Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015"

Transkriptio

1 Ohjeet 1(7) Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015 Tietojen käyttötarkoitus Tilastokeskus toimittaa Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot lomakkeen tietoja opetusja kulttuuriministeriöön valtionosuusrahoituksen määräämistä ja kustannuslaskentaa varten. Lisäksi tietoja käytetään yleiseen yhteiskunnalliseen tilastointiin. Tiedonantajat Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot lomakkeen yhteystiedot (A-kohta) täyttävät koulutuksen ja opetuksen järjestäjät, jotka antavat esiopetusta, perusopetusta, lisäopetusta, maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaa opetusta, lukiokoulutusta, ammatillista koulutusta ja/tai tutkintoon johtamatonta koulutusta. Järjestäjätason tietoja ei ilmoiteta ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja sotilasalan koulutuksen järjestäjistä. B-kohdan täyttävät Manner-Suomen kunnat sekä maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaan opetukseen järjestämisluvan saaneet rekisteröidyt yhteisöt, kuntayhtymät, säätiöt ja valtion oppilaitokset, myös ulkomaankoulut. C H-kohdat täyttävät ainoastaan kunnat (erikseen suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetustoimi). Koulutuksen/opetuksen järjestäjä vastaa tietojen oikeellisuudesta. Tiedonantovelvollisuus on opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevan lain (Rahl 1705/2009) nojalla pakollinen. Yhteyshenkilöt Yhteyshenkilöksi ja hänen sijaisekseen nimetyt henkilöt toimivat yhdyshenkilöinä Tilastokeskukseen kaikissa koulutuksen/opetuksen järjestäjän järjestämissä koulutuksissa. Tilastokeskus tulee ottamaan tarvittaessa yhteyttä em. henkilöihin kaikissa oppilaitostilastojen suorissa tiedonkeruissa. Tiedonkeruun toteutus Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason -lomakkeen tiedot tallennetaan Internetin kautta. Web-sovellus antaa huomautuksia ja virheilmoituksia. Virhe on korjattava, ennen kuin tallennusta voi jatkaa. Tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: 1. Tilastokeskus lähettää tiedonkeruukirjeen koulutuksen/opetuksen järjestäjille (erikseen kunnan suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetustoimi, kuntayhtymät, yksityiset (mm. yhteisöt ja säätiöt), valtion oppilaitokset ml. yliopistojen harjoittelukoulut. 2. Tietojen tallennusaika on Koulutuksen/opetuksen järjestäjän on huomioitava, että mikäli opetus- tai koulutoimella ei ole riittävästi tietoja kohtien täyttämiseksi (esim. päivähoidon esiopetuksen oppilaat, oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta tai kuntiin sijoitettujen oppivelvollisten opetuksen järjestäminen), tarvittavat tiedot tulee hankkia tiedoista vastaavalta taholta riittävän ajoissa huomioiden tietojen tallennusaika. Huomaa myös! Koulutuksen/opetuksen järjestäjä voi omilla käyttäjätunnuksillaan seurata Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -lomakkeen oppilaitosten tallennuksen etenemistä aloitussivun linkistä Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat lomakkeen tietojen tarkistaminen ja yhteenveto. Paluu aloitussivulle Lomake-linkistä. 1. Koulutuksen/opetuksen järjestäjät tarkistavat ja hyväksyvät oppilaitosten ilmoittamat tiedot (etenkin lomakkeen D F-osiot) oppilaitosten lukittua lomakkeensa tai viimeistään oppilaitoksille ilmoittamansa tallennusajan päätyttyä. Oppilaitoksen nimi on linkki oppilaitoksen lomakkeelle.

2 Ohjeet 2(7) 2. Koulutuksen/opetuksen järjestäjä voi poistaa lukituksen kohdasta poista lukitus, jos oppilaitos haluaa muuttaa tietojaan sen jälkeen, kun on jo lähettänyt ne järjestäjän tarkastettavaksi. 3. Koulutuksen/opetuksen järjestäjä tulostaa itselleen mennessä kunkin oppilaitoksen ilmoittamat tiedot ja kaikista tallennetuista oppilaitostason lomakkeista järjestäjätason yhteenvetotiedot kohdasta Oppilaitostason tiedot yhteensä. Lomakkeen rakenne Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot lomake sisältää: Tiedonantajan yhteystiedot (A-kohta) Päivähoidon esiopetuksen ja muualla kuin oppilaitoksissa olevien maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilasmäärät (B-kohta) Kunnan kouluviraston yhteystiedot (C-kohta, jonka vain kuntien suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetustoimi tallentavat) Oppilaille järjestetyn aamu- ja iltapäivätoiminnan (D F-kohdat, jotka vain kuntien suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetustoimi tallentavat) Esi- ja perusopetuksen järjestämisen kartoituksen (G-kohta, jonka vain kuntien suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetustoimi tallentavat) Kuntaan lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppivelvollisten opetuksen järjestämisen (Hkohta, jonka vain kuntien suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetustoimi tallentavat) Web-sovelluksen painikkeet Välitallenna-painike tallentaa siihen mennessä täytetyt tiedot. Kun koko sivu on täytetty, käytä joko Tallenna ja siirry seuraavalle sivulle -painiketta tai Tallenna ja palaa valikkoon -painiketta. Tallenna ja siirry seuraavalle sivulle -painike tallentaa koko sivun tiedot ja pääsee siirtymään seuraavaksi tallennettavaan sivuun, mikäli sivulla ei ole pakollisia kenttiä täyttämättä eikä loogisuusvirheitä. Tallenna ja palaa valikkoon -painike tallentaa koko sivun tiedot ja pääsee aloitussivulle (tallennettavien sivujen luetteloon), mikäli sivulla ei ole pakollisia kenttiä täyttämättä eikä loogisuusvirheitä. Palaa valikkoon tallentamatta -painike palauttaa aloitussivulle eikä tallenna sivulle täytettyjä tietoja ellei sitä ennen ole käytetty Välitallennus-painiketta. Tarkennuksia lomakkeeseen A. Tiedonantajan (koulutuksen/opetuksen järjestäjä) yhteystiedot Koulutuksen/opetuksen järjestäjän nimi, tunnus (Y-tunnus tai vastaava) ja tiedonantajatyyppi ovat weblomakkeella esitäytettyinä. Näitä tietoja ei voi päivittää web-sovelluksessa. Jos tiedoissa on virheitä, pyydämme tiedonantajaa ilmoittamaan virheestä Tilastokeskukseen, sähköpostiosoitteeseen Yhteyshenkilöksi pyydetään ilmoittamaan henkilö, joka on tavoitettavissa web-tallennuksen päättymisen jälkeenkin, tietojen tarkistusvaiheessa. Tämän varmistamiseksi pyydetään ilmoittamaan myös yhteyshenkilön sijaisen tiedot.

3 Ohjeet 3(7) B. Päivähoidon esiopetuksen ja muualla kuin oppilaitoksissanne olevien maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilasmäärät B-kohdan oppilasmääriä käytetään rahoituksen perustana. Sen vuoksi oppilasmääriin voidaan ilmoittaa vain opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen järjestämislupaehtojen mukaiset oppilaat. Kunnat ja maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaan opetukseen järjestämisluvan saaneet ilmoittavat päivähoidon yhteydessä olevat esiopetusoppilaat ja muualla kuin oppilaitoksissa olevat maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen (900/1000 tuntia) oppilaat. B-kohdan sarakkeet Päivähoidon esiopetuksen oppilailla (1. sarake) tarkoitetaan oppilaita, jotka ovat perusopetuslain (628/1998, muutettu 1288/1999) ja perusopetusasetuksen (852/1998) mukaan järjestetyssä esiopetuksessa. Asetuksen 3 2 momentin mukaan esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia vuodessa. Esiopetus alkaa pääsääntöisesti oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Esiopetukseen ovat siten oikeutettuja myös ne pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat lapset, jotka kalenterivuoden aikana täyttävät 5 vuotta ja joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta ja joiden huoltaja on päättänyt, että lapsi osallistuu tähän oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen. Muualla kuin oppilaitoksissa olevilla maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen (900/1 000 tuntia) oppilailla (2. sarake) tarkoitetaan oppilaita, jotka saavat perusopetukseen valmistavaa opetusta (POL 628/1998, RahL 1705/2009), joka on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille pääasiassa oppivelvollisuusikäisille ja 6-vuotiaille oppilaille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ja/tai muut valmiudet eivät riitä esi- tai perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Opetusta annetaan 6 10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään tuntia vuodessa. Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat ilmoitetaan 2. sarakkeessa. Oppilaitoksissa olevat maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen (900/1000 tuntia) oppilaat ilmoitetaan Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat lomakkeella. B-kohdan rivit Oppilasmäärät ilmoitetaan tilanteesta. Jos opetuksen järjestäjällä ei ole oppilaita, esimerkiksi yhtään päivähoidon yhteydessä olevaa esiopetusoppilasta, silloin lukumääräksi tallennetaan 0 (nolla). B1. Oppilasmäärä yhteensä B1-rivillä ilmoitetaan tilanteen mukaiset oppilasmäärät molemmista sarakkeista (ks. B-kohdan sarakkeet). B1-rivi on B-kohdan tärkein, sillä B2 B20-rivien oppilaat ilmoitetaan B1-rivin oppilaista. B2. Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat oppilaat Opetuksen järjestäjät, joille on annettu erityiseksi koulutustehtäväksi järjestää opetusta sisäoppilaitosmuotoisesti, ilmoittavat B2-rivillä B1-rivin oppilaista ne, joille annetaan sisäoppilaitosmuotoiseen opetukseen liittyvä maksuton asuminen ja ylimääräinen ruokailu. B3 B7. Tehostetun ja erityisen tuen päivähoidon esiopetusoppilaat Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti (POL muutos 642/ a ). Erityisen tuen päätöksen saaneita ovat oppilaat, joille opetuksen järjestäjä on tehnyt kirjallisen päätöksen erityisen tuen antamisesta. Päätöksessä on määrättävä oppilaan mm. pääsääntöinen opetusryhmä ja mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut. Päätöstä tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. (POL muutos 642/ ). Ennen lakimuutosta tehdyt erityisopetukseen otto- ja siirtopäätökset rinnastetaan erityisen tuen päätöksiin. Oppivelvollisuuden pituus on määritelty perusopetuslaissa (POL 25 2 mom.). Jos lapsen vamman tai sairauden vuoksi on ilmeistä, ettei perusopetuksen tavoitteita pystytä saavuttamaan yhdeksässä vuodessa,

4 Ohjeet 4(7) alkaa oppivelvollisuus jo 6-vuotiaana ja kestää 11 vuotta (ns. pidennetty oppivelvollisuus). Esiopetukseen ovat siten oikeutettuja myös ne pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat lapset, jotka kalenterivuoden aikana täyttävät 5 vuotta ja joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. Huoltaja päättää, osallistuuko lapsi tähän oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen. B3-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat esiopetusoppilaat, joilla on tehostetun tuen oppimissuunnitelma. B4-B6-riveillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat erityisen tuen päätöksen saaneet esiopetusoppilaat. B4-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat erityisen tuen päätöksen saaneet esiopetusoppilaat, joilla ei ole päätöstä pidennetystä oppivelvollisuudesta. B5-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat erityisen tuen päätöksen saaneet, vaikeimmin kehitysvammaiset esiopetusoppilaat, joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. B6-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat erityisen tuen päätöksen saaneet esiopetuksen muut vammaisoppilaat, joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta eli muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset esiopetusoppilaat. B7-riville (Tehostetun ja erityisen tuen oppilaat yhteensä) web-sovellus laskee yhteen B3 B6-riveillä olevat luvut. B8 B12. Vieraskieliset (äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi, saame tai romani ja viittomakieli) päivähoidon esiopetusoppilaat B8 B12-riveillä ilmoitetaan vieraskieliset päivähoidon esiopetusoppilaat. B8-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat vieraskieliset erityisen tuen päätöksen saaneet esiopetusoppilaat, joilla ei ole päätöstä pidennetystä oppivelvollisuudesta. B9-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat vieraskieliset, erityisen tuen päätöksen saaneet, vaikeimmin kehitysvammaiset esiopetusoppilaat, joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. B10-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat vieraskieliset, erityisen tuen päätöksen saaneet, esiopetuksen muut vammaisoppilaat, joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta eli muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset esiopetusoppilaat. B11-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat muut vieraskieliset esiopetusoppilaat eli vieraskieliset esiopetusoppilaat, joita ei ole ilmoitettu B8 B10-riveillä. B12-riville (Vieraskieliset päivähoidon esiopetusoppilaat) web-sovellus laskee yhteen B8 B11-riveillä olevat luvut. B13 B17. Kuljetusedun saavat päivähoidon esiopetusoppilaat Esiopetusoppilaiden kuljetusedulla tarkoitetaan maksutonta kuljetusta kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon tai kulkemista varten myönnettävää tukea (POL 32 ). B13 B17-riveillä ilmoitetaan kuljetusedun saavat päivähoidon esiopetusoppilaat. B13-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat kuljetusedun saavat, erityisen tuen päätöksen saaneet esiopetusoppilaat, joilla ei ole päätöstä pidennetystä oppivelvollisuudesta. B14-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat kuljetusedun saavat, erityisen tuen päätöksen saaneet, vaikeimmin kehitysvammaiset esiopetusoppilaat, joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. B15-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat kuljetusedun saavat, erityisen tuen päätöksen saaneet, esiopetuksen muut vammaisoppilaat, joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta eli muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset oppilaat.

5 Ohjeet 5(7) B16-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat kuljetusedun saavat muut esiopetusoppilaat, joita ei ole ilmoitettu B13 B15-riveillä. B17-riville (Kuljetusedun saavat päivähoidon esiopetusoppilaat) web-sovellus laskee yhteen B13 B16- riveillä olevat luvut. B18 B20. Vuonna 2010 syntyneet (5-vuotiaat) esiopetuksen oppilaat B18-rivillä ilmoitetaan B1-rivin 1. sarakkeen oppilaista vuonna 2010 syntyneet päivähoidon yhteydessä olevat esiopetusoppilaat, joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. B19-rivillä ilmoitetaan B1-rivin 1. sarakkeen oppilaista vuonna 2010 syntyneet päivähoidon yhteydessä olevat muut esiopetusoppilaat. B20-riville (Vuonna 2010 syntyneet esiopetuksen oppilaat yhteensä) web-sovellus laskee yhteen B18 B19-riveillä olevat luvut. C H-kohdat on tarkoitettu vain kunnille (erikseen suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetustoimi) C. Kouluviraston tai vastaavan yhteystiedot Kouluviraston yhteystiedot pyydetään tarkistamaan ja tarvittaessa korjaamaan. D F. Oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta D F-kohdat käsittelevät perusopetuslain (POL 628/1998, muutettu 1081/2006) mukaista oppilaiden aamuja iltapäivätoimintaa. Kunnat ilmoittavat itse järjestämänsä, avustamansa ja ostopalveluna toteuttamansa aamu- ja iltapäivätoiminnan oppilas- ja ohjaustuntitiedot. Toimintaan voivat osallistua kunnan ylläpitämien koulujen oppilaiden lisäksi kunnassa sijaitsevien kuntayhtymien, yhteisöjen, säätiöiden, yliopistojen harjoittelukoulujen ja valtion koulujen oppilaat. D. Perusopetuslain mukaiseen aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien oppilaiden määrä Kunnassa sijaitsevien koulujen vuosiluokkien 1 ja 2 oppilaille sekä vuosiluokkien 3 9 erityistä tukea saaville, tai ennen perusopetuslain muutosta ( /642) erityisopetukseen otetuille ja siirretyille järjestettyyn aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien oppilaiden lukumäärät ilmoitetaan tilanteen mukaan. Kunta ilmoittaa itse järjestämänsä, ostopalveluna hankkimansa ja avustamansa toiminnan oppilasmäärät. Oppilasmäärään ilmoitetaan myös kunnassa sijaitsevien kuntayhtymien, yhteisöjen, säätiöiden, yliopistojen harjoittelukoulujen ja valtion koulujen oppilaat, jotka osallistuvat toimintaan. Sama oppilas ilmoitetaan aamu- ja iltapäivätoimintaan vain kerran. E. Perusopetuslain mukaisessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa annettujen eli toteutuneiden ohjaustuntien määrä syyslukukaudella 2014 E-kohdassa ilmoitetaan syyslukukaudella 2014 toteutuneiden aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaustuntien lukumäärät erikseen omana toimintana, ostopalveluna ja avustettuna toimintana järjestetyn toiminnan osalta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmällä tarkoitetaan koulussa tai muussa soveltuvassa paikassa olevaa toimintayksikköä. Ryhmiä voi olla toimintapaikassa useampia, mutta joka ryhmässä on vähintään yksi ohjaaja, joka vastaa ryhmän toiminnasta. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa ei ole määritelty ryhmäkokoa. Ohjaustunteja laskettaessa otetaan huomioon myös ryhmän sisällä tapahtuva eriyttäminen pienempiin ryhmiin. Tällaisessa pienryhmässä tulee olla vastuullinen ohjaaja ja ryhmän koko saattaa olla pienempi esim. erityisoppilaiden vuoksi. Ohjaustunneilla ei tarkoiteta oppilastunteja. Ohjaustuntien lukumäärään ei sisällytetä taiteen perusopetuksen eikä koulun kerhotoiminnan tunteja, vaikka ne olisivat toimintasuunnitelman mukaan järjestetty osana

6 Ohjeet 6(7) aamu- ja iltapäivätoimintaa, koska sama tuntimäärä ilmoitetaan vain yhden kerran (ks. Koululaisten aamuja iltapäivätoiminnan perusteet, OPH 1/011/2011). Lain edellyttämää laajuutta vähäisempänä toteutettua toimintaa ei ilmoiteta tuntimäärässä. Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan toteutuneeseen ohjaustuntien määrään yhteensä sisältyy lain mukainen keskimäärin vähintään 3 tai 4 tuntia/päivä/ryhmä sekä sitä laajempana toteutettu aamu- ja iltapäivätoiminta. Ohjaustuntien määrän voi laskea toimintaryhmien kautta (ryhmien lukumäärä * ryhmälle tarjottu tuntimäärä työpäivän aikana yhteensä (aamupäivä + iltapäivä) * lukukauden työpäivien määrä. E1-kohdan ohjaustuntien määrään luetaan keskimäärin 3 tuntia/päivä/ryhmä (= 570 tuntia/työvuosi) toteutettu perusopetuslain edellyttämä aamu- ja iltapäivätoiminta (POL 1081/2006). E2-kohdan ohjaustuntien määrään luetaan keskimäärin 4 tuntia/päivä/ryhmä (= 760 tuntia/työvuosi) toteutettu perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta (POL 1081/2006). E3-kohdan ohjaustuntien määrään luetaan laajempana toteutettu (4 tunnin ylittävä osuus) oppilaiden perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta. Esimerkki 1: Oletetaan, että kunta järjestää toimintaa ryhmälle A aamulla 3 tuntia ja iltapäivällä 4 tuntia eli yhteensä 7 tuntia päivässä lukukauden (= 90 työpäivää) aikana. Tällöin ohjaustunnit ilmoitetaan siten, että ohjaustunneista 4t/päivä eli 1*4*90 = 360 tuntia ilmoitetaan E2-kohdassa ja loput ryhmän A ohjaustunneista (= 7t/päivä - 4t/päivä = 3t/päivä) eli 1*3*90 = 270 tuntia ilmoitetaan E3-kohdassa. Jos kunta järjestää samassa toimintapaikassa toimintaa ryhmälle B iltapäivällä 3 tuntia, ilmoitetaan tästä ryhmästä ohjaustunnit 1*3*90=270 tuntia E1-kohdassa. Päivähoidossa yksittäisille oppilaille järjestetystä toiminnasta voidaan laskea vain yhtä ryhmää vastaava ohjaustuntimäärää. Esimerkki 2: Jos kolmella perhepäivähoitajalla ja päiväkodissa on yksittäisiä aamu-iltapäivätoiminnan oppilaita, ilmoitetaan tästä toimintamuodosta yhden ryhmän ohjaustuntimäärä keskimääräisen päivittäisen toiminnan mukaisesti. F. Perusopetuslain mukaisessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa annettujen eli toteutuneiden ohjaustuntien määrä kevätlukukaudella 2015 F-kohdassa ilmoitetaan kevätlukukaudella 2015 toteutuneiden aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaustuntien lukumäärät. Katso täyttöohjeet E-kohdasta, jossa ohjaustunnit ilmoitettiin syyslukukaudelta. G. Esi- ja perusopetuksen järjestämisen kartoitus kuntanne osalta G1-kohdassa ilmoitetaan, onko kunta siirtänyt päivähoidon yhteydessä tapahtuvan esiopetuksen järjestämisen kokonaan toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle (ml. kuntien ja kuntayhtymien liikelaitokset ns. yhteistoiminta-alue). G2-kohdassa ilmoitetaan, onko kunta siirtänyt koulun yhteydessä tapahtuvan esiopetuksen järjestämisen kokonaan toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle (ml. kuntien ja kuntayhtymien liikelaitokset ns. yhteistoiminta-alue). G3-kohdassa ilmoitetaan, onko kunta siirtänyt perusopetuksen järjestämisen kokonaan toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle (ml. kuntien ja kuntayhtymien liikelaitokset ns. yhteistoiminta-alue). G4-kohdassa ilmoitetaan, onko kunta siirtänyt perusopetuslain mukaisen aamu- tai iltapäivätoiminnan järjestämisen kokonaan toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle (ml. kuntien ja kuntayhtymien liikelaitokset ns. yhteistoiminta-alue).

7 Ohjeet 7(7) H. Kuntaanne lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppivelvollisten opetuksen järjestäminen H1-H3-kohdissa ilmoitetaan kuntaanne lastensuojelulain (2007/417) perusteella sijoitettujen (oman kunnan ja muiden kuntien) oppivelvollisten määrät. Mikäli opetus- tai koulutoimella tms. ei ole riittävästi tietoja H-kohdan täyttämiseksi, tarvittavat tiedot tulee hankkia tiedoista vastaavalta taholta esim. sosiaalitoimelta. H1-kohdassa ilmoitetaan kuntaan sijoitetut oppivelvolliset, jotka opiskelevat kunnan koulussa. H2-kohdassa ilmoitetaan kuntaan sijoitetut oppivelvolliset, jotka opiskelevat muun opetuksen järjestäjän koulussa. Järjestäjällä on perusopetuksen järjestämislupa. H3-kohdassa ilmoitetaan kuntaan sijoitetut oppivelvolliset, jotka huoltajan tai muun laillisen edustajan ilmoituksella osallistuvat sellaiseen opetukseen, johon ei ole myönnetty perusopetuksen järjestämislupaa. H4-kohtaan (Kuntaanne sijoitettuja oppivelvollisia yhteensä) web-sovellus laskee yhteen H1 H3-kohdissa olevat luvut.

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 Ohjeet 1(8) Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 Tietojen käyttötarkoitus Tilastokeskus toimittaa Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 -lomakkeen tietoja opetusja kulttuuriministeriöön

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat esiopetusta,

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen rahoituskysely 20.9.2010

Esi- ja perusopetuksen rahoituskysely 20.9.2010 1(7) Esi- ja perusopetuksen rahoituskysely 20.9.2010 Tiedonantajat Esi- ja perusopetuksen rahoituskyselyn täyttävät kaikki Manner-Suomen kunnat sekä esiopetukseen, perusopetukseen ja lisäopetukseen sekä

Lisätiedot

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2015 -lomakkeen ohjeet

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2015 -lomakkeen ohjeet Ohjeet 1(25) Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2015 -lomakkeen ohjeet Tietojen käyttötarkoitus Tiedonantajat Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -lomakkeella kerätään tietoja esi-, perus- ja

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2008 Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos

Lisätiedot

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2013 -lomakkeen ohjeet

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2013 -lomakkeen ohjeet Ohjeet 1(24) Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2013 -lomakkeen ohjeet Tietojen käyttötarkoitus Tiedonantajat Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -lomakkeella kerätään tietoja esi-, perus- ja

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan.

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan. TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2016 LUKIOKOULUTUS Yhteystiedot (1 * ) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Paperittomana peruskoulussa Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Perustuslain 16.1. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus)

Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus) Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus) Täyttöohje Kunnan tehtävänä on organisoida kunnan koulujen peruskoulutiedonkeruu. Kunta ilmoittaa kouluille tietojen tallennusaikataulun, tarkistaa koulujen tallentamat

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2014 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2011 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Lomakkeen rakenne Oppilaitos ja tiedonantajan yhteystiedot A B C. Oppilaitoksen koulutusmuodot D Oppilaitoksenne järjestämät koulutusmuodot

Lomakkeen rakenne Oppilaitos ja tiedonantajan yhteystiedot A B C. Oppilaitoksen koulutusmuodot D Oppilaitoksenne järjestämät koulutusmuodot Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2011 Tämän lomakkeen täyttävät peruskoulut (ml. peruskouluasteen erityiskoulut, perus- ja lukioasteen koulut, myös ulkomaankoulut), lukiot, ammatilliset oppilaitokset

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. Tiedonkeruu 20.1.2015: TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2015. Muutoksia perustietokyselyyn 20.9.2015 alkaen:

LUKIOKOULUTUS. Tiedonkeruu 20.1.2015: TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2015. Muutoksia perustietokyselyyn 20.9.2015 alkaen: TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2015 LUKIOKOULUTUS Muutoksia perustietokyselyyn 20.9.2015 alkaen: Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen (HE 310/2014) laiksi lukiolaissa, ammatillisesta peruskoulutuksesta

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytyminen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti lisätään perusopetusasetuksen (852/1998) 2 :ään, sellaisena kuin se

Lisätiedot

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa 5.5 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. Yhteystiedot (1 * ) TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2015

LUKIOKOULUTUS. Yhteystiedot (1 * ) TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2015 TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2015 LUKIOKOULUTUS Yhteystiedot (1 * ) Tähän tiedonkeruuseen ei ole tullut muutoksia. Eduskunta hylkäsi 14.3.2015 hallituksen esityksen (HE 310/2014) lukiolaissa tarkoitetun

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

1) Vuosien 1995 2010 erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat on rinnastettu erityistä tukea saaneisiin oppilaisiin.

1) Vuosien 1995 2010 erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat on rinnastettu erityistä tukea saaneisiin oppilaisiin. Koulutus 2014 Erityisopetus 2013 Erityistä tukea saaneiden osuus pieneni Peruskoululaisten oppimisen tuki on vuodesta 2011 lähtien jaettu yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Mikäli tehostettu

Lisätiedot

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Tehostetun tuen piirissä entistä useampi peruskoulun oppilas

Tehostetun tuen piirissä entistä useampi peruskoulun oppilas Koulutus 2015 Erityisopetus 2014 Tehostetun tuen piirissä entistä useampi oppilas Tehostettua tukea sai 40 500 oppilasta eli 7,5 prosenttia oppilaista syksyllä 2014. Määrä on 4,2 prosenttiyksikköä enemmän

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2016 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot

LUKIOKOULUTUS. TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2014 LUKIOKOULUTUS Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin

Lisätiedot

Tarkennuksia toimitettaville tiedoille

Tarkennuksia toimitettaville tiedoille Tarkennuksia toimitettaville tiedoille Laskennalliseen perusteen laskeminen talous- ja toimintatilastosta (peruspalvelujen vos) Valtionosuuksien perustana käytettävät perushinnat saadaan kustannustenjaon

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Taulukko 41: Opetus (30451, 30551, 31051)

Taulukko 41: Opetus (30451, 30551, 31051) Taulukko 41: Opetus (30451, 30551, 31051) Sisällytä kustannuksiin: opetustoiminnan ja siihen välittömästi liittyvän muun toiminnan kustannukset (esim. tukiopetus, oppilaanohjaus) erityisopetuksen (9-vuotinen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2015 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

Oppimisen ja koulukäynnin tukea koskeva lainsäädäntö käytännössä. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulukäynnin tukea koskeva lainsäädäntö käytännössä. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulukäynnin tukea koskeva lainsäädäntö käytännössä Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Taustaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen ja koulunkäynnin tuen osuudet

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Esiopetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Lapsen nimi Syntymäaika Esiopetusyksikkö Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSET Jussi Pihkala

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSET Jussi Pihkala VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSET 24.3.2015 Jussi Pihkala Yhteisiä tavoitteita - Oppimisen ja koulunkäynnin tuen vahvistaminen Oppilaan oikeus saada perusopetusta - Varhainen tuki

Lisätiedot

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 Sopijaosapuolet 1. Lappeenrannan kaupunki 2. X kunta 2 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on sopia esiopetuksen,

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Kansalaisopisto Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Kysely 2013 1. Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

Toiminta- ja taloustilaston erityiskysymykset koulutoimessa

Toiminta- ja taloustilaston erityiskysymykset koulutoimessa Toiminta- ja taloustilaston erityiskysymykset koulutoimessa 11.4.2013 Oulu 18.4.2013 Tampere Esityspaikka/tapahtuma pp.kk.vvvv Etunimi Sukunimi titteli Taulukko 41 Tiedot kerätään vuosittain talous- ja

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Sijoitettujen lasten perusopetuksen järjestäminen

Sijoitettujen lasten perusopetuksen järjestäminen Sijoitettujen lasten perusopetuksen järjestäminen Tampere 7.4.2016 Thomas Sundell Lakimies Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto / Thomas Sundell 4.4.2016

Lisätiedot

Kotouttaminen opetustoimen näkökulmasta - Varhaiskasvatus ja perusopetus

Kotouttaminen opetustoimen näkökulmasta - Varhaiskasvatus ja perusopetus Kotouttaminen opetustoimen näkökulmasta - Varhaiskasvatus ja perusopetus Sivistyksen toimiala Pia Bärlund suunnittelija Pia.barlund@jkl.fi 014-266 4889 Näkymätön ja näkyvä maahanmuuttaja 1. sukupolven

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun perusopetuslain (628/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun perusopetuslain (628/1998) nojalla: Perusopetusasetus 20.11.1998/852 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun perusopetuslain (628/1998) nojalla: 1 luku Opetus ja työaika 1 Opetuksen järjestämistapa Perusopetus

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan - vuonna 2008 syntyneet lapset sekä - vuonna 2007 syntyneet lapset, joiden perusopetuksen alkamista on

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

OPETTAJATIEDONKERUU 2013

OPETTAJATIEDONKERUU 2013 Täyttöohje 1 OPETTAJATIEDONKERUU 2013 Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat Tiedonkeruun kohde Tiedonkeruun kohteena ovat perusopetusta ja lukiokoulutusta antavien oppilaitosten rehtorit ja opettajat

Lisätiedot

Katsaus opetus- ja kulttuuritoimen ajankohtaiseen lainsäädäntöön. Minna Antila Lakimies 10.9.2014

Katsaus opetus- ja kulttuuritoimen ajankohtaiseen lainsäädäntöön. Minna Antila Lakimies 10.9.2014 Katsaus opetus- ja kulttuuritoimen ajankohtaiseen lainsäädäntöön Minna Antila Lakimies 10.9.2014 Sisältö Päivähoito-oikeuden muutokset Kotihoidon tuen puolittaminen Oppivelvollisuus Esiopetuksen velvoittavuus

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00. Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016 Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.01/2016 KOULTK 4 26.1.2016 Perusopetuslain 5 :n mukaan kunta

Lisätiedot

Ilmoitus kustannuksista, tuloista ja suoritteista, lomake ja täyttöohje

Ilmoitus kustannuksista, tuloista ja suoritteista, lomake ja täyttöohje OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 5/2007 Suomen ulkomaankoulujen 6.3.2007 ylläpitäjille VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2006 Oppilaitosten ylläpitäjiä pyydetään

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

KOULUKULJETUS- OPAS 2011

KOULUKULJETUS- OPAS 2011 KOULUKULJETUS- OPAS 2011 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 28.6.2011 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus (12/2015) 303/54/2013

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus (12/2015) 303/54/2013 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus (12/2015) 303/54/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö, 1.7.2015. Opetushallitus, 2.7.2015. Lausunto OKM/96/050/2015

Lisätiedot

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet.

Lisätiedot

PIETARSAAREN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA vuosiluokille 1 9, 2005

PIETARSAAREN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA vuosiluokille 1 9, 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1998 N:o 850 854 Perusopetusasetus N:o 852 Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 1998 Opetusministerin esittelystä säädetään

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa.

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa. Op 401 L taiteen perusopetuksesta 21.8.1998/633 1. Taiteen perusopetuksen tarkoitus. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Lumijoen kunta päivitetty 4/11 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan laki astui voimaan 1.8.2004. Kunta vastaa järjestetystä iltapäivätoiminnan lainmukaisuudesta.

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusopetus

Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusopetus Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusopetus Tilastotietoja perusopetuksesta lukuvuonna 2014-2015 Henkilöiden määrä 1. Perusopetuksen oppilasmäärä Tilastointipäivä 20.9. lv. 2012-2013 lv.

Lisätiedot

Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014. Helsingin kaupungin koulut

Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014. Helsingin kaupungin koulut Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014 Helsingin kaupungin koulut Pidennetty oppivelvollisuus ja erityinen tuki Pidennetty oppivelvollisuus Kestää 11 v. Peruste vammaisuus tai pitkäaikaissairaus

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Perusopetusta ohjaava kokonaisuus Perusopetuslaki1998/628 ja 2010/642 Perusopetusasetus

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot