Järjestö tiedon tuottajana ja välittäjänä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Järjestö tiedon tuottajana ja välittäjänä"

Transkriptio

1 13 Järjestö tiedon tuottajana ja välittäjänä Suomen Syöpärekisterin toiminta on syöpää koskevan päätöksenteon perusta Suomen Syöpärekisteri on Suomen Syöpäyhdistyksen vuonna 1952 perustama tutkimuslaitos, joka valtakunnallisen syöpätilaston ja -tiedoston avulla tarjoaa tiedollisen pohjan syöpää koskevalle kansanterveystyölle. Vuonna 1968 Syöpäyhdistys perusti Suomen Syöpärekisterin yhteyteen Joukkotarkastusrekisterin, jonka tehtävänä on suunnitella ja käynnistää maassamme tehtävien syövän varhaistoteamiseen tähtääviä joukkotarkastuksia ja arvioida niiden tehoa ja hyödyllisyyttä rekisteriin kerättävien joukkotarkastustietojen avulla. Syöpärekisteri ei voi toimia ilman lainsäädännön suomaa turvaa, sillä tilastointi perustuu yksilötasoiseen arkaluontoiseksi luokiteltuun tietoon. Toiminnan lakisääteisyys ei kuitenkaan merkitse sitä, että Syöpärekisteriä yksinomaan käytettäisiin vain lakisääteisen virallisen tilaston tuottamiseen. Suuri osa Syöpäjärjestöjen toteuttamasta kansanterveystyöstä ja sen tarpeiden ja menestyksen arvioinnista perustuu rekisteriaineiston käyttöön ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen. Tieteellinen lähestymistapa kansanterveystyöhön takaa saatujen tulosten luotettavuuden ja samalla rekisterin korkean laadun. Tieteellisin perustein tehty työ on myös kustannustehokasta, mikä näkyy mm. seulontojen yhteydessä. Hyvin suunnitellut seulonnat ovat samalla kertaa laadukkaita, tehokkaita ja kustannuksiltaan edullisia. Kuva: Suomen Syöpärekisteri Suomen Syöpäyhdistys on ollut maailman järjestökentässä edelläkävijä tieteellisiin tuloksiin perustuvassa kansanterveystyössä. Syöpärekisterillä on kansanterveystyön ohella monia käyttötarkoituksia, mitkä näkyvät Suomen Syöpärekisterin toiminnassa: rekisteriä käytetään hyväksi myös syövän biologiaa, ehkäisyä, syitä, varhaistoteamista, hoitoa ja seurauksia koskevassa tieteellisessä tutkimustyössä, josta suurta osaa hyödynnetään myös rekisterin laadunvarmistuksessa. Aineiston käyttö tieteelliseen tutkimukseen takaa rekisterin korkean laadun. Syöpärekisteriaineisto on hyödyllinen myös monissa muissa tutkimuslaitoksissa toimiville tutkijoille, suunnittelijoille ja hallinnon eri tasojen viranomaisille. Syöpärekisterin henkilökunta jakaa tietoa ja kouluttaa eri henkilöryhmiä kansallisesti ja kansainvälisesti yleisötilaisuuksista yliopistoihin ja tieteellisiin kongresseihin. Henkilökunta tuottaa myös alan oppimateriaalia, kirjoja ja artikkeleita. Suomen Syöpärekisterin toiminta perustuu Suomen Syöpäyhdistyksen sääntöihin. Eturauhassyövän ikävakioidun ilmaantuvuuden alueittainen vaihtelu Eturauhassyöpää todettiin lähes puolta vähemmän Itä- Suomessa kuin Tampereen ja pääkaupungin seuduilla, jossa syövän löytymistodennäköisyyttä suurensi seulontakokeilu, johon kutsuttiin kolmekymmentätuhatta miestä.

2 14 Syöpärekisterin hallinto ja talous Suomen Syöpärekisteri on syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos, joka lisäksi ylläpitää virallista syöpärekisteriä. Suomen Syöpäyhdistyksellä on lakiin terveydenhuollon henkilörekistereistä perustuva sopimus sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen, Stakesin, kanssa syöpärekisterin ylläpidosta. Syöpärekisterin johtoryhmään kuuluvat Stakesin ja Suomen Syöpäyhdistyksen edustajat. Johtoryhmän puheenjohtaja oli vuoden 2008 loppuun tulosaluejohtaja Olli Nylander Stakesista. Vuoden 2009 alusta perustettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on ottanut Stakesin tehtävät syöpärekisterin osalta hoitaakseen. Suomen Syöpärekisterin johtaja oli professori Timo Hakulinen ja Joukkotarkastusrekisterin johtaja professori Nea Malila. Puolet Syöpärekisterin kuluista katettiin Raha-automaattiyhdistyksen myöntämällä määrärahalla. Varoja saatiin lisäksi tutkimussopimuksista ja Suomen Syöpäyhdistykseltä. Syöpätautien rekisteröinti ja yleisyys Syöpätautien lakisääteinen rekisteröinti jatkui entiseen tapaan. Syöpätapauksien luokittelu sijainnin ja morfologian suhteen perustui ensimmäistä kertaa ICD-O-3 -järjestelmään, josta toimitettiin suomenkielinen laitos. Syöpärekisteröinnin kehittäminen on ajankohtaista sairaaloiden siirtyessä sähköiseen tiedonvälitykseen. Kuolintodistustiedot ja lähes kaikki patologian laboratorioiden syöpäilmoitukset saadaan sähköisessä muodossa, mutta sairaaloiden ohjelmistojen kirjavuus hankaloittaa yhä yhtenäisten kliinisten tietojen automaattisen ilmoitusjärjestelmän luomista. Valtaosa kliinisistä ilmoituksista lähetetäänkin vielä paperimuodossa. Syöpärekisteri osallistuu terveydenhuollon tietojärjestelmien valtakunnalliseen kehitystyöhön, johon sen oman järjestelmän on tarkoitus integroitua. Syöpärekisteri vastaanottaa ja käsittelee vuosittain yli syöpäilmoitusta, joiden perusteella tiedämme uusia syöpiä todettavan maassamme vuosittain noin Vuotta 2007 koskevat tilastot ovat saatavilla Syöpärekisterin verkkosivulta. Vuosien 2006 ja 2007 tilastot julkaistaan painettuina vuonna Rekisteri toimitti erikoistilastointeja yksittäisille tilaajille monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Pohjoismaisen Syöpäunionin kustantama monipuolinen sähköinen NORDCAN-syöpätilasto- ja grafiikkatuotanto-ohjelmisto on molemmilla kotimaisilla kielillä ja englanniksi ilmaiseksi kaikkien käytettävänä. Suomen syöpätietoja on myös saatavilla useissa monikäyttöisissä kansainvälisissä sähköisissä syöpätietopankeissa mm. Cancer Incidence in 5 Continents vol. IX, GLOBOCAN, WHO Mortality Data Bank. Suomen Syöpärekisterin kartta-animaatiot havainnollistavat syövän ajallispaikallisia yleisyysmuutoksia. Tällaisia liikkuvia karttoja valmistettiin Suomen Syöpärekisterin ohjelmistoin mm. kaikkiin Pohjoismaihin ja moniin muihin maihin. Karttoja tehtiin sekä ilmaantuvuudesta, kuolleisuudesta että syöpään liittyvistä vaara- ja taustatekijöistä. Syöpätutkimus Epidemiologinen ja tilastollinen syöpätutkimus on Suomen Syöpärekisterin keskeinen toimintamuoto, jossa hyödynnetään vuodesta 1953 alkaen koottua

3 15 syöpätiedostoa. Syöpärekisterin tutkimusperinne ja osaamisen taso ovat vahvat, ja yhteydet yliopistoihin ja muihin tutkimuslaitoksiin ovat kiinteät. Epidemiologinen tutkimustyö on pitkäjänteistä, ja projektien toteuttaminen kestää usein vuosikausia. Tutkimukset edellyttävät usein kansainvälistä yhteistyötä riittävän suurten tapausmäärien kokoamiseksi ja siten tilastollisen voiman parantamiseksi. Vuoden 2008 aikana ilmestyi yli 100 tieteellistä tutkimusta ja viisi väitöskirjaa, joissa Syöpärekisterin tutkijoilla tai aineistolla oli keskeinen osa. Täydellinen luettelo Syöpärekisterin tutkimuksista löytyy verkkosivulta Syövän yleisyyden erityispiirteet Kärkölässä ei enää havaittu kohonnutta non-hodgkin-lymfooman ja pehmytosasarkoomien vaaraa kloorifenolipitoista vettä sisältäneen vedenottamon sulkemisen jälkeen. Riskin nopea häviäminen viittaa altistuksen aiheuttamaan syöpäprosessin promootiovaikutukseen, jonka vedenottamon sulkeminen nyt poisti. Saamelaisväestön syöpäilmaantuvuus ja -kuolleisuus olivat Pohjoismaissa muuta väestöä alhaisemmalla tasolla. Suomen todellisten meningeooma-ilmaantuvuuslukujen arvioitiin olevan kolmanneksen tilastoituja suurempia. Hyvänlaatuisten aivokasvaimien raportoitu ilmaantuvuus on siis liian pieni. Rintasyöpäilmaantuvuuden kääntyminen laskuun Pohjoismaissa arvioitiin suurelta osin liittyvän vaihdevuosien jälkeisen hormonikorvaushoidon vähenemiseen. Suomessa vaikutus oli Norjaa, Ruotsia ja Tanskaa vähäisempi. Syöpäennusteiden teko Poissonin regressiomenetelmällä oli Suomessa onnistunut hyvin. Rintasyöpää varten kehitettiin menetelmä, jolla voitiin ilmaantuvuutta ja kuolleisuutta ennustettaessa ottaa huomioon kuntakohtaiset muutokset seulontakäytännöissä. Syöpäpotilaiden elossaolo Syöpäpotilaiden elossaoloa viidessä maanosassa ensimmäisen kerran selvittänyt CONCORD-tutkimus valmistui. Tutkimus käsitti rinta-, eturauhas-, paksusuoli- ja peräsuolisyövän. Potilaiden elossaololuvut olivat Yhdysvalloissa korkeampia kuin Euroopassa. Analyysimenetelmien yhdenmukaistaminen ja Yhdysvaltojen aineiston laajentaminen useimpia osavaltioita kattavaksi pienensi Yhdysvaltojen ja Euroopan välisiä eroja merkittävästi. Eroja diagnostiikassa ei vielä voitu ottaa täysimittaisesti huomioon. Projektia on tarkoitus jatkaa. EUROCARE-4-tutkimustakin tuoreemmat suhteelliset elossaololuvut valmistettiin 12 eurooppalaiselle syöpärekisterille, mm. Suomelle käyttäen uutta tilastollista mallitustekniikkaa. EUNICE-projektia tuki Euroopan Unioni. Elossaololukujen tilastollisia menetelmiä tutkittiin ja kehitettiin edelleen. Pitkän, yli 5 vuoden seuranta-ajan mallittamattomat suhteelliset elossaololuvut on aina ikävakioitava, koska potilasaines valikoituu seuranta-aikana

4 6 iän suhteen. Uusinta ikävakiointimenetelmää ei ole syytä ottaa käyttöön, vaan vakiointi on parasta tehdä perinteistä menetelmää käyttäen Syöpärekisterin karkeahko tieto potilaan syövän leviämisasteesta ennusti rintasyöpäpotilaiden elossaoloa tarkempaa kliinistä leviämisastetietoa paremmin. Sairaalatyypillä oli leikkausvolyymiä tärkeämpi merkitys ei-pienisoluisen keuhkosyövän leikkaushoidon tuloksille. Osteosarkoomapotilaille oli edullista tulla hoidetuksi kliinisen kokeen yhteydessä. Sädehoidolla oli estävä vaikutus rinnan osittaispoiston yhteydessä rintasyövän uudelle ilmaantumiselle samaan rintaan. Syöpäpotilaiden uudet syövät UUSIEN TAPAUSTEN LUKUMÄÄRÄ 2007 Rintasyöpä Paksusuolen syöpä Kohdunrungon syöpä Keuhkosyöpä Aivot, keskushermosto Non-Hodgkin -lymfooma Iho, ei-melanooma Haimasyöpä Ihomelanooma Peräsuolen syöpä NAISTEN YLEISIMMÄT SYÖVÄT SUOMESSA VUONNA Syöpiä yhteensä Kolmentoista syöpärekisterin yhteistutkimus osoitti, että keskimäärin yhdelle 180 eloonjääneestä keskushermoston lapsisyöpäpotilaalle ilmaantui muualla sijaitseva kasvain 15 vuoden seurannan aikana. Eniten suurentuneet suhteelliset vaarat olivat kilpirauhassyövässä, jossa vaara oli kymmenkertainen yleisväestöön verrattuna, ja leukemiassa ja lymfoomassa oli kaksin-kolminkertaiset vaarat. Ruokatorvisyöpäpotilailla oli kohonnut vaara sairastua suu-, nielu- ja keuhkosyöpään, mikä selittynee sillä, että tupakointi ja alkoholinkäyttö ovat näiden syöpien yhteisiä syytekijöitä. Suu- ja nielusyöpäpotilaiden vaara sairastua muihin tupakoinnista riippuviin syöpiin oli niin ikään kohonnut. Kivessyöpäpotilailla oli kohonnut vaara sairastua leukemiaan, mutta todennäköisyys oli silti varsin pieni, noin 0,2 % 30 vuoden seurannan aikana. Kohdunkaulasyöpäpotilailla oli kaksinkertainen vaara saada uusi syöpä normaaliväestöön nähden. Rintasyöpään sairastumisen vaara kohdunkaulasyöpäpotilailla oli kuitenkin viidenneksen yleisväestöä pienempi. Ammatti ja syöpä Suuren pohjoismaisen NOCCA-tutkimuksen tulokset valmistuivat, mutta niiden julkaiseminen siirtyi vuoden 2009 puolelle. Suomalaisaineistot osoittivat maanviljelijöiden syöpävaaran olevan keskimäärin % yleisväestön syöpävaaraa pienempi. Maha- ja huulisyövässä tilanne oli kuitenkin päinvastainen. Työpaikalla saatuun homealtistukseen liittyi kohonnut vaara sairastua huuli-, nielu- ja kohdunkaulasyöpään. Suun ja nielun syövän vaara oli kohonnut ammateissa, joihin liittyi runsaan alkoholinkäytön mahdollisuus. Ammatissa saatuun altistumiseen liuotinaineille liittyi kohonnut virtsarakkosyöpävaara. Altistuminen rautapölylle ja hitsauskaasuille näytti ennakoivan kohonnutta keuhkojen levyepiteelikarsinoomavaaraa. Yötyö liittyi kohonneeseen vaaraan sairastua non-hodgkin-lymfoomaan. Ammatin ja syöpävaaran välisissä tutkimuksissa ammattialtistukset oli arvioitu käyttämällä hyväksi Työterveyslaitoksen ja Syöpärekisterin yhdessä kehittämää FINJEMammattialtistusmatriisia. Ravinto ja elämäntavat Kahvinjuonnilla ja maksasyöpävaaralla oli käänteinen yhteys, mikä tuki aikaisempia havaintoja kahvinjuonnin maksaa suojaavasta vaikutuksesta. Tupakointiin liittyi kolminkertainen vaara sairastua kohdunkaulasyöpään papilloomavirustyypeille HPV 16 ja HPV 18 infektoituneiden joukossa.

5 17 Flavonoideihin liittyi alentunut keuhkosyöpävaara keski-ikäisillä miehillä. Kalastajilla oli 10 % yleisväestöä pienempi syöpäkuolleisuus ja 20 % pienempi kokonaiskuolleisuus, joten kaloissa mahdollisesti olevilla haitallisilla lisäaltisteilla ei näyttänyt olevan näitä vaaroja lisäävää vaikutusta. Matkapuhelimien käytöllä ei ollut viiden pohjoiseurooppalaisen maan yhteistutkimuksen mukaan yhteyttä aivojen meningeooman vaaraan Lääketieteelliset toimenpiteet Maksansiirtopotilaiden syöpävaara oli keskimäärin 2,5-kertainen yleisväestön syöpävaaraan verrattuna. Suurimmat erot yleisväestöön nähden olivat ihosyövässä, melanoomia lukuun ottamatta (vaarasuhde lähes 40), ja non- Hodgkin-lymfoomassa (vaarasuhde 14). Munuaisensiirtopotilailla oli 14-kertainen vaara sairastua suun ja nielun syöpään. Lyhytkestoiseen syklosporiinihoitoon ei näyttänyt liittyvän lisääntynyttä syöpävaaraa. Diabeteslääkityksen saaneilla oli yleisväestöön nähden 13 % pienempi vaara sairastua eturauhassyöpään. KELAn reseptitiedoston ja Syöpärekisterin vertailu osoitti, että antibioottien käytön ja myöhemmän syöpävaaran välillä vallitsee annos-vastesuhde: yli kuuteen reseptiin liittyi 40 %:lla kohonnut syöpävaara. Ruokatorven umpeuman leikkaushoitoon lapsuudessa ei liittynyt myöhempää kohonnutta ruokatorvisyöpävaaraa. Ihmiseen itseensä liittyvät muut tekijät Äidin Epstein-Barr-virusaltistukseen liittyi poikalapsen kohonnut vaara sairastua kivessyöpään kun taas sytomegalovirusaltistukseen liittyi suojavaikutus. Naisilla ja nuorilla oli D-vitamiiniin liittyvä pienentynyt vaara sairastua keuhkosyöpään. Kahdeksantoista tutkimuksen yhteisanalyysi osoitti, ettei endogeenisillä sukupuolihormoneilla ollut yhteyttä eturauhassyövän vaaraan. Ylipainolla oli suomalaisruotsalaisen kaksostutkimuksen mukaan yhteys multippeliin myeloomaan ja eräisiin leukemiatyyppeihin. Rustohiushyperplasian omaavilla oli seitsenkertainen syöpävaara yleisväestöön verrattuna. Vaara sairastua non-hodgkin-lymfoomaan oli 90-kertainen, mutta perustui vain yhdeksään havaittuun tapaukseen. UUSIEN TAPAUSTEN LUKUMÄÄRÄ Eturauhasen syöpä Keuhkosyöpä Paksusuolen syöpä Virtsarakon syöpä Iho, ei-melanooma Non-Hodgkin -lymfooma Peräsuolen syöpä Melanooma Haimasyöpä Munuaissyöpä MIESTEN YLEISIMMÄT SYÖVÄT SUOMESSA VUONNA Syöpiä yhteensä Syövän muut seuraukset Syövästä selviytyneillä lapsilla ja nuorilla aikuisilla oli puolet pienempi todennäköisyys saada lapsi kuin vastaavanikäisellä vertailuväestöllä. Kilpirauhasen vajaatoiminta oli lapsisyövästä selvinneillä yleisempää kuin vastaavanikäisessä yleisväestössä. Yhteistyö ja muu toiminta Monissa edellä mainituissa analyyttisen epidemiologian projekteissa Syöpärekisteri oli yhteistyössä toisten suomalaisten ja ulkomaisten tutkimuslaitosten kanssa. Näistä mainittakoon Stakes, Työterveyslaitos, Säteilyturvakeskus, Kansanterveyslaitos, Tampereen yliopiston terveystieteen ja muut laitokset, Helsingin, Turun, Kuopion ja Oulun yliopistot, yliopistolliset sairaalat, Pohjoismaiden ja Viron syöpärekisterit, Tanskan Syöpäyhdistyksen tutkimusyksiköt, Saksan syöväntutkimuskeskus (Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg), Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus (IARC, Lyon) ja Yhdysvaltojen kansallinen syöpäinstituutti (National Cancer Institute, Bethesda, Maryland).

6 8 Suomen Syöpärekisteri toimii tiedonhallinta- ja analyysikeskuksena ja sen tietoja käytettiin hyväksi laajassa veren biokemiaan ja syöpään keskittyneessä Euroopan Unionin tukemassa CCPRB-huippututkimusverkostossa. Altistustiedot olivat peräisin yli kahdelta miljoonalta henkilöltä 12 biopankista Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Islannista. Syöpärekisterin johtaja toimi Kansainvälisen syöpärekisterien yhdistyksen (International Association of Cancer Registries, IACR) pääsihteerinä. Ylilääkäri ja Joukkotarkastusrekisterin johtaja toimivat syöpäepidemiologian osa- ja määräaikaisessa professuurissa Tampereen yliopistossa. Tilastojohtaja toimi osa- ja määräaikaisena kansanterveystieteen ja epidemiologian tutkimusprofessorina samassa yliopistossa. Syöpärekisteri osallistui valtakunnallisen Kansanterveyden tutkijakoulun ja pohjoismaisen syöpäepidemiologian kesäkoulun toimintoihin. Syöpärekisteri oli mukana ensimmäisen suomenkielisen epidemiologian sanaston tuottamisessa. Tutkijat luennoivat lukuisissa kotimaissa yleisötilaisuuksissa sekä kansainvälisillä kursseilla ja kongresseissa ja kirjoittivat syövän esiintymistä ja tutkimusmenetelmiä koskevia oppikirja- ja katsausartikkeleita niin suurelle yleisölle kuin alan tutkijoillekin. Suomen Syöpärekisterin johtaja, ylilääkäri tai tilastojohtaja on toiminut vuosina vastuuhenkilönä ja pääluennoitsijana kaikilla IACR:n vuosittaisilla kansainvälisillä kursseilla yhtä kurssia lukuunottamatta. Henkilökunnan asiantuntemusta käytettiin hyväksi kotimaisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä ja hallinnollisissa asiantuntijaryhmissä. Syöpärekisterissä vieraili kotimaisia ja ulkomaisia tutkijoita, opiskelijoita ja muita alan toimijoita. Syöpärekisteriaineistoa ovat hyödyntäneet muissa tutkimuslaitoksissa toimivat tutkijat, suunnittelijat ja hallinnon eri tasojen viranomaiset. Yksilökohtaisia tunnisteellisia syöpärekisteritietoja annetaan vain tutkimuskäyttöön tarvittavien Stakesin tai sosiaali- ja terveysministeriön lupien ehtojen mukaisesti. Taulukkomuotoisen tiedon saanti ei edellytä lupamenettelyä. Syöpärekisteri on tärkeä osa suomalaista syöväntorjuntatyötä, ja sen kattavaa aineistoa käytetään monin tavoin hyväksi eri tutkimuslaitoksissa käynnissä olevissa kymmenissä projekteissa. Suomessa on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet tehdä epidemiologista syöpätutkimusta. Suomen Akatemian vuonna 2006 tekemän selvityksen mukaan Suomen Syöpärekisterillä oli kaikista Suomen tutkimuslaitoksista korkein tieteellisiin julkaisuihin viittauksiin perustuva vaikuttavuusindeksi. Tämä osoittaa yhteen paikkaan kootun rekisterinpidon, tilastoinnin ja tutkimuksen vahvuuden. Tämän toiminnan lainsäädännöllinen ja taloudellinen turvaaminen on jatkossakin tärkeää. Joukkotarkastusrekisterin toiminnan päämäärät Joukkotarkastusrekisteri on Suomen Syöpärekisterin osasto, joka suunnittelee ja arvioi Suomen syöpäseulontaohjelmia sekä osallistuu seulontatoimintaan. Toimintaan osallistuminen on edellytyksenä seulontojen kehittämiselle ja seulontapalveluiden osana tehtävälle terveydenhuollon tutkimukselle. Joukkotarkastusrekisteriin kerätään yksilötason tiedot lailla säädetyistä valtakunnallisista syöpäseulonnoista eli kohdunkaulasyövän ja rintasyövän jouk-

7 19 kotarkastuksista. Tietojen keruu henkilötasolla nojautuu erillislainsäädäntöön. Rekisteröityä tietoa käytetään seulontojen arviointiin ja laadunvalvontaan sekä terveyspoliittisen päätöksenteon tueksi. Rahoitus Joukkotarkastusrekisterin rahoitus koostuu Raha-automaattiyhdistyksen Suomen Syöpärekisterille myöntämästä avustuksesta, Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpätautien tutkimussäätiön tuesta, tutkimusapurahoista sekä kutsupalvelu- ja tallennusmaksuista. Kutsupalvelusta kertynyt tuotto käytettiin kokonaisuudessaan seulontamateriaalin tilauksiin sekä kutsupalvelutoiminnan työhön. Samoin tallennusmaksu on omakustannehintainen. Syöpäsäätiön avustus korvaa aiemmin RAY:n seulonta-ohjelmien arviointiin antaman avustuksen. Seulontakutsut Joukkotarkastusrekisterin yhteydessä toimivasta Suomen Syöpäyhdistyksen kutsupalvelusta kunnat voivat tilata seulonnan kutsutietojen väestöpoiminnan sekä seulonnassa käytettävät kutsukirjeet ja tutkimuskortit. Joukkotarkastusrekisterissä on myös tallennettu seulontatietoja niiden kuntien toimeksiannosta, joilla ei ole mahdollisuutta itse tallentaa tietoja. Rekisteröinti Vuonna 2008 Joukkotarkastusrekisteriin toimitettiin tiedot noin kutsusta kohdunkaulasyövän seulontaan ja kutsusta rintasyöpäseulontaan. Samanaikaisesti rekisteröitiin vuosien seulontojen tarkastus- ja jatkotutkimuksista kertyneitä tietoja. Kohdunkaulasyöpäseulontaan liittyen rekisteröidään vuosittain noin henkilön tarkastustiedot ja rintasyöpäseulonnan osalta noin henkilön tiedot. Joukkotarkastusrekisterissä tallennettiin omakustannehintaan henkilön seulontatiedot. Suolistosyövän seulonta Suolistosyövän seulonta, joka käynnistyi Suomessa syyskuussa 2004, eteni viidenteen vuoteensa vuonna 2008, jolloin ensimmäisten kuntien väestöä kutsuttiin seulontaan jo kolmannen kerran. Kuluneen vuoden aikana seulonnassa oli mukana 188 kuntaa ja kutsuttuja yhteensä runsaat Vuoden 2007 seulontatietojen yhteenvedot toimitettiin kunnille syyskuussa Seulontoihin osallistuminen säilyi hyvällä tasolla, naisista osallistui edelleen 77 % ja miehistä 63 %. Myös jatkotutkimuksina tehdyt tähystykset tehtiin ripeästi ja niissä todettiin syöpiä ja syöpien esiasteita ennakko-odotusten mukaisesti, syöpiä noin 6 %:ssa jatkotutkituista ja esiasteita 30 %:ssa. Vuoden 2008 aikana julkaistiin British Medical Journal -lehdessä ensimmäisen seulontakierroksen perusteella tehty arvio seulonnan herkkyydestä suomalaisessa väestöohjelmassa. Seulonnassa käytetyn ulostetestin herkkyys todettiin keskinkertaiseksi, eli noin 55 % syövistä havaittiin, kun taas koko ohjelman herkkyys oli vajaat 40 %. Tulokset eivät poikkea vastaavista satunnaistetuissa seulontatutkimuksissa todetuista, joten kuolleisuusvaikutuksen saavuttaminen tuntuu edelleen mahdolliselta.

8 20 Papilloomavirustesti (HPV) kohdunkaulansyövän seulonnassa HPV-DNA -testi otettiin käyttöön kohdunkaulasyövän väestöseulonnassa yhdeksän eteläsuomalaisen kunnan alueella vuosien aikana. Näissä kunnissa satunnaisesti valittu kolmannes naisista seulotaan perinteisen Papa-testin sijaan HPV-DNA -testillä. Vuonna 2008 HPV-seulontaa toteutettiin seitsemässä kunnassa ja HPV-DNA -testiin perustuvaan seulontaan kutsuttiin runsaat naista. Rutiiniseulonnan ohessa HPV-seulontaa arvioidaan tieteellisen tutkimuksen keinoin. Tavoitteena on selvittää, voidaanko kohdunkaulasyövän seulontaohjelmaa parantaa HPV-DNA -testiä käyttäen. Vuonna 2008 kansainvälisissä lehdissä julkaistiin kolme eri tutkimusta HPV-seulonnasta. Tutkimukset perustuivat vuosien seulontatietoihin. Tutkimuksissa havaittiin, että HPV-DNA -testiin perustuvassa seulonnassa todettiin enemmän kohdunkaulasyövän esiasteita kuin perinteisessä Papa-seulonnassa, mutta HPV-seulonnan esiasteet olivat Papa-seulontaa useammin lieviä eli eivät hoitoa vaativia. Koska tiedetään, että lievät esiasteet paranevat usein itsestään, HPV-seulonta voi johtaa esiastehoitojen määrän kasvuun ilman, että kohdunkaulasyöpien määrä samalla vähenee. Tutkimuksissa havaittiin myös, että pelkkää HPV-DNA -testiä käyttäen HPVseulonnan tarkkuus tunnistaa terveet naiset kaikkien seulottujen joukosta oli merkittävästi perinteistä Papa-seulontaa heikompi, mutta kun HPV-seulontaan liitettiin Papa-testi HPV-testin ollessa positiivinen, tarkkuus parani käytännössä Papa-seulontaa vastaavalle tasolle. Toisaalta HPV-seulonnan tarkkuutta voitiin myös parantaa nostamalla HPV-DNA -testille käytettyä positiivisuuden raja-arvoa, mutta tällä tavoin tarkkuus parani vähemmän kuin Papa-testiä hyödyntämällä. Kaikkiaan 7,5 % HPV-DNA -testillä seulotuista naisista seulontatestin tulos oli positiivinen eli normaalista poikkeava. Testipositiivisten määrä riippui erityisesti iästä: nuorimmista HPV-DNA -testillä seulotuista, 25-vuotiaista, 24,1 % oli testipositiivisia kun taas vanhimmista eli 65-vuotiaista vain 2,9 %. Tulokset ovat samansuuntaisia muiden ulkomaisissa lehdissä julkaistujen tutkimusten kanssa. Rintasyöpäseulonnan arviointi Valtakunnallinen rintasyöpäseulontaohjelma käynnistyi vuonna Nyt julkaistiin useita tutkimuksia rintasyöpäseulonnan vaikuttavuudesta eli seulonnan vaikutuksesta rintasyöpäkuolleisuuteen, ja rintasyöpäseulonnan laadusta ja vaikuttavuudesta valmistui myös väitöskirjatutkimus. Koko maata koskevan rintasyöpätrendejä käsitelleen tutkimuksen samoin kuin joukkotarkastusrekisteriin ja syöpärekisteriin perustuneiden yksilötasoisten tutkimusten avulla voitiin todeta, että seulonnan vaikuttavuus oli ollut suunnilleen sillä tasolla mitä voitiin aiempien satunnaistettujen seulontatutkimusten perusteella odottaa. Vuosina seulontaan kutsutuilla oli noin viidennes pienempi ilmaantuvuuspohjainen rintasyöpäkuolleisuus kuin odote ilman seulontaa. Seulontaan osallistuneilla vastaava vähennys oli 28 %. Voimakkain kuolleisuusvaikutus vuotiaana havaittiin kunnissa, jotka kutsuivat vuotiaat naiset seulontaan säännöllisesti kahden vuoden välein. Näitä kuntia oli maassamme tosin melko vähän. Suurin osa kunnista oli kutsunut seulontaan vuotiaat naiset säännöllisesti, mutta vuotiaat epäsäännöllisesti. Vuoden 1995 jälkeen rintasyöpäkuolleisuus on

9 21 kääntynyt maassamme selvään laskuun seulontaikäryhmien ohella myös seulontaikää nuoremmissa ikäryhmissä, ja jatkossa tarvitaan aiempaa tarkempia tietoja seulontojen ohella myös muun terveydenhuollon vaikutuksista rintasyöpäkuolleisuuteen. Kansainvälinen yhteistyö Joukkotarkastusrekisteri on osallistunut useiden eurooppalaisten ja yleismaailmallisten asiantuntijaelinten ja seulontaverkostojen toimintaan. Vuonna 2008 julkaistiin Joukkotarkastusrekisterin asiantuntijoiden osallisuudella Euroopan Unionin laajuiset kohdunkaulansyövän seulontaohjelmien laadunvarmistussuositukset; ensimmäinen Euroopan Unionin raportti syöpäseulontaohjelmien tilasta EU:ssa; sekä Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen ECDC:n ohjekirjanen HPV-rokotteiden harkinnasta EU-maissa. Joukkotarkastusrekisterin asiantuntijat osallistuivat Slovenian puheenjohtajakaudella järjestettyyn EU:n syöpäohjelman kehittämistä koskeneeseen asiantuntijakokoukseen, sekä toimivat asiantuntijoina eräiden uusien jäsenmaiden mm. Romanian, Latvian ja Slovakian syöpäseulontaohjelmien suunnittelussa. Useissa uusissa jäsenmaissa erityisesti kohdunkaulan syöpien tautitaakka on suuri, joten seulontaohjelmien suunnittelu ja käynnistäminen on priorisoitu laajasti. Muita yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos, Euroopan Unionin syöpäinformaatioverkosto, Euroopan syöpäverkosto, Maailman Terveysjärjestön WHO:n Euroopan toimisto Kööpenhaminassa, Euroopan syöpärekisteriverkosto, sekä eri maiden kansalliset arviointiyksiköt. Suomen Akatemian FiDiPro-professuuri taiwanilaiselle Tony Chenille ryhmineen on ollut tärkeä yhteistyökumppani kuluneen vuoden aikana seulontojen arvioinnissa. Tieteellinen eturauhassyövän seulontatutkimus Joukkotarkastusrekisteri on mukana kansainvälisessä satunnaistetussa eturauhassyövän seulontatutkimuksessa. Suomalainen tutkimus on osa kansainvälistä hanketta (European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer). Eurooppalaisessa tutkimuksessa on kahdeksan maata ja miestä, joista Suomesta Suomen osuus tutkimuksessa on suurin. Pääkaupunkiseudulla ja Tampereella tutkimukseen satunnaistetut vuotiaat miehet ovat saaneet seulontakutsun neljän vuoden välein vuodesta 1996 lähtien ja viimeinen seulontakierros päättyi vuoden 2007 lopussa. Ensimmäinen arvio seulonnan vaikutuksesta kuolleisuuteen voidaan antaa noin vuoden sisällä. Toistaiseksi tutkimuksella on voitu osoittaa, että PSA-testi löytää hyvin piileviä syöpiä. Ongelmana ovat monet seulontojen välillä löytyneet syövät, eikä lopullisen kuolleisuusvaikutuksen arviointi vielä ole mahdollista. Erityisesti oireettomien miesten PSA-testausta työterveyshuollossa ja muissa terveystarkastuksissa tulisi hillitä. Seulonnan vaikutusta elämänlaatuun ja kustannusvaikuttavuutta on myös tutkittu ja näistä saadaan tuloksia lähitulevaisuudessa.

Järjestö tiedon tuottajana ja välittäjänä

Järjestö tiedon tuottajana ja välittäjänä 13 Järjestö tiedon tuottajana ja välittäjänä Suomen Syöpärekisteri on perusta syöpää koskevalle kansanterveystyölle, syytekijöiden tutkimukselle ja päätöksenteolle Suomen Syöpärekisteri on Suomen Syöpäyhdistyksen

Lisätiedot

Järjestö tiedon tuottajana ja välittäjänä

Järjestö tiedon tuottajana ja välittäjänä 13 Järjestö tiedon tuottajana ja välittäjänä Kansanterveystyötä, syövän syiden tutkimusta ja perusta syöpää koskevalle päätöksenteolle Suomen Syöpärekisteri on syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen

Lisätiedot

Rintasyöpä Suomessa. Mammografiapäivät Tampere 26.6.2009. Risto Sankila. Ylilääkäri, Suomen Syöpärekisteri, Helsinki

Rintasyöpä Suomessa. Mammografiapäivät Tampere 26.6.2009. Risto Sankila. Ylilääkäri, Suomen Syöpärekisteri, Helsinki Rintasyöpä Suomessa Mammografiapäivät Tampere 26.6.2009 Risto Sankila Ylilääkäri, Suomen Syöpärekisteri, Helsinki Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos... syöpärekisteri

Lisätiedot

Syöpä ja eriarvoisuus

Syöpä ja eriarvoisuus Syöpä ja eriarvoisuus Väestöryhmien väliset erot syöpien ilmaantuvuudessa ja kuolleisuudessa Nea Malila, Suomen Syöpärekisteri 1 Syöpäpotilaiden ennuste (5-vuotiselossaolo) koulutustasoittain korkeakoulu

Lisätiedot

Syöpäjärjestöt. Sakari Karjalainen Pääsihteeri, dos., LT. New Cancer Treatments 19.3.2015 ChemBio 2015

Syöpäjärjestöt. Sakari Karjalainen Pääsihteeri, dos., LT. New Cancer Treatments 19.3.2015 ChemBio 2015 Syöpäjärjestöt Sakari Karjalainen Pääsihteeri, dos., LT New Cancer Treatments 19.3.2015 ChemBio 2015 Syöpäjärjestöt = Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Syöpäjärjestöillä tarkoitetaan Suomen Syöpäyhdistyksen

Lisätiedot

Paksusuolisyövän seulontatulokset Suomessa. Nea Malila Suomen Syöpärekisteri

Paksusuolisyövän seulontatulokset Suomessa. Nea Malila Suomen Syöpärekisteri Paksusuolisyövän seulontatulokset Suomessa Suomen Syöpärekisteri Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LT, dosentti Päätoimi Suomen Syöpärekisterin johtaja, Suomen Syöpäyhdistys ry Sivutoimet syöpäepidemiologian

Lisätiedot

Syöpäseulonnat II - sairauksien

Syöpäseulonnat II - sairauksien Syöpäseulonnat II - sairauksien ennaltaehkäisyä Janne Pitkäniemi 1,2 1 Suomen Syöpärekisteri ja 2 Helsingin yliopisto Suomen Syöpärekisteri,Finnish Cancer Registry Institute for Statistical and Epidemiological

Lisätiedot

Yleistä seulontatutkimuksista & mihin ollaan menossa. Nea Malila Suomen Syöpärekisteri www.syoparekisteri.fi

Yleistä seulontatutkimuksista & mihin ollaan menossa. Nea Malila Suomen Syöpärekisteri www.syoparekisteri.fi Yleistä seulontatutkimuksista & mihin ollaan menossa Nea Malila Suomen Syöpärekisteri www.syoparekisteri.fi Syöpäseulontojen tavoitteet Ensisijainen tavoite laadukas = vaikuttava seulontatoiminta vaikuttavuus

Lisätiedot

Syöpäjärjestöt kuntoutumisen tukena

Syöpäjärjestöt kuntoutumisen tukena Syöpäjärjestöt kuntoutumisen tukena Ylilääkäri, LT, dosentti Suomen Syöpäyhdistys ry SYÖPÄJÄRJESTÖT Syöpäjärjestöillä tarkoitetaan Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön muodostamaa kokonaisuutta. Suomen

Lisätiedot

Katja Aktan-Collan Alkoholi ja syöpä

Katja Aktan-Collan Alkoholi ja syöpä Katja Aktan-Collan Alkoholi ja syöpä Alkoholi ja syöpä Maarit Rautio Matti Rautalahti Alkoholin kulutus 10 l/vuodessa Suomessa ja Tanskassa 9 l/vuodessa Ruotsissa 6,5 l/vuodessa Norjassa Alkoholi on Suomessa

Lisätiedot

rakko ja virtsatiet (C65 68, D09.0 1, D30.1 9, D41.1)

rakko ja virtsatiet (C65 68, D09.0 1, D30.1 9, D41.1) Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Sivuilla 2 14 esitetään suhteelliset elossaololuvut yliopistollisten sairaaloiden vastuualueilla vuosina 2005 2012 todetuilla ja 2010 2012 seuratuilla potilailla

Lisätiedot

4. SYÖPÄTAUTIEN ILMAANTUVUUS

4. SYÖPÄTAUTIEN ILMAANTUVUUS 4. SYÖPÄTAUTIEN ILMAANTUVUUS Simo Näyhä, ja Eero Pukkala 3 Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos Oulun aluetyöterveyslaitos 3 Suomen Syöpärekisteri 4. Johdanto Lapin miehillä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1147/06.01.01/2012 134 Valtuustokysymys suolistosyövän seulonnoista (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pohjanpalo Aila, puh. (09) 816 23040 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain

Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Sivuilla 2 15 esitetään ikävakioidut suhteelliset elossaololuvut yliopistollisten sairaaloiden vastuualueilla vuosina 2007 2014 todetuilla ja 2012 2014 seuratuilla

Lisätiedot

Syöpäseulonnat II - sairauksien

Syöpäseulonnat II - sairauksien Syöpäseulonnat II - sairauksien ennaltaehkäisyä Janne Pitkäniemi 1,2 1 Suomen Syöpärekisteri ja 2 Helsingin yliopisto Suomen Syöpärekisteri,Finnish Cancer Registry Institute for Statistical and Epidemiological

Lisätiedot

Syöpäjärjestöt. Sopeutumisvalmennus Neuvonpalvelut. Syöpätutkimuksen rahoittaminen

Syöpäjärjestöt. Sopeutumisvalmennus Neuvonpalvelut. Syöpätutkimuksen rahoittaminen Potilaan näkökulma Syöpäjärjestöt Suomen Syöpäyhdistys ja Suomen Syöpäsäätiö Suomen Syöpäyhdistys = 12 alueellista ja kuusi valtakunnallista potilasyhdistystä. Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää Suomen Syöpärekisteriä.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Missio, Arvot 3. Pääsihteerin katsaus 4. Luottamushenkilöt ansiomitalit 6. Vaikuttaminen yhteiskunnassa 8. Toiminta järjestönä 9

Sisällysluettelo. Missio, Arvot 3. Pääsihteerin katsaus 4. Luottamushenkilöt ansiomitalit 6. Vaikuttaminen yhteiskunnassa 8. Toiminta järjestönä 9 Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Missio, Arvot 3 Pääsihteerin katsaus 4 Luottamushenkilöt ansiomitalit 6 Vaikuttaminen yhteiskunnassa 8 Toiminta järjestönä 9 Jäsenyhdistykset Neuvottelupäivät Kansainvälinen

Lisätiedot

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Janne Pitkäniemi 1,2 1 Suomen Syöpärekisteri ja 2 Helsingin yliopisto Suomen Syöpärekisteri,Finnish Cancer Registry Institute for Statistical and Epidemiological

Lisätiedot

PYLL-seminaari 30.3.2011

PYLL-seminaari 30.3.2011 PYLL-seminaari 30.3.2011 Sairaalajohtaja Jari Välimäki syöpätautien osuus ennenaikaisten elinvuosien menetysten aiheuttajina etenkin ESshp:n naisten keskuudessa kiinnittää huomiota ne ovat PYLL-tilastossa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Missio, Arvot 3. Pääsihteerin katsaus 4. Luottamushenkilöt ansiomitalit 6. Vaikuttaminen yhteiskunnassa 8. Toiminta järjestönä 9

Sisällysluettelo. Missio, Arvot 3. Pääsihteerin katsaus 4. Luottamushenkilöt ansiomitalit 6. Vaikuttaminen yhteiskunnassa 8. Toiminta järjestönä 9 Vuosikertomus 2010 2 Sisällysluettelo Syöpä-Cancer -lehden numero viisi käsitteli saattohoitoa. Iina Kallio sairastaa pehmytkudossyöpää. Tauti on edennyt ja Iina on kotisaattohoidossa. Iina kertoo elävänsä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Valtuusto 11.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Valtuusto 11.06.2012 Sivu 1 / 1 Valtuusto 11.06.2012 Sivu 1 / 1 1147/06.01.01/2012 Kaupunginhallitus 134 7.5.2012 Valtuusto 68 21.5.2012 83 Valtuustokysymys suolistosyövän seulonnoista (Pöydälle 21.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Syövän ilmaantuvuus, syöpäpotilaiden ennuste ja syöpäkuolleisuus

Syövän ilmaantuvuus, syöpäpotilaiden ennuste ja syöpäkuolleisuus Syövän ilmaantuvuus, syöpäpotilaiden ennuste ja syöpäkuolleisuus Eero Pukkala, Tadeusz Dyba, Timo Hakulinen ja Risto Sankila Syöpä nyt Syöpä on yleinen sairaus. Suomessa elää yli 2 ihmistä, joilta on elämän

Lisätiedot

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta. Vuosikertomus

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta. Vuosikertomus SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta Vuosikertomus 2006 SISÄLTÖ 5 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS 6 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN LUOTTAMUSHENKILÖT

Lisätiedot

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Vuosikertomus

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Vuosikertomus SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Vuosikertomus 2007 SISÄLTÖ 5 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS 6 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN LUOTTAMUSHENKILÖT 8 SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS 14 SUOMEN

Lisätiedot

Syöpä Esipuhe 2. 2 Syöpätilanne Ilmaantuvuus ja kuolleisuus 4. 4 Potilaiden elossaolo 13

Syöpä Esipuhe 2. 2 Syöpätilanne Ilmaantuvuus ja kuolleisuus 4. 4 Potilaiden elossaolo 13 26.11.2018 Sisältö 1 Esipuhe 2 2 Syöpätilanne 2016 3 3 Ilmaantuvuus ja kuolleisuus 4 4 Potilaiden elossaolo 13 5 Riski sairastua ja kuolla syöpään 16 6 Vallitsevuus 17 7 Taulukot 19 7.1 Ilmaantuvuus, kuolleisuus

Lisätiedot

Syöpäseulontojen perusteet ja suolistosyöpäseulonnan tulokset matkalla kuntia velvoittavaksi toiminnaksi

Syöpäseulontojen perusteet ja suolistosyöpäseulonnan tulokset matkalla kuntia velvoittavaksi toiminnaksi Syöpäseulontojen perusteet ja suolistosyöpäseulonnan tulokset matkalla kuntia velvoittavaksi toiminnaksi Yhteyshoitajakoulutus 29.9.2011 Nea Malila Suomen Syöpärekisteri ja Tampereen yliopisto Milloin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (7) Terveyslautakunta Tja/6 29.05.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (7) Terveyslautakunta Tja/6 29.05.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (7) 151 Terveyslautakunnan lausunto suolistosyövän seulontaa koskevasta talousarvioaloitteesta HEL 2012-003464 T 00 00 03 Päätös päätti antaa aloitteesta seuraavan,

Lisätiedot

Raportti 5.11.2007. Syöpäjärjestöjen näkemys HPV-rokotteesta

Raportti 5.11.2007. Syöpäjärjestöjen näkemys HPV-rokotteesta Raportti 5.11.2007 Syöpäjärjestöjen näkemys HPV-rokotteesta Suomen Syöpäyhdistys päätti toukokuussa 2007 perustaa työryhmän valmistelemaan Syöpäjärjestöjen näkemystä HPV-rokotetta koskevista kysymyksistä.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) 33 Kohdunkaulan syövän seulontatutkimusten hankinta HUSLABliikelaitokselta Pöydälle 14.05.2013 HEL 2013-006323 T 02 08 02 01 Päätösehdotus Esittelijä Taustaa

Lisätiedot

Lataa Seksuaalisuuden muutokset syöpään sairastuessa - Katja Hautamäki-Lamminen. Lataa

Lataa Seksuaalisuuden muutokset syöpään sairastuessa - Katja Hautamäki-Lamminen. Lataa Lataa Seksuaalisuuden muutokset syöpään sairastuessa - Katja Hautamäki-Lamminen Lataa Kirjailija: Katja Hautamäki-Lamminen ISBN: 9789514487590 Sivumäärä: 156 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 28.41 Mb Suomalaisista

Lisätiedot

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevä seulonta muuttuu MAIJA JAKOBSSON DOS, NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN ERIKOISLÄÄKÄRI YLILÄÄKÄRI, HYVINKÄÄN SAIRAALA

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevä seulonta muuttuu MAIJA JAKOBSSON DOS, NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN ERIKOISLÄÄKÄRI YLILÄÄKÄRI, HYVINKÄÄN SAIRAALA Kohdunkaulansyöpää ehkäisevä seulonta muuttuu MAIJA JAKOBSSON DOS, NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN ERIKOISLÄÄKÄRI YLILÄÄKÄRI, HYVINKÄÄN SAIRAALA Kohdunkaulan syöpä Ihmisen papillomavirus- eli HPV-infektio

Lisätiedot

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Uusimisriski Esiasteriippuvainen 6 v aikana uuden CIN 2/3:n ilmaantuvuus:

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

Polttopisteessä tuberkuloosi kehityskulkuja Petri Ruutu, emeritusprofessori Terveysturvallisuus osasto, THL

Polttopisteessä tuberkuloosi kehityskulkuja Petri Ruutu, emeritusprofessori Terveysturvallisuus osasto, THL Polttopisteessä tuberkuloosi kehityskulkuja 1995-2017 Petri Ruutu, emeritusprofessori Terveysturvallisuus osasto, THL Valtakunnalliset tartuntatautipäivät 13.11.2017 Sidonnaisuudet viimeisen kahden vuoden

Lisätiedot

Syöpäseulonnan perusteet

Syöpäseulonnan perusteet Syöpäseulonnan perusteet Ahti Anttila FT, dosentti, tutkimusjohtaja Joukkotarkastusrekisteri Suomen Syöpärekisteri Helsinki Syöpäseulontojen tulevaisuus Suomessa STM seulontatyöryhmän järjestämä seminaari

Lisätiedot

Oppimistavoitteet. Syöpien esiintyvyys, ennuste, hoito ja tutkimus. Syöpien esiintyvyys. Suomen syöpärekisteri. Lisäksi

Oppimistavoitteet. Syöpien esiintyvyys, ennuste, hoito ja tutkimus. Syöpien esiintyvyys. Suomen syöpärekisteri. Lisäksi Oppimistavoitteet Syöpien esiintyvyys, ennuste, hoito ja tutkimus Sirpa Leppä, professori Syöpätautien klinikka Hankkia yleiskäsitys syövän yleisyydestä, yleisimpien syöpien sairastavuudesta ja kuolleisuudesta

Lisätiedot

Epidemiologia riskien arvioinnissa

Epidemiologia riskien arvioinnissa Epidemiologia riskien arvioinnissa Markku Nurminen Työterveyslaitos Epidemiologian ja biostatistiikan osasto Riskinarvioinnin vaihe Epidemiologinen strategia Riskin tunnistaminen Kuvaileva epidemiologia

Lisätiedot

Kliiniset lääketutkimukset yliopistosairaalan näkökulma. Lasse Viinikka 18.3.2014 Etiikan päivä 2014

Kliiniset lääketutkimukset yliopistosairaalan näkökulma. Lasse Viinikka 18.3.2014 Etiikan päivä 2014 Kliiniset lääketutkimukset yliopistosairaalan näkökulma Lasse Viinikka 18.3.2014 Etiikan päivä 2014 Tutkimustyön merkitys potilashoidon kannalta parantaa asiantuntijuutta korkeatasoinen tutkija on alansa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 2 Syöpäjärjestöt

Sisällysluettelo. 2 Syöpäjärjestöt VUOSIKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo MISSIO, ARVOT...5 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS...6 LUOTTAMUSHENKILÖT ANSIOMITALIT...9 Suomen syöpäyhdistyksen valtuuskunta Syöpäsäätiö ja syöpätautien tutkimussäätiö Yhteiset

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2008 KOM(2008) 882 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE syöpäseulonnasta

Lisätiedot

Matkapuhelimet ja syöpävaara

Matkapuhelimet ja syöpävaara Matkapuhelimet ja syöpävaara Anssi Auvinen LT, tutkimusprofessori Säteilyturvakeskus Miksi tutkitaan Radiotaajuinen sähkömagneettikenttä Heikko energia Paikallinen: kantama joitain cm Tutkimuksen edellytykset

Lisätiedot

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi?

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? Tuija Leino THL Kerron tässä alkavasta rokotusohjelmasta rokotteesta Miksi otettu ohjelmaan? Miltä taudilta suojaudutaan? Miksi otettu ohjelmaan

Lisätiedot

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi syöpäseulonnasta (KOM(2003) 230 C5-0322/ /0093(CNS))

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi syöpäseulonnasta (KOM(2003) 230 C5-0322/ /0093(CNS)) P5_TA(2003)0502 Syöpäseulonta * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi syöpäseulonnasta (KOM(2003) 230 C5-0322/2003 2003/0093(CNS)) (Kuulemismenettely) Euroopan

Lisätiedot

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään

Lisätiedot

SIDONNAISUUDET - PÄÄTOIMI: YLILÄÄKÄRI, KELA, KESKINEN VAKUUTUSPIIRI, KESKINEN ASIANTUNTIJALÄÄKÄRIKESKUS (TAYS- ALUE) - SIVUTOIMET:

SIDONNAISUUDET - PÄÄTOIMI: YLILÄÄKÄRI, KELA, KESKINEN VAKUUTUSPIIRI, KESKINEN ASIANTUNTIJALÄÄKÄRIKESKUS (TAYS- ALUE) - SIVUTOIMET: RIITTA LUOTO SIDONNAISUUDET - PÄÄTOIMI: YLILÄÄKÄRI, KELA, KESKINEN VAKUUTUSPIIRI, KESKINEN ASIANTUNTIJALÄÄKÄRIKESKUS (TAYS- ALUE) - SIVUTOIMET: - TAMPEREEN YLIOPISTO, DOSENTTI - TAMPEREEN YLIOPISTO, KLIININEN

Lisätiedot

Propecia (finasteridi 0,2 ja 1 mg) tabletti , versio 4.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Propecia (finasteridi 0,2 ja 1 mg) tabletti , versio 4.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Propecia (finasteridi 0,2 ja 1 mg) tabletti 25.4.2017, versio 4.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Miestyyppinen hiustenlähtö

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

Onko eturauhassyövän PSAseulonta miehelle siunaus vai. Harri Juusela Urologian erikoislääkäri 28.3.2012 Luokite-esitelmä Kluuvin rotaryklubissa

Onko eturauhassyövän PSAseulonta miehelle siunaus vai. Harri Juusela Urologian erikoislääkäri 28.3.2012 Luokite-esitelmä Kluuvin rotaryklubissa Onko eturauhassyövän PSAseulonta miehelle siunaus vai kirous? Harri Juusela Urologian erikoislääkäri 28.3.2012 Luokite-esitelmä Kluuvin rotaryklubissa Miten minusta tuli urologian erikoislääkäri Eturauhassyöpäseulonta

Lisätiedot

Jyviä ja akanoita Milloin seulonta lisää terveyttä? Prof. Marjukka Mäkelä FinOHTA/Stakes

Jyviä ja akanoita Milloin seulonta lisää terveyttä? Prof. Marjukka Mäkelä FinOHTA/Stakes Jyviä ja akanoita Milloin seulonta lisää terveyttä? Prof. Marjukka Mäkelä FinOHTA/Stakes Jyviä ja akanoita Leikkuupuimuri seuloo jyvät mukaan ja akanat pois. Terveydenhuollon seulonnoissa halutaan löytää

Lisätiedot

Syöpä Esipuhe 2. 2 Syöpätilanne Ilmaantuvuus ja kuolleisuus 4

Syöpä Esipuhe 2. 2 Syöpätilanne Ilmaantuvuus ja kuolleisuus 4 8.2.219 Sisältö 1 Esipuhe 2 2 Syöpätilanne 216 3 3 Ilmaantuvuus ja kuolleisuus 4 4 Potilaiden elossaolo 13 4.1 Elossaololuvut alueittain.......................................... 16 5 Riski sairastua ja

Lisätiedot

Kohti potilaskeskeistä hoitoa digitaalisten palveluiden avulla

Kohti potilaskeskeistä hoitoa digitaalisten palveluiden avulla Kohti potilaskeskeistä hoitoa digitaalisten palveluiden avulla Sosiaali- ja terveyspalvelut suurten murrosten kynnyksellä ja valtavien mahdollisuuksien äärellä 16.11.2017 Henri Virtanen Head of Product

Lisätiedot

VÄESTÖTUTKIMUKSET: miksi niitä tehdään? Seppo Koskinen ja työryhmä

VÄESTÖTUTKIMUKSET: miksi niitä tehdään? Seppo Koskinen ja työryhmä VÄESTÖTUTKIMUKSET: miksi niitä tehdään? Seppo Koskinen ja työryhmä Tutkimusten tarkoitus 1) Tilanteen kuvaaminen Millaisia terveys- ja hyvinvointiongelmia väestössä on? (esim. sydäntaudit, allergiat, mielenterveysongelmat,

Lisätiedot

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne Eturauhassyövän seulonta Patrik Finne Ulf-Håkan Stenman-juhlasymposiumi, 21.4.2009 Seulonnan tavoite löytää syöpä aikaisemmin, ennen kuin se on levinnyt mahdollistaa radikaalinen hoito Vähentää kuolleisuutta

Lisätiedot

Syöpä Suomessa 2006 EERO PUKKALA RISTO SANKILA MATTI RAUTALAHTI

Syöpä Suomessa 2006 EERO PUKKALA RISTO SANKILA MATTI RAUTALAHTI Syöpä Suomessa 2006 EERO PUKKALA RISTO SANKILA MATTI RAUTALAHTI Syöpäjärjestöjen julkaisuja 2006 Kirjoittajat: Eero Pukkala, Risto Sankila, Matti Rautalahti Taitto: Kirsi-Marja Puuras Kannen kuva: Eeva

Lisätiedot

Mammografiaseulonta. Mammografiaseulonta. Mammografiaseulonta. Mammografiaseulonta

Mammografiaseulonta. Mammografiaseulonta. Mammografiaseulonta. Mammografiaseulonta Miksi Suomessa mammografia on valittu rintasyövän seulontamenetelmäksi? rintasyövän ilmaantuvuus v. 2006 4069 naista ja 20 miestä rintasyövän vaaratekijät rintasyöpä ja ammatti? varhaismuutokset havaitaan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS SEULONNOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS SEULONNOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Hallitusneuvos Anne Koskela Muistio 18.5.2018 luonnos VALTIONEUVOSTON ASETUS SEULONNOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa?

Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa? ChemBio Helsingin Messukeskus 27.-29.05.2009 Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa? Kristiina Aittomäki, dos. ylilääkäri HYKS Perinnöllisyyslääketieteen yksikkö Genomin tutkiminen FISH Sekvensointi

Lisätiedot

HPV ja irtosolututkimukset, kliinikon näkökulma. Pekka Nieminen Dosentti Klinikkaylilääkäri HYKS, naistentaudit

HPV ja irtosolututkimukset, kliinikon näkökulma. Pekka Nieminen Dosentti Klinikkaylilääkäri HYKS, naistentaudit HPV ja irtosolututkimukset, kliinikon näkökulma Pekka Nieminen Dosentti Klinikkaylilääkäri HYKS, naistentaudit Human Papilloma Virus DNA-virus Ilman HPV:tä ei synny kohdunkaulan syöpää Harald zur Hausen,

Lisätiedot

Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö

Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö 24.9.2015 Niina Kovanen Esityksen nimi / tekijä 1 Finohtan perustehtävät tuottaa ja välittää menetelmien arviointitietoa päätöksenteon tueksi edistää näyttöön

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm

Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm Johdantoa Vuonna 2009 Suomessa todettiin miehillä 14747 syöpätapausta, joista urologisia syöpätapauksia

Lisätiedot

MAMMOGRAFIASEULONTA Varkauden kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Vastaanottopalvelut Röntgenosasto

MAMMOGRAFIASEULONTA Varkauden kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Vastaanottopalvelut Röntgenosasto MAMMOGRAFIASEULONTA Varkauden kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Vastaanottopalvelut Röntgenosasto MIKSI MAMMOGRAFIASEULONTAAN? Rintasyöpä on yleisin naisten sairastama syöpä Suomessa. Vuosittain todetaan

Lisätiedot

STUK. Sirpa Heinävaara TUTKIMUSHANKKEET - KÄYNNISSÄ OLEVAT KANSAINVÄLISET HANKKEET. tutkija/tilastotieteilijä

STUK. Sirpa Heinävaara TUTKIMUSHANKKEET - KÄYNNISSÄ OLEVAT KANSAINVÄLISET HANKKEET. tutkija/tilastotieteilijä KÄYNNISSÄ OLEVAT TUTKIMUSHANKKEET - KANSAINVÄLISET HANKKEET Sirpa Heinävaara tutkija/tilastotieteilijä STUK RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Tutkimusten lähtökohtia Matkapuhelinsäteilyn ja aivokasvainten

Lisätiedot

Kohdunkaulan syövän seulonta - mikä muuttuu? Anni Virtanen Erikoistuva lääkäri, HUSLAB Patologia Vastaava lääkäri, Suomen Syöpärekisteri

Kohdunkaulan syövän seulonta - mikä muuttuu? Anni Virtanen Erikoistuva lääkäri, HUSLAB Patologia Vastaava lääkäri, Suomen Syöpärekisteri Kohdunkaulan syövän seulonta - mikä muuttuu? Anni Virtanen Erikoistuva lääkäri, HUSLAB Patologia Vastaava lääkäri, Suomen Syöpärekisteri Esityksen sisältö 1. YLEISTÄ SYÖPÄSEULONNOISTA 2. NYKYISEN KOHDUNKAULASEULONNAN

Lisätiedot

ö/ oi ^ / ^ 01/ 23 01, 2012 ETELÄ KARJALAN EKSOTEN JÄSENKUNNAT

ö/ oi ^ / ^ 01/ 23 01, 2012 ETELÄ KARJALAN EKSOTEN JÄSENKUNNAT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIPI ^ 1PPEENRANNAN KAUPUNKI kaupung i nhallitus 23 01, 2012 ö/ oi ^ / ^ 01/ EKSOTEN JÄSENKUNNAT Eksoten kaikilta jäsenkunnhlta pyydetään lausunnot suolistosyöpäseulontojen järjestämisestä

Lisätiedot

This document has been downloaded from TamPub The Institutional Repository of University of Tampere

This document has been downloaded from TamPub The Institutional Repository of University of Tampere This document has been downloaded from TamPub The Institutional Repository of University of Tampere Publisher's version http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-201509092274 Author(s): Malila, Nea Title: Year: 2014

Lisätiedot

Ajankohtaista gerontologisen kuntoutuksen saralta epidemiologinen näkökulma

Ajankohtaista gerontologisen kuntoutuksen saralta epidemiologinen näkökulma Ajankohtaista gerontologisen kuntoutuksen saralta epidemiologinen näkökulma Pertti Era Gerontologisen kuntoutuksen professori Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos Johtaja, tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008 Terveysalan hallinto ja päätöksenteko Riitta Räsänen syksy 2008 Kurssin tavoitteet ja suoritus suomalaisen sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö ja järjestelmät toimintaympäristö kehittämisen haasteet

Lisätiedot

Työperäinen tuberkuloosi epidemia. V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö

Työperäinen tuberkuloosi epidemia. V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö Työperäinen tuberkuloosi epidemia V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö Tuberkuloosi ja terveydenhuoltohenkilöstö Suomessa terveydenhuoltohenkilökunnan

Lisätiedot

Tupakkalain muutos 2010

Tupakkalain muutos 2010 Tupakkalaki Tupakkalain muutos 2010 Tupakkalain muutos tuli voimaan 1.10.2010. Lain tavoitteena on tupakkatuotteiden käytön vähittäinen loppuminen. 2010 Suomessa työssään päivittäin passiivisesti tupakalle

Lisätiedot

Syöpäseulontapalvelujen hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön laatimiseksi

Syöpäseulontapalvelujen hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön laatimiseksi Syöpäseulontapalvelujen hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön laatimiseksi Liisa-Maria Voipio-Pulkki, hallintoylilääkäri, Suomen Kuntaliitto Nea Malila, Joukkotarkastusrekisterin johtaja Leena

Lisätiedot

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Mika Tuononen Suomalaisten koulutustaso on korkea vai onko näin sittenkään? Korkeakoulutuksen laajuudesta ja mahdollisesta ylimitoituksesta on keskusteltu

Lisätiedot

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen 1 2 3 Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen opettajien tutkimusalueista. 4 Kuviossa 1 esitetään kansantaloustieteen

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t).

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t). OULUN YLIOPISTON LAATUTYÖN PILOTTI, BIOLOGIAN LAITOS (BILPO) TUTKIMUSTOIMINNON KUVAUS (MATRIISI) Laitoksen perustehtävien opetuksen ja tutkimuksen kuvaamiseen tarkoitettu matriisi on työväline laitoksen

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Julkaisufoorumi ja sen vaihtoehdot suomenkielisen julkaisutoiminnan näkökulmasta

Julkaisufoorumi ja sen vaihtoehdot suomenkielisen julkaisutoiminnan näkökulmasta Julkaisufoorumi ja sen vaihtoehdot suomenkielisen julkaisutoiminnan näkökulmasta Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) Ajankohtaista julkaisemisessa 23.3.2017 ESITYS 1. Julkaisufoorumi ja tasoluokat 2. Suomenkieliset

Lisätiedot

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Vuosikertomus

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Vuosikertomus SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Vuosikertomus 2005 SISÄLTÖ 4 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS 7 STRATEGIA JA ORGANISAATIO 10 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN LUOTTAMUSHENKILÖT 12

Lisätiedot

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Esityksen sisältö ja lähteet Esitys Johdantoa aiheeseen Sairaanhoitajaliitosta lyhyesti, miksi olemme

Lisätiedot

Syöpä Suomessa 2011. Eero Pukkala. Matti Rautalahti

Syöpä Suomessa 2011. Eero Pukkala. Matti Rautalahti Syöpä Suomessa 2011 Eero Pukkala Risto Sankila Matti Rautalahti Syöpäjärjestöjen julkaisuja 2011 Syöpä Suomessa 2011 Eero Pukkala, Risto Sankila, Matti Rautalahti Syöpä Suomessa 2011 13., uudistettu painos

Lisätiedot

Suolistosyövän seulontaohjelman käynnistäminen Suomessa vuosina 2004-2006. C Syöpäjärjestöt. www.cancer.fi

Suolistosyövän seulontaohjelman käynnistäminen Suomessa vuosina 2004-2006. C Syöpäjärjestöt. www.cancer.fi Suolistosyövän seulontaohjelman käynnistäminen Suomessa vuosina 2004-2006 C Syöpäjärjestöt www.cancer.fi Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 73 ISBN: ISBN 978-952-99737-8-1 (nid.) ISBN 978-952-99737-9-8

Lisätiedot

Syöpä 2015 Syöpäjärjestöjen julkaisuja 2006

Syöpä 2015 Syöpäjärjestöjen julkaisuja 2006 Syöpä 2015 Syöpäjärjestöjen julkaisuja 2006 Toimitus: Marika Javanainen, Juttutoimisto Helmi Taitto: Taina Ilomäki-Virta Kannen kuva: Taina Ilomäki-Virta ISBN 952-99737-1-3 Suomen Syöpäsäätiön julkaisuja

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAIN (532/99) 10 :SSÄ TARKOITETTU REKISTERISELOSTE

HENKILÖTIETOLAIN (532/99) 10 :SSÄ TARKOITETTU REKISTERISELOSTE 1.10.2013 HENKILÖTIETOLAIN (532/99) 10 :SSÄ TARKOITETTU REKISTERISELOSTE Rekisterinpitäjä: Toimipaikat: Pirkanmaan Syöpäyhdistys r.y:n poliklinikka ja neuvonta-asema 1. Pirkanmaan Syöpäyhdistys r.y:n poliklinikka

Lisätiedot

PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset. Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala

PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset. Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala ISI Web of Science: hakusana PET/CT N = 4974, 27.4.2010 Mihin diagnostisia menetelmiä tarvitaan?

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2017 RINTASYÖVÄN SEULONTAOHJELMA YHTEENVETO

VUOSIKATSAUS 2017 RINTASYÖVÄN SEULONTAOHJELMA YHTEENVETO mammografia sekä tarvittaessa jatkotutkimukset (täydentävä mammografia, ultraäänitutkimus ja neulanäytteet) ja kirurgia. Mammografiakuvat otetaan kahdesta suunnasta molemmista rinnoista. Kuvat lukee ja

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2014

Ammatillinen koulutus 2014 Koulutus 2015 Ammatillinen 2014 Ammatillisessa koulutuksessa 120 700 uutta opiskelijaa vuonna 2014 Tilastokeskuksen tilastojen mukaan tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden

Lisätiedot

TUTKI 2-KOTITEHTÄVÄN PALAUTUS Tiina Immonen BLL lääketieteellinen biokemia ja kehitysbiologia

TUTKI 2-KOTITEHTÄVÄN PALAUTUS Tiina Immonen BLL lääketieteellinen biokemia ja kehitysbiologia TUTKI 2-KOTITEHTÄVÄN PALAUTUS 19.3.2014 Tiina Immonen BLL lääketieteellinen biokemia ja kehitysbiologia Tehtävän suoritus Palautuksia: 51 Tiivistelmien keskipituus 97 sanaa hyvä! OTSIKOT Otsikko tutkimuksen

Lisätiedot

Terveydenhuollon maailma muuttuu - olemmeko valmiit

Terveydenhuollon maailma muuttuu - olemmeko valmiit Terveydenhuollon maailma muuttuu - olemmeko valmiit Päivi Koivuranta-Vaara LKT, hallintoylilääkäri 1 Elinkeinorakenteen muutos Teollinen tuotanto vähenee ja siirtyy muualle Suomessa ei enää valmisteta

Lisätiedot

1 Johdanto 3. 2 Määritelmiä 3. 3 Seulonnan oikeutuksen toteaminen 3. 4 Seulontaohjelma 3. 5 Seulottavat väestöryhmät 4. 6 Ohjelman toteuttaja 4

1 Johdanto 3. 2 Määritelmiä 3. 3 Seulonnan oikeutuksen toteaminen 3. 4 Seulontaohjelma 3. 5 Seulottavat väestöryhmät 4. 6 Ohjelman toteuttaja 4 OHJE 28.3.2001 ST 3.7 Mammografiaan perustuva rintasyöpäseulonta 1 Johdanto 3 2 Määritelmiä 3 3 Seulonnan oikeutuksen toteaminen 3 4 Seulontaohjelma 3 5 Seulottavat väestöryhmät 4 6 Ohjelman toteuttaja

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot

Moniammatillisen verkoston toiminta

Moniammatillisen verkoston toiminta Moniammatillisen verkoston toiminta Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö Järkevää lääkehoitoa seminaari terveydenhuollon toimijoille Moniammatilliset toimintatavat käyttöön arjen työhön Helsinki 9.4.2014

Lisätiedot

Kokogenomisekvensointi (WGS)

Kokogenomisekvensointi (WGS) Kokogenomisekvensointi (WGS) - Esimerkkinä tuberkuloosi FT, Dos., johtava asiantuntija Hanna Soini Terveysturvallisuusosasto 14.11.2017 WGS - Hanna Soini 1 Sidonnaisuudet Hanna Soini Johtava asiantuntija,

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2013

Ammatillinen koulutus 2013 Koulutus 2014 Ammatillinen 2013 Ammatillisessa koulutuksessa 313 600 opiskelijaa vuonna 2013 Tilastokeskuksen tilastojen mukaan tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Arviointien tavoite Tuottaa tietoa lääkkeiden käyttöönottoon ja korvattavuuteen

Lisätiedot

Työllisyysaste Pohjoismaissa

Työllisyysaste Pohjoismaissa BoF Online 2008 No. 8 Työllisyysaste Pohjoismaissa Seija Parviainen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahapolitiikka-

Lisätiedot

Syöpäseulontojen yhtenäistäminen EU:ssa

Syöpäseulontojen yhtenäistäminen EU:ssa Syöpäseulontojen yhtenäistäminen EU:ssa Cancer Control Joint Action WP 9 Cancer Screening Ahti Anttila Suomen Syöpärekisteri STM 8.2. 2016 Taustaa Syöpäseulonnan vaikuttavuus hyödyt ja haitat ja vaikuttavuusnäyttöön

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistyksen lausunto. Valtioneuvoston asetuksesta erikoissairaanhoidon. työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä.

Suomen Gynekologiyhdistyksen lausunto. Valtioneuvoston asetuksesta erikoissairaanhoidon. työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä. Suomen Gynekologiyhdistyksen lausunto Valtioneuvoston asetuksesta erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä. Hanke STM037:00/2017 Yleisiä kommentteja: Asetustekstissä tulee selkeästi

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot