Kaupunkikehitys ja lupa- ja valvonta-asiat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunkikehitys ja lupa- ja valvonta-asiat"

Transkriptio

1 Talousarvion käyttösuunnitelma sekä toimintasuunnitelma 2015 Kaupunkikehitys ja lupa- ja valvonta-asiat Kaupunkikehityslautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 Organisaatio Kaupunkikehityksen toimintaprosessit... 4 Tulosyksikköjen rooli toimintaprosessissa Kaupunkikehityksen tavoitteet vuoden 2015 talousarviossa... 6 Talousarvion sitovat tavoitteet Riittävä määrä tontteja Energiatehokas yhdyskuntarakenne... 7 Muut tavoitteet Työpaikkaomavaraisuus Kaupunkikehityksen tulosyksiköt ja vuoden 2015 toiminta Elinkeinoasiat Maapolitiikka Kaupunkisuunnittelu Kuntatekniikka Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Talousarvion käyttösuunnitelma Liitteet Liite 1 kaavahankkeet Liite 2 Porvoon kaupunki, yleiskaavoitus Liite 3 Porvoon kaupunki, asemakaavoituskohteet Liite 4 kuntatekniikan investoinnit

3 1 Johdanto Organisaatio Kaupunkikehitys sekä lupa- ja valvonta-asiat ovat hallinnollisesti osa kaupungin konsernihallintoa. Kaupunkikehityksen tehtäväalue koostuu tulosyksiköistä elinkeinoasiat, maapolitiikka, kaupunkisuunnittelu sekä kuntatekniikka. Tehtäväalue Tehtäväalueen päällikkö Tulosyksikkö Tulosyksikön päällikkö Konsernijohto Kaupunginjohtaja Hallintopalvelukeskus Hallintopalvelukeskuksen johtaja Kaupunkikehitys Apulaiskaupunginjohtaja Elinkeinoasiat Apulaiskaupunginjohtaja Maapolitiikka Kaupunkisuunnittelu Kuntatekniikka Kiinteistöpäällikkö Lupa- ja valvonta-asioiden tehtäväalue koostuu tulosyksiköistä rakennusvalvonta sekä ympäristönsuojelu. Kaupunkisuunnittelupäällikkö Kuntatekniikkapäällikkö Lupa- ja valvonta-asiat Apulaiskaupunginjohtaja Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Rakennusvalvontapäällikkö Ympäristönsuojelupäällikkö 3 (20)

4 2 Kaupunkikehityksen toimintaprosessit Tulosyksikköjen rooli toimintaprosessissa Kaupunkiympäristöä rakennetaan monien kaupungin toimijoiden yhteistyöllä. Kaupunkikehityksen tulosyksiköiden keskeiset työprosessit ja niiden nivoutuminen toisiinsa on kuvattu alla. Katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden ylläpito Maaomaisuuden hallinta Kartta ja rekisterit Maanhankinta Yleiskaava Asemakaava Viranomaisvalvonta Maankäyttösopimus Rakennusluvat, ympäristöluvat, maa-aines ym. luvat Tonttien markkinointi ja luovutus Asuntopolitiikka Elinkeinopolitiikka Ympäristöpolitiikka Kiinteistönmuodostus Katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentaminen Verkostojen suunnittelu (joukkoliikenne, johdot) Katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnittelu Maapolitiikka Kaupunkisuunnittelu Kuntatekniikka Lupa- ja valvonta-asiat 4 (20)

5 Prosessimallinnus Toiminnan jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti jatketaan ydin- ja avainprosessien kuvaamista ja toimintaprosessien mallintamista vuoden 2015 aikana. Maankäytön toteuttamissuunnitelma Maankäytön toteuttamissuunnitelmassa ajoitetaan tavoitteellista uudisrakentamista varten tarvittava maanhankinta, kaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen sekä tonttien luovutus. Suunnitelmassa arvioidaan tonttituotantoprosessin eri vaiheessa syntyviä kustannuksia sekä saatavia tontinmyynti- ja vuokratuloja. Suunnitelman avulla pyritään turvaamaan resurssien oikeellisuus ja rahoituksen aikataulutus. Suunnitelma on apuna arvioitaessa asetettujen tavoitteiden taloudellisia toteutumisedellytyksiä. Maankäytön toteuttamissuunnitelma toimii kaupunkikehityksen tehtäväalueen toiminnan ja talouden suunnittelun työvälineenä. 5 (20)

6 3 Kaupunkikehityksen tavoitteet vuoden 2015 talousarviossa 3.1 Riittävä määrä tontteja Talousarvion sitovat tavoitteet Sitova tavoite 1. Mittari: Kaupungin omistamilla kaava-alueilla markkinoidaan vuosittain uudisrakentamisen ohjaamiseksi riittävä määrä tontteja. Vuosittainen omakotitonttien markkinointi, 100 kpl. Asemakaavoituksen eteneminen on ajoitettu niin, että tonttireservi on riittävän suuri tontinluovutusta varten. Asemakaavoituksella tuotetaan niin sijainniltaan kuin rakentamisen määrän sekä tonttikoon suhteen vaihtelevia, hyviä omakotitalotontteja. Kuntatekniikalle ja Porvoon vedelle tulee varata riittävästi aikaa asemakaavojen hyväksymisen ja tontinluovutusten väliin, jotta talousarvion laadintavaiheessa on käytettävissä riittävän tarkat rakennussuunnitelmat ja kustannusarviot talousarviomäärärahojen varaamista varten. Katujen ja kunnallisteknisten verkostojen rakennusaikatauluissa tulee olla riittävästi väljyyttä, jotta eri vuodenaikojen hyväksikäyttö rakennuskustannusten optimoimiseksi voidaan toteuttaa. Maankäytön toteuttamissuunnitelma vuosille (MATSU 19) sisältää sekä kaavoitettavat kohteet, niiden toteuttamiseen tarvittavat suunnitelmat, muut toimenpiteet ja resurssit, sekä tontin luovutuksen ja rakentamisen aikataulut. Varaudumme toimintatapoja tehostamalla mm. tulosyksiköiden välisten prosessien mallintamisen ja kehittämisen avulla tulevien vuosien lisääntyvään markkinoitavien tonttien määrään ja sen myötä lisääntyvään pohjakarttojen laadintaan ja ajantasaistamiseen, sekä huolehditaan riittävistä resursseista tontinmuodostustehtävissä. Tonttitarjonta edellyttää tehokasta kiinteistönmuodostustoimintaa. Tontit luovutetaan rakentajille valmiiksi lohkottuina rakennuskelpoisina kiinteistöinä. Asemakaavoituksen pohjakarttoja laaditaan riittävän ajoissa kaavoitusohjelman edellyttämille uusille alueille pohjakartoitusohjelman mukaisesti, noin 400 hehtaaria vuodessa. Aikaisemmin laadittuja asemakaavoituksen pohjakarttoja pidetään käyttökelpoisina ajantasaistamalla niitä maastomittauksin. Maaperäkairauksia rakennettavuuden selvittämiseksi tehdään asemakaavoitusta, kunnallistekniikan suunnittelua ja tontinluovutusta varten. 6 (20)

7 3.2 Energiatehokas yhdyskuntarakenne Sitova tavoite 2: Energiatehokas yhdyskuntarakenne Mittari: Uusista omakotitaloista kaava-alueille rakennettavien osuus, 70 %. Maapoliittiset linjaukset tukevat yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Raakamaanhankinnan lisääminen pohjautuu yleispiirteisiin maankäyttösuunnitelmiin ja tukee täten kaupungin omaa tonttituotantoa myös pidemmällä aikatähtäyksellä. Selvitetään mahdollisuuksia maan hankintaan myös kehitettävistä kyläkeskuksista. Tonttien markkinoinnissa ja myynnissä otetaan huomioon rakentamiseen liittyvät energiatehokkuustavoitteet. Energiatietoutta välitetään omakotitonttien saajille ja muille rakentajille rakennusvalvonnan ennakoivan laadunohjausprojektin yhteydessä. Yhdyskuntarakennetta kehitetään kaupunkitaajamaa tiivistämällä, eheyttämällä sekä ohjaamalla rakentamista kyläkeskuksiin. Asemakaavat laaditaan osayleiskaavojen mukaisesti. Strategian tavoitteiden mukaisesti omakotirakentamista suunnataan nykyistä enemmän kaavaalueille. Tämä edellyttää, että suunnittelutarveratkaisut tehdään tavoitteiden mukaisesti. Uusista omakotitaloista 70 % sijoittuu asemakaava-alueille. Strategian mukaisesti kaavoitusta tehostetaan myös haja-asutusalueilla keskittämällä kaavoitus määriteltyihin kyläkeskuksiin. Käynnissä olevan kylärakennetarkastelun pohjalta määrittyy kyläkeskukset ja toimenpiteet. Skaftkärr energiatehokas kaupunginosa - yhteistyöhanke päättyi vuoden 2012 lopussa, ja nyt Skaftkärrin alueen suunnittelutyö jatkuu kaupungin omin voimin. Vuoden 2015 aikana jatketaan asemakaavoitusta Kevätlaakson alueella, jonne on jo valmistunut kaksi asemakaavaa. Energiatehokkuustarkastelu sisältyy Skaftkärrin lisäksi myös muihin asemakaavoihin. Jatkona Skaftkärr-hankkeelle Porvoo on mukana EU:n rahoittamassa kansainvälisessä IDEAS tutkimus- ja kehitysprojektissa, jonka tavoitteena on kehittää mm. alueellisia energiankulutuksen ja -tuotannon hallintatyökaluja sekä liiketoimintamalleja tähtäimenä energiapositiiviset yhdyskunnat. Skafkärrin alueen on tarkoitus toimia tässä hankkeessa kehitettyjen menetelmien ja toimintatapojen eräänlaisena reaaliaikaisena testausalustana. Rakennusvalvonta kehittää edelleen toimintatapaansa ennakoivan laadunohjauksen suuntaan energiatehokkaan rakentamisen edistämiseksi. Porvoon kaupungin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävät Porvoon kaupungin toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi raportti päivitettiin Kaupunkikehitys jatkaa raportissa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista. Toimenpiteistä laadittua raporttia päivitetään säännöllisesti. 7 (20)

8 Yhdyskuntarakenteella on suorat ja välilliset vaikutukset päästöihin. (Kuva: Jarek Kurnitski, SITRA, Skaftkärr seminaari ) Muut tavoitteet Elinkeinoelämää tukevat kehittämishankkeet toteutetaan pääsääntöisesti yhdessä kehitysyhtiö Posintra Oy:n kanssa. Vuonna 2014 valmistui kaupungin strategiaan pohjautuva elinkeino- ja kilpailukykyohjelma, jossa on tarkasteltu toimintaympäristöä, identifioitu kaupungin elinkeinokehittämisen kriittiset menestystekijät sekä määritelty asetetuista tavoitteista johdetut toimenpiteet ohjelmakaudelle. Vuonna 2015 käynnistetään ohjelmassa määriteltyjen toimenpiteiden toteutus. Kaupungin maanhankinnassa pyritään erityisesti turvaamaan työpaikkarakentamisen tarpeita. Yritystonttien markkinointia tehostetaan lisäämällä näkyvyyttä. Yrityskiinteistöjen käyttömahdollisuuksien parantamiseen liittyvä sopimuspolitiikka pidetään selkeänä. Rakentamiseen ja rakennusluvan hakuun liittyvät palvelut (kartta- ja rekisteripalvelut, rakennusvalvontamittaukset) tuotetaan tehokkaasti. Tonttien lohkomiset sekä tonttijaon muutokset tehdään lyhyellä toimitusajalla. Lisäksi tarjotaan neuvontaa asemakaava-alueen kiinteistönmuodostusasioissa. Kaavoituksen avulla kehitetään monipuolisia ja korkeatasoisia yritystoimintaympäristöjä, jotka edesauttavat työpaikkaomavaraisuustavoitteiden toteutumisessa. Kaupungin kasvu- ja kehittymisedellytysten turvaamiseksi jatketaan keskeisten osayleiskaavatöiden laadintaa. Tavoitteena on, että Kuninkaanportin ja Eestinmäen osayleiskaavaehdotus valmistuu vuonna Myös keskustan, Länsirannan, Kuninkaanportin, Tolkkisten, Kilpilahden ja muiden työpaikka-alueiden asemakaavatyöt etenevät vuonna Työpaikka-alueiden asemakaavojen muutokset käynnistetään välittömästi tarpeen ilmaannuttua. Kilpilahden alueeseen liittyvän Nybyn alueen asemakaavaa laaditaan erityisesti Cleantech-yrityksiä varten ja Kuninkaanportti III asemakaavaa uusia työpaikkatoimintoja varten. Porvoo on viime vuosina tehnyt hyvää ja kansallisesti näkyvää työtä ilmastotavoitteita edistävässä kaavoituksessa ja suunnittelussa. Kaupunki on myös liittynyt HINKU-kuntiin, tavoitteena hiilineutraali asuminen ja toiminta. Vuoden 2015 aikana kootaan yhteen sekä tehdyt toimenpiteet että tavoitteet, jolloin materiaalia voidaan käyttää hyväksi kaupunkimarkkinoinnissa ja kehityshankkeissa. 8 (20)

9 3.4 Työpaikkaomavaraisuus Työpaikkaomavaraisuus kuvaa kunnassa sijaitsevien työpaikkojen lukumäärän suhdetta alueella asuvaan työlliseen (15 64 vuotiaat) työvoimaan. Uusin tieto on vuodelta 2012, jolloin Porvoon työpaikkaomavaraisuus oli 91,1 %. Työllinen työvoima oli henkilöä ja työpaikkojen lukumäärä kpl. Tavoitteena on pitää työpaikkaomavaraisuus vähintään 90 %:n tasolla, mutta kaupunki voi ainoastaan välillisesti vaikuttaa tavoitteen toteutumiseen. Työpaikkojen syntyä edistetään luomalla ja kehittämällä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä tarjoamalla alkavan ja kehittyvän yrityksen neuvonta- ja asiantuntijapalveluja. 9 (20)

10 4 Kaupunkikehityksen tulosyksiköt ja vuoden 2015 toiminta 4.1. Elinkeinoasiat Porvoon kaupungin elinvoimaisuuden edellytyksenä ovat menestyvät yritykset ja osaava työvoima. Kaupungin tehtävänä on mahdollistaa ja luoda hyvät toimintaedellytykset ja hyvä toimintaympäristö yritystoiminnalle sekä viihtyisiä asuin- ja elinympäristöjä eri elämäntilanteissa olevien ihmisten tarpeisiin. Kaupungin vetovoimaa ja kilpailukykyä parannetaan edelleen Porvoon vahvuuksia kehittämällä ja markkinoimalla kaupunkia yrityksille, investoijille, eri alojen osaajille, matkailijoille ja opiskelijoille. Elinkeinoasioiden tulosyksikkö huolehtii elinkeinoelämän neuvonta- ja kehityshankkeiden tuottamisesta sekä matkailuasioista. Yksikkö vastaa elinkeinopolitiikan toimeenpanosta, verkostojen luomisesta ja ylläpidosta yhteistyökumppaneihin sekä elinkeinopoliittisesta viestinnästä ja markkinoinnista. Elinkeinoasioissa toimitaan tilaaja-tuottaja-periaatteen mukaisesti neuvonta-, kehittämis- ja hankepalvelujen ostajana. Palvelutuotanto on ulkoistettu, palvelujen pääasiallinen tuottaja on kehitysyhtiö Posintra Oy. Matkailu- ja markkinointiyksikön toimintaan kuuluu Porvoon matkailun kokonaisvaltainen kehittäminen, matkailutuotteiden ja -palvelujen markkinointi ja matkailun informaatiopalvelut sekä sähköisesti että asiakaspalvelussa. Lisäksi matkailu- ja markkinointiyksikkö vastaa Porvoon kaupunkimarkkinoinnista (asuminen, tonttimarkkinointi, rekrytointi, energiatehokas kaupunki). Elinkeinomarkkinointia kehitetään yhdessä kaupunkikehityksen ja kehitysyhtiö Posintran kanssa. Yksikkö suunnittelee ja toteuttaa myös Taidetehtaan markkinointia eri toimijoiden kanssa. Asuntoasiat ovat siirtyneet toimitilajohdon alaisuuteen alkaen. Vuoden 2015 toiminta Posintra Oy:n kanssa vuosittain laadittavan palvelusopimuksen kohteena on yrityksille annettavan neuvonta-, yrityskehitys- edunvalvonta- ja hankehallinnointipalvelujen järjestäminen sekä Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskuksen STOK:n hallinnointi ja kehittämishankkeet. Elinkeinomarkkinoinnin ja sijoittumispalvelujen vahvistamisen tarve on nostettu esille kaupungin strategiassa, ja tarkoitusta varten osoitetaan varoja markkinoinnin määrärahavarauksesta. Markkinointiyhteistyötä Posintran kanssa tullaan myös lisäämään alkavalla rahoituskaudella. Kaupunkistrategiaan pohjautuen laadittiin elinkeino- ja kilpailukykyohjelma vuonna Toiminnassa painotetaan keskeisten kehittämishankkeiden eteenpäin viemistä ja kehityksen tukemista. Näihin kehittämishankkeisiin kuuluvat Länsiranta ja Taidetehtaan alue, Event Factory Oy:n toiminta, Kuninkaanportin alueen kehittäminen sekä sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskuksen (STOK) hankkeet. 10 (20)

11 Matkailun kehitys- ja markkinointiprojekteissa jatketaan yhteistyötä pääkaupunkiseudun ja Etelä- Suomen muiden alueorganisaatioiden kanssa. Markkinoinnissa kansainvälisille matkailijoille seurataan Visit Finlandin pääteemoja, kohderyhminä erityisesti Saksa, Japani ja lähialueet (Ruotsi, Venäjä). Tavoitteena on myös hyödyntää pääkaupunkiseudun suuriin kansainvälisiin yleisötapahtumiin osallistuvat matkailijat, joille markkinoidaan mahdollisuuksia tutustua Porvooseen. Niin matkailun kuin kaupunkimarkkinoinnin osalta tullaan keskittymään suurempiin kampanjakokonaisuuksiin. Kehitysprojekteissa edistetään alueen matkailun sähköistä liiketoimintaa etsimällä yhdessä kehitysyhtiö Posintran kanssa ratkaisua alueen matkailupalvelujen tarjoamisesta verkkokaupassa. Kaupungin sivustouudistuksen myötä Visitporvoo.fi sivusto uudistetaan visuaalisesti sekä toiminnallisesti. Tärkeänä aihealueena on toimivan mittariston kehittäminen alueella yöpyvien määrästä. Painopisteinä näiden lisäksi on B2B-myynnin ja ryhmämatkailun lisääminen alueella sekä Taidetehtaan brändin vahvistaminen. Yhteisöpalvelujen ja blogien kautta tapahtuvaa markkinointia tullaan vahvasti jatkamaan, vuonna 2014 ensimmäistä kertaa järjestetty #TravelHousePorvoo tapahtuma tullaan toteuttamaan myös Matkailuneuvonnassa jatketaan monipuolisten palvelukanavien hyödyntämistä ja sisällön kustannustehokasta tuottamista sähköisiin kanaviin sekä tarvittavissa määrin painettuna materiaalina. Henkilökohtaista asiakaspalvelua tarjotaan sekä Taidetehtaalla ja kesän aikana Vanhassa Porvoossa. Kesäneuvonnasta kehitetään erilaisia aktiviteettipalveluja tarjoava keskus yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa Maapolitiikka Maapolitiikan rooli toimintaprosessissa Yksikkö vastaa siitä, että kaupungilla on riittävästi maata omistuksessaan kaupungin tasapainoista kehittämistä varten. Asemakaavoitettujen tonttien markkinointi ja luovuttaminen myymällä tai vuokraamalla hoidetaan yksikön toimesta. Yksikössä valmistellaan myös asemakaavoihin liittyvät yksityisten maanomistajien kanssa tehtävät maankäyttösopimukset sekä muut kaupungin maita koskevat sopimukset asemakaavan mukaisia yleisiä alueita lukuun ottamatta. Maapolitiikkayksikkö muodostaa tontit ja muut kiinteistöt, pitää kiinteistörekisteriä ja laatii tonttijaot asemakaava-alueella. Yksikkö tuottaa asemakaavoituksen pohjakartat ja huolehtii runkomittauksista, pitää asemakaavoituksen pohjakarttoja ajan tasalla maastomittauksin ja merkitsee suunnitelmia maastoon. Yksikkö vastaa kaupungin digitaalisen kartastojärjestelmän ja kuntarekisterin ylläpidosta ja tuottaa paikkatietopalveluja, joita ovat mm. selainpohjainen kartta- ja rekisteritietopalvelu, digitaaliset kartat, karttatulosteet ja rekisteriotteet. Rakennusvalvontaprosessiin kuuluvat rakennuksen paikan ja korkeusaseman määritykset tehdään yksikön toimesta. Maaperäkairauksia tehdään asemakaavoitusta, kunnallistekniikan suunnittelua ja tontinluovutusta varten. Vuoden 2015 toiminta Kaupungin maanhankinta pohjautuu yleispiirteisiin maankäyttösuunnitelmiin. Maankäytön toteuttamissuunnitelmassa tullaan ennakoimaan tarvittavaa maan hankinnan määrää. Maanhankintaan on talousarviossa varattu 1,0 milj. euroa. Maan hankinnassa pyritään erityisesti turvaamaan myös työpaikkarakentamisen mahdollisuudet. 11 (20)

12 Omakotitontit Omakotitontteja tullaan v markkinoimaan seuraavilta alueilta: Alue Uusia tontteja Aikaisemmin markkinoituja Omenatarha 24 Alkrog 3 Lasaretti 1 Hinthaara 9 Toukovuori 17 Kerkkoo 3 Kevätlaakso 53 Yhteensä Tonttimarkkinoinnin vuosikello 2015 Omakotitonttien markkinointi tapahtuu vuonna 2015 kolmen -neljän hakuajan puitteissa. Vapaana olevat tontit tulevat haettavaksi heti alkuvuodesta, jolloin rakentamisen on vielä mahdollista käynnistyä kesällä. Seuraava haku on toukokuussa. Syys-lokakuussa saadaan tarjolle kokonaan uusia tontteja Kevätlaakson alueella ja Kerkkoossa. Kaupunkikehityslautakunnan päätöksen mukaisesti Omenatarhan alueen eräissä kortteleissa sijaitsevia tontteja markkinoidaan hakuaikojen ulkopuolella myös ammattimaisille rakentajille. Tonttimarkkinoinnin aikataulutuksella tuetaan ja koordinoidaan rakennusvalvonnan ennakoivaa laadunohjaustyötä. Tonttimarkkinointi on edelleen merkittävä osa kaupunkimarkkinoinnissa. Maankäytön toteuttamissuunnitelman laatiminen ja ajan tasalla pitäminen tuovat jatkossa lisää ennakoitavuutta tonttien vuosittaisiin luovutusmahdollisuuksiin. 12 (20)

13 Marraskuu Joulukuu Rakentajien neuvonta vk Kiinteistöpäällikön päätökset tontinsaajista vk Tonttien hakuaika vk Tammikuu Tonttien hakuaika vk 5-7 Helmikuu Lokakuu Syyskuu Rakentajien neuvonta vk Kiinteistöpäällikön päätökset tontinsaajista vk Tonttien hakuaika vk Omenatarhan AO tonttien markkinointi ammattirakentajille Elokuu Heinäkuu Kesäkuu Kiinteistöpäällikön päätökset tontinsaajista vko Rakentajien neuvonta viikolla Omenatarhan AO tonttien markkinointi ammattirakentajille Tonttien hakuaika vk Kiinteistöpäällikön päätökset tontinsaajista vko Rakentajien neuvonta n. viikolla Toukokuu Maaliskuu Huhtikuu Muut asuintontit Aleksanterinkaaren sisäosan tarjouskilpailun voittajan kanssa edetään tontinluovutukseen asemakaavoituksen edetessä. Tavoitteena on kaavoittaa alue monipuoliseen, esteettömään ja yhteisölliseen asumiseen.. Länsirannan yrittäjätalon ympäristön tontinluovutuksen eteneminen riippuu yrittäjätalon tontin rakentamisen käynnistymisestä. Toukovuoren alueen tonttimarkkinoinnissa painotetaan erityisesti energiatehokkuutta. Markkinointi kohdistetaan suoraan rakentajille. Kerros- ja rivitalotonttimaata on luovutettavissa myös Haikkoon alueella. Asuntopoliittisen ohjelman tavoitteet asuntotuotannon määrästä, laadusta, sijoittumisesta ja asuntojen hallintamuodosta otetaan huomioon tontinluovutuksessa. Työpaikkatontit 13 (20)

14 Kaupungilla on luovutettavissa valmiita työpaikkatontteja Kuninkaanportin, Kaupunginhaan ja Ölstensin alueilla. Kokonaan uutta tonttitarjontaa syntyy Kuninkaanportin alueelle, Hornhattulantien varrelle ja myös Nybyhyn Muuta Hermanninsaaren asemakaavoitukseen liittyvät maankäyttösopimukset hoidetaan valmiiksi niiltä osin kun asemakaava etenee hyväksymisvaiheeseen. Maankäyttösopimuksia tehdään edelleen asemakaavamuutosten tai vähäisessä määrin uuden asemakaavan laatimisen yhteydessä aiemman käytännön ja maapoliittisten linjausten mukaisesti. Muut asuintontit Länsirannan rakentuminen ja uusien asukkaiden saaminen hyvien palvelujen ääreen paitsi tiivistää kaupunkirakennetta strategian mukaisesti, todennäköisesti myös vähentää painetta yhdyskuntarakenteen hajoamiseen usean vuoden ajan. Kerros- ja rivitalotonttimaata on luovutettavissa myös Haikkoon, Toukovuoren ja Alkrogin alueilla. Asuntopoliittisen ohjelman tavoitteet asuntotuotannon määrästä, laadusta, sijoittumisesta ja asuntojen hallintamuodosta otetaan huomioon tontinluovutuksessa. Maankäytön toteuttamissuunnitelma MATSU19 Laadittavan maankäytön toteuttamissuunnitelma (MATSU19) tarkoituksena on ohjata maankäytön toteuttamisketjua maan hankinnan, kaavoituksen, kunnallisteknisen suunnittelun ja rakentamisen kautta tonttien luovutukseen. Ohjelmassa käsitellään asuntotuotantoa ja siihen liittyvää palvelurakentamista, työpaikkarakentamista sekä kunnallistekniikan rakentamista. Työhön liitetään myös kaavoitusohjelma. Ohjelmalla pyritään turvaamaan resurssien oikeellisuus ja rahoituksen aikataulutus. Ohjelman avulla voidaan arvioida asetettujen tavoitteiden taloudellisia toteutumisedellytyksiä. Ohjelma laaditaan ensi vaiheessa vuosille ja sitä tarkistetaan tarpeen mukaan. Laadinnan perusteena on asuntopoliittisissa linjauksissa em. kaudelle määritelty tavoitteellisen asuntotuotannon määrä ja laatu ja sijainti. Maan hankinnan ja tonttituotannon tulee vastata näihin tavoitteisiin. Kiinteistönmuodostus ja kiinteistörekisterin pito Luovutettavat uudet tontit lohkotaan ja merkitään kiinteistörekisteriin pikaisesti asemakaavojen tultua voimaan. Yksityisten omistamien alueiden kiinteistötoimitukset tehdään maanomistajan hakemuksesta tai määräalan lainhuudon perusteella. Toimituksen kesto vireille tulosta rekisteröimiseen pyritään pitämään edelleen alle kolmena kuukautena lohkomisten määrän kasvusta huolimatta. Kaavan mukaiset yleiset alueet pyritään saamaan kiinteistörekisteriin lisäämällä lohkomistoimituksia. Tuloja kaupungin kiinteistönmuodostuksesta ja rekisteriotteiden luovutuksesta pyritään saamaan Maastomittaus-, kartasto- ja muut paikkatietotehtävät 14 (20)

15 Vuoden aikana tehdään laserkeilauksen ja ilmakuvauksen avulla uusi asemakaavoituksen pohjakartta Ilolan kylään. Valmistellaan vuonna 2016 tapahtuva siirtyminen N2000-korkeusjärjestelmään. Sitä varten ilmakuvataan ja laserkeilataan keskeisen taajama-alueen eteläiset osat. Maankäytön toteuttamisohjelman perusteella jatketaan pohjakartoitusohjelmaa vuosille Aikaisemmin laadittuja pohjakarttoja pyritään pitämään maastomittauksin ajan tasalla kaavoitusohjelman edellyttämillä alueilla ja kaupungin keskeisillä alueilla. Monikulmioverkot täydennetään kaavoitettavilla alueilla. Yksikössä tuotetaan ja ylläpidetään digitaalista kantakartastoa, ajantasa-asemakaavaa, opaskarttaa, osoitekarttaa, virastokarttaa ja maanomistuskarttaa. Perusrekisteriä kiinteistöistä, rakennuksista ja väestöstä ylläpidetään koko kaupungin alueella Sitogis-kuntarekisterisovelluksella, jonka avulla voidaan tuottaa myös internet-karttapalvelua. Ylläpidetään osoitejärjestelmä. Maaperäkairauspisteitä rakennettavuuden selvittämiseksi tehdään noin 300 kpl. Rakennusvalvontamittaukset suoritetaan rakennustoiminnan tarpeen mukaisesti lyhyellä, enintään 4 päivän toimitusajalla. Tuloja rakennusvalvontamittauksista arvioidaan saatavan Kaupunkisuunnittelu Kaupunkisuunnittelun rooli toimintaprosessissa Kaavoitus on keskeinen kaupungin kehittämisen ja ympäristöpolitiikan väline. Kaupunkisuunnittelun päätehtävänä on huolehtia kaupungin yleiskaavojen ja yksityiskohtaisten kaavojen laatimisesta, kehittämisestä ja muuttamisesta. Yleiskaavat ohjaavat kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja alueiden maankäyttöä. Asemakaavoilla määritellään rakentamisen määrä tontilla ja sen vaikutus kaupunkikuvaan sekä puistojen ja katujen tarkka sijainti. Kaupunkisuunnitteluyksikkö valmistelee myös maa-ainesasiat, poikkeamispäätökset ja lausunnot sekä suunnittelutarveratkaisut. Vuoden 2015 toiminta Kaupunkisuunnittelun työohjelmassa on otettu huomioon valtuuston sitovat tavoitteet energiatehokkaasta yhdyskuntarakenteesta sekä kaupungin tonttituotannon riittävyydestä. Monet kaavahankkeet ovat tärkeitä kaikkien sitovien tavoitteiden kannalta. Erilaisia asemakaavahankkeita on meneillään yli 50 kpl, jonka lisäksi tekeillä on osayleiskaavoja ja erilaisia selvityksiä. Liitteissä 1-3 on lista kaikista kaavoitushankkeista. Niitä on runsaasti, joten kaavoitushankkeet on jaettu ryhmiin sen mukaan, mikä on niiden kiireellisyys- tai tärkeysjärjestys. Kaavoituskatsauksessa on tarkoitus noudattaa samaa jakoa, jolloin myös alueen asukkaat saavat hyvän käsityksen siitä, mitä kaavoja milloinkin ollaan laatimassa. Porvoossa asuinympäristön korkea laatu koetaan keskeiseksi vetovoimatekijäksi. Sitä tukevat rakennetun ympäristön pitkä historia, joen ja meren läheisyys ja ainutlaatuiset luonnonarvot. Maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen lähtökohtana on luoda mahdollisuudet kaupungin kehittämiselle niin, että poikkeuksellisen hienot arvot säilyvät ja tulevat esiin. Kaupunkikuvan kehittäminen entistäkin paremmaksi ja toisaalta ympäristön suunnittelu kaikkia kaupunkilaisia varten ovat edelleen ajankohtaisena haasteena, johon kaupunkisuunnittelussa vastataan esimerkiksi jokirannan asemakaavoja muutettaessa. 15 (20)

16 Länsirannan kaavoitustyö jatkuu jokirannan ja lähialueiden asemakaavojen laatimisella. Kokonniemen Masterplan antaa osaltaan hyvät lähtökohdat kaavan laatimiselle. Porvoon yrittäjätalon ympäristöön valmistuu asemakaavamuutos, joka sisältää myös huomattavan määrän luovutettavaa asuinrakennusoikeutta. Myös Porvoon Portin asuntoalueen asemakaavan muutos antaa hyvät mahdollisuudet alueen lisärakentamiseen. Edistämme elinkeinoelämän kilpailukykyä: yritystoimintaympäristöjen kaavoitus Porvoon liike-elämän kehittämisen kannalta keskeisiä ovat keskustan ja Länsirannan asemakaavatyöt. Asemakaavahankkeet pitkälle rakentuneessa ympäristössä vaativat laajaa yhteistyötä alueen kiinteistönomistajien ja yrittäjien kanssa. Myös viihtyisä asuinympäristö tulee turvata, samoin autopaikat ja kevyen liikenteen kehittämisen edellytykset. Länsirannan alueelle laaditaan asemakaavan muutoksia yritystaloa varten ja tutkitaan mahdollisuuksia kaupan palveluiden lisäämiseen alueella. Hyväksytyssä Uudenmaan maakuntakaavassa ratkaistiin pitkälle Kuninkaanportin alueen kehittämisen mahdollisuudet. Alueella on käynnissä Kuninkaanportin ja Eestinmäen osayleiskaavatyö ja valmisteilla useita asemakaavoja, mm. toisen asteen ammatillisia oppilaitoksia varten. Kaupunginvaltuusto linjasi Porvoon kaupan kehittämisen suuntaviivat. Asemakaavatöiden tueksi tehtävä uusi kaupan hankkeiden vaikutusten arviointi valmistui alkuvuodesta 2013 ja sen pohjalta laaditaan asemakaavoja uusille kaupan hankkeille mm. Tarmolassa ja Gammelbackan keskusta-alueella. Useat kaupungin omistamat kiinteistöt vaativat asemakaavojen laatimista, jotta niille voidaan saada uusi, ajanmukainen käyttö. Näsin kartanon ja Läntisen Mannerheiminkadun varren alueille laaditaan asemakaavaa lähinnä yrityselämän tarpeisiin. Strömborgska skolanin ja Lundinkadun terveysaseman kiinteistöjen asemakaavan muutoksiin liittyy perusteellinen selvitys olevien kiinteistöjen kunnosta ja suojeltavista arvoista. Gasum Oy:n LNG-terminaalihankkeen asemakaavan laatimisesta päätetään vaikutusten arviointiselvityksen tulosten pohjalta. Kilpilahti-Kulloon alueella on meneillään osayleiskaavan tarkistaminen ja sen rinnalla useita asemakaavatöitä, kuten Nybyn jo pitkälle rakentuneen yritysalueen asemakaava. Tarmolan alueella on meneillään useita asemakaavan muutostöitä. Tiivistämme kaupunkirakennetta: energiatehokas yhdyskuntarakenne Porvoossa merkittävin mahdollisuus uuteen asuinrakentamiseen on Länsirannan kaupunkimaisen alueen ohella Skaftkärrin alue, jonka kaavoitus on edennyt Kevätlaakson alueelle. Myös muissa kaavatöissä sovelletaan Skaftkärr -hankkeesta saatua tietoa ja kokemusta entistä energiatehokkaammasta kaavasuunnittelusta. Tavoitteena on tuottaa niin sijainniltaan ja rakentamisen määrän ja tonttikoon suhteen erilaisia, hyvää asuinrakentamista edistäviä uusia rakennuspaikkoja kaava-alueilla. Skaftkärrin alueella kaavatyötä jatketaan edelleen osa-alueittain. Haikkoonranta II-alueelle ja Haikkoonlammen alueelle valmistuvat asemakaavat korkealuokkaista pientaloasumista varten ja myös Itä-Mensaksen hajanaisesti rakennetun alueen asemakaavatyö valmistuu. 16 (20)

17 Kaupunkitaajamaa kehitetään tiivistämällä olevia alueita ja kehittämällä samalla mahdollisuuksia asuinympäristön ja kaupunkikuvan parantamiseen. Länsirannan alueella on meneillään useita asemakaavatöitä ja tuntuvaa lisärakentamista voidaan osoittaa mm. Porvoonportin kerrostaloalueen ympäristöön, jossa asemakaavaa on laadittu yhteistyössä asunto-osakeyhtiöiden kanssa. Gammelbackan ostoskeskustan ja sen lähiympäristön asemakaavatyössä tutkitaan mahdollisuudet lisätä palvelutarjontaa ja asumista sekä kehittää liikenneympäristöä ja kaupunkikuvaa. Hattulan sahan ja asemaseudun alueelta järjestetyn arkkitehtikilpailun pohjalta jatketaan alueen suunnittelua yhteistyössä alueen maanomistajien kanssa. Kaupungin strategian mukaisesti pyritään jatkossa yhä suurempi osa uusista asuinrakennuksista sijoittamaan kaava-alueille ja olevien kylien ja taajamien yhteyteen. Uusista omakotitaloista kaavaalueille tulee sijoittua 70 %. Kylärakennetarkastelun pohjalta määriteltävät kyläkeskukset ja toimenpiteet valmistellaan päätettäväksi vuoden 2015 alussa. Uuden asutuksen kaavoittaminen osittain rakentuneille alueille on haasteellista, koska alueen asukkaat eivät useinkaan toivo uusia asukkaita lähinaapuriin. Asemakaavoille muodostaa hyvän pohjan vahvistettu keskeisten alueiden osayleiskaava, jossa täydennys- ja lisärakentaminen on perusteellisesti tutkittu. Muut kaupunkisuunnittelun tehtävät vuonna 2015 Onaksen ja Pellingin osayleiskaavat valmistuvat vuoden 2015 aikana. Ranta-asemakaavojen laadinnasta vastaa yleensä maanomistaja, mutta kaavatyön ohjaus, kaavojen hallinnollinen käsittely ja hyväksyminen kuuluvat kaupungille. Vuosittain käsitellään muutamaa maanomistajien käynnistämää ranta-asemakaavahanketta. Osa kaavoista sisältyy kaupungin käynnistämään moderni saaristokylä-hankkeeseen. Siirtolapuutarhan asemakaava valmistuu Humlebergintien varrella, lähellä Veckjärveä olevalle alueelle. Myös Gammelbackan peltoalueelle ja Jakariin, Pikku-Pernajanlahden tuntumaan aloitetaan asemakaavojen laatiminen uuden tyyppisiä siirtolapuutarhoja varten. Haja-asutusalueilla uusien rakennusten rakennuslupaan vaaditaan usein joko suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamislupa. Strategian tavoitteiden mukaisesti suunnittelutarveratkaisut tehdään tavoitteiden mukaisesti eheyttämällä ja ohjaamalla rakentamista kyläkeskuksiin. Sitogis atk-sovellus otetaan käyttöön lupavalmistelussa. Maa-aineslupa-asiat valmistellaan ja suunnitelmien laatimista ohjataan entiseen tapaan. Samoin annetaan neuvontaa rakentamisesta ja suunnittelusta Vanhassa Porvoossa, jossa rakennusluvat viedään Vanhan Porvoon rakentamista ohjaavan rakennuslupatyöryhmän (Vapora) käsittelyyn. Vanhan Porvoon asemakaava-alueen uusi rakentamistapaohje saatetaan valmiiksi vuoden 2015 alkupuolella. Kansallisen kaupunkipuiston käyttö- ja hoitosuunnitelma valmistuu yhteistyössä kaupunkikehityksen eri yksiköiden kanssa. Puiston luonto- ja kulttuuriarvot ovat lähtökohtana suunnitelman laatimisessa ja niistä tiedottamista jatketaan yhteistyössä kulttuuri- ja matkailutoimijoiden kanssa. 17 (20)

18 4.4. Kuntatekniikka Kuntatekniikan rooli toimintaprosessissa Kuntatekniikka vastaa katujen, puistojen, torien, venesatamien, ym. yleisten alueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta, liikenneasioiden ja joukkoliikenteen kehittämisestä, yksityistieasioista, kaupungin metsistä ja pilaantuneiden alueiden kunnostamisesta. Uuden asemakaava-alueen katujen suunnittelu aloitetaan yhdessä kaavojen laatimisen kanssa liikenneverkon ja joukkoliikennereittien optimoimiseksi. Itse katujen rakentaminen tapahtuu useassa vaiheessa. Lopullisesti kadut valmistuvat päällysteineen vasta kun pääosa asemakaava-alueen rakennuksista ja pihoista on valmistunut. Viheralueiden rakentaminen uusilla kaava-alueilla tapahtuu yleensä muutaman vuoden kuluttua katutöiden aloittamisesta. Noin puolet rakentamis- ja kunnossapitotyöstä tehdään omana työnä ja puolet käyttäen suunnittelukonsultteja sekä rakentamiseen ja kunnossapitoon ulkopuolisia urakoitsijoita. Vaativat erikoistyöt, kuten stabilointi, asfaltointi, rantamuurityöt ja sillanrakennustyöt tehdään pelkästään urakoitsijoita käyttäen. Vuoden 2015 toiminta Lakisääteiset kunnossapitotyöt hoidetaan. Hoidettavien alueiden jatkuva lisääntyminen on edellyttänyt ulkopuolisten urakoitsijoiden käytön suhteellista lisääntymistä. Yksityisteille maksettavat avustukset ovat lähellä kuntien maksamien avustusten keskiarvoa. Oman konekaluston määrä pysyy ennallaan. Vapaaehtoiset toiminnat, kuten venesatama, tori, ja pysäköinti kattavat tuotoillaan toiminnasta aiheutuvat kulut. Joukkoliikennetuessa on mukana sopimus HSL:n kanssa, mikä mahdollistaa edullisen jatkolipun oston pääkaupunkiseudulla sekä seutulipputuote lähikunnissa matkustajille. Joukkoliikennetuki palautuu verovähennysvaikutusten kautta takaisin. Liikenneturvallisuustyössä jatketaan aiempaa käytäntöä yhdessä poliisin ja ELY-keskuksen kanssa. Porvoon liikenneturvallisuussuunnitelma on vuodelta 2007, ja sen päivittäminen on tarpeen erityisesti haja-asutusalueilla ja kyläkeskuksissa, joiden järjestelyistä vastaa pääosin ELYkeskus. Joukkoliikennelain muutoksen jälkeen ( ) joukkoliikenteeseen tarvittavien tukien määrä pienenee oleellisesti markkinaehtoisen joukkoliikenteen johdosta. Pääosa Helsingin ja Porvoon välisestä joukkoliikenteestä on markkinaehtoista liikennettä ja kaupungin sisällä toimiva paikallisvuorotarjonta on kokonaisuudessaan markkinaehtoista, jolle ei enää makseta yhteiskunnan tukea. Saaristovuorojen ostosta vastaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Palvelulinjan ostosta vastaa Porvoon kaupunki. Investoinnit Uudisrakennus 18 (20)

19 Omakotitonttien luovuttamista varten valmistuvat kadut ja kunnallistekniikka Kevätlaaksonkallion ja Kevätlaaksonpuron alueella. Kadunrakennustyöt aloitetaan kaavoituksen etenemisen sallimassa aikataulussa. Augustinrannan työpaikka-alueella rakennetaan katuja ja kunnallistekniikkaa. Merilinjan päässä olevan satama-aluetoimintaan kaavoitetun alueen louhiminen jatkuu. Toukovuoren asuinalueella tehdään viimeistelytöitä. Perusparannukset Rantamuuritöitä tehdään itärannalla kävelysillan pohjoispuolella. Huonokuntoisia pääkatuja uudelleen päällystetään ja sorapintaisia katuja päällystetään. Pellingintien parannusta jatketaan. Kevyen liikenteen laatukäytävä töitä jatketaan ja tehdään liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Keskustan kävelypainotteisten katuosuuksien ja esteettömyyskohteiden rakentamista jatketaan kauppatorin ympärillä Piispan- ja Rauhankadulla. Jokikadulla levennetään jalkakäytävää sekä kivetään kaavan mukainen tori- ja pysäköintialue Mannerheiminkadun eteläpuolella. Kevyenliikenteen silta peruskorjataan. Mannerheiminkadun liikennevalojen ohjelmointia optimoidaan ja hankitaan uusia kojeita ja opastimia. Puistot Puistoja peruskorjataan mm: Knaapaksen leikkipuisto, kaupunginpuiston suihkualtaan korjaus. Uudisrakennuskohteena on mm. Koddervikin rannan kehittäminen ja Puromäen asuinalueen leikkipuiston sekä Haikkoon virkistysalueen rakentaminen Käytöstä poistettavan pakettiauton tilalle hankitaan uusi sekä kunnossapitokalustoa ja puistojen pienkoneita uusitaan Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan rooli toimintaprosessissa Rakennusvalvonta toimii rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisena rakennusvalvontaviranomaisena. Rakennusvalvonnan tärkeimpiä tehtäviä on käsitellä rakennus-, toimenpide- ja muut rakennusvalvontaan liittyvät luvat ja suorittaa valvontaan kuuluvat katselmukset. Varsinaisten viranomaispalvelujen lisäksi rakennusvalvonnan toiminta keskittyy ennakoivaan laadunohjaukseen painottuen pientalojen rakentamisen energiatehokkuuden parantamiseen. Vuoden 2015 toiminta Päämääränä vuoden 2015 toiminnassa on saattaa rakennusvalvonta lukuisten muutosvaiheiden jälkeen mahdollisimman vakiintuneeksi. Jatkuva muutostila pyritään katkaisemaan ja työmallit ja keinot vakiinnuttamaan mahdollisimman selkeiksi ja järkeviksi. 19 (20)

20 Rakennusjärjestyksen uudistaminen käynnistetään mm. tarkoituksena vähentää luvan ja ilmoituksen tarvetta. Rakennusvalvonta jatkaa hyväksi koettua tapaa pientalorakentamisen ennakko-ohjaamisessa. Omakotirakentajille järjestetään jatkossakin koulutusta, joka koostuu tontinsaajien infotilaisuudesta, kortteliohjauksista (2 kertaa/kortteli) sekä 2-3 koulutusillasta. Koulutukset tuotetaan pääsääntöisesti omilla resursseilla ja niihin osallistuu tarpeen mukaan myös esim. Porvoon veden, Porvoon energian, kaavoituksen ja maapolitiikan edustajia. Tämän lisäksi on aina mahdollista saada tonttikohtaista ohjausta ja neuvontaa. Tämä on todettu hyväksi toimintamalliksi kaupungin energiatehokasta rakentamista koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi mm. Skaftkärrin alueella. Tulosten saaminen ennakoivalla laadunohjauksella vaatii pääsuunnittelijoiden ja vastaavien työnjohtajien koulutusta ja sitouttamista energiatehokkuuden ja laadukkaan rakentamisen tavoitteisiin. Laadunohjauksen seuraava vaihe on kehittää yhteistoimintaa ammattilaissektorin kanssa. Kaupunkistrategian mukaan 70 % rakentamisesta tulisi sijoittua asemakaava-alueille. Laadunohjauksen pääpaino on täten asemakaava-alueille tapahtuvassa omakotirakentamisessa, mutta toimintaa on tarkoitus laajentaa soveltuvin osin myös muuhun rakentamiseen. Laadunohjauksella pyritään hyvään rakennettuun ympäristöön ja onnistuneeseen rakennushankkeeseen, mutta sillä helpotetaan ja nopeutetaan myös lupakäsittelyvaihetta. Ympäristöministeriön Lupapiste ohjelmisto on otettu rakennusvalvonnassa pilotointijakson jälkeen käyttöön. Lupapiste-ohjelmisto mahdollistaa lupahakemuksen ja neuvontapyyntöjen sähköisen jättämisen ja parantaa sähköisen asioinnin käytettävyyttä asiakkaalle. Ohjelmistokehityksen luontevana seuraavana askeleena on sähköisen arkistoinnin kehittäminen. Pitkäaikais- ja pysyväisarkistoinnin toteuttamismalleja sekä nykyisen lupa-arkiston digitointia tutkitaan vuoden 2015 aikana. Maankäyttö- ja rakennuslaki antaa viranomaiselle laajan harkintaoikeuden. Tämä on osaltaan johtanut lupaprosessin kirjavuuteen mm. katselmusten osalta. Rakennusvalvonnan tulospalkkiojärjestelmässä tullaan keskittymään lupaprosessin kehittämiseen. Työn tarkoituksena on mahdollisimman pitkälle selkeyttää ja yhtenäistää lupavalmisteluun liittyvä toiminta, jotta mm. asiakkaita palveltaisiin mahdollisimman tasapuolisesti ja tehokkaasti. Tulospalkkiojärjestelmässä on yhtenä tavoitteena yhteistyön kehittäminen ja selkeyttämien myös muiden viranomaisten kanssa Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelun rooli toimintaprosessissa Ympäristönsuojelu vastaa kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä. Ympäristönsuojelu on osa tehtäväalueen yhteistä, hyvän kaupunkiympäristön tuotantoprosessia. Ympäristönsuojelun keskeiset prosessit ovat ympäristön pilaantumisen ehkäisy, valvontatehtävät, luonnonsuojelu ja ympäristövalistus. Tavoitteena on hyvä ilman-, vesien- ja maaperän tila, luonnon monimuotoisuus ja arvokkaiden luontokohteiden suojelu sekä palveleva neuvonta, valistus ja valvonta alan asioissa. Ympäristönsuojelua ohjaavat lainsäädäntö, ympäristöohjelma ja strategia. Kaupungin yhtenä tavoitteena on olla hiilineutraali energiataseella mitaten. Lisätään tietoisuutta toimintojen ja hankintojen elinkaaren aikaisesta energiankulutuksesta ja hiilijalanjäljestä. Vuoden 2015 toiminta 20 (20)

21 Ympäristönsuojelulain muutos antoi kunnille uusia tehtäviä. Samalla suurin osa lainkohtien numeroinnista muuttui. Päivitetään tästä johtuvat muutokset päätöksissä, asiakirjoissa ja nettisivuilla. Lakiuudistuksen II-vaiheessa ympäristönsuojeluun on siirtymässä myös maa-aineslupien käsittely ja valvonta. Selvitetään mahdollisuuksia siirtää tietoja ja toimintoja paperilta sähköisiksi. Tavoitteena on saada aineistot helpommin selattaviksi ja yhteisesti käytettäviksi. Kehitetään myös sähköisen aineiston hallintaa ja järjestystä. Laaditaan haja-asutusalueiden jätevesien valvonnan resurssiselvitys. Samalla valmistellaan uusia valvontakäytäntöjä. Selvitetään Tungträsketin ja Hakasalon metsien luontoarvoja Metso ohjelman (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma) puitteissa. Luontokoulu hakee Ely-keskukselta apurahaa päiväkotilasten ympäristökasvatuskokeiluun. Ylläpidetään verkottumista ja tietojen vaihtoa koti- ja pohjoismaisten luontokoulujen kanssa. Porvoonjoen jokitalkkari projekti jatkuu. Jatketaan hyvin liikkeelle lähtenytttä yhteistyötä Vantaan poliisin ympäristörikosyksikön kanssa. Ilmoitetaan havaitut syytä epäillä ympäristörikosta tapaukset poliisille. Seurataan Kilpilahden vireillä olevia ympäristönsuojeluhankkeita. Öljynjalostamolla toteutetaan huhtikuun-kesäkuun aikana suurseisokki. Borealis Polymers aloittaa uuden kalliosäiliön rakentamisen. Uudistetaan häiriötilanteista johtuvista korkeista ilman rikkidioksidipitoisuuksista tiedottamisja varoittamiskäytäntöjä. Valvotaan alueen toimijoiden ympäristölupien noudattamista. 21 (20)

22 5 Talousarvion käyttösuunnitelma 2015 Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Valtuuston hyväksymän talousarvion toimialakohtaiset määrärahat ja tuloarviot tulee toimielimen päätöksellä jakaa tulosyksikkötasolle. Kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2015 määräraha jaetaan tulosyksiköiden kesken seuraavasti: KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2015 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Elinkeinoasiat Tuotot Kulut Toimintakate Maapolitiikka Tuotot Kulut Toimintakate Kaupunkisuunnittelu Tuotot Kulut Toimintakate Kuntatekniikka Tuotot Kulut Toimintakate Jätehuolto Tuotot Kulut Toimintakate (20)

23 Rakennus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 määräraha jaetaan tulosyksiköiden kesken seuraavasti: KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2015 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta Tuotot Kulut Toimintakate Rakennusvalvonta Tuotot Kulut Toimintakate Ympäristönsuojelu Tuotot Kulut Toimintakate (20)

24 6 Liitteet Liite 1 kaavahankkeet 2015 Liite 2 Porvoon kaupunki, yleiskaavoitus 2015 Liite 3 Porvoon kaupunki, asemakaavoituskohteet 2015 Liite 4 kuntatekniikan investoinnit (20)

25 Edistämme elinkeinoelämän kilpailukykyä: Liite 1: Kaavahankkeet 2015 Keskustan kehittäminen, asemakaavahankkeet: (punaisella kiireelliset) 3. Länsiranta, Yrittäjätalo, asemakaavamuutos käynnissä, valmistuu Läntinen jokiranta. Asemakaavamuutos käynnissä, valmistuu Strömborgskaskolanin tontin asemakaavamuutos. Varaudutaan asemakaavamuutoksen käynnistämiseen Kortteli 32, kaupungin omistama toimistotalokortteli. Varaudutaan asemakaavamuutoksen käynnistämiseen Pomo-talo, asemakaavamuutos käynnistyy Kaupungintalo. Asemakaavamuutos käynnissä. 32. Rihkamatori ympäristöineen. Asemakaavamuutos käynnissä. 34. Näsin hautausmaa ja Näsin kartano. Asemakaavatyö käynnissä. 35. Näsinmäen reuna ja jokirantaa. Varaudutaan asemakaavatyön jatkamiseen Kuninkaanportti, osayleiskaava ja asemakaavahankkeet: Y1 Kuninkaanportin ja Eestinmäen osayleiskaava, tekeillä, ehdotus valmistuu Kuninkaanportin asemakaavan laajentaminen, tekeillä. 52. Kuninkaanportin asemakaavan tarkistaminen MRL:n säännösmuutosten vuoksi, aloitus Amisto/Perämiehentie, asemakaavamuutos käynnistyy Kuninkaanportti III. Asemakaavatyö käynnissä, valmistuu Tolkkinen, asemakaavahankkeet: 95. Tolkkinen (Gasum) Asemakaavatyö käynnissä. Kilpilahti-Kulloo, osayleiskaava ja asemakaavahankkeet: Y 2 Sköldvikin osayleiskaavan uudistaminen. Tekeillä, luonnosta valmistellaan Kilpilahti - Kulloo, Vanhan koulun ympäristön asemakaavamuutos, varaudutaan, että asemakaavatyö käynnistyy Kilpilahti - Kulloo, voimalaitos. Varaudutaan, että asemakaavatyö käynnistyy. 63. Kulloo Nyby. Asemakaavatyö käynnissä, valmistuu Kilpilahden tie- ja katujärjestelyt, Varaudutaan, että asemakaavatyö käynnistyy Kulloo, ABC -liikenneasema. Asemakaavatyö Keskeytyksissä. Ölstens, Tarmola, Kaupunginhaka, Gammelbacka, Mustijoki, Haikkoo, Hattula, asemakaavahankkeet: 17. Ölstens. Asemakaavamuutos aloitus 2015, valmistuu Gammelbacka ja Eestinmäki, autokatsastusaseman ympäristö. Asemakaavatyö käynnissä. 12. Mustijoki, venesatama. Asemakaavatyö keskeytyksissä. 11. Haikon kartano ja lähiympäristö. Asemakaavamuutos valmistuu Gammelbackan keskustan kehittäminen. Asemakaavamuutos käynnissä, valmistuu Tarmola. Teollisuustie, Kisällitie. Asemakaavamuutos käynnissä, valmistuu Tarmola, Mestarintien koillispään korttelialueita. Asemakaavamuutos käynnistyy Tarmolan K-marketin asemakaavan muuttaminen, Asemakaavamuutos käynnissä, valmistuu Tarmola, Teollisuustie 15, Asemakaavamuutos käynnissä, valmistuu Tarmola Loviisantie, asemakaavatyö käynnistyy Tarmola, Asentajantien pohjoispään alue, asemakaavamuutos käynnistyy a. Simolinintie, asemakaavamuutos, käynnistyy Tiivistämme kaupunkirakennetta: Kaupunkitaajamassa 1. Länsiranta, Aleksanterinkaaren sisäkehä, asemakaavamuutos käynnissä, valmistuu Länsiranta, Porvoonportti. Asemakaavamuutos käynnissä, valmistuu Länsiranta, eteläiset alueet. Asemakaavatyötä jatketaan Skaftkärrin asemakaavoitus etenee: Kevätlaakson asemakaavatyöt käynnissä, 74 valmistuu 2016, 73 ja 75 vuonna 2017 ja 76 vuonna Kevätkummun ja Skaftkärrin koulu, asemakaavamuutos käynnistyy Haikkoonranta II, Asemakaavatyö käynnissä, valmistuu Itä-Mensas. Asemakaavatyö käynnissä, valmistuu Haikkoonlampi, Asemakaavatyö käynnissä, valmistuu Mansikkasuo, asemakaavatyö käynnistyy Hermanninsaaren asemakaavat, hyväksymisvaiheessa. 44. Vanhan Veckjärventien täydennysrakentamisalue. Asemakaavatyö käynnissä, valmistuu Gammelbackan metsä ja Hamarintien - Kansakouluntien alue. Kaavatyö käynnissä, valmistuu Käsityöläiskatu. Asemakaavatyö käynnissä, valmistuu Tolkis skola ja Tolkkisten koulu. Asemakaavan muuttaminen, aloitus Pepot daghem, asemakaavamuutos käynnistyy Jokikadun ja Lukiokadun kulma, Borgå Folkakademi Ab, Asemakaavamuutos käynnissä. 68. Suomenkylä, asemakaavamuutos, käynnissä, valmistuu Veckjärvi, Siirtolapuutarha, asemakaavatyö käynnissä, valmistuu Västra enhetskolanin ja Point Collegen alueet, asemakaavamuutos käynnistyy Johannisberg, Vanhainkodin tontin asemakaavamuutos. Käynnistyy Peipontien ja Pääskypolun alue, asemakaavatyö käynnistyy Gammelbackan siirtolapuutarhahanke, asemakaavatyö käynnistyy Hattulan saha ja asemanseutu. Arkkitehtuurikilpailun pohjalta laaditaan tarkennettu yleissuunnitelma alueelle ja varaudutaan asemakaavatyön käynnistämiseen osalle aluetta. 97. Käräjätalontie 16-20, asemakaavamuutos, käynnistynee Kylissä 57. Ilola, Asemakaavatyö käynnistyy Hinthaara, Asemakaavamuutos käynnistyy Kerkkoo, Yläkylä, valmistuu Epoo, Asemakaavan laajennus käynnissä, valmistuu Jakari, siirtolapuutarhan asemakaavoitus, käynnissä. Y4 Onaksen saariston osayleiskaava. Tekeillä, osayleiskaava valmistuu Y5 Pellingin saariston osayleiskaava. Tekeillä, osayleiskaava valmistuu Y6 Kulloo-Mickelsböle kyläasutuksen osayleiskaava, lähtötietojen selvitykset käynnistyvät Y7 Fagersta-Gäddrag, kyläasutuksen osayleiskaava, lähtötietojen selvitykset käynnistyvät 2015.

26

27

28 PORVOON KAUPUNKI INVESTOINNIT Hanke Hankkeen nimi Vastuuhenkilöt Vieras/ TA nro omatyö UUDISRAKENNUS Valkonen 6048 Toukovuori, serpentiini asfaltointi, viimeistelytyöt Nyholm o Alkrog, asfaltointi, viimeistelytyöt+puut Valkonen o/v Kevätlaakso, VALMISTELU+ katujen Kankkunen o rakennus (Kevätlaaksonpuro) 6052 Ylähaikkoon jk/pp:n rakentaminen ja asfaltointi Valkonen o/v Tolkkisten louhinta, tutkimukset, raportointi Valkonen v Aran avustus Uudisrakennus yhteensä TYÖPAIKKA-ALUEET Valkonen 7350 Augustin ranta, katujen rakentaminen Kindstedt o Työpaikka-alueet yhteensä KADUT, PERUSPARANNUS Valkonen 6092 Tykin alue viimeistelytyöt Nyholm o Jokikadun torialueen kiveys, Jokikadun jk/pp lev. Kindstedt o/v Aleksanterinkadun pyörätiet, perusparannus Hänninen O/V Piispankadun jk:en levennystyöt Hänninen O/V Kävelysilta, sillan saneeraustyö Kindstedt v Erittelemätön kadunrakennus Valkonen o/v Kadut, perusparannus yhteensä PÄÄLLYSTÄMINEN Pelkonen/Kaasinen/ v Päällystäminen yhteensä Pirttinokka KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT Valkonen 6107 Suomenkyläntien jk/pp:n suunnittelu Hällström

Kaupunkikehitys ja lupa- ja valvonta-asiat

Kaupunkikehitys ja lupa- ja valvonta-asiat Talousarvion käyttösuunnitelma sekä toimintasuunnitelma 2016 Kaupunkikehitys ja lupa- ja valvonta-asiat Kaupunkikehityslautakunta 15.12.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 8.12.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS TOIMIALAT

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS TOIMIALAT Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS TOIMIALAT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Menot: 155 milj. (TA 13) 161 milj. (TA 14) Tulot: 16,8 milj. (TA 13) 18,3 milj. (TA14)

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 3.1.2017 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2017-2021 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2017-2021 Ohjaa asuntotuotantoa ja myös työpaikkarakentamista mahdollistavaa

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2.2.2016 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2016-2020 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2016-2020 Ohjaa asuntotuotantoa ja myös työpaikkarakentamista mahdollistavaa

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 10.1.2018 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2018-2022 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2018-2022 Ohjaa asuntotuotantoa ja myös työpaikkarakentamista mahdollistavaa

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN MAAPOLIITTISET LINJAUKSET 2011. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

PORVOON KAUPUNGIN MAAPOLIITTISET LINJAUKSET 2011. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TIEDOTUSTILAISUUS 30.8.2011 Maarit Ståhlberg 2 Maapolitiikka Maapolitiikka käsittää kaupungin toimenpiteet, jotka liittyvät maa-alueiden hankintaan maa-alueiden

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Kaavajärjestelmä Kymppi R -ohjelma

Kaavajärjestelmä Kymppi R -ohjelma Kaavajärjestelmä Kymppi R -ohjelma Luottamushenkilökoulutus 24.1.2013 Leena Rossi Yleiskaavapäällikkö 24.1.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI (MRL) Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä: VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014 1 YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014 KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarinumero 2310-2014 Asemakaavatunnus 9/2014 Asemakaava laaditaan Skanssin

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma kaupunginhallitus 23.11.2015, 433 Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait...

Lisätiedot

KYLIEN KAAVOITUKSESTA

KYLIEN KAAVOITUKSESTA 7.11.2016 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KYLIEN KAAVOITUKSESTA KYLIEN KAAVOITUKSESTA Sisältö: Kylärakenneohjelma, diat 3-5. Kylien kaavoitustilanne: Kulloo dia 6 Hinthaara, diat 7-8 Tuorila,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

TONTTIEN YLEISET LUOVUTUSEHDOT JA -HINNAT

TONTTIEN YLEISET LUOVUTUSEHDOT JA -HINNAT Kaupunkikehityslautakunta 90 23.05.2017 Kaupunginhallitus 214 19.06.2017 TONTTIEN YLEISET LUOVUTUSEHDOT JA -HINNAT 1.9.2017-31.8.2018 626/13.139/2017 KaKeL 90 Valmistelu ja lisätiedot: kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016 Maankäyttö Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait... 5 3.4 Rakentamiskehotusmenettely...

Lisätiedot

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus TP TA+muutokset TA TS TS Tuloslaskelma 2015 2016 2017 2018 2019 Toimintatuotot 32 347 41 900 31 900 31 900 31 900 Myyntituotot 6 379 15 900 7 400 7 400 7 400 Maksutuotot 19 611 20 000 20 000 20 000 20

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Kymppi-Moni hankkeen työpaja 15.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Ari Jaakola tietopalvelupäällikkö,

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2007

KAAVOITUSKATSAUS 2007 LUVIAN KUNTA Rakennusvalvonta KAAVOITUSKATSAUS 2007 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan jokaisen kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus, jossa kerrotaan kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Toimintakate

Toimintakate TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 1454/2014 14:15 Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 11.1.2015 päivitetty 9.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2.

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS

YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 24.9.2015 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa,

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2012

KOSKEN TL KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2012 KOSKEN TL KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2012 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS MUUTOKSIA TOIMIALOILLA JA INVESTOINNIT

KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS MUUTOKSIA TOIMIALOILLA JA INVESTOINNIT KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS MUUTOKSIA TOIMIALOILLA JA INVESTOINNIT KONSERNIJOHTO JA HALLINTOPALVELUKESKUS Kaupunkistrategian valmistelu ja päätöksenteko. Konserniohjauksen periaatteiden päivittäminen.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06)

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA KEMPELEEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kirkonseutu ja Paituri ovat kunnan länsiosan asuntotuotannon kehittämis- ja toteuttamiskohteita. (Viistoilmakuva Lentokuva Vallas Oy / Hannu Vallas 27.3.2013) Khall

Lisätiedot

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA LIITE kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 4 / 1.11.2017 / Asia nro 40 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee: Pirkkalan kylän määräaloja 79-428-2-72-M501

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011 KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut SMP Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Kiinteistösihteeri Paikkatietopalvelut Paikkatietoinsinööri

Lisätiedot

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299)

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299) KITTILÄN KUNTA Puh 040 356 500, Fax 016-642259 20.10.2014 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

Omakotitalon rakentajanopas

Omakotitalon rakentajanopas opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Joulukuukuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Uusi tuotanto

Lisätiedot

LÄHTEENKATU 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LÄHTEENKATU 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LÄHTEENKATU 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 32. KAUPUNGINOSA HELILÄ, KORTTELI 28, TONTTI 2 VALMISTELIJA: PATRICIA BROAS, KAAVOITUSARKKITEHTI, PUH. 040 647 1539 KAAVA NRO 0417

Lisätiedot

VISULAHTI: HUUSHARJUN POHJOISOSA JA KAPAKANOJAN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN LAATIMISTA VARTEN 20.05.

VISULAHTI: HUUSHARJUN POHJOISOSA JA KAPAKANOJAN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN LAATIMISTA VARTEN 20.05. MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Arja Hartikainen puh. 044 794 3285, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0911 VISULAHTI: HUUSHARJUN POHJOISOSA

Lisätiedot

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja: Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (8) 452 Tontti-, puisto- ja katualueiden ostaminen Senaatti-kiinteistöltä Hermannista HEL 2011-004187 T 10 01 00 Päätös A Lautakunta päätti ostaa Suomen valtiolta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

Maankäyttö 2013. Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013

Maankäyttö 2013. Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013 Maankäyttö 2013 Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Kaupunkirakennelautakunta Joukkoliikennejaosto Tiejaosto Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2008 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 04.02.2008 53 YLEISKAAVOITUS Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus on käynnistynyt keväällä 2005. Työn tavoitteena

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv. 2015 2017

KAAVOITUSOHJELMA vv. 2015 2017 LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2015 2017 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava Kaavoituskatsaus 2015 Kaavoituskatsaus Kaavoituskatsauksessa esitellään vireillä olevat tai lähiaikoina käynnistyvät tärkeimmät kaava asiat. Esiteltyjen kaavatöiden lisäksi voi käynnistyä myös muita hankkeita,

Lisätiedot

Rakennusten käyttötarkoituksen muutosten ja täydennysrakentamisen sujuvoittamien sekä kevennetty kaavamenettely

Rakennusten käyttötarkoituksen muutosten ja täydennysrakentamisen sujuvoittamien sekä kevennetty kaavamenettely Rakennusten käyttötarkoituksen muutosten ja täydennysrakentamisen sujuvoittamien sekä kevennetty kaavamenettely Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Hallitusohjelma

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKIRAKENNE (KARA) 2030-LUVULLE. Tiivistelmä

KUOPION KAUPUNKIRAKENNE (KARA) 2030-LUVULLE. Tiivistelmä KUOPION KAUPUNKIRAKENNE (KARA) 2030-LUVULLE Tiivistelmä Strategisen maankäytön palvelut 8.6.2015 Kuopion strategia vuoteen 2020 Kuopion kasvusopimus Kuopion väestöennuste vuoteen 2030 Kaupunkirakennesuunnitelma

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2016 2018 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

PORVOO Maapolitiikka. Tarjouspyyntö 15.5.2015. Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4

PORVOO Maapolitiikka. Tarjouspyyntö 15.5.2015. Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4 PORVOO Maapolitiikka Tarjouspyyntö 15.5.2015 Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4 1 1. Yleistä... 2 2. Kilpailun kohde... 4 Tontit... 4 Asemakaava ja rakennustapaohje...

Lisätiedot

GAMMELBACKAN SIIRTOLAPUUTARHA

GAMMELBACKAN SIIRTOLAPUUTARHA 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORVOO GAMMELBACKAN SIIRTOLAPUUTARHA Kaupunginosa 28, kortteli 2611 ja katualuetta. Asemakaavan muutos koskee osaa puistoaluetta kaupunginosassa 28. Alueen sijainti

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi Valkamalta puh. 050-32 95 303 tai maankäyttöteknikko

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

Liite yt 6 / 10.12.2015. Tähän tarvittaessa

Liite yt 6 / 10.12.2015. Tähän tarvittaessa Liite yt 6 / 10.12.2015 Kaavoitusohjelman Tähän tarvittaessa uudistaminen otsikko ja tiekartta SYKSY 2015 TALVI 2016 Kaavoitusohjelman tiekartta: VALMISTELUTYÖRYHMÄN EHDOTUS - Tiekartta - Konkreettiset

Lisätiedot

Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen

Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen Elinympäristö ja kaupunkirakenne Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen Organisaatiotoimikunnan kokous 23.5.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto Elinympäristö ja kaupunkirakenne Mitä tehty,

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi 18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi Toimielin Tilivelvolliset Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta ja kaavoitusjohtaja Toiminta-ajatus ja tehtävät Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Nilsiässä sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

Talousaerviossa 2012 ennätyssuuret investoinnit, investointimenot 15,7 milj. Josta kunnallistekniikan osa on n. 6 milj.. (Kunnallistekninen panostus)

Talousaerviossa 2012 ennätyssuuret investoinnit, investointimenot 15,7 milj. Josta kunnallistekniikan osa on n. 6 milj.. (Kunnallistekninen panostus) Pirkkala kasvaa voimakkaasti, väestön kasvun taitekohta v.2000 jonka jälkeen kasvu järjestelmällisesti yli 3%. Hallitsematon asukasmääränkasvu (yli 3%) tuo erityisiä haasteita mm. kunnallistekniikan, terveys,

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1 LEPPÄVIRRAN KUNTA Tekninen lautakunta 13.1.2015 7, Tekninen lautakunta 26.1.2016 7 Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1. Yleistä Kaavoitus- ja maankäytön palvelut ovat asemakaavojen ja asemakaavamuutosten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaava nro 1065 YHDYSTIEN JA MOOTTORITIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT Asemakaava ja tonttijako OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasan kaupungin kaavoitus 9.9.2015 Suunnittelun kohde Moottoritien ja Yhdystien

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot