINTA ja YLLÄPITO RAKENTAMISEN EDELLYTYKSET Palvelualuepäällikkö Petri Joro YMPÄRISTÖPALVELUT MAA- OMAISUUS KADUT JA VIHERALUEET KUNNAN RAKENNUKSET Maankäyttöpäällikkö

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Tuomisto 418 425 3 159 omistaja: Kaarina Kyllikki Salonen (xxxxxx xxxx) Lindforsinkatu

Lisätiedot

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus. Asunto- ja kiinteistölautakunta

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus. Asunto- ja kiinteistölautakunta Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus Asunto- ja kiinteistölautakunta Tammi-huhtikuu 2017 1 Strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjat KAUPUNKISTRATEGIA VISIO JA TOIMINTATAVAT STRATEGINEN OHJAUS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS 2016 TOIMIALAT

KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS 2016 TOIMIALAT KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS 2016 TOIMIALAT SIVISTYSTOIMI (MILJOONAA EUROA) 120 100 114,1 111,7 112,2 103,2 101,4 101,4 80 60 40 20 10,9 10,3 10,8 0 Tp 2014 Ta 2015 Tae 2016 Tuotot Kulut Netto 2

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA Kymppi-Moni Työpaja 15.2-16.2.2012 Marko Kankare kaupungingeodeetti HYVINKÄÄ KARTALLA HYVINKÄÄ (31.12.2011) Asukkaita 45 500 Pinta-ala 337 km2 Asemakaava-alue 3 100 ha osuus väestöstä

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa,

Lisätiedot

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) SAVITAIPALEEN KUNTA SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Aloite ja suunnittelualue Osallistumis-

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa

Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa Alueidenkäytön ajankohtaispäivä 19.4.2017 27.3.2017 Maankäyttö- ja rakennuslaki lyhyesti Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) on alueiden käyttöä ja suunnittelua

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat.

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Itäinen Ylöjärvi Tämä osa-alue koostuu Siivikkalan ja Mettistön asemakaava-alueista sekä läheisestä maaseutualueesta. Siivikkalan asukkaiden palvelujen käyttö on perinteisesti suuntautunut Tampereen suuntaan,

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv. 2015 2017

KAAVOITUSOHJELMA vv. 2015 2017 LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2015 2017 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

INVESTOINNIT, YHTEENVETO

INVESTOINNIT, YHTEENVETO INVESTOINNIT, YHTEENVETO Kunta ilman liikelaitosta Kunta mukaan lukien Sipoon Vesi muutokset Tot-% Osasto Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet -5 835-5 835-2 893 49,6-4 310 Laajennusinvestoinnit,

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2018-2021 Kontiolahden kunta tekninen lautakunta lokakuu 2017 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MAANHANKINTA, KAAVOITUS JA TONTTIEN LUOVUTUS... 3 2.1 Maanhankinta... 3 2.2 Kaavoitus...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 125 Asianro 1744/10.00.00/2014 Maanhankinnan määrärahat 2014 Kaupunkirakennelautakunta 19.3.2014 62: Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2016 2018 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA LIITE kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 4 / 1.11.2017 / Asia nro 40 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee: Pirkkalan kylän määräaloja 79-428-2-72-M501

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.1.2018 VIHERTIE 44-46 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002337 Kaavamuutosalue sijaitsee ja Louhelantien ja Vihertien kulmassa. Toimistotalolle haetaan asemakaavamuutosta,

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten KAAVOITUSKATSAUS

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten KAAVOITUSKATSAUS Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 20.10.2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 2015 KAAVOITUSKATSAUS 2014 2015 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

TAVOLAN KYLÄ, JAAKKO ILLIN OMISTAMAN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

TAVOLAN KYLÄ, JAAKKO ILLIN OMISTAMAN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TAVOLAN KYLÄ, JAAKKO ILLIN OMISTAMAN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.9. 2012 koskien asemakaavan laatimista Nummi- Pusulan Tavolan kylän tilalle Alhonsora RN:o 29:0 pinta-alaltaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

KAAVOITUS. Kaavaprosessi kuvaa sekä yleiskaava- että asemakaavatasoisen kaavan laadinnan.

KAAVOITUS. Kaavaprosessi kuvaa sekä yleiskaava- että asemakaavatasoisen kaavan laadinnan. KAAVOITUS Kaavaprosessi kuvaa sekä yleiskaava- että asemakaavatasoisen kaavan laadinnan. Laajat kaupunkisuunnittelutehtävät ja yleiskaavoitus tapahtuvat kaupunginhallituksen alaisuudessa. Valmistelevana

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ASEMAKAAVA KOSKEE Jämsän kaupungin 2.kaupunginosan osaa kortteleista 91 ja 92 sekä niiden välistä jalankulkukatua Ekosentie Autokuja

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2013-2015 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET. Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLINEN PIENTALOALUE, 2.VAIHE

KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLINEN PIENTALOALUE, 2.VAIHE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLINEN PIENTALOALUE, 2.VAIHE PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY Aloite on Kokkolan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Liikenne- ja viheralueet

Liikenne- ja viheralueet Liikenne- ja viheralueet Kaupunkirakennelautakunnan perehdytystilaisuus 24.1.2013 Kaupungininsinööri Markku Kemiläinen 25.1.2013 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Tukipalvelut JOHDON TUKI Palvelupiste Hannikainen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ L67 IMMULA, KORTTELI 14

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ L67 IMMULA, KORTTELI 14 Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT JA YHTEYDENOTOT KAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS

KAAVOITUSKATSAUS OULAISTEN KAUPUNKI 21.3.2013 KAAVOITUSKATSAUS 2012-2013 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista,

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016 Maankäyttö Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait... 5 3.4 Rakentamiskehotusmenettely...

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

PORVOO Maapolitiikka. Tarjouspyyntö 15.5.2015. Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4

PORVOO Maapolitiikka. Tarjouspyyntö 15.5.2015. Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4 PORVOO Maapolitiikka Tarjouspyyntö 15.5.2015 Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4 1 1. Yleistä... 2 2. Kilpailun kohde... 4 Tontit... 4 Asemakaava ja rakennustapaohje...

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Friitalan ja Rantalan kylien tiloja sekä Kokemäenjoen vesialuetta

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Friitalan ja Rantalan kylien tiloja sekä Kokemäenjoen vesialuetta ULVILAN KAUPUNKI Maankäyttöosasto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Diaari 274/10.02.03/2015 Keskustan asemakaava koskee: Friitalan ja Rantalan kylien tiloja sekä Kokemäenjoen vesialuetta Kartta 1.

Lisätiedot