Esi- ja perusopetuksen rahoituskysely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esi- ja perusopetuksen rahoituskysely 20.9.2010"

Transkriptio

1 1(7) Esi- ja perusopetuksen rahoituskysely Tiedonantajat Esi- ja perusopetuksen rahoituskyselyn täyttävät kaikki Manner-Suomen kunnat sekä esiopetukseen, perusopetukseen ja lisäopetukseen sekä maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaan opetukseen järjestämisluvan saaneet rekisteröidyt yhteisöt, kuntayhtymät, säätiöt ja valtion oppilaitokset, myös ulkomaankoulut. Tässä tiedonkeruussa kunnat (erikseen suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetustoimi) ilmoittavat päivähoidon ja perusopetuksen yhteydessä annettavasta esiopetuksesta sekä missä tahansa kunnan ylläpitämässä oppilaitoksessa (peruskoulu, lukio, kansanopisto, kansalaisopisto) annettavasta perusopetuksesta ja lisäopetuksesta sekä maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Muut järjestämisluvan saaneet ilmoittavat tiedot kaikkien ylläpitämiensä oppilaitosten osalta yhdellä web-lomakkeella. Opetuksen järjestäjä vastaa tietojen oikeellisuudesta. Lomakkeen rakenne Esi- ja perusopetuksen rahoituskysely kattaa: tiedonantajan yhteystiedot (A-kohta) esiopetuksen, perusopetuksen, lisäopetuksen ja maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilasmäärät (B-kohta) 17 vuotta täyttäneiden perusopetuksen aineopiskelijoiden suorittamien valinnaisten kurssien määrät (C D-kohdat) kunnan kouluviraston yhteystiedot (E-kohta, jonka vain kuntien suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetustoimi tallentavat) oppilaille järjestetyn aamu- ja iltapäivätoiminnan (F I-kohdat, jotka vain kuntien suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetustoimi tallentavat). Tietojen käyttötarkoitus Tilastokeskus toimittaa Esi- ja perusopetuksen rahoituskysely -lomakkeen tiedot opetus- ja kulttuuriministeriöön rahoituksen määräämistä varten. Lisäksi tietoja käytetään koulutustilastojen laadinnassa. Tietojen antaminen Esi- ja perusopetuksen rahoituskyselyn tiedot toimitetaan Tilastokeskukseen Internetin kautta. Websovelluksen Internet-osoite on Tietojen tallennusaika on Tiedonkeruussa tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat ovat samat kuin helmikuussa toteutetussa Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauskyselyssä. Uudet tiedonantajat ja ne, joiden Y-tunnus on muuttunut, saavat käyttäjätunnuksen ja salasanan tiedonkeruukirjeen yhteydessä. Tiedonantovelvollisuus on Lain opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) nojalla pakollinen. Opetuksen järjestäjä vastaa tietojen oikeellisuudesta. Tarkennuksia lomakkeeseen A. Tiedonantajan (opetuksen järjestäjä) yhteystiedot Opetuksen järjestäjän nimi, tunnus (Y-tunnus tai vastaava) ja tiedonantajatyyppi ovat web-lomakkeella esitäytettyinä. Näitä tietoja ei voi päivittää web-sovelluksessa. Jos tiedoissa on virheitä, pyydämme tie-

2 2(7) donantajaa ilmoittamaan virheestä Tilastokeskukseen, sähköpostiosoitteeseen Yhteyshenkilöksi pyydetään ilmoittamaan henkilö, joka on tavoitettavissa web-tallennuksen päättymisen jälkeenkin, tietojen tarkistusvaiheessa. B. Esiopetuksen, perusopetuksen, lisäopetuksen ja maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilasmäärä B-kohdan oppilasmääriä käytetään rahoituksen perustana. Sen vuoksi oppilasmääriin voidaan ilmoittaa vain opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen järjestämislupaehtojen mukaiset oppilaat. Kunnat ja muut esi-, perus- ja lisäopetukseen sekä maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaan opetukseen järjestämisluvan saaneet ilmoittavat oppilasmäärät kaikkien ylläpitämiensä oppilaitosten kuten esimerkiksi peruskoulujen, lukioiden, kansanopistojen ja kansalaisopistojen osalta. B-kohdassa ilmoitettuja oppilasmääriä verrataan tiedonkeruun jälkeen (tietojen tarkistusvaiheessa) opetuksen järjestäjien ylläpitämien oppilaitosten Peruskoulutilastolomakkeella ja Oppilaitokset ja opiskelijat syksyllä -lomakkeella ilmoittamiin tietoihin. Sen vuoksi opetuksen järjestäjän olisi hyvä verrata jo tiedonkeruuvaiheessa oppilaitosten ilmoittamia tietoja tällä lomakkeella ilmoitettuihin järjestäjäkohtaisiin tietoihin. B-kohdan sarakkeet Esiopetuksen oppilailla (1. ja 2. sarake) tarkoitetaan oppilaita, jotka ovat perusopetuslain (628/1998, muutettu 1288/1999) ja perusopetusasetuksen (852/1998) mukaan järjestetyssä esiopetuksessa. Asetuksen 3 2 momentin mukaan esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia vuodessa. Esiopetus alkaa pääsääntöisesti oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Esiopetukseen ovat siten oikeutettuja myös ne pidennetyn oppivelvollisuuden (11-vuotinen oppivelvollisuus) piiriin kuuluvat lapset, jotka kalenterivuoden aikana täyttävät 5 vuotta. Päivähoidon yhteydessä (ml. ostopalvelu) olevat esiopetusoppilaat ilmoitetaan 1. sarakkeessa ja koulun yhteydessä olevat esiopetusoppilaat ilmoitetaan 2. sarakkeessa. Perusopetuksen (vuosiluokat 1 9) oppilailla (3. sarake) tarkoitetaan perusopetuksen koko oppimäärää suorittavia oppilaita, jotka eivät ole yksityisoppilaita. Oppilaisiin ei lueta perusopetuksen aineopiskelijoita. Lisäopetuksen (10. luokan) oppilailla (4. sarake) tarkoitetaan oppilaita, jotka saavat perusopetuksen oppimäärän suorittaneille nuorille tarkoitettua perusopetuslain mukaista, yhden lukuvuoden kestävää opetusta. Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen 900/1 000 tuntia (yhden vuoden oppimäärä) oppilailla (5. sarake) tarkoitetaan oppilaita, jotka saavat perusopetukseen valmistavaa opetusta (POL muutos 1037/2008, RahL muutos 1038/2008), joka on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille pääasiassa oppivelvollisuusikäisille ja 6-vuotiaille oppilaille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ja/tai muut valmiudet eivät riitä esi- tai perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Opetusta annetaan 6 10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään tuntia. Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat ilmoitetaan 5. sarakkeessa. Oppilaita yhteensä -sarakkeelle (6. sarake) web-sovellus laskee yhteen kunkin B-kohdan rivin (B1,,B24) muissa sarakkeissa ilmoitetut oppilasmäärät. B-kohdan rivit Oppilasmäärät ilmoitetaan tilanteesta. Jos opetuksen järjestäjällä ei ole oppilaita, esimerkiksi yhtään koulun yhteydessä olevaa esiopetusoppilasta, silloin lukumääräksi tallennetaan 0 (nolla).

3 3(7) B1. Oppilasmäärä yhteensä B1-rivillä ilmoitetaan tilanteen mukaiset oppilasmäärät kaikista sarakkeista (ks. B-kohdan sarakkeet). B1-rivi on B-kohdan tärkein, sillä B2 B7-rivien ja B18 B24-rivien oppilaat ilmoitetaan B1- rivin oppilaista. B8 B17-rivien (vieraskieliset ja kuljetusedun saavat) oppilaat ilmoitetaan B1-rivin oppilaista ilman Peruskoulutilastolomakkeella ilmoitettuja oppilaita. B2. Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat oppilaat Opetuksen järjestäjät, joille on annettu erityiseksi koulutustehtäväksi järjestää opetusta sisäoppilaitosmuotoisesti, ilmoittavat B2-rivillä B1-rivin oppilaista ne, joille annetaan sisäoppilaitosmuotoiseen opetukseen liittyvä maksuton asuminen ja ylimääräinen ruokailu. B3 B6. Erityisoppilaat (erityisopetukseen otetut ja siirretyt) Erityisoppilaat (erityisopetukseen otetut ja siirretyt) ilmoitetaan B1-rivin oppilaista sarakkeissa 1 4. B3-rivillä ilmoitetaan erityisoppilaiden (erityisopetukseen otetut ja siirretyt, 9-vuotinen opetus) määrä. Erityisoppilailla tarkoitetaan oppilaita, joille on tehty siirtopäätös erityisopetukseen joko yhdessä tai useammassa oppiaineessa (POL 17 2 mom.). Erityisoppilailla ei tarkoiteta osa-aikaisessa erityisopetuksessa olevia (POL 17 1 mom.), joilla ei ole siirtopäätöstä. B4- ja B5-rivillä ilmoitetaan pidennetyn oppivelvollisuuden (11-vuotinen oppivelvollisuus) piirissä olevat oppilaat (POL 25 2 mom.). B4-rivillä ilmoitetaan vaikeimmin kehitysvammaiset oppilaat (EHA2) (RahL 14 ) ja B5-rivillä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat muut vammaisoppilaat eli muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset. B6-riville (Erityisoppilaat yhteensä) web-sovellus laskee yhteen B3 B5-riveillä olevat luvut. B7. Koulukotiopetuksen oppilaat (koulukodissa opetusta saavat oppilaat) Opetuksen järjestäjät, joille on perusopetuslain (628/1998) nojalla määrätty koulukodin tehtäväksi järjestää opetusta koulukotiin sijoitetuille lapsille ja nuorille, ilmoittavat B7-rivillä B1-rivin 3. ja 4. sarakkeen oppilaista ne, joille perus- tai lisäopetus järjestetään osana koulukodin toimintaa. B8 B12. Vieraskieliset (äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi, saame tai romani ja viittomakieli) päivähoidon esiopetusoppilaat sekä perusopetuksen ja lisäopetuksen oppilaat muissa kuin peruskouluissa HUOM! B8 B12-riveillä ei ilmoiteta peruskoulujen oppilaita, sillä vieraskieliset (äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi, saame tai romani ja viittomakieli) peruskoulun oppilaat saadaan Peruskoulutilastolomakkeen sivun 3 C2-kohdasta. B8 B12-riveillä ilmoitetaan vieraskieliset päivähoidon esiopetusoppilaat sekä muiden kuin peruskoulujen (lukiot, kansanopistot, kansalaisopistot) vieraskieliset perusopetuksen ja lisäopetuksen oppilaat sarakkeissa 1, 3 ja 4. B8-rivillä ilmoitetaan vieraskielisten erityisoppilaiden (erityisopetukseen otetut ja siirretyt, 9-vuotinen opetus) määrä. Erityisoppilailla tarkoitetaan oppilaita, joille on tehty siirtopäätös erityisopetukseen joko yhdessä tai useammassa oppiaineessa (POL 17 2 mom.). Erityisoppilailla ei tarkoiteta osa-aikaisessa erityisopetuksessa olevia (POL 17 1 mom.), joilla ei ole siirtopäätöstä. B9- ja B10-rivillä ilmoitetaan pidennetyn oppivelvollisuuden (11-vuotinen oppivelvollisuus) piirissä olevat vieraskieliset oppilaat (POL 25 2 mom.). B9-rivillä ilmoitetaan vieraskieliset vaikeimmin kehitysvammaiset oppilaat (EHA2) (RahL 14 ) ja B10-rivillä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat vieraskieliset muut vammaisoppilaat eli muut kuin vieraskieliset vaikeimmin kehitysvammaiset oppilaat. B11-rivillä ilmoitetaan vieraskieliset muut oppilaat eli vieraskieliset oppilaat, joita ei ole ilmoitettu B8 B10-riveillä tai Peruskoulutilastolomakkeen sivun 3 C2-kohdassa. B12-riville (Vieraskieliset päivähoidon esiopetusoppilaat sekä perusopetuksen ja lisäopetuksen oppilaat muissa kuin peruskouluissa) web-sovellus laskee yhteen B8 B11-riveillä olevat luvut.

4 4(7) B13 B17. Kuljetusedun saavat päivähoidon esiopetusoppilaat sekä perusopetuksen ja lisäopetuksen oppilaat muissa kuin peruskouluissa Esiopetusoppilaiden kuljetusedulla tarkoitetaan maksutonta kuljetusta kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon tai kulkemista varten myönnettävää tukea (POL 32 ). Kuljetusedun saavaksi katsotaan myös perusopetuksen ja lisäopetuksen oppilas, joka saa koulumatkojaan varten julkisen liikenteen kausilipun tai jonka koulumatkaa varten on myönnetty tuki. HUOM! B13 B17-riveillä ei ilmoiteta peruskoulujen oppilaita, sillä kuljetusedun saavat peruskoulun oppilaat saadaan Peruskoulutilastolomakkeen sivun 3 D-kohdasta. B13 B17-riveillä ilmoitetaan kuljetusedun saavat päivähoidon esiopetusoppilaat sekä muiden kuin peruskoulujen (lukiot, kansanopistot, kansalaisopistot) kuljetusedun saavat perusopetuksen ja lisäopetuksen oppilaat sarakkeissa 1,3 ja 4. B13-rivillä ilmoitetaan kuljetusedun saavien erityisoppilaiden (erityisopetukseen otetut ja siirretyt, 9- vuotinen opetus) määrä. Erityisoppilailla tarkoitetaan oppilaita, joille on tehty siirtopäätös erityisopetukseen joko yhdessä tai useammassa oppiaineessa (POL 17 2 mom.). Erityisoppilailla ei tarkoiteta osaaikaisessa erityisopetuksessa olevia (POL 17 1 mom.), joilla ei ole siirtopäätöstä. B14- ja B15-rivillä ilmoitetaan pidennetyn oppivelvollisuuden (11-vuotinen oppivelvollisuus) piirissä olevat kuljetusedun saavat oppilaat (POL 25 2 mom.). B14-rivillä ilmoitetaan kuljetusedun saavat vaikeimmin kehitysvammaiset oppilaat (EHA2) (RahL 14 ) ja B15-rivillä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat kuljetusedun saavat muut vammaisoppilaat eli muut kuin kuljetusedun saavat vaikeimmin kehitysvammaiset oppilaat. B16-rivillä ilmoitetaan kuljetusedun saavat muut oppilaat eli kuljetusedun saavat oppilaat, joita ei ole ilmoitettu B13 B15-riveillä tai Peruskoulutilastolomakkeen sivun 3 D-kohdassa. B17-riville (Kuljetusedun saavat päivähoidon esiopetusoppilaat sekä perusopetuksen ja lisäopetuksen oppilaat muissa kuin peruskouluissa) web-sovellus laskee yhteen B13 B16-riveillä olevat luvut. B18 B20. Vuonna 2005 syntyneet (5-vuotiaat) esiopetuksen oppilaat B18-rivillä ilmoitetaan B1-rivin 1. ja 2. sarakkeen oppilaista vuonna 2005 syntyneet esiopetuksen pidennetyn oppivelvollisuuden (11-vuotinen oppivelvollisuus) oppilaiden määrä. B19-rivillä ilmoitetaan B1-rivin 1. ja 2. sarakkeen oppilaista vuonna 2005 syntyneet esiopetuksen muut kuin pidennetyn oppivelvollisuuden (11-vuotinen oppivelvollisuus) oppilaiden määrä. B20-riville (Vuonna 2005 syntyneet esiopetuksen oppilaat) web-sovellus laskee yhteen B18 B19-riveillä olevat luvut. B21 B23. Vuonna 1993 tai sitä aiemmin syntyneet (17 vuotta täyttäneet) perusopetuksen oppilaat B21-rivillä ilmoitetaan B1-rivin 3. sarakkeen vuonna 1993 tai aiemmin syntyneistä kansanopistojen perusopetuksen oppilaiden määrä. B22-rivillä ilmoitetaan B1-rivin 3. sarakkeen vuonna 1993 tai aiemmin syntyneistä muiden kuin kansanopistojen perusopetuksen oppilaiden määrä. B23-riville (Vuonna 1993 tai aiemmin syntyneet perusopetuksen oppilaat) web-sovellus laskee yhteen B21 B22-riveillä olevat luvut. B24. Joustavan perusopetuksen (JOPO) oppilaat (vuosiluokat 7 9)

5 5(7) B24-rivillä ilmoitetaan B1-rivin 3. sarakkeen oppilaista joustavan perusopetuksen (JOPO) oppilasmäärä. Joustava perusopetus on yleisopetuksen piirissä järjestettävää pienryhmämuotoista opetusta. Se sisältää työpaikalla (työpaikoilla) ja muissa oppimisympäristöissä annettavaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaista opetusta sekä toiminnallisia työmuotoja. Joustava perusopetus on eräs tehostetun tuen muoto. Joustavassa perusopetuksessa oppilaiden tarvitseman tuen muotona on opettajan työpari, joka voi olla nuorisotoimen tai muu vastaava työntekijä. Joustavan perusopetuksen oppilaat ovat perusopetuksen yleisopetuksen 7 9 vuosiluokan oppilaita. Kyseessä ei ole perusopetuslaissa tarkoitettu erityisopetus eikä erityisopetuksen tukimuoto. Joustavaan perusopetukseen voi kuitenkin erityisestä syystä osallistua erityisopetukseen otettu tai siirretty oppilas. C. Jos olette järjestänyt aikuisille tarkoitettua perusopetusta aineopetuksena oppivelvollisuusiän ylittäneille (17 vuotta täyttäneet) opiskelijoille, valitkaa numero 1, muutoin numero 2 Opetuksen järjestäjät, jotka ovat järjestäneet aikuisille tarkoitettua perusopetusta aineopetuksena 17 vuotta täyttäneille opiskelijoille, valitsevat vaihtoehdon 1 (= On järjestänyt) ja siirtyvät lomakkeen D-kohtaan. Muut opetuksen järjestäjät valitsevat vaihtoehdon 2 (= Ei ole järjestänyt), jonka jälkeen kunnat (suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetustoimi) siirtyvät lomakkeen E-kohtaan ja muut kuin kunnat painavat Tallenna-painiketta ja lopettavat sen jälkeen tallentamisen. D. Aikuisille tarkoitetussa perusopetuksessa oppivelvollisuusiän ylittäneiden (17 vuotta täyttäneet) aineopiskelijoiden suorittamien perusopetuksen pakollisten ja valinnaisten kurssien määrät ajalta D-kohdassa tarkastelun kohteena oleviin kursseihin (D1 D3) luetaan vain aikuisille tarkoitetut perusopetuksen pakolliset ja valinnaiset kurssit sekä yhteistyösopimuksilla tms. järjestettävät aineopiskelukurssit lukuun ottamatta työhallinnon ostamia koulutuksia. Kurssien määrään luetaan vain oppivelvollisuusiän ylittäneiden (17 vuotta täyttäneet) aineopiskelijoiden suorittamat kurssit. Kursseihin lasketaan hyväksytysti suoritetut kurssit ja myös hylätyt kurssisuoritukset mikäli opiskelija on osallistunut kurssin opetukseen. Lukuvuoden vaihteessa keskeneräisiksi jääneet kurssit lasketaan sen lukuvuoden tietoihin, jona ne on saatettu loppuun. Jos esimerkiksi 17 vuotta täyttäneistä aineopiskelijoista 10 on tarkastelujaksolla suorittanut kurssin ja lisäksi 5 on täydentänyt kurssinsa puuttuvat osat, niin suoritettujen kurssien määrä = = 15. Kurssien määrään ei lueta toisessa koulutuksessa suoritettua kurssia, joka hyväksi luetaan opiskelijan suorituksiin. D1-kohdassa ilmoitetaan maahanmuuttajien kielikoulutuksena suorittamien kurssien määrä. Maahanmuuttajien kielikoulutuksella tarkoitetaan äidinkieli ja kirjallisuus -kurssia (suomi/ruotsi) tai suomi/ruotsi toisena kielenä -kurssia. Työhallinnon ostamaa koulutusta ei ilmoiteta tällä lomakkeella. D2-kohdassa ilmoitetaan niiden aineopiskelijoiden suorittamien kurssien määrä, jotka olivat (viime syksynä) opiskelleet päätoimisesti toisessa oppilaitoksessa tai toisessa koulutuksessa rahoituksen perusteena olevana opiskelijana (lukion koko oppimäärää, ammatillista perustutkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat sekä oppisopimusopiskelijat). D3-kohdassa ilmoitetaan suoritettujen kurssien määrät muista kuin D1- ja D2-kohdassa ilmoitetuista tarkastelun kohteena olevista kursseista. D-kohdan jälkeen kunnat (suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetustoimi) siirtyvät lomakkeen E-kohtaan ja muut kuin kunnat painavat Tallenna-painiketta ja lopettavat sen jälkeen tallentamisen.

6 6(7) E I-kohdat on tarkoitettu vain kunnille (erikseen suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetustoimi) E. Kouluviraston tai vastaavan yhteystiedot Kouluviraston yhteystiedot pyydetään tarkistamaan ja tarvittaessa korjaamaan. F I. Oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta F I-kohdat käsittelevät perusopetuslain (POL 628/1998, muutettu 1081/2006) mukaista oppilaiden aamu- ja iltapäivätoimintaa. Kunnat ilmoittavat itse järjestämänsä, avustamansa ja ostopalveluna toteuttamansa aamu- ja iltapäivätoiminnan oppilas- ja ohjaustuntitiedot. Toimintaan voivat osallistua kunnan ylläpitämien koulujen oppilaiden lisäksi kunnassa sijaitsevien yksityisen, valtion ja kuntayhtymän ylläpitämien koulujen oppilaat. F. Jos kuntanne järjestää perusopetuslain mukaista oppilaiden aamu- ja iltapäivätoimintaa, valitkaa numero 1, muutoin numero 2 Kunnat, jotka itse järjestävät, avustavat tai ostopalveluna toteuttavat perusopetuslain mukaista oppilaiden aamu- ja iltapäivätoimintaa, valitsevat vaihtoehdon 1 (= Järjestää) ja siirtyvät lomakkeen G-kohtaan. Muut kunnat valitsevat vaihtoehdon 2 (= Ei järjestä), siirtyvät lomakkeen loppuun ja painavat Tallennapainiketta. G. Perusopetuslain mukaiseen aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien oppilaiden määrä Kunnassa sijaitsevien koulujen vuosiluokkien 1 ja 2 oppilaille sekä vuosiluokkien 3 9 erityisopetukseen siirretyille oppilaille järjestettyyn aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien oppilaiden lukumäärät ilmoitetaan tilanteen mukaan. Kunta ilmoittaa itse järjestämänsä, ostopalveluna hankkimansa ja avustamansa toiminnan oppilasmäärät. Oppilasmäärään ilmoitetaan myös kunnassa sijaitsevien yksityisten, kuntayhtymien ja valtion koulujen oppilaat, jotka osallistuvat toimintaan. Sama oppilas ilmoitetaan aamu- ja iltapäivätoimintaan vain kerran. H. Perusopetuslain mukaisessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa annettujen eli toteutuneiden ohjaustuntien määrä syyslukukaudella 2009 H-kohdassa ilmoitetaan syyslukukaudella 2009 toteutuneiden aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaustuntien lukumäärät erikseen omana toimintana, ostopalveluna ja avustettuna toimintana järjestetyn toiminnan osalta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmällä tarkoitetaan toimintapaikassa, koulussa tai muussa soveltuvassa paikassa, olevaa toimintayksikköä. Ryhmiä voi olla toimintapaikassa useampia, mutta joka ryhmässä on vähintään yksi ohjaaja, joka vastaa ryhmän toiminnasta. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa ei ole määritelty ryhmäkokoa. Ohjaustunteja laskettaessa otetaan huomioon myös ryhmän sisällä tapahtuva eriyttäminen pienempiin ryhmiin. Tällaisessa pienryhmässä tulee olla vastuullinen ohjaaja ja ryhmän koko saattaa olla pienempi esim. erityisoppilaiden vuoksi. Ohjaustunneilla ei tarkoiteta oppilastunteja. Ohjaustuntien lukumäärään ei sisällytetä taiteen perusopetuksen eikä koulun kerhotoiminnan tunteja, vaikka ne olisivat toimintasuunnitelman mukaan järjestetty osana aamu- ja iltapäivätoimintaa, koska sama tuntimäärä ilmoitetaan vain yhden kerran (ks. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet, OPH 5/011/2004). Lain edellyttämää laajuutta vähäisempänä toteutettua toimintaa ei ilmoiteta tuntimäärässä. Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan toteutuneeseen ohjaustuntien määrään yhteensä sisältyy lain mukainen keskimäärin vähintään 3 tai 4 tuntia/päivä/ryhmä sekä sitä laajempana toteutettu aamu- ja iltapäivätoiminta.

7 7(7) Ohjaustuntien määrän voi laskea toimintaryhmien kautta (ryhmien lukumäärä * ryhmälle tarjottu tuntimäärä työpäivän aikana yhteensä (aamupäivä + iltapäivä) * lukukauden työpäivien määrä. H1-kohdan ohjaustuntien määrään luetaan keskimäärin 3 tuntia/päivä/ryhmä (= 570 tuntia/työvuosi) toteutettu perusopetuslain edellyttämä aamu- ja iltapäivätoiminta (POL 1081/2006). H2-kohdan ohjaustuntien määrään luetaan keskimäärin 4 tuntia/päivä/ryhmä (= 760 tuntia/työvuosi) toteutettu perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta (POL 1081/2006). H3-kohdan ohjaustuntien määrään luetaan laajempana toteutettu (4 tunnin ylittävä osuus) oppilaiden perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta. Esimerkki 1: Oletetaan, että kunta järjestää toimintaa ryhmälle A aamulla 3 tuntia ja iltapäivällä 4 tuntia eli yhteensä 7 tuntia päivässä lukukauden (= 90 työpäivää) aikana. Tällöin ohjaustunnit ilmoitetaan siten, että ohjaustunneista 4t/päivä eli 1*4*90 = 360 tuntia ilmoitetaan H2-kohdassa ja loput ryhmän A ohjaustunneista (= 7t/päivä - 4t/päivä = 3t/päivä) eli 1*3*90 = 270 tuntia ilmoitetaan H3-kohdassa. Jos kunta järjestää samassa toimintapaikassa toimintaa ryhmälle B iltapäivällä 3 tuntia, ilmoitetaan tästä ryhmästä ohjaustunnit 1*3*90=270 tuntia H1-kohdassa. Päivähoidossa yksittäisille oppilaille järjestetystä toiminnasta voidaan laskea vain yhtä ryhmää vastaava ohjaustuntimäärää. Esimerkki 2: Jos kolmella perhepäivähoitajalla ja päiväkodissa on yksittäisiä aamu-iltapäivätoiminnan oppilaita, ilmoitetaan tästä toimintamuodosta yhden ryhmän ohjaustuntimäärä keskimääräisen päivittäisen toiminnan mukaisesti. I. Perusopetuslain mukaisessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa annettujen eli toteutuneiden ohjaustuntien määrä kevätlukukaudella 2010 I-kohdassa ilmoitetaan kevätlukukaudella 2010 toteutuneiden aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaustuntien lukumäärät. Katso täyttöohjeet H-kohdasta, jossa ohjaustunnit ilmoitettiin syyslukukaudelta.

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015 Ohjeet 1(7) Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015 Tietojen käyttötarkoitus Tilastokeskus toimittaa Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015 -lomakkeen tietoja opetusja kulttuuriministeriöön

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 Ohjeet 1(8) Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 Tietojen käyttötarkoitus Tilastokeskus toimittaa Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 -lomakkeen tietoja opetusja kulttuuriministeriöön

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat esiopetusta,

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 Sivu 1/6 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 214 Sivu 1/5 9.1.214 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 214 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 215 Sivu 1/5 3.9.215 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 215 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015 Sivu 1/ Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 201 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat esiopetusta,

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 Sivu /5 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 204 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat esiopetusta,

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2017

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2017 Ohjeet 1(10) Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2017 Tietojen käyttötarkoitus Tilastokeskus toimittaa Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2017 -lomakkeen tietoja opetusja kulttuuriministeriöön

Lisätiedot

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2008 Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2005 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Oppilaitostyyppi

Lisätiedot

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2009 Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos Kansalaisopisto

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432.

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432. 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2015 -lomakkeen ohjeet

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2015 -lomakkeen ohjeet Ohjeet 1(25) Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2015 -lomakkeen ohjeet Tietojen käyttötarkoitus Tiedonantajat Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -lomakkeella kerätään tietoja esi-, perus- ja

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2011 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2013 -lomakkeen ohjeet

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2013 -lomakkeen ohjeet Ohjeet 1(24) Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2013 -lomakkeen ohjeet Tietojen käyttötarkoitus Tiedonantajat Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -lomakkeella kerätään tietoja esi-, perus- ja

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tiedonkeruut yleissivistävän koulutuksen oppilaista ja opiskelijoista syksyllä 2015

Tilastokeskuksen tiedonkeruut yleissivistävän koulutuksen oppilaista ja opiskelijoista syksyllä 2015 Tilastokeskuksen tiedonkeruut yleissivistävän koulutuksen oppilaista ja opiskelijoista syksyllä Riikka Rautanen Yleissivistävän koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivät syyskuussa Tiedonhankintaa

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2008 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan.

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan. TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2016 LUKIOKOULUTUS Yhteystiedot (1 * ) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. Tiedonkeruu 20.1.2015: TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2015. Muutoksia perustietokyselyyn 20.9.2015 alkaen:

LUKIOKOULUTUS. Tiedonkeruu 20.1.2015: TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2015. Muutoksia perustietokyselyyn 20.9.2015 alkaen: TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2015 LUKIOKOULUTUS Muutoksia perustietokyselyyn 20.9.2015 alkaen: Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen (HE 310/2014) laiksi lukiolaissa, ammatillisesta peruskoulutuksesta

Lisätiedot

Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus)

Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus) Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus) Täyttöohje Kunnan tehtävänä on organisoida kunnan koulujen peruskoulutiedonkeruu. Kunta ilmoittaa kouluille tietojen tallennusaikataulun, tarkistaa koulujen tallentamat

Lisätiedot

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2014

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2014 Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2014 F12-F13-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D7-kohdassa. F14-F15-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2014 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tiedonkeruut yleissivistävän koulutuksen oppilaista ja opiskelijoista syksyllä 2014

Tilastokeskuksen tiedonkeruut yleissivistävän koulutuksen oppilaista ja opiskelijoista syksyllä 2014 Yleissivistävän koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivät 2014 4.9. Tampere 9.9. Helsinki Tilastokeskuksen tiedonkeruut yleissivistävän koulutuksen oppilaista ja opiskelijoista syksyllä 2014 Tilastopäällikkö

Lisätiedot

Kyselyn tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä koontilistalla.

Kyselyn tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä koontilistalla. TÄYTTÖOHJE 1 (8) Perustiedot 20.1.2018 LUKIOKOULUTUS Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien

Lisätiedot

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2016

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2016 Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2016 F12-F13-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D7-kohdassa. F14-F15-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon

Lisätiedot

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2015

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2015 Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2015 F12-F13-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D7-kohdassa. F14-F15-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon

Lisätiedot

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat lomakkeen ohjeet

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat lomakkeen ohjeet Ohjeet 1(25) Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2017 -lomakkeen ohjeet Tietojen käyttötarkoitus Tiedonantajat Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -lomakkeella kerätään tietoja esi-, perus- ja

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. TÄYTTÖOHJE 1 (11) Perustiedot

LUKIOKOULUTUS. TÄYTTÖOHJE 1 (11) Perustiedot TÄYTTÖOHJE 1 (11) Perustiedot 20.1.2017 LUKIOKOULUTUS Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

Lomakkeen rakenne Oppilaitos ja tiedonantajan yhteystiedot A B C. Oppilaitoksen koulutusmuodot D Oppilaitoksenne järjestämät koulutusmuodot

Lomakkeen rakenne Oppilaitos ja tiedonantajan yhteystiedot A B C. Oppilaitoksen koulutusmuodot D Oppilaitoksenne järjestämät koulutusmuodot Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2011 Tämän lomakkeen täyttävät peruskoulut (ml. peruskouluasteen erityiskoulut, perus- ja lukioasteen koulut, myös ulkomaankoulut), lukiot, ammatilliset oppilaitokset

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. Yhteystiedot (1 * ) TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2015

LUKIOKOULUTUS. Yhteystiedot (1 * ) TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2015 TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2015 LUKIOKOULUTUS Yhteystiedot (1 * ) Tähän tiedonkeruuseen ei ole tullut muutoksia. Eduskunta hylkäsi 14.3.2015 hallituksen esityksen (HE 310/2014) lukiolaissa tarkoitetun

Lisätiedot

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Väestötilastoja *Ulkomaiden kansalaisia 183 133 henkilöä eli 3,4 prosenttia väestöstä. *Suurimmat

Lisätiedot

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2010 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2005 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2007 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot

LUKIOKOULUTUS. TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2014 LUKIOKOULUTUS Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2008 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2011 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009)

Lisätiedot

Taulukko 41: Opetus (30451, 30551, 31051)

Taulukko 41: Opetus (30451, 30551, 31051) Taulukko 41: Opetus (30451, 30551, 31051) Sisällytä kustannuksiin: opetustoiminnan ja siihen välittömästi liittyvän muun toiminnan kustannukset (esim. tukiopetus, oppilaanohjaus) erityisopetuksen (9-vuotinen

Lisätiedot

Kyselyn tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä koontilistalla.

Kyselyn tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä koontilistalla. TÄYTTÖOHJE 1 (11) Perustiedot 20.9.2017 LUKIOKOULUTUS Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien

Lisätiedot

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytyminen

Lisätiedot

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Paperittomana peruskoulussa Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Perustuslain 16.1. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.5.2017 Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Uudistusprosessin aikataulu Eduskunta hyväksyi 29.12.2016 perusopetuslain

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. Tilastoissa on

TAUSTATIEDOT. Tilastoissa on TAUSTATIEDOT Tilastot taustatiedoista sisältävät väestön määrän ja väestön koulutusrakenteen, oppivelvollisten määrät sekä koulutuksen järjestäjien, oppilaitosten ja opetuspisteiden määrät ja luettelot

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

1) Vuosien 1995 2010 erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat on rinnastettu erityistä tukea saaneisiin oppilaisiin.

1) Vuosien 1995 2010 erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat on rinnastettu erityistä tukea saaneisiin oppilaisiin. Koulutus 2014 Erityisopetus 2013 Erityistä tukea saaneiden osuus pieneni Peruskoululaisten oppimisen tuki on vuodesta 2011 lähtien jaettu yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Mikäli tehostettu

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. Yhteystiedot (1 * ) TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot

LUKIOKOULUTUS. Yhteystiedot (1 * ) TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2016 LUKIOKOULUTUS Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2016 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Peruskoulun oppilaista 11,4 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea

Peruskoulun oppilaista 11,4 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea Koulutus 2012 Erityisopetus 2011 Peruskoulun oppilaista 11,4 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea Peruskoululaisista 3,3 prosenttia sai tehostettua tukea ja 8,1 prosenttia erityistä tukea syksyllä

Lisätiedot

Tehostetun tuen piirissä entistä useampi peruskoulun oppilas

Tehostetun tuen piirissä entistä useampi peruskoulun oppilas Koulutus 2015 Erityisopetus 2014 Tehostetun tuen piirissä entistä useampi oppilas Tehostettua tukea sai 40 500 oppilasta eli 7,5 prosenttia oppilaista syksyllä 2014. Määrä on 4,2 prosenttiyksikköä enemmän

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tiedotusvälineille 3.8.2017 Aineistoa vapaasti käytettäväksi Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tässä tilastokoosteessa

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN JA MATKA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET

KOULUKULJETUSTEN JA MATKA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 18.3.2015 Voimaan 1.8.2015 Muutettu opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 17.8.2017 Voimaan 1.9.2017 KOULUKULJETUSTEN JA MATKA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET

Lisätiedot

Toiminta- ja taloustilaston erityiskysymykset koulutoimessa

Toiminta- ja taloustilaston erityiskysymykset koulutoimessa Toiminta- ja taloustilaston erityiskysymykset koulutoimessa 11.4.2013 Oulu 18.4.2013 Tampere Esityspaikka/tapahtuma pp.kk.vvvv Etunimi Sukunimi titteli Taulukko 41 Tiedot kerätään vuosittain talous- ja

Lisätiedot

Peruskoulun oppilaista 13 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea

Peruskoulun oppilaista 13 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea Koulutus 2013 Erityisopetus 2012 Peruskoulun oppilaista 13 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea Peruskoulun oppilaista 12,7 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea syksyllä 2012. on runsaan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 Sopijaosapuolet 1. Lappeenrannan kaupunki 2. X kunta 2 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on sopia esiopetuksen,

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien

Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 35,07 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen palkka Hinnoittelu-

Lisätiedot

Tarkennuksia toimitettaville tiedoille

Tarkennuksia toimitettaville tiedoille Tarkennuksia toimitettaville tiedoille Laskennalliseen perusteen laskeminen talous- ja toimintatilastosta (peruspalvelujen vos) Valtionosuuksien perustana käytettävät perushinnat saadaan kustannustenjaon

Lisätiedot

Perusopetuksen rakenne, arviointi ja tutkinnot

Perusopetuksen rakenne, arviointi ja tutkinnot Perusopetuksen rakenne, arviointi ja tutkinnot Järjestämismuoto Opetus järjestetään lähiopetuksena tai monimuotokysymykseen muille kuin oppivelvollisille järjestettävässä opetuksessa. (OKSA, Perusopetuslaki

Lisätiedot

Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva ratkaisuvalta

Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva ratkaisuvalta Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden 1 (5) Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 15.6.2016 Voimaan 1.8.2016 Muutettu 17.8.2017 Voimaan 1.9.2017 Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetusta koskevat

Lisätiedot

Joka kuudes peruskoululainen sai tehostettua tai erityistä tukea

Joka kuudes peruskoululainen sai tehostettua tai erityistä tukea Koulutus 2017 Erityisopetus 2016 Joka kuudes peruskoululainen sai tehostettua tai erityistä tukea Peruskoulun oppilaista 16,4 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea syksyllä 2016. Tehostettua tukea

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2013 alkaen 1. Lainsäädäntöä 2. Oppilaan vakituinen asuinpaikka 3. Koulumatka 4. Tien vaarallisuus 5. Yksittäinen taksikuljetus

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus (12/2015) 303/54/2013

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus (12/2015) 303/54/2013 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus (12/2015) 303/54/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö, 1.7.2015. Opetushallitus, 2.7.2015. Lausunto OKM/96/050/2015

Lisätiedot

Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Palkkiot

Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Palkkiot KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,05 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Suoritemääräarvion muutos kesken vuotta

Suoritemääräarvion muutos kesken vuotta Kirje OKM/54/592/2017 03.08.2017 Jakelussa mainituille Viite Asia Vuoden 2017 suoritearvioiden tarkistaminen koskien oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetusta ja perusopetukseen valmistavaa opetusta

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta,

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta, EV 92/998 vp - HE 50/998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 50/998 vp eräiden opetustointa koskevien

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vastausohje

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vastausohje Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus 2016 -vastausohje Sisällys Yleisiä ohjeita... 2 Tiedonantajat... 2 Tiedonkeruun toteutus. 2 Keskeiset käsitteet ja määritelmät... 3 Koulutus 3 Koulutuksien

Lisätiedot