Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015"

Transkriptio

1 Ohjeet 1(7) Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015 Tietojen käyttötarkoitus Tilastokeskus toimittaa Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot lomakkeen tietoja opetusja kulttuuriministeriöön valtionosuusrahoituksen määräämistä ja kustannuslaskentaa varten. Lisäksi tietoja käytetään yleiseen yhteiskunnalliseen tilastointiin. Tiedonantajat Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot lomakkeen yhteystiedot (A-kohta) täyttävät koulutuksen ja opetuksen järjestäjät, jotka antavat esiopetusta, perusopetusta, lisäopetusta, maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaa opetusta, lukiokoulutusta, ammatillista koulutusta ja/tai tutkintoon johtamatonta koulutusta. Järjestäjätason tietoja ei ilmoiteta ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja sotilasalan koulutuksen järjestäjistä. B-kohdan täyttävät Manner-Suomen kunnat sekä maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaan opetukseen järjestämisluvan saaneet rekisteröidyt yhteisöt, kuntayhtymät, säätiöt ja valtion oppilaitokset, myös ulkomaankoulut. C H-kohdat täyttävät ainoastaan kunnat (erikseen suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetustoimi). Koulutuksen/opetuksen järjestäjä vastaa tietojen oikeellisuudesta. Tiedonantovelvollisuus on opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevan lain (Rahl 1705/2009) nojalla pakollinen. Yhteyshenkilöt Yhteyshenkilöksi ja hänen sijaisekseen nimetyt henkilöt toimivat yhdyshenkilöinä Tilastokeskukseen kaikissa koulutuksen/opetuksen järjestäjän järjestämissä koulutuksissa. Tilastokeskus tulee ottamaan tarvittaessa yhteyttä em. henkilöihin kaikissa oppilaitostilastojen suorissa tiedonkeruissa. Tiedonkeruun toteutus Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason -lomakkeen tiedot tallennetaan Internetin kautta. Web-sovellus antaa huomautuksia ja virheilmoituksia. Virhe on korjattava, ennen kuin tallennusta voi jatkaa. Tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: 1. Tilastokeskus lähettää tiedonkeruukirjeen koulutuksen/opetuksen järjestäjille (erikseen kunnan suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetustoimi, kuntayhtymät, yksityiset (mm. yhteisöt ja säätiöt), valtion oppilaitokset ml. yliopistojen harjoittelukoulut. 2. Tietojen tallennusaika on Koulutuksen/opetuksen järjestäjän on huomioitava, että mikäli opetus- tai koulutoimella ei ole riittävästi tietoja kohtien täyttämiseksi (esim. päivähoidon esiopetuksen oppilaat, oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta tai kuntiin sijoitettujen oppivelvollisten opetuksen järjestäminen), tarvittavat tiedot tulee hankkia tiedoista vastaavalta taholta riittävän ajoissa huomioiden tietojen tallennusaika. Huomaa myös! Koulutuksen/opetuksen järjestäjä voi omilla käyttäjätunnuksillaan seurata Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -lomakkeen oppilaitosten tallennuksen etenemistä aloitussivun linkistä Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat lomakkeen tietojen tarkistaminen ja yhteenveto. Paluu aloitussivulle Lomake-linkistä. 1. Koulutuksen/opetuksen järjestäjät tarkistavat ja hyväksyvät oppilaitosten ilmoittamat tiedot (etenkin lomakkeen D F-osiot) oppilaitosten lukittua lomakkeensa tai viimeistään oppilaitoksille ilmoittamansa tallennusajan päätyttyä. Oppilaitoksen nimi on linkki oppilaitoksen lomakkeelle.

2 Ohjeet 2(7) 2. Koulutuksen/opetuksen järjestäjä voi poistaa lukituksen kohdasta poista lukitus, jos oppilaitos haluaa muuttaa tietojaan sen jälkeen, kun on jo lähettänyt ne järjestäjän tarkastettavaksi. 3. Koulutuksen/opetuksen järjestäjä tulostaa itselleen mennessä kunkin oppilaitoksen ilmoittamat tiedot ja kaikista tallennetuista oppilaitostason lomakkeista järjestäjätason yhteenvetotiedot kohdasta Oppilaitostason tiedot yhteensä. Lomakkeen rakenne Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot lomake sisältää: Tiedonantajan yhteystiedot (A-kohta) Päivähoidon esiopetuksen ja muualla kuin oppilaitoksissa olevien maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilasmäärät (B-kohta) Kunnan kouluviraston yhteystiedot (C-kohta, jonka vain kuntien suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetustoimi tallentavat) Oppilaille järjestetyn aamu- ja iltapäivätoiminnan (D F-kohdat, jotka vain kuntien suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetustoimi tallentavat) Esi- ja perusopetuksen järjestämisen kartoituksen (G-kohta, jonka vain kuntien suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetustoimi tallentavat) Kuntaan lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppivelvollisten opetuksen järjestämisen (Hkohta, jonka vain kuntien suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetustoimi tallentavat) Web-sovelluksen painikkeet Välitallenna-painike tallentaa siihen mennessä täytetyt tiedot. Kun koko sivu on täytetty, käytä joko Tallenna ja siirry seuraavalle sivulle -painiketta tai Tallenna ja palaa valikkoon -painiketta. Tallenna ja siirry seuraavalle sivulle -painike tallentaa koko sivun tiedot ja pääsee siirtymään seuraavaksi tallennettavaan sivuun, mikäli sivulla ei ole pakollisia kenttiä täyttämättä eikä loogisuusvirheitä. Tallenna ja palaa valikkoon -painike tallentaa koko sivun tiedot ja pääsee aloitussivulle (tallennettavien sivujen luetteloon), mikäli sivulla ei ole pakollisia kenttiä täyttämättä eikä loogisuusvirheitä. Palaa valikkoon tallentamatta -painike palauttaa aloitussivulle eikä tallenna sivulle täytettyjä tietoja ellei sitä ennen ole käytetty Välitallennus-painiketta. Tarkennuksia lomakkeeseen A. Tiedonantajan (koulutuksen/opetuksen järjestäjä) yhteystiedot Koulutuksen/opetuksen järjestäjän nimi, tunnus (Y-tunnus tai vastaava) ja tiedonantajatyyppi ovat weblomakkeella esitäytettyinä. Näitä tietoja ei voi päivittää web-sovelluksessa. Jos tiedoissa on virheitä, pyydämme tiedonantajaa ilmoittamaan virheestä Tilastokeskukseen, sähköpostiosoitteeseen Yhteyshenkilöksi pyydetään ilmoittamaan henkilö, joka on tavoitettavissa web-tallennuksen päättymisen jälkeenkin, tietojen tarkistusvaiheessa. Tämän varmistamiseksi pyydetään ilmoittamaan myös yhteyshenkilön sijaisen tiedot.

3 Ohjeet 3(7) B. Päivähoidon esiopetuksen ja muualla kuin oppilaitoksissanne olevien maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilasmäärät B-kohdan oppilasmääriä käytetään rahoituksen perustana. Sen vuoksi oppilasmääriin voidaan ilmoittaa vain opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen järjestämislupaehtojen mukaiset oppilaat. Kunnat ja maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaan opetukseen järjestämisluvan saaneet ilmoittavat päivähoidon yhteydessä olevat esiopetusoppilaat ja muualla kuin oppilaitoksissa olevat maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen (900/1000 tuntia) oppilaat. B-kohdan sarakkeet Päivähoidon esiopetuksen oppilailla (1. sarake) tarkoitetaan oppilaita, jotka ovat perusopetuslain (628/1998, muutettu 1288/1999) ja perusopetusasetuksen (852/1998) mukaan järjestetyssä esiopetuksessa. Asetuksen 3 2 momentin mukaan esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia vuodessa. Esiopetus alkaa pääsääntöisesti oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Esiopetukseen ovat siten oikeutettuja myös ne pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat lapset, jotka kalenterivuoden aikana täyttävät 5 vuotta ja joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta ja joiden huoltaja on päättänyt, että lapsi osallistuu tähän oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen. Muualla kuin oppilaitoksissa olevilla maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen (900/1 000 tuntia) oppilailla (2. sarake) tarkoitetaan oppilaita, jotka saavat perusopetukseen valmistavaa opetusta (POL 628/1998, RahL 1705/2009), joka on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille pääasiassa oppivelvollisuusikäisille ja 6-vuotiaille oppilaille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ja/tai muut valmiudet eivät riitä esi- tai perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Opetusta annetaan 6 10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään tuntia vuodessa. Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat ilmoitetaan 2. sarakkeessa. Oppilaitoksissa olevat maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen (900/1000 tuntia) oppilaat ilmoitetaan Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat lomakkeella. B-kohdan rivit Oppilasmäärät ilmoitetaan tilanteesta. Jos opetuksen järjestäjällä ei ole oppilaita, esimerkiksi yhtään päivähoidon yhteydessä olevaa esiopetusoppilasta, silloin lukumääräksi tallennetaan 0 (nolla). B1. Oppilasmäärä yhteensä B1-rivillä ilmoitetaan tilanteen mukaiset oppilasmäärät molemmista sarakkeista (ks. B-kohdan sarakkeet). B1-rivi on B-kohdan tärkein, sillä B2 B20-rivien oppilaat ilmoitetaan B1-rivin oppilaista. B2. Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat oppilaat Opetuksen järjestäjät, joille on annettu erityiseksi koulutustehtäväksi järjestää opetusta sisäoppilaitosmuotoisesti, ilmoittavat B2-rivillä B1-rivin oppilaista ne, joille annetaan sisäoppilaitosmuotoiseen opetukseen liittyvä maksuton asuminen ja ylimääräinen ruokailu. B3 B7. Tehostetun ja erityisen tuen päivähoidon esiopetusoppilaat Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti (POL muutos 642/ a ). Erityisen tuen päätöksen saaneita ovat oppilaat, joille opetuksen järjestäjä on tehnyt kirjallisen päätöksen erityisen tuen antamisesta. Päätöksessä on määrättävä oppilaan mm. pääsääntöinen opetusryhmä ja mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut. Päätöstä tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. (POL muutos 642/ ). Ennen lakimuutosta tehdyt erityisopetukseen otto- ja siirtopäätökset rinnastetaan erityisen tuen päätöksiin. Oppivelvollisuuden pituus on määritelty perusopetuslaissa (POL 25 2 mom.). Jos lapsen vamman tai sairauden vuoksi on ilmeistä, ettei perusopetuksen tavoitteita pystytä saavuttamaan yhdeksässä vuodessa,

4 Ohjeet 4(7) alkaa oppivelvollisuus jo 6-vuotiaana ja kestää 11 vuotta (ns. pidennetty oppivelvollisuus). Esiopetukseen ovat siten oikeutettuja myös ne pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat lapset, jotka kalenterivuoden aikana täyttävät 5 vuotta ja joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. Huoltaja päättää, osallistuuko lapsi tähän oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen. B3-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat esiopetusoppilaat, joilla on tehostetun tuen oppimissuunnitelma. B4-B6-riveillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat erityisen tuen päätöksen saaneet esiopetusoppilaat. B4-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat erityisen tuen päätöksen saaneet esiopetusoppilaat, joilla ei ole päätöstä pidennetystä oppivelvollisuudesta. B5-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat erityisen tuen päätöksen saaneet, vaikeimmin kehitysvammaiset esiopetusoppilaat, joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. B6-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat erityisen tuen päätöksen saaneet esiopetuksen muut vammaisoppilaat, joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta eli muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset esiopetusoppilaat. B7-riville (Tehostetun ja erityisen tuen oppilaat yhteensä) web-sovellus laskee yhteen B3 B6-riveillä olevat luvut. B8 B12. Vieraskieliset (äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi, saame tai romani ja viittomakieli) päivähoidon esiopetusoppilaat B8 B12-riveillä ilmoitetaan vieraskieliset päivähoidon esiopetusoppilaat. B8-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat vieraskieliset erityisen tuen päätöksen saaneet esiopetusoppilaat, joilla ei ole päätöstä pidennetystä oppivelvollisuudesta. B9-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat vieraskieliset, erityisen tuen päätöksen saaneet, vaikeimmin kehitysvammaiset esiopetusoppilaat, joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. B10-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat vieraskieliset, erityisen tuen päätöksen saaneet, esiopetuksen muut vammaisoppilaat, joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta eli muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset esiopetusoppilaat. B11-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat muut vieraskieliset esiopetusoppilaat eli vieraskieliset esiopetusoppilaat, joita ei ole ilmoitettu B8 B10-riveillä. B12-riville (Vieraskieliset päivähoidon esiopetusoppilaat) web-sovellus laskee yhteen B8 B11-riveillä olevat luvut. B13 B17. Kuljetusedun saavat päivähoidon esiopetusoppilaat Esiopetusoppilaiden kuljetusedulla tarkoitetaan maksutonta kuljetusta kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon tai kulkemista varten myönnettävää tukea (POL 32 ). B13 B17-riveillä ilmoitetaan kuljetusedun saavat päivähoidon esiopetusoppilaat. B13-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat kuljetusedun saavat, erityisen tuen päätöksen saaneet esiopetusoppilaat, joilla ei ole päätöstä pidennetystä oppivelvollisuudesta. B14-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat kuljetusedun saavat, erityisen tuen päätöksen saaneet, vaikeimmin kehitysvammaiset esiopetusoppilaat, joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. B15-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat kuljetusedun saavat, erityisen tuen päätöksen saaneet, esiopetuksen muut vammaisoppilaat, joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta eli muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset oppilaat.

5 Ohjeet 5(7) B16-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat kuljetusedun saavat muut esiopetusoppilaat, joita ei ole ilmoitettu B13 B15-riveillä. B17-riville (Kuljetusedun saavat päivähoidon esiopetusoppilaat) web-sovellus laskee yhteen B13 B16- riveillä olevat luvut. B18 B20. Vuonna 2010 syntyneet (5-vuotiaat) esiopetuksen oppilaat B18-rivillä ilmoitetaan B1-rivin 1. sarakkeen oppilaista vuonna 2010 syntyneet päivähoidon yhteydessä olevat esiopetusoppilaat, joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. B19-rivillä ilmoitetaan B1-rivin 1. sarakkeen oppilaista vuonna 2010 syntyneet päivähoidon yhteydessä olevat muut esiopetusoppilaat. B20-riville (Vuonna 2010 syntyneet esiopetuksen oppilaat yhteensä) web-sovellus laskee yhteen B18 B19-riveillä olevat luvut. C H-kohdat on tarkoitettu vain kunnille (erikseen suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetustoimi) C. Kouluviraston tai vastaavan yhteystiedot Kouluviraston yhteystiedot pyydetään tarkistamaan ja tarvittaessa korjaamaan. D F. Oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta D F-kohdat käsittelevät perusopetuslain (POL 628/1998, muutettu 1081/2006) mukaista oppilaiden aamuja iltapäivätoimintaa. Kunnat ilmoittavat itse järjestämänsä, avustamansa ja ostopalveluna toteuttamansa aamu- ja iltapäivätoiminnan oppilas- ja ohjaustuntitiedot. Toimintaan voivat osallistua kunnan ylläpitämien koulujen oppilaiden lisäksi kunnassa sijaitsevien kuntayhtymien, yhteisöjen, säätiöiden, yliopistojen harjoittelukoulujen ja valtion koulujen oppilaat. D. Perusopetuslain mukaiseen aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien oppilaiden määrä Kunnassa sijaitsevien koulujen vuosiluokkien 1 ja 2 oppilaille sekä vuosiluokkien 3 9 erityistä tukea saaville, tai ennen perusopetuslain muutosta ( /642) erityisopetukseen otetuille ja siirretyille järjestettyyn aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien oppilaiden lukumäärät ilmoitetaan tilanteen mukaan. Kunta ilmoittaa itse järjestämänsä, ostopalveluna hankkimansa ja avustamansa toiminnan oppilasmäärät. Oppilasmäärään ilmoitetaan myös kunnassa sijaitsevien kuntayhtymien, yhteisöjen, säätiöiden, yliopistojen harjoittelukoulujen ja valtion koulujen oppilaat, jotka osallistuvat toimintaan. Sama oppilas ilmoitetaan aamu- ja iltapäivätoimintaan vain kerran. E. Perusopetuslain mukaisessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa annettujen eli toteutuneiden ohjaustuntien määrä syyslukukaudella 2014 E-kohdassa ilmoitetaan syyslukukaudella 2014 toteutuneiden aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaustuntien lukumäärät erikseen omana toimintana, ostopalveluna ja avustettuna toimintana järjestetyn toiminnan osalta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmällä tarkoitetaan koulussa tai muussa soveltuvassa paikassa olevaa toimintayksikköä. Ryhmiä voi olla toimintapaikassa useampia, mutta joka ryhmässä on vähintään yksi ohjaaja, joka vastaa ryhmän toiminnasta. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa ei ole määritelty ryhmäkokoa. Ohjaustunteja laskettaessa otetaan huomioon myös ryhmän sisällä tapahtuva eriyttäminen pienempiin ryhmiin. Tällaisessa pienryhmässä tulee olla vastuullinen ohjaaja ja ryhmän koko saattaa olla pienempi esim. erityisoppilaiden vuoksi. Ohjaustunneilla ei tarkoiteta oppilastunteja. Ohjaustuntien lukumäärään ei sisällytetä taiteen perusopetuksen eikä koulun kerhotoiminnan tunteja, vaikka ne olisivat toimintasuunnitelman mukaan järjestetty osana

6 Ohjeet 6(7) aamu- ja iltapäivätoimintaa, koska sama tuntimäärä ilmoitetaan vain yhden kerran (ks. Koululaisten aamuja iltapäivätoiminnan perusteet, OPH 1/011/2011). Lain edellyttämää laajuutta vähäisempänä toteutettua toimintaa ei ilmoiteta tuntimäärässä. Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan toteutuneeseen ohjaustuntien määrään yhteensä sisältyy lain mukainen keskimäärin vähintään 3 tai 4 tuntia/päivä/ryhmä sekä sitä laajempana toteutettu aamu- ja iltapäivätoiminta. Ohjaustuntien määrän voi laskea toimintaryhmien kautta (ryhmien lukumäärä * ryhmälle tarjottu tuntimäärä työpäivän aikana yhteensä (aamupäivä + iltapäivä) * lukukauden työpäivien määrä. E1-kohdan ohjaustuntien määrään luetaan keskimäärin 3 tuntia/päivä/ryhmä (= 570 tuntia/työvuosi) toteutettu perusopetuslain edellyttämä aamu- ja iltapäivätoiminta (POL 1081/2006). E2-kohdan ohjaustuntien määrään luetaan keskimäärin 4 tuntia/päivä/ryhmä (= 760 tuntia/työvuosi) toteutettu perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta (POL 1081/2006). E3-kohdan ohjaustuntien määrään luetaan laajempana toteutettu (4 tunnin ylittävä osuus) oppilaiden perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta. Esimerkki 1: Oletetaan, että kunta järjestää toimintaa ryhmälle A aamulla 3 tuntia ja iltapäivällä 4 tuntia eli yhteensä 7 tuntia päivässä lukukauden (= 90 työpäivää) aikana. Tällöin ohjaustunnit ilmoitetaan siten, että ohjaustunneista 4t/päivä eli 1*4*90 = 360 tuntia ilmoitetaan E2-kohdassa ja loput ryhmän A ohjaustunneista (= 7t/päivä - 4t/päivä = 3t/päivä) eli 1*3*90 = 270 tuntia ilmoitetaan E3-kohdassa. Jos kunta järjestää samassa toimintapaikassa toimintaa ryhmälle B iltapäivällä 3 tuntia, ilmoitetaan tästä ryhmästä ohjaustunnit 1*3*90=270 tuntia E1-kohdassa. Päivähoidossa yksittäisille oppilaille järjestetystä toiminnasta voidaan laskea vain yhtä ryhmää vastaava ohjaustuntimäärää. Esimerkki 2: Jos kolmella perhepäivähoitajalla ja päiväkodissa on yksittäisiä aamu-iltapäivätoiminnan oppilaita, ilmoitetaan tästä toimintamuodosta yhden ryhmän ohjaustuntimäärä keskimääräisen päivittäisen toiminnan mukaisesti. F. Perusopetuslain mukaisessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa annettujen eli toteutuneiden ohjaustuntien määrä kevätlukukaudella 2015 F-kohdassa ilmoitetaan kevätlukukaudella 2015 toteutuneiden aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaustuntien lukumäärät. Katso täyttöohjeet E-kohdasta, jossa ohjaustunnit ilmoitettiin syyslukukaudelta. G. Esi- ja perusopetuksen järjestämisen kartoitus kuntanne osalta G1-kohdassa ilmoitetaan, onko kunta siirtänyt päivähoidon yhteydessä tapahtuvan esiopetuksen järjestämisen kokonaan toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle (ml. kuntien ja kuntayhtymien liikelaitokset ns. yhteistoiminta-alue). G2-kohdassa ilmoitetaan, onko kunta siirtänyt koulun yhteydessä tapahtuvan esiopetuksen järjestämisen kokonaan toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle (ml. kuntien ja kuntayhtymien liikelaitokset ns. yhteistoiminta-alue). G3-kohdassa ilmoitetaan, onko kunta siirtänyt perusopetuksen järjestämisen kokonaan toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle (ml. kuntien ja kuntayhtymien liikelaitokset ns. yhteistoiminta-alue). G4-kohdassa ilmoitetaan, onko kunta siirtänyt perusopetuslain mukaisen aamu- tai iltapäivätoiminnan järjestämisen kokonaan toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle (ml. kuntien ja kuntayhtymien liikelaitokset ns. yhteistoiminta-alue).

7 Ohjeet 7(7) H. Kuntaanne lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppivelvollisten opetuksen järjestäminen H1-H3-kohdissa ilmoitetaan kuntaanne lastensuojelulain (2007/417) perusteella sijoitettujen (oman kunnan ja muiden kuntien) oppivelvollisten määrät. Mikäli opetus- tai koulutoimella tms. ei ole riittävästi tietoja H-kohdan täyttämiseksi, tarvittavat tiedot tulee hankkia tiedoista vastaavalta taholta esim. sosiaalitoimelta. H1-kohdassa ilmoitetaan kuntaan sijoitetut oppivelvolliset, jotka opiskelevat kunnan koulussa. H2-kohdassa ilmoitetaan kuntaan sijoitetut oppivelvolliset, jotka opiskelevat muun opetuksen järjestäjän koulussa. Järjestäjällä on perusopetuksen järjestämislupa. H3-kohdassa ilmoitetaan kuntaan sijoitetut oppivelvolliset, jotka huoltajan tai muun laillisen edustajan ilmoituksella osallistuvat sellaiseen opetukseen, johon ei ole myönnetty perusopetuksen järjestämislupaa. H4-kohtaan (Kuntaanne sijoitettuja oppivelvollisia yhteensä) web-sovellus laskee yhteen H1 H3-kohdissa olevat luvut.

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2008 Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014 Oppaat ja käsikirjat 2014:4 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:4 ISBN 978-952-13-5790-9 (pdf)

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2010 Oppaat ja käsikirjat 2010:9 ESIPUHE Vuodesta 2010 alkaen kuntien valtionosuuksia hallinnoidaan pääosin yhtenä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2013 Oppaat ja käsikirjat 2013:2 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2013:2 ISBN 978-952-13-5411-3 (pdf)

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä lukiokoulutuksen kustannustiedot (taulukko

Esi- ja perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä lukiokoulutuksen kustannustiedot (taulukko 1(34) Esi- ja perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä lukiokoulutuksen kustannustiedot (taulukko 41) JOHDANTO... 2 ESIOPETUS... 3 KUSTANNUSTIETOJEN YLEINEN RAJAUS... 3

Lisätiedot

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä.

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä. Perusopetuslaki 21.8.1998/628 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tavoitteet 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta. Lisäksi laissa

Lisätiedot

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2012 TUKIKANSIO Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2 Sisältö JOHDANTO... 5 Kolmiportainen tuki... 7 Lakiteksti... 8 VARHAISKASVATUS... 12 Pidennetty oppivelvollisuus... 14 Varhennettu esiopetus...

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Hollolan kunta Koululaisten iltapäivätoiminnan. Toimintasuunnitelma

Hollolan kunta Koululaisten iltapäivätoiminnan. Toimintasuunnitelma Hollolan kunta Koululaisten iltapäivätoiminnan Toimintasuunnitelma Hollolan kunta Sivistyslautakunta 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto.2 2. Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta..2

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LIMINGAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. Opetussuunnitelma... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 5 1.2. Opetussuunnitelman sisältö... 5 2. Opetuksen

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 -

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET... 3 2. TOIMINNAN SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN PERIAATTEET... 4 3. TOIMINNAN

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (VUOSILUOKAT 1 9)

RAISION KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (VUOSILUOKAT 1 9) RAISION KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (VUOSILUOKAT 1 9) PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 soveltaen ja Raision kaupungin perusopetuksen (vuosiluokat 1-9) opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kustannukset ja tulot ilmoitetaan täysinä euroina ja suoritteet kokonaislukuina.

Kustannukset ja tulot ilmoitetaan täysinä euroina ja suoritteet kokonaislukuina. TÄYTTÖOHJE 1(8) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2014 PERUSOPETUS Tällä kyselyllä kerätään kustannus-, tulo- ja suoritetiedot valtion koulujen, yliopistojen harjoittelukoulujen ja järjestämisluvan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

KOULUKULJETUSPERIAATTEET Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 9.12.2014

KOULUKULJETUSPERIAATTEET Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 9.12.2014 KOTKAN KAUPUNKI Lasten ja nuorten palvelut PERUSOPETUS PÄIVÄHOITO- JA VARHAISKASVATUS KOULUKULJETUSPERIAATTEET Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 9.12.2014 Sisällys KOULUKULJETUSOPAS... 3 Koulumatkojen

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman

Perusopetuksen opetussuunnitelman Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010 Pudasjärvi sininen ajatus - vihreä elämys Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010 4. Oppimisen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Haminan kaupungin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma

Haminan kaupungin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Haminan kaupungin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 1. Opetussuunnitelma 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 3 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 3 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän talous- ja toimintatilastot 2003

1. Kunnan/kuntayhtymän talous- ja toimintatilastot 2003 Julkinen talous PL 6C, 00022 TILASTOKESKUS Puh. (09) 173 41, Faksi (09) 1734 3662 Sähköpostiosoite tietojen palauttamiseen: Kunnat: kuntien.talous@tilastokeskus.fi Kuntayhtymät: ky.talous@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän talous- ja toimintatilastot 2002

1. Kunnan/kuntayhtymän talous- ja toimintatilastot 2002 Julkinen talous PL 6C, 00022 TILASTOKESKUS Puh (09) 173 41, Fax (09) 1734 3662 Sähköpostiosoite tietojen palauttamiseen: Kunnat: kuntien.talous@tilastokeskus.fi Kuntayhtymät: ky.talous@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA NIVALAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Siv.ltk. 9.6.2004 87 (Siv.ltk. 18.11.2004 127, tarkennus) (Siv.ltk. 30.12.2004 138, tarkennus) (Siv.ltk. 25.8.2005 89, tarkennus) (Siv.ltk. 21.6.2006 64)

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot