Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015"

Transkriptio

1 Ohjeet 1(7) Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015 Tietojen käyttötarkoitus Tilastokeskus toimittaa Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot lomakkeen tietoja opetusja kulttuuriministeriöön valtionosuusrahoituksen määräämistä ja kustannuslaskentaa varten. Lisäksi tietoja käytetään yleiseen yhteiskunnalliseen tilastointiin. Tiedonantajat Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot lomakkeen yhteystiedot (A-kohta) täyttävät koulutuksen ja opetuksen järjestäjät, jotka antavat esiopetusta, perusopetusta, lisäopetusta, maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaa opetusta, lukiokoulutusta, ammatillista koulutusta ja/tai tutkintoon johtamatonta koulutusta. Järjestäjätason tietoja ei ilmoiteta ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja sotilasalan koulutuksen järjestäjistä. B-kohdan täyttävät Manner-Suomen kunnat sekä maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaan opetukseen järjestämisluvan saaneet rekisteröidyt yhteisöt, kuntayhtymät, säätiöt ja valtion oppilaitokset, myös ulkomaankoulut. C H-kohdat täyttävät ainoastaan kunnat (erikseen suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetustoimi). Koulutuksen/opetuksen järjestäjä vastaa tietojen oikeellisuudesta. Tiedonantovelvollisuus on opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevan lain (Rahl 1705/2009) nojalla pakollinen. Yhteyshenkilöt Yhteyshenkilöksi ja hänen sijaisekseen nimetyt henkilöt toimivat yhdyshenkilöinä Tilastokeskukseen kaikissa koulutuksen/opetuksen järjestäjän järjestämissä koulutuksissa. Tilastokeskus tulee ottamaan tarvittaessa yhteyttä em. henkilöihin kaikissa oppilaitostilastojen suorissa tiedonkeruissa. Tiedonkeruun toteutus Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason -lomakkeen tiedot tallennetaan Internetin kautta. Web-sovellus antaa huomautuksia ja virheilmoituksia. Virhe on korjattava, ennen kuin tallennusta voi jatkaa. Tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: 1. Tilastokeskus lähettää tiedonkeruukirjeen koulutuksen/opetuksen järjestäjille (erikseen kunnan suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetustoimi, kuntayhtymät, yksityiset (mm. yhteisöt ja säätiöt), valtion oppilaitokset ml. yliopistojen harjoittelukoulut. 2. Tietojen tallennusaika on Koulutuksen/opetuksen järjestäjän on huomioitava, että mikäli opetus- tai koulutoimella ei ole riittävästi tietoja kohtien täyttämiseksi (esim. päivähoidon esiopetuksen oppilaat, oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta tai kuntiin sijoitettujen oppivelvollisten opetuksen järjestäminen), tarvittavat tiedot tulee hankkia tiedoista vastaavalta taholta riittävän ajoissa huomioiden tietojen tallennusaika. Huomaa myös! Koulutuksen/opetuksen järjestäjä voi omilla käyttäjätunnuksillaan seurata Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -lomakkeen oppilaitosten tallennuksen etenemistä aloitussivun linkistä Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat lomakkeen tietojen tarkistaminen ja yhteenveto. Paluu aloitussivulle Lomake-linkistä. 1. Koulutuksen/opetuksen järjestäjät tarkistavat ja hyväksyvät oppilaitosten ilmoittamat tiedot (etenkin lomakkeen D F-osiot) oppilaitosten lukittua lomakkeensa tai viimeistään oppilaitoksille ilmoittamansa tallennusajan päätyttyä. Oppilaitoksen nimi on linkki oppilaitoksen lomakkeelle.

2 Ohjeet 2(7) 2. Koulutuksen/opetuksen järjestäjä voi poistaa lukituksen kohdasta poista lukitus, jos oppilaitos haluaa muuttaa tietojaan sen jälkeen, kun on jo lähettänyt ne järjestäjän tarkastettavaksi. 3. Koulutuksen/opetuksen järjestäjä tulostaa itselleen mennessä kunkin oppilaitoksen ilmoittamat tiedot ja kaikista tallennetuista oppilaitostason lomakkeista järjestäjätason yhteenvetotiedot kohdasta Oppilaitostason tiedot yhteensä. Lomakkeen rakenne Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot lomake sisältää: Tiedonantajan yhteystiedot (A-kohta) Päivähoidon esiopetuksen ja muualla kuin oppilaitoksissa olevien maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilasmäärät (B-kohta) Kunnan kouluviraston yhteystiedot (C-kohta, jonka vain kuntien suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetustoimi tallentavat) Oppilaille järjestetyn aamu- ja iltapäivätoiminnan (D F-kohdat, jotka vain kuntien suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetustoimi tallentavat) Esi- ja perusopetuksen järjestämisen kartoituksen (G-kohta, jonka vain kuntien suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetustoimi tallentavat) Kuntaan lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppivelvollisten opetuksen järjestämisen (Hkohta, jonka vain kuntien suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetustoimi tallentavat) Web-sovelluksen painikkeet Välitallenna-painike tallentaa siihen mennessä täytetyt tiedot. Kun koko sivu on täytetty, käytä joko Tallenna ja siirry seuraavalle sivulle -painiketta tai Tallenna ja palaa valikkoon -painiketta. Tallenna ja siirry seuraavalle sivulle -painike tallentaa koko sivun tiedot ja pääsee siirtymään seuraavaksi tallennettavaan sivuun, mikäli sivulla ei ole pakollisia kenttiä täyttämättä eikä loogisuusvirheitä. Tallenna ja palaa valikkoon -painike tallentaa koko sivun tiedot ja pääsee aloitussivulle (tallennettavien sivujen luetteloon), mikäli sivulla ei ole pakollisia kenttiä täyttämättä eikä loogisuusvirheitä. Palaa valikkoon tallentamatta -painike palauttaa aloitussivulle eikä tallenna sivulle täytettyjä tietoja ellei sitä ennen ole käytetty Välitallennus-painiketta. Tarkennuksia lomakkeeseen A. Tiedonantajan (koulutuksen/opetuksen järjestäjä) yhteystiedot Koulutuksen/opetuksen järjestäjän nimi, tunnus (Y-tunnus tai vastaava) ja tiedonantajatyyppi ovat weblomakkeella esitäytettyinä. Näitä tietoja ei voi päivittää web-sovelluksessa. Jos tiedoissa on virheitä, pyydämme tiedonantajaa ilmoittamaan virheestä Tilastokeskukseen, sähköpostiosoitteeseen Yhteyshenkilöksi pyydetään ilmoittamaan henkilö, joka on tavoitettavissa web-tallennuksen päättymisen jälkeenkin, tietojen tarkistusvaiheessa. Tämän varmistamiseksi pyydetään ilmoittamaan myös yhteyshenkilön sijaisen tiedot.

3 Ohjeet 3(7) B. Päivähoidon esiopetuksen ja muualla kuin oppilaitoksissanne olevien maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilasmäärät B-kohdan oppilasmääriä käytetään rahoituksen perustana. Sen vuoksi oppilasmääriin voidaan ilmoittaa vain opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen järjestämislupaehtojen mukaiset oppilaat. Kunnat ja maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaan opetukseen järjestämisluvan saaneet ilmoittavat päivähoidon yhteydessä olevat esiopetusoppilaat ja muualla kuin oppilaitoksissa olevat maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen (900/1000 tuntia) oppilaat. B-kohdan sarakkeet Päivähoidon esiopetuksen oppilailla (1. sarake) tarkoitetaan oppilaita, jotka ovat perusopetuslain (628/1998, muutettu 1288/1999) ja perusopetusasetuksen (852/1998) mukaan järjestetyssä esiopetuksessa. Asetuksen 3 2 momentin mukaan esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia vuodessa. Esiopetus alkaa pääsääntöisesti oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Esiopetukseen ovat siten oikeutettuja myös ne pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat lapset, jotka kalenterivuoden aikana täyttävät 5 vuotta ja joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta ja joiden huoltaja on päättänyt, että lapsi osallistuu tähän oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen. Muualla kuin oppilaitoksissa olevilla maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen (900/1 000 tuntia) oppilailla (2. sarake) tarkoitetaan oppilaita, jotka saavat perusopetukseen valmistavaa opetusta (POL 628/1998, RahL 1705/2009), joka on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille pääasiassa oppivelvollisuusikäisille ja 6-vuotiaille oppilaille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ja/tai muut valmiudet eivät riitä esi- tai perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Opetusta annetaan 6 10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään tuntia vuodessa. Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat ilmoitetaan 2. sarakkeessa. Oppilaitoksissa olevat maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen (900/1000 tuntia) oppilaat ilmoitetaan Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat lomakkeella. B-kohdan rivit Oppilasmäärät ilmoitetaan tilanteesta. Jos opetuksen järjestäjällä ei ole oppilaita, esimerkiksi yhtään päivähoidon yhteydessä olevaa esiopetusoppilasta, silloin lukumääräksi tallennetaan 0 (nolla). B1. Oppilasmäärä yhteensä B1-rivillä ilmoitetaan tilanteen mukaiset oppilasmäärät molemmista sarakkeista (ks. B-kohdan sarakkeet). B1-rivi on B-kohdan tärkein, sillä B2 B20-rivien oppilaat ilmoitetaan B1-rivin oppilaista. B2. Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat oppilaat Opetuksen järjestäjät, joille on annettu erityiseksi koulutustehtäväksi järjestää opetusta sisäoppilaitosmuotoisesti, ilmoittavat B2-rivillä B1-rivin oppilaista ne, joille annetaan sisäoppilaitosmuotoiseen opetukseen liittyvä maksuton asuminen ja ylimääräinen ruokailu. B3 B7. Tehostetun ja erityisen tuen päivähoidon esiopetusoppilaat Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti (POL muutos 642/ a ). Erityisen tuen päätöksen saaneita ovat oppilaat, joille opetuksen järjestäjä on tehnyt kirjallisen päätöksen erityisen tuen antamisesta. Päätöksessä on määrättävä oppilaan mm. pääsääntöinen opetusryhmä ja mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut. Päätöstä tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. (POL muutos 642/ ). Ennen lakimuutosta tehdyt erityisopetukseen otto- ja siirtopäätökset rinnastetaan erityisen tuen päätöksiin. Oppivelvollisuuden pituus on määritelty perusopetuslaissa (POL 25 2 mom.). Jos lapsen vamman tai sairauden vuoksi on ilmeistä, ettei perusopetuksen tavoitteita pystytä saavuttamaan yhdeksässä vuodessa,

4 Ohjeet 4(7) alkaa oppivelvollisuus jo 6-vuotiaana ja kestää 11 vuotta (ns. pidennetty oppivelvollisuus). Esiopetukseen ovat siten oikeutettuja myös ne pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat lapset, jotka kalenterivuoden aikana täyttävät 5 vuotta ja joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. Huoltaja päättää, osallistuuko lapsi tähän oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen. B3-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat esiopetusoppilaat, joilla on tehostetun tuen oppimissuunnitelma. B4-B6-riveillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat erityisen tuen päätöksen saaneet esiopetusoppilaat. B4-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat erityisen tuen päätöksen saaneet esiopetusoppilaat, joilla ei ole päätöstä pidennetystä oppivelvollisuudesta. B5-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat erityisen tuen päätöksen saaneet, vaikeimmin kehitysvammaiset esiopetusoppilaat, joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. B6-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat erityisen tuen päätöksen saaneet esiopetuksen muut vammaisoppilaat, joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta eli muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset esiopetusoppilaat. B7-riville (Tehostetun ja erityisen tuen oppilaat yhteensä) web-sovellus laskee yhteen B3 B6-riveillä olevat luvut. B8 B12. Vieraskieliset (äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi, saame tai romani ja viittomakieli) päivähoidon esiopetusoppilaat B8 B12-riveillä ilmoitetaan vieraskieliset päivähoidon esiopetusoppilaat. B8-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat vieraskieliset erityisen tuen päätöksen saaneet esiopetusoppilaat, joilla ei ole päätöstä pidennetystä oppivelvollisuudesta. B9-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat vieraskieliset, erityisen tuen päätöksen saaneet, vaikeimmin kehitysvammaiset esiopetusoppilaat, joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. B10-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat vieraskieliset, erityisen tuen päätöksen saaneet, esiopetuksen muut vammaisoppilaat, joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta eli muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset esiopetusoppilaat. B11-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat muut vieraskieliset esiopetusoppilaat eli vieraskieliset esiopetusoppilaat, joita ei ole ilmoitettu B8 B10-riveillä. B12-riville (Vieraskieliset päivähoidon esiopetusoppilaat) web-sovellus laskee yhteen B8 B11-riveillä olevat luvut. B13 B17. Kuljetusedun saavat päivähoidon esiopetusoppilaat Esiopetusoppilaiden kuljetusedulla tarkoitetaan maksutonta kuljetusta kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon tai kulkemista varten myönnettävää tukea (POL 32 ). B13 B17-riveillä ilmoitetaan kuljetusedun saavat päivähoidon esiopetusoppilaat. B13-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat kuljetusedun saavat, erityisen tuen päätöksen saaneet esiopetusoppilaat, joilla ei ole päätöstä pidennetystä oppivelvollisuudesta. B14-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat kuljetusedun saavat, erityisen tuen päätöksen saaneet, vaikeimmin kehitysvammaiset esiopetusoppilaat, joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. B15-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat kuljetusedun saavat, erityisen tuen päätöksen saaneet, esiopetuksen muut vammaisoppilaat, joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta eli muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset oppilaat.

5 Ohjeet 5(7) B16-rivillä ilmoitetaan päivähoidon yhteydessä olevat kuljetusedun saavat muut esiopetusoppilaat, joita ei ole ilmoitettu B13 B15-riveillä. B17-riville (Kuljetusedun saavat päivähoidon esiopetusoppilaat) web-sovellus laskee yhteen B13 B16- riveillä olevat luvut. B18 B20. Vuonna 2010 syntyneet (5-vuotiaat) esiopetuksen oppilaat B18-rivillä ilmoitetaan B1-rivin 1. sarakkeen oppilaista vuonna 2010 syntyneet päivähoidon yhteydessä olevat esiopetusoppilaat, joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. B19-rivillä ilmoitetaan B1-rivin 1. sarakkeen oppilaista vuonna 2010 syntyneet päivähoidon yhteydessä olevat muut esiopetusoppilaat. B20-riville (Vuonna 2010 syntyneet esiopetuksen oppilaat yhteensä) web-sovellus laskee yhteen B18 B19-riveillä olevat luvut. C H-kohdat on tarkoitettu vain kunnille (erikseen suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetustoimi) C. Kouluviraston tai vastaavan yhteystiedot Kouluviraston yhteystiedot pyydetään tarkistamaan ja tarvittaessa korjaamaan. D F. Oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta D F-kohdat käsittelevät perusopetuslain (POL 628/1998, muutettu 1081/2006) mukaista oppilaiden aamuja iltapäivätoimintaa. Kunnat ilmoittavat itse järjestämänsä, avustamansa ja ostopalveluna toteuttamansa aamu- ja iltapäivätoiminnan oppilas- ja ohjaustuntitiedot. Toimintaan voivat osallistua kunnan ylläpitämien koulujen oppilaiden lisäksi kunnassa sijaitsevien kuntayhtymien, yhteisöjen, säätiöiden, yliopistojen harjoittelukoulujen ja valtion koulujen oppilaat. D. Perusopetuslain mukaiseen aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien oppilaiden määrä Kunnassa sijaitsevien koulujen vuosiluokkien 1 ja 2 oppilaille sekä vuosiluokkien 3 9 erityistä tukea saaville, tai ennen perusopetuslain muutosta ( /642) erityisopetukseen otetuille ja siirretyille järjestettyyn aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien oppilaiden lukumäärät ilmoitetaan tilanteen mukaan. Kunta ilmoittaa itse järjestämänsä, ostopalveluna hankkimansa ja avustamansa toiminnan oppilasmäärät. Oppilasmäärään ilmoitetaan myös kunnassa sijaitsevien kuntayhtymien, yhteisöjen, säätiöiden, yliopistojen harjoittelukoulujen ja valtion koulujen oppilaat, jotka osallistuvat toimintaan. Sama oppilas ilmoitetaan aamu- ja iltapäivätoimintaan vain kerran. E. Perusopetuslain mukaisessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa annettujen eli toteutuneiden ohjaustuntien määrä syyslukukaudella 2014 E-kohdassa ilmoitetaan syyslukukaudella 2014 toteutuneiden aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaustuntien lukumäärät erikseen omana toimintana, ostopalveluna ja avustettuna toimintana järjestetyn toiminnan osalta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmällä tarkoitetaan koulussa tai muussa soveltuvassa paikassa olevaa toimintayksikköä. Ryhmiä voi olla toimintapaikassa useampia, mutta joka ryhmässä on vähintään yksi ohjaaja, joka vastaa ryhmän toiminnasta. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa ei ole määritelty ryhmäkokoa. Ohjaustunteja laskettaessa otetaan huomioon myös ryhmän sisällä tapahtuva eriyttäminen pienempiin ryhmiin. Tällaisessa pienryhmässä tulee olla vastuullinen ohjaaja ja ryhmän koko saattaa olla pienempi esim. erityisoppilaiden vuoksi. Ohjaustunneilla ei tarkoiteta oppilastunteja. Ohjaustuntien lukumäärään ei sisällytetä taiteen perusopetuksen eikä koulun kerhotoiminnan tunteja, vaikka ne olisivat toimintasuunnitelman mukaan järjestetty osana

6 Ohjeet 6(7) aamu- ja iltapäivätoimintaa, koska sama tuntimäärä ilmoitetaan vain yhden kerran (ks. Koululaisten aamuja iltapäivätoiminnan perusteet, OPH 1/011/2011). Lain edellyttämää laajuutta vähäisempänä toteutettua toimintaa ei ilmoiteta tuntimäärässä. Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan toteutuneeseen ohjaustuntien määrään yhteensä sisältyy lain mukainen keskimäärin vähintään 3 tai 4 tuntia/päivä/ryhmä sekä sitä laajempana toteutettu aamu- ja iltapäivätoiminta. Ohjaustuntien määrän voi laskea toimintaryhmien kautta (ryhmien lukumäärä * ryhmälle tarjottu tuntimäärä työpäivän aikana yhteensä (aamupäivä + iltapäivä) * lukukauden työpäivien määrä. E1-kohdan ohjaustuntien määrään luetaan keskimäärin 3 tuntia/päivä/ryhmä (= 570 tuntia/työvuosi) toteutettu perusopetuslain edellyttämä aamu- ja iltapäivätoiminta (POL 1081/2006). E2-kohdan ohjaustuntien määrään luetaan keskimäärin 4 tuntia/päivä/ryhmä (= 760 tuntia/työvuosi) toteutettu perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta (POL 1081/2006). E3-kohdan ohjaustuntien määrään luetaan laajempana toteutettu (4 tunnin ylittävä osuus) oppilaiden perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta. Esimerkki 1: Oletetaan, että kunta järjestää toimintaa ryhmälle A aamulla 3 tuntia ja iltapäivällä 4 tuntia eli yhteensä 7 tuntia päivässä lukukauden (= 90 työpäivää) aikana. Tällöin ohjaustunnit ilmoitetaan siten, että ohjaustunneista 4t/päivä eli 1*4*90 = 360 tuntia ilmoitetaan E2-kohdassa ja loput ryhmän A ohjaustunneista (= 7t/päivä - 4t/päivä = 3t/päivä) eli 1*3*90 = 270 tuntia ilmoitetaan E3-kohdassa. Jos kunta järjestää samassa toimintapaikassa toimintaa ryhmälle B iltapäivällä 3 tuntia, ilmoitetaan tästä ryhmästä ohjaustunnit 1*3*90=270 tuntia E1-kohdassa. Päivähoidossa yksittäisille oppilaille järjestetystä toiminnasta voidaan laskea vain yhtä ryhmää vastaava ohjaustuntimäärää. Esimerkki 2: Jos kolmella perhepäivähoitajalla ja päiväkodissa on yksittäisiä aamu-iltapäivätoiminnan oppilaita, ilmoitetaan tästä toimintamuodosta yhden ryhmän ohjaustuntimäärä keskimääräisen päivittäisen toiminnan mukaisesti. F. Perusopetuslain mukaisessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa annettujen eli toteutuneiden ohjaustuntien määrä kevätlukukaudella 2015 F-kohdassa ilmoitetaan kevätlukukaudella 2015 toteutuneiden aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaustuntien lukumäärät. Katso täyttöohjeet E-kohdasta, jossa ohjaustunnit ilmoitettiin syyslukukaudelta. G. Esi- ja perusopetuksen järjestämisen kartoitus kuntanne osalta G1-kohdassa ilmoitetaan, onko kunta siirtänyt päivähoidon yhteydessä tapahtuvan esiopetuksen järjestämisen kokonaan toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle (ml. kuntien ja kuntayhtymien liikelaitokset ns. yhteistoiminta-alue). G2-kohdassa ilmoitetaan, onko kunta siirtänyt koulun yhteydessä tapahtuvan esiopetuksen järjestämisen kokonaan toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle (ml. kuntien ja kuntayhtymien liikelaitokset ns. yhteistoiminta-alue). G3-kohdassa ilmoitetaan, onko kunta siirtänyt perusopetuksen järjestämisen kokonaan toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle (ml. kuntien ja kuntayhtymien liikelaitokset ns. yhteistoiminta-alue). G4-kohdassa ilmoitetaan, onko kunta siirtänyt perusopetuslain mukaisen aamu- tai iltapäivätoiminnan järjestämisen kokonaan toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle (ml. kuntien ja kuntayhtymien liikelaitokset ns. yhteistoiminta-alue).

7 Ohjeet 7(7) H. Kuntaanne lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppivelvollisten opetuksen järjestäminen H1-H3-kohdissa ilmoitetaan kuntaanne lastensuojelulain (2007/417) perusteella sijoitettujen (oman kunnan ja muiden kuntien) oppivelvollisten määrät. Mikäli opetus- tai koulutoimella tms. ei ole riittävästi tietoja H-kohdan täyttämiseksi, tarvittavat tiedot tulee hankkia tiedoista vastaavalta taholta esim. sosiaalitoimelta. H1-kohdassa ilmoitetaan kuntaan sijoitetut oppivelvolliset, jotka opiskelevat kunnan koulussa. H2-kohdassa ilmoitetaan kuntaan sijoitetut oppivelvolliset, jotka opiskelevat muun opetuksen järjestäjän koulussa. Järjestäjällä on perusopetuksen järjestämislupa. H3-kohdassa ilmoitetaan kuntaan sijoitetut oppivelvolliset, jotka huoltajan tai muun laillisen edustajan ilmoituksella osallistuvat sellaiseen opetukseen, johon ei ole myönnetty perusopetuksen järjestämislupaa. H4-kohtaan (Kuntaanne sijoitettuja oppivelvollisia yhteensä) web-sovellus laskee yhteen H1 H3-kohdissa olevat luvut.

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 Ohjeet 1(8) Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 Tietojen käyttötarkoitus Tilastokeskus toimittaa Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 -lomakkeen tietoja opetusja kulttuuriministeriöön

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat esiopetusta,

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 Sivu 1/6 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 215 Sivu 1/5 3.9.215 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 215 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 214 Sivu 1/5 9.1.214 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 214 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015 Sivu 1/ Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 201 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat esiopetusta,

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 Sivu /5 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 204 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat esiopetusta,

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2017

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2017 Ohjeet 1(10) Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2017 Tietojen käyttötarkoitus Tilastokeskus toimittaa Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2017 -lomakkeen tietoja opetusja kulttuuriministeriöön

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen rahoituskysely 20.9.2010

Esi- ja perusopetuksen rahoituskysely 20.9.2010 1(7) Esi- ja perusopetuksen rahoituskysely 20.9.2010 Tiedonantajat Esi- ja perusopetuksen rahoituskyselyn täyttävät kaikki Manner-Suomen kunnat sekä esiopetukseen, perusopetukseen ja lisäopetukseen sekä

Lisätiedot

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2009 Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos Kansalaisopisto

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432.

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432. 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2015 -lomakkeen ohjeet

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2015 -lomakkeen ohjeet Ohjeet 1(25) Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2015 -lomakkeen ohjeet Tietojen käyttötarkoitus Tiedonantajat Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -lomakkeella kerätään tietoja esi-, perus- ja

Lisätiedot

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2008 Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tiedonkeruut yleissivistävän koulutuksen oppilaista ja opiskelijoista syksyllä 2015

Tilastokeskuksen tiedonkeruut yleissivistävän koulutuksen oppilaista ja opiskelijoista syksyllä 2015 Tilastokeskuksen tiedonkeruut yleissivistävän koulutuksen oppilaista ja opiskelijoista syksyllä Riikka Rautanen Yleissivistävän koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivät syyskuussa Tiedonhankintaa

Lisätiedot

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2013 -lomakkeen ohjeet

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2013 -lomakkeen ohjeet Ohjeet 1(24) Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2013 -lomakkeen ohjeet Tietojen käyttötarkoitus Tiedonantajat Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -lomakkeella kerätään tietoja esi-, perus- ja

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2005 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Oppilaitostyyppi

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tiedonkeruut yleissivistävän koulutuksen oppilaista ja opiskelijoista syksyllä 2014

Tilastokeskuksen tiedonkeruut yleissivistävän koulutuksen oppilaista ja opiskelijoista syksyllä 2014 Yleissivistävän koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivät 2014 4.9. Tampere 9.9. Helsinki Tilastokeskuksen tiedonkeruut yleissivistävän koulutuksen oppilaista ja opiskelijoista syksyllä 2014 Tilastopäällikkö

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat lomakkeen ohjeet

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat lomakkeen ohjeet Ohjeet 1(25) Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2017 -lomakkeen ohjeet Tietojen käyttötarkoitus Tiedonantajat Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -lomakkeella kerätään tietoja esi-, perus- ja

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (HE

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan.

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan. TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2016 LUKIOKOULUTUS Yhteystiedot (1 * ) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Kyselyn tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä koontilistalla.

Kyselyn tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä koontilistalla. TÄYTTÖOHJE 1 (8) Perustiedot 20.1.2018 LUKIOKOULUTUS Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2008 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Paperittomana peruskoulussa Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Perustuslain 16.1. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain

Lisätiedot

Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus)

Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus) Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus) Täyttöohje Kunnan tehtävänä on organisoida kunnan koulujen peruskoulutiedonkeruu. Kunta ilmoittaa kouluille tietojen tallennusaikataulun, tarkistaa koulujen tallentamat

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2014 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. TÄYTTÖOHJE 1 (11) Perustiedot

LUKIOKOULUTUS. TÄYTTÖOHJE 1 (11) Perustiedot TÄYTTÖOHJE 1 (11) Perustiedot 20.1.2017 LUKIOKOULUTUS Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien

Lisätiedot

Lomakkeen rakenne Oppilaitos ja tiedonantajan yhteystiedot A B C. Oppilaitoksen koulutusmuodot D Oppilaitoksenne järjestämät koulutusmuodot

Lomakkeen rakenne Oppilaitos ja tiedonantajan yhteystiedot A B C. Oppilaitoksen koulutusmuodot D Oppilaitoksenne järjestämät koulutusmuodot Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2011 Tämän lomakkeen täyttävät peruskoulut (ml. peruskouluasteen erityiskoulut, perus- ja lukioasteen koulut, myös ulkomaankoulut), lukiot, ammatilliset oppilaitokset

Lisätiedot

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2014

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2014 Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2014 F12-F13-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D7-kohdassa. F14-F15-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2011 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Peruskoulun oppilaista 11,4 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea

Peruskoulun oppilaista 11,4 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea Koulutus 2012 Erityisopetus 2011 Peruskoulun oppilaista 11,4 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea Peruskoululaisista 3,3 prosenttia sai tehostettua tukea ja 8,1 prosenttia erityistä tukea syksyllä

Lisätiedot

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2016

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2016 Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2016 F12-F13-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D7-kohdassa. F14-F15-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. Tiedonkeruu 20.1.2015: TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2015. Muutoksia perustietokyselyyn 20.9.2015 alkaen:

LUKIOKOULUTUS. Tiedonkeruu 20.1.2015: TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2015. Muutoksia perustietokyselyyn 20.9.2015 alkaen: TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2015 LUKIOKOULUTUS Muutoksia perustietokyselyyn 20.9.2015 alkaen: Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen (HE 310/2014) laiksi lukiolaissa, ammatillisesta peruskoulutuksesta

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2015

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2015 Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2015 F12-F13-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D7-kohdassa. F14-F15-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytyminen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti lisätään perusopetusasetuksen (852/1998) 2 :ään, sellaisena kuin se

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa 5.5 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä

Lisätiedot

Peruskoulun oppilaista 13 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea

Peruskoulun oppilaista 13 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea Koulutus 2013 Erityisopetus 2012 Peruskoulun oppilaista 13 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea Peruskoulun oppilaista 12,7 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea syksyllä 2012. on runsaan

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. Yhteystiedot (1 * ) TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2015

LUKIOKOULUTUS. Yhteystiedot (1 * ) TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2015 TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2015 LUKIOKOULUTUS Yhteystiedot (1 * ) Tähän tiedonkeruuseen ei ole tullut muutoksia. Eduskunta hylkäsi 14.3.2015 hallituksen esityksen (HE 310/2014) lukiolaissa tarkoitetun

Lisätiedot

1) Vuosien 1995 2010 erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat on rinnastettu erityistä tukea saaneisiin oppilaisiin.

1) Vuosien 1995 2010 erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat on rinnastettu erityistä tukea saaneisiin oppilaisiin. Koulutus 2014 Erityisopetus 2013 Erityistä tukea saaneiden osuus pieneni Peruskoululaisten oppimisen tuki on vuodesta 2011 lähtien jaettu yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Mikäli tehostettu

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Oppilaan tukea koskeva lainsäädäntö Perustuslaki Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2016 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2010 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009)

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta

Lisätiedot

Suomenkielinen koulutusjaosto. Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma / päivitetty

Suomenkielinen koulutusjaosto. Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma / päivitetty Suomenkielinen koulutusjaosto Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma 1.8.2016 / päivitetty 1.8.2017 Paikalliseen esiopetussuunnitelmaan tehdyt muutokset Koko suunnitelmassa muutettu Laadukkaan varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivä. Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus Jyväskylä

Perusopetuksen iltapäivä. Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus Jyväskylä Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus 28.9.2016 Jyväskylä 1 Aluehallintoviraston tehtävät opetukseen ja koulutukseen liittyvissä oikeusturva-asioissa Aluehallintovirasto voi kantelun

Lisätiedot

Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva ratkaisuvalta

Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva ratkaisuvalta Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden 1 (5) Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 15.6.2016 Voimaan 1.8.2016 Muutettu 17.8.2017 Voimaan 1.9.2017 Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen

Lisätiedot

KIRJE OHJAAVALLE OPETTAJALLE LISÄMATERIAALIA:

KIRJE OHJAAVALLE OPETTAJALLE LISÄMATERIAALIA: KIRJE OHJAAVALLE OPETTAJALLE LISÄMATERIAALIA: E-erikan numero 1/2017, Liisa Korven artikkeli: Matka erityisopettajaksi. http://blogs.helsinki.fi/cea-arviointi/files/2017/05/e-erika_1_2017_fin.pdf Laiho

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Tehostetun tuen piirissä entistä useampi peruskoulun oppilas

Tehostetun tuen piirissä entistä useampi peruskoulun oppilas Koulutus 2015 Erityisopetus 2014 Tehostetun tuen piirissä entistä useampi oppilas Tehostettua tukea sai 40 500 oppilasta eli 7,5 prosenttia oppilaista syksyllä 2014. Määrä on 4,2 prosenttiyksikköä enemmän

Lisätiedot

Arvoisa koulutuksen/opetuksen järjestäjä. Syksyn 2012 opiskelijatiedonkeruut

Arvoisa koulutuksen/opetuksen järjestäjä. Syksyn 2012 opiskelijatiedonkeruut 1(5) Dnro Dnr TK-41-961-12 Vastaanottaja Mottagare Arvoisa koulutuksen/opetuksen järjestäjä Viite Ref. Asia Ärende Syksyn 2012 opiskelijatiedonkeruut Tiedonkeruut Tilastokeskus kerää tänä syksynä koulutuksen/opetuksen

Lisätiedot

Tilastokeskuksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä

Tilastokeskuksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä 1 (6) Vastaanottaja Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Viite Asia OKM/24/0101/2016 Tilastokeskuksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot

LUKIOKOULUTUS. TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2014 LUKIOKOULUTUS Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2014 Voimaan 1.8.2014 Muutettu 15.6.2016 Voimaan 1.8.2016 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vastausohje

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vastausohje Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus 2016 -vastausohje Sisällys Yleisiä ohjeita... 2 Tiedonantajat... 2 Tiedonkeruun toteutus. 2 Keskeiset käsitteet ja määritelmät... 3 Koulutus 3 Koulutuksien

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin

Lisätiedot

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Väestötilastoja *Ulkomaiden kansalaisia 183 133 henkilöä eli 3,4 prosenttia väestöstä. *Suurimmat

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2013 alkaen 1. Lainsäädäntöä 2. Oppilaan vakituinen asuinpaikka 3. Koulumatka 4. Tien vaarallisuus 5. Yksittäinen taksikuljetus

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivä. Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus Tampere

Perusopetuksen iltapäivä. Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus Tampere Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus 20.11.2017 Tampere 1 Aluehallintoviraston tehtävät opetukseen ja koulutukseen liittyvissä oikeusturva-asioissa Aluehallintovirasto voi kantelun

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Tarkennuksia toimitettaville tiedoille

Tarkennuksia toimitettaville tiedoille Tarkennuksia toimitettaville tiedoille Laskennalliseen perusteen laskeminen talous- ja toimintatilastosta (peruspalvelujen vos) Valtionosuuksien perustana käytettävät perushinnat saadaan kustannustenjaon

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2008 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot