Viestintämarkkinalaki perustuu kumottuun telelainsäädäntöön, perustuslain vaatimuksiin sekä EY:n helmikuussa 2002 hyväksymiin sähköisen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintämarkkinalaki perustuu kumottuun telelainsäädäntöön, perustuslain vaatimuksiin sekä EY:n helmikuussa 2002 hyväksymiin sähköisen"

Transkriptio

1 Viestintävirasto MUISTIO 35 I/2005 M 1 (10) VIESTINTÄVIRASTON MÄÄRÄYKSEN 35 I/2005 M PERUSTELUMUISTIO Tämä perustelumuistio perustuu alun perin viestintämarkkinalain kokonaisuudistuksen yhteydessä uusittuun estomääräyksen versioon 35 H/2003 M Teleliikenteen estoluokista. Perustelumuistiota on päivitetty muutettaessa määräystä versiolla 35 I/2005 M. Muistioon on merkitty asianomaisten pykälien kohdalle määräysmuutoksen takia tehdyt lisäykset ja muistiossa säilyvät kootusti perustelut koko viimeisimmälle voimassa olevalle määräykselle. Muistioon on jätetty näkyviin myös aikaisempien muutosten perusteluja ja siksi siihen on selvyyden vuoksi lisätty viittauksia, mitä määräysversiota tarkoitetaan. MÄÄRÄYS TELELIIKENTEEN ESTOLUOKISTA 35 I/2005 M Määräys korvaa voimassa olevan määräyksen teleliikenteen estoluokista 35 H/2003 M. Sisällöllisiä muutoksia ovat - Viestintävirasto voi myöntää luvan kytkeä puhelu yksilöityyn palveluryhmän II numeroon kytkennän välittävän palvelunumeron kautta - yritysnumeroihin lisätään numerointimääräyksessä ja siirrettävyysmääräyksessä jo oleva uusi yritysnumeroalue käsite yritys- ja erityispalvelunumerot poistuu ja numerot määritellään erikseen yritysnumeroiksi ja palvelunumeroiksi - käsite kaukoliikenteeseen rinnastettavat palvelut poistuu. Kaukoliikenteen estoluokkaan jää vain kiinteän puhelinverkon telealueiden välinen liikenne - määräyksessä otetaan käyttöön käsite kiinteän puhelinverkon valtakunnallinen tilaajanumero, johon luetaan yritysnumerot, kiinteän puhelinverkon valtakunnalliset siirrettävät tilaajanumerot (071), jotka Viestintävirasto myöntää suoraan loppukäyttäjälle ja tavoitettavuuspalvelunumerot (073). Vastaavat muutokset tehdään myös numerointimääräykseen 32 G/2004 M ja siirrettävyysmääräykseen 46 C/2005 M määräyksiä seuraavan kerran muutettaessa. LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA Uusi viestintämarkkinalaki (393/2003, ) tuli voimaan EY:n direktiivien vaatimusten mukaisesti , jolloin tuolloin voimassa ollut viestintämarkkinalaki ja kaikki sen nojalla annetut asetukset ja liikenne- ja viestintäministeriön päätökset sekä Viestintäviraston tekniset määräykset kumoutuivat. Viestintäviraston estoluokkamääräys perustuu uuden viestintämarkkinalain 79 :ään. Viestintämarkkinalaki perustuu kumottuun telelainsäädäntöön, perustuslain vaatimuksiin sekä EY:n helmikuussa 2002 hyväksymiin sähköisen

2 Viestintävirasto MUISTIO 35 I/2005 M 2 (10) viestinnän puite-, valtuutus-, käyttöoikeus- ja yleispalveludirektiiveihin. 1 Estopalveluiden toteutus liittyy yleispalveludirektiivin 10 artiklassa edellytettyihin käyttäjien keinoihin hallita kuluja. Määräyksestä on poistettu päällekkäisyydet asioissa, jotka säädetään viestintämarkkinalaissa jo lain tasolla. Edelleen suosituksen tai ohjeen luonteiset kuvailevat säännökset on jätetty pois tai niitä on täsmennetty siten, että määräyksessä ovat vain pakottavat vaatimukset. Viestintävirasto antaa edelleen tarvittaessa erikseen määräyksiin liittyviä suosituksia ja ohjeita. MÄÄRÄYKSEEN LIITTYVÄT LAIN SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRÄYKSET Viestintämarkkinalain 79 :n mukaan teleyrityksen on käyttäjän pyynnöstä estettävä korvauksetta liittymän käyttö muuhun kuin viestintäpalveluun ja liittymän lähtevä liikenne tiettyyn liikennetyyppiin, jos esto on teknisesti helposti toteutettavissa. Käyttäjän pyynnöstä tehtävästä eston poistosta teleyritys saa säännöksen mukaan periä maksu. Pykälän 2 momentin mukaan Viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä niistä liittymän lähtevän liikenteen estoluokista, joita käyttäjälle on vähintään tarjottava, sekä määräyksiä estopalvelujen teknisestä toteuttamisesta. Estoluokkamääräyksessä määrätään viestintämarkkinalain 79 :n mukaisesti niistä estopalveluista, joita teleyrityksen on vähintään tarjottava. Vaadittavat estotyypit perustuvat joko lisämaksullisten palvelujen ('muu kuin viestintäpalvelu' eli veloitetaan myös palvelun sisällöstä eikä vain liikenteen välittämisestä) palvelusisällön perusteella jaoteltuihin palvelunumeroryhmiin I-IV tai liikennetyyppiin kuten kauko- tai ulkomaanpuhelut, matkaviestinpuhelut yms. Määräyksen minimivalikoiman asettamisessa on huomioitu tekninen toteutettavuus siten, että lähtökohtaisesti ainakin kaikki määräyksessä vaadittavat estot ovat lain mukaisia korvauksetta tarjottavia teknisesti helposti toteutettavia estoja. Viestintämarkkinalain 79 ei oikeuta Viestintävirastoa määräämään puhelun enimmäiskestoa eikä hintatiedotevelvollisuutta kalliissa lisämaksullisissa palveluissa; tämä todetaan nimenomaisesti hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa. Yleisen kuluttajansuojalainsäädännön vaatimukset käyttäjien asianmukaisesta informoinnista palvelujen markkinoinnissa ja tarjonnassa koskevat edelleen myös puhelin- ja tekstiviestipalvelujen tarjontaa: tältä kannalta keskeisiä ovat ainakin kuluttajansuojalain (38/1978, muut. 1072/2000) markkinoinnin sääntelyä koskeva 2 luku ja etämyyntiä koskeva 5 luku. Edelleen palveluntarjoajaan kohdistuvia informointivaatimuksia asetetaan tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta (458/2002, nk. sähkökauppalaki) annetun lain 3 luvussa. 1 Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (2002/21/EY, puitedirektiivi), Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi sähköisiä viestintäverkkoja ja - palveluja koskevista valtuutuksista (2002/20/EY, valtuutusdirektiivi), Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä (2002/19/EY, käyttöoikeusdirektiivi) ja Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla (2002/22/EY, yleispalveludirektiivi).

3 Viestintävirasto MUISTIO 35 I/2005 M 3 (10) MÄÄRÄYKSEN SÄÄNNÖSKOHTAISET PERUSTELUT 1 Soveltamisala Määräyksen käsitteitä on tarkennettu viestintämarkkinalain mukaisiksi: nykyisen määräyksen yleinen valintainen puhelinverkko ja yleinen matkaviestinverkko on korvattu käsitteellä yleinen puhelinverkko. Viestintämarkkinalain mukainen puhelinverkon käsite kattaa niin kiinteät kuin langattomatkin pääasiassa kohdeviestintään käytettävät verkot. Perinteisten puhelin- ja matkaviestinverkkojen lisäksi näihin voivat kuulua myös dataverkot, jos niitä käytetään pääasiassa kohdeviestintään. Määräyksen soveltamisala vastaa Viestintäviraston numerointimääräyksen 32 soveltamisalaa, sillä estojen toteuttaminen perustuu numerointimääräyksen mukaisesti osoitettujen E.164-numeroiden ja lyhytsanomapalvelunumeroiden perusteella ohjattavaan teleliikenteeseen. Määräys koskee käyttäjän näillä numeroilla valitsemaa liikennettä viestien uudelleenohjaukseen käytetystä teknologiasta tai osoitteista (esim. SIP- tai IPosoitteet) riippumatta. Täten esimerkiksi ENUM:lla toteutettava uudelleenohjaus ei poista estojen tarjontavelvoitetta. Määräys ei koske muilla tavoin (esimerkiksi IP-osoitteiden tai SIPosoitteiden avulla) valittua teleliikennettä. Mahdollinen estopalveluiden toteuttamisvelvollisuus näissä tapauksissa edellyttäisi siis määräysmuutosta. Hätäliikennettä koskeva estokielto on siirretty määräyksen 4 :ään. Käyttäjä voi halutessaan käyttää etukäteen maksettavaa pre-paidpalvelun liittymää täysin anonyymisti, jolloin käyttäjää ei tunnisteta liittymää hankittaessa. Mikäli liittymäsopimusta ei ole tehty kirjallisesti, ei käyttäjää myöskään voida tunnistaa luotettavalla tavalla. Tästä syystä määräystä ei sovelleta yleisten puhelinverkkojen etukäteen maksettuun pre-paid-palvelun liittymään, ellei siitä ole tehty kirjallista liittymäsopimusta. Liittymäsopimuksella määräytyy yksikäsitteisesti liittymän käyttäjä, jolla on määräysvalta liittymään hankittaviin ominaisuuksiin. Määräyksessä 35 I/2005 M on huomioitu, että pre-paid -liittymä voi tekniikan ja palveluiden kehittyessä olla myös muun kuin matkaviestinverkon liittymä. Asiasisällöltään soveltamisala vastaa olennaisilta osin nykyistä määräystä. 2 Teleliikenteen ryhmittely Teleliikenteen ryhmittely vastaa pääosin nykyistä määräystä. Käsite televerkko on korvattu viestintämarkkinalain mukaisella käsitteellä puhelinverkko. Käsitteet kansainvälinen puhelinverkko ja kaukopuhelinverkko vastaavat numerointimääräyksen 32 terminologiaa.

4 Viestintävirasto MUISTIO 35 I/2005 M 4 (10) Kohdasta 1 on poistettu kansainväliseen teleliikenteeseen rinnastettavat palvelut, sillä tällaisille palveluille ei ole ollut osoitettuna eikä nytkään osoiteta numeroita Määräyksessä 35 I/2005 M teleliikenteen ryhmittelystä on poistettu kohdasta 2 käsite kaukoliikenteeseen rinnastettavat palvelut. Niihin kuuluneet valtakunnalliset numerot on siirretty yritysnumeroihin tai Viestintäviraston numeroreserviin. Käsite yritysnumerot on kohdassa 5 korvattu käsitteellä kiinteän puhelinverkon valtakunnalliset tilaajanumerot. Näihin luetaan yritysnumerot, kiinteän puhelinverkon valtakunnalliset siirrettävät tilaajanumerot (071), ja tavoitettavuuspalvelunumerot (073). Omaksi liikenneryhmäkseen on lisätty kohdassa 4 ilmaispalvelut, sillä puhelun tai lyhytsanomapalvelun maksuttomuus käyttäjälle edellyttää joissain tilanteissa muista palvelunumeroista eroavaa menettelyä liikenteen ohjaamisessa. Omaksi liikenneryhmäkseen on lisätty kohdassa 5 myös liikenne valtakunnallisiin yritysnumeroihin, joihin soitetut puhelut nykyään käytännössä eroavat hinnoittelultaan niin paikallis- tai matkapuheluista kuin lisämaksullisiin palvelunumeroihin soitetuista puheluista ja jotka on siksi pystyttävä tarvittaessa erottamaan muista puhelutyypeistä. Nykyisen määräyksen ryhmä palvelunumeroilla osoitetut palvelut on kohdassa 6 täsmennetty palveluryhmiin sijoitetuiksi palveluiksi ja tarkennettu viittauksella liitteessä yksiselitteisesti näkyviin numeroryhmiin. Kytkennän välittävät palvelunumerot eli numerotiedotusnumerot, joissa käyttäjän niin halutessa yhdistetään puhelu tiedusteltuun numeroon, on yhdistetty yhdeksi ryhmäksi riippumatta siitä, tarjotaanko puhelun yhdistämistä vain kotimaisiin numeroihin vai myös ulkomaille. Määräyksen 3 :n 4 ja 5 momenteissa määrätään siitä, mihin numerosuuntiin puheluita saa kytkeä kytkennän välittävistä palvelunumeroista. Asiakassopimuksella tarkoitetaan tässä määräyksessä liittymäsopimuksen tehneen käyttäjän erikseen teleyrityksen kanssa tekemää sopimusta, jolla kyseisestä liittymästä tiettyihin numeroihin soitetut puhelut jätetään estoluokkien ulkopuolelle. 3 Palvelunumeroiden ryhmittely ja numeroalueiden palvelusisältö Nykyisen määräyksen palveluryhmää IV eli aikuisviihdepalveluita koskeva erillinen 4 on poistettu ja palveluryhmien sääntelyä on pyritty yksinkertaistamaan ja selkeyttämään ryhmittelemällä palvelut pelkän sisällön perusteella. Määräyksestä on siksi poistettu palveluryhmästä IV puhelun hinnan vaikutus ryhmittelyyn. Nykyisen määräyksen 4 :ssä on lisäksi säännöstekstissä erikseen määritelty aikuisviihdepalveluiksi henkilökohtaiset, sisällöltään eroottisiksi miellettävät seuranhakupalvelut. Aikuisviihdepalvelun määritelmän yksittäistä tulkintaa ei voida pitää välttämättömänä itse määräyksessä. Aikuisviihteen tulkintaa sinänsä ei ole tarkoitus muuttaa. Maksullisten puhelinpalveluiden tuottajien edunvalvontajärjestö Teleforum ry on pyrkinyt tukemaan toimialan itsesääntelyllä puhelinpalveluiden tarjonnan asiallisuutta myös käyttäjien kannalta. Yhdistys on laatinut puhelinpalveluiden tuottamisen eettisen normiston, jossa on otettu kantaa

5 Viestintävirasto MUISTIO 35 I/2005 M 5 (10) myös eri tyyppisten palveluiden luokittelemiseen Viestintäviraston estoluokkamääräyksen tarkoittamiin palveluryhmiin I-IV. Yhdistyksen yhteydessä toimiva Maksullisten puhelinpalveluiden eettinen lautakunta MAPEL antaa kenen tahansa pyynnöstä suosituksia ja tulkintoja maksullisten puhelin- ja tekstiviestipalveluiden sisällöstä, markkinoinnista ja laskutuksesta. Viestintävirasto tukee sitä, että palveluiden sisältöä arvioidaan ensisijaisesti toimialan itsesääntelyllä. Tarvittaessa virasto puuttuu numerointi- ja estoluokkamääräyksen vastaiseen numeroiden käyttöön ja mikäli toimintaa ei korjata säännösten edellyttämällä tavalla, virasto voi viestintämarkkinalain 50 :n nojalla peruuttaa numeron käyttöoikeuden. Pykälään on siirretty määräyksen selkeyttämiseksi nykyisen määräyksen 6 :stä kohdat eri numeroalueiden sallitusta palvelusisällöstä. Sääntely vastaa asiasisällöltään voimassa olevaa määräystä. Teleyrityskohtaisten palvelunumeroiden sallittu palvelusisältömäärittely on siirretty säännökseen liitteestä 1. Lisämaksullisilla palveluilla tarkoitetaan palveluita, joissa peritään liikenteen välittämiseen perustuvien maksujen lisäksi maksua myös palvelun sisällöstä. Käsite vastaa pitkälti viestintämarkkinalain 79 :ssä käytettävää ilmausta 'muu kuin viestintäpalvelu'. Lisämaksullisen palvelun vastakohtana voidaan pitää eri liikennetyyppeihin ryhmiteltävää teleliikennettä, josta perittävää maksua kutsutaan tavanomaiseksi puhelumaksuksi tai puhelutaksaksi. Numerointijärjestelmän ja palvelurakenteiden moninaisuuden takia jako ei kuitenkaan aina ole yksikäsitteinen tai täysin kattava. Numerosarjoista, joihin lisämaksullisia palveluita saa sijoittaa, on poistettu kaukoliikenteeseen rinnastettavat palvelut, koska määritelmänsä mukaisesti niiden hintataso saa olla korkeintaan kotimaan kaukopuheluiden hintataso eikä siihen saa sisältyä muusta kuin telepalvelusta aiheutuvia maksuja. Määräyksessä 35 I/2005 M on muutoksena aikaisempaan lisätty, että Viestintävirasto voi painavasta syystä myöntää luvan kytkeä puhelu kytkennän välittävän palvelunumeron kautta myös palveluryhmän II yksilöityyn numeroon. Tällainen painava syy voi olla esimerkiksi tilanne, jossa selkeästi ja vakiintuneen käytännön mukaan yleishyödylliseksi katsottava laajasti käytetty palvelu (esim. taksinumerot) on toteutettu palveluryhmän II numerossa eikä ole tarkoituksenmukaista muuttaa kyseistä numeroa. Lupa on teleyrityskohtainen ja sitä voi hakea kirjallisesti se teleyritys, jonka asiakkaalla kyseinen numero on käytössä. Hakemus on perusteltava. Huomattava on, että poikkeuslupa voidaan myöntää vain ennestään käytössä olevia yksilöityjä numeroita koskevana. Luvassa yksilöidään tarkemmin luvan ehdot kuten käyttötarkoitus, voimassaoloaika, luvan peruuttaminen jne. Lupapäätös on valituskelpoinen hallintopäätös.

6 Viestintävirasto MUISTIO 35 I/2005 M 6 (10) 4 Estorajoitukset Pykälään on koottu nykyisen määräyksen 6 :stä kohdat, joissa määritellään estorajoitukset. Säännös vastaa tältä osin asiasisällöltään voimassa olevaa määräystä. Liittymästä tehdyllä valinnalla tarkoitetaan 1 momentissa myös telealueen suuntanumeron valintaa telealue- tai teleyrityskohtaisen palvelunumeron eteen. Tällainen puhelu katsotaan estomielessä puheluksi palvelunumeroon eikä kaukopuheluksi. Jos teleyritykset sopivat liikenteen avaamisesta suuntanumerolla ja telealue- tai teleyrityskohtaisella palvelunumerolla, asianomaisen teleyrityksen on huolehdittava estojen toteutuksesta siten, että palvelunumeroestoja ei voi kiertää suuntanumeron kautta. Määräyksessä 35 I/2005 M on muutoksena aikaisempaan otettu käyttöön käsite kiinteän puhelinverkon valtakunnalliset tilaajanumerot, joihin lähtevä liikenne rinnastetaan estoluokittelussa telealueen tilaajanumeroihin. Kiinteän puhelinverkon valtakunnallisiin tilaajanumeroihin luetaan yritysnumerot, tavoitettavuuspalvelunumerot ja kiinteän puhelinverkon valtakunnalliset siirrettävät tilaajanumerot, joista viimeksi mainitut Viestintävirasto myöntää suoraan loppukäyttäjälle. Näitä kaikkia käytetään liittymänumeron tavoin, vaihteiden tai yksittäisten liittymien kutsunumeroina. Näiden kaikkien tekninen toteutus on samankaltainen jälkeen, kun siirrettävyys ja puhelujen suora ohjaus laajenee uusiin numerotyyppeihin. Viestintävirasto osoittaa 1 momentissa tarkoitetut asiakassopimukseen ja A-numeron tarkistukseen perustuviin palveluihin sallitut numerot teleyrityksille hakemuksesta sellaiselta numeroalueelta, joka teleyritykseltä on jo käytössä. Kysymys on siis viraston vahvistus sille, ettei tässä yksilöidyssä numerossa tarjottavassa palvelussa tarvitse 4 :n nojalla toteuttaa estoluokitusta. Erillisillä päätöksillä vahvistetut numerot kootaan informaatiosyistä myös määräyksen liitteeseen. Vikailmoitusten vastaanottonumero numerona on poistettu, koska sitä ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa numerointisuunnitelmassa. Tämä yksittäinen numero on korvattu määräyksessä käsitteellä teleyrityksen oma vikailmoitusten vastaanottonumero. Numeron käyttöä koskee vastaisuudessa sama sääntely kuin muitakin 100-alkuisia teleyrityskohtaisia numeroita. Vikailmoitusnumeronsa teleyritys voi valita säännökset huomioon ottaen kuten muutkin palvelunumeronsa. Numeroalueiden palvelusisältöä koskevat kohdat on siirretty 3 :ään. 5 Estoluokat yleisessä kiinteässä puhelinverkossa 6 Estoluokat yleisissä matkaviestinverkoissa Pykälät vastaavat asiasisällöltään nykyisen määräyksen 7 ja 8 :iä. Pykälän 5 otsikko on muutettu vastaamaan numerointimääräyksen terminologiaa eli yleinen valintainen puhelinverkko on korvattu termillä yleinen kiinteä puhelinverkko.

7 Viestintävirasto MUISTIO 35 I/2005 M 7 (10) Määräyksessä 35 I/2005 M on lisätty estoluokkia C-1 ja E koskeva täsmennys. Täsmennys on tarpeen, koska kytkennän välittävien palvelunumeroiden kautta voidaan kytkeä puheluita yksilöityihin palveluryhmän II numeroihin, jos Viestintävirasto on myöntänyt tähän luvan 3 mukaisesti. 7 Lyhytsanomapalveluiden estoluokat Määräyksessä 35 I/2005 M on täsmennetty tekstiä, asiasisältöön ei ole tehty muutoksia. On huomattava, että tämän määräyksen 2 :n lyhytsanomapalvelun määritelmä on laajempi kuin jäljempänä esitetty Matkaviestinsanastossa omaksuttu määritelmä: määräyksen määritelmään sisältyvät myös multimediasanomat. Syynä tähän on se, että niin numerointi- kuin estoluokkamääräyksessäkin asetetut velvoitteet koskevat vain sellaisia asioita numeroiden käyttöoikeuksia ja -tarkoituksia ja liittymän lähtevän liikenteen estoja numeroiden perusteella, joissa SMS- ja MMS-palvelujen eroilla ei ole merkitystä. Lyhytsanomapalveluille määrätyt estopalveluvelvoitteet koskevat siis myös multimediaviestejä. Pykälän 3 momentissa, jossa tarkoitetaan koko tekstiviesti- tai multimediaviestien lähetysmahdollisuuden poistamista liittymästä, multimediaviestit on selvyyden vuoksi mainittu erikseen. Tämä vaatimus koskee multimediaviestintää luonnollisestikin vain siltä osin, kun se kuuluu liittymän ominaisuuksiin. Pykälä vastaa asiasisällöltään pääosin nykyisen määräyksen 9 :n neljää ensimmäistä momenttia. Pykälää on täydennetty erittelemällä 2 :ää vastaavasti ne liikennetyypit tai -ryhmät, joihin matkaviestinliittymästä lähtevä lyhytsanomaliikenne vähintään on ryhmiteltävä, jotta määräyksessä lyhytsanomapalveluille vaadittavat 6 :n mukaiset estoluokat pystytään toteuttamaan. Viittaukset liitteisiin on päivitetty ja lisämaksullisten palvelujen tarjonnan sääntelyä on tarkennettu viittauksella määräyksen 3 :n 1 momentin palvelunumeroiden ryhmittelyyn. Teleyrityskohtaisten lyhytsanomapalvelunumeroiden palvelusisällön rajoitus on siirretty säännökseen määräyksen liitteestä (entinen liite 3, nykyinen liite 2 lyhytsanomapalvelunumeroista). Hintatiedotevelvollisuutta koskevat velvoitteet on poistettu, sillä viestintämarkkinalaki ei oikeuta Viestintävirastoa määräämään hintatiedotevelvoitteita. Nimenomaisten hintatiedotteiden antaminen puheluiden tai tekstiviestipalveluiden alussa perustuu vastaisuudessa palveluntarjoajien vapaaehtoisuuteen ja asiakaspalveluratkaisuihin. Informointivelvollisuudesta säädetään yleisesti kuluttajansuojalaissa ja laissa tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta. Tekniikan sanastokeskuksen julkaiseman Matkaviestinsanaston (TSK 29, 2001) mukaan - lyhytsanoma (short message, SMS message) on lyhyt viesti, joka voidaan välittää lyhytsanomapalvelua tukevien matkaviestimien välil-

8 Viestintävirasto MUISTIO 35 I/2005 M 8 (10) lä tai tällaisten matkaviestimien ja sähköpostijärjestelmien, tietokoneiden tai äänitaajuuspuhelimien välillä. - lyhytsanomapalvelu (short message service, SMS) on tietoliikennepalvelu lyhytsanomien lähettämistä ja vastaanottamista varten. Matkaviestimien lisäksi lyhytsanomapalvelua voidaan käyttää esimerkiksi äänitaajuuspuhelimella, jolloin valitaan numerolla vakioviesti, tai tietokoneella, jolloin lyhytsanoma voidaan lähettää erityisen palvelun kautta - tekstiviestipalvelu, tekstiviestipohjainen palvelu, tekstiviestikysely (SMA-based service) on matkaviestinpalvelu, jossa käyttäjä kirjoittaa haluamansa palvelun hakusanan matkaviestimeensä, lähettää hakusanan tekstiviestinä tiettyyn numeroon ja saa tilaamansa tiedon tai palvelun - tekstiviesti (text message) on lyhytsanoma, joka sisältää vain aakkosnumeerisia merkkejä ja erikoismerkkejä - kuvaviesti on lyhytsanoma, joka sisältää kuvan tai kuvia Lyhytsanoma on siis yläkäsite, jonka samanarvoisia alakäsitteitä välitettävän datan mukaan ovat tekstiviestit, kuvaviestit ja muut lyhytsanomat (esim. soittoäänet). - multimediasanomapalvelu (multimedia messaging service, MMS) on tietoliikennepalvelu multimediasanomien lähettämistä ja vastaanottamista varten. - multimediasanoma, multimediaviesti (multimedia message) on viesti, jossa yhdistetään useita tiedon esitystapoja. Multimediasanoma voi sisältää esimerkiksi tekstiä, ääntä sekä kiinteää ja liikkuvaa kuvaa. 8 Voimaantulo ja siirtymäsäännökset Määräyksen voimaantuloajankohta on sama kuin uuden viestintämarkkinalain. Määräys on voimassa viisi vuotta, ellei sitä tätä aiemmin muuteta uudella määräyksellä tai kumota. Määräyksessä 35 I/2005 M on poistettu multimediaviestien estoluokkien käyttöönotolle aikaisemmin asetettu määräaika, koska se päättyi vuoden 2003 lopussa. Liitteet: Liite 1: Teleliikenteen ryhmittely numeron alkuosan mukaan Liitteen 1 kohtaan 5 on lisätty uusi 076-alkuinen yritysnumeroalue ja asianomaisen teleyrityksen pyynnöstä poistettu kohdasta 7 kytkennän välittävä palvelunumero , joten tämä numeroalue siirretään normaaliin yritysnumeroalueeseen.

9 Viestintävirasto MUISTIO 35 I/2005 M 9 (10) Määräyksessä 35 I/2005 M liitteeseen 1 on tehty seuraavat muutokset: - kohtaan 1 Kansainvälinen teleliikenne on lisätty täsmennys liikenteestä kansainvälisiin ilmaisnumeroihin - kohdasta 2 Kaukoliikenne on poistettu kaukoliikenteeseen rinnastettavat palvelut, kiinteän puhelinverkon valtakunnallinen siirrettävä tilaajanumero ja valtakunnallinen tavoitettavuuspalvelunumero. Kaukoliikenteen estoluokkaan kuuluu nyt vain kiinteän puhelinverkon telealueiden välinen liikenne entisessä laajuudessa. - numerosarjat on siirretty kohdasta 2b kohtaan 5.1 Yritysnumerot. 071 ja 073-alkuiset numerot, jotka ovat käyttötarkoitukseltaan tilaajanumeroita, on siirretty kohdista 2c ja 2d kohtiin 5.2 ja 5.3. Nämä kaikki ovat samassa asemassa myös liikenteellisesti suoran ohjauksen tullessa käyttöön. - kohdassa 2b mainittu numerosarja 0603, josta ei ole myönnetty numeroaluetta millekään teleyritykselle, siirretään Viestintäviraston numeroreserviin ja sen käyttötarkoitus määritellään tarvittaessa uudelleen numerointimääräyksessä. - kohdassa 2b mainitut numerosarjat 0707 ja 0708 ovat palautuneet Viestintäviraston numeroreserviin ja niiden käyttötarkoitus määritellään tarvittaessa uudelleen numerointimääräyksessä - kohdan 5 otsikoksi on otettu käyttöön uusi käsite Kiinteän puhelinverkon valtakunnalliset tilaajanumerot, jonka alaryhmiä ovat yritysnumerot, kiinteän puhelinverkon valtakunnalliset siirrettävät tilaajanumerot ja tavoitettavuuspalvelunumerot - kohdassa 5.1 on lueteltu yksikäsitteisesti yritysnumeroalueet ilman viittauksia liitteen muihin kohtiin ja lisätty uusi 029-alkuinen yritysnumerosarja. Luettelo sisältää alkuiset numerot, joilla aikaisemmin osoitettiin kaukoliikenteeseen rinnastettavia palveluita. - kohdassa 5.2 mainitut 071-alkuiset numerot, johon suuntautuvat puhelut aikaisemmassa määräyksessä rinnastettiin kaukoliikenteeksi, poikkeavat muista kohdassa 5 luetelluista numeroista siten, että Viestintävirasto myöntää ne suoraan loppukäyttäjille. Siten on perusteltua mainita tämä numero omana alaryhmänään. - kohdassa 5.3 on 073-alkuinen tavoitettavuuspalvelunumero, johon suuntautuvat puhelut aikaisemmassa määräyksessä rinnastettiin kaukoliikenteeksi Maanumeroita vastaavilla kansainvälisen palvelun tunnuksilla 3883 ja 979 osoitetut kansainväliset palvelut luetaan kansainväliseksi teleliikenteeksi, vaikka ne poikkeavat numerointimääräyksessä 32 G/2004 M kansainvälisestä teleliikenteestä sikäli, että kaikkiin operaattoritunnuksiin ei tunnuksen haltijan tahdosta liity mahdollisuutta kansainvälisiin palvelunumeroihin. Tällöin kyseessä on estoluokista riippumaton kielletty liikennetapaus, jonka liittymäteleyritys ohjaa tekemänsä numeroanalyysin perusteella tiedotteeseen. Maanumeroita vastaavalla kansainvälisen palvelun tunnuksella 800 osoitettua kansainvälistä ilmaispalvelua ei katsota kansainväliseksi teleliikenteeksi, mutta sitäkin koskee se, että kaikkiin operaattoritunnuksiin ei tunnuksen haltijan tahdosta liity mahdollisuutta kansainvälisiin palvelunumeroihin. Tällöin kyseessä on estoluokista riippumaton kielletty liikennetapaus, jonka liittymäteleyritys ohjaa tekemänsä numeroanalyysin perusteella tiedotteeseen.

10 Viestintävirasto MUISTIO 35 I/2005 M 10 (10) Tässä vaiheessa ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi sijoittaa maanumeroita vastaavilla kansainvälisen palvelun tunnuksilla 3883 ja 979 osoitettuja palveluita palveluryhmiin, koska niiden merkitys on vähäinen eikä kyseisten palveluiden luonteesta ole vielä riittävästi tietoa. Kansainväliset ilmaispalvelut on jo aikaisemmin huomioitu estomääräyksessä. Liite 2: Lyhytsanomapalveluiden ryhmittely numeron alkuosan mukaan Liitteeseen on lisätty kohtaan 1 yleinen lyhytsanomahätänumero, joka varataan hätäliikennekäyttöön. On huomattava, että numeron varsinainen käyttöön otto ja pääsyn toteuttaminen hätänumeroon tekstiviestillä toteutunee vasta tulevaisuudessa. Määräyksessä 35 I/2005 M on liitteen 2 kohdasta 1 poistettu nyt jo tarpeettomaksi katsottu lisämaininta varauksesta numeron 112 kohdalta. Lyhytsanomapalvelunumero 112 on osoitettu yleiseksi hätänumeroksi. Hätäliikennetyöryhmän alatyöryhmä on laatinut julkaistun raportin 2/ hätätekstiviestipalvelun toteuttaminen Suomessa ja tavoitteena on, että 112-hätätekstiviestipalvelu olisi käytössä vuoden 2005 loppuun mennessä. Kohdan 3 teleyrityskohtainen numeroalue on laajennettu alkuiseksi lyhytsanomapalvelunumeroalueeksi.

Viestintävirasto MUISTIO 35 J/2006 M 1 (8) Viestintäverkot

Viestintävirasto MUISTIO 35 J/2006 M 1 (8) Viestintäverkot Viestintävirasto MUISTIO 35 J/2006 M 1 (8) VIESTINTÄVIRASTON MÄÄRÄYKSEN 35 J/2006 M PERUSTELUMUISTIO MÄÄRÄYS TELELIIKENTEEN ESTOLUOKISTA 35 J/2006 M Tämä perustelumuistio perustuu alun perin viestintämarkkinalain

Lisätiedot

Määräys teleliikenteen estoluokista

Määräys teleliikenteen estoluokista Viestintävirasto 35 Q/2014 M 1 (5) Määräys teleliikenteen estoluokista Annettu Helsingissä 8. päivänä joulukuuta 2014. Viestintävirasto on määrännyt 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

Määräys TELELIIKENTEEN ESTOLUOKISTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2005

Määräys TELELIIKENTEEN ESTOLUOKISTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2005 1 (8) Määräys TELELIIKENTEEN ESTOLUOKISTA Annettu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2005 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 79 :n nojalla:

Lisätiedot

Määräys liittymän estopalveluista

Määräys liittymän estopalveluista Viestintävirasto 35 R/2016 M 1 (5) Määräys liittymän estopalveluista Annettu Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 2016 Viestintävirasto on määrännyt 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

16.8.2011 MÄÄRÄYKSEN 35 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELELIIKENTEEN ESTOLUOKISTA MPS 35

16.8.2011 MÄÄRÄYKSEN 35 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELELIIKENTEEN ESTOLUOKISTA MPS 35 16.8.2011 MÄÄRÄYKSEN 35 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELELIIKENTEEN ESTOLUOKISTA MPS 35 Viestintävirasto MPS 35 1 (10) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA... 2 1.2

Lisätiedot

Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ. Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006

Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ. Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006 1 (6) Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 52 ja 129

Lisätiedot

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 24.1.2005 1291/539/2004 Song Networks Oy PL 100 00094 SONG VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 1. ASIAN VIREILLE TULO 2. SONGIN VASTAUS Song Networks

Lisätiedot

Määräyksen 35 perustelut ja soveltaminen. Teleliikenteen estoluokista

Määräyksen 35 perustelut ja soveltaminen. Teleliikenteen estoluokista 8.12.2014 Määräyksen 35 perustelut ja soveltaminen Teleliikenteen estoluokista MPS 35 MPS 35 1 (20) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 2 1 Muutokset... 2 2 Muutoshistoria koskien teleliikenteen

Lisätiedot

Määräyksen 35 perustelut ja soveltaminen. Liittymän estopalveluista

Määräyksen 35 perustelut ja soveltaminen. Liittymän estopalveluista MPS 35 [R/2016 M] X.12.2016 Määräyksen 35 perustelut ja soveltaminen Liittymän estopalveluista MPS 35 R/2016 M Viestintävirasto Kommunikationsverket Finnish Communications Regulatory Authority Itämerenkatu

Lisätiedot

Määräys viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta

Määräys viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta Viestintävirasto 28 I/2014 M 1 (5) Määräys viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta Annettu Helsingissä x päivänä yykuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt x päivänä yykuuta 2014 annetun

Lisätiedot

Viestintävirasto MUISTIO 32 I/2006 M 1 (21) Viestintäverkot

Viestintävirasto MUISTIO 32 I/2006 M 1 (21) Viestintäverkot Viestintävirasto MUISTIO 32 I/2006 M 1 (21) VIESTINTÄVIRASTON MÄÄRÄYKSEN 32 I/2006 M PERUSTELUMUISTIO MÄÄRÄYS YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA 32 I/2006 M Tämä muistio perustuu alun perin viestintämarkkinalain

Lisätiedot

PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ. Viestintäviraston suosituksia 314/2008 S

PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ. Viestintäviraston suosituksia 314/2008 S 15.2.2008 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ n suosituksia 314/2008 S Suositus 314/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät Pekka Sillanmäki KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä

Lisätiedot

5/2004 Päivitetty 8.12.2008 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS, KIINTEÄ PUHELINVERKKO, TEKNINEN VERKKOTOTEUTUS

5/2004 Päivitetty 8.12.2008 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS, KIINTEÄ PUHELINVERKKO, TEKNINEN VERKKOTOTEUTUS 5/2004 Päivitetty 8.12.2008 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS, KIINTEÄ PUHELINVERKKO, TEKNINEN VERKKOTOTEUTUS TYÖRYHMÄRAPORTTI 5/2004 1 (1) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Työryhmä Puhelinnumeron siirrettävyys

Lisätiedot

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Työryhmäraportti 3/2008 1 (6) Julkaisija Tekijät Työryhmä Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 30.4.2008 Asiakirjan laji Työryhmäraportti

Lisätiedot

Määräys TELELIIKENTEEN ESTOLUOKISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011

Määräys TELELIIKENTEEN ESTOLUOKISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 1 (6) Määräys TELELIIKENTEEN ESTOLUOKISTA Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 79 :n nojalla: 1

Lisätiedot

Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista

Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista Viestintävirasto 32 S/2016 M 1 (18) Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista Annettu Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 2016. Viestintävirasto on määrännyt 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

Anvia Oyj. Yhteenliittämishinnasto

Anvia Oyj. Yhteenliittämishinnasto 1(10) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Yhteenliittämishinnasto Voimassa 1.3.2012 alkaen toistaiseksi 2(10) SISÄLLYSLUETTELO YHTEENLIITTÄMISHINNASTO... 3 1. TELEVERKKOJEN YHTEENLIITTÄMISMAKSUT... 3 1.1

Lisätiedot

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Viestintävirasto 33 F/2014 M 1 (5) Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Yläviitteiden selitykset ja muut selostukset ovat taulukon lopussa. Kohdenumero tai. Lähtöverkko Kohdeverkko 1. TELEALUEEN VERKOSTA LÄHTEVÄT PUHELUT

Yläviitteiden selitykset ja muut selostukset ovat taulukon lopussa. Kohdenumero tai. Lähtöverkko Kohdeverkko 1. TELEALUEEN VERKOSTA LÄHTEVÄT PUHELUT 1. TELEALUEEN VERKOSTA LÄHTEVÄT PUHELUT Saman telealueen 1.1.1 3BD 1-1 12 90xyz 2 (0x[x])abc 3, 6 21 Saman telealueen 1.1.2 1D xx(x) 1 90xyz 2 (0x[x])abc 3, 6 23 1.2.1 matkapuhelinnumero 3BD 1-7 12 90xyz

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSEN 32 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA

MÄÄRÄYKSEN 32 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA 24.7.2007 MÄÄRÄYKSEN 32 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA MPS 32 Viestintävirasto MPS 32 1 (22) 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA... 2 1.2 EY-LAINSÄÄDÄNTÖ...

Lisätiedot

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 1 (5) Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista

Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista Viestintävirasto 32 Q/2013 M 1 (15) Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2013 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista

Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista Viestintävirasto 32 R/2014 M 1 (16) Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista Annettu Helsingissä 8. päivänä joulukuuta 2014. Viestintävirasto on määrännyt 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 1 (5) Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista

Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista Viestintävirasto 32 Q/2013 M 1 (15) Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista Annettu Helsingissä xx päivänä xxkuuta 2013 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

YLEISEUROOPPALAISET PALVELUNUMEROT 1/2007

YLEISEUROOPPALAISET PALVELUNUMEROT 1/2007 YLEISEUROOPPALAISET PALVELUNUMEROT 1/2007 TYÖRYHMÄRAPORTTI 1/2007 1 (8) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät työryhmä Puhelinnumeron siirrettävyys - tekninen verkkototeutus KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä

Lisätiedot

Elisa Oyj:n. Yhteenliittämishinnasto telealueella 013 (Joensuun toimipiste)

Elisa Oyj:n. Yhteenliittämishinnasto telealueella 013 (Joensuun toimipiste) Elisa Oyj:n Yhteenliittämishinnasto telealueella 013 (Joensuun toimipiste) Voimassa 1.7.2006 alkaen Hinnaston yleiset ehdot 1. Oikeus hintojen muutoksiin pidätetään. 2. Hinnastossa mainitut maksut ovat

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSEN 46 H/2011 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ MPS 46 H/2011 M

MÄÄRÄYKSEN 46 H/2011 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ MPS 46 H/2011 M 13.4.2011 MÄÄRÄYKSEN 46 H/2011 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ MPS 46 H/2011 M Viestintävirasto MPS 46 H/2011 M 1 (9) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON MÄÄRÄYSEHDOTUKSEN 28 F/2005 M PERUSTELUMUISTIO

VIESTINTÄVIRASTON MÄÄRÄYSEHDOTUKSEN 28 F/2005 M PERUSTELUMUISTIO Viestintävirasto MUISTIO 28 F/2005M 1 (6) VIESTINTÄVIRASTON MÄÄRÄYSEHDOTUKSEN 28 F/2005 M PERUSTELUMUISTIO Muistioon on merkitty asianomaisten pykälien kohdalle määräysmuutoksen johdosta tehdyt lisäykset

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSEN 32 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA MPS 32

MÄÄRÄYKSEN 32 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA MPS 32 16.8.2011 MÄÄRÄYKSEN 32 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA MPS 32 Viestintävirasto MPS 32 1 (27) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA...

Lisätiedot

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Voimassa 1.1.2015 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (PSP) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille teleoperaattoreille

Lisätiedot

Anvia / Vaasan Läänin Puhelin Oy

Anvia / Vaasan Läänin Puhelin Oy Vaasan Läänin Puhelin Oy Teleoperaattorihinnasto 1.1.2009 HINNASTO 1(8) Anvia / Vaasan Läänin Puhelin Oy Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Voimassa 1.1.2009 alkaen toistaiseksi Seinäjoki Vaasa

Lisätiedot

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007 1 (5) Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt xx päivänä xxkuuta 2007 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain

Lisätiedot

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO 1 TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO Hinnasto sisältää Ikaalisten- Parkanon Puhelin Osakeyhtiön vahvistamat televerkko-operaattoripalvelujen maksut. Hinnaston maksut kattavat myös Yhtiön televerkkoihin

Lisätiedot

Elisa Oyj:n. Yhteenliittämishinnasto telealueilla 03, 09, 013, 014 ja 019. Voimassa 1.3.2007 alkaen

Elisa Oyj:n. Yhteenliittämishinnasto telealueilla 03, 09, 013, 014 ja 019. Voimassa 1.3.2007 alkaen :n Yhteenliittämishinnasto telealueilla 03, 09, 013, 014 ja 019 Voimassa 1.3.2007 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 HINNASTON YLEISET EHDOT...1 2 TELEVERKKOJEN YHTEENLIITTÄMINEN...2 2.1 YHDYSJOHTOLIITÄNTÄ...2

Lisätiedot

POHJOIS-HÄMEEN PUHELIN OY:n YHTEENLIITTÄMISHINNASTO

POHJOIS-HÄMEEN PUHELIN OY:n YHTEENLIITTÄMISHINNASTO POHJOIS-HÄMEEN PUHELIN OY:n YHTEENLIITTÄMISHINNASTO Voimassa 1.1.2014 lukien Hinnasto sisältää Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n kiinteän televerkon yhteenliittämispalvelujen maksut operaattoriasiakkaille. Hinnaston

Lisätiedot

Määräyksen 32 perustelut ja soveltaminen. Yleisen puhelinverkon numeroinnista

Määräyksen 32 perustelut ja soveltaminen. Yleisen puhelinverkon numeroinnista MPS 32 8.12.2014 Määräyksen 32 perustelut ja soveltaminen Yleisen puhelinverkon numeroinnista MPS 32 MPS 32 1 (58) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 3 1 Muutokset... 3 2 Muutoshistoria

Lisätiedot

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011 1 (5) Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä kesäkuuta 2004 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain

Lisätiedot

YHTEENLIITTÄMISHINNASTO Voimassa 1.3.2004 lukien

YHTEENLIITTÄMISHINNASTO Voimassa 1.3.2004 lukien SONERA CARRIER NETWORKS Oy:n YHTEENLIITTÄMISHINNASTO Voimassa 1.3.2004 lukien Hinnasto sisältää TeliaSonera Finland Oyj-konserniin (Soneran) kuuluvan kiinteän televerkon yhteenliittämispalvelujen maksut

Lisätiedot

Määräyksen 32 perustelut ja soveltaminen

Määräyksen 32 perustelut ja soveltaminen MPS 32 1 (47) Määräyksen 32 perustelut ja soveltaminen Yleisen puhelinverkon numeroinnista MPS 32 MPS 32 2 (47) Sisällys 1 Lainsäädäntö... 4 1.1 Määräyksen lainsäädäntöperusta... 4 1.2 EY-lainsäädäntö...

Lisätiedot

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Viestintävirasto 33 F/2014 1 (5) Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Annettu Helsingissä x. päivänä yykuuta 2014. Viestintävirasto on määrännyt x. päivänä yykuuta 2014 annetun

Lisätiedot

Laskuerittelyä koskevat säädösmuutokset (säädöskokoelmanumerot 373 ja 374/2012)

Laskuerittelyä koskevat säädösmuutokset (säädöskokoelmanumerot 373 ja 374/2012) Päivämäärä/Datum/Date Nro/Nr/No. 5.12.2012 2061/6070/2012 Teleyritykset Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject Laskuerittelyä koskevat säädösmuutokset (säädöskokoelmanumerot 373 ja 374/2012) Viestintäviraston

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSEN 56/2007 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA

MÄÄRÄYKSEN 56/2007 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA X.X.2007 MÄÄRÄYKSEN 56/2007 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA MPS 53/2007 Viestintävirasto 53 1 (5) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN

Lisätiedot

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006 1 (19) Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 47, 53,

Lisätiedot

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 1 (19) Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 46-48,

Lisätiedot

KIINTEÄN VERKON KOTIMAAN OPERAATTORIHINNASTO

KIINTEÄN VERKON KOTIMAAN OPERAATTORIHINNASTO 1.5.2015 1 (6) KIINTEÄN VERKON KOTIMAAN OPERAATTORIHINNASTO Hinnasto sisältää DNA Oy:n kiinteän verkon operaattorimaksut Voimassa 1.5.2015 alkaen 1.5.2015 2 (6) Sisällys 1 YLEISET EHDOT... 3 2 YHTEENLIITTÄMISPAIKAT

Lisätiedot

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO 1 (8) Versio 04 TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO Hinnasto sisältää Eurajoen Puhelin Osk:n, Y-tunnus 0132319-4 televerkkooperaattoripalvelujen maksut. Hinnaston maksut kattavat myös Yhtiön televerkkoihin

Lisätiedot

Tekstiviestit kiinteän puhelinverkon tilaajanumeroihin

Tekstiviestit kiinteän puhelinverkon tilaajanumeroihin Suositus 1 (10) Tekstiviestit kiinteän puhelinverkon tilaajanumeroihin n suosituksia Suositus 2 (10) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 SÄÄDÖKSET... 3 2.1 Viestintämarkkinalaki... 3 2.2 Numerointi- ja estomääräys...

Lisätiedot

YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT

YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT 1/2005 YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT TYÖRYHMÄRAPORTTI 1/2005 1 (23) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Työryhmä Asiakirjan nimi YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 21.1.2005

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Määräyksen 32 perustelut ja soveltaminen. Yleisen puhelinverkon numeroinnista

Määräyksen 32 perustelut ja soveltaminen. Yleisen puhelinverkon numeroinnista MPS 32 [S/2016 M] X.12.2016 Määräyksen 32 perustelut ja soveltaminen Yleisen puhelinverkon numeroinnista MPS 32 S/2016 M Viestintävirasto Kommunikationsverket Finnish Communications Regulatory Authority

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN OY CUBIO COMMUNICATIONS LTD:N ULKOMAANPUHELUIDEN OHJAUSTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN OY CUBIO COMMUNICATIONS LTD:N ULKOMAANPUHELUIDEN OHJAUSTA 18.10.2004 869/532/2004 Jakelussa mainitut VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN OY CUBIO COMMUNICATIONS LTD:N ULKOMAANPUHELUIDEN OHJAUSTA 1. ASIAN VIREILLE TULO 2. CUBION VASTAUS X-Phone-Com Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä heinäkuuta 2007

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä heinäkuuta 2007 1 (18) Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA Annettu Helsingissä 24 päivänä heinäkuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 46-48,

Lisätiedot

Hätäliikenteen ohjaus yritysverkoista. Viestintäviraston suosituksia 309/2014 S. Suositus 1 (5) 309/2014 S xy.z.2014

Hätäliikenteen ohjaus yritysverkoista. Viestintäviraston suosituksia 309/2014 S. Suositus 1 (5) 309/2014 S xy.z.2014 Suositus 1 (5) Hätäliikenteen ohjaus yritysverkoista n suosituksia Suositus 2 (5) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Hätäliikenne yritysverkoista... 3 3 Sijainnin määritys yritysverkossa... 4 4 Hätänumeron valinta...

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Televiestintäkysely 2008

Televiestintäkysely 2008 Televiestintäkysely 2008 Kerätyt tiedot ovat tilastolain (280/2004) mukaisesti luottamuksellisia. Yritysten rakenteet 00022 TILASTOKESKUS SÄHKÖINEN LOMAKE OSOITTEESSA: http://sol.itella.net/tele Yrityksen

Lisätiedot

ESV-SOPIMUSKYTKENTÖJEN TOIMINTATAPAOHJEET

ESV-SOPIMUSKYTKENTÖJEN TOIMINTATAPAOHJEET 21.4.2005 ESV-SOPIMUSKYTKENTÖJEN TOIMINTATAPAOHJEET n suosituksia 305/2005 S SUOSITUS 305/2005 S 1 (8) Julkaisija Tekijät ESV-sopimuskytkentöjen toimintatapaohjetyöryhmä KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S 12.5.2008 Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely n suosituksia 315/2008 S Suositus 315/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 12.5.2008 Asiakirjan

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON MÄÄRÄYSEHDOTUKSEN 27 E/2005 M PERUSTELUMUISTIO

VIESTINTÄVIRASTON MÄÄRÄYSEHDOTUKSEN 27 E/2005 M PERUSTELUMUISTIO Viestintävirasto MUISTIO 27 E/2005M 1 (8) VIESTINTÄVIRASTON MÄÄRÄYSEHDOTUKSEN 27 E/2005 M PERUSTELUMUISTIO MÄÄRÄYS VIESTINTÄVERKON RAKENTEESTA, LIITYNTÄPISTEISTÄ, TÄRKEYSLUOKITTELUSTA JA VARMISTAMISESTA

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 30.1.2008 252/934/2008 DNA Palvelut Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT DNA Palvelut Oy

Lisätiedot

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO N:o 36

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO N:o 36 Sivu 1 (9) LL/AJ 21.12.2015 TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO N:o 36 Hinnasto sisältää Länsilinkki Oy:n (Y-tunnus 0853251-1 ja teleyritystunniste 23) vahvistamat televerkko-operaattoripalvelujen

Lisätiedot

1 (9) YLEISKUVAUS Julkinen DNA OY:N KIINTEÄN VERKON YHTEENLIITTÄMISHINNASTO. Voimassa alkaen

1 (9) YLEISKUVAUS Julkinen DNA OY:N KIINTEÄN VERKON YHTEENLIITTÄMISHINNASTO. Voimassa alkaen 1 (9) 1.1.2014 DNA OY:N KIINTEÄN VERKON YHTEENLIITTÄMISHINNASTO Voimassa 1.1.2014 alkaen 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEENLIITTÄMISPISTEET... 3 2 TELEVERKKOJEN YHTEENLIITTÄMINEN... 3 2.1 Keskusliitäntä...

Lisätiedot

Viestintäviraston soveltamisohje koskien laskuerittelyn toteuttamista lisämaksullisista palveluista alkaen

Viestintäviraston soveltamisohje koskien laskuerittelyn toteuttamista lisämaksullisista palveluista alkaen Ohje 1 (8) Dnro: 5.10.2015 2061/6070/2012 Teleyritykset Laskuerittelyä koskeva tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 134. Päivitetty tietoyhteiskuntakaaren mukainen versio 1.1.2015 alkaen. Viestintäviraston

Lisätiedot

Viestinnän tulevaisuus

Viestinnän tulevaisuus Viestinnän tulevaisuus Teknologia, asema ja mahdollisuudet Uhat ja turvallisuus Timo Lehtimäki Johtaja Viestintävirasto Viestintäverkot ja -palvelut nyt ja huomenna Käyttäjä Liityntäverkot xdsl Cable WiMAX

Lisätiedot

Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ. Annettu Helsingissä 24 päivänä heinäkuuta 2007

Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ. Annettu Helsingissä 24 päivänä heinäkuuta 2007 1 (5) Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ Annettu Helsingissä 24 päivänä heinäkuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 51 ja 52

Lisätiedot

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Voimassa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (PSP) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille teleoperaattoreille

Lisätiedot

Tekstiviestit kiinteän puhelinverkon tilaajanumeroihin 2/2009

Tekstiviestit kiinteän puhelinverkon tilaajanumeroihin 2/2009 Tekstiviestit kiinteän puhelinverkon tilaajanumeroihin 2/2009 Työryhmäraportti 2/2009 1 (8) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Tekstiviestit kiinteän puhelinverkon tilaajanumeroihin -työryhmä KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen. Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä

Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen. Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä x.x.2014 Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä MPS 56 MPS 56 1 (8) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 2 1 Muutokset...

Lisätiedot

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2007

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2007 1 (17) Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 46-48,

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 24.2.2005 1310/532/2004 Jakelussa mainitut Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 4.1.2008 3/934/2008 Elisa Oyj PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT Elisa Oyj Viestintämarkkinalain

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON KANNANOTTO SKYPE -PALVELUIDEN SÄÄNTELYSTÄ SUOMESSA

VIESTINTÄVIRASTON KANNANOTTO SKYPE -PALVELUIDEN SÄÄNTELYSTÄ SUOMESSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 2.12.2005 587/532/2005 Jakelussa mainitut Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject TeliaSonera Finland Oyj:n kannanottopyyntö VIESTINTÄVIRASTON KANNANOTTO SKYPE -PALVELUIDEN

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 29.10.2003 629/543/2003 TeliaSonera Finland Oyj Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject Sonera Puhekaista -palvelu VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA

Lisätiedot

Määräyksen 46 perustelut ja soveltaminen. Puhelinnumeron siirrettävyydestä

Määräyksen 46 perustelut ja soveltaminen. Puhelinnumeron siirrettävyydestä MPS 46 14.10.2014 Määräyksen 46 perustelut ja soveltaminen Puhelinnumeron siirrettävyydestä MPS 46 MPS 46 1 (20) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 2 1 Muutokset... 2 2 Muutoshistoria...

Lisätiedot

EU:n sähköisen viestinnän sääntelyn uudistamista koskevat ehdotukset

EU:n sähköisen viestinnän sääntelyn uudistamista koskevat ehdotukset EU:n sähköisen viestinnän sääntelyn uudistamista koskevat ehdotukset (U 68/2016 vp, U 29/2017 vp) Tanja Müller / Verkko-osasto 15.11.2017 1 Ehdotusten tausta ja rakenne Komissio antoi 14.9.2016 ehdotukset

Lisätiedot

Määräys VIESTINTÄVERKON RAKENTEESTA, LIITYNTÄPISTEISTÄ, HF (HUMAN FACTORS)-NÄKÖKOHDISTA, TÄRKEYSLUOKITTELUSTA JA VARMISTAMISESTA.

Määräys VIESTINTÄVERKON RAKENTEESTA, LIITYNTÄPISTEISTÄ, HF (HUMAN FACTORS)-NÄKÖKOHDISTA, TÄRKEYSLUOKITTELUSTA JA VARMISTAMISESTA. 1 (6) Määräys VIESTINTÄVERKON RAKENTEESTA, LIITYNTÄPISTEISTÄ, HF (HUMAN FACTORS)-NÄKÖKOHDISTA, TÄRKEYSLUOKITTELUSTA JA VARMISTAMISESTA Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 Viestintävirasto on

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös palvelunumeroiden ryhmittelystä yleishyödyllisiin ja asiointipalveluihin

Viestintäviraston päätös palvelunumeroiden ryhmittelystä yleishyödyllisiin ja asiointipalveluihin Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 11.9.2009 294/6010/2009 TeliaSonera Finland Oyj Sodium Oy Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject Sodium Oy:n valitus 1.3.2009 Viestintäviraston päätös palvelunumeroiden

Lisätiedot

EU:n sähköisen viestinnän sääntelyn uudistamista koskevat ehdotukset (U 68/2016 vp) Sini Wirén /Verkko-osasto Tanja Müller /Palvelu-osasto

EU:n sähköisen viestinnän sääntelyn uudistamista koskevat ehdotukset (U 68/2016 vp) Sini Wirén /Verkko-osasto Tanja Müller /Palvelu-osasto EU:n sähköisen viestinnän sääntelyn uudistamista koskevat ehdotukset (U 68/2016 vp) Sini Wirén /Verkko-osasto Tanja Müller /Palvelu-osasto 1 Ehdotusten tausta ja rakenne Komissio antoi 14.9.2016 ehdotukset

Lisätiedot

24.5.2011 MÄÄRÄYKSEN 53 A/2011 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS TUNNISTAMISTIETOJEN TAL- LENNUSVELVOLLISUUDESTA MPS 53

24.5.2011 MÄÄRÄYKSEN 53 A/2011 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS TUNNISTAMISTIETOJEN TAL- LENNUSVELVOLLISUUDESTA MPS 53 24.5.2011 MÄÄRÄYKSEN 53 A/2011 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS TUNNISTAMISTIETOJEN TAL- LENNUSVELVOLLISUUDESTA MPS 53 Viestintävirasto 53 1 (7) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN

Lisätiedot

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen voimaantulosta

Lisätiedot

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO 1 TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO Hinnasto sisältää Ikaalisten- Parkanon Puhelin Osakeyhtiön vahvistamat televerkko-operaattoripalvelujen maksut. Hinnaston maksut kattavat myös Yhtiön televerkkoihin

Lisätiedot

Tuen saajan erityiset velvollisuudet

Tuen saajan erityiset velvollisuudet Valtiontukea laajakaistarakentamiseen Teleyrityksen ABC, 12.10.2016 Päivi Peltola-Ojala Tuen saajan erityiset velvollisuudet Verkko- ja viestintäpalvelujen tarjonta Käyttöoikeuden luovuttaminen Julkaisuvelvoite

Lisätiedot

EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistaminen

EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistaminen EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistaminen U 68/2016 vp / Asiantuntijapyyntö / DNA Oyj Julkinen 1 DNA kannattaa Valtioneuvoston U-kirjelmän sisältöä DNA kannattaa Valtioneuvoston U-kirjelmän

Lisätiedot

Määräys VIESTINTÄVERKKOJEN YHTEENLIITETTÄVYYDESTÄ, YHTEENTOIMIVUUDESTA JA MERKINANNOSTA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005

Määräys VIESTINTÄVERKKOJEN YHTEENLIITETTÄVYYDESTÄ, YHTEENTOIMIVUUDESTA JA MERKINANNOSTA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 1 (6) Määräys VIESTINTÄVERKKOJEN YHTEENLIITETTÄVYYDESTÄ, YHTEENTOIMIVUUDESTA JA MERKINANNOSTA Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun

Lisätiedot

GSM VERKKOON PÄÄTTYVÄN LIIKENTEEN VÄLITTÄMINEN GSM GATEWAY LAITTEIDEN AVULLA

GSM VERKKOON PÄÄTTYVÄN LIIKENTEEN VÄLITTÄMINEN GSM GATEWAY LAITTEIDEN AVULLA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 3.5.2004 100/532/2004 Jakelussa mainitut Viestintäviraston kyselyt teleyrityksille 5.2.2004 ja 6.2.2004 GSM VERKKOON PÄÄTTYVÄN LIIKENTEEN VÄLITTÄMINEN GSM GATEWAY

Lisätiedot

Telia Finland Oyj:n poikkeuslupahakemus kytkennän välitykseen

Telia Finland Oyj:n poikkeuslupahakemus kytkennän välitykseen Päätös 1 (7) Dnro: 20.6.2017 233/952/2017 Telia Finland Oyj Teollisuuskatu 15 00510 HELSINKI Hakemuksenne 13.2.2017 ja sen täydennys 7.6.2017 ja 20.6.2017 (Tapio Haapanen) Telia Finland Oyj:n poikkeuslupahakemus

Lisätiedot

Viestintäviraston muistio Dnro 511/9510/2012 VIESTINTÄPALVELUJEN TARJONTAAN VELVOLLISTEN YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMISESSÄ NOUDATETTAVA MENET- TELY

Viestintäviraston muistio Dnro 511/9510/2012 VIESTINTÄPALVELUJEN TARJONTAAN VELVOLLISTEN YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMISESSÄ NOUDATETTAVA MENET- TELY n muistio Dnro VIESTINTÄPALVELUJEN TARJONTAAN VELVOLLISTEN YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMISESSÄ NOUDATETTAVA MENET- TELY SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. YLEISPALVELUT...1 2.1 Liittymä yleiseen viestintäverkkoon...1

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

MUISTIO 5.9.2007 VIESTINTÄMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN VOIP-PALVELUIHIN SUOMESSA

MUISTIO 5.9.2007 VIESTINTÄMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN VOIP-PALVELUIHIN SUOMESSA MUISTIO 5.9.2007 VIESTINTÄMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN VOIP-PALVELUIHIN SUOMESSA MUISTIO 1 (26) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 JOHDANTO... 2 2 SOVELTAMISALA... 3 3 YLEISTÄ VOIP-PALVELUJEN SÄÄNTELYSTÄ SUOMESSA...

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 828/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos koskee 2. Tiivistelmä AinaCom Oy, Alajärven Puhelinosuuskunta,

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Teleyritysten ABC -koulutus 12.10.2016 Mitä tarkoittaa olla teleyritys ja Viestintäviraston asiakas? Saara Punkka Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Viestinnän välittäminen Yleinen teletoiminta Verkkotoimilupaa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

HINNASTO 1 (6) Luottamuksellinen YHTEENLIITTÄMISHINNASTO OPERAATTOREILLE Tämä hinnasto on voimassa alkaen.

HINNASTO 1 (6) Luottamuksellinen YHTEENLIITTÄMISHINNASTO OPERAATTOREILLE Tämä hinnasto on voimassa alkaen. HINNASTO 1 (6) YHTEENLIITTÄMISHINNASTO OPERAATTOREILLE 0 Tämä hinnasto on voimassa alkaen. HINNASTO 1 (6) TELEVERKKOJEN YHTEENLIITTÄMINEN Verkkojen yhteenliittämistoimenpiteet ja liittymät hinnoitellaan

Lisätiedot

Hinnasto 2012. DNA Pro 1. DNA Pro 500. DNA Pro 1000+ DNA Pro 3500. DNA Pro Puhe -liittymät. 3,90 /kk. 16,90 /kk c) 19,80 /kk c) 37,90 /kk c) 3000 min

Hinnasto 2012. DNA Pro 1. DNA Pro 500. DNA Pro 1000+ DNA Pro 3500. DNA Pro Puhe -liittymät. 3,90 /kk. 16,90 /kk c) 19,80 /kk c) 37,90 /kk c) 3000 min Hinnasto 2012 DNA Pro Puhe -liittymät Kaikki DNA Pro -liittymät sisältävät nopean nettiyhteyden ja 50 tuntia puheluita DNA Pro- ja DNA-liittymiin. DNA Pro 1 3,90 /kk Liittymän avausmaksu 2,90 Kk-maksuun

Lisätiedot

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Perustelumuistio 1(5) 27.2.2015 Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Määräyksen tausta ja säädösperusta Voimassa oleva määräys vuokraveneiden laitteista ja varusteista (Trafi) on vuonna 2010 antanut aluksen

Lisätiedot

Määräyksen 69/2014 M perustelut ja soveltaminen

Määräyksen 69/2014 M perustelut ja soveltaminen MPS 69/2014 M 1 (14) Määräyksen 69/2014 M perustelut ja soveltaminen Määräys yleistä teletoimintaa, ohjelmistotoimintaa, tilausohjelmapalveluja ja maksutelevisiopalveluja koskevista ilmoituksista MPS 69/2014

Lisätiedot

Määräyksen 46 perustelut ja soveltaminen. Puhelinnumeron siirrettävyydestä

Määräyksen 46 perustelut ja soveltaminen. Puhelinnumeron siirrettävyydestä MPS 46 [J/2016 M] 22.12.2016 Määräyksen 46 perustelut ja soveltaminen Puhelinnumeron siirrettävyydestä MPS 46 J/2016 M Viestintävirasto Kommunikationsverket Finnish Communications Regulatory Authority

Lisätiedot

Abuse-seminaari 12.9.2006

Abuse-seminaari 12.9.2006 Abuse-seminaari Abuse-seminaari 12.9.2006 9.30-10.00 Kahvi 10.00-10.15 Tervetuliaissanat ja seminaarin työjärjestyksen esittely Erka Koivunen, Viestintävirasto 10.15-11.00 Internet Abuse -toiminnot teleyrityksessä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot