Katsaus säädöstyön etenemiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsaus säädöstyön etenemiseen"

Transkriptio

1 Katsaus säädöstyön etenemiseen , Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät Ritva Bly / RB 1

2 Esityksen sisältö Yleistä uusista säännöksistä Säteilysuojelujärjestelmä Säteilysuojelukoulutus Henkilöstöresurssit Kliininen auditointi / RB 2

3 Uuden säteilylainsäädännön rakenne Muutokset tehty ulkoisen lausuntokierroksen jälkeen Säteilylaki Valtioneuvoston asetus säteilystä Ministeriöiden asetuksia STUKin määräyksiä Lausunnolle Valmistelussa Lausunnolle / RB 3

4 Vaatimukset riskiperusteisesti Turvallisuusarviossa toiminnanharjoittaja arvioi riskejä. Säteilyturvallisuusasiantuntijaa on käytettävä enemmän niissä toiminnoissa, missä riskit ovat suuria. Viranomaisvalvontaa kohdistetaan enemmän toimintoihin, joissa riskit ovat suuria ja kevennetään toiminnoista, joissa riskit ovat vähäisiä / RB 4

5 VNa: Säteilyaltistuksen luokat Altistus Luokka Huomioitavaa Työperäinen altistus Efektiivinen annos 1 msv 1 Efektiivinen annos 6 msv Efektiivinen annos > 6 msv Efektiivinen annos on työntekijälle aiheutuva vuosiannos. Väestön altistus Efektiivinen annos 0,1 x Väestön annosraja 2 Efektiivinen annos 0,3 x Väestön annosraja Efektiivinen annos > 0,3 x Väestön annosraja. Efektiivinen annos on edustavalle henkilölle aiheutuva vuosiannos. Lääketieteellinen altistus Efektiivinen annos 0,1 msv, ja toiminnasta ei aiheudu potilaalle determinististä säteilyhaittaa. Efektiivinen annos 100 msv, ja toiminnasta ei aiheudu potilaalle determinististä säteilyhaittaa / RB Efektiivinen annos > 100 msv, tai paikallinen tai elimen absorboitunut annos > 10 Gy, tai toiminnasta voi aiheutua potilaalle deterministinen säteilyhaitta. 5 Luokittelussa väärän potilaan kuvaus säteilyturvallisuuspoikkeama na rinnastetaan lääketieteelliseen altistukseen. Koskee annosta potilaalle yhdestä tutkimuksesta tai toimenpiteestä.

6 Miten järjestelmä muuttuu? Säteilyturvallisuusvastaava, STV Säteilyturvallisuusvastaava, STV Säteilyturvallisuusasiantuntija, STA Vastaava johtaja Vastaava johtaja Säteilyturvallisuusvastaava, STV Säteilyturvallisuusasiantuntija, STA / RB Vastaava johtaja 6

7 VNa: Säteilyturvallisuusasiantuntijan käyttäminen Säteilyturvallisuusasiantuntijaa on käytettävä säännöllisesti säteilytoiminnassa, jossa x :ssä tarkoitettu työperäisen tai väestön altistuksen luokka on 1 tai 2. Säteilyturvallisuusasiantuntija on oltava käytettävissä, jos työperäisen tai väestön altistuksen luokka on 3. Säteilyturvallisuusasiantuntijaa on käytettävä lisäksi: 1) uutta säteilytoimintaa aloitettaessa; 2) säteilytoimintaa muutettaessa siten, että työperäisen tai väestön altistuksen luokka voi muuttua; 3) jos työntekijöiden tai väestön säteilysuojelussa havaitaan ongelmia / RB 7

8 VNa: STA:ta on käytettävä 1) säteilytoiminnan oikeutuksen osoittamisessa; 2) työperäisen altistuksen ja väestön altistuksen arvioinnissa ja rajoittamisessa; 3) annosrajoitusten asettamisessa ja käytössä suojelun optimoimiseksi; 4) varautumisessa säteilyturvallisuuspoikkeamiin ja niitä koskevien suunnitelmien laadinnassa; 5) säteilytoiminnan turvallisuusarvion laadinnassa; 6) säteilytoimintaa koskevien laadunvarmistusohjelmien laadinnassa; 7) työntekijöiden säteilyturvallisuusohjeiden laadinnassa; 8) työntekijöiden koulutus- ja täydennyskoulutustarpeen määrittelyssä ja koulutuksen suunnittelussa; 9) säteilymittareiden ja säteilymittauslaitteistojen käyttöönotossa; 10) säteilylähteiden ja niiden käyttö- ja säilytyspaikkojen sekä niihin liittyvien suojausten ja turvajärjestelmien käyttöönotossa; 11) radioaktiivisista jätteistä huolehtimiseen liittyvissä järjestelyissä; 12) säteilylähteiden ja käyttötilojen poistamisessa käytöstä ; 13) säteilytyöntekijöiden luokittelussa; 14) työskentelyalueiden luokittelussa; 15) altistusolosuhteiden tarkkailun ja henkilökohtaisen annostarkkailun järjestämisessä; 16) raskaana olevien ja imettävien työntekijöiden työjärjestelyissä; 17) radioaktiivisten aineiden päästöjä koskevissa järjestelyissä; 18) väestön altistuksen seurannan järjestämisessä; 19) ympäristön radioaktiivisuuden perustilaselvityksen tekemisessä; ja 20) säteilyturvallisuuspoikkeamien syiden ja poikkeamasta aihetuvan altistuksen selvittämisessä sekä vastaavien tapahtumien estämiseksi tarpeellisten toimenpiteiden suunnittelussa / RB 8

9 VNa: LFA:n käyttäminen Lääketieteellisen fysiikan asiantuntijaa on käytettävä tiiviisti sädehoidossa, lukuun ottamatta vakiintuneita isotooppihoitoja. Lääketieteellisen fysiikan asiantuntijaa on käytettävä muissa kuin 1 momentissa tarkoitetussa isotooppihoidossa, toimenpideradiologiassa ja tietokonetomografiassa ja muissa vastaavissa suurta lääketieteellistä altistusta aiheuttavassa toiminnassa. Lääketieteellisen fysiikan asiantuntijaa on käytettävä toimintaa aloitettaessa ja lääketieteellisen fysiikan asiantuntijan on oltava käytettävissä toiminnan aikana kun kyseessä on muu kuin 1-2 momentissa tarkoitettu lääketieteellistä altistusta aiheuttava toiminta / RB 9

10 VNa: LFA:n käytön osa-alueet Turvallisuusluvanhaltijan on käytettävä lääketieteellisen fysiikan asiantuntijaa huolehtimaan lääketieteellisen altistuksen dosimetriasta mukaan lukien altistuksen määrittämiseen tarvittavat fysikaaliset mittaukset, antamaan säteilylaitteita koskevia neuvoja ja osallistumaan: 1) potilaan, tukihenkilön ja vapaaehtoisen tukittavan sekä raskaana olevan tutkittavan sikiön suojelun optimointiin; 2) potilaan säteilyaltistuksen vertailutasoihin vertaamiseen; 3) tavanomaisten radiologisten tutkimusten, toimenpiteiden ja hoitojen suorittamista koskevien ohjeiden laadintaan; 4) lääketieteellisen altistuksen annosten määrittämiseen ja tarvittavien mittalaitteistojen valintaan; 5) säteilylaitteiden teknisten määrittelyiden tekemiseen; 6) käyttötilojen suunnitteluun; 7) säteilylaitteiden laadunvarmistuksen määrittelyyn ja toteuttamiseen; 8) laitteiden vastaanottotarkastuksiin ja käytönaikaisten laitevaatimustenmukaisuuden osoittamiseen; 9) turvallisuusarvion laatimiseen lääketieteellisen altistuksen osalta; 10) suunnitellusta poikkeavien lääketieteellisten altistusten selvittämiseen sekä vastaavien tapahtumien estämiseksi tarpeellisten toimenpiteiden suunnitteluun; 11) henkilöstön säteilysuojelukoulutuksen suunnitteluun ja järjestämiseen / RB 10

11 Säteilyturvallisuusvastava ja -asiantuntija Säteilyturvallisuusasiantuntijaa on käytettävä työntekijöiden ja väestön säteilysuojelun suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Säteilyturvallisuusvastaavan tehtävänä on huolehtia toiminnanharjoittajan apuna säteilysuojelun toteuttamisesta / RB 11

12 Säteilyturvallisuusvastaavan pätevyys Ennen tämän lain voimaantuloa säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan pätevyys hyväksytään tässä laissa tarkoitetun säteilyturvallisuusvastaavan toimintakohtaista pätevyysalaa vastaavaksi pätevyydeksi. Ennen tämän lain voimaan tuloa Säteilyturvakeskuksen hyväksynnän saaneet vastaavan johtajan koulutuksen antamiseen hyväksynnän saaneet koulutusorganisaatiot voivat jatkaa vastaavan johtajan koulutuksen antamista 31 päivää joulukuuta 2018 mennessä. STA on myös pätevä STV:ksi / RB 12

13 STV:n pätevöitymisalat STM:n asetukseen 1 Terveydenhuollon röntgentoiminta 2 Hammasröntgentoiminta 3 Perusterveydenhuollon tavanomaiset natiiviröntgentutkimukset 4 Eläinröntgentoiminta 5 Isotooppilääketiede 6 Säteilylaitteiden ja -lähteiden asennus, korjaus ja huolto 7 Säteilyn yleiskäyttö terveydenhuollossa ja eläinlääketieteessä 8 Umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin tutkimus- ja isotooppituotantokiihdytintoiminta) sekä C-tyypin laboratoriotoiminta 9 Tutkimus- ja isotooppituotantokiihdytintoiminta 10 Avo- ja umpilähteiden käyttö A- ja B-tyypin laboratorioissa 11 Teollisuusradiografia 12 Luonnonsäteilylle altistava toiminta 13 Ydinenergian käyttö / RB 13

14 Laki: Säteilyturvallisuusasiantuntijan kelpoisuus Terveydenhuollon säteilytoiminnassa sekä sellaisessa eläinlääketieteen säteilytoiminnassa, jossa käytetään isotooppeja tai annetaan sädehoitoa, säteilyturvallisuusasiantuntijana voi toimia ainoastaan henkilö, jolla on oikeus käyttää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettua sairaalafyysikon ammattinimikettä. Muussa säteilytoiminnassa säteilyturvallisuusasiantuntijan kelpoisuusvaatimuksena on yliopistolaissa (558/2009) tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto soveltuvalta matemaattis-luonnontieteelliseltä tai teknilliseltä alalta. Lisäksi säteilysuojeluosaaminen ja työkokemusta 14

15 VNa: Säteilyturvallisuusasiantuntijan osaamisalat Säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA:n) osaamisalat ovat 1) säteilytoiminta terveydenhuollossa ja eläinlääketieteessä; 2) säteilytoiminta teollisuudessa ja tutkimuksessa; 3) ydinenergian käyttö. 15

16 STMa: STA:n säteilysuojelukoulutus ja työkokemus Taso EQF 7 Työkokemus: Terveydenhuolto ja eläinlääketiede: Vähintään kahden vuoden työkokemus säteilyn käytöstä ja säteilysuojelutehtävistä terveydenhuollossa ja/tai eläinlääketieteessä pätevyysalasta riippuen. Teollisuus ja tutkimus: Vähintään kolmen vuoden työkokemus säteilyn käytöstä ja säteilysuojelutehtävistä teollisuuden ja tutkimuksen aloilta. Ydinenergian käyttö: Vähintään kolmen vuoden työkokemus säteilysuojelu- tai säteilyturvallisuustehtävistä ydinlaitoksilla. 16

17 Säteilyturvallisuusasiantuntijan säteilysuojelukoulutus 1/4 1. Tieteellinen perusta, yleistieto säteilystä 1.1 Ydinfysiikka 1.2 Säteilyfysiikka 1.3 Radiokemia Ymmärtää syvällisesti eri säteilylajien ominaisuudet, fysikaaliset syntymekanismit, vuorovaikutusilmiöt ja radioaktiivisten aineiden muut ominaisuudet sekä säteilyn käyttöön perustuvien sovellusten ja tutkimusmenetelmien periaatteet. Kykenee toimimaan asiantuntijana uusien sovellusten ja menetelmien käyttöönotossa ja uudentyyppistä toimintaa aloitettaessa. 17

18 Säteilyturvallisuusasiantuntijan säteilysuojelukoulutus 2/4 2.Mittaustekniikka ja laskennalliset menetelmät 2.1 Säteilyn mittaaminen ja mittausmenetelmät 2.2 Säteilydosimetria 2.3 Säteilysuojausten suunnittelu Ymmärtää säteilyn mittausmenetelmät ja säteilyaltistuksen kokeelliset ja laskennalliset määritysmenetelmät. Osaa määritellä toimintaan sopivat säteilymittarien ominaisuudet Osaa suunnitella säteilyn käyttöpaikkojen säteilysuojaukset. 18

19 Säteilyturvallisuusasiantuntijan säteilysuojelukoulutus 3a/4 3. Säteilysuojelu 3.1 Säteilybiologia 3.2 Suureet ja yksiköt 3.3 Perusperiaatteet 3.4 Väestön suojelu sisältäen kontaminaation sekä ympäristön altistusreittinä 3.5 Lainsäädäntö ja kansainväliset suositukset 3.6 Säteilyturvallisuus- ja turvajärjestelyt toiminnan harjoittamispaikalla 3.7 Riskien tunnistaminen ja varautuminen säteilyturvallisuuspoikkeamiin 3.8 Toiminta säteilyturvallisuuspoikkeamissa 3.9 Johtamisjärjestelmä sekä STA:n, STV:n ja LFA:n tehtävät ja yhteistyö 3.10 Turvallisuuskulttuuri, säteilysuojelun täydennyskoulutus ja laadunvarmistus 19

20 Säteilyturvallisuusasiantuntijan säteilysuojelukoulutus 3b/4 Ymmärtää säteilysuojelun keskeiset periaatteet ja lainsäädännön sekä toiminnan harjoittamispaikalla tarvittavat säteilysuojelu- ja turvajärjestelyt Kykenee toimimaan pätevyysalansa asiantuntijana, viestimään säteilysuojeluasioista ja opastamaan toiminnanharjoittajaa lakisääteisten vaatimusten noudattamisessa. Kykenee opastamaan toiminnanharjoittajaa toiminnasta aiheutuvan altistuksen arvioimisessa, suojelun optimoinnissa sekä ennaltaehkäisevässä suunnittelussa ja riskien kartoituksessa. Osaa neuvoa toiminnanharjoittajaa koulutuksen ja opastuksen järjestämiseksi säteilytoimintaan osallistuvalle henkilöstölle säteilyturvalliseen työskentelyyn ja suunnitella tarvittavan säteilysuojelun täydennyskoulutuksen. 20

21 Säteilyturvallisuusasiantuntijan säteilysuojelukoulutus 4a/4 4. Säteilytoiminta pätevyysalalla 4.1 Toiminta, säteilyn käyttötavat, säteilylähteiden ominaisuudet ja käsittely 4.2 Säteilylähteiden hankintaprosessi, asennus, korjaus ja huolto 4.3 Säteilylähteiden kauppa, tuonti, vienti, siirrot ja kuljetus 4.4 Säteilylähteiden kirjanpito, varastointi ja käytöstä poistaminen 4.5 Radioaktiivisten jätteiden käsittely, päästöt, dekontaminointi. 21

22 Säteilyturvallisuusasiantuntijan säteilysuojelukoulutus 4b/4 +eläinröntgentoiminta 22

23 Lääketieteellisen fysiikan asiantuntijan kelpoisuus Säteilylaki: Lääketieteellisen fysiikan asiantuntija on henkilö, jolla on oikeus käyttää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettua sairaalafyysikon ammattinimikettä. 23

24 Säteilysuojelukoulutuksen perusteet EU RP 175:n mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöille Suosituksen laatijoina ESR, EFRS, EFOMP, ESTRO, EANM, CIRSE (MEDRAPET-projekti) Säteilysuojelukoulutuksen pitää olla osa ammatillista koulutusta Keskeiset osaamistavoitteet kaikille terveydenhuollon säteily käytön ammattilaisille ja lähettäville lääkäreille vähintään tutkintojen viitekehyksen (EQF) tasolla 6 24

25 Vaatimukset ammattiryhmittäin STM:n asetuksessa Lääketieteen lisensiaatti, rajatun läheteoikeuden omaava sairaanhoitaja ja suuhygienisti Radiologi ja muu toimenpideradiologiaa tekevä erikoislääkäri, hammasradiologi Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoislääkäri Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri Hammaslääketieteen lisensiaatti Muu säteilyä käyttävä lääkäri Sairaalafyysikko Röntgenhoitaja Muu säteilyä käyttävä terveydenhuollon ammattihenkilö, Säteilyyn perehtynyt työterveyslääkäri Muu säteilylle altistavaa työtä tekevä terveydenhuollon ammattihenkilö Eläinlääketieteen lisensiaatti 25

26 Terveydenhuollon ammattihenkilöiden säteilysuojelukoulutus (asetus) 1/3 Osaamistavoitteet: A. Fysiikka ja säteilybiologia: Lähettävä lääkäri: Osaa viestiä yleisellä tasolla lääketieteellisestä altistuksesta, työperäisestä altistuksesta ja väestön altistuksesta sekä tulkita säteilyriskejä. Radiologi: Osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta omalla alallaan sekä tulkita säteilyriskejä. Osaa perustella lähetteen antajalle ja potilaalle lääketieteellisestä altistuksesta aiheutuvan säteilyriskin. Osaa ottaa huomioon kuvanlaatuun ja säteilyaltistukseen liittyvät tekijät laitevalinnassa ja kuvantamisohjelmien optimoinnissa sekä kuvantamismenetelmän valinnassa yksittäiselle potilaalle. Röntgenhoitaja: Osaa viestiä tärkeimmistä lääketieteelliseen altistukseen, työntekijöiden altistukseen ja väestön altistukseen vaikuttavista tekijöistä. Osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työssä sekä tulkita säteilyriskejä. Osaa ottaa huomioon kuvanlaatuun ja säteilyaltistukseen liittyvät tekijät yksittäisen potilaan kuvantamisessa ja hoidossa. Sairaalafyysikko: Hallitsee lääketieteellisen fysiikan ja säteilybiologian ja pystyy soveltamaan tietoja työskentelyalallaan. Osaa viestiä ja ohjata muita viestimään säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työssä. Osaa arvioida ja tulkita säteilyriskejä. Osaa opastaa laitteiden ja ohjelmistojen valinnassa ottaen huomioon kuvanlaatuun ja säteilyaltistukseen liittyvät tekijät. 26

27 Terveydenhuollon ammattihenkilöiden säteilysuojelukoulutus 2/3 Osaamistavoitteet: B. Säteilysuojelu lääketieteellisessä altistuksessa: Lähettävä lääkäri: Ymmärtää yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä potilasturvallisuuden varmistamiseksi eri altistustilanteissa, erityisesti ottaen huomioon lapsen, nuoren, sikiön ja oireettoman henkilön säteilysuojelun erityispiirteet. Radiologi: Ymmärtää yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä potilasturvallisuuden varmistamiseksi eri altistustilanteissa, erityisesti ottaen huomioon lapsen, nuoren, sikiön ja oireettoman henkilön säteilysuojelun erityispiirteet. Osaa antaa ohjeet potilaan seurantaa varten erittäin suuren säteilyaltistuksen mahdollisesti aiheuttamien haittojen varalta. Röntgenhoitaja: Ymmärtää yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä potilasturvallisuuden varmistamiseksi eri altistustilanteissa, erityisesti ottaen huomioon lapsen, nuoren, sikiön ja oireettoman henkilön säteilysuojelun erityispiirteet. Sairaalafyysikko: Osaa arvioida ja kehittää työskentelyalalle soveltuvia säteilysuojelumenettelyjä lääketieteellisen altistuksen optimoimiseksi sekä säteilyn lääketieteellisestä käytöstä aiheutuvan väestön ja työperäisen altistuksen optimoimiseksi. 27

28 Terveydenhuollon ammattihenkilöiden säteilysuojelukoulutus 3/3 Osaamistavoitteet: C. Työntekijän säteilysuojelu: Lähettävä lääkäri: Osaa suojautua työssään säteilyltä annettujen ohjeiden mukaisesti. Radiologi: Osaa käyttää työntekijän suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä. Röntgenhoitaja: Osaa käyttää työntekijän suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä. Sairaalafyysikko: Osaa optimoida säteilyn lääketieteellisestä käytöstä aiheutuvaa työperäistä altistusta yhteistyössä säteilyturvallisuusasiantuntijan kanssa. STA antaa neuvoja työntekijän suojelusta toiminnanharjoittajalle ja STV on käytännön säteilysuojelusta vastaava henkilö, joka toimii toiminnanharjoittajan apuna. 28

29 Säteilysuojelun täydennyskoulutus STM:n asetus: Täydennyskoulutuksessa on painotettava kussakin tehtävässä tarpeellisia säteilyturvallisuuteen liittyviä erityispiirteitä ja kyseisessä säteilytoiminnassa säteilyturvallisuuteen vaikuttavia muutoksia, uusinta tietoa säteilyn vaikutuksista sekä säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita koskevia muutoksia. STA 20 tuntia ja STV 10 tuntia / 5 vuotta Terveydenhuollon ammattihenkilöt 5 vuoden jaksoissa 40 tuntia: radiologi, muu säteilyä runsaasti käyttävä lääkäri tai hammasradiologi, isotooppilääkäri, sädehoitolääkäri, sairaalafyysikko, röntgenhoitaja, isotooppiyksikön hoitaja 20 tuntia: muu säteilyä käyttävä lääkäri, hammaslääkäri, asennusta, korjausta tai huoltoa terveydenhuollon säteilylaitteille tai -lähteille suorittava henkilö, säteilyyn perehtynyt työterveyslääkäri, säteilyn käytössä avustava terveydenhuollon ammattihenkilö, muu säteilylle altistavaa työtä tekevä terveydenhuollon ammattihenkilö 8 tuntia: lähettävä lääkäri 5 tuntia: eläinlääkäri, eläinten hoitaja 29

30 VNa: henkilöstöresurssit 1/3 Valtuus säteilylain 22 :n 2 momentti: Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että hänellä on käytettävissään toiminnan luonteeseen ja laajuuteen katsoen tarpeellinen asiantuntemus sekä taloudelliset ja henkilöstövoimavarat toiminnan turvallisuutta koskevissa asioissa. Nyt ohjeessa ST 2.1 sädehoidon lääkärille, röntgenhoitajalle ja sairaalafyysikolle lukumääräiset vaatimukset Asetus: Säteilyn lääketieteellisen käytön turvallisuuden varmistamiseksi 1. sädehoitolääkärin on oltava käytettävissä jokaisen hoitokerran yhteydessä ja isotooppilääkärin radionuklidihoidon yhteydessä 2. sädehoitoa annettaessa paikalla on oltava kaksi hoidon varmistamisen ja keskeyttämisen osaavaa terveydenhuollon ammattihenkilöä, joista toisen on oltava röntgenhoitaja. 30

31 VNa: henkilöstöresurssit 2/3 3. sairaalafyysikon on oltava käytettävissä jokaisen sädehoidon annoslaskennan ja hoidon toteutuksen varmistamiseksi, lukuun ottamatta vakiintuneita isotooppihoitoja. 4. isotooppilääkärin on oltava käytettävissä oikeutusarvioinnin varmistamiseksi ennen jokaista isotooppitutkimusta ja kuvien tulkintaa varten. Yhdistelmätutkimusten kuvien tulkintaa varten on oltava käytettävissä asianmukaisen koulutuksen saanut lääkäri. 5. radiologin on oltava käytettävissä oikeutusarvioinnin varmistamiseksi ennen jokaista röntgentutkimusta ja kuvien tulkintaa varten. Yhdistelmätutkimusten kuvien tulkintaa varten on oltava käytettävissä asianmukaisen koulutuksen saanut lääkäri. 31

32 VNa: henkilöstöresurssit 3/3 6. radioaktiivisten lääkkeiden valmistamiseksi on oltava käytössä henkilöstö, joka vaaditaan lääkelain 14 :n tarkoittamia lääkkeiden hyvien tuotantotapojen noudattamiseen 7. radioaktiivisten lääkkeiden antamiseksi tutkittavalle tai hoidettavalle on oltava käytettävissä terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on säteilylain 92 :n 1 momentissa tarkoitetun lääkärin määräys tehtävän suorittamiseen 8. isotooppitutkimuksen aikana röntgenhoitajan tai isotooppilääketieteen kuvantamiseen koulutuksen saaneen sairaanhoitajan tai bioanalyytikon tai sairaalafyysikon on oltava paikalla varmistamassa tutkimuksen kulku 32

33 Kliinisen auditoinnin säädökset Kliinisen auditoinnin pykälät uudessa säteilylaissa vastaavat kuin aiemmassa laissa. Uutena asiana laissa on velvoite raportoida auditoinnista, josta aiemmin säädettiin STMa:ssa. STMa säteilyn lääketieteellisestä käytöstä 423/2000 kumoutuu uudella STM:n asetuksella. STMa: Kliininen auditointi tarkoittaa sekä sisäistä että ulkoista kliinistä auditointia EU RP 159:n mukaisesti / RB 33

34 Lääketieteellisen altistuksen luokitus valtioneuvoston asetuksessa Luokka 3 Luokka 2 Luokka 1 Lääketieteellinen altistus Efektiivinen annos 0,1 msv, ja toiminnasta ei aiheudu potilaalle säteilyhaittaa. Efektiivinen annos 100 msv, ja toiminnasta ei aiheudu potilaalle säteilyhaittaa. Efektiivinen annos > 100 msv, tai paikallinen tai elimeen absorboitunut annos > 10 Gy, tai toiminnasta Sädehoito voi ja aiheutua sydämen potilaalle säteilyhaitta. toimenpideradiologia / RB 34

35 Kliinisen auditoinnin soveltaminen Luokka 3 Luokka 2 Luokka 1 SISÄINEN AUDITOINTI 4 VUODEN VÄLEIN TÄYDENTÄÄ ITSEARVIOINTEJA ULKOINEN AUDITOINTI 8 VUODEN VÄLEIN ULKOINEN AUDITOINTI 6 VUODEN VÄLEIN Tavanomainen hammasröntgen, luun mineraalipitoisuuden mittaus (dexa) Röntgentoiminta ja isotooppilääketiede Sädehoito ja sydämen toimenpideradiologia / RB 35

36 Miten järjestelmä muuttuu? Nykyisin kaikki 5 vuoden välein paitsi hammasröntgen Vuosi ilman kliinistä auditointia Ulkoinen kliininen auditointi Uusi järjestelmä: Tavanomainen hammasröntgentoiminta ja dexa-toiminta Sisäinen kliininen auditointi Röntgentoiminta ja isotooppilääketiede Sädehoito ja sydämen toimenpideradiologia / RB 36

Säteilylainsäädännön uudistus

Säteilylainsäädännön uudistus Säteilylainsäädännön uudistus 5.4.2017, Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät Ritva Bly ritva.bly@stuk.fi 1 Esityksen sisältö Yleistä uusista säännöksistä Keskeisiä käsitteitä ja säteilysuojelujärjestelmä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään säteilylain ( / ) nojalla: Tätä asetusta ei sovelleta ionisoimattomaan säteilyyn.

Lisätiedot

Ehdotus sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi ionisoivasta säteilystä

Ehdotus sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi ionisoivasta säteilystä 1 Ehdotus sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi ionisoivasta säteilystä Ehdotuksen pääasiallinen sisältö 1. Johdanto Asetus liittyy säteilylainsäädännön kokonaisuudistukseen ja turvallisuutta koskevien

Lisätiedot

Säteilylain muutokset 2018

Säteilylain muutokset 2018 Säteilylain muutokset 2018 Kauppiastapaaminen STUK 9.11.2016 Ritva Havukainen Säteilyturvakeskus 1 Säteilylainsäädännön kokonaisuudistus Uudistus koskee: Säteilylaki Säteilyasetus STM:n asetukset ST-ohjeet

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS 1 Yleistä 3 2 Toiminnan harjoittajan on varmistuttava henkilöstönsä pätevyydestä ja säteilysuojelukoulutuksesta 3

Lisätiedot

5/17/2016. Kaikki säteily vaarallista? Tarve säteilyn käyttöön liittyville määräyksille? Euroopan yhteisöjen säädökset

5/17/2016. Kaikki säteily vaarallista? Tarve säteilyn käyttöön liittyville määräyksille? Euroopan yhteisöjen säädökset Kaikki säteily vaarallista? Tarve säteilyn käyttöön liittyville määräyksille? Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset ST-koulutus 17.5.2016, Naistenklinikka Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus Ohje ST 1.8 Luonnos 4 9.12.2015

Säteilyturvakeskus Ohje ST 1.8 Luonnos 4 9.12.2015 Säteilyturvakeskus Ohje ST 1.8 Luonnos 4 9.12.2015 Ohjeeseen tehdään tarkennuksia, jotta se vastaa nykyisiä käytäntöjä. Muutokset koskevat hammasröntgentoimintaa, joka vaatii nykyisin turvallisuusluvan.

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS 1 YLEISTÄ 3 2 PÄTEVYYS JA SEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS 3 2.1 Vastaava johtaja 3

Lisätiedot

Säädöstyön näkökulma laadunvarmistukseen

Säädöstyön näkökulma laadunvarmistukseen Säädöstyön näkökulma laadunvarmistukseen Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät 9.-10.6.2016, Säätytalo Ritva Bly 1 Suomessa uudistetaan koko säteilylainsäädäntö Uudistus koskee nykyisestä lainsäädännöstä

Lisätiedot

Säteilylainsäädännön uudistuksen tilanne

Säteilylainsäädännön uudistuksen tilanne Säteilylainsäädännön uudistuksen tilanne Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät 9.-10.6.2016, Säätytalo Ritva Bly 1 Säädösvalmistelun ohjaus STM on nimennyt ohjausryhmän, jonka toimikausi on 15.1.2015 30.6.2017.

Lisätiedot

Säteilyn käyttöorganisaatiossa

Säteilyn käyttöorganisaatiossa OHJE ST 1.8 / 17.2.2012 Säteilyn käyttöorganisaatiossa toimivien henkilöiden pätevyys ja säteilysuojelukoulutus 1 Yl e i s t ä 3 2 To i m i n n a n h a r j o i tt a j a n o n v a r m i s tu tt a v a h

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän. suositukset. Alueellinen kuvantamiskeskus, TAYS. Tampereen yliopisto, Seppo Soimakallio. Professori

STM:n asiantuntijaryhmän. suositukset. Alueellinen kuvantamiskeskus, TAYS. Tampereen yliopisto, Seppo Soimakallio. Professori STM:n asiantuntijaryhmän suositukset Seppo Soimakallio Professori Tampereen yliopisto, Alueellinen kuvantamiskeskus, TAYS STM:n asiantuntijaryhmä Asiantuntijaryhmän jäsenet Professori Seppo Soimakallio

Lisätiedot

3/8/2016. Ionisoivaa säteilyä koskevat säädökset Suomessa. Euroopan yhteisöjen säädökset

3/8/2016. Ionisoivaa säteilyä koskevat säädökset Suomessa. Euroopan yhteisöjen säädökset Ionisoivaa säteilyä koskevat säädökset Suomessa Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 8.3.2016, ST-koulutus Meilahti, ls 3 Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säädökset

Lisätiedot

Oikeutusoppaan esittelyä

Oikeutusoppaan esittelyä Oikeutusoppaan esittelyä Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Tarkastaja, STUK 11.2.2015 Oikeutus säteilylle altistavissa tutkimuksissa opas hoitaville lääkäreille (STUK opastaa / maaliskuu

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä

Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään säteilylain ( / ) nojalla: Tätä asetusta ei sovelleta ionisoimattomaan säteilyyn. 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Kliinisen auditoinnin

Kliinisen auditoinnin Kliinisen auditoinnin tulokset Mirja Hirvonen-Kari THM, MQ 12.12.2006 Sisältö Selvityksen lähtökohdat Kliinisen auditoinnin havainnot ja kehittämissuositukset Toinen kierros 12.12.2006 mirja h-k 2 Tausta

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO 11.11.2014 sivu 1(7) SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO Tämä asiakirja liittyy osana Etelä-Savon Sairaanhoitopiiriä koskeviin turvallisuuslupiin. Hallitus 11.11.2014 sivu 2(7) Sisällysluettelo SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Mika Markkanen Sisältö Säteilysuojelun perusnormidirektiivi (BSS-direktiivi) ja lainsäädännön kokonaisuudistus Uusia ST-ohjeita (v.2013-2014 aikana voimaantulleita) Uudistettavana

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) 14617/15 ATO 75 SAN 403 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 3. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Sädehoidon huoltokyselyn tulokset

Sädehoidon huoltokyselyn tulokset Sädehoidon huoltokyselyn tulokset Sädehoitofyysikoiden 31. neuvottelupäivät 5.-6.6.2014 1 Tavoite ja toteutus Tavoitteena selvittää: Säteilyturvallisuuteen vaikuttavien määräysten ja ohjeiden toteutumista

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET Säteily ja terveys -kurssi TTL 9.12.2016 STUK - Säteilyturvakeskus Lainsäädäntö EU-lainsäädäntö BSS-direktiivi 1, jossa huomioidaan ICRP:n

Lisätiedot

SÄTEILYSUOJELUN TÄYDENNYSKOULUTUS VSSHP:ssä

SÄTEILYSUOJELUN TÄYDENNYSKOULUTUS VSSHP:ssä SÄTEILYSUOJELUN TÄYDENNYSKOULUTUS VSSHP:ssä Mika Teräs, Apulaisylifyysikko Säteilyn vastaava johtaja, Kliininen fysiologia, Isotooppi ja PET Säteilyturvallisuus isotooppilääketieteessä Helsinki 22.11.2013

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus VAK-päivä 9.2.2017 Santtu Hellstén STUK http://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilynkayttajalle/toiminnanvalvonta/radioaktiivisten-aineidenkuljetus Aiheet Pikakurssi säteilyyn

Lisätiedot

Muutokset säädöksiin EU:n BSS:n toimeenpano

Muutokset säädöksiin EU:n BSS:n toimeenpano Muutokset säädöksiin EU:n BSS:n toimeenpano Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä 10.-11.12.2015, Säätytalo Ritva Bly 1 Esityksen sisältö Säädösuudistuksen tilanne työryhmätyöskentelyn esittelyä

Lisätiedot

SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS TERVEYDENHUOLLOSSA

SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS TERVEYDENHUOLLOSSA OHJE ST 1.7 / 10.12.2012 SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS TERVEYDENHUOLLOSSA 1 Yleistä 3 2 Säteilysuojelukoulutusta annetaan perus- ja jatkokoulutuksessa sekä täydennyskoulutuksena 3 2.1 Säteilysuojelu perus- ja

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.-21.5.2014 Riina Alén STUK - Säteilyturvakeskus RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Lainsäädäntö EU-lainsäädäntö

Lisätiedot

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille Ohjelma KAHVITAUKO

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille Ohjelma KAHVITAUKO Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 27. - 30.8.2013 Ohjelma Paikka: Kuopion Yliopistollinen Sairaala, Auditorio I Luennoitsija Ti 27.8.13 9.00-9.30 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

säteilyn käyttöorganisaatio

säteilyn käyttöorganisaatio OHJE ST 1.4 / 2.11.2011 säteilyn käyttöorganisaatio 1 Yl e i s t ä 3 2 Sä t e i l y n k äy tt ö o r g a n i s a a t i o k uva t a a n o r g a n i s a a t i o s e l v i t y k s e s s ä 3 2.1 Organisaatioselvityksen

Lisätiedot

STM:n asetuksessa (423/2000) mainitun kymmenen

STM:n asetuksessa (423/2000) mainitun kymmenen STM:n asetuksessa (423/2000) mainitun kymmenen kohdan huomioon ottaminen kliinisissä auditoinneissa (Suositus no 4, 1.5.2008) Kliinisestä auditoinnista annettava auditointiraportti ja sen säilytysaika

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO OHJE ST 1.4 / 16.4.2004 SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO 1 YLEISTÄ 3 2 SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO JA ORGANISAATIOSELVITYS 3 2.1 Organisaatioselvityksessä esitettävät asiat 3 2.2 Organisaatioselvityksen laajuus

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Mika Markkanen Eero Kettunen Sisältö Säteilylainsäädännön kokonaisuudistus Uusia ST-ohjeita (v.2014-2015 aikana voimaantulleita) Röntgenlaitteiden kaupan ja hallussapidon luvanvaraisuus

Lisätiedot

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 24.11.2015, ST-koulutus Biomedicum Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Säteilyn käytön turvallisuuskulttuurin kehittäminen hoitotyössä Anja Henner 1

Säteilyn käytön turvallisuuskulttuurin kehittäminen hoitotyössä Anja Henner 1 Säteilyn käytön turvallisuuskulttuurin kehittäminen hoitotyössä 18.11.2016 Anja Henner 1 Turvallisuuskulttuuri säteilyn käytössä lääketieteellisessä säteilyn käytössä edellyttää, että koko säteilynkäyttöorganisaatio

Lisätiedot

Ajankohtaista lainsäädännöstä ja ohjeistuksesta

Ajankohtaista lainsäädännöstä ja ohjeistuksesta Ajankohtaista lainsäädännöstä ja ohjeistuksesta Petra Tenkanen-Rautakoski Sisältö Säteilysuojelun perusnormidirektiivi (EU-BSS-direktiivi) ja lainsäädännön kokonaisuudistus Uusia ST-ohjeita (v.2013-2014

Lisätiedot

säteilyn käyttöorganisaatio

säteilyn käyttöorganisaatio OHJE ST 1.4 / 2.11.2011 säteilyn käyttöorganisaatio 1 Yl e i s t ä 3 2 Sä t e i l y n k äy tt ö o r g a n i s a a t i o k uva t a a n o r g a n i s a a t i o s e l v i t y k s e s s ä 3 2.1 Organisaatioselvityksen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON FYSIIKAN LAITOKSEN SÄTEILYTURVALLISUUSJOHTOSÄÄNTÖ

HELSINGIN YLIOPISTON FYSIIKAN LAITOKSEN SÄTEILYTURVALLISUUSJOHTOSÄÄNTÖ HELSINGIN YLIOPISTON FYSIIKAN LAITOKSEN SÄTEILYTURVALLISUUSJOHTOSÄÄNTÖ Yhteystiedot: FYSIIKAN LAITOS Physicum Kiihdytinrakennus käyntiosoite Gustaf Hällströmin katu 2a Pietari Kalmin katu 2 (Helsinki 56)

Lisätiedot

SÄTEILYSUOJELUKOULUTUKSEN TILA JA TARVE SUOMESSA VUONNA 2003

SÄTEILYSUOJELUKOULUTUKSEN TILA JA TARVE SUOMESSA VUONNA 2003 STUK-B-STO 53 / HELMIKUU 2004 SÄTEILYSUOJELUKOULUTUKSEN TILA JA TARVE SUOMESSA VUONNA 2003 Arttu Piri STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Osoite/Address

Lisätiedot

Tietoisku! Mitä mittareita milloinkin?

Tietoisku! Mitä mittareita milloinkin? Tietoisku! Mitä mittareita milloinkin? Teollisuuden ja tutkimuksen 12. säteilyturvallisuuspäivät m/s Mariella, Viking Line, 6.4.2017 Santtu Hellstén STUK Milloin säteilymittaria tarvitaan? Säteilylaki

Lisätiedot

Työntekijöiden säteilyannokset

Työntekijöiden säteilyannokset Työntekijöiden säteilyannokset Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä 10. 11.12.2015 Säätytalo, Helsinki Maaret Lehtinen Säteilyturvakeskus Altistus terveydenhuollossa maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Säteilevät naiset -seminaari 15.9.2004, Säätytalo STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

Säteilevät naiset -seminaari 15.9.2004, Säätytalo STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Säteilevät naiset -seminaari 15.9.2004, Säätytalo Yleistä säteilyn käytöstä lääketieteessä Mitä ja miten valvotaan Ionisoivan säteilyn käytön keskeisiä asioita Tutkimusten on oltava oikeutettuja Tutkimukset

Lisätiedot

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta Terveydenhuollon röntgentoiminnan asiantuntijoiden neuvottelupäivät 13.-14.4.2015, Siikaranta,

Lisätiedot

Sädehoidon toteutus ja laadunvarmistus. Janne Heikkilä Sairaalafyysikko Syöpäkeskus, KYS

Sädehoidon toteutus ja laadunvarmistus. Janne Heikkilä Sairaalafyysikko Syöpäkeskus, KYS Sädehoidon toteutus ja laadunvarmistus Janne Heikkilä Sairaalafyysikko Syöpäkeskus, KYS Hoitohuone Mitä hoitofraktion aikana tapahtuu? Potilaan valmistelu ja asettelu Keskustelu Vaatetuksen vähentäminen

Lisätiedot

FL, sairaalafyysikko, Eero Hippeläinen Keskiviikko , klo 10-11, LS1

FL, sairaalafyysikko, Eero Hippeläinen Keskiviikko , klo 10-11, LS1 FL, sairaalafyysikko, Eero Hippeläinen Keskiviikko 19.12.2012, klo 10-11, LS1 Isotooppilääketiede Radioaktiivisuus Radioaktiivisuuden yksiköt Radiolääkkeet Isotooppien ja radiolääkkeiden valmistus 99m

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

KLIINISET AUDITOINNIT JA AKKREDITOINTITOIMINTA. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

KLIINISET AUDITOINNIT JA AKKREDITOINTITOIMINTA. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu KLIINISET AUDITOINNIT JA AKKREDITOINTITOIMINTA Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu KLIININEN AUDITOINTI Kliininen auditointi on säteilyn lääketieteellisen käytön Suunnitelmallista arviointia, jossa

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

Säteilyturvallisuudesta vastaavan johtajan koulutus Suomessa vuonna 2008

Säteilyturvallisuudesta vastaavan johtajan koulutus Suomessa vuonna 2008 STUK-B 109 / MARRASKUU 2009 B Säteilyturvallisuudesta vastaavan johtajan koulutus Suomessa vuonna 2008 Ritva Havukainen, Ritva Bly, Mika Markkanen Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and

Lisätiedot

STUK OPASTAA / LOKAKUU 2011. KKTT-laitteen käyttö. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

STUK OPASTAA / LOKAKUU 2011. KKTT-laitteen käyttö. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority STUK OPASTAA / LOKAKUU 2011 KKTT-laitteen käyttö Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisältö Johdanto...3 Viranomaisvaatimukset KKTT-laitteen käytölle...4

Lisätiedot

SÄTEILYTURVALLISUUS LENTOTOIMINNASSA

SÄTEILYTURVALLISUUS LENTOTOIMINNASSA OHJE ST 12.4 / 1.11.2013 SÄTEILYTURVALLISUUS LENTOTOIMINNASSA 1 Yleistä 3 2 Lentotoiminnan harjoittaja selvittää säteilyaltistuksen määrän 3 3 Lentohenkilöstön säteilyaltistusta rajoitetaan ja seurataan

Lisätiedot

SÄTEILYTURVALLISUUS ISOTOOPPILÄÄKETIETEESSÄ

SÄTEILYTURVALLISUUS ISOTOOPPILÄÄKETIETEESSÄ OHJE ST 6.3 / 14.1.2013 SÄTEILYTURVALLISUUS ISOTOOPPILÄÄKETIETEESSÄ 1 Yleistä 3 2 Määritelmiä 3 3 Säteilyn käyttö ja turvallisuuslupa 3 3.1 Toiminnan harjoittaja vastaa turvallisuudesta 3 3.2 Säteilyn

Lisätiedot

SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA OHJE ST 7.1 / 2.8.2007 SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 3 3 YLEISET VAATIMUKSET 3 3.1 Työolojen tarkkailu 4 3.2 Annostarkkailu 4 3.3 Dokumentointi ja asiakirjojen säilytys 4 4 TYÖOLOJEN

Lisätiedot

SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUS

SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUS SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUS 1 Yleistä 3 2 Yleiset periaatteet 3 2.1 Oikeutus 3 2.2 Optimointi 4 2.3 Yksilönsuoja 4 2.4 Säteilyn käyttöä koskevia kieltoja 4 3 Säädökset ohjaavat säteilytoiminnan turvallisuutta

Lisätiedot

Opintojaksosta P-01 Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus osuus Säteilyturvallisuus

Opintojaksosta P-01 Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus osuus Säteilyturvallisuus Opintojaksosta 761116P-01 Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus osuus Säteilyturvallisuus Radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily ovat aina kuuluneet ihmisen elinympäristöön. Säteilyn haittavaikutuksista

Lisätiedot

OHJE LÄHETTÄVÄLLE LÄÄKÄRILLE Sivu 1/5

OHJE LÄHETTÄVÄLLE LÄÄKÄRILLE Sivu 1/5 Sivu 1/5 YLEISOHJE ISOTOOPPITUTKIMUKSIIN POTILAITA LÄHETTÄVILLE LÄÄKÄREILLE Missä tutkimukset tehdään? Kaikki isotooppitutkimukset tehdään Satakunnan keskussairaalan Kliinisen fysiologian laboratoriossa

Lisätiedot

Suositus No 9, 1.11.2013 1(8)

Suositus No 9, 1.11.2013 1(8) Suositus No 9, 1.11.2013 1(8) Kliinisen auditoinnin kolmas auditointikerta Sisältö 1. JOHDANTO... 2 2. AUDITOINTIOHJELMA... 2 3. AUDITOINNIN TOTEUTUS... 3 3.1 Aikaisempien suositusten huomioon ottaminen...

Lisätiedot

Uusittu ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus

Uusittu ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus Uusittu ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus Kauppiastapaaminen STUKissa 9.11.2016 Siiri Maria Aallos Ståhl Ohjeen sisältö 1 Johdanto 2 Yleiset vaatimukset 3 Umpilähteitä

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Säteilytoiminta ja turvallisuus

Säteilytoiminta ja turvallisuus Säteilytoiminta ja turvallisuus Säteilyn käytön turvallisuus -osasto valvoo säteilyn käyttöä Säteilyturvakeskuksen (STUK) tehtävänä on valvoa säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan turvallisuutta. Ydinvoiman

Lisätiedot

STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet

STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet Sädehoitofyysikoiden 33. neuvottelupäivät, Säätytalo 9. 10.6.2016 Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Uudet ST ohjeet ja päätökset Numero Aihe Julkaisupäivä ST 1.8 Säteilyn

Lisätiedot

ovat sellaiset, että säteilyä voidaan turvallisesti käyttää.

ovat sellaiset, että säteilyä voidaan turvallisesti käyttää. Kansainväliset standardointialan järjestöt IEC (International Electrotechnical Commission) ja ISO (International Organization for Standardization) julkaisevat standardeja muun muassa ionisoivaa säteilyä

Lisätiedot

SÄTEILYTURVALLISUUS TYÖPAIKALLA

SÄTEILYTURVALLISUUS TYÖPAIKALLA OHJE ST 1.6 / 10.12.2009 SÄTEILYTURVALLISUUS TYÖPAIKALLA 1 Yl e i s t ä 3 2 Toiminnan harjoittaja vastaa turvallisuudesta 3 2.1 Toiminta on suunniteltava ja riskit tunnistettava ennakkoon 3 2.2 Säteilyn

Lisätiedot

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU OHJE ST 7.5 / 13.6.2014 SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU 1 Yleistä 3 2 Terveystarkkailun tarkoitus 3 3 Toiminnan harjoittajan velvollisuudet 3 3.1 Työntekijän terveyttä on tarkkailtava

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.11.2012 2011/0254(NLE) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

Tarkastushavaintoja vuosilta

Tarkastushavaintoja vuosilta Tarkastushavaintoja vuosilta 2016 2017 Teollisuuden ja tutkimuksen 12. Säteilyturvallisuuspäivät Viking M/S Mariella Siiri Maria Aallos Ståhl STUK Yleistä STUK teki 1.1.2016 28.2.2017 yhteensä 213 säteilyn

Lisätiedot

TOIMINTAKENTTÄ MUUTTUU ONKO VIRANOMAISEN TARPEEN MUUTTAA VALVONTAMALLEJA?

TOIMINTAKENTTÄ MUUTTUU ONKO VIRANOMAISEN TARPEEN MUUTTAA VALVONTAMALLEJA? TOIMINTAKENTTÄ MUUTTUU ONKO VIRANOMAISEN TARPEEN MUUTTAA VALVONTAMALLEJA? Petra Tenkanen-Rautakoski STUKin valvonta nyt Turvallisuuslupakäytäntö Käyttöpaikoilla tehtävät tarkastukset Muu valvonta mm. ST-ohjeet,

Lisätiedot

ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN

ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 Yleistä 3 2 Toiminnan harjoittaja on vastuussa annostarkkailutietojen oikeellisuudesta 3 3 Annosrekisteriin on ilmoitettava tietoja työntekijästä, työnantajasta

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital STM:n asiantuntijaryhmän toiminta 2007-2009 ja toimintasuunnitelma 2010-2012 Seppo Soimakallio Professor,University of Tampere Head of Department,Tampere University Hospital 19.1.2010 Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014

Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014 Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014 Päivitetyt ohjeet: ST 1.3 Säteilylähteiden varoitusmerkit (9.12.2013) ST 1.5 Säteilyn käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta (12.9.2013) ST 5.8 Säteilylaitteiden asennus-,

Lisätiedot

Säteilyluokkaan A kuuluvien työntekijöiden terveystarkkailu

Säteilyluokkaan A kuuluvien työntekijöiden terveystarkkailu Säteilyluokkaan A kuuluvien työntekijöiden terveystarkkailu Säteily ja terveys 2016 8.12.-9.12.2016 Säädöksiä: materiaali päivitetään myöhemmin säädösten muututtua Lakiesitys: HE 172/2016 https://www.eduskunta.fi/fi/vaski/kasittelytiedotvaltiopaivaasia/sivut/h

Lisätiedot

Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa

Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa Päätös 1 (2) 11/3020/2017 Turvallisuusluvan haltijat Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa Säteilyn lääketieteellisestä käytöstä annetussa sosiaali- ja

Lisätiedot

STUKin tutkimustoiminta

STUKin tutkimustoiminta STUKin tutkimustoiminta, professori, STUK syöpälääkäri TYKS TENK/TUKIJA seminaari 20.3.2012 1 STUKin tutkimus ja kehitystoiminta tukee koko keskuksen missiota: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Ihmisen, yhteiskunnan,

Lisätiedot

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU OHJE ST 7.5 / 4.5.2007 SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 3 3 TERVEYSTARKKAILUN TARKOITUS 3 4 TOIMINNAN HARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET 3 4.1 Työntekijän suojeleminen

Lisätiedot

Ionisoivan säteilyn normit ja niiden soveltaminen Perusnormidirektiivi, eli BSS-direktiivi, eli Basic Safety Standards Directive

Ionisoivan säteilyn normit ja niiden soveltaminen Perusnormidirektiivi, eli BSS-direktiivi, eli Basic Safety Standards Directive Ionisoivan säteilyn normit ja niiden soveltaminen Perusnormidirektiivi, eli BSS-direktiivi, eli Basic Safety Standards Directive Mika Markkanen Säteilysuojelusuositusten historiaa Vuonna 1895, Wilhelm

Lisätiedot

Säteilytyö työntekijän terveystarkkailu ydinvoimalassa

Säteilytyö työntekijän terveystarkkailu ydinvoimalassa Säteily ja terveys 12/2016 Säteilytyö työntekijän terveystarkkailu ydinvoimalassa Janne Anttila Vastaava työterveyslääkäri Fortum Oyj Työterveyshuolto / Loviisan voimalaitos E-mail. janne.s.anttila@fortum.com

Lisätiedot

SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET

SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET 1 Yleistä 3 2 Annosrajat säädetään erikseen työntekijöille ja väestölle 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Työntekijöiden, opiskelijoiden

Lisätiedot

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT OHJE ST 6.2 / 3.10.2014 AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT 1 Yleistä 3 2 Radioaktiivisten jätteiden käsittelystä on oltava suunnitelma 3 3 Säteilyturvakeskus asettaa raja-arvot

Lisätiedot

Säteilysuojelun historiaa

Säteilysuojelun historiaa Säteilysuojelun historiaa Eero Oksanen Säteilyturvakeskus Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät Jyväskylä 9.-10.4.2014 Säteilyn keksiminen - Alkuaikojen pioneereja Wilhelm Röntgen Röntgensäteiden (X-säteiden)

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

TARKASTUS- JA ANALYYSIRÖNTGENLAITTEIDEN KÄYTTÖ

TARKASTUS- JA ANALYYSIRÖNTGENLAITTEIDEN KÄYTTÖ TARKASTUS- JA ANALYYSIRÖNTGENLAITTEIDEN KÄYTTÖ 1 Yl e i s t ä 3 2 Tu r v a l l i s u u s l u p a 3 2.1 Turvallisuuslupa, vastaava johtaja ja käyttöorganisaatio 3 3 Käytönaikaiset vaatimukset 3 3.1 Yleiset

Lisätiedot

HAMMASRÖNTGENTUTKIMUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA

HAMMASRÖNTGENTUTKIMUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA OHJE ST 3.1 / 13.6.2014 HAMMASRÖNTGENTUTKIMUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA 1 YLEISTÄ 3 2 hammasröntgentoimintaan tarvitaan turvallisuuslupa 3 2.1 Tavanomainen hammasröntgentoiminta 3 2.2 Muu hammasröntgentoiminta

Lisätiedot

Säteilyn käyttö teollisuudessa

Säteilyn käyttö teollisuudessa Säteilyn käyttö teollisuudessa Siiri Maria Aallos Ståhl Radioaktiivista ainetta sisältävät säteilylähteet Umpilähde Säteilylähde, jossa radioaktiivinen aine on pysyvästi suljettuna kapseliin tai kiinteässä

Lisätiedot

Tämä asetus koskee ionisoivan säteilyn käyttöä ja muuta ionisoivalle säteilylle altistavaa säteilytoimintaa.

Tämä asetus koskee ionisoivan säteilyn käyttöä ja muuta ionisoivalle säteilylle altistavaa säteilytoimintaa. 1 / 11 7.4.2011 11:54 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1991» 20.12.1991/1512 Seurattu SDK 271/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Sosiaali- ja terveysministerin

Lisätiedot

SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ

SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ 1 JOHDANTO 3 2 LUVANVARAISUUS 3 3 SÄTEILYTURVALLISUUS ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖSSÄ 3 3.1 Vastuuhenkilöt ja säteilylaitteen käyttöoikeus 3 3.2 Säteilyaltistuksen

Lisätiedot

LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS SUOMESSA. Johanna Heikkilä, TtT, asiantuntija

LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS SUOMESSA. Johanna Heikkilä, TtT, asiantuntija LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS SUOMESSA Johanna Heikkilä, TtT, asiantuntija 15.5.2014 OIKEUS OIREENMUKAISEEN HOITOON JA RAJATTUUN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEEN (L433/2010) Oireenmukainen hoito 23a

Lisätiedot

Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa; Säteilystä vastaava johtaja

Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa; Säteilystä vastaava johtaja Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa; Säteilystä vastaava johtaja 13.4.2015 Annikka Nikkola-Sihto Seinäjoen Keskussairaala Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Alueellinen radiologian yksikkö

Lisätiedot

Säteilylähteiden kauppa, asennus ja huolto. Teollisuuden 10. Säteilyturvallisuuspäivät Arto Pyylampi

Säteilylähteiden kauppa, asennus ja huolto. Teollisuuden 10. Säteilyturvallisuuspäivät Arto Pyylampi Säteilylähteiden kauppa, asennus ja huolto Teollisuuden 10. Säteilyturvallisuuspäivät Arto Pyylampi Metso IQ TOIMILAITE MITTARAAMI IQ Mittaukset MITTAKELKKA ILMAISINPÄÄ IONISAATIOKAMMIO TAI PUOLIJOHDEILMAISIN

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutusta koskeva lainsäädäntö ja sopimukset. Kansallismuseo, 27.2.2015 Hallitusneuvos Virpi Korhonen

Erikoistumiskoulutusta koskeva lainsäädäntö ja sopimukset. Kansallismuseo, 27.2.2015 Hallitusneuvos Virpi Korhonen Erikoistumiskoulutusta koskeva lainsäädäntö ja sopimukset Kansallismuseo, 27.2.2015 Hallitusneuvos Virpi Korhonen Erikoistumiskoulutus tarkoitettu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi suunnataan

Lisätiedot

Ihmistiede, hoitotiede, lääketiede; rajanvetoa tutkimusasetelmien välillä lääketieteellistä tutkimusta koskeneen

Ihmistiede, hoitotiede, lääketiede; rajanvetoa tutkimusasetelmien välillä lääketieteellistä tutkimusta koskeneen Ihmistiede, hoitotiede, lääketiede; rajanvetoa tutkimusasetelmien välillä lääketieteellistä tutkimusta koskeneen lainsäädäntöuudistuksen valossa TENK:n kevätseminaari 17.5.2011 Ylitarkastaja Outi Konttinen

Lisätiedot

Pulssitaajuiset röntgenlaitteet teollisuus ja tutkimuskäytössä

Pulssitaajuiset röntgenlaitteet teollisuus ja tutkimuskäytössä Pulssitaajuiset röntgenlaitteet teollisuus ja tutkimuskäytössä Teollisuuden ja tutkimuksen 12. säteilyturvallisuuspäivät 5. 7.4.2017 Reetta Nylund / Jussi Aromaa Pulssitaajuiset röntgenlaitteet Kevyitä

Lisätiedot

ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN

ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 Yl e i s t ä 3 2 Toiminnan harjoittajan velvollisuudet 3 3 Annosrekisteriin ilmoitettavat tiedot 3 4 Suureet, yksiköt ja kirjauskynnykset 4 5 Tietojen luovuttaminen

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

KLIINISET AUDITOINNIT JA VIRANOMAISVALVONTA

KLIINISET AUDITOINNIT JA VIRANOMAISVALVONTA KLIINISET AUDITOINNIT JA VIRANOMAISVALVONTA KLIARY:n seminaari Aluehallintovirasto, Pasila, ma Markku Pirinen, STUK Toimintaympäristö (2011) Turvallisuusluvat n. 350 Röntgentutkimuslaitteet (generaattorit)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot INARIN KUNTA 30.9.2014 1/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 22.5.2007 60 Voimassa 1.7.2007 Muutos soteltk 13.11.2007 117,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Johtolause 2 a Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtava

Lisätiedot

Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka

Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka STUK Säteilyturvakeskus 2013 DBT Sisällys 1 Suunnitteluperusteuhkaa käytetään turvajärjestelyjen suunnittelun ja arvioinnin perusteena... 3 2 Suunnitteluperusteuhkan

Lisätiedot

Päätös. Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 319/2010 vp Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Röntgentilojen säteilyturvallisuus. 1 Yleistä 3. 2 Suojarakenteet 3

Röntgentilojen säteilyturvallisuus. 1 Yleistä 3. 2 Suojarakenteet 3 OHJE 24.9.2001 ST 3.6 Röntgentilojen säteilyturvallisuus 1 Yleistä 3 2 Suojarakenteet 3 2.1 Yleiset periaatteet 3 2.2 Suojarakenteiden määrittäminen 3 2.3 Lääketieteelliseen toimintaan käytettävät röntgenhuoneet

Lisätiedot

Laitetutkimukset terveydenhuollossa Minna Kymäläinen Tarkastaja

Laitetutkimukset terveydenhuollossa Minna Kymäläinen Tarkastaja Laitetutkimukset terveydenhuollossa 17.3.2017 Minna Kymäläinen Tarkastaja Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin

Lisätiedot

RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUS

RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUS OHJE ST 12.2 / 17.12.2010 RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUS 1 YLEISTÄ 3 2 RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUTTA RAJOITETAAN TOIMENPIDEARVOILLA 3 3 TOIMENPIDEARVON YLITTYMISTÄ

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA 1 Yleistä 3 2 Säteilyturvakeskuksen päätöksellä vapautettu säteilyn käyttö 3 2.1 Yleiset vaatimukset 3 2.2 Turvallisuusluvasta vapautettu, ilmoitusta edellyttävä

Lisätiedot