Katsaus säädöstyön etenemiseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsaus säädöstyön etenemiseen"

Transkriptio

1 Katsaus säädöstyön etenemiseen , Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät Ritva Bly / RB 1

2 Esityksen sisältö Yleistä uusista säännöksistä Säteilysuojelujärjestelmä Säteilysuojelukoulutus Henkilöstöresurssit Kliininen auditointi / RB 2

3 Uuden säteilylainsäädännön rakenne Muutokset tehty ulkoisen lausuntokierroksen jälkeen Säteilylaki Valtioneuvoston asetus säteilystä Ministeriöiden asetuksia STUKin määräyksiä Lausunnolle Valmistelussa Lausunnolle / RB 3

4 Vaatimukset riskiperusteisesti Turvallisuusarviossa toiminnanharjoittaja arvioi riskejä. Säteilyturvallisuusasiantuntijaa on käytettävä enemmän niissä toiminnoissa, missä riskit ovat suuria. Viranomaisvalvontaa kohdistetaan enemmän toimintoihin, joissa riskit ovat suuria ja kevennetään toiminnoista, joissa riskit ovat vähäisiä / RB 4

5 VNa: Säteilyaltistuksen luokat Altistus Luokka Huomioitavaa Työperäinen altistus Efektiivinen annos 1 msv 1 Efektiivinen annos 6 msv Efektiivinen annos > 6 msv Efektiivinen annos on työntekijälle aiheutuva vuosiannos. Väestön altistus Efektiivinen annos 0,1 x Väestön annosraja 2 Efektiivinen annos 0,3 x Väestön annosraja Efektiivinen annos > 0,3 x Väestön annosraja. Efektiivinen annos on edustavalle henkilölle aiheutuva vuosiannos. Lääketieteellinen altistus Efektiivinen annos 0,1 msv, ja toiminnasta ei aiheudu potilaalle determinististä säteilyhaittaa. Efektiivinen annos 100 msv, ja toiminnasta ei aiheudu potilaalle determinististä säteilyhaittaa / RB Efektiivinen annos > 100 msv, tai paikallinen tai elimen absorboitunut annos > 10 Gy, tai toiminnasta voi aiheutua potilaalle deterministinen säteilyhaitta. 5 Luokittelussa väärän potilaan kuvaus säteilyturvallisuuspoikkeama na rinnastetaan lääketieteelliseen altistukseen. Koskee annosta potilaalle yhdestä tutkimuksesta tai toimenpiteestä.

6 Miten järjestelmä muuttuu? Säteilyturvallisuusvastaava, STV Säteilyturvallisuusvastaava, STV Säteilyturvallisuusasiantuntija, STA Vastaava johtaja Vastaava johtaja Säteilyturvallisuusvastaava, STV Säteilyturvallisuusasiantuntija, STA / RB Vastaava johtaja 6

7 VNa: Säteilyturvallisuusasiantuntijan käyttäminen Säteilyturvallisuusasiantuntijaa on käytettävä säännöllisesti säteilytoiminnassa, jossa x :ssä tarkoitettu työperäisen tai väestön altistuksen luokka on 1 tai 2. Säteilyturvallisuusasiantuntija on oltava käytettävissä, jos työperäisen tai väestön altistuksen luokka on 3. Säteilyturvallisuusasiantuntijaa on käytettävä lisäksi: 1) uutta säteilytoimintaa aloitettaessa; 2) säteilytoimintaa muutettaessa siten, että työperäisen tai väestön altistuksen luokka voi muuttua; 3) jos työntekijöiden tai väestön säteilysuojelussa havaitaan ongelmia / RB 7

8 VNa: STA:ta on käytettävä 1) säteilytoiminnan oikeutuksen osoittamisessa; 2) työperäisen altistuksen ja väestön altistuksen arvioinnissa ja rajoittamisessa; 3) annosrajoitusten asettamisessa ja käytössä suojelun optimoimiseksi; 4) varautumisessa säteilyturvallisuuspoikkeamiin ja niitä koskevien suunnitelmien laadinnassa; 5) säteilytoiminnan turvallisuusarvion laadinnassa; 6) säteilytoimintaa koskevien laadunvarmistusohjelmien laadinnassa; 7) työntekijöiden säteilyturvallisuusohjeiden laadinnassa; 8) työntekijöiden koulutus- ja täydennyskoulutustarpeen määrittelyssä ja koulutuksen suunnittelussa; 9) säteilymittareiden ja säteilymittauslaitteistojen käyttöönotossa; 10) säteilylähteiden ja niiden käyttö- ja säilytyspaikkojen sekä niihin liittyvien suojausten ja turvajärjestelmien käyttöönotossa; 11) radioaktiivisista jätteistä huolehtimiseen liittyvissä järjestelyissä; 12) säteilylähteiden ja käyttötilojen poistamisessa käytöstä ; 13) säteilytyöntekijöiden luokittelussa; 14) työskentelyalueiden luokittelussa; 15) altistusolosuhteiden tarkkailun ja henkilökohtaisen annostarkkailun järjestämisessä; 16) raskaana olevien ja imettävien työntekijöiden työjärjestelyissä; 17) radioaktiivisten aineiden päästöjä koskevissa järjestelyissä; 18) väestön altistuksen seurannan järjestämisessä; 19) ympäristön radioaktiivisuuden perustilaselvityksen tekemisessä; ja 20) säteilyturvallisuuspoikkeamien syiden ja poikkeamasta aihetuvan altistuksen selvittämisessä sekä vastaavien tapahtumien estämiseksi tarpeellisten toimenpiteiden suunnittelussa / RB 8

9 VNa: LFA:n käyttäminen Lääketieteellisen fysiikan asiantuntijaa on käytettävä tiiviisti sädehoidossa, lukuun ottamatta vakiintuneita isotooppihoitoja. Lääketieteellisen fysiikan asiantuntijaa on käytettävä muissa kuin 1 momentissa tarkoitetussa isotooppihoidossa, toimenpideradiologiassa ja tietokonetomografiassa ja muissa vastaavissa suurta lääketieteellistä altistusta aiheuttavassa toiminnassa. Lääketieteellisen fysiikan asiantuntijaa on käytettävä toimintaa aloitettaessa ja lääketieteellisen fysiikan asiantuntijan on oltava käytettävissä toiminnan aikana kun kyseessä on muu kuin 1-2 momentissa tarkoitettu lääketieteellistä altistusta aiheuttava toiminta / RB 9

10 VNa: LFA:n käytön osa-alueet Turvallisuusluvanhaltijan on käytettävä lääketieteellisen fysiikan asiantuntijaa huolehtimaan lääketieteellisen altistuksen dosimetriasta mukaan lukien altistuksen määrittämiseen tarvittavat fysikaaliset mittaukset, antamaan säteilylaitteita koskevia neuvoja ja osallistumaan: 1) potilaan, tukihenkilön ja vapaaehtoisen tukittavan sekä raskaana olevan tutkittavan sikiön suojelun optimointiin; 2) potilaan säteilyaltistuksen vertailutasoihin vertaamiseen; 3) tavanomaisten radiologisten tutkimusten, toimenpiteiden ja hoitojen suorittamista koskevien ohjeiden laadintaan; 4) lääketieteellisen altistuksen annosten määrittämiseen ja tarvittavien mittalaitteistojen valintaan; 5) säteilylaitteiden teknisten määrittelyiden tekemiseen; 6) käyttötilojen suunnitteluun; 7) säteilylaitteiden laadunvarmistuksen määrittelyyn ja toteuttamiseen; 8) laitteiden vastaanottotarkastuksiin ja käytönaikaisten laitevaatimustenmukaisuuden osoittamiseen; 9) turvallisuusarvion laatimiseen lääketieteellisen altistuksen osalta; 10) suunnitellusta poikkeavien lääketieteellisten altistusten selvittämiseen sekä vastaavien tapahtumien estämiseksi tarpeellisten toimenpiteiden suunnitteluun; 11) henkilöstön säteilysuojelukoulutuksen suunnitteluun ja järjestämiseen / RB 10

11 Säteilyturvallisuusvastava ja -asiantuntija Säteilyturvallisuusasiantuntijaa on käytettävä työntekijöiden ja väestön säteilysuojelun suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Säteilyturvallisuusvastaavan tehtävänä on huolehtia toiminnanharjoittajan apuna säteilysuojelun toteuttamisesta / RB 11

12 Säteilyturvallisuusvastaavan pätevyys Ennen tämän lain voimaantuloa säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan pätevyys hyväksytään tässä laissa tarkoitetun säteilyturvallisuusvastaavan toimintakohtaista pätevyysalaa vastaavaksi pätevyydeksi. Ennen tämän lain voimaan tuloa Säteilyturvakeskuksen hyväksynnän saaneet vastaavan johtajan koulutuksen antamiseen hyväksynnän saaneet koulutusorganisaatiot voivat jatkaa vastaavan johtajan koulutuksen antamista 31 päivää joulukuuta 2018 mennessä. STA on myös pätevä STV:ksi / RB 12

13 STV:n pätevöitymisalat STM:n asetukseen 1 Terveydenhuollon röntgentoiminta 2 Hammasröntgentoiminta 3 Perusterveydenhuollon tavanomaiset natiiviröntgentutkimukset 4 Eläinröntgentoiminta 5 Isotooppilääketiede 6 Säteilylaitteiden ja -lähteiden asennus, korjaus ja huolto 7 Säteilyn yleiskäyttö terveydenhuollossa ja eläinlääketieteessä 8 Umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin tutkimus- ja isotooppituotantokiihdytintoiminta) sekä C-tyypin laboratoriotoiminta 9 Tutkimus- ja isotooppituotantokiihdytintoiminta 10 Avo- ja umpilähteiden käyttö A- ja B-tyypin laboratorioissa 11 Teollisuusradiografia 12 Luonnonsäteilylle altistava toiminta 13 Ydinenergian käyttö / RB 13

14 Laki: Säteilyturvallisuusasiantuntijan kelpoisuus Terveydenhuollon säteilytoiminnassa sekä sellaisessa eläinlääketieteen säteilytoiminnassa, jossa käytetään isotooppeja tai annetaan sädehoitoa, säteilyturvallisuusasiantuntijana voi toimia ainoastaan henkilö, jolla on oikeus käyttää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettua sairaalafyysikon ammattinimikettä. Muussa säteilytoiminnassa säteilyturvallisuusasiantuntijan kelpoisuusvaatimuksena on yliopistolaissa (558/2009) tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto soveltuvalta matemaattis-luonnontieteelliseltä tai teknilliseltä alalta. Lisäksi säteilysuojeluosaaminen ja työkokemusta 14

15 VNa: Säteilyturvallisuusasiantuntijan osaamisalat Säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA:n) osaamisalat ovat 1) säteilytoiminta terveydenhuollossa ja eläinlääketieteessä; 2) säteilytoiminta teollisuudessa ja tutkimuksessa; 3) ydinenergian käyttö. 15

16 STMa: STA:n säteilysuojelukoulutus ja työkokemus Taso EQF 7 Työkokemus: Terveydenhuolto ja eläinlääketiede: Vähintään kahden vuoden työkokemus säteilyn käytöstä ja säteilysuojelutehtävistä terveydenhuollossa ja/tai eläinlääketieteessä pätevyysalasta riippuen. Teollisuus ja tutkimus: Vähintään kolmen vuoden työkokemus säteilyn käytöstä ja säteilysuojelutehtävistä teollisuuden ja tutkimuksen aloilta. Ydinenergian käyttö: Vähintään kolmen vuoden työkokemus säteilysuojelu- tai säteilyturvallisuustehtävistä ydinlaitoksilla. 16

17 Säteilyturvallisuusasiantuntijan säteilysuojelukoulutus 1/4 1. Tieteellinen perusta, yleistieto säteilystä 1.1 Ydinfysiikka 1.2 Säteilyfysiikka 1.3 Radiokemia Ymmärtää syvällisesti eri säteilylajien ominaisuudet, fysikaaliset syntymekanismit, vuorovaikutusilmiöt ja radioaktiivisten aineiden muut ominaisuudet sekä säteilyn käyttöön perustuvien sovellusten ja tutkimusmenetelmien periaatteet. Kykenee toimimaan asiantuntijana uusien sovellusten ja menetelmien käyttöönotossa ja uudentyyppistä toimintaa aloitettaessa. 17

18 Säteilyturvallisuusasiantuntijan säteilysuojelukoulutus 2/4 2.Mittaustekniikka ja laskennalliset menetelmät 2.1 Säteilyn mittaaminen ja mittausmenetelmät 2.2 Säteilydosimetria 2.3 Säteilysuojausten suunnittelu Ymmärtää säteilyn mittausmenetelmät ja säteilyaltistuksen kokeelliset ja laskennalliset määritysmenetelmät. Osaa määritellä toimintaan sopivat säteilymittarien ominaisuudet Osaa suunnitella säteilyn käyttöpaikkojen säteilysuojaukset. 18

19 Säteilyturvallisuusasiantuntijan säteilysuojelukoulutus 3a/4 3. Säteilysuojelu 3.1 Säteilybiologia 3.2 Suureet ja yksiköt 3.3 Perusperiaatteet 3.4 Väestön suojelu sisältäen kontaminaation sekä ympäristön altistusreittinä 3.5 Lainsäädäntö ja kansainväliset suositukset 3.6 Säteilyturvallisuus- ja turvajärjestelyt toiminnan harjoittamispaikalla 3.7 Riskien tunnistaminen ja varautuminen säteilyturvallisuuspoikkeamiin 3.8 Toiminta säteilyturvallisuuspoikkeamissa 3.9 Johtamisjärjestelmä sekä STA:n, STV:n ja LFA:n tehtävät ja yhteistyö 3.10 Turvallisuuskulttuuri, säteilysuojelun täydennyskoulutus ja laadunvarmistus 19

20 Säteilyturvallisuusasiantuntijan säteilysuojelukoulutus 3b/4 Ymmärtää säteilysuojelun keskeiset periaatteet ja lainsäädännön sekä toiminnan harjoittamispaikalla tarvittavat säteilysuojelu- ja turvajärjestelyt Kykenee toimimaan pätevyysalansa asiantuntijana, viestimään säteilysuojeluasioista ja opastamaan toiminnanharjoittajaa lakisääteisten vaatimusten noudattamisessa. Kykenee opastamaan toiminnanharjoittajaa toiminnasta aiheutuvan altistuksen arvioimisessa, suojelun optimoinnissa sekä ennaltaehkäisevässä suunnittelussa ja riskien kartoituksessa. Osaa neuvoa toiminnanharjoittajaa koulutuksen ja opastuksen järjestämiseksi säteilytoimintaan osallistuvalle henkilöstölle säteilyturvalliseen työskentelyyn ja suunnitella tarvittavan säteilysuojelun täydennyskoulutuksen. 20

21 Säteilyturvallisuusasiantuntijan säteilysuojelukoulutus 4a/4 4. Säteilytoiminta pätevyysalalla 4.1 Toiminta, säteilyn käyttötavat, säteilylähteiden ominaisuudet ja käsittely 4.2 Säteilylähteiden hankintaprosessi, asennus, korjaus ja huolto 4.3 Säteilylähteiden kauppa, tuonti, vienti, siirrot ja kuljetus 4.4 Säteilylähteiden kirjanpito, varastointi ja käytöstä poistaminen 4.5 Radioaktiivisten jätteiden käsittely, päästöt, dekontaminointi. 21

22 Säteilyturvallisuusasiantuntijan säteilysuojelukoulutus 4b/4 +eläinröntgentoiminta 22

23 Lääketieteellisen fysiikan asiantuntijan kelpoisuus Säteilylaki: Lääketieteellisen fysiikan asiantuntija on henkilö, jolla on oikeus käyttää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettua sairaalafyysikon ammattinimikettä. 23

24 Säteilysuojelukoulutuksen perusteet EU RP 175:n mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöille Suosituksen laatijoina ESR, EFRS, EFOMP, ESTRO, EANM, CIRSE (MEDRAPET-projekti) Säteilysuojelukoulutuksen pitää olla osa ammatillista koulutusta Keskeiset osaamistavoitteet kaikille terveydenhuollon säteily käytön ammattilaisille ja lähettäville lääkäreille vähintään tutkintojen viitekehyksen (EQF) tasolla 6 24

25 Vaatimukset ammattiryhmittäin STM:n asetuksessa Lääketieteen lisensiaatti, rajatun läheteoikeuden omaava sairaanhoitaja ja suuhygienisti Radiologi ja muu toimenpideradiologiaa tekevä erikoislääkäri, hammasradiologi Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoislääkäri Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri Hammaslääketieteen lisensiaatti Muu säteilyä käyttävä lääkäri Sairaalafyysikko Röntgenhoitaja Muu säteilyä käyttävä terveydenhuollon ammattihenkilö, Säteilyyn perehtynyt työterveyslääkäri Muu säteilylle altistavaa työtä tekevä terveydenhuollon ammattihenkilö Eläinlääketieteen lisensiaatti 25

26 Terveydenhuollon ammattihenkilöiden säteilysuojelukoulutus (asetus) 1/3 Osaamistavoitteet: A. Fysiikka ja säteilybiologia: Lähettävä lääkäri: Osaa viestiä yleisellä tasolla lääketieteellisestä altistuksesta, työperäisestä altistuksesta ja väestön altistuksesta sekä tulkita säteilyriskejä. Radiologi: Osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta omalla alallaan sekä tulkita säteilyriskejä. Osaa perustella lähetteen antajalle ja potilaalle lääketieteellisestä altistuksesta aiheutuvan säteilyriskin. Osaa ottaa huomioon kuvanlaatuun ja säteilyaltistukseen liittyvät tekijät laitevalinnassa ja kuvantamisohjelmien optimoinnissa sekä kuvantamismenetelmän valinnassa yksittäiselle potilaalle. Röntgenhoitaja: Osaa viestiä tärkeimmistä lääketieteelliseen altistukseen, työntekijöiden altistukseen ja väestön altistukseen vaikuttavista tekijöistä. Osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työssä sekä tulkita säteilyriskejä. Osaa ottaa huomioon kuvanlaatuun ja säteilyaltistukseen liittyvät tekijät yksittäisen potilaan kuvantamisessa ja hoidossa. Sairaalafyysikko: Hallitsee lääketieteellisen fysiikan ja säteilybiologian ja pystyy soveltamaan tietoja työskentelyalallaan. Osaa viestiä ja ohjata muita viestimään säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työssä. Osaa arvioida ja tulkita säteilyriskejä. Osaa opastaa laitteiden ja ohjelmistojen valinnassa ottaen huomioon kuvanlaatuun ja säteilyaltistukseen liittyvät tekijät. 26

27 Terveydenhuollon ammattihenkilöiden säteilysuojelukoulutus 2/3 Osaamistavoitteet: B. Säteilysuojelu lääketieteellisessä altistuksessa: Lähettävä lääkäri: Ymmärtää yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä potilasturvallisuuden varmistamiseksi eri altistustilanteissa, erityisesti ottaen huomioon lapsen, nuoren, sikiön ja oireettoman henkilön säteilysuojelun erityispiirteet. Radiologi: Ymmärtää yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä potilasturvallisuuden varmistamiseksi eri altistustilanteissa, erityisesti ottaen huomioon lapsen, nuoren, sikiön ja oireettoman henkilön säteilysuojelun erityispiirteet. Osaa antaa ohjeet potilaan seurantaa varten erittäin suuren säteilyaltistuksen mahdollisesti aiheuttamien haittojen varalta. Röntgenhoitaja: Ymmärtää yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä potilasturvallisuuden varmistamiseksi eri altistustilanteissa, erityisesti ottaen huomioon lapsen, nuoren, sikiön ja oireettoman henkilön säteilysuojelun erityispiirteet. Sairaalafyysikko: Osaa arvioida ja kehittää työskentelyalalle soveltuvia säteilysuojelumenettelyjä lääketieteellisen altistuksen optimoimiseksi sekä säteilyn lääketieteellisestä käytöstä aiheutuvan väestön ja työperäisen altistuksen optimoimiseksi. 27

28 Terveydenhuollon ammattihenkilöiden säteilysuojelukoulutus 3/3 Osaamistavoitteet: C. Työntekijän säteilysuojelu: Lähettävä lääkäri: Osaa suojautua työssään säteilyltä annettujen ohjeiden mukaisesti. Radiologi: Osaa käyttää työntekijän suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä. Röntgenhoitaja: Osaa käyttää työntekijän suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä. Sairaalafyysikko: Osaa optimoida säteilyn lääketieteellisestä käytöstä aiheutuvaa työperäistä altistusta yhteistyössä säteilyturvallisuusasiantuntijan kanssa. STA antaa neuvoja työntekijän suojelusta toiminnanharjoittajalle ja STV on käytännön säteilysuojelusta vastaava henkilö, joka toimii toiminnanharjoittajan apuna. 28

29 Säteilysuojelun täydennyskoulutus STM:n asetus: Täydennyskoulutuksessa on painotettava kussakin tehtävässä tarpeellisia säteilyturvallisuuteen liittyviä erityispiirteitä ja kyseisessä säteilytoiminnassa säteilyturvallisuuteen vaikuttavia muutoksia, uusinta tietoa säteilyn vaikutuksista sekä säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita koskevia muutoksia. STA 20 tuntia ja STV 10 tuntia / 5 vuotta Terveydenhuollon ammattihenkilöt 5 vuoden jaksoissa 40 tuntia: radiologi, muu säteilyä runsaasti käyttävä lääkäri tai hammasradiologi, isotooppilääkäri, sädehoitolääkäri, sairaalafyysikko, röntgenhoitaja, isotooppiyksikön hoitaja 20 tuntia: muu säteilyä käyttävä lääkäri, hammaslääkäri, asennusta, korjausta tai huoltoa terveydenhuollon säteilylaitteille tai -lähteille suorittava henkilö, säteilyyn perehtynyt työterveyslääkäri, säteilyn käytössä avustava terveydenhuollon ammattihenkilö, muu säteilylle altistavaa työtä tekevä terveydenhuollon ammattihenkilö 8 tuntia: lähettävä lääkäri 5 tuntia: eläinlääkäri, eläinten hoitaja 29

30 VNa: henkilöstöresurssit 1/3 Valtuus säteilylain 22 :n 2 momentti: Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että hänellä on käytettävissään toiminnan luonteeseen ja laajuuteen katsoen tarpeellinen asiantuntemus sekä taloudelliset ja henkilöstövoimavarat toiminnan turvallisuutta koskevissa asioissa. Nyt ohjeessa ST 2.1 sädehoidon lääkärille, röntgenhoitajalle ja sairaalafyysikolle lukumääräiset vaatimukset Asetus: Säteilyn lääketieteellisen käytön turvallisuuden varmistamiseksi 1. sädehoitolääkärin on oltava käytettävissä jokaisen hoitokerran yhteydessä ja isotooppilääkärin radionuklidihoidon yhteydessä 2. sädehoitoa annettaessa paikalla on oltava kaksi hoidon varmistamisen ja keskeyttämisen osaavaa terveydenhuollon ammattihenkilöä, joista toisen on oltava röntgenhoitaja. 30

31 VNa: henkilöstöresurssit 2/3 3. sairaalafyysikon on oltava käytettävissä jokaisen sädehoidon annoslaskennan ja hoidon toteutuksen varmistamiseksi, lukuun ottamatta vakiintuneita isotooppihoitoja. 4. isotooppilääkärin on oltava käytettävissä oikeutusarvioinnin varmistamiseksi ennen jokaista isotooppitutkimusta ja kuvien tulkintaa varten. Yhdistelmätutkimusten kuvien tulkintaa varten on oltava käytettävissä asianmukaisen koulutuksen saanut lääkäri. 5. radiologin on oltava käytettävissä oikeutusarvioinnin varmistamiseksi ennen jokaista röntgentutkimusta ja kuvien tulkintaa varten. Yhdistelmätutkimusten kuvien tulkintaa varten on oltava käytettävissä asianmukaisen koulutuksen saanut lääkäri. 31

32 VNa: henkilöstöresurssit 3/3 6. radioaktiivisten lääkkeiden valmistamiseksi on oltava käytössä henkilöstö, joka vaaditaan lääkelain 14 :n tarkoittamia lääkkeiden hyvien tuotantotapojen noudattamiseen 7. radioaktiivisten lääkkeiden antamiseksi tutkittavalle tai hoidettavalle on oltava käytettävissä terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on säteilylain 92 :n 1 momentissa tarkoitetun lääkärin määräys tehtävän suorittamiseen 8. isotooppitutkimuksen aikana röntgenhoitajan tai isotooppilääketieteen kuvantamiseen koulutuksen saaneen sairaanhoitajan tai bioanalyytikon tai sairaalafyysikon on oltava paikalla varmistamassa tutkimuksen kulku 32

33 Kliinisen auditoinnin säädökset Kliinisen auditoinnin pykälät uudessa säteilylaissa vastaavat kuin aiemmassa laissa. Uutena asiana laissa on velvoite raportoida auditoinnista, josta aiemmin säädettiin STMa:ssa. STMa säteilyn lääketieteellisestä käytöstä 423/2000 kumoutuu uudella STM:n asetuksella. STMa: Kliininen auditointi tarkoittaa sekä sisäistä että ulkoista kliinistä auditointia EU RP 159:n mukaisesti / RB 33

34 Lääketieteellisen altistuksen luokitus valtioneuvoston asetuksessa Luokka 3 Luokka 2 Luokka 1 Lääketieteellinen altistus Efektiivinen annos 0,1 msv, ja toiminnasta ei aiheudu potilaalle säteilyhaittaa. Efektiivinen annos 100 msv, ja toiminnasta ei aiheudu potilaalle säteilyhaittaa. Efektiivinen annos > 100 msv, tai paikallinen tai elimeen absorboitunut annos > 10 Gy, tai toiminnasta Sädehoito voi ja aiheutua sydämen potilaalle säteilyhaitta. toimenpideradiologia / RB 34

35 Kliinisen auditoinnin soveltaminen Luokka 3 Luokka 2 Luokka 1 SISÄINEN AUDITOINTI 4 VUODEN VÄLEIN TÄYDENTÄÄ ITSEARVIOINTEJA ULKOINEN AUDITOINTI 8 VUODEN VÄLEIN ULKOINEN AUDITOINTI 6 VUODEN VÄLEIN Tavanomainen hammasröntgen, luun mineraalipitoisuuden mittaus (dexa) Röntgentoiminta ja isotooppilääketiede Sädehoito ja sydämen toimenpideradiologia / RB 35

36 Miten järjestelmä muuttuu? Nykyisin kaikki 5 vuoden välein paitsi hammasröntgen Vuosi ilman kliinistä auditointia Ulkoinen kliininen auditointi Uusi järjestelmä: Tavanomainen hammasröntgentoiminta ja dexa-toiminta Sisäinen kliininen auditointi Röntgentoiminta ja isotooppilääketiede Sädehoito ja sydämen toimenpideradiologia / RB 36

Uudet koulutusvaatimukset STUKin säteilyturvallisuuspäivät, Jyväskylä Ritva Bly

Uudet koulutusvaatimukset STUKin säteilyturvallisuuspäivät, Jyväskylä Ritva Bly Uudet koulutusvaatimukset 24.-25.5.2018 STUKin säteilyturvallisuuspäivät, Jyväskylä Ritva Bly Kenelle säteilysuojelukoulutusta? Kaikille työntekijöille, jotka osallistuvat säteilytoimintaan tai joiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään säteilylain ( / ) nojalla: Tätä asetusta ei sovelleta ionisoimattomaan säteilyyn.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään säteilylain ( / ) nojalla: Tätä asetusta ei sovelleta ionisoimattomaan säteilyyn.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä LUONNOS 22.5.2018 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään säteilylain ( / ) nojalla: Tätä asetusta ei sovelleta ionisoimattomaan

Lisätiedot

Seitsemän asiaa jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää uudesta säteilylaista

Seitsemän asiaa jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää uudesta säteilylaista Seitsemän asiaa jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää uudesta säteilylaista 1 Nämä asiat muuttuvat, kun uusi säteilylaki on astunut voimaan. 1. Turvallisuusarvio ja toiminnan sekä lähteiden

Lisätiedot

Säteilyturvallisuusasiantuntija ja säteilyturvallisuusvastaava STUKin säteilyturvallisuuspäivät, Jyväskylä Ritva Bly

Säteilyturvallisuusasiantuntija ja säteilyturvallisuusvastaava STUKin säteilyturvallisuuspäivät, Jyväskylä Ritva Bly Säteilyturvallisuusasiantuntija ja säteilyturvallisuusvastaava 24.-25.5.2018 STUKin säteilyturvallisuuspäivät, Jyväskylä Ritva Bly Miten järjestelmä muuttuu? Säteilyturvallisuusvastaava, STV Säteilyturvallisuusvastaava,

Lisätiedot

Säteilylainsäädännön uudistus toiminnanharjoittajan näkökulmasta MAP Medical Technologies OY

Säteilylainsäädännön uudistus toiminnanharjoittajan näkökulmasta MAP Medical Technologies OY Säteilylainsäädännön uudistus toiminnanharjoittajan näkökulmasta MAP Medical Technologies OY Riitta Pilviö Säteilyn käytön turvallisuudesta vastaava johtaja Tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja MAP Medical

Lisätiedot

Säteilylainsäädännön uudistus

Säteilylainsäädännön uudistus Säteilylainsäädännön uudistus 5.4.2017, Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät Ritva Bly ritva.bly@stuk.fi 1 Esityksen sisältö Yleistä uusista säännöksistä Keskeisiä käsitteitä ja säteilysuojelujärjestelmä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään säteilylain ( / ) nojalla: Tätä asetusta ei sovelleta ionisoimattomaan säteilyyn.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä Sosiaali- terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä Sosiaali- terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään säteilylain ( / ) nolla: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisalan raukset Tätä

Lisätiedot

Uudistuva säteilylainsäädäntö tilannekatsaus

Uudistuva säteilylainsäädäntö tilannekatsaus Uudistuva säteilylainsäädäntö tilannekatsaus Mika Teräs Ylifyysikko, VSSHP Professori, Lääketieteellinen fysiikka, TY Kiitokset materiaalista Ritva Bly, STUK VSKK: Alueellinen koulutus 16.11.2017 1 1 3

Lisätiedot

Säteilylain muutokset ja terveysalankoulutus. Anja Henner, TtT, yliopettaja

Säteilylain muutokset ja terveysalankoulutus. Anja Henner, TtT, yliopettaja Säteilylain muutokset ja terveysalankoulutus Anja Henner, TtT, yliopettaja Anja.henner@oamk.fi Tausta EU:n perusturvallisuusdirektiivi 2013/59/Euratom (BSS, Basic Safety Standard) Piti implementoida 8.2.2018

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään säteilylain (859/2018) nojalla: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisalan

Lisätiedot

pykälän 2 momentti ja LIITE 3: 4 pykälän 2 momentti ja LIITE 3, OPINTOJEN LAAJUUS. 4 pykälän 2 momentti ja LIITE 3, STV:n työkokemus

pykälän 2 momentti ja LIITE 3: 4 pykälän 2 momentti ja LIITE 3, OPINTOJEN LAAJUUS. 4 pykälän 2 momentti ja LIITE 3, STV:n työkokemus Sairaalafyysikot ry kiittää mahdollisuudesta saada kommentoida ehdotusta Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi ionisoivasta säteilystä (STM/2831/2017) Alla Sairaalafyysikot ry:n kommentit ehdotukseen.

Lisätiedot

Perustelumuistio: Ehdotus sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi ionisoivasta säteilystä

Perustelumuistio: Ehdotus sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi ionisoivasta säteilystä Perustelumuistio: Ehdotus sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi ionisoivasta säteilystä Ehdotuksen pääasiallinen sisältö 1. Johdanto Asetus liittyy säteilylainsäädännön kokonaisuudistukseen ja turvallisuutta

Lisätiedot

Ehdotus sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi ionisoivasta säteilystä

Ehdotus sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi ionisoivasta säteilystä 1 Ehdotus sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi ionisoivasta säteilystä Ehdotuksen pääasiallinen sisältö 1. Johdanto Asetus liittyy säteilylainsäädännön kokonaisuudistukseen ja turvallisuutta koskevien

Lisätiedot

Optimointi muutokset vaatimuksissa

Optimointi muutokset vaatimuksissa Optimointi muutokset vaatimuksissa STUKin Säteilyturvallisuuspäivät Jyväskylä 24.-25.5.2018 Ylitarkastaja Petra Tenkanen-Rautakoski Optimoinnista säädetään jatkossa SätL 2 luku, 6 Optimointiperiaate Tarkemmat

Lisätiedot

Suhteellisuusperiaate säteilyturvallisuudessa Säteilyturvallisuuspäivät Tommi Toivonen

Suhteellisuusperiaate säteilyturvallisuudessa Säteilyturvallisuuspäivät Tommi Toivonen Suhteellisuusperiaate säteilyturvallisuudessa 24.5.2018 Säteilyturvallisuuspäivät Tommi Toivonen Esityksen sisältö STUKin strategia Säteilylain uudistus Suhteellisuusperiaate lainsäädännössä STUKin strategia

Lisätiedot

Säteilytoiminnan turvallisuusarvio Johtamisjärjestelmä

Säteilytoiminnan turvallisuusarvio Johtamisjärjestelmä Säteilytoiminnan turvallisuusarvio Johtamisjärjestelmä Mika Markkanen Säteilytoiminnan turvallisuusarvio (26 ) Tehtävä turvallisuuslupaa edellyttävästä toiminnasta Laadittava kirjallisesti Pidettävä ajan

Lisätiedot

Säteilylain muutokset 2018

Säteilylain muutokset 2018 Säteilylain muutokset 2018 Kauppiastapaaminen STUK 9.11.2016 Ritva Havukainen Säteilyturvakeskus 1 Säteilylainsäädännön kokonaisuudistus Uudistus koskee: Säteilylaki Säteilyasetus STM:n asetukset ST-ohjeet

Lisätiedot

Radiologian jaoston lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä

Radiologian jaoston lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@stm.fi Radiologian jaoston lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä Asia: Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Sisäinen ja ulkoinen kliininen auditointi

Sisäinen ja ulkoinen kliininen auditointi Sisäinen ja ulkoinen kliininen auditointi Säteilyturvallisuuspäivät 25.5.2018 Tarkastaja Juha Suutari Esityksen sisältö Viranomaisvalvonnan ja kliinisten auditointien roolitus Lainsäädännön uudistuksen

Lisätiedot

Oikeutusarvioinnin menettelyt erilaisissa tilanteissa STUKin säteilyturvallisuuspäivät, Jyväskylä Ritva Bly

Oikeutusarvioinnin menettelyt erilaisissa tilanteissa STUKin säteilyturvallisuuspäivät, Jyväskylä Ritva Bly Oikeutusarvioinnin menettelyt erilaisissa tilanteissa 24.-25.5.2018 STUKin säteilyturvallisuuspäivät, Jyväskylä Ritva Bly Oikeutusarvioinnin kolme tasoa ICRP 103, Säteilysuojelun perussuositus 1. taso:

Lisätiedot

Säteilylakiluonnos. Säteilyturvakeskus SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

Säteilylakiluonnos. Säteilyturvakeskus SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Säteilylakiluonnos Säteilyturvakeskus Säteilylakiesitys Parantaa säteilyturvallisuutta Kaikkien säteilyaltistustilanteiden huomioiminen Toiminnan harjoittajan vastuu korostuu ja valvonta entistä riskiperäisemmäksi

Lisätiedot

Milloin turvallisuusluvan muuttamisesta tehdään hakemus ja milloin ilmoitus?

Milloin turvallisuusluvan muuttamisesta tehdään hakemus ja milloin ilmoitus? Milloin turvallisuusluvan muuttamisesta tehdään hakemus ja milloin ilmoitus? Säteilyturvallisuuspäivät Jyväskylä 24.-25.5.2018 Heli Hoilijoki STUK Turvallisuusluvan muuttaminen Säteilylaki 52 Turvallisuusluvan

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS 1 Yleistä 3 2 Toiminnan harjoittajan on varmistuttava henkilöstönsä pätevyydestä ja säteilysuojelukoulutuksesta 3

Lisätiedot

5/17/2016. Kaikki säteily vaarallista? Tarve säteilyn käyttöön liittyville määräyksille? Euroopan yhteisöjen säädökset

5/17/2016. Kaikki säteily vaarallista? Tarve säteilyn käyttöön liittyville määräyksille? Euroopan yhteisöjen säädökset Kaikki säteily vaarallista? Tarve säteilyn käyttöön liittyville määräyksille? Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset ST-koulutus 17.5.2016, Naistenklinikka Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi

Lisätiedot

Säteilylakiluonnos. Säteilyturvakeskus SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

Säteilylakiluonnos. Säteilyturvakeskus SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Säteilylakiluonnos Säteilyturvakeskus Säteilylakiluonnos Parantaa säteilyturvallisuutta Kaikkien säteilyaltistustilanteiden huomioiminen Oikeutusperiaatteen käyttöön tarkennuksia Toiminnan harjoittajan

Lisätiedot

Säteilytoimintaa koskevat luokitukset. Säteilytoiminnan turvallisuusarvio. Säteilyaltistuksen luokat Altistus Luokka Huom.

Säteilytoimintaa koskevat luokitukset. Säteilytoiminnan turvallisuusarvio. Säteilyaltistuksen luokat Altistus Luokka Huom. SÄTEILYLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS MIKÄ OIKEASTI MUUTTUU? DIGITAALISEN HAMMASRÖNTGENTOIMINNAN LAADUNVARMISTUS Soili Kallio-Pulkkinen HLT, EHL Säteilytoiminnan turvallisuusarvio Turvallisuuslupaa edellyttävässä

Lisätiedot

Sairaalafyysikot ry kiittää mahdollisuudesta saada kommentoida ehdotusta Valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä (STM/2830/2017)

Sairaalafyysikot ry kiittää mahdollisuudesta saada kommentoida ehdotusta Valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä (STM/2830/2017) Sairaalafyysikot ry kiittää mahdollisuudesta saada kommentoida ehdotusta Valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä (STM/2830/2017) Alla Sairaalafyysikot ry:n kommentit ehdotukseen. Yhdistyksen

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus Ohje ST 1.8 Luonnos 4 9.12.2015

Säteilyturvakeskus Ohje ST 1.8 Luonnos 4 9.12.2015 Säteilyturvakeskus Ohje ST 1.8 Luonnos 4 9.12.2015 Ohjeeseen tehdään tarkennuksia, jotta se vastaa nykyisiä käytäntöjä. Muutokset koskevat hammasröntgentoimintaa, joka vaatii nykyisin turvallisuusluvan.

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS 1 YLEISTÄ 3 2 PÄTEVYYS JA SEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS 3 2.1 Vastaava johtaja 3

Lisätiedot

Säteilylainsäädännön uudistuksen tilanne

Säteilylainsäädännön uudistuksen tilanne Säteilylainsäädännön uudistuksen tilanne Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät 9.-10.6.2016, Säätytalo Ritva Bly 1 Säädösvalmistelun ohjaus STM on nimennyt ohjausryhmän, jonka toimikausi on 15.1.2015 30.6.2017.

Lisätiedot

Säädöstyön näkökulma laadunvarmistukseen

Säädöstyön näkökulma laadunvarmistukseen Säädöstyön näkökulma laadunvarmistukseen Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät 9.-10.6.2016, Säätytalo Ritva Bly 1 Suomessa uudistetaan koko säteilylainsäädäntö Uudistus koskee nykyisestä lainsäädännöstä

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen päätöksen mukaisesti määrätään säteilylain (859/2018) 129 :n 2 momentin, 130 :n 6 momentin ja 131 :n 5 momentin nojalla:

Säteilyturvakeskuksen päätöksen mukaisesti määrätään säteilylain (859/2018) 129 :n 2 momentin, 130 :n 6 momentin ja 131 :n 5 momentin nojalla: MÄÄRÄYS S/2/2018 Säteilyturvakeskuksen määräys suunnitelmasta säteilyturvallisuuspoikkeamien varalle sekä toimista säteilyturvallisuuspoikkeamien aikana ja niiden jälkeen Annettu Helsingissä 14.12.2018

Lisätiedot

POIKKEAVAT TAPAHTUMAT. Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku

POIKKEAVAT TAPAHTUMAT. Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku POIKKEAVAT TAPAHTUMAT Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku Sädehoitofyysikoiden 33. neuvottelupäivät, Säätytalo 9. 10.6.2016 Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimukset raportoinnista säteilyasetuksessa

Lisätiedot

Säädöstyön näkökulma poikkeaviin tapahtumiin

Säädöstyön näkökulma poikkeaviin tapahtumiin Säädöstyön näkökulma poikkeaviin tapahtumiin Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät 9.-10.6.2016, Säätytalo Ritva Bly 1 Luku 16 Säteilyturvallisuuspoikkeamat ja säteilyvaaratilanteet, 96 Varautuminen Turvallisuusluvanhaltijan

Lisätiedot

Säteilylaki. 1 luku. Yleiset säännökset. Lain tarkoitus

Säteilylaki. 1 luku. Yleiset säännökset. Lain tarkoitus Säteilylaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on terveyden suojelu säteilyn aiheuttamilta haitoilta. Lain tarkoituksena on myös

Lisätiedot

Uusi säteilylaki (859/2018) ja sen aiheuttamat muutokset

Uusi säteilylaki (859/2018) ja sen aiheuttamat muutokset 1 (12) Uusi säteilylaki (859/2018) ja sen aiheuttamat muutokset 15.12.2018 on astunut voimaan uusi säteilylaki (859/2018), jatkossa säteilylaki. Säteilylakiin liittyen on julkaistu myös seuraavat ionisoivaa

Lisätiedot

Tietoisku! Uudet turvallisuuslupaa vaativat toiminnat

Tietoisku! Uudet turvallisuuslupaa vaativat toiminnat Tietoisku! Uudet turvallisuuslupaa vaativat toiminnat Hanna Tuovinen Korkea-aktiivisten lähteiden kuljetukset Säteilyturvakeskus keskittyy valvonnassaan riskimerkityksen kannalta merkittävimpiin toimijoihin

Lisätiedot

Säteilyn käyttöorganisaatiossa

Säteilyn käyttöorganisaatiossa OHJE ST 1.8 / 17.2.2012 Säteilyn käyttöorganisaatiossa toimivien henkilöiden pätevyys ja säteilysuojelukoulutus 1 Yl e i s t ä 3 2 To i m i n n a n h a r j o i tt a j a n o n v a r m i s tu tt a v a h

Lisätiedot

3/8/2016. Ionisoivaa säteilyä koskevat säädökset Suomessa. Euroopan yhteisöjen säädökset

3/8/2016. Ionisoivaa säteilyä koskevat säädökset Suomessa. Euroopan yhteisöjen säädökset Ionisoivaa säteilyä koskevat säädökset Suomessa Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 8.3.2016, ST-koulutus Meilahti, ls 3 Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säädökset

Lisätiedot

Oikeutusoppaan esittelyä

Oikeutusoppaan esittelyä Oikeutusoppaan esittelyä Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Tarkastaja, STUK 11.2.2015 Oikeutus säteilylle altistavissa tutkimuksissa opas hoitaville lääkäreille (STUK opastaa / maaliskuu

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän. suositukset. Alueellinen kuvantamiskeskus, TAYS. Tampereen yliopisto, Seppo Soimakallio. Professori

STM:n asiantuntijaryhmän. suositukset. Alueellinen kuvantamiskeskus, TAYS. Tampereen yliopisto, Seppo Soimakallio. Professori STM:n asiantuntijaryhmän suositukset Seppo Soimakallio Professori Tampereen yliopisto, Alueellinen kuvantamiskeskus, TAYS STM:n asiantuntijaryhmä Asiantuntijaryhmän jäsenet Professori Seppo Soimakallio

Lisätiedot

Ammattiliitto Pron lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä.

Ammattiliitto Pron lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä. 25.8.2017 Viite: Lausuntopyyntö STM/2830/2017 n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä. Esitetty valtioneuvoston asetus liittyy säteilylainsäädännön kokonaisuudistukseen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä

Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä LUONNOS 8.5.2018 1 Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään säteilylain ( / ) nojalla: Tätä asetusta ei sovelleta ionisoimattomaan säteilyyn. 1 luku

Lisätiedot

Lomake uuden säteilylain hallituksen esityksen kommentointia varten

Lomake uuden säteilylain hallituksen esityksen kommentointia varten Lomake uuden säteilylain hallituksen esityksen kommentointia varten Kommentoija: Suomen Röntgenhoitajaliitto ry pvm: 14.1.2017 Organisaatio: Kommentin numero Luku, sivun nro/ Yleinen kommentti/ Ehdotus

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen kirjallinen asiantuntijalausunto

Säteilyturvakeskuksen kirjallinen asiantuntijalausunto Lausunto 1 (5) Eduskunta Ympäristövaliokunta YmV@eduskunta.fi Viite: lausuntopyyntönne 5.4.2018 asiasta HE 28/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle säteilylaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Optimointi Röntgentoiminnan laadunvarmistus

Optimointi Röntgentoiminnan laadunvarmistus Optimointi Röntgentoiminnan laadunvarmistus STUKin Säteilyturvallisuuspäivät Jyväskylä 24.- Tarkastaja Säteilyturvakeskuksen strategia 2018-2022 7. TOIMIJOIDEN VASTUUTA KOROSTETAAN Turvallisuus ei synny

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä

Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään säteilylain ( / ) nojalla: Tätä asetusta ei sovelleta ionisoimattomaan säteilyyn. 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä

Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään säteilylain ( / ) nojalla: Tätä asetusta ei sovelleta ionisoimattomaan säteilyyn. 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Kliinisen auditoinnin

Kliinisen auditoinnin Kliinisen auditoinnin tulokset Mirja Hirvonen-Kari THM, MQ 12.12.2006 Sisältö Selvityksen lähtökohdat Kliinisen auditoinnin havainnot ja kehittämissuositukset Toinen kierros 12.12.2006 mirja h-k 2 Tausta

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Mika Markkanen Sisältö Säteilysuojelun perusnormidirektiivi (BSS-direktiivi) ja lainsäädännön kokonaisuudistus Uusia ST-ohjeita (v.2013-2014 aikana voimaantulleita) Uudistettavana

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) 14617/15 ATO 75 SAN 403 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 3. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

ASIA: LAUSUNTO UUSISTA SÄTEILYASETUKSISTA

ASIA: LAUSUNTO UUSISTA SÄTEILYASETUKSISTA ASIA: LAUSUNTO UUSISTA SÄTEILYASETUKSISTA STM kirjaamoon Valtakunnallisen yliopistojen sairaalafyysikoiden erikoistumista koordinoivan neuvottelukunnan lausunto asetusluonnoksista Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO 11.11.2014 sivu 1(7) SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO Tämä asiakirja liittyy osana Etelä-Savon Sairaanhoitopiiriä koskeviin turvallisuuslupiin. Hallitus 11.11.2014 sivu 2(7) Sisällysluettelo SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO

Lisätiedot

Sädehoidon huoltokyselyn tulokset

Sädehoidon huoltokyselyn tulokset Sädehoidon huoltokyselyn tulokset Sädehoitofyysikoiden 31. neuvottelupäivät 5.-6.6.2014 1 Tavoite ja toteutus Tavoitteena selvittää: Säteilyturvallisuuteen vaikuttavien määräysten ja ohjeiden toteutumista

Lisätiedot

Lomake uuden säteilylain hallituksen esityksen kommentointia varten

Lomake uuden säteilylain hallituksen esityksen kommentointia varten Lomake uuden säteilylain hallituksen esityksen kommentointia varten Kommentoija: Johto, sairaalafyysikot ja säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavat johtajat (Mika Kortesniemi pj) pvm: 15.1.2017 Organisaatio:

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus ja koulutusmateriaali kouluttajille

Radioaktiivisten aineiden kuljetus ja koulutusmateriaali kouluttajille Radioaktiivisten aineiden kuljetus ja koulutusmateriaali kouluttajille Antti Takkinen STUK 1 Antti Takkinen Säteilyturvakeskukseen toukokuussa 2018 Säteilytoiminnan valvonta osasto (STO) Säteilyn käyttö

Lisätiedot

Säädösuudistus 2013/59/Euratom

Säädösuudistus 2013/59/Euratom Säädösuudistus 2013/59/Euratom Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät 5.-6.6.2014, Billnäs Ritva Bly 1 Uusi BSS yhdistää aiempia direktiivejä Directive 96/29/Euratom (BSS) Council Directive (MED) Council

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET Säteily ja terveys -kurssi TTL 9.12.2016 STUK - Säteilyturvakeskus Lainsäädäntö EU-lainsäädäntö BSS-direktiivi 1, jossa huomioidaan ICRP:n

Lisätiedot

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille Ohjelma

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille Ohjelma Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 21.8. - 24.8.2018 Ohjelma Paikka: Kuopion Yliopistollinen Sairaala, Auditorio I Luennoitsija Ti 21.8.18 8.30 9.00

Lisätiedot

Perustelumuistio: Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä

Perustelumuistio: Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä 1 Perustelumuistio: Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä Ehdotuksen pääasiallinen sisältö 1. Johdanto Asetus on osa säteilylainsäädännön kokonaisuudistusta ja turvallisuutta koskevien

Lisätiedot

SÄTEILYSUOJELUN TÄYDENNYSKOULUTUS VSSHP:ssä

SÄTEILYSUOJELUN TÄYDENNYSKOULUTUS VSSHP:ssä SÄTEILYSUOJELUN TÄYDENNYSKOULUTUS VSSHP:ssä Mika Teräs, Apulaisylifyysikko Säteilyn vastaava johtaja, Kliininen fysiologia, Isotooppi ja PET Säteilyturvallisuus isotooppilääketieteessä Helsinki 22.11.2013

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus VAK-päivä 9.2.2017 Santtu Hellstén STUK http://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilynkayttajalle/toiminnanvalvonta/radioaktiivisten-aineidenkuljetus Aiheet Pikakurssi säteilyyn

Lisätiedot

Avolähteet. Hanna Tuovinen SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

Avolähteet. Hanna Tuovinen SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Avolähteet Hanna Tuovinen Säteilyaltistuksen ja säteilylähteiden luokat Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä 16 ja liite 4 Säteilyaltistuksen luokka Työperäinen altistus Väestön altistus Annos

Lisätiedot

Muutokset säädöksiin EU:n BSS:n toimeenpano

Muutokset säädöksiin EU:n BSS:n toimeenpano Muutokset säädöksiin EU:n BSS:n toimeenpano Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä 10.-11.12.2015, Säätytalo Ritva Bly 1 Esityksen sisältö Säädösuudistuksen tilanne työryhmätyöskentelyn esittelyä

Lisätiedot

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä 1 Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä Ehdotuksen pääasiallinen sisältö 1. Johdanto Asetus liittyy säteilylainsäädännön kokonaisuudistukseen ja turvallisuutta koskevien perusnormien

Lisätiedot

LIITE. HE 28/2018 vp liittyviä kommentteja/ kysymyksiä: Säteilylaki

LIITE. HE 28/2018 vp liittyviä kommentteja/ kysymyksiä: Säteilylaki LIITE HE 28/2018 vp liittyviä kommentteja/ kysymyksiä: Säteilylaki 4 8 kohta: korkea-aktiivisella umpilähteellä tarkoitetaan umpilähdettä, jonka sisältämän radioaktiivisen aineen aktiivisuus on suurempi

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys työperäisen altistuksen selvittämisestä, arvioinnista ja seurannasta

Säteilyturvakeskuksen määräys työperäisen altistuksen selvittämisestä, arvioinnista ja seurannasta MÄÄRÄYS S/1/2018 Säteilyturvakeskuksen määräys työperäisen altistuksen selvittämisestä, arvioinnista ja seurannasta Annettu Helsingissä 14.12.2018 Säteilyturvakeskuksen päätöksen mukaisesti määrätään säteilylain

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.-21.5.2014 Riina Alén STUK - Säteilyturvakeskus RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Lainsäädäntö EU-lainsäädäntö

Lisätiedot

SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS TERVEYDENHUOLLOSSA

SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS TERVEYDENHUOLLOSSA OHJE ST 1.7 / 10.12.2012 SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS TERVEYDENHUOLLOSSA 1 Yleistä 3 2 Säteilysuojelukoulutusta annetaan perus- ja jatkokoulutuksessa sekä täydennyskoulutuksena 3 2.1 Säteilysuojelu perus- ja

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia säteilylain uudistuksesta

Kysymyksiä ja vastauksia säteilylain uudistuksesta 1(5) Kysymyksiä ja vastauksia säteilylain uudistuksesta Hallituksen esitys uudeksi säteilylaiksi annettiin eduskunnalle 28.3.2018. Lain voimaantulo ratkeaa eduskuntakäsittelyn aikana. Hallituksen esityksessä

Lisätiedot

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille Ohjelma KAHVITAUKO

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille Ohjelma KAHVITAUKO Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 27. - 30.8.2013 Ohjelma Paikka: Kuopion Yliopistollinen Sairaala, Auditorio I Luennoitsija Ti 27.8.13 9.00-9.30 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

säteilyn käyttöorganisaatio

säteilyn käyttöorganisaatio OHJE ST 1.4 / 2.11.2011 säteilyn käyttöorganisaatio 1 Yl e i s t ä 3 2 Sä t e i l y n k äy tt ö o r g a n i s a a t i o k uva t a a n o r g a n i s a a t i o s e l v i t y k s e s s ä 3 2.1 Organisaatioselvityksen

Lisätiedot

STM:n asetuksessa (423/2000) mainitun kymmenen

STM:n asetuksessa (423/2000) mainitun kymmenen STM:n asetuksessa (423/2000) mainitun kymmenen kohdan huomioon ottaminen kliinisissä auditoinneissa (Suositus no 4, 1.5.2008) Kliinisestä auditoinnista annettava auditointiraportti ja sen säilytysaika

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys radioaktiivisista jätteistä ja radioaktiivisten aineiden päästöistä avolähteiden käytössä

Säteilyturvakeskuksen määräys radioaktiivisista jätteistä ja radioaktiivisten aineiden päästöistä avolähteiden käytössä MÄÄRÄYS S/2/2019 Säteilyturvakeskuksen määräys radioaktiivisista jätteistä ja radioaktiivisten aineiden päästöistä avolähteiden käytössä Annettu Helsingissä 4.4.2019 Säteilyturvakeskuksen päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Mika Markkanen Eero Kettunen Sisältö Säteilylainsäädännön kokonaisuudistus Uusia ST-ohjeita (v.2014-2015 aikana voimaantulleita) Röntgenlaitteiden kaupan ja hallussapidon luvanvaraisuus

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO OHJE ST 1.4 / 16.4.2004 SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO 1 YLEISTÄ 3 2 SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO JA ORGANISAATIOSELVITYS 3 2.1 Organisaatioselvityksessä esitettävät asiat 3 2.2 Organisaatioselvityksen laajuus

Lisätiedot

Umpilähteet ja röntgenlaitteet

Umpilähteet ja röntgenlaitteet Umpilähteet ja röntgenlaitteet Santtu Hellstén Säteilyturvallisuuspäivät Jyväskylässä 24. 25.5.2018 Umpilähteet mitä ne ovat? umpilähteellä radioaktiivista ainetta sisältävää säteilylähdettä, jonka rakenne

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE SÄTEILYLAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE SÄTEILYLAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI VASTAUS EDUSKUNNALLE 1249997 v. 31 1(10) 10.09.2018 (korjattu) Eduskunta Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Viite Kuuleminen 7.9.2018 (pe) klo 11.00 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE SÄTEILYLAIKSI JA ERÄIKSI

Lisätiedot

Ohje YVL C.2, Ydinlaitoksen työntekijöiden säteilysuojelu ja säteilyaltistuksen seuranta

Ohje YVL C.2, Ydinlaitoksen työntekijöiden säteilysuojelu ja säteilyaltistuksen seuranta Perustelumuistio 1 (9) Ohje YVL C.2, Ydinlaitoksen työntekijöiden säteilysuojelu ja säteilyaltistuksen seuranta 1. Ohjepäivityksen valmistelutiedot 2. Soveltamisala Työryhmän kokoonpano: Jukka Henttinen

Lisätiedot

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 24.11.2015, ST-koulutus Biomedicum Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Sisäilman radon osana säteilylainsäädännön uudistusta

Sisäilman radon osana säteilylainsäädännön uudistusta Sisäilman radon osana säteilylainsäädännön uudistusta Tuukka Turtiainen, Olli Holmgren, Katja Kojo, Päivi Kurttio Säteilyturvakeskus 29.1.2019 1 Radon on radioaktiivinen kaasu syntyy jatkuvasti kaikessa

Lisätiedot

Lomake uuden säteilylain hallituksen esityksen kommentointia varten

Lomake uuden säteilylain hallituksen esityksen kommentointia varten Lomake uuden säteilylain hallituksen esityksen kommentointia varten Kommentoija: Johanna Moisio, korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto pvm: 12.1.17 Organisaatio: Kommentin Luku, numero sivun nro/ Opetus-

Lisätiedot

Ajankohtaista lainsäädännöstä ja ohjeistuksesta

Ajankohtaista lainsäädännöstä ja ohjeistuksesta Ajankohtaista lainsäädännöstä ja ohjeistuksesta Petra Tenkanen-Rautakoski Sisältö Säteilysuojelun perusnormidirektiivi (EU-BSS-direktiivi) ja lainsäädännön kokonaisuudistus Uusia ST-ohjeita (v.2013-2014

Lisätiedot

Ehdotus VN:n asetukseksi ionisoivasta säteilystä. - STOn kommentit

Ehdotus VN:n asetukseksi ionisoivasta säteilystä. - STOn kommentit 1 Lausunnon liite Ehdotus VN:n asetukseksi ionisoivasta säteilystä - STOn kommentit Kommentoija: STO pvm: 29.8.2017 Organisaatio: STUK Luku Sivun nro/ Yleinen kommentti/ Ehdotus uudeksi tekstiksi/ Perustelut

Lisätiedot

ALUEELLISET SÄTEILYSUOJELUN TÄYDENNYSKOULUTUKSET VUONNA 2019

ALUEELLISET SÄTEILYSUOJELUN TÄYDENNYSKOULUTUKSET VUONNA 2019 Säteilysuojelun 1 (5) ALUEELLISET SÄTEILYSUOJELUN TÄYDENNYSKOULUTUKSET VUONNA 2019 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä järjestetään vuoden 2019 aikana neljä säteilysuojelun täydennyskoulutusta, joiden

Lisätiedot

Lausunto OKM/205/050/ Sosiaali- ja terveysministeriö PL VALTIONEUVOSTO STM100:00/2016 ; STM/2830/2017

Lausunto OKM/205/050/ Sosiaali- ja terveysministeriö PL VALTIONEUVOSTO STM100:00/2016 ; STM/2830/2017 Lausunto OKM/205/050/2017 01.09.2017 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Viite Asia STM100:00/2016 ; STM/2830/2017 Opetus- ja kulttuuriministeriön lausunto luonnoksesta valtioneuvoston

Lisätiedot

Säteilyn käytön turvallisuuskulttuurin kehittäminen hoitotyössä Anja Henner 1

Säteilyn käytön turvallisuuskulttuurin kehittäminen hoitotyössä Anja Henner 1 Säteilyn käytön turvallisuuskulttuurin kehittäminen hoitotyössä 18.11.2016 Anja Henner 1 Turvallisuuskulttuuri säteilyn käytössä lääketieteellisessä säteilyn käytössä edellyttää, että koko säteilynkäyttöorganisaatio

Lisätiedot

säteilyn käyttöorganisaatio

säteilyn käyttöorganisaatio OHJE ST 1.4 / 2.11.2011 säteilyn käyttöorganisaatio 1 Yl e i s t ä 3 2 Sä t e i l y n k äy tt ö o r g a n i s a a t i o k uva t a a n o r g a n i s a a t i o s e l v i t y k s e s s ä 3 2.1 Organisaatioselvityksen

Lisätiedot

Ehdotuksen pääasiallinen sisältö. Yleiset perustelut. 1. Johdanto. Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (12) 7/0008/

Ehdotuksen pääasiallinen sisältö. Yleiset perustelut. 1. Johdanto. Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (12) 7/0008/ Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (12) Ehdotus Säteilyturvakeskuksen määräykseksi suunnitelmasta säteilyturvallisuuspoikkeamien varalle sekä toimista säteilyturvallisuuspoikkeamien aikana ja niiden

Lisätiedot

Työntekijöiden säteilyannokset

Työntekijöiden säteilyannokset Työntekijöiden säteilyannokset Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä 10. 11.12.2015 Säätytalo, Helsinki Maaret Lehtinen Säteilyturvakeskus Altistus terveydenhuollossa maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Ehdotus Säteilyturvakeskuksen määräykseksi radioaktiivisista jätteistä ja radioaktiivisten aineiden päästöistä avolähteiden käytössä

Ehdotus Säteilyturvakeskuksen määräykseksi radioaktiivisista jätteistä ja radioaktiivisten aineiden päästöistä avolähteiden käytössä Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (11) Ehdotus Säteilyturvakeskuksen määräykseksi radioaktiivisista jätteistä ja radioaktiivisten aineiden päästöistä avolähteiden käytössä Ehdotuksen pääasiallinen

Lisätiedot

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta Terveydenhuollon röntgentoiminnan asiantuntijoiden neuvottelupäivät 13.-14.4.2015, Siikaranta,

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON FYSIIKAN LAITOKSEN SÄTEILYTURVALLISUUSJOHTOSÄÄNTÖ

HELSINGIN YLIOPISTON FYSIIKAN LAITOKSEN SÄTEILYTURVALLISUUSJOHTOSÄÄNTÖ HELSINGIN YLIOPISTON FYSIIKAN LAITOKSEN SÄTEILYTURVALLISUUSJOHTOSÄÄNTÖ Yhteystiedot: FYSIIKAN LAITOS Physicum Kiihdytinrakennus käyntiosoite Gustaf Hällströmin katu 2a Pietari Kalmin katu 2 (Helsinki 56)

Lisätiedot

Ehdotus Säteilyturvakeskuksen määräykseksi työperäisen altistuksen selvittämisestä, arvioinnista ja seurannasta

Ehdotus Säteilyturvakeskuksen määräykseksi työperäisen altistuksen selvittämisestä, arvioinnista ja seurannasta Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (14) Ehdotus Säteilyturvakeskuksen määräykseksi työperäisen altistuksen selvittämisestä, arvioinnista ja seurannasta Ehdotuksen pääasiallinen sisältö Säteilylain (859/2018)

Lisätiedot

Tietoisku! Mitä mittareita milloinkin?

Tietoisku! Mitä mittareita milloinkin? Tietoisku! Mitä mittareita milloinkin? Teollisuuden ja tutkimuksen 12. säteilyturvallisuuspäivät m/s Mariella, Viking Line, 6.4.2017 Santtu Hellstén STUK Milloin säteilymittaria tarvitaan? Säteilylaki

Lisätiedot

Sädehoidon toteutus ja laadunvarmistus. Janne Heikkilä Sairaalafyysikko Syöpäkeskus, KYS

Sädehoidon toteutus ja laadunvarmistus. Janne Heikkilä Sairaalafyysikko Syöpäkeskus, KYS Sädehoidon toteutus ja laadunvarmistus Janne Heikkilä Sairaalafyysikko Syöpäkeskus, KYS Hoitohuone Mitä hoitofraktion aikana tapahtuu? Potilaan valmistelu ja asettelu Keskustelu Vaatetuksen vähentäminen

Lisätiedot

OIKEUTETUSTI. Tunne säteilylain muutokset

OIKEUTETUSTI. Tunne säteilylain muutokset OIKEUTETUSTI Tunne säteilylain muutokset SISÄLLYS RÖNTGENHOITAJA 3 VASTUU KASVAA, ASEMA VAHVISTUU 4 Vastuu säteilyn lääketieteellisestä altistuksesta 4 RÖNTGENHOITAJA SÄTEILYTURVALLISUUSVASTAAVANA 5 Vastuut

Lisätiedot