Sosiaalista luototusta voidaan myöntää henkilön tai perheen itsenäistä selviytymistä tukeviin tarkoituksiin mm.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalista luototusta voidaan myöntää henkilön tai perheen itsenäistä selviytymistä tukeviin tarkoituksiin mm."

Transkriptio

1 /t Sosiaalinen luototus Sosiaalinen luototus on tarkoitettu Torniossa vakinaisesti asuville pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla eri syistä, esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriömerkinnän vuoksi, ei ole mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa. Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää, että luoton saaja kykenee tuloistaan maksamaan tuoton kuukausittaiset lyhennykset. Maksukykyä arvioitaessa tuloista vähennetään asumiskustannuksista, välttämättömistä vakuutuksista, päivähoidosta, elatusmaksuista, terveydenhuollosta ja velkojen hoidosta aiheutuvat kulut sekä välttämättömät elinkustannukset. Välttämättömänä elinkustannuksena käytetään velkajärjestelynormia, jonka oikeusministeriö päättää vuosittain antamallaan asetuksella. Näiden menojen jälkeen hakijan käyttöön tulee jäädä sosiaalisen tuoton lyhennykseen tarvittava summa. Jos tuloissa on tapahtumassa muutoksia, otetaan maksukykyä arvioitaessa huomioon muuttuva tilanne. Päätöstä tehtäessä huomioidaan kaikki velat ja vastuut, myös ulosotossa olevat velat, vaikka hakemushetkellä ei tuloista olisikaan ulosmittausta. Jos hakija tuloistaan kohtuullisessa ajassa pystyy säästämään hankintoihin tarvittavan summan tai tekee hankinnat vähitellen tai jos saa lainaa luottojen järjestelemiseen ja selviytyy niistä tuloillaan, ei sosiaalista luottoa myönnetä. Pääsääntöisesti sosiaalista luottoa ei myönnetä yritystoimintaan eikä henkilölle, jolla on voimassaoleva yksityishenkilön velkajärjestelyn maksuohjelma. Luoton tarkoitus Sosiaalista luototusta voidaan myöntää henkilön tai perheen itsenäistä selviytymistä tukeviin tarkoituksiin mm. kohtuullisiin kodin hankintoihin kohtuullisiin pienehköihin asunnon muutostöihin työn edellyttämän auton tai työvälineiden ostamiseen osamaksurästeihin, vuokravelkoihin ja muiden pienehköjen velkojen järjestämisiin muihin menoihin, jotka auttavat hakijaa selviytymään itsenäisesti Hakijan tulee hakemuksessa perustella, miten luotto tukee hänen itsenäistä selviytymistään. Luoton määrä ja korko Luoton määrä on enintään ja tätä suuremmat summat viedään sosiaalilautakunnan päätettäväksi. Luoton määrästä päätettäessä arvioidaan hakijan kyky maksaa luotto takaisin. Sosiaalisesta luotosta ei peritä korkoa, toimitusmaksua eikä järjestelypalkkiota. Luoton takaisinmaksuehdot Takaisinmaksuehdot sovitaan luotonsaajan kanssa hänen todellisen maksukykynsä mukaan. Luoton takaisinmaksuaika on enimmillään viisi vuotta. Kuukausittainen takaisinmaksuerä on vähintään 20 E. Luotosta tehdään luottosopimus, jossa sovitaan takaisinmaksuehdot. Luoton takaisinmaksun hoitamatta jättäminen johtaa perimistoimiin. Sosiaalisen luoton hakeminen Hakemuksen jättämistä varten varataan aika etuuskäsittelijältä puhelinnumerosta Puhelinaika on ma - pe klo Hakemuslomakkeen voi noutaa Tornion kaupungin sosiaalitoimistosta, Laivurinkatu 18:sta. Hakemuksen voi myös tulostaa netistä.

2 J- t Hakija täyttää hakemuksen itse. Hakemus on täytettävä huolellisesti ja siihen tulee liittää kaikki tarvittavat liitteet tuloista, menoista, varoista ja kaikista veloista, myös ulosotossa ja perinnässä olevista veloista sekä verotodistus, luottotietorekisteriote ja pankkitiliotteet. Hakijan on yksityiskohtaisesti selvitettävä mihin luotto on tarkoitus käyttää ja kuinka luotto auttaa hakijan taloudenhallintaa ja itsenäistä selviytymistä.

3 1 3, TORNION KAUPUNKI Sosiaalitoimisto Sosiaalinen luototus Laivurinkatu Tornio TORNION KAUPUNGIN SOSIAALISEN LUOTON MYÖNTÄMISPERUSTEET Sosiaalista luottoa myönnetään niille henkilöille, joiden kotikunta on Tornio (kotikuntalaki 201/1994). Sosiaalista luottoa myönnetään siihen varatun vuosittaisen pääoman mukaan. Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa. Luotolla pyritään ehkäisemään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistämään itsenäistä suoriutumista. Luototuksessa noudatetaan sosiaalisesta luototuksesta annettua lakia (1133/2002) sekä perusturvalautakunnan päättämiä periaatteita ja ohjeita. Ennen sosiaalisen luoton myöntämistä on luoton saajalle annettava tiedot kunnan määrittelemistä sosiaalisen luoton myöntämisen perusteista kirjallisena. Sosiaalisen luoton myöntäminen Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta luottoa esim. vakuuksien puuttumisen tai luottohäiriömerkinnän vuoksi. Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää hakijalta maksuvaraa maksaa luotto takaisin lähinnä pysyväisluontoisen tulolähteen, esimerkiksi työtulon tai eläkkeen perusteella. Ennen sosiaalisen luoton saannin edellytysten arviointia tarkistetaan hakijan mahdollisuus saada toimeentulotukea (perus-, täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki). Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää, että luoton saaja kykenee pysyväisluontoisista tuloistaan maksamaan luoton kuukausittaiset lyhennykset ja korot. Maksukykyä arvioitaessa nettotuloista vähennetään asumiskustannuksista, välttämättömistä vakuutuksista, päivähoidosta, elatusvelvollisuudesta, terveydenhuollosta, työstä aiheutuvat menot ja velkojen hoidosta aiheutuvat kulut, muut erityismenot sekä välttämättömät elinkustannukset. Välttämättömänä elinkustannuksena käytetään pääsääntöisesti velkajärjestelynormistoa, jonka oikeusministeriö päättää vuosittain antamallaan asetuksella. Sosiaalisen luoton myöntämistä harkittaessa hakijan koko perheen taloudellinen tilanne sekä taloudelliseen asemaan vaikuttavat muut tekijät otetaan huomioon arvioitaessa hakijan kykyä rahoittaa tuloillaan tai varoillaan sosiaalinen luotto hakijan hakemuksessa perustettuun käyttötarkoitukseen. Sosiaalisen luoton yhtenä tavoitteena on edistää pienituloisen ja vähävaraisen henkilön itsenäistä suoriutumista. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää luotonsaajan taloudenhallintaan saattamista. Sosiaalisen luoton myöntämisen yhteydessä tehdään kiinteästi yhteistyötä velka- ja talousneuvonnan kanssa.

4 2 Sosiaalisesta luototuksesta tehdään kirjallinen sopimus. Sopimuksessa määritellään luoton määrä, käyttötarkoitus, laina-aika, takaisinmaksuehdot ja takaisinmaksun viivästyminen. Sosiaalista luottoa voidaan myöntää seuraaviin tarkoituksiin Sosiaalista luottoa voidaan myöntää erilaisiin tarkoituksiin, jotka ehkäisevät taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistävät henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat esimerkiksi olla talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen turvaaminen (takuuvuokrat, vuokrarästit), sosiaalisen kriisin ylittäminen tai muu hakijan itsenäiseen selviytymiseen vaikuttava asia kuten vakuuksien puuttuminen tai maksuhäiriömerkintä. Sosiaalista luottoa ei myönnetä Sosiaalista luottoa ei myönnetä säännöllisesti toimeentulotukea saaville henkilöille ja päätoimisesti opiskeleville opiskelijoille. Opiskelijoiden ensisijainen tulonlähde on opintoraha ja valtion takaama opintolaina. Sosiaalista luottoa voidaan harkinnan perusteella myöntää niille opiskelijoille, joiden opintolainan saaminen edellyttää entisten vähäisten velkojen maksamista. Pääsääntöisesti luottoa ei myönnetä yritystoimintaan eikä henkilöille, jolla on voimassaoleva yksityishenkilön velkajärjestelyn maksuohjelma. Sosiaalisen tuoton yleisin este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi esimerkiksi olla se, että maksuvaran suuruus antaa hakijalle mahdollisuuden saada kohtuuehtoinen luotto normaaleilta luottomarkkinoilta tai hakija voi kohtuullisessa ajassa säästää tarvitsemansa tuoton määrän on perusteltua syytä olettaa, että maksuvarastaan huolimatta hakija ei tulisi suoriutumaan luoton takaisinmaksusta hakijalle jäisi sosiaalisen luoton myöntämisestä huolimatta järjestelemättömiä velkoja tai luottoja yksityishenkilön velkajärjestelyssä oleva hakija velkaantuisi lisää ilman velkojien suostumusta sosiaalinen luotto evätään, koska päätöksentekohetkellä sosiaalisella luototuksella ei ole käytettävissään varoja. Luoton määrä Sosiaalinen luotto on pankkilainaan verrattavissa oleva luotto takaisinmaksuehtoineen. Luoton vähimmäismäärä on 300 euroa ja enimmäismäärä on 2000 euroa. Lainan takaisinmaksuaika on enintään viisi vuotta ja pienin kuukausierä on 20 euroa. Sosiaalisesta luotosta ei peritä muita kuluja. Takaisinmaksuehdoista voidaan sopia uudelleen tuoton hoitoaikana, jos velallisen taloudellinen tilanne oleellisesti muuttuu. Luotto maksetaan velkojen järjestelyyn liittyvässä luototuksessa suoraan velkojille, hankintoihin liittyvässä luototuksessa maksusitoumuksena tai kuittia vastaan asiakkaan tilille.

5 3 Hakijan maksukyvyn arviointi Hakijan tuloina otetaan huomioon kaikki hakijan käytössä olevat tulot. Hakijan varoja arvioitaessa käytetään perusteena toimeentulotuesta annetun lain 12 :n säännöstä, jonka mukaan hakijan varoina otetaan huomioon hänen käytettävissään olevat helposti realisoitavissa oleva varallisuus nettomääräisenä. Hakijan ansaintamahdollisuuksia arvioitaessa tarkastellaan hänen ikäänsä, työkykyään, elatusvelvollisuuttaan ja muita olosuhteita, jotka vaikuttavat hakijan tuloihin. Velkaantuneen hakijan tilannetta arvioitaessa selvitetään velkatilanne perusteellisesti. Hakijan tulee ilmoittaa selvitys kaikista veloistaan. Velkoja koskevasta selvityksestä tulee käydä ilmi kunkin velan velkoja, velan peruste sekä velkamäärä. Niissä tilanteissa, joissa hakijalla ei ole maksuvaraa eikä sosiaalista luottoa voida hänelle myöntää ohjataan hakija yksityishenkilön velkajärjestelyyn tai hakemaan sovitteluratkaisua velkojien kanssa. Velalliselle tehtävässä maksuvaralaskelmassa huomioidaan asumisesta, työstä aiheutuvat menot, päivähoidosta, elatusvelvollisuudesta ja terveydenhuollosta aiheutuvat kulut. Lisäksi muihin välttämättömiin elinkustannuksiin varataan rahaa pääsääntöisesti velkajärjestelylain mukainen määrä. Jos hakijan tuloissa on tapahtumassa hakemushetken jälkeen muutoksia, ne otetaan maksukykyä arvioitaessa huomioon. Luoton takaisinmaksu hoidetaan pääsääntöisesti laskutuksella. Luoton saajalta voidaan edellyttää vapaaehtoisen velkajärjestelymerkinnän tekemistä Suomen Asiakastiedon (www.asiakastieto.fi) rekisteriin. Luoton takaisinmaksun laiminlyönti tai muu sopimusrikkomus voi johtaa luoton irtisanomiseen ja perimistoimiin. Saatavien perintä ja luoton irtisanominen Laki saatavien perinnästä (513/1999) sovelletaan erääntyneen saatavan perintään. Perinnällä tarkoitetaan laissa toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada velallinen vapaaehtoisesti suorittamaan erääntynyt velkojen saatava. Kun luoton tai sen takaisinmaksu on laiminlyöty eräpäivänä, lähetetään velalliselle maksumuistutukset ja perintä toteutetaan kaupungin talousohjeiden mukaisesti. Ellei velallinen maksukehotuksesta huolimatta maksa erääntyneitä eriä viimeiseen mahdolliseen maksupäivään mennessä tai sovi uuden maksusuunnitelman laatimisesta, voidaan sosiaalinen luotto asiakaskohtaista harkintaa käyttäen irtisanoa. Irtisanomisen edellytyksenä on se, että maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja viivästynyt määrä jäljellä olevan luoton määrästä on vähintään 10 prosenttia tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi prosenttia luoton jäljellä olevasta määrästä.

6 SooiiaosaDuolet Luoton saaja Osoite Luoton saaja Osoite TORNION KAUPUNKI Sosiaalitoimisto Sosiaalinen luototus Laivurinkatu Tornio Puh (neuvonta) SOPIMUS: PÄÄTÖSNRO: Henkilötunnus Puhelinnumero Henkilötunnus Puhelinnumero Tornion kaupunki, sosiaalitoimisto, sosiaalinen luototus Luoton myöntäjä Luoton myöntämispäätös Luottoa koskevat tiedot Luoton käyttötarkoitus Laina-aika Luotto maksetaan tilille Takaisinmaksuehdot Luoton takaisinmaksuerien suuruus ja eräpäivä Luoton ensimmäinen eräpäivä Luoton ennenaikainen suoritus Viimeinen eräpäivä Luoton saajalla on oikeus maksaa luotto takaisin ennen sen erääntymistä ilman lisäkustannuksia. Luoton erityisehdot Takaisinmaksun viivästyminen ja luoton takaisinperintä Jos luotonsaajan elämäntilanteessa tapahtuu luoton takaisinmaksukykyyn vaikuttavia muutoksia, on hänen välittömästi haettava muutosta tässä sopimuksessa määriteltyihin takaisinmaksuehtoihin. Mikäli tuoton saaja laiminlyö takaisinmaksun sovitulla tavalla tai luotonsaajan muu sopimusrikkomus on olennainen, niin luotonantaja voi eräännyttää luoton sosiaalisesta luotosta annetun lain (1133/2002) 8 :n mukaisesti. Sosiaalisen luoton takaisinperinnässä noudatetaan lakia saatavien perinnästä (513/1999). Allekirjoittanut on saanut tänään Tornion kaupungilta euron sosiaalisen luoton ja sitoutuu maksamaan tuoton takaisinmaksuerät ja koron tähän sopimukseen merkittyinä eräpäivinä. Allekirjoittanut on vastaanottanut jäljennöksen sopimuksesta, tutustunut siihen ja hyväksynyt sen ehdot. Paikka ja päivämäärä Luotonsaajan / Luotonsaajien allekirjoitus Todistavat (luotonantajan edustajat)

7 TORNION KAUPUNKI Sosiaalitoimisto Sosiaalinen luototus Laivurinkatu Tornio Puh (neuvonta) Saapunut nro: Päätös nro: 44 LUOTTOHAKEMUS MUUTOSHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Hakijan nimi Kotiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotipaikka Henkilötunnus Puhelin kotiin Puhelin toimeen INAHAKEMUS Luoton määrä kirjaimin Laina-aika Käyttökohde ja selvitys, miten luotto parantaa hakijan tilannetta Olen hakenut luottoa hakemaani tarkoitukseen, mistä En ole saanut luottoa ja syynä oli Luottohäiriömerkintä Vakuuksien puutteen vuoksi Muu syy: YHTEINEN HAKEMUS Hakemus on yhteinen ssa Avopuolison kanssa PERHESUHTEET Avioliitossa Avoliitossa Yksinhuoltaja Puolison /rekisteröidyn parisuhteen osapuolen nimi Henkilötunnus Ammatti Perheen huollettavat alaikäiset lapset ja heidän henkilötunnuksensa Muut hakijan kanssa yhteistaloudessa elävät 18 vuotta täyttäneet henkilöt ja heidän henkilötunnuksensa

8 KOULUTUS Hakijan koulutus Hakija opiskelee Tuleva tutkinto / ammatti ja oppilaitos Opintojen alkamisajankohta Opintojen vaihe ja arvioitu päättymisajankohta TYÖ Työnantaja ja ammatti Työ on kokopäiväistä Työsuhteen alkamisajankohta Työnantajan osoite ja puhelinnumero Hakija on ammatinharjoittaja, toimiala: Hakija on eläkeläinen, alkaen (pvm) Hakija on työtön, alkaen (pvm) TOIMEENTULOTUKI Tällä hetkellä hakija Kuluneen 12 kk:n aikana hakijalle on myönnetty Ehkäisevää toimeentulotukea, yhteensä Muu saatu avustus, mikä: määräaikainen Työsuhteen päättymispäivä Päätoimisesti Toimeentulotukea ei ole myönnetty TIEDOT ASUNNOSTA Huoneistot i (h + k/kk Huoneistoala m2 Asuntotyyppi Vuokrasuhde []Omakotitalo Vuokranantaja, alkaen (pvm) Voimassaolo Toistaiseksi Määräaikainen, päättymis vm Asuntotyyppi Omakotitalo Muu asumismuoto, mikä Hankintavuosi Maapohja []Oma tontti / tila Vuokratontti VARALLISUUS JA VELAT Omassa käytössä oleva omistus-, asumisoikeus tai omistusasunto Asumisoikeusmaksu Maapohjan pinta-ala Omistusosuus, % Arvopaperit, muut osakkeet ja osuustodistukset Yhtiön tai yhteisön nimi Omistusosuus, % Kiinteistö Omistusosuus, % Auton tyyppi ja malli Kiinteistön yksilöinti Vuosimalli ja hankintavuosi Osuus kuolinpesästä, % Kuolinpesän yksilöinti Omistusosuus, % Muu varallisuus Omistusosuus, % VARALLISUUS YHTEENSÄ VELAT YHTEENSÄ (velkaluetteloon kirjatut velat)

9 TULOT JA MENOT TULOT Hakijan nettotulo / kk Puolison nettotulo / kk Palkkatulot Tulot ammatin harjoittamisesta Eläketulot T öttöm s äiväraha/kotihoidontuki Asumistuki Lapsilisät Elatusa u/elatustuki Sairausvakuutus-/äitiyspäiväraha yms. Etuus äätt : Opintotuki Muut tulot TULOT YHTEENSA MENOT Hakijan menot / kk Puolison menot / kk Asumismenot Työmatkamenot Vakuutusmaksut Lastenpäivähoitomenot Elatusmaksut Sairaus- ja lääkemenot Velkojen hoitomenot (merkitse myös velkaluetteloon) Välttämättömistä elinkustannuksista aiheutuvat säännölliset menot Ulosottomenot Muut säännölliset menot MENOT YHTEENSA Lainanhoitokuluihin voidaan hakijan mukaan käyttää tuloist /kk TALOUDELLINEN OHJAUS JA NEUVONTA Hakija tarvitsee oman arvionsa mukaan taloudellista ohjausta ja neuvontaa Kyllä Ei PANKKIYHTEYSTIEDOT Pankki, konttori ja tilinumero, jolle laina siirretään LISÄTIETOJA Hakemuksen käsittelijällä on oikeus hankkia viranomaisilta hakemusta täydentäviä tietoja Päiväys (paikka ja aika) Hakijan/hakijoiden allekirjoitus VAKUUTUS, PÄIVÄYS JA HAKIJAN ALLEKIRJOITUS Vakuutan, että tässä hakemuksessa antamani tiedot ovat oikeat Päiväys (paikka ja aika) Hakijan/hakijoiden allekirjoitus

10 / V HAKEMUKSEN LIITTEET Koi KDI Palkkatodistukset Pankkitiliotteet Selvitys eläkkeestä, sosiaali- tai muusta etuudesta Selvitys asumiskuluista Verotodistus viimeksi vahvistetusta verotuksesta Selvitys elatusavusta/-tuesta Selvitys varallisuudesta esim. kauppa- tai perukirja Selvitys muista menoista Velkatositteet (osamaksut, rästilaskut, yksityisvelat) Velkaluettelo Asiakastietorekisteriote Ulosottolistaus ja kertymät LISÄSELVITYKSET:

11 TORNION KAUPUNKI Sosiaalitoimisto Sosiaalinen luototus Laivurinkatu Tornio OHJE SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN SAAJALLE Sosiaalisen luoton saamiseen liittyy ehtoja, joiden täyttämisestä asiakkaan on huolehdittava, jotta luottosopimus pysyy voimassa. Sopimusrikkomukset johtavat tuoton irtisanomiseen ja perintätoimiin. sosiaalisen luototuksen yksikköön on toimitettava tilitiedot IBAN -muodossa asiakas saa kuukausittain laskun luotonlyhennyksestä ja asiakkaan on huolehdittava laskun maksusta viimeistään eräpäivänä. sosiaalisen luotolle ei määrätä korkoa. luottosopimuksessa on mainittu, mihin tarkoitukseen sosiaalinen luotto on asiakkaalle myönnetty. Luottoa ei makseta hakijan tilille vaan kohdennetaan sosiaalitoimen maksamina niihin kuluihin, joihin se on haettu. mikäli luoton myöntämisen jälkeen asiakkaan elämäntilanteessa ja/tai -olosuhteissa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat hänen mahdollisuuksiinsa suoriutua luottosopimuksen maksuehdoista, on asiakkaan otettava yhteyttä sosiaalista luototusta hoitavaan henkilöön ja sovittava tarvittaessa uusista järjestelyistä. Myös tilanteissa, joissa asiakas haluaa maksaa luottoa jatkuvasti sovittua suuremmissa erissä, on asiasta ilmoitettava sosiaalista luototusta hoitavalle henkilölle. Satunnaisesti ja/tai vain silloin tällöin suurempia eriä maksettaessa pienennetään aina seuraavaa luoton maksuerää vastaavalla summalla. Yhteystiedot/osoitetiedot on velvollisuus pitää ajan tasalla ja ilmoittaa muutoksista sosiaalisen luototuksen hoitajalle.

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS 1 Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8 Asuntolaina...9 Takaus... 11 Vahingonkorvaus

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä Hakemusversio 130214/RRB

SALON KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä Hakemusversio 130214/RRB SALON KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä Hakemusversio 130214/RRB HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Hakijan nimi Henkilötunnus Kotiosoite Puhelin kotiin Postinumero ja toimipaikka Kotipaikka

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2011 TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2 Sisältö 1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 1.2. TOIMEENTULOTUKILAIN MUUTOKSET 1.1.2006...

Lisätiedot

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS Takausopas Tammikuu 2014 1 Sisällys > Takuu-Säätiö 3 > Mikä on järjestelylaina ja sen takaus? 3 Mitä velkoja järjestelylainalla voidaan yhdistää? 4 Uusien hankintojen rahoittaminen 5 > Sopiiko takaus Sinulle?

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty perusturvalautakunnassa 11.6.2015 44 LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISPERIAATTEET LAUKAAN KUNTA Perusturvaosasto sosiaalityö 1.6.2013/päivitetty viimeksi

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhteistoiminta-alueen sosiaali-ja terveyslautakunnassa 17.12.2014 149 1 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SÄÄNNÖKSET... 3

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

Toimeentulotukiohjeet 1.1.2013 alkaen

Toimeentulotukiohjeet 1.1.2013 alkaen Toimeentulotukiohjeet 1.1.2013 alkaen Sosiaalilautakunnan hyväksymät 20.11.2012 103 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1.1.2013 ALKAEN... 2 1 ASUMINEN... 3 Toimeentulotuessa huomioitavat asumismenot:... 3 Vuokra-asunto...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2013 lukien Perusturvalautakunta 16.4.2013 36 1 Sisältö 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET... 2 1.2 Menettely toimeentulotukiasioissa... 2 1.3 Toimeentulotuen

Lisätiedot

OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE

OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE SISÄLLYS Yksityishenkilön velkajärjestely pähkinänkuoressa 3 Miten velkajärjestelyä haetaan ja miten hakeminen etenee? 4 Velkajärjestelyhakemuksen liitteet 6 Malli: Velkaantumishistoria

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot

YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä YkkösBonus MasterCard -luottokorttien käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) kortinhaltijalle myöntämään

Lisätiedot

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus 1 (19) Sisällysluettelo 1 MYEL-vakuutusmaksun laskeminen... 3 Maksun määräytyminen... 3 Perusprosentti... 3 Alennettu prosentti... 3 Väliprosentti... 3 Maksuprosentit ja alennusraja vuosina 2013 2015...

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

Palvelemme numerossa 0800 9 3488 maanantaista torstaihin kello 10 12.

Palvelemme numerossa 0800 9 3488 maanantaista torstaihin kello 10 12. Talous- ja velkaneuvonta Jos sinulla on rahavaikeuksia, Talous- ja velkaneuvonta voi auttaa sinua. Sinulla voi olla paljon tai vähän velkaa. Maksat ehkä jo velkaa, tai sinulta peritään sitä. Voit joka

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 21.1.2014 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2014 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Vanhemman tehtävät lapsensa edunvalvojana Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja kuka on lapsen edunvalvoja? Kuka valvoo edunvalvojan toimintaa? Miten lapsen omaisuutta

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Gothia

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas selkokielellä Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Henna Nikumaa Toim. Inkeri Vyyryläinen Sisältö Johdanto 1 Ihmisoikeudet Muistisairaan

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PYHÄRANNAN KUNTA SOSIAALIOSASTO Pajamäentie 4 23950 PYHÄRANTA Hakemus saapunut Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S EPILEPSIALIITON PERHEJAOSTO Perhetoiminta Liiton perhetoiminnan tavoitteena on antaa epilepsiaa sairastavien lasten ja nuorten vanhemmille tietoa ja tukea epilepsiaan liittyvissä kysymyksissä sekä tarjota

Lisätiedot

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007).

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007). Korttitapahtumalla maksua tai varojen nostoa, jossa kortti on fyysisesti läsnä tai annetaan kortin tiedot (maksunsaaja-aloitteiset maksut) tapahtuman hyväksymiseksi. Jos korttitietoja käytetään ainoastaan

Lisätiedot