Avoin data.fi portaali - avoimen tiedon ja yhteentoimivuuden palvelu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avoin data.fi portaali - avoimen tiedon ja yhteentoimivuuden palvelu"

Transkriptio

1 VM / JulkICT PROJEKTIAIHIO 1(15) Avoin data.fi portaali - avoimen tiedon ja yhteentoimivuuden palvelu Jatkokehittämissuunnitelma Versio 1.1

2 VM / JulkICT PROJEKTIAIHIO 2(15) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä Perustiedot ja tausta MV Kirjattu Yhteentoimivuus.fiportaalin MS kehittämistarpeet yleisellä tasolla Täydennyksiä AKS Jari Kallelan huomiot: MS Nykyinen yhteentoimivuus.fi on melko laajasti käytössä (1000 kävijää / kk) ja siten tuo brändi on jo olemassa. Sitä ei siis kannata hukata tai vaihtaa vaan on syytä jatkossakin olla yhteentoimivuus.fi domain. Teknisesti se voi ja pitääkin olla sama kuin avoindata.fi mutta se on enemmän kuin alisivusto. Tätä sovittamista pitää suunnitella osana hanketta. Toinen käytännön tehtävä / tuotos pitää olla, että nykyiset yhteentoimivuus.fi linkit toimivat jatkossakin. Siellä oleviin dokumentteihin on viitattu varsin laajasti, joten linkkien pitää viedä oikeaan dokumenttiin myös jatkossa. Otettu huomioon proj.suunnitelmassa Otettu huomioon projektisuunnitelmassa Muuten kehitystarpeita on varmaan patoutunut ja olisi hyvä aloittaa näiden määrittelyllä Tässä annettu yksittäisiä kommentteja tai kysymyksiä. Yleiset havainnot ja kommentit lähetämme sähköpostiviestissä JulkICT kommentit MS, AKS Versiointi, viimeistely MV Päivitys MV Kehittämispalaveri arkkitehtuurityön kanssa on Elisa Kettunen/Kuntaliitto Jatkokehitysalueet ja budjetointi Kristiina Puharinen ja Taina Hagelberg Viimeistely MV Oikoluku, korjaukset MV Muutos, rahoitus Margit Suurhasko

3 VM / JulkICT PROJEKTIAIHIO 3(15)

4 VM / JulkICT PROJEKTIAIHIO 4(15) SISÄLLYSLUETTELO 1 Projektin tehtävä ja tavoitteet Projektin taustaa Projektin tuotokset ja niillä saavutettavat tulokset, hyödyt ja mittarit Projektin tavoitteiden mittaaminen Hankkeen rajaukset Projektin riippuvuudet Jatkokehittämisen organisointi Projektiorganisaatio ja roolit Projektin toteutus Jatkokehityksen kohteet ja aikataulu Projektin vaiheistus ja tuotokset Palvelukuvaus Resurssit Budjettiarvio vuoden 2015 jatkokehitykselle... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 4.2 Projektin talouden hallintasuunnitelma Henkilöresurssit... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Tämä dokumentti on projektiaihio, jonka pohjalta toimittaja (tässä tapauksessa Valtori) laatii varsinaisen projektisuunnitelman yhteistyössä projektin tilaajan kanssa. Projektiaihiossa määritellään projektin vastuut, keskeiset tavoitteet, resurssit ja aikataulu ja se liitetään osaksi projektin asettamispäätöstä. Yksityiskohtaisempi vaiheistaminen, tavoitteiden täsmennys ja tehtäväallokaatiot määritellään tarkemmin varsinaisessa projektisuunnitelmassa. Projektiaihiota ei päivitetä projektin edetessä vaan tarkemmat päivitykset toteutetaan varsinaiseen projektisuunnitelmaan, koska projektin tuotokset syntyvät pääsääntöisesti ketterillä kehittämismenetelmillä, eikä aihiota ole tarkoituksenmukaista päivittää esim. 2 3 viikon välein sprinttisuunnittelun yhteydessä. Projektisuunnitelman päivittämisestä huolehtii toimittaja (Valtori).

5 VM / JulkICT PROJEKTIAIHIO 5(15) 1 Projektin tehtävä ja tavoitteet 1.1 Projektin taustaa Kansallinen dataportaali Avoindata.fi on kehitetty ja viety tuotantokäyttöön vuoden 2014 aikana osana avoimen tiedon ohjelmaa Ohjelman tavoitteena on, että julkisen hallinnon tuottaman julkisen tiedon tulee olla saatavissa ja hyödynnettävissä käyttökelpoisena ja koneluettavassa muodossa vaivattomasti, taloudellisesti ja turvallisesti, ottaen huomioon yksityisyyden suoja ja muut lainsäädäntöön perustuvat rajoitukset. Yleisenä tavoitteena on, että keskeisimmät julkisen hallinnon tietovarannot ovat avoimesti saatavilla verkossa. Tavoitteena on purkaa tiedon käytön esteitä ja luoda kannustimia tiedon avaamiselle sekä palvelukehittämiseen perustuvien kehittäjäverkostojen ja ekosysteemien työlle. Dataportaali tukee osaltaan näitä tavoitteita sekä edistää hallinnon avoimuutta sekä tiedon jakamisen yleisperiaatetta ja julkisen tiedon maksuttomuutta. Valtiovarainministeriön dataportaali projektissa toteutettiin ja siirrettiin palvelutuotantoon 9/2013 9/2014 tekninen ratkaisu, joka edistää avoimen julkisen datan saatavuutta ja saavutettavuutta, tehokasta hyödyntämistä ja uudelleenkäyttöä ja tukee tietoaineistojen vaivatonta hyödyntämistä ja käyttöönottoa erilaisissa sovelluksissa. Avoin data.fi -portaalin yhteydessä suunniteltiin ja otettiin käyttöön DCAT tietorakenteeseen pohjautuva avoimen datan tietovarantojen kuvailumalli sekä määrittelyt yhteiselle avoimen julkisen datan rajapinnalle. Tämä kokonaisuus muodostaa osan avoimen tiedon ohjelman yhteydessä kehitettävästä avoimen datan viitearkkitehtuurista. Avoindata.fi-portaaliin siirrettiin projektin yhteydessä Yhteentoimivuus.fi-portaalin sisältö tavoitteena hyödyntää uutta ratkaisua myös yhteentoimivuutta edistävien kokonaisarkkitehtuurin kuvausten ja määritysten, ohjeiden ja standardien sekä kehittämistyön ja koulutustietojen esittämiseen. Avointen tietovarantojen ja yhteentoimivuuden kuvausten ja ohjeiden julkaiseminen yhdessä ja samassa palvelussa edistää tietojen yhteiskäyttöä ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta. Yhteentoimivuus.fi-portaalissa on lisäksi jo aiemmin tunnistettu monia kehittämistarpeita, jotka edellyttävät mm. teknisen alustan uudistamista. Avoindata.fi hyödyntää Avoimen tiedon ohjelmassa määriteltyjä avoimen datan käytäntöjä ja toimintamalleja, kuten esim. avoimen datan CC -lisenssi, ja toimii näiden menetelmien käyttöönoton tukena. Palvelu tukee osaltaan datan avaamisen ohjelman tavoitteitta saattaa julkisen hallinnon tietovarannot avoimeen käyttöön hallitusohjelman mukaisesti. 1.2 Projektin tuotokset ja niillä saavutettavat tulokset, hyödyt ja mittarit Jatkokehittämisprojektissa toteutetaan käynnistys- ja tuotantovaiheen aikana havaitut kehittämistarpeet ja kartoitetaan Avoindata.fi portaalin muut kehittämistarpeet mm. sidosryhmiltä. Nämä tunnistetut kehittämistarpeet priorisoidaan ja toteutetaan osana jatkokehittämistä. Kehitetyt ominaisuudet toteutetaan ensin beta-alustalle, josta ne viedään testauksen jälkeen tuotantokäyttöön. Tavoitteena on parantaa käyttäjälähtöisesti Avoindata.fi -portaalin käytettävyyttä, tietoaineistojen saavutettavuutta, kuvailutietojen yhdenmukaisuutta ja jakelua, sekä edistää avointen tietoaineistojen käyttöä yhtenäistämällä mm.

6 VM / JulkICT PROJEKTIAIHIO 6(15) toimintaprosesseja. Lisäksi jatkokehittämisen tavoitteena on saada avointen tietoaineiston kuvailu- ja kytkentätietojen lisäksi mm. JHKA-työn osalta keskeiset yhteentoimivuuden ohjeet ja kuvaukset helposti löydettäviksi ja uudelleen käytettäviksi tietojärjestelmien ja sähköisten palvelujen kehittäjille. Avoindata.fi toimii siis jatkossa myös yhteentoimivuus.fi:n dokumenttien alustana. Kehittämistoimenpiteet ja priorisointi toteutetaan käyttäjäyhteisöjen tarpeet huomioiden. Keskeisiä käyttäjäyhteisöjä ovat mm. avoimen datan toimijat (viranomaiset ja yhteisöt) sekä julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria toteuttavat tahot. Datan avoimuuden asteeseen vaikuttavat merkittävästi tarjottavan datan tekninen saavutettavuus ja saatavuus, datan maksuttomuus, uudelleenkäytön sallivat käyttöehdot sekä datan löydettävyys ja ymmärrettävyys. Yhtenäiset tietorakenteet, yhteismitalliset tietosisällöt ja avoimet rajapinnat mahdollistavat julkisen datan tehokkaan teknisen hyödyntämisen. Datan rakenne ja merkitys tulee kuvailla ymmärrettävästi ja yhdenmukaisesti, jotta tarjolla olevan datan käyttöönotto (kytkentä) ja käyttö tapahtuvat vaivattomasti. Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet ovat keskeinen osa portaalia ja niiden laadun ja löydettävyyden parantaminen edistävät yhteentoimivuuden tavoitetta ja kokonaisarkkitehtuurityötä hallinnossa. Avoindata.fi -portaali tukee löydettävyyttä ja ymmärrettävyyttä edistämällä tietoaineistojen teknistä saatavuutta yhdenmukaisilla ja yhteismitallisilla kuvailutiedoilla ja avoimilla rajapintamäärityksillä. Keskitetty palvelu toimii ns. datakatalogina saatavilla oleville avoimille tietovarannoille, niiden rajapinnoille ja näihin liittyville käytännöille sekä teknisille kytkentätiedoille. Avoindata.fi ja yhtenäiset datan esittämisen mallit ovat osa keskitettyä datan saavutettavuuden ja jakamisen teknistä infrastruktuuria, joka kerää yhteen kuvailu- ja kytkentätiedot saatavilla olevista avoimista tietovarannoista. Jatkokehittäminen käsittää kolme osa-aluetta: - Avoindata.fin CKAN alustan jatkokehittäminen (Dataportaali 2.0) - Avoindata.fin käytettävyyden, tietoaineistojen laadun ja löydettävyyden parantaminen o Sisältäen yhteentoimivuuden kuvausten ja ohjeiden esittäminen osana palvelukokonaisuutta. - Avoindata.fin yhteydessä tapahtuvan tietovarantojen avaamisen toimintaprosessien kehittäminen Avoindata.fi -portaali v 2.0 on jatkokehittämisprojektin tuotos. Tavoitteena on parantaa portaalin toiminnallisuutta ja käytettävyyttä niin, että ne vastaavat paremmin sekä julkisen hallinnon toimijoiden että käyttäjäyhteisön tarpeita. Avoindata.fi on metatietovaranto, joka tarjoaa keskitetysti tiedon tarjolla olevista avoimista tietoaineistoista, näiden sijainnista ja muodoista sekä teknisistä vaatimuksista, joita kytkeytyminen edellyttää. Tunnistettuja kehittämistarpeita ovat mm.: - Dataportaalin ylläpidon ja kehittämisen edellyttämän henkilöresursoinnin varmistaminen ja palveluohjauksen kehittäminen yhteistyössä Valtorin kanssa - tarvittavat kytkennät muihin palveluihin, kuten esim. JulkICT Lab ja FINTO ontologiapalvelu ja lisäkytkentöjen tarvekartoitus - Datahotellin tarve- ja vaatimuskartoitus sekä tarvittaessa toteutus ja toiminnan käynnistäminen mm. tietoaineistoille, joita ei voida tarjota organisaatioissa esim. aktiivirajapinnan kautta - Datan avaamisen prosessin (organisaatiossa) ohjeistusten kehittäminen ja dokumentoinnin vakiinnuttaminen (ml. avoindata.fi alustan / järjestelmän kuvaus ja ohjeistus) - Ohjauksen, ohjeistuksen ja lisenssien tuominen osaksi tietovarantojen avaamisen prosessia ja tukea - Yhteentoimivuuden kuvausten ja ohjeiden esittäminen portaalissa siten, että yhteentoimivuuden sisällöt ovat helposti käytettävissä ja löydettävissä ja laadultaan yhtenäistä ja ajantasaista.

7 VM / JulkICT PROJEKTIAIHIO 7(15) - VTT:n avoimen ohjelmistotuotteen hallintamallin käyttöönotto CKAN alustalle ja mallin jalkauttaminen ja käyttö yhteistyössä muiden CKAN alustaa kehittävien muiden projektien kanssa. Lisäksi projektin aikana kartoitetaan jatkuvasti kehittämistarpeita yhteistyössä käyttäjäyhteisön kanssa. Tunnistetut keskeiset lisätarpeet käsitellään ja priorisoidaan ohjausryhmässä ja toteutetaan osana projektin normaalia kehittämistoimintaa. Jatkokehittämisprojektin ohjaa ja omistaa Valtiovaranministeriön JulkICT toiminto. Dataportaalin teknisestä ylläpidosta ja kehityksestä vastaa Valtori. Puitesopimusjärjestely kuitenkin edellyttää, että jatkokehittäminen projektoidaan erillisenä hankkeena ja se edellyttää myös erillisen projektisopimuksen Valtorin ja JulkICT:n välille. Tämä projektiaihio liitetään osaksi projektisopimusta. PROJEKTIN TUOTOKSILLA TAVOITELTAVAT TULOKSET tulosalue tulokset ja hyödyt hyödynsaajataho mittari Tiedonavaamisen edistäminen Tukee organisaatioita tietovarantojen avaamisessa Tiedon tarjoajat, käyttäjät ja hakijat Avaamis- ja kuvailuprosessi on dokumentoitu ja ohjeistettu Hyödynnettävyys: avoimen datan ja yhteentoimivuuden kokonaisuuksien esittämisen standardointi Löydettävyys: avoimen datan ja yhteentoimivuuden kokonaisuuksien saavutettavuuden edistäminen Tekninen saavutettavuus/saatavuus: avoimen datan kytkennän, hyödyntämisen ja käyttöönoton tuki Edistää tietovarantojen avaamista Yhdenmukaiset käytännöt ja kuvailutiedot avoimelle datalle ja yhteentoimivuuden materiaaleille Yhtenäinen standardiin perustuva tietorakenne dokumenteille Vaivaton paikannus ja pääsy avoimen datan tietovarantoihin ja erilaisista avoimista varannoista tiedottaminen ( tietoisuuden kasvaminen) Pääsy yhteentoimivuuden materiaaleihin Avointa dataa voidaan hyödyntää palveluissa helposti ja se on kytkettävissä sekä käyttöönotettavissa uusissa sovelluksissa. Tiedon tarjoajat, käyttäjät ja hakijat Kaikki tiedon käyttäjät, tiedonhakijat, sovelluskehittäjät JHKA-toimijat Kaikki tiedon käyttäjät, JHKAtoimijat, sovelluskehittäjät Portaaliin kuvailtujen uusien tietovarantojen lkm yhdenmukaiset kuvailusäännöt laadittu ja käytössä Yhtenäinen tietorakenne käytössä Jatkokehitetty palvelu (v 2.0) on tuotantokäytössä ja siellä on aineistoa, joka on kuvailtu yhdenmukaisesti Yhteentoimivuuden materiaalit liitetty ja saatavilla vaivattomasti palvelusta Tietovarantojen kytkentäinformaatio (ns. API tiedot) on kuvailtu. Nykyisen Yhteentoimivuus.fin linkkien toimiminen (Yhteentoimivuus.fi -portaalin linkkien jatko-ohjaus Avoindata.fihin). Vaikuttavuus: avoin data ja yhteentoimivuuden aineistot ovat hyödynnettävissä julkisen hallinnon toiminnassa Dokumentoitujen avoimien rajapintojen kautta yhteentoimivuuden materiaaleja voidaan hyödyntää arkkitehtuurityössä ja organisaatioiden tuottamissa sovelluksissa Tietovarantokuvaukset, tietovarannot ja yhteentoimivuuden kuvaukset ovat vaivatta saatavilla ja käytössä sovelluskehittäjät, loppukäyttäjät, KA-toimijat Yhteentoimivuuden materiaalien hyväksynnälle ja laadunvarmistamiselle on toteutettu prosessi. Sivulataukset ja dokumenttien lataukset Dokumentaatio on julkista ja avoimesti saatavilla

8 VM / JulkICT PROJEKTIAIHIO 8(15) TULOSTEN SAAVUTTAMISEN MITTARIT mittari mittarin arviointi-/ laskentatapa mittaushetki mittaus-vastuu tavoitearvo Tietovarantojen avaamisen eteneminen Palvelussa kuvailtujen tietovarantojen lukumäärä 4 kertaa vuodessa Valtori Suurin osa priorisoiduista tietovarannoista Palvelussa kuvattujen tietolähteiden käyttö Julkisen hallinnon avoimen datan hyödyntäminen sovelluskehityksessä Palvelussa kuvattuihin tietolähteisiin tehtyjen tiedonhakujen lukumäärä (rajapinnan käyttö) ja sivulataukset sekä dokumenttilataukset Palvelussa kuvattujen tietovarantojen datasta toteutettujen sovellusten (applikaatiot ym.) lukumäärä 4 kertaa vuodessa 2 kertaa vuodessa Valtori Valtori, JulkICT, Kuntaliitto kuvailtu Tärkeimpien tietovarantojen ja dokumenttien tieto on käytössä Avointa dataa hyödynnetään aktiivisesti muissa palveluissa 1.3 Projektin tavoitteiden mittaaminen Jatkokehittämisprojektin tavoitteena on lisätä ennestään julkisen hallinnon avoimen datan näkyvyyttä ja käyttöä ja edistää sen hyödyntämistä liiketoiminnassa sekä madaltaa organisaatioiden kynnystä avata tietolähteitä koneluettavassa muodossa julkiseen käyttöön, yhtenäistää käyttöönoton käytäntöjä, antaa tukea datan avaamiseen, edistää yhteentoimivuuden materiaalien löydettävyyttä ja laatua sekä alentaa datan esille saattamisesta aiheutuvia kustannuksia. PROJEKTIN TAVOITTEET JA NIIDEN MITTARIT tavoitealue tavoite tai vaatimus mittari toiminnalliset Avoindata.fi 2.0 on tuotannossa Kyllä / ei tavoitteet Palvelun tarvitsemat uudet kytkennät muihin palveluihin on toteutettu Kyllä / ei laadulliset tavoitteet Avattujen tietovarantojen metatiedot esitetään yhdenmukaisesti ja ne ovat haravoitavissa muihin palveluihin sisältö on kuvailtu yhdenmukaisesti ja käytössä on yhtenäisin Avoindata.fi parantaa tietovarantojen avaamisen tukiprosessia ja helpottaa yhteentoimivuuden materiaalien julkaisemista sekä tukee niiden näkyvyyttä ja saatavuutta kuvailukäytännöin Kyllä / ei taloudelliset tavoitteet Palvelu on maksuton käyttäjäyhteisöille Kyllä / ei Projekti pysyy budjetissa Palvelu ja datan avaamisen ohjeistusprosessit sekä yhteentoimivuuden materiaalien julkaisuprosessi ovat kustannustehokkaita aikataulu-tavoitteet Projekti pysyy aikataulussa Kyllä / Ei Ylläpitokustannukset ovat enintään 25% kehittämiskustannuksista Määrälliset tavoitteet Palvelussa julkaistaan tietovarantoja mahdollisimman laajasti ja eri hallinnonaloilta. Palvelussa julkaistaan yhteentoimivuuden kuvauksia ja ohjeita mahdollisimman kattavasti. Lukumäärä, kattavuus

9 VM / JulkICT PROJEKTIAIHIO 9(15) 1.4 Hankkeen rajaukset Aineiston tulee olla sisällöltään julkista. Julkisina voidaan lähtökohtaisesti pitää kaikkia niitä tietovarantoja, joita ei ole määritelty salaisiksi. Dataportaaliin voidaan poikkeustapauksissa ja organisaation oman ilmoituksen pohjalta viedä jatkossa myös käyttörajoitteisen datan kuvailu- ja linkitystietoja, mikäli näiden tietojen julkaiseminen ei riko olemassa olevia säädöksiä tai sopimuksia ja ne voidaan esittää ongelmitta käyttämällä Dataportaalin tietorakennetta ja yhteisiä kuvailukäytäntöjä. Dataportaali ei vastaa sinne kuvailtujen tietovarantojen avoimuudesta vaan vastuu säilyy tietovarantoa hallinnoivalla organisaatiolla. Dataportaaliin kuvailtujen tietovarantojen sisältämät tietoaineistot tulee jatkossakin pyrkiä esittämään valmistajariippumattomassa koneluettavassa muodossa rakenteisena datana, palvelun määrittelemien yhteisten käytäntöjen ja suositusten mukaisesti. Avoin data -palvelu ei tarjoa sopimuksia datan julkaisijan ja käyttäjän välillä, mutta tarjoaa tarvittaessa lisensointimallin ohjeistuksen sekä kuvailukentät avatulle tietoaineistolle ja linjaa yleisiä käytäntöjä, joita voidaan soveltaa tarpeen mukaan myös käyttörajoitteisten tietovarantojen yhteydessä. Julkaisuprosessin ohella tapahtuvaa sopimus- ja lisenssikäytäntöjä selvitetään osana jatkokehittämistä ja ne liitetään mahdollisuuksien avoindata.fi:n julkaisuprosessiin osana jatkokehittämistä. Vaikka Dataportaalin osana kehitetään tietovarantojen avaamisen ohjaus-, opastus ja tukiprosessia, tietovarantoja avaavien organisaatioiden tulee jatkossakin itse tunnistaa tarjotun ohjeistuksen pohjalta, mitkä tietovarannot on mahdollista avata ja liittää palveluun. Avoin data -palvelu tarjoaa tukiprosessin datan avaamisprosessille ja menetelmät sekä tukea datan tekniseen avaamiseen (kuvailu- ja kytkentästandardit ja -käytännöt). Organisaation vastuulla on toteuttaa varsinainen tietovarannon kuvailuja kytkentätietojen sekä muiden mahdollisesti tarvittavien lisätietojen syöttö palveluun sekä toteuttaa yhteisten käytäntöjen mukaisesti määritellyt rajapinnat, jotta niiden data on saatavilla vapaasti ja vaivattomasti muihin palveluihin ja sovelluksiin. 1.5 Projektin riippuvuudet Dataportaali on osa hallitusohjelmaa ja avoimen tiedon ohjelmaa. Se toimeenpanee ja jalkauttaa ohjelmassa kehitettyjä toimintamalleja (mm. avoimen tiedon lisenssi) sekä toteuttaa kansallisen tietovarantojen avaamisen edellyttämän teknisen infrastruktuurin. Portaali tarjoaa yhteentoimivuuteen liittyvän osion, joka edistää yhteentoimivuuden materiaalien löydettävyyttä ja laatua. Jatkokehittämisprojekti toimii yhteistyössä kansallisen palveluarkkitehtuurin metatietopalvelut projektin kanssa. Lisäksi kehittämistarpeita kartoittaessa tulee jatkossakin huomioida hallitusohjelman ja JulkICTstrategian linjaukset avoimesta datasta. Rajapinta- ja viitearkkitehtuurisuunnittelussa huomioidaan mm. PERA-määritykset. Palvelun kehittämisessä huomioidaan myös muut datakatalogien kehittämisprojektit, kuten 6Aika ja kuntien omat projektit, ja avoimia tietovarantoja hyödyntävät projektit, kuten JulkICT Lab sekä Kansallinen palveluarkkitehtuuri. Avoindata.fi palvelu on toteutettu CKAN alustalle. Alustaa hyödynnetään laajasti kansallisesti mm. CSC:n Avoimet tieteen tutkimusaineistot projektissa (ATT) ja isoimpien kuntien omissa dataportaaleissa. Yksi keskeinen tavoite projektille on sopia tuotteenhallinnan menettelyistä, joilla varmistetaan sekä

10 VM / JulkICT PROJEKTIAIHIO 10(15) kustannustehokkuus ja se, ettei käytettävästä avoimen lähdekoodin tuotteesta muodostu useita erilaisia kansallisia versioita ja että kehittämiselle muodostuu kansallinen yhteisö. Yhteentoimivuuden aineiston näkökulmasta keskeinen yhteistyötaho on julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaosto (JHKA) sekä muut kohdealueiden kokonaisarkkitehtuurityöstä vastaavat tahot. Projekti toteutetaan yhteistyössä avoimen datan verkostojen ja dataportaalin käyttäjäyhteisön kanssa. PROJEKTIN RIIPPUVUUDET riippuvuus Hallitusohjelma JulkICT-strategia Avoimen tiedon ohjelma PERA JulkICT Lab Tutkimusaineistojen tietovaranto Kokonaisarkkitehtuurityö 6Aika Kuntien dataportaali -projektit Avoimen tuotteen hallintamalli JHKA riippuvuuden ja sen perustelun kuvaus Poliittinen tavoite palvelun toteuttamiselle Julkisen hallinnon ICT-toiminnan yleiset tavoitteet Avoimen datan palvelua ohjaavat käytännöt ja säädökset Perusrekistereiden rajapintakuvaukset Avointa julkista dataa hyödyntävä palvelukehittämisalusta Avoimet tutkimusaineistot ja alustan (CKAN) tuotteenhallinta Kokonaisarkkitehtuurikuvaukset ja yhteentoimivuuden kuvaukset CKAN ja avoimen datan palvelujen kehittäminen ja tuotteenhallinta CKAN alustan yhteinen tuotteenhallinta Hallintamalli yhteiselle CKAN tuotteenhallinnalle Yhteentoimivuuden dokumenttien tuotanto ja hallinta 2 Jatkokehittämisen organisointi 2.1 Projektiorganisaatio ja roolit Projektin ohjaajana ja rahoittajana toimii valtionvarainministeriön JulkICT-toiminnon Digitalisaatioyksikkö. Avoindata.fi palvelun omistaa Valtiovarainministeriö. Palvelun kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa Valtori. Projektin ohjausryhmään nimetään jäsenet osallistuvista organisaatioista ja VM voi tarpeen mukaan täydentää ryhmää mm. asiantuntijajäsenillä. Valtori raportoi projektin etenemisestä tavoitteiden saavuttamisesta ohjausryhmälle (ml. projektin kontrolleri / palveluvastaava). Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii valtiovarainministeriön edustaja. Avoindata.fi kuuluu Valtorin sähköinen asiointi palvelukokonaisuuteen ja palveluohjauksen yksityiskohdat ja vastuut määrittyvät ko. kokonaisuuden ja JulkICT Valtori sopimusten mukaisesti. Valtorin tulee huolehtia avoindata.fi:n riittävästä resursoinnista, jotta julkista hallintoa palvelevan toimintakokonaisuuden edellyttävät tukipalvelut ja tekninen tuki voidaan taata myös kehittämisprojektin jälkeen Valtorin ja JulkICT:n välisen palvelusopimuksen puitteissa. Jatkokehittämisprojektin ohjaus toteutetaan osana Valtorin ja JulkICT:n yhteistä palveluohjausta. Ohjausryhmää täydennetään asiantuntijoilla CKAN alustaa käyttävistä organisaatiosta.

11 VM / JulkICT PROJEKTIAIHIO 11(15) Ohjausryhmän kokoonpano: Puheenjohtaja Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja Margit Suurhasko, ohjelmapäällikkö, VM Markus Rahkola, VM Taina Hagelberg, Valtori Kristiina Puharinen, Valtori Tanja Lahti, Helsingin kaupunki (Hami Kekkonen) Elisa Kettunen, Kuntaliitto Matti Saastamoinen, 6Aika-ohjelma (Ville Meloni) Jari Kallela, JHKA-jaosto, VM Stina Westman, Tieteen tietotekniikan keskus CSC Matias Frosterus, Kansalliskirjasto / FINTO Ohjausryhmän tehtävät: Ohjausryhmä johtaa projektia ja vastaa projektin etenemisen (kustannukset, aikataulu ja tuotokset) suunnitelmallisesta seurannasta sekä toimii projektipäällikön tukena. Ohjausryhmä käsittelee projektin tilannekatsaukset, kustannukset ja mahdolliset muutokset projektin toteutuksessa. Ohjausryhmä vastaa avoindata.fi palveluohjauksesta kehittämisprojektin ajan yhteistyössä JulkICT:n Valtorin sähköinen asiointi kokonaisuuden ohjaajan kanssa. Ohjausryhmän jäsenten odotetaan toimivan aktiivisina viestinvälittäjinä oman organisaationsa ja projektin välillä sekä tukevan osaltaan projektin edistämistä ja tuotosten jalkautusta sekä tunnettavuutta. Ohjausryhmän työskentely on virkatyötä. Työryhmän jäsenille makseta matkakustannuksia eikä kokouspalkkioita.

12 VM / JulkICT PROJEKTIAIHIO 12(15) 3 Projektin toteutus Jatkokehityksen kohteet ja aikataulu Viestintä ja kohderyhmät Lisensoinnin kommunikaatio. -HRI ja vastaavat palvelut -Tahot, joilla on avointa dataa muttei aineistoja avoindata.fi:ssä Tahot, joiden julkinen data ei ole avointa Sidosryhmien hallinta Sparrausryhmien muodostusta Uudet toiminnallisuudet Priorisointi ja käyttötapauksien määrittely Keskusteluryhmät ja aineistojen rankinglistat. Muut priorisoidut toiminnallisuudet Ohjeet Käyttäjähallinta ja käyttö Tiedon avaus Tiedon laadun hallinta Käytettävyyden parantaminen. Toiminnallisuuksien täydentämien vastaamaan alan standardeja. Tekninen kehitys. Sanastojen yhtenäistäminen. Tiedon laadun sääntöjen ja prosessin määrittely. Tiedon laadun mittaamisen toteutus Jatkuva kehitys Tukimalli Määrittely ja käyttöönotto Lisätietoa jatkokehityksen yksityiskohdista on esityksessä https://vyvisome3.vyv.fi/vm/avoimen_tiedon_ohjelma/jaetut%20asiakirjat/avoindata.fi_jatkuva_palvelu/avoindata% pptx

13 VM / JulkICT PROJEKTIAIHIO 13(15) 3.2 Projektin vaiheistus ja tuotokset Jatkokehittäminen toteutetaan ketterillä projektinhallinta- ja kehitysmenetelmillä avoimella lähdekoodilla hyödyntäen CKAN -alustaa. Ketterät menetelmät mahdollistavat toteutustyön joustavan ohjauksen jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä ja nopean reagoinnin mm. uusiin esim. sidosryhmiltä tuleviin kehittämistarpeisiin. Projektiaihio kuvaa projektin vaiheistuksen ylätasolla. Tarkempi vaiheistus tuotetaan Valtorissa. Projekti jaetaan seuraaviin vaiheisiin, tarkemman vaiheistuksen toteuttaa Valtori: 1. Jatkokehitystarpeiden kartoitus ja toteutuksen suunnittelu Q1/2015 a. Valtori käynnistää projektin b. Jatkokehittämistarpeiden selvitys ja tarvekartoitus sekä sidosryhmäkuulemiset c. Dataportaali v 2.0:n suunnittelu ja määrittely 2. Teknisen toteutuksen suunnittelu Q1-Q2/2013 a. Toimintamallin ja prosessien päivitys b. Kehittämistöiden priorisointi c. Datahotellitoiminnan selvitys 3. Toteutus Q2-Q3/2015 a. Kehittämistöiden toteutus b. Testaus c. Dataportaali 2.0:n betaversion avaaminen d. Datahotellitoiminnan käynnistäminen (tarvittaessa) 4. Projekti päättäminen Q4/2015 a. Toimintamallien jalkauttaminen ja yhtenäistäminen b. Jatkuva kehittämissuunnitelma 5. Palvelun toimintaympäristön seuranta ja arviointi Q4/2015 -> a. Jatkuvan palvelun toimintamallin arviointi b. Ylläpidon organisointi ja palvelun vakiinnuttaminen Valtoriin Dataportaali 2.0:n tuotantoversio pysyy osoitteessa: avoindata.fi Jatkokehittämisprojektissa määritellään ja toteutetaan Dataportaali 2.0:n varsinainen kehittämistyö. Kehittämistarpeiden määrittelyssä hyödynnetään tarvittaessa Hanselin puitesopimuksen ITkonsultointipalveluita. Valtori toteuttaa tarvittaessa määrittelyjen pohjalta kehittämistyöhön liittyvän kilpailutuksen ja hankinnan ja vastaa hankittavan kehittämistiimin ohjauksesta projektisuunnitelman mukaisesti. 3.3 Palvelukuvaus Avoimen datan tekninen palvelu tukee avoimen datan ohjelmassa kehitettyjä käytäntöjä ja toimii käytäntöjen käyttöönottoprosessia tukevana alustana organisaatioiden tietovarantoja avattaessa. Avoimen datan tekninen alusta sisältää avattujen tietovarantojen kytkentä- ja kuvailutiedot ja tukipalvelun tietovarantojen avaamiselle sekä mm. JHKA työssä tuotetut yhteentoimivuuden kuvaukset ja määritykset. Palvelun omistaa valtiovarainministeriö. Palvelu tarjotaan kokonaispalveluna ja sen tuottamisesta, kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa Valtori. Palveluohjaus toteutetaan osana JulkICT:n sähköisen

14 VM / JulkICT PROJEKTIAIHIO 14(15) asioinnin palvelukokonaisuuden ohjausta yhteistyössä Valtorin kanssa. JulkICT nimeää tarvittaessa palvelulle palveluvastaavan (ohjaajan). Palvelun hankinnan ja projektinhallinnan yksityiskohdista vastaa tarvittaessa Valtori. Tavoitteena on pitkän tähtäimen palvelun ylläpidon varmistaminen. Valtorin tulee huomioida sekä jatkokehittämisen että tukipalvelujen resursointitarpeet myös kehittämisprojektin jälkeen hankittaessa palvelun edellyttämiä resursseja. Tällä varmistetaan palvelun kehittäminen ja ylläpito kohtuullisin kustannuksin pitkän aikavälin palvelutuotannossa. Palveluhankinta koostuu kahdesta kokonaisuudesta, joiden sisällöstä vastaa Valtori: - palvelun tekninen infrastruktuuri ja sen hallinta - palvelun sovelluksen hallinta ja kehittäminen Palvelun ohjelmistoksi on valittu avoimen datan alustoissa laajasti käytössä oleva avoimen lähdekoodin dataportaalialusta CKAN. 4 Resurssit 4.1 Projektin talouden hallintasuunnitelma Projektin kustannukset, enintään euroa, maksetaan kehittämisen osalta VM:n momentilta (valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen). Palvelun ylläpitokustannukset maksetaan momentilta Hankkeen merkittävimmät kustannukset koostuvat palvelun kehittämisen kustannuksista (ml. ostopalvelu, ts. kehittämistiimin kustannukset) ja Valtorin työpanoksesta sekä palvelun kehityksen aikaisesta ylläpidosta. Jatkokehittämisessä tarvitaan runsaasti avoimen datan yhteisön ja erikoisosaajien konsultaatiotyötä. Osa konsultointityöstä saadaan veloituksetta. Alustavan arvion mukaan jatkokehittäminen ja palvelun ohjaus edellyttävät VM:ltä yhteensä n. 0,5 htv:tä ja Valtorista em. tehtävien lisäksi n. 1,5 2 htv:tä avoindata.fi tukeen. Lisäksi Valtori ottaa käyttöön kehittäjäresurssit olemassa olevan sopimuksen option puitteissa nykyiseltä toimittajalta. Seuraavassa taulukossa kuvataan projektin kustannusten jakauma projektin eri vaiheille. VAIHEIDEN BUDJETTI KUSTANNUSLAJEITTAIN Kustannuslaji Q1 Q2 Q3 Q4 Ylläpito- ja käyttömaksut 2015 yhteensä Projektin ja Toteutetaan virkatyönä x x palvelun ohjaus Tekniset kustannukset (Valtori, 1.5 htv) 35,000 40,000 40,000 35,000 (sis. ylläpito) 200,000 Ostopalvelut (Valtori) SCRUM-tiimin / kehittäjäresurssin kustannukset jatkokehittämisen osalta, sopimusoptio hlö x 250,000

15 VM / JulkICT PROJEKTIAIHIO 15(15) Muut Toteutetaan avoimen tiedon ohjelman rahoituksella x x kustannukset (muu konsultointi) Datan Toteutetaan Avoimen tiedon ohjelman rahoituksella x x avaamisen prosessin ohjeistus yhteensä x x 450,000

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

JulkICT Lab Palvelukehittämisen ekosysteemi

JulkICT Lab Palvelukehittämisen ekosysteemi VM / JulkICT PROJEKTIAIHIO 1(12) JulkICT Lab Palvelukehittämisen ekosysteemi Jatkokehittämissuunnitelma Versio 1.0 VM / JulkICT PROJEKTIAIHIO 2(12) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä

Lisätiedot

Esittely: Helsinki Region Infoshare Seudun tietovarannot avoimiksi. Ville Meloni ja Pekka Vuori

Esittely: Helsinki Region Infoshare Seudun tietovarannot avoimiksi. Ville Meloni ja Pekka Vuori Esittely: Helsinki Region Infoshare Seudun tietovarannot avoimiksi Ville Meloni ja Pekka Vuori 6.6.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien saataville, vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

JulkICT Lab Julkisen hallinnon palvelujen kehittämisympäristö

JulkICT Lab Julkisen hallinnon palvelujen kehittämisympäristö JulkICT Lab Julkisen hallinnon palvelujen kehittämisympäristö 10.9.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies, VM / JulkICT Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Viitekehys

Lisätiedot

Avoimen tuotteen hallintamalli FINTO OhRy

Avoimen tuotteen hallintamalli FINTO OhRy Avoimen tuotteen hallintamalli FINTO OhRy 19.11.2014 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies, VM / JulkICT (Kääriäinen, J., Matinmikko, T., Oikarinen, T.) Mitä on tuotteenhallinta? Ohjelmistotuotteen hallinnalla

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

Avoimen tiedon ja yhteentoimivuuden palvelu. Avoindata.fi. Koulutus Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen Kristiina Puharinen, Valtori

Avoimen tiedon ja yhteentoimivuuden palvelu. Avoindata.fi. Koulutus Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen Kristiina Puharinen, Valtori Avoimen tiedon ja yhteentoimivuuden palvelu Avoindata.fi Koulutus 7.5.2015 Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen Kristiina Puharinen, Valtori Taustaa Valtiovarainministeriön Avoimen tiedon ohjelma

Lisätiedot

ATT-areena Avoimen tieteen palvelut

ATT-areena Avoimen tieteen palvelut ATT-areena Avoimen tieteen palvelut Ville Tenhunen, @vtenhunen 6.10.2015 2015 OKM ATT 2014 2017 -hanke www.avointiede.fi Lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla Agenda Miksi

Lisätiedot

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä Liite 2. Alustava projektisuunnitelma JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä 16.10.2013 Versio: 0.4 Laatija: Kirsi Pispa 1 Sisältö

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

YJA ohjaus- ja tuotteenhallintaprosessi

YJA ohjaus- ja tuotteenhallintaprosessi YJA ohjaus- ja tuotteenhallintaprosessi Muodostaminen ja toteutus Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Mitä tuotteenhallinta käsittää? - Yhteiset toimintatavat ja prosessit, joilla tuotteen ylläpito

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab jatkohakemus

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab jatkohakemus Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab jatkohakemus Pilottiehdotuksen osapuolet: CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Aalto-yliopisto Verohallinto Yhteyshenkilö: Suvi Remes suvi.remes@csc.fi

Lisätiedot

Näkökulmia yhteentoimivuuteen

Näkökulmia yhteentoimivuuteen Näkökulmia yhteentoimivuuteen 6.9.2016 Ammatillisen koulutuksen toimijoiden verkostotapaaminen JulkICT / Yhteinen tiedon palvelumalli (YTI) -hanke Yhteentoimivuus? Semanttinen yhteentoimivuus? l ä p i

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 2.12.2013 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies Valtiovarainministeriö / JulkICT-toiminto Julkisuusperiaatteesta avoimeen dataan Antti Chydenius (1729-1803 Oikeus tietoon:

Lisätiedot

Saavutettavuus tietojärjestelmien hankinnoissa

Saavutettavuus tietojärjestelmien hankinnoissa Saavutettavuus tietojärjestelmien hankinnoissa Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö (Stivi) - suosituksen julkaisuseminaari 31.03.2014 Jani Ruuskanen / Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Lisätiedot

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen Kunta-KaPA JUHTA 14.10.2015 Kunta-KaPA Kuntaliittoon on perustettu projektitoimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edesauttaa Kansallisen Palveluarkkitehtuurin

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 14.12.2016 Jari Kallela JUHTA JulkICT Sisältö Yhteentoimivuuden haaste Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyden edistyminen Uudistuva sisältö Tietohallintolaki

Lisätiedot

Yhteentoimivuus. Mikael Vakkari Neuvotteleva virkamies VM / JulkICT. Kohti yhteentoimivaa metatietoa

Yhteentoimivuus. Mikael Vakkari Neuvotteleva virkamies VM / JulkICT. Kohti yhteentoimivaa metatietoa Yhteentoimivuus Mikael Vakkari Neuvotteleva virkamies VM / JulkICT Kohti yhteentoimivaa metatietoa 3.9.2014 Yhteentoimivuus? Järjestelmien (ja organisaatioiden) välisten tietojen vaihdon mahdollistaminen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.5.2013 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013 Tämä työsuunnitelma

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin välineet 0.9 Päiväys 15.3.2016 15.3.2016 2 (6) Tiivistelmä Dokumenttiin on listattu keskitetysti hankitut ja koko julkisen hallinnon käyttöön tarkoitetut kokonaisarkkitehtuurin kuvausvälineet.

Lisätiedot

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Yhteisten palvelujen kartta Määrittely 0.91 Päiväys 6.5.2017 Tiivistelmä 6.5.2017 2 (8) Yhteentoimivuutta syntyy myös erityisesti yhteisiä palveluja kehittämällä

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

YTI Tunnuskäytänteet julkisessa hallinnossa. Mikael Vakkari

YTI Tunnuskäytänteet julkisessa hallinnossa. Mikael Vakkari YTI Tunnuskäytänteet julkisessa hallinnossa Mikael Vakkari 27.9.2017 Asettamispäätös tausta Asettamispäätös: Tavoitteena on tukea julkisen hallinnon digitalisoitumiskehitystä ja tehostaa erityisesti toimintatapojen

Lisätiedot

Viitekehys hallinnossa

Viitekehys hallinnossa JulkICTLab Viitekehys hallinnossa Avoimen tiedon ohjelma 2 Viitekehys kehittäjäyhteisöissä FVH COSS HRI OKF Apps4finland Jne. 3 JulkICTLab pähkinänkuoressa Kokoaa yhteen julkishallinnon eri projektien

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015. Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015. Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014 Hallitusohjelman kärkihanke Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä. JUHTA neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo

Kansallinen palveluväylä. JUHTA neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Kansallinen palveluväylä JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Kansallisen palveluväylän yleiskuva Kansallinen palveluväylä on tiedonvälityskonsepti, jossa eri toimintaympäristöjen palveluiden

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Rajaukset ja tarkoitus Määrittely 0.91 Päiväys 7.5.2017 7.5.2017 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 JHKA:n tarkoitus... 3 3 JHKA:n rajaukset... 4 4 Miten

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Yhteisten palvelujen kartta Määrittely 0.9 Päiväys 15.3.2017 Tiivistelmä 15.3.2017 2 (7) Yhteentoimivuutta syntyy myös erityisesti yhteisiä palveluja kehittämällä

Lisätiedot

Lausunto Palvelut ja tiedot käytössä - Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia

Lausunto Palvelut ja tiedot käytössä - Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia JulkICT strategia Kotkan kaupunki Tietohallinto Asia: Lausunto Palvelut ja tiedot käytössä - Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012-2020 Viite: VM:n lausuntopyyntö VM 155:00/2011 1. Vastaajan

Lisätiedot

voimen tiedon ohjelma

voimen tiedon ohjelma Avoimen tiedon ohjelma Julkiset tietovarannot laajempaan käyttöön voimen tiedon ohjelma Valtion virastoilla ja kunnilla on hallussaan laajoja tietovarantoja. Suuri osa tiedosta on julkista tietoa, jota

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 2.11.2011 - MML Paikkatietomarkkinat 2011 Helsinki Region Infoshare Kehitetään tiedontuottajien

Lisätiedot

Valtion uudet yhteentoimivuuspalvelut: dataportaali, palvelutietovaranto ja yhteentoimivuus.fi v.2

Valtion uudet yhteentoimivuuspalvelut: dataportaali, palvelutietovaranto ja yhteentoimivuus.fi v.2 Valtion uudet yhteentoimivuuspalvelut: dataportaali, palvelutietovaranto ja yhteentoimivuus.fi v.2 Marko Latvanen Valtiokonttori / Kansalaispalvelut Suomi.fi Yhteentoimivuuspalvelujen tuotevisio Yhteentoimivuuspalvelut

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Avoimen tieteen palvelut

Avoimen tieteen palvelut Avoimen tieteen palvelut Ville Tenhunen 26.11.2015 2015 OKM ATT 2014 2017 -hanke www.avointiede.fi Lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla Agenda Mihin palveluita tarvitaan?

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Ville Meloni Forum Virium Helsinki Tietojohtamisen verkoston seminaari 23.11.2012 Helsinki Region Infoshare Avataan Helsingin seutua koskevaa julkista tietoa kaikkien

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus JHKA-jaosto 13.11.2013 Kuntasektorin KA-työn tavoitteet KA-osaamisen kehittäminen kuntasektorilla Kuntasektorin yhteisien linjauksien tuottaminen Kuntasektorin

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot

Kansalliskirjaston ATThankkeet

Kansalliskirjaston ATThankkeet Kansalliskirjaston ATThankkeet Esa-Pekka Keskitalo Asiantuntijaseminaari 28.4.2015 Avoin tiede tarkoittaa avoimien toimintamallien käyttämistä tieteellisessä tutkimuksessa. Keskeinen tavoite on tutkimustulosten,

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014

Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014 Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014 Antti Eskola Kaupallinen neuvos Innovaatiopolitiikan ryhmä Työ- ja elinkeinoministeriö Data käyttöön mutta mikä data?

Lisätiedot

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 (LUONNOS)

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 (LUONNOS) Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 (LUONNOS) Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten ja yritysten käyttöön. Näin avataan markkinoita uusille

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA 5.2.2013 O-P Rissanen 5.2.2014 Mistä palveluarkkitehtuuri koostuu? Talpol päätöksestä 19.11.2013 kansallinen palveluväylä (tiedonvälityskerros) kansallinen

Lisätiedot

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma Asettamispäätös VM140:00/2013 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 28.04.2014 LUONNOS Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma Asettaminen Toimikausi Valtiovarainministeriö on tänään asettanut kansallisen

Lisätiedot

Avoimen tiedon ohjelman tilannekatsaus

Avoimen tiedon ohjelman tilannekatsaus Avoimen tiedon ohjelman tilannekatsaus Maksuttomuus/ maksullisuus Julkisuus/ salassapito / käyttöoikeudet Vakuutus Tuonti- ja vienti Maaseutuelinkeinohallinnon Rakennus- ja huoneisto Arvo-osuusjärjestelmän

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 20.8.2013 Juha Haataja ICT-asiat korkeakoulujen strategioissa Korkeakoulujen tietohallintotoimintojen strategisen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen Kuntien paikkatietoseminaari 6.2.2013 Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia Linjausalueet ja erityiskysymykset VISIO

Lisätiedot

Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö

Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö 2016-2018 30.8.2016 Ilmari Hyvönen Taustaa Digitalisaation vaikutukset korkeakoulutukseen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma /2016

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma /2016 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset- yksikkö 3.12.2014 JHKA-jaosto ja -sihteeristö Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (6) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 9.3.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves. 23.4.2014 Paasitorni

Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves. 23.4.2014 Paasitorni Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves 23.4.2014 Paasitorni Palveluväylä on konsepti Tekniikkaa pieni osa kokonaisuudesta Väylä hoitaa hallitun tiedon välityksen Uusi lähestymistapa toimintaan

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto Raportti VM125:00/2007 07.10.2010 Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto Taustaa Ohjausryhmän työskentelyn päättäminen Valtioneuvosto teki yleisistunnossaan 15.6.2006 periaatepäätöksen

Lisätiedot

Miten tietoa voisi kysyä vain kerran?

Miten tietoa voisi kysyä vain kerran? Miten tietoa voisi kysyä vain kerran? JUHTA 13.9.2016 JulkICT/ Yhteinen tiedon palvelumalli (YTI) -hanke Ymmärrämmekö asiakasta? Tarvitseeko tietoa hallita? Kunta Tietolupa Usean luukun nykytila Miksi

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT-linjauksien vaikutukset kuntien ICT-muutoksessa

Julkisen hallinnon ICT-linjauksien vaikutukset kuntien ICT-muutoksessa Julkisen hallinnon ICT-linjauksien vaikutukset kuntien ICT-muutoksessa ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen Kuntien ICT-palvelut rakenneuudistuksessa 26.2.2015 Neljä kansallista strategiaa Asiakkuusstrategia

Lisätiedot

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen@vtt.fi) VTT Oy 19.5.2015, Oskari-verkostopäivä Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta? Mikä on avoimen tuotteenhallintamalli?

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin Valtio Expo 20.5.2014 Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Mitä sillä tekee? Missä nyt mennään? Mitä seuraavaksi?

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Mitä tapahtuu JulkICT-kentällä. ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen ICT-muutostukiseminaari

Mitä tapahtuu JulkICT-kentällä. ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen ICT-muutostukiseminaari Mitä tapahtuu JulkICT-kentällä ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen ICT-muutostukiseminaari 8.10.2014 Neljä kansallista strategiaa Asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisstrategia

Lisätiedot

Tietohallintolain tulokset. Hannele Kerola, Jari Kallela

Tietohallintolain tulokset. Hannele Kerola, Jari Kallela Tietohallintolain tulokset Hannele Kerola, Jari Kallela EK:n lausuma 331/2010 Eduskunta edellyttää hallituksen seuraavan lainsäädännön tavoitteiden, kuten tietojärjestelmien yhteentoimivuuden ja kustannustehokkuuden,

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin välineet 0.91 Päiväys 7.5.2017 7.5.2017 2 (7) Tiivistelmä KA-välineissä on kuvattu keskitetysti hankitut ja koko julkisen hallinnon käyttöön tarkoitetut kokonaisarkkitehtuurin kuvausvälineet.

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet JulkICT-toiminto

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet JulkICT-toiminto Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet 2012 11.06.2013 Valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmähankkeet KuntaIT-yksikön kehittäjäverkostotoiminnasta 2007-2008 ja kuntien

Lisätiedot

JulkICTLab projektisuunnitelma

JulkICTLab projektisuunnitelma Projektisuunnitelma v 1.0 JulkICTLab 20.5.2015 JulkICTLab projektisuunnitelma Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Muutoksen kuvaus 0.1 7.1.2015 MVa Projektiaihio 1.0. valmis 0.2. 6.3.2015 KPi

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut

Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut Oppijan verkkopalvelut seminaari Helsinki, Finlandia-talo Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi 9.12.2013 Sisältö Oppijan palvelut osana SADe-ohjelmaa

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri viitearkkitehtuuri Yhteenveto 6.7.2015 Versio: 0.9 viitearkkitehtuurin yhteenveto 24.4.2015 2 (9) 1. Kansallisen palveluväylän tavoitteet Kansallisen palveluväylän käyttöönotto perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin JUHTA 14.4.2015 Sami Kivivasara VM:n Selvitys tietohallintolain toimeenpanosta Hyväksyessään tietohallintolain eduskunta edellytti

Lisätiedot

Avoin tieto kirjastojen, arkistojen ja museoiden mahdollisuutena. To infinity & beyond

Avoin tieto kirjastojen, arkistojen ja museoiden mahdollisuutena. To infinity & beyond Avoin tieto kirjastojen, arkistojen ja museoiden mahdollisuutena To infinity & beyond Kirjastoverkkopäivät Minna Karvonen 24.10.2013 Hallitusohjelman kirjauksia kirjastojen kehittäminen vastaamaan tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Yhteiskäyttöisten komponenttien kehitys ja hallinta Kurttu 18.4.2013 Ohjelmistokomponenttien uudelleenkäyttö Kustannussäästöjä» Kehityskustannukset» Lisenssikustannukset

Lisätiedot

Juridiset aineistot ja avoin tieto Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo

Juridiset aineistot ja avoin tieto Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo Juridiset aineistot ja avoin tieto 10.3.2016 Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo Oikeus tietoon 250 vuotta pohjoismaisesta julkisuusperiaatteesta avoimeen dataan Asiakirjajulkisuus vuodesta 1766, painetut

Lisätiedot

JulkICTLab. Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC

JulkICTLab. Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC JulkICTLab Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC Viitekehys hallinnossa Avoimen tiedon ohjelma 2 Viitekehys kehittäjäyhteisöissä FVH COSS HRI OKF Apps4finland Jne. 3 JulkICTLab pähkinänkuoressa Kokoaa yhteen

Lisätiedot

KAM-sektori yhteisen tiedon hallinnan edelläkävijänä. KDK-tietoarkkitehtuuriryhmän seminaari Jaana Kilkki, Kansallisarkisto

KAM-sektori yhteisen tiedon hallinnan edelläkävijänä. KDK-tietoarkkitehtuuriryhmän seminaari Jaana Kilkki, Kansallisarkisto KAM-sektori yhteisen tiedon hallinnan edelläkävijänä KDK-tietoarkkitehtuuriryhmän seminaari 30.1.2018 Jaana Kilkki, Kansallisarkisto Kansallinen Digitaalinen Kirjasto OKM:n hanke 2008-2017 toteuttaa kansallisia

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IThankintojen. (JIT 2014) -päivitys. JUHTA Sami Kivivasara

JHS 166 Julkisen hallinnon IThankintojen. (JIT 2014) -päivitys. JUHTA Sami Kivivasara JHS 166 Julkisen hallinnon IThankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2014) -päivitys JUHTA 14.4.2015 Sami Kivivasara Päivitysluonnoksen valmistelu Työryhmä käynnisti työskentelyn marraskuussa 2012, kokoonpano:

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt 20.5.2014, Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot Julkisen hallinnon

Lisätiedot

toimeenpanosuunnitelma

<Viitearkkitehtuurin nimi> toimeenpanosuunnitelma toimeenpanosuunnitelma XX.X.201X Versio: 0.X toimeenpanosuunnitelma XX.XX.201X 2 (7) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin vaikutukset... 3 2.1. Viitearkkitehtuurin vaikutukset toimintaympäristöön...

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

Julkinen data saataville: Käyttöluvan tausta ja tarkoitus

Julkinen data saataville: Käyttöluvan tausta ja tarkoitus Julkinen data saataville: Käyttöluvan tausta ja tarkoitus Anne Kauhanen-Simanainen Seminaari JHS 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupa-suosituksesta 25.3.2015 Julkinen data saataville - taustaa Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri - missä mennään? JUHTAn syysseminaari

Kansallinen palveluarkkitehtuuri - missä mennään? JUHTAn syysseminaari Kansallinen palveluarkkitehtuuri - missä mennään? JUHTAn syysseminaari 14.11.2014 Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma Perustuu ICT2015 työryhmän raporttiin 21 polkua kitkattomaan Suomeen

Lisätiedot

Avoimen rajapinnan hallinta (Tilaajan hallitsema rajapinta)

Avoimen rajapinnan hallinta (Tilaajan hallitsema rajapinta) 18.2.2016 Avoimen rajapinnan hallinta (Tilaajan hallitsema rajapinta) - tausta ja tarpeen kuvaus - Rajapinnan elinkaaren hallinta ja siihen liittyvä dokumentaatio (VALMIS 1.4) Versionhallinta: Versio Pvm

Lisätiedot

JulkICTLab käyttöön liittyvät ehdot

JulkICTLab käyttöön liittyvät ehdot JulkICTLab käyttöön liittyvät ehdot 1.8.2015 Kehitysprojektien sitoutuminen (1/3) JulkICTLabin ohjausryhmä käsittelee ja Valtiovarainministeriö (VM) hyväksyy JulkICTLabin kehitysprojektihakemukset. Hyväksytyille

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot